Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

download Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

of 11

Embed Size (px)

Transcript of Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  1/11

  rn cruo nltn

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  2/11

  UA/Ct0CiRilAText /d{PdSIMION FLOREA MARIAIJ

  cDoeilh ti iluBatji deCOCA bRETOJU- EtNESCU

  rq5EDITURA ION CREANGA,BUCUre T]

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  3/11

  Au fo odati un impdrar i oimpiriteasa care aveau o fatdpe care o nmird Lwinioara)pentru ci era foarte frumoasi Siera pentru dinqii e o lmini, calunina ochilor.

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  4/11

  Inff-o zi, cind se scoboart soa-rele spre apus gi e mi fiumossi mai placut de Preumblat' aiesit ea intiiali date din gri-dina impdretasce. Insi ce i-a

  icu cit cre;tea rEi mare' oatita se lEcea roi frumoase 9i maifermecdto{e. i tocmi din Pd-cim aceasta nu ieqea ea la Pre-ublare, temindu-se si nu o furecinem.4

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  5/11

  _Dlicut ei mi mult, dintre toare'ctte a uit.t, a fost soarele, @reles cobora incet sPre apus.Mult timp a sat ea 9i s-a uistla sode cum apune 9i mult timpdupl apusul lui, la mzele sle celeluminoa*, @re ca fl$te ire ne-mfuginite de au se intindsu Pecimpia ceruluiDe atunci, in toattr seua legeastr priveascl apusul soarelui, PinAce in [email protected] umelor s-a indrll_gpstit de dinsulIar dupe ce s-a indrigosut eade soare, s-a imbolnlvit de dorullui gi le-a cerut voie Prinlilorsi plece si-l caute.Bietii pirinti o bineruvintare$i-i deted toate cele rlebuincioase

  6

  de dt:m, s, mearg in cdutareasoarelui, Ea se imbrlce in beiatqi aga, mergind zi duPI zi, noaPtedupi noaPte, cit va ti me$-$r Peunde va fi mers, destul atlg adupl o cale de roi multe zilea aiuns la w Palat rore il tru_mo; in care [email protected] trei fete'DuDe ce a Peredt [email protected] multe zile tn Palatul acela'iata ce intr-o zi vin cele trei felela diroa, si-i zice cea mai mre:

  -Noi am fi voir ca una dinnoi se te lutrm Pe tine de berbat'c5ci tare ne-d Pllot. Dar maibire fii-ne ftatele nostru- Nu frate, ci zice$-ni roibine sori rispmse Luminioara,cdci si eu sint -fattr ca 9i voi-\1

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  6/11

  - Daci e$ti fatr, cu atit mdbine, cici de-acum iqante vomfi patru, cu pereche.Din ziua aceasta apoi. trlirEfetele dimpreund @ Luinioarafoarte bine, clci nu le [email protected] aqa insi ili perrec Lumi-nioam. [email protected] din zi in zi cemergea, tor mai trist, i @i dusdpe gindud era,Luind seama fetele ce Lumi-nioara nu-i voioasi qi bucuroas ,o intrcbartr de ce este aga de tristtr$i tot dusi pe ginduri. Ce-i lip-seste?Luminioam le rdspuse suspi-nind:

  - Eu de aceea sitr a$a de

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  7/11

  tristdJ pentru cd mi-a sosit timpulca si n desparr de voi...- Fiindci nu voiesri sI mirimii o noi, ziserl fetele, id vomda u sem de aducere aminter osabie care are o deosebiti putere.Luninioaa, bucuroas5, le mul-llmi din toatl iniro, si apoi se

  despi4i de dinsele, iii lu calul9i plecd.Greu drum a me$, mulf du$-mni a secqat in ele cu.sbian z&ivmi. Ajungind ea la unpalat ere strelucea a$a de tarecd if lua vederile, a intrat in elqi, ce sd vadd?... Vede pe mult-doriul gi ciutatul sdu iubit, peSoare, stind la masl qi strilucinda$a de tare, cum adict numdsingu soarele 9i nimeni altulpoate si striluceasce ala de fru-mos.Dar las ci nici Soarele nutn de gheatd. Si cum a privitla Luminioaa, indatd s-a indrt-git de ea, cdci Fi ea nu era o fatiriaci aqa, de rind ca toate fetele,

  1t

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  8/11

  ci era o fati aia de frumoase qifemecbtoare, ca si fi ciutat inlumea intreagd, alta ca dinsa n-aifi aflat...Mama Soarelui insi, o bitrinide cind lmea gi foarte rduti-cioas5, aflindu-se asemenea in

  sA si vazind pe Luminioara cdie apropie de feciorul sbu, $icunoscind-o dupd vorba ei citrebuie si fie fati ;i nu feciol,dupi cum era imbrlcarJ gi te-mindu-se st nu i-l dpeasc prinfrumusetea ei, a inceput a oblestema qi a-i zice:13

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  9/11

  - Tu, cue ai cuteat str strl-bali pini in acest palat $i ai voitsE ademeDeqti prin frumuselea givorba ta cea dulce pe frul meu,de azi iminte str te prefaci inpasere Si st zbori toati ziu insus, plingind pe frumosul Soue,pentru indrlznela ta cea mare,cd ai venit pint aicea $i ai vorbito dinsul .--

  l4

  $i, inr-adevdr, ct Luminioans-a prefdcut intr-o pesiricd, Pecare oamenii o numesc Ciocirlieqi cate mai in toati ziua.zboartrfoute sus in aer, cintind si Plin-gind dupb scmpul stru Soare,pe cde rocmi atuci' ciDd l-aaflat, dupd o @le ala de lungi qiprimejdioas4 a trebuit se-l piard,pentru [email protected] Iari sabia Pecare a cdptrrat-o Luminiom dela ele trei fete a rtrmas in palatulSoarelui,

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  10/11

  \\rt\

  /

 • 7/22/2019 Lia Ciocarlia de Simion Florea Marian

  11/11