54127518 Evaluare Firma

97
UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU – BRASOV FACULTATEA : STIINTE ECONOMICE SPECIALITATEA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Raport de evaluare a societatii comerciale oltchim SA- R AMNICU V ALCEA Coordonator stiintific: Student: Conf.univ.dr.POPESCU AURELIAN Anul III AM

Transcript of 54127518 Evaluare Firma

Page 1: 54127518 Evaluare Firma

UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU – BRASOV

FACULTATEA : STIINTE ECONOMICE

SPECIALITATEA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Raport de evaluare a societatii comerciale oltchim SA- RAMNICU VALCEA

Coordonator stiintific: Student:

Conf.univ.dr.POPESCU AURELIAN

Anul III AM

Brasov

2008

Page 2: 54127518 Evaluare Firma

CUPRINS

PAG

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM

S.A. RAMNICU VALCEA

4

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii: 41.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale 51.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative 51.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active 51.5. Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii: 5

CAPITOLUL II SCOPUL EVALUĂRII ŞI BENEFICIARUL LUCRĂRII 6

CAPITOLUL III PREZENTAREA EVALUATORULUI 8

CAPITOLUL IV ANALIZA DIAGNOSTIC 9

4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 94.1.1. Structura actionariatului 94.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie 114.1.3.Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea

12

4.1.4.Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung

13

4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii 144.1.6.Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa 14

4.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 154.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 154.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

18

4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare 214.2.4. Evaluarea concurentei 24

4.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 244.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI 274.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – COMERCIAL 29

4.5.1.Analiza cresterii intreprinderii 304.5.2. Diagnosticul rentabilităţii 364.5.3.Analiza structurii activului 404.5.4.Analiza structurii pasivului societatii 414.5.5.Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii 414.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara 424.5.7.Indicatori ai fondului de rulment 424.5.8.Analiza gestiunii societatii 43

4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI 44

2

Page 3: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL V EVALUAREA INTREPRINDERII 47

5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE 485.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT 50

5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare 505.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar. 515.2.3. Structura factorului de actualizare 51

CAPITOLUL VI CONCLUZII FINALE – OPINIA EVALUATORULUI 53

BIBLIOGRAFIE 54

ANEXE

3

Page 4: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA

Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea

Sediul social : Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1

Numarul de telefon : 0250/701200

Numar fax : 0250/735030, 0250/730877, 0250/736188

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Reg. Comertului : J 38/219/18.04.1991

Cod de inregistrare fiscala : RO 1475261

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti ,

categoria I

Capital social subscris si varsat : 32.358.864,10 RON

Principalele caracteristici :

Tipul actiuni comune nominative, emise in forma ale valorilor mobiliare dematerializata emise de

S.C.Oltchim S.A.

o Numar 323.588.641

o Valoare nominala 0,10 lei

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii:

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea este una din cele

mai mari companii de produse chimice din

România. Amplasarea ei pe platfoma chimica,

situata la 10 km de municipiul Rm. Vâlcea are o

serie de avantaje, printre care am putea mentiona:

4

Page 5: 54127518 Evaluare Firma

√zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, cărbune, calcar, apă;

√existenţa în zonă a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 ani (amplasat la

8 km distanţă de platforma chimică);

√achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se

face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);

√ utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă;

√ centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;

√ forţa de muncă calificată din zonă;

√ acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate - având legătură cu toate frontierele şi porturile de la

Dunăre şi Marea Neagră.

Obiectul de activitate cuprinde în principal: proiectarea si productia de produse clorosodice,

mase plastice, oxoalcooli, solventi clorurati, pesticide, produse petrochimice, energie termică, alte

produse chimice, produse alimentare de origine animală si vegetală, inclusiv servicii si asistentă

tehnică si comercializarea acestora la intern si export, în conformitate cu prevederile Actului

Constitutiv al societătii.

1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea

Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului

Chimic Rm. Valcea care a luat fiinta in anul 1966.

1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor

sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar:

Nu este cazul.

1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active:

Nu este cazul.

1.5.Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

Tabelul 1.1 Elemente de evaluare generala

Indicatori 2006 2007

Profit (mii lei) 8.780 -95.894 Cifra de afaceri (mii lei) 1.731.805 1.749.872 Export (mii lei) 1.259.736 1.295.586 Cheltuieli totale (mii lei) 1.801.334 2.054.883 % din total cifra de afaceri -export -intern

7228

74 26

5

Page 6: 54127518 Evaluare Firma

Lichiditate(numerar si echivalent numerar) (mii lei) 42.396 10.089

CAPITOLUL II

SCOPUL EVALUĂRII ŞI BENEFICIARUL LUCRĂRII

Evaluarea , ca instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tarii si

nu numai , reprezinta in esenta un complex de tehnici , procedee si metode prin care un bun , o grupa

de bunuri , un activ economic , un activ sau element intangibil , o intreprindere in ansamblul sau sint

aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asigura comparabilitatea cu

aceasta , respectiv determinarea zonei celei mai profitabile in care s-ar putea situa pretul la care o

tranzactie s-ar putea incheia in conditii normale de piata.

Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor

grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume:

Influente legate de existenta preturilor libere

Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale

Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste politicile de amortizare

si contabilizare , cu deosebire contabilitatea costurilor.

Cazurile in care este necesar sa se procedeze la o evaluare a intreprinderii sint foarte

numeroase:

Ca instrument de masurare a calitatii gestiunii intreprinderii

In tranzactiile comerciale , in special cazurile de vinzare-cumparare si cele de privatizare

Ori de cite ori au loc schimbari in marimea si structura capitalului social al intreprinderii –

pentru a scoate in evidenta eventualele influente determinate de actualizarea valorii bunurilor

intreprinderii la data efectuarii modificarilor in capitalul social

Ori de cite ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau a asociatilor

La determinarea cursului de introducere la bursa

In cazul fuziunilor si divizarilor unor intreprinderi – pentru calculul paritatii de schimb

In actiuni juridice cu scop patrimonial – ce pot avea ca obiect impartirea patrimoniului ,

lichidarea

In scopuri fiscale – pentru determinarea maselor impozabile sau a drepturilor de succesiune

In alte scopuri cum ar fi creditarea , asigurarea etc.

6

Page 7: 54127518 Evaluare Firma

Prezenta evaluare s-a efectuat exclusiv în scopul informării acţionarilor S.C. OLTCHIM SA..

Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în

parte sau în totalitate şi nu vor putea fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al

evaluatorului. şi al destinatarului

7

Page 8: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL III

PREZENTAREA EVALUATORULUI

Persoanele care realizeaza evaluarea pot fi : experti contabili, experti evaluatori, analisti

financiari, creditori bancari, inspectori de impozite, investitori financiari etc.

Elementele pe care aceste categorii de specialisti le au in vedere sint activele reale

(echipamente) , activel imateriale (brevete , contracte) , know-how , aptitudinile de rambursare a

datoriilor (solvabiliatea finala) , solvabilitatea imediata , capacitatea de a distribui dividende si cea de

a realiza plusuri de valoare , existenta de sinergii cu o alta intreprindere si posibilitatea de a realiza

economii de scara sau de a atinge marimea critica , controlul unei aprovizionari sau a unei vinzari si

altele.

Formal , documentul prin care se contracteaza o lucrare de evaluare de intreprindere pot fi de

doua feluri:

o contractul de prestari servicii

o scrisoarea de misiune

Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare este initiat de evaluator si trebuie sa

contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la :

o obiectul si scopul evaluarii

o estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate

o sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator

o modul de raportare : eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala ,

documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare

o onorarii

o termene de realizare a lucrarilor

o eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept

comun.

Evaluarea ce face obiectul acestui raport a fost efectuată de către dna. Cornelia Popescu ,

studenta în anul III la Universitatea George Bariţiu din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice,

specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

8

Page 9: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL IV

ANALIZA DIAGNOSTIC

Analiza diagnostic a firmei SC OLTCHIM SA a fost structurată în 6 componente, respectiv:1. Diagnosticul juridic.2. Diagnosticul operaţional3. Diagnosticul resurselor umane.4. Diagnosticul managementului.5. Diagnosticul comercial.6. Diagnosticul financiar.

4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC

Diagnosticul juridic ce are ca obiectiv aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu

proprietarii , tertii si cu salariati

In cadrul acestui diagnostic au fost investigate aspectele juridico-legale privind activitatea

societatii, precum si a patrimoniului social ce urmeaza a fii evaluat. Acest diagnostic s-a efectuat

pe baza documentelor solicitate de evaluator si puse la dispozitia acestuia de catre societate si

anume: actul de constituire al societatii, toate actele aditionale la acesta, certificatul de inscriere

mentiuni pentru fiecare act aditional, hotararile adunarii generale a actionarilor, certificat constatator

de la Registrul Comertului, Certificat de atestare fiscala de la Directia Fiscala .

4.1.2. Structura actionariatului

Problema capitalului social al Oltchim a fost una din cele mai aprig dezbatute probleme la

finalul anului 2003 si in prima parte a anului 2004. Astfel, in Adunarea Generala Extraordinara a

Actionarilor din data de 28 noiembrie a fost aprobata conversia in actiuni a unei parti din creanta

detinuta de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si majorarea capitalului social cu

aceste creante. Valoarea acceptata de AVAB pentru creanta convertibila in actiuni a fost de

95.284.145,58 USD, ceea ce, la cursul de atunci, insemna o majorare de capital cu o suma de peste

3223,3 miliarde lei. Ca atare, capitalul social s-a majorat la 3.546.956.001 mii lei, de la 323.588.641

mii lei, prin emisiunea unui numar de 3.223.367.360 actiuni in favoarea AVAB, care a ajuns astfel sa

detina aproape 91% din capitalul social, diminuand in mod semnificativ cota celorlalti actionari.

9

Page 10: 54127518 Evaluare Firma

Ulterior, actiunile AVAB au fost transferate catre APAPS, in vederea privatizarii societatii, iar mai

apoi, printr-o hotarare din aprilie 2004, au fost transferate de la APAPS catre Ministerul Economiei.

Majorarea de capital social si reducerea aferenta a datoriilor catre stat sunt inscrise in bilantul

societatii pe anul 2003,. Hotararea AGA prin care se decide aceasta majorare de capital social a fost

insa contestata de unii actionari minoritari, care cerea suspendarea executarii acestei hotarari, pe

motiv ca majorarea s-a facut fara acordarea drepturilor de subscriere preferentiala actionarilor

minoritari, vazandu-se astfel cu detinerile diminuate. In ceea ce priveste capitalul social si structura

actionariatului, situatia se mentine incerta pana la gasirea unei solutii, pana la acordarea de castig de

cauza uneia sau alteia dintre parti.

Tabelul 4.1 - Structura sintetica consolidata a actionarilor, conform Depozitarului Central S.A., la

data de 21 ianuarie 2008.

Nume Numar actiuni Procent

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 172.337.817 53,25830

Petro Carbo Chem SE-Germania 41.754.862 12,90369

Persoane fizice 58.373.059 18,03928

Persoane juridice 51.122.903 15,79873

Total 323.588.641 100

 

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei.

Fig. 4.1 - Structura actionariat la OLTCHIM SA

Incepand cu 31.10.2007 capitalul social a fost diminuat de la valoarea de 354.695.600,10 lei

la 32.358.864,10 ca urmare a punerii in aplicare a Sentinţei nr. 372 din 20 aprilie 2007 pronunţată de

Tribunalul Valcea prin care s-a dispus radierea menţiunii de majorare a capitalului social al S.C.

OLTCHIM S.A. Rm.Valcea dispusă prin hotărarea AGEA din 28.11.2003 (majorarea cu creanta

10

Page 11: 54127518 Evaluare Firma

detinuta de AVAS asupra societatii in valoare de 322.336.736 lei) . Astfel statul, prin AVAS, si-a

diminuat detinerea in capitalul social de la 95,74 % la 53,26%.

4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie

OLTCHIM furnizează o gamă largă de produse chimice, peste 50 de produse agrochimice,

produse agroalimentare si materiale de constructii. S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007

Principalele instalatii de productie ale OLTCHIM sunt bine integrate, productia de la instalatiile de

electroliză asigurând principalele materii prime pentru instalatiile de PVC, polioli, solventi clorurati

si pesticide, in care se realizează produsele cu cea mai mare pondere în venitul societătii.

Principalele capacităti de productie de pe platforma chimică ale societătii sunt:

Tabelul 4.3

Denumirea instalatiei Capacitate - tone/an -

Tehnologie – Licentă P.I.F.

Starea tehnică a

utilajelor si cladirilor

Electroliza III cu catod de mercur

210.000 to lesie sodă 186.060 to clor gazos 44.200 to clor lichid 20.000 to hipoclorit 56.000 to acid clorhidric

DeNora Permelec Italia P.I.F. 1974

bună

Monomer 160.000 to clorură de vinil TOYO Engineering Corp. Mitsui&Taotsu P.I.F. 1975

bună

PVC I 100.000 to PVC Dow Chemical SUA P.I.F. 1970-I stage; Iprochim Bucuresti- II stage

Instalatie modernizata

PVC II 215.000 to PVC Iprochim Bucuresti P.I.F. 1975

Instalatie modernizata

Oxoalcooli 52.000 to produse oxo: octanoli, butanoli

Tehnologie modernizată « OXO » cu catalizatori de rhodiu; Licentă Davy McKee&Union Carbide P.I.F. 1999

instalatie modernizată

Electroliza cu membrană schimbătoare de ioni

120.312 to sodă caustică 106.776 to clor 3.000 to hidrogen 51.562 to acid clorhidric 41.278 to hipoclorit 84.347 to clor lichid

Licentă UHDE- Germania P.I.F. 1999

instalatie nouă

Soda bloc 50.000 to sodă bloc DeNora Permelec Italia P.I.F. 1974

Bună

Instalatia 50.000 to sodă fulgi SET Italia- P.I.F. 2000 instalatie

11

Page 12: 54127518 Evaluare Firma

sodă fulgi si sodă perle

50.000 to soda perle SET Italia-P.I.F.2004 nouă

Instalatii PPP 10.000 to oxid propilenă Prin modernizari s-a realizat o capacitate de 90.000 to de oxid propilenă. 6.000 to propilen glicol-capacitate initiala Prin modernizari s-a realizat, o capacitate de 9.000 to de propilen glicol 3.000 to polieteri –capacitate initiala Prin modernizari s-a realizat, o capacitate de 90.000 to de polieteri.

Icechim Bucuresti-P.I.F.1977 Proiectare Oltchim pentru modernizari Iprochim Bucuresti- P.I.F.1978 Proiectare Oltchim pentru modernizari Iprochim Bucuresti- P.I.F.1978 Proiectare Oltchim pentru modernizari

instalatii modernizate

Un procent de 70% din instalatiile care functioneaza in cadrul SC Oltchim SA sunt

noi si au fost puse in functiune in perioada 1999-2007.

Pentru restul instalatiilor se efectueaza periodic revizii si reparatii capitale astfel incat ele sa aibe

asigurate toate conditiile de functionare in siguranta, dat fiind specificul de pericol deosebit in

instalatiile chimice.

Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune a acestor instalatii, gradul de

uzura stabilit conform cartilor tehnice ale echipamentelor si utilajelor este apreciat la un nivel de

aproximativ 30%.

4.1.3. Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea

Societatea detine in patrimoniu constructii in valoare de 164243822 lei, terenuri in valoare de

61537487 lei, instalatii tehnice si mjloace de transport in valoare de 446571476 lei.. De asemenea,

societatea a achizitionat in leasing 9 autoturisme Volkswagen . Pentru activele detinute s-au incheiat

polite de asigurare, de asemenea s-au constituit provizioane pentru constrictii , terenuri si instalatiile

modernizate.

Exista pe rolul instantelor de judecata urmatoarele litigii cu privire la activele corporale ale

societatii:

►Actiune in revendicare care face obiectul dosarului nr. 124/288/2008, aflat pe rolul Judecatoriei

Rm. Valcea. Actiunea este formulata de mai multe persoane fizice care au obtinut ordine de restituire

in proprietate a terenului in suprafata de 10.827,67 mp, situat in comuna Barbatesti, satul Negrulesti

12

Page 13: 54127518 Evaluare Firma

si are ca obiect compararea acestor ordine cu titlul de proprietate detinut de S.C. OLTCHIM S.A.,

respectiv Certificatul de atestare a dreptului de proprietatea seria M03 nr. 0489

►Plangere formulata in baza Legii 10/2001 de Folica Constantin impotriva Deciziei nr.

565/03.08.2007, emisa de S.C. OLTCHIM S.A., prin care i s-a respins ca nedovedita Notificarea prin

care solicita acordarea de despagubiri pentru o suprafata de 784 mp, situata in Rm. Valcea, str. Mihai

Viteazu. Suprafata respectiva face parte din terenul detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza

Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seri M03 nr. 3764/1997. Plangerea face obiectul

dosarului 3740/90/2007 aflat pe rolul Tribunalului Valcea.

►Actiune formulata de persoane fizice cu privire la obligarea S.C. OLTCHIM S.A. sa emita decizie

de restituire in natura a terenului in suprafata de 9.534,86 mp, situate in satul Carstanesti, comuna

Otesani, detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate

seria M03 nr. 0489. Litigiul a fost pe rolul Judecatoriei Horezu, care si-a declinat competenta in

favoarea Tribunalului Valcea, de unde, pana in prezent, nu am primit nici o citatie.

►Ipotecile asupra activelor corporale, la data de 31.12.2007, ce constau in terenuri, clădiri şi

echipamente cu o valoare contabilă netă de 585.166.172 lei pentru facilităţile de descoperire de cont,

împrumuturile pe termen scurt şi lung .

Din documentele puse la dispozitie de societate reiese ca la data de 31 decembrie 2007 s-a

efectuat de catre o firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate

(terenuri, mijloace fixe, investitii in curs).

4.1.4. Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung

La 31.12.2007 societatea avea in derulare pe langa contracte de leasing si o serie de

contracte de finantare:

1. credite pe termen scurt

-credit de exploatare -BCR

-credit de exploatare -Banca Transilvania

-credit termen scurt –Eximbank

-credit termen scurt Alphabank

-credite in valuta pentru productie

2. credite pe termen lung:

- credit intern

13

Page 14: 54127518 Evaluare Firma

- credit extern

1. contacte de leasing financiar pentru achizitioanarea de linii de fabricatie, utilaje , instalatii si

mijloace de transport.

4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii

Activitatea societăţii se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi funcţionare

(ROF), a Regulamentului de ordine interioară (ROI) şi a Contractului colectiv de muncă:

În ROF sunt prezentate atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile conducerii societăţii şi

ale compartimentelor din structura acesteia.

În ROI sunt prezentate obligaţiile salariaţilor societăţii, cât şi sancţiunile aplicate acestora în

cazul neîndeplinirii sarcinilor ce le revin la locul de muncă. Aceste regulamente sunt valabile

în prezent, personalul fiind informat.

Contractul colectiv de muncă este identic pentru toţi salariaţii societăţii; în acesta se

reglementeazã drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor cu privire la încheierea,

executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; timpul de

muncă şi timpul de odihnă; condiţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;

salarizarea; protecţia socială a salariaţilor şi alte drepturi; pregătirea şi perfecţionarea

personalului; drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă; recunoaşterile

reciproce, drepturile şi obligaţiile administraţiei şi ale angajaţilor.

4.1.6. Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa

Tranzactionarea actiunilor emise de S.C.Oltchim S.A. se face in cadrul Bursei de Valori

Bucuresti pe baza Deciziei de inscriere la cota nr. 21 / 26.11.1996, incepand cu data de 18.02.1997.

Actiunile societatii sunt cotate la categoria I si volumul tranzactionarii acestora intra in calculul

indicelui BET.

In anul 2007 evolutia pretului actiunilor OLT s-a inscris in tendinta generalizata de crestere a

pietei.Cotatia actiunilor a crescut de aprox. 2,61 ori fata de cea inregistrata la inceputul acestui an.A

fost inregistrat un pret maxim din intreaga perioada de tranzactionare a actiunilor societatii (de 1,55

lei-11.10.2007).

14

Page 15: 54127518 Evaluare Firma

4.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL

4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate:

Produse anorganice:

- soda caustica (lichida, bloc, fulgi,perle);

- acid clorhidric (farmaceutic,de sinteza);

- clor lichid;

- apa oxigenata(35 %, 50%).

Produse macromoleculare:

- policlorura de vinil;

- polieteri polioli;

Produse organice de sinteza:

- oxo-alcooli (octanol, izo-butanol);

- solventi organici clorurati(percloretilena).

- anhidrida ftalica

- plastifianti

In afara acestor produse societatea realizeaza secundar activitatii de baza urmatoarele:

Materiale de constructii:

- profile pentru ferestre si usi din PVC – RAMPLAST 2000;

Produse agro-alimentare:

- conserve din legume si fructe, sucuri naturale din fructe;

- oua, carne de pasare.

Produse anorganice:

Soda caustica se utilizeaza in industria petroliera, in industria petrochimica, in industria

aluminiului, in industria celulozei si hartiei pentru tratarea pastei de lemn, la fabricarea detergentilor

(ca materie prima), pentru obtinerea sapunului, la fabricarea colorantilor, fenolului, fosfatilor. De

asemenea soda caustica in toate formele ei, se regaseste in procesul de regenerare a cauciucului, la

uscarea si decolorarea gazelor si in procesul de fabricare a fibrelor celulozice prin procedeul tip

„vascoza”.

Soda caustica perle, cel mai nou sortiment din gama produselor clorosodice, este foarte

solicitata pe piata datorita avantajelor mari pe care le prezinta la utilizatori: costuri mai mici de

depozitare, dozare mai usoara si mai precisa, calitati ce recomanda produsul la utilizari in domeniul

15

Page 16: 54127518 Evaluare Firma

industriei farmaceutice, de cosmetice, de detergenti, si alte domenii de sinteze fine. Produsul este

obtinut intr-o instalatie unica in Europa Centrala si de Est.

Acidul clorhidric este utilizat in industria chimica organica si anorganica pentru sinteza

hidrocarburilor clorurate respectiv a clorurilor anorganice, dar si ca agent de neutralizare. Se mai

foloseste in industria farmaceutica, cosmetica, de mase plastice, in industria cauciucului la sinteza

cloroprenului, in industria colorantilor, in industria textila, si in industria celulozei si hartiei. De

asemenea se foloseste ca agent de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de

demineralizare a apei si ca agent de decapare si degresare in industria metalurgica si constructoare de

masini.

Clorul lichid este utilizat in sinteza acidului clorhidric, ca intermediar in sinteza unor produse

chimice organice, in industria cauciucului, in industria textila si in industria celulozei si hartiei ca

agent de inalbire, ca agent de neutralizare la tratarea apelor si ca agent de oxidare in procesul de

epurare a apelor.

Hipocloritul de sodiu este folosit ca agent de inalbire in industria textila, industria hartiei si la

fabricarea produselor de curatire si intretinere a locuintelor , dar si la tratarea si purificarea apei.

Apa oxigenata(35% 50%)se utilizeaza ca decolorant in industria textila, pentru tratarea apei

potabile si a apelor reziduale in industria detergentilor, a celulozei si hartiei, in sinteze din industria

chimica, industria metalurgica si miniera, rafinarea titeiului.

Produse macromoleculare:

Policlorura de vinil este folosita in cele mai variate domenii cum ar fi :constructii, industria

electrotehnica si electronica, industria de incaltaminte, mase plastice si bunuri de larg consum,

industria alimentara, de cosmetice si medicamente, produse de uz biomedical.

Polieterii-poliolii se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a

elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana. Cea

mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. Spumele

poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau liniara.

Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse repere (bord,

volan), tapiserii auto. De asemenea se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi joase (frigidere,

camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obtinerea miezului de spuma pentru

panourile tip sandwich.

16

Page 17: 54127518 Evaluare Firma

Produse organice de sinteza:

Oxo-alcooli(octanol, izo-butanol) sunt produse utilizate la fabricarea de plastifianti,

lubrifianti, agenti tensioactivi, sau ca solventi pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale,

dar si ca agenti de umezire si dispersie pentru industria textilelor.

Izo-butanolul se utilizeaza in industria maselor plastice si a cauciucului, ca solvent in

industria lacurilor pe baza de nitroceluloza si rasini alchidice, ca solvent la fabricarea pielii

artificiale, la extractia uleiurilor, a parfumurilor, si ca materie prima la fabricarea hormonilor ,

vitaminelor.

Percloretilena se foloseste in industria metalurgica, ca solvent la degresarea si curatirea

metalelor, ca solvent pentru lacuri si vopseluri, grasimi, uleiuri, gudroane, cauciuc, ca intermediar in

sinteze organice, ca agent de curatare chimica uscata a textilelor sintetice si naturale in curatatoriile

ecologice.

Anhidrida ftalica este utilizata in industria chimica la fabricarea plastifiantilor, a rasinilor

alchidice si a colorantilor, anhidrida ftalica lichida se utilizeaza si in industria farmaceutica la fel ca

si anhidrida ftalica solzi. Anhidrida ftalica reziduala se foloseste la fabricarea poliesterilor.

Dioctilftalatul este prezent in industria maselor plastice ca plastifiant.

Materiale de constructii:

Profile pentru ferestre si usi din PVC-RAMPLAST 2000: cu doua sisteme ;

• un sistem tetracameral-RAMPLAST EcoTherm, proiectat si realizat conform normelor europene,

pe o licenta GREINER-Austria

• un sistem absolut nou pentru piata europeana, respectiv un sistem de profile din PVC expandat

pentru usi de interior-RAMPLAST Avangarde, realizat de asemenea pe o licenta GREINER-Austria.

In functie de dimensiunile canalului de distributie, strategiile OLTCHIM-ului sunt urmatoarele:

• strategia distributiei directe (producator - beneficiar) - pentru PVC, clorosodice si alte produse

chimice;

• strategia distributiei prin canale scurte (un singur intermediar) - pentru RAMPLAST;

• strategia distributiei selective (prin intermediari putini si specializati) - pentru marea majoritate a

produselor

17

Page 18: 54127518 Evaluare Firma

Tabelul nr. 4.4 - Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri a societatii comerciale pentru ultimii trei ani:

Produs 2005 2006 2007PVC 34,2 36,8 35,4 POLIOLI 23,8 24,6 25,6 SODA CAUSTICA 16,5 13,1 12,7 DIOCTILFTALAT 6,1 8,3 11,0 PROPILENGLICOL 2,7 2,2 1,0 PERCLORETILENA 1,8 1,3 0,6 OCTANOL 0,7 1,2 0,6 ISO-BUTANOL 0,3 0,8 0,8 N-BUTANOL - 0,2 0,6 PESTICIDE 1,6 0,8 0,1 ACID CLORHIDRIC 0,9 0,7 0,6 PROPENOXID 0,8 0,5 0,5 ANHIDRIDA FTALICA 1,0 0,4 0,1 CLOR LICHID 0,7 0,3 0,1 HIPOCLORIT DE SODIU 0,3 0,3 0,3 DICLORPROPAN 0,2 0,2 0,5 ALTELE 8,6 8,5 9,5

4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Aceasta evaluare a avut in vedere precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de

aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi

materiale.

Consideram ca in anul 2007 au existat conditii optime pentru a realiza aprovizionarea in

conformitate cu necesitatile create de programele de productie generate lunar de societate.

Asigurarea cu materii prime din surse indigene si import se face in concordanta cu necesarele

rezultate din Programul de productie anual, trimestrial si Fundamentarea programelor de productie

lunare.

Comenziile si contractele pe anul 2007 au fost perfectate cu furnizorii agreati dupa selectarea

lor pe baza criteriilor de performanta, capabilitatea lor de a livra produsele cerintelor de calitate si la

preturile negociate.

In anul 2007 au fost aprovizionate, in principal, urmatoarele materii prime:

18

Page 19: 54127518 Evaluare Firma

Tabelul nr.4.5

Denumire

produs

Cantitate(to) Furnizor

Sare in solutie 2.280.614 Exploatarea Miniera Rm. Valcea

Var industrial 121.252 Uzinele Sodice Govora, Carmeuse Campulung Muscel, Carmeuse

Fieni,Upson Ocna Mures;

Propilena 129.275 Arpechim Pitesti, Rafo Onesti, Bulrom Gas

Etilena 80.361 Petrom - sucursala Arpechim Pitesti

Clor lichid 29.359 Polimeri Bulgaria

Bioxid de

carbon

17.511 USG Govora

Ortoxilen 13.796 Tricon Ltd. SUA, Calvi Trade , Total Petrochemicals Belgia

Etilenoxid 8.291 Arpechim Pitesti, BWC Austria, L&F Germania,Helm AG,

Baichim Bucuresti

Acid sulfuric 6.910 Lead & Zinc Bulgaria, KCM Bulgaria

Carbonat de

sodiu

6.205 Uzinele Sodice Govora,GHCL Upsom Ocna Mures

In functie de modul de expediere al materiilor prime aprovizionarea se realizeaza:

● pe conducte:

Sarea in solutie livrata de SNS Bucuresti prin Exploatarea Miniera Valcea

Bioxidul de carbon livrat de Uzinele Sodice Govora

Etilena livrata de Petrom Bucuresti din Sucursala Arpechim Pitesti

● vagonabil

Acid sulfuric – din UE

Propilena – din surse indigene S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007 7

Clorura de vinil – din import

Saci din hartie cu valva – din UE

Clor – din UE

Hidroxid de potasiu – din UE

Etilenoxid – din tara, import si UE

Ortoxilen – din import si UE

19

Page 20: 54127518 Evaluare Firma

Soda calcinata de la Upsom Ocna Mures

● cu mijloace de transport auto (cisterne, camioane, autobasculante)

Var industrial, soda calcinata, glicerina , anhidrida ftalica, bioxid de sulf, bentonita, irgastab,

klucel, metilceluloza,paleti de lauroil, ambalaje pentru productia finita – saci de 1 to (big bag), tuf

macinat, tabla pentru butoaiele pentru soda caustica bloc, zahar pentru polioli zaharati.

Referitor la pretul principalelor materii prime utilizate in procesul de fabricatie, respectiv

etilena si propilena, acesta a inregistrat o crestere in 2007 si asta datorita cresterii pretului titeiului pe

pietele internationale. Astfel, pretul etilenei a crescut fata de anul 2006 cu 16,6% (de la 775 EUR/to

in 2006 la 901 EUR/to in 2007) iar cel al propilenei cu 9,7% (adica de la 732 EUR/to in 2006 la 803

EUR/to in 2007).

Evaluarea si selectarea furnizorilor de materiale este efectuata de Directorul tehnic si de seful

Serviciului Aprovizionare in baza informatiilor obtinute din prospectarea pietii. Criteriile de selectie

pot fi:

experienta anterioara corespunzatoare;

inregistrari si/sau documente de calificare puse la dispozitie de furnizor;

evaluarea capabilitatii tehnice a furnizorului.

Periodic, Directorul tehnic si seful Serviciului Aprovizionare evalueaza furnizorii acceptati,

in baza rezultatelor obtinute din utilizarea materialelor si serviciilor in executia produselor sau

lucrarilor solicitate de clienti.

Documentele de aprovizionare sunt elaborate de seful Serviciului Aprovizionare in baza

necesarului de material aferent fiecarei lucrari contractate.

Documentele de aprovizionare (necesar de materiale, comenzi de aprovizionare, contracte) contin,

dupa cum este cazul:

o date de identificare pentru produsele/serviciile solicitate (denumire, tip, cod);

o numele furnizorului;

o standardul, specificatia tehnica de referinta, pozitia de catalog;

o standardul referitor la sistemul de managementul calitatii aplicat de furnizor;

o cerinte pentru aprobarea produsului sau serviciului, proceselor, echipamentelor;

o cerinte pentru calificarea personalului;

o cerinte referitoare la transport, ambalare, livrare;

o documentele insotitoare;

o termenul de livrare si cantitatea.

20

Page 21: 54127518 Evaluare Firma

Urmarirea procurarii materialelor si serviciilor este realizata de seful Serviciului

Aprovizionare si de personalul din subordine.

Responsabilitatea pentru controlul modului de prestare a serviciilor aprovizionate revine in sarcina

celui ce a solicitat serviciul respectiv.

Confirmarea receptiei materialelor se face prin semnatura pe NIR, iar confirmarea receptiei

serviciilor aprovizionate se realizeaza prin semnarea facturii aferente prestarii serviciului.

Ca elemente de perspectiva pentru asigurarea independentei fata de principalii furnizori de

materii prime in Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A. a inclus urmatoarele:

• Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA – Arpechim Pitesti, prin preluarea tuturor

partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de catre Petrom SA in

vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei din cadrul Arpechim Pitesti;

• Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a Sarii –

SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma externalizarii

acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in consortiu, la privatizarea

SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind SALROM ce va fi adoptata de catre

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare

Descrierea evoluţiei vânzarilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor

vânzarilor pe termen mediu si lung;

Produsele cu cea mai mare pondere in cifra de afaceri (peste 5%) sunt policlorura de vinil

(PVC), poliolii, soda caustica si dioctilftalatul (DOF). Clasificarea s-a facut in ordinea descrescatoare

a valorii inregistrate la vanzarile din anul 2007 (vezi tabelul nr.4 ). Productia de pesticide a fost

restransa treptat si din 2007 a fost stopata, Oltchim intentionand sa-si concentreze activitatea pe

sectoarele PVC si polioli.

Unele dintre celelalte produse sunt folosite in mare parte captiv, Oltchim fiind un producator

integrat: astfel, clorul se foloseste ca materie prima pentru VCM, la randul sau materie prima pentru

PVC, propenoxidul este materie prima pentru polioli si propilenglicol, anhidrida ftalica si oxo-

alcoolii (octanol si i-butanol) pentru DOF.

Acidul clorhidric si hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obtinute in procesul de

electroliza, si sunt valorificate doar pe piata interna, acestea necesitand conditii speciale de

depozitare si transport.

21

Page 22: 54127518 Evaluare Firma

In perioada 2006-2007, principalele produse (PVC, soda caustica, polioli si DOF) au

reprezentat, cumulat, 82,8% in 2006 si 84,7% in 2007. Per ansamblu, ponderea acestor produse a

inregistrat o evolutie crescatoare de la an la an, ca urmare a cresterii cererii pentru aceste produse,

determinata de dezvoltarea economiilor tarilor limitrofe. S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007 8

Avand in vedere amplasarea geografica a societatii, principalele piete de desfacere sunt:

Europa, Orientul Mijlociu (in principal Turcia), si Romania.

Principala piata de desfacere este cea externa, cu 74% din vanzarile totale, doar 26%

reprezentand vanzarile pe piata interna.Conform datelor INS Oltchim a urcat in topul companiilor

exportatoare in anul 2007 pe locul 8, fata de locul 9 ocupat in anul 2006. Livrarile pe piata interna

sunt inca scazute datorita reducerii activitatii consumatorilor sau inchiderii in totalitate a instalatiilor.

Odata cu revigorarea economica a Romaniei si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana,

livrarile pe piata interna ar putea incepe sa creasca, mai ales la PVC, unde consumul pe cap de

locuitor este mult mai mic fata de cel al tarilor din Europa de Vest si se previzioneaza a creste.

Tinand cont de globalizarea pietei, diferenta de pret intre producatori este data in primul rand

de valoarea cheltuielilor de transport, acesta fiind principalul motiv pentru care pietele tinta ale

Oltchim sunt pietele limitrofe.

Consolidarea marcii OLTCHIM, pe piata interna si internationala, a creat un avantaj

competitiv intangibil. In implementarea strategiei de piata, societatea porneste de la ideea ca pentru

consumatori, marca reprezinta cel mai sigur mijloc de a recunoaste o categorie de produse sau

servicii preferate.

Aceste doua aspecte stau la baza atingerii obiectivului de a-si mentine clientii traditionali si

de a castiga altii noi.

In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii

multiple de utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele

produse din profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine

cu materii prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor

plastice, fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor,

industria energetica, industria farmaceutica si alimentara. Aceste industrii se afla intr-o faza de

crestere, datorita faptului ca economia nationala se afla intr-un proces de dezvoltare continua.

Vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%.

In ceea ce priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice,

respectiv cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si

reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa. Pentru Asia-Pacific reducerea se datoreaza

22

Page 23: 54127518 Evaluare Firma

aparitiei de noi capacitati in aceasta zona geografica, motiv pentru care livrarile pe aceasta piata s-au

diminuat semnificativ. Pentru zona Africii, reducerea se datoreaza distantei mari si costurilor de

transport ridicate, care cresc pretul produselor livrate. De aceea, societatea si-a stabilit ca strategie

cresterea vanzarilor pe pietele limitrofe, fiind ajutata in acest sens si de dezvoltarea economica

actuala si viitoare a tarilor din fostul bloc comunist si a Turciei (principala piata de export a societatii

in Orientul Mijlociu), si totodata de lipsa sau insuficienta capacitatilor de productie pentru

satisfacerea cererii tot mai mari de pe aceste piete.

Exportul principalelor produse in perioada 2006-2007 si distributia acestora pe principalele zone

geografice sunt redate in continuare:

Tabelul nr. 4.6 - Distributia exporturilor de PVC pe zone geografice

2006 2007 Cantitate Valoare Cantitate Valoare

% % % % Intern 20 21 22 23

Export 80 79 78 77 TOTAL 100 100 100 100

23

Page 24: 54127518 Evaluare Firma

4.2.4. Evaluarea concurentei

La nivel mondial, cei mai mari producatori si deci concurenti sunt:

Dow Chemical, Occidental Petroleum, Formosa Group, Solvay SA, PPG Industries, Olin, Bayer AG,

Akzo Nobel.

iar in Europa Centrala, Oltchim este cel mai mare producator de soda caustica, dupa care urmeaza, in

ordinea capacitatilor de productie: Borsodchem, Anwil SA, Spolana.

PVC:

La nivel mondial: Shintech, Oxy Vinyls, FPC, Ineos Chlor Vinyls, Georgia Gulf, Solvin, Shin-Etsu,

LG Chemical, Vinnolit.

In Europa Centrala si de Est, Oltchim ocupa locul II dupa Borsodchem si este urmat de : Anwil SA,

Spolana, CHZ Novaky, Dwory.

Polieteri- polioli:

La nivel mondial: Bayer, Dow Chemical, Shell Chemicals, BASF, Repsol,Huntsman, PCC Rokita;

DOF:

La nivel mondial: Oxea, Polynt, Arkema, Perstorp, ZAK, Deza Corporation. S.C. Oltchim S.A.

Nu exista un client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se considera a fi

semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel putin 10%

din vanzarile totale ale societatii).

4.3.DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produselor sau lucrarilor este

competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatii si experientei adecvate. Necesitatile

pentru asigurarea competentei corespunzatoare sunt identificate in Fisele de post. Acestea sunt

elaborate pentru fiecare functie din cadrul societatii OLTCHIM SA.

Inregistrarile prin care se confirma competenta fiecarei persoane (informatii despre studii,

abilitati, experienta si cursurile de instruire si calificare efectuate) se pastreaza la Assistent

manager/resurse umane in dosarul fiecarui angajat.

In functie de necesitatile de asigurare a competentei sau de propunerile sefilor entitatilor

organizatorice, Assistent manager/resurse umane intocmeste planul anual de instruire. Programul

contine urmatoarele tipuri de instruiri:

24

Page 25: 54127518 Evaluare Firma

o instruiri profesionale, de securitatea muncii si PSI;

o instruiri in domeniul calitatii;

o instruiri de informare, prin care se realizeaza constientizarea personalului referitor la

indeplinirea obiectivelor si la relevanta si importanta activitatilor pe care le efectueaza.

Dupa efectuare, toate instruirile sunt inregistrate in Procese verbale de instruire.

Eficacitatea procesului de instruire se evalueaza, dupa caz, prin una sau mai multe din

urmatoarele metode:

o testarea scrisa, orala sau prin probe practice a cursantilor, la finalizarea cursului de instruire;

o supravegherea, de catre sefii entitatilor organizatorice, a modului in care sunt realizate de

personalul din subordine activitatile specifice;

o evaluarea cunostintelor si aptitudinilor personalului prin auditarea interna.

In cazul in care se constata ca anumite instruiri nu au fost eficace, sunt luate masurile

corespunzatoare pentru reluarea, atunci cand este cazul, a procesului de instruire.

Conducerea societatii impreuna cu sefii entitatilor organizatorice raspunde de identificarea

metodelor pentru a se asigura constientizarea si motivarea intregului personal din cadrul societatii.

Anual, şefii entitatilor organizatorice evalueaza performantele personalului din subordine.

Prin contractul colectiv de munca se reglementeazã drepturile si obligatiile reciproce ale

pãrtilor cu privire la:

o încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si

o încetarea contractului individual de muncã;

o timpul de muncã si timpul de odihnã;

o conditiile de muncã, securitatea si sãnãtatea în muncã;

o salarizarea;

o protectia socialã a salariatilor si alte drepturi;

o pregãtirea si perfectionarea personalului;

o drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile de muncã;

o recunoasterile reciproce, drepturile si obligatiile

o administratiei si ale angajatilor.

Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de un an si produce efecte

începând cu data de 01 Martie 2008.

25

Page 26: 54127518 Evaluare Firma

Pãrtile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu

promoveze si sã nu sustinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea

drepturilor ce decurg din prezentul contract.

La 31.12.2007, numarul angajatilor societatii a fost de 4.751, in scadere cu 225 salariati fata

de anul precedent.Reducerea personalului s-a realizat prin pensionari si plecari din unitate.

Structura personalului in functie de nivelul pregatirii se prezinta astfel la 31.12.2007:

- cu studii superioare 787

- cu studii medii , cola profesionala 3886

- necalificati 78

Gradul de sindicalizare al fortei de munca este de 82%.

Pe perioada supusa evaluarii nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducerea

societatii si angajatii sai.

Evolutia fluctuatiei de personal pe perioada 2003-2007 la SC OLTCHIM SA este redata in tabelul de mai jos:Tabelul nr. 4.7Anul 2003 2004 2005 2006 2007

Nr. de salariati 6081 6048 5432 5048 4836

26

Page 27: 54127518 Evaluare Firma

2006 2007 % (2007-2006)Nr mediu de salariati 5048 4836 96%

Fond de salarii 74474817 89055074 120%

Salariu mediu

Lei/ pers/ luna

1229 1536 125%

Tabelul 4.8- Evolutia fondului de salarii la SC OLTCHIM SA

4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI

În urma eforturilor sustinute în toate domeniile de activitate, Oltchim a obtinut în august 1997

certificarea conform Managementului de Calitate ISO 9001 pe probleme de cercetare, proiectare,

întretinere, productie si marketing pentru produse chimice organice si anorganice, polimeri, materiale

plastice pentru constructii, pesticide si ambalaje, produse agro-alimentare, în urma auditarii efectuate

de organismul de certificare TUV Cert din Germania. De la începutul anului 1999 Oltchim poseda si

certificatul de management de Mediu - ISO 14001, prima certificare de acest tip acordata unei firme

românesti.

Din anul 2000 cele doua sisteme de management certificate au fost integrate intr-un singur

Sistem Integrat Calitate-Mediu. In anul 2002 OLTCHIM a fost recertificat. Preocuparea echipei

manageriale din OLTCHIM pentru aplicarea celor mai noi concepte de management continua, in

prezent fiind in curs de implementare conceptul TQM - Managementul Total al Calitatii conform

Modelului EFQM pentru excelenta.

Produsele purtand marca OLTCHIM reprezinta garantia calitatii, fapt recunoscut in anul 2000

cu Premiul Roman pentru Calitate "J.M.Juran" la categoria intreprinderi mari, iar in anul 2001 cu

Trofeul Calitatii "J.M.Juran".

27

Page 28: 54127518 Evaluare Firma

Sistemul de management al calitatii proiectat se aplica in cazul tuturor entitatilor

organizatorice din cadrul societatii . Sunt identificate si asigurate toate resursele materiale si umane

necesare proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii precum si cele necesare

imbunatatirii continue a functionarii si eficacitatii acestuia.

Politica referitoare la calitate si metodele de conducere care decurg din acestea sunt stabilite

astfel incat sa se asigure compatibilitatea cu strategia organizatiei, precum si cu celelalte politici de

management definite in cadrul organizatiei.

Obiectivele principale la S.C.OLTCHIM S.A. sunt:

- Cresterea gradului de satisfactie si mentinerea increderii clientilor nostri, obtinute prin

concentrarea asupra cerintelor acestora, prin:

o Realizarea unei instalatii noi de sinteza polioli, pe trei linii - punere in functiune: semestrul II

2007;

o Modernizarea si marirea capacitatii la propenoxid - punere in functiune: semestrul I 2008;

o Realizarea unei instalatii de izocianati pentru care vom fi unic producator in Romania - punere

in functiune:semestrul II 2008;

- Obtinerea si mentinerea increderii clientilor pentru produsele agroalimentare, in conditiile

tinerii sub control si scaderii gradului de severitate a riscurilor legate de siguranta alimentului

si realizarea unor lucrari de investitii in Directia Agro Alimentara

- Cresterea gradului de satisfactie a angajatilor, prin implicare, lucru in echipa, crearea si

mentinerea competentelor bazate pe aptitudinile si experienta angajatilor, pentru imbunatatirea

continua a functionarii sistemului;

- Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a

eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru asa incat sa se realizeze conformitatea cu

cerintele produsului;

- Reducerea costurilor de productie, a consumurilor energetice si de materii prime, prin:

o retehnologizarea instalatiilor PVC I si PVC II - punere in functiune : semestrul II 2008;

o marirea capacitatii instalatei clorura de vinil - punere in functiune: semestrul II 2008;

o modernizarea sistemului de masuratori utilitati si turnuri de racire - finalizare: semestrul I

2008;

- Cresterea gradului de siguranta in exploatare a instalatiilor si de securitate a incintei si a

sistemelor informatice:

- Retehnologizarea Depozitului gaze lichefiate si a Depozitului Lichide Inflamabile, punere in

functiune: semestrul II 2007;

28

Page 29: 54127518 Evaluare Firma

- Introducerea unui sistem de acces si a unui sistem electronic de supraveghere, punere in

functiune: semestrul II 2007

- Tinerea sub control a proceselor pentru realizarea performantei si eficientei si incadrarea

permanenta in cerintele legislatiei aplicabile

Prezentam in cele ce urmeaza conducerea si participarea la capitalul societăţii in anul 2007:

Tabelul nr. 4.9

Nume, prenume Functia Numar actiuni detinute

% de participare la capitalul social

Roibu Constantin Director General 319.002 0,098 Vasile Mandica Director Economic 7.002 0,002 Balint Gheorghe Director Productie - - Negut Victoria Director Actionariat 1.082 0,000

Preoteasa Veronica Director Marketing 987 0,000 Olaru Nicolae Radu Director Tehnic 17 0,000 Barbu Dorel Director Directie Agro - -

4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – COMERCIAL

Diagnosticul urmăreşte determinarea stării generale, deficienţele, disfuncţionalităţile,

condiţiile necesare şi procedurile de aplicat pentru implementarea corecţiilor, pornind de la cauze.

Diagnosticul are drept scop descrierea funcţionării şi a tendinţelor de evoluţie a activităţii

organismului economic, luând în considerare mediul dinamic în care acesta îşi desfăşoară activitatea

şi factorii perturbatori, interni sau externi.

Întreprinderea este un sistem deschis spre mediul general cu care întreţine două categorii de

relaţii :

- de piaţă, adică cu clienţi, furnizorii, firmele concurente, consumatori finali.

- În afara pieţei, respectiv cu puterea publică, cu organizaţii financiare şi cu grupuri sociale.

29

Page 30: 54127518 Evaluare Firma

Agenţii economici, ca elemente ale mediului global, se află în relaţii de intercondiţionare,

mediul global fiind definit ca ansamblul factorilor şi forţelor externe întreprinderii care îi afectează

maniera de dezvoltare.

Principalele etape parcurse în cadrul analizei diagnostic sunt :

Studierea documentelor financiar – contabile şi juridice

Interviu cu factorii de decizie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul diferitelor compartimente

ale întreprinderii, de interes pentru evaluator

Analiza structurii organizaţionale şi fluxului de informaţii

Analiza comparativă cu alte întreprinderi

Scopul analizei diagnostic este analizarea întreprinderii la nivel funcţional, în urma căreia se

identifică părţile forte (puncte tari) şi părţile slabe (punte slabe) ale fiecărui compartiment funcţional.

4.5.1. Analiza cresterii intreprinderii

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu: Reglementarile contabile armonizate

cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 modificat si completat cu Ordinul

Ministrului Finantelor Publice 2374/2007, Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Patrimoniul net se determină ca diferenţă între activele totale şi datoriile totale, reflectând

activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esenţă patrimoniul net reprezintă averea

întreprinderii la o anumită dată (are un caracter static). Este necesar să subliniem faptul că în

activitatea de evaluare a unei firme cunoaşterea evoluţiei patrimoniului net prezintă importanţă

deosebită în alegerea metodelor de evaluare,

Tabelul nr. 4.10 mii leiIndicatori 2005 2006 2007 - Active imobilizate - Active circulante din care:

- Stocuri - Creante - Casa si conturi la banci

- Datorii - Capitaluri proprii - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

772.694,8421.301,6223.629,7179.611,318.058,1

865.558,8323.429,8

0

884.060,0 493.256,6 191.463,8 259.393,9 42.396,4

1.040.337,8 332.138,7

0

1.095.016,8554.156,8258.752,4285.312,510.089,4

1.624.671,4-17.292,729.851,4

Cifra de afaceri neta 1.442.065,1 1.731.805,2 1.749.871,9Venituri totale din care:

-Venituri din exploatare -Venituri financiare

1.573.458,11.532.113,2

41.344,9

1.810.113,5 1.742.100,9

68.012,6

1.958.989,21.875.094,9

83.894,3

30

Page 31: 54127518 Evaluare Firma

Cheltuieli totale din care: Cheltuieli de exploatare din care: - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile - % in venituri totale - Cheltuieli cu energia electrica si apa -% in venituri totale Cheltuieli de financiare

1550.815,01.482.028,2

789.129,650,15

296.186,818,82

68.786,8

1.801.334,0 1.722.693,7

956.824,7 52,85

337.928,1 18,66

78.640,3

2.054.534,81.867.709,41.044.859,0

53,33331.067,2

16,89187.173,7

Rezultatul brut al exercitiului : - din exploatare - financiar

22.643,150.085,0

-27.441,8

8.779,5 19.407,2

-10.627,7

-95.893,97.385,4

-103.279,3

Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile

Legii 15/1994, OMFP 1752/2005 si 2374/2007. La data de 31 decembrie 2007 s-a efectuat de catre o

firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate (terenuri, mijloace

fixe, investitii in curs). Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, se constata o crestere

a acestora fata de anul precedent cu 210.957 mii lei, de la 884.060 mii lei la 1.095.017 mii lei,

determinata de:

- achizitii si puneri in functiune de imobilizari corporale si necorporale

- majorari din reevaluarea activelor

- deprecierii activelor prin calculul amortizarii

- mijloace fixe vandute sau aduse ca aport la EuroUrethane

- cresterea imobilizarilor financiare (aport capital social Euro Urethane)

249.853 mii lei

65.525 mii lei

-78.110 mii lei

-50.489 mii lei

24.178 mii lei

Comparand valoarea activelor circulante la anul 2007 cu valoarea acestora la 2006 se

constata o crestere a acestora cu 60.900 mii lei, din care:

-crestere clienti de incasat

-alte creante (TVA de rambursat)

-crestere stocuri din care:

-stocuri produse finite, marfuri

-stocuri materii prime, materiale

-semifabricate, produse in curs de executie

-diminuare disponibil in cont

21.774 mii lei

4.144 mii lei

67.288 mii lei

46.631 mii lei

18.211 mii lei

2.446 mii lei

-32.306 mii lei

Datoriile totale inregistrate la 31 decembrie 2007 sunt in valoare de 1.624.672 mii lei,

prezentand o crestere cu 584.334 mii lei fata de anul 2006, determinata de :

-cresterea datoriei fata de banci ca urmare a contractarii de credite noi

-cresterea avansurilor de la clienti in contul comenzilor

-diminuarea obligatiilor la bugetul de stat datorita compensarii acestora cu

43.684 mii lei

170.538 mii lei

-11.911 mii lei

31

Page 32: 54127518 Evaluare Firma

TVA de recuperat

-cresterea obligatiei fata de AVAS

-cresterea obligatiilor de plata fata de furnizori

317.966 mii lei

64.057 mii lei

In baza situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2007, valoarea capitalurilor proprii

este de -17.293 mii lei, compusa din:

-capital social

-rezerve din reevaluare imobilizari corporale

-rezerve legale

-alte rezerve

-pierdere din anii precedenti (2001, 2002, 2003)

-pierderea exercitiului

TOTAL

32.359 mii lei

551.445 mii lei

6.843 mii lei

17.787 mii lei

-529.833 mii lei

-95.894 mii lei

-17.293 mii lei

Volumul total al creditelor angajate la 31 decembrie 2007 este de 1.022.490 mii lei şi are

următoarea componentă :

TOTAL CREDITE

din care :

a)credite pe termen scurt

-credit de exploatare -BCR

-credit de exploatare -Banca Transilvania

-credit termen scurt –Eximbank

-credit termen scurt Alphabank

-credite in valuta pentru productie - 40.807 mii USD

- BCR Lipscani - 30.667 mii USD

- Banca Transilvania - 12.194 mii USD

- 35.944 mii EUR

- BCR Lipscani 7.188 mii EUR

- BCR Rm.Valcea 21.735 mii EUR

- Unicredit Valcea 3.735 mii EUR

- Bancpost Valcea 3.000 mii EUR

b)credite pe termen lung

-credit intern - 8.656 mii EUR

-credit extern

-cu garantia statului - 6.156 mii EUR

1.022.490 mii lei

416.627 mii lei

87.241 mii lei

54.901 mii lei

25.000 mii lei

5.000 mii lei

244.485 mii lei

90.482 mii lei

31.250 mii lei

59.232 mii lei

22.224 mii lei

37.008 mii lei

32

Page 33: 54127518 Evaluare Firma

-fara garantie stat/banca - 10.251 mii EUR

c)alte imprumuturi -total din care :

-credit M. F. preluat de AVAS - 155.667 mii USD

-leasing si garantii furnizori

d) dobanzi credite

509.178 mii lei

508.485 mii lei

693 mii lei

6.203 mii lei

Cifra de afaceri inregistrata la data de 31 decembrie 2007 este de 1.749.872 mii lei, cu 1%

mai mare decat cea inregistrata in anul 2006 si cu 2,7% mai mica decat valoarea programata .

Pe subunitati, nivelul realizarii cifrei de afaceri se prezinta astfel :

Combinatul Chimic

Avicola Babeni

FNC Babeni

Fabrica de Conserve Raureni

Suinprod Babeni

Divizia Materiale de Constructii

1.648.417 mii lei 94%

20.018 mii lei 1.14%

3.094 mii lei 0.17%

19.760 mii lei 1.13%

66 mii lei 0.22%

58.517 mii lei 3.34%

Veniturile realizate in suma de 1.958.989 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :

Tabelul nr.4.11. -mii lei-

Venituri totale, Venituri din Venituri

33

Page 34: 54127518 Evaluare Firma

din care exploatare financiare

Combinatul Chimic 1.840.834 1.757.166 83.668

Avicola Babeni 23.954 23.952 2

FNC Babeni 16.878 16.878 -

Fabrica de Conserve 15.451 15.415 36

Suinprod Babeni 65 65 -

Divizia Materiale de Constructii 61.807 61.619 188

TOTAL OLTCHIM 1.958.989 1.875.095 83.894

a) Veniturile din exploatare de 1.875.095 mii lei cuprind pe langa volumul total al vanzarilor (cifra

de afaceri) urmatoarele :

-venituri din productia stocata

-venituri din investitii efectuate in regie proprie

-alte venituri din exploatare

63.937 mii lei

16.431 mii lei

44.855 mii lei

b) Veniturile financiare de 83.894 mii lei se compun din :

-reactualizare disponibil in cont , creante de incasat si datorii in valuta din

care:

-diferenta favorabila rambursari credite

32.449 mii lei

9.356 mii lei

-diferenta favorabila plati furnizori externi

-diferenta favorabila incasari clienti externi

-venituri din participatii, dividende de incasat

-venituri din dobanzi bancare

-venituri din sconturi

-diferente favorabile din actualizarea creantelor, obligatiilor si

disponibilitatilor in valuta

9.844 mii lei

13.249 mii lei

1.082 mii lei

573 mii lei

870 mii lei

48.919 mii lei

Cheltuielile totale efectuate in suma de 2.054.883 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :

Tabelul 4.12 - mii lei-

Cheltuieli totale,

din care :

Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare

Combinatul Chimic 1.917.595 1.730.793 186.802

34

Page 35: 54127518 Evaluare Firma

Avicola Babeni 31.876 31.876 -

FNC Babeni 18.266 18.266 -

Fabrica de Conserve 23.518 23.485 33

Suinprod Babeni 1.236 1.226 -

Divizia Materiale de Constructii 62.392 62.053 339

TOTAL OLTCHIM 2.054.883 1.867.709 187.174

a) Cheltuielile din exploatare-total: 1.867.709 mii lei din care:

- cheltuielile activitatii de baza, din care :

-chelt.cu materii prime, materiale, marfuri

-chelt.cu energia si apa

-chelt.cu amortizari si ajustari

-cheltuieli cu personalul

-chelt.cu prestatii

-alte cheltuieli din exploatare, din care:

-cheltuieli cu impozite si taxe

-majorari si penalitati (pentru depasiri concentratii ape reziduale)

-cheltuieli cu bonuri valorice acordate salariatilor

-cheltuieli privind mijloacele fixe vandute sau casate

-cheltuieli sociale

-alte cheltuieli din exploatare

1.819.538 mii lei

1.118.326 mii lei

331.067 mii lei

72.816 mii lei

129.124 mii lei

168.553 mii lei

47.823 mii lei

4.668 mii lei

3.630 mii lei

4.252 mii lei

32.103 mii lei

2.688 mii lei

482 mii lei

3.455 mii lei

29.943 mii lei

29.851 mii lei

b) Cheltuielile financiare-total: 187.174 mii lei

- cheltuieli din diferente de curs - din care:

-diferente reactualizare disponibil, creante si datorii in valuta

-diferente nefavorabile rambursari credite

-diferente nefavorabile plati furnizori

103.028 mii lei

63.826 mii lei

13.391 mii lei

12.780 mii lei

35

Page 36: 54127518 Evaluare Firma

-diferente nefavorabile incasari clienti externi

-cheltuieli cu dobanzi bancare

-cheltuieli privind sconturile acordate

-alte cheltuieli financiare din care:

-provizion AVAS

13.031 mii lei

50.748 mii lei

3.455 mii lei

29.943 mii lei

29.851 mii lei

Tabelul 4.13

Denumire indicator Total Exploatare Financiar

Venituri

Cheltuieli

Profit brut (pierdere) realizat

Profit brut (pierdere) program

Diferenta

1.958.989

2.054.883

-95.893

2.100

-97.993

1.875.095

1.867.709

7.386

27.300

-19.914

83.894

187.174

-103.279

-25.200

-78.079

4.5.2. Diagnosticul rentabilităţii

Pentru întocmirea acestui diagnostic întreprinderea (afacerea) trebuie privita prin

prisma standardelor internaţionale de contabilitate ca o entitate comercială, de servicii care

desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile sunt în general unităţi distincte de exploatare,

generatoare de profit şi care furnizează clienţilor produse sau servicii.

36

Page 37: 54127518 Evaluare Firma

În accepţiunea standardelor întreprinderea care este şi o afacere şi îşi va continua activitatea

într-un viitor previzibil fără intenţia sau nevoia de a fi lichidată sau de a şi reduce în mod

semnificativ activitatea.

Având în vedere cele relatate anterior diagnosticul rentabilităţii prezintă o deosebită

importanţă oferind informaţii asupra situaţiei trecute şi prezente pe baza acestora realizându-se

premise utile pentru prefigurarea viitorului afacerii care formează obiectul evaluării.

Principala sursă de informare în realizarea diagnosticului rentabilităţii o reprezintă “Contul de

profit şi pierdere” care arată modul în care s-a atins o anumită stare, un anumit rezultat şi care au fost

riscurile de venituri şi cheltuieli.

Tabelul 4.14 - Evoluţia contului de profit şi pierdere în perioada

Denumire indicator Exerciţiul financiar2006 2007

Venituri din exploatare 1742100936 1875094922Cheltuieli din exploatare 1722693746 1867709442Rezultat din exploatare 19407190 7385480Venituri financiare 68012608 83894339Cheltuieli financiare 78640275 187173736Venituri totale 1810113544 1958989261Cheltuieli totale 1801334021 2054883178Rezultat brut 8779523 -95893917Impozit pe profit 0 0Rezultat net 8779523 -95893917

Prezentarea situaţiei generale a rezultatului vizează în special două aspecte importante pentru

operaţiunea de evaluare, respectiv evoluţia profitului şi modul de formare a acestuia.

Aşa cum se poate observa în exercitiul supus analizei ( 2007) societatea a înregistrat

pierdere, din care din activitatea de exploatare un profit de 7.386 mii lei, iar din activitatea financiara

o pierdere de 103.279 mii lei.

Activitatea S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, a fost puternic afectata in a doua jumatate a

anului 2007 de o serie de evenimente exceptionale astfel:

• In data de 14 august 2007, datorita cresterii presiunii pe reactorul de prepolieteri s-a produs o

explozie urmata de un incendiu la Instalatia de polioli-polieteri din cadrul Sectiei propenoxid polioli.

Datorita acestui incident tehnic a fost oprita instalatia de Propenoxid–Polioli pentru o perioada de

peste 20 de zile, inregistrandu-se atat pierderi de productie, cat si cheltuieli suplimentare pentru

refacerea si punerea in functiune a acestei sectii.

37

Page 38: 54127518 Evaluare Firma

• In data de 15 septembrie 2007 a avut loc un soc de tensiune in sistemul energetic national – Statia

Raureni care apartine Transelectrica - datorita caruia combinatul chimic OLTCHIM S.A. a fost oprit

total in regim de avarie.

La sectia Electroliza cu mercur, cu o capacitate de 210.000 tone/an lesie a avut loc o explozie

care a afectat in intregime functionarea instalatiei, aceasta fiind oprita pentru remediere si reparatii

timp de o luna de zile.

Tot urmare a acestui eveniment s-au produs avarii la instalatia de clorura de vinil si implicit

instalatiile de PVC., deoarece din lipsa de materie prima (clorura de vinil) instalatiile de producere

PVC au trebuit sa fie oprite timp de 3 zile.

Pentru aceste doua evenimente exceptionale OLTCHIM are eliberate de Camera de Comert si

Industrie Valcea certificate de forta majora.

•In data de 31 octombrie 2007, datorita unei hotarari judecatoresti definitive, capitalul social al

OLTCHIM a fost diminuat cu creanta AVAS in suma de 95.284.145,58 USD. Pentru aceasta suma

AVAS a calculat dobanzi pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii Hotararii de majorare a

capitalului social (28.11.2003) si data ramanerii irevocabile a sentintei civile de diminuare a

capitalului social. Valoarea dobanzii este de 10.063.949,04 USD, respectiv 29.851 mii lei.

OLTCHIM a contestat aceasta suma de 10.063.949,04 USD, dar pana la clarificarea ei, s-a creat la

31.12.2007 un provizion pentru risc si cheltuieli, echivalentul in lei, respectiv 29.851 mii lei.

• Cresterea accentuata a cursului de schimb al principalei valute EURO in comparatie cu leul.

Comparativ cu data de 30.06.2007, data la care s-a efectuat ultima actualizare a creantelor si

datoriilor in valuta, cursul de schimb valutar de la 31.12.2007 a inregistrat cresteri semnificative,

astfel EURO a crescut cu 0,4762 lei respectiv 15,2% (de la 3,1340 lei/EUR la 3,6102 lei/EUR).

Avand in vedere faptul ca majoritatea datoriilor in valuta OLTCHIM le inregistreaza in EURO,

actualizarea la sfarsitul anului a creantelor si datoriilor in valuta a condus la o pierdere din diferenta

de curs valutar de 63.826 mii lei.

• Provizioanele calculate la stocurile inregistrate de Fabrica de Conserve Raureni.

In cadrul Fabricii de Conserve Raureni, sunt stocuri de produse finite (conserve legume –

fructe, gemuri, dulceturi) produse in perioada 2003 – 2005, perioada in care se realizau vanzari

semnificative pe piata interna in special la unitati militare. Datorita faptului ca unitatile militare s-au

restructurat masiv, Fabrica de Conserve a ramas cu stocuri mari la aceste produse, pentru care in

vederea impulsionarii vanzarii lor s-a redus pretul de vanzare. Pentru valoarea cu care s-a redus

pretul de vanzare la aceste stocuri, la sfarsitul anului 2007 s-au creat provizioane in suma de 4.361

mii lei.

38

Page 39: 54127518 Evaluare Firma

•Urmare a cresterii preturilor la titei, pretul materiilor prime derivate din acesta, respectiv etilena si

propilena a inregistrat cresteri, astfel: etilena cu 16,3% de la 775 EUR/to in anul 2006 la 901 EUR/to

in anul 2007, iar la propilena cu 9,70% de la 732 EUR/to in anul 2006 la 803 EUR/to in anul 2007,

iar preturile la produsele finite obtinute din cele doua materii prime au inregistrat cresteri de numai 4

– 5%.

Cantitatea de etilena consumata de OLTCHIM in anul 2007 a fost de 80.361 to x 126 EUR/to

(cresterea de pret) si a determinat o influenta nefavorabila de 10,1 milioane EUR. Cantitatea de

propilena consumata in anul 2007 a fost de 121.660 to x 71 eur/to (cresterea de pret) a determinat o

influenta nefavorabila de 8,6 milioane EUR.

Din diferenta de pret la cele doua materii prime rezulta o influenta nefavorabila de 18,7 milioane

EUR, respectiv 62.408 mii lei.

Datorita, in principal, cauzelor prezentate mai sus, in anul 2007 S.C. OLTCHIM S.A.

inregistreaza o pierdere de 95.894 mii lei, formata din:

- profit din activitatea de exploatare : 7.386 mii lei;

- pierdere din activitatea financiara : 103.279 mii lei.

Eficienta capitalului investit, a tuturor resurselor materiale, financiare implicate in activitatea

intreprinderii, sunt prezentate prin rata rentabilitatii economice.

Rata este calculata dupa urmatorul model:

Unde:

Re = rata rentabilitatii economice

RBE = rezultat brut din exploatare

Rexpl = rezultatul exploatarii

At = active totale

Astfel pe baza datelor puse la dispozitie de societate putem calcula:

Re 2007 = 7385480 / 1649173734 *100= 0.44 %

Rata rentabilitatii financiare este un indicator semnificativ in aprecierea performantelor

economico–financiare ale intreprinderii atit in cadrul diagnosticului intern cit si in analizele solicitate

de partenerii externi.

In literatura de specialitate, rata rentabilitatii financiare este regasita sub urmatoarele

modalitati de calcul:

a) rata rentabilitatii financiare a capitalului permanent

39

Page 40: 54127518 Evaluare Firma

Unde:

Rb – rezultatul brut

CMP – capitalul permannet

b) rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu

Unde :

Pnet – este profitul net

CPR- capitalul propriu

Pentru anul 2006 rata financiara a fost

Rf2006 = 8779523 *100 / 332138781 = 2.64 %

Penrtu 2007 societatea a inregistrat pierdere.

Marja comerciala reprezinta surplusul de valoare obtinut de societate din vanzarea marfurilor;

ΔMc = Mc2007 – Mc 2006

ΔMc = 3420229 -1127843 = 2 292 386 lei

Tabelul 4.15

Nr.

crt

Indicatori Exercitiul financiar

2006 2007

1 Vanzari de marfuri ct.707 35284080 46621124

2 Costul marfurilor vandute ct. 607 34156237 43200895

Marja comerciala ( 1-2) 1 127 843 3 420 229

Rata marjei comerciale arata ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor in cifra de afaceri:

Rata marjei comerciale =

Tabelul 4.16 mii leiNr.

crt

Indicatori Exercitiul financiar

2006 2007

1 Cifra de afaceri 1731805193 1749871975

2 Marja comerciala 1 127 843 3 420 229

Rata marjei comerciala 0.065 % 0.195 %

40

100*CPR

PnetRf CPR

Page 41: 54127518 Evaluare Firma

4.5.3. Analiza structurii activului

Analiza structurii activului intreprinderii se refera la activele imobilizate si a celor circulante ale

societatii, utilizand metoda ratelor:

- rata activelor imobilizate: *100

Rai 2006= 5616637 / 498873307 = 1.126%

Rai2007 = 3878853 / 558035734 = 0.695%

- rata activelor circulante:

Rac 2006 = 493256670 / 498873307 =98.87%

Rac 2007 = 554156881 / 558035734 = 99.30%

4.5.4. Analiza structurii pasivului societatii

Analiza structurii pasivului societatii se realizeaza cu ajutorul ratelor care evidentiaza

eficienta structurii pasivului:

- rata stabilitatii financiare: *100

Rsf 2006 = 93%

Rsf 2007 = 53 %

4.5.5. Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii

Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii se realizeaza prin calculul ratelor de lichiditate:

-lichiditatea generala:

Lg 2006 = 493256670/ 780415952 = 0.63

Lg2007 = 554156881/ 971113644 = 0.57

Valoarea acestui indicator indica faptul ca activele circulante acopera doar 57% din datoriile

curente, fapt ce reflecta o lipsa a capitalului de lucru ca efect al decapitalizarii societatii in perioada

anterioara (2003-2004) cand s-au inregistrat pierderi precum si in anul 2007.

Comparativ cu anul 2006 acest indicator a inregistrat o evolutie descendenta cand activele

circulante acopereau 63% din datoriile curente .

41

Page 42: 54127518 Evaluare Firma

- lichiditatea curenta :

Lc 2006 = 0.38

Lc 2007 = 0.30

Valoarea acestui indicator nu se afla in limitele normale admise ( 0.8 -1) si indica faptul ca

lichiditatile intermediare acopera doar 30% din datoriile curente, comparativ cu anul 2006 acest

indicator a inregistrat o evolutie descendenta

- solvabilitatea generala a societatii:

Sg 2006 = 1.378

Sg 2007 = 1.394

Observam ca valorile acestui indicator se incadreaza intre valorile minime admise .

4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara

Echilibrul finnanciar constiuie o premisa dar si o consecinta a desfasurarii normale a

activitatii societatii. Pentru analiza echilibrului financiar se utilizeaza urmatorii indicatori:

o Rata autonomiei financiare:

Rd 2006 = 0.55

Rd 2007 = - 0.03

Observam ca in 2006 capitatul propriu era aproximativ jumatate din capitalul permanent, in

schimb in anul 2007 societatea are capital imprumutat mult mai mare decat capitalul propriu.

o Rata de finatare a stocurilor:

Rfs 2006 = 0.53

Rfs 2007 = 2.46

o Rata capitalurilor proprii fata de activele imobilizate:

Raim 2006 = 0.37

Raim 2007 = negativ

o Rata datoriilor:

Rj 2006 = 0.75

Rj 2007 = 1.41

42

Page 43: 54127518 Evaluare Firma

Se observa o dublare a ratei datoriilor de la 2006 la 2007 datorata pe de o parte scaderii

activelor totale ,, dar si cresterii semnificative a datoriilor.

o Rata de finantare a stocurilor:

Pentru SC OLTCHIM SA avem:

Rfs 2006 = -2.76

Rfs 2007 = -4.11

4.5.7. Indicatori ai fondului de rulment

În principiu, ca regulă generală a echilibrului financiar al întreprinderii, o parte din

capitalurile permanente este destinată acoperirii nevoilor temporare, reînnoibile permanent în cadrul

ciclurilor de exploatare succesive ale întreprinderii. Stocurile şi creanţele, care se reconstituie

permanent, pot fi considerate nevoi stabile(permanente ca şi activele fixe) şi care, prin urmare,

necesită surse stabile(permanente) de finanţare. Nevoia de fond de rulment trebuie să fie egală sau

inferioară fondului de rulment. Altfel calitatea necorespunzătoare a activităţii de exploatare conduce

la un dezechilibru financiar care va afecta exerciţiile viitoare sau care pune în pericol integritatea

capitalurilor proprii.

Această analiză ar pune în evidenţă măsura în care echilibrul financiar se asigură prin

capitalurile proprii, respectiv gradul de autonomie a întreprinderii. Indicatorul care relevă gradul de

autonomie, de libertate în luarea unor decizii de investiţii privind dezvoltarea întreprinderii, este

fondul de rulment propriu (FRP). El este excedentul de capitaluri proprii faţă de imobilizările nete,

excedent determinat după repartiţia profitului, rezultat la încheierea exerciţiului financiar.

o Fondul de rulment net global:

FNRg 2006 =-82292180 lei

FNRg 2007 = -513230979 lei

Deoarece societatea a facut investitii masive in anii 2006 si 2007 in miljoace fixe fondul de

rulment net global este negativ.

o Necesarul de fond de rulment:

NFR 2006 = 613198851 lei

NFR 2007 = -427048682 lei

43

Page 44: 54127518 Evaluare Firma

4.5.8. Analiza gestiunii societatii

o Durata medie de recuperare a creantelor :

Rn 2006 = 44.27 zile

Rn 2007 = 48.03 zile

Se observa o crestere a duratei de recuparare a creantelor cu 8.5% fata de anul 2006

o Rotatia activelor circulante:

Ro 2006 = 3.51

Ro 2007 = 3.16

Aceasta scadere in 2007 se datoreaza atat cresterii cifrei de afaceri cu aproximativ 1 % cat

mai ales cresterii activelor circulante ( prin cersterea stocurilor dar si a creantelor).

o Rotatia activului total: Rp =

pentru 2006 = 1.26

pentru 2007 = 1.06

4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI

In urma diagnosticului dpentru evaluare se pot constata urmatoarele:

- societatea este infintata ca o societate pe actiuni cu capitatlul social integral varsat de catre

actionarii sai.

- societatea dispune de bunuri corporale mobile (maşini, mobilier, etc.) precum şi bunuri imobile

(teren şi construcţii, utlaje, instalatii ) necesare desfăşurării activităţii. Aceste bunuri fac parte din

patrimoniul societăţii si toate sunt asigurate.

- societatea are pe rol litigii cu privire la terenuri si constructii aflate in partimoniu

- are in derulare o serie de contracte de leasing si contracte de finantare

- societatea nu are datorii restante fata de bugetul local si bugetul statului

- nu s-au inregistrat conflicte de munca pe perioada analizata

- S.C. OLTCHIM S.A. detine autorizatia integrata de mediu nr. 14/2006 pentru activitatile pe care la

desfasoara pe platforma chimica, insotita de un plan de actiuni. Masurile din planul de actiuni au

rezultat in urma analizarii impactului asupra mediului pe care il au activitatile desfasurate si

44

Page 45: 54127518 Evaluare Firma

necesitatii alinierii la legislatia europeana. Masurile s-au programat gradual pana in 2014, in functie

de termenele de conformare cu directivele Uniunii Europene. Fermele avicole Budesti, Mihaesti,

Francesti si SUINPROD Babeni detin autorizatii integrate de mediu insotite de planuri de actiuni, cu

termen de valabilitate 2014. Toate masurile vizeaza reducerea impactului asupra mediului, masurile

programate pentru 2007 au fost realizate in intregime.

Societatea nu este in litigiu pentru incalcarea normelor privind protectia mediului.

- s-a constatat ca in anul 2007 salariu mediu pe únitate a fost de 1536 lei mai mare decat salariul

mediu pe economie pe anul 2007 – 1019 lei, societatea acordand diverse sporuri de vechime, de

noapte, etc. conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de Munca. La nivel de ramaura.

- conducerea societatii a stabilit o „Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A.” prin care

sa se realizeze asigurarea independentei fata de principalii furnizori de materii prime astfel:

- Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA – Arpechim Pitesti, prin preluarea

tuturor partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de

catre Petrom SA in vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei

din cadrul Arpechim Pitesti;

- Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a

Sarii – SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma

externalizarii acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in

consortiu, la privatizarea SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind

SALROM ce va fi adoptata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

- in urma analizarii echipei care asigura manegementul societatii am constatat ca media de varsta

este de 44 ani, toti componentii avand studii superioare de specialitate fie in domeniul chimiei fie in

domeniul manegementului.

- In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii multiple de

utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele produse din

profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine cu materii

prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor plastice,

fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor, industria

energetica, industria farmaceutica si alimentara.

- vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%. In ceea ce

priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice, respectiv

cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si

reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa.

45

Page 46: 54127518 Evaluare Firma

- in urma analizei s-a cnstatat ca un exista client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se

considera a fi semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel

putin 10% din vanzarile totale ale societatii).

- riscul valutar şi de inflaţie nu influenteaza societataea analizata in mod semnificativ, Ddesi aceasta

efectuează tranzacţii exprimate EUR si USD. Rata inflatiei pentru 2007 s-a situat sub nivelul de 10%

(respectiv 4,84% conform Institutului National de Statistica ). De asemenea, rata inflatiei cumulata

pentru ultimii 3 ani consecutivi s-a situat sub nivelul de 100%, (respectiv, 21,5%). Acestea, impreuna

cu alti factori, au determinat ca Romania sa nu mai fie considerata tara cu economie

hiperinflationista, incepand cu data de 1 iulie 2004. Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiaţi la

31 decembrie 2006 şi 31 decembrie 2007 au fost de 3,3817 LEI/ 1 EUR şi respectiv 3,6102 LEI /1

EUR, iar 2,5676 LEI/ 1 USD şi respectiv 2,4564 LEI/ 1 USD.

- riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar nu îşi

va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de creditare cuprind în

principal creanţele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul

pentru creanţe incerte. Riscul de credit aferent creanţelor este limitat, ca urmare a numărului mare de

clienţi din portofoliul de clienţi al Societăţii şi a instrumentelor financiare utilizate (bilete la ordin

cambii, etc).Considerăm că societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.

- riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare. reprezintă riscul ca o companie să aibă dificultăţi în

acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul

lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare

apropiată de cea justă.

Politica societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suficiente active astfel încât să îşi

poată achita obligaţiile la datele scadenţelor. Activele şi datoriile sunt analizate în funcţie de perioada

rămasă până la scadenţele contractuale.

-riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un

instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată

fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a

dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

Prin natura activităţii societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar

prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât şi din modificarea ratei dobânzii.

46

Page 47: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL V.

EVALUAREA INTREPRINDERII

Brilman și Gautier (1976) considerau că există trei axe principale de evaluare a întreprinderii:

• Rentabilitatea;

• Activul net (patrimoniul);

• Cifra de afaceri.

Această clasificare oferă posibile zone de cercetare dar și câteva opinii proprii ținând seama

de dezvoltarea disciplinei și a profesiei, îndeosebi în ultimii ani (aceasta îndeosebi ca urmare a

dezvoltării standardelor profesionale de evaluare).

47

ACTIV NET

Agricultura,industria primară

Intreprinderi miciși mijlocii

Societăți cotate,firme diversificate

Firme monopoliste,firme de distribuție

Page 48: 54127518 Evaluare Firma

Fig. nr.5.1 - CELE TREI AXE PRINCIPALE DE EVALUARE A ÎNTREPRINDERII

De-a lungul timpului s-au cristalizat abordări si metode de evaluare a întreprinderilor

(patrimoniului întreprinderilor). Astfel, cea mai generală grupare a abordărilor valorii unei

întreprinderi, are în vedere:

a) abordarea pe bază de venit, care presupune convertirea unor fluxuri de venituri viitoare în valoarea

lor prezentă;

b) abordarea prin comparația de piață, care se bazează pe comparația firmei evaluate cu firme care

au fost tranzacționate pe piață, utilizând coeficienți multiplicatori (rate de valoare);

c) abordarea pe bază de active ce presupune evaluarea individuală a tuturor activelor și datoriilor

firmei pentru a obține activul net.

5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE

Metoda actvului net evidentiat (ANE)

În această metodă activele si datoriile sunt evaluate individual la valorile corespunzătoare (curente),

rezultând astfel un activ net corectat al întreprinderii. Metoda este aplicabilă în ipoteza continuității

exploatării întreprinderii evaluate. Aplicarea metodei necesită estimarea distinctă a fiecărui element

din patrimoniul întreprinderii la valoarea adecvată.

Pornind de la bilantul la 31.12.2007 intocmim unul specific pentru evaluare:Tabelul 5.1.

Nr.crt

Denumire indicator Sold la 31.12.2007

1. Imobilizari necorporale 37888532. Imobilizari corporale 10573207413. Imobilizari financiare 338172594. Total active imobilizate 10950168535. Stocuri 2587524146. Creante 2853125487. Disponibilitati 100894998. Total active circulante 5541568819. Total activ 164917373410. Capital social 3235886411. Rezerve, fonduri proprii, diferente din reevaluare -4965159012. Capital propriu -1729272613. Imprumuturi datorii similare, din care: 68683353

48

PROFIT CIFRA DE

AFACERI

Page 49: 54127518 Evaluare Firma

- imprumuturi pe termen mediu si lung14. Furnizori si datorii asimilate 155598813515. Datorii totale 162467148816. Total pasiv 1607378762

ANE = Total active – Datorii totale

ANE 2007 = 24502246 lei

Acesta valoare reprezinta „ valoarea” intreprinderi SC OLTCHIM SA la data incheierii

bilantului contabil .Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei , deci numarul de actiuni este de

32358864 actiuni.

Valoarea contabila a unei actiuni este : 24502246 / 32358864 = 0.7572 lei

Metoda activului net corectat (ANC)

Abordarea bazată pe active este fundamentată pe principiul substituţiei care spune că un activ

nu valorează mai mult decât costul de înlocuire al tuturor părţilor sale componente. Aceasta

înseamnă că un investitor nu va plăti mai mult pentru o întreprindere mai mult decât l-ar costa să

creeze o entitate cu o utilitate echivalentă. Din punct de vedere tehnic, evaluatorul trebuie să

estimeze valoarea corespunzătoare a fiecărui activ din patrimoniul societății comerciale și de

asemenea valoarea corespunzătoare fiecărui element de datorie, aceasta determinând ajustarea

valorilor contabile.

În cadrul acestei abordări, bilanţul contabil bazat îndeosebi pe valori ce exprimă costuri este

înlocuit cu bilanţul ce reflectă toate activele, corporale şi necorporale şi toate datoriile, la valoarea lor

de piaţă sau la o valoare curentă adecvată în cazul metodei activului net corectat (ANC).

Este evident că rezultatul metodei încadrate în această abordare nu trebuie să fie singurul rezultat

atunci când evaluăm întreprinderi operaționale și care vor funcţiona pe o perioadă previzibilă în

viitor.

Tabelul 5.2.Nr.crt

Denumire indicator Sold la 31.12.2007

1. Active circulante care se corecteaza:

Creante in valuta 8530500

Disponibilitati in valuta 189400

Stocuri utilizabile 3752400

2. Total active care se corecteaza 12472300

49

Page 50: 54127518 Evaluare Firma

3. Coeficient de corectie 1.0101

4. Actve corectate 12598270.23

5. Actve care nu se corecteaza 1636701434

6. Total active 1649299704.23

7. Datorii care se corecteaza

Datorii in valuta 68473800

8. Datorii corectate 69165385.38

9. Datorii care nu se corecteaza 1556197688

10. Total datorii 1625363073.38

11. Activ net actualizat 23936630.85

Coeficientul de corectie = 3.6467 / 3.6102= 1.0101

1 euro la data evaluarii ( 02.05.2008) este 3.6467 lei

1 euro la data bilantului ( 31.12.2007) este 3.6102 lei

= 23936630.85 / 32358864 = 0.7397 lei

Metoda activului net corectat (ANC) prezinta o serie de avntaje :

- este usor de inteles

- utilizată şi acceptată în multe cazuri în instanţă

- poate fi relevantă în afacerile capital intensive atunci când se evaluează un pachet de

control;

Dar ca orice metoda are si anumite dezavantaje sau limite:

- presupune mult efort pentru stabilirea valorii individuale a activelor din patrimoniu;

- valoarea estimată pentru anumite active (îndeosebi necorporale) poate genera controverse

- are o relevanţă discutabilă în estimarea valorii unui pachet minoritar;

- metoda cea mai puţin credibilă atunci când evaluăm întreprinderi a căror valoare

necorporală este importantă.

5.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT.

5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare

50

Page 51: 54127518 Evaluare Firma

Pentru construirea scenariului de evolutie in perioada 2006 – 2009 s-au avut in vedere

urmatoarele ipoteze generale:

~exprimarea tuturor valorilor previzionate s-a facut in lei – preturi decembrie 2006. In acest caz

evolutiile exprima o tendinta reala raportata la o moneda constanta.

~amortizarea luata in calcul corespunde valorii actualizate ramase in 2006 a mijloacelor fixe si

duratei de viata normala, reglementata legal la data analizei. S-a calculat o durata de viata ramasa de

25 ani pentru constructii si 10 ani pentru principalele utilaje.

~realizarea echilibrului financiar prin trezorerie neta pozitiva, respectiv construirea FR din

resurse proprii la nivelul necesarului mediu anual estimat.

~s-a previzionat o intreprindere neindatorata, deci valoarea rezultata este valoarea societatii

fara a tine seama de structura de finantare, respectiv nu s-a prevazut rambursarea creditelor pe care

societatea le are contractate. Cu alte cuvinte valoarea de randament rezultata exprima valoarea

capitalurilor existente la data evaluarii ( K proprii + K imprumutate).

~cheltuielile financiare au fost stabilite doar la nivelul unui volum normal de comisioane

bancare si de cheltuieli pentru credite temporare de trezorerie, de 10.7 % din vanzarile anuale.

~cheltuielile de intretinere reparatii au fost estimate la circa 2 % din valoarea mijloacelor fixe si

incluse in cheltuielile cu piese de schimb si prestatii terti

~la taxe si impozite s-a prevazut un nivel de 0.5 % din nivelul veniturilor de exploatare,

respectiv 1875094922 lei in 2007.

~cota de impozitare a profitului a fost considerata la 16% conform propunerilor avansate de

Ministerul de Finante pentru 2008- 2009.

~previzionarea CA si celorlalte elemente de venituri s-a facut pentru un grad cat mai ridicat de

utilizare a capacitatilor, acest lucru presupune ca exista piata de desfacere si societatea isi mentine o

pozitie buna pe piata.

volumul de productie previzionat – productia vanduta + stocuri la sfarsit de an – este situat

intre 1888 milioane lei in anul 2006 si 1962 milioane lei in anul 2007 corespunde urmatorilor

parametrii folositi pentru verificare..

Productia estimata are o crestere cumulata in 5 ani de circa 20-25 %.

5.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar.

S-a facut avand in vedere urmatoarele ipoteze:

~realizarea unui program de constituire a FR pentru a avea o trezorerie pozitiva (apelarea la

credite pe termen scurt).

51

Page 52: 54127518 Evaluare Firma

~s-a estimat un necesar de investitii de 11000-16000 mil lei anual in concordanta cu programul

intocmit de conducerea societatii.

~cheltuielile variabile au fost estimate in functie de consumurile specifice, respectiv 32% din

veniturile din exploatare pentru materii prime, 26 % pentru materiale si 6 % utilitati (in total

aproximativ 64% din volumul productiei).

~estimarea costurilor salariale s-a facut tinand seama de proportia normala a cheltuielilor

salariale in productie de sub 10% dar si de numarul de salariati existent si considerat constant 4942 ,

un venit salarial mediu brut de 1536 lei.

~cheltuielile aferente prestatiilor efectuate de terti reprezinta circa 9 % din total.

5.2.3. Structura factorului de actualizare este urmatoare:

~8 % dobanda pe piata fara risc

~3% riscul pietei pe care actioneaza societatea

~1-3 % riscul de activitate al SC OLTCHIM SA

~5 % riscul investitionar

Rezulta o rata de actualizare cuprinsa intre 17% si 19%, aplicarea metodei facandu-se pentru

fiecare din cele doua rate de actualizare mentionate.

In contextul rezultatelor prezentate valoarea intreprinderii in conditii de utilizare continua,

estimata prin metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF) este:

la rata de actualizare 17% VDCF = 24510922 lei

la rata de actualizare 19% VDCF = 24491999 lei

52

Page 53: 54127518 Evaluare Firma

CAPITOLUL VI

CONCLUZII FINALE – OPINIA EVALUATORULUI.

Valoarea societatii

Pentru stabilirea valorii societatii OLTCHIM SA vom lua in considerare valorile rezultate in

capitolul 5 al lucrarii, prin aplicarea diferitelor metode de evaluare.

Metode patrimoniale

Metode activului net contabil : ANE 2007 = 24502246 lei

Metoda activului net corectat : ANC 2007 = 23936631 lei

Metode financiare:

Metoda fluxurilor financiare actualizate (cash-flow).

Impozit profit =16%

rata de actualizare 17% : VDCF = 24510922 lei

rata de actualizare 19% : VDCF = 24491999 lei

Opinia evaluatorului

Se constata ca valorile estimate prin metode patrimoniale sunt mai mari decat valorile

determinate prin metode financiare. Aceasta diferenta este determinata de costurile ridicate ale

investitiilor in mediul economic romanesc, investitii care se grupeaza ca dificultate prin fluxurile

financiare nete.

53

Page 54: 54127518 Evaluare Firma

De asemenea riscurile investitionale ce afecteaza valorile de randament prin coeficientul de

actualizare sunt considerate importante de catre potentialii investitori.

In opinia evaluatorului valoarea de utilizare a societatii in conditiile continuarii activitatii

prezente este cuprinsa in intervalul de valori estimate prin aplicarea metodelor financiare

VSOC = 24491999 lei Si 24510922 lei

Opinia evaluatorului tine seama de scopul evaluarii si de gradul de incredere in aplicarea

metodelor de evaluare, considerand ca metodele financiare au fost mai bine argumentate decat cele

de patrimoniu. De asemenea s-a facut estimarea riscurilor exploatării, datorită concurenţei pe piaţa

în care operează unitatea, iar metoda activului net corectat are marele dezavantaj, că exclude din

calcule randamentul capitalurilor investite

Fata de intervalul de valori luat in considerare, valoarea unitara a actiunilor societatii este de:

VACT = 0.0757 – 0.0758 lei/actiune

BIBLIOGRAFIE

1 A. POPESCU – Evaluarea intreprinderii, ed. OMNIA UNI SAST 2007

2. V.ROBU; I. ANGHEL; C. SERBAN; D. TUTUI – Evaluarea intreprinderii, ed. ASE –

Bucuresti 2003

3. L. SALAGEAN – Analiza economico-financiara , ed. OMNIA UNI SAST , Brasov, 2007

4. I. STANCU - Finante , ed. Economica , Bucuresti , 2002

*** Standardele Intrenationale de Evaluare IVSC, Editia a sasea , 2003

54

Page 55: 54127518 Evaluare Firma

ANEXA 1

Judetul: 38--VALCEA MARI CONTRIBUABILIEntitate: SC OLTCHIM SAAdresa: localitatea RM.VALCEA, str. UZINEI, nr. 1, tel. 0250/701200Numar din registrul comertului: J38/219/1991Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (stat>=50%)Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2414--Fabricarea altor produse chimice organice de bazaCod unic de inregistrare: 1475261

BILANT la data de 31.12.2007

Formularul 10 - lei - ______________________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA || |rd.|_______________________________|| | | 01.01.2007 | 31.12.2007 ||__________________________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 4853758| 3380692|| ,drepturi si active similare si alte | | | || imobilizari necorporale | | | || (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 762879| 498161|| de executie (ct.233+234-2933) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 5616637| 3878853||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

55

Page 56: 54127518 Evaluare Firma

|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Terenuri si constructii | 07| 173971788| 225781309|| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 391130460| 446571476|| (ct.213-2813-2913) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 563758| 427497|| (ct.214-2814-2914) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 303138193| 384540459|| (ct.231+232-2931) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 868804199| 1057320741||__________________________________________________|___|_______________|_______________||III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 9639243| 33817259|| (ct.261-2961) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0|| (ct.2671+2672-2964) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0|| compania este legata in virtutea intereselor | | | || de participare (ct.2673+2674-2965) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 0| 0|| (ct.265-2963) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 6.Alte imprumuturi | 17| 0| 0|| (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 9639243| 33817259||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 884060079| 1095016853||__________________________________________________|___|_______________|_______________||B. ACTIVE CIRCULANTE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. STOCURI | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 62516744| 82243262|| (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | || 392-3951-3958-398) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Productia in curs de executie | 21| 26374039| 38972827|| (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 96533840| 130484861|| 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | || 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 6039183| 7051464||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 191463806| 258752414||__________________________________________________|___|_______________|_______________||II. CREANTE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 210084733| 230274443|| 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0|| (ct.451-495) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0|| compania este legata in virtutea intereselor | | | || de participare(ct.453-495) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 49309216| 55038105|| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | || 473-496+5187) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0|

56

Page 57: 54127518 Evaluare Firma

|__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 259393949| 285312548||__________________________________________________|___|_______________|_______________||III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0|| (ct.501-591) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 2420| 2420|| (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 31+32) | 33| 2420| 2420||__________________________________________________|___|_______________|_______________||IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 42396495| 10089499|| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 493256670| 554156881||__________________________________________________|___|_______________|_______________||C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 655954| 267746||__________________________________________________|___|_______________|_______________||D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | || PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0|| (ct.161+1681-169) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 410923430| 444629060|| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 110109997| 212173422|| (ct.419) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 233007240| 280060907||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0|| (ct.1661+1685+2691+451) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0|| este legata in virtutea intereselor de | | | || participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 26375285| 34250255|| datoriile privind asigurarile sociale | | | || (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | || 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | || 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | || 5193+5194+5195+5196+5197) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 780415952| 971113644||__________________________________________________|___|_______________|_______________||E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| -286609627| -416689017|| (rd.35+36-45-62) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46) | 47| 597450452| 678327836||__________________________________________________|___|_______________|_______________||G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | || PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0|| (ct.161+1681-169) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 58705688| 68683353|| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 68473461|| (ct.419) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 2398011| 19401506||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0|| (ct.1661+1685+2691+451) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

57

Page 58: 54127518 Evaluare Firma

| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0|| este legata in virtutea intereselor de | | | || participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 198818146| 496999524|| datoriile privind asigurarile sociale | | | || (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | || 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | || 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | || 5193+5194+5195+5196+5197) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 259921845| 653557844||__________________________________________________|___|_______________|_______________||H. PROVIZIOANE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0|| similare (ct.1515) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 0| 29851465||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 0| 29851465||__________________________________________________|___|_______________|_______________||I. VENITURI IN AVANS | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Subventii pentru investitii | 61| 5389826| 12211253|| (ct.131+132+133+134+138) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 106299| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 61+62) | 63| 5496125| 12211253||__________________________________________________|___|_______________|_______________||J. CAPITAL SI REZERVE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| I. CAPITAL | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 354695600| 32358864||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd. 64+66) | 67| 354695600| 32358864||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 487586188| 551445330||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| IV. REZERVE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 6842711| 6842711||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 4803752| 9743756|| rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 8044005| 8044005||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| TOTAL (rd.70 la 73) | 74| 19690468| 24630472||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Actiuni proprii (ct.109) | 75| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 76| 0| 0||proprii (ct.141) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Pierderi legate de instrumentele de capitaluri | 77| 0| 0||proprii (ct.149) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Sold C (ct.117) | 78| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Sold D (ct.117) | 79| 538199795| 529833475||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

58

Page 59: 54127518 Evaluare Firma

| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Sold C (ct.121) | 80| 8779523| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Sold D (ct.121) | 81| 0| 95893917||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Repartizarea profitului (ct.129) | 82| 413203| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 83| 332138781| -17292726|| (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| Patrimoniul public (ct.1016) | 84| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) | 85| 332138781| -17292726|

ANEXA 2.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREla data de 31.12.2007

Formularul 20 - lei - ______________________________________________________________________________________ | |Nr.| REALIZARI AFERENTE || |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE || DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|| | | 31.12.2006 | 31.12.2007 ||__________________________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 1731805193| 1749871975||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 1696521113| 1703250851||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 35284080| 46621124||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0||caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | || (ct.766) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0||cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | || productiei in curs de executie | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| (ct.711) ------- Sold C | 06| 115029441| 107239787||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| ------- Sold D | 07| 119953214| 43302442||__________________________________________________|___|_______________|_______________||3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 5800784| 16431447||scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 9418732| 44854155||__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 1742100936| 1875094922||(rd. 01+06-07+08+09) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 956824662| 1044859095||consumabile (ct.601+602-7412) | | | |

59

Page 60: 54127518 Evaluare Firma

|__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 20529607| 18995347||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 337928108| 331067226|| (ct.605-7413) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 34156237| 43200895||__________________________________________________|___|_______________|_______________||6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 109626891| 129124013||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 82073512| 96628850||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 27553379| 32495163||sociala (ct.645-7415) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 82226379| 72816348||corporale si necorporale (rd.19-20) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 82258988| 81814943||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 32609| 8998595||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| -2214087| 11271039||circulante (rd. 22-23) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 19664316| 36284180||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 21878403| 25013141||__________________________________________________|___|_______________|_______________||8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 183615949| 216375479||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 167168635| 168552536||(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | ||628-7416) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 4200515| 4668328||varsaminte asimilate (ct.635) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 12246799| 43154615||activele cedate (ct.658) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0||inregistrate de entitatile al caror obiect | | | ||de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Venituri (ct.7812) | 31| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 1722693746| 1867709442||(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Profit (rd. 10-32) | 33| 19407190| 7385480||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||9. Venituri din interese de participare | 35| 515460| 1082127|| (ct.7611+7613), din care: | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0||imprumuturi care fac parte din activele | | | ||imobilizate (ct.763), din care: | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 419273| 573431||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 67077875| 82238781|

60

Page 61: 54127518 Evaluare Firma

|__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 68012608| 83894339||__________________________________________________|___|_______________|_______________||12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 29851465||financiare si a investitiilor detinute ca active | | | ||circulante (rd. 44-45) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 29851465||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 38913759| 50747647||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 39726516| 106574624||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 78640275| 187173736||__________________________________________________|___|_______________|_______________||PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Profit (rd. 42-49) | 50| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 10627667| 103279397||__________________________________________________|___|_______________|_______________||14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 8779523| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 95893917||__________________________________________________|___|_______________|_______________||15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | || EXTRAORDINARA | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 1810113544| 1958989261||__________________________________________________|___|_______________|_______________||CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 1801334021| 2054883178||__________________________________________________|___|_______________|_______________||PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Profit (rd. 58-59) | 60| 8779523| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 95893917||__________________________________________________|___|_______________|_______________||18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 0| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________||19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|| de mai sus (ct.698) | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________||20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | ||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 8779523| 0||__________________________________________________|___|_______________|_______________|| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 95893917||__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele: Numele si prenumele: Calitatea:Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura

Stampila unitatii

61

Page 62: 54127518 Evaluare Firma

ANEXA 3.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2007

Formularul 30 - lei - ______________________________________________________________________ | |Nr.| NR.UNITATI | SUME ||I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________|| INREGISTRAT | | 1 | 2 ||__________________________________|___|_______________|_______________||Unitati care au inreg. profit | 01| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________||Unitati care au inreg. pierdere | 02| 1| 95893917||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ |II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: || |rd.| (COL.2+3) |_______________________________|| | | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA || | | | CURENTA | DE INVESTITII ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| A | B | 1 | 2 | 3 ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Plati restante - total | 03| 524853389| 524349253| 504136||(rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Furnizori restanti - total | 04| 7944053| 7439917| 504136|| (rd.05 la 07),din care: | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - peste 30 de zile | 05| 3675491| 3270113| 405378||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - peste 90 de zile | 06| 4268562| 4169804| 98758||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - peste 1 an | 07| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0||asigurarilor sociale | | | | || - total (rd.09 la 13), din care: | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0||sociale de stat datorate de | | | | ||angajatori, salariati si alte | | | | ||persoane asimilate | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0|

62

Page 63: 54127518 Evaluare Firma

|asigurarilor sociale de sanatate | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0||suplimentara | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0||asigurarilor pentru somaj | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0||bugetele fondurilor speciale si | | | | ||alte fonduri | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Obligatii restante fata de alti | 15| 516909336| 516909336| 0||creditori | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Impozite si taxe neplatite la | 16| 0| 0| 0||termenul stab. la bugetul de stat | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Impozite si taxe neplatite la | 17| 0| 0| 0||termenul stab. la bugetele locale | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0||scadenta | | | | || - total (rd.19 la 21), din care: | | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - restante dupa 30 de zile | 19| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - restante dupa 90 de zile | 20| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|| - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0||__________________________________|___|_______________|_______________|_______________||III. Numar mediu de salariati |Nr.| | || |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 ||__________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________|___|_______________|_______________||Numar mediu de salariati | 23| 5048| 4836||__________________________________|___|_______________|_______________| ______________________________________________________________________________________ |IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume || |rd.| (lei) ||__________________________________________________________________|___|_______________||Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 24| ||catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | ||Uniunii Europene, din care: | | 0||__________________________________________________________________|___|_______________||- impozitul datorat la bugetul de stat | 25| 0||__________________________________________________________________|___|_______________||Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 26| ||catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | ||membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0||__________________________________________________________________|___|_______________||- impozitul datorat la bugetul de stat | 27| 0||__________________________________________________________________|___|_______________|| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| ||catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | ||membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0||__________________________________________________________________|___|_______________||- impozitul datorat la bugetul de stat | 29| 0||__________________________________________________________________|___|_______________||V. Tichete de masa |Nr.| Sume || |rd.| (lei) ||__________________________________________________________________|___|_______________||Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30| 7573776||__________________________________________________________________|___|_______________||______________________________________________________________________ |VI. Cheltuieli de inovare **) |Nr.| | || |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 ||__________________________________|___|_______________________________|| A | B | 1 | 2 ||__________________________________|___|_______________|_______________||-chelt.de inovare finalizate in | 31| 0| 0|

63

Page 64: 54127518 Evaluare Firma

|cursul perioadei | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________||-chelt.de inovare in curs de | 32| 0| 0||finalizare in cursul perioadei | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________||-chelt.de inovare abandonate in | 33| 0| 0||cursul perioadei | | | ||__________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele: Numele si prenumele: Calitatea:Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional: Semnatura

Stampila unitatii

ANEXA 4. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - lei - ___________________________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Valori brute || imobilizari |rd.|_______________________________________________________________________________|| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final || | | | |_______________________________| (col.5=1+2-3) || | | | | Total | Din care: | || | | | | | dezmembrari si| || | | | | | casari | ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari necorporale ||___________________________________________________________________________________________________||Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | || | 01| 0| 0| 0| X| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte imobilizari | | | | | || | 02| 14232146| 4594| 0| X| 14236740||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | || | 03| 762879| 0| 264718| X| 498161||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | || | 04| 14995025| 4594| 264718| X| 14734901||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari corporale ||___________________________________________________________________________________________________||Terenuri | | | | | | || | 05| 30336917| 31907749| 707179| X| 61537487||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Constructii | | | | | || | 06| 165806704| 36137505| 37700387| 0| 164243822||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Instalatii tehnice si masini | | | | || | 07| 517046630| 132651327| 203126481| 0| 446571476||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | || | 08| 917284| 90872| 580659| 0| 427497||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | |

64

Page 65: 54127518 Evaluare Firma

| | 09| 303138193| 256295631| 174893365| X| 384540459||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | || | 10| 1017245728| 457083084| 417008071| 0| 1057320741||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari financiare | | | | || | 11| 9639243| 24178016| 0| X| 33817259||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________||ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | || | 12| 1041879996| 481265694| 417272789| 0| 1105872901||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei - ___________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la || imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul || | | | | imobilizarilor| anului || | | | | scoase din | (col.9=6+7-8) || | | | | evidenta | ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari necorporale ||___________________________________________________________________________________||Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | || | 13| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte imobilizari | | | | || | 14| 9378388| 1477660| 0| 10856048||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.13 la 14)| | | | || | 15| 9378388| 1477660| 0| 10856048||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari corporale ||___________________________________________________________________________________||Terenuri | | | | | || | 16| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Constructii | | | | | || | 17| 19545787| 11249237| 30795024| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Instalatii tehnice si masini | | | || | 18| 122219561| 63054573| 185274134| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte instalatii, utilaje si mobilier | | || | 19| 335956| 105300| 441256| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.16 la 19)| | | | || | 20| 142101304| 74409110| 216510414| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | || | 21| 151479692| 75886770| 216510414| 10856048||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei - ___________________________________________________________________________________ | Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final || imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12|| | | | cursul anului | venituri | ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 ||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari necorporale ||___________________________________________________________________________________||Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | || | 22| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte imobilizari | | | | |

65

Page 66: 54127518 Evaluare Firma

| | 23| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | || | 24| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.22 la 24)| | | | || | 25| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari corporale ||___________________________________________________________________________________||Terenuri | | | | | || | 26| 0| 256305| 256305| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Constructii | | | | | || | 27| 2626046| 1745113| 4371159| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Instalatii tehnice si masini | | | || | 28| 3696609| 218577| 3915186| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Alte instalatii, utilaje si mobilier | | || | 29| 17570| 3201| 20771| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Avansuri si imobilizari corporale in curs | | || | 30| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||TOTAL (rd.26 la 30)| | | | || | 31| 6340225| 2223196| 8563421| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||Imobilizari financiare | | | || | 32| 0| 0| 0| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________||PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | || | 33| 6340225| 2223196| 8563421| 0||_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele: Numele si prenumele:

66