Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit...

9
ondreeo povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7 4 o zi de miercuri.. . mai altfel page 67 * 5 noaptea de Crdciun page 87 * 2 andreea l-a pierdut pe Luli pagina 27 3 vecina mea, vrdjitoarea pagina 47 * 6 cadoul page 107 * * * * * *

Transcript of Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit...

Page 1: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

ondreeopovestiri dede citit sub

*

\

***

*

***

*

noapteclar de

bund,lund

*

*

*

1

arca lui Noe

pagina 7

4

o zi de miercuri.. .

mai altfel

page 67 *

5noaptea de

Crdciun

page 87

*2

andreea l-apierdut pe Luli

pagina 27

3

vecina mea,vrdjitoarea

pagina 47

*6

cadoul

page 107

*

**

*

*

*

Page 2: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

\**

**

* **

*

ondreeq

arca lui Noe*

* *

*

i

**

*

Text original: Jean-Louis Marlier

***

*

Page 3: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

Itr

- Alo, mami? Am auzit la radio cd aici va fi vijelie mare! Dar nu te ingrijora,

cabana pddurarului e trainicd. Pe deasupra, este construitd intr-un luminig.

Nu e niciun pericol sd cadd copacii peste noi.

' - Alo? Mamd, te aud foarte rdu! Alo?...

Legitura se intrerupe brusc ai tonul dispare." Andreea a venit sd-gi petreacd trei zile de vacanld

in pddure, pentru a observa animalele sdlbatice,

dar cu furtuna asta... V6ntul guierd, cabana trosnegte...

Andreea nu se simte deloc in largul ei. Din fericire, e cu Anita, o

adolescentd curajoasd care nu are fricd de nimic. Fetilei ii mai vine

inima la loc vdzdnd-o cit e de linigtitd qi cu cdtd poftd mdn6ncd.

Page 4: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

<q :,:ili*s:!-:l , l iiL rilrl .lf

. ;:: :.1 .1

l*ii-a,-

arziu in noapte. ln timp ce Anita doarme relaxatd, Andreea vegheazd.

afald de v6nt deschide obloanele de lemn. Fetila vede in depdrtare

copacii incovoiali de furtund. Deodatd, ceva foarte ciudat zboard

pe langa caband!

-Anita! Cred cd am vdzut un...

- Andreea, lasd-md sd dorm!

Nu-!i trezegti prietena doar

,;. ca se-i spui cd aivdzut'':'::

zburdnd... ceva!

Andreea stinge candela, se

cuibdregte in patul cdldu! gi

incearcd sd adoarmd...

,r::. :::: :..ia: ::,..,r.'.- a::,::.::*,: .: ::ir.1, 1.: ... :.' ;t.

::':)'"":''-.E:u.:''" ffj;"

4,t..,{4.

""#..,. _.-; :"c"r&\t

. :l:l ":,'- ;trt;tu,:" t: ::-'

- ..i

Page 5: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

v

;Mr

- Un elefant? se mird Anita, a doua zi.

Ai vdzut un elefant zburdtor? Era elefant

african sau vreunul din Asia? intreabd ea,

cu un zdmbet larg. Cum avea aripile?

- Poate cd am visat, zice Andreea.

Totugi, parcd n-avea aripi...

- Bine, cum spui tu... Sd mergem,

furtuna s-a oprit, o indeamnd Anita.

Prin cea[a diminetii, cele doud prietene

?nainteazd cu grijd, fdrd sd scoatd o

vorbd. Deodatd...

- Stai pe loc! spune Anita in goapta.

Privegte cu atenlie: acolo, in dreapta

ta, sunt trei iepuri, mai sus o veveritd

gi pe creanga aceea std o bufnila!

Animalele se aflau la doar cdtiva metri

de ea, dar

Andreea

nu le

i. zanse.

,,$i eu vreau sd gdsesc

animale", igi zice ea.

Aga cd ia binoclul 9i...

in+4- "\

; l{il\+r,t:er

\

10

Page 6: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

a,t

,.k?;k

;,

- Uita-te acolo, Anita! Eu cred cd vdd un... tigru!

Anita izbucnegte in rAs. Speriali, iepurele,

veverila gi bufnila se fac nevdzuli... Doar tigrul

rdmdne nemigcat. Da, Andreea nu s-a ingelat:

acolo, ascuns in iarba inaltd, este intr-adevdr

un tigru! Anita il zdregte 9i ea.

Dupd un moment de uluiald, o prinde pe fetild

de mAnd gi ii goptegte la ureche, tremur6nd.

- Ne retragem spre desig,

in-ce-ti-9or!

- $i-apoi? intreabd Andreea.

-Apoi... fugim cat ne !in picioarele!

t,

Page 7: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

. 1if,|;:',.;;,.:, t . ::,'::1:t.::t.i

.. . t . :-jl::.;a::.. :. :.::. r.. ....: .: ,, ...1:,...:a:

j,:.::)a:!,1:.' : :: . '::,4: ''t,t:.l ,ei: i': . :t' .r . J'4 . :ia,t',..,:. a.t ',.t....:;4. -.:.a, ::.,

' ii.*'.4:::6,, ::.:,..,:.. ,'t:,,,.- ';,"| ::..t..<,. '..a,r,:)::::t:li:,.., ,,. .:; tl.

- Opregte-te! strigd

Andreea. in fala noastrd

este un... un...

.r:d'

r :{:E:l l

:.r.r,t,.::..:::.. :-::., I'ill '

Page 8: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

\

F#- Un rino... un rinocer! exclamd Anita, nevenindu-i sd-gi creadd ochilofl

il ocolim incetigor, nu e bine si-l deranjdm cdnd igi face siesta.

- Oare ce s-o fi intdmplat noaptea trecutS? intreabd Andreea.

$i ce e cu toate animalele astea? Crezi cd au scdpat de la zoo

sau din menajeria vreunui circ?

- Acum nu gtiu decdt cd e bine sd ne departdm rapid de ,,tancul" dsta!

- Probabil mai sunt gi alte animale pe-aici, gi nu toate erbivore! mai spune

Andreea, ingrijoratd. Ce ne facem, Anita, poate unele sunt fldm6nde?...

Page 9: Andreea si Luli. Povestiri de noapte buna, de citit sub clar de … si Luli...povestiri de de citit sub * \ * * * * * * * * noapte clar de bund, lund * * * 1 arca lui Noe pagina 7

- Sd ne oprim pulin, zice Anita. Ne tragem

sufletul gi ne gandim ce putem face. Avem

o busold, avem gi o hartd care ne ,,zice" cd,

pentru a fi in sigurantd, trebuie sd mergem

spre centrul rezervaliei. Acolo sigur vom

gdsi oameni care sd ne ajute. Bun. Sudul

e pe direclia... drept inainte!

- Privegte! exclamd Andreea. O maginS!

Suntem salvate, Anita! Hei, domnule! strigd ea,

apropiindu-se de magin5. Domnule... O, nu!

Fata face c6liva paqi in spate, speriatd.

,,Domnul" din magind este... o gorild uriaga!

;,ti'#:*

Li