CONTRACT - FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE · PDF file- FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE NR...

of 14/14
CONTRACT - FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE NR .......................DIN........................... 1.Părţile contractante Prezentul contract a fost incheiat între : 1.1. Societatea ,, Uzina Mecanica Sadu ,,SA filiala a Companiei Nationale ,, Romarm ,,S.A., Str.Parangului nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832, J18/330/2001, telefon 0253463860 , nr. fax 0253463193 ,adresa de email: [email protected] ;cont RO93RNCB0149042106660001, deschis la Banca BCR Tg Jiu, reprezentat prin ing. DIJMARESCU NICOLAE -Director General si ec. DITESCU ANA Director Economic , în calitate de CUMPARATOR, pe de o parte şi 1.2. Furnizorul ......................................................., cu sediul în ....................................................................... cod fiscal/cod unic de înregistrare ........................................, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. ....................................................... , cont (trezorerie/bancă ) ...................................................................., ,telefon/fax ..................................................................... , reprezentată prin ............................................ , în funcţia de ................................. , in calitate de VANZATOR . (denumite in continuare individual - Partea sau colectiv- Partile) 2. Durata contractului (1) Durata contractului este de 12(doisprezece luni). (2) Contractul intra in vigoare la data de 01.01.2018, fiind aplicabil pana la data de 31.12.2018. 2.1. Obiectul Contractului 2.1.1. Obiectul Contractului il reprezinta vanzarea - cumpararea unor cantitati determinate de gaze naturale la punctul de livrare convenit din prezentul Contract, cu servicii incluse de transport si distributie. Cantitatile de gaze care formeaza obiectul prezentului Contact sunt destinate utilizarii de catre Cumparator, in calitate de client noncasnic, exclusiv pentru producerea agentului termic in scop comercial. 2.1.2.Pe durata Contractului, Vanzatorul este unic Vanzator de gaze naturale al Cumparatorului. 2.1.3.a) Anexele fac parte integranta din Contract, au aceeasi valoare juridica ca intregul contract si vor fi interpretate in spiritul si litera Contractului. b)Anexele sunt: Anexa 1 - Definitii, Anexa 2 - Grafic de livrari, Anexa 3 - Pretul gazelor naturale, Pe parcursul derularii contractului pot sa apara noi anexe ce vor face parte integranta din Contract. 2.2.Definitii Toti termenii utilizati in cuprinsul Contractului sunt definiti in Anexa nr. 1 la Contract. Semnificatia atribuita acestor termeni este cea determinata de Parti in Contract. 2.3. Conditiile de livrare 2.3.1. Cantitatea de gaze naturale contractata va fi livrata in punctele de livrare prevazute in Contract. Punctul de livrare convenit de comun acord, de Vanzator si Cumparator, este Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. cu adresa: Bumbesti Jiu, Strada Parangului nr.59, Jud.Gorj Cantitatea totala contractata este 8995 MWh echivalent a 845 mii m.c. Categoria de consumator in care se incadreaza Cumparatorul este :
 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of CONTRACT - FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE · PDF file- FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE NR...

 • CONTRACT

  - FURNIZARE DE VANZARE - CUMPARARE

  NR .......................DIN...........................

  1.Prile contractante

  Prezentul contract a fost incheiat ntre :

  1.1. Societatea ,, Uzina Mecanica Sadu ,,SA filiala a Companiei Nationale ,, Romarm ,,S.A., Str.Parangului

  nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832, J18/330/2001, telefon 0253463860 , nr. fax 0253463193 ,adresa de

  email: [email protected] ;cont RO93RNCB0149042106660001, deschis la Banca BCR Tg Jiu, reprezentat prin

  ing. DIJMARESCU NICOLAE -Director General si ec. DITESCU ANA Director Economic , n calitate de

  CUMPARATOR, pe de o parte

  i 1.2. Furnizorul ......................................................., cu sediul n ....................................................................... cod fiscal/cod unic de nregistrare ........................................, nmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ......................................................., cont (trezorerie/banc ) ...................................................................., ,telefon/fax ..................................................................... , reprezentat prin ............................................, n funcia de ................................. , in calitate de VANZATOR . (denumite in continuare individual - Partea sau colectiv- Partile) 2. Durata contractului (1) Durata contractului este de 12(doisprezece luni). (2) Contractul intra in vigoare la data de 01.01.2018, fiind aplicabil pana la data de 31.12.2018.

  2.1. Obiectul Contractului 2.1.1. Obiectul Contractului il reprezinta vanzarea - cumpararea unor cantitati determinate de gaze naturale la

  punctul de livrare convenit din prezentul Contract, cu servicii incluse de transport si distributie.

  Cantitatile de gaze care formeaza obiectul prezentului Contact sunt destinate utilizarii de catre Cumparator, in

  calitate de client noncasnic, exclusiv pentru producerea agentului termic in scop comercial.

  2.1.2.Pe durata Contractului, Vanzatorul este unic Vanzator de gaze naturale al Cumparatorului. 2.1.3.a) Anexele fac parte integranta din Contract, au aceeasi valoare juridica ca intregul contract si vor fi

  interpretate in spiritul si litera Contractului.

  b)Anexele sunt: Anexa 1 - Definitii, Anexa 2 - Grafic de livrari, Anexa 3 - Pretul gazelor naturale, Pe parcursul

  derularii contractului pot sa apara noi anexe ce vor face parte integranta din Contract.

  2.2.Definitii Toti termenii utilizati in cuprinsul Contractului sunt definiti in Anexa nr. 1 la Contract. Semnificatia atribuita

  acestor termeni este cea determinata de Parti in Contract.

  2.3. Conditiile de livrare

  2.3.1. Cantitatea de gaze naturale contractata va fi livrata in punctele de livrare prevazute in Contract. Punctul de livrare convenit de comun acord, de Vanzator si Cumparator, este Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.

  cu adresa: Bumbesti Jiu, Strada Parangului nr.59, Jud.Gorj

  Cantitatea totala contractata este 8995 MWh echivalent a 845 mii m.c.

  Categoria de consumator in care se incadreaza Cumparatorul este :

  mailto:[email protected]

 • B4 pentru punctul de livrare cu adresa: Bumbesti-Jiu, Paringului, 59, jud Gorj (UM1). Vanzatorul asigura Cumparatorului furnizarea gazelor naturale la punctul de livrare convenit, in conditiile franco-

  depozit Cumparator. 2.3.2. Vanzatorul va asigura, in scopul realizarii obiectului Contractului, incheierea contractelor de distributie (cu

  operatorul sistemului de distributie) si a contractelor de transport (cu operatorul sistemului de transport).

  2.3.3.Vanzatorul va asigura posibilitatea neutilizarii in totalitate a cantitatii de gaze naturale contractate/ perioada

  contractuala, fara a pretinde plata de daune din partea cumparatorului pentru neincadrarea in consumul prognozat.

  2.3.4.Predarea/preluarea gazelor naturale se face la punctele/punctul de livrare, in punctul de predare/preluare

  comerciala, in cantitatea si conditiile prevazute de Contract, in baza Procesului Verbal intocmit intre operatorul

  licentiat al sistemului de distributie si Cumparator, la sfarsitul perioadei de livrare si la sfarsitul duratei Contractului.

  Masurarea gazelor naturale consumate se realizeaza in punctul/punctele de predare/preluare comerciala, de catre

  operatorul licentiat al sistemului de distributie sau al sistemului de transport.

  Intreaga cantitate de gaze naturale consumata de catre Cumparator va fi facturata de catre Vanzator la finalul lunii

  de livrare.

  2.3.5.Vanzatorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de distributie si transport gaze naturale, in

  scopul asigurarii acestor servicii catre Cumparator. 2.3.6.Tarifele aferente serviciilor de distributie si transport, incasate de Vanzator se vor deconta operatorilor

  licentiati. 2.3.7.Capacitatea rezervata pentru realizarea serviciului de transport si distributie este cea prevazuta in Contract-

  2 MWh/h. 2.3.8.Exploatarea sistemelor de distributie si transport gaze naturale reprezinta obligatia operatorilor licentiati de

  distributie, respectiv de transport, si nu reprezinta obligatia Vanzatorului. 2.3.9.Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare: (presiune, debit) sunt asigurati de operatorul

  sistemului de distributie, functie de modul de racordare al Cumparatorului. 2.3.10.Vanzatorul nu poate fi responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a sistemelor de distributie,

  respectiv de transport. 2.4. Facturare

  2.4.1.Pretul gazelor naturale se calculeaza conform Anexei nr.3 din Contract.

  Factura/facturile se emit de catre Vanzator si va/vor reflecta: - data emiterii; - perioada de facturare; - data scadentei facturii; - indexul vechi si nou cu precizarea daca sunt citite sau estimate; - puterea calorifica superioara exprimata in KWh/mc; -cantitatea de gaze naturale efectiv consumata de Cumparator intr-o luna de livrare, in conditiile Contractului,

  exprimata in kWh si m.c; -servicii prestate de operatorul de distributie si/sau de transport, altele decat cel pentru care se percepe tariful de

  distributie / transport si orice alte tarife legale;

  - pretul unitar al gazelor naturale, exprimat in lei/MWh; - taxe si/sau accize; - valoarea totala, fara TVA, exprimata in lei; - valoarea accizei, fara TVA, exprimata in lei; - valoarea TVA, exprimata in lei; - valoarea totala, TVA inclus, exprimata in lei; - valoare penalitati, exprimata in lei; - valoare totala de plata, exprimata in lei. - reincadrarea categoriei de consum pentru care se va emite factura - modalitatea de plata; - alte servicii prestate de operatorul de distributie si/sau de transport; - date obligatorii prevazute in Codul Fiscal in vigoare.

 • 2.4.2.Informativ, factura/facturile cuprind: - soldul financiar, la data emiterii facturii, in lei; - alte informatii utile.

  2.4.3.Factura lunara de consum gaze naturale sunt emise conform Codului Fiscal, dupa luna de livrare, pentru

  cantitatea efectiv consumata.

  2.4.4.Factura/facturile se emit de catre Vanzator si se transmit Cumparatorului in format electronic la urmatoarea

  adresa: [email protected];

  2.5. Contestarea si/sau refuzul facturii

  2.5.1.Termenul de contestare si/sau refuz al facturii este de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii facturii. In caz

  contrar, factura se considera acceptata in intregime in mod tacit. 2.5.2.Contestarea si/sau refuzul se vor face printr-o adresa motivata.

  2.5.3.In caz de contestare si/sau refuz al facturii, Cumparatorul se obliga sa efectueze integral sau partial in functie

  de valoarea contestata plata facturii catre Vanzator. 2.5.4.Partile vor incerca solutionarea cazurilor de contestare/refuz al facturii prin conciliere. 2.5.5.Termenul de conciliere este de 15 (cinsprezece) zile lucratoare de la primirea adresei. In cazul in care refuzul

  este intemeiat, valoarea contestata / refuzata se va returna Cumparatorului in termen de 3 (trei) zile de la data

  solutionarii contestatiei si/sau refuzului, prin conciliere.

  2.6. Plata facturii

  2.6.1.Plata facturii se face astfel: - factura lunara de gaze naturale in termen de 30 (treizeci) zile de la data emiterii facturii; - factura de servicii, prestate de operatorul de distributie si/sau de transport, daca este cazul: in termen de 30 (treizeci) zile de la data emiterii facturii; - factura de reincadrare, daca este cazul: in termen de 30 (treizeci) zile de la data emiterii facturii 2.6.2.In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenul se considera implinit in prima zi lucratoare

  urmatoare datei scadentei.

  2.6.3.Partile convin ca plata facturilor sa se efectueze in ordinea datelor de scadenta, stingandu-se datoria cea mai

  veche, atat Vanzatorul cat si Cumparatorul avand obligatia de a aloca platile in ordinea scadentelor inscrise pe

  facturile emise.

  2.6.4.Plata se realizeaza prin virament bancar in conturile indicate pe fiecare factura. Partile pot conveni si alte

  mijloace legale de efectuare a platilor. 2.6.5.Obligatia de plata se considera indeplinita in ziua creditarii contului bancar al Vanzatorului cu sumele

  cuvenite.

  3.Drepturi si obligatii

  3.1.Drepturile Vanzatorului Vanzatorul are urmatoarele drepturi:

  3.1.1. Sa emita facturi in conformitate cu prevederile art.2.4 din Contract;

  3.1.2. Sa incaseze contravaloarea facturilor emise, in conditiile Contractului;

 • 3.1.3.Sa incaseze contravaloarea eventualelor tarife