Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

18
PATOLOGII ALE PATOLOGII ALE SISTEMULUI RESPIRATOR SISTEMULUI RESPIRATOR

Transcript of Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

Page 1: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

PATOLOGII ALE PATOLOGII ALE SISTEMULUI RESPIRATORSISTEMULUI RESPIRATOR

Page 2: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

DEFINIDEFINIŢŢIEIESunt boli produse de mai multe virusuri cu tropism Sunt boli produse de mai multe virusuri cu tropism pentru arborele respirator, care produc tablouri clinice pentru arborele respirator, care produc tablouri clinice polimorfe, necaracteristice pentru tipul de virus cauzal şi polimorfe, necaracteristice pentru tipul de virus cauzal şi care se manifestă îndeosebi prin semne de inflamaţie care se manifestă îndeosebi prin semne de inflamaţie acută a diferitelor porţiuni ale aparatului respirator şi acută a diferitelor porţiuni ale aparatului respirator şi care pot da manifestări la distanţă. care pot da manifestări la distanţă.

VIROZE RESPIRATORIIVIROZE RESPIRATORII

Page 3: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

Viroze ale căilor respiratorii superioare;Viroze ale căilor respiratorii superioare; Viroze ale căilor respiratorii mijlocii;Viroze ale căilor respiratorii mijlocii; Pneumonii interstiţiale virale;Pneumonii interstiţiale virale; Viroze cu manifestări generale şi Viroze cu manifestări generale şi

respiratorii. respiratorii.

Clasificare în funcţie de segmentul Clasificare în funcţie de segmentul respirator afectat:respirator afectat:

Page 4: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

GRIPAGRIPA

DEFINIŢIEDEFINIŢIE

Boală infecţioasă acută produsă de Boală infecţioasă acută produsă de virusurile gripale, având mare virusurile gripale, având mare contagiozitate şi difuzibilitate, caracterizată contagiozitate şi difuzibilitate, caracterizată clinic prin simptome generale intense, clinic prin simptome generale intense, manifestări respiratorii neobligatorii, manifestări respiratorii neobligatorii, posibilitatea de apariţie a complicaţiilor posibilitatea de apariţie a complicaţiilor sau de forme clinice severe. sau de forme clinice severe.

Page 5: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

Boala evoluează epidemic sau pandemic. Boala evoluează epidemic sau pandemic. S-a apreciat că S-a apreciat că micile epidemii de gripă se întâlnesc micile epidemii de gripă se întâlnesc la 2-3 anila 2-3 ani, iar , iar pandemiile la 30-50 anipandemiile la 30-50 ani. . Calea de transmitereCalea de transmitere este este directă, aerogenădirectă, aerogenă nu nu poate fi exclusă şi calea poate fi exclusă şi calea indirectă complexă prin indirectă complexă prin intermediul obiectelor contaminateintermediul obiectelor contaminate. .

EpidemiologieEpidemiologie

Page 6: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

TRATAMENTTRATAMENT

În formele simple, benigne sunt suficiente În formele simple, benigne sunt suficiente câteva măsuri terapeutice simple, în formele câteva măsuri terapeutice simple, în formele complicate şi cele maligne terapia este mai complicate şi cele maligne terapia este mai complexă, individualizată, necesitând complexă, individualizată, necesitând internarea. internarea.

Page 7: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

PNEUMONIILEPNEUMONIILE

DEFINITIEDEFINITIE

Pneumoniile sunt infecţii ale parenchimului pulmonar cu Pneumoniile sunt infecţii ale parenchimului pulmonar cu localizare alveolară sau interstiţială, cu prinderea frecventă a localizare alveolară sau interstiţială, cu prinderea frecventă a arborelui bronşic, cauzată de numeroşi agenţi etiologici şi arborelui bronşic, cauzată de numeroşi agenţi etiologici şi manifestate clinic prin fenomene locale şi generale. manifestate clinic prin fenomene locale şi generale.

EpidemiologieEpidemiologiePneumoniile sunt dintre cele mai frecvente boli interesând Pneumoniile sunt dintre cele mai frecvente boli interesând toate vârstele. toate vârstele. Deşi, în general, au o evoluţie benignă, dacă nu se intervine Deşi, în general, au o evoluţie benignă, dacă nu se intervine la timp cu terapia, ele generează un indice crescut de la timp cu terapia, ele generează un indice crescut de letalitate la cele două extreme ale vieţii (copil şi bătrân). letalitate la cele două extreme ale vieţii (copil şi bătrân).

Page 8: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

DIFTERIADIFTERIA

DEFINIŢIEDEFINIŢIEBoală infecţioasă şi contagioasă acută provocată de Boală infecţioasă şi contagioasă acută provocată de bacilul difteric, care secretă o exotoxină puternică, bacilul difteric, care secretă o exotoxină puternică, caracterizându–se clinic prin manifestări locale la caracterizându–se clinic prin manifestări locale la poarta de intrare cu formarea de false membrane şi poarta de intrare cu formarea de false membrane şi fenomene toxice generale. fenomene toxice generale.

Page 9: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion
Page 10: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIEBoala este răspândită pe tot globul, dar incidenţa Boala este răspândită pe tot globul, dar incidenţa este în scădere datorită măsurilor de profilaxie este în scădere datorită măsurilor de profilaxie aplicate. În ultimii ani se semnalează apariţia a aplicate. În ultimii ani se semnalează apariţia a numeroase cazuri în Republica Moldova, numeroase cazuri în Republica Moldova, consecinţă a deprecierii socio-economice pe fondul consecinţă a deprecierii socio-economice pe fondul unor “goluri “ în imunizarea în masă. unor “goluri “ în imunizarea în masă.

Sursa de infecţie este omul bolnav sau purtător, Sursa de infecţie este omul bolnav sau purtător, aceştia fiind cei mai periculoşi, fiind necunoscuţi, aceştia fiind cei mai periculoşi, fiind necunoscuţi, fără simptomatologie. Calea de transmitere este fără simptomatologie. Calea de transmitere este directă (picăturile Flügge), indirect prin obiecte directă (picăturile Flügge), indirect prin obiecte proaspăt contaminate cu secreţii nazo-faringiene proaspăt contaminate cu secreţii nazo-faringiene sau cu praf. sau cu praf.

Page 11: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

TRATAMENTTRATAMENT

Internarea este obligatorie în condiţii de izolareInternarea este obligatorie în condiţii de izolare. . Seroterapia trebuie aplicată cât mai precoce, chiar la Seroterapia trebuie aplicată cât mai precoce, chiar la suspiciunea clinică, datele de laborator aducând confirmarea suspiciunea clinică, datele de laborator aducând confirmarea ulterioară. ulterioară. Tratament antimicrobian utilizat pentru sterilizarea Tratament antimicrobian utilizat pentru sterilizarea organismului de bacilul diftericorganismului de bacilul difteric. . Antibioticul cel mai indicat Antibioticul cel mai indicat este este Eritromicina în doză de 30-40 mg/kg corp timp de 7-10 Eritromicina în doză de 30-40 mg/kg corp timp de 7-10 zilezile. Mai pot fi folosite: . Mai pot fi folosite: Penicilină G în doze de 50.000-Penicilină G în doze de 50.000-100.000 u.i. /kg corp/zi, Lincomicină, Clindamicină, 100.000 u.i. /kg corp/zi, Lincomicină, Clindamicină, TetraciclinăTetraciclină. .

Page 12: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

TUSEA CONVULSIVĂTUSEA CONVULSIVĂ

DEFINIŢIEDEFINIŢIEBoală infecţioasă şi contagioasă care afectează predilect Boală infecţioasă şi contagioasă care afectează predilect prima vârsta, provocată de germeni din genul Bordetella prima vârsta, provocată de germeni din genul Bordetella pertusis şi parapertusis, caracterizată printr-o evoluţie pertusis şi parapertusis, caracterizată printr-o evoluţie autolimitantă cu accese paroxistice de tuse spasmodică, autolimitantă cu accese paroxistice de tuse spasmodică, precedate de o inspiraţie zgomotoasă. precedate de o inspiraţie zgomotoasă.

Page 13: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Boală răspândită pe tot globul, mai ales în zonele temperate, se Boală răspândită pe tot globul, mai ales în zonele temperate, se prezintă sub formă prezintă sub formă endemoepidemicăendemoepidemică care apare predilect în lunile care apare predilect în lunile de primăvară - vară, afectând cel mai frecvent vârsta 2-4 ani. de primăvară - vară, afectând cel mai frecvent vârsta 2-4 ani. Izvorul de infecţie este reprezentat de omul bolnav cu forme clinice, Izvorul de infecţie este reprezentat de omul bolnav cu forme clinice, tipice şi atipice. tipice şi atipice.

Poarta de intrare – respiratorie. Poarta de intrare – respiratorie. Calea de transmitere – directă, necesitând contact strâns, prin Calea de transmitere – directă, necesitând contact strâns, prin picăturile de salivă. Contagiozitatea este maximă picăturile de salivă. Contagiozitatea este maximă în perioada în perioada catarală şi în primele 2-3 săptămâni ale fazei convulsive a boliicatarală şi în primele 2-3 săptămâni ale fazei convulsive a bolii. .

Page 14: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

TRATAMENTTRATAMENT

Măsuri terapeutice complexe:Măsuri terapeutice complexe: igieno-dietetice: alimentaţie cu alimente uşor igieno-dietetice: alimentaţie cu alimente uşor

digerabile, de mare valoare nutritivă. digerabile, de mare valoare nutritivă. în cazul insuficienţei respiratorii se asociază în cazul insuficienţei respiratorii se asociază

corticoterapia, gamaglobuline hiperimune specifice corticoterapia, gamaglobuline hiperimune specifice antipertusis, oxigen şi chiar monitorizare în serviciu antipertusis, oxigen şi chiar monitorizare în serviciu de terapie intensivă. de terapie intensivă.

Page 15: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

INFECŢIA URLIANĂINFECŢIA URLIANĂ

DEFINIŢIEDEFINIŢIEInfecţia urliană este o boală contagioasă acută provocată de Infecţia urliană este o boală contagioasă acută provocată de un virus cu tropism neuroglandular care se caracterizează un virus cu tropism neuroglandular care se caracterizează clinic prin afectarea glandelor salivare, în deosebi a celor clinic prin afectarea glandelor salivare, în deosebi a celor parotide, a altor glande exocrine şi a sistemului nervos. parotide, a altor glande exocrine şi a sistemului nervos. Importanţa bolii constă în frecvenţa sa destul de ridicată şi Importanţa bolii constă în frecvenţa sa destul de ridicată şi cu apariţia de complicaţii, mai ales meningiene. cu apariţia de complicaţii, mai ales meningiene.

Page 16: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Infecţia urliană este o boală contagioasă răspândită pe tot Infecţia urliană este o boală contagioasă răspândită pe tot globul, manifestându-se sporadic, endemic, sau sub forma globul, manifestându-se sporadic, endemic, sau sub forma epidemică în colectivităţi de tineri. Vârsta cea mai afectată – epidemică în colectivităţi de tineri. Vârsta cea mai afectată – adolescenţii şi tinerii. adolescenţii şi tinerii. Izvorul de infecţieIzvorul de infecţie este reprezentat numai de om, cu boala este reprezentat numai de om, cu boala aparentă sau inaparentă. Bolnavul elimină virusul prin salivă aparentă sau inaparentă. Bolnavul elimină virusul prin salivă cu 6 zile înainte de apariţia bolii şi 9 zile de la declanşarea cu 6 zile înainte de apariţia bolii şi 9 zile de la declanşarea bolii. bolii. Calea de transmitereCalea de transmitere este directă prin intermediul salivei sau este directă prin intermediul salivei sau aeriană prin picăturile Flügge. Transmiterea prin obiecte aeriană prin picăturile Flügge. Transmiterea prin obiecte proaspăt contaminate este posibilă. proaspăt contaminate este posibilă.

Page 17: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

TRATAMENTTRATAMENT

izolarea la domiciliu cu repaus, alimentaţie după toleranţa izolarea la domiciliu cu repaus, alimentaţie după toleranţa digestivă. digestivă. calmarea durerilor. calmarea durerilor. în cazul meningitei se indică o terapie antiinflamatorie mai în cazul meningitei se indică o terapie antiinflamatorie mai puternică; se va recurge la spitalizareputernică; se va recurge la spitalizare

Page 18: Viroze, gripa,pneumonii, difteria, tuse conv, oreion

A realizat elevul grupei:Amg-202A realizat elevul grupei:Amg-202

Danila DumitruDanila Dumitru

Profesor: Iacovet NataliaProfesor: Iacovet Natalia