Vrabia de Simion Florea Marian

of 11 /11
wRf,Blft.

Embed Size (px)

Transcript of Vrabia de Simion Florea Marian

 • wRf,Blft.

 • VRilBIilSIMION FLOREA MARIAN le

  Gpdd 9i ilusratii decocA cRETotu-$ErMscu

  WEDrruRA roN cie#NGA,BUcuregTI

 • iDe mulr, de mult, cine sliede cind va mai Ii fosr si aceea,a risdrit in mijlocul unei pidurim stejerel, care incepu a creste

  3

 • cu inceti$orul qi a privi cu dra_gosre la ceilalli stejtri de toatdminar cile se aflau in iurul sdu,

  Iare insd ce, nu mult dupd ce. a rdsdrit steiarul acesb. vine o

  vrabie 9i $e pune pe dinsul,mdcar c?i avea unde se oune siin alt loc, cici pdduea eri destulde mare.

  5

 • Steiarul, vdzind aceasta obrez-nicie din Parrea Vrabiei, se miniefoc pe dinsa gi-i zie:

  -

  MIi Vrabie ! nu vea tuci eu abia acuru de vro citevazile am rdslrit, nu vezi cit sintde tinir, de crud qi de slab, n-aiavut niciieri in alt loc unde re

 • Dme, numaidecit pe mine? 'Ia du-te de aici Ei Pune-te Pealt coDac' cici doard Pidurea edesti de rure Qi de larg5, ar

  3

  ude sedea cir id va Plicea I "Vrabia, simlindu-se toarte

  adnsd prin cuvintele acestea alesteiarului, rispuse:

  -

  Tate ci me duc, cum zlotu, dar voi veni la tine cind veifi pe patul mortii $i atucea veltt.bui ta-mi dai searu Pentrutoate cuvintele ule de astea!

  -Rine. bjne! rispunse $e-

  iarul, du-ie 9i mai degrabe si nuvii. decir numi atunci clno vorfi iu Pe Parul mortii, Precum dzis !

  vrrbia a zburat 9i -

  s-a dus ''Dd mult a trcbuit ca si aqtepteDini la moartea steiarulu, cacl'Iiecare steju triie$te noui sutede ani. si anume tlei surc de aru

  o

 • creste neintrerupt, ttei sute [email protected] std locrdui $i se odihreste.rar de Ia lase sure de ai imint;pf,n bs Nre incepe a da lnapoi,a-r putrea mima de la rtrddcini.a se gduri pe diniunrru. a seusca, aqa ci, amci cind iimsede mii sure de ani, se risipep-e

  si vrabia noasttd a trebuit stra$r;prc Pine ce steiarul Pe @res-a pus ea, cind acesla a tosrdnir, a ajuns de noui sule de aru'

  cind a aiuns acuma ste,erelulde noui sute de ani s-a dus Vra-bia la dinsul qi i-a zis:

  -

  ld aduci aminte cind erutindr gi m-am Pus Pe dne dm

 • m-a bariocorir degeaba, dege-buta? Tu ai cugetat armci cddaci te vei face mare, vei triicit lmea si ca tine nu va mai fialtul!... Dar, iate ci acuma te-airisipit, 9i eu mt scald in colbultru... Tu din mare e ai fost,te-ai frcut idisi mic, iar eu triiesi$i tot asa sint, cm am fost siatuncea!.-.

  Asa a zis Vrabia, 9i dupi ces-a scildat in cenuqa sre;arului,zburl si se cam @i duse de mdea venit.

  De atunci apoi, de cind s-aintimplat aceasta, vribiile

  -

  dacinici oamenii, nici milele sj niciulii nu le pr:nd gi Ie omoard,tr5esc mai mult decit oricare

 • altd pas5re... tr[iesc cu sutele deani, de unde se vede apoi cd vinegi zicala cea foarte risPinditdprintre romini: '

  Vrabia e pui,Dar dracu gtie de cindu-i!

  care se zice despre oamenii ceimici de statur5, insd mari de ani.$i vrdbiile, cind sint foarte b5-trine, capdtd pene albe, insd formalor de vrabie rdrnine.

 • ww+

  FT

  F*