CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean...

of 30 /30
1 CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA H O T Ă R Â R E privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2010 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a cheltuielilor aferente unor drepturi acordate salariaţilor, conform contractului/acordului colectiv de munca, pe anul 2009, propus de domnul Florin Popescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa Având în vedere: - raportul nr. 15281/10.12.2009 al Direcţiei economice privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2010 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată; - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată; - prevederile H.G. nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole; - prevederile H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 407/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; - prevederile Ordinului nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lurcratilor de constructii, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 1430/2005; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 6, alin (1), lit. b, alin (3) lit. c şi art. 47 alin (2), lit. c din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin (3) lit. c, art. 97 alin (1) şi art. 98 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

Transcript of CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean...

Page 1: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

1

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2010 al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a cheltuielilor aferente unor

drepturi acordate salariaţilor, conform contractului/acordului colectiv de munca, pe anul 2009, propus de domnul Florin Popescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Având în vedere: - raportul nr. 15281/10.12.2009 al Direcţiei economice privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2010 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată; - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată; - prevederile H.G. nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole;

- prevederile H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 407/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; - prevederile Ordinului nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lurcratilor de constructii, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 1430/2005; - rapoartele comisiilor de specialitate;

- prevederile art. 6, alin (1), lit. b, alin (3) lit. c şi art. 47 alin (2), lit. c din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În temeiul art. 91, alin (1), lit. b, alin (3) lit. c, art. 97 alin (1) şi art. 98 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

Page 2: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

2

H O T Ă R Ă Ş T E Art. 1 – Se aprobă taxele şi tarifele locale stabilite în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Art. 2 – Taxele şi tarifele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui conform prevederilor legale, venituri pentru anul 2010 la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Art. 3 – Taxele şi tarifele locale prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,1 6 17 vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2010, dată la care îşi încetează aplicabilitatea următoarele hotărâri: Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 125/29.10.2008 cu privire la aprobarea taxelor şi tarifelor locale care se constituie venituri la bugetul aferent anului 2009 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 143/14.11.2008 cu privire la aprobarea tarifelor locale care constituie venituri la bugetul aferent anului 2009 al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru realizarea branşamentelor de către Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa, Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 4/30.01.2009 privind modificarea taxei de intrare la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” pentru anul 2009. Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, Direcţia Judeţeană de Administrare a Patrimoniului, Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Dâmboviţa, Serviciul Public de Protecţia Plantelor Dâmboviţa, Complexul muzeal „Curtea Domnească”, Filarmonica „Muntenia” Târgovişte, Centrul de Perfecţionare „Gâlma”, Şcoala Populară de Artă şi Meserii „Octav Enigărescu” Târgovişte, Direcţia Economică – Serviciul financiar-impozite şi taxe, şi Serviciul Administraţie Locală şi Transparenţă Decizională, care o va comunica celor interesaţi. PREŞEDINTE SECRETARUL JUDEŢULUI

lector univ. Florin Popescu dr. Ivan Vasile Ivanoff Data . 16.12.2009 Nr. 193

Page 3: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

3

ANEXA nr.1 la Hotărârea nr.193 /2009

TAXE ŞI TARIFE LOCALE ce se constituie ca venituri la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

A. Tarife pentru utilizarea formularelor tip necesare eliberării certificatelor, avizelor, acordurilor unice şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform prevederii art. 77, alin. 5 din Normele de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în 2004 cu modificările şi complet rile ulterioare. Nr. crt.

Denumire formular Cod Nr. pag

Tarif propus pentru anul 2010 (lei – RON)

1 Cerere pentru eliberare certificat urbanism F1 2 1,00 2 Cerere pentru prelungire valabilitate certificat

urbanism F7 1 1,00

3 Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F9 4 1,00

4 Anexă la cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

F9a 4 1,00

5 Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

F14 1 1,00

6 Formular pentru anunţ începere lucrare la Cons.jud.D-ţa

F15 1 1,00

7 Formular pentru anunţ începere lucrări la Inspectoratul în Construcţii Dâmboviţa

F16 1 1,00

8 Formula cu model panou de identificare a investiţiei F17 1 1,00 9 Formular pentru obţinere aviz Primărie F1 1 1,00 10 Declaraţie solicitant pentru neexistenţa vreunui

litigiu pentru teren F19 1 1,00

11 Declaraţie pentru valoarea finală a investiţiei F20 1 1,00 12 Formular pentru Certificat de urbanism C.U. F6 4 1,00 13 Formular pentru autorizaţie de construire/desfiinţare

AC F13.1 4 1,00

14 Formular pentru acord unic al CAU (Comisia de acorduri unice)

F12 1 1,00

15 Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate al Cons.Jud.D-ţa în vederea emiterii certificatelor de urbanism de către Primăriile care nu au arhitect şef.

F5 1 1,00

16 Formular pentru emitere aviz serviciu specialitate în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către Primăriile care nu au arhitect şef.

F11 1 1,00

17 Formular – cerere pentru eliberarea autorizatie foraje si excavări

Model ITL –056

1 1,00

18 Formular pentru autorizaţie foraje şi excavări ITL – 057 1 1,00

Page 4: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

4

B. Taxe acord Comisie de Acorduri Unice sau aviz structură de specialitate din cadrul CJD-Dţa

a) Taxă pentru avizarea de către structurile de specialitate al C.J.D-ţa a certificatului de urbanism sau a autorizaţiilor de construire pentru lucrările ce se construiesc în teritoriu, altele decât locuinţe şi anexe gospodăreşti ce se autorizează de primării.

Taxă = 13,00 lei

b) Taxă avize în Comisia de urbanism şi Amenajarea Teritoriului pentru documentaţii PUG, PUZ, PUD. Taxă = 13,00 lei

C. Taxă specială în vederea asigurării funcţionării structurilor de specialitate şi a comisiei de acorduri unice (CAU) conform art.4.1(2) din Legea nr.453/2001 şi art.8(7) din Normele metodologice de aplicare a Legii 50/91 republicată.

a) Taxă pentru structura de specialitate Direcţia tehnică = 1‰ din valoarea investiţiei

. Notă : Aceste taxe se vor percepe în urma definitivării convenţiilor între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliile locale interesate.

D.Tarif prestare servicii Direcţia tehnică pentru primăriile care temporar nu au organizate structuri de specialitate conform art.77 alin.2 din Normele metodologice – cuprinzând analizarea şi avizarea documentaţiilor pentru care Consiliul Judeţean Dâmboviţa va emite în locul primăriilor comunale, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare. Tarif = 50% din taxele încasate de emitent

E.Tarife prestare servicii pentru obţinerea de către structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa de avize şi acorduri procentual din taxa încasată de emitenţi:

1. De la serviciile descentralizate - PSI 50% din taxa încasată de emitent - Protecţie civilă 50% - Acord mediu 50% - Aviz sanitar 50%

2. De la furnizorii de utilităţi (apă, canalizare, gaze, energie electrică, termică, telecomunicaţii)

Taxă = 40% din taxa încasată de emitent F. Tarife prestări servicii către diferiţi beneficiari :

a) îndrumare pentru completări corecte cerere şi formulare tip, declaraţii litigiu etc., în vederea definitivării documentaţiei tehnice - 1,00 leu / ex. b) multiplicări xerox formulare, chitanţe, avize,

Page 5: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

5

acte, alte documente - 2,00 lei/ex. c) multiplicări planşe desenate:

Format A0 - 28,00 lei/exemplar A1 - 28,00 lei/exemplar

A2 - 28,00 lei/exemplar A3 - 28,00 lei/exemplar A4 - 28,00 lei/exemplar

d) eliberări de copii după documente de arhivă referitoare la urbanism, terenuri (certif.urbanism, autorizaţii emise anterior, titluri de proprietate) -15,00 lei ptr.fiecare extras

e) eliberări de copii heliografice de planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri deţinute la direcţia tehnică - 26,00 lei ptr. fiecare plan f) asistenţă tehnică la cererea consiliilor locale şi aparatului propriu al acestora: - dacă deplasarea se efectuează cu mijlocul de - 74,00 lei RON pentru transport al beneficiarului fiecare caz în parte

- dacă deplasarea se efectuează cu mijlocul de - 103,00 lei RON pentru transport al Consiliului Judeţean Dâmboviţa fiecare caz în parte G. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclame şi publicitate

Nr.crt. DENUMIRE TAXĂ Nivelul taxei perceput lei RON

1 Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în funcţie de dimensiuni pentru fiecare m.p. sau fracţiune

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o activitate economică

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă sau publicitate

28 lei Ron/an/mp sau fracţiune de mp 20 lei Ron/an/mp sau fracţiune mp

2 Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate 3% din val.contractului exclusiv

Notă : Taxa 1.a – se plăteşte anticipat Taxa 1.b – se plăteşte trimestrial, până la 15 martie, 15 iunie, 15 sept şi 15 nov Taxa 2 – se plăteşte lunar până la 10 a lunii următoare, devenind exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii de reclamă şi publicitate. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică :

a) instanţelor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice ; b) unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest

caz taxa percepută fiind plătită de această ultimă persoană; c) pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul

clădirilor ; d) pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de

circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

Page 6: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

6

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr. 193 / 2009

T A X E pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor stabilite în conformitate

cu prevederile Legii nr. 571/8.12.2003 privind Codul fiscal precum si dispozitiilor HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele

locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, taxa se calculează prin aplicarea unor cote fixe, funcţie de suprafaţa pentru care se solicită :

(1) În mediul urban :

Suprafaţa terenului Taxă propusă pentru anul 2010

a) până la 150 m.p. inclusiv 5 b) între 151 şi 250 m.p. inclusiv 6 c) între 251 şi 500 m.p. inclusiv 8 d) între 501 şi 750 m.p. inclusiv 10 e) între 751 şi 1000 m.p. inclusiv 12 f) peste 1000 m.p. 12 + 0,01 leu/ m2

pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 m2

În mediul rural pentru eliberarea certificatului de urbanism se percepe 50 % din taxa stabilita în mediul urban. 2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1 % din valoarea autorizată a lucrării, inclusiv inclusiv a instalaţiilor acestora, valoare stabilită pentru persoane fizice prin declararea acesteia de solicitant în conformitate cu prevederile legale sau pentru persoanele juridice pe baza valorii reale a lucrărilor. (2) În cazul lucrărilor aparţinând persoanelor fizice valoarea declarată (determinată în corelare cu suprafaţa construită desfăşurată a construcţiei) nu va putea fi mai mică decât valoarea determinată potrivit prevederilor din următorul tabel :

Page 7: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

7

Nivelurile stabilite de Codul fiscal , prevăzute în cap. II , art. 251 , alin. ( 3 ) Niveluri indexate pentru anul 2010

Valoarea impozabilă (lei -RON/ m.p.) Nr. crt.

Tipul clădirii Cu instalaţii de

apă, canalizare, electrice, încălzire

(condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare,

electrice sau încălzire

0 1 2 3 A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte Materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

806

478

B. Cladire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală , din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

219

137

C. Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

137

123

D. Clădire- anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

E În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribubilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTĂ : (1) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi

efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20. (2)Pentru persoane fizice in cazul în care nu sunt întrunite cumulativ toate condiţiile se vor utiliza valorile în lei / m.p. prevăzute în coloana 3. (3)Pentru persoane juridice in situaţia calculării taxei pe baza valorii reale a lucrărilor se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute la cap. 4 “Cheltuieli pentru investiţia de bază” partea I din Devizul general al investiţiei. (4) În conformitate cu prevederile art.269 al Codului fiscal, taxele nu se datorează în cazul eliberării certificatului de urbanism si autorizatii de construire pentru lăcaşuri de cult sau constructii anexe, pentru aşezaminte cu caracter social caritabil , pentru lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de

Page 8: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

8

reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum , pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice si pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare , conform OG nr.30/1995 aprobată prin Legea nr.136/1996 cu modificările ulterioare.

(5) Sunt scutite de taxe şi acele intervenţii asupra monumentelor istorice dacă sunt considerate locuinţe şi nu folosesc unui alt gen de activităţi. (6) In conformitate cu art. 161 din H.G. 571 / 2005 lucrările de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul local , bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat , credite externe sau sume alocate pe baza de parteneriat efectuate pentru a deservi cetăţeni sau colectivităţile locale , denumite ,, lucrări de interes public ” sunt scutite de taxe locale la solicitarea de avize , certificate de urbanism sau autoriziţii de construire ;

(7) Sunt deasemenea scutite de plata taxei pentru eliberarea Certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire toţi beneficiarii , persoane fizice si juridice care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit aflate în proprietatea acestora conform O.G. 29 / 2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice , aprobată şi completată prin Legea nr. 325 / 2002. (8) Taxa pentru eliberarea de Certificat urbanism , avize si autorizatii de construire în conformitate cu art.284 şi 285 nu se aplica pentru :

a)- veteranii de razboi; b)- persoane fizice prevazute in art. 1 al Decretului -lege nr. 118/1990 privind acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportati in strainatate ori constituite in prizonieri ,republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;

c)- institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetarii si Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice ;

d)- fundatii testamentare constituite conform legii , cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala , precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar , social si cultural ;

e)- organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii ; (9) In conformitate cu prevederile art.286, în cazul unei calamitati naturale , se poate acorda o scutire sau o reducere a tarifelor privind emiterea avizelor , certificatelor de urbanism si a autorizatiei de construire prin hotararea Consiliului Local .

3.Pentru eliberarea autorizaţiilor de foraje sau excavări, taxa datorată pentru fiecare metru este stabilita conform art. 267( 4) din HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabila începând cu anul fiscal 2010 este cuprinsă între 0 –7,00 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat ;

TAXA PROPUSĂ pentru 2010 = 4 lei 4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile organizare de şantier, necesare

lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea, taxa este de 3 % din valoarea autorizată a lucrarilor de organizare santier. 5. Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construcţii pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor, taxa datorată este cuprinsă între 0-7,00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafata ocupata de constructie conform HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabila începând cu anul fiscal 2010

Page 9: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

9

. TAXA PROPUSĂ pentru 2010 = 7,00 lei 7. Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi autorizaţiilor de construire, taxa este de 30 % din cuantumul taxei iniţiale.

8. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi a

amenajărilor, taxa datorată este de 0,1 % din valoarea impozabila a acestora , stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri . În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supusă demolării.

9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, taxa datorată prevăzută conform. HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabila începând cu anul fiscal 2010 este cuprinsă între0-11 lei inclusiv pentru fiecare racord

TAXA PROPUSĂ = 11,0 lei

10. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa datorată este pana la 7,00 lei RON inclusiv, conform HG 1514/2006. TAXA PROPUSĂ = 8,0 lei NOTĂ : În conformitate cu prevederile art. 295, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, taxele încasate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru avizele, acordurile, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire emise, cu avizul primarilor comunelor care nu au încă organizată structura de specialitate în acest domeniu, se constituie venit în proporţie de 50 % la bugetul local al comunelor şi 50 % la bugetul local al Consiliului Judeţean .

Page 10: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

10

ANEXA nr. 3 la Hotărârea nr. 193 /2009

TARIFE de utilizare a drumurilor judeţene de către autovehicule cu mase si / sau dimensiuni care depăşesc limitele legale

-RON- Nr. crt

Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar ( lei )

1 Emitere autorizaţie speciala , traseu si condiţii de parcurs tarif/document 255 16,1 – 20,0 0.75 20,1 – 25,0 0.97 25,1 – 30,0 1.13 30,1 – 35,0 1.34 35,1 – 40,0 1.51 40,1 – 45,0 1.72 45,1 – 50,0 1.89 50,1 – 55,0 2.10 55,1 – 60,0 4.62

2 Depăşirea masei total maxim admise , indiferent de tipul suspensiilor , numărul de osii sau de roti

Masa totala reala de ( tone )

Peste 60,0

tarif x km x tone depasite peste limita admisa

4.62+0,42 lei pentru fiecare 0,1 – 5,0 tone peste masa totala maxima admisa

Suspensii pneumatice sau echivalente

Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente

0,1 – 0,5 0.29 0,6 – 1,0 0.84 1,1 – 1,5 1.26 1,6 – 2,0 2.94 2,1 – 2,5 4.49 2,6 – 3,0 6.59 3,1 – 3,5 8.82

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,25

Depăşirea masei maxime admise pe axe , indiferent de numărul de osii sau de roti

Axa simpla cu ( tone )

Peste 3,5

tarif x km

8.82 + 4.2 lei pentru fiecare 0,1 – 0,5 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,5

0,1 – 0,5 0.76 0,6 – 1,0 1.00 1,1 – 2,0 2.10 2,1 – 3,0 3.11 3,1 – 4,0 4.20 4,1 – 5,0 5.46 5,1 – 6,0 6.64

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,25

Axa dubla cu ( tone )

Peste 6,0

tarif x km

6.64+5.67 lei pentru fiecare 0,1 – 1,0 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,30

0,1 – 0,5 1.13 0,5 – 1,0 1.34 1,1 – 2,0 2.02 2,1 – 3,0 3.36 3,1 – 4,0 4.62 4,1 – 5,0 5.88 5,1 – 6,0 7.35 6,1 – 7,0 8.90

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,25

3

Axa tripla cu ( tone )

Peste 7,0

tarif x km

8.90+4.2 lei pentru fiecare 0,1 – 1,0 tone

Tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,5

Lungime cu ( metri )

fiecare 0,01 – 1,0

0,16 + 0,32 lei pentru fiecare 0,1 – 1,0 metri

0,01 – 2,00 0,57 lei pentru fiecare 0,01 – 0,5 metri Latime cu ( metri ) Peste 2,0 2,28 + 2,78 lei pentru fiecare 0,01 – 0,5 metri

0,01 – 2,00 0,57 lei pentru fiecare 0,01 – 0,5 metri

4 Depăşirea dimensiunilor maxime admise

Inaltime cu ( metri ) Peste 2,00

tarif x km

2,28 + 2,78lei pentru fiecare 0,01 – 0,5 metri 6 Recântărire sau remăsurare Tarif / operaţie 32 7 Cântărire la cerere Tarif / operaţie 80

Page 11: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

11

TARIFE

de utilizare a cântarului la solicitarea beneficiarului

a) Tarif pentru cântărirea autovehiculelor - 15 lei / osie

b) Tarif de imobilizare a cântarului - 50 lei / oră

c) Tarif de transport a a cântarului - 1,7 lei / km

Page 12: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

12

ANEXA nr. 4 la Hotărâre nr 193 /2009

TARIFE privind utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor de interes judeţean

pentru anul 2010

- RON - Utilizări U.M. Tarif

lei / U.M. / luna

1 2 3 4

A. Conducte pentru gaze , derivate , alte produse petroliere

ml

A.1. Subtraversare drum pietruit ml 1,27 A.2. Subtraversare drum modernizat ml 1,98 A.3. Instalaţii de conducte în lung ml

A.3.a. În ampriza ml 3,21 A.3.b. În spaţiul de siguranţă ml

A.3.b.1 Aerian ml 1,00 A.3.b.2 Subteran ml 0,51

A.4. Instalaţii de conducte in canale tehnice ale podurilor si pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura acestora

ml 5,04

B. Conducte pentru apă , irigaţii , aburi , conducte de evacuare a apelor si alte asemănătoare

ml

B.1. La drumuri pietruite ml B.1.a Subtraversări ml 0,51 B.1.b Traversare aeriana ml 1,00 B.2. La drumuri modernizate ml

B.2.a Subtraversări ml 1,27 B.2.b Traversare aeriana ml 2,47

B.3 Instalaţii de conducte în spaţiul de siguranţă , în lungul drumului

ml 0,73

B.4. Instalaţii de conducte în ampriză , în lungul drumului

ml 3,24

B.5. Instalaţii de conducte în canale tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura acestora

ml 5,04

C. Conductori telefonici şi cabluri TV ml C.I. Conductori telefonici

C.I.1. Traversare aeriana ml 0,03

Page 13: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

13

C.I.1.a Traversare aeriana - persoane fizice ml 0,03 C.I.2. Subtraversare ml 0,03

C.I.3 Instalaţii în lungul drumului ml C.I.3.a În ampriza drumului ml 0,04 C.I.3.b În spaţiul de siguranţă ml 0,03 C.I. 4 Instalaţii şi cable in canale tehnice ale podurilor şi

pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura acestora

ml 1,10

C.II. Cabluri TV C.II.1. Traversare aeriana ml 1,00 C.II.2. Subtraversare ml 0,51

C.II.3 Instalaţii în lungul drumului ml C.II.3.a În ampriza drumului ml 1,10 C.II.3.b În spaţiul de siguranţa ml 0,73 C.II. 4 Instalaţii şi cable în canale tehnice ale podurilor şi

pasajelor sau legate de suprastructura ori infrastructura acestora

ml 1,47

D. Cai ferate industriale ml D.1 Traversare drum ml

D.1.a Drum pietruit ml 15,19 D.1.b Drum modernizat ml 25,32

D.2 Instalare în spaţiul de siguranţă ml 10,12 D.3 Instalare în ampriza ml 19,79 E. Locuri de parcare aparţinând administratorului , în

folosirea unitarilor de deservire pe drumuri publice mp 0,44

F. Alte construcţii subterane în ampriza , în zona de siguranţă sau alte terenuri aparţinând drumului

mp 0,44

G. Panou publicitar mp G.1 Suprafaţa panoului mp 19,79 G.2 Suprafaţa terenului ocupat * mp 0,92

H. Spaţiu de destinaţie comerciala , industriala , etc **

mp 20

I. Accese la spaţii distribuţie carburanţi , hoteluri , depozite angro ***

mp 0,44

J. Închiriere suprafeţe pentru valorificarea ierbii mp 0,02 NOTA :

* Suprafaţa minima supusa tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1 m de jur împrejur .

** Suprafaţa minima tarifară va fi suprafaţa obiectivului amplasat plus 1 m de jur împrejur .

*** Suprafaţa supusa tarifarii este formată din benzile de accelerare , decelerare şi stocaj pentru virare la stânga .

Page 14: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

14

ANEXA nr. 5

la Hotărâre nr.193 /2009

TAXE pentru eliberarea avizelor şi acordurilor de lucru în vederea

amplasării construcţiilor în zona drumurilor de interes judeţean Valoare tarif propus pentru anul 2010

Documentul care se elibereaza U.M.

Persoane fizice Persoane juridice Aviz lei/buc 100 200 Acord de lucru in zona DJ lei/buc 50 100 Autorizaţie care presupune săpătura în zona de siguranţă a drumului pe o distanţă mai mare de 100 ml

lei/buc 50 + 0,59 lei x ml ce depaseste 100 ml săpătura

100 + 0,59 lei x ml ce depaseste 100 ml

săpătura

Prelungire termen de valabilitate pentru acordul de lucru în zona DJ

lei/buc 25 50

Page 15: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

15

ANEXA nr. 6 la Hotărârea nr. 193 /2009

TARIFE percepute pentru lucrări de proiectare , asistenţă tehnică şi

elaborare documentaţii pentru anul 2010

Nr. crt.

Activitatea Tarif - lei -

1

Studii topo , proiectare şi evaluari lucrari de drumuri şi poduri

2,0 % din valoarea de C+M fără TVA rezultată din

devizul general

Consultanţă , asistenţă tehnică 75 lei /zi/deplasare Documentaţii pentru obţinere avize 100 lei / documentaţie

Page 16: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

16

ANEXA nr. 7 la Hotărârea nr.193 /2009

Tarife de eliberare a licenţei de transport

pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

1. Eliberare licenţă de traseu pentru transportul public prin curse speciale, judeţean pentru

o cursa = 140 lei/an 2. Întocmirea licenţei de traseu pentru transportul public judeţean, prin curse speciale

ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate = 100 lei/an 3. Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public judeţean, prin curse speciale

ocazionată de schimbarea unor elemente de identificare ale operatorului şi parcului auto adresei sediului social = 35 lei/an

4. Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public judeţean, prin curse speciale ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport rutier = 140 lei/an

Page 17: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

17

ANEXA nr. 8 La Hotărârea nr.193 /2009

TARIFE speciale aplicate de Serviciul Salvamont Dâmboviţa

1.Taxă de însoţire grupuri: a) 10 lei/zi/persoană pentru trasee de agrement; b) 15 lei/zi/persoană pentru trasee de dificultate medie c) 30 lei/zi/persoană pentru trasee de dificultate mare sau unde trebuie folosite materiale şi tehnică specifice 2. Taxă pentru prestări servicii şi asistenţă tehnică de specialitate în caz de concursuri, tabere şi alte acţiuni: a) 50 lei/zi când participă până la 3 salvamontişti; b) 100 lei/zi când participă 4 şi peste 4 salvamontişti

3. Taxă de campare pe terenul proprietate a CJD situat în localitatea Moroeni, zona telecabina Peştera, punctul Piciorul Babelor, destinat activităţii Salvamont: - 15 lei/cort/zi

4. Taxă de închiriere pentru imobilul „Anexă sediu Salvamont”: a) pentru instituţii publice si alte autorităţi publice - 50 lei/pers/zi b) pentru alte persoane fizice şi juridice - 50 lei/pers/zi c) pentru organizaţii nonguvernamentale se aplică o reducere de 50% Bază legală – HCJD 125/2008

Page 18: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

18

ANEXA nr. 9 la Hotărârea nr.193 /2009

TAXE

pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie şi contravaloarea biletelor şi abonamentelor de spectacol

-RON-

Nr. Denumirea activităţii de prestări servicii Propuneri tarif 2010

1. Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Târgovişte 5,00 2. Muzeul Tiparului şi al Cărţii Româneşti Vechi,

Târgovişte 5,00

3. Complexul Monumental „Curtea Domnească” Târgovişte

6,00

4. Muzeul de Artă, Târgovişte 5,00 5. Muzeul de Istorie 5,00 6. Galeriile Stelea, Târgovişte 5,00 7. Casa atelier „Gheorghe Petraşcu”, Târgovişte 5,00 8. Muzeul „Vasile Blendea”, Târgovişte 5,00 9. Casa atelier a gravorului „Gabriel Popescu”, Vulcana

Pandele 5,00

10. Casa Dobrescu, Pucioasa 5,00 11. Muzeul orăşenesc Moreni 5,00 12. Casa memorială „I.L.Caragiale”, com. I.L. Caragiale 5,00 13. Muzeul etnografic „Dumitru Ulieru”, Pietroşiţa 5,00 14 Complexul Brancovenesc de la Potlogi 4,00 14. Taxă pentru fotografiat

- pentru amatori - pentru profesionişti

15,00 lei/h/aparat 25,00 lei/h/aparat

15. Taxă pentru filmat - pentru amatori

- pentru profesionişti

40,00 lei/h/aparat

750,00 lei/h/aparat pentru spaţii din exteriorul

clădirilor 1500,00 lei/h/aparat

pentru spaţii interiore

16. Taxă pentru cercetări arheologice 12,00 lei/mp. 17. Taxă pentru închirieri spaţii 150 lei/h 18 Bilet de spectacol cu valoare întreagă 11,00 19 Bilet de spectacol cu valoare redusă 6,00 20 Bilet pentru concerte educative 2,5 21 Abonament lunar cu valoare întreagă 33,00 22 Abonament lunar cu valoare redusă 18,00 23 Abonament trimestrial cu valoare întreagă 78,00 24 Abonament trimestrial cu valoare redusă 47,00

Notă: Pentru grupurile de elevi, studenţi, militari în termen, pensionari individuali există prevederi de reducere a acestor tarife cu 50%

Page 19: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

19

ANEXA nr. 10 la Hotărârea nr. 193 /2009

TARIFE prestări servicii către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice de către Serviciul

Public de Protecţie a Plantelor Dâmboviţa

-RON- Nr. crt.

Denumirea activitatii de prestari servici

U/M. Propunere Tarif 2010

1 Arat Lei/ha 270 2 Arat in livada cu plugul

dezaxabil Lei/ha 190

3 Stropit in livada intensiva Lei/ha 95 4 Pregatit teren cu disc GDU Lei/ha 90 5 Pregatit teren cu vibromixt Lei/ha 100 6 Semanat paioase si prasitoare Lei/ha 85 7 Semanat prasitoare+fertilizat Lei/ha 85 8 Prasit mecanic culturi Lei/ha 85 9 Prasit mecanic+ fertilizat Lei/ha 90

10 Administrat ingrasaminte chimice

Lei/ha 50

11 Erbicidat culturi Lei/ha 55 12 Tocat resturi vegetale

-coceni -miristi

Lei/ha Lei/ha Lei/ha

180 150

13 Stropit cu atomizor Lei/l solutie

0,6

14 Transport apa tratamente Lei/ 1000 litri

40

15 Transport produse Lei/ora 60 16 Dezinsectie Lei/

1000 mp. 60

17 Deratizare Lei/ 1000 mp.

30

18 Lucrat cu freza in livada Lei/ha 220 19 Cosit culturi furajere Lei/ha 140 20 Balotat paie Lei/tona 70

Page 20: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

20

ANEXA nr. 11 la Hotărârea nr.193 /2009

TAXE SI TARIFE propuse in baza Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice pentru a fi aplicate de Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apa şi de Canalizare Dâmboviţa,

pe anul 2010 Nr. Crt.

Denumirea taxei/tarifului Valoare (inclusiv TVA)

1. Taxa de bransare la reteaua de apa 25.00 2 Taxă rebranşare reţea apă 25,00 3 Taxa de sigilare /desigilare apometru 25,00 4 Taxă desigilare aferentă sistării furnizării serviciului de

alimentare cu apă 25,00

5 Tarif transport 1,09 6 Tarif executie proiect 130.00 7. Taxa emitere aviz specialitate apa 95.00 8 Taxa aviz amplasare retele edilitare avind traseul paralel

cu reteaua de alimentare cu apa pe km 95.00

9. Tarif prestari servicii subtraversare (inchiriere utilaj subtraversare) pentru 1 h

80.00

10 Tarif prestari servicii pentru utilaj electrofuziune (închiriere utilaj) pentru 1h

19,00

11 Taxă prestări servicii excavator 69,00

Page 21: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

21

Anexa 12 la Hotararea nr. 193 /2009

1. TARIFELE care se vor practica în cadrul laboratorului de fizico-chimice

Nr. crt.

Examen chimic complet pentru apa potabilă conform Certificatului de inregistrae nr. 122/2009 al laboratorului la MSP – DGSPAMP Bucureşti, Legii 458 / 2002; Legii 311 /2004 pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002, ; SR EN ISO/CEI 17025 -2005

Tarif practicat in 2010

(cu TVA)

1. Determinarea azotului amoniacal 25.0 2. Determinarea culoare, gust, miros 5.0 3. Determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen 9.0 4. Determinarea conductivităţii 15.0 5. Determinarea clorului rezidual liber 23.0 7. Determinarea fierului 32.0 8. Determinarea nitriţilor 19.0 9. Determinarea oxidabilităţii 23.0 10. Determinarea sulfurilor şi a hidrogenului sulfurat metoda

iodometrica 26.0

12. Determinarea sulfatilor metoda volumetrica 22.0 13. Determinarea azotatilor metoda spectofotometrica 25.0 14. Determinarea turbidităţii 11.0 15. Determinarea clorurilor 21.0 16. Determinarea duritatii 14.0 TOTAL DETERMINĂRI INDICATORI CHIMICI DE POTABILITATE 270

2. TARIFELE care se vor practica în cadrul laboratorului de microbiologie

Nr. crt.

Examen microbiologic complet pentru apa potabilă conform Certificatului de inregistrae nr. 122/2009 al laboratorului la MSP - DSPAMP Bucuresti, Legii 458 / 2002 a calităţii apei

pptabile ; Legii 311 /2004 privind modificarea şi completarea Legii 458/20025; SR EN ISO/CEI 17025 -2005

Tarif practicat in

2010 (cu TVA)

1. Determinarea numărului total de bacterii coliforme si E. coli

48,0

2. Determinare Enterococi intestinali 27,0

3. Determinarea numărului de colonii dezvoltate la 220C si 370 C 19,0

TOTAL DETERMINĂRI INDICATORI MICROBIOLOGICI DE POTABILITATE 94

Page 22: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

22

3. TARIFELE

care se vor practica în cadrul laboratorului de metrologie pentru apometrele cu DN 15..25 mm

Nr crt.

Verificări metrologice la apometrele cu diametrul nominal DN : 15…25

Tarif practicat In 2010

(preţ cu TVA/buc) 1. Desigilare- demontare / sigilare – montare

apometre 25,00

2. Curăţire chimică DN 15…25 9,00 3. Verificare metrologică 19,00 TOTAL VERIFICARE METROLOGICĂ A UNUI

APOMETRU 53

4. TARIFELE care se vor practica în cadrul laboratorului de metrologie pentru apometrele

cu DN 32.. 40 mm

Nr crt.

Verificări metrologice la apometrele cu diametrul nominal DN : 32…40

Tarif practicat In 2010

(preţ cu TVA/buc) 1. Desigilare- demontare / sigilare –

montare apometre 25,00

2. Curăţire chimică DN 32…40 11,00 3. Verificare metrologică 25,00 TOTAL VERIFICARE METROLOGICĂ A

UNUI APOMETRU 61

5. TARIFELE care se vor practica în cadrul laboratorului de metrologie pentru apometrele

cu DN 15…40 mm

Nr crt.

Inlocuire geam apometru cu diametrul nominal DN: 15…40 mm

Tarif practicat in 2010

1. Inlocuire geam apometru cu diametrul nominal DN: 15…40 mm 25,00

Page 23: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

23

Anexa nr 13

La Hotărârea nr . 193 /2009

TARIFE execuţie branşamente individuale apă execuţie completă cu cămin de PVC şi săpătură

PIESĂ BRANŞARE

Ø 50 Ø 63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø180 Ø200

LUNGIME 7 m

996 998 999 1000 1003 1018 1022 1090 1092

LUNGIME 14 m

1500 1502 1503 1504 1517 1521 1523 1594 1595

Page 24: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

24

ANEXA nr. 14 la Hotărârea nr. 193 /2009

TARIFE aplicate de Centrul Judeţean de Pregătire Profesională Gâlma

1. Tarife închirieri săli, saloane pentru conferinţe, simpozioane, recepţii (RON/zi):

- până la 10 persoane – 350 lei; - până la 20 persoane – 500 lei; - până la 30 persoane – 600 lei; - până la 40 persoane – 800 lei; - până la 50 persoane – 1000 lei; - până la 60 persoane – 1500 lei; - peste 60 persoane – 2000 lei

3. Tarife pentru spaţii de cazare - activităţi organizate de CJD, de alte autorităţi şi instituţii centrale şi

locale – 150 lei/pers/zi: - traif masă 90,00 lei/pers/zi - tarif cazare camera double – 60,00 lei/pers/zi

- activităţi organizate de alte autorităţi şi instituţii centrale şi locale – 180 lei/pers/zi: - tarif masă – 90,00 lei/pers/zi - tarif cazare cameră single – 90,00 lei/pers/zi

Page 25: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

25

ANEXA nr. 15 la Hotărârea nr.193 /2009

TARIFE aplicate de Scoala Populara de Arta si Meserii „Octav Enigarescu”

Targoviste

Disciplina Taxa(lei)/an Canto clasic-muzică usoară 380 Canto-muzică populară 380 Pian 350 Acordeon 350 Chitară 350 Orgă 350 Vioară 350

Discipline cu predare individuală

Clarinet 350 Disciplina Dans popular si de societate 300 Dans modern 300 Pictură/grafică 300 Design vestimentar 300 Actorie 300 Gimnastică 300 Arta lemnului 270

Discipline cu predare colectivă

Arta culinară (Bucătătria traditională românească)

270

Taxa de înscriere 30

Taxa de eliberare diplomă absolvire 30

Page 26: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

26

ANEXA nr. 16 la Hotărârea nr. 193 /2009

TARIFE pentru serviciile de căutare, eliberare şi copiere a documentelor care

constituie informaţii de interes public

1. Copiere documente xerox – 2,00 lei/pag 2. imprimare documente din baza de date – 20,00 lei/document 3. Căutare acte în arhivă – 15,00 lei/document 4. eliberare copii din arhivă – 12,00 lei/act 5. Urgenţă eliberare acte – 50,00 lei/act

Page 27: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

27

ANEXA nr. 17

la Hotărârea nr. 193 /2009

TAXĂ specială de reparare si întreţinere

drumuri judeţene

- Taxa specială de reparare si întreţinere a drumurilor judeţene – 1 leu/m.c excavat şi facturat

Page 28: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

28

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA DIRECŢIA ECONOMICĂ Nr. 15281 /II/B/10.12.2009

RAPORT

privind aprobarea taxelor si tarifelor locale care se constituie ca venituri la bugetul Consiliului Judetean Dambovita pentru anul fiscal 2010

Conform Legii 273/2006 privind finatele publice locale art.5, veniturile bugetare locale se constituie din:

- venituri proprii, formate din : impozite, taxe, contributii, cote defalcate din impozitul pe venit;

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; - subventii primite de la bugetul de stat; - donatii si sponsorizarii. Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea

materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele afrente, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.

Propunerile de impozite si taxe pentru anul 2010 ale directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dambovita si ale serviciilor sobordonate sunt urmatoarele:

Directia de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice majoreaza taxele si tarife pentru anul 2010 conform HG 956/19,08,2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, potrivit căruia valorile impozabile prevăzute la art.251 alin (3) din Codul fiscal, impozitele şi taxele locale se indexează/ajustează anual (anexa 1,2).

Pentru eliberarea autorizatiei de excavare necesara exploatarilor de cariera si balastiera, se propune ca nivelul acesteia sa fie dezbatut in sedinta de consiliu. Mentionam ca in anul 2009 acesta taxa a fost stabilita la 4 lei/mp teren afectat de excavatie.

Sumele obtinute din incasarea aceastei taxe se vor folosi pentru reabilitarea drumurilor judetene ce traverseaza unitatea administrativ teritoriala pe raza careia se afla unitatea economica respectiva.

Aceasta autorizatie se va elibera de catre Presedintele Consiliului Judetean Dambovita in urma incheierii unei conventii de preluare a emiterii autorizatiei cu primarii in a caror raza de competenta se realizeaza oricare dintre operatiuni.

Fata de anul tecut, prin aparitia Ordinului 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lurcratilor de constructii, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului 1430/2005, au disparut o serie de taxe si tarife care erau percepute de aceasta directie (tarife pentru formulare fise tehnice necesare avizelor sau acordurilor, taxe aviz structura de specialitate,, taxe pentru acord unic CAU).

Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa si de Canalizare Dambovita, realizeaza contra cost o serie de lucrari pentru populatie, ce constau in :

Page 29: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

29

- executari de bransamente apa individuale; - determinari fizico-chimice, microbiologice si metrologice in cazul

laboratorului CTC propriu; - proiectari pentru bransamente apa; - lucrari de bransari si sigilari/desigilari apometre; - alte prestari servicii (subtraversare, excavator, electrofuziune). Fata de preturile practicate in 2009, Serviciul Public Judetean de Alimentare cu

Apa si Canalizare Dambovita propune o crestere in procent de 5,86% pentru emiterea avizelor de specialitate, a serviciilor pentru excavare, electrofuziune, inclocuire geam apometre, si mentinerea la nivelul anului trecut a tarifelor percepute in cadrul laboratoarelor de microbiologie si fizico-chimic, executie bransamente individuale (anexele 11,12 si 13).

Serviciul Public de Protectia Plantelor Dambovita, infiintat in baza OG nr. 71/ 1999 aprobata prin Legea nr. 206/2001, are ca obiect de activitate prestari de servicii catre producatori agricoli, persone fizice sau juridice, lucrari pentru care se percep unele tarife calculate pe baza de antecalculatie pentru fiecare gen de lucrare.

Astfel, pentru anul 2010, Serviciul Public de Protectia Plantelor Dambovita propune o crestere de maxim 10% a preturilor practicate fata de anul trecut (anexa 10).

Complexul muzeal “Curtea Domneasca” propune o crestere a tarifelor percepute pentru biletele de intrare cu un coeficient inflationist de 5,86%, mentinand in acelasi timp la nivelul anului 2009 taxele pentru fotografiat,filmat si inchirieri spatii.

Pentru grupuri de elevi, studenti, militari in termen, pensionari individuali, se propune reducerea cu 50% a acestor tarife (anexa 9).

Filarmonica “Muntenia” in conformitate cu prevederile HG 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, propune majorarea pretului biletelor in 2010 cu 1- 3 lei (anexa 9).

Centrul judetean de pregatire profesionala Galma propune mentinerea la nivelul anului trecut a tarifelor percepute pentru inchirieri spatii cazare, simpozioane, receptii, saloane pentru conferinte (anexa 14)

Directia de Drumuri si Poduri din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a actelor normative legale in vigoare, percepe o serie de taxe si tarife legale : pentru utilizarea drumurilor de catre autovehicule inmatriculate in Romania, pentru amplasarea de constructii in zona drumurilor publice cat si pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor de interes judetean.

Pentru anul 2010 se propune o crestere a principalelor tarife cu un procent de 5,86% reprezentand rata inflatiei comunicata de Directia Judeteana de Statistica Dambovita .

Fata de anul 2009,directia sus mentionata percepe si tarife pentru utilizarea cantarului la solicitarea beneficiarului şi pentru lucrari de proiectare,asistenta tehnica si elaborare documentatii (anexa 3, 4, 5 ,6 si 7).

În acelaşi timp direcţia mai sus menţionată propune pentru anul 2010 menţinerea la acelaşi nivel a taxei speciale de reparare şi întreţinere drumurilor judeţene, respectiv 1 lei/m.c excavat şi facturat la agenţii economici care au ca obiect de activitate exploatări de carieră şi balastieră. (anexa 17)

Page 30: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Consiliului Judeţean Dâmboviţasinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2009/hot1932009.pdfArt. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă

30

Directia Judeteana de Administrare a Patrimoniului propune mentinerea tarifelor perceput de Serviciul Public Salvamont Dambovita la nivelul anului 2009 (anexa 8).

Scoala Populara de Arta “Octav Enigarescu” Targoviste in 2010 perecepe si taxe pentru arta culinara,arta lemnului si clarinet clasic.

Pentru anul 2010 Scoala Populara de Arta “Octav Enigarescu” Targoviste propune mentinerea nivelul taxelor la anul 2009 (anexa 15).

Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, CJD poate stabili taxe pentru serviciile de căutare, eliberare şi copiere a documentelor care constituie informaţii de interes public, create şi/sau gestionate de acesta

Direcţia Administraţie Publică Locală propune instiuirea unori noi tarife pentru copiere documnete xerox, imprimare documente din baza de date, căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, urgenţă eliberare acte (anexa 16)

Potrivit Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, proiectul de hotărâre a fost afişat pe prima pagină a site-ului propriu.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate, in conformitate cu

prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, inaintam Consiliului Judetean Dambovita propuneri pentru noile taxe si tarife locale ale compartimentelor de specialitate si unitatilor subordinate, ce se vor constitui in anul 2010 ca venituri la bugetul propriu, taxe si tarife analizate si insusite de Directia Economica.

Director economic , Ec. Igescu Carmen Emilia