Download - CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

Transcript
Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind încheierea actului adiţional nr.4/2016 Ia contractul de concesiune

a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S .C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.

Consiliu! Judeţean Dâmboviţa : Analizând proiectul de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr.4/2016 la contractul de

concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmbovi ţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovi ţa S.A., propus de domnul Adrian Ţuţuianu -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 8691/14.04.2016 al Direcţiei generale infrastructură locală ; - prevederile O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare; - prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 118/2009 privind aprobarea gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 197/16.12.2009 privind aprobarea concesionării gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 254/28.11.2014 privind încheierea actului adiţional nr. 11/2014 Ia contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmbovi ţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A ;

- prevederile art. 2, art. 24 şi art. 25 din Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor jude ţene nr. 2/2010;

- Protocolul de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor de circulaţie rutieră în anul 2016 încheiat de către Inspectoratul de Poliţ ie Judeţean Dâmbovi ţa cu instituţii publice din judeţu l Dâmboviţa ;

- rapoartele comisiilor de specialitate ; - dispoziţiile art. 12 alin.(4) lit. a) pct. 12 şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. ( I ) lit. d), alin. (5) l i t . a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001, republicată,

modificată şi completată. In temeiul dispoziţii lor art. 97 alin. (1), coroborat cu art. 115 a l in . ( l ) l i t . c) din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 4/2016 la contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovi ţa S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Metodologia de fundamentare şi de aprobare a nivelului preţurilor , tarifelor , cheltuielilor indirecte şi profitului utilizate de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. în cadrul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor j ude ţ ene , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .3 . Prevederile prezentei hotărâri modifică şi completează în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Judeţean Dâmbovi ţa nr. 118/2009, 197/2009 şi 254/2014.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinke^rŢrezeqtei hotărâri se obligă Direcţia generală infrastructură locală, Direcţia economică, buget, D i r ec ţ i a^^nXMMrf^^a^^ r imon iu lu i , Direcţia achiziţii publice, Direcţia juridică, contencios, administraţie publică comunicare.

PREŞEDirkT conf. univ. dr. Adrian

Data:21.04.2016

taţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru

SECRETARUL iuDEŢULUI dr. Ivan Vasile I V A N O F F

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. {MM&k&ff^ CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVIŢA S.C. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI Nr DÂMBOVIŢA S.A.

Nr

ACT ADIŢIONAL NR. 4/2016 la contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr.

2/141/06.01.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar(concedent) şi S.C. Lucrări drumuri şi poduri Dâmboviţa S.A. în calitate de operator(concesionar)

încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu sediul în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. l ,

reprezentat prin conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu -preşedinte, în calitate de beneficiar(concedent). Ş«

S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. reprezentata de ec. Minai Alin Manole -director şi Ioan Viorel Tache - director economic în calitate de operator (concesionar).

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr privind încheierea actului adiţional nr. 4/2016 la contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A

In baza Cap. IV, art. 4. şi art. 8 , Cap. V, art. 10 şi Cap. IX art. 24 din contract acesta se completează prin acordul de voinţă al părţilor contractante , astfel:

CAP. II Obiectul contractului Se modifică Art. l j i t . a), b), c), f), h) şi i), care vor avea următorul cuprins:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a drumurilor judeţene în strictă concordanţă cu documentaţiile tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale şi bazate pe Nomenclatorul activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 cu modificările şi completările ulterioare; b) verificarea stării tehnice a drumurilor judeţene, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil, prin revizii curente şi periodice şi remedierea operativă a acestora de comun acord cu beneficiarul; c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a drumurilor judeţene, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante pe baza documentaţiilor tehnico-economice întocmite conform prevederilor legale; f) participarea alături de organele specializate la studiile de trafic prin recensământul circulaţiei organizat periodic la nivelul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere, a semnalizării rutiere a punctelor periculoase şi afectate de calamităţi pe drumurile şi podurile judeţene se va executa de către S.C. Lucrări drumuri şi poduri Dâmboviţa S.A. pentru toate sectoarele de drumuri judeţene de la origine la destinaţie, aflate cu lucrări în cadrul programelor aprobate pentru contractul de concesiune.

Necesarul de elemente pentru siguranţa circulaţiei (semnalizare verticală) inventariate cu ocazia reviziilor, va fi adus la cunoştinţă concedentului în cel mai scurt timp, împreună cu evaluarea financiară, urmând a fi montate şi recepţionate cu operativitate.

Concesionarul, împreună cu reprezentanţii concedentului, prin direcţia de specialitate vor asigura implementarea măsurilor cuprinse în ,,Protocolul de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor de circulaţie rutieră în anul 2016 încheiat de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa cu instituţii publice din judeţul Dâmboviţa" încheiat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi instituţiile publice din judeţul Dâmboviţa.

Pentru sectoarele de drumuri judeţene necuprinse în programele aferente contractului de concesiune şi nici în alte contracte cu terţi, reviziile şi necesarul de montaj pentru siguranţa rutieră vafi stabilit de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prin direcţia de specialitate, urmând ca acesta să fie comunicat S. C. Lucrări drumuri şi poduri Dâmboviţa S.A. în vederea execuţiei lucrărilor şi serviciilor.

Activităţile, formalităţile şi acţiunile necesare pentru semnalizarea rutieră amintită mai sus se va materializa printr-o procedură operaţională de lucru la nivelul concedentului, care va fi adusă la cunoştinţa concesionarului. i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei, se va executa de către concesionar conform documentaţiilor tehnico-economice întocmite în conformitate cu legislaţia din domeniu şi pe baza programelor aprobate în cadrul contractului de concesiune.

Cap. IV Decontarea lucrărilor executate/redevenţa Se modifică Art. 4„ care va avea următorul cuprins: „Art. 4 Stabilirea la nivelul concedentului a lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi executate în

cadrul contractului de concesiune, precum şi a celor supuse achiziţiilor publice se va efectua pe baza unei proceduri operaţionale de lucru aprobată la nivelul concedentului, prin dispoziţie a preşedintelui, ce va fi adusă la cunoştinţă concesionarului"

Se modifică Art. 5(2), care va avea următorul cuprins: „Art. 5(2) - începând cu data de 01.07.2016 preţurile, tarifele, cheltuielile indirecte şi profitul se

negociază în baza Metodologiei de fundamentare şi de aprobare a nivelului preţurilor şi tarifelor a cheltuielilor indirecte şi profitului utilizate de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. în cadrul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene, conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. "

Cap. V Obligaţiile părţilor Se modifică Art. 11, care va avea următorul cuprins:

„ Art. 11 Beneficiarul se angajează să acorde sprijin, în condiţiile legii, operatorului pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia, de a îmbunătăţii activităţile prestate, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii activităţilor respective."

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

Cap. VI Controlul executării gestiunii indirecte La art. 20 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

„în cazul în care s-au întocmit note de constatare pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, acestea vor fi luate în considerare la recepţia şi confirmarea lucrărilor şi serviciilor efectuate."

Celelalte clauze contractuale rămân valabile.

B E N E F I C I AR/CONCEDENT, OPERATOR/CONCESIONAR, CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA S.C. LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI D-TA S.A.

PREŞEDINTE, Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU DIRECTOR GENERAL

ec. Mihai Alin MANOLE

SECRETARUL JUDEŢULUI Dr. Ivan Vasile IVANOFF DIRHCTOR ECONOMIC,

Ec. Ioan Viorel TACHE

DIRECŢIA ECONOMICA, BUGET DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR TEHNIC, Ec.Mariana DEMENESCU ing. Ana VIOREL

DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ, OFICIUL JURIDIC, DIRECTOR GENERAL, Ing. Vasile DINU

Vizat C.F.P. Vizat C.F.P

Verificat, Serviciul Juridic

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Anexa Nr. 2

la Hotărârea nr.

METODOLOGIA DE FUNDAMENTARE ŞI D E APROBARE A N I V E L U L U I PREŢURILOR, T A R I F E L O R ,

C H E L T U I E L I L O R I N D I R E C T E ŞI PROFITULUI U T I L I Z A T E D E CĂTRE S.C. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI DÂMBOVIŢA S.A. ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE A GESTIUNII INDIRECTE A ACTIVITĂŢILOR DE ADMINISTRARE A

DRUMURILOR JUDEŢENE

A. Metodologia de fundamentare în vederea negocierii nivelului preţurilor, tarifelor, cheltuielilor indirecte şi profitului se vor avea

în vedere următoarele : 1° Analize comparative ale contractelor de servicii şi lucrări similare încheiate la nivelul Consiliului

Judeţean Dârnboviţa pe baza aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 aflate în curs la data negocierilor cu o vechime de cel mult 1 an.

2° Prospectarea pieţei şi achiziţiile publice derulate de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A. în calitate de autoritate contractantă şi prezentarea unor oferte de preţ şi contracte.

2.1 Pentru materialele rezultate din producţia proprie S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A va prezenta analize de preţ bazate pe consumuri şi norme interne conform specificaţiilor tehnice aflate în vigoare.

2. 2 Pentru tarifele aferente mijloacelor de transport şi utilajelor proprii S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A va prezenta analize de preţ bazate pe caracteristicile proprii ale fiecărui utilaj şi mijloc de transport.

2. 3 Preţurile materialelor procurate care intervin în analizele de preţ se vor prezenta de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A pe baza facturilor aferente şi a stocurilor existente în cadrul societăţii.

2.4 Responsabilitatea corectitudinii datelor prezentate pentru documentele prezentate în cadrul punctului 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 revine S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A.

3° Analizarea preţurilor tarifelor şi resurselor existente la nivelul Institutului Naţional de Statistică. 4° Pe baza activităţilor şi analizelor nominalizate la punctele 1,2,3 se va elabora şi aproba o

procedură operaţională de lucru la nivelul Direcţiei Generale Infrastructură Locală în vederea negocierii nivelului preţului şi tarifelor a cheltuielilor indirecte şi profitului utilizate de către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dârnboviţa S.A.

B. Metodologia de aprobare 1 Negocierea preţurilor, tarifelor şi coeficienţilor de închidere a devizelor se realizează de cel puţin

2 ori pe an în perioadele 1 -20 ianuarie şi 1 - 20 iulie şi ori de câte ori se solicită acest lucru de către concèdent şi concesionar în cazuri temeinic justificate.

2° Comisia de negociere a nivelului preţurilor şi tarifelor a cheltuielilor indirecte şi profitului se va stabili prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Dârnboviţa şi va avea în componenţă personal tehnic, economic şi juridic.

3° Reprezentanţii S.C. Lucrări Drumuri si Poduri Dârnboviţa SA, care vor participa la negociere vor f i desemnaţi de către Consiliul de Administraţie.

4 Aprobarea nivelului preţurilor tarifelor şi a cheltuielilor indirecte şi profitului se va face cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor componenţi ai comisiei de negociere numite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dârnboviţa.

5 Comisia de negociere a Consiliului Judeţean Dârnboviţa, poate solicita SC Lucrări Drumuri si Poduri Dârnboviţa SA şi agenţilor economici ce au prezentat oferte de preţ şi contracte alte documente şi formalităţi prevăzute de lege necesare în susţinerea şi justificarea nivelului preţurilor şi tarifelor .

6 Preţurile unitare negociate de tipul lei/1, lei/km, lei/h sau lei/t/km se vor evidenţia distinct, după caz.

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

7° Negocierea preţurilor, tarifelor, cheltuielilor indirecte şi profitului pentru activităţi şi servicii aferente perioadei de iarnă 15 noiembrie anul curent - 15 martie anul următor, se va face o dată pe an în perioada 1-30 octombrie sau, în cazuri justificate, în altă perioadă stabilită prin procedura operaţională de lucru.

8 0 Formularele şi tipizatele necesare întocmirii formalităţilor legale de negociere se vor stabili de către comisia numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Dârnboviţa în cadrul procedurii operaţionale de lucru.

Direcţia generală infrastructură locală,

DIRECTOR GENERAL, ing. VasileDinu

ŞEFSERVIC ing. Silviu Păduraru

Direcţia juridică, contencios, coordonare,

ŞEF SERVICIU, jr. Măria Alice Stan

CONSILIER, ing. Florentina Dumitru

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREsinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2016/Hot.133-2016.pdf · Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumur Poduri şi Dâmboviţ i a S.A.

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ

APROB PREŞEDINTE

conf. univ.dr.Adrian Ţuţuianu Nr. 8691/14.04.2016

RAPORT la proiectul de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4/2016 la contractul de concesiune

a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A.

Prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 118/31.07.2009 a fost aprobată gestiunea indirectă a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene, iar prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr.197/16.12.2009 activitatea mai sus menţionată a fost concesionată S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. prin Contractul de concesiune nr. 2/141/06.01.2010, acesta având o durată de cinci ani cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii.

Totodată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 254/28.11.2014 durata concesiunii gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiate între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. a fost prelungită la 7,5 ani.

Analizându-se concluziile misiunii de audit a compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi necesitatea completării unor neconcordanţe şi aspecte neconforme care pot conduce la o fundamentare nerealistă a preţurilor, tarifelor, cheltuielilor indirecte şi profitului precum şi a unor confuzii şi interpretări subiective în ceea ce privesc elementele care compun ofertele, situaţiile de lucrări şi documentele justificative se impun anumite modificări şi completări ale cauzelor contractuale.

In acelaşi sens, având în vedere importanţa lucrărilor şi serviciilor din domeniul siguranţei circulaţiei, responsabilităţile administratorului drumurilor judeţene şi legislaţia aferentă precum şi Protocolul de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor de circulaţie rutieră în anul 2016 încheiat de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa cu instituţii publice din judeţul Dâmboviţa urmează a se completa prevederile contractului în mod corespunzător.

De asemenea, unele prevederi din cadrul contractului nu mai sunt de actualitate sau se pot interpreta în afara normativelor şi legislaţiei aferente drumurilor şi podurilor judeţene necesitând clarificare sau detaliere.

Având în vedere cele prezentate, vă înaintăm spre analiză proiectul de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4/2016 la contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene.

Direcţia generală infrastructură Direcţia juridică, contencios, locală,

DIRECTOR GENE; coordonare,

ŞEF SERVICIU, jr. Maria Alice Stan

Direcţia Administrarea Patrimoniului CONSILIER,

Ec. Nicolae Măţăoanu

DIRECTOR EXECUTIV