Rândunica de Simion Florea Marian

download Rândunica de Simion Florea Marian

of 11

Embed Size (px)

Transcript of Rândunica de Simion Florea Marian

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  1/11

  Nr uNle n

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  2/11

  RIN19UNIE.RI exr oupaSiMION.FLOREA MARJAN

  Coped ai ilu rad decocA cruToru- [email protected] rou ci3irc,L, aucunssrr

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  3/11

  A fost odatd o viduvi simcdFi a avut trei fete. i tm dintreaceste trei fete era cu phrul deaur. i cea cu plrul de aur a zismicei sale:

  d

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  4/11

  - Mami eu m-a$ duce lazmeoaic4 si mi bag ciobm la oi I- Bine, dlaga ml respunsemaica sa, tu vrei si te duci, dtrnu qtii ci feciorul a-celgi zrneoaicede mult vrea sd te ia de nevasti;i tu nu vrei si mergi dup, el?* Dar nici nu m-a lua-zisefaa * cici eu m-oi imbricabirbdtegte gi m.i-oi pue cu$mipe cap qi el nu m-a cunoasteAcum fata se duse singurd lamaica fecionrlui si o imbie es-o bage cioban la oi.Zmeouca, socotind cd e feciorqi neavind ciobm la oi, foanebucuroasi o primi.Insi feciorul zmeoaicei o binui

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  5/11

  induplee si se scalde qi atuncise va ineedinla despre adevar.Feciorul zmeoaicei ia acurope fat5 st se scalde dar aceastavdzind ci alt chip nu-i de sclpareJ

  cd e fatt Si-i spuse asta maicei-sale-Zmeoaica il sfdtui si se duciodati cu dinsa la scildat gi s-oci e fatdsale.

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  6/11

  a sd nu fie cunoscuri, cind ajungela api se aruncd imbrdcati cmera, si trece de-a-notul pini-ncealalti parte de apd, ldsind pezmeu u turma de oi de ast, oarte.Iar dupd ce*--resi ea d..e'alaltbpdte de mal, igi ridicd cuqma giigi arltd pirul seu cel de autfeciorului gi de acolea w camduse in treabS-li.Feciorul insd se intoarse foartetrist ii dus pe ginduri acasi i inaceeasi zi, in ur@ sfatului maiceisale, ficu o cilitorie ca numai-decit sI afle pe fata ce a scipat4in acest chip din minI.Umblind el un timp mai in-delungat incolo gi inoace, iatd

  I{

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  7/11

  cd ln uma urmelor dA de fatd,@re era acum la pirinlii sni qicm di de dinsa o furdr fdrS ca$i ftie ea ceva despre acesta.Pe drum insi, vdzind fata cdeste furatd $i n-se nici u chipde scipare, de supdrare rure,cind ajmse lingi un pod, ceducea peste o api, lutr inelul siude pe deget gi aruncinduJ in apdzise feciorului:-Cind voi aJla eu inelulmeu, atunci se vorbesc eu cu tinermai degrabi nu

  Mulf ani, dupl aceasu, a trditfata la m loc cu feciorul care afurat-o, fird si vorbeasctr o din-sul micr u cuvinlel.1l

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  8/11

  Iati imi ci inn-o zi, cine maistie dupe cili ani, mergind el lapescuit, prinse o multime depeqte qi aducindu-l acas qi spin-tecindu-l dd intr-unul peste inelulferei.l3

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  9/11

  Birbatul, de bucurie mre, oprinse de bdrbie, asa cm era cumiinile pline de singe, gi ii zise:- Draga mea, Rinduica meaDar iatS ci nu apuct bine bir-

  batul a rosti cuvintele aceste giea de-a um se prefio intr-o pa-slre qi incepu a zbwa prin casi,spa$e m oclu de fereastri gi ieqiprin diroul $i se cam mi duse.Pasirea aceea e Rindmica,fiindci ea de birbie rogie gi deatunci se afld Rindunie in lume.

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  10/11

 • 8/13/2019 Rndunica de Simion Florea Marian

  11/11

  .* Ei&tli,s,,:

  ,rtt&'".t

  ./:l e ]-., j

  5,25