CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

of 4 /4
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I-II Gura Ocniţei Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I-II Gura Ocniţei, propus de domnul Adrian Ţuţuianu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul nr.10471/10.06.201 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I-II Gura Ocniţei; - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; - prevederile H.G.nr.l.305/15.12.2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului municipal Târgovişte de la Consiliul Local al municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Dâmboviţa; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.139/30.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Dâmboviţa a managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare publice cu paturi din judeţul Dâmboviţa, ce fac obiectul H.G.nr.529/02.06.2010; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 150/09.07.2010 privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a bunurilor imobile aferente Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei; -Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.151/09.07.2010 privind transmiterea unor imobile-construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea unităţilor sanitare publice cu paturi ce fac obiectul Hotărâri Guvernului nr.529/02.06.2010; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.74/02.03.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.84/15.04.2011 privind modificarea denumirii unor unităţi sanitare reorganizate, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi transmiterea unor imobile - construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte; - Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa; - protocolul de predare-primire nr.9731/1280/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei; - protocolul de predare-primire nr.6291/7631/2011 încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot179-2015.pdfinventarierea clădirilor terenurilo ş, i construcţiilor special di incintn re

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I-II Gura Ocniţei

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei, propus de domnul Adrian Ţuţuianu -preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr.10471/10.06.201 al Direcţiei administrarea patrimoniului, coordonare instituţii

publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată; - prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa,

precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa; - prevederile H.G.nr.l.305/15.12.2010 privind aprobarea transferului managementului

asistenţei medicale al Spitalului municipal Târgovişte de la Consiliul Local al municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Dâmboviţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.139/30.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Dâmboviţa a managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare publice cu paturi din judeţul Dâmboviţa, ce fac obiectul H.G.nr.529/02.06.2010;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 150/09.07.2010 privind includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a bunurilor imobile aferente Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.151/09.07.2010 privind transmiterea unor imobile-construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea unităţilor sanitare publice cu paturi ce fac obiectul Hotărâri Guvernului nr.529/02.06.2010;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.74/02.03.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.84/15.04.2011 privind modificarea denumirii unor unităţi sanitare reorganizate, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi transmiterea unor imobile - construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa;

- protocolul de predare-primire nr.9731/1280/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei;

- protocolul de predare-primire nr.6291/7631/2011 încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot179-2015.pdfinventarierea clădirilor terenurilo ş, i construcţiilor special di incintn re

- procesul-verbal nr.14404/09.06.2015 al Comisiei de inventariere a clădirilor, terenurilor şi construcţiilor speciale din incinta Secţiei recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa şi de evaluare a bunurilor imobile cu valoare de inventar zero (0);

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12, alin.(3) şi art. 45, alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Prevederile art. 91 alin.(l), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 98 coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l . Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa a patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I-I I Gura Ocniţei (anexă cărămidă C6, anexă cărămidă C7, garaj CI4, clădire grup electrogen C i l ) .

Art.2. (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu bunurile prevăzute Ia art. 1 care au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) La data adoptării prezentei hotărâri, Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.l50/09.07.2010 şi Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 151/09.07.2010 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică cu iniţierea unui proiect de hotărâre a Guvernului României, în vederea modificării şi completării poziţiilor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001.

Art.4. Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.34/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Dâmboviţa se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică, Direcţia economică, buget, Direcţia juridică, contencios, coordonare administraţie publică locală, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

Nr. m Pata Zţ.QG .2£/f

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot179-2015.pdfinventarierea clădirilor terenurilo ş, i construcţiilor special di incintn re

Anexa

l a H o t ă r â r e a nr. /ff l2#'C6.2Q/Ş-

DATELE DE IDENTIFICARE a patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei , care se includ în domeniul

public şi completează inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Dâmbovi ţa

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după

caz al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- Iei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1057 1.6.2. Clădire anexă

Construcţie C6 din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, suprafaţa desfăşurată 16 mp Carte funciară nr.70029/2015

1962 3.105,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa

conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr /

1058 1.6.2. Clădire anexă

Construcţie C7 din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, suprafaţa desfăşurată 28 mp Carte funciară nr.70029/2015

1962 5.430,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa

conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr /

1059 1.5.5. Clădire anexă

Grup electrogen C i l , construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafaţa desfăşurată 47 mp Carte funciară nr.70029/2015

1962 8.272,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa

conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr /

1060 1.6.2. Clădire anexă

Garaj C14, construit din cărămidă, acoperit cu tablă, suprafaţa desfăşurată 112 mp Carte funciară nr.70029/2015

1962 21.720,00

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa

conform Hotărârii Consiliului Judeţean

nr /

DIRECTOR E X E C U T I V , ec. Nicolae Măţăoanu

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind …sinteserv.cjd.ro/bld/HCJ/2015/hot179-2015.pdfinventarierea clădirilor terenurilo ş, i construcţiilor special di incintn re

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Direcţia administrarea patrimoniului, coordonare instituţii publice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii, sport, turism, tineret, ordine publică Nr.10471/10.06.2015

asupra necesităţii promovării proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului cu patru clădiri aflate

în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.150/09.07.2010 s-a aprobat includerea în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a bunurilor imobile aferente Centrului de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 151/09.07.2010 s-a aprobat transmiterea unor imobile -construcţii şi teren aferent, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în administrarea unităţilor sanitare cu paturi ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 529/02.06.2010.

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa a fost atestat prin H.G. nr. 1350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile aparţinând domeniului public judeţean fiind evidenţiate în anexa nr. 1 la acest act normativ. Bunurile înscrise în domeniul public sunt supuse inventarierii anuale conform O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

In acest sens, urmare întocmirii extrasului de carte funciară nr.72029/2015, s-a constatat existenţa unui număr de 3 clădiri (Anexă cărămidă C6 - suprafaţă 16 mp, anexă cărămidă C7 -suprafaţă 28 mp şi garaj C14 - suprafaţă 112 mp) şi a unei construcţii speciale (grup electrogen C I 1 - suprafaţă 47 mp), care nu au făcut obiectul protocoalelor de predare-primire, impunându-se inventarierea clădirilor, terenurilor şi construcţiilor speciale din incinta Secţiei recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei, proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, respectiv evaluarea bunurilor imobile cu valoare de inventar zero (0).

Datele de identificare a celor patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I¬I I Gura Ocniţei se regăsesc în anexa la proiectul de hotărâre.

Faţă de cele prezentate vă supunem spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa cu patru clădiri aflate în incinta Secţiilor recuperare neuromotorie I - I I Gura Ocniţei.

APROB PREŞEDINTE

conf. univ. dr. Adrian Ţuţuianu

RAPORT

Direcţia administrarea patrimoniului Red/dact: Ştefanoiu Camelia 1 ex.

D I R E C T O R E X E C U T I V , ec. Nicolae Măţăoanu