Suport de Curs-fcmp

of 199 /199
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR S.C. PAIDEA S.R.L. Târgu-Jiu, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.92, tel./fax 0253 22 22 27 e-mail [email protected] C..U.I. 25680441 SUPORT CURS OCUPATIA “FRIZER-COAFOR- MANICHIURIST- PEDICHIURIST”

Embed Size (px)

Transcript of Suport de Curs-fcmp

Page 1: Suport de Curs-fcmp

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILORS.C. PAIDEA S.R.L.

Târgu-Jiu, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.92, tel./fax 0253 22 22 27e-mail [email protected]

C..U.I. 25680441

SUPORT CURSOCUPATIA

“FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST”

Page 2: Suport de Curs-fcmp

RESPECTAREA NORMELOR SSM SI PSI

Principala lege care reglementeaza obligatiile angajatului, ale studentilor, elevilor si ucenicilor aflati in stadiulde practica este legea 319/2006 si normele metodologice de aplicare ale acesteia, elaborate de MinisterulMuncii in data de 11.10.2006.Legea 319 este structurata in 11 capitole si cuprinde obligatiile angajatorilor si a angajatilor privind instruireaacestora, raportarea evenimentelor, masurile de prim ajutor, grupurile sensibile la riscuri (femei gravide,tineri, persoane cu handicap) precum si infractiunile care se sanctioneaza, contraventiile conform acestei legiin conformitate cu masurile stabilite in capitolele 8 si 9.SISTEM DE MUNCA SI FACTORI DE RISCIntr-un salon, sistemul de munca este specific lucrator – client si prin folosirea instrumentarului specificmeseriei. Acest instrumentar este de 2 categorii:- instrumentar manual, care este folosit fara sursa de energie dar printr-o manipulare gresita poate produceleziuni sau rani mai mult sau mai putin grave. Acest instrumentar este compus din: foarfeci ascutite sicontondente, brici, agrafe, pieptane, ace de par.- instrumentar cu sursa de energie: masini de tuns, foen, placa ceramica de intins, casca pentru uscatparul.In cazul celor doua categorii de instrumentare, cu sau fara energie, angajatorul trebuie sa ia urmatoarelemasuri de protectie colectiva si individuala:1. Sa furnizeze instructiuni de folosire tuturor lucratorilor.2. Sa instruiasca personalul in legatura cu folosirea instrumentarelor specifice si sa treaca rezultatulintr-o fisa individuala pentru fiecare lucrator.3. Sa afiseze pentru evitarea riscurilor urmatoarele:3.1. Electrocutarea - prin folosirea incorecta a instrumentarului care functioneaza cu energie electrica sauranile cauzate de folosirea necorespunzatoare a instrumentarelor cu potential contondent si de taiere.3.2. Sa vegheze la securitatea de sanatatea lucratorului cat si a clientelei.3.3. Folosirea substantelor sau preparatelor chimice utilizate pentru vopsirea parului sau decolorareaacestuia.3.4. Sa puna la dispozitie si sa vegheze la folosirea permanenta conform standardelor europene aechipamentului de protectie specific unui salon de coafura, acesta fiind alcatuit din: pelerine de protectie,prosoape sterile, manusi de protectie. Atunci cand se lucreaza cu substante chimice cu risc asupra sanatatiicelui care le foloseste o perioada mai lunga, zilnic sau permanent.3.5. Sa asigure introducerea de noi tehnologii cu risc diminuat in procesul muncii.3.6. Sa asigure sanatatea si igiena in munca prin locuri specifice amenajate fara obligatii financiare dinpartea angajatului.Standardele sunt prevazute in sectiunea a doua a legii si se bazeaza foarte mult pe masurile de prevenire.Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de prevenirea si riscurile din salon.Aceste persoane desemnate organizeaza activitati de prevenire si instruire periodic cu tot personalul.Lucratorii desemnati trebuie sa aibe pregatire profesionala de a instrui personalul in scopul preveniriiaccidentelor de munca.Organizarea activitatilor de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor de munca a incidentelorpericuloase si a bolilor profesionale.In sectiunea a treia a legii se prevad masurile pentru evitarea unui pericol grav iminent.Angajatorul are urmatoarele obligatii:1. Sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, de a adapta la natura activitatii prestate sia maririi salonului.2. Sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile speciale, salvare – pompieri.3. Sa informeze toti lucratorii care pot fi expusi unui pericol grav, ca urmare a incidentului produsprecum si masurile ce trebuiesc luate.4. Sa nu impuna lucratorului preluarea lucrului in situatia in care pericolul nu a fost inlaturat.5. Sa vegheze ca lucratorii sa nu fie lipsiti de primul ajutor chiar daca acestia au actionat imprudent sauau dat dovada de neglijenta.PREVENIREA INCENDIILORNoţiuni generale de chimie şi fizică. ( arderea, aprinderea, autoaprinderea, inflamarea, explozia,vaporizarea şi fierberea)Arderea ( combustia) este reacţia de combinare a unui material cu oxigenul, însoţită de degajare de

Page 3: Suport de Curs-fcmp

căldură şi în general, de emisie de flăcări şi/sau incandescenţă şi/sau emisie de fum. Arderea este posibilănumai în condiţiile existenţei a trei factori : prezenţa combustibilului, prezenţa comburantului şi amorsareareacţiei prin realizarea energiei de aprindere sau prin sursă de foc. Arderea are loc , de regulă, în fazăgazoasă. După viteza de reacţie dintre oxigen şi combustibil , arderea se clasifică în: ardere lentă, normalăsau uniformă şi ardere rapidă , ultrarapidă.După tipul de reacţie se deosebesc arderi complete ( combustibilul reacţionează total, dezvoltând caproduşi de ardere CO2, SO2 , vapori de apă, azot şi în cantităţi mici alte substanţe) şi arderi incomplete(cantitatea de oxigen este mai mică decât valoarea teoretică, substanţa combustibilă nu arde în întregime,rezultând ca produse de ardere: CO, alcoli, cetone, aldehide, cocs, copuşi organici complecşi); ardereaincompletă are loc şi atunci când există un amestec neomogen al aerului cu gazul combustibil.Arderea cu incandescenţă sau jarul, este o combustie fără flacără a unui material combustibil solidînsoţită de emisie de lumină.În cazul în care procesul de ardere se manifestă în întreaga masă a materialuluicombustibil avem de-a face cu ardere generalizată.Incendiul este o ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care producepierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopulîntreruperii procesului de ardere.(L.307) Incendiul mai poate fi definit şi ca un proces complex, cu evoluţienedeterminată (aleatorie) definit de următoarele elemente:- existenţa materialului combustibil şi acţiunea unei surse de iniţiere a incendiului ( de aprindere):- iniţierea şi dezvoltarea în spaţiu şi timp a unei arderi şi scăparea ei de sub control;- producerea de pierderi materiale în urma arderii;- necesitatea intervenţiei printr-o acţiune de stingere, cu scopul întreruperii şi lichidării procesului deardere.Aprinderea este iniţierea arderii unui material combustibil ca urmare aproceselor de accelerare areacţiei de oxidare până la declanşarea arderii. Aprinderea poate fi: inductivă, în cazul aprinderii uneisubstanţe (material, amestec) sub acţiunea radiaţiei calorice, sau spontană în cazul autoaprinderii.Autoaprinderea, este fenomenul de declanşare a procesului de ardere prin încălzirea sau autoîncălzirea uneisubstanţe combustibile până la valoarea temperaturii de autoaprindere, specifică, fără a veni în contactdirect cu o sursă exterioară de aprindere. După natura proceselor sau reacţiilor ce produc autoîncălzirea sedefinesc:- autoaprindere de natură chimică – aprindere spontană a unor substanţe în contact cu oxigenul dinaer, apă sau compuşi organici, cu care majoritatea substanţelor nu reacţionează în condiţiinormale;- autoaprindere de natură fizico-chimică - aprindere de substanţe combustibile stimulată atât deprocese chimice cât şi de factori de natură fizică;- autoaprindere biologică – aprinderea unor produse vegetale ( furaj, borhot, rumeguş de lemn,tutun etc.) sau aunor produse de origine animală ( lână, păr, pene etc.), care sub influienţa acţiuniimicroorganismelor generează reacţii chimice şi/sau fiziologice care produc cantitatea de căldurănecesară declanşării procesului de ardere.Inflamarea este aprinderea unui amestec de aer cu vapori sau gaze (provenite inclusiv dintr-un solidsau lichid combustibil) la contactul cu o flacără.Explozia este un proces fizico chimic foarte rapid de oxidare sau de descompunere a substanţelorexplozive şi de transformare a lor , de regulă, în compuşi gazoşi, antrenând o creştere mare de temperaturăşi/sau de presiune. Pulberile, vaporii şi gazele combustibile pot forma cu aerul amestecuri explozive dacă auconcentraţia cuprinsă în ăntervalul dintre limitele minimă şi maximă de explozie specifice fiecărei substanţe.Vaporizarea este procesul prin care un lichid trece în stare de vapori. Pentru ca un corp solid să treacăîn stare de vapori, trebuie mai întâi să treacă în stare lichidă. Vaporizarea se poate face prin evaporare sauprin fierbere. Evaporarea se produce numai la suprafaţa lichidului şi are loc la orice temperatură. Ea seproduce cu atât mai intens cu cât suprafaţa lichidului este mai mare, temperatura lichidului mai mare şivaporii emanaţi de lichid sunt înlăturaţi mai repede.Fierberea este procesul prin care se face trecerea unui lichid în stare gazoasă prin formare devapori în tot cuprinsul său.Cu cât un lichid se fierbe la altitudini mai mari cu atât temperatura lui de fierbereeste mai mică.La presiune constantă un lichid fierbe întotdeauna la aceeaşi temperatură care rămâneneschimbată atât timp cât are loc fierberea. Această temperatură se numeşte temperatura de fierbere saupunct de fierbere.Stingătoare şi alte aparate de stins incendii, care conţin substanţe de stingere ce pot fi dirijateasupra unui focar de ardere, prin acţionare manuală sau automată, sub efectul presiunii create îninteriorul acestora sau datorită efectelor produse în zona supravegheată de fenomenele fizicochimice

Page 4: Suport de Curs-fcmp

asociate incendiuluiStingătoarele, sunt principalele mijloace de primă intervenţie preferate pentru dotarea majorităţiifirmelor mici şi mijlocii, care nu-şi pot permite constituirea unor formaţii de pompieri specializate, sauechiparea construcţiilor cu instalaţii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor. Alegerea corectă atipurilor de stingătoare funcţie de natura substanţelor şi materialelor care se utilizează în procesul deproducţie, de suprafeţele sau cantităţile ce trebuie protejate precum şi de nivelul riscului de incendiu,coroborat cu instruirea temeinică a personalului privind cunoaşterea şi mânuirea eficientă a stingătoarelorpot duce la stingerea operativă în fază incipientă a unor incendii care, scăpate de sub control pot producevictime şi pagube materiale foarte mari.Stingătoarele sunt dispozitive de stingere acţionate manual, care conţin o substanţă de stingere carepoate fi refulată şi dirijată asupra unui focar de ardere, sub efectul presiunii create în interiorul lor. Dupăsubstanţa de stingere utilizată se disting cinci categorii de stingătoare:- stingătoare cu apă pulverizată utilizate pentru stingerea incendiilor de lichide combustibile cutemperatura de inflamabilitate mai mare de 550C, unsorilor, grăsimilor, cerurilor şi altor substanţe solide cese topesc uşor;- stingătoare cu spumă chimică se folosesc pentru stingerea incendiilor de lichide combustibile,unsori, grăsimi, materiale celulozice, garaje;- stingătoare cu dioxid de carbon utilizate pentru stingerea unei game foarte largi de incendii produsela instalaţii electrice, electronice, muzee, arhive, expoziţii, telecomunicaţii, autovehicule etc.;- stingătoare cu pulbere se poate utiliza cu succes la stingerea incendiilor de natură electrică, lamotoare cu ardere internă, arhive, muzee, expoziţii, produse petroliere, lacuri ş vopsele;- stingătoare cu înlocuitori de haloni, sunt mai puţin eficiente şi în ultimii ani, după interzicereahalonilor se caută soluţii eficiente de înlocuire.Din cauza cantităţii limitate de produs de stingere stingătoarele pot fi folosite numai în faza iniţială aarderii, când incendiul se manifestă la suprafaţa materialului şi nu în profunzimea lui. Eficienţa acţiunii destingere este dată şi de îndemânarea celui care foloseşte stingătorul, de condiţiile de temperatură,vizibilitate, curenţi de aer, la care se pot adăuga factorii de influenţă subiectivă ( frica, inhibarea ) sau denatură tehnică ( defecţiuni, substanţă ineficientă ).Tipul şi mărimea stingătorului se aleg în funcţie de mărimea posibilelor focare, astfel:- pentru focare mici – cu suprafaţa sub 1m2 – se utilizează stingătoare de până la 10 l cu apă/spumăsau până la 5kg cu pulberi sau CO2;- pentru focare medii – cu suprafaţa de 1-3m2 – se utilizează stingătoare de 5-10 kg. cu pulberi sauCO2;- pentru focare mari – cu suprafaţa peste 3m2 – se utilizează stingătoare de peste 10 kg. cu pulberisau CO2 .Pentru stingerea operativă şi eficientă a incendiului în faza iniţială, stingătoarele se amplasează la celmult 15m de posibilele focare din clasa B de incendiu şi maxim 20m. de cele din clasele A,C şi D deincendiu, precum şi la o înălţime de cel mult 1,4 m. faţă de pardoseală. Fixarea stingătorului în locuriledestinate trebuie să permită desprinderea uşoară în caz de incendiu.Cauze de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu în funcţie de natura lor,sursele de aprindere, mijloacele care produc aprinderea ţi modul de acţiune.Incendiul este un proces complex, cu evoluţie nedeterminată, care necesită 4 elemente definitorii:- existenţa combustibilului şi acţiunea unei surse de aprindere- iniţierea şi dezvoltarea în spaţiu şi timp a procesului de ardere să fie necontrolate- procesul de ardere să fie nemotivat social, necesitând o intervenţie organizată în scopul lichidării- producerea de pierderi materiale în timpul arderiiPrin urmare, nu orice ardere constituie un incendiu. De exemplu nu sunt incendii:- arderea sub control a gunoaielor, ierburilor, etc.- arderea produselor în cuptoare sau în alte instalaţii similare- fumigaţii care nu necesită intervenţii de stingereNu se consideră incendii avariile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute,explozii,etc.), produse în instalaţii şi echipamente electrice (transformatoare, staţii de conexiuni, tablouri dedistribuţie, etc,), în cazul în care acestea nu au provocat aprinderea şi arderea instalaţiilor şi echipamentelorvecine sau a celor pe care le deservesc şi la care nu s-a acţionat.Uneori incendiile sunt consecinţe directe ori indirecte ale altor evenimente care le-au precedat, cum suntaccidente tehnice, avarii, explozii, calamităţi naturale, etc.. In acest caz, se ia în evidenţă, se cercetează şianalizează evenimentul care a avut loc în întreg ansamblul său, incendiul fiind o componentă a evenimentuluirespectiv.

Page 5: Suport de Curs-fcmp

Iniţierea unui incendiu presupune următoarele elemente, absolut obligatorii pentru producerea acestuia:- sursa de aprindere şi, implicit, mijlocul care o produce, sursă care să posede energia minimă necesarăpentru aprinderea combustibilului- existenţa combustibilului (gazos, lichid, solid), în cantitate suficientă pentru susţinerea arderii- existenţa unor împrejurări determinate şi a altor condiţii favorizante, care să pună în contact sursa deaprindere cu masa combustibilăAnaliza şi clasificarea incendiilor se face după sursa de aprindere. Astfel se pot deosebi:Surse de aprindere cu flacără:- Chibritul – aruncat din neglijenţă, un băţ de chibrit aprins poate iniţia incendierea unor materiale uşoraprinzibile (lan de grâu,resturi de hârtie – inclisiv din coşuri de gunoi, lichide inflamabile – inclusiv uleiulîncins din bucătării ş.a). Un risc deosebit îl prezintă aprinderea unui băţ de chibrit în atmosferă explozivă(chiar scurgeri de gaz în apartament). Incendii puse pe seama neglijenţei fumătorilor se datorează, defapt, flăcării de la băţul de chibrit utilizată pentru aprinderea ţigării. Un fenomen cu periculozitate socialăridicată îl reprezintă jocul copiilor cu surse de aprindere cu flacăra, cu chibriturile în special.- Focuri în loc deschis – aprinse voluntar în diferite scopuri (destructiv, gătit, încălzit), cum ar fi focuri detabără, focuri de mirişte, focuri pentru arderea gunoaielor, deşeurilor, lăsate fără supraveghere şi scăpatede sub control în păduri, curţi, şantiere, depozite, cât şi în spaţii interioare (focuri pentru încălzit în haleindustriale, clădiri în construcţie,etc.) pot să se propage la materiale şi elemente de construcţiecombustibile din apropiere, iniţiind incendii dezvoltate.Factorii favorizanţi sunt vîntul şi prezenţa materialului combustibil în apropriere (ierburi,resturi menajere,construcţii din lemn, etc.)- Aparate de tăiere, lipire, sudare oxiacetilenică - flăcările acestor aparate pot atinge temperaturi înalte şiPot provoca incendii prin acţiune directă asupra materialelor combustibile din apropriere sau princonducţie termică – când se sudează grinzi metalice.Surse de aprindere de natură termică- Tigara – incendiile datorate fumatului deţin o pondere ridicată (10- 11% din total). Restul de ţigară poateiniţia incendierea ţesăturilor din materiale fibroase (bumbac ş.a) rumeguş, resturi de hârtie, paie – fân (înstare uscată) ş.a. Incendiile datorate fumătorilor adormiţi în pat cu ţigările aprinse reprezintă un gravpericol social, cu urmări deseori tragice.- Becuri incandescente, proiectoare – se pot iniţia incendii în cazul becurilor de puteri mari, peste 150 W şiîn cazul contactului direct cu materiale combustibile (draperii, perdele, hîrtie, rafturi, mărfuri în stive înalte,abajururi din materiale combustibile).- Brocuri de la sudare şi particule incadescente – aceste particule cad repede (păstrând un potenţial termicridicat) şi pot pătrunde în cele mai mici fisuri sau crăpături. Un astfel de broc de sudare poate ajungepână la o distanţă de 10 m de punctul de lucru, cu o temperatură de peste 500 – 800 oC.- Sobe metalice – îndeosebi cele cu combustibil lichid, pot prezenta un pericol ridicat în incendiu înperioada de iarnă, şi, ca urmare, a unor situaţii anormale de funcţionare:In cazul sobelor cu combustibil solid, ca surse de aprindere potenţiele sunt jarul şi cenuşa provenitedin ardere, uneori depozitate necorespunzător, precum şi scînteile şi particulele aprinse ce ies pe uşiţadeschisă a focarului.In cazul sobelor metalice, dar mai ales a sobelor cu acumulare de căldură, depozitarea materialelorcombustibile în contact direct cu pereţii sobei sau în imediata apropriere provoacă incendii chiar dupăîncetarea programului de lucru.- Coşuri de evacuare a fumului defecte, burlane supraîncălzite - coşurile de evacuare a fumului semanifestă ca sursă de aprindere prin scânteile şi particulele incandescente ce ies pe gura coşului sauprin fisurile existente, ca şi prin temperatura pereţilor lor în contact direct cu elementele de construcţiecombustibile (grinzi, lemn,etc.)- Aparate de încălzire electrice – reşourile şi radiatoarele constituie o sursă de aprindere prin plasareanecorespunzătoare – sub birouri, sub tejghele şi rafturi, etc., unde există o probabilitate mare de a intraîn contact cu materiale combustibile (lemn, textile,etc.). Un risc mărit îl prezintă reşourile improvizate,de puterte mare, executate artizanal, datorită pericolului de supraîncălzire şi ştecherelor improvizate.Surse de aprindere de natură electrică- Arcul electric, scîntei electrice – constituie importante surse de aprindere în incendii şiu explozii, îngeneral în cazul unor amestecuri inflamabile- Scurtcircuitul – poate deveni o sursă de aprindere în anumite condiţii favorizante,- Instalaţii de iluminat cu fluorescenţă – pot provoca incendii dacă sunt confecţionate din materialetzermoplastice, care se caracterizează printr-o ardere cu flacără, însoţită de apariţia de picăturiarzânde. Fenomenul apare în urma unor defecte în funcţionare, îndeosebi în condiţii de exploatare

Page 6: Suport de Curs-fcmp

îndelungată (îmbătrânirea materialelor şi, mai ales, în condiţii de mediu agresiv (fum, aerosoli, vaporicorosivi etc.)- Electricitate statică –descărcările electrostatice sunt frecvente, dar devin potenţial periculoase şi potgenera incendii sau explozii când au loc într-o atmosferă explosivă sau când în apropiere existămateriale inflamabile.- Surse de autoaprindere (aprindere spontană) – trebuie acordată atenţie substanţelor piroforice care seaprind în contact cu aerul (fosfor, metale alcaline, hidruri de siliciu, sulfură de fier, pulberi de aluminiu,de zinmc, de titan, zirconiu), substanţelor care se aprind spontan, în contact cu apa 8metale alcaline,varul nestins, carbura de calciu, carbidul, pulberea de aluminiu) şi substanţelor care se aprind spontanîn contact cu oxidanţii (peroxid de sodiu, permanganat de potasiu, cloraţi)- Surse de aprindere de natură mecanică – pot fi iniţiate în urma ungerii necorespunzătoare sau agripajului unor piese cu o viteză mare de rotaţie, prezenţei unor corpuri străine (nisip, praf) între douăsuprafeţe în mişcare, montării defectuoase a lagărelor şi a arborelui, frecarea în feredoulautovehiculelor sau blocarea saboţilor de frânare, precum şi scînteilor mecanice de şoc sau abraziune.- Incendii intenţionateModalităţi de acţiune la descoperirea unui incendiuOrice persoana are urmatoarele obligatii :- Anunţarea IMEDIATĂ a incendiului;- Evacuarea în ordine, fără panică, a persoanelor din afara societăţii şi ajutorarea celor care nu se potevacua singure;- Încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingător;dacă focul nu s-a stins, evacuaţi imediat zona);- Anunţarea telefonică a pompierilor militari, la numărul 112 sau 981, din cea mai apropiată zonăneafectată;- Comunicarea, către conducerea unităţii, a detaliilor referitoare la locaţia exactă şi la amploareaincendiului.La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să acţioneze astfel:- Încetează orice activitate;- Personalul salariat al societăţii va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează, prin acţionareabutonului de oprire;- Abandonează obiectele personale;- Lasă uşile deschise;- Părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membriiechipei de intervenţie:- Merg către locul de adunare stabilit;- Menţin libere căile de acces către clădire;- Urmează toate indicaţiile primite de la membrii echipei de intervenţie;- Asistă, dacă este posibil, evacuarea în siguranţă a persoanelor din afara societăţii;- Rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului.Reglementarea fumatuluiÎn cadrul fiecărui agent economic, instituţii, reglementarea fumatului în unitate se face prin dispoziţiescrisă dată de persoana fizică cu atribuţii de conducere conform art. 60 – 61 din D.G. P.S.I. 001/1999 şi art.9 din D.G. P.S.I. 005/2001.În dispoziţie se vor menţiona:- locurile cu pericol de incendiu sau de explozie în care este interzis fumatul sau după caz accesul cuchibrituri, ţigări sau brichete- locurile amenajate pentru fumat;- persoane desemnate să răspundă de supravegherea reglementării pe locuri şi sectoare de activitate;- alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu;Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis,precum şi în spaţiile de cazare comună, încăperile cu echipament electronic de calcul, încăperile centralelortermice, locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, lanurile de cereale înfaza de coacere şi zonele împădurite.În locurile stabilite pentru fumat se vor instala inscripţii „LOC PENTRU FUMAT” şi se vor prevedeascrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ pentru stingerea resturilor aprinse de chibrituri sau ţigări.Scrumierele şi vasele de la locurile de fumat amenajate se vor amplasa astfel încât să nu fie posibilăaprinderea materialelor combustibile din apropiere (perdele, deşeuri de textile,hârtie, carton, etc.).Se interzice depunerea în scrumierele, vasele sau gropile destinate stingerii resturilor aprinse de

Page 7: Suport de Curs-fcmp

ţigări sau chibrituri, a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile, etc.).Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte locuri în careexistă materiale combustibile este interzisă. De asemenea se interzice aruncarea la întâmplare a resturilorde ţigări sau chibrituri aprinse.Proceduri de acordare a primului ajutor in caz de arsuri, fracturi, plagi deschise si/sau intoxicatiicu produse rezultate in urma procesului de ardera (fum, gaze toxice).In practica pe timpul actiunii de stingere se pot ivi accidente, fie la personalul care participa derect lastingere, fie la unele persoane surprinse in zona incendiata. Mai frecvent,se pot intalni fracturi, arsuri siasfixieri. De cele mai multe ori,la fata locului nu se gaseste personal medical specializat care sa poataacorda victimelor primul ajutor medical.REGULI cu caracter general: in orice imprejurare, mai intai se scoate victima de sub actiunea cauzei care a provocataccidentul (zona incendiata, mediul toxic, daramaturi etc.); unul din membrii FISPA (grupa de salvare) va inlatura „spectatorii” persoanele curioase; trebuie avut grija ca accidentatii, in special cei cu fracturi sa nu fie supusi la miscari inutile,sa fie mentinuti pe cat posibil in pozitii care sa nu le agraveze starea; in cazul ca sunt mai multi accidentati, primul ajutor se va acorda incepand cu cei care au ostare mai grava; dupa acordarea primului ajutor se organizeaza transportarea bolnavilor la cea mai apropiataunitate sanitara.Acordarea primului ajutor sanitar in caz de arsuri:In functie de gravitatea lor, arsurile se clasifica in trei grade, si anume: arsuri de gr.I – cele mai superficiale si cele mai usoare- se recunosc dupa inrosireadureroasa a pielii; arsuri de gr.II – sunt mai profunde (adanci) si se recunosc dupa basicile ce se formeaza sicare sunt pline cu un lichid ca zeama de lamaie sau de culoare rosiatica; arsuri de gr.III – sunt cele mai profunde. Ele cuprind pielea, muschii, vasele de sange siuneori chiar oasele.Tratamentul arsurilor – difera in functie de gradul acestora.Arsurile de gr.I se trateaza simplu fara mijloace speciale. Regiunea interesata se uda cu apa rece sise starge apoi usor cu un tampon de vata imbibata in alcool.Arsurile de gr. II si III se trateaza numai in unitati medicale .Persoanele care au suferit asemeneaarsuri nu vor fi dezbracate pt. a nu le mari durerile ci vor fi invelite in cearceafuri curate si vor fi transportati laspital.In cazul cand arsura a cuprins o suprafata mare si nu este prea adanca, se poate aplica ca primajutorun pansament steril uscat avand grija ca basicile sa nu fie sparte.ATENTIE: -locurile unde sau produs arsurile nu se vor unge cu substante grase. Daca bolnavul cerede baut i se poate da apa indulcita cu zahar, ceai, limonada, suc natural.Acordarea primului ajutor sanitar in caz de fracturi:In mod obisnuit, in cazul ruperii unui os se spune ca avem de-a face cu o fractura.Fracturile pot fi: inchisa in cazul cand osul rupt nu iese prin piele; deschisa in cazul cand osul rupt iese prin piele, formand o rana.Prima grija a echipei de salvare in cazul fracturilor este sa procedeze de urgenta la imobilizareaprovizorie a regiunii in care s-a produs fractura. In acest scop se folosesc mijloace chiar improvizate, cum arfi: scanduri, crangi sau coji de copac, bastoane etc., care vor fi insa infasurate in prealabil cu vata sau bucatide panza (stofa) , apoi puse de o parte si de alta a osului rupt si fixate cu ajutorul unor fese sau bandaje.Trebuie retinut faptul ca la fracturile deschise, mai intai se va aplica pe rana un pansament steril sise va incerca oprirea hemoragiei, dupa care se va trece la imobilizarea organului afectat si transportat catmai urgent la prima unitate sanitara.Acordarea primului ajutor sanitar in caz de intoxicatii cu fum si gaze:Pe timpul incendiilor, in procesul arderii se produc insemnate degajari de fum si gaze toxice, intrecare cel mai des oxidul de carbon (CO), un gaz foarte toxic, care pune in pericol viata servantilor si apersoanelor surprinse in zona incendiata.In general, intoxicatia cu un astfel de gaz se manifesta prin dureri de cap, vajaituri in urechi,ameteala, iar dupa un timp intoxicatul nu se mai poate misca si are o senzatie de paralizie. Daca victimaramane in continuare sub influenta acestui gaz, poate sa-si piarda cunoastinta si sa intre in coma – chiar

Page 8: Suport de Curs-fcmp

deces.De aceea, intoxicatul trebuie scos imediat la aer curat si asezat cu fata in sus. Daca este inconstientsi are tendinta de varsaturi , va fi culcat pe o parte si supraveghiat permanent. Cand accidentatul este instare de inconstienta si respira, va fi tinut cu capul indoit inapoi pt. a mentine libere caile respiratorii. Dacaaccidentatul este palid si are pulsul foarte slab , va fi asezat astfel incat picioarele sa fie mai sus decatcapul , pt. ca sanfele sa poata fi dirijat catre inima si creier.Acestea sunt unele masuri de prim-ajutor, de aceea, se reaminteste obligatia ca in toate cazurile deaccidente concomitent cu primele ingrijiri care se dau bolnavilor, sa fie chemat de urgenta la fata loculuipersonal medical calificat, facandu-se apel la serviciile salvarii.Care sunt planurile de protectie impotriva incendiilor:a)- planul de evacuare a persoanelor in caz de incendiu:-pe nivel daca se afla simultan peste 30 de persoane;- pe incaperi daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;- indiferent de nr.de locuri pt. incaperile destinate cazarii.b) – planul de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase: se intocmesc pt. fiecare incapereunde se afla asemenea materiale si se mentioneaza clasele acestora , cantitatile, codurile de identificare oride pericol si produsele de stingere recomandate; traseele se marcheaza cu culoare verde;c) – planul de interventie : se avizeaza de ISU (Inspectoratul pt.Situatii de Urgenta) la dispozitia caruia sepune un exemplar pt. efectuarea recunoasterilor, a studiilor tectice si pt. punerea acestora in aplicare cuprilejul exeercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie precum si in situatii de urgenta, si se actualizeaza ori decate ori este cazul. Acest plan se intocmeste pe baza concluziilor privind interventia, rezultate din scenariulde securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de evaluare impotriva incendiilor.MANUIREA OBIECTELOR ASCUTITE1. Alegerea instrumentelor Alegerea instrumentelor se face în funcţie de tipul lucrării care se execută.Având un rol estetic deosebit de important tunsoarea este influenţată direct de evoluţia şi preferinţasocietăţii, de curentele de modă beneficiind de toate progresele tehnice.Astfel s-a ajuns în prezent la numeroase tehnici de lucru pornind de la adaptarea tehnicilor de lucru clasicepentru a executa tunsori la cerinţele clienţilor după fotografii, reviste, cataloage, sau tunsori de vedete.Modificările aspectului standard al unei tunsori clasice trebuie facute tinând cont de faptul cătunsoarea nou creată trebuie să pună în valoare trăsăturile frumoase şi totodată să mascheze imperfecţiunilecutiei craniene şi ale figurii.Pentru reuşita acestei tunsori trebuie sa ţinem seama de:• combinarea tehnicilor de lucru;• noţiunile de armonizare;• adaptarea pieptănăturilor cunoscute pentru a realiza aranjarea parului potrivită tunsorii realizate.INSTRUMENTE ŞI APARATE FOLOSITE LA REALIZAREA UNEI TUNSORI–Foarfecă;–Brici cu lamă;–Pieptene;–Foarfecă filat;–Maşina nr. 0000Pentru exercitarea meseriei de coafor, se folosesc în timpul lucrului ustensile şi aparate specialconcepute în acest sens. Fiecare dintre ele necesită, pe lângă o manipulare atentă, respectarea anumitorreguli tehnice menite să asigure reuşita lucrărilor solicitate de clienţi, precum şi menţinerea lor în perfectăstare de curăţenie şi funcţionare.După întrebuinţare fiecare ustensilă trebuie dezinfectată, dacă se observă deteriorarea ei, aceastatrebuie dată la reparat sau înlocuită. Este recomandat ca fiecare coafor să aibe trusa lui individuală deustensile şi aparate.~BRICIUL~ este alcatuit din două părţi: lama şi mânerul. Se întrebuinţează atât la executarearasului facial cât şi la cel capilar, la curăţirea fazonului şi la executarea unor tunsori.În ultimul timp briciul clasic, a cărui lamă eraconfecţionată din oţel de foarte bună calitate, darcare necesită ascuţire şi întreţinere mai anevoioasă,a fost aproape în totalitate înlocuit cu briciul culama care are avantajul ca este mai uşor deîntretinut deoarece, lama, care intră în contact directcu epiderma clientului, este înlocuită după fiecare

Page 9: Suport de Curs-fcmp

utilizare şi nu necesită ascuţire, aceasta făcând caacest instrument sa fie mai practic şi mai igienic.~PIEPTENELE~ Este cea mai des utilizatăustensilă folosită de coafor, fie că este vorba de tuns părul,de executarea unui uscat, la finisarea frizurii sau la pieptănareapărului după şi înainte de spălatDatorită acestui lucru pieptenii ce se folosesc la executarea lucrărilor de coafură trebuie săîndeplinească anumite condiţii: să aibe suprafaţa netedă, să nu zgârie, să nu aibe dinţii ascuţiti şi tăioşi, sănu electrizeze părul şi să nu se înmoaie la căldură.După întrebuinţare piaptănul se spală şi se dezinfectează.~FOARFECELE~ acest instrument se foloseşte în mai multe scopuri, datorită acestui fapt există maimulte tipuri de foarfeci care au însă câteva elemente comune: lamele, mânerul de susţinere şi articulaţia, elediferă însă din construcţie în funcţie de operaţiile la care sunt folosite:-foarfecă de filat,-foarfecă sasson, etc.La fel ca şi celelalte ustensile, şi foarfecile se dezinfectează după fiecare utilizare.~PERIILE~ în functie de operaţiile la care sunt folosite periile utilizate în salonul de coafură sunt dediferite forme şi dimensiuni:-perii plate, folosite la pieptănat şi descâlcit părul şi la îndepărtat mătreaţa;-perii rotative folosite la aranjarea frizurilor;-peria de ceafă folosită în timpul executării tunsorilor pentru îndepărtarea părului tuns.~PUDRIERA~ este un recipient din material plastic, metal sau sticlă, prevăzut cu capac, se folosestepentru păstrarea în condiţii igienice a pudrei.Tipuri de faţă:–Ovală;–Rotundă;–Hexagonală;–Pătrată;–Triunghiulară.Tipuri de păr:–gros;–moale;–subţire.Executarea tunsului în funcţie de conformaţiile cutiei craniene:a-conformaţie craniană cu frunte înaltă, creştet teşit;b- conformaţie craniană cu frunte mică, creştet ascuţit;c-conformaţie craniană ascuţită.d-conformaţie craniană cu calotă teşită şi spatele capului bombat.Este important să cunoşti instrumentele care se folosesc la fiecare tip de lucrare.INSTRUMENTE şI APARATE FOLOSITE LA REALIZAREA UNEI TUNSORI:· Foarfeca;· Brici cu lama;· Pieptene;· Foarfeca filat;· Masina nr. 0000.2. Întreţinerea instrumentelor Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează cu rigurozitate după fiecare lucrare.Saloanele de coafură vor asigura starea de curăţenie a echipamentelor şi instrumentelor de lucru în modpermanent. Se impune astfel existenţa şi folosirea halatului sau al unui alt echipament de lucru. Acestatrebuie să fie întreţinut în permanenţă curat. Sterilizarea instrumentarului utilizat se face după fiecarepersoană. Instrumentele se curăţă şi se dezinfectează periodic.Salonul de coafură trebuie să fie dotat cu dezinfectanţi specifici, iar fiecare client va beneficia de lenjeriecurată. Lenjeria murdară se va depozita în saci de polietilenă imediat după folosire, în mod separat de ceacurată. Soluţiile de curăţare se aleg funcţie de tipul instrumentului.Instrumentarul şi materialele rezistente la căldură trebuie sterilizate după fiecare client la care au fostutilizate, prin căldură umedă sub presiune (autoclavare) sau căldură uscată sau prin procedee chimice.

Page 10: Suport de Curs-fcmp

Materialele şi aparatele care se deteriorează la căldură se sterilizează la temperatură scazută printratare într-un sterilizator cu gaz. Aparatele şi lamele de ras se dezinfectează cu alcool izopropilic. Periile deunghii se dezinfectează zilnic timp de 1 minut, sau la 650 prin menţinere în apă fierbinte la 77-82 de 10minute, dupa care se usucă şi se păstreaza uscate.Pentru ras se recomanda folosirea spumelor sau a cremelor din produse comerciale tipizate şiavizate sanitar. Nu se recomandă folosirea pensulelor şi a casoletelor pentru prepararea spumei de ras.Dacă totuşi se folosesc, pensulele se prelucrează după fiecare client.Personalul trebuie să-şi dezinfecteze mâinile prin spălare cu săpun, sub jet de apă, să le usuce cuaer cald sau cu prosop de hârtie, de unică folosinţă. + dacă pielea clientului urmează a fi supusă unoroperaţiuni posibil sângerânde, este obligatorie dezinfectarea prin spălare cu apă şi săpun, urmată deaplicarea de clorhexidină sau de soluţie dezinfectantă adecvată.Dintr-un coafor nu trebuie sa lipsească dezinfectantul şi sacii colectori. Fiecare asemenea prestatorde servicii trebuie să posede şi să utilizeze corespunzător sterilizatorul după fiecare persoană. Utilizareacloraminei în dezinfectarea instrumentarului este insuficientă şi dăunătoare deoarece aceşti produşi chimiciau o acţiune corozivă. Înainte de a fi introdus în sterilizator instrumentarul se curăţă de păr sau de orice alteparticule. Colectarea parului se va face in saci de polietilena, separat de alte deseuri. Briciul poate transmiteSIDA, hepatita B sau C, iar pieptanul si foarfecele, diferite micoze. Specialiştii recomandau sterilizarea înetuva sau cea chimică, după caz, pentru că instrumentele respective vin în contact cu sângele clienţilor, înaceleaşi condiţii cu instrumentarul folosit de medici.Mai mult, "dacă înainte de introducerea în autoclav, instrumentarul nu a fost curăţat, dezinfectat şiuscat, se poate forma o peliculă, numită biofilm, care protejează agenţii patogeni". Dispozitivele cuultraviolete pe care le cumpăraseră farmaciile din lanţul Igiena nu erau considerate corespunzătoare.Pentru a întări normele existente, specialiştii Ministerului Sănătăţii au propus noi reglementări, mairestrictive. Dacă vor fi adoptate, coaforii pot face închisoare în cazul în care utilizează un instrumentarnesterilizat, deoarece sunt vinovaţi de "imbolnăvire de culpă".Principalele schimbări sunt necesare pentru a evita ambiguităţile. Acestea ar putea oferi portiţe descăpare pentru cei ce vor să evite cheltuielile legate de sterilizare. Normele propuse de Ministerul Sanatatii,paradoxal, sunt inspirate din legislaţia americană şi canadiană.Acolo prestatorii de servicii sunt primii interesaţi să nu apară probleme. Lasând la aprecierea lorcând să considere că instrumentele sunt expuse unui risc critic de contaminare şi când să-l considere"necritice", este de aşteptat ca toţi utilizatorii să aleagă varianta mai comodă. De aceea, în loc de sterilizarela autoclav, ei vor folosi doar soluţii dezinfectante.Legislaţia europeană, mai strictă, consideră că toate instrumentele trebuie considerate ca fiind curisc critic. Alte ambiguităţi din norme sunt legate de tipul dezinfectantului. Efectul acestuia trebuie să fie"bactericid, fungicid sau virulicid", scrie în proiectul de act normativ.Legislatia europeană a înlocuit "sau" cu "şi", astfel încât să nu mai lase la aprecierea unui angajatnatura riscului, ci să fie acoperite toate posibilităţile.Utilizarea instrumentelor Toate instrumentele se mânuiesc cu foarte mare atenţie, evitând producerea de leziuni clientului. Foarfeca de tunsFoarfeca de tuns este folosită pentru tăierea părului în cadrul realizării tunsorilor bărbăteşti sau de damă.Foarfeca de tuns este alcătuită din: lamele foarfece i, a căror parte interioară se numeşte tăiş articulaţia -locul unde lamele foarfecei se încrucişează şisunt fixate cu un şurub coada foarfece i-formată din 2 componente prevăzute culăcaşuri pentrudegete Foarfeca de filatFoarfeca de filat estefolosită pentru filarea părului.Avantajul folosirii foarfecei de filat este obţinerea de lungimi diferiteale firelor de păr, fără a se forma trepte vizibile.Foarfecele de filat sunt de două tipuri:1. foarfeca dinţată fin pe două părţi-taie, la o închidere, aproximativ o treime din numărul firelor de păr- este recomandată pentru filarea părului uscat.

Page 11: Suport de Curs-fcmp

2. foarfeca de modelat, dinţată doar pe o parte- taie, la o închidere, aproximativ jumătate din numărul firelor de păr.Mânuirea foarfecei de tunsReguli de protecţie a muncii în mânuirea foarfecei de tuns- Lucrătorul trebuie să poarte echipamentul de protecţie.- Se vor folosi doar instrumente tăioase fabricate din oţelinoxidabil.- Instrumentele tăioase nu se ţin în buzunar.- Înainte de începerea lucrului, instrumentele trebuie verificate.Dacă foarfeca prezintă jocuri în articulaţii, va fi dată la reparat.- Instrumentele tăioase vor fi mânuite cu grijă pentru a nu producerăniri lucrătorului, colegilor sau clientului.- Instrumentele tăioase nu vor fi manipulate cu mâna udă.Reguli de mânuire a foarfecei de tuns- Aşezaţi foarfeca cu vârful spre stânga. Capul şurubuluitrebuie să fie orientat în jos.- Introduceţi degetul mare al mâinii drepte în lăcaşul dejos, iar inelarul în celălalt lăcaş, până la a doua falangă.- Puneţi degetul arătător şi cel mijlociu pe parteasuperioară a cozii foarfecei.- Pentru a ţine fix foarfeca şi a o conduce sigur, apăsaţicu degetele arătător, mijlociu şi inelar pe partea superioară a coziiacesteia.- În timpul tunsului, se mişcă uniform doar lamasuperioară a foarfecei acţionată de degetul mare. Lama inferioarărămâne nemişcată.Important!Dacă foarfeca este acţionată cu toate degetele, ea nu este condusă uniform. Aceasta se va reflectanegativ în calitatea tunsorii.Pentru a exersa mânuirea foarfecei de tuns:- Nu introduceţi prea mult degetul mare în lăcaş, deoarece nu veţi putea manevra foarfeca.- Spijiniţi foarfeca închisă, cu lama inferioară, pe arătătorul mâinii stângi.- Cu ajutorul degetului mare, deschideţi şi închideţi foarfeca astfel sprijinită. Trebuie să se mişte doar lamaacţionată de degetul mare.- Retrageţi din timp în timp degetul arătător care susţine lama inferioară a foarfecei şi continuaţi să acţionaţilama superioară cu degetul mare.Mânuirea foarfecei de tuns împreună cu pieptenulPe parcursul realizării tunsorilor, foarfeca şi pieptenul sefolosesc concomitent. De aceea, este foarte importantă deprindereamânuirii foarfecei de tuns împreună cu pieptenul.-Introdu inelarul mâinii drepte în orificiul superior al foarfecei.Răsuceşte mâna în jos şi ţine foarfeca cu mâna uşor flexată.-Împinge foarfeca spre interiorul palmei. Ia piptenul tot cu mânadreaptă şi ţine-l cu degetul mare şi cu arătătorul.- Repetă exerciţiul până când vei reuşi, fără efort, să ţii într-omână foarfeca şi pieptenul împreună.-Având în mâna dreaptă pieptenul şi foarfeca, separă cu ajutorulpieptenelui o şuviţă de păr de 5cm lăţime şi 2cm grosime.-Prinde şuviţa între degetul arătător şi cel mijlociu şi ridic-operpendicular pe cap.-Trece pieptenul în mâna stângă şi fixează-l între degetul mareşi mijlocul mâinii. Ţine foarfeca în poziţia optimă pentru tuns şitaie vârfurile şuviţei.IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISCUtilizarea substantelor periculoaseControlul substantelor si al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea urmatoarelorconditii:a) anumite substante si preparate chimice periculoase folosite in practica curenta trebuie sa fie insotite de

Page 12: Suport de Curs-fcmp

fisa de siguranta a produsului, eliberata de catre producator, privind clasificarea, etichetarea si ambalareasubstantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, cumodificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetareasi ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare; fisa de sigurantatrebuie inmanata beneficiarului inainte sau odata cu prima livrare a substantei sau preparatului chimicrespectiv;b) personalul care manipuleaza astfel de substante sau preparate chimice periculoase trebuie sa fieinstruit si sa semneze fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca, conform cuprevederile legale in vigoare;c) substantele si preparatele chimice si cosmetice trebuie sa fie folosite in conformitate cu instructiunileproducatorului, in conditiile legii.Norme de igiena pentru protectia clientilorCabinetelor in care se desfasoara activitati de infrumusetare li se aplica dispozitiile Ordinuluiministrului sanatatii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.128 din 21 februarie 2007, cu modificarile ulterioare.1. Suprafetele, instrumentele, echipamentele si accesoriile utilizate trebuie curatate, dezinfectatesi/sau sterilizate, conform prevederilor legale in vigoare, respectandu-se recomandarileproducatorului.2. Materialele, instrumentele, accesoriile si echipamentele de unica folosinta se folosesc pentru unsingur client.3. Toate echipamentele, instrumentele si materialele de unica folosinta trebuie indepartate imediatdupa ce au fost folosite la un client.4. Procedurile pentru operatiile de sterilizare, recomandate de catre producatorul aparatului utilizat inacest scop, trebuie sa fie disponibile in cursul actiunilor de inspectie.5. Se admite posibilitatea sterilizarii instrumentarului intr-o unitate sanitara specializata. Dacasterilizarea se efectueaza in alta parte decat locatia cabinetului, trebuie sa se faca dovada sterilizarii prinurmatoarele documente:a) contractul incheiat intre cele doua parti;b) data sterilizarii si numele persoanei care a executat sterilizarea;c) cantitatea si tipul de instrumentar sterilizat;d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;e) conditiile de transport al instrumentarului sterilizat.6. Se utilizeaza doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile ulterioare.7. Solutiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfectie, se prepara, se pastreaza si seutilizeaza conform instructiunilor producatorului.8. Toate recipientele si containerele, altele decat ambalajul original al producatorului, folosite pentrudezinfectie, trebuie etichetate adecvat in privinta continutului, concentratiei si datei la care solutiile de lucruau fost preparate.9. Echipamentul electric, care nu poate fi imersat in lichid, trebuie curatat prin stergere si pulverizatcu un produs biocid.10. Instrumentarul care necesita sterilizare trebuie sa fie impachetat individual in ambalaje aprobatepentru sterilizare sau in seturi care sunt folosite pentru o singura procedura. Ambalajele trebuie inscriptionatecu data sterilizarii si numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizatetrebuie mentinute in conditii corespunzatoare de asigurare a sterilizarii si depozitate intr-un loc inchis, lipsitde umiditate si praf, la care exista acces controlat. Este obligatorie afisarea interdictiei de acces alpersoanelor straine in locul/camera de pastrare a obiectelor si echipamentelor curate, sterile saudezinfectate.11. Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat in privinta sterilizarii, utilizandu-seindicatorii chimici sau biologici.12. Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandarilor producatorului aparatului seinregistreaza si trebuie sa fie disponibile in cursul actiunilor de inspectie.13. Inregistrarile scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare si dezinfectare, efectuateconform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 261/2007, cu modificarile ulterioare, sepastreaza de catre persoana responsabila.14. Inregistrarile procedurii sterilizarii trebuie sa cuprinda urmatoarele:

Page 13: Suport de Curs-fcmp

a) metoda si parametrii de sterilizare;b) data sterilizarii;c) cantitatea si tipul de instrumentar sterilizat;d) numele sau initiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;e) monitorizarea sterilizarii prin indicatorii chimici sau biologici.15. Instrumentarul sterilizat si depozitat conform prevederilor legale in vigoare, care nu a fost folositin decurs de 24 de ore de la data sterilizarii, trebuie resterilizat inainte de folosire, exceptie facandu-sepentru instrumentarul presterilizat.16. Persoana responsabila cu sterilizarea instrumentarului trebuie sa demonstreze in cadrulinspectiei ca procedurile de sterilizare au fost executate corect si optim.17. Daca se folosesc instrumente presterilizate, trebuie sa existe documentatia furnizata deproducator in care sa fie descrisa metoda de sterilizare si precizate recomandarile de depozitare simentinere a sterilitatii. Aceasta documentatie trebuie furnizata in cursul actiunilor de inspectie. Persoaneleresponsabile cu depozitarea si manipularea instrumentarului sterilizat trebuie sa respecte instructiunileproducatorului de mentinere a sterilitatii.18. Fiecare cabinet sau locatie temporara trebuie sa mentina inregistrarile privind dezinfectia sisterilizarea disponibile in timpul actiunilor de inspectie si acestea trebuie sa cuprinda urmatoarele:a) date despre produsul biocid folosit (denumire comerciala, aviz sanitar, fisa de securitate);b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;c) data, frecventa dezinfectiei;d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfectia.19. Curatenia trebuie efectuata la sfarsitul sau la inceputul programului de lucru, precum si ori decate ori este necesar, de catre personal calificat.20. Deseurile periculoase rezultate in urma activitatilor se colecteaza separat, se depoziteaza, setransporta si se neutralizeaza, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicalesi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate dinactivitatile medicale, cu modificarile ulterioare.Norme de protectia munciiLocul de munca trebuie sa se prezinte curat, aerisit, instalatiile ingienico-sanitare sa functioneze inbune conditii, sa existe o alimentare corespunzatoare cu apa potabila.Dupa fiecare client, trebuie sa fie stearsa masa de lucruEste indicat sa se foloseasca numai instrumentele lucratorului, dupa ce au fost dezinfectate si sterilizate.Daca constatam ca un client are o boala dermatologica, se atentioneaza acesta in modul cel maidiscret pentru a se prezenta de urgenta la medic. Rufaria va trebui schimbata la fiecare client.Inaintea inceperii unei lucrari de manichiura-pedichiura este oblicatoriu ca lucratorul sa se spele pemaini, iar la terminarea lucrului este obligat sa repete operatiunea.Vasul pentru inmuiat si bazinul pentru pedichiura vor fi spalate si dezinfectate cu solutii specialedupa fiecare client. Servetelele de manichiura vor fi folosite la un singur client, dupa care se vor arunca.Pentru orice defectiune ivita la aparatele, instalatiile sau tablourile electrice, se va aduce un electricianautorizat. Este interzis sa se lucreze fara echipament de protectie, cu el murdar sau rupt.In timpul deservirii clientilor, lucratorul va executa operatiunea cu cea mai mare grija, pentru a evitaaccidentele.In caz de imbolnavire, lucratorul este obligat sa se prezinte imediat la medic, totodata la controaleleobligatorii.Deosebit de importanta este cunoasterea bolilor de piele, a bolilor profesionale, precum si masurilece trebuiesc luate pentru prevenirea lor.Respectand masurile de igiena in munca, lucrand cu atentie pentru a evita zgarierea, inteparea sautaierea si utilizand o sursa de lumina corespunzatoare, se vor putea evita imbolnavirile, mai ales cele cucaracter contagios, dar si neplacerile profesionale generate de acestea.Noţiuni generale de transmitere şi prevenire a bolilorBolile unghiilor nu vor fi tratate niciodată de către manichiuristă. Totuşi manichiurista trebuie sărecunoască unele iregularităţi sau probleme ale unghiilor care pot fi totuşi lucrate de către ea şi să ledeosebească de bolile care vor fi tratate de medic.Bolile se transmit cu ajutorul bacteriilor. Bacteriologia este ştiinţa care studiază bacteriile. Bacteriilesunt clasificate în două categorii şi anume:- patogene

Page 14: Suport de Curs-fcmp

- nepatogeneBacteriologia este ştiinţa care studiază bacteriile şi în special pe cele care produc boli.Bacteriile sunt organisme unicelulare de dimensiuni microscopice (microrganisme). Practic segăsesc peste tot în aer, apă, în alimentaţie, în corpul uman (în gură, în intestine, pe piele)Patogenitate – capacitatea unui microb de a învinge sistemul de apărare al organismului şi de adetermina un proces infecţios specific, manifestat clinic.Bacteriile nepatogene nu produc îmbolnăvirea şi sunt considerate inofensive.Bacteriile patogene sunt dăunătoare şi stau la baza apariţiei bolilor.Bacterii patogene:a) Cocii – celule rotunde sau ovale care singure sau în grup formează trei tipuri de bacterii:- displococii – produc pneumonia- streptococii – produc infecţii serioase dacă de exemplu avem tăieturi netratateîn piele- stafilococii – cresc sub formă de ciorchine şi cauzează abcese şi furunculeb) Bacilii – cauzează TBC, dizenterie, febră tifoidăc) Spirillia – cauzează sifilisulParaziţi şi viruşiParaziţii se transmit cu ajutorul animalelor şi plantelorViruşii sunt cele mai mici microrganisme ce intră în celule, cresc şi se reproduc până când celulaeste distrusă şi apoi se mută la altă celulă.Virusul HIV este cel mai de temut virus al zilelor noastre. Acesta slăbeşte imunitatea prin distrugereacelulelor albe ale sângelui.Căile de transmitere a bacteriilor sunt:- gura- nasul- ochii- pielea rănităRezistenţa fiecărei persoane este dată de imunitate. Imunitatea poate fi:- naturală- artificialăImunitatea naturală este dobândită la naştere şi înseamnă rezistenţa corpului la boli.Imunitatea artificială este dobândită în urma supunerii corpului la o medicaţie sau tratament adecvat.Înlăturarea bacteriilor patogene se realizează prin sterilizare. Sterilizarea se poate executa astfel:a) cu ajutorul agenţilor fizici:- căldură uscată – procesul constă în expunerea obiectelor ce urmează a fi sterilizate la o temperaturăridicată de aproximativ 300-320 grade Celsius, temperatură la care mor bacteriile.- căldură umedă – constă în imersia obiectelor şi fierberea lor în apă timp de 20 minute. Această metodă nuse mai foloseşte.- radiaţiile ultarviolete – reprezintă cea mai folosită şi mai eficace metodă de sterilizare a instrumentelor dupăce acesea au fost spălate cu apă şi săpun şi uscate.b) cu ajutorul agenţilor chimici:- antisepticele încetinesc procesul de dezvoltare al bacteriilor fără însă a le distrugeAntisepticele pot fi: - tinctură de iod 2% în alcool etilic- acid boric soluţie 5% în apă distilată- apă oxigenată 3%- germicidele (dezinfectanţii) fac bacteriile inactiveGermicidele pot fi: - formaldehidă 40%- alcoolul etilic 80 grade (alcool sanitar)- soluţie amoniac- hipoclorit de sodiuInstrumentele folosite de manichiuristă se vor dezinfecta în mod obligatoriu după fiecare client, fiindo posibilă sursă de transmitere a diverselor boli.Regimul deseurilor specifice serviciilor1. Cabinetul trebuie sa fie dotat cu mijloace pentru precolectarea si colectarea deseurilorpericuloase, precum si a celor menajere: recipient cu capac, pubela, containere si saci colectori de unicafolosinta; colectarea, depozitarea, transportul si neutralizarea deseurilor se fac conform prevederilor legale invigoare.

Page 15: Suport de Curs-fcmp

2. Spatiul de depozitare trebuie sa existe in fiecare cabinet (unitate). In situatia in care nu a fostprevazut in proiect un spatiu pentru depozitare temporara, se va construi sau se va amenaja ulterior.3. Spatiul de depozitare temporara trebuie sa aiba doua compartimente, si anume:-un compartiment pentru deseurile periculoase (daca este cazul), prevazut cu dispozitiv de inchiderecare sa permita numai accesul persoanelor autorizate-un compartiment pentru deseurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igienaprivind mediul de viata al populatiei.4. Durata depozitarii temporare va fi cat mai scurta posibil, iar conditiile de depozitare vor respectanormele de igiena in vigoare.5. Pentru deseurile periculoase (daca este cazul) durata depozitarii temporare nu trebuie sadepaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta cabinetului si 24 de ore pentru transport si eliminarefinala.6. Transportul deseurilor in incinta cabinetului (unitatii) se face pe un circuit separat de cel alclientilor, containerele de depozitare dezinfectandu-se dupa fiecare descarcare.7. Deseurile produse in cabinet (unitate) trebuie eliminate prin procedee autorizate specifice fiecareicategorii de deseuri, respectiv:- incinerarea;- depozitarea in depozitul de deseuri;- includerea in ciclul de eliminare a deseurilor municipale.8. Angajatorul este obligat sa nominalizeze persoana responsabila cu activitatea de eliminare adeseurilor.9. Incaperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor decolectare a reziduurilor solide trebuie sa fie racordate la un hidrant si la reteaua de canalizare, pentru a ficuratate cand este necesar, cat si pentru spalarea si dezinfectia recipientelor.ORGANIZAREA SALONULUI DE FRIZERIE-COAFURA-MANICHIURAPEDICHIURAA.INFORMATII GENERALEOrganizarea postului de lucru având în vedere condiţiile de confort ale clientului şi ale lucrătoruluiAranjarea ergonomică şi estetică a postului de lucruAmplasarea echipamentelor de specialitate astfel încât să fie asigurată libera circulaţieCondiţii de confort ale lucrătorului:- înălţimea scaunului de coafură/frizerie convenabilă lucrătorului- distanţa faţă de alţi lucrători, aparate etc. să permită lejeritatea mişcărilor lucrătoruluiStabilirea necesarului de produse, materiale şi lenjerie pentru o perioadă determinatăVerificarea produselor, materialelor şi lenjerieiDepozitarea corespunzătoare a produselor, materialelor şi lenjeriei la postul de lucruStabilirea necesarului: - pe baza verificării stocului propriuVerificarea: - termenul de valabilitate al produselor, calitatea şi integritatea materialelor,starea de igienă şi integritatea lenjerieiDepozitarea: - în dulăpioare corespunzătoare, în condiţii de igienă, în ordineAsigurarea unui microclimat plăcutFolosind instalaţia de climatizare/ mijloacele de aerisire şi încălzire ale salonului menţineţi temperaturamediului şi calitatea aerului la un nivel acceptabil pentru client pe parcursul realizării următoarelor lucrări:- Coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă- Ondulaţia permanentă- Vopsirea păruluiLucrări MicroclimatCoafarea părului pe bazaondulaţiei cu apăTemperatura 21-22°CCalitatea aerului- Umiditate- Curenţi de aer- Mirosuri- Grad de oxigenareOndulaţia permanentă Temperatura 21-22°CCalitatea aerului- Umiditate- Curenţi de aer

Page 16: Suport de Curs-fcmp

- Mirosuri- Grad de oxigenareVopsirea părului Temperatura 21-22°CCalitatea aerului- Umiditate Curenţi de aer Mirosuri Grad de oxigenareDotarea postului de lucru cu mijloace de destindere pentru clientSelectează revistele şi publicaţiile de specialitate pe care le vei pune la dispoziţia clienţilor pe parcursulrealizării unei lucrări de coafură, a unei lucrări de frizerie şi a unei lucrări de pedichiură.Lucrări Mijloace de destindereCoafură RevistePublicaţii de specialitateFrizerie RevistePublicaţii de specialitatePedichiură RevistePublicaţii de specialitateArmonizarea culorilor lenjeriei şi echipamentului de protecţie cu cele ale mediului ambiantSelectează pentru lucrările din coloana I a tabelului de mai jos, echipamentul de protecţie şi lenjerianecesare lucrătorului şi pe cele destinate clientului având în vedere armonizarea culorilor în salonul defrizerie- coafură- manichiură- pedichiură.Lucrări Armonizarea culorilorCoafură Echipament de protecţieLenjerieFrizerie Echipament de protecţieLenjerieManichiură Echipament de protecţieLenjeriePedichiură Echipament de protecţieLenjerieB. FRIZERIE-COAFURAPe ce se bazeaza profesiunea de coafor?· este o meserie manuala ( munca fizica)· coaforul este responsabil de frumusetea, curatenia si sanatatea parului clientei· este o munca intelectuala· este o meserie artistica datorita dorintei de perfectionare in munca, pas care poate duce la arta.Cerintele meseriei pentru munca manuala trebuie sa aiba plamani si inima sanatoasa datorita atmosferei vicioaseadesea datorata saloanelor slab aerisite pentru munca intelectuala si artistica coaforul trebuie sa aiba multa imaginatie si un spirit creativ.El trebuie sa: sugereze sa imprime si sa dezvolte arta coafurii sa fie capabil de a executa o munca care inspira sentimentul frumosului.Coafatul este o profesie care dezvolta instinctul de cautare in sensul ca trebuie sa fimla zi cu noile tendinte, renuntand la vechile obiceiuri.Descrierea salonului de coafuraPentru exercitarea in cele mai bune conditii a meseriei de coafor trebuie, in primul rand, ca spatiul incare este destinat desfasurarii meseriei de Coafor, sa fie: Spatios Luminos Igienic curat si aerisitSpatiul trebuie astfel repartizat incat sa se asigure desfasurarea ritmica a lucrului.In acest scop este necesara amenajarea unui spatiu special pentru primirea clientelei si pentruasteptare. In salonul de coafura se va amenaja un loc special pentru montarea unitatii de spalare a parului.

Page 17: Suport de Curs-fcmp

Salonul trebuie sa fie dotat cu: Reclama luminoasa Mobilier modern specific meseriei Oglinzi foarte mari Fotolii specifice meseriei Mobilier specific salii de asteptare, masuta pentru reviste, etc.Salonul mai trebuie sa cuprinda si spatii amenajate special pentru: Manichiura-pedichiuraDeasupra uşii de la intrarea în salon trebuie amplasată o firmă care să conţină pe lângă numeleunităţii şi numărul autorizaţiei.Spre exterior trebuie să aibă o vitrină în care să fie prezentate produsele cu care se lucrează în salonulrespectiv, prestaţiile care se fac precum şi tarifele ce se practică pentru aceste prestaţii.Este bine ca amplasamentul unităţii să se facă, dacă este posibil, în aşa fel încât acesta să profite de cât maimultă lumină naturală.La intrare în salon este bine să fie o garderobă pentru clienţi, o sală de aşteptare dotată cu fotolii, băncisau scaune comode, măsuţe pe care să fie reviste şi albume de specialitate, astfel că, în timpul cât aşteaptăclientul să poată alege o frizură nouă, dacă doreşte. Sala de aşteptare mai trebuie să aibă şi un televizorsau, dacă este posibil un minibar unde clientul să poată servi o cafea, un suc sau alte produse, este interzisca la acesta să se serveasca băuturi alcoolice. Acest loc trebuie amenajat în aşa fel încât timpul deaşteptare să fie cât mai relaxant pentru clienţi.Salonul mai trebuie să aibă şi toaletă pentru clienţi şi pentru lucrători, separate una de alta, vestiarpentru lucrători, spaţiu de depozitare a gunoiului şi a obiectelor pentru curăţenie.În incinta salonului, fiind nevoie de foarte multă lumină, fiecare loc de muncă trebuie să aibă sursă de luminăproprie şi aceasta să fie amplasată în aşa fel încât să permită lucratorului să-şi desfăşoare activitatea încondiţii optime. Fiecare loc de muncă mai trebuie să aibă în dotare: scaune ergonomice, masă de lucru cudulăpior pentru materiale şi ustensile.În salon mai trebuie să existe: un dulap pentru lenjerie curată, unul pentru materiale şi un coş sauladă pentru lenjeria folosită.Dacă nu există chiuvetă la fiecare loc de muncă atunci e indicat ca, pe lângă chiuvetă pentru spălatcapul, să existe o altă pentru spălatul pe mâini.Obligatoriu fiecare salon de coafură trebuie să aibă în dotare şi un aparat pentru sterilizatulustensilelor, o cutie de prim ajutor, casă de marcat şi instinctor cu CO2(nu cu spumă pentru că acesta săpoată fi folosit şi în cazul incendiilor provocate de reţeaua electrică).Lista de tarife trebuie să fie afişată la vedere şi să conţină toate tarifele prestaţiilor din unitatearespectivă.De asemenea salonul mai trebuie sa contina: garderoba pentru clientela si personalul angajat casa pentru inregistrarea si incasarea veniturilor de catre unitate W.C., pentru clientela si personal.Spatiul destinat pentru salon de coafura trebuie sa detina: instalatii electrice de alimentare cu apa si de canalizare instalatie de aerisire magazie pentru depozitarea materialelor necesare productiei si lenjeriei.Toate in buna stare de functionare.Fiecare post de lucru, trebuie sa aiba montat deasupra oglinzii iluminatul electric, corespunzator, iarpe plafon grupuri de iluminat mai puternice, pentru crearea unei lumini uniforme.Prizele electrice la fiecare post de lucru, in dreapta.Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrului, salonul de coafura trebuie sa fie aprovizionat conformcerintelor cu produse si materiale de calitate necesare procesului de lucru.Notiuni de etica profesionala Discretia Constiinciozitatea Seriozitatea profesionala Amabilitatea si demnitatea sunt trasaturile importante care trebuie sa caracterizeze pe orice lucratordin aceasta ramura profesionala.Specificul acestor meserii consta in:• Executarea unor lucrari cu caracter de igiena

Page 18: Suport de Curs-fcmp

• Lucrari menite sa duca la infrumusetarea aspectului fizic• Lucrari de corectare a anumitor defecte fizice.Astfel, lucrarile de coafura sunt menite sa mascheze prin diferite procedee si tehnici de tuns si coafat oconformatie defectuoasa a capului si fetei, urechi departate de cap, sau cum sunt: ingrijirile sistematice pentru crearea unui aspect cat mai frumos al parului; unghiilor; fetei, etc.Meseria de coafor se dezvolta continuu in functie de moda, ajungand pana la arta.Un bun stilist nu trebuie sa se rezume numai la cele ce si-a insusit in anii de ucenicie, ci estenecesar sa tina pasul cu toate noutatile ce survin in meserie, sa-si insuseasca metodele de lucru avansate.Exigentele clientilor care cresc pe zi ce trec trebuie satisfacute intr-o masura cat mai mare.De aceea, pentru a tine pas cu moda, este indicat ca lucratorii sa-si ridice in continuu nivelul profesional,participand cu regularitate la toate seminariile organizate de marile companii in domeniu sau alte cursuri despecializare.Igiena vestimentara si tinuta lucratorilor implica: Ordine si curatenie Tinuta impecabila Incaltamintea, imbracamintea si unghiile – sa fie curate Sa nu vorbeasca la telefonul mobil Sa nu fumeze.C. MANICHIURA-PEDICHIURA1. Reguli de comportament într-un salonPentru a avea succes în prestarea unor servicii şi mai ales într-un salon de înfrumuseţare va trebuisă ţinem cont de câteva reguli de comportament bine definite şi anume:- respectaţi cu stricteţe programul de lucru- pe parcursul orelor de program se va păstra o atitudine binevoitoare faţă de client.- acordaţi clientului tot timpul atenţie şi consideraţie indiferent de vârstă, statut social, sex- nu contraziceţi clientul, nu-l apostrofaţi, nu-i faceţi educaţie, nu-l supăraţi, nu-i comentaţi dorinţele şihotărârilenupurtaţi cu clientul discuţii care fac referire la viaţa dvs. personală, sau discuţii intime referitoarela viaţa personală a clientului- nu-i comentaţi veniturile- nu-i faceţi cunoscute veniturile (salariul) dvs. Acesta este confidenţial şi destăinuirea lui faţă de opersoană străină de firmă poate duce la destituirea dvs.- preluaţi întotdeauna clientul de la intrare cu o formulă de genul “bună ziua, cu ce vă putem fi defolos” şi îl conduceţi la plecare pînă la uşă cu o urare de gen “vă doresc o zi bună în continuare”- controlaţi-vă în permanenţă ţinuta pe parcursul orelor de program- refaceţi-vă machiajul, coafura, etc- nu lăsaţi clientul să aştepte şi încercaţi să lucraţi pe baza unei programări- cereţi-vă scuze pentru fiecare neplăcere pricinuită, asigurându-l că nu se va mai repeta- curăţaţi-vă masa de manichiură şi ustensilele după fiecare client, înaintea de preluarea unuia nou- nu mâncaţi, nu fumaţi, nu beţi în prezenţa clientului- evitaţi să discutaţi cu altă persoană în prezenţa unui client existent deja la masa dvs. nu purtaţidiscuţii telefonice atunci când aveţi un client la masă. Persoana care răspunde la telefon este obligată săpreia mesajele şi să vi le transmită- încercaţi să purtaţi cu clientul o discuţie inteligentă, evitaţi răspunsurile monosilabice, nu ridicaţiniciodată tonul- încercaţi să explicaţi clientului operaţiunile pe care le efectuaţi pe parcursul şederii sale în salon.Va căpăta încredere în dvs. şi veţi fi catalogată drept o profesionistă.- acordaţi clientului sfatul dvs. profesional faţă de operaţiunile pe care le veţi executa lăsându-i totuşidecizia.- oferiţi cu lux de amănunte informaţii pertinente despre produsele care se vând în cadrul salonului(toate saloanele de frumuseţe practică acest sistem de vânzare a diferitelor produse de frumuseţe în cadrulsalonului), cu atât mai mult în situaţia în care salonul unde lucraţi este patronat de o firmă producătoare deasemenea bunuri. Prin fişa postului sunteţi obligată să cunoaşteţi foarte bine produsele firmei şi să le faceţi oreclamă pozitivă în cunoştinţă de cauză, eventual prin comparaţie cu alte produse.- nu faceţi comentarii care privesc patronii firmei, conducerea firmei, nu vă comentaţi sau bârfiţiclienţii sau colegii. Prin acest mod de comportament veţi fi catalogată drept o persoană neloială firmei,

Page 19: Suport de Curs-fcmp

necinstită şi lipsită de încredere, ceea ce poate atrage după sine acordarea unui respect redus al clientuluifaţă de dvs. şi poate duce chiar la pierderea locului de muncă.2. Igiena profesorului şi a locului de muncăManichiurista trebuie să respecte pe toată perioada programului de muncă următoarele reguli deigienă:- să îşi spele mâinile cu apă şi săpun după fiecare client în parte- să îşi dezinfecteze mâinile cu alcool înainte de contactul cu fiecare client- să păstreze la locul de muncă şi în imediata vecinătate a acestuia o curăţenie şi o ordine desăvârşită- să îşi schimbe bluza ori de câte ori apare un miros corporal neplăcut- să utilizeze un deodorant adecvat corpului sau pentru a împiedica transpiraţia- să îşi aranjeze coafura în permanenţă, dar nu în faţa clientului- să nu folosească un parfum puternic care poate deranja clientul sau colegii- în ţinuta de servici nu au ce căuta papucii- să nu îşi târşie picioarele atunci când se deplasează prin salon- să poarte o încălţăminte (de preferabil pantof închis la vârf), confortabilă care să-i permită un confortacceptabil pe toată perioada programului- să-şi ungă mâinile cu cremă dacă acestea sunt aspre- să evite purtarea în exces a bijuteriilor şi accesoriilor. În general clienţilor nu place ca manichiurista să parăa avea o situaţie financiară mai bună decât a ei.- în timpul în care clientul este la masa dvs. toate ustensilele destinate tăierii pieliţelor, unghiilor, etc vor staîntr-un recipient cu alcool de 70 grade. După plecarea clientului se vor curăţa fiecare în parte şi se vor ţineîntr-un şerveţel curat care se va desface în prezenţa clientului.- toate sticluţele de pastă de unghii se vor curăţa în partea superioară a gurei sticlei de resturi de pastă şi sevor aranja funcţie de culoare. Pentru a nu se depozita pasta pe gura sticlei se recomandă a se şterge zonade înfiletare a capacului cu puţin ulei vitaminizant- dacă manichiurista este fumătoare, după fiecare ţigară fumată se vor curăţa dinţii şi cavitatea bucală cuajutorul periuţei de dinţi. Se va înlătura mirosul de tutun prin folosirea unei ape de gură, spray, sau prinmestecare a unei gume de mestecat puternice (Dirol). Nu se va mesteca în prezenţa clientului.- se vor trata la stomatolog toate afecţiunile buco-dentare, care duc la apariţia durerilor sau la apariţia unormirosuri neplăcute.- manichiurista este obligată să consulte medicul ori de câte ori apar semne de boală, boli de piele (scabia,panariţiu, negi, diverse ulceraţii, infecţii ale pielii, alergii, etc) deoarece aceasta este responsabilă în moddirect de păstrarea sănătăţii personale şi a clientului pe perioada şederii sale în salon.3. Tipuri de clienţi şi modalităţi de abordare a acestoraa) Tipul timid – cu acest tip de client trebuie să fiţi blândă, să faceţi conversaţie, dar nu prea mult deoarecefirea lui timidă nu îi va permite cooperarea cu dvs. Nu-l forţaţi să vorbească, dar nici nu-l izolaţi.b) Tipul de client care vorbeşte mult – ascultaţi cu atenţie şi cu interes ceea ce vorbeşte, întrerupeţi-l doarpentru ceva important, aduceţi cu tact discuţia acolo unde vă interesează. Nu vorbiţi mai mult decât acesta.c) Tipul nervos, iritabil – este tipul de client foarte greu de mulţumit, mereu grăbit, mereu nervos. Acest tip declient nu doreşte de obicei conversaţie, va pretinde să-l serviţi repede şi eficient. Este tipul de client care văva pricinui cele mai multe neînţelegeri, tipul de om căruia îi place să reclame. Atenţie sporită să nu-lprovocaţid) Tipul curios – Vă va asalta cu întrebări, multe fără nici o legătură cu prezenţa lui acolo. Din aceastăcategorie fac parte clienţii care vor întreba de veniturile dvs. financiare, despre firmă, despre colegi etc.Evitaţi răspunsurile cu diplomaţie fără să-l supăraţi, dar nu-i satisfaceţi niciodată curiozitatea în ceea cepriveşte întrebările de mai sus. Explicaţi pe îndelete pentru el toate etapele parcurse pe perioada cât el seaflă în salon oferindu-i detalii privitoare la preţurile produselor şi tarifelor practicate în salone) Tipul “ştie tot” – Încercaţi pe cât posibil să fiţi de acord cu el, nu îl contraziceţi, dacă este deschis discuţiei,cu acordul lui îi puteţi sugera soluţii optime pentru persoana sa. Schimbarea opiniei clientului de acest tiptrebuie să o faceţi cu atenţie sporită şi cu argumente solide care să vină în ajutorul dvs.f) Tipul adolescentin – Nu-l subestimaţi. De regulă aceste persoane tinere vor furniza alţi clienţi dacă eleînsele au fost mulţumite. De foarte multe ori persoanele mai în vârstă care fac parte din familia celei tinere(mama, bunica) le trimit primele pe cele tinere pentru a testa serviciile respective din salon şi personalul.Dacă persoana tânără nu va fi mulţumită cu siguranţă nu vor veni nici cele mai în vârstă.NOTĂ: Nici o reclamă comercială nu este mai bună şi nu înlocuieşte reclama făcută de unclient mulţumit. La fel se întâmplă dacă, clientul părăseşte salonul unde lucraţi nemulţumit de dvs.sau de serviciile prestate. Dacă nemulţumirile clienţilor se repetă fiţi sigure că cel ce va conducesalonul sau cel ce susţine financiar această afacere va lua măsuri în consecinţă pentru că nimeni nu

Page 20: Suport de Curs-fcmp

doreşte să-şi piardă clienţii de pe urma cărora există.Foarte important: IGIENA!1. Igienizarea spaţiului de lucruDatorită faptului că în meseria de coafor obiectul principal al muncii îl reprezintă omul, este necesara se respecta unele norme de igienă şi protecţie a muncii specifice acestei activităţi.Este cunoscut faptul că foarte multe boli cu caracter contagios se pot contacta datorită lipsei deigiena. Igiena muncii se ocupă cu măsurile ce trebuie luate la locul de muncă în vederea prevenirii unorîmbolnaviri determinate de specificul meseriei.Dintre cele mai frecvente boli ce pot aparea la nivelul pielii şi a anexelor acesteia se numară:piodermitele streptostafilococice, dermatomicozele, etc.Cele mai frecvente boli întâlnite la nivelul pielii acoperite cu păr de la nivelul capului şi a bărbii sunt:Epidermomicozele <micozele superficiale>, numite Tricofitie, Microsporie şi favusul, denumirile venind de lagrupele de ciuperci ce produc bolile respective.Aceste boli se manifestă sub formă uscată sau supurată.Formele uscate ale tricofitiei şi a microsporiei se manifestă la nivelul pielii păroase a capului sub forma unorplăci, aproximativ rotunde, de mărimea unei gămălii de ac până la mărimea unei monede mai mari sau maimici, care se pot uni. Suprafaţa plăcilor este acoperită de cojite uscate iar firele de păr din aceasta zonă suntrupte şi iau forma de: S, V, C,etc.În cazul tricofitiei se poate întâmpla ca singurul semn să fie elementul scoamos, de aceea oricematreaţă persistentă în acelas loc al pielii capului trebuie considerată ca semn de boală.În cazul microsporiei firele de păr se rup cam la acelaşi nivel, zona atacată prezentându-se ca şi cum ar fifost tunsă.Forma supurată este mai frecventă în tricofitie şi se datorează unor ciuperci ce se transmit de laanimale localizându-se mai ales în zona bărbii. Se manifestă sub forma unor plăci roşii cu scuame, apoi cuapariţia de puroi urmată de formare de cruste şi cu rărirea firelor de par.Favusul este mai grav decât tricofitia deoarece nu se vindecă spontan şi lasă în urmă cicatrici cualopecii definitive. Ciuperca ce determină această boală produce răni care au aspectul unor farfurioare<godeuri>, de mărimea unui bob de linte, crustoase, de culoare galbenă, care nu sunt altceva decât coloniide ciuperci ce au inconjurat firul de păr. Părul fără luciu, cenuşiu, prăfuit, la tracţiune nu se rupe ci iese dinrădăcină. Prin inflamarea dermei sub cruste se distruge rădăcina firului de păr ceea ce duce la alopecie.Favusul apare doar foarte rar la nivelul bărbii.Pentru un coafor este obligatoriu să cunoasca formelede manifestare a dermatomicozelor deoarece, în cazul în care un solicitant pentru tuns, ras sau coafat estebănuit că ar avea dermatomicoză el trebuie lămurit să se prezinte la medic, arătându-i în mod discretpericolul care îl reprezintă pentru cei din jur.Dacă se observă prea târziu existenţa bolilor de piele la un client, coaforul va spăla foarte bineustensilele şi le va introduce în sterilizator. Masa de lucru va fi foarte bine curaţată şi dezinfectată cuDesogerm. Pe jos se va spăla cu soluţie desinfectantă. Mâinile vor fi şi ele spălate şi dezinfectate cu alcool.În concluzie pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu diferite dermatoze se recomandă luarea diferitelor măsuri ca:· păstrarea condiţiilor de curăţenie la locul de muncă;· păstrarea corectă şi în condiţii igienice a ustensilelor şi aparatelor precum şi a lenjeriei.Dezinfectarea ustensilelor după fiecare client sau ori de câte ori aete necesar în timpul executăriiprestatiilor. Utilizarea lenjeriei de unică folosinţă.Proprietarii saloanelor de coafura şi operatorii au responsabilitatea de a-şi desfăşura activitatea,urmând o serie de norme şi reguli bine structurate şi conform legilor în vigoare.Salonul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activităţi:a) accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;b) desfăşurarea procedurilor;c) păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, în dulapuriseparate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;d) depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.Se acceptă amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curăţarea, dezinfecţia, sterilizareainstrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera de desfăşurare a procedurilor.Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, lavabile,confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, iar culorile acestorsuprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare.Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală.

Page 21: Suport de Curs-fcmp

Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.Salonul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere igienicosanitarşi bine ventilat.Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuăriiprocedurilor, precum şi chiuvetă separată pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor, situată în camera dedesfăşurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente,săpun antibacterian, periuţă de unghii şi prosop de hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscareamâinilor.Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie de numărulde operatori şi clienţi ai unităţii.Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele pe carese desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecţionate din materialeneporoase, neabsorbante.Salonul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor periculoase,precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere şi saci colectori de unică folosinţă;colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare.Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectarea reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant şi la reţeaua de canalizare, pentru a fi curăţate când estenecesar, cât şi pentru spălarea şi dezinfecţia recipientelor.Dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale demaximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri dedezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor.Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi accesulanimalelor în cabinet; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil.La amenajarea salonului este obligatoriu să se ia măsuri de protecţie a locaţiei împotriva insectelorşi rozătoarelor.Salonul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, uşor accesibilă, conform prevederilorlegale în vigoare.Asigurarea igienei mâinilor operatorului/coaforului se face respectându-se următoarele reguli:a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă;b) uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat de uscare amâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă;c) dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecţiei mâinilor.Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situaţii, respectându-se condiţiile prevăzute la:a) înainte şi după efectuarea procedurii;b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreţii;c) după îndepărtarea mănuşilor de protecţie;d) după folosirea toaletei;e) înainte şi după servirea mesei;f) după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mâinilor.Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt şi curate.În situaţia în care operatorul/coaforul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritaţii sau orice altă afecţiunedermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora.2. Igienizarea instrumentelorSuprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie curăţate, dezinfectate şi/sausterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc pentru unsingur client.Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie îndepărtate imediatdupă ce au fost folosite la un client.Procedurile pentru operaţiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului utilizat înacest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacăsterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prinurmătoarele documente:a) contractul încheiat între cele două părţi;b) data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea;c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;

Page 22: Suport de Curs-fcmp

d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;e) condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat.Se utilizează doar produse biocide. Soluţiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecţie,se prepară, se păstrează şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului.Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentrudezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinţa conţinutului, concentraţiei şi datei la care soluţiile de lucruau fost preparate.Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curăţat prin ştergere şi pulverizat cuun produs biocid.Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobatepentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuieinscripţionate cu data sterilizării şi numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cuinstrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizării şi depozitateîntr-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afişarea interdicţieide acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi echipamentelor curate, sterile saudezinfectate.Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privinţa sterilizării, utilizându-seindicatorii chimici sau biologici.Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului seînregistrează şi trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare şi dezinfectare, se păstrează decătre persoana responsabilă.Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:a) metoda şi parametrii de sterilizare;b) data sterilizării;c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;d) numele sau iniţiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.Instrumentarul sterilizat şi depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit îndecurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepţie făcându-se pentruinstrumentarul presterilizat.Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecţieică procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim.Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentaţia furnizată de producător în caresă fie descrisă metoda de sterilizare şi precizate recomandările de depozitare şi menţinere a sterilităţii.Această documentaţie trebuie furnizată în cursul acţiunilor de inspecţie. Persoanele responsabile cudepozitarea şi manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucţiunile producătorului demenţinere a sterilităţii.Fiecare salon sau locaţie temporară trebuie să menţină înregistrările privind dezinfecţia şi sterilizareadisponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea trebuie să cuprindă următoarele:a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişă de securitate);b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;c) data, frecvenţa dezinfecţiei;d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia.Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru, precum şi ori de câteori este necesar, de către personal calificat.Deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor se colectează separat, se depozitează, setransportă şi se neutralizează.Controlul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelorcondiţii:a) anumite substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fieînsoţite de fişa de siguranţă a produsului, eliberată de către producător;b) personalul care manipulează astfel de substanţe sau preparate chimice periculoase trebuie să fieinstruit şi să semneze fişa de instruire pentru protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale învigoare;c) substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cuinstrucţiunile producătorului, în condiţiile legii.

Page 23: Suport de Curs-fcmp

Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea.Angajatorul trebuie să asigure angajaţilor săi cursuri periodice de instruire, conform reglementărilorMinisterului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, astfel încât prin activităţiledesfăşurate de aceştia să nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor.Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale periodice,conform prevederilor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controalemedicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de inspecţie.Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.Personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a procedurilor, înconformitate cu responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajaţii trebuie să aibă la dispoziţie trusă deprim ajutor, facilităţi şi personal instruit pentru acordarea primului ajutor.3. Igienizarea lenjerieiPentru următoarele activităţi trebuie să existe incinte separate prin uşi:a) epilare, tratament şi machiaj cosmetic;b) pedichiură, manichiură;c) coafură, manichiură;d) frizerie, bărbierit, manichiură.Dacă în salon se desfăşoară doar activităţi de coafură şi/sau frizerie, inclusiv bărbierit şi manichiură,incinta pentru accesul, recepţia şi aşteptarea publicului este opţională. Temperatura de lucru trebuie să fieconfortabilă şi să nu se situeze sub 200C.Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curăţare, dezinfecţie şi sterilizare se face dupăcum urmează:o se vor folosi prosoape de unică folosinţă.;o spatule din plastic sau metal, tăviţele-dezinfecţie de nivel scăzut sau spălare, urmată deimersie completă în produsul dezinfectant apoi clătire cu apă;o orice suprafaţă inertă sau material moale care a fost stropit cu sânge sau alte fluidecorporale-dezinfecţie de nivel intermediar, ştergere sau imersie completă biocid, urmată despălare;o orice articol care vine în contact cu mucoasele intacte sau cu pielea lezată ori caresusţine un articol steril-dezinfecţie de nivel înalt, spălare urmată de imersie apoi clătire.Utilizarea unui preparat pentru un client se face prin extragerea unei porţiuni din containerulpreparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartiţia acestuia se face folosindu-se unadintre următoarele metode:a) folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porţiuni de substanţă din container;b) folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat;c) folosirea porţiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni contaminareamaterialelor în vrac.Produsele se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj.Personalul trebuie să poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare deschisă,confecţionate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor.Toate echipamentele, accesoriile şi materialele refolosibile trebuie curăţate şi dezinfectate înaintede utilizarea lor la un nou client.Operaţiunile de coafură, frizerie, bărbierit se efectuează respectându-se următoarele:1. Toate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în bună stare de funcţionare, iar modulde utilizare trebuie să respecte instrucţiunile producătorului.2. Părţile din echipament care se pot contamina trebuie curăţate şi/sau dezinfectate zilnic, după necesitate,şi acoperite cu hârtie, care se va schimba periodic.3. Pensulele şi casoletele pentru prepararea spumei de ras se curăţă şi se dezinfectează după utilizareaacestora la un singur client.4. Colectarea părului se va face în saci de polietilenă, separat de alte deşeuri.5. Echipamentul, instrumentarul şi materialele folosite pentru deservirea clientului fac parte din următoarelecategorii:a) articole tăioase şi înţepătoare care pătrund sau pot leza pielea, cum sunt aparate şi lame de rasrefolosibile, bricege, foarfeci de tuns şi de filat etc.; după folosirea la un singur client, articolele de unicăfolosinţă se aruncă, iar cele de multifolosinţă se sterilizează fizic sau chimic, conform prevederilor legale învigoare;

Page 24: Suport de Curs-fcmp

b) articole care vin în contact cu mucoasele, cu pielea lezată sau cu obiectele care susţin articolele sterile,precum şi pensulele de ras, casoletele; după folosirea la un singur client, articolele de unică folosinţă searuncă, iar cele refolosibile se curăţă şi se dezinfectează prin dezinfecţie de nivel înalt sau se sterilizează;c) articole care vin în contact cu pielea intactă şi părul, fără să aibă contact cu mucoasele, cum suntbigudiuri, piepteni, clame, agrafe, perii, alte articole similare; după folosirea la un singur client, articolele deunică folosinţă se aruncă, iar cele refolosibile se curăţă şi se dezinfectează prin dezinfecţie de nivel scăzutsau cu un produs detergent-dezinfectant.ADAPTAREA LUCRARILOR LA CARACTERISTICILE CLIENTULUI1. Stabiliti caracteristicile prezentate de client de care depinde tunsul, de exemplu: lungimea parului densitatea forma si parcursul contururilor forma capului si a fetei caderea naturala a parului existenta de vartejuri.In baza acestor constatari verificati daca este realizabila una din cele trei propuneri de coafuraprezentate in continuare, apoi intrebati clienta daca este de acord cu coafura propusa !!!ASPECTE DE ETICĂ PROFESIONALĂÎn meseria de manichiurist-pedichiurist este de ştiut că fiecare clientă are o concepţie personală înceea ce priveşte felul în care să i se facă manichiura-pedichiura. Încrederea clientei trebuie câştigată princonvingere, ceea ce necesită o atenţie deosebită, competenţă profesională, cunoştinţe temeinice, prezenţădeosebită şi simţ estetic.Persoanele care desfăşoară astfel de activităţi sunt obligate să-şi însuşească aspectele profesionaleşi de tehnica securităţii muncii în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, încât să nu expună la pericolde accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie cât şi a clientului.Discreţia, conştiinciozitatea, seriozitatea profesională, amabilitatea, demnitatea sunt trăsăturileimportante care trebuie să caracterizeze pe orice lucrător din această ramură profesională. Specificulacestei meserii constă în aceea că se execută nu numai lucrări cu caracter de igienă ci şi lucrări menite săducă la înfrumuseţarea aspectului unghiilor, precum şi lucrări de corectare a anumitor defecte. Astfel,lucrările de pedichiura sunt menite să mascheze prin diferite procedee şi tehnici o conformaţie defectuoasăa unghiilor. Orice client trebuie tratat politicos fără a i se lăsa impresia că i s-au observat hainele modeste,profesia sau unele defecte fizice. Nu trebuie uitat că meseria de manichiurist-pedichiurist este în slujbapopulaţiei şi că lucrătorii sunt la dispoziţia clientelei. Meseria de manichiurist-pedichiurist se dezvoltă înfuncţie de modă ajungând până la artă, de aceea pentru a ţine pasul cu moda este indicat ca lucrătorul săşiridice în permanenţă nivelul profesional, participând la cursurile de specializare, la expunerile teoretice şidemonstraţiile practice şi să consulte în mod constant, literatura de specialitate.La intrare, clientul va fi întâmpinat cu zâmbetul pe buze şi poftit în salon.La punctul de lucru, lucrătorul vapăstra în permanenţă ordinea şi curăţenia, va pregăti materialele necesare lucrării, va steriliza instrumentarulşi va observa cu atenţie picioarele şi în special unghiile clientei. Potrivit Ordinului Ministerului SanatatiiPublice nr. 1136/2007, manichiura trebuie sa cuprinda urmatoarele etape: spalarea si dezinfectarea mainiloresteticianului si ale clientului examinarea picioarelor si unghiilor clientului in vederea depistarii bolilordermatologice sau ranilor taierea si pilirea unghiilor tratarea picioarelor cu o solutie antiseptica inmuierea,indepartarea cuticulelor prin mijloace mecanice: impingere, tocire si/sau taiere tratamentul cosmetic alcuticulelor, al unghiilor si al picioarelor: masaj, baie de parafina etc. aplicarea lacului sau a pastelor deunghii si a decorurilor. Inaintea efectuarii procedurilor de pedichiura, trebuie evaluata pielea din jurulunghiilor. In cazul constatarii unor leziuni profunde, tratamentul trebuie amanat.Anatomia şi fiziologia firului de părPărul este partea cea mai expusă acţiunii factorilor atmosferici cum ar fi: praf, vapori toxici, agenţipoluanţi, raze ultraviolete.Atât prin structură, cât şi prin funcţiile sale, părul este un organ viu, care ia naştere dintr-un germen.Celulele se înmulţesc, germenele se dezvoltă, căpătând forma unei sfere goale în interior. În structura celuleise pot distinge trei tipuri de straturi: stratul exterior – ectoderma – care asigură legăturile cu exteriorul; stratul interior – endoderma – care reglează nutriţia; stratul intermediar – mesoderma.Anatomia păruluiPrin îndepărtarea ectodermei de pe ţesutul conjunctiv se pot vedea glandele sebacee şi papilele

Page 25: Suport de Curs-fcmp

capilare. Părul extrage din stratul exterior (ectoderma) substanţele necesare pentru dezvoltarea lui, iar dinmesodermă substanţele necesare întreţinerii sale, asigurându-şi totodată şi restul funcţiilor sale (hrană,respiraţie, musculatură, activitate nervoasă). Starea părului depinde întotdeauna de tipul pielii, de stareagenerală a organismului. Acest lucru se poate realiza prin îngrijirea dermatologică şi prin influenţareacirculaţiei sanguine, a nervilor şi a glandelor. epiderma – stratul de solzi; cortex – stratul fibros – care asigură rezistenţa părului; măduva, respectiv canalul măduvei, fără funcţie specială, cu o rezistenţă slabă, formată din celuleslab îmbibate, separate prin bule de aer.La baza firului de păr se află papilele, unde activează vasele sanguine şi cele necesare pentrutransportul hrănii, organele respiratorii ale părului şi nervii.Sistemul nervos simpatic asigură activitatea nervoasă a papilelor, iar sistemul nervos parasimpaticasigură activitatea nervoasă a glandelor sebacee. Acţiunea celor două sisteme nervoase este contradictorie.În funcţie de echilibrul acestora depinde buna funcţionare a glandelor sebacee şi a stratului germinativ.Buna funcţionare a stratului germinativ asigură creşterea părului. Părul creşte concomitent cu învelişulepidermic până la nivelul de „vărsare” a glandei sebacee. Deasupra locului de „vărsare” a canalului glandelorsebacee, părul creşte liber. Unitatea papilă – rădăcina – glanda sebacee alcătuieşte foliculul pilo-sebaceu,ce se află într-o cavitate fibroasă ce protejează stratul germinativ. Tot aici se află muşchiul, a cărui acţiune„zbârleşte” părul la frisoane sau dă senzaţia „pielii de găină”.Fiziologia firului de părFirul de păr se formează definitiv în piele. Starea şi aspectul părului depinde în mare măsură şi de condiţiileextreme, de îngrijire, de acţiunea agenţilor fizico-chimici exteriori. În unele cazuri se vorbeşte despre omaterie permanentă. Părul care cade este înlocuit de altul nou. În medie, durata de viaţă a firului de păr estede 5 – 7 ani.Creşterea firului de păr începe la bază, pornind de la stratul germinativ şi se desfăşoară astfel: producerea de seebum la nivelul glandelor sebacee; producerea keratinei la nivelul foliculului. Keratina este o proteină compusă din oxigen,hidrogen, carbon, azot şi sulf.Creşterea şi dezvoltarea părului depinde de starea generală a organismului. De exemplu, la femei, dupăsarcină, papilele care au avut de suferit se dezvoltă din nou, rămânând însă mai sensibile. Creştereapărului şi secreţia sebumului sunt influenţate de 3 factori: hrana, secreţia glandelor şi nervi.Baza chimică necesară în formarea keratinei, apigmenţilor sau a sebumului secretat de glandelesebacee depinde de:- hrană (excesul sau deficitul de vitamine sau aminoacizi);- transformarea acesteia şi asimilarea ei de organism(starea aparatului digestiv, a ficatului, a glandelorendocrine)- agenţi motrici care transportă hrana, precum şi deintegritatea vaselor sanguine şi de variaţiile volumuluide sânge transportat.Tipuri de părÎn funcţie de aspectul, natura şi caracteristicile firului de păr se prezintă astfel:1.părul normal, sănătos – este elastic, se modelează uşor şi se piaptănă uşor în stare umedă. Prezintăelasticitate, luciu şi fineţe, deoarece stratul solzos de la suprafaţa firului de păr este compact şi neted. Va fispălat la un interval de 10 zile. Se recomandă folosirea unui şampon cu P.H. neutru.2.părul subţire şi rar – este lipsit de rezistenţă şi este rar ceea ce este determinat de cantitatea redusăşi de grosimea redusă a firului. Deoarece fibrele elastice din interior sunt în număr redus el prezintă unaspect moale şi ofilit. Structura firului de păr se poate întări datorită substanţelor ( de exemplu, compuşilor decalciu), care aderă la păr din exterior şi se infiltrează în stratul solzos. Ca întăritor acţionează asupra păruluişi keratina, colagenul şi proteinele. Nu trebuie lăsat părul subţire să crească mai lung de nivelul umerilor.Lungimea părului trebuie să fie proporţională cu volumul. Părul tuns drept este mai acceptabil decâttunsoarea în scară. În principiu ondularea chimică ester ideală pentru ca firele de păr să devină vizibilpufoase.3.părul gras – este lipicios, umed, atârnă în şuviţă, se lipeşte de cap, pieptănătura îşi pierde repedevolumul şi forma pufoasă. Cauza constă în excesul de sebum (surplusul de grăsime) care, fiind fluidă serăspândeşte uşor de-a lungul firului. Dacă sebumul este amestecat cu mătreaţa se formează un strat umed,

Page 26: Suport de Curs-fcmp

care se aşează pe scalp şi duce la astuparea porilor. În acest mod părul nu mai poate respira, modificânduşinegativ aspectul şi poate duce la căderea lui în cantităţi considerabile. Se recomandă să se spele părulatât de des cât este necesar. Este dovedit că spălatul des nu stimulează în nici un fel secreţia suplimentarăde grăsime. Pentru îngrijire se întrebuinţează produsele speciale care cu siguranţă nu conţin nici grăsime,nici balsam, nici substanţe nutritive cu acţiune de încărcare a părului şi favorabile căderii părului. Părul grasnu se piaptănă prea des pentru că intensifică dispersarea grăsimii pe păr. Foarte important este ca pieptănulşi peria să fie spălate la fiecare spălare a capului. Se vor evita coafurile care sunt lipite de cap. Este indicatăşi ondualrea chimică precum şi decolorarea şuviţelor de păr.4.părul uscat refractar – este de obicei de culoare închisă sau roşcată, firele conţin fibre puternice dekeratină care se opun oricărui efort de modelare. Este lipsit de luciu deoarece glandele produc grăsimeinsuficientă. Se recomandă o spălare odată la 7-14 zile cu şampoane ce au la bază gălbenuş de ou, lanolinăsau lecitină.5.părul deteriorat – suprafaţa firului de păr este aspră, stratul solzos este discontinuu, sfărâmicios.Dacă firele sunt lungi atunci capătul firului este distrus datorită unui proces de îmbătrânire, iar vârfuriledespicate. Se recomandă folosirea unor preparate curative cu substanţe nutritive grase precum şi substanţede refacere care nivelează şi încleiază stratul solzos.6.părul creţ – vălurit sau chiar buclat, aproape întotdeauna rezistent şi stabil, şi cel mai adesea uscat,din această cauză fiind şi friabil. Părul ondulat de la natură posedă din abundenţă ceva ce lipseşte păruluidrept, adică elasticitatea. Părul arată vioi şi natural însă este greu a-i imprima forma dorită, deoarece tindemereu spre forma sa iniţială. Această forţă a părului poate fi „îmblânzită” încărcând părul cu substanţenutritive. Preparatele sunt din seria părului uscat şi friabil. Buclele pot deveni mai strălucitoare cu ajutorullacului ce conţine grăsimi sau ulei de rapiţă. Ele trebuie dozate corect, frecându-le între palme şi apoinetezind părul cu ele. Cea mai potrivită tunsoare este cea în trepte, cărarea şi bretonul evitându-se.7.părul ciufulit, zbârlit – este la prima vedere neted dar pe alocuri creşte în vârtejuri ceea ce împiedicăaranjarea lui. Ondularea chimică ce îmblânzeşte vârtejurile este recomandată. Se recomandă preparatespeciale pentru păr uscat sau deteriorat.8.părul friabil – părul care de abia a crescut din rădăcină este perfect sănătos. Stratul cornos esteîntreg, părul luceşte, este elastic şi moale. Situaţia se schimbă când părul îmbătrâneşte. Deoarece părulcreşte destul de încet (de exemplu, 1-1,5 cm pe lună) atunci vârful părului care a crescut de la cărare pânăla lobul urechii are vârsta de un an. La două spălări pe săptămână întregul păr a suportat 100 de spălări, astat sub jetul fierbinte al feonului 24h şi a suportat câteva mii de pieptănături pe an. În final părul s-adegradat. Stratul solzos care apără firele de păr s-a uzat, astfel că părul şi-a pierdut luciul şi se încurcă uşormai ales la vârfuri. Substanţele nutritive grase, precum şi substanţele de refacere, nivelează şi încleiazăstratul solzos. Este foarte important ca după fiecare spălare să se facă o clătire specială pentru părdeteriorat, pentru ca pieptănul să alunece cu uşurinţă fără să agaţe stratul solzos. La fiecare a 3-4 spălare,în loc de substanţe nutritive se folosesc creme curative. Ele conţin o concentraţie mai mare de substanţe derefacere şi acţionează un timp mai îndelungat.Atenţie:1.fluidul pentru păr aşchiat conţine silicon, care încleiază rupturile, iar vârfurile părului sunt acoperitecu o peliculă protectoare.2.părul friabil distrus nu se piaptănă cu peria, pentru că îi dăunează şi mai mult. Peria este bunăpentru păr uscat de la natură pentru că ajută ca grăsimile să se disperseze mai uşor pe firele de păr.3.pentru a evita încâlcirea părului, după spălare se foloseşte piptenele cu dinţi rari şi rotunjiţi la vârf,care nu afectează stratul solzos. Nodurile sau ghemotoacele din părul încâlcit se descâlcesc cu atenţieşi răbdare. Niciodată nu trebuie rupte sau întinse.Preocuparea pentru sanatate si frumusete dateaza de mii de ani. Dintotdeauna, notiunea defrumusete a fost asociata cu cea de curatenie. in cele mai indepartate vremuri, oamenii foloseau grasimile siuleiurile pentru a-si curata si netezi pielea; alifiile din ulei de palmier, ricin, untura, miere si te i-au aparat deinsolatii, frig, vant ori arsuri.A fi frumos pare un dar divin. Exista o adevarata literatura despre felul in care omul si-a mentinut, ingrijit orichiar sporit frumusetea. Sa ne gandim la Cleopatra, la primul ei indrumar de cosmetica, la Ovidiu, care ascris un "cod\" al cosmeticelor, la femeile celebre (Popeea, sotia lui Nero, folosea o lotiune de fata cecontinea miere in amestec cu lapte de magarita) si chiar la cele obisnuite, care isi ingrijeau fata si trupul cuprodusele naturale ce le stateau la indemana.Cosmetologia (kosmetikos = arta de a-si face toaleta, logos = stiinta) sau cosmetica sta astazi la dispozitianoastra cu o imensa varietate de proceduri si produse ce corespund datelor fiziologice ale pielii.Pielea, aceasta mantie a organismului, trebuie ingrijita, protejata, tratata. ingrijirile cosmetice depind, inprimul rand, de tipul de ten si de calitatea acestuia. Studiind pielea prin dirse metode (vizuala, palpare,

Page 27: Suport de Curs-fcmp

aparate de diagnostic moderne), observam o serie de caracteristici ce incadreaza tenul intr-o anumitacategorie, in functie de criteriile lui morfo-functionale:Tipuri de ten1. Tenul normal reflecta o stare de echilibru, de sanatate a organismului, fara tulburari la nici un nil. Secaracterizeaza prin piele neteda, catifelata, pori invizibili, luciu slab si culoare usor rozata.Acest tip de ten se intalneste la persoaneie foarte tinere, mai rar dupa varsta de 20 de ani. ingrijirilecosmetice au ca scop mentinerea aspectului armonios cu ajutorul produselor ce curata in profunzimepielea si ii mentin aspectul ferm, tonic; se folosesc creme si masti emoliente fara incarcatura prea marede substante biologice .2. Tenul uscat se caracterizeaza prin lipsa sau diminuarea peliculei hidrolipidice cutanate (stratulprotector tn compozitii caruia intra substante complexe grase si apa).Tenul uscat este extrem de sensibil si fragil, fiind predispus la ridare timpurie. Din acest motiv necesita oingrijire corecta. Se va aa in dere hidratarea lui permanenta, folosirea de produse adecvate, cat mainaturale, si efectuarea periodica de tratamente personalizate la cabinetul de cosmetica. Uscaciuneapoate fi determinata de hipofunctia glandelor sebacee, caz in care tenul se numeste alipic (faragrasime): este mat, are pori mici, riduri superficiale si culoare stearsa; prezinta descuamare furfuracee(cojire fina) si elasticitate diminuata.Lotiunile folosite nu trebuie sa contina alcool, ci extracte de te. Se recomanda creme nutriti, hidratante,de protectie, care sa asigure necesarul de substante grase vitalizante. La acest tip de ten, machiajul, pelanga rolul estetic, are un important rol de protectie. O aitfel de uscaciune se datoreaza lipsei apei, adicadeshidratarii cutanate. Deshidratarea tenului poate fi numai superficiala, cauzata de stres, oboseala,poluare, soare, vant, frig sau produse cosmetice neadecvate. Deshidratarea profunda afecteaza sicelelalte tesuturi ale pielii, dermul si hipodermul; de cele mai multe ori, cauzele acestei deficiente sunt denatura interna. Tenul deshidratat se caracterizeaza prin piele subtire, foarte fina si sensibila, tonusdiminuat, culoare stearsa, aspect usor pergamentos; se rideaza foarte usor.Ingrijirea cosmeticapresupune folosirea produselor de hranire si hidratare ce contin ingrediente biologic acti.3. Tenul gras se caracterizeaza printr-o hipersecretie a glandelor sebacee. Anomalia poate aa cauzedirse: alimentar echilibrat" class="alin2">regim alimentar cu prea multe grasimi, proteine, prajeli sidulciuri rafinate, soare in exces, produse cosmetice neadecvate, dezechilibre endocrine sau genetice.Tenul gras poate fi uleios si prezinta o scurgere libera a sebumului la nilul pielii, pori deschisi, pielelucioasa si ingrosata, culoare galbuie, descuamare (sensibilitate la agenti microbieni).Acest tip de ten prezinta si o deshidratare superficiala, pentru ca sebumul blocheaza circulatiaintracelulara. Curatarea se face cu emulsii speciale si lotiuni tonice care asigura si reglarea secretieisebacee. Spalatul se face cu sapunuri speciale; sunt recomandate masti absorbante si cremereductoare. Gomajul este obligatoriu ce) putin o data pe saptamana. Machiajul cu pudre usor sicati areun rol benefic.Tenul asfixie prezinta piele neregulata, aspra, ingrosata, culoare cenusie, circulatie sangvina si limfaticadeficitara,Pentru a remedia aceste neajunsuri, feriti-va de soare, introduceti in alimentatie cat mai multe legume si fructe proaspete, vitamine din complexul B, cereale integrale. Evitati si combateti constipatia ori statul timp indelungat in incaperi inchise.Produsele cosmetice recomandate: demachiantele si lotiunile tonice cu actiune de curatare si reglareblanda, neiritanta, care sa refaca filmul hidrolipidic al pielii. Numai asa pielea poate fi tratata eficient.Sunt indicate cremele hidratante pe baza de extracte de te si legume cu rol de reducere a secretieisebacee. Trebuie insistat in mod deosebit pe procesul de curatire a tenului atat in programul de ingrijirela domiciliu, cat si in cadrul cosmetic efectuat de specialist. Mastile astringente, gomajul, peelingulcosmetic si, la nevoie, medical ( mai jos, cap. 5.6.5.) sunt procedee de baza in ingrijirea tenului gras.4. Tenul mixt este cel mai frecnt. Axul facial (frunte, nas, barbie) are aspect de ten gras, restul partilorfetei apropiindu-se fie de caracteristicile tenului normal, fie de ale celui uscat. Exista tenuri sensibilecare, la schimbarile bruste de temperatura sau in timpul emotiilor, prezinta o roseata difuza pe pometi,pe aripile nasului si barbie. in timp, datorita repetarii puseelor congesti, vasele capilare de la suprafatapielii se dilata si devin vizibile. Acestea poarta numele de telangiectazii si pot lua aspect de cuperoza.Sensibilitatea tenului poate fi tinuta in frau prin evitarea excesului de sapun si soare, precum si avariatiilor de temperatura. De asemenea, trebuie evitate condimentele, abuzul de cafea, alcoolul.Produsele cosmetice recomandate sunt cele emoliente, calmante, decongesti, pe baza de rutin siazulen, care au rolul de a stopa aceste neajunsuri. Neingrijita, cuperoza, pe fondul modificarilor datoratemenopauzei, se poate accentua.Tratamente pentru întreţinerea păruluiDistrugerea părului poate proveni din următoarele cauze: executări prea frecvente ale permanentului,

Page 28: Suport de Curs-fcmp

executarea necorespunzătoare a permanentului, spălarea părului cu un produs necorespunzător, executareavopsirii în mod necorespunzător sau decolorarea părului cu o concentraţie prea mare a apei oxigenate. Dinaceste motive, numeroase lucrări (vopsit, decolorat, permanent) nu se pot executa. Datoria coaforului estede a contribui prin tratamente corespunzătoare la regenerarea părului. Clătirile care se mai numesc şi„recondiţionări” sau „balsamări” acţionează ca preparate curative pentru păr. Sarcina lor constă în a netezidin nou stratul solzos deranjat prin spălare, astfel încât părul să poată fi pieptănat uşor. Clătirea se face dupăspălare.La preparatele normale, puterea de acţionare durează de la o spălare la alta. Preparatele mult maiactive pe bază de uleiuri şi creme trebuie utilizate la părul care se aşchiază puternic. În acest caz, eleîncleiază stratul solzos şi hrănesc părul devenind mai moale şi mai elastic. Acest procedeu este necesardacă părul a fost supus de mai multe ori la permanent chimic sau decolorare, dacă nu a fost apărat de soaresau a fost supus acţiunii apei sărate sau clorurate, după care părul nu a fost spălat bine.Preparatele curative conţin acxeleaşi substanţe ca şi cele de clătire, dar într-o concentraţie mult maimare. Este necesar un timp mult îndelungat pentru ca părul să le absoarbă (15-30 mi). Acest proces sepoate intensifica la căldură. După aplicarea preparatului pe păr, capul trebuie înfăşurat într-o folie şideasupra acesteia se înfăşoară un prosop încălzit. Este foarte important ca preparatul să se înlăture bine depe păr prin spălare uşoară.Aceste tratamente ajută unora iar altora nu. De regulă, preparatele de acest gen conţin extracte dinplante, extracte şi preparate albuminice care stimulează circulaţia sângelui şi schimbul de substanţe. Ele aumenirea să întărească rădăcinile pentru formarea noilor fire de păr şi să asigure substanţele necesare.Îngrijirea suplimentară şi întrebuinţarea oricăror substanţe nutritive nu dăunează niciodată pielii capului.Ingrediente de refacereIngredientele de refacere acţionează în felul următor: prin distrugerea firului de păr se schimbăproprietăţile chimice ale keratinei din care este compus acesta. Din cauza acestor transformări, porţiuniledistruse atrag substanţele nutritive ca un magnet. Rezultatul este că golurile din stratul superior distrus seumple, părul devine din nou lucios şi elastic. Unele ingrediente pătrund în păr cum ar fi proteina mătăsoasă,colagenul şi compuşii keratinici. Aceeaşi acţiune o are pantenolul, derivatul acidului pantoteic din complexulvitaminei B, care asigură umiditatea şi elasticitatea. Uleiurile fine, de genul uleiului din lăstarii de grâu încolţitsau alte asemenea uleiuri, acoperă părul cu o peliculă fină care protejează şi îl fac elastic.Este dăunător părului deteriorat – pieptănarea – distruge şi mai mult stratul solzos şi aşa suficient deafectat. Se poate pieptăna doar partea sănătoasă a părului chiar de la rădăcină. Compuşii siliconuluiîncleiază capetele aşchiate ale părului şi le acoperă cu o peliculă protectoare. Dacă părul este puternicdeteriorat este necesar să se taie vârfurile. Problema pielii uscate a capului şi a părului friabil nu constă îndeteriorarea zilnică a părului ci în starea de inerţie a glandelor secretoare. Acestea produc o cantitate prearedusă de grăsime pentru a gresa în măsura suficientă părul. Cauza acestui neajuns constă în: - ca şi lapărul gras – în structura condiţionată genetic. Pentru îngrijirea acestui tip de păr se utilizează aceleaşimijloace ca şi la părul friabil, la care se adaugă masajele care uşurează circulaţia sângelui. La acestemasaje se întrebuinţează cu efecte benefice apa specială pentru păr, care conţine extracte de ierburi şigrăsimi uşoare. Pentru masaje se aplică degetele la rădăcina părului şi se fac mişcări circulare. Este bună şimetoda de periere zilnică cu peria. Aceasta stimulează pielea capului şi dispersează uniform grăsimeapărului.Căderea păruluiDurata vieţii fiecărui fir este limitată. Când această perioadă se termină părul cade, lăsând loc altui fir.Creşterea părului durează de la 3-7 ani în cazuri excepţionale ceva mai mult. După aceea rădăcina firului îşiopreşte schimbul de substanţe şi se micşorează. Părul se mişcă în rădăcină timp de 2-4 luni şi în final cade.Astfel capul pierde într-o zi până la 100 de fire, ceea ce, la un volum total de peste 100.000 de fire, nureprezintă o problemă. Verificaţi dacă fiecare fir de păr are la capăt un mic ghemotoc alb (rădăcina). Dacă nuexistă atunci firul nu a căzut ci doar s-a rupt şi nu se socoteşte. Dacă dimineaţa găsiţi pe pernă mult păr esteun semn îngrijorător. Hormonii pot fi cauza frecventă a căderii părului. La bărbaţi, aceasta duce la chelie iarla femei la o pierdere „difuză” a părului. Difuzia înseamnă că părul nu cade dintr-un anumit loc ci uniform depe toată suprafaţa capului.Cauzele hormonale cunoscute sunt: căderea părului după graviditate când se schimbă brusccomponenta hormonilor. În timpul gravidităţii au asigurată o fază prelungită de creştere a părului. Cunaşterea copilului această fază se întrerupe brusc şi într-un timp scurt cade dintr-o dată mult păr. Creştereapărului se restabileşte imediat ce procesul hormonal se echilibrează. Aceasta se produce după 6-8 luni.Preparatele anticoncepţionale pot duce, de asemenea, la intensificarea căderii părului. La osensibilitate mare ele pot acţiona în mod identic cu hormonul testosteron, care determină calviţia la bărbaţi.Nici acesta nu este un mtiv de panică pentru că la femei nu există niciodată asemenea cazuri disperate ca la

Page 29: Suport de Curs-fcmp

bărbaţi. Această problemă trebuie însă discutată cu medicul pentru că nu este vorba numai de cădereapărului ci şi de alte fenomene: pielea capului şi a feţei devine mai grasă ca de obicei.Alimentaţia influenţează foarte mult creşterea părului pentru că tot ce este necesar creşterii păruluise obţine prin ea. De aceea trebuie să ne amintim întotdeauna, mai ales în cazul curei de slăbire. Oalimentaţie unilaterală şi în special deficitul de albumină şi de fier poate duce la pierderea părului, care serestabileşte când se echilibrează alimentaţia.Stresul puternic poate provoca o scădere evidentă a părului. Părul nu cade dintr-o dată ci după 2-3luni. Cauza este distrugerea temporală a echilibrului hormonal.Boala – în special o infecţie cu o temperatură ridicată (congestia pulmonară gravă) poate duce la căderea părului.Unele medicamente ( de exemplu preparatele care accentuează fluidizarea sângelui) pot duce lacăderea părului. Din fericire, în toate cazurile enumerate creşterea părului se restabileşte imediat ce factorulnociv este îndepărtat. Când părul cade în smocuri sau când această cădere a părului continuă fără cauzeevidente se va apela la medicul dermatolog. Când părul capului îşi pierde aspectul pufos, cauza pierderipoate fi nu neapărat căderea lui, cât şi ruperea lui superficială. La ruperea părului, acesta rămâne pe pernăsau pieptăne, rădăcina părului fiind sănătoasă. Poate este afectat numai firul de păr, în aşa măsură încât numai rezistă unui efect mecanic şi se rupe, uneori chiar de lângă rădăcină. Cel mai adesea cauza acesteiruperi este efectuarea necompetentă a unei ondulaţii chimice sau a unei decolorări puternice. O altă cauzăpoate fi distrugerea pielii capului datorită unei ciuperci, ca urmare a netratării mătreţei. Această infecţie poate distruge pielea şi rădăcina părului atât de mult încât din rădăcini nu mai pot creşte decât fire slabe şi friabile.Rezolvarea problemei constă în tunderea scurtă iar când există şi mătreaţă este necesar un tratamentintensiv pentru vindecarea pielii capului.Boli ale părului / scalpuluiAşa cum şi pielea are dezechilibre, aşa se poate întâmpla ca şi părul să aibă la un moment datanumite dezechilibrări de la normalitate. Dacă se întâmplă ca o clientă să aibă o boală a scalpuluiinfecţioasă, coafeza trebuie să o îndrepte către un specialist, un dermatolog, pentru a evita înrăutăţireasituaţiei. În plus, ea nu poate fi servită din cauza pericolului de infectare.Totuşi, existe dezechilibre ale scalpului care nu sunt atât de grave şi care sunt tratabile, cum estemătreaţa.MătreaţaCelulele pielii capului se desfac în mod constant. Celulele care mor se desprind uşor de pe suprafaţapielii. Celulele moarte devin vizibile sub formă de mătreaţă numai atunci când se aglomerează. Un singursolzişor de mătreaţă este format din 500 – 1000 celule cornoase. Această aglomerare a celulelor sedatorează cornificării pielii capului, cauza nefiind cunoscută prea bine. Întrucât apariţia mătreţei este însoţităde o secreţie abundentă a glandelor secretoare de grăsime experţii presupun că prin descompunereabacteriană a grăsimilor iau naştere substanţe ce provoacă o cornificare avansată.Mătreaţa apare şi în cazul în care pielea capului prea uscată şi se irită uşor datorită şamponului decalitate inferioară, a permanentului neigienic sau a aerului prea uscat din cameră. Acest tip de mătreaţă, deregulă, trece de la sine îndată ce cauza încetează.Cea mai utilizată substanţă în tratarea mătreţei se numeşte OCTOPIROX. Aceasta desface de pepiele celulele cornificate şi încetineşte procesul de cornificare. Doza de substanţă împotriva mătreţei înşampoanele speciale este destul de slabă dar suficientă pentru îngrijire. În cazurile mai complicate serecomandă un tratament special. De obicei preparatele curative se aplică pe pielea capului înainte despălare şi se lasă acolo un timp oarecare. La nevoie se repetă tratamentul. Mătreaţa dispare în cel mult treisăptămâni dar din păcate nu întotdeauna. Predispoziţia pentru formarea mătreţei rămâne pentru cătratamentul îndepărtează doar simptomul. Ea poate apărea din nou iar asta implică repetarea tratamentuluicare trebuie făcut fără întârziere, deoarece bacteriile şi ciupercile găsesc un mediu hrănitor ideal în pieleaafectată de mătreaţă. Urmările posibile sunt distrugerea capacităţii de creştere a părului, care duce lacăderea lui. În afară de aceasta este foarte importantă spălarea deasă a părului.Periile şi pieptenele trebuie păstrate mereu curate.Îmbolnăvirea efectivă a pielii capului este Pecinginea Solzoasă. Simptomele sunt cele ale mătreţeiobişnuite, dar:-mătreaţa rezistă în ciuda tuturor tratamentelor şi se ameliorează doar puţin;-pielea de sub păr nu este numai cu mătreaţă, are şi o tendinţă de înroşire;în aceste cazuri trebuie consultat medicul dermatolog.Protecţia contra soareluiNu numai pielea, dar şi părul capului este supus distrugerii de către razele ultraviolete. Sub influenţa

Page 30: Suport de Curs-fcmp

acestora acţionează asupra părului la fel ca şi perhidrolul – vechiul mijloc de decolorare a părului. Pigmenţiise distrug, părul se deschide la culoare iar structura lui devine poroasă. Pentru ca acest proces să înceapă,nu este nevoie neapărat ca părul să fie ud. Este suficientă umiditatea obişnuită a aerului şi umiditateanormală a pielii capului. Soarele evaporă umiditatea necesară keratinei părului. În urma acestei acţiuni, păruldevine uscat şi îşi pierde elasticitatea. Cu cât este mai rezistent stratul solzos cu atât părul este mai protejatîmpotriva razelor ultraviolete. Trebuie să se aibă în vedere protecţia părului mai ales în cazul ondulaţieipermanente sau când părul este vopsit sau decolorat.Părul lung şi friabil necesită de asemenea o protecţie deosebită.Protecţia părului în timpul verii se va face ca preparate cu filtre ultraviolete (lac, gel umezitor şi creme),şampon deosebit de moale cu substanţe nutritive care menţin umiditatea; preparate curative şi de clătire cuumefianţi; părul lung are nevoie de „fluid” pentru păr aşchiat.Spălatul părului şi uscatul cu feonulProduse şi ustensile necesareProdusele necesare spălării părului sunt: şampon adecvat tipului de păr, balsam (când este cazul) şidiferite produse sau tratamente atunci când este cazul. Ustensilele necesare sunt: Gulerul de protecţie, douăprosoape, o pelerină şi nu în ultimul rând, o scafă.Spălatul păruluiPrin spălare se elimină impurităţile şi sebumul depus pe păr. Spălarea părului este importantă, de eadepinzând în mai multe cazuri reuşita permanentului, a vopsitului, a ondulaţiei. Pentru spălarea păruluise recomandă şampoane de preferinţă nealcaline.Înainte de spălare este necesar ca părul să fie descurcat, mai ales un păr moale, tapat, buclat. Ladescurcat trebuie să se ţină seama de sensibilitatea pielii capului şi de calitatea părului, alegând uneltele dedescurcat cele mai corespunzătoare.Scafa se plasează exact la înălţimea cefei clientei, avându-se grijă ca aceasta să stea cât mai comodcu capul pe spate. Pentru a proteja îmbrăcămintea se aplică la ceafa clientei un prosop şi o pelerină. Seclăteşte părul cu apă caldă, după aceea se pune şamponul în cantităţi mici, se freacă mai întâi între palme şiapoi pe păr. Se freacă părul de la frunte spre ceafă cu pulpa degetelor ( nu cu unghiile), cu energie dar fărăbrutalitate. Se insistă la curăţarea marginilor contururilor, de la frunte, tâmple, din spatele urechilor şi de laceafă. Nu se lasă mult timp şamponul pe păr. Substanţele hrănitoare şi cele de curăţare acţionează încâteva secunde.După spălare părul trebuie clătit foarte bine, pentru că resturile de şampon pot reduce luciul şi aspectulpufos al părului. După aceea părul se stoarce uşor prin presare, se şterge uşor în prosop fără bruscări. Înstare uscată fibrele din constituţia firului de păr sunt foarte dure. Această stare se pierde brusc atunci cândpărul este umezit. Stratul solzos exterior se umflă în apă şi devine mai sensibil. La o pieptănare mai atentă,unele particule din stratul solzos se aşchiază şi se rup. Aceasta scade rezistenţa părului, luciul şielasticitatea. De aceea pentru pieptănarea şi aranjarea părului în stare udă se foloseşte numai pieptenele cudinţi rari, care nu trebuie să fie ascuţiţi. Nu se foloseşte peria la părul ud.Este important ca la descâlcirea părului să se înceapă de la vârf şi treptat să se treacă mai sus pentrua evita ruperea prin întindere. Dacă părul nu se lasă uşor la pieptănat este un semnal sigur că el estedeteriorat. Alegerea şamponului la spălarea părului este foarte importantă şi trebuie să corespundă tipului depăr, stării lui de sănătate, culorii şi calităţii lui.Şamponul pentru păr normal – trebuie să aibă proprietăţile necesare spălării. El trebuie să fie uşorprotector. Şamponul pentru păr subţire (de „înfoiere”) – conţine pe lângă substanţele de spălare, component care întăresc părul (keratină, proteină mătăsoasă, extract de ierburi). Aceşti componenţi conferă părului o duritate suplimentară, iar datorită lor firele de păr nu se lipesc unele de altele.Şamponul pentru păr gras – conţine substanţe de spălare care menajează în primul rând pieleacapului. Acest şampon nu conţine substanţe nutritive care ar îngreuna suplimentar părul. Adaosuri pot finumai elemente bactericide şi extracte de plante care conferă părului o asprime la pieptănat. Acestesubstanţe au rolul să neutralizeze secreţia de grăsime a pielii şi împiedică lipirea părului după spălare.Şamponul pentru păr uscat şi friabil – conţine substanţe nutritive ca lanolina sau lecitina,ingredienţi sintetici adezivi care revogorează părul făcându-l elastic şi neted. Aceşti ingredienţi repară micilerupturi din stratul solzos şi îmbunătăţesc substanţial adaptabilitatea părului ud la pieptănat. La părul subţiresau cu grăsime la rădăcină şi care se aşchiază la capete nu se recomandă un astfel de şampon. Adaosurilenutritive pot îngreuna mult părul şi el se lipeşte repede. În acest caz este mai bine să se întrebuinţezeşamponul special pentru păr gras şi să se urmeze un tratament curativ pentru vârfurile părului.Masajul capilarSe execută în continuarea spălatului când părul şi pielea capului sunt curate. Înainte de a se începemasajul este indicat să se observe cu atenţie pielea capului şi starea firului de păr.

Page 31: Suport de Curs-fcmp

Masajul manualEste compus din mai multe mişcări care se execută urmărindu-se sensul circulaţiei sângelui, direcţianervilor şi a muşchilor, adică de la ceafă spre creştet, de la tâmple spre creştet şi de la frunte spre creştet. Îngeneral masajul se începe şi se încheie cu o mişcare descongestionantă care relaxează clientul. Masajul seîncepe de la frunte, execuntându-se cu ambele mâini – scurte, circulare în sens ascendent. Apoi se face oalunecare spre tâmple apăsând uşor pielea. Prin aceste mişcări repetate de 3-4 ori se obţine un efectcalmant. În continuare se execută mişcări de presiune menite să influenţeze circulaţia sanguină.-mişcarea de presiune pentru hiperemie: cu degetul mare se împinge, se deplasează pieleacapului, adunând-o şi strângând-o ca la extragerea punctelor negre.-mişcarea de presiune în zig-zag pe cărări: se desparte părul prin cărări succesive, se aşează faţăîn faţă degetele de la mâna stângă şi cele de la mâna dreaptă la o distanţă de 2-3 cm şi se deplaseazăpielea capului astfel cva să se apropie degetele. Pe urmă degetele împing pielea de-a lungul cărării, dar omână împinge pielea în sus iar cealaltă în jos, deci în sens invers.-mişcările de presiune circulară: se aplică degetele mâinii drepte în regiunea frontală şi cele de lamâna stângă în regiunea occipitală, podul palmei fiind îndepărtat însă de cap şi se execută o presiuneenergică asupra pielii, astfel încât să se deslipească şi să se cuteze. În acest timp sunt imobilizate, degetelenu alunecă pe piele şi nu freacă părul, numai pielea capului este aceea care trebuie să se mişte. Se repetăaceastă mişcare, aplicându-se de data asta degetele în regiunea temporală, deasupra urechilor.-mişcarea de presiune pentru imobilizarea totală a pielii capului: se aşează palmele întâi înregiunea temporală şi se deplasează pielea capului înspre creştet, palmele fiind imobilizate în acest timp.Apoi se aşează palmele în regiunea frontală şi occipitală, procedându-se identic. Masajul se încheie cu omişcare descongestionantă. Se aşează palmele întâi în regiunea temporală şi se deplasează pielea la ceafă,unde se execută alternativ mişcări de alunecare de sus în jos.Atenţie!În caz de seboree nu se va masa zona temporală şi în cazul în care ne confruntăm cu o cădereabundentă a părului nu vom executa masaju.Proprietatile firului de parRezistenta parului este mare la agenti fizici si biologici:1. Firul de par este flexibil si elastic.2. Parul este higroscopic.3. Firul de par are proprietate absorbanta sau de fixare.Structura chimică: 85% keratină 10% apă 3% lipide 0,5% pigmenţi substanţe minerale.Dupa Culoare:- roşie- neagră.- Nuanţele diferite sunt rezultatul combinării dintre cei doi pigmenţi.Alte caracteristici: Strălucire Grosime Rezistenţă Elasticitate Gradul de ondulare naturală Desime.În funcţie de secreţia de sebum: Părul normal Părul gras Părul uscat.În funcţie de grosime: Părul gros Părul subţireÎn funcţie de gradul de ondulare:Par cret Par dreptIngrijirea parului si a pielii capului, in saloanele de Coafura.

Page 32: Suport de Curs-fcmp

Prin spalare se elimina impuritatile si sebumul depus pe par. Spalatul parului este important, de eldepinzand in mai multe cazuri reusita: Permanentului Vopsitului Ondulatului Tunsului Coafatului.Tehnica spalarii parului.· Determinarea starii parului si a pielii capului· Alegerea samponului si a tratamentului· Aplicarea produsului pentru spalat· Aplicarea tratamentului· Masuri de igiena.Inainte de spalare este necesar ca parul sa fie descurcat, mai ales un par moale, tapat sau buclat.La descurcare trebuie sa se tina seama de sensibilitatea pielii capului si de calitatea parului, alegand uneltede descurcare corespunzatoare.Scafa se plaseaza exact la inaltimea cefei clientei avandu-se grija sa stea cat mai comod cu capulpe spate. Pentru a proteja imbracamintea, se aplica la ceafa un prosop si pelerina.Se clateste parul cu apa calda, se pune sampon in cantitati mici, se freaca in palme, apoi se aplicape par. Se freaca scalpul de la frunte spre ceafa cu buricul degetelor, cu energie, pe toata suprafata capului.Se insista la curatarea marginilor, contururilor de la frunte, tample, in spatele urechilor si la ceafa. Samponulnu se lasa mult timp in par deoarece substanta hranitoare si de curatare actioneaza in cateva secunde.Dupa spalare parul trebuie clatit foarte bine, pentru ca resturile de sampon pot reduce luciul siaspectul pufos al parului. Dupa aceea parul se stoarce usor prin presare si se sterge in prosop fara bruscari.In stare uscata fibrele din constitutia firului de par sunt foarte dure. Aceasta stare se pierde brusc atunci candparul este umed. Stratul solzos extern se umfla in apa si devine mai sensibil. La o pieptenare atenta, uneleparticule din stratul solzos se aschiaza si se rup, scanzand rezistenta parului, luciul si elasticitatea, de aceeapentru pieptanat si aranjat parul in stare uda se folosesc numai pieptene cu dinti rari neascutiti. Esteimportant ca la descalcire sa se inceapa de la varf si treptat sa se treaca la partea de sus pentru a evitaruperea prin intindere.Daca parul nu se lasa usor pieptanat este un semnal sigur ca el este deteriorat.Alegerea samponului potrivit la spalarea parului este foarte importanta si trebuie sa corespundafirului de par, starii de sanatate, culorii si calitatii lui.Produse pentru ingrijirea parului: Şamponul de păr Balsamul Măştile capilare Uleiurile capilare Loţiunile tonice.Acesta trebuie sa fie potrivit firului de par, starii de sanatate, culorii si calitatii lui:• Sampon pentru par subtire• Sampon pentru par gras• Sampon pentru parul normal• Sampon pentru par uscat si friabil• Samponul pentru par vopsit.Sampon pentru par subtire – contine pe langa substanta de spalare, componente care intaresc firulde par: Keratina proteina matasoasa extract de ierburi; acestea ii confera parului o duritate suplimentara, datorita lor firele de par nu selipesc unele de altele.Sampon pentru par gras – contine substante de spalare care menajeaza in principiu pielea capului,acest sampon nu contine substante nutritive care ar ingreuna supletea parului, ci dimpotriva poate continealte elemente: bactericide si extracte din plante care confera parului o asprime la suprafata, acestesubstante au rolul sa neutralizeze secretia de grasime a pielii capului si impiedica lipirea parului dupaspalare.Sampon pentru parul normal – trebuie sa aiba proprietati necesare spalarii si trebuei sa fie usorprotector. Sampon pentru par uscat si friabil – contine substante nutritive cu lanolina si lecitina, ingredienti

Page 33: Suport de Curs-fcmp

sintetici care revigoreaza parul facandu-l elastic si neted; aceste ingrediente repara micile rupturi din stratulsolzos si imbunatatesc substantial adaptabilitatea parului ud la pieptanare.La parul subtire sau cu grasimi laradacina si care se aschiaza nu se recomanda acest sampon, adaosurile nutritive pot ingreuna mult parul siel se lipeste repede. Samponul pentru par vopsit – mentine cuticula inchisa dupa vopsire pastrand in par pigmentii de vopsea mai mult timp.Armonia feţei şi volumul coafuriiÎntotdeauna când dorim să alegem o coafură, trebuie să luăm în considerare mai mulţi factori: tipul depăr, fizionomia clientei (forma figurii ei: rotundă, în formă de pară, pătrată, triunghiulară, dreptunghiulară, înformă de diamant sau de inimă – vezi imaginile), culoarea părului şi dorinţa clientei. De asemenea, coafezatrebuie să depisteze în prealabil defectele capului clientei pentru a le masca. În general, această mascare aimperfecţiunilor se realizează în mod special prin volumul coafurii.Faţă rotundă Faţă pătratăFaţă în formă de perlă Faţă alungităFaţă în formă de diamant Faţă în formă de inimăDefecte ale capului – corectarea lorTipuri de disproporţii ale capuluiÎn viaţa de zi cu zi întâlnim persoane cu diferite defecte:· sprâncene înalte· ochi rotunzi şi mari· distanţa prea mare dintre sprâncene· sprâncene drepte sau căzute pe ochi· frunte lată· obraji proeminenţi· maxilar mare· păr foarte aspru (spongios)· păr puţin· cap turtit· perciuni foarte alungiţi· vârtejuri· goluri de păr· comedoane de grăsime· chelie· păr abundent· gât gros şi scurt· gât lung şi subţire· urechi mari· nas lung sau lat· obraz mare sau micUNGHII1. Structura unghieiDin punct de vedere al aspectului unghiei se cunosc 3 tipuri de unghii şi anume:● unghia lipită de deget, numită şi unghia plată● unghia mică – care se desfăşoară pe o suprafaţă foarte redusă şi care este situată foarte aproape derădăcina unghiei. La acest tip de unghie nu prea se recomandă modelaj de unghii false, deoarece montajulacestora se va face extrem de greu, dat fiind spaţiul foarte mic de manevră al manichiuristei şi corecţiaimportantă pe care va trebui s-o facem unghiei false înainte de aplicare (aproape jumătate din lăţimeaunghiei false se pierde prin ajustare).În cazul acestui tip de unghie se întâlneşte foarte des (90% din cazuri) atât în partea superioară aunghiei cât şi în cea inferioară (liberă) posibilitatea ca unghia să fie încărnată, sau altel spus partea cărnoasăa unghiei a migrat spre zona unghiei acoperind-o în proporţie mai mică sau mai mare funcţie de caz.● unghia cu muchia exterioară liberă este unghia foarte indicată modelajului de unghii false şi care sesupune uşor oricărui tip de manichiură. Acest gen de unghie arată în felul următor: este aproape ovală,unghia se răsfrânge frumos peste partea cărnoasă a degetului numită hyponychium, cu o suprafaţă liberălăsată la dorinţa persoanei şi care privită dedesupt apare transparentă.Din punct de vedere structural unghia este alcătuită astfel:● rădăcină – aflată sub piele la baza unghiei, este alcătuită din celule noi. Cele vechi sunt mai tari şi suntîmpinse în afară.● corpul unghiei – este format din straturi de celule de keratină întărită. Partea plată a unghiei nu conţine nici

Page 34: Suport de Curs-fcmp

nervi, nici capilare. Trebuie evitată curăţarea unghiei în profunzime pentru a nu produce leziuni patuluiunghiei sau pentru a nu separa corpul unghiei de patul său.● pieliţa sau cuticula – este porţiunea îngustă de piele aflată la baza unghiei care se împinge cu beţişorul deportocal şi ulei vitaminizant.● patul unghiei – se găseşte sub unghie şi conţine nervi şi capilare de sânge care se reflectă prin unghie,dându-i un aspect rozaliu. Se întinde de la rădăcină până la marginea liberă a unghiei.● marginea liberă – este situată dincolo de hyponychium● matricea – suprafaţa care este situată în partea de jos a rădăcinii şi este producătoare de celule dekeratină ce conţin capilare de sânge şi nervi. Această parte este foarte sensibilă şi atunci când este lovităpoate duce la căderea unghiei.● hiponichium – este pielea subţire de sub partea liberă a unghiei● eponichium – sau pieliţa de la baza unghiei care încadrează unghia şi partea unde unghia intră în piele● lunula – se prezintă sub formă de semilună care leagă matricea de patul unghieiFormele unghiilor: Unghiile pot avea următoarele cinci forme:- pătrată- evazată- ovală- ascuţită- rotundă2.Iregularităţi ale unghiilora)Unghiile văluitePe unghie apar rizuri care pot fi uşor pilite pentru a fi atenuateb) Adâncituri pe unghieSunt rezultatul unor probleme apărutela celulele din matrix. Se vor lucra cu foartemare grijă.c) Leuconychia – sunt petele albe care apar frecvent pe unghie, dar nu indică o boală. Deplasându-se o dată cu creşterea unghiilor, în cele din urmă dispar.d) Ony chauxis – reprezintă hipertrofierea unghiei(creşterea exagerată a unghiei în grosime). Poate fi cauzată de o infecţie locală. Dacă infecţia este prezentă, nu se lucrează la ea. Dacă infecţia nu este prezentă, nu se poate lucra cu pila.e) Onychatrophie – atrofia, reducerea dimensiunii unghiei datorită unor lovituri sau a contactului cu detergenţi puternici. S-ar putea lucra, dar cu foarte multă grijăf) Pterigium – este o creştere exagerată a cuticulei peste unghie. Sugeraţi clientei manichiura cu ulei cald, de preferat de măsline.g) Onychophagie – unghii roase cu dinţii. Sugeraţi clientei să renunţe la acest obicei făcându-şi frecvent manichiura.h) Onychorhexis – unghii despicate datorită unor lovituri, pilirii incorecte a unghiilor sau utilizării excesive a solvenţilor pentru ojă. Sugeraţi clientei manichiura cu ulei cald.i) Unghii de forma cojii de ou – acestea sunt foarte subţiri, albe şi mult mai flexibile decât unghiile normale. Partea liberă a unghiei se curbează mult. Denotă boli cronice de origine sistemică sau nervoasă.j) Unghii albăstrui – datorită unei proaste circulaţii a sângelui sau a problemelor cardiace. Se poate facemanichiura obişnuită.k) Unghia care prezintă pete roşiatice sau maronii se datorează unor lovituri puternice care au determinatsângerarea petului unghiei. Petele dispar o dată cu creşterea unghiei. Aceste unghii pot fi lucrate cu multăatenţie.3. Boli ale unghiilorOrice unghie care pare bolnavă cu semne de infecţie sau pe un deget înroşit, umflat, iritat, dureros sau cu puroi nu se lucrează de către manichiurista ei, aceea se trimite la doctor.ONYCHOSIS este un termen tehnic care se referă la orice boală a unghiei.a) ONYCHOMICOZA – este o infecţie cauzată de paraziţi vegetali. Se prezintă ca o încărcătură albicioasăcare poate fi răzuită sau ca striuri galbene în interiorul unghiei. Boala porneşte de la partea liberă şi se răspândeşte către rădăcină. Porţiunea infectată este groasă şi decolorată. Pe măsură ce infecţia avansează, apar iregularităţi de grosime, straturile infectate se desfac de unghie şi lasă să se vadă partea bolnavă a patului unghiei.b) PARONYCHIA – este o infecţie, o inflamare a ţesutului de jur împrejurul unghiei. Este o infecţie generatăde bacterii.c) ONYCHIA – este inflamarea matrixului şi se datorează infectării cu bacterii din cauza instrumentelor de

Page 35: Suport de Curs-fcmp

manichiură.d) ONYCHOCRYPTOSIS – unghii încărnate care pot genera o infecţie şi apar datorită pilirii exagerate aunghiilor în partea laterală.e) ONYCHOPTOSIS – este căderea unghiilor (una sau mai multe) şi are drept cauză sifilisulf) ONYCHOLYSIS – este depărtarea unghiei de patul ei dar fără ca să cadă. Denotă boli interne. În funcţie de aspectul, culoarea, forma lor unghiile pot indica boala sau bolile de care suferă persoana în cauză astfel:● unghiile de culoare roz indică sănătate, alimentaţie corectă, regim de viaţă corect, fără deviaţii● unghiile albăstrui indică anemie sau o toxicitate mărită în organism. Nu facem recomadări, astfel de cazurisunt numai de competenţa medicului.● unghiile fragile, subţiri indică o deficienţă de vitamine, care dacă nu este însoţită de alte manifestări îiputem recomanda să facă o cură de 7 zile(niciodată vara) cu polivitamine şi poliminerale. Lunile în care serecomandă administrarea vitaminelor sunt cuprinse între lunile septembrie şi aprilie inclusiv.● unghiile îngroşate pot fi cauzate de folosirea în exces sau de slaba calitate a unor produse de curăţare(detergenţi), sau mai grav se pot prezenta în această formă ca urmare a apariţiei unor paraziţi sau micoze.Recomandăm consult al medicului dacă şi culoarea lor este schimbată. În cazul apariţiei unor micoze unghiacapătă o culoare alb-gălbuie în straturi.● unghia moale – supusă exfolierii indică o lipsă de proteine şi vitamine. În acest caz nu facem recomandări,se adresează medicului pentru analize ale sângelui şi consultaţie.Acolo unde apar situaţii în care nu suntem sigure asupra cauzei ce a generat modificări ale unghieieste indicat să nu aplicăm modelaj de unghii false şi nici pânză de acrylic. Dacă unghia este slăbită dar nuprezintă forme grave sau boli de piele putem executa aproape toate tipurile de manichiură cunoscute.● unghia curbată foarte mult peste deget indică existenţa unor boli cronice. Dacă nu sunt transmisibile nu neîmpiedică să executăm manichiura.● desprinderea unghiei de patul unghiei indică apariţia sau existenţa unei infecţii ori prezenţa unor ciuperci.● infecţia matrix-ului se manifestă ca un ţesut inflamat în interiorul căruia se depozitează puroi în imediatavecinătate a bazei unghiei. Această boală este produsă de bacterii şi este considerată contagioasă. Nu seexecută nici un fel de manichiură. Se recomandă cu tact consultul medicului.● unghia rdicată este cauzată de regulă de apariţia unor micoze. Aceasta se prezintă astfel: unghia sesituează la un nivel mai ridicat de piele, sub care se află mai multe straturi de celule moarte, întrerupte pealocuri de goluri. Nu se execută nici un fel de manichiură, se recomandă consultul medicului.NOTĂ: Când clienta care a fost trimisă la medic se reîntoarce în salon după un interval detimp şi doreşte să i se facă manichiura, i se cere o hârtie doveditoare că a făcut un anumit tratamentşi este în perfectă stare de sănătate. Se informează clienta despre această hârtie pe care va trebui săo elibereze medicul atunci când îi recomandăm consult de specialitate, astfel încât la revenirea însalon să se prezite cu actul respectiv, parafat şi întocmit de medicul specialist. Fără acest act văasumaţi în mod direct riscul de a vă îmbolnăvi dvs. şi pe cei cu care veniţi în contact.Cele mai intalnite tipuri de unghii- unghie ovala si lunga- unghie foarte lata si colturoasa- unghie foarte lata si mare- unghie foarte micaEfectul optic al diverselor tipuri de unghii- unghii lungi, ovale – dau degetelor si mainii iluzia de suplu si ingust;- unghii scurte, rptunde, patrate, trapezoidale – dau impresia de latime, grosolan.Puncte de orientare la determinarea formei potrivite a unghiei forma naturala dorinta clientei activitatea profesionala modaMasajul mainilorPrin masaj se activeaza circulatia sangelui, se inlatura celulele moarte, facilitandu-se formarea altoranoi, de aceea este foarte important ca manichiuristele sa cunoasca tehnica masajului.Masajul membrelor superioare se face se la maini spre umar.Masajul articulatiilor membrelor se face prin miscari circulare pentru fiecare articulatie in parte.Partea masata trebuie sa se afla intr-o pozitie comoda, adica sa aibe o baza mare si stabila desprijin. Deasemenea, muschii trebuie sa fie complet relaxati, iar inainte de masaj pielea se unge cu cremasau pudra de talc, pentru anu se irita. Scopul masajului este:- pastrarea si redobandirea supletei mainilor

Page 36: Suport de Curs-fcmp

- activarea circulatiei sangelui.Operatii premergatoare: Se unge pielea cu crema sau pudra de talc Mana trebuie sa fie intr-o pozitie comoda si stabilaMasajul este interzis in zone inflamate, boli de piele, leziuni, etc.Miscari de masaj al degetelor:· Se tin degetele rasfirate in forma de evantai si se maseaza fiecare deget, incepand de la varf spre radacina.· Se trec printre degetul mare si aratator degetele mainilor de sus in jos.· Se formeaza un cerc intre degetul mare si aratator, trecand prin el degetele.Miscari de masaj al palmelor:- Se prinde mana clientului intre maini si se maseaza podul palmei spre incheietura.- Degetele se strang, se incercuiesc peste podul palmei si se executa o stransoare usoara.- Se maseaza prin alunecarea degetelor varful lor pana la incheietura, pentru a activa circulatiasangelui.Impachetari cu parafinaAcest tratament inmoaie epiderma, hidrateaza in profunzime pielea, dandu-i un aspect fin. Stratulcald de parafina stimuleaza circulatia sanguina si are efecte relaxante asupra clientelor.Tratamentul se efectueaza inaintea manichiurii sau a aplicarii lacului de unghii.Parafina – origine minerala, amestec solid de hidrocarburi, obtinut din petrol.Materiale si instrumente necesare tratamentului: incalzitor de parafina parafina solutie dezinfectanta ulei esential sau crema speciala manusi de plastic manusi din material textil prosopFazele tratamentului: Se pulverizeaza o solutie dezinfectanta pe maini si apoi se sterge. Se aplica o lotiune pentru maini si se maseaza pana patrunde in piele. Se introduc mainile pana la incheietura in parafina incalzita. Se acopera mana cu o manusa de plastic si apoi cu una din material textil. Dupa 15-20 de minute se scot manusile si se inlatura stratul de parafina depus. Se inlatura cu o lotiune tonifianta eventualele resturi de parafina.Baia de uleiScopul ei este:- remedierea fragilitatii unghiilor- regenerarea repliului cornos al unghiilorTehnica de lucru- Intr-un vas de portelan se introduce un burete, apoi se toarna 100 ml de apa calda cu temperaturade 60°C si 120 ml de ulei de porumb.- Dupa ce s-a sters lacul de la mana stanga, se desprinde cuticula- Se pileste usor marginea libera a unghiei- se introduc unghiile in vasul cu ulei- Se tin 10 minute, si in timpul acesta se lucreaza la mana dreapta- Se scot degetele, se sterg de ulei cu vata si se degreseazaManichiura este de mai multe feluri:- Obisnuit – se face forma unghiei si se da cu lac- Clasic – aici se taie carnea , se pileste unghiile, masaj , lacAromaterapia – cu diferite arome de flori, plante , uleiuri.a) obosite – o picatura de cedru , o picatura de gherani, si cite 2 picaturi de caiaputa si levanticab) miini uscate – o picatura de ulei de menta, o picatura de ulei de levantica, si cite 2 picaturi de ulei desandala, mirta, limenta, pin, capaiuta.- SPA manichiura – se face manichiura igienica , se fac bai cu aburi de curatare , de inmuiere, deintinerire, plus masaj si masti.- Terapie cu parafina – ca si la SPA manichiura, doar ca aceasta procedura se face mai mult iarnapentru incalzirea miinilor si a le repara de crapaturi si a le face mi moi.- Manichiura „Francez” - acest fel de manichiura se vopseste virful unghiei cu alb, a fost utilizat de

Page 37: Suport de Curs-fcmp

demult de un regizor care facea un film cu actrite, si pentru ca ele sa nu isi schimbe des lacul dupa fiecare imbracaminte. Forma unghiilor este o chestiune de preferinte si de stil personal dar sunt anumite lucruri pe care ar trebui sa le stii inainte de a le face patrate sau rotunjite. In functie de marime si forma unghiilor, vei descoperi ca doar o anumita forma de unghie si doar unele culori te avantajeaza. La fel ca si amprentele, marimea si forma unghiilor sunt unice pentru fiecare persoana. Poti sa gasesti asemanari intre unghiile tale si ale unei prietene, insa unghiile au multe forme si marimi. Daca te uiti la manichiura unei prietene vei observa ca nu are unghiile identice cu ale tale. De ce, oare? Ei bine, patul unghiei, denumita si lama cornoasa poate fi lunga sau mai scurta, lata sau mai subtire. Patul unghiei, este partea pe care este fixata unghia si este diferita de ce a mamei tale, a surorii, verisoarei sau cea a prietenei tale.Acest lucru se intampla din cauza ca patul unghiei are forma potrivita anatomiei degetelor fiecarei persoane.Lunula unghiei este la fel de importanta atunci cand alegi forma unghiei si apare sub multe forme, rotunjita,patrata, rotund-patrata, oval etc In figura alaturata vei vedea partile principale ale unghiei in functie de care vei alege forma, lungimea si culoarea potrivita de oja.FORMA UNGHIEI IN FUNCTIE DE LUNULA SI PATUL UNGHIEIExista o regula de care poti tine cont, si anume: daca lunula unghiei este rotunjita asa trebuie sa fie si varful,iar daca lunula unghiei este patrata e recomandat sa-ti pilesti unghiile intr-o forma patratoasa.Tine minte urmatoarele sfaturi:(a) Daca patul unghiei are o forma lata si scurta, forma potrivita este una patrata, rounjita la margine.(b) O forma ovala la varf este potrivita daca patul unghiei este oval.(c) Pentru o forma patrata a lunulei si o forma lunguiata a patului unghiei este de preferat o forma usorrotunjita pe margini si plata in varf.(d) Cu cat lunula este mai ascutita si patul unghiei este mai lunguiet, in acelasi fel, vei da o forma alungita siascutita unghiei.(e) Pentru o unghie cu o forma lata si rotunjita, este indicat sa alegi o forma usor rotunjita si nu foarte lunga.(f) Forma patrata este potrivita, evident daca lunula are o forma patrata iar lungimea se alege proportional culungimea pe care o are patul unghiei.(g) Daca lunula este rotunjita la margini poti alege o forma patrata si usor rotunjita pe margine.(f) Forma foarte ascutita este indicata daca lunula este foarte plata.FORMA UNGHIILOR IN FUNCTIE DE ASPECTUL MAINIIAcorda-ti un moment si observa lungimea si latimea degetelor.Ai mainile patrate, cu degete late? Ti se potrivesc unghiile scurte, fara colturi, urmarind linia lor naturala.Pentru mainile mici, cu degete subtiri, merg de minune unghiile lungi, ovale, usor rotunjite la varf.Daca ai degetele lungi si subtiri sau scurte si groase, pentru tine merg unghiile de lungime medie, de formapatrata, cu colturile usor rotunjite.CULOAREA OJEI IN FUNCTIE DE MARIMEA UNGHIEIPentru unghiile scurte, mici se recomanda culorile tari, stridente. Pe unghiile lungi arata mai bine o oja deculoare bej, nuantele deschise in general.In cazul in care ai unghiile late, aplica oja doar pe centru, lasand libere extremitatile. Unghia va parea mailunga si degetele mai fine.CELE MAI POPULARE FORME DE UNGHIIUNGHII OVALEEste o forma feminina si care se potriveste celor mai multe tipuri de degete, atat celor avand patulunghiei scurt cat si lung. O forma ovala si scurta a unghiei este potrivita celor care au patul unghiei scurt pecand o forma ovala si lunga este potrivita daca patul unghiei este lung.UNGHII ROUNDEO alegere buna daca ai unghiile scurte si esti o persoana activa, deoarece este forma care tinde sase rupa cel mai putin. Este o forma conservatoare, aleasa cel mai des de barbati deoarece urmeaza conturulnatural al unghiei. Marimea degetelor joaca un rol important, in sensul ca pentru degetele late aceasta formacreeaza aspectul unor degete mai subtiri.UNGHII ASCUTITEForma cea mai potivita daca vrei sa adaugi lungime unor degete scurte si late. Este o alegere foartepopulara in Estul Europei, mai putin in vest.UNGHII PATRATEPentru degetele lungi si subtiri este alegerea cea mai inspirata. Unghiile patrate sunt intalnite cel maides in cazul manichiurii frantuzesti si a tips-urilor. Nu este o alegere foarte inspirata si foarte greu de obtinutdaca patul unghiei este scurt si lat. Iar pentru degetele avand patul unghiei lunguiet, forma patrata estepotrivita si usor de obtinut.UNGHII PATRAT-OVALE

Page 38: Suport de Curs-fcmp

Este o alegere inspirata pentru degetele scurte si subtiri sau lungi cu degete groase. Prima data afost aleasa de Paula Gilmore in 1984, specialista celebra in acele vremuri.PedichiuraImportanta pedichiuriiIngrijirea speciala a pielii si a unghiilor de la picioare este foarte importanta, ea avand un caracter igienic, sise refera la taiere si pilirea unghiilor normale, ingrosate, incarnate, inegale sau deformate de la picioare,precum si la indepartarea pielii ingrosatea de pe talpa piciorului.Aceste ingrijiri sunt absolut necesare si trebuiesc efectuate cu regularitate, deoarece bataturile si colturile,fiind presate de incaltaminte, devin dureroase, provoaca stari de disconfort si nervozitate.Exercitarea meseriei cere foarta multa rabdare, atentie, si cunoasterea foarte bine a bolilor de piele.Operatii pregatitoare in vederea executarii pedichiuriiPiciorul nu se trateaza decat in cea mai perfecta stare de curatenie, cu unelte si instrumentedezinfectate, cu o perfecta curatenie la locul de munca, iar lucratorul trebuie sa aibe trusa de pedichiuracompleta.De aceea inaintea inceperii activitatii, lucratorul este obligat sa respecte urmatoarele:- Sa poarte haine de protectie (halat)- Sa aibe unghiile curate si igiena pusa la punct- Sa verifice curatenia bazinelor si a cabinei de lucru- Inaintea inceperii lucrului si la terminarea acestuia sa se spele pe maini la fiecare client- La fiecare client sa schimbe prosopul, sa dezinfecteze sculele si sa spele bazinul de pedichiura.Examinarea si pregatirea clienteiPedichiurista are obligatia ca, inaintea inceperii lucrului, sa examineze foarte bine picioarele clientei.In cazul in care se constata ca exista ciuperci, exeme, bataturi cu puroi, negi, unghii incarnate, se va evitainceperea lucrului, iar pedichiurista ii va reconamda clientei sa mearga sa consulte un medic dermatolog.Inainte de a incepe pedichiura, se procedeaza la inmuierea picioarelor timp de 10-15 minute, in apa calda, incare se poate adauga sapun lichid. Se pot adauga in apa 10g de bicarbonat de sodiu, care are insusirea dea deschide porii, permitand apei sa intre mai usor in epiderma, inmuind tesuturile, descongestionandpicioarele umflate si obosite, regland circulatia.In tratamente mai complexe, clienta poate fi lasata la inmuiat si 30 de minute.In cazul in care s-au produs leziuni, dupa scoaterea bataturilor mai profunde, se dezinfecteaza cuspirt sau septol. Ranile care sangereaza pot fi date cu apa oxigenata.Impotriva infectiilor poate fi folosit si rivanol sau penicilina sub forma de pulbere, sau sulfamina.Pe toate ranile pe care s-au folosit medicamente se va pune un pansament steril.In cazul in care clienta are varice, inainte de a efectua baia, se vor bandaja gambele pentru acontracara efectul apei calde care dilata vasele de sange. Tot in acest caz, se va folosi apa ceva mai rece.Impotriva gadilatului se poate masa talpa piciorului, pentru a atenua gadilatul.In cazul in care clienta are basici, se vor taia cu foarfecele (nu jupuite), in asa fel incat sa curgalichidul si pielea sa ramana cat mai intacta. Se dezinfecteaza locul, se panseaza, impiedicand infectarea.In cazul in care s-a format puroi, in urma extragerii unor bataturi sau a unei unghii incarnate, clienta va fitrimisa la medic pentru a evita infectii mai grave, uneori fiind nevoie sa se scoata unghia in intregime.Masajul:Se sutine laba piciorului cu ambele maini, in timp ce degetele mari efectueaza miscari circulare, presandtesuturile de pe suprafata superioara a labei piciorului.Masajul se executa cu miscari incepand de la degete spre calcai si invers.LUCRARI DE MUSTATI SI BARBI- mustatile sunt de mai multe feluri deosebindu-se astfel modele de muststi scurte , lungi , subtiri ,stufoase (late) , in functie de forma lor poarta anumite denumiri . Cele mai frecvent purtate sunt: mustata ,randunica ,mustata mexicana, mustata mare intoarsa , DOUGLAS .Lucrarile de mustati se executa dupa barberit. Se va tuned parul ce afost ferit in timpul rasului in formaceruta de fizionomia clientului si conform cu dorinta acestuia . Lucrarea se incepe indifferent de model dinpartea dreapta imediat de sub nara si se va continua dealungul conturului pana la comisura buzelor . Apoi seva lucra partea stanga avand grija ca aceasta sa fie perfect simetrica si egala cu cealalta parte. Pentru a nudauna fizionomiei si expresiei in functie de modelul mustatii se aranjeaza partile laterale cu foarfecele si seva taia parul pe langa conturul buzei superioare degajand-o de firele mai mici . In tot timpul lucrului se vaacorda o atentie la contur acesta trebuie sa aiba o linie precisa . Dupa terminarea lucrarii se va peria(pieptana) mustata in directia de crestere a firelor de par pentru a imprima un aspect cat mai ordonat .MUSTATA DOUGLAS – este o mustata caracterizata printr-o linie eleganta si tinereasca , ea estemai des solicitata de tineri mai ales cei bruneti pentru nota sa contrastanta ce subliniaza expresia fetei . De

Page 39: Suport de Curs-fcmp

obicei mustata Douglas nu depaseste prin lungimea sa comisura buzelor . In portiunea superioara la conturaranjarea mustatii se va face cu briciul , care va tinut intr-o pozitie dreapta pentru a obtine o margine curatesi precisa . In partile laterale se poate imprima parului fie o line dreapta , formandu-se astfel o mustatadreptunghiulara , fie o lini oblica realizandu-se o mustata ascutita. La cererea clientului se poate forma cubriciul o carare subtire la mijlocMUSTATA RANDUNICA – este o mustata preferata de persoanele ce au depasit 40 ani deoareceimprima fizionomiei pe langa nota de eleganta si seriozitate . Pentru a executa acest tip de mustata se vorscurta firele de par la circa 2 -3 mm lungime . In timpul lucrului lama briciului aluneca spre comisura buzelorintr-o linie arcuita asemanatoare cu aripa unei randunici in zbor . In cazul in care firele de par de la mijloculmustatii sunt foarte lungi si vor scurta cu msina de tuns ( minicut). Aceasta operatie se efectueaza inainte dea se taia cu foarfecele firele de par de langa conturul buzei superioare.MUSTATA MUSCULITA – se va situa in gropita ce se afla pe portiunea dintr nas si buzasuperioara , se va curate cu briciul parul de pe portiunea de deasupra buzei superioare ( intai in dreapta apoiin stanga) pana in apropierea liniei naturale a gropitei . Se vor tuned apoi firele de par de langa conturulbuzei superioare si la urma cat mai marunt cele din partea de sus a mustatii.MUSTATA MEXICANA – se va caracteriza printr-o linie pronuntata arcuita asemanatoare unuisemicerc . La cererea clientului mustata poate fi mai putin sau mai mult subtiata la partea superioara. Insa lacomisura buzelor formeaza o linie arcuita ce urmareste exact conformatia gurii si coboara pana in dreptulbuzei inferioare . In timp ce se vor tuned firele de par de langa conturul buzei superioare se va urmari cuatentie ca linia inferioara a mustatii sa corespunda din punct de vedere estetic cu linia superioara a buzei. Incazul in care mustata este prea stufoasa se va subtia cu foarfeceleMUSTATA MARE INTOARSA – pentru a obtine acest model de mustata prindeti inainte de barberitcapetele cu clipsuri pentru a nu fi rase . Despartiti apoi parulul mustatii fie folosind peria fie pieptanele printrocarare mediana ( mijloc ) si se vor tuned doar firele mai lungi ce depasesc grosul mustatii . In consecintase vor tunede primele doua sau trei randuri de fire de par de la conturul buzei superioare dar se va pastralungimea celorlalte fire de par astfel ca ele sa depaseasca comisura buzelor si sa se rasuceasca(semindoite) Pentru a obtine un effect estetic mai mare finisati forma mustatii mai ales la firele de par de lacomisura buzelor ce le veti rasuci cu ajutorul unui fier incalzit in forma de spirala . Pe langa aceste modelede mustati mai sunt solicitate de uni clienti urmatoarele tipuri :- mustati mari stufoase dar fara varfuri- mustati late si bombate- mustata lata cu firul de par scurtLUCRARI DE BARBI – sunt purtate in general de o clientele redusa asemeni mustatilor se disting mai multetipuri ( modele ) de barbi.-barba cioculet-barba format patrat scurta-barba format patrat lunga-barba rotunda –semiscurta si cubaneazaCLASIFICAREA TUNSORILORTunsori execuate cu masina de tuns tunsoare completa.Tunsori executate cu msina si foarfeca tunsoare cu breton pentru baieti tunsoare in scari.Tunsori executate cu briciul- tunsoare ovala- tunsoare in linie drepta- tunsoare in unghi sau in V.Tunsori executate cu foarfeca tunsoare Gacon tunsoare demigarcon tunsoare in scari tunsoare in linie dreapta tunsoare carre tunsoare bob, etc.TUNSORI EXECUTATE CU MASINA DE TUNSSe executa cu masina de tuns la care poti alege oricare din treptele de lungime (0,1,2,3,4), in functie

Page 40: Suport de Curs-fcmp

de lungimea dorita de client.Tehnica de lucru: tunsul se incepe din partea frontala spre crestet, se continua in partile laterale si se incheie cuportiunea de la spate. cu placa nr 0 se curata puful de la ceafa se controleaza si se corecteaza eventualele diferente de lungime.TUNSORI EXECUTATE CU FOARFECA SI MASINASunt tunsori combinate la executarea carora se folosesc mai multe ustensile de tuns: masina de tuns foarfeca.TUNSOAREA CU BRETON PENTRU BAIETITehnica de tuns: cu marimea nr 2 se tunde parul de jur imprejur si in portiunea superioara a capului, dupa ce saudespartit suvitele necesare bretonului se inlocuieste placa nr 2 cu marimea nr 1 cu care se subtiaza parul din partile laterale si ceafa se curata parul de la ceafa cu placa nr 0 si se subtiaza usor parul de la conturul cefei se tund perciunii si parul de la conturul urechii cu foarfeca si se retuseaza ceafa cu foarfeca se retuseaza si se armonizeaza lungimea astfel incat sa nu se observe nici odiferenta de lungime suvitele frontale se tund cu foarfeca in linie dreapta formand bretonul, care poate fi filat cuajutorul foarfecii si a pieptanului. se curata parul de la ceafa cu placa nr 0 si se subtiaza usor parul de la conturul cefei se tund perciunii si parul de la conturul urechii cu foarfeca si se retuseaza ceafaTUNSORI EXECUTATE CU BRICIULTUNSOAREA OVALA – executata cu briciul sau cu lama de tuns.Se procedeaza astfel: Pe parul spalat se traseaza o carare Se alege o mica suvita de max 2 cm si se piaptana pe ceafa formandu-se ovalul Restul de par se prinde in clipsuri. Suvita de par din spate se tunde fara a se scurta prea tare, urmatoarele suvite de la spate setund la lungimea suvitei tunse anterior. In crestet parul se va tunde pe dedesupt, la fel se procedeaza si in partile laterale ale capului. Urmeaza impreunarea prin pieptanatul celor doua parti tunse controland si taind firele de par mailungi. Parul din fata trebuie sa ajunga pe cat se poate la sprancene. Se face o legatura intre laterale si fata.TUNSORI EXECUTATE CU FOARFECATUNSOAREA GARCON- Se traseaza o carare despartitoare de la frunte la ceafa si una de la o ureche la alta.- Parul de la spate spre ceafa va fi tuns pierdut.- In partea frontala parul se va taia la lungimea dorita fara a depasi linia sprancenelor.- Partile laterale de vor tunde pe suvite mici in asa fel incat sa fie la lungimea parului din fata si sa aiba olegatura armonioasa cu partea tunsa de la spate.- In partea laterala si cea frontala, parul se va tunde prin tehnica de filaj, anume suvita de par se va tine inmana stanga si cu foarfeca intredeschisa se va taia parul prin introducerea foarfecii in suvita de parimpingand foarfeca spre radacina.- Se piaptana parul in diferite directii pt a verifica daca are lungimi egale corespunzatoare.- Tunsoarea demigarcon este la fel la prima dar mai lunga cu 1-2 cm.TEHNICI MODERNE DE TUNS Tehnica PIVOT-POINT sau point cut .Este tehnica punctului sau tunderii in zig-zag, se foloseste pentru a da suplete si forma tunsorii sipentru sustinerea superficiala a suvitelor. Tehnica SLICESe foloseste pentru a subtia in profunzime suvitele de par in vederea obtinerii lejeritatii.Pentru asta se lasa foarfeca sa alunece in jos pe diferite suvite. Tehnica FREE HANDEste tehnica prin tapare si se foloseste la tunderea suvitelor din partea superioara a capului obtinandvolumul necesar tunsorii.

Page 41: Suport de Curs-fcmp

De asemenea este tehnica de tundere cu mana libera fara a tine parul in palma sau pe degete. Tehnica UNDER CUTEste tehnica in care se combina tehnica Slice si Pivot Point, se foloseste la finisarea tunsorii; sesubtiaza varful suvitei de par tunse anterior. Tehnica BOBEste modul de tundere in linie drapta foarte aproape de mana.TUNSORIModalitati de tundere.TUNSUL PE DEGETEDeterminarea liniei conducatoare.Prin determinarea lungimii parului din suvita ce trebuie sa fie tunsa prima, stabiliti linia conducatoarede ea depinzand lungimea parului coafurii intentionate. Linia conducatoare este linia de baza a celorlalte linii.Atfe l:- luati in mana pieptanul si foarfeca si separati o suvita ingusta de par- pieptanati suvita perpendicular pe cap si asezati degetele aratator si mijlociu acolo unde trebuie scurtatparul- cu degetele aratator si mijlociu ale mainii stangi tineti suvita intinsa uniform.Tinerea instrumentelor si taierea: introduceti pieptanul intre degetul mare si zona mediana a mainii stangi tineti-l in asa fel incat sa nu deranjeze taierea parului apucati foarfeca in asa fel incat sa puteti taia cu ea taiati parul aflat deasupra degetelor cat mai aproape de ele, acest lucru realizandu-se prin mai multetaieturi.Continuarea lucrulu i : separati urmatoarea suvita in timp ce inlaturati o parte din suvita scurtata puteti fixa linia conducatoare a urmatoarei taieri taiati parul de-a lungul liniei conducatoare continuati tunsul in modul descris verificati repetat daca parul este egal ca lungime de ambele parti ale capului.TUNSUL IN MANASe procedeaza astfel: pieptanati lins portiunea de par mai joasa din zona cefei luati portiunea intre aratator si mijlociu in asa fel incat varfurile firelor sa se inalte in mana alunecati cu degetele pana la linia conducatoare ce determina lungimea parului taiati parul in imediata apropiere a partii interne a degetelor(ATENTIE: degetele trebuie sa fie intinse)- pieptanati parul in directia de cadere si examinati rezultatul.Controlul final se face prin verificarea rezultatului dupa ce ati taiat parul si eventual corectarea taierii.Impartiti parul perpendicular pe linia separarilor anterioare, scurtand prin taiere pe degete sau in manavarfurile rasarite izolat.TUNSUL PIERDUTPierdutul prin taiere pe orizontala: la o distanta de 2 cm de radacina efectuati o separare a parului in jurul capului si prindeti sus parulramas stabiliti linia conducatoare prin taierea pe degete sau in mana pentru determinarea ghidului lateral luati ca reper portiunea de par de la capetele campului de peceafa deja scurtat paralel cu prima portiune de par, separati o a doua portiune groasa de 0,5 cm si pieptanati-o in jos(ATENTIE: ca linia conducatoare sa ramana posibil de recunoscut) aduceti la acelasi nivel portiunea de par cu linia orientativa continuati lucrul pana la crestet cu atentie ca toate portiunile de par sa fie taiate intr-un unghi egalfata de pielea capului tineti tot parul apropiat de cap daca doriti un pierdut fin si indepartat daca doriti un pierdut maigrosier verificati rezultatul separand vertical tot parul si pieptanand in unghi drept fata de cap si luand intredegete, nu trebuie sa rasara varfuri izolatePierdutul prin taiere verticala Impartiti parul pe verticala.

Page 42: Suport de Curs-fcmp

Pozitia departata de pielea capului a portiunii de par si directia liniei de taiere determina gradul depierdere.TUNSUL PE CAP In crestetul capului separati vertical o portiune de par determinati nivelul pierdutului prin alinierea la gradul dorit intre aratator si degetul mijlociu a acesteiportiuni.Pentru un pierdut relativ puternic aliniati paraalel cu capul portiunea de par. Tundeti portiunea de par pe degete si sontinuati taiatul in jurul campului din crestet. Parcurgeti etapa de lucru din prelungirea portiunilor tunse spre contur, iar la trecerea de la o etapa laalta preluati cate o parte din parul deja tuns pentru a respecta ghidulVerificati rezultatul!TUNDEREA CONTURURILOR MO I (tunsul exact de-a lungul unui contur stabilit)Notiuni preliminare necesare:a) aceasta tehnica este recomandata urmatoarelor tipuri de coafura de baza: bob (respectiv dubla linie de tundere pe frunte ) si taietura carre taietura rotunda.b) pentru intreaga tunsoare are importanta numai o linie de taietura de-a lungul unui contur stabilit in asa felincat toate portiunile de par sa fie taiate mereu pe aceeasi linie orientativa, exceptie taietura carrec) taietura vine in principal perpendicular pe directia de cadere a paruluid) taietura trebuie sa fie perfecta deoarece chiar si micile greseli sar imediat in ochi si corecturile ulterioarenu mai sunt posibile, de aceea este foarte importanta pozitia de lucrue) sensul de separare si sensul de taiere trebuie sa fie paralelef) parul trebuie impartit in portiuni foarte subtiri pentru ca permanent sa se vada linia orientativaTAIETURA BOB SI CARRELa un bob veritabil campul pentru breton ramane lungTaierea liniei orientative la ceafa pieptanati parul in directia lui de cadere dupa ce acesta a fost spalat si sters cu prosopul, stabilitiastfel lungimea dorita. Trasati o carare mediana prin zona posterioara a capului pana la ceafa pieptanati parul in fata si daca este necesar fixati cu clipsuri parul. La ceafa separati o potiune subtire de par si pieptanati parul in jos apasati cu mana portiunea respectiva pentru a obtine un ghid exact taiati portiunea lipita de piele.Continuarea activitatii la ceafa separati portiunea de par atat de subtire incat ghidul sa fie clar vizibil. Potriviti portiunea cu linia orientativa. Procedati in acelasi mod cu urmatoarele portiuni de par pana putin deasupra urechii.Taierea campurilor laterale si din varful capului in prelungirea ultimei portiuni de la ceafa separati inzona laterala o portiune subtire. In prelungirea ghidului cefei taiati parul lateral in linie dreapta. Atentie ca parul sa fie lejer, drept pe ureche si sa nu fie intins prea tare. Separati noi portiuni de la cararea mediana la conturul fetei si parcurgeti etapele de lucru pana candajungeti la carare. intinzand usor, taiati portiunile de-a lungul liniei conducatoare in mana. Prelucati identic si cealalta parte. Controlati lungimile partilor laterale tinand cu ambele maini in jos.Continuarea spre taietura carre. aspectul carre se obtine prin taierea drepta a portiunii frontale separati parul pregatit pentru breton, pieptanati parul pe frunte si stabiliti lungimea si formatulbretonului. din parul de pe frunte separati o portie subtire taiati in mana portiunea tragand usor si stabilind ghidul. urmatoarea suvita separati-o subtire incat ghidul sa fie vizibil si taiati egal cu ghidul. continuati etapele pana cand tot parul pentru breton se pune de acord cu conturul fruntii.TAIETURA ROTUNDA Trasati o carare mediana din varful capului spre ceafa din partea cealalta separati o portiune de par care incepe deasupra fruntii si merge oblic spre ceafa. pieptanati portiunea cu grija in sensul natural al caderii parului.

Page 43: Suport de Curs-fcmp

de comun acord cu clienta aratand cu pieptanul stabiliti forma de baza a coafurii lateral si la ceafa. luati foarfeca in mana si puneti-o cam in zona pometului pe portiunea de par si taiati-o pana lamijlocul cefei. separati urmatoarea portiune paralel cu prima foarte subtire si acordati-o cu ghidul. continuati cu separarea si taierea pana la carare. procedati identic si pe partea dreapta. puneti de acord portiunea de pe frunte cu partile laterale lucrate, la fel ca taiatul bretonului pentrucarre.TUNSUL DUPA UN MODEL PROPUSEste vorba despre realizarea de tunsori complete pentru urmatoarele tipuri fundamentale de coafuri: coafura tip paj coafura scurta pana la mediu cu par de acoprire mai lung coafura in trepte.Descrierea pas cu pas a activitatii.Stabiliti caracteristicile prezentate de client de care depinde tunsul, de exemplu: lungimea parului densitatea forma si parcursul contururilor forma capului si a fetei caderea naturala a parului existenta de vartejuri.In baza acestor constatari verificati daca este realizabila una din cele trei propuneri de coafuraprezentate in continuare, apoi intrebati clienta daca este de acord cu coafura propusa.COAFURA TIP PAJEsenta acestui tip de coafura consta in faptul ca printr-o graduare mai mare sau mai mica se obtinecoafuri diferite tip paj.Taietura de baza este in acelais timp baza de pornire la toate coafurile cu par lung.Faza I de tundere consta in: stabilirea si taierea liniei orientative la ceafa si daca este necesar pe portiunea frontala ; separarea urmatoarelor campuri de par si punerea de acord cu ghidul ; pieptanarea intregului par pe linia de cadere, taierea si controlul conform liniei orientative.Faza II de tundere: prin pozitionarea oblica a portiunilor de par si prin tunderea in unghi oblic orientat in sus se decidegradul de pierdere; printr-o gradare mai mare sau mai mic apar forme foarte diferite de coafuri.COAFURI SCURTE PANA LA MEDIU CU PAR DE ACOPERIRE MAI LUNGEsenta acestui tip de coafura consta in faptul ca exista par lateral si pe ceafa gradat, iar finalulcoafurii poate fi foarte diferit.Se procedeaza astfel: separarea conturului cu circa 2 cm de radacina parului pt taierea liniei orientative (la ceafa, lateral sibreton) stabilirea conturului prin taierea in mana a liniei orientative pe piele, respectiv in zona fruntii; separarea urmatoarei portiuni de par si punerea de acord cu linia de orietare, iar prin taierea portiuniide par in unghi mai mare sau mai mic se decide nivelul gradariicontinuati etapizat pana in crestet, taiati in mana parul de acoperire ramas in continuarea liniei detaiere pieptanati parul in unghi drept fata de pielea capului impotriva sensului separarii de pana acum verificati realizarea tunsorii eventual corectati.COAFURI IN TREPTE CU PAR DE ACOPERIRE MAI SCURTEsenta acestui tip de coafura consta in faptul ca prin prelucrarea in trepte a partii superioare acapului si prin varietatea lungimilor laterale este posibila crearea celor mai diferite forme de coafura.Astfel: separati contururile circa 2 cm de radacina parului pentru stabilirea ghidului, la ceafa, lateral sibretonstabilirea conturului prin taierea ghidului corespunzator formei coafurii, pe piele ori in mana separati lungimilein partea superioara a capului tineti parul departat in unghi drept fata de pielea capului in portiuni inguste si taiati va aparea o noua linie orientativa.

Page 44: Suport de Curs-fcmp

faceti legatura intre linia orientativa a conturului si cea a portiunii superioare a capului. in acest timp portiunile de par sunt tinute in unghi drept fata de pielea capului. pieptanati parul impotriva directiei de separare de pana acum, in unghi drept cu pielea capului. verificati rezultatul tunderii si eventual corectati.ALEGEREA TUNSORII POTRIVITE IN FUNCTIE DE FORMA FETEIFATA OVALA – Este considerata formatul ideal caruia i se potriveste orice tunsoare.FATA PRELUNGA – Este mai mult lunga decat lata, se preteaza parul tuns de lungime medie careadauga volum pe partile laterale. Evitati tunsorile cu parul pana la umeri si pieptanaturi care dau volum partiiinferioare a fetei.FATA PATRATA – Latimea fetei reprezinta mai mult de 2/3 din lungime dandu-i un aspect patrat.Tunsorile drepte nu avantajeaza, alegeti un stil cufulit sau care sa ascunda o parte din fata. Mariti volumul pepartile laterale ale fruntii sau la baza capului pentru a lungii fata. Alegeti tunsori cu lungime medie pestemaxilar sau chiar mai jos.FATA ROTUNDA – latimea fetei depasete 2/3 din lungime. Alegeti o tunsoare cu volum in crestet silateral pana deasupra urechii. Pieptanaturile asimetrice si liniile din diagonala vor da impresia unei feteprelungite.FATA LATA – Echilibrati formatul fetei pieptanad parul in sus cu linii verticale. Dati volum in crestet.FATA DIAMANT – Folositi tunsori care acopera fruntea si pometii .Dati volum in zona maxilarului.Nu pieptanati parul spre spate pt evita dezgolirea fetei.FATA IN FORMA DE INIMA – Este mai lata in partea superioara si ingusta la cea inferioara.Echilibrati dand volum partii inferioare.FATA IN FORMA DE PARA – Alegeti pieptanaturi bogate in crestet si la tample pentru a echilibramaxilarele late si optati pt onduleuri lasand fruntea goala.FILATUL PARULUIFilatul parului cu foarfeca de filat.Este vorba despre rarirea dirijata ori uniforma a parului cu foarfeca de filat, astfel ca sa apara multelungimi ale parului, sa nu fie vizibile trepte in par.Sunt necesare cunostinte privind: foarfecele de tuns zimtat si posibilitatile lui de folosire. Foarfeca de filat dintata fin pe doua parti este recomandata in special pt filarea pe par uscat si taie lao inchidere cam o treime din nr firelor de par alese. Foarefeca de filat dintata pe o parte este recomandata in special la parul foarte des deoarece la oinchidere taie jumatate din par.Gradul de rarire al foarfecii de filat este dependent de nr si marimea dintilor si starea de uzura afoarfecii, posibilitatile de impartire a parului in campuri.IMPARTIREA PARULUILa filat, cand se urmareste scoatere din grosime sau din volum a parului se face in campuri: frontal zona superioara partea laterala dreapta si stanga partea superioara dreapta si stanga ceafa.Pozitia de lucru: asezati-va in spatele clientei, aplecati-va usor in fata.Separarea primei portiuni – la marginea de jos a campului cefei separati o poriune de par de cca 5cm latine si 1,5 cm grosime, pieptanati suvita ridicand-o de pe pielea capului, tineti suvita cu degetul aratatorsi cel mijlociu, tensionati uniform.TINEREA INSTRUMENTELOR: in mana in care tineti suvita puneti pieptanul intre degetul mare siaratator, luati foarfeca de filat in cealalta mana.Asezarea foarfecii de filat si taierea se face punand foarfeca deschisa pe portiunea de lucru oblic pecararea despartitoare. Inchideti si deschideti foarfeca numai o data si lasati foarfeca in portiunea de par faraa modifica unghiul foarfecii fata de cararea despartitoare. Mutati foarfeca pt a doua taietura paralel cu primaspre varful firelor de par.Pieptanati portiunea de par filata – trageti degetul mare din foarfeca si tineti foarfeca in mana fixat,luati si pieptanul in mana si pieptanati portiunea de par filata.Continuarea etapelor: - procedati in acelasi mod cu urmatoarea portiune de par de pe campulcefei, rariti restul campurilor in urmatoarea succesiune: portiunea cefei lateralele

Page 45: Suport de Curs-fcmp

partea superioara a capului campurile laterale partea superioara a capului partea frontala.Pieptanatul parului tuns se face cu un pieptene cu dinti desi, indepartand restul firelor de par taiate.EVITATI URMATOARELE GRESELI: separarea unor portiuni prea groase, deoarece efectul filarii nu este uniform; separarea unei portiuni prea late, deoarece lungimea lamei foarfecii este insuficient de mare,aceasta greseala indeamna sa pozitionati foarfeca nu oblic ci in unghi drept cu directia lungimiiportiunii de par; taierea in unghi drept cu directia lungimii portiunii – in acest caz toate firele de par de la o taieturavor avea aceeasi lungime si va afecta negativ aspectul final al coafurii; inchiderea treptata a foarfecelui in acelasi loc – parul va fi prea mult rarit si vor aparea pauze in par;FILATUL PARULUI CU FOARFECA DE TUNSEste vorba despre rarirea parului prin actiune de razuire a foarfecii de tuns de-a lungul firului de parsau prin tehnica deep point cut ( vezi tehnicile de tuns) in cazul fidelizarii unei tunsori pe par uscat.Notiuni preliminare importante:a) cunostinte asupra efectului filarii cu foarfeca de tunsb) filarea cu foarfeca de tuns se executa preponderent pe parul uscatc)miscarea de razuire de-a lungul portiunii de par are loc de la varf spre radacina firelor sau de laradacina spre varf, depinde de ce se urmareste. Daca tunsoare are nevoie de o subtiere a varfurilor inanumite zone in care parul este mai scurt se va aluneca cu foarfeca de tuns de-a lungul lungimii firului de parde la radacina spre varf, iar in cazul in care se urmareste scoaterea din grosime se poate folosi tehnicarazuirii de la varfuri spre radacina.d) lungimea miscarii de razuire/ taiere a foarfecii determina cantitatea si zona filatae) prin inchiderea mai usoara sau mai tare a foarfecii se produce o presiune pe portiunea de par caredetermina gradul de razuire.EFECTUAREA LUCRARILOR ESTETICE SI DE INGRIJIRE IN MANICHIURA SI PEDICHIURAINTRODUCERE ÎN MANICHIURĂCuvântul “manichiură” derivă din latinul MANUS(mână) şi CURA(grijă), ceea ce poate însemna grijafaţă de mână.Înainte de a începe să profeseze manichiurista este obligată să cunoască şi să-şi însuşeascăregulile de mai sus, să cunoască şi să-şi însuşească cunoştinţele de bacteorologie, să ştie cum se transmitanumite boli (în special cele de piele), să fie în stare să le recunoască.1. Noţiuni generale de transmitere şi prevenire a bolilorBolile unghiilor nu vor fi tratate niciodată de către manichiuristă. Totuşi manichiurista trebuie sărecunoască unele iregularităţi sau probleme ale unghiilor care pot fi totuşi lucrate de către ea şi să ledeosebească de bolile care vor fi tratate de medic.Bolile se transmit cu ajutorul bacteriilor. Bacteriologia este ştiinţa care studiază bacteriile. Bacteriilesunt clasificate în două categorii şi anume:- patogene- nepatogene2. BacteoriologieBacteriologia este ştiinţa care studiază bacteriile şi în special pe cele care produc boli.Bacteriile sunt organisme unicelulare de dimensiuni microscopice (microrganisme). Practic segăsesc peste tot în aer, apă, în alimentaţie, în corpul uman (în gură, în intestine, pe piele)Patogenitate – capacitatea unui microb de a învinge sistemul de apărare al organismului şi de adetermina un proces infecţios specific, manifestat clinic.Bacteriile nepatogene nu produc îmbolnăvirea şi sunt considerate inofensive.Bacteriile patogene sunt dăunătoare şi stau la baza apariţiei bolilor.Bacterii patogene:a) Cocii – celule rotunde sau ovale care singure sau în grup formează trei tipuri de bacterii:- displococii – produc pneumonia- streptococii – produc infecţii serioase dacă de exemplu avem tăieturi netratateîn piele- stafilococii – cresc sub formă de ciorchine şi cauzează abcese şi furunculeb) Bacilii – cauzează TBC, dizenterie, febră tifoidăc) Spirillia – cauzează sifilisul

Page 46: Suport de Curs-fcmp

Paraziţi şi viruşiParaziţii se transmit cu ajutorul animalelor şi plantelorViruşii sunt cele mai mici microrganisme ce intră în celule, cresc şi se reproduc până când celulaeste distrusă şi apoi se mută la altă celulă.Virusul HIV este cel mai de temut virus al zilelor noastre. Acesta slăbeşte imunitatea prin distrugereacelulelor albe ale sângelui.Căile de transmitere a bacteriilor sunt:- gura- nasul- ochii- pielea rănităRezistenţa fiecărei persoane este dată de imunitate. Imunitatea poate fi:- naturală- artificialăImunitatea naturală este dobândită la naştere şi înseamnă rezistenţa corpului la boli.Imunitatea artificială este dobândită în urma supunerii corpului la o medicaţie sau tratament adecvat.Înlăturarea bacteriilor patogene se realizează prin sterilizare. Sterilizarea se poate executa astfel:a) cu ajutorul agenţilor fizici:- căldură uscată – procesul constă în expunerea obiectelor ce urmează a fi sterilizate la o temperaturăridicată de aproximativ 300-320 grade Celsius, temperatură la care mor bacteriile.- căldură umedă – constă în imersia obiectelor şi fierberea lor în apă timp de 20 minute. Această metodă nuse mai foloseşte.- radiaţiile ultarviolete – reprezintă cea mai folosită şi mai eficace metodă de sterilizare a instrumentelor dupăce acesea au fost spălate cu apă şi săpun şi uscatb) cu ajutorul agenţilor chimici:- antisepticele încetinesc procesul de dezvoltare al bacteriilor fără însă a le distrugeAntisepticele pot fi:- tinctură de iod 2% în alcool etilic- acid boric soluţie 5% în apă distilată- apă oxigenată 3%- germicidele (dezinfectanţii) fac bacteriile inactiveGermicidele pot fi:- formaldehidă 40%- alcoolul etilic 80 grade (alcool sanitar)- soluţie amoniac- hipoclorit de sodiuInstrumentele folosite de manichiuristă se vor dezinfecta în mod obligatoriu după fiecare client, fiindo posibilă sursă de transmitere a diverselor boli.3.Ustensile necesarea)Pilă finăSe foloseşte după operaţia de pilire efectuată cu pila abrazivă, pentru finisarea unghiei dându-i unaspect fin şi lucios. Se recomandă în special pentru unghiile subţiri şi mici.b) Pilă abrazivăSe foloseşte în procesul de pilire a unghiilor normale şi a celor false. Se recomandă la pilireaunghiilor îngroşate.c) Beţişor de portocalBeţişorul de portocal se foloseşte la împingerea cuticulelor şi la aplicarea uleiului vitaminizant.d) Împingător de cuticuleSe foloseşte în acelaşi scop ca şi beţişorul de portocal. Împingătorul de cuticule este mult mai durfiind confecţionat din metal şi poate fi mai dureros pentru unele persoane decât beţişorul de portocal.e) Forfecuţă de cuticuleEste forfecuţa care are vârful subţire. Se foloseşte în procesul de tăiere a pielii îngroşate din jurulunghiei şi pentru tăierea cuticulelor.f) Forfecuţă de cuticuleSe foloseşte în procesul de tăiere a unghiilor îngroşate şi a colţurilor încărnate. Se foloseşte înspecial la pedichiură.g) Buffer de unghii

Page 47: Suport de Curs-fcmp

Partea rugoasă a bufferului se foloseşte la curăţarea unghiilorîngălbenite (de nicotină, diferite substanţe), la îndepărtareapetelor de ojă de pe unghii. Partea fină a bufferului sefoloseşte pentru a conferi luciu unghiei.PRACTICA MANICHIURII1. Structura unghieiDin punct de vedere al apectului unghiei se cunosc 3 tipuri de unghii şi anume:● unghia lipită de deget, numită şi unghia plată● unghia mică – care se desfăşoară pe o suprafaţă foarte redusă şi care este situată foarte aproape derădăcina unghiei. La acest tip de unghie nu prea se recomandă modelaj de unghii false, deoarece montajulacestora se va face extrem de greu, dat fiind spaţiul foarte mic de manevră al manichiuristei şi corecţiaimportantă pe care va trebui s-o facem unghiei false înainte de aplicare (aproape jumătate din lăţimeaunghiei false se pierde prin ajustare).În cazul acestui tip de unghie se întâlneşte foarte des (90% din cazuri) atât în partea superioară a unghiei câtşi în cea inferioară (liberă) posibilitatea ca unghia să fie încărnată, sau altel spus partea cărnoasă a unghiei amigrat spre zona unghiei acoperind-o în proporţie mai mică sau mai mare funcţie de caz.● unghia cu muchia exterioară liberă este unghia foarte indicată modelajului de unghii false şi care sesupune uşor oricărui tip de manichiură. Acest gen de unghie arată în felul următor: este aproape ovală,unghia se răsfrânge frumos peste partea cărnoasă a degetului numită hyponychium, cu o suprafaţă liberălăsată la dorinţa persoanei şi care privită dedesupt apare transparentă.Din punct de vedere structural unghia este alcătuită astfel:● rădăcină – aflată sub piele la baza unghiei, este alcătuită din celule noi. Cele vechi sunt mai tari şi suntîmpinse în afară.● corpul unghiei – este format din straturi de celule de keratină întărită. Partea plată a unghiei nu conţine nicinervi, nici capilare. Trebuie evitată curăţarea unghiei în profunzime pentru a nu produce leziuni patuluiunghiei sau pentru a nu separa corpul unghiei de patul său.● pieliţa sau cuticula – este porţiunea îngustă de piele aflată la baza unghiei care se împinge cu beţişorul deportocal şi ulei vitaminizant.● patul unghiei – se găseşte sub unghie şi conţine nervi şi capilare de sânge care se reflectă prin unghie,dându-i un aspect rozaliu. Se întinde de la rădăcină până la marginea liberă a unghiei.● marginea liberă – este situată dincolo de hyponychium● matricea – suprafaţa care este situată în partea de jos a rădăcinii şi este producătoare de celule dekeratină ce conţin capilare de sânge şi nervi. Această parte este foarte sensibilă şi atunci când este lovităpoate duce la căderea unghiei.● hiponichium – este pielea subţire de sub partea liberă a unghiei● eponichium – sau pieliţa de la baza unghiei care încadrează unghia şi partea unde unghia intră în piele● lunula – se prezintă sub formă de semilună care leagă matricea de patul unghieiFormele unghiilorUnghiile pot avea următoarele cinci forme:- pătrată- evazată- ovală- ascuţită- rotundă2. Boli ale unghiilorOrice unghie care pare bolnavă cu semne de infecţie sau pe un deget înroşit, umflat, iritat, durerossau cu puroi nu se lucrează de către manichiurista ei, aceea se trimite la doctor.ONYCHOSIS este un termen tehnic care se referă la orice boală a unghiei.a) ONYCHOMICOZA – este o infecţie cauzată de paraziţi vegetali. Se prezintă ca o încărcătură albicioasăcare poate fi răzuită sau ca striuri galbene în interiorul unghiei.Boala porneşte de la partea liberă şi se răspândeşte către rădăcină. Porţiunea infectată este groasă şidecolorată. Pe măsură ce infecţia avansează, apar iregularităţi de grosime, straturile infectate se desfac deunghie şi lasă să se vadă partea bolnavă a patului unghiei.b) PARONYCHIA – este o infecţie, o inflamare a ţesutului de jur împrejurul unghiei. Este o infecţie generatăde bacterii.c) ONYCHIA – este inflamarea matrixului şi se datorează infectării cu bacterii din cauza instrumentelor demanichiură.d) ONYCHOCRYPTOSIS – unghii încărnate care pot genera o infecţie şi apar datorită pilirii exagerate a

Page 48: Suport de Curs-fcmp

unghiilor în partea laterală.e) ONYCHOPTOSIS – este căderea unghiilor (una sau mai multe) şi are drept cauză sifilisulf) ONYCHOLYSIS – este depărtarea unghiei de patul ei dar fără ca să cadă. Denotă boli interneMANICHIURA CLASICĂ1. Materialele necesare:● alcool sanitar – 70 grade● vată sau tampoane de bumbac speciale pentru manichiură● şerveţele● ulei vitaminizant pentru împingerea cuticulelor (Johnson, cu parafină)● un bol de mărime redusă pentru înmuierea degetelor● cleşte sau foarfece pentru tăierea unghiilor● foarfece pentru tăierea cuticulelor (numai dacă sunt în exces, niciodată din proprie iniţiativă şi se vaexplica, clientului riscurile tăierii cuticulelor cât şi faptul că peste tot în ţările civilizate s-a renunţat la acestprocedeu)● o cremă hidratantă pentru executarea masajului mâinii● un beţişor de lemn (lemn de portocal), sau din plastic● perie pentru unghii● pile de diferite abrazităţi● bureţi de diferite abrazităţi pentru lustruirea unghiei şi pentru îndepărtarea oricăror impurităţi● base coat – lac incolor cu rol de a proteja unghia de agenţii chimici cu care ea vine în contact● pastă unghii – o gamă variată de culori● top coat – lac incolor folosit numai după aplicarea pastei colorante. Rolul lui este de a proteja pasta deunghii, de a o împiedica să sară de pe unghie şi de a da unghiei un aspect lucios, plăcut● dizolvant● o perniţă executată dintr-un material moale, acoperită întotdeauna cu un prosop mic, sau o ţesătură micăde culoare albă. Acest prosop se schimbă înainte de fiecare clientă. Vom avea grijă funcţie de numărulclientelor programate, să avem un număr identic de materiale şi prosoape.2. Descrierea procedurii:Atât clienta cât şi manichiurista vor trebui să se spele pe mâini înainte de începerea manichiurii.Manichiurista se va dezinfecta pe mâini cu alcool de 70 grade.În lipsa clientei de la masă, se va face încă o dată un scurt inventar al materialelor de care vom aveanevoie astfel încât, să nu fim nevoite să le căutăm în prezenţa acesteia, ceea ce poate creea idea dedezordine şi neprofesionalism.Evident toate ustensilele înainte de utilizare vor fi dezinfectate în alcool de 70 grade sau însterilizatorul cu ultra violete.Ustensilele se vor aşeza în partea dreaptă, astfel încât să fie mai uşor de manevrat când vor începesă fie utilizate. Lacurile şi cosmeticele de care avem nevoie vor sta pe o măsuţă alăturată separat, cu vederedirect spre clientă. Astfel, aceasta pe parcursul efectuării manichiurii, va avea timp suficient pentru a studiapaleta de culori economisind în acest mod timpul necesar aplicării pastei. Este foarte important înainte de aîncepe efectuarea manichiurii să informăm clienta că repetarea operaţiunii de tăiere a cuticulelor, duce întimp la apariţia unghiilor încărnate şi se cunoaşte deja în lumea medicală că o pieliţă tăiată în mod repetat,nu duce la îndepărtarea ei definitivă, ci la creşterea ei mai pronunţată. Desigur dacă, clienta insistă asupratăierii cuticulei ne vom supune dorinţei acestuia, însă datoria noastră este de a informa clienta despredezavantajele pe care le prezintă această operaţie.Primul pas înainte de începerea unei manichiuri este îndepărtarea lacului de pe unghii care nepermite să examinăm mai uşor mâna şi degetele clientei pentru constatarea unei eventuale boli contagioasesau iregularităţi ale unghiei.Se începe cu mâna stângă, de la degetul mic spre degetul mare. Îndepărtarea lacului de pe unghiise face umezind un tampon de vată cu dizolvant, se apasă vata pe unghie şi se trage rotind-o uşor spre vârf.După îndepărtarea lacului vom întreba clienta ce dorinţe are. Împreună cu ea se stabileşte lungimea şi formadorită.Se îndepărtează cu atenţie eventualele colţuri după care se începe procedeul de pilire pentrustabilirea formei unghiei. Pila se ţine uşor oblic, presând puţin lateral sub unghie. Se manevrează dus-întors,cu mişcări lungi corespunzătoare formei dorite.Se verifică prin pipăirea cu degetul mare dacă marginea pilită este rotunjită şi fără asperităţi. Cupartea fină a buffer-ului se curăţă întreaga suprafaţă a unghiei de resturi, o vom lustrui pentru a-i conferi unaspect sănătos, lucios. Buffer-ul are rolul de a curăţa foarte bine unghiile pătate de agenţii chimici cum ar fi:pete lăsate de aplicarea pastei direct pe unghie fără lac protector, petele lăsate de nicotină, etc

Page 49: Suport de Curs-fcmp

Cu ajutorul cuţitaşului pentru manichiură se dezlipeşte cu foarte mare grijă cuticula de jur-împrejur,după care se introduce mâna stângă în bolul cu apă caldă în care s-a pus puţin şampon sau săpun lichid.Mâna stângă va sta în apă până când se vor repeta operaţiunile în aceeaşi ordine la mâna dreaptă.Clienta nu trebuie să stea cu mâna în bol mai mult de 8-10 minute, astfel pielea se va încreţi dincauza apei şi va fi destul de dificil de lucrat. Se scoate mâna stângă din apă, se tamponează uşor cuprosopul sau şerveţelul şi se începe cu degetul mic. Manichiurista va lucra cu prosopul sau şerveţelulînfăşurat pe degetul mijlociu al mâinii ei stângi. Se desprinde cuticula cu cuţitaşul, de data aceasta ea fiindînmuiată. Cu ajutorul forfecuţei pentru pieliţe se începe tăierea cu atenţie a porţiunii de cuticulă ieşităputernic peste unghie. Cuticula se taie continuu dintr-o parte în cealaltă de jur-împrejurul unghiei, evitândusetăierea din mai multe bucăţi pentru a nu se franjura. După tăierea corectă a cuticulei, se înmoaie cuţitaşulîn apă curăţându-se toată suprafaţa unghiei pentru înlăturarea eventualelor impurităţi rămase.Dacă doreşte clienta, se va aplica, carminul care are rol de dezinfectant şi totodată estetic.Se repetă operaţiunea cu fiecare deget în parte, după care în aceeaşi ordine se lucrează şi mânadreaptă.Următorul pas este aplicarea alcoolului sau a soluţiei antiseptice pentru dezinfectarea mâinilor.Urmează aplicarea uleiului vitaminizant care se aplică cu ajutorul beţişorului de portocal, urmat demasajul mâinii care se efectuează cu ajutorul cremei hidratante.Prezentăm în continuare unele metode de masaj al mâinii:Mişcare relaxantă din Mişcarea degetelor dinîncheietura mâinii articulaţiiMasaj circular al palmei, Masaj circular al exterioruluimişcări de “Effeurage” palmeiMasaj circular al fiecărui Masaj circular al braţului,deget în parte “Effeurage” pe braţContinuăm cu aplicarea primului strat de lac pentru protecţia unghiei (base-coat). Înainte de aplicareaacestuia, cu şerveţelul se şterge suprafaţa fiecărei unghii pentru a nu exista resturi de ulei sau cremă. Înacest caz lacul sau pasta de unghii nu se va prinde uniform şi se va desprinde înainte de vreme. Sticla delac se ţine în podul palmei stângi pentru o aplicare corectă şi sigură.Se pune pensula pe mijlocul suprafeţei unghiei, dintr-o mişcare se trage pensula spre vârful unghiei,după care se procedează identic cu părţile laterale.Lacul se aplică întotdeauna într-un strat subţire, astfel el se va depune uniform şi va rezista maimult. După ce stratul de lac s-a uscat se aplică pasta de unghii de două ori.Ultima operaţiune este aplicarea lacului pentru protecţia ojei (top-coat) care conferă unghiei luciu şirezistenţă mai îndelungată. Cu beţişorul înfăşurat în puţină vată la un capăt al acestuia, se înmoaie îndizolvant şi se fac corecţiile de rigoare acolo unde s-a depăşit unghia cu ojă.Nu se şterge pasta de unghii ajunsă în zona cuticulei cu unghia dumneavoastră.APLICAREA UNGHIILOR FALSE1. Materiale necesare● 10 unghii false● mătase naturală sau pânză fină pentru 10 unghii● un glue (lipici) pentru lipirea unghiilor● 3 pile cu diferite grade de abrazitate - una foarte abrazivă- una intermediară pentru şlefuire laterală- una fină pentru şlefuire mătase● 2 buffere (bureţi de lustruire) - unul cu abrazitate mare pentru unghia falsă- unul fin pentru mătase şi finisare finală● un beţişor de lemn sau plastic pentru împinsul pieliţelor● ulei vitaminizant pentru piele (Johnson, ulei cu parafină)● o foarfecă pentru unghia falsă● o foarfecă pentru mătase (mai fină)● base coat – lac de protecţie a unghiei împotriva agenţilor chimici ce aduc modificări de formă şi culoareunghiei naturale(pastă de unghii, nicotină, etc.)● paste de unghii într-o gamă divers colorată● top coat – lac de protecţie a pastei de unghii● cremă hidratantă pentru masajul mâinii2. Aplicarea unghiilor falsePrimul pas înainte de aplicarea efectivă a unghiei false este spălarea mâinilor atât ale clientei cât şiale dumneavoastră.

Page 50: Suport de Curs-fcmp

Unghia falsă de lungă durată poate rezista pe unghie aproximativ 2 1 luni. Această durată de timpeste condiţionată şi de executarea unei întreţineri odată la cel mult 10 zile. Dacă această întreţinere nu estefăcută la timp sau deloc nu putem garanta rezistenţă unghiilor false pe perioada de 2 1 luni.Se va efectua dezinfectarea mâinilor manichiuristei cu alcool de 70 grade.Se vor alege unghiile potrivite în funcţie de mărimea unghiilor clientei. Se vor şterge unghiile clientei cuacetonă pentru a îndepărta grăsimea care dacă există poate duce la pierderea unghiei înaintea termenuluistabilit.Cu pila intermediară (ca abrazivitate) vom face vom face o priză pe unghia naturală, şlefuind din locîn loc uşor pentru o mai bună aplicare şi stabilizare a lipiciului.Unghia falsă se aplică de jos în sus prin presarea ştanţei pe jumătate de unghie.Dacă unghia nu se prinde imediat înseamnă că s-a aplicat ori prea mult glue, ori prea puţin. Deasemenea serecomandă ca mâinile să nu fie transpirate, încălzite deoarece în contact cu o sursă de căldură lipiciul nuface priză perfect pe unghie. Dacă, constatăm că au rămas bule de aer sub unghia falsă sau zone undelipiciul nu a ajuns, completăm cu glue până când sub toată suprafaţa unghiei false se află lipici. O unghiecare are goluri de aer sau care nu a fost prinsă exact pe unghie se desprinde de unghia naturală înainteatermenului stabilit.După aplicare se stabileşte lungimea unghiei de comun acord cu clienta şi se scurtează cu ajutorulforfecuţei pentru unghie. Se pileşte cu pila medie vârful unghiei de jur împrejur, în formatul dorit de clientă.Se începe operaţiunea de pilire efectivă a unghiei. Se pileşte începând de deasupra unghiei false,acolo unde aceasta se uneşte cu unghia naturală.Atenţie! evitaţi să migraţi cu pila de unghie falsă (foarte abrazivă) pe unghia naturală pentru că o subţiaţi,ceea ce în timp poate crea neplăceri persoanei căreia i-am aplicat unghii false. Pe unghia naturală se poateutiliza pila fină sau buffer-ul fin.După ce s-a şlefuit grosul unghiei false cu pila foarte abrazivă, se pileşte restul până la finisare cupila medie. Unghia falsă se consideră a fi bine finisată atunci când ea se contopeşte cu unghia naturală, fărăa se simţi trecerea dintre cele două unghii.Cu partea medie ca abrazivitate a buretelui, nivelăm şi lustruim ambele unghii în aşa fel încât unghiafalsă să se confunde cu cea naturală.Pasul următor constă în aplicarea unui strat de glue peste unghia falsă şi în zona de unire cu unghianaturală pentru a da acesteia o rezistenţă mai mare în timp.După uscarea lipiciului se aplică imediat sub lunulă (jumătate de lună) mătasea naturală. Încercaţi săacoperiţi cu mătasea întreaga suprafaţă laterală a unghiei. Rolul mătăsii este acela de a crea rezistenţă întimp la şouri mecanice şi la diverse substanţe cu care venim în contact.Alegem pila medie şi pilim mătasea acolo unde se uneşte cu unghia, cât şi pe lateralele ei.Deasupra folosim unghia fină pentru a nu îndepărta stratul de mătase.Cu partea fină a buretelui vom lustrui şi vom finisa mătasea, deasupra unghiei, în lateralele ei şi subunghie.Aplicăm din nou un strat de glue peste mătase. Venim cu buretele fin şi lustruim.Executăm masajul mâinii cu cremă hidratantă.Aplicăm base coat, pe toată suprafaţa unghiei.Aplicăm pasta de unghii pe care o doreşte clienta şi o aplicăm pe unghie în două straturi, lăsând săse usuce un strat înainte de a aplica stratul al doilea.Aplicăm top coatNOTĂ: Evitaţi folosirea unui dizolvant puternic în nici un caz acetona pentru ştergerea unghiilor falsedeoarece acest lucru poate duce la îndepărtarea înainte de termen a unghiilor false. Nu introduceţi mâiniledacă aveţi unghii false în substanţe chimice puternice (detergenţi puternici, substanţe de dezinsecţie, etc).Nu atingeţi unghiile de o sursă puternică de căldură (foc deschis, brichetă, flacără de aragaz) deoarece setopesc, fiind făcute din poliester.3. Întreţinerea unghiilor falseAceastă operaţiune se execută cel puţin o dată la 10 zile. Penru a reuşi păstrarea unghiilor false,vom recomanda clientelor să se prezinte pentru întreţinere o dată pe săptămână.Se începe cu ştergerea cu dizolvant a unghiilor clientelor.Se redefineşte forma unghiilor (unghiile false sunt fabricate din polyester), acestea timp de osăptămână dacă sunt supuse unor şocuri mecanice (dactilografare, operare calculator) se pot deforma şi letrebuie corectată forma.Se introduce glue în zonele unde consideraţi că aceasta s-a dezlipit, nu mai mult decât este necesarfiindcă folosit în exces se întinde şi spre cuticula clientei şi creează o senzaţie de disconfort.Se lustruieşte unghia până când capătă o culoare şi un aspect plăcut. Se aplică din nou un strat de

Page 51: Suport de Curs-fcmp

glue pe toată suprafaţa unghiei de sub lunulă până la vârf.Se lustruieşte cu bufferul fin.Se împing cuticulele cu ulei vitaminizant.Se execută masajul mâinii cu o cremă hidratantă.Se aplică base coat, pastă unghii şi top coat.4. Înlocuirea unghiilor falseUnghiile false care sunt lipite pe suprafaţa unghiei pot cauza răniri dacă sunt îndepărtate incorect.Utilizaţi o soluţie pentru îndepărtarea uleiului sau acetona pentru îndepărtarea unghiilor false.● serviciul complet anterior îndepărtării unghiilor. Va trebui doar să adăugaţi un buffer trusei de manichiură.● înmuierea unghiilor. Puneţi suficient îndepărtător într-un recipient de sticlă astfel încât să acopere unghiile.Înmuiaţi unghiile pentru câteva minute.● dezlipirea unghiilor. Utilizaţi un băţ de portocal pentru a dezlipi unghiile înmuiate. Aveţi grijă să nu forţaţidezlipirea pentru că poate fi rănită unghia.● folosiţi buffer-ul pe unghie. Aplicaţi uşor un buffer fin pe unghia naturală pentru a înlătura orice rămăşiţe delipici.● recondiţionaţi cuticulele şi pielea. Recondiţionaţi cuticulele şi pielea utilizând ulei de cuticule şi cremă demasaj.● realizaţi celelalte servicii dorite● terminaţi procedura de îndepărtare a unghiilor false dacă, clienta nu mai doreşte alte servicii.5. Reparaţia unghiilor false cu unghie falsăSe şterge unghia clientei cu dizolvant pentru a elimina orice urmă de pastă de unghii sau grăsime.În zona unde unghia falsă s-a rupt se degresează din nou cu dizolvant, se completează cu glue, sealege o bucată de unghie falsă de mărimea rupturii, se picură glue pe unghia falsă şi se lipeşte pe rupturaexistentă.Se pileşte bucata de unghie anexată celei deja existente până aceasta ajunge la acelaşi nivel cuunghia falsă deja existentă.Se pune din nou glue pe toată suprafaţa unghiei false imediat de sub lunulă spre vârf.Aplicăm din nou mătase pentru a creşte rezistenţa unghiei în timp şi din nou glue.Cu pila fină pilim mătasea până se uniformizează şi dăm din nou formă unghiei ca la început.Cu partea fină a buretelui lustruim mătasea şi unghia întreagă de jur împrejur.Se împing cuticulele cu beţişorul şi se aplică ulei vitaminizant.Se execută masajul mâinii cu cremă vitaminizantă.Aplicăm base coat, pastă de unghii, top coat.VI. ÎNVELITORI PENTRU UNGHIIÎnvelitorile de unghii reprezintă bucăţi de mărimea unghiei dim material textil sau hârtie care suntlipite pe suprafaţa unghiei cu adeziv de unghii. Acestea sunt utilizate pentru a repara sau întări unghiilenaturale sau pe cele false. Învelitorile pot fi tăiatedintr-o bucată de pânză sau hârtie pentru a se potrivi unghiei clientei sau pot fi procurate tăiate. Învelitoriletăiate au adeziv pe spate şi sunt aplicate doar pe partea din faţă a unghiei.Învelitorile pot fi: textile, confecţionate din mătase, pânză sau fibră de sticlă, sau pot fi confecţionatedin hârtie.Procedura de învelire a unghiilor● îndepărtaţi pasta de unghii veche● curăţaţi unghiile● împingeţi înapoi cuticulele● piliţi unghiile pentru a îndepărta luciul de pe unghii● aplicaţi antisepticul de unghii● aplicaţi adezivul● tăiaţi ţesătura. Tăiaţi ţesătura la o dimensiune aproximativă pentru forma şi lungimea unghiei.● aplicaţi adezivul pentru ţesătură. Aplicaţi o picătură de adeziv pe centrul unghiei. Păstraţi adezivul departede cuticule, pentru că acesta ar conduce la ridicarea sau îndepărtarea materialului de suprafaţa unghiei.● aplicaţi ţesătura. Potriviţi uşor ţesătura pe suprafaţa unghiei la aproximativ 1,5 mm distanţa de cuticule.Apăsaţi pentru a se lipi.● tăiaţi ţesătura. Cu forfecuţa se va tăia ţesătura cam la 1,5 mm de margini şi de vărful liber al unghiei.Tăierea ţesăturii un pic mai mică decât dimensiunea unghiei previne ridicarea acesteia la margini sausepararea de suprafaţa unghiei.● aplicaţi adezivul pentru ţesătură

Page 52: Suport de Curs-fcmp

● aplicaţi uscătorul de adeziv.aplicaţi cel de-al doilea strat de adeziv● aplicaţi cel de-al doilea strat de uscare a adezivului● daţi formă şi finisaţi unghiile.Întreţinerea la două săptămâniDupă două săptămâni, utilizaţi următoarea procedură pentru a întreţine învelitorile textile.● îndepărtaţi vechea pastă de unghii.● curăţaţi unghiile● împingeţi înapoi cuticulele● piliţi unghiile pentru a îndepărta luciul● aplicaţi antisepticul de unghii● aplicaţi adezivul pe noua suprafaţă crescută a unghiei● aplicaţi uscătorul de adeziv● aplicaţi adeziv pe întreaga unghie● aplicaţi uscătorul de adeziv● nivelaţi şi aranjaţi unghiile● folosiţi buffer-ul● aplicaţi loţiune de mâini şi masaţi mâna şi braţul● îndepărtaţi urmele de ulei● aplicaţi pasta de unghiiVII. ACRYLICUL1. Definiţie, terminologieUnghiile de acrylic sunt realizate prin combinarea unui produs lichid de acrilic cu un produs deacrylic pudră. Cele două produse formează o biluţă moale ce poate fi uşor modelată într-o formă de unghie.După aplicare, acrilicul moale se întăreşte formând o unghie artificială puternică. Unghiile de acrylic pot fiaplicate pe unghiile naturale, unghii false. Acestea pot fi de asemenea utilizate pentru a repara unghiileslabe, roase sau rupteProcedeul unghiilor de acrilic este simplu. Există trei ingrediente de bază în procesul unghiilor deacrylic. Un monomer este realizat din molecule foarte mici nelipite una de alta. Acrylicul lichid este un tip demonomer. Un polimer este format din molecule corelate într-un lanţ lung şi formează de regulă o structurăsolidă. Unghiile de acrylic finisate sunt polimeri. Un catalizator este un ingredient care grăbeşte procesul deîntărire. Acrylicul pudră utilizat este o combinaţie de polimer construit şi catalizator. Procesul de formare aunghiei se numeşte polimerizare.2.Procedura unghiilor de acrylic● îndepărtaţi pasta de unghii. Începeţi cu degetul mic de la mâna stângă şi îndepărtaţi-vă de degetul mare.Repetaţi acţiunea şi la mâna dreaptă.● împingeţi înapoi cuticulele. Utilizaţi vată înfăşurată pe un băţ de portocal pentru a împinge uşor cuticulele.● folosiţi buffer-ul pentru a îndepărta luciul de pe unghii. Aplicaţi buffer-ul uşor pe suprafaţa unghiei cu unabraziv mediu/fin pentru a îndepărta uleiul natural. Periaţi pentru a îndepărta pilitura.● aplicaţi antisepticul de unghii. Aplicaţi antisepticul de unghii pe unghii cu vata înfăşurată pe un băţ deportocal, vată sau pulverizator. Începeţi cu degetul mic de la mâna stângă şi îndreptaţi-vă către degetulmare.● poziţionaţi forma de unghie. Poziţionaţi forma de unghie pe unghie. Dacă utilizaţi forme dispozabile,dezlipiţi forma de unghie de pe suport sau hârtie utilizând degetele mari şi arătătoare şi curbaţi unghia pentrua se potrivi formei unghiei naturale a clientei. Glisaţi unghia pe degetul clientei şi apăsaţi pentru lipireaadezivului pe lateralele degetului. Verificaţi dacă forma este poziţionată comod şi nivelată pe unghianaturală. Dacă folosiţi forme reutilizabile, glisaţi forma pe degetul clientei, asigurându-vă că vârful liber estedeasupra formei şi că este adaptată. Potriviţi forma în jurul degetului presând uşor.● aplicaţi baza. Aplicaţi un punct de bază pe unghie cu un băţ de portocal înfăşurat cu vată. Baza pregăteştesuprafaţa unghiei pentru lipirea cu materialul de acrylic. Trebuie aplicat foarte puţin. Permiteţi bazei să seusuce pe unghie până la o culoare albă de cretă.● pregătiţi lichidul şi pudra de acrilic. Turnaţi lichidul şi pudra de acrylic în recipiente separate. Dacă utilizaţimetoda pentru două culori, va trebui să aveţi trei recipiente: - unul pentru pudra albă, unul pentru ceatransparentă, naturală sau roz şi unul pentru acrylicul lichid.● introduceţi pensula în acrylicul lichid. Introduceţi în întregime pensula în lichidul de acrylic şi scurgeţi pemarginea recipientului pentru a îndepărta excesul.● formaţi biluţa de acrylic. Introduceţi vârful aceleiaşi pensule în pudra albă de acrylic şi rotiţi uşor. Veţi

Page 53: Suport de Curs-fcmp

culege o biluţă de acrylic medie uscată care este suficient de mare pentru modelarea întregii extensii avârfului liber.● plasaţi biluţa de acrylic. Plasaţi biluţa de acrylic pe forma pentru unghie în punctul unde vârful unghiei seîmbină cu forma de unghie.● modelaţi vârful liber. Utilizaţi porţiunea de mijloc a pensulei pentru a tampona şi a apăsa acrylicul pe formăşi extensie. Tamponarea şi apăsarea acrylicului este mult mai corectă decât pictarea acestuia şi are dreptrezultat o unghie cu o înfăţişare mult mai naturală. Păstraţi liniile paralele şi modelaţi continuu acrylicul de-alungul liniei vârfului liber. Dacă utilizaţi metoda de acrylic în două culori aveţi grijă să urmăriţi linia naturală avârfului liber cu pudra albă pentru a crea imaginea penrtu Frech manichiure.● plasaţi o a doua biluţă de acrylic. Luaţi o a doua bilă de acrylic de consistenţă medie şi plasaţi-o pe unghianaturală lângă linia vârfului liber în centrul unghiei.● modelaţi cea de-a doua biluţă de acrylic. Tamponaţi şi apăsaţi produsul pe lateraleasigurându-vă că produsul este foarte subţire în jurul tuturor vârfurilor.● aplicaţi picăturile de acrylic. Luaţi mărgeluţe ude de pudră de acrylic roz pe pensulă şi plasaţi-o în zonacuticulelor. Utilizaţi umiditatea pensulei pentru a netezi aceste mărgeluţe pe întrega suprafaţă a unghiei.Plimbaţi pensula pe unghie pentru a netezi orice asperităţi. Aplicaţi acrylicul pe lângă cuticule, în laterale şipe vârful liber trebuie să fie în strat foarte subţire pentru ca unghia să aibă un aspect natural.● aplicaţi acrylicul pe celelalte unghii.● îndepărtaţi formele. Atunci când unghiile sunt bine uscate, slăbiţi formele şiîndepărtaţi-le prin glisare. Unghiile sunt uscate atunci când ţăcăne dacă sunt atinse uşor.● nivelaţi unghiile. Utilizaţi o pilă mediu abrazivă pentru a modela vârful liber şi a îndepărta oriceimperfecţiuni. Alunecaţi abrazivul pe fiecare unghie cu mişcări lungi pentru a modela şi finisa suprafaţaunghiei. Subţiaţi unghiile în zona cuticulelor, vârfului liber şi zonele laterale.● folosiţi buffer-ul. Se va folosi buffer-ul pe unghii până la netezirea întregii suprafeţe.● aplicaţi ulei de cuticule. Utilizaţi vată înfăşurată pe un băţ de portocal pentru a aplica ulei de cuticule înzona cuticulelor, pielea înconjurătoare şi unghii.● aplicaţi crema de mâini şi masaţi mâna şi braţul.● curăţaţi unghiile.● aplicaţi pasta de unghii.REPREZENTAREA GRAFICĂ A CONSTRUIRII ACRYLICULUILinia centrală şi partea Formaţi extensia, cu ajutorulliberă a unghiei primei bobiţe de acrylicAplicaţi a doua bobiţă Creaţi unghia cât mai dreptde acrylicSpaţiul format de creştereaIX. GELURI1. Descrierea tipurilor de gelGelurile reprezintă unghii artificiale puternice care se aplică pe suprafaţa unghiei ca şi pasta deunghii. Acestea au o compoziţie chimică similară cu cea a unghiilor de acrylic dar necesită un catalizatorseparat pentru a se întări. Există două tipuri de geluri. Gelurile cu uscare la lumină – se întăresc atunci cândsunt expuse la o sursă specială de lumină – fie o lumină ultravioletă fie una halogenă.Gelurile fără uscare la lumină – se întăresc atunci când un activator de gel este pulverizat sau întins cupensula sau atunci când acestea sunt înmuiate în apă.Gelurile sunt disponibile în diverse culori care nu necesită pastă de unghii. Unghiile arată ca şi cumar fi fost date cu pastă de unghii şi culoarea rămâne până la îndepărtarea gelului. Se poate folosi şi pasta deunghii peste gel. Atunci când aceasta va fi îndepărtată, culoarea gelului va rămâne aceeaşi. Gelurile coloratestau la baza picturii pe unghii.X. TEHNICI1.Tehnica Fibroglass● Lipiţi capsulele de tip Squape● Aplicaţi Ramolizor pe partea de nivelat● Înlăturaţi luciul după capsulă cu pila Garnet● Aplicaţi o bandă de Fibroglass pe toată lungimea şi lărgimea unghiei, oprindu-vă la2-3 mm de cuticula superioară● Aplicaţi un strat subţire de lipici Fibroglass● Pulverizaţi “Glue Dry” de la 30 cmObs. Dacă, clienta simte un efect de încălzire după aplicarea lipiciului înseamnă că stratul dvs. de lipici

Page 54: Suport de Curs-fcmp

Fibroglass este foarte gros sau că glue dry a fost pulverizat prea de aproape, deci atenţie.● Piliţi fibra de sticlă cu o pilă neagră fină sau cu pila care are 4 feţe, ri cu Garnet● Reluaţi operaţiunile 5 şi 6 (numerotate prin puncte, respectiv punctele 5 şi 6) de două ori● Piliţi lejer suprafaţa unghiei cu pila neagră sau cu pila cu 4 feţe.● Neteziţi suprafaţa cu blocul alb.● Aplicaţi ulei pentru cuticule sau ROLL-ON după care se masează● Terminaţi netezirea cu blocul cu mai multe feţe● Trimiteţi clienta să se spele pe mâini● Aplicaţi baza hidratantă● Lăsaţi să se usuce. Aplicaţi 2 straturi de ojă, lăsând să se usuce fiecare strat şi punem fixator TOP 602. Tehnica Fibre de sticlăProduse1 cutie capsule 360 Square1 cutie 360 Perfect Tip1 lipici profesional 15G1 cleşte ghilotină1 bandă Fiberglass1 lipici Fiberglass 30 ml1 flacon pentru uscarea lipiciului 250 ml6 pile argintii6 pile flex negre6 pile garnet3 buffere1 roll on1 lichid de dezinfectare 1LTEHNICA CU FIBRE DE STICLĂUTILIZARE: pe unghii scurte şi bombateTIMP de aplicare: 1h 15 minMETODA: recentăÎNVĂŢAREA: uşor dificilăAVANTAJE: foarte solid. Poate repara o unghie crăpată sau exfoliată. Aspect foarte fin.CREŞTEREA: total invizibilăREUMPLEREA: fiecare 3 săptămâni 1 1 luniTIMP DE REUMPLERE> 30 min / 1h 15 minASPECT> foarte natural3. Tehnica Gel ultravioletProduse: RamolizorGel U.V. N°1 Pile argintiiGel U.V. N°2 Pilă plată NylonBriliant 3 Cleşte ghilotinăFinish Wipe (spirt) Capsule Perfect TipRoll-On Lipici ProfesionalBuffer Lampă U.V.Pile GarnetPile Flex negre● Împinge-ţi pieliţele cuticulelor uscate fără a utiliza gel emolient● Tăiaţi vârfurile cu cleştele. Lipiţi capsulele Rotunde sau Perfect Tips. Aplicaţi Ramolizor pe partea denivelat.● Piliţi până capsula lipită pe unghie face corp cu unghia naturală cu pila flex neagră sau pila argintie, dupăcare nivelaţi cu pila Garnet fără să fragilizaţi partea liberă.● Îndepărtaţi luciul care este pe partea liberă a capsulei care depăşeşte unghia naturală pilind uşor cu pilaGarnet● Cu pensula gel (nylon) aplicaţi un strat fin de Gel U.V. N°1 oprindu-vă la 1 mm de cuticula superioarărepartizând foarte bine părţile unghiei. Lucraţi acest strat pe toată suprafaţa unghiei fără să atingeţi pielea.● Pune-ţi unghiile la lampa U.V. timp de 2-3 minute● Cu pensula gel aplicaţi un strat de GEL U.V. N°2, oprindu-vă la 1 mm de cuticula superioară repartizându-luniform pe toată suprafaţa unghiei fără să atinge-ţi pielea.● Pune-ţi unghiile la lampa U.V. timp de 2-3 minute

Page 55: Suport de Curs-fcmp

● Reluaţi operaţiunile de la punctele 7 şi 8. Dacă doriţi ca unghia să fie mai groasă puteţi să aplicaţi un stratmai gros. Reluaţi operaţiunea 8.● Uscaţi unghiile cu un şerveţel îmbibat cu lichid de finisare Finish Wipe● Aplicaţi Brilliant 3 într-un strat nici subţire nici gros lăsând 2 minute la U.V. apoi ştergem unghiile FinishWipe● Neteziţi cu pila neagră fină sau pila Garnet apoi neteziţi cu blocul alb● Aplicaţi uleiul pentru cuticule Roll-On pe cuticule şi masaţi● Neteziţi suprafaţa unghiei cu blocul ”3 în 1”● Trimiteţi clienta să se spele pe mâini● Aplicaţi o bază hidartantă, lăsaţi să se usuce, aplicaţi 2 straturi de ojă şi apoi aplicaţi Top 60 care are rolulde a fixa şi usca foarte repede.Pentru îndepărtarea gelului se pileşte.Tehnica gel ultraviolet se recomandă persoanelor care nu au nevoie de construcţia sau modelarea unghieişi au forma naturală frumoasă. Deşi este o tehnică rezistentă nu se recomandă persoanelor ale căror mâiniintră des în contact cu apa.4. Tehnica Capsule + gel ultravioletProduse:1 lampă cu ultraviolete1 cutie 360 capsule Square1 cutie capsule Perfect Tip1 lipici profesional 15G1 cleşte ghilotină1 Gel U.V. înaltă performanţă N°11 Gel U.V. înaltă performanţă N°21 pensulă plată din nylon6 pile argintii6 pile flex negre3 buffere1 Roll-On1 Lichid de finisare 125mlTEHNICA CU GEL ULTRAVIOLETEUTILIZARE: pe unghiile scurte sau foarte roaseTIMP DE APLICARE: 45 min – 1hMETODA: recentăÎNVĂŢAREA: uşoarăASPECT: foarte solid, hiper fin, hiper naturalCREŞTEREA: total invizibilăREUMPLEREA: fiecare 3 săptămâni la 1 1 luniTIMP DE REUMPLERE: 30-40 min5. Tehnica Acrylic fară miros (U.V.)Recomandată pentru persoanele care-şi rod unghiile● Împingeţi cuticulele pe uscat fără să utilizaţi un gel emolient● Tăiaţi surplusurile de piele● Lipiţi capsulele rotunde sau Perfect Tip sau dacă unghiile sunt foarte roase, folosiţi Super Tip cu lipiciulprofesional.● Nivelaţi până când capsula lipită face corp cu unghia naturală● Eliminaţi luciul de pe partea liberă trecând uşor cu pila● Aplicaţi un bob de pudră roz sau transparentă de 3 pe partea superioară a unghiei , fiind atenţi să nudepăşim suprafaţa unghiei, repartizând foarte bine pe părţi.● Puneţi să se usuce la U.V. 2-3 min.Această pudră se aplică doar o dată!În nici un caz nu se aplică Primer!● Eliminaţi lejer ce rezultă din pilit apoi daţi o formă unghiei pe cât posibil de naturală.● Neteziţi cu blocul alb, aplicaţi ulei de cuticule Roll-On şi masaţi● Trimiteţi clienta să se spele, aplicaţi o bază hidratantă sau bază specială pentru unghii false, lăsaţi să seusuce, aplicaţi 2 straturi de ojă Longue Duree lăsând să se usuce între fiecare strat şi apoi aplicaţi fixatorulTop 60.6. Tehnica Acrylic cu miros

Page 56: Suport de Curs-fcmp

Produse: Cutie de 360 Perfect Tip Pensule N.8Cutie de 360 Super Tip Pile argintiiCleşte pentru unghii artificiale Pile Flex negreLipici profesioanl Pile GarnetPrimer BufferAcrylic Lichid Roll-On cu calciuPudră acrylică roz Lichid dezinfectantCurăţător pentru pensule● Împingeţi cuticulele pe uscat fără a utiliza un gel emolient● Tăiaţi vârfurile cu cleştele● Lipiţi capsulele Rotunde sau Perfect Tips sau dacă sunt foarte roase se utilizează capsulele Super Tips culipiciul profesional.● Se aplică Ramolizor pe partea de nivelat● Nivelaţi până ce capsula lipită pe unghie face corp cu unghia naturală, folosind pila flex neagră sau pilaargintie● Îndepărtaţi luciul marginii libere trecând uşor pila Garnet sau pila neagră fină.● Aplicaţi Primerul pe unghia naturalăAtenţie, nu se aplică pe marginea liberă!● Aplicaţi un bob de pudră roz sau transparent pe 3 superioare ale unghiei şi modelaţi-le fiind atenţi să nuatingeţi unghia. Efectuaţi acestea pentru toate degetele şi activaţi uscarea între 10-15 min● Piliţi cu pila Flex neagră sau argintie pentru a da o formă pe cât posibil naturală● Nivelaţi cu blocul alb● Aplicaţi Roll-On pe cuticule şi masaţi● Neteziţi cu blocul 4 în 1● Trimiteţi clienta să se spele● Aplicaţi o bază hidratantă● Lăsaţi să se usuce şi aplicaţi 2 straturi de ojă Longue Duree. Lăsaţi să se usuce fiecare strat apoi fixaţi cuTop 60FREZAREA CU PILA ELECTRICALa inceput, lucrul cu freza nu este mai rapid. Pilitul cu freza dureaza aproape la fel de mult ca si incazul folosirii pilii manuale. Rapiditate ve-ti cistiga numai cind frezati unghia in forma “smile-line”, laindepartarea aerului cu freza si pregatirea cu freza.O freza trebuie sa aiba un numar minim de 15.000-20.000 de turatii sau chiar 30.000 turatii.Pentru scurtarea unghiei aveti nevoie de 20.000-30.000 de turatii. Daca numarul de turatii este mic, vor fi multe vibratii si materialul(acril sau gel) se va ciobi.Pilirea unghiei false se face folosind intre 10.000-15.000 de turatii. Daca aveti o freza cu maxim 20.000 de turatii, inseamna ca freza trebuie sa functionze mult timp la putere maxima.Freza si mai ales dispozitivul de manan se pot supraincalzi, ceea ce provoaca uzarea mai rapida a aparatului, iar dispozitivul de mana se va incinge la un moment dat atit de tare incit nu il veti mai putea tine in mina.CAND FREZAMPurtati o masca anti praf in timp ce frezati. In timp ce frezam unghiile false, rezulta un praf care nu cade ci zboara in sus, existind riscul sa ni se depuna apoi in plamani.Cind se pozitioneaza un cap de freza nu trebuie introdus in freza pina la capat, ci se lasa sa iasa un pic, astfel poate fi utilizat in totalitate.Atunci cind frezati este important sa miscati freza in mod constant. Daca se sta prea mult intr-un singur loc(citeva secunde) se creeaza forte de frecare, zona se incalzeste brusc iar clientul v-a sinti o mare durere. Trebuie sa aveti mereu in minte faptul ca patul unghial simte caldura incepind de la 80C. Deci cind clientul se plinge ca simte caldura pe deget, inseamna ca patul unghial s-a incins foarte tare.Nu trebuie sa apasati niciodata cu freza. Lasati freza sa-si faca treaba ei. Daca apasati, se creeaza si in acest caz fristiune si clientul simte imediat caldura pe deget.Miscarea frezei este de la stinga la dreapta si inapoi, unghiaajustindu-se in mod uniform. Doar la colturi puteti folosi freza de sus in jos dar nu prea multe ori.In timp ce miscati freza de la stinga la dreapta si inapoi, miscati-o si de sus in jos, peentru a pili atit suprafata unghiei cit si patul unghial.Fiti atenti sa tineti freza intotdeaunan paralel cu unghia falsa. Nu inclinati freza, pentru ca atunci veti taia cuea. Toate capetele pe care le voi folosi la Acril, trebuie sa fie capete cu diamant(diamantate)Carbid, diamant, smirghel, ponce

Page 57: Suport de Curs-fcmp

Capatul pentru pregatit: este un capat cu virful conic (sau ascutit) si se foloseste pentru indepartarea cuticulei, si chiar pentru indepartarea luciului unghiei naturale. Turatia trebuie sa fie minima.Daca trecem capul de freza pe suprafata mainii trebuie sa fie o senzatie placuta. Atunci turatia este ceapotrivita(aprox 2000 de turatii) . Pentru manichiura si pedichiura se recomanda folosirea capetelor din piatraponce.Capatul glont(bullet): este proiectat a fi folosit si pentru curatarea dedesubtului unghiei(adica virfulpe dedesupt). Curatarea se face cu o turatie mica. Aveti grija sa nu frezati de tot unghia naturala. Daca vetiface asta, unghia naturala se va retrage si veti obtine efectul de “pocketlifting”(unghia falsa se desprinde sise ridica la mijloc)(cam 6000-7500 rotatii).Aceasta operatie poate fi executata si cu capatul de pregatireDe asemenea daca am material care s-a scurs, il pot indeparta cu ajutorul acestui cap de frezat. Turatiatrebuie sa fie de aprox. 10.000-15.000 de rotatii.Capul Butoias(barrel) : este disponibil in 3 variante: fine, mediu si course. Cel mediu si cel mare sefolosesc pentru a subtia unghia prin frezare si pentru a o scurta. Capul fine se foloseste pentru a finisa.Aceste capete se folosesc lao turatie de 10.000 pina la 15.000 de rotatii.Petru GEL exista un cap de freza cu mandrina pe care se monteaza o mica rola abraziva. Roleleabrazive sunt disponibile in varianta fina, medium si cu granulatie mare(240, 120, 80). Rolele abrazive suntde unica folosinta.Pentru gel nu folositi niciodata un cap freza cu diamant deoarce pulberea rezultata este atit de fina incit intrain porii capuli cu diamant si nu se mai poate curata niciodata.MANICHIURA EXECUTATA CU AJUTORUL PILEI ELECTRICE• Dezinfectati mana dumneavoastra si mana clientei. Impingeti cuticula cu pusherul Pentru scurtarea unghiei naturale folositi mandrinela cu rola abraziva 120 sau 240. Tineti piesavertical si cu partea de virf scurtati virful unghiei naturale. Tineti piesa orizontal si folosind acelasi cap inndepartati orice urme de pe suprafata unghieinaturale. Indepartati urmele de pretigium si curratati cuticula. Tineti bitul paralel cu unghia si folositi virful luipentru a curata. Urmariti conturul cuticulei fara sa schimbati unghiul bitului care trebuie sa fiepermanent paralel cu unghia. Daca aveti biti de chamois, puneti o picatura de ulei pe unghie si cu turatia de 6000-7000 rotatii, datiluciu unghiie naturale. Curatati unghia de resturi Indepartati eventuale resturi mici de oiele cu ajutorul clestisoruli de cuticule.MANICHIURA SPAUn sistem complet de ingrijire pentru unghii si maini superbePentru a pastra frumusetea naturala a unghiilor, este foarte important sa le oferiti continu principiiactive esentiale, hranirea si hidratarea necesara.Produsele complementare sunt special adaptate la nevoile unghiilor si le ofera ingrijirea intensivapentru o protectie optima. Oferiti unghiilor dumneavoastra conceptul unic de ingrijire SPA pentru a leconserva frumusetea si a le proteja impotriva influentelor exterioare daunatoare.CONCEPTUL SPAS= SANUS P=PER A=AQUAMConceptul SPA se completeaza prin tehnici de relaxare:AEOMOTERAPIE, WELLNESS, MASAJSystemul de ingrijire SPA, cuprinde o serie de produse create pentru a lucra impreuna si pentru a daunghiilor , mainilor si picioarelor frumusete si vitalitate. Este singurul sistem de ingrijire totala a unghiilor sipielii, oferind beneficiul unor rezultate remarcabile tot timpul.SPA-ul ofera optima protectie impotriva agresorilor mici cum ar fi spray de par,parfum,desinfectanti, etc...,nu ofera numai produse pentru problemele unghiilor, ci si o ingrijire completapentru a pastra unghiile si pielea frumoase.Problemele unghiilor sunt usor identificate folosind ghidul culorilor creat de alessandro pentru ousoara identificare a tipului unghiei clientei. Trei culori diferite sunt folosite pentru a deosebi trei tipuri deunghie importante. Ingrijirea unghiei este creata in functie tipul unghiei, simplu, repede si profesional.Unghiile normale si puterniceUnghiile puternice, normale, pot avea o singura problema: pot deveni prea tari si in acestcaz este foarte important sa le aplicam ulei si sa le hidratam pentru a preveni despicareape diagonala a unghiilor. Acest tip de unghie este tare si de multe ori au riduri datoritauscaciunii. De asemenea si curba “C” este foarte pronuntata, unghiile pot fi chiar foartegalbene datorata niveluluii ridicat de cheratina. Culoarea galbena poate fi cauzata si de

Page 58: Suport de Curs-fcmp

produse cosmetice ca lacul de unghii de culoare inchisa aplicat fara base coat.Unghiile care se exfoliazaUnghiile care se exfoliaza au de obicei santuri longitudinale si despicaturi verticale tipice care separa diferitele straturi ale unghiei. Aspectul unghiei este de la plat pina la un arc foarte pronuntat, iarcuticula este uscata si crapata. Pielea mainilor este in cele mai multe cazuri stresata. Unghia in sine nu poate produce uleiuri. O terapie speciala a cuticulei ofera suport unghiei naturale deshidratate.Unghiile subtiri si moiUnghia subtire este este foarte neteda si lucioasa, iar virful unghiei este de culoare deschisa catre alb. Deseori este plata pe laterale sau chiar tinde a avea forma de lingura. Unghia este subtire cind aplicind o mica apasare pe virful unghiei aceasta se indoaie. In cele mai multe cazuri cuticula este foarte fina,pielea mainii moale si umeda cu o structura foarte fina. Unghiile moi de asemenea au tendinta de a se despica(exfolia)Pielea este cel mai mare organ al nostru. Pielea intins a unui om adult acoper o suprafat de circaǎ ǎ ǎ2 metri p trati, cam cat un cearceaf obisnuit. Are o greutate de aproape 3 kg, ceea ce inseamn cam aǎ ǎ dou zecea parte din greutatea intregului corp.ǎFunctiile pielii sunt multiple: asigura prin elasticitatea sa protectia mecanica a organismului (adica ne apara intr-o mare masura de lovituri, taieturi, zgiriieturi), opunindu-se socurilor din exterior, protectia termica prin faptul ca inveleste corpul si participa la termoreglare (adica ne face sa transpiram cind e prea cald si prinaparitia "pielii de gaina"sa ne incalzim cind ne e frig), protectia contra radiatiilor solare (adica ne apara de cancere datorate expunerii la soare si de arsurile direct cauzate de soare), protectia sebacee , face ca la suprafata pielii sa se formeze un strat subtire gras, numit filmul hidrolipidic, care ne apara de patrundereamicrobilor in piele.O alta protectie este cea sudorala , cea care sigura transpiratia prin acare se elimina din organism o parte din toxine, in acelasi timp asigurindu-se racirea si umedifierea pielii.Grosimea pielii varieaz intre 0,5 si 5 mm. Este relativ subtire in regiunile corporale putin expuse la uzurǎ ǎ sau presiune, si mai groas pe suprafetele care sunt mai solicitate, de exemplu pe t lpi.ǎ ǎPrivita la microscopul optic pielea apare formata din epiderm si derm sub care se gaseste un strat de grasime atasat pielii numit hipoderm.Stratul superficial, epidermul , are o grosime de cca.0,2mm, iar dermul de 2mm pina la 4mm. La microscop se poate observa c pielea este format din dou straturi. Stratul externǎ ǎ ǎ cornos al epidermei este format din 20 – 30 de randuri de celule moarte. Aceste celule sunt asezate una peste alta, asemeni unor tigle, de aceea pielea se intinde cu usurint in timpul misc rii. In fiecare zi, mii de celule seǎ ǎ desprind de pe piele, daraceasta nu se uzeaz , fiindc celulele moarte sunt inlocuite in permanent cu altele noi.ǎ ǎ ǎTermeni medicali pentru diferite portiuni ale pielii, sunt utilizati in mod frecvent pentru a vinde produseledestinate ingrijirii pielii si pentru a promova diferite proceduri cosmetice.Epidermul: stratul superior al pieliiEpidermul este cel mai subtire strat al pielii; cu toate acestea este responsabil de protectia fata deinjuriile produse de mediu. Epidermul la randul sau, este constituit din 5 straturi: stratul germinativ, stratulspinos, stratul granulos, stratul lucios si stratul cornos. Epidermul gazduieste si alte tipuri de celule:keratinocite, melanocite si celule Langerhans. Keratinocitele secreta proteina cunoscuta sub numele dekeratina, principala componenta a epidermului.Melanocitele produc pigmentul pielii cunoscut sub denumirea de melanina.Celulele Langerhans impiedica patrunderea substantelor straine la nivelul pielii.Dermul: stratul mijlociuAcest strat este responsabil pentru producerea ridurilor. Dermul reprezinta o combinatie complexade vase sanguine, foliculi pilosi si glande sebacee. La acest nivel se intalnesc fibre de colagen si elastina,doua proteine necesare pentru mentinerea sanatatii pielii, deoarece ii confera suport si elasticitate.Fibroblastele sunt celulele intalnite in acest strat, ele fiind responsabile de sinteza colagenului si elastinei.Acest strat contine de asemenea, receptori tactili si proprioceptivi (ai durerii).Hipodermul: stratul grasosDiminuarea cantitatii de tesut de la nivelul acestui strat, determina aparitia de cute (riduri) la nivelul pielii .Acest strat este cunoscut si sub denumirea de strat subcutanat. Gazduieste glandele sudoripare, celulelegrasoase si fibre de colagen. Hipodermul este responsabil de conservarea caldurii corpului si de protejareaorganelor vitale.Colagenul este proteina cu ponderea cea mai mare de la nivelul pielii, reprezentand 75% dinconstituentii pielii. Este, de asemenea, sursa primara a tineretii, responsabila pentru apararea impotrivaridurilor si a liniilor fine. In timp, factorii de mediu si varsta, diminueaza capacitatea organismului de asintetiza colagen.Elastina confera pielii elasticitatea. Aceasta proteina se intalneste impreuna cu colagenul la nivelul

Page 59: Suport de Curs-fcmp

dermului si formeaza structura pielii si a organelor. La fel ca si colagenul, elastina este afectata de trecereatimpului si de catre diferiti factori. Reducerea cantitatii acestei proteine cauzeaza zbarcirea si cutarea pielii.Keratina este cea mai potenta proteina de la nivelul pielii. Este, de asemenea, predominanta inconstitutia parului si a unghiilor. Keratina este constituentul care confera rigiditatea pielii.Reinnoirea pieliiSub epiderm , in stratul germinativ, celulele se afl intr-o continu diviziune. Celulele nou formateǎ ǎ ǎsunt apoi inc rcate cu o protein rezistent , cheratin , care determin cheratinizarea celulelor. Pe m surǎ ǎ ǎ ǎ ǎ ǎ ǎce iau nastere celule noi pe dedesubt, cele cheratinizate vor fi impinse spre exterior. O celul ajunge inǎstratul extern in trei – patru s pt mani, aceasta fiind durata ei de viat . Celulele moarte se desprind de pieleǎ ǎ ǎsub forma unor solzisori abia vizibili. Un om in timpul vietii pierde sub aceast form aproximativ 18 kgǎ ǎ piele.Sub epiderm se g sesc celulele pigmentare, melanocitele. Acestea produc pigmentii numiti melanin ,ǎ ǎ ǎpentru a ne proteja de efectele d un toare ale radiatiilor ultraviolete. Melanina absoarbe energia luminii,ǎ ǎdevenind mai inchis la culoare; acesta este motivul pentru care pielea se bronzeaz , dac este expus laǎ ǎ ǎ ǎsoare. Mai tarziu, melanina migreaz spre suprafata pielii si se desprinde impreun cu celulele moarte –ǎ ǎpielea bronzat devine palid cu timpul. La cei cu pielea mai inchis , melanina este produs in cantit ti maiǎ ǎ ǎ ǎ ǎmari.Produsele folosite pentru realizarea manichiurii SPA- desinfectant- o tableta sau un sapun special (gel)pentru inmuiere. Rolul lor-inmoaie foarte bine cuticula si pielea mainii, stimuleaza cresterea unghiei, revigoreazapielea din jurul unghiei si reactiveaza refacerea pielii- cuticle remover –produs pentru inmuierea stratului superficial de celule moarte ale cuticulei- Scrub sau Exfoliant - trateaza efectiv stratul superior al pielii mainilor. Zilnic, stratul de celule moarte alepielii, creste. Aceasta acumulare continua de celule, face ca pielea sa aiba o structura inegala,dura si sapara lipsita de viata, obosita si mbatrinita.Cu ajutorul Scrub-ului se inlatura usor si totodata profund acest strat de celule moarte si se imbunatatesteaspectul pielii dindu-i un aspect proaspat si stralucitor. Pielea ramane moale si catifelata- Gomaj- Contine particule mult mai mici si mai fine pentru curatarea pielii MASCA - Proprietatile de hidratare vor face ca pielea sa para mai tinara, intinsa si revigorataPielea va fi astfel hranita si hidratata,- Crema sau Uleiul pentru MASAJ - care hraneste si hidrateaza pielea masajul mainilor ajuta la: Stimula circulatia singelui Reface elasticitatea si culoarea pieli cit si tonusul muschilor Hidrateaza pielea Indeparteaza tensiunea musculara si din incheieturi Imbunatateaste calitatea miscarii si a articulatiilor Elimina disconfortul artritei si al reumatismuluiCa instrumente folosim: pile pentru unghia naturalaBufereBufere de luciuPusher inoxBetisor de portocalClestisor de cuticule sau forfecuta de cuticuleMANICHIURA SPA1. Ne asiguram ca platoul de lucru cit si instrumentele sunt desinfectate si sterilizate corespunzatornormelor in vigoare2. Clienta se spala pe maini obligatoriu Apoi desinfectam mainile clientei si ale lucratorului cuproduse speciale din dotare3. Diagnosticam unghiile clientei prin observarea comportamentului si aspectul unghiei. Daca la finalapar mai multe suprapuneri, ingrijirea unghiei trebuie completata cu produse speciale, acordindu-se o maimare atentie cuticulei. Este extrem de important sa se efectueze o diagnosticare corecta.4. Se indeparteaza lacul de unghii folosind dizolvantul special5. Scurtam si dam forma unghiilor de la o mana(incepem cu mina stinga), cu pila speciala , aleasain functie de tipul unghiei (normala, subtire, care se exfoliaza)6.Se impinge usor cuticula cu spatula (pusher)sau cu betisorul de portocal, fara presiune pentru aevita traumatizarea radacinii unghiei, astfel incit cuticula sa fie impinsa foarte bine si unghia sa ramana citse poate de curata.

Page 60: Suport de Curs-fcmp

7. Se aplica pe fiecare deget in zona cuticulei cuticle remover care se lasa sa actioneze 3 min.Acest gel inmoaie cuticula si ajuta la indepartarea excesului de cuticula.8. Se introduce mina la care s-a lucrat in bolul cu apa calda la care s-a adaugat tableta sau gelulpentru inmuiere, si se lasa sa actioneze intre 5 si 7 minute9. Intre timp se repeta pentru mana cealalta operatiile de la punctele 5, 6, 7, 8 Se scoate mana din bol si se tapoteaza usor cu un prosop Se aplica usor cu ajutorul spatulei pe mana, o cantitate cit un jumatate de lingurita, exfoliant, dupacare se maseaza usor fiecare deget in zona de cuticula si placa unghiala, cu miscari circulare.Apoise maseaza intraga palma pe exterior si pe interior, pina la articulatie sau pina la cot(in functie de cedoreste clienta(clientul). Se reintroduce mana in bolul cu apa unde mai sta 5 min timp in care se repeta operatiile 10 si 11 lamina cealalata.Dupa aceasta se clateste mana in bolul mare, se repeta operatia la mana cealalta. Se strerg mainile si unghiile foarte bine, prin masare usoara a fiecarui deget Se impinge cuticula cu pusherul sau betisorul de portocal si se curata zona cuticulei sa ramanacurata Se aplica masca incepind cu degetele si continuind cu palma catre cot, dupa care se impacheteazaun fillm osmotic si lasam sa actioneze 10 min. Se indeparteaza masca iar resturile se indeparteaza cu bureti de demachiere sau chiar srvetel deunica folosinta. Apoi spalam in lighenasul cu apa calda. Se aplica uleiul sau cremma pentru masaj si realizam masajul mainilor pin ala cot Se indeparteaza resturile de crema de pe suprafata unghiei si din jurul cuticulei, se degreseazafoarte bine placa unghiala cu ajutorul dizolvantului fara acetona. Daca nu facem acest lucru,tratamentele si lacurile ce urmeaza a fi aplicate pe unghie se vor exfolia. Se curata placa unghiala si cu ajutorul buffer-ului pentru curatat, se ia luciul placii unghiale; Se aplica pe unghie Base Coat sau tratament cu Calciu sau Anti-aging Ridge filler, , apoiasteptam 2 minute sa se usuce. Daca se doreste se aplica un lac colorat de unghii, apoi asteptam 2 minute Se aplica Top Coat-ul pentru uscare rapida si protectie.Lacurile sint de mai multe tipuri: Simplu – cu culoare si luciu Metalic – cu luciu si culoare Hamililon – 2 culori in 1, se schimba la lumina Termo – culoarea se schimba la temperatura UF – (pentru disco) la lumina ultravioleta isi schimba culoarea Kracle – foaie de desen sau carte (cifre) Amali – mat, fara luciu Perlamutru Lac cu luciu si strazuri Oglinda- (cu argint)Lacul se vopseste de 2 ori, primul strat subtire , al doilea mai gros . Al treilea strat de protejare si luciu.Pictarea unghiilorCa orice forma de nail art, de-acum clasicele unghii pictate, se reinventeaza constant, ajungand in prezent sa fi evoluat in adevarate opere de arta miniaturala, realizate prin una din metodele: liner pe bazade apa, vopsea acrilica sau din geluri colorate. Materialele folosite au evoluat in timp, ca si tehnicile de aplicare, si astfel multe modele de unghii pictate au devenit mult mai accesibile, atat pentru tehnician cat sipentru cliente, datorita micsorarii timpului de lucru si implicit a pretului.Unghii pictate cu liner pe baza de apaAcest tip de unghii pictate se poate realiza pe unghii false cugel sau unghii false cu acril, dar se poate realiza deasemenea si peunghii naturale. Cele mai elaborate lucrari imbina mai multe culori deliner pe un fond deja pictat cu geluri colorate sau acriluri si care la finalau efecte 3D datorita straturilor separate prin gel sau acril transparent.Unghii pictate cu vopsea acrilicaReprezinta cel mai versatil si complex mod de a crea unghii pictate.Lucrarile sunt spectaculoase, culorile sunt foarte pigmentate si se imbinain mod armonios, in special cu tehnica “One Stroke”. Se pot realizalucrari realiste, tablouri miniaturale, dar si picturi fantezie pe o tema data.Unghii pictate cu geluri colorate

Page 61: Suport de Curs-fcmp

Este tipul de unghii pictate care s-a dezvoltat cel mai recent. A fost nevoie ca gelurile colorate saajunga la o consistenta si un nivel de pigmentare optim pentru a usura tehnica de imbinare “pe ud” agelurilor. In acest fel se obtin lucrari spectaculoase, cu un nivel mediu de dificultate in lucru, iar paleta foartemare de culori stimuleaza creativitatea tehnicianului intr-un mod deosebit.Unghii pictate cu culori combinate in apaIn urma acestui procedeu mai vechi rezulta unghii pictate in forma marmorata. Mai multe culori de oja secombina pe suprafata apei dintr-un pahar cu ajutorul unui betisor pentru fiecare unghie in parte. Pentrutransferul lucrarii pe unghie se sigileaza degetul cu banda adeziva, pentru a nu lua contact cu apa.Inconvenientele acestei metode sunt pe de-o parte numarul limitat de modele ce pot fi realizate si pe de altaparte timpul mai indelugat de lucru, datorat faptului ca modelul fiecarei unghii se lucreaza individual si setransfera pe unghii unul cate unul.Este indicat ca fiecare tehnician de unghii sa cunoasca cel putin una din metodele prezentate maisus. Indiferent de metoda aleasa de dumneavoastra, puteti realiza nenumarate modele de unghii, pe care leputeti invata in seminarii specializate sau pe care le puteti crea, daca va dati frau liber imaginatiei.Trebuie sa stiti ca tehnicile de a crea unghii pictate se invata destul de repede, dar trebuie sa avetimateriale si pensule bune si trebuie exersat tot timpul, altfel se pierde exercitiul.Unghii metaliceUn alt trend al anului 2011 in manichiura il reprezinta cel legat de unghii metalice. Look-ul poate fiobtinut in mai multe feluri, fie cu foita de aur, fie cu oja metalica sau cu foitele colante speciale la celebramanichiura Minx. Aceasta moda cu unghii metalice a pornit de fapt de la manichiura Minx afisata deBeyonce intr-un videoclip in 2010.Unghii minxPana nu de mult celebrele unghii Minx au fost rezervate doar star-urilor si se efectuau doar pe scararestransa, dar incepand cu aceasta primavara, avand in vedere numeroasele cereri, au fost produse in seriefoitele colante. Aceste foite sunt alcatuite dintr-un strat metalic mult mai gros decat o foita de aur normalamontata pe un strat de adeziv special. Pentru a se mula perfect pe forma tubulara a unghiei, foita trebuieincalzita ianinte de montare pentru cateva secunde. Astfel aceasta se lipeste perfect de unghie, rezistandmai mult decat o oja obisnuita si protejand in acelasi timp unghia de agresiuni exterioare. Foitele pentruunghii Minx exista sub forma simpla de metal lucios sau imprimate cu animal print, romburi, careuri, buline,etc.O alta variatiune pentru unghii metalice este reprezentata de folosirea foitelor argintii sau aurii pentrunail art. Acest procedeu nu este nou, dar pana acum nu s-au folosit niciodata foitele pe toata unghia, cinumai in puncte, de obicei pentru a creea un fond pentru o lucrare de nail art mai complexa. Aplicarea seface foarte simplu pe un strat neuscat de lac. Se asteapta pana la uscarea lacului, dupa care se inlatura cu operie surplusul de foita sau partile care nu adera la unghie. Pe unghii false putem aplica foita si cu lipici,pentru o rezistenta indelungata.Oja metalicaCu ajutorul culorilor de oja metalica putem obtine cel mai usor unghii metalice. Chiar si cea maiconservatoare doamna poate gasi o culoare de oja metalica care sa-i placa si poate obtine acest look trendy.Majoritatea marilor producatori de oja au scos colectii noi de culori pentru unghii metalice, dar exista doarcateva numitoare comune: auriu, bronz, mov si albastru.MANICHIURA JAPONEZAManichiura Japoneza - nail art pe unghii falseTermenul generic de manichiura japoneza este asociat unor concepte foarte diferite si desemneaza atat untip de manichiura clasica, despre care am scris in articolul “manichiura japoneza“, cat si un gen de nail art peaplicatie de unghii false. Particularitatea acestui tip de manichiura o reprezinta decoratiunile de unghiifolosite excesiv, rezultand o forma de nail art foarte incarcata.Totul a inceput la mijlocul anilor ‘90, atunci cand a luat amploare moda strazii si cultura pop specificaJaponiei. In mod neasteptat, manichiura japoneza a prins foarte bine, a supravietuit pana azi, cand esteadoptata de femeile de toate varstele si iata ca a depasit hotarele Japoniei. Manichiura stereoscopica, asacum este numita in Statele Unite manichiura japoneza a aparut ca serviciu incepand cu anul 2009, iar inEuropa a inceput sa se ceara abia din 2010. Datorita caracterului foarte extravagant, manichiura japonezaeste apreciata de europencele in general conservatoare, doar pe segmentul de varsta 15-23 si este asociatade obicei cu tinute de genul Sweet Lolita ( Hello Kitty) sau Sweet Punk (tinute de scena Gwen Stefani, KattyPerry sau Lady Gaga).Manichiura japoneza se realizeaza pe o aplicatie de unghii false cu gel sau acril, care poate sa aiba fond dinculori intrepatrunse sau culori mate, care se aplica sub stratul de sigiliu. De asemenea fondul colorat sepoate realiza cu air brush . Pe suprafata rezultata se monteazacu lipici special multe decoratiuni, de toate

Page 62: Suport de Curs-fcmp

formele: pietricele, strass-uri, fundite, bilute, perle, fluturasi, floricele, pene, fructe, stelute, figurine fimo, etc..Decoratiunile pot fi insotite si de abtibilduri, litere sau chiar picaturi de acril colorat, dispuse astfel incat sacreeze modele de unghii foarte originale si extrem de diversificate.DECORATIUNI DE UNGHIIUnghii cu strass-uri laturi de manichiura moon si manichiura grafica pop art, anul acesta unul dintrecurentele importante din acest domeniu este reprezentat de manichiura infrumusetata cu diversedecoratiuni de unghii. Acestea pot fi foarte variate, de diverse forme si marimi, colante sau nu, in forma depietre, lucioase, mate, etc …Decoratiunile de unghii se folosesc de mult timp, insa in fiecare an exista decoratiuni de unghii trendy,specifice pentru fiecare sezon.Anul acesta la moda sunt decoratiuni de unghii de tip strass Swarovski, colorate, in forma de caro, din carese aplica cate una pe unghie sau strass Swarovski clasic cu care se decoreaza unghia in totalitate, pe toatasuprafata, strass langa strass.In acest sezon se foloseste in premiera pentru decorarea unghiilor sticla pisata, care confera unefect glazurat si lucios, pentru un look foarte original. Daca urmati acest trend va trebui sa purtati unghiicolorate puternic, cu multe decoratiuni dispuse in degrade, sau daca sunteti mai conservatoare veti puteaobtine un look flashy care se incadreaza in acest curent prin folosirea unui lac de unghii cu bucati mari degliter. Deasemenea unghiile se pot decora cu ajutorul gelurilor colorate, combinate pe ud, combinand gelurimate cu geluri gliterate (geluri cu sclipici), vopsea acrilica si strass-uri.Exista modele de unghii care se pot realiza acasa cu ajutorul decoratiunilor colante, cu strass-uri sau lacurigliterate, dar cele mai complexe si mai reusite modele de unghii trendy se realizeaza in salon, de catretehnicieni care folosesc materiale profesionale.MANICHIURA MOONManichiura moon este de fapt un come back al unui curent mai vechi specific anilor ’20 , ’30 si ’40.Cu toate acestea beneficiaza de o abordare modernista prin prisma culorilor folosite si deasemenea princolorarea optionala a varfului in oglinda cu zona cuticulei. Acest tip de manichiura a fost inventat de omanichiurista de la studiourile MGM la inceputul anilor ’20 si a venit mai mult ca o rezolvare a unei probleme.In aceeasi perioada s-a inceput folosirea vopselei pentru masini la pictarea unghiilor, fara vreo modificare aformulei chimice, dar s-a observat ca din cauza componentilor agresivi, aceasta ataca unghia, cu precaderein zona lunulei (semiluna unghiei), care este si cea mai sensibila. In consecinta, ca rezolvare a acesteiprobleme, a aparut manichiura moon, care implica atunci colorarea unghiei, cu exceptia zonei lunulei, adicazona de langa cuticula. Spre deosebire de acea perioada, in zilele noastre nu poate fi vorba de necesitate, cidoar de estetica si manichiura moon poate fi realizata din doua culori suprapuse pentru a crea un anumitefect optic. Exista unele culori specifice sezonului, cum ar fi camel, cappuccino, vanilie si maro pentruprimavara, iar pentru vara grej, vernil, lila, somon si bleu, care pot fi toate combinate cu culori contrastantesau cu alb si negru.Din pacate, manichiura moon e destul de greu de obtinut acasa, fiindca trebuie folosite sabloanepentru simetrie la toate unghiile si aceste sabloane nu sunt deocamdata disponibile decat in mediulprofesionist din saloane. Manichiura moon este in esenta tot o forma de french, dar stilizat si pretabil inspecial pe o forma rotunjita a unghiei. Se potriveste segmentului de varsta 25-45 de ani, in generaldoamnelor elegante si cu o anumita atitudine, care stiu sa poarte unghii alungite si rotunjite.Manichiura Pop ArtManichiura grafica Pop ArtSunt importante forma si lungimea unghiilor. Acestea vor fi purtate relativ scurt si cu colturile usor rotunjite,imitand forma de unghii naturale. In esenta, manichiura Pop Art reprezinta jocuri geometrice, oriceimprimeu Pop Art ori unghii cu animal print in culori oximoronice sau chiar alb si negru, care vor fi mereu intrend.REALIZAREA PEDICHIURII OBISNUITEOPERATII PREGATITOARE IN VEDEREA EXECUTARII PEDICHIURIIPREGATIREA LOCULUI DE MUNCAPiciorul nu se trateaza decat in cea mai perfecta stare de curatenie, cu unelte si instrumente dezinfectate, cuo perfecta curatenie la locul de munca, iar lucratorul trebuie sa aibe trusa de pedichiura completa.De aceeainaintea inceperii activitatii, lucratorul este obligat sa respecte urmatoarele:1)Sa poarte haine de protectie (halat)2) Sa aibe unghiile curate si igiena pusa la punct3) Sa verifice curatenia bazinelor si a cabinei de lucru4) Inaintea inceperii lucrului si la terminarea acestuia sa se spele pe maini la fiecare client5) La fiecare client sa schimbe prosopul, sa dezinfecteze instrumentele si sa spele bazinul de pedichiura.

Page 63: Suport de Curs-fcmp

PREGATIREA INSTRUMENTARULUI NECESARPentru executarea pedichiurii se folosesc o serie de instrumente confecţionate din materiale de cea maibună calitate, rezistente în timp şi care să se comporte bine la sterilizări sau dezinfectări repetate.Instrumentele necesită dezinfecţie şi sterilizare prin metode adecvate, înainte şi după fiecare client în parte.În acest fel se reduce la minim posibilitatea de transmitere a bolilor, extrem de prezentă în salonul depedichiură. FORFECUŢA PENTRU UNGHII NR.1-are format mic, lame de tăiere ascuţite şi uşor curbate.Se foloseşte la tăierea cuticulelor din şanţul periunghial. FORFECUŢA PENTRU UNGHII NR.2-are format mic, lame de tăiere ascuţite şi drepte. Sefoloseşte la tăierea straturilor cornoase de la vârful falangei. CLEŞTE PENTRU UNGHIICleşte mare-are două braţe, unul prevăzut cu un suport de sprijin care asigură stabilitatea. Se foloseşte latăierea unghiilor şi la scoaterea colţurilor foarte mari.Cleşte mic- asemănător ca formă cu cel mare dar dedimensiuni mai reduse. Se foloseşte la scoaterea colţurilor foarte mici ale unghiilor şi la scoaterea şicurăţarea bătăturilor de sub colţurile unghiilor încarnate. BISTURIUL este o lamă din oţel inoxidabil, concavă pe una dintre suprafeţe şi ascuţită la vârf.Sunt de mai multe mărimi:NR.1 –se foloseşte la tăierea straturilor cornoase de pe falangeNR.2 – are lama mai mare, se foloseşte la tăierea straturilor cornoase de pe talpa piciorului.NR.3- are lama mai lată, se foloseşte numai pentru tăierea straturilor cornoase de pe călcâi.NR.4 –asemănător cu nr.1 – este un bisturiu de rezervă (dacă celelalte s-au defectat)NR.5- are lama dreaptă, ascuţit la vârf, se foloseşte la tăierea şi îndepărtarea unghiilor îngroşate, deformateşi prost crescute . CUŢITUL (dăltiţă)-un bisturiu foarte ascuţit cu vârful în formă de daltă, se foloseşte la scoatereacolţurilor foarte mari ale unghiilor deformate. CHIURETA este formată dintr-un singur corp, mânerul se continuă cu o tijă cilindrică, îngustă, cuvârful rotunjit, iar pe una dintre suprafeţe lama este concavă.In funcţie de tipul de lama se disting:CHIURETA NR.1 - are tija cilindrică cea mai mică, se foloseşte la dezlipirea pieliţelor din şantul periunghial,la aplicarea carminului, la scoaterea colţurilor sau a bătăturilor foarte mici situate sub colţul scos.CHIURETA NR.2 - are tija cilindrică mai mare, se foloseşte la scoaterea colţurilor şi a bătăturilor mari de subcolţul scosCHIURETA NR.3 - are tija cilindrică mai mare decât chiureta nr.2, se foloseşte în cazuri speciale(laextragerea unghiilor sau a colţurilor) ROZETA - are un singur corp, mânerul se continuă cu o lamă ce se îngustează spre vârf şi lama serotunjeşte, se foloseşte la extracţia bătăturilor de pe şi dintre falange, de pe talpa piciorului sau depe calcâi. LANCEA(săgeata) - are un singur corp, mânerul se continuă cu o lamă care se îngustează la vârf siapoi se lăţeşte (asemănătoare cu un romb cu colţuri), se foloseşte la extragerea bătăturilor adâncipe sau dintre falange. PILA - lama de oţel are ambele suprafeţe cu striaţii foarte fine şi ascuţite,se foloseşte la pilirea, formarea şi finisarea unghiilor şi în operaţia descurtareTIPURI DE PILE:1. Diamant pentru unghiile dure2. Şmirghel pentru unghiile moi, sensibile care se pot rupe3. Pila pentru calcaieAPARATUL ELECTRIC PENTRU MANICHIURĂ PEDICHIURAEXAMINAREA SI PREGATIREA CLIENTEIPedichiurista are obligatia ca, inaintea inceperii lucrului, sa examineze foarte bine picioarele clientei.In cazulin care se constata ca exista ciuperci, eczeme, bataturi cu puroi, negi, unghii incarnate, se va evita inceperealucrului, iar pedichiurista ii va reconamda clientei sa mearga sa consulte un medic dermatolog.Inainte de a incepe pedichiura, se procedeaza la inmuierea picioarelor timp de 10-15 minute, in apa calda, incare se poate adauga sapun lichid. Se pot adauga in apa 10g de bicarbonat de sodiu, care are insusirea dea deschide porii, permitand apei sa intre mai usor in epiderma, inmuind tesuturile,descongestionandpicioarele umflate si obosite, regland circulatia.In tratamente mai complexe, clienta poate fi lasata la inmuiat si 30 de minute. In cazul in care s-au produsleziuni, dupa scoaterea bataturilor mai profunde, se dezinfecteaza cu spirt sau septol. Ranile care

Page 64: Suport de Curs-fcmp

sangereaza pot fi date cu apa oxigenata.Impotriva infectiilor poate fi folosit si rivanol sau penicilina sub formade pulbere, sau sulfamina.Pe toate ranile pe care s-au folosit medicamente se va pune un pansament steril.In cazul in care clienta are varice, inainte de a efectua baia, se vor bandaja gambele pentru a contracaraefectul apei calde care dilata vasele de sange. Tot in acest caz, se va folosi apa ceva mai rece. Impotrivagadilatului se poate masa talpa piciorului, pentru a atenua gadilatul. In cazul in care clienta are basici, se vortaia cu foarfecele (nu jupuite), in asa fel incat sa curga lichidul si pielea sa ramana cat mai intacta. Sedezinfecteaza locul, se panseaza, impiedicand infectarea. In cazul in care s-a format puroi, in urma extrageriiunor bataturi sau a unei unghii incarnate, clienta va fi trimisa la medic pentru a evita infectii mai grave, uneorifiind nevoie sa se scoata unghia in intregime.In cazul in care clientul se plange de transpiratie abundenta se tin picioarele in apa calda la o temperatura de20-30 grade timp de 25-30 minute. Se lasa pielea sa se usuce de la sine dupa care pedichiuristul va aplicape talpi, degete si falange 10 g aci boric. Tratamentul se va repeta trei zile consecutiv.TIPURI DE PEDICHIURAExistă diferite tipuri de pedichiura. Unele dintre cele mai comune tipuri sunt după cum urmează (nume şiproduse pot varia de la spa la spa):Pedichiura Obisnuita: Acesta este un tratament simplu care include înmuierea piciorului, spălarea lui cu opiatra ponce, taierea si modelarea unghiilor, masarea acestuia, hidratarea cu crema si lustruirea unghiilor.Pedichiura Spa: Include o pedichiură obisnuita şi, în general, adaugă una dintre următoarele: baie cuparafina, masti, noroi sau tratament cu alge marine.Pedichiura cu parafina: Acesta este un tratament care include opedichiura obisnuita, dar include, de asemenea, utilizarea deparafină. Picioarele sunt acoperite cu straturi de parafină pentru ahidrata picioare.Pedichiura cu pietre calde: Aceasta este de fapt un masaj lapicioare, care implică utilizarea diferitelor uleiuri esentiale. Cuajutorul pietrelor calde si a uleiurilor esentiale picioarele sunt masate intens.Pedichiura frantuzeasca: Este o pedichiura obisnuita care implică utilizarea de oja alba pe vârfurileunghiilor si a rozului pur pe baza.Mini Pedichiura: Aceasta se concentrează în principal pe degetele de la picioare, umezindu-le rapid, pilireasi aplicarea de oja, dar nu include masaj sau de îngrijire. Acesta este conceput pentru o întâlnire întreprogramarile regulate pentru picioare, în general, bine întreţinute.Athletic Pedichiura: Aceasta este o pedichiura obisnuita pentru bărbaţi sau femei. Ea nu presupuneaplicarea de oja, ci doar aplicarea de lac de unghii. De obicei, aromele utilizate sunt racoritoare, precummenta, castravetele sau eucaliptul.Pedichiura cu ciocolata: O pedichiura obisnuita, care poate include inmuierea piciorului cu ciocolata,masca de ciocolata sau loţiune hidratantă de ciocolata.Ice Cream Pedichiura: O pedichiură obisnuita în cazul în care va alegeţi un dispozitiv de baie al picioarelorsub forma de cupa de inghetata. Inmuierea este urmată de o frecare a picioarelor de obicei în vanilie,ciocolata sau capsuni, aplicand deasupra o lotiune hidratanta (frisca), iar mai apoi aplicarea de oja Cherri-Red.Pedichiura Margarita: Aceasta este o pedichiura obisnuita care include frectia cu sare, înmuierea in apa culămâi proaspete, un masaj cu uleiuri pe baza de extract de lamaie si crema hidratanta.Pedichiura cu sampanie sau vin: Acesta este o pedichiura obisnuita care utilizeaza, de obicei, un gomajde seminţe de struguri, masca de struguri iar in final ulei de seminţe de struguri sau de masaj hidratant.REALIZAREA PEDICHIURII OBISNUITE – TEHNICA DE LUCRUDupa ce picioarele au stat in apa calda cu bicarbonat de sodiu atat cat a fost nevoie pentruinmuierea tesuturilor ingrosate, se poate incepe realizarea pedichiurii. Cu ajutorul chiuretei se indeparteazapielita din jurul unghiilor si eventual de pe patul unghiei. Se curata santul de impuritati avand grija sa nu seirite sau sa se razuie pielea. Cu chiureta sa impinge pielita spre radacina acesteia, apoi cu ajutorul forfecuteise taie doar daca clienta solicita acest lucru in mod special. In caz contrar, se curata santul periunghial si seaplica gel dizolvant special pentru cuticule si se maseaza pana la patrunderea acestuia completa in piele.Scurtarea (taierea) unghiilor se face cu ajutorul clestelui. Se incepe cu degetul mare, scurtareafacandu-se in asa fel incat prin atingerea lor cu pulpa degetelor sa se simta extremitatea libera a unghiei. Nuse recomanda taierea colturilor unghiilor adanci, chiar daca clientii solicita acest lucru, deoarece unghia seincarneaza. Scoaterea colturilor se face cu chiureta.In continuare se pilesc unghiile pentru inlaturarea asperitatilor. Se recomanda verificarea operatieide pilire prin trecerea cu latul unghiei pe conturul exterior al unghiei si daca se simte o asperitate sau se

Page 65: Suport de Curs-fcmp

produce senzatia de agatare a unghiei, se rectifica cu atentie portiunea respectiva, pana cand unghia nu maiprezinta asperitati. Acest lucru este foarte important mai ales ca ciorapii subtiri se pot agata foarte usor.Se dezinfecteaza unghiile cu alcool si se aplica carminul (dezinfecteaza, rol estetic dar si deevidentiator pentru eventualele defecte de pedichiura) si se lacuiesc. Lacul se aplica in doua etape, prinpensulare, numai dupa ce au fost montate distantatoare pentru degete.Masajul:Se sutine laba piciorului cu ambele maini, in timp ce degetele mari efectueaza miscaricirculare,presand tesuturile de pe suprafata superioara a labei piciorului.Masajul se executa cu miscariincepand de la degete spre calcai si invers.Tratamentul calcaielorÎn anotimpul cald, picioarele sunt cele mai afectate. Călcâiele crăpate, pe lângă aspectul inestetic, creează şi un disconfort fizic ce nu trebuie neglijat. Netratate, câlcâiele crăpate pot duce la apariţia unor probleme mult mai grave. Prin adâncirea crăpăturilor, pielea va începe să sângereze, iar acest disconfort se va transforma în foarte scurt timp în durere.Ce determină uscarea şi crăparea călcâielor?O primă cauză care determină uscarea şi crăparea călcâielor este dată de deficienţa de vitamine şi minerale din organism. Alţi factori pot fi funcţionarea deficitară a glandelor sudoripare, problemele legate de glanda tiroidă, obezitatea, statul în picioare prelungit, dar şi încălţămintea decupată la spate. Netratate la timp, crăpăturile se adâncesc, ducând la apariţia durerilor în timpul mersului, a senzaţiilor neplăcute de mâncărime şi a sângerărilor.Odată cu apariţia acesteiafecţiuni, pielea capătă o culoare din ce în ce mai închisă, seîngroaşă, îşi pierde din elasticitate, devenind extrem de aspră şi cutendinţa de a se fisura.Tratamentul călcâielor crăpateSpecialiştii susţin că prima măsură ce trebuie luată pentru evitareaunor astfel de neplăceri este renunţarea la pantofii decupaţi la spate.Marginile acestui tip de încălţăminte îngroaşă călcâiele, dându-le unaspect inestetic. Deasemenea, trebuie evitatesandalele cu talpă subţire,preferată fiind încălţăminteasport, nedecupată.Tratamentul călcâielorcrăpate trebuie sădebuteze cu hidratareaacestei zone. Înainte deaplicarea unei loţiunihidratante, picioareletrebuie înmuiate în apăcaldă. Procedeul trebuie repetat zilnic, spun specialiştii. Pentrurefacerea ţesutului epidermei, medicii dermaltologi recomandă şifolosirea vitaminei A sau a uleiului de măsline, în locul cremei hidratante. Pentru a reduce pielea îngroşată,este indicat, de asemenea, un tratament cu cremă exfoliantă, ce trebuie aplicat de două sau trei ori pesăptămână. Băile calde şi curăţarea adecvată a călcâielor cu ajutorul pietrei ponce sau cu o cremă exfoliantăsunt la fel de eficiente, contribuind la îndepărtarea straturilor de piele moartă.Tratamentul pentru călcâiele crăpate implică şi adoptarea unui regim alimentar bogat în calciu, fier, zinc,vitamina A şi C. Pentru prevenirea acestei patologii, dermatologii indică evitarea, pe cât posibil, a mersuluidescuţ.Extragerea bataturilorCalusurile si bataturile sunt zone de piele ingrosata, intarita, moarta. Ele se formeaza pentru aproteja pielea si alte structuri de sub piele de presiune, frictiune sau traumatism. Pot avea o culoare galbuiesau spre gri, pot fi mai putin sensibile la atingere decat pielea inconjuratoare si la contact pot avea un aspectrugos (neregulat). Calusurile de pe maini si picioare la persoanele active sunt normale. Acestea devin oproblema cand cresc suficient de mult pentru a fi dureroase.Bataturile se gasesc de obicei acolo unde degetele se freaca intre ele. Bataturile au o parte interna carepoate fi dura sau moale. O batatura moale se gaseste de obicei intre degetele de la picioare (de obicei intredegetele 4 si 5), in tip ce o batatura tare se gaseste frecvent la suprafata unei parti osoase a degetului de lapicior (de obicei deasupra degetului 5).

Page 66: Suport de Curs-fcmp

Cauze - Calusurile si bataturile sunt cauzate de presiune si frecare repetata pe o zona a pielii, pe operioada mai mare de timp. Presiunea determina moartea pielii si formarea unei suprafete tari, protectoare.O batatura moale se formeaza in acelasi fel, atunci cand transpiratia inmoaie centrul tare. Acestfenomen are loc mai ales intre degetele de la picioare. Calusurile si bataturile nu sunt cauzate de un virus sinu sunt contagioase. Calusurile si bataturile de pe picioare sunt cauzate de obicei de presiunea exercitata deincaltaminte.Pantofii stramti exercita presiune asupra partilor laterale ale piciorului. Pantofii cu tocuri inalteexercita presiune asupra partii din fata a piciorului.Pantofii prea largi cauzeaza alunecarea piciorului sifrecarea acestuia de pantof.Pantofii cu talpile prea subtiri creeaza o presiune marita asupra talpii, spredeosebire de pantofii cu o talpa mai groasa. Purtarea sandalelor si a pantofilor fara sosete poate duce la ofrecare mai mare. Piciorul se poate freca de o cusatura sau de o intaritura din interiorul pantofului. Sosetelecare nu se potrivesc poat creea o presiune marita acolo unde soseta se aglomereaza.Mersul in picioarelegoale creeaza de asemenea calusuri.Calusurile si bataturile se dezvolta frecvent pe diformitati cauzate deartrita reumatoida, monturi, degetul doi indreptat in jos sau degetele de la picioare in gheara. Calusurile sibataturile de la picioare pot fi cauzate si de presiunea repetata datorata unei activitati sportive (cum ar ficalusul de la baza piciorului in piciorul de atlet), unui mers anormal, unei structuri osoase anormale cum ar fiplatfusul sau osteofitele (mici excrescente osoase care se formeaza in regiunea articulara).Simptome includ dureri la mers sau la purtarea pantofilor si dificultati la incaltare. Presarea sistoarcerea calusurilor si bataturilor poate determina de asemenea durere.Tratament- reducerea marimii calusului prin inmuierea calusului sau a bataturii in apa calduta, iar apoi folosirea pietreiponce pentru a elimina cu delicatete pielea moarta: nu trebuie taiata batatura sau calusul de catrepedichiurista, mai ales daca exista diabet, o arteriopatie periferica sau alte conditii clinice ce pot cauzaprobleme circulatorii sau amorteala- purtarea de pantofi incapatori si care se potrivesc bine, cu botul mai larg: acestia vor impiedica degetele dela picioare sa stea aglomerate, scazand presiunea exercitata asupra bataturilor dure; talpile mai groase potscadea presiunea exercitata asupra calusurilor in timpul mersului- folosirea de acid salicilic pentru inmuierea calusului sau a bataturii, care se poate indeparta mai apoi prinfolosirea pietrei ponce.Unii specilisti nu recomanda folosirea acidului salicilic, pentru ca acesta poate afectasi pielea inconjuratoare. Daca se foloseste acidul salicilic, acesta trebuie aplicat numai pe suprafata calusuluisi nu si pe pielea inconjuratoare.Complicatii - Calusurile si bataturile netratate pot cauza dureri in timpul mersului sau la purtarea deincaltaminte, modificari ale posturii sau ale mersului pentru a evita durerea, inflamatia structurii dintre piele sios (bursita), aparitia de vezicule (basici), infectia osului (osteomielita), infectia bacteriana a articulatiei (artritaseptica) sau o ulceratie a pielii.PEDICHIURA LA DOMICILIUPasul 1: si cel mai important prim pas în orice pedichiura este de a inmuia pielea intensiv. Există ovarietate de moduri în care puteţi face acest lucru cu uşurinţă. Cel mai simplu mod de a face acest lucru estepur şi simplu cufundarea picioarelor într-o cadă de apă caldă până se inmoaie pielea. Este cea mai simplămetodă, dar nu este tocmai cea mai revigoranta.Pasul 2: Urmeaza aplicarea cremei pentru cuticule din jurul zonei unghiilor şi se lasă să sehrănească şi să se înmoaie cuticulele pentru câteva minute. Apoi, folosind un betisor, se împing uşor înapoicuticulele în mişcări mici circulare peste tot în jurul unghiilor. Fa acest lucru cu blandete!Pasul 3: Acest pas implică modelarea unghiilor de la picioare. Trebuie să taiati unghiile la lungimeacare vă place, întotdeauna amintindu-va să păstrati partile laterale ale unghiei mai mari decat partea dinmijloc pentru a preveni incarnarea unghiilor. Va trebui apoi sa va piliti unghiile pentru a le aduce la formacorespunzătoare.Pasul 4: Aplicati ulei de cuticula pentru a vă scăpa de cuticulele fisurate, care pot fi o problema.Pasul 5: Folositi un tampon de bumbac înmuiat în acetone; stergeti usor surplusul de ulei de pe unghii.Înainte de a aplica oja folositi un strat de bază de calitate. S-a convenit că elementul cel mai important înpăstrarea aspectului natural este aplicarea unui strat de bază de calitate, nu vă zgârciţi la acesta. Atuncicând se aplică lacul de unghii, amintiţi-vă de culorile mai uşoare, pasteluri şi nuanţe irizate care vor flatapielea bronzata. Culorile inchise pot părea dure şi sunt mai greu de întreţinut.Asadar, acestea sunt metode simple, la indemana tuturor, usor de pus in practica si totodata asigurafrumusetea si sanatatea picioarelor dumneavoastra.RISCURILE PEDICHIURIIPedichiura este un mod de a da picioarelor tale un bine-meritat rasfat si curatare profunda. Cei mai

Page 67: Suport de Curs-fcmp

mulţi oameni iubesc sa fie rasfatati sis a se simta relaxati in timpul pedichiurii. Cu toate acestea, pedichiuradumneavoastra se poate transforma într-un coşmar, dacă dispozitivul de curatare al picioarelor nu estecurăţat în mod corespunzător. Când dispozitivele nu sunt curăţate şi dezinfectate în mod corespunzător,bacteriile se pot dezvolta la un nivel deosebit de ridicat. În cazul în care ustensilele sunt necorespunzătorcurăţate, acestea pot conţine bacterii numite fortuitum Mycobacterium sau alte tipuri de ciuperci. .Poate un Mycobacterium fortuitum sa fie tratat?Da. Infecţie pot fi tratate cu antibiotice şi ranile sevor vindeca de la sine. Tratamentul poate dura cateva saptamani pana la finalizare. În funcţie de gravitate,tratamentul poate include mai multe etape de tratare cu antibiotice, cu durată de până la câteva luni.Se recomanda pedichiura pacientilor care isi doresc sa-si mentina atat sanatatea cat si aspectulsanatos al picioarelor, dar trebuie sa aleaga cu grija salonul la care vor merge. In timp ce numarul saloanelorsi statiunilor de frumusete este in crestere, regulile lor de igiena, in schimb, nu sunt. Spre deosebire despitale, industria cosmetica nu este obligata sa efectueze proceduri cum ar fi sterilizarea. Cel mai marefactor de risc (in realizarea unei pedichiuri) este infectia. Multe saloane nu dezinfecteaza corespunzator.Acest lucru este o problema majora: expertii spun ca cel mai mare pericol al folosirii pedichiurii sunt infectiileciupercoase cum ar fi piciorul atletului, infectiile bacteriene cum ar fi stafilococul si (cel mai periculos dintretoate) negii, hepatita B si C. Dar nu trebuie sa te feresti de pedichiura daca urmezi urmatoarele sfaturi:1.Asteapta ca taieturile sa se vindece.2.Cand ai de-a face cu muscaturi de insecte, taieturi si vanatai pe suprafata picioarelor tale, saripeste pedichiura pana acestea se vindeca. Aceste abraziuni pot permite intrarea micro-orgasismelor directdin cadita de picioare, cauzand infectii. Si asteapta si cu folosirea aparatului de ras, a cerii sau a cremei deindepartare a parului inainte de pedichiura. Astfel poti preveni intrarea bacteriilor in piele.3.Asigura-te ca acea cadita de picioare a fost dezinfectataCand esti la un restaurant, cu sigurantaobservi daca farfuria sau paharul tau sunt murdare. Fii atenta in acelasi fel si in salonul sau statiunea defrumusete.Caditele de picioare ar trebui curatate intre fiecare client, si ar trebui acordat suficient timp pentruca dezinfectantul sa-si faca efectul (din cauza sistemului lor de filtrare, caditele de picioare pot retinebacteriile si se pot raspandi prin apa).4.Simte-te libera sa intrebi pedichiurista cum sunt curatate caditele de pedichiura si cel maiimportant cat de des. Trebuie sa fii la fel de atenta si la ustensilele folosite la pedichiura. Aceste miciinstrumente ascund mii de bacterii si ar trebui curatate si dezinfectate la fiecare folosinta. Care este cea maibuna varianta pentru a avea o cadita si ustensile curate? Programeaza-ti sedinta de pedichiura la prima oradimineata, astfel dezinfectantul va avea timp sa actioneze (unii experti sugereaza sa-ti aduci propriileustensile).5.Asigura-te ca pedichiurista ta are mainile curate.Daca pedichiurista ta poarta manusi, asigura-te caa luat o pereche noua de manusi inainte sa-si puna mainile in apa. Daca pedichiurista a sarit peste etapamanusilor, asigura-te ca s-a spalat pe maini inainte sa le puna in apa ta. Manusile si mainile murdare pottrasnmite bacteriile si infectiile intre clienti.6.Nu-ti taia cuticulele!Cuticulele tale sunt ca o bariera impotriva bacteriilor si a altor micro-orgasismecare intra prin piele, asa ca doar impinge-le. Daca pedichiurista ta foloseste des ustensile ascutite in timpulpedichiurii, fii atenta. Ar putea cu usurintaciupi pielea si cauza o infectie.7.Dupa cateva zile de la pedichiura, analizeaza-ti cu atentia pielea. Infectiile se pot dezvolta si potdeveni grave in timp. Daca ai nelamuriri privind ranile deschise de pe pielea ta nu ezita sa-ti contactezimedicul.Sfaturi utile! Întrebaţi manichiuristul cat de des rebuie curatate ustensilele. Ustensilele ar trebui să fie curăţate celpuţin o dată pe zi. Bacteriile sunt pretutindeni. Filtrul trebuie să fie curatat de resturi. Adresaţi-văpentru a vedea filtrul ca sa vă asigurati că este curat. Întrebati manichiuristul despre modul in care este curăţat dispozitivul de spalare al picioarelor.Aceste dispozitive ar trebui să fie curăţate cu o solutie de inalbitor pentru 15 minute. Nu va epilati picioarele cu 24 de ore înainte de pedichiură. Iritatiile picioarelor cauzate de epilat potfavoriza intrarea unor bacterii in piele. Asiguraţi-vă că salonul sterilizează echipamentul de metalîntre programari. Unele saloane vă vor permite să va aduceti propriul echipament de metal.Asiguraţi-vă că salon a postat o licenţă valabila din partea Consiliului de Cosmetică, precum şi unposter cu Consiliul Sanatatii si Sigurantei. Asiguraţi-vă că pedichiuristul dvs. a postat licenţa. Nu lasati pedichiuristul sa va taie cuticulele. Taierea cuticulelor favorizeaza aparitia bacteriilor. În cazul în care bazinul pentru picioare pare murdar, cereti pedichiuristului dumneavoastră să speleşi sa dezinfecteze bazinul şi echipamentul de metal. Daca aveti nelamuriri nu riscati!

Page 68: Suport de Curs-fcmp

5. NORMELE IGIENICE SPECIFICE SALONULUI DE MANICHIURĂExtras din OMSP nr. 1136/2007Inaintea efectuarii procedurilor de manichiura sau pedichiura trebuie evaluata pielea din jurulunghiilor. In cazul constatarii unor leziuni profunde, tratamentul trebuie amanat.(5) Toate echipamentele, accesoriile si materialele refolosibile trebuie curatate si dezinfectate inaintede utilizarea lor la un nou client.(6) Pentru fiecare client se foloseste un burete nou, care se arunca dupa teminarea sedintei.(7) Vasele pentru manichiura si pedichiura, instrumentele refolosibile se curata, se dezinfecteaza sise sterilizeaza, conform prevederilor art. 2 alin. (1), dupa fiecare sedinta de manichiura.(8) Baia de ceara parafinica trebuie curatata si dezinfectata dupa fiecare sedinta, inainte de a fireumpluta cu un nou continut.(9) Clientii care solicita indepartarea unghiilor increscute trebuie indrumati catre un medic specialist.(10) In timpul procedurilor de pedichiura esteticianul trebuie sa poarte manusi sterile, de unicafolosinta, pentru efectuarea tratamentului la clientii a caror piele de la nivelul picioarelor prezinta anumitedermatomicoze cauzate de dermatofiti. Negii trebuie acoperiti in timpul procedurii. In aceasta situatie sefolosesc numai instrumente sterile, de unica folosinta, care vor fi aruncate dupa utilizare.(11) Este interzisa efectuarea tratamentului cu ceara in cazul clientului ale carui maini sau picioareprezinta leziuni deschise.ART. 12(1) Inainte de inceperea procedurii de baie cu ceara parafinica, pielea clientului trebuie stearsa cu osolutie antiseptica autorizata.(2) Picioarele si mainile clientului trebuie spalate si dezinfectate cu un antiseptic autorizat, inainte deinceperea procedurii de pedichiura, manichiura sau a baii picioarelor in parafina.ART. 13(1) In caz de sangerare in timpul tratamentului cu ceara, pielea trebuie stearsa imediat cu un produsantiseptic autorizat pentru piele, inainte de a continua tratamentul.(2) Clientul primeste de la estetician instructiuni verbale sau scrise referitoare la ingrijirea pielii dupatratament. Pentru intarirea unghiilor foloseste din cand in cand ulei de masline caldut pentru a le inmuia, sauda-le cu suc de lamaie. Pentru unghii tari si sanatoase mananca mai multe cereale si lapte! Nu folosi oja daca nu ai unghii ingrjite! Daca porti bijuterii inele din argint sau aur alb, opteaza pentru o oja in culori vii! Arata foarte bine! Alege culoarea ojei in functie de culoarea pielii tale! Daca ai pielea deschisa la culoare opteaza pentru un roz pal, daca esti bruneta, un rosu cald esterecomandat . Pentru a indeparta lacul de unghii fara a atinge cuticulele, inmoaie un betisor de urechi in dizolvant Dizolvantul de unghii care contine acetona va sterge mai repede lacul de pe unghii, dar vadeshidrata cuticulele. Dizolvantul fara acetona sterge lacul mult mai greu, dar usuca mai putin unghiile si cuticulele Dizolvantul sub forma de gel are grija sanatatea unghiilor avand insa dezavantajul de a indeparta cugreu lacul de pe unghii. Cel mai recomandat este sa folosesti un dizolvant pe baza de acetona care sa contina ulei delavanda sau aloe vera pentru hidratare si pentru atenuarea mirosului puternic. Frumusetea mainilor este la fel de importanta ca si frumusetea chipului, iar manichiura ta spune maimulte despre tine decat ai vrea sa recunosti. Protejeaza-le mereu cu un strat de lac protector. Acesta ajuta la stoparea exfolierii si, in plus, in cazul in care faci curatenie, speli vase sau tii mainilein detergent, lacul protector ajuta la mentinerea sanatatiii lor. Lasa-le sa mai respire. Cam 3- 5 zile /luna lasa-ti unghiile sa respire. Nu le da cu oja, lac etc., altfel ele isi vor pierde culoarea naturalingalbenindu-se iar cu timpul si luciul. Evita unghiile false! Chiar daca frumusetea lor tenteaza, evita-le! Peste 1 luna de zile tragi pentru a-tireface unghiile dupa o perioada in care ai purtat unghii false. Se schimba pana si culoarea acestorasi in plus risti sa capete anumite pete rosiatice.Foloseste creme pe baza de silicon. Asta mai ales daca te speli foarte des pe maini; pe langa faptul ca iti protejezi mainile, iti protejezi siunghiile.Fa-ti timp pentru manichiura. Este important sa ai unghii si maini ingrijite; fie ca sunt lungi si ingrijite sau scurte si curate. Oricepersoana cu care te intalnesti va da atentie mainilor tale. Saptamanal taie-le, pileste-le si aplica un

Page 69: Suport de Curs-fcmp

lac protector.Foloseste manusi! Atunci cand faci curatenie sau folosesti substante puternice este bine sa porti manusi protectoare;pielea mainilor si unghiile sunt destul de sensibile. Atentie la dizolvant!Este bine sa optezi pentru un dizolvant de calitate, iar apoi sa aplici pe unghii ocrema hidratanta.Hraneste-ti unghiile! Nu uita ca pentru a avea unghii frumoase trebuie sa consumi multa apa, fructe si legume crude(contin enzime), morcovi in special, iar ca vitamine se recomanda: zinc, vitamina A, B complex sicalciSFATURI PENTRU SEZONUL CALDInainte de a va preocupa de stralucirea si coloritul unghiilor dumneavostra, atentia trebuie sa vi seindrepte asupra ingrijirii lor. Fie ca le purtati scurte sau lungi igrijirea unghiilor incepe chiar odata cu spalatulpe maini. In timp ce va stergeti cu prosopul, impingeti pielita unghiilor spre radacina, iar cand va ungeti cucrema, faceti ca ea sa ajunga si sub unghii: manichiura este pe jumatate facuta! Cealalta jumatate seefectueaza o data pe saptamana si nu va costa decat 30 de minute. Dupa o baie lunga, nici nu mai e nevoiesa va inmuiati degetele in apa calda, pielitele fiind usor de degajat cu un betisor sau cu prosopul. Nu le ciupiticu foarfeca, pentru ca se rup si se pot infecta, ele fiind in fond ''chitul'' dintre pielea degetelor si unghii,bariera ce stavileste patrunderea bacteriilor. In magazinele nostre se gasesc acum produse speciale cu totfelul de uleiuri, menite sa le asigure elasticitatea.Urmeaza apoi aplicarea unei creme pentru maini. Unghiile hidratate si suple, sunt usor de scurtat,fara sa se despice. Pila nu se foloseste decat dupa ce v-ati clatit si v-ati sters din nou pe maini, siintotdeauna de la margine spre mijlocul unghiei. Iar daca, in final, le masati cu o piele de caprioara, luciuleste asigurat, chiar si fara lac! Daca insa vreti sa le dati cu oja, aveti grija ca ele sa fie perfect uscate, oricatar fi ea de buna. Lacul aplicat pe unghiile umede sau unse se cojeste dupa cateva ceasuri.Daca unghiile dumneavoastra sunt casante, cautati un intaritor si aplicati-l sub lacul de unghii sau inlocul acestuia. El contine, printre altele, cheratina - care in cateva saptamani intareste unghiile si le face maielastice. Iar daca unghiile continua, totusi, sa se rupa, inseamna ca ele au nevoie de o ingrijire speciala, cuuleiuri sau creme destinate lor, care contin aminoacizi, ceramide si calciu. Dar cea mai buna protectie, maialea daca folositi zilnic detergenti pentru vase sau rufe v-o ofera manusile pentru menaj, chiar daca nu suntdeloc pe placul dumneavoastra.Aplicarea laculuii de unghiiInainte de toate, scuturati sticluta, pentru ca pigmentii sa se amestece bine cu lacul. Apoi, scurgetipensula, caci stratul prea gros nu e bun de nimic. Incepeti cu mijlocul unghiei si continuati cu exteriorul. Dacaunghiile dumneavoastra nu au o forma ovala, aplicati oja doar pe mijloc si lasati laturile neacoperite. Pentru aobtine o culoare unitara, aplicati doua sau trei straturi, dar faceti o pauza de circa 5 minute intre ele, fiindcaaltfel lacul se cojeste imediat. Exista si lacuri care se usuca instantaneu, iar pentru luciu se poate aplica unultim strat de lac transparent. Daca nu sunteti prea indemanatice si va murdariti pe degete, petele se stergusor cu un betisor cu vata inmuiat in dizolvant.Indepartarea lacului de unghiiEste foarte importanta pentru persoanele cu unghii sensibile,pentru ca dizolvantul, la fel ca oja,contine solventi care provoaca uscarea excesiva a unghiilor. De aceea este bine sa nu agresam unghiileprea des. Iar in timpul liber pentru intarirea si protectia unghiilor este indicat tratamentul cu ulei caldut demasline sau cu ulei de ricin.SFATURI UTILE SEZONUL RECEAsadar, nu trebuie neglijate! In anotimpul rece, mainile si unghiile sunt foarte afectate detemperaturile scazute, intrucat sunt cele mai expuse - chiar daca porti manusi. Da, stim ca ai grija de pieleata, probabil folosesti zilnic o crema hidratanta, pentru a preveni deshidratarea si descuamarea epidermei...dar la unghii te-ai gandit?Ideal ar fi sa faci acest lucru la un salon specializat, unde poti beneficia de tratamentul optim.Specialistii de la Perfect Nails ne spun ca unghia naturala poate fi ingrijita prin aplicarea unui strat protectorde gel UV, rasina acrilica sau cheratina. De asemenea, poti opta pentru o masca de regenerare a unghiei(credeai ca numai tenul beneficiaza de asemenea rasfat?). Masca se mentine timp de 10-15 minute, iardupa indepartarea ei, unghia este revigorata si pregatita pentru "machiaj"!Unghiile pot fi ingrijite si acasa - nu ai nevoie decat de cateva minute libere, de doua-trei ori pesaptamana. Intr-un bol, amesteca 3-4 lingurite de ulei cald de masline, cu o jumatate de lingurita de zeamade lamaie. Inmoaie unghiile si mentine-le aproximativ 10 minute, iar dupa aceea aplica un strat de lacprotector. Rezultatele vor fi vizibile in cateva zile. De asemenea, poti opta pentru un tratament cu vitamina A,solutie uleioasa (o gasesti in orice farmacie). La fel ca in cazul tratamentului cu ulei si zeama de lamaie,mentine stratul de substanta pe unghie timp de 10 pana la 15 minute si foloseste ulterior un lac de protectie.

Page 70: Suport de Curs-fcmp

Anotimul friguros are multe efecte negative asupra noastra, in special asupra buzelor si mainilor.Uneori lipsa de hidratare a acestora duce la imbatranire, crapare si chiar rani ale pielii.In cazul in care ai o piele normala , atunci poti folosi pentru maini aceleasi lotiuni hidratante ca si pentru fatasau corp.In cazul in care ai mainile uscate si mai rigide, atunci trebuie sa apelezi la creme pe baza deglicerina sau glicerol, care au proprietati emoliente si hidratante mai mari decat cele obisnuite. Iti propun untruc pentru mainile uscate: tine-le timp de 10 minute intr-o infuzie de frunze de nuc sau salvie si lasa-le sa seusuce singure, dupa care aplica o crema pe baza de. In cazul in care mainile nu sunt doar uscate cisi crapate, este bine sa tii mainile intr-o infuzie de ceai de tataneasa (disponibil la orice Plafar), care continesubstante destinate reinnoirii tesuturilor pielii. Pentru maini crapate, crema cu galbenele este foarte buna,mai ales aplicata dupa spalare. Pentru tratare este necesar sa efectuezi acest tratament de 3 ori/saptamana. In concluzie, in special in timpul iernii, trebuie folosite creme hidratante, emoliente zilnic, si chiardupa fiecare spalare pentru a evita imbatranirea si craparea mainilor.Dintotdeauna mainile ne-au dezvaluit neconditionat varsta reala. Astfel ingrijirea mainilor in sezonulrece trebuie sa devina o obisnuita pentru orice femeie. Cel mai bun mijloc de a ne proteja mainile de frigconsta in activarea circulatiei sangvine. Preventiv sau chiar curativ, in cazul persoanelor care sufera de ocirculatie periferica deficitara, se folosesc baile alternative reci-calde. Timp de un minut se tin mainile in aparece si apoi in apa fierbinte. In acest mod vasele sangvine devin mai elastice si pompeaza mai usor sangele.Daca insa sunteti mai friguroase aceste exercitii sunt recomandate in orice sezon, nu neaparat iarna. Acestebai se vor realiza zilnic timp de cinci-zece minute.Remedii pentru uz internTot pentru activarea circulatiei sangvine se folosesc extractele din catina si macese. Luati un pumnde fructe care se maruntesc si carora li se adauga putina apa si miere. Din acest extract se inghite de douaori pe zi. Alternativa o reprezinta infuzia de catina: la o cana de apa se foloseste o lingurita de planta. Dupa ocura de trei-patru saptamani efectul nu va intarzia sa apara.Hidratarea mainilorEste indicat ca de fiecare data cand ne expunem mainile la frig sa le hidratam cu o crema grasa si sa purtamintotdeauna manusi. Daca totusi ne-au inghetat mainile, cand intram la caldura primul lucru care trebuiefacut este sa punem mainile sub jetul de apa rece spre calduta, dar sa evitam incalzirea mainilor la calorifer.Pentru uz extern se folosesc creme hidratante si bogate in uleiuri-de masline, migdale, creme cecontin galbenele, coada-soricelului, dar si creme pe baza de vitamina E. Uleiurile de floarea-soarelui si demasline sunt recunoscute pentru efectele lor hidratante foarte bune.Trebuie doar sa le analizezi cu atentie! Unghiile iti pot indica foarte excat deficientele de vitamine siminerale cu care se confrunta organismul tau.Unghiile subtiri si cu pete albe - Corpul tau are nevoie de zinc.Trebuie sa consumi: legume, fasole boabe, ciuperci, cereale integrale, drojdie de bere.Unghiile deformate si zimtate - Corpul tau are nevoie de fier si vitamina A.Trebuie sa consumi: legume verzi, morcovi, pepene, dovleac, carne rosie.Unghiile fragile - Corpul tau are nevoie de biotina.Trebuie sa consumi: ciuperci, grepfrut, pepene rosu, banane, capsune.De asemenea, se prea poate sa ai nevoie si de fier, pe care-l poti obtine, consumand carne rosie, legumeverzi si morcovi.Unghiile cu striatii verticale sau orizontale - Corpul tau are nevoie de vitamina B.Trebuie sa consumi: morcovi, spanac, orez brun, pepene, nuci.Unghiile care cresc foarte greu - Corpul tau are nevoie de zinc.Pielitele descuamate - Corpul tau are nevoie de alimente bogate in acid folic.Trebuie sa consumi: orz, tarate, legume, linte, ciuperci, portocale, guava, legume verzi.De retinut! Este foarte important sa nu iei prea multe suplimente alimentare pentru a imbunatati sanatateaunghiilor, deoarece o cantitate prea mare a unei vitamine poate face unghiile fragile si casante. In schimbincearca sa-ti iei necesarul de vitamine si minerale din alimente.Sfaturi / Lacul de unghii: chimicale care ataca unghia?Daca optezi pentru un lac natural de unghii sau pentru unul artificial, produselele aplicate pentru a obtineimaginea pe care ti-o doresti poate duce la iritarea pielii sau poate cauza chiar o reactie alergica.Cu toate ca organizatiile sfatuiesc producatorii sa nu mai foloseasca anumite ingrediente, inca, poti aveasurprize neplacute, iar mainile tale vor avea de suferit.Iata cateva dintre ingredientele periculoase:1. Rasina de formaldehidaAceasta se gaseste in lacul de unghii si poate cauza reactii alergice sau iritatii, mai ales daca vin in contactcu pielea. Evita produsele care contin acest ingredient daca esti alergica la rasina de formaldehida.

Page 71: Suport de Curs-fcmp

2. Polimeri acriliciAcestia sunt substante primare in lacurilor de unghii artificiale. Acest ingredient primar poate provocaroseala, inflamare si durere la baza unghiei. Evita daca ai o asemenea sensibilitate.3. Acid metacrilicEste folosit la prepararea lacurilor de unghii pentru a ajuta polimerii acrilici sa se prinda de suprafata unghiei.Acesta arde pielea din jurul unghiei. Ai grija cand il folosesti, mai ales acasa, unde sunt copii cu varstefragede.4. ToluenUn solvent care se gaseste intr-o mare varietate de produse pentru ingrijirea unghiilor, cum sunt: lacul deunghii, intaritorii sau acetona. Acesta nu prezinta niciun risc daca este intr-o concentratie mai mica de 50%.Cum sa iti ingrijesti unghiile? Unii le ingnora, altii le acorda atentie maxima. Important este sa arateingrijite si sa eviti "factorii" care le pot dauna. Cateva sfaturi care te ajuta sa iti mentii unghiile sanatoase.- Atentie la obiectele ascutite care pot cauza agatarea si ruperea unghiilor;- Nu folosi unghiile pentru diverse intrebuintari precum desfacerea cutiilor, a scrisorilor, etc;- Nu aplica intaritor sau acetona foarte des, deoarece acesti agenti pot decolora unghiile si le fac mai fragile;- Nu te deranja sa inlocuiesti beneficiile unei diete echilibrate cu suplimentele de calciu.Nu are efecte pozitive asupra sanatatii unghiilor;- Dupa ce ai indepartat oja cu acetona foloseste o crema hidratanta pentru a preveni posibilele iritatii cauzatede acetona;- Nu iti lasa unghiile sa creasca foarte lungi, deoarece este mult mai posibil sa se rupa;- Nu impinge cuticulele pana la limita, ci taie numai partea cuticulei de peste unghie;- Nu trage de pielitele din jurul unghiilor, ci taie-le cu o forfecuta si dezinfecteaza-le daca sangereaza;- Evita sa folosesti instrumentele ascutite pentru curatarea unghiilor;- Nu ignora unghiile care se ingroasa (poate fi semn de infectie fungica).De patru milenii incoace, manichiura conteaza si face diferenta. In jurul mainilor s-a ridicat unadevarat imperiu al frumusetii, iar celebritatile au facut din unghii un suport original de exprimare apersonalitatii. Femeile si nu numai, inainte de a-si face buzele rosii sau genele mai lungi, au cochetat cuunghiile.Acum trei mii de ani, chinezii au inceput sa-si coloreze unghiile in functie de rang- un manuscris dintimpul Dinastiei Ming atesta ca mambrii familiei regale aveau unghiile negre sau rosii. Rosul era in Egiptsimbolul celei mai inalte clase, iar Cleopatra avea unghiile rosu-burgund.In concluzie va asteptam sa venitisa incercati unghii false, oja, strassuri, manichiuri si pedichiuri elegante si multe altele, care vor fi facute de omanichiurista experimentata si foarte cautata de clientii nostri fideli.Lucram numai cu materiale de calitate, respectiv cu OPY si NAIL CREATION si avem modele de picturi peunghii care pot fi efectuate la cerere.Sfaturi pentru pedichiura de varaPentru a te bucura de cele mai frumoasa picioare in sezonul estival, trebuie sa acorzi mai multaatentie pedichiurii, fata de lunile de iarna. Afla care sunt cele mai importante sfaturi pentru pedichiura de varacare de va ajuta sa ai picioare frumoase, cu care sa te mandresti cat mai des.Daca vrei ca picioarele tale sa fie in forma pe plaja sau la pisicina, trebuie sa tii cont de cele maiimportante reguli pentru pedichiura de vara. De la sfaturi de infrumusetare pana la recomandari pentru a-timentine picioarele sanatoase, afla ce spun expertii despre ingrijirea picioarelor vara.Indiferent ca alegi sa-ti ingrijesti picioarele acasa sau optezi pentru o pedichiura la salon, tine contde indicatiile specialistilor si te vei bucura de picioare frumoase toata vara.Pedichiura de varaAtunci cand vrei sa elimini bataturide pe calcai sau partile laterale ale piciorului, inmoaie-ti picioarelein apa calda cel putin cinci minute inainte de a indeparta pielea in exces. Piatra ponce ramane cea mairecomandata varianta, insa poti folosi cu succes si pilele pentru picioarele sau gelurile speciale pentruexfoliere. Cand iti scurtezi unghiile, foloseste o unghiera cu marginea dreapta, pentru ca unghiile sa fie taiatecat mai drept. Foarfecile speciale sau unghierele pentru maini sunt prea curbate si cresc riscul unghiilorincarnate, mai ales in cazul degetelor mari de la picioare.Pileste intotdeauna marginile unghiilor de la picioare, pentru a preveni zgarieturile ce pot duce lainfectii. Pileste delicat intr-o singura directie fara sa apesi prea tare, pentru a nu afecta suprafata unghiei.Daca vrei sa impingi cuticulele inspre baza unghiei, foloseste intotdeauna un instrument special de cauciuc,nu folosi obiecte metalice din trusa de pedichiura. Nu le impinge inspre baza prea des, deoarece acestlucru va duce la ingrosarea lor in timp.Hidratarea este foarte importanta, mai ales pe timpul verii, cand picioarele sunt expuse la

Page 72: Suport de Curs-fcmp

temperaturi ridicate si uscate de nisip. Acorda o atentie deosebita talpilor, care au tendinta de deshidratarecea mai mare pe timpul verii.Daca optezi pentru o pedichiura la salon de cosmetica, fa-ti o programare pentru prima ora,deoarece recipientele in care faci baia la picioare sunt curatate de dimineata, iar riscul unei infectii scade. Incazul in care nu vrei sa mergi de dimineata, asigura-te ca filtrele si recipientele sunt bine spalate sidezinfectate inainte de a fi folosite de orice client.Nu te jena sa vii cu ustensilele proprii de pedichiura de acasa. Din moment ce le folosesti doar tu,riscul de a contacta o infectie sau o ciuperca este mult mai mic.Contraindicatii pentru pedichiura de vara- Nu iti face niciodata pedichiura imediat dupa epilare. Atat ceara de epilat, cat si lamele de ras, lasa pieleavulnerabila in fata infectiilor bacteriene.- Nu folosi aceleasi unelte pentru pedichiura si manichiura, fara o sterilizare corecta intre cele douaprocedee. Bacteriile si ciupercile se pot extinde astfel rapid.- Evita folosirea lamelor pentru picioare la indepartarea pielii moarte. Folosite incorect, acestea pot lasacicatrici urate si pot expune pielea infectiilor.- Dupa fiecare pedichiura, usuca-ti bine picioarele si nu lasa zonele dintre degete umede, deoarece acestlucru creste riscul infectiilor.Ingrijeste-ti cu atentie picioarele si urmeaza sfaturile pentru pedichiura daca vrei sa te bucuri de potentialulmaxim al picioarelor tale in aceasta vara.Denumire Modul: EFECTUAREA LUCRARILOR ESTETICE SI DE INGRIJIRE FRIZERIECod modul: 5141.2.F1. MustatileMustatile sunt de mai multe feluri deosebindu-se modelele de mustatiscurte, lungi,subtiri, stufoase, late. In functie de forma lor ele poartaanumite denumiri.Cele mai frecvente modele sunt:-mustata Douglas-mustata randunica-mustata musculita-mustata mexicana-mustata mare, intoarsaLucrarile de mustati se executa dupa barbierit. Lucrarile se incepindiferent de modelul din partea dreapta imediat de sub nara secontinua dealungul conturului pana la comisura buzelor. Apoi seexecuta lucrarea in partea stanga pastrandu-se simetria pt a nudauna fizionomiei si expresiei fetei. In functie de modelul mustatii sevor aranja partile laterale apoi cu foarfecele se va taia parul de palanga conturul buzei superioare degajand-o de firele mai lungi.Mustata DouglasSe caracterizeaza printr-o linie tinereascsa ,ea nu depaseste prinlungimea sa comisura buzelor. In portiunea superioara la contur aranjarea mustatiise face cu briciul care seva tine in pozitie dreapta pt a obtine o margine precisa. In partile laterale se poate imprima parul fie o liniedreapta, formandu-se atunci o mustata dreptunghiulara,fie o linie oblica formandu-se in acest caz omustata ascutita .la cererea clientului se poate forma cu briciul o carare subtire la mijlocul mustatii.Mustata randunicaPentru a executa aceasta mustata se vor scurta firele la circa 2-3 mm lungime,in cazul in care firele depar de la mijlocul mustatiisunt foarte lungi ele se pot scurtacu masina numarul 1.in timpul lucrului lamabriciului aluneca spre comisura buzelor intr-o linie arcuita asemanatoare cu aripa randunicii in zbor.Mustata musculitaEste situata in gropita ce se afla pe portiuinea dintre nas si buza inferioara. Se curata cu briciul parul depe portiunea de deasupra buzei superioare, intai pe partea dreapta si apoi pe partea stanga pana inapropierea liniei naturale a gropitei.Se tund apoi firele de langa conturul buzei superioare si la urma cat mai marunt cele din partea de sus amustatii.Mustata mexicanaSe caracterizeaza printr-o linie pronuntat arcuita asemanatoare unui semicerc. Mustata poate fi mai multsau mai putin subtiata in partea superioara. La comisura buzelor formeaza o linie arcuita care urmaresteexact conformatia gurii si coboara pana in dreptul buzei inferioare. Daca mustata este prea stufoasa se va

Page 73: Suport de Curs-fcmp

subtia cu foarfecele.Mustata mare intoarsaSe desparte parul printr-o carare mediana si se vor tunde doar firele mai lungi care depasesc grosulmustatii. Se pastreaza lungimea celorlalte fire de par astfel ca ele sa depaseasca comisura buzelor pt aputea fi intorse si rasucite in forma de spirala. Pe langa aceste modele mai sunt varfuri, mustati late sibombate si mustati late cu firul de par scurt.2. Lucrari de barbiAsemeni mustatilor se disting mai multe modele de barbi:-barba cioculet-barba format patrat scurta-barba format patrat lunga-barbarotunda semiscurta-barba cubanezaLa aranjarea unei barbi si mai ales la precizarea conturului si a formei sale este necesara o mareprecizie in taierea parului deoarece barba trebuie sa fie precis conturata, sa aiba o forma simetrica si sa fiearanjata cu fizionomia.Forma si conturul barbii se precizeaza concomitent cu barbieritul obrazului.In cazul in care clientul poarta barba si solicita doar un barbierit se va tine seama in timpul barbierituluisau nasului si conturul acesteia, iar daca este cazul se va aranja si barba.In cazul in care clientul doreste sa-si lase barba este necesar ca in timp ce se barbierest obrazul sa setraseze conturulgeneral al barbii si sa se dea forma dorita.In mod obisnuit se barbieresc intai partile laterale a obrazului si apoi portiunea de sub barbie.In functie demodelul barbii se lasa prelungiri de parti pe maxilare si nu se tund perciunii.Barba cioculetAcopera doar barba, nu se prelungeste pe maxilare si are parul scurt. Barba propriu-zisa se tunde cufoarfecele si pieptanul dupa ce i sa trasat conturul general, dar se poate scurta si cu masina numarul 0 si 1dar luicrarea se va finisa tot cu foarfecele si pieptanele.Barba format patrat scurtaSe traseaza conturul barbii cu briciul se va tunde parul de jur imprejurul conturului barbii subtiind gradat.Se va peria cu o perie aspra barba astfel ca firele de par care depasesc conturul inferior sa iasa inevidenta si sa poata fi scurtate egalate cu foarfecele. Aceasta barba este purtata cu o mustata care seuneste cu barba, sau cu o mustata separata delimitata printr-o portiune rasa.Barba format patrata lungaDupa ce se stabileste la barbierit conturul si formatul general, se va tunde si se va subtia parul din partilelaterale si d esub partile cu foarfecele si cu pieptanele. Totodata se vor feri perciunii care trebuie sa ramanaintacti.Se va peria barba pe toata suprafata ei imprimandu-se forma de patrat simetric.Barba rotunda semiscurtaSe lucreaza la fel ca la barba patrata dar la inceput se lasa portiuni prelungite de par pe langa maxilarcare se subtiaza spre contur.Barba cubanezaLa acest model se contureaza cu briciul linia respectiva nu se tund perciunii, iar firele de par de peintreaga suprafata a barbii se tund si se subtiaza.INGRIJIRI FACIALE – ingrijirile faciale au drept scop mentinerea unui aspect placut al obrazului ,combaterea ridurilor etc . Ingrijirile faciale care le executa frizerulconstau din aplicare de comprese cat siexecutarea masajului care poate fi manual sau electric . In principiu aceste ingrijiri se vor efectua incontinuarea barberitului . Cand sunt correct executate produc nu numai netezirea trasaturilor fetei ci si odestindere a intrgului organism , de aceea este indicat sa fie recomandata de catre frizer persoanelorsurmenate si cu trasaturi crispate de oboseala.APLICAREA COMPRESELOR – inainte de inceperea operatiei frizerul se spala pe maini , aseazaun servet din fata spre spate peste mantaua de protectie , spala fata clientului apoi cu apa rece si o stergecu servetul . Aplica apoi un strat de crema pe toata suprafata obrazului , crema va fi grasa daca pieleaclientului este uscata si semigrasa daca pielea este usor acneica sau grasa. Dupa aceasta operatie stergeticu miscari usoare fata folosind tampoane ( dischete) imbibate intr-o lotiune de fata (tonica) inlaturandu-seastfel toate impuritatile ce au astupat pori si care ar fi anulat eficacitatea tratamentului . Se va aplica din nouun strat de crema pe obraz urmand apoi aplicarea compreselor fierbinti care trebuie sa fie suportabile ( sa nuopareasca fata clientului) . Compresele acopera fata exceptie facand nasul , ele se tin pe fata 2 – 3 min si seindeparteaza fiind inlocuite cu comprese inmuiate in apa rece . In acest timp se produce o destindere a

Page 74: Suport de Curs-fcmp

trasaturilor fetei , o activare a circulatiei sangelui . Daca este nevoie se alterneaza de la 4 pana 6 oricomprese ferbinti cu cele reci pt a obtine efectul corespunzator : relaxarea si netezirea trasaturilorMASAJUL FACIAL – se poate executa manual electric sau combinat , in orice caz se executa fiedupa aplicarea compreselor fie dup ace a fost executat barberitul facial . In timpul masajului capul clientuluitrebuie sa fie fixat pe tetiera intr-o pozitie cat mai comoda . Masajul manual consta din mai multe miscari cese executa intr-o succesiune précis stabilita1 – se sprijina degetele mari de partea superioara a capului iar cu celelalte degete se executa miscari denetezire semicirculare pe frunte incepand de la radacina nasului continuand pe deasupra sprancenelor siterminand cu tamplele . Inainte de a ajunge aici se vor ridica degetele exceptie facand cele mici care vorcontinua miscarea de netezire2 – se vor aseza degetele strans unite de la ambele maini pe mijlocul fruntii de unde vor porni intr-o miscarede netezire inspre tample , aceasta miscare se repeta de 4 -5 ori3 – in jurul ochilor se va executa miscari denumite pianotari ( miscari asemanatoare unor ciocanituri usoare )consecutive executate cu pulpa degetelor la intervale egale. Pianotarile incep de la coltul exterior al ochiuluicontinuand spre nas. Dupa fiecare pianotare executati si o miscare de netezire cu degetele aratator simijlociu de la radacina nasului inspre sprancene4 – se cuprinde nasul intre degetul mare si mijlociu de la mana dreapta executand usoare miscari de rotatieincepand de la radacina lui pana la nari. In dreptul narilor se unesc degetele si se executa o miscare dreaptain sens invers deci in sus peste saua nasului .5 – pe fata ( obraji) se vor executa miscari de netezire in semicerc de la barbie spre ochi si de la coltu guriispre tample in continuare se executa tapotari pe obraji ce constau din usoara lovire a pieleii la intervalescurte cu pulpa degetelor adunate . Se va incepe de la milocul barbiei spre urechi , de la nas spre urechirepetand alternativ aceste miscari de 4 -5 ori . In incheiere se vor executa miscari de netezire de la barbiespre ureche de fiecare parte cand cu o mana cand cu cealalta.6 – pe gat se vor executa de asemenea miscari de netezire incepand de la barbie apoi pe gat in joss preclavicula sfarsind cu miscarea de la barbie inspre ureche . Miscarile se repeta de 4 -5 ori in asa fel incat safie legate continu una de alta. In continuare se va frectiona fata cu apa de colonieBARBERITUL – rasul parului de pe fata constituia pana nu demult indeletnicirea de baza abarbierului . Astazi datorita aparitiei si raspandirii in masa a aparatelor de ras manuale sau electrice foartemulti barbati se barberesc singuri pt ca aceste aparate se manuiesc usor si nu cer o pregatire speciala deasemenea preferinta clientelei masculine pt un aspect ingrijit a dus in general la disparitia barbilor si amustatilor a caror ingrijire necesita timp pretios . In present lucratorul este solicitat cu precadere sa executefrizuri ( tunsori si pieptanaturi) de unde si denumirea de frizer . Cu toate acestea barberitul constituie o laturaimportanta a meseriei de frizer si necesita o buna pregatire tehnico-profesionala ,multa atentie , rabdare siindemanare . Orice frizer bun trebuie sa cunoasca bine tehnica corecta a barberitului . Barberitul consta inindepartarea parului de pe obraji (fata) aceasta operatie efectuandu-se zilnic sau la doua zile in functie decrestera parului . Barberitul poate fi facial , la nivelul fetei sau capilar la nivelul pielii capului . Barberitulcapilar se executa la cerere mai ales vara sau la indicatia medicului pentru a urma anumite tratamente sau invederea unor interventii chirurgicale . Indiferent daca este vorba de executarea barberitului fetei sau acapului se disting 2 etape importante1 – sapunitul2 – barberitul propriuzis- aceste etape sunt precedate de o serie de pregatiri specialePREGATIREA CLIENTULUI – se va fixa tetiera la nivelul corespunzator staturii clientului dupa carese va aplica hartia de protectie pe spatar . In cazul barberitului facial se va aseza un servet curat la gat )hartie sau bumbac) indoit putin pe partea care se va fixa de gulerul camasii scesta avand rolul de a protejaclientul de apa si sapun . Daca executati barberit capilar puneti intai mantaua de tuns dupa care aplicatiservetul . In timpul in care se pregateste clientul ptbarberit , frizerul ii examineaza atent fata sau pieleacapului pt a observa calitate frirului de par : par aspru , moale , gros sau subtire , directia de crestere afirelorde par , vartejul eventuale leziuni , negi , alunite , comedoane (puncte negre) sau unele cicatrice . Totodatase observa daca clientul nu sufera de boli contagioase de piele cum ar fi : tricofitie , pecingene sau uneleeczema. Inainte de a incepe sapunitul se va spala pensula de ras si savoniera . In savoniera se va pune apacalda , frizerul se spala pe maini in fata clientului dandui siguranta ca normele se igiena sunt aplicateSapunitul – prin sapunire parul care urmeaza sa fie raiat ( ras) se inmoaie si permite briciului sa alunece maiusor sis a taie firele de par fara a provoca dureri raniri sau usturimi , de aceea la barberit vom avea grija saajunga la radacina pt a se inmuia cat mai bine . Sapunitul se va realiza cu sapun de ras sau pasta de ras cuapa calda . Intai se va pensula bine fata cu pensula inmuiata in apa calda . Sapunul (spuma) se aplica pe

Page 75: Suport de Curs-fcmp

piele cu pensula , sapunirea se va incepe de la barbie continuand spre obraji la sfarsit sapunindu-se buzasuperioara .Se va pensula pielea in continuare pana se va obtine o spuma consistenta . Spuma de sapunare un rol important : nu permite apei sa se scurga de pe piele si mentine apa la radacina firului de par .Totodata grasimea continuta de sapun ajuta la inmuierea parului de aceea prin pensulare seurmareste sa se acopere toate pielea ce urmeaza a fi barberita cu spuma abundenta ferindu-se insa buzeleurechile , eventualile cicatrice, alunite etc. Pe partea stanga a fetei spuma trebuie sa fie in intr-o cantitate maimare pt a se mentine starea de umiditate timp cat mai indelungat . Apoi se va masa bine pielea cu pulpadegetelor aratator , mijlociu si inelar de la mana dreapta timp de 2 -3 minute prin miscari circulare . Prinmasaj parul devine moale si suplu . In general durata sapunitului este in raport cu desimea barbii dar si decalitatea firelor de par , cu cat barba este mai deasa cu atat firele de par sunt mai aspre si se va prelungisapunitul . Dupa terminarea sapunitului se va indeparta spuma de pe mana dreapta ramasa in urmamasajului . Se vor clati mainile de resturile de sapun si se vor sterge cu un prosop . Inainte de executareaoperatiei de barberit propriuzis se va ascuti briciu pe curea sau se va schimba lama. Briciul se ascute ori decate ori este nevoie iar lama se schimba de cate ori este nevoie pe parcursul barberitului . Se va alege unbrici potrivit cu caracteristicile parului sau al pielii astfel : pentru parul aspru si des este indicat un brici culama lata , pentru pielea neteda se va alege un brici cu lama ingusta . Inainte de intrebuintare briciul se vadezinfecta . Alaturi de brici se aseaza servetul de hartie cu care se va sterge lama de sapunBarberitul – barberitul se incepe de la tampla dreapta de sub perciune si se continua pana lajumatatea barbiei dupa care pe gat , se va barberi apoi partea stanga pana la jumatatea barbiei apoi pe gatiar la urma portiunea de deasupra buzei superioare . Pentru un rezultat cat mai bun barberitul se repeta dupace fata a fost din nou sapunita , taisul briciului urmareste directia de crestere a firului de par. Nu se va radeparul in contra directiei de crestere . A doua oara se va tine seama de dorinta clientului de sensibilitate apielii ori de unele vartejuri , pe aceste zone parul se poate rade contra directiei sale de crestere . La parul depe gat se acorda o atentie deosebita deoarece aici se gasesc cele mai multe vartejuri ( fire de par ce cresc indirectii diferite) pielea din aceasta zona fiind foarte sensibila . In cazul in care clientul poarta mustata saubarba frizerul are in vedere in timpul lucrului pastrarea modelului ( a formei ) a mustatii sau a barbii cat si alungimii de par necesare .FORMA SI LUNIGIMEA PERCIUNILOR –se vor stabili in functie de dorinta clientului dar mai ales defizionomia clientului si nu in ultimo rand de cerintele modei. Daca perciuni sunt lungi si stufosi ei se taie cufoarfecele inainte de sapunit . Pentru a executa operatiunea de barberit cat mai usor fara a produce dureri ,sau raniri , se va intinde pielea intre degetul mare sic el mijlociu de la mana stanga , astfel ca aceasta sa nuaiba nici o cuta . Prin acest procedeu se observa mai bine directia de crestere a firelor de par si pozitia lor inraport cu taisul briciului . Cand se barbereste parul de pe barbie , mana care intinde pielea nu trebuie saatinga sau sa apese nasul iar degetele trebuie sa fie uscate pt a nu aluneca in . In timpul barberitului briciulse tine cat mai aplatizat pe piele astfel lama taie cu usurinta parul fara dureri , daca lama briciului se tinevertical se poate intampla ca aceasta san u taie firul de par ci sal smulga producand usturimi sangerari sichiar iritatii . Deosebit de important pentru reusita de barberit este modul de manevrare a brciului . Acestatrebuie sa alunece lin pe suprafata pielii cu varful inainte . El nu trebuie sa fie impins dar nici sa apese pieleade asemeni nu este permis sa se revina cu lama pe locul odata ras . Parul se va barberi pe portiuni mici ( 2 –4 cm) paralele procedeu prin care se evita ruperea firelor de par si iritatiile . Daca pe portiunea care urmeazaa f barberita sa uscat spuma se va sapuni locul din nou sau se umezeste insa in nici un caz nu se vaintrebuinta spuma de pe degete sau lama briciului . In cazul in care se produc mici sangerarise va tamponalocul cu dezinfectant .Dupa ce sa terminat barberitul propriuzis se va spala fata de sapun si par cu apa calda si rece .Apoi se suca obrazul prin tamponare , apoi se va frectiona cu alcool dupa care se va frectiona fata . Lacererea clientului sau la persoanele cu fata uscata se va aplica un strat de crema hranitore ce va contribui lahranirea tesuturilor sau la calmarea eventualelor usturimi . Se executa in continuare un sor masaj cu pulpadegetelor pentru a patrunde crema in piele , apoi tot prin tamponare se va sterge surplusul de crema. Inincheiere se pudreaza fata cu pudra de talc cu acjutorul unui tampon de vata , pudra in acest caz are un rolprotector astupand pori deschisi de pe pielea proaspat barberita ferind-o astfel de microbi din aer . Se vasterge din nou surplusul de pudra cu coltul servetului uscat iar in contiunare acolo unde este cazul sepotriveste mustata cu foarfecele si pieptanele.Manuirea briciului pe portiunile intinse- intinderea pielii se realizeaza pentru ca briciul sa poata aluneca farapericol pe ea. Barba poate fi rasa temeinic si fara durere numai daca : briciul va lucra intr-un anumit unghi cupielea iar pielea va fi intinsa uniform in sens invers celui de crestere a firului de par . Pielea trebuie intinsapentru ca sa se realizeze o suprafata de alunecare neteda si continua pentru brici astfel pericolul de ranirescade iar rasul se va efectua nedureros . Pentru ras se va intrbuinta briciul ori SIFTERUL cu lamainterschimbabila . Exista o diversitate mare de aparate pentru ras

Page 76: Suport de Curs-fcmp

INTINDEREA PIELII –1 – intinderea intr-o directie – pentru intinderea obrazului in sus puneti degetul mare pe tampla si cu omiscare usoara trageti pielea in sus , intindeti obrazul intr-o parte asezand doua degete in fata urechii sitrageti pielea in diagonala spre inapoi . Pentru intinderea pielii gatului in jos puneti un deget intins pe gat sitrageti pielea in jos2 – intinderea pielii in doua directii – pe maxilarul inferior puneti degetul mare la circa 5 cm de degetulmijlociu si intindeti pielea prin apasare si tragere usoara spre exterior . Aceiasi tehnica se aplica si laintinderea pielii pentru barbieMANEVRAREA BRICIULUI – luati in mana stanga briciul inchis si deschidetil cu ajutorul degetuluimare si aratator de la mana dreapta , degetul mijlociu sprijina deschiderea printr-o usoara apasare acarligului. Tineti briciul cu degetul mare pe o parte a sa si cu aratatorul mijlociul si inelarul pe cealalta parte .Degetul mic sta pe pinten (carlig ) si sprijina manerul . Executati cu ajutorul briciului din incheietura mainii omiscare semicirculara spre stanga . Aveti grija sa nu se miste si antebratul. Rotiti briciul intre degetul mare sicelelalte degete in asa fel incat taisul sa fie orientat in sus , acum vetitine briciul in “priza “ cu dosul mainispre fata. Intoarceti mana pentru ca taisul sa fie indreptat spre cealalta parte in jos , executati astfel dinincheietura mainii miscari circulare spre dreapta. Atentie toate miscarile destinate rasului se vor face dinincheietura maini fara a se misca antebratul .Fixarea unghiului fata de suprafata de ras – puneti o foaie de hartie pe marginea unei mese si tineti hartia cumana stanga , luati briciul deschis tinut cu mana dreapta in priza cu palma spre fata , conduceti lama inunghi ascutit dealungul foii de hartie , incercati sa gasiti singuri unghiul in care lama aluneca pe suprafata dehartie lin si razuitor insa fara a taia hartia. In acelasi scop puteti utilize un balon bine umflat. Intinderea pieliisi manevrarea briciului tinut in priza cu palma spre fata , puneti degetul mare al mainii stangi intins spretampla dreapta , trageti cu ajutorul lui pielea in sus . Puneti briciul in “priza” cu palma spre fata dar nucomplet culcat , conduceti briciul din incheietura mainii usor peste piele in jos, cu doua degete asezate infata pielii , trageti pielea diagonal spre spate si conduceti briciul asa cum sa aratat spre barbie .Intinderea pielii si manevrarea bricului cu dosul palmei spre fata – puneti degetul mare al mainii stangi intinsspre tampla stanga si trageti pielea in sus , asezati briciul tinut in priza cu dosul palmei spre fata dar nuculcat complet , conduceti briciul din incheietura maini fiind peste piele in jos . Intinderea pielii si manevrareabriciului tinut in priza cu dosul palmei spre fata in sus . Intindeti pielea gatului diagonal in jos , asezati briciultinut cu dosul palmei spre piele deasupra degetului si conducetil pe piele pana la jumatatea gatului , repetatiaceste exercitii pana veti reusi sa coordonati miscarea simultana a ambelor maini ( o mana intinde pielea ,cealalta manevreaza briciul ) .GRESELI CE TREBUIESC EVITATE1 – nu sa fixat tetiera ( la o inaltime corespunzatoare ) – veti lucra incordat si nu veti putea manui briciul usoriar pozitia gresita de lucru va duce la un effort fizic ridicat .2 – pielea nu a fost intinsa sufficient : a) nu se va crea o suprafata neteda de ras ; b ) briciul nu va alunca pepiele ; c) nu sunt excluse ranirile3 – briciul este pozitionat prea vertical : a) briciul nu aluneca dealungul pielii4 – briciul nu este condos lejer din incheietura mainii : a) rasul devine dureros si presiunea pe piele va fi preamareBARBERITUL CAPILARpentru aceasta se va tuned intai parul daca este lung , fie cu masina de tuns cu nr 1 , fie cu foarfecul . Sescoate mantaua de tuns , se scutura de parul taiat aplicand-o din nou in jurul gatului . La spate peste mantase va aplica un prosop cu care se va sterge capul dupa barberit. Examinati cu atentie ca la barberitul facialpielea capului , urmeaza sapunitul care va dura 3 -5 min executat pe toata pielea capului intocmai ca labarberitul facial. Ascutiti briciul sau schimbati lama dupa care dezinfectatil. Barberitul se incepe de la mijloculcapului dinspre crestet spre partea frontala , se vor barberi portiuni inguste incepand de la dreapta sprestanga capului . Dupa ce sa ras jumatate de cap se ascute din nou briciul sau se schimba lama , sedezinfecteaza si si continua rasul pe a doua jumatate a capului . In tot timpul lucrului frizerul manevreazabriciul dupa directia de crestere a firelor de par . In cazul in care este necesar sau clientul solicita al doilearas acesta se executa tot in directia de crestere al firului de par . In caz de chelie pronuntata se va executa aldoilea ras contra directiei de crestere al firului de par. Dupa barberit se spala bine capul cu apa calda saurece , se sterge cu prosopul apoi , se frectioneaza cu alcool cu pulpa degetelor pe toata suprafata rasaLUCRARI DE MUSTATI SI BARBI- mustatile sunt de mai multe feluri deosebindu-se astfel modele de muststi scurte , lungi , subtiri , stufoase(late) , in functie de forma lor poarta anumite denumiri . Cele mai frecvent purtate sunt: mustata ,randunica ,mustata mexicana, mustata mare intoarsa , DOUGLAS .Lucrarile de mustati se executa dupa barberit. Se va tuned parul ce afost ferit in timpul rasului in forma

Page 77: Suport de Curs-fcmp

ceruta de fizionomia clientului si conform cu dorinta acestuia . Lucrarea se incepe indifferent de model dinpartea dreapta imediat de sub nara si se va continua dealungul conturului pana la comisura buzelor . Apoi seva lucra partea stanga avand grija ca aceasta sa fie perfect simetrica si egala cu cealalta parte. Pentru a nudauna fizionomiei si expresiei in functie de modelul mustatii se aranjeaza partile laterale cu foarfecele si seva taia parul pe langa conturul buzei superioare degajand-o de firele mai mici . In tot timpul lucrului se vaacorda o atentie la contur acesta trebuie sa aiba o linie precisa . Dupa terminarea lucrarii se va peria(pieptana) mustata in directia de crestere a firelor de par pentru a imprima un aspect cat mai ordonat .MUSTATA DOUGLAS – este o mustata caracterizata printr-o linie eleganta si tinereasca , ea estemai des solicitata de tineri mai ales cei bruneti pentru nota sa contrastanta ce subliniaza expresia fetei . Deobicei mustata Douglas nu depaseste prin lungimea sa comisura buzelor . In portiunea superioara la conturaranjarea mustatii se va face cu briciul , care va tinut intr-o pozitie dreapta pentru a obtine o margine curatesi precisa . In partile laterale se poate imprima parului fie o line dreapta , formandu-se astfel o mustatadreptunghiulara , fie o lini oblica realizandu-se o mustata ascutita. La cererea clientului se poate forma cubriciul o carare subtire la mijlocMUSTATA RANDUNICA – este o mustata preferata de persoanele ce au depasit 40 ani deoareceimprima fizionomiei pe langa nota de eleganta si seriozitate . Pentru a executa acest tip de mustata se vorscurta firele de par la circa 2 -3 mm lungime . In timpul lucrului lama briciului aluneca spre comisura buzelorintr-o linie arcuita asemanatoare cu aripa unei randunici in zbor . In cazul in care firele de par de la mijloculmustatii sunt foarte lungi si vor scurta cu msina de tuns ( minicut). Aceasta operatie se efectueaza inainte dea se taia cu foarfecele firele de par de langa conturul buzei superioare.MUSTATA MUSCULITA – se va situa in gropita ce se afla pe portiunea dintr nas si buza superioara , se vacurate cu briciul parul de pe portiunea de deasupra buzei superioare ( intai in dreapta apoi in stanga) panain apropierea liniei naturale a gropitei . Se vor tuned apoi firele de par de langa conturul buzei superioare sila urma cat mai marunt cele din partea de sus a mustatii.MUSTATA MEXICANA – se va caracteriza printr-o linie pronuntata arcuita asemanatoare unuisemicerc . La cererea clientului mustata poate fi mai putin sau mai mult subtiata la partea superioara. Insa lacomisura buzelor formeaza o linie arcuita ce urmareste exact conformatia gurii si coboara pana in dreptulbuzei inferioare . In timp ce se vor tuned firele de par de langa conturul buzei superioare se va urmari cuatentie ca linia inferioara a mustatii sa corespunda din punct de vedere estetic cu linia superioara a buzei. Incazul in care mustata este prea stufoasa se va subtia cu foarfeceleMUSTATA MARE INTOARSA – pentru a obtine acest model de mustata prindeti inainte de barberitcapetele cu clipsuri pentru a nu fi rase . Despartiti apoi parulul mustatii fie folosind peria fie pieptanele printrocarare mediana ( mijloc ) si se vor tuned doar firele mai lungi ce depasesc grosul mustatii . In consecintase vor tunede primele doua sau trei randuri de fire de par de la conturul buzei superioare dar se va pastralungimea celorlalte fire de par astfel ca ele sa depaseasca comisura buzelor si sa se rasuceasca(semindoite) Pentru a obtine un effect estetic mai mare finisati forma mustatii mai ales la firele de par de lacomisura buzelor ce le veti rasuci cu ajutorul unui fier incalzit in forma de spirala . Pe langa aceste modelede mustati mai sunt solicitate de uni clienti urmatoarele tipuri :- mustati mari stufoase dar fara varfuri- mustati late si bombate- mustata lata cu firul de par scurtTehnica de executie desi asemanatoare este adaptata bineinteles fiecarui model in parte astfel la mustatilestufoase fara varfuri se va proceda la fel ca la mustatile stufoase cu varfuri lungi , scurtanduse cu foarfeceleperfect simetric doar varfurile . Pentru a obtine mustati late si bombate se vor tunede firele de par in liniedreapta de pe marginea superioara si inferioara ale buzei dar si din partile laterale. La mustatile late dar cufirul de par scurt , scurtati firele de par pana ajungeti la o lungime de 2-3 mm se subtiaza si se egaleazapartile laterale si apoi se vor tuned firele de par pe langa conturul buzei superioareLUCRARI DE BARBI – sunt purtate in general de o clientele redusa asemeni mustatilor se distingmai multe tipuri ( modele ) de barbi.-barba cioculet-barba format patrat scurta-barba format patrat lunga-barba rotunda –semiscurta si cubaneazaLa aranjarea unei barbi si mai ales la precizarea conturului si a formei sale sunt necesare o buna pregatireprofesionala . Multa precizie in taierea parului , simt artistic dezvoltat deoarece barba trebuie sa fie précisconturata sa aiba o forma simetrica si armonizata cu fizionomia .Forma si conturul barbii se precizeaza concomitant cu barberitul obrazului. In cazul in care clientul poarta

Page 78: Suport de Curs-fcmp

barba dar solicita un barberit se va tine seama in timpul rasului de forma si conturul acesteia si daca estecazul se va aranja si barba. In cazul in care un client doreste sasi lase barba este necesar ca in timp ce sebarbereste obrazul sa se traseze si conturul general al barbii si sa I se dea forma dorita. In mod obinuit sevor barberi intai partile laterale ale obrazului apoi portiunea de sub barbie . In functie de modelul barbii selasa prelungiri de par pe maxilare sin u se vor tunede perciuni . In continuare se procedeaza ca la barberit ,se va spala obrazul cu apa rece , se dezinfecteaza iar apoi se va executa lucrarea propriuzisa efectuandu-seoperatiile necesare modelului de barba ales . La aranjarea si formarea barbilor de culoare deschisa (blondesau albe) se va pune in jurul gatului un servet de culoare neagra care are rolul de a scoate in evidenta barbausurand in consecinta munca frizerului . Uni clienti poarta si barba si mustata de aceea concomitant cuaranjarea barbii se va aranja si mustata , nu trebuie insa neglijat faptulca intre forma mustatii (dimensiune) sia barbii trebuie sa existe un acord estetic aproape tot atat de important ca acordul estetic dintre fizionomie siforma mustatii sau a barbii.BARBA CIOCULET –parul va fi intalnit numai pe barbie , nu se va lungi pe maxilare si are parulscurt , se poarta impreuna cu mustata mica ingrijit tunsa . Barba propriuzis se va tuned cu foarfecele dupa ceI sa trasat conturul. Parul poate fi scurtat si cu masina de tuns nr unu dar lucrarea se va finisa tot cufoarfecele si pieptenele. In tot timpul tunsului se are in vedere ca parul sa se scurteze gradat si sa se piardacontur a carei linie trebuie sa fie ingrjita si precisaBARBA FORMAT PATRAT SCURTA – dupa ce sa conturat cu briciul forma barbii se va tuned parulde jur in prejurul barbii subtiind gradat si pierzand pana la portiunea rasa . Se va peria barba cu o perieaspra astfel ca firele ce depasesc conturul inferior sa iasa in evidenta si sa poata fi scurtate (egalate ) cufoarfecele . Aceasta faiba este purtata adesea cu o mustata care se va uni cu barba sau o mustata separatedelimitate printr-o mica portiune rasa .BARBA FORMAT PATRAT LUNGA - dup ace sa stability la barberit conturul se va tuned si se vasubtia parul din partile laterale si de sub barbie cu foarfecele si pieptanele . Nu se va folosi briciul deoarecese va produce o diferenta de desime a barbii, totodata se vor feri perciuni care trebuie sa ramana intacti.Periati apoi parul pe toata latimea barbii de sus in jos si tundeti parul barbii imprimandui o forma de patratsimetrica.BARBA ROTUNDA SEMISCURTA – la acest tip de barba se la lucra la fel ca la barba patrata doarde la inceput se vor lasa portiuni prelungite de par pe linia maxilarelor care se subtiaza si se vor pierde usorspre contur. La sfarsit periati bine parul si taiati simetric firele de par formand o linie simetrica rotunda .BARBA CUBANEZA – la acest tip de barba se va contura cu briciul linia respective , nu se vor tundeperciunii iar firele de par de pe intreaga suprafata a barbii se vor subtia si se vor taia daca este cazul . De jurimprejurul barbiei se vor tunde intr-o linie rotunjita firele de par care au fost in prealabil periate cu o periutaaspra.AJUSTATUL BARBII – barba poate fi scurtata si aranjata cu pieptanul si foarfeca sau masina detuns .-etapele scurtarii:1 – tunsul perilor barbii2 – taierea contururilo din zona buzei3 – rasul resturilor suprafeteiFELUL DE BARBA1 – barba poate sa acopere toata fata2 – barbijonul3 – favorite4 – mustataPREGATIREA CLIENTULUI - invitati clientul sa ia loc pe scaun si fixate tetiera la o inaltimecorespunzatoare , apoi puneti un guler de protectie o pelerine si pentru protectie un servet. Incepeti sascurtati barba fie folosind masina de tuns fie cu foarfecele si pieptanele.SCURTAREA BARBII CU MASINA DE TUNS – pt scurtarea barbii se va folosi o masina special acepoarta numele de minicut cu piesele anexe.Fixati masina de tuns pe cea mai mare lungime de taiere saufolositi o piesa anexa pentru a mari lungimea taierii . Puneti masina de tuns pe piele sub barba si sprijiniti-odin lateral pentru a putea manevra lejer. Conduceti masina pe piele alunecand usor pana la limita superioaraa barbii. In acest fel scurtati barba la lungimea anterior stabilita . Repetati aceiasi procedura in stanga si indreapta portiunii prelucrate . In zona tamplelor ridicati usor masina alunecand dinspre cap astfel pregatititrecerea spre parul mai lung al capului . Continuati in acelasi mod in zona barbiei si a gurii scurtand astfelintreaga barba.SCURTAREA SI ARANJARE PARULUI FOLOSIND FOARFECA SI PIEPTANELE – asezatipieptanul la limita inferioara a barbii , rotiti pieptanul in asa fel incat marginea lui san u stea pe piele iar dinti

Page 79: Suport de Curs-fcmp

pieptanului san u atinga pielea . Asezati foarfeca si taiati parul care depaseste dinti pieptanului . Conducetipieptanul incet si egal spre partea superioara si ridicatil de pe piele conform cu lungimea dorita a barbii.Taiati si restul barbii in aceiasi maniera , pieptanati apoi barba de mai multe ori pt a verifica scurtare .Prelucrati atent contururile barbii acolo unde trecerea spre partea rasa a fetei nu prezinta o delimitare netade barba .CONTURAREA – taiatul conturului – taiati cu foarfeca parul de pe buza superioara conformconturului dorita . In acest scop conduceti bratul inferior al foarfecii cu aratatorul mainii satangi , fiti atenti laprecizia taieturii pentru a evita ranirile.RASUL – aplicati spuma de ras in afara contururilor , intindeti pielea si radeti in sensul de crestere alparului si radeti tot parul ce nu apartine barbii . Rasul exterior se poate executa si fara spuma cu o masinade tuns fina sau masina de ras.GRESELI CE TREBUIESC EVITATE1 - tetiera nu a fost bine potrivita – clientul sta incomod , gatul clientului nu poate fi lucrat2 - sa lucrat cu masina folosind o anexa gresita (parul barbii va fi scurtat pra mult sau a ramas barba prealunga din cauza anexei gresit aleasa)3 – masina de tuns nu a fost sprijinita cu degetul ( nu va putea fi manevrata lejer , lungimea barbii va fiinegala iar clientul resimte neplacut lucrarea )4 – pieptanul nu a fost manevrat la o distant corecta de piele ( lipseste zona de trecere iar barba va fi prealunga ori prea scurta)5 – briciul a fost manevrat impotriva sensului de crestere a barbii ( rasul este dureros iar pielea ramaneiritata)Capodopere faciale – Stiluri bizare de aranjat barbi si mustatiExista si au existat oameni pentru care parul de pe fata a insemnat o adevarata comoara, ei exprimandu-siprin acestea mai mult decat o identitate proprie. Au dat un sens mult mai profund podoabei de par de pefata, ei creand adevarate capodopere faciale. Exista chiar si campionate mondiale ale mustaciosilor, undesunt prezentate cele mai spectaculoase coafuri de mustati si barbi. Aveti mai jos cele mai bizare coafuri demustati si barbi care cu siguranta va vor surprinde…. sunt adevarate opere de arta.De curand chiar a avut loc in America, in statul Alaska, o competitie in care au fost premiate cele mairasucite mustati, cele mai lungi barbi sau cele mai bizare frizuri faciale. Marele castigator a fost chiar unamerican pe nume David Traver, cu o frumos impletita barba, care masoara neimpletita 50 de centimetri.Ati auzit si de femeile cu barba? Una dintre ele senumea Annie Jones si a trait in perioada 1865 – 1902si aveti mai jos cateva poze cu ea. ;) Cu toate ca atrait intr-o perioada in care lumea nu era atat dedeschisa pentru “curiozitati” sau pentru “altfel” deoameni, Annie, cu ajutorul mamei ei care a sustinut-ofoarte mult, a reusit sa fie acceptata bine de societatesi chiar a avut si noroc in dragoste, ea fiind casatoritade 2 ori. Au mai existat si probabil mai exista multefemei cu barba, dar marea majoritate nu sunt decat ocurioazitate si marele lor succes il au doar daca isialeg o cariera in lumea circului.Denumire Modul: COAFAREA PARULUICod modul: 5141.2.GCLASIC1. Executarea ondulaţiei cu apăRecunoaşterea tipurilor de ondulatie a paruluiPentru a realiza o coafura frumoasă, coaforul trebuie sa aibă multiple cunoştinte tehnice, nu este suficientca acesta să se rezume numai la punerea părului pe bigudiuri şi la o pieptănare obişnuită. Un bun coafortrebuie să cunoasca toate procedeele tehnice încât să poată realiza coafuri din ondule simple cu buclevaporoase, coafuri practice de zi sau coafuri elegante de seară.Ondularea părului se obţine prin mai multe procedee: unele permit o încreţire mai puternică, altele mai slabă,mai suplă. În general, în toate procedeele intervine ca factor ajutător caldura.Procedeele utilizate pentru încretirea firului de păr sunt: ondulaţia cu apă; ondulaţia cu fierul; ondulaţia cu melci; ondulaţia permanentă.

Page 80: Suport de Curs-fcmp

Există numeroase genuri de coafuri, unele mai simple altele mai complicate. În funcţie de tipul de coafurăsunt: coafuri de zi purtabile; coafuri de seară; coafuri estetice; coafuri de avangardă; coafuri de concurs.Coafura se adaptează la fizionomia, silueta şi vârsta persoanei, îmbrăcămintea şi variaţiile modei. În general,coaforul trebuie să fie la curent cu toate variaţiile modei pentru a alege şi executa clientelor cel mai avantajosdin punct de vedere estetic. În executarea unei coafuri nu este permisă neglijarea aspectului estetic generalal clientei.Înainte de executarea coafurii se va examina cu atenţie conformaţia şi fizionomia clientei şi anume: rotundă; prelungită; triunghiulară.statura clientei:- înaltă;- scundă;- mijlocie.silueta clientei:· grasă;· medie;· slabă.profilul: nas mare; nas cârn; nas cu deviere de sept; bărbie; bărbie proeminentă; frunte îngustă; frunte lată; frunte bombată; gât subţire; gât lung; gât gras; gât scurt şi gras.Aceste observaţii sunt foarte importante pentru coafor. Ele îl ajută să găsească coafura cea mai potrivităcare să atenueze, să mascheze defectele sau să sublinieze unele trăsături frumoase.Astfel, unei persoane scunde i se va realiza o coafură cu volum amplasat în partea superioară a capului fărăa exagera doar pentru oferi prin coafură înalţime clientei. La o clientă înaltă căutam o coafură adaptatăînălţimii.Prin coafură se pot obţine efecte optice care să ascundă defectele şi să evidenţieze părţile frumoase oferindclientei coafura ideală.Ondulaţia cu apăOndulaţia cu apă înseamnă modelarea coafurii cu ajutorul pieptenelui şi a degetelor. Se formează aşanumitele cute directe. Aceste cute stau la baza celor mai elegante şi graţioase coafuri. Ele se execută încădin anii ‘20-`30 şi datorită aspectului deosebit sunt foarte cerute şi în zilele noastre. Procedeul de cutare apărului constă în a forma ondule direct pe părul ud.Aşezarea părului în ondule oferă următoarele avantaje: imită ondulele naturale; ondulele largi şi adânci conferă un aspect natural al părului; ondulele sunt lejere cu aspect vaporos.Tehnica pieptănatului şi a periatului este foarte importantă pentru a obţine o coafură simplă bazată peondule-cute directe. O coafură pe baza de ondule se poate executa cu sau fără cărare.Tehnica executării ondulelor prin cutare directă: se spală părul; se piaptănă părul spre spate; se începe executarea ondulelor în partea mare de la cărare sau în direcţia de creştere a părului; se piaptănă în direcţia opusă şi se reţine părul cu degetele mâinii stângi (degetul mare arătător şi

Page 81: Suport de Curs-fcmp

mijlociul); se formează prima ondulă; se repetă penultima operaţie şi se vor forma pe rând următoarele ondule orientându-le spre stângaşi spre dreapta; se usucă şi se piaptană părul.Pentru a fi cât mai suple, mai durabile, aceste ondule pot fi fixate cu nişte piepteni mici iar cuta poate fiprinsă în clame.Coafura pieptănată în ondule directe se poate obţine cu ajutorul clipsurilor şi melcilor.Aşezarea părului în bucleConstituie o metodă moderna de ondulare a părului. Buclatul, rularea părului pe bigudiuri se face prinrularea şuviţelor de păr în stare udă. Buclatul este o operaţie care constă în rularea şuviţelor de păr pebigudiuri mai mult sau mai puţin subţiri după felul coafurii: mai creaţă sau mai lejera. Buclatul dă o formăspiralată părului atât în urma buclajului prin operaţia de bigudat cât şi după aşezarea părului în melci.Avand în vedere acest principiu, se trece întâi la împărţirea corectă a părului şi în acest scop se ţine cont de:- Cantitatea de păr necesar coafurii în partea superioară, 1 a capului (volumul) (fig. 1 a);- Cantitatea de păr necesar coafurii în părţile laterale 2 (fig.1b);- Cantitatea de păr necesar coafurii pentru partea din spate 3 (fig.1c);- Porţiunea de păr necesară terminaţiei coafurii la ceafa 4 (fig.1c).Concepţia de bază privind aceasta împărţire a părului este corespunzătoare pentru orice linie de coafură.fig.1 a,b,c2.Executarea ondulaţiei cu fierulGeneralitătiOndulaţia cu fierul nu este prea solicitată, totuşi un bun coafor trebuie să cunoască modul de executare aacestei ondulaţii. Fierul de coafat nu trebuie să lipsească din nicio unitate de coafura.Sunt cazuri când după ce clienta iese de la casca de uscat să observă ca un bigudiu s-a desfăşurat şi şuviţade păr este complet întinsă. Pentru a evita umezirea din nou a părului şi uscarea la casca, şuviţa desfăcutăse ondulează cu fierul în acest fel se face economie de timp şi se continuă munca în bune condiţii.Ondulaţia părului cu fierul se face prin două metode, obţinandu-se pe baza fiecareia din ele:1. ondule (denumite şi ondulaţia Marcel);2. bucle.În trecut, pentru a se obţine o coafură care se baza pe ondule, era necesară răsucirea suviţelor de păr, înbucle, luându-se şuviţa de la vârf spre rădăcină.Pentru a se uşura obţinerea ondulelor cu fierul s-a ajuns la concluzia că este necesar, în primul rind, să seexecute bucle mai mari (tot de la vârf spre radacină), aceasta constituind prima fază a ondulaţiei.Din acest motiv, este o operaţie foarte importantă. Buclarea dă părului o încreţire în spirală, creeazăridicături lângă rădăcină şi permite obţinerea valurilor suple şi adânci. Faza a doua, adică obţinereaondulelor, constă în netezirea părului, urmând a se obţine ondule cu fierul de coafat prin mişcarea fieruluicând la dreapta, când la stânga.Pentru executarea buclelor cu fierul, în prezent se procedează după următoarea metodă pentru obţinereaunei coafuri cu fierul care urmăreşte obţinerea de:1. bucle obişnuite, normale;2. bucle în spirală.3. Buclcle normaleAcestea se răsucesc de la radăcină spre vârf, când părul este scurt, procedându-se astfel: se alege şuviţade păr, se piaptănă în sus, orientându-se puţin în direcţia opusă în aşa fel ca după răsucire, când fierul aajuns la rădăcină (fig 2 a), bucla să fie aşezată pe rădăcina proprie a şuviţei alese.De la rădăcină, cu o mişcare înceată, se răsuceşte fierul (fig 2b) până când între braţele fierului de coafatintră şi vîrful şuviţei de păr(fig 2c).Se scoate fierul de coafat (fig 2d ) şi se obţine o buclă ca şi cum ar fi fost pusă pe un bigudiu la ondulaţia cuapă (fig 1e) în acest fel se răsuceşte tot părul de pe cap, şuviţă cu şuviţă(fig 2f).fig 2 a,b,cfig 2 d,e,fDupă această operaţie se trece la pieptanare, urmărindu-se obţinerea unei coafuri frumoase, suple, care săcorespundă cerinţelor modei.4. Bucle în spirale (bucle franţuzeşti)Această răsucire a părului este puţin mai dificilă decât cea anterioară. Se poate face pe păr scurt şilung obţinându-se o coafură modernă bazată fie pe ondule, fie pe bucle lejere sau zulufi. În acest scop sealege, în primul rând, o şuviţă de păr care este pieptănată în sus.

Page 82: Suport de Curs-fcmp

Se introduce fierul de coafat la radăcină (fig. 3a), urmând ca acesta să se răsucească pană când revine înpoziţia iniţială (când a fost introdus), iar şuviţa de păr ţinută în mână stângă este plasată în partea stangă afierului de coafat (fig. 3 b). Se va ţine astfel fierul câteva secunde, pentru a da prin căldura fierului rezistenţăondulaţiei la rădăcina şuviţei de păr răsucite.În continuare se deschide puţin fierul, lăsandu-l să alunece uşor, aproximativ 4-5 cm, pe şuviţa de păr, apoise închide fierul (fig. 3c).Se răsuceşte fierul de coafat ţinut în mâna dreaptă (fig. 3d) ;0 dată cu această şuviţa de par ţinută în mana stângă se va dirija în direcţia opusă (deci spre dreapta),urmând ca fierul să revină în poziţia iniţiaiă de introducere (fig. 3e, f). Este foarte important ca şuviţa de părcare se răsuceşte să revină după răsucirea părului la mljlocul şuvitei alese.În continuare se deschide fierul şi prin uşoara lui bătaie se răsuceşte spre rădăcină până când şi vârfurileşuviţei de păr se pierd în înteriorul fierului de coafat (fig. 3g). In figura 3h, este aratată prima şuviţă de părbuclată prin răsucire în spirală (pe păr lung).În acest fel se răsuceşte părul în continuare până când se termină răsucirea tuturor şuviţelor de păr.Pieptănarea se face la lel ca la ondulaţia cu apă, obţinându-se coafură bazată pe bucle spirală (fig. 3i).fig 3 a,b,cfig 3 d,e,ffig 3 g,h5. Executarea ondulatieI „Marcel"Ondulaţia Marcel se realizează în două etape: formarea buclelor cu fierul; formarea ondulaţiei propriu-zise din bucle.Formarea buclelor cu fierulSe realizează în felul următor: în funcţie de coafura dorită se desparte părul, dacă este nevoie, printr-ocărare, apoi se împarte în şuviţe egale de circa 3-7 cm.Rularea părului se începe de lângă pielea capului (circa 1 cm distanţă) şi nu de la vârful şuviţei. Fierul seîntroduce deasupra, având partea scobită sub şuviţa de păr care se ridică cu mâna stîngă.Se începe cu bucla de langă contur. Toate buclele se rulează în jos înspre pielea capului. În timpul rulării,şuviţa de păr se ţine între degetele mâinii stângi.Se execută mişcări de deschidere şi închidere (batăi) ale fierului, răsucind părul spirală în jurul lui. În timpul„bătăii" fierul nu se închide strâns niciodată, el se lasă mereu uşor întredeschis, pentru a nu încreţi şuviţa.Fierul se mai răsuceşte de câteva ori pană nu se mai simte vârful şuviţei între braţele acestuia, procedânduseîn general aşa cum s-a arătat la obţinerea buclelor cu fierul.Înainte de a se elibera, fierul se mai ţine câteva clipe în păr pentru ca acesta să se încălzească bine, apoi seexecută o mişcare de retragere, eliberându-l astfel din păr.Apoi cu mâna dreaptă se scoate fierul din păr, iar cu mâna stângă se ţine bucla care se fixează cu ajutorulunui clips ca un melc plat (din această cauză, buclele se mai numesc şi melci).Formarea ondulaţiei propriu-ziseDacă se urmăreste obţinenea unei ondulaţii mai rezistente sau se ondulează un păr mai dificil, seprocedează în felul următor: se calcă uşor cu fierul pe urmele ondulaţiei rezultate din buclele executateanterior.După ce pe toată suprafaţa capului s-au executat bucle, este mai uşoară executarea unei ondulaţii adânci şidurabile. Pentru formarea ondulelor nu se mai întrebuinţează un fier înfierbântat, ci numai bine încălzit. Dacădupă despărţirea părului se marchează cu ajutorul pieptenului forma ondulelor, acestea se formează de lasine.Pentru aspectul curat al unei coafuri este importantă executarea corectă a ondulei de la contur, a căreiexecuţie se obţine prin introducerea fierului cât mai aproape de rădăcina părului.Se piaptănă părul ţinând pieptenele cu mâna dreaptă, iar cu stânga se marchează uşor locul ondulelor (fig. 4a), apoi fierul nu prea infierbântat se introduce cu partea scobită în păr cât mai aproape de pielea capului(fig. 4 b).Se execută mişcări semicircuIare fără oprire pană se obţine adâncirea suficientă a ondulei (fig. 4 c).Mişcarea următoare se face în sens invers, cu fierul întredeschis, care ajunge din nou cu şanţul în jos (fig. 4d). Adâncitura ondulei mai acentuate sau mai puţin accentuate depinde de calitatea părului.Printr-o altă semiîntoarcere a fierulul se formează cantul superior al ondulei (locul ei de demarcaţie). Bătândfierul de repetate ori se adânceşte ondula. Când se ajunge la cantul ondulei se întredeschide fierul şi se faceo întoarcere completă a fierului. Prin aceasta se face pregătirea ondulei urmatoare.Întrucât prin executarea anterioară a melcilor părul a fost dinainte preparat, pentru ca ondulele să fie cât mainaturale se face o semirotire a fierului precedat de pieptene. Fierul se întredeschide şi se scoate usor din păr

Page 83: Suport de Curs-fcmp

printr-o alunecare fină, pentru a nu forma canturi accentuate ale omdulei.Pentru a se prelucra mai bine, părul de la contur se ridică şi se prinde sus ondula executată, introducânudusefierul ajutat de pieptene în părul de dedesubt. La această operaţie, pieptenul trebuie să susţină părul depe tâmple pentru a se putea obţine o ondulă suplă şi naturală deasupra urechii. Aici se va lucra mai mult cuvârful fierului.La executarea ondulei de la ureche (fig. 4e) se cere multă atenţie la prelucrarea vârfurilor părului care fiindondulate să nu se răsucească din nou în partea cealaltă. Ele se prind uşor şi se prelucrează cu fierulintredeschis.Se ţine pieptenele înaintea fierului şi se rasucesc vârfuriIe părului cu ajutorul acestuia, aranajâdu-Ie în formadorită (fig. 4 f). Se desprinde suviţa pe care a fost fixată sus (fâşia gata ondulată), se piaptănă peste celelalteondule şi se face unificarea ei cu ondulele de deasupra. Astfel se încheie lucrarea din partea dreaptă.Partea mai mica a coafurii (partea stangă) este, de obicei, mai dificilă de lucrat. Se începe de lângă contur(lângă cărare), se introduce fierul intredeschis de mai multe ori în păr, răsucindu-l în direcţia săgetii, pentruca tot întredeschis să poată fi uşor scos din păr în direcţia ondulei (fig 4g). Lucrând astfel se obţine o ondulăsuplă.Se cere o mare atenţie la executarea ondule de deasupra urechii. În această fază nu se execută ocontraapărare-o marcare prea accentuată a ondulei, părul având o poziţie culcată peste fier.Pentru a obţine o ondulaţie egală şi uniformă, ondulele se execută concomitent cu ajutorul fierului şi alpieptenelui (fig.4h); este foarte important în special la executarea ondulei de la ureche.Pentru formarea unei ondule frumoase se reia mişcarea anterioară, iar fierul se întredeschide, scoţându-seastfel mai uşor din păr (fig.4 i). În continuare se reface îmbinarea ondulelor de pe toată suprafaţa capului,lucrare la care ne servim tot de fier şi de pieptene. În fig.4 j este dată forma finală a coafurii.Pentru a obţine un rezultat pozitiv la executarea ondulaţiei cu fierul, trebuie sa se respacte anumite condiţii.Un păr prea uscat nu dă rezultate bune. De aceea se recomandă pentru părul uscat un spălat prealabil cu osubstanţă grasă, de exemplu o emulsie uleioasă sau, când părul este uscat la vârfuri, se recomandă o bunăperiere a acestuia cu ulei sau cu o cremă. În cazul că părul este gras, nu se va mai administra niciuntratament prealabil.Pentru dobândirea unei abilităţi manuale la executarea ondulaţiei cu fierul şi mai ales a ondulelor serecomandă exersarea cu fierul pe meşe.fig 4 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j6. Executarea melcilorExecutarea corectă a melcilor are, de asemenea, un rol foarte important pentru realizarea unei coafurifrumoase şi reuşite. Pentru aceasta se vor respecta următoarele:1. porţiunea de păr pe care se vor executa melci va fi mai întâi pieptănată în direcţia în care seexecută melicii;2. primii melci executaţi vor fi plasaţi puţin mai în faţa rădăcinii şuviţei alese, urmând ca următoriimelci sa fie plasaţi pe radăcina melcului sau melcilor anterior executaţi;3. la porţiunea de păr de la spate, respectiv ceafa, mai ales la un păr tuns scurt, se va ţine cont defelul creşterii părului (vârtejuri, goluri etc.);4. părul se piaptănă în aşa fel încât să beneficieze de avantajele unei direcţii deosebite de creşterea părului (vârtej de păr);5. printr-o pieptănare corectă se elimină eventualele goluri ori creşteri necorespunzătoare alepărulul;6. este bine să se ţină cont de felul în care se va executa coafura la spate si la ceafă şi să seexecute melcii în aşa fel ca sa nu se strice linia pieptanăturiiParalel cu folosirea de bigudiuri mai groase sau mai subţiri se execută şi melci de diferite forme.Melcii plaţi (fig. 5 a)Se folosesc în mod curent la orice coafură. Execuţia acestui gen de melci este foarte uşoară. Sefolosesc, în general, în părţile laterale, în spate şi la ceafă. Pentru a se executa un melc corespunzător,important este ca şuviţa de păr ce se va alege pentru executare sa fie pieptănată în direcţia dorită a liniei depieptănătura.Melcii semiplaţi (fig. 5 b)Aceşti melci se execută cand este necesară obţinerea unei linii de coafura cu un volum maipronunţat. Scopul este ca şuviţa care porneste de la rădăcină să fie aplatizată, iar terminaţia melcului(vârfurile) să fie ridicată; aceasta reprezintă distanţarea şuviţei de păr de la radăcina şuviţei alese spre vârf.Melci în relief (fig. 5 c)Aceşti melci se execută când se doreşte o coafură mai voluminoasă. Sunt cazuri când la alegereaşuviţelor de păr ce sunt puse pe bigudiuri (corect) să rămână între două bigudiuri o mică şuviţă de păr care,

Page 84: Suport de Curs-fcmp

din cauza locului prea mic, nu se poate rula pe bigudiu.În aceste cazuri se execută melci în relief, adică şuviţa de păr este rulată ca şi cum ar fi pusă pe bigudiuri.Realizarea melcilor în relief este simplă. Se piaptăna şuviţa de par în sus, în direcţia opusă sensului rulării.Se rasuceşte şuviţa de păr pana revine la rădăcina părului şi se va prinde cu un clips. Forma acestui melctrebuie să fie identica cu şuviţa de pâr care ar fi fost pusă pe bigudiu.Melcii de legatură (fig. 5 d, e)Se folosesc în faţa la breton, spre tâmple şi ca legătură (o trecere) de la montarea părului la spatepe bigudiuri la melcii plaţi.Se realizeaza în felul următor: se piaptănă parul în direcţia rulării şuvitei de păr.Se răsuceşte şuviţa pană revine la rădacină, se prinde cu un clips.Pentru a se obţine o stabilitate se introduce în interiorul melcului de legătură puţină vata.Melcul de legătură seamănă ou melcul in relief, dar este mai mare.Melcii cu rădacină prelungită (fig. 5 f)Seamăna cu melicii plaţi, se execută asemănător, dar rotocolul este aşezat mult mai departe de rădăcinasuviţei din care s-a executat melcul; se utilizează la ondulaţii largi, suple.În concluzie, realizarea (execuţia) corectă a diferitelor tipuri de melci este foarte importantă şi contribuie laobţinerea diferitelor coafuri moderne.În general, realizarea unei coafuri se bazează pe rularea corectă a părul pe bigudiuri. Destul de frecventînsă, fără aportul melcilor nu se poate realiza o coafură modernă. De aceea este necesar să fie cunoscută înprincipiu tehnica execuţiei corecte a rulării părulul pe bigudiuri şi executarea melcilor pentru a obţine în toatecazurile o coafură frumoasă.fig. 5 a, b, c, d, e, fExemplu de coafură cu melci (fig.6)RULAREA PĂRULUI PE BIGUDIURIPentru rularea părului pe bigudiuri se vor respecta următoarele: se vor alege bigudiuri în funcţie de şuviţa de păr ce urmează a fi rulată; nu este admis ca şuviţa de păr aleasă să fie mai lungă decât limgimea bigudiului sau mai lată decatdiametrul acestuia; şuviţa de păr aleasă va fi bine pieptănată şi apoi ridicată în sus (fig. 1 a), aplecată puţin în direcţia opusă sensului rulării bigudiului (fig. 1 b) pentru ca după rulare şuviţa de păr aleasă să fie amplasata(fixată) exact pe rădăcina suviţei de păr rulată pe bigudiu (fig. 1 c) (indiferent de direcţia dată păruluisau de locul de unde este aleasă şuviţa).Derularea bigudiurilor se execută în sens invers rulării (fig.1d).Uscarea păruluiDupă montarea părului se aplică pe cap un fileu, ce se leagă cu atenţie ca să nu se mişteeventualele bigudiuri sau melci şi să nu se deplaseze linia coafurii la spate, apoi se aşază clienita sub cascade uscat părul. Dar, uscarea părului se poate combina şi cu formarea părului cu foehnului ajutaţi de o perieplată sau rotundă (oferă volum părului).În cazul uscării părului ajutaţi de perie se vor face mişcări în interiorul sau exteriorul volumului de păr.Dimensiunea periei rotunde influenţează volumul coafurii: peria mare oferă un volum mai marepărului iar peria mică realizează mai multi cârlionţi şi un volum mai mic părului. Cu cât părul este mai uscatcu atât coafura devine mai voluminoasă.Pentru uscare trebuie să fie separate şuviţe mici de păr: timpul de uscare scade iar păruldobândeşte o mai mare elesticitate. Foehnul poate fi folosit cu sau fără duza plată care va îngusta jetul deaer.Reglarea temperaturii de uscare este în strânsă legatură cu tipul firului de păr:- Temperaturi mai joase pentru firul de păr subţire şi fin;- Temperaturi mai ridicate pentru firul de păr mai gros.Instrumente şi mijloace ajutătoare necesare:1. Capul de exerciţiu sau un modeluman;2. Prosopul;3. Sticlă cu pulverizator de apă;4. Perie plată şi multiple perii de diferite mărimi;5. Foehn cu duza plată;6. Lotţune de uscare.Descrierea pas cu pas a activităţii de uscare a părului:- Pregatiţi-vă instrumentele şi materialele ajutătoare;

Page 85: Suport de Curs-fcmp

- Repartizaţi loţiunea de foehnare pe părul spalat şi uscat cu prosopul după care piaptănaţi părul;- Ridicaţi uşor şi purtaţi loţiunea în direcţia coafurii alese;- Simultan, conduce-ţi foehnul cuplat pe cald dinspre rădăcina spre vârful paărului-mişcările periei şi jetulde aer cald al foehnului trebuie să aibă aceeaşi directie. Este indicat să nu se ţină prea mult timp foehnulîn acelaşi loc;- Periaţi şi foehnati părul numai în sens invers coafurii ulterioare pentru a oferi volum;- Pieptănaţi părul din nou în direcţia intenţionată a coafurii. El este acum mai stabil şi mai plin, maivoluminos;- Mutaţi-vă în cealaltă parte şi apucaţi peria şi foehnul schimbând mâinile;- Foehnaţi părul conform coafurii alese;- Foehnaţi părul din partea frontală şi posterioară a capului;- Foenati parul din zona cefei miscand incet peria spre interior;- Aranjaţi părul cu degetele sau cu o perie efectuînd corecturile necesare;- Partea superioară a capului va fi prelucrată cu o perie rotundă (de dimensiune medie) şi cu foehnul;- Relaxaţi cu mâna părul spălat şi pieptănat şi uscaţi-l putin cu foehnul;- Aşezaţi-vă lateral în spatele capului de exerciţiu;- Luaţi într-o mână peria rotundă de dimensiune medie, iar în mâna dreaptă foehnul cu duză platămontată;- Separaţi o şuviţă de păr mai îngustă şi mai subţire decât peria din partea superioară-spate a capului;- Asezaţi peria la rădăcina şuviţei;- Tensionaţi părul cu peria şi conduceţi foehnul cu peria spre vârful firelor de păr;- Începând de la vârful firelor de păr începeţi să rotiţi peria şi rulaţi apoi şuviţa de păr spre pielea capului;- Foehnaţi şuvitele până când acestea se usucă;- La părul lung se repetă toata procedura pentru ca părul să fie uscat şi să dobândească elesticitate;- Lasaţi părul să se răcească puţin pe perie;- Scoateţi peria printr-o rotire uşoară;- Foehnaţi în acest fel tot restul părului.Greşeli care trebuie evitate: Tratamentul se face asupra părului ud –> uscarea durează mult prea mult; Se separă şuviţe de păr prea groase-> uscarea durează prea mult iar elasticitatea părului va fimai redusă; Porţiunile de păr foehnate pot fi prea puţin ridicate-> volum redus; Foehnul nu este îndreptat spre vârful firelor de păr, părul foehnat va avea aspect ciufulit iarpielea capului va fi prea intens încălzită; Temperatura curentului de aer este prea ridicată sau foehnul este ţinut pre aproape de păr->părul şi pielea capului pot fi vătămate; Porţiunea de păr este uscată prea puţin-> nu se va obţine forma dorită iar coafura nu va fidurabilă.Există două tipuri de foehnare a părului:1. Prin rulare spre interior;2. Prin rulare spre exterior.Instrumentele şi mijloace ajutătoare necesare:1. Cap de exerciţiu sau model;2. Perii de foehnare rotunde sau semirotunde;3. Foehnare cu duză plată;4. Pieptene universal;5. Clame pentru prindere;6. Loţiune de foehnare.Parcurgeţi urmatorii paşi de început a exerciţiului:1. Aplicaţi soluţia de foehnare pe părul spălat şi uscat cu prosopul;2. Separaţi 7 câmpuri de aceeaşi dimensiune fiecare şi consolidaţi părul cu clame.Foehnarea spre interiorParcurgeţi următorii paşi: Asezaţi-vă în spatele capului de exerciţiu şi luaţi de la ceafă o porţiune subţire din părul delimitat; Ajutaţi de peria semirotundă trageţi peria rotind uşor spre interior plecând de la rădăcina părului sprevârfuri; Cu foehnul cuplat pe cald actionaţi deasupra şuviţei-curentul de aer trebuie să însoţească mişcareade rotaţie a periei cu o jumătate de rotaţie spre interior;

Page 86: Suport de Curs-fcmp

Repetaţi operaţiunile descrise până când părul din zona este uscat şi foehnat; Foenaţi părul din zona cefei în acelaşi fel: şuviţă cu şuviţă; Foehnaţi în acelaşi fel şi părul din partea posterioară şi din dreapta a capului.Exemplu de foehnare a părului spre interior:Foehnarea spre exteriorParcurgeţi următorii paşi: Separaţi porţiunea cea mai joasă din partea stângă a coafurii şi preluaţi această porţiune de păr pelaţimea unei perii rotunde începând de sus; Trageţi peria rotind-o spre vârfuri; Tineţi foehnul sub porţiunea de păr-curentul de aer trebuie să însoţească mişcarea periei; Rulaţi părul; cu o jumatate de rotaţie a periei spre exterior şi mai foehnaţi o dată părul; Îndepărtaţi peria rotind-o cu atenţie; Foehnaţi în acest mod porţiune cu porţiune întregul volum de păr de pe partea stângă.Greşeli care trebuie evitate: Porţiunile separate sunt prea mari-> părul se usucă prea încet şi pierde din elasticitate iar rulareapărului (spre interior sau exterior) devine prea estompată; Perii periei sunt prea deşi iar părul nu cade neted şi în mod egal; Răsucirea părului pe perie nu s-a facut cu suficientă grijă-> vârfurile părului stau depărtate.Pieptănarea păruluiDupă ce parul a fost bine uscat se executa pieptanatui în felul următor:- se piaptana bine părul cu un pieptene cu dinţi rari;- se perie bine părul în toale direcţiile, pentru a fi compIet eliminate cărările despărţitoare de larularea părului pe bigudiuri;- se piaptană părui din nou cu pieptenele în aşa fel încât să se imprime direcţia necesară învederea obţinerii coafurii alese;- se trece la aranjarea coafurii (gândite şi concepute)—nu la voia întâmplării, executându-se otapare acolo unde este cazul, apoi se dă forma şi linia coafurii dorite. Pe parcursul pieptănarii se poateîntrebuinţa lac fixati;- după ce s-a pieptănat parul şi s-a obţinut coafura dorită, se pulverizează părul cu puţin lac fixativ(de la o distanţă de cca 30 cm pentru a nu îngreuia coafura);- se priveşte coafura în oglindă, executându-se ultimele retuşuri, adică se ridică părul cu pieptenelecu codiţă sau se va aplatiza acolo unde este nevoie.Taparea păruluiPentru a se obţine o coafură modernă, la pieptănat este absolut necesară taparea părului carecrează în aparenţă o cantitate de păr mai abundentă.Totdeauna, taparea părului este nesar a fi executată în direcţia în care se urmăreşte realizarea coafuriirespective.Taparea părului pentru o ooafură de zi se va executa de la caz la caz. Aceasta depinde de coafură.Taparea părului se face în felul următor: se ridică şi se piaptănă fiecare şuviţă de păr, iar firele de păr maiscurte vor fi împinse spre rădăcină cu ajutorul pieptenelui sau al periei, şuviţa având aspectul unui ghemotocde păr încurcat.Finisarea coafuriiImportant este că după tapare este necesară finisarea pieptănăturii, respectiv pieptănarea şuviţei depăr. În această situaţie, indiferent de locul unde se află şuviţa tapată, părul se va pieptăna numai pedeasupra, pentru a nu se strica tapajuI executat anterior.Sunt cazuri (depinde de coafură şi de tehnică) cand taparea se executăpe parcurs, la fiecare şuviţa de păr ce se alege şi se finisează imediat sau cand taparea părului se executape întreaga suprafaţa a capului şi numai după aceea intervine finisarea şi obţinerea liniei coafurii urmărite.Pentru a se obţine o coafură de zi, de seară sau artistică, trebuie ca părul care se piaptănă se obţinprin tapare supleţe şi volum. Acest lucru se va putea obţine prin taparea (încurcarea) părului la rădăcina maimult şi mai insistent şi continuând tapatul spre vârf. Totodată este foarte important ca taparea să fieexecutată în direcţia în care se doreşte obţinerea liniei de coafură.MODERNOndulaţia păruluiUn bun coafor trebuie să cunoască toate procedeele tehnice încât să poată realiza coafuri dinondulee simple, coafuri din bucle vaporoase, coafuri de zi practice, purtabile şi coafuri elegante de seară.Ondulaţia părului se obţine prin mai multe procedee. La ondulaţia permanentă intervin şi substanţele chimice

Page 87: Suport de Curs-fcmp

specifice care modifică structura firului de păr, ducând la încreţirea sa. Spre deosebire de celelalte procedee,ondualţia chimică e mai rezistentă, având o durată mai lungă.Ondulaţia cu apă – pentru obţinerea onduleelor se face de fapt un mulaj al părului care permite cadupă uscarea sa să se realizeze o coafură. Ea se practică pe păr suplu şi în stare udă. O coafură pe bază deondulee se poate realiza cu sau fără cărare. În primul rând se piaptănă tot părul spre spate. Execuţiaonduleelor se începe din partea mare de la cărare sau în direcţia pe care o indică implantaţia părului în cazulîn care nu se face cărare. Prin pieptănare şi reţinerea părului cu degetele mâini stângi (degetul mare,arătător şi mijlociu), se va pieptăna părul în direcţia opusă formându-se ondula. Prin mişcări spre dreapta şispre stânga se formează onduleele următoare. Se usucă părul şi se piaptănă. Coafura pieptănată în onduleedirecte se poate obţine cu ajutorul clipsurilor şi din melci. Aşezarea părului în bucle se execută în două faze:1.buclatul – rularea pe bigudiuri a părului prin rularea şuviţelor de păr în stare udă.2.pieptănarea părului după uscarea sa pentru realizarea coafurilor.Buclatul este o operaţie care consta în rularea şuviţelor de păr pe bigudiuri, mai mult sau mai puţin subţiri,după felul coafurii urmărite (mai creţă sau mai lejeră). Se trece întâi la împărţirea corectă a părului şi în acestscop se ţine seama de:-cantitatea de păr necesară coafurii în partea superioră capului (pentru volum)-cantitatea de păr necesară coafurii în părţile laterale-cantitatea de păr necesară coafurii pentru partea din spate-porţiunea de păr necesară terminaţiei coafurii la ceafăLa rularea părului pe bigudiuri se vor respecta următoarele:-se vor alege bigudiuri în funcţie de şuviţa de păr ce urmează a fi rulată-nu este admis ca şuviţa de păr aleasă să fie mai lungă decât lungimea bigudiului sau mai lată decâtdiametrul acestuia-şuviţa de păr aleasă va fi bine pieptănată şi apoi ridicată în sus, aplecată puţin în direcţia opusă sensului derulare a bigudiului, pentru ca după rulare şuviţa de păr aleasă să fie amplasă exact pe rădăcina şuviţei depăr rulată pe bigudiu (indiferent de direcţia dată părului sau de locul de unde este aleasă şuviţa)Produse şi ustensile necesareProdusele şi ustensilele necesare: Spumă de păr, fixativ, bigudiuri, clipsuri, plus manta, şi guler.Pentru finisare se mai poate utiliza pe lângă fixativ şi lacul de păr sau cearaMelciiExecutarea melcilor – are de asemenea un rol foarte important pentru realizarea unei coafurifrumoase şi reuşite. Pentru acasta se vor respecta următoarele:-porţiunea de păr pe care se va executa melci va fi mai întâi pieptănată în direcţia în care se execută melcii-primii melci executaţi vor fi plasaţi puţin mai în faţa rădăcinii şuviţei alese, urmând ca următorii melci să fieplasaţi pe rădăcina melcului anterior executat-în porţiunea părului de la spate, respectiv ceafa, mai ales la un păr tuns scurt, se va ţine cont de felulcreşterii părului (vârtejuri, goluri)-părul se piaptănă în aşa fel încât să beneficieze de avantajele unei direcţii deosebite de creştere a părului(vârtej de păr)*Paralel cu folosirea de bigudiuri mai groase sau mai subţiri se execută şi melci de diferite forme:melci plaţi – se folosesc în părţile laterale, în spate şi la ceafă. Important este ca şuviţa de păraleasă să fie pieptănată în direcţia dorită a liniei de pieptănăturămelci semiplaţi – se execută în obţinerea unei linii de coafură cu un volum mai pronunţat. Şuviţacare porneşte de la rădăcină trebuie să fie aplatizată, iar terminaţia melcului să fie ridicată*melcii în relief – şuviţa de păr este rulată ca şi cum ar fi pusă pe bigudiuri. Se piaptănă şuviţa însus, în direcţia opusă sensului rulării. Se răsuceşte până revine la rădăcina părului şi se prinde cu clips.Forma acestui melc trebuie să fie identică cu şuviţa de păr care ar fi fost pusă pe bigudiumelcii de legătură – se folosesc în faţă la breton, spre tâmple şi ca o legătură de la montareapărului la spate pe bigudiuri la melcii plaţi. Se piaptănă părul în direcţia opusă rulării şuviţei de păr. Serăsuceşte şuviţa până revine la rădăcină, se prinde cu un clips. Pentru a obţine o stabilitate se introduce îninteriorul melcului de legătură puţină vată. Melcul de legătură seamănă cu melcul în relief, dar este ceva maimare.melcii cu rădăcină prelungită – seamănă cu melcii plaţi, dar rotocolul este aşezat mult mai departede rădăcina şuviţei din care s-a executat melcul.BigudiurileBigudiurile se fixează în aşa fel încât părul să nu fie strivit. Aceasta se întâmplă când se folosescbigudiuri cu elastic sau cu cleme de presare. Riscul este mai mic atunci când se fixează cu agrafe din

Page 88: Suport de Curs-fcmp

plastic. Agrafele trebuie înfipte întotdeauna contrar direcţiei de înfăşurare, capătul agrafei trebuie să prindăpenultimul strat al bigudiului. Înfăşurţi întotdeauna din faţă spre spate. La un păr lung separaţi şuviţe nu preagroase, altfel uscarea durează mult timp. Părul fin (subţire) se umezeşte înainte de înfăşurare cu fixativpentru a fi coafura mai stabilă. Obţinerea buclelor sau valurilor este determinată de bigudiuri. Pentru buclelecare trebuie să dureze mai mult timp sunt necesare bigudiuri mai subţiri. Cu bigudiuri de mărime mijlocie şipăr de lungime medie se obţin valuri mari, iar părul lung, tuns drept, cu aceleaşi bigudiuri se obţin valuri maielastice. La părul scurt aceste bigudiuri conferă părului un aspect voluminos şi pufos. Bigudiurile mici,elastice, aşa-zise papiote – dau părului o tensiune mare şi realizează bucle şi valuri deosebit de pufoase.Părul uscat la cască trebuie răcit înainte de a scoate bigudiurile, astfel încât keratina înmuiată din cauzacăldurii să devină din nou dură şi capabilă să susţinută forma nouă a părului. Dacă părul a fost înfăşurat pebigudiuri subţiri, pentru a realiza bucle aspre, este bine să se întrebuinţeze un pieptăne cu dinţi mari. Dacăse foloseşte pieptenele fin sau peria, se obţine o coafură cu aspect pufos.Tehnica executării onduleurilor franţuzeştiOnduleurile franţuzeşti se realizează manual. Ele se realizează ca şi ondulările normale manuale.Ele se formează pe părul umed cu pieptănul şi degetele, formând canturi ondulate în unghi drept cu linia depieptănare. Prin cant al ondulaţiei înţelegem zona ridicată prin care un onduleu trece în alt onduleualăturat.Ceea ce trebuie avut în vedere este faptul că spre deosebire de onduleurile normale manuale,onduleurile franţuzeşti au o perspectivă orizontală. Ca instrumente se pot utiliza clipsurile sau ace de fixare,pieptăn curbat pentru onduleuri umedesau pieptăn de frizerie, o sticlă de pulverizator de apă, iar produseleutilizate sunt spuma de păr şi fixativul. Pentru un aspect de ocazie se poate adăuga şi lacul de păr.Ondulaţia chimicaOndulaţia permanentăOndulaţia permanentă este o încreţire a părului pe cale artificială cu ajutorul bigudiurilor, a căldurii şia unor soluţii speciale. Principiul ondulaţiei permanente constă în înmuierea keratinei conţinută în celulelefirului de păr. Sub influenţa apei, a călsurii sau a unor substanţe chimice, legăturile dintre lanţurile paralelecare formează keratine se rup şi apoi se grupează în alt mod permiţând firelor de păr să capete o altă formă.Pentru a executa un permanent de calitate, trebuie să ţinem seama de calitatea părului, care poate fi: moaleşi subţire, vopsit sau decolorat, spongios, impropriu pentru permanent, păr normal.Există mai multe tipuri de permanent: la cald (se folosea în trecut), la rece, melanj,spiralat, antipermanentul.Ondulaţia permanentă recePermanentul rece este obţinut prin două acţiuni:· Acţiunea mecanică – constă în rularea părului, şuviţă cu şuviţă, pe bigudiuri din lemn saumaterial plastic. Rularea şuviţelor de păr pe bigudiuri trebuie să fie corect executată. Derularea şuviţelor pe bigudiuri va depinde forma ondulaţiei permanente şi chiar rezistenţa.· Acţiunea chimică – constă în întrebuinţarea a două lichide:1. soluţia de permanent pe bază de acid thioglycolic, sub influenţa căreia părul se înmoaie, seumflă, îşi schimbă secţiunea, realizându-se încreţirea lui.2. Soluţia de neutralizare, care este un oxidant, având drept scop neutralizarea soluţiei depermanent rece. Neutralizatorul fixează ondulaţia permanentă, părul rămânând aşa cum a fostrăsucit pe bigudiuri.Tehnica executării permanentului la rece:Pentru a obţine o ondulaţie permanentă la rece de bună calitate se va proceda după cum urmează:-se va spăla bine părul cu un şampon nealcalin (fără a se limpezi cu oţet sau zeamă de lămâie şi nu se vaspăla cu săpu)-se va executa o tunsoare adecvată.Montarea se va face în funcţie de coafura dorită: peste cap, într-o parte, cu cărare sau la rădăcină.Fiecare şuviţă de păr care urmează a fi rulată pe bigudiu va fi bine umezită cu soluţie de permanent. Se varula corect fiecare şuviţă de păr pe bigudiu. Nu se admite ca părul de pe bigudiu să fie prea lejer sau preastrâns rulat. Şuviţa de păr aleasă trebuie rulată în aşa fel încât după ce s-a rulat bigudiul până la rădăcină,acesta trebuie să fie plasat exact pe rădăcina şuviţei de păr aleasă. O atenţie deosebită trebuie săse acordefixării bigudiului cu elasticul, deoarece când elasticul este prea strâns pe bigudiu, peste păr, lasă urme peşuviţă (constituind astfel o cauză de nereuşită a permanentului). După ce tot părul a fost rulat corect pebigudiuri, se face un control, adică se desfac unul sau două bigudiuri dintre primele rulate pentru a apreciatimpul de acţiune necesar. După aceea se acoperă capul cu o bonetă (capişon) de plastic şi cu un prosopuscat. Se va lăsa timpul necesar de acţiune al soluţiei în vederea obţinerii ondulaţiei permanente. Coafezatrebuie să urmărească cu atenţie acest proces, verificând o dată la 10-15 min., desfăcând bigudiul de controlşi observând rezultatul de la rădăcina părului în partea sa cea mai sănătoasă. În cazul unui păr vopsit, se va

Page 89: Suport de Curs-fcmp

avea în vedere firul de păr pe toată lungimea lui.Forma şi dimensiunea bigudiurilor sunt importante pentru că în funcţie de cât sunt ele de subţiri, atât vor fibuclele mai mici, şi invers, cu cât sunt mai groase biguciurile, cu atât buclele sunt mai mari.După expirarea timpului de acţiune, părul trebuie clătit (3-5 min) cu apă călduţă pentru a opriacţiunea soluţiei de permanent şi pentru a o elimina pentru a nu veni în contact cu neutralizatorul. Dacă nueste clătit cum trebuie, resturile de substanţe chimice îşi vor continua acţiunea. Urmarea va fi distrugereapărului şi instabilitatea ondulării chimice. După clătire se trece la fixarea permanentului, adică neutralizarea.Ea va acţiona asupraa părului pentru a conferi o stabilitate în plus. Deosebit de important este ca fixajul săse aplice pe toată suprafaţa părului cu mare atenţie. Neutralizarea constă în 10 gr de perhidrol la 500 mlapă. Se va lăsa să acţioneze 10-15 min după care se scot bigudiurile cu multă atenţie, pentru ca părul sărămână răsucit, iar şuviţele să-şi păstreze aspectul de buclă. În continuare se va limpezi bine părul cu apăcălduţă până se elimină complet neutralizatorul. Nici un alt procedeu nu-i poate oferi unui păr sărăcăcios unaspect mai vaporos, dar în acelaşi timp nici o altă procedură nu dăunează atât de mult, aceasta datorităfaptului că orice ondulaţie chimică constituie un atac chimic puternic asupra structurii părului, pe care,practic, nu există posibilitatea de a o reface. La ondularea chimică trebuie să se acorde mare atenţieurmătoarelor aspecte: tipul, starea şi stilul de aranjare al coafurii. Înaintea efectuării acestei operaţii trebuiesă reflectaţi serios la ceea ce aţi dori – bucle strânse, zulufi mari, valuri adânci mari sau numai un aspectvaporos.Soluţia, care formează valurile, pătrunde în interiorul părului şi deschide acolo „papilelecenuşii”(structuri chimice datorită cărora părul îşi păstrează stabilitatea). Datorită acestei substanţe, păruldevine moale şi capabil să capete forma dorită. Deosebit de important este ca soluţia folosită pentruformarea buclelor şi durata ei de acţionare trebuie să corespundă strict calităţii părului. Stratul fibros muiat desoluţie se adaptează din ce în ce mai mult modelării. Este foarte important de rreţinut faptul că orice coafurăexecutată chimic face ca părul să devină cu câţiva centimetri mai scurt, iar rezultatul ondulării chimicedepinde foarte mult de tunsoare. Buclele strânse pot fi obţinute numai dintr-unpăr tuns în scară, iar pentruvaluri, trebuie să fie un păr tăiat drept, de aceeaşi lungime.La un păr normal (nevopsit) – timpul de acţiune este de 20-60 min. La fiecare 10-15 min se va încerca unbigudiu.La un păr vopsit – se poate realiza pe păr spălat şi un pic umed. Timpul de execuţie va fi de 15-40 min.La un păr murdar şi gras – se poate face la persoanele cu vopsiri repetate şi cu un păr foarte aspru.La un păr uscat – se va spăla părul şi se va unge cu balsam. Se va dilua soluţia până la 50% cu apă.Atenţie!La un păr vopsit sau decolorat nu se pune capison. Dacă se face permanent pe un păr decolorat, el devinegelatinos, se rupe şi are un aspect neplăcut. Se va încerca un bigudiu înainte, pe o şuviţă timp de 10 min.Permanentul „Melanj”Se execută cu bigudiuri groase şi cu soluţie mai diluată până la 50% cu apă.Permanentul cu soluţie Wella sau LondaEste o soluţie specială, se găseşte pentru diferite tipuri de păr, are un aspect lăptos şi un miros mai puţinpătrunzător. E o soluţie în care se găseşte balsam şi uleiuri vegetale. Ea se foloseşte de obicei la părulvopsit, decolorat sau degradat.Permanentul spiralatPentru acesta există şi bigudiuri speciale, mai lungi de 15-20 cm, de lemn, plastic sau textolid. Şuviţele serăsucesc în formă de spirală. Soluţia nu se diluează. Timpul de execuţie este între 40-60 min după care seface neutralizarea, la fel permanentul rece. La permanentul spiralat sunt două moduri de a face montarea –cea clasică şi de la ceafă.Antipermanentul (descreţirea părului)Soluţia de permanent pe bază de acid tiohlycolic nu are numai posibilitatea de a încreţi părul ci şi de apermite descreţirea lui. Descreţirea este o operaţie mult mai delicată deoarece soluţie fiind aplicată mai alesla rădăcina părului, ea va fi în contact mai lung timp cu pielea capului, constituind o posibilă sursă de iritare.Pentru a evita acest inconvenient, se pot lua câteva măsuri de protecţie a pielii. Rezultatele ce sepot obţine prin această operaţie diferă după cazul tratat care poate fi clasificat în 3 categorii: -permanentprea creţ; -păr ondulat; -păr creţ natural.În primele două cazuri, descreţirea este posibilă, părul find complet sau parţial netezit. În ultimul caz sepoate obţine o uşoară netezire a părului creţ, acest tip de păr fiind cel mai rebel la operaţia de descreţire.Pentru a evita orice iritare a pielii capului, operaţia de descreţire nu se va face decât pe păr nespălat.Alegerea produsului se face ca la permanent în funcţie de starea părului. Se vor prefera soluţiile depermanent de tratament, care sunt mai uşor de localizat la rădăcini. Eventual, se pot utiliza şi produsele

Page 90: Suport de Curs-fcmp

obişnuite, corectând fluiditatea lor prea mare, amestecându-le cu crema solubilă de regenerare de bunăcalitate. Produsul se va aplica cât mai repede posibil pe tot capul, începând cu părţile cele mai creţe. Îngeneral acestea se situează în jurul feţei şi în creştet. Produsul se aplică mai întâi la rădăcina părului, carese descreţeşte mai greu şi apoi se întinde pe toată lungimea firului de păr. Se va lăsa să acţioneze 10 minapoi se va pieptăna bine părul şi să se prindă cu clipsuri (din plastic), din loc în loc şi se va pune capişonuldin plastic. După circa 30-40 min se va clăti şi se aplică neutralizantul. În acest timp se va verifica mereuoperaţia de descreţire.Se poate întâmpla ca rezultatul descreţirii să nu fie cel dorit, sau vârfurile să devină prea rigide.Pentru a corecta se rulează repede părul în bucle, se pune un fileu şi apoi se neutralizează.Dacă este numai un exces de încreţire, pentru a face părul mai puţin creţ, se desfac repede bigudiurile şiînainte de a neutraliza se piaptănă părul în toate sensurile, întinzând uşor părul încreţit. Îndată ce se obţineonduleul dorit se înfăşoară vârfurile şi se neutralizează. Dacă se constată că părul de pe tâmple este foartesensibil, părând, în final, ca ars de soluţia de permanent, se vor scoate repede bigudiurile, se va pieptănafiecare şuviţă şi se va înfăşura din nou, pe un bigudiu mai gros, dar nu strâns. După câteva secunde secontrolează şi apoi se neutralizează.Atunci când este vorba de un păr foarte fragil şi deosebit de poros (de ex. decolorat), trebuie să se aimulte precauţii deoarece acest tip de păr absoarbe repede şi mult din soluţie, iar o penetrare rapidă şimasivă a acesteia este periculoasă. Se recomandă utilizarea produselor foarte slabe. Pe lângă aceastăsituaţie, când tot părul este fragil, există şi alte cazuri ca: vârfuri încă încreţite, mai fragile, păr ars de soare,care necesită precauţii deosebite. Singura rezolvare este de a acoperi părul cu o substanţă de protecţie,care să întârzie acţiunea agenţilor activi, împiedicând pătrunderea lor rapidă în structura părului.Bigudiul de controlSe desface un bigudiu de control şi se verifică gradul de modelare al părului prin una până la două răsuciriale acestuia. După verificare se va fixa din nou, determinându-se timpul de acţionare corespunzător.Principalele cauze de eşec ale unui pemanent:1.dacă părul este puţin creţ: -soluţia slabă; -timp de expunere insuficient; -şuviţe prea groase; -înfăşurareaprea slabă pe bigudiuri; -bigudiuri prea mari pentru calitatea părului.2.dacă părul este prea creţ: -soluţia prea tare; -timp de expunere prea lung; -exces la întinderea părului pebigudiu; -bigudiuri pre mici pentru calitatea părului.3.vârfuri creţe, rădăcini fără vigoare: -păr prea lung; -şuviţe prea groase; -vârfuri prea filate; -şuviţe prostîmpărţite (păr scurt).4.o bună încreţire generală dar vârfurile nu au vigoare: -vârfurile nu au fost filate înainte cu foarfeca;-înfăşurare defectuoasă pe bigudiuri.5.păr ca de creol (se observă la păr moale sau foarte fin): -soluţie prea tare; -înfăşurare pe bigudiuri preaslabă; -timp de expunere insuficient.6.onduleu satisfăcător dar vârfurile sunt drepte: -îmbibare imperfectă; -proastă neutralizare.7.onduleul dispare la prima spălare: -transformarea insuficientă a structurii firului de păr; -proastaneutralizare.8.în timpul execuţiei se montează normal, dar onduleul dispare: -exces de expunere; -soluţie prea tare.9.părul se rupe de la rădăcină: -proasta fixare a elasticului; -şuviţe prea groase; -soluţie prea tare (părdecolorat).Alte cauze ale unui permanent rece nereuşit:- Spălarea necorespunzătoare a părului;- Tunderea incorectă a părului;- Alegerea necorespunzătoare şi umezirea superficială a şuviţelor de păr;- Rularea necorespunzătoare a părului pe bigudiuri;- Aprecierea necorespunzătoare a calităţii părului şi timpul de acţiune a soluţiei de permanent;- Neutralizarea superficială;- Derularea incorectă a bigudiurilor din păr;- Soluţie de permanent de proastă calitate sau alterată;- Folosirea de bigudiuri nespălate după ce au fost scoase de la prima neutralizare. Bigudiurile nelimpezitedupă prima neutralizare, folosite la alte ondulaţii permanente pot să contribuie la nereuşita unuipermanent, deoarece în neutralizant există o cantitate de perhidrol care se depune pe acestea.Ce ondulaţie chimică este mai bună? – cea acidă sau cea alcalină?În trecut, prin ondulaţii acide se înţelegea o ondulaţie chimică moale. În prezent ceva s-a schimbat,atât în compoziţia cât şi în acţiunea preparatelor, astfel că amândouă tipurile au şi avantajele şidezavantajele lor.Preparatele acide – avantaje: sunt mult mai protectoare faţă de păr.

Page 91: Suport de Curs-fcmp

dezavantaje: prezintă un mare risc producând alergii.Preparatele alcaline sau bazice – datorită unor adaosuri speciale nu mai sunt atât de agresive ca înainte.De exemplu, clorofila, care susţine procesul de formare a valurilor. Aşa numitele substanţe nutritive şipanteonul vindecă părul bolnav, astfel procesul de înfăşurare pe bigudiurinu este atât de agresiv pentru păr. În prezent trebuie să ne conducemdupă următoarele reguli: -aceste preparate prezintă avantaje – la părulgreu modelabil şi sănătos şi la coafuri care necesită executarea buclelorde dimensiuni medii şi cu stabilitatea mare, în timp ce preparatele acidesunt optime pentru un permanent slab, la un păr lung deschis la culoaresau cele care păstrează urmele unui permanent anterior.Părul suportă în acelaşi timp şi ondularea chimică şi vopsirea?Ondularea chimică şi vopsirea nu se exclud una pe cealaltă. Specialiştiirecomandă mai întâi permanentul şi după 2-3 săptămâni vopsitul. Dupăondularea chimică se poate face o tonalizare a părului. Dimpotrivă,decolorarea conduce la rezultate îndoielnice. Dar părul care are ostructură rezistentă poate să suporte, pe lângă permanent şi vopsireaimediată. O a doua condiţie este ca părul să nu fie lung. O uşoarădecolorare (un retuş al rădăcinilor) este posibilă chiar la părul subţire, dardupă ce s-a făcut permanentul.Ondularea chimică asociată cu şuviţe – în acest caz şuviţele de părsănătos, alternează cu cele care au fost decolorate. Această variaţie acalităţii părului, obligă la tratamente diferenţiate (tratarea totală a părului cu balsam).Ce se poate face când părul cu permanent creşte? – la părul relativ scurt, aceasta se rezolvă prin tuns.La părul lung problema este mai complicată. A doua ondulaţie chimică rezistă dar o a treia în nici un caz. Încazul părului subţire, afectat, nici o a doua ondulare nu reuşeşte. Ondulaţia chimică pentru rădăcina păruluise recomandă în acele cazuri când se doreşte să se obţină o poziţie ridicată a părului.Sfaturi pentru înteţinerea unui permanent:Coafezele bune dau clienţilor la despărţire următoarele sfaturi:1.în ziua ondulări permanente părul se lasă în perfectă linişte, fără pieptănă şi fără perie. Acest sfat trebuieurmat întocmai, deoarece keratina părului este încă moale până când nu se închid toate „punţile”. În acesttimp este bine să nu se atingă părul.2.părul se spală doar după a treia zi. Faptul este legat tot de interdicţia de pieptănare, pentru că părul, dupăspălare, fiind încurcat, este foarte sensibil la pieptănat. Se recomandă ca în primele zile după permanent săse evite pe cât posibil aplicare bigudiurilor, a clemelor şi a feonului. Cu cât vă purtaţi cu mai multă grijă cupărul după primele zile de la permanent, cu atât va fi mai stabil permanentul.3.nu este obligatoriu să se spele părul permanent în fiecare zi. Nu este nici necesar, nici folositor, pentru cădăunează stratului solzos al firului de păr.4.pentru ca părul să fie frumos, cu aspect degajat se piaptănă în stare umedă cu un pieptăn cu dinţi rari. Seevită trasul părului prin mişcări brutale. Părul permanent uscat se piaptănă tot cu un pieptăne cu dinţi rari.Dinţii trebuie să fie rotunjiţi la vârfuri.5.se evită orice usucă mult părul (razele soarelui, apa sărată şi clorurată, vântul puternic). După baia săratăeste bine ca părul să fie clătit cu apă obişnuită. Părul trebuie să fie uscat la aer sau cu ajutorul duzelorspeciale de feon, care dispersează bine aerul.6.după fiecare spălat se vor aplica soluţii cu preparate nutritive, pentru ca părul să alunece uşor, fără piedici.Majoritatea acestor preparate se produc în mod special pentru părul permanent. Sunt recomandate în modspecial pentru părul subţire. Substanţele curative conţinute în aceste preparate întăresc rădăcina părului şistructura firului de păr pentru ca buclele şi zulufii să cadă frumos, degajat.Unelte, instrumente si aparatePentru exercitarea meseriei de coafor, se folosesc in timpul lucrului o serie de instrumente si aparateconcepute si construite pentru lucrarea respectiva.Fiecare dintre ele necesita, pe langa o manipulare atenta, respectarea anumitori reguli tehnicemenite sa asigure reusita lucrarilor solicitate de clienti precum, si intretinerea lor in stare de curatenie sifunctionare.Clasificarea ustensilelor.Lenjeria:Pelerina de coafat (poate fi de culoare deschisa): Pelerina pentru colorat, vopsit: Pelerina pentru permanent (poate fi grosa).

Page 92: Suport de Curs-fcmp

PelerinaProtejeaza clienta de firele de par care cad in urma executarii tunsorilor, a vopsirii si aranjarii parului.Prosopul (poate fi colorat):Piepteni Pieptene mare rar pentru descalcire Pieptene cu codita, pt permanent, suvite, tapare Pieptene furculita pentru tapat Pieptene pentru tunsPeriiPentru finisat la cocuri sau descalcire, de asemenea pentru eliminarea cararilor dupa montarea parului pebigudiuri: Perii plate; Din plastic; Din par natural; Sau mixte.Pentru coafat: Perii rotunde din plastic Par mistret Sau combinateUstensile pentru TUNS:4. Foarfeca pentru tuns normala. Este folosită pentru tăierea părului în cadrul realizării tunsorilor.5. Foarfeca de filat: cu zimti pe o parte sau cu zimti pe ambele lame. Este folosită pentru filarea părului.6. Lama de tuns.7. Brici8. Masina de tuns: marimi+contur9. Peria de scuturat/pamatuf. Este folosita la indepartarea parului de pe fata.10. Feonul. Este un aparat electric ce se foloseste pentru uscarea si aranjarea parului.11. Fota. Protejeaza clienta de firele de par care cad in urma executarii tunsorilor.Ustensile pentru ondulatia cu FIERUL : Ondulatorul. Se foloseste la aranjarea si ondularea parului. Drot si PlacaUstensile pentru ondulatia cu APA:- Bigudiuri de diferite masuri din plastic, metal, sarma circulara acoperita cu scai- Clame si agrafe- Ac in forma de scobitoare care fixeaza bigudiurile din sarma- Clipsuri mici, care fixeaza bigudiurile si melcii- Clipsurile mari, care ajuta la prindere.Ustensile pentru efectuarea chimica a permanentului la RECE: Bigudiuri din lemn, plastic sau ebonita de diferite marimi Boneta/capison Vazon si manusiPensule pentru vopsitul si decoloratul parului:Vazon din plastic sau sticla:Se foloseste pentru mixat vopseaua.Aparate pentru intretinerea PARULUI:Casca pentru uscat parul:Se foloseste la uscarea si aranjarea parului. Climazon : Scafa sau bazin cu scurgere :Substante dezinfectante pentru distrugerea microbilor: apa oxigenata, pt dezinfectarea ranilor si a ustensilelor, deoarece nu ataca metalul hipermanganatul de potasiu spirt medicinal Alcool acid boric (cristale fine albe, este un antisptic mai slab, nu este otravitor, nici oxidant, este folosit cadezinfectant sub forma de solutie 30 gr acod boric in 1 l apa incalzita) bromocet 10 %se dizolva in apa fiarta.Materiale si produse necesare la executarea anumitor lucrari de coafat:Produse utilizate pentru igiena:

Page 93: Suport de Curs-fcmp

vata sapun sampon, etc.Produse utilizate cu scop antiseptic: alcool vata.Produse utilizate in scop curativ: sampon pentru ingrijire lotiuni tonice creme tratament curative creme hranitoare.Substante dezinfectante pt distrugerea microbilor: apa oxigenata, pentru dezinfectarea ranilor si a ustensilelor(nu ataca metalul) hipermanganatul de potasiu spirt medicinal alcool acid boric ( sub forma de cristale fine albe, este un antisptic mai slab, nu este otravitor, nici oxidant,este folosit ca dezinfectant sub forma de solutie 30 gr acid boric in 1 l apa incalzita) bromocet se dizolva in apa fiarta.Guleras pentru scurgere solutiiFolie aluminiuCasca pentru suviteCroseta pentru scos suviteAce pentru cocPreocuparea pentru client si discutia de consiliere.Preocuparea individuala pentru client de la sosire pana la plecare se face prin:4. discutie politicoasa cu folosirea a diferiti termeni de investigare5. evidentierea situatiei initiale ca si a eventualelor probleme si dorinte ale clientului6. o consiliere cu caracter individualizat cu luare in considerare a dorintelor, pentru a satisfacenecesitatea de informare a clientului, pentru a oferi servicii si produse necesare si pentru extindereaposibilitatii ulterioare de tratament7. o servire a clientului care sa contribuie la satisfacerea lui si la formarea unei inpresii pozitive.CUNOSTINTE PRELIMINARE NECESARE:Fiecare client trebuie sfatuit si servit individual, plecand de la premiza individului ca: aspect inaltime varsta imbracaminte prezenta fizica.Prin modelul coafurii, genotipul clientului poate fi influentat si schimbat puternic, acest lucru estevalabil in legatura cu:o forma capuluio feteio corpului si dimensiunii corporale.Conditiile purtatoare unei discutii de consiliere: sa fiti capabil sa evaluati profesional parul si pielea capului sa posedati cunostinte despre substante componente esentiale si efectele prepraratelor sa aveti o privire generala asupra posibilitatii de modelare sa fiti la curent cu moda.Este necesara cucerirea increderii clientului prin imaginea oferita de coafor: tinuta exterioara ingrijita un comportament politicos atentie si interes fata de dorintele clientului competenta concretizata in sfaturi profesionale detaliate, creative.Comunicarea se realizeaza in cazul preocuparii pentru client: atat pe cale vorbita cat si prin limbajul corpului.Discutiile de consiliere se pot face:

Page 94: Suport de Curs-fcmp

inainte in timpul sau la incheierea oricarui tratament sau ca simpla informare.Pentru ilustrare se vor folosi si elemente ajutatoare, ca:- carti despre coafura- imagini pe calculator- tiparituri color.Diferitele tehnici de interogare au o mare importanta in consiliere:- intrebarile de informare va ajuta sa descoperiti dorinte si motive indica si creaza legaturi (intrebari libere)- intrebarile de confirmare nu lasa spatiul raspunsului (intrebari inchise, cu raspuns DA sau NU). Aceastatehnica de investigare ar trebui aplicata numai in faza finala a discutiei avand ca scop inlaturareaneintelegerilor- intrebarile alternative conduc la un anumit rezultat prin oferta limitata de alternativa.Discutia de consiliere se imparte in 4 faze: Faza de intampinare si contact Faza de informare Faza de consiliere Faza de incheiere si confirmare.Tunsori de damă1.Ustensile necesareUstensilele necesare sunt: guler, prosop, manta, foarfecă, foarfecă de filat, lamă, piepteni de diferite tipuri(cu dinţii rari pentru descurcat părul şi cu dinţii normali pentru tuns), clipsuri sau clame.2.Tehnici clasice de tunsPentru a putea realiza o tunsoare cu succes, trebuie mai întâi să cunoaştem instrumentul de bază: foarfeca.Tehnicile de tuns clasice constau la bază din două mişcări: tunsul „pe degete” şi tunsul „în mână” sau „înpalmă”. Tunsul „pe degete” se realizează cel mai uşor: după ce s-a ales şuviţa, se ţine între degetul arătătorşi cel mijlociu al mâinii stângi, iar cu foarfeca în mâna dreaptă se tunde şuviţa. Tunsul „în mână” este puţinmai dificil şi de obicei se realizează pentru părul de la ceafă sau pentru părul lung pentru a-l ţine dtreptvertical orintat în jos.3.Tunsori clasice de damăCâteva tuncsori clasice: garcon, demi-garcon, paj, sason, sovage, bross, pank, retro, carre, cu breton, cucodiţă, cu calotă, asimetrică, tunsoarea cu figuri geometrice.Bretoanele – când tundem un breton ne orientăm după ochi, frunte şi pomeţi. Bretoanele pot fi în unghi sauîn „V”, rotunde, în laţe, câteva fire, drept, breton într-o parte sau oblic.Perciunii – la perciuni ne orientăm după forma urechii, a maxilarului, a pomeţilor şi diferite defecte (păr pefrunte şi vârtejuri). Perciunii pot fi: în colţ, deasupra urechii, spaniol, spitz, peste ureche, la jumătatea urechiisau fără perciuni (raşi). Ceafa – când tundem ceafa ne orientăm după urechi, gât, maxilar, umeri şi calitateapărului. Ceafa poate fi: în laţe, în „V”, cu codiţă, filată bărbăteşte, rotundă, dreptunghiulară (cu bordură).Tunsoarea „CARRE”Se împarte părul în două părţi egaledin faţă către ceafă. Se alege prima ramăde la ceafă, restul părului se ridică şi seprinde în clipsuri, într-o parte şi în cealaltă.Prima ramă se tunde mai scurt cu 1-2 cm.Dacă are păr puţin sau subţire, prima ramăse filează, pentru a da volum coafurii.Tipuri de carre: cu breton, cu unghi ascuţit,cu calotă, Mirelle Mathieu, asimetric, cucoditaTunsoarea PAJTipul de păr poate fi şi subţire şi tare,de preferat drept ca paiul. Indiferent delungime, părul (până la bărbie sau până laumăr)se tunde drept pe şuviţe. La ceafăîntotdeauna puţin mai scurt. Bretonulpână la sprâncene se tunde orizontal de lao tâmplă la alta*.

Page 95: Suport de Curs-fcmp

Tunsoarea „GARCON”Este cea mai veche tunsoare lansată de Coco Chanel între anii 1938-1940. această tunsoare aduce foartemult cu cea din zilele noastre: ceafa scurtă, calota lungă, urechile acoperite (se face pe fir drept şi estedreaptă). Se tunde pe păr spălat sau umed, se împarte părul în două, din faţă către spate, se tund părţiledrepte până la lobulurechii sau la jumătatea urechii (depinde de preferinţe). Ceafa pierdută pe piepten şi un1 cm din partea de sus (calota) pentru a nu rămâne dungă (ca la tunsoarea bross). Se ondulează cubigudiuri, clame sau melci.Tunsoarea „DEMIGARCON”Este aceaşi tunsoare, ceva mai lungă iar ceafa are 1-2 cm.Tunsoarea „RETRO”Este o tunsoare asemănătoare demi-garcon, doar că părul vine tuns în cascadă în partea de sus, iar înpartea de jos este drept. Se coafează cu feonul.*aceste tunsori se recomandă pe fir drept*aceste tunsori se potrivesc persoanelor cu barba ascuţită, urechi mari şi pomeţi mari.Tunsoarea „ASIMETRICĂ”Se poate executa şi pe un păr cu unpermanent „melanj”. Se împarte părul dedeasupra urechii spre gât, în jos. Restulpărului se prinde în clipsuri. Tunsoarease începe de la perciunele descoperit pecare îl tundem frizereşte (filat foarte bine)şi cojntinuăm către ceafă. Se desprindepărul, se piaptănă în direcţia de creştere,după care se tunde 1 cm deasupra urechiidescoperite. Se merge în linie oblică cătrecealaltă ureche. Asimetria poate fi mare,mijlocie sau mică. Bretonul se tunde totoblic (dacă nu îşi poate pune meşă)*.Tunsoarea „BROSS”Se alege calota făcând cărări de o parte şi de alta, de la o ureche la cealaltă. Se porneşte cu două cărărilaterale cam la 5 cm deasupra urechii, paralele, care se fragmentează, şi se aleg şuviţe cam de aceeaşilungime. Meşele sunt de aceeaşi mărime şi se prin în clipsuri. Perciunii şi ceafa se tund frizereşte pepiepten. Ei pot fi: raşi, în colţ sau drepţi. Se desface părul prins, se piaptănă în sensul de creştere după carese tunde drept începând de la spate, mergând către dreapta sau stânga. Se poate întâmpla ca terminaţia**calotei să fie în „V” sau pe rotund. Când calota este în „V” şi bretonul se face a fel, dar o formă mai îndulcită.Pe rotund, bretonul tunde tot pe rotund.Tunsoarea „SASSON”Părul trebuie să fie la lungimeade cel puţin 20 cm. Se împarte în douăca şi la Carre. Bretonul se alege şi sepiaptănă spre faţă. Tunsoarea începede la breton spre ureche, continuând peforma ovală către cealaltă ureche.Tunsoarea „RAP”Este o tunsoare bărbătească dar pe care o pot purta şi fetele. Deci u se poate executa pe păr puţin saumoale. Se începe prin alegerea calotei la 4 degete deasupra urechii în formă dreptunghiulară şi se prinde înclipsuri. Se începe tunsoarea de la ceafă, mergând către creştet, urmărind ca lungimea părului să fieprogresivă. Tot aşa se procedează şi la perciuni. Calota, înainte s-o tundem trebuie dată cu spumă sau gel.Părul se piaptănă în sus şi se tunde în formă dreptunghiulară perfect.Tunsoarea „KELLY”Se alege prima ramă şi se taie în funcţie de dorinţa clientei. Se mai tunde încă un rând de păr (2-3 cmgrosime), la acelaşi nivel cu cealaltă, apoi se alege o cărare începând din faţă de 2-3 cm d-a lungul căreiaalege părul de-o parte şi de alta a feţei şi se prinde în clipsuri. Restul părului se dă peste cap şi se alegeşuviţe verticale, începând de la mijlocul capului către urechi, de grosime medie, care se ridică perpendicularpe cap şi se taie oblic (aveţi grijă la lungime). Lungime optimă este până unde începe ceafa. Aceastămişcare se face cu mare grijă, având în vedere că spre urechi şuviţele trebuie să fie mai lungi (spre faţă). Se

Page 96: Suport de Curs-fcmp

dau drumul şuviţelor care au fost prinse în clipsuri. Se aleg şuviţele verticale care se ridică perpendicular pecap şi se ciupesc (oblic), având grijă să fie cam de aceeaşi lungime cu rama, apoi se franjurează. În final secontrolează vârfurile.Tunsoarea până la umeriSe potriveşte tipului de păr sănătos, cu firul gros şi lucios. Părul de la cărarea laterală se piaptănă drept spretoate direcţiile. Pentru breton se separă o bandă de păr luatăde 1 cm şi se taie franjurat. Părţile laterale să fie uşor cizelate, adică se prind şuviţeleseparate, se aplică oblică foarfeca deschisă în şuviţă la treimea de jos şi apoi se trage încet în jos sprecapătul părului.Tunsoarea circularăCorespunde femeilor cu faţa rotundă, cu gât puternic şi urechi nu prea elegante. Tipul de păr poate să fiesubţire sau chiar rar. Cărarea este situată foarte sus. Părul se tunde drept de jur împrejur cu o rotunjireuşoară. La spate părul este la nivelul bărbiei, iar în faţă la nivelul vârfului nasului.Tunsoarea în franjuriSe potriveşte de la firul de păr normal la cel aspru. Partea de la ceafă şi părţile laterale se tund la aceeaşilungime. Contururile laterale, la fel ca şi moţul scurt se taie franjurat. Pentru ca marginile să nu fie drepte seajustează în final, prin ciupire cu foarfeca, având vârful în jos.Tehnici moderne de tunsPe lângă tehnicile clasice de tuns mai este şi tehnica modernă de tuns, tehnica cut. Ea cuprinde mai multemişcări cum ar fi deep-point, slice, pivot-point etc. Ele sunt diferite prin metoda de tuns şi anume prinmodalitatea în care se ţine foarfeca faţă de şuviţă (vertical, în continuarea firelor de păr, oblic etc). Astfel,pornind de la tunsorile clasice, cu ajutorul acestor metode de tuns se pot realiza noi tunsori moderne, sepoate fila fără ajutorul foarfecii de filat etc. Totuşi, această tehnică se recomandă a fi utilizată numai după cetehnicile de tuns clasice sunt stăpânite foarte bine din cauza pericolelor existente: rănirea clientei, tăiereadegetelor şi deci o posibilă infectare cu agenţi patogeni.Utilizarea aparatelor electrice- Aparatele electrice se utilizează cu atenţie, pentru evitarea supraîncălzirii.- Defecţiunile care apar la aparatele electrice sunt anunţate persoanelor autorizate.- Aparatele electrice se folosesc conform instrucţiunilor de utilizare.Instrumente electrice folosite în salonul de coafură:-maşină de tuns;-aparat pentru uscarea părului;-aparat electric pentru masaj;- placa pentru intins parul;-cască pentru uscat părul;- uscatorul de par.~MAŞINA DE TUNS~se foloseşte la executarea tunsorilor. Cu ajutorul ei se poatet executa scurtarea păruluiîn mod egal la diferite lungimi, prin folosirea dispozitivelor de diferite dimensiuni precum şi curăţireafazonului şi a cefei cu nr. 0, care poate îndepărta total părul de prisos din această zonă şi care înlocuieşte cusucces briciul în cazul executării acestei operaţii.Pentru o bună funcţionare, maşina de tuns trebuie atent întreţinută şi curăţată, dezinfectarea capului demaşină se impune a se face după fiecare client.USCĂTORUL DE PAR~ este aparatul ce se foloseşte pentru uscatul şi aranjatul frizurilor după spălatulpărului. Este strict interzisă manipularea uscătorului de păr cu mâna udă.~APARATUL ELECTRIC DE MASAJ~ se întrebuinţează pentru masajul facial, capilar şi corporal. Coafareaeste un proces care are o incarcatura emotionala prin faptul rezultatul sau este legat de aspectul, deimaginea noastra, de impresia pe care ceilalti si-o formeaza despre noi. Totodata, aranjarea coafurii este oexpresie a imaginatiei si a personalitatii noastre. Asadar, printre motivele pentru care folosim produsele decoafat sunt:- ma ajuta sa arat ingrijita / aranjata- ma ajuta sa arat eleganta- pot obtine look-ul pe care mi-l doresc- ma ajuta sa ies in evidenta- ma ajuta sa ma simt bine- arat moderna- ma simt atragatoare- imi permit sa-mi controlez parul- dau volum parului

Page 97: Suport de Curs-fcmp

- dau stralucire parului- miros placutCele mai cunoscute produse de coafat sunt fixativul, spuma de par, gelul si ceara, insa exista siproduse care ofera beneficii speciale, cum sunt spuma modelatoare, fluidul pentru volum, crema elastica,etc.Fixativul este un produs pe care se foloseste pentru a finisa coafura, fixand-o in forma dorita. Sepulverizeaza uniform pe parul uscat, de la o distanta de aprox. 20 cm, protejand ochii. Pentru extra volum sepulverizeaza fixativul la radacina firului in sensul invers de crestere al acestuia si apoi se da coafurii formadorita.Spuma de par se foloseste pentru a modela coafura si pentru a-i da volum. Daca parul este ondulat,cu ajutorul spumei se pot defini foarte usor buclele. Spuma se aplica pe parul umed, se maseaza uniform cupalmele pe tot parul, iar apoi se lasa parul sa se usuce natural sau se foloseste foehn-ul. Se poate aplicaspuma si pe parul uscat pentru improspatarea coafurii.Gelul se foloseste pentru a da forma suvitelor, pentru a le defini, pentru a le modela, oferindu-leluciu si aspectul de par umed. Se aplica in cantitati mici pe parul umed sau uscat cu varfurile degetelor,aranjandu-se dupa dorinta coafura. Gelul se foloseste in special pe parul scurt, pentru a modela tepi saupentru a aranja bretonul, dar se pot defini usor suvitele si daca parul este mai lung.Ceara este ideala pentru aranjarea varfurilor si realizarea efectelor stralucitoare, mai ales pentrucoafurile pe par scurt sau de lungime medie. Se aplica numai pe parul uscat, omogenizand o cantitate micain palme si modeland apoi varfurile suvitelor. Ceara protejeaza varfurile uscate si le da un aspect sanatos.Produsele de coafat de buna calitate contin ingrediente alese astfel incat, pe langa efectul dearanjare, sa protejeze, sa hraneasca sau hidrateze firele de par. Asadar parul nu se va deteriora daca sefolosesc produse de coafat de calitate, ci va avea un aspect ingrijit!Un ondulator, o perie rotativa sau o placa de intins parul constituie o investitie buna pentru orice femeie.Cand ai un program alert si nu iti permiti sa pierzi foarte mult timp, un asemenea aparat te ajuta sa te coafezisingura in fata oglinzii, fara sa fii nevoita sa iti faci programare la coafor. Asadar, poti avea bucle mari,carlionti sau un par perfect drept in numai cateva clipe chiar la tine acasa.OndulatorulBuclele infrumuseteaza fata oricarei femei, fie ca este vorba despre onduleuri mari si bogate sau de unelemici si spiralate. O astfel de coafura este o schimbare de look impresionanta si poate fi la indemana oricareifemei care detine un astfel de aparatOndularea suvitelor dureaza intre 30 si 60 de minute, in functie de lungimea si desimea parului. Pe langaondulator, mai ai nevoie de spray fixativ sau ceara, cateva cleme si un ser pentru stralucire (acesta este insaun produs optional).Procesul de ondulare trebui sa aiba loc dupa ce parul a fost spalat, uscat si pieptanat. In functie dedensitatea suvitelor dorite iti poti imparti parul in mai multe parti. Astfel, daca iti doresti o coafura cu volum,cu multe bucle, trebuie sa ondulezi cate o suvita subtire de par. Dupa ondularea fiecarei suvite aceasta seda cu putin fixativ.Parul des si gros se onduleaza mai repede si mai bine decat cel rar si moale.Atentie! Nu iti pieptana suvitele ondulate. Eventual, daca vrei sa le separi si sa para mai dese, iti poti trecedegetele prin par.Ondulator PhilipsAcesta este prevazut cu un invelis ceramic care protejeaza firele de par. Poate fi comandat online.Ondulator RemingtonAcest model se incalzeste instant, are un diametru de 38 mm (pentru bucle naturale) si are invelisul dinceramica si teflon. Ondulatorul are un control variabil al caldurii pentru toate tipurile de par.Perie rotativaPeria rotativa este un accesoriu foarte util pentru o coafare rapida. Aceasta este un aparat 2 in 1 pentru caindeplineste atat frunctia uscatorului clasic, cat si a periei de par. O poti folosi dupa fiecare spalare pentru ada parului tau o forma lejera, sau pentru a-ti intoarce parul in interior sau in exterior.Perie de coafat RowentaAcesta este un produs multifunctional, fiind o combinatie de uscator cu perie. Are doua reglaje de viteza,pentru executie mai rapida.Perie rotativa BraunAparatul este prevazut cu sistem de incalzire pe aburi si permite uscarea rapida a parului. Aceasta perie esteinsotita de trei accesorii: o perie mare pentru bucle voluminoase, o perie mica pentru bucle medii si unaccesoriu care confera parului volum.Placa de intins parul

Page 98: Suport de Curs-fcmp

Daca ai un par cret, ondulat sau pur si simplu „neascultator”, placa de intins parul este un ajutor de nadejde.De cativa ani, parul drept este o coafura la moda in special adaptat tinutei office, deoarece inspira elegantasi seriozitate. Tocmai de aceea si folosirea frecventa a acestui aparat a creat o serie de controverse:dauneaza sau nu, parului? Astfel, pe piata a aparut o gama larga de modele din ce in ce mai performantepentru a proteja sanatatea parului.Aparatul vine, de obicei, insotit de alte accesorii destinate creponarii sau realizarii buclelor in valuri.Totusi, este de evitat utilizarea acesteia in exces pentru ca poate dauna structurii firelor de par.Placa de intins parul RowentaAparatul are un termostat variabil de la 80 grade la 175 grade, cinci reglaje de temperatura, placi ceramice siprotectie de supraincalzire.Placa de intins parul PhilipsContine perie de modelare, dispozitiv mare pentru coafat, dispozitiv mic pentru coafat, spirala, bucle. Toateplacile sunt din ceramica.Uscator de parUltimul, dar nu cel din urma este feohnul sau uscatorul de par. Acesta are un rol foarte important in coafareaparului. Desi este indicat ca aparatul sa fie utilizat doar ca este necesar (utilizarea frecventa distrugecalitatea firului de par), fiecare femeie ar trebui sa detina un feon.Uscator de par BraunUn aparat mic si compact, cu doua nivele de temperatura si doua viteze. Un aspect important al acestuiaparat este faptul ca datorita dimensiunilor sale reduse poate fi bagat cu usurinta in orice geanta de voiaj.Uscator de par RowentaUn aparat puternic care poate usca rapid parul, indiferent de lungimea sau desimea lui. Acesta este prevazutcu un difuzor de volum care iti va permite sa iti faci o coafura bogata in numai cateva clipe.Denumire Modul: EFECTUAREA LUCRARILOR DE DECOLORARE SI VOPSIRE APARULUICod modul: 5141.2.HDecolorarea părulu iPrincipiul decolorări părului constă în a reduce sau a distruge materia colorantă (pigmentul) conţinutăîn stratul pigmental al părului. Produsele întrebuinţate pentru decolorarea părului sunt:1.apa oxigenată – care este un lichid incolor, fără miros şi se obţine prin amestecarea perhidrolului cuapă distilată în proporţie variabilă, obţinând o concentraţie mai mare sau mai mică. Atunci când proporţia nueste bună, apa oxigenată degajă oxigen activ. Cantitatea de oxigen eliberată poate să contribuie la nereuşitaunui decolorat sau vopsit sau chiar să nu aibă loc decolorarea părului, neutralizarea permanentului rece. Eatrebuie păstrată la rece şi întuneric şi se evită orice contact al acesteia cu metalele. Transformareaperhidrolului în apă oxigenată se va face în concentraţia necesară lucrării ce urmează a fi executată.2.pudra decolorantă – ca L’Oreal Platin sau Blondoran – care este un produs chimic, ce se amestecăcu apa oxigenată, cu concentraţie de 6% (20 volume) şi 9% (30 volume). Pentru a nu dăuna părului nutrebuie niciodată ca acesta să decoloreze prea puternic. Se pot executa grade diferite de decolorare, care ţinseama de caracteristicile părului.Se cunosc trei cazuri de decolorare a părului: decolorarea părului cu o nuanţă (o decolorare uşoară) decolorarea părului cu două nuanţe (se produce o decolorare accentuată) decolorarea părului cu 3 nuanţe (se produce o decolorare puternică)Felul şi calitatea decolorării părului depind de mai mulţi factori: de natura părului de culoarea naturală a părului. De ex. un păr negru prin decolorare va deveni roşcat, un păr şatenprin decolorare va deveni blond roşcat, iar un păr blond prin decolorare va deveni blond – deschis,roşcat sau blond – deschis – gălbui de durata timpului în care se depune decoloratul de produsul întrebuinţat cât şi de concentraţia de apă oxigenată folosităDe ce nu este suficientă o singură decolorare?De ex. – Dacă aţi dori să deveniţi blondă şi în loc să obţineţi o strălucire argintie apare o nuanţăgălbuie urâtă. Cauza constă în faptul că orice culoare naturală se decolorează printr-un amestec dinpigmenţi de culoare castanie închisă cu pigmenţi roşcaţi. Prin oxidare, însă, se distrug doar pigmenţi deculoare castanie închisă iar pigmenţii roşcaţi rezistă la oxidare şi strică tonul blond dorit. Corectarea esteposibilă numai prin nuanţarea culorii roşcate cu ajutorul tonalizării (cu timpul dispare prin spălare) sau serevopseşte printr-o tonalizare intensivă sau cu un colorant din seria nuanţelor deschise.În general, aplicarea decolorantului se face pe păr nespălat. În cazul în care perhidrolul nu se

Page 99: Suport de Curs-fcmp

amestecă corect cu apa, sau apa oxigenată este prea slabă ori prea concentrată şi pielea capăului nu opoate suporta, decoloratul nu reuşeşte provocându-se uneori arsuri pe pielea capului.Pentru a transforma perhidrolul în apă oxigenată se recurge la măsurători. Când se utilizează perhidrolcu concentraţia de 30 vol., de ex., la obţinerea a 100g apă oxigenată de 9% se amestecă 30mlperhidrol+70ml apă distilată iar pentru prepararea a 100g apă oxigenată de 6% amestecăm: 20ml perhidrolcu 80ml apă distilată.Atenţie! dacă nu aveţi apă distilat folosiţi apa fiartă şi răcită. pentru culori închise folosiţi un tub de vopsea (de 60g) 60ml apă oxigenată de 6% (20 volume) pentru culori deschise folosiţi un tub de vopsea (de 60g) 60ml apă oxigenată de 9% (30 volume)Executarea decolorări păruluiPentru executarea decolorării părului este nevoie de:-un vas de sticlă, porţelan sau plastic (nu din metal);-o pensulă;-mănuşi;-pudră de decolorat (L’Oreal, Blondoran sau Blondor);-apă oxigenată (de 20 volume şi 30 volume).Apa oxigenată se amestecă cu pudră de decolorat până când preparatul devine ca o smântână slabă.Nu este admis ca apa oxigenată să depăşească concentraţia maximă de 9% (cu excepţia decolorăriişuviţelor – 12%). Când se foloseşte o concentraţie mai mare, în scurt timp părul se întinde ca un elastic,devine gelatinos şi se rupe.Pentru decolorarea părului la rădăcină se procedează în felul următor: se separă părul în patru, seface o cărare de la frunte la ceafă şi una de la o ureche la cealaltă. Se depune decolorantul, începând de laspatele capului pe rădăcinile crescute, coborând spre ceafă. După aceea se va decolora şi porţiunea din faţăprin trasarea de mici şuviţe. Timpul de oxidare este între 10-60 min (de la caz la caz), după care se trece laspălarea părului, chiar dacă nu s-a obţinut culoarea dorită, deoarece după acest timp produsul nu maioxidează (nu mai lucrează). În primul rând se îndepărtează prin limpezire cu apă călduţă (mai mult rece)întreaga cantitate de decolorant, după care se spală părul foarte uşor, cu un şampon nealcalin, deoarecepielea capului, fiind foarte sensibilă, nu va putea suporta un spălat dur.Când se execută decolorarea pentru prima dată există trei posibilităţi:-aplicarea decoloratului pe vârfurile şuviţelor;-aplicarea decolorantului pe lungime şi vârfuri;aplicarea decolorantului pe toată lungimea părului (vârfuri, lungime şi rădăcină).La prima decolorare trebuie să se lucreze cu atenţie pentru a obţine o culoare uniformă. Seprocedează astfel: se face o cărare despărţitoare de la frunte la ceafă şi de la o ureche la cealaltă. Prinalegerea de mici şuviţe se depune decolorantul pe lungimea şi vârfurile părului. Operaţia se începe de laspate acordând multă atenţie ca decolorantul să nu atingă rădăcinile. Dacă decolorantul atinge rădăcinile elese vor decolora mai repede (din cauza căldurii capului) şi nu se va putea obţine o nuanţă uniformă. Dupăaceea se decolorează porţiunea de păr din faţă. Când s-a obţinut nuanţa dorită, se piaptănă părul şi prinalegerea de mici şuviţe se depune decolorantul şi la rădăcină. Când culoarea părului s-a uniformizat şi s-aobţinut nuanţa dorită se trece la spălat.Decolorarea părului înainte de vopsireDe multe ori se întâmplă ca înainte de vopsire să fie necesară o decolorare a părului. Aceasta seimpune atunci când se urmăreşte obţinerea unei nuanţe mai deschise decât nuanţa naturală. În acest caz,se va decolora (rădăcina sau tot părul) şi când s-a obţinut prin decolorare nuanţată dorită se spală părul uşorşi se vopseşte în nuanţa dorită.Executarea şuviţelorŞuviţele pot fi de mai multe tipuri. Pentru a executa vopsirea în două sau mai multe nuanţe, se vaproceda în felul următor:-şuviţele realizate cu ajutorul bonetei: indiferent dacă părul este vopsit sau natural, se va pieptăna binepărul, apoi se va pune o bonetă de plastic subţire. Cu un ac de croşetat se găureşte boneta şi se scotşuviţele de păr. Aceste şuviţe se vopsesc sau se decolorează, aplicându-se preparatul ca la decolorat (cu oconcentraţie maximă de 12%) şi se lasă să se acţioneze în funcţie de calitatea părulluişi de dorinţa clienteicca. 30 min. Este bine ca preparatul să fie pregătit după ce s-a încheiat executarea (scoaterea) şuviţelor.După expirarea timpului de execuţie se limpezeşte părul apoi se scoate boneta de plastic şi se spală binepărul cu şampon.-şuviţele executate cu folie de aluminiu reprezintă o altă metodă de a realiza şuviţele. Avantajele faţăde cele realizate cu boneta constau în faptul că, datorită acestei tehnici, se pot realiza şuviţe şi pe un păr

Page 100: Suport de Curs-fcmp

lung fără riscul încurcării lui, se pot alege diferite moduri de alegere a şuviţelor şi, în plus, se pot realiza cumai multă uşurinţă şuviţe de culori diferite concomitent, mai uşor. Dezavantajul este că trebuie avută oatenţie mărita faţă de posibilitatea producerii de „insuliţe”.Atenţie!Preparatul nu trebuie lăsat neaplicat mai mult de 5 min. deoarece se oxidează şi-şi pierde din calităţi.Nu se pune amoniac în pudra de decolorat şi este bine ca părul să nu fie spălat de prea curând.În timp ce decolorăm, trebuie avut în vedere să nu facem „insuliţe”.Timpul de acţionare se calculează după ce s-a terminat de aplicat preparatul pe ultima şuviţă de păr.DecapatulPrin decapat înţelegem scoaterea petelor de pe păr. Se poate executa cu pudra de decolorat şi cu apaoxigenată de 30 de volume, sau cu vopsea (blondul ce l mai deschis din gama respectivă) cu apă oxigenatăde 30 de volume.O clientă poate avea 2-3 culori pe păr. În acest caz, se începe decolorarea începând cu cea maiînchisă culoare, indiferent unde se află. Este bine să se înceapă cu vârfurile şi ultima dată cu rădăcina, carelucrează mult mai repede. Materialele necesare sunt: manta, pensula de vopsit, mănuşi, vazonaş (din sticlăsau plastic), piepten cu dinţii mari.Vopsirea parului (definitie, tipuri, ustensile);Ce trebuie să facem înainte de vopsit? Întotdeauna, coafeza/coaforul tre buie să facă testul detoleranţă a vopselei asupra clientei; să se aleagă vopseaua împreună cu aceasta; să constate care estecalitatea părului clientei, gradul de degradare, procentul de fire albe, dacă a mai fost vopsită sau decolorată,pete de altă nuanţă, culoarea naturală a părului clientei.După aceste constatări şi după discuţia cu clienta, trebuie pregătite produsele şi ustensilele deluvcru(vopseaua se pregăteşte întotdeauna în faţa clientei). Ustensilele pentru vopsit sunt aceleaşi ca şipentru decolorat: manta, pensulă de vopsit, mănuşi, vazonaş, piepten cu dinţii rari.Vopseaua se poate aplica, de la caz la cz, fără operaţii prealabile ca decolorarea sau spălarea. Încazul unui păr normal sau foarte gras se recomandă spălarea lui înainte – degresarea – şi aplicarea vopseleipe părul umed. În cazul unui păr degradat şi usct se recomandă ca el să fie nespălat.În cazul în care procentul de fire albe este de peste 50%, aplicarea se începe din faţă.În cazul părului blond se poate face o repigmentare (vezi mai jos).Înaintea vopsirii, coafeza are datoria de a executa un test de toleranţă aplicând o cantitate minimăde vopsea în spatele urechii. Se va verifica după 24 de ore.Culoarea cu care se va vopsi trebuie aleasă în funcţie şi de fizionomia şi personalitatea clientei.Tehnica vopsirii:La bază, se au în vedere trei metode:tonalizarea;colorarea;decolorarea.1.La tonalizare, pigmenţii coloranţi înconjoară firul de păr acoperind numai suprafaţa exterioară a firului depăr.2.Prin colorare, pigmenţii pătrund şi în interiorul firului de păr.3.Decolorarea distruge parţial sau total pigmenţii părului.1.Produsele tonalizatoare se găsesc sub formă de spumă, lichide, creme şi se recunosc prin aceeacă nu conţin oxidant care să se amestece suplimentar în colorant. Preparatul se aplică pe părul umed aşacum se prezintă el în comerţ. Produsele de tonelizare conţin coloranţi direcţi care colorează pigmenţii subformă definitivă. Ei înconjoară firul de păr ca o peliculă, pătrunzând în cel mai bun caz doar în stratul desuprafaţă al firului de păr.Produsul de tonalizare de culoare închisă întăreşte doar culoarea naturală a părului. Pigmenţii deaceeaşi nuanţă cu cea a părului pot da numai reflexe, iar cei deschişi nu sunt vizibili pe un păr de culoarenazurală închisă, ci numai pe o culoare a părului deschisă sau pe păr decolorat.Avantajele tonelizării: nu atacă stratul de keratină; schimbarea culorii este reversibilă.Dezavantajele tonalizării: nu se poate face părul mai deschis la culoare; părul cărunt poate fi doarnuanţat; părul închis devine mai întunecat la culoare, dar nu pentru mult timp.2.Vopsirea schimbă pentru mult timp culoarea părului.Produsele sunt uşor de recunoscut pentru că înambalajul acestora se găseşte oxidantul care trebuie amestecat în colorantul de bază. Vopseaua esteconstituită din: colorantul de bază, care poate fi emulsie sau cremă, această substanţă fiind constituită dinparticule microscopice care pătrund într-o primă etapă dincolo de stratul solzos al firului de păr; oxidant, carese leagă de colorantul din prima etapă de pigmentare, mărind volumul pigmenţilor, astfel că aceştia se

Page 101: Suport de Curs-fcmp

fixează în firul de păr.Dezavantajele vopsirii: în funcţie de gradul de modificare al culorii se poate observa după vopsirepărul crescut la rădăcină.Alergia: Dintre toate produsele cosmetice, coloranţii ocupă primele locuri din cauza reacţiiloralergice. Eate bine ca orice clientă avem, în mod special dacă nu s-a mai vopsit niciodată, să-i facem testul.Acesta se execută în felul următor: se aplică pe corp într-un loc mai puţin vizibil, un pic de vopsea, care selăsa 24 ore urmărindu-se reacţia evidentă prin colorarea pielii.Culoarea păruluiCa şi în cazul culorii pielii, ea este dată de pigmenţi. Pigmentul colororant din firul de păr se află înepiteliul foliculului şi este format din granule de melanină de culoare maron închis, neagră sau un roşu difuz.Prin culoare se înţelege senzaţa vizuală prin care au loc două fenomene: senzaţia de culoarepercepută de ochiul uman şi proprietatea unui corp de a fi colorat. Cele două fenomene depind de lumină.Culorile se împart în douăp categorii: culori uşoare, deschise şi culori grele, închise.Cum se taie culorile?-dacă părul este roşcat, se taie cu verde;-dacă părul este galben, se taie cu violet;-dacă părul este albastru, se taie cu violet;dacă părul este gri, se taie cu roşu pentru a ieşi bej.Prepararea apei oxigenate pentru culorile de vopsea-NEGRU şi BRUN – apa oxigenată poate fi cuprinsă între 5-10%ex.: 5%=5 ml perhidrol+95 ml apă distilată-CASTANIU ÎNCHIS şi MEDIU – între10-20 %-CASTANIU DESCHIS – 20%-ROŞCAT – 20%-BLOND – 20%-BLOND MEDIU şi DESCHIS – 20-30%-BLOND FOARTE DESCHIS şi PLATINAT – 30%Repigmentarea;Repigmentarea firelor de păr constă în vopsirea părului fără a adăuga oxidantul în vopsea. Timp deacţionare: 15 min, după care se aplică restul de vopsea amestecată cu oxidant. Aplicarea vopselei seface exact ca la decolorat cu următoarea excepţie: se începe din faţă, în cazul părului grizonat sau albşi se insistă la fiecare meşă de păr.Modul de obtinere a diferitelor culori;Pentru culorile castanii:dacă părul natural este mai închis decât nuanţa dorită, se decolorează părulpentru a se obţine o culoare cu o nuanţă mai deschisă decât cea dorită şi apoi se aplică vopseaua;dacă părul natural este o nuanţă mai deschisă decât cea dorită, se aplică nuanţa dorită directpe părulspălat sau nespălat (de la caz la caz); iar dacă se urmăreşte a se obţine nuanţa de castaniu roşcat, sevor aplica în plus 2-3 picături de amoniac pentru a da tenta de roşiatic.Pentru culorile de BLOND,: dacă nuanţa părului naturală este mai închisă, se va decolora părul înprealabil la o nuanţă mai descisă decât cea dorită, apoi se aplică vopseaua; pentru BLONDPLATINAT, indiferent de culoarea naturală a părului, se va decolora în prealabil părul; pentru nuanţade BLOND SUEDEZ se decolorează de asemenea părul până la o nuanţă foarte deschisă; în cazul încare se urmăreşte obţinerea unei nuanţe de BLOND ROŞCAT închis, mijlociu sau deschis, esteindicată de asemenea decolorarea părului înainte de aplicarea vopselei. Această ultimă nuanţă sepoate obţine şi fără o decolorare prealabilă, însă trebuie avută o mare atenţie referitor la părul natural:culoarea părului natural să fie uniformă.Pentru culoarea TIZIAN (roşu aprins), indiferent de culoarea de bază a părului natural, se va face odecolorare, apoi se va aplica nuanţa de vopsea de culoare roşu aprins.Tipul de culoare in functie de anotimp;Tipul primăvăratec – este dat de culoarea delicată, aproape transparentă a feţei, cu o tonalitateasubcutanată bej-deschis şi cu îmbujorări de piersică. Deosebit de calde sunt toate tonurile nuanţelorde blond – de la paiul gri luminos până la culoarea intensă de miere sau şuviţele luminoase în tonuriaurii. Este indicat să se lumineze părul pentru a sublinia culoarea delicată a feţei.Tipul văratec – este dat de culoarea rece a feţei, chiar palidă. Rumeneala obrazului, dacă există, are onuanţă roz-albăstrie. Deosebit de favorabile sunt toate culorile reci şi estompate. La seria de nuanţeblonde sunt favorabile toate tonurile în afară de cele cu efect cald auriu, iar la secţia de roşu, tonurileroşcate albăstrui.Tipul autumnal – este dat de pielea netedă, cu o culoare ca cea a fildeşului până la galben, adesea fără

Page 102: Suport de Curs-fcmp

obraji rumeni. Deosebit de favorabile sunt toate nuanţele de roşcat şi brun cu tendinţa spre auriu şiarămiu. Trebuie să se evite nuanţa cea mai deschisă de blond deoarece face faţa să pară searbădă.De asemenea, trebuie să se evite nuanţele de albastru-violet şi roşcat care dau feţei o culoare degutuie. Se recomandă alegerea unor nuanţe cât mai apropiate de părul natural.Tipul hibernal – este dat de culoarea albă de lapte a feţei, fără rumeneală sau culoarea măslinie cunuanţe albăstrui. Deosebit de favorabile sunt tonurile brune care subliniază culoarea închisă, naturalăa părului. Elegant numai pentru tipul iernatic este părul negru-albăstrui. Din seria tonurilor roşcate suntpotrivite nuanţele intense de violet-albăstrui. Evitaţi toate variantele de păr deschis şi cele castanii, cutendinţa spre reflexe calde, arămii. Acestea fac ca acest chip să arate obosit.Culorile de par natural (grupa Koleston si grupa Londa)Grupa KOLESTON:3. negru;4. brun;5. castaniu închis;6. castaniu;7. castaniu deschis;8. blond închis;9. blond deschis;10. blond roşcat;11. blond nordic;12. roşcat închis;13. roşcat;14. roşcat deschis.Grupa KOLESTON – I.Grupa de bază:300 – negru corbo;302 – negru;303 – castaniu închis;305 – castaniu deschis;306 – şaten închis;307 – blond;308 – blond deschis;309 – blond foarte descis;310 – ivoar (blond platnat).Grupa MAT:306/2 – blond mat deschis;307/2 – blond mat;308/2 – blond deschis;309/2 – blond mat foarte descis;310/2 – blond mat pastel;0/2 – extra mat (culoare ajutătoare)Culorile pastelate le vom întâlni numai la blond.Grupa auriu-acaju:304/5 – acaju închis;305/5 – acaju;307/5 acaju deschis.Grupa roşu violet:303/66 – mahon;304/66 – roşu aprins (tizian);305/66 – bordeau;303/6 – ciclamen;304/6 – roşu;307/6 – roşu malaga66 – nuanţe de violet la Koleston;Culorile care au /66 pot fi şi culori ajutătoare.Grupa cenuşiu:306/1 – blond cenuşiu închis;307/1 – blond cenuşiu;308/1 – blond cenuşiu deschis;

Page 103: Suport de Curs-fcmp

309/1 – cenuşiu foarte deschis;310/1 – cenuşiu pastel;311/1 – blond cenuşiu special;0/1 – grafit.Toate aceste vopsele nu se pot folosi decât pe păr decoloratGrupa auriu roşcat:305/4 – castaniu acaju;303/4 – brun castaniu închis;0/4 – roşu aprins (culoare ajutătoare);308/4 – auriu roşcat;306/3 – moca;307/3 – noazet (culoarea nucii sau alunei);309/3 – blond auriu;310/3 – auriu pastel; 0/3 – auriuGrupa perla:0/8 – albastru gri;308/8 – blond nordic;309/8 – argintiu;310/8 – blond perla pastel;0/9 – gri cenuşiu;308/9 – blond cenuşiu deschis;310/9 – blond cenuşiu pastel;311/9 – blond special.ANTEPRENORIATCoafura ca afacerePrimul pas după terminarea şcolii de specializare este acela de a alege calea pe care doriţi să o urmaţi.În mod normal, primul lucru ar însemna angajarea. Pentru aceasta trebuie să fiţi informaţi cu privire lacerinţele angajatorului care sunt de obicei: angajatul vine cu trusa personală; produsele cu care lucreazăle cumpără firma, dar le reţine salariatului, care este plătit procentual din totalul încasat (între 30 şi 50%din încasatul fără TVA al angajatului; convorbirile telefonice sunt plătite de angajat, angajatorul plătindnumai abonamentul.Pentru început e bine să alegeţi un post formativ în care să acumulaţi experienţă delucru. Contractul ar trebui să conţină şi o anexă care să cuprindă sarcinile care îi revin specialistului, cumar fi: obligativitatea întocmirii fişei clientei; curăţenia la postul de lucru; curăţenia în general în salon etc.În acest post puteţi rămâne între 1 şi 2 ani, după care ar trebui să reuşiţi să avansaţi. Următorul paspoate fi realizat în momentul în care puteţi face o medie a clientelor fidele pe lună. Dacă acestea sunt înnumăr de 25-30, atunci puteţi să treceţi la treapta următoare, şi anume cea de liber-profesionist, conformdecretului 54. Astfel, dvs. sunteţi cel/cea care vă calculaţi un venit aproximativ pe an, plătind astfelimpozitul pe venit şi, în plus, angajatorul are de câştigat prin faptul că este scutit de anumite taxe. Înacest moment, dvs. Sunteţi considerat o firmă, şi deci, contractul dintre dvs. Şi angajator va fi uncontract de colaborare “între firme”.Următorul pas este acela de a vă deschide unul sau mai multe saloane de înfrumuseţare şi să deveniţichiar dvs. angajator. Însă acum responsabilitatea dvs. a crescut, deoarece trebuie să găsiţi un loc potrivitpentru deschiderea salonului şi de a lupta pentru ca acest salon să îndeplinească condiţiile defuncţionare adecvate. Este bine să alegeţi un spaţiu stradal, la parter, pe cât posibil pe o arteră circulată,cu trotuar şi cu vitrina cu latura cea mai întinsă la trotuar*. Spaţiul ales trebuie să cuprindă următoareleutilităţi: apă caldă şi rece (este necesar un boiler obligatoriu); curent electric; prize individuale la fiecarepost, întrerupător general la tablou; sifoane în podea, încălzire centrală (aer condiţionat); podea (depreferat gresie) şi pereţi lavabili; grup sanitar (uşă între wc şi lavoir); vestiar pentru salariaţi; loc amenajatpentru haine clientelă; chiuvetă în sală; minim 2-3 posturi; una sau mai multe unităţi de spălare; scaunede coafură; ucenic; una sau mai multe căşti de coafură; sterilizator şi soluţii dezinfectante.*UN EXEMPLU DE URMAT!Cu o strategie bine pusa la punct, saloanele de infrumusetare au reusit sa reziste pe piata siin perioada crizei. Cu investitii initiale de cateva mii sau zeci de mii de euro si cu preturi adaptate infunctie de veniturile clientilor, aceste centre capata notorietate in randul romancelor.Simona Cosovanu a infiintat salonul de cosmetica si infrumusetare corporala Michelle din Suceavain 2003. Desi avea doar 28 de ani si nu avea experienta in domeniu, in acel moment a considerat ca sectorulserviciilor va cunoaste o dezvoltare mult mai accentuata in viitor. "Inainte de a demara investitiile initiale am

Page 104: Suport de Curs-fcmp

facut o vizita de documentare la un salon al unei prietene, insa mai tarziu aveam sa aflam ca acea vizita nune-a ajutat prea mult. Practic, tot ce am invatat a fost «pe banii nostri»", explica Simona Cosovanu.Primii clienti ai salonului au aparut in urma unei minicampanii de promovare, prin care au fostanuntate serviciile oferite, dar si preturile aferente. Strategia dupa care Simona Cosovanu s-a ghidat a fost"un client multumit va reveni la noi si va aduce cu el un nou client", astfel ca salonul s-a specializat pe oanumita gama de servicii pentru care se putea oferi o calitate superioara."Odata cu criza, strategia noastra s-a modificat, astfel ca am redus preturile", potrivit antreprenoarei.Aceasta masura a fost completata de o campanie solida de promovare, prin utilizarea pliantelor, a SMSurilor,dar si a e-mail marketingului, alaturi de afisarea pe site-ul salonului a listei complete de preturi.Totodata, a fost creat un forum care se doreste a fi un barometru al serviciilor si preturilor practicatede saloanele din Suceava. "Scopul acestei actiuni a fost cresterea cotei de piata a afacerii noastre, profitulobtinut fiind pe planul secund", spune Simona Cosoveanu.Clientii platesc intre 15 si 1.000 de lei lunarMedia de varsta a clientilor salonului Michelle este de 25-35 de ani, acestia provenind din toatecategoriile sociale. Cei cu venituri reduse lasa la salon, in medie, 15-20 lei (3,7-5 euro), cei cu venituri medii,35-100 de lei (8,60-24,5 euro), in timp ce clientii cu venituri peste medie aleg salonul in special pentruserviciile exclusiviste oferite si platesc in medie 750-1.000 de lei lunar (184 - 245 euro).Salonul Michelle ofera o gama variata de servicii, de la modelare corporala (LPG Cellu M6, LPG LiftM6, impachetari) pana la epila tratamente cosmetice, manichiura, pedichiura sau capsula SPA (DermalifeSpa Jet), utilizata in tratamentele corporale.Periodic, salonul Michelle pregateste promotii "fulger", prin care clientii pot beneficia timp de osaptamana de unul sau mai multe servicii la preturi foarte mici.Afacerea Simonei Cosovanu a pornit la drum cu un singur angajat, ce a fost recrutat in urma unuianunt dat la mica publicitate. In prezent exista patru angajati. "O atentie deosebita am acordat-o resurselorumane. In acest moment putem spune ca avem cei mai buni profesionisti, de care avem grija sa fie inpermanenta multumiti si mandri ca lucreaza la noi si cu noi. De asemenea, fetele din echipa noastraparticipa in mod regulat la training-uri si seminarii de profil", afirma Simona Cosovanu.Cu o strategie adaptata, ramai pe piata si pe timp de crizaConcurenta pe piata saloanelor de infrumusetare a fost destul de mare inca de la inceput, inconditiile in care perioada de boom economic a condus la explozia numarului de saloane, majoritatea cuinvestitii reduse, considera antreprenoarea suceveana. In prezent insa, multe dintre unitatile deschise inultimii ani resimt foarte puternic criza, pe de o parte din cauza reducerii numarului de clienti si, in consecinta,a cifrei de afaceri, iar pe de alta parte, pe fondul absentei unei strategii optime, crede Cosovanu.Suma initiala cu care salonul a pornit s-a situat la cateva mii de euro, iar in 2007 au fost realizateinvestitii majore in renovarea spatiului in care se desfasoara activitatile, dar si in achizitia de aparatura.Totodata, salonul a obtinut anul trecut finantare de la Uniunea Europeana, cu ajutorul careia aucumparat un aparat performant de modelare corporala (LPG Cellu M6), o capsula Dermalife Spa Jet, uncalculator, dar si un soft specializat pentru saloanele cosmetice.Valoarea totala a proiectului s-a ridicat la circa 50.000 de euro, din care 16.000 de euro sunt fondurieuropene. Salonul Michelle a inregistrat in 2009 o cifra de afaceri de 79.200 lei (aproape 20.000 de euro), increstere cu aproximativ 16% fata de anul precedent. "Acest lucru s-a datorat atat investitiilor realizate prinfondurile europene, cat si strategiei noastre anticriza", explica Simona Cosovanu.Investitia initiala este de cateva zeci de mii de euroGeorgiana Stavrositu a infiintat salonul de coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica StagioStylein anul 2007, cu o investitie de cateva zeci de mii de euro.Totul a inceput din pasiune, "pentru ca imi place sa fac oamenii sa zambeasca si pentru ca nimic nupoate fi mai frumos decat sa poti face asta cu mainile tale", povesteste ea.Cand a inceput sa lucreze in acestdomeniu nu avea decat 19 ani. Timpul a fost de partea ei si astfel a putut sa acumuleze experienta. Atuncicand a decis sa isi deschida propria afacere avea 25 de ani si 6 ani de experienta, timp in care ajunsese sastie ce inseamna sa fii hairstylist. "Primul si cel mai important lucru pentru mine, atunci cand am hotarat saincep acest bussiness, a fost sa satisfac cerintele clientilor mei", isi aminteste Georgiana Stavrositu.Pentru a pune bazele propriei afaceri, fondatoarea StagioStyle a trebuit sa parcurga mai multe etapeprecum alegerea locului unde urma a se desfasura activitatea salonului, stabilirea segmentului de clientitinta, alegerea unui nume pentru business, formarea echipei si nu in ultimul rand solutionarea problemelorbirocratice - acte, documente.Salonul de infrumusetare este acum deschis de trei ani si ofera, pe langa servicii de coafura sitratamente cosmetice si corporale, si servicii de manichiura si pedichiura. Preturile variaza intre 30 lei si 500lei, in functie de ceea ce doreste clientul, spune fondatoarea.

Page 105: Suport de Curs-fcmp

Despre clientii salonului, Georgiana Stavrositu afirma ca sunt "cei care iubesc frumosul". Tot eaadauga ca oamenii care vin la salon cumpara zambete. "Este incredibil cum poate un tuns sau un coafat, unserviciu de colorare a parului sau un masaj sa aduca de la sine asta", povesteste fondatoarea.Cand ainceput aceasta afacere avea alaturi cinci angajati care au ajutat-o sa porneasca la drum. Echipa a crescutintre timp si numara acum opt oameni."Cand vine vorba de investitii, ma gandesc ca am investit in aparateprofesionale, in produse profesionale, insa nu in ultimul rand am investit in oamenii mei si in educatia lorprofesionala", potrivit fondatoarei StagioStyle.Ca planuri de viitor, ea isi doreste ca businessul sa creasca."Imi doresc sa ajung sa detin un lant de saloane de infrumusetare si sa am si o echipa mai mare", spuneGeorgiana Stavrositu.Salonul Michelle: An infiintare: 2003 Media de varsta a clientilor: 25-35 de ani Cifra de afaceri in 2009: aproape 20.000 de euro A primit fonduri europene de 16.000 euro Numar angajati: 4StagioStyle: An infiintare: 2007 Obiect de activitate: salon de infrumusetare Servicii oferite: coafura, tratamente cosmetice, manichiura si pedichiura Preturi: 30 - 500 lei (7 - 123 euro)CE FACE UN SALON PROFITABIL SI CE-L FACE O AFACERE PROASTA?Deci ce face un salon sa fie profitabil?Am sa continui acum concluziile pe care le-am tras in urma experientei mele de peste 5 ani in acestdomeniu. Subliniez, in prezent salonul Chic Salon este un business foarte bun. Practic daca acum ma las deorice activitate si investitie salonul mi-ar putea garanta un venit intre 1000 si 3000 euro pe luna fara sa maimplic.Evident nu-s genul, insa chiar aceasta e realitatea. Dar cum am ajuns aici? Am sa explic greselile pecare un investitor intr-un salon le face in mod frecvent in momentul in care deschide un salon.1. Nu-mi gestionez strategic bugetul de investitie.Este un obicei foarte comun al celor care fac investii in salon sa se gindeasca la ziua de azi indetrimentul zilei de maine. Ce inseamna asta? inseamna ca bugetul meu initial = bugetul investitiei initiale.Aceasta mentalitate ma va pune pe mine in situatia critica sa am un business bine creat dar care are incanevoie de bani ca sa functioneze. Este un lucru care se invata la orice curs de investitii si managementfinanciar.O investitiei se compune din: investitia initiala si investitia ulterioara ce trebuie realizata pana cindafacerea ajunge la la punctul 0. E greu de crezut ca orice business pus la punct, care are niste costuri fixepe care le plateste lunar, va deveni profitabil din prima zi de deschidere. Ca si exemplu, afaceri mari genConnex, Dacia, Orange etc, cind investesc isi estimeaza sa intre pe profit abia dupa 3-5 ani. Asta inseamnamacar 2 ani in care se investeste. Si deci nu se castiga.Deci regula 1: planifica strategic bugetul tau de investitie ca sa nu te trezesti fara bani exact cind aipornit la drum.2. Nu cunosc nimic despre domeniu!Desi este a doua problema in lista mea, totusi este una dintre cele mai grave probleme pe care uninvestitor nou in domeniu le face. Si a cunoaste domeniul nu inseamna a merge la un salon, ci a intelege ceinseamna activitatea unui salon (chiar o sa va povestesc intr-un alt post ce inseamna afacerea de salon).Multe persoane intra in acest domeniu fara cunostinte si invata afacerea pe foarte multi bani. Adica in loc saia directia simpla, printr-un curs in domeniu, prefera sa deschida salonul apoi sa-si dea seamna ca a facutdiverse greseli.Recomand o discutie cu dn-a dr. Manuela Ravescu, un foarte bun profesionist cu multa experientain domeniu, managerul scolii de cosmetica Beauty One.E mult mai ieftin sa invat mai intii businessul dinexperienta celorlalti decit sa o invat pe bani mei. Iar adesea pe linga cunostintele de business in domeniulestetic, adesea cei care pronesc un salon, nu au cunostinte de business in general.Concluzie: daca vreau sa am succes trebuie mai intii sa invat ce inseamna o afacere in general, ceinseamna o afacere cu un salon de infrumusetare si trebuie sa invat cit mai mult despre fiecareserviciu pe care il voi oferi in salon.3. Mi-am luat tzeapa cu echipamentele!Din pacate in activitatea mea am intilnit multe persoane care mi se pling ca au investit multi bani inechipamente sau produse care nu isi scot banii, se strica, nu au rezultate, nu le vor clientii.E trist insa din

Page 106: Suport de Curs-fcmp

pacate si eu am trecut prin sentimente similare. Doar ca eu am stiut sa-mi folosesc abilitatile de marketing sipromovare ca sa depasesc acest impediment. In concluzie nu am dat faliment. Am supravietuit. Insa deciziade achizitionare al echipamentelor nu e simpla si e usor sa dai gres. Am sa explic cu liniuta ce trabuie sa ieiin calcul cind investesti. Atentie, nu iau in calcul deloc pretul. Asta e ultima mea problema. O voi detaliaulterior.- In primul rand ma intereseaza rezultatele. Adica poate sa fie ieftin sau scump daca nu are rezultate ilarunc la cos. Si ca sa fiu sigur de rezultate, in primul rand trebuie sa il testez. Exista doua metode detest: prima este la cel care mi le vinde. Aici logic voi vedea tratamentul efectuat corect si voi avearezultate in proportie de 95% (mai sint si erori ). Acest fapt in sine nu trebuie sa fie suficient. Dacavreau sa cumpar trebuie sa merg si la un alt salon care are echipamentul, sa-l testez si sa fiu sigur/a carezultatele sint certe. E greu sa testezi multe echipamente si in principiu costa, insa si banii si efortulmerita pentru cit stres as putea avea ulterior daca iau o decizie proasta.- In al doilea rand ma intereseaza ce potential de clientela imi aduce numele echipamentului. Ideeae ca nu trebuie sa ma bazez 100% pe brandul aparatului, dar daca el exista si-mi garanteaza o clientelae un cost de oportunitate pe care nu trebuie sa-l neglijez. Doar scap de niste bani in plus pe marketing,nu? Insa e important ca numele aparatului si ceea ce promoveaza acesta sa fie in concordanta cupunctul 1, pt ca degeaba imi iau un aparat cu un nume foarte cunoscut daca nu are rezultate, sau arerezultate mediocre. E cea mai proasta reclama pe care mi-o pot face. E ca atunci cind imi cumpar unmercedes frumos si scump, care merge incet si consuma mult. Trist nu? Deci brandul conteaza doaratunci cind rezultatele sint in concordanta cu reclama. E pacat sa imi stric businessul din cauza unuiaparat ce nu ofera cea ce promite. Acest lucru se va rasfringe asupra imaginii salonului meu.- Am trecut de primele teste, si am decis asupra aparatului. Ceea ce in general nimeni nu se gindeste lainceput este ceea ce va face in viitor. Orice echipament estetic necesita mentenanta si service. Pot saam cel mai bun, cel mai ieftin, cel mai scump cel mai frumos aparat, daca odata stricat ramane stricat.Sau in cel mai bun caz stau cu el in service decit stau in salon. Asa ca ma intereseaza servicii postvanzare. Iar acestea includ: garantie, service, mentenanta, timp de reparatie, unde se realizeazareparatia (in Romania sau nu), piese de schimb, consumabile, defecte de utilizare etc. Eu unul consideracest aspect mai important decit aparatul in sine. Degeaba am cel mai frumos mercedes daca nu-l potmisca din loc. Acest lucru m-a determinat sa realizez ceva ce nimeni din piata de beauty nu si-a dorit sase intimple, si anume o divizie de service care realizeze reparatii, mentenanta si garantii pentru oriceechipament estetic indiferent de tara de provenienta, distribuitor sau marca. Va recomand cu incredereBeauty One Service pentru orice problema tehnica cu un echipament.- Gata, m-am decis ce iau. Doar ca primele 3 puncte nu sint suficiente daca nu iau in calcul si modul deutilizare al acestuia. Desi majoritatea sint intuitive, exsita proceduri de tratament ce trebuie invatatepentru a avea rezultate. Asa ca ma interesez acum despre programele educative si de trainingprivind utilizarea echipamentului. Educatia consider a fi principalul atuu al unui tehnician sau managerpentru a avea succes. Improvizatiile pot fi uneori norocoase, insa din pacate adesea inseamna pierderifinanciare. Asa un echipament indiferent de cost trebuie sa ofere suport si training privind utilizarea sitratamentele. Atentie, nu neaparat gratuit. E ca la permisul de conducere: ma costa odata masina apoima costa cursul de conducere. Deci un echipament trebuie sa aiba disponibil atit training de utilizare citsi curs de formare disponibil in cazul in care doresc acest lucru. Eu va recomand din nou o discutie cudn-a dr. Manuela Ravescu, deoarece consider ca este una dintre putinele persoane care cunoaste indetaliu toate aspectele utilizarii echipamentelor si tratamentelor estetice prezente in Romania. Si chiarmai mult- Ok, acum ca stiu cum stau cu problemele direct legate de echipamentul meu, e necesar sa trec la celecare tin de marketingul si financiarul meu. Orice cost pe care il fac intr-un business trebuie sa-migenereze venituri, si deci nu ma intereseaza cit investesc, ci cit profit obtin. Asa ca pot sa dau 15-17.000de euro pe un echipament si sa-i pierd sau pot sa dau 30-35.000 pe un altul si sa castig. Pretul nuconteaza intr-un business, ci profitul. Iar profitul este cel care ma ghideaza in decizia de pret. Si parteafrumoasa este ca asa am castigat eu. Am stiu sa investesc sume ce pareau exorbitante in echipamentecare mi-au adus profit. Si credeti-ma fac multi bani cu echipamente scumpe. Desi e criza. Deci, incercsa fac o investitie si nu sa cumpar un echipament. Calculul e simplu. De principiu o investitie seamortizeaza in 3-5 ani (conform unor norme internationale). Sa zicem ca vreau untr-un an deoarece asae in Romania. Impart frumos suma investita la 12 luni (sa zicem 30.000 / 12 = 2500 Euro) si asta e sumacare trebuie sa-mi ramana mie in fiecare luna din exploatarea echipamentului. Apoi calculez frumos lamedia de profit a unui tratament cam cite tratamente ar fi necesare pe luna ca sa imi ating acesta suma(sa zicem la profit mediu de 50 euro vin 50 de tratamente pe luna). Atentie, ma intereseaza profitul dintratament, adica incasare minus cheltuieli. Apoi impart frumos suma la 8-12 sedinte medii necesare

Page 107: Suport de Curs-fcmp

realizarii unui tratament complet (in cazul nostru 50/10 = 5 clienti) . Si asta e numarul de clienti pe care iitargetez lunar. Iar daca am cel putin un client in plus pe luna fata de ceea ce am calculat, inseamna cavoi avea si profit si implicit voi recupera investitia mai rapid. Ca sa va faceti o idee in cazul meu am 20de clienti pe luna .- Un alt aspect care tine de businesul de salon. Tot timpul te bazezi in primul rand pe clientela deproximitate. Asta inseamna ca in primul rand potentialul maxim il atingi in zone in care sint persoanecare nu trebuie sa mearga mult pana la salonul iar programul tau de salon este potrivit timpului lor liber.Asa ca inainte de a decide ce vrei sa cumperi gindeste-te unde vrei sa fie locatia. Si de aici deriva siurmaotarea problema care in general falimenteaza un business de genul asta, anume cind decizi undevrei sa-ti faci salonul, uita-te sa vezi ce concurenta ai. Si ami ales ce echipamente si servicii sint inaceste saloane. Pt ca cel mai prost business e sa concurezi un salon care deja functioneaza cupropiile avantaje ale acestuia. Asa ca in loc sa gindesti ca majoritatea 90% dintre cei din acestbusiness (anume imi iau aceleasi echipari si pun pret mai mic) mai bine gindeste strategic si anume sa fiunic si sa poti oferi ceva diferit. Si la un pret mai mare. Asa iti poti oferi un avantaj major. Ai ceva nou,un pret mai mare inseamna o calitate mai mare, si tu targetezi clientela care cauta calitate si nupret.4. Imi atrag clienti cu pretul mic!Aceasta decizie de business este cea mai paguboasa. In primul rand ca fiind la inceput beneficiezi deavantajul unui lucru nou. Cu totii incercam un lucru nou cind il vedem. Daca decidem sa-l utilizam incontinuare, este deoarece ne place, nu pt ca este mai ieftin. Nu are sens sa intru in detalii, dar exemplific cucola si pepsi. Pepsi face promotii cu pret mai mic decit cola, cu toate astea nu renunti la cola pt pepsi, pt capur si simplu tie iti place cola. Si cumperi cola atit timp cit raportul satisfactie/pret este decent. Asa e si cusalonul. Ceea ce te intereseaza este in primul rand sa-ti faci o clientela fidela. Aceasta clientela te va ajutasa supravietuiesti. Ei te prefera pe tine. Punct. Si te prefera pt calitate. Daca maresti pretul, ei nu pleaca.Daca vecinul scade pretul, nu pleaca. Ei te prefera pe tine. Asta e ceea ce cauti. Pe de alta parte clientii carecauta pret sint cei mai instabili. Ei cauta pret, nu pe tine. Iar daca pretul tau creste cauta un alt salon undepretul e mai mic. Asa ca pe acesti clienti ii targetezi doar in momentul in care ai un numar de clienti fidelicare iti acopera costurile fixe, iar costul tau marginal pentru clienti noi este redus ceea ce iti permite sa faci opromotie pentru cei care cauta oportunitati.In al doilea rand pretul mic inseamna profit mic. Ca sa mergi cu marja mica trebuie sa faci volum. Sa facivolum inseamna sa ai multi angajati si multe costuri variabile/fixe mari. Apoi ai nevoie de foarte multareclama, pe care daca o scazi din profit s-ar putea sa nu se merite un pret mic. Asa ca atunci cind decizi sascazi pretul, gindeste-te la ce renunti si ce castigi. Mai exact citi clienti noi poti aduce in plus fata de cei pecare deja ii ai, in asa fel incit sa fie profitabil pt tine scaderea de pret. O scadere pret intotdeauna e gindita casa iti aduca mai mult profit, nu mai putin. iar clientii tai fideli nu apreciaza scaderile de pret. ei platescconstant preturile tale, asta inseamna ca pana la scaderea de pret ei u platit mai mult.Aceste considerente trebuie luate in calcul in momentul in care deschizi un salon nou sau chiar si atunci cindai un salon deja si vrei sa-l extinzi.EDUCATIE GENERALAGeneralitati in marketing!În accepțiunea generală, marketingul reprezintă "știința și arta de a convinge clienții să cumpere" .Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social și managerial prin care indivizi sau grupuri de indiviziobțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de produse și servicii având oanumită valoare" . Simplist, marketingul reprezintă "arta și știința de a vinde".Datorită caracteristicilor proceselor de marketing, modalităților de implementare a deciziilor demarketing, acceptiunilor și viziunilor noi asupra elementelor care compun o acțiune de marketing precum șica urmare a nivelurilor diferite de percepție și abordare a acestei componente a economiei de piață,definitiile și explicațiile aduse termenului de marketing sunt variate și permanent adaptate noilor realități alemediului economic.Prima definiție oficială atribuită marketingului a apărut în 1935 și a fost adoptată de NationalAssociation of Marketing Teachers, predecesoare a American Marketing Association. Reconfirmată în 1960,definiția primară a marketingului a rezistat vreme de 50 de ani, până în 1985 când a fost înlocuită.Definiția afost din nou reviziuită în 2004 și descrie marketingul ca o "o funcție organizationala și un set de procesemenite a crea, comunica și pune la dispoziția clienților a valorii și menținerii relațiilor cu clienții sprebeneficiul companiei și al proprietarilor acesteia".Conform politicii oficiale a AMA, definiția este reîmprospătată la fiecare 5 ani pentru a răspunde maibine realităților existente și nevoilor pieței. Cea mai recentă modificare, adoptată în Octombrie 2007 și făcută

Page 108: Suport de Curs-fcmp

publică în Ianuarie 2008, definește marketingul astfel: "(marketing is) the activity, set of institutions, andprocesses for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers,clients, partners, and society at large".O alta definiție, probabil mai simplă și mai generală este: "Marketingul este un proces permanentprin care oamenii sunt încurajați să ia o decizie de cumpărare, de folosire, de urmare sau de conformare aunui produs, serviciu sau valori ale altei persoane. Simplu, daca nu facilitează "vânzarea" unui produs atuncinu este marketing. "Philip Kotler, în cărțile sale inițiale, definește: "Marketing este o activitate menită să satisfacă nevoileși dorințele prin procese de schimbare". Se poate adăuga la definițiile lui Kotler și Norris un răspuns al"Chartered Institute of Marketing" (CIM). Definiția asociației afirmă că marketingul este "procesul managerialde anticipare, identificare și satisfacere a cerințelor clienților într-un mod profitabil". De aceea, marketinguloperativ include procesele de analiză de marketing, dezvoltarea unui nou produs, administrarea ciclului deviață al unui produs, stablirea prețului, administrarea canalului precum și promoțiile.Înainte de apariția analizei de piață, majoritatea companiilor se concentrau pe produse, angajândechipe de vânzători pentru a împinge produsele pe și în piață, fără a lua în considerare nevoile reale alepieței. O organizație orientată spre nevoile pieței și ale clienților mai întâi determină dorințele potențialilor săiclienți și mai apoi construiește produsul sau serviciul. Teoria și practica marketingului sunt justificate princonvingerea conform căreia clienții folosesc un produs/serviciu pentru că au o nevoie, sau pentru căprodusul/serviciu aduce un presupus beneficiu.Două aspecte importante ale marketingului sunt recrutarea de noi clienți (achiziție) șimenținerea/impulsionarea relațiilor cu clienții existenți (administrarea bazei de clienți).După ce un vânzător a trecut de faza de marketing de achiziție prin faptul că l-a convins pe unpotențial client să cumpere, marketingul administrării bazei de clienți devine prevalent. Procesul deadministrare a bazei de clienți începe să schimbe vânzătorul spre construirea unei relații, încurajândlegăturile, i dezvoltarea beneficiilor care l-au determinat pe client să cumpere, ș și îmbunătățindprodusul/serviciul pentru o continuă protejare a afacerii de intervenția competitorilor.Metodele de marketing sunt clasificate de mulți ca fiind științe sociale, în mod particular psihologie,sociologie, și economie. Antropologia are de asemenea o mică, dar în creștere, influență. Prin publicitate, seînrudește cu multe arte creative.Pentru ca un plan de marketing să aibă succes, combinația de cei patru "P" trebuie să reflectedorințele și nevoile consumatorilor din piața țintă. Încercarea de a convinge un segment de piață să cumpereceva ce nu își dorește este foarte costisitor și nu are prea mult succes. Comercianții depind de cercetarea depiață, atât formal cât și informal, pentru a determina ceea ce consumatorii au nevoie și pentru ce ei suntdispuși să plătească. Comercianții speră ca acest proces să le ofere un avantaj competitiv solid. Oferta estede asemenea un lucru foarte important care vine să completeze teoria 4P. O alternativă eficientă și mai puțincostisitoare o constituie cybermarketingul.În cadrul unei organizații, marketingul este funcția de creare, comunicare și livrare către clienti avalorii produsului de bază al companiei sprijinind, astfel, vânzarea. Marketingul are o zon de actiuneǎreferitoare la produs si o zon de actiune referitoare la imagine. Marketingul de produs controleaz produsulǎ ǎde la concepere, lansare până la faza de sfârsit de viată si, eventual, înlocuite cu un alt produs, controlândprodusul atât calitativ (modificări aduse de-a lungul duratei de viată în functie de informatiile de pe piată), câtsi cantitativ – market share. Marketingul de imagine reprezintă acele activităti care creează notorietateaprodusului prin brand sau marcă, folosind actiuni de publicitate si PR.Philip Kotler e de părere ca "marketingul este acea functiune a firmei care identifică nevoi si dorinteîncă nesatisfăcute, le defineste ca atare si le măsoară intensitatea si potentialul de profitabilitate, stabilettecare sunt pietele-tintă pe care le poate servi cel mai bine organizatia, decide asupra produselor, serviciilor siprogramelor adecvate pentru servirea pietelor astfel selectate si le cere tuturor celor din organizatie să segândească la client si să-l servească." Tot acesta afirmă că “Marketingul este acea activitate umanadirectionata spre satisfacerea nevoilor si dorintelor umane printr-un process de schimb”.Popular, "marketing" reprezintă promovarea produselor, mai ales publicitatea si brandingul. Totusi,în limbaj profesional termenul are un spectru mai mare de întelesuri care au ca element comun punerea încentrul atentiei a clientilor. Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorintele unor grupuri de clienti, si, înanumite cazuri, chiar a unor clienti anume. McCarthy a împărtit marketingul în patru segmente de activitate.Topologia lui a devenit universal recunoscută, iar setul lui de 4P a devenit un termen al limbajului.Cei patru P sunt:- Produs: Aspectele de Managementul produselor si Marketingul produselor se ocupă de specificatiile

Page 109: Suport de Curs-fcmp

bunului sau produsului în cauză, si la modul în care relationează la nevoile si dorintele utilizatorului final.- Pret: Se referă la procesul de stabilire a pretului pentru un produs, inclusiv reducerile de pret.- Promovare: Include reclama, relatiile publice, publicitatea si vânzările personale, si se referă la diferitemetode de promovare a unui produs, brand sau companie.- Plasament sau distributie, se referă la modul în care produsul ajunge la client; spre exemplu,plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face referintă la locul undeprodusul sau serviciul este vândut, exemplu regiune geografică sau ramura industrială, si segmentulcăruia se adresează(tineri adulti, familii, companii, oameni de afaceri, femei, bărbati, etc.).Aceste patru elemente sunt de obicei numite marketing mix. Un comerciant poate folosi aceste valoripentru a întocmi un plan de marketing. Modelul celor 4P este folositor mai ales când se foloseste pentruproduse de o valoare redusă. Produsele industriale, serviciile si produsele cu o valoare mare au nevoie demici adaptări ale acestui model. Marketingul serviciilor trebuie să aibă în vedere natura unicitătii serviciilor.Relatia cu clientiiSecretul unei relatii bune cu clientii sta in comunicare. Prin comunicare va asigurati o vizibiliate clarasi distincta a organizatiei in fata clientilor si a concurentilor dumneavoastra. Orice actiune intreprindeti, vaajuta sa va construiti imaginea unei companii serioase, de incredere, moderna, deschisa spre inovatii.Oreputatie solida ii determina pe partenerii dumneavoastra de afaceri sa doresca sa incheie o relatie decolaborare de tip win-win. Totodata, ii convinge pe consumatori sa aiba incredere in marcile companieidumneavoastra.Pastrarea unor relatii cu clientii nu este optionala. Le veti avea mereu, chiar daca doriti sau nu acest lucru.Tineti cont de urmatoarele strategii pentru a va pastra o relatie buna cu clientii:Ascultati ce are de spus clientul. Veti afla informatii interesante pentru a va imbunatati afacerea siserviciile. Lasati-l sa spuna tot ce doreste, pastrati contactul vizual, zambiti-i cat mai des si multimiti-i pentrutimpul acordat. Daca doreste sa vorbeasca despre concurentii afacerii dumneavoastra nu il intrerupeti.Incurajati-l sa va povesteasca despre punctele forte ale serviciilor dumneavoastra dar si despre puncteleslabe daca banuiti ca exista.Puteti face rost de date (precum ziua de nastere a diferitor persoane) in urma unor concursuri undeparticipantii si-au completat datele personale, pe diferite cupoane. Un client care va primi de ziua sa denastere sau de nume o felicitare semnata chiar de dumneavoastra, va ramane placut impresionat si sigur nuva va uita prea usor.Personalizati instrumentele de comunicare.Daca trimiteti o felicitare sau o scrisoare, scrieti direct numele clientului.Evitati formulari de genul:Drag clientStimate Domn/stimata DoamnaFolositi:Stimate Domn PopescuStimata Doamna IonescuOferiti-i clientului dumneavoastra posibilitatea de a va putea contacta oricand. Pentru aceasta, treceti-va pecartea de vizita numarul de telefon la care puteti fi gasit oricand. Si mai ales raspundeti la telefon.Chiar daca simtiti ca sunteti sufocat de atatea apeluri, mai bine va creati o reputatie de persoana carediscuta cu oamenii. Asigurati un telefon automat pentru momentele in care un sunteti la birou. In acest mod,persoana interesata sa ia legatura cu dumneavoastra va poate lasa un mesaj.Evitati sa ii spuneti clientului dumneavoastra:- Va voi suna eu sa va spun- Trebuie sa verific- Nu stiu...- Sunati-ma mai tarziu- Nu va pot ajutaRaspundeti solicitarilor venite din partea clientilor cu aceeasi promptitudine. Nu lasati diferiteleproceduri standard din companie sa va impiedice in rezolvarea unei probleme. Un raspuns rapid spuneclientului ca va pasa si ca il considerati important pentru afacerea dumneavoastra.Dezvoltarea personala - o cale sigura catre reusitaDezvoltarea personala inseamna sa devii constient de abilitatile si competentele pe care le ai, pentru areusi sa realizezi nu doar cerintele jobului, ci si propriile obiective. Aplicarea unui plan personal deperformanta te poate ajuta in cariera si in dezvoltarea personala.Formula de succes in dezvoltarea personala are trei etape:8. constientizeaza ca iti poti depasi limitele;

Page 110: Suport de Curs-fcmp

9. incearca sa te cunosti mai bine;10. treci de la scopul personal la dezvoltarea competentelor.Exista cativa pasi simpli care te pot ajuta sa obtii o dezvoltare personalaarmonioasa:1. Scopul personal: Cine sunt? Incotro ma indrept? Pentru ce traiesc?Raspunsurile pe care le dai la aceste intrebari reflecta stilul tau de viata si iti pot da indicii despre: cum arata cariera ta, dar si viata in afara jobului; care ai vrea sa fie efectele in dezvoltarea personala; cum ai putea evolua in viata si cariera.2. Obiectivul personal: Ce rezultate (masurabile) doresc sa obtin pe termen scurt?Stabilirea unui obiectiv este primul pas concret in dezvoltarea personala. Atat timp cat obiectivele stabilitesunt realizabile si te motiveaza, succesul nu va intarzia sa apara.3. Performanta: Cum as putea sa masor propriile rezultate?Daca vei reusi sa iti cantaresti munca pe care o depui pentru dezvoltarea personala, iti vei da seama derolul pe care il joci in organizatie si de potentialul pe care il ai.4. Actiuni de imbunatatire: Cum pot sa obtin performante?Ceea ce trebuie sa faci se reflecta:· in viata profesionala - printr-o buna cunoastere a organizatiei din care faci parte, a scopuluiacesteia si a cerintelor jobului;· in viata personala - prin identificarea mediului si a pasilor pe care ii ai de parcurs pana ladezvoltarea personala.5. Competente specifice postului: Ce aptitudini si ce comportament trebuie sa am pentru a ajunge ladezvoltarea personala?O buna autocunoastere si intelegerea cerintelor jobului, din punctul de vedere al carierei, te ajuta sa iti daiseama de ce abilitati ai nevoie ca sa iti duci la indeplinire sarcinile. Competentele postului se refera la:- nivelul de gandire;- cunostinte - ce trebuie sa stii;- abilitati - ce trebuie sa fii capabil sa faci;- comportament - principii, norme si valori, atitudini necesare pentru a obtine dezvoltarea personala.Drumul catre dezvoltarea personala si, implicit, catre succes este la indemana ta. Pe masura ce analizezisi intelegi ceea ce ai, ceea ce doresti si poti obtine, rezultatele vor fi reale si cariera ta va urma o caleascendenta.Lucrul in echipaS-au scris multe despre echipa care se formeaza la locul de munca � acea minunata notiune cuprivire la oameni lucrand cu bucurie impreuna si avand drept rezultat o productivitate sporita, spre binelefirmei si al lor. Tot ceea ce le trebuie: un alt fel de instruire, niste exercitii de sudare a colectivului, un scopcomun si o serie de obiective.Dar chiar asa stau lucrurile? Chiar te poti astepta ca o mana de oameni sa se arunce intr-o atmosfera deechipa si sa �infloreasca� glorios? Tocmai in aceasta lume competitiva, in care a umbla cu dedesubturipentru a-ti intari pozitia si a-ti castiga promovarea e ceva la fel de obisnuit ca drumul spre locul de munca?Da, insa e vorba de incredere. Ganditi-va: cat de bine va cunoasteti colegii de munca si cata incredere avetiin ei?In cazul relatiilor personale, increderea se poate dezvolta in functie de timpul de cand cunoastem pecineva, de reactia instinctiva trezita de persoana in cauza, de felul cum am perceput-o cand am avut nevoiede ea. Ii alegem pe cei cu care ne petrecem timpul intr-un mod personal, de obicei intr-o atmosfera relaxata,lipsita de rivalitati si amenintari.Nu-i putem alege pe cei cu care lucram zilnic. Si � sa recunoastem � celemai multe locuri de munca sunt departe de a fi lipsite de animozitati intre angajati. Prin urmare, cum potiincuraja increderea intr-un cadru in care nu tu ai ales participantii, iar nivelul stresului este ridicat?Haideti sa vedem ce inseamna notiuni ca maturitate, responsabilitate reciproca, interdependenta,controlul starii conflictuale, comunicare, incredere in capacitatea de a depasi obstacolele, asumarea riscurilorsi implicare.1. Maturitatea � este cheia increderii care se cladeste odata cu echipa. Cel care apartine unei echipetrebuie sa fie suficient de matur pentru a lua in considerare o parere sau o personalitate, in functie de cumaceasta afecteaza colectivul; nu doar cum l-ar atinge pe fiecare. Maturii sunt capabili si sa discearna parereaechipei fata de una dintre ideile lor, in paralel cu opinia echipei fata de ei personal. De asemenea, isi potmentine parerea buna despre sine chiar cand ceilalti sunt in dezacord cu ei si nici nu devin isterici, paranduli-se ca echipa vrea �sa-i termine�.2. Responsabilitatea reciproca � nu este un lucru pe care am fost obisnuiti sa-l acceptam la locul de

Page 111: Suport de Curs-fcmp

munca. Pornind de pe bancile scolii si trecand prin mai multe locuri de munca, am fost recompensati pentruperformantele personale, si nu pentru realizarile grupului. Multor oameni le este greu sa recunoasca faptulca reusita si avansarea lor sunt � fie si partial � meritul celorlalti. Adesea, unii nu cred ca si colegii lor fac omunca serioasa ori de calitate.3. Interdependenta � o alta trasatura care nu se gaseste �de-a gata� in societatea noastra (cu exceptiafamiliei, in unele cazuri). Suntem invatati sa ne ferim de �Number One� si sa nu fim surprinsi cand altii nelasa de izbeliste. Totusi, studiile au aratat ca doua (sau trei, sau patru, sau cinci) capete sunt mai bune decatunul singur. Interdependenta este extrem de importanta pentru bunul mers al unei echipe, fiindca nici unmembru al ei nu valoreaza cat intreaga echipa.4. Controlul starii conflictuale din pacate, prea des totul se preschimba intr-o incercare de evitare. Membriiunei echipe isi dau seama ca este cu mult mai bine sa se ocupe din vreme de un conflict, atunci cand sta saizbucneasca, decat sa-l lase sa se umfle odata cu trecerea timpului. Putin disconfort care este resimtit acumeste minor fata de o izbucnire de mai tarziu. Increderea nu poate inflori intr-o atmosfera ostila. Intr-o echipa,fiecare membru vine cu un stil diferit de a controla starea conflictuala. Este foarte important sa se stabileascaniste reguli de baza pentru grup si cel mai important lucru va fi sa se tina sub control toate disputele intr-unmod cat se poate de prompt. De fapt, lipsa unui acord de pareri este o componenta naturala si sanatoasa aprocesului de constituire a echipei, daca este controlata asa cum se cuvine.5. Comunicarea iata piatra de temelie a oricarei intreprinderi reusite, incluzand incredere si alcatuirea uneiechipe. Desi este usor sa recunosti o comunicare sincera, deschisa, e greu sa o intemeiezi. Intr-o echipa,fiecare ar trebui incurajat sa vorbeasca deschis intr-un mod constructiv si fara sa-i atace pe colegi, deoarecefiecare vine cu propriul sau stil de a comunica. Iarasi, un lucru important este stabilirea unor reguli ca: Nimicnu iese din camera asta, in afara de cele stabilite de comun acord si care nu sunt tabu. Increderea va crestemai repede daca fiecare simte ca echipa este un forum pentru a-si dezvolta ideile si o fereastra pentru avedea gandurile celorlalti.6. Increderea in capacitatea de a depasi obstacolele aceasta credinta sau atitudine pozitiva este crucialapentru succesul unei echipe. Adesea, echipele se formeaza tocmai pentru a depasi obstacole si a rezolvaprobleme. Trebuie sa existe o incredere reciproca in cadrul colectivului. Cine nu crede in notiunea de echipava declansa o stare negativa in ceilalti, care va sapa timpul si energia echipei. Mai ales daca i se pare ca eaeste o pierdere de vreme si ca nu va merge in veci.7. Asumarea riscurilor ca afinitate e in stransa legatura cu cele de pana acum. Toate notiunile discutateanterior implica si asumarea unui risc oarecare. Oamenii se pot impotrivi celor care risca, fie prin natura lor,fie datorita unor experiente trecute. Pentru unii, asumarea riscurilor este dificila, existand teama sa nu le fiefurate ideile. Succesul si bunul mers al unei echipe consta in obisnuinta fiecarui membru de a-si asuma unanume risc, pentru a lasa loc increderii sa se dezvolte.8. Implicarea si preocuparea pentru alcatuirea unei echipe este la indemana oricui si este necesara laconsolidarea increderii. Daca lipseste macar un singur fir, manunchiul va avea de suferit. Toti trebuie sa fieincredintati ca vin la lucru gata pregatiti si concentrati asupra problemelor de rezolvat.In sfarsit, adevaratii lideri de echipa vor acorda mai multa atentie faptelor si mai putina spuselor. Nupoti cladi incredere si buna reputatie din cutite si pahare, adica numai pe planuri. Sa nu uitam ca a consolidaincrederea si structura unei echipe inseamna foarte mult, atat pentru fiecare individ in parte, cat si pentrubinele intregii firme.