SUPORT DE CURS MANAGEMENTUL RESURSEI...

of 37 /37
1 Manager de proiect PLOPEANU Ileana SUPORT DE CURS MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE în cadrul proiectului POCU/227/3/8/116943 “Resurse umane competitive în domenii de specializare inteligentă din regiunile Sud Vest Oltenia şi Sud Muntenia” Craiova 2018

Embed Size (px)

Transcript of SUPORT DE CURS MANAGEMENTUL RESURSEI...

 • 1

  Manager de proiect

  PLOPEANU Ileana

  SUPORT DE CURS

  MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE

  în cadrul proiectului POCU/227/3/8/116943

  “Resurse umane competitive în domenii de specializare inteligentă

  din regiunile Sud Vest Oltenia şi Sud Muntenia”

  Craiova

  2018

 • 2

  Elaborat de:

  PĂUNESCU MEGDONIA – FORMATOR

  ZDRANCOTĂ MONICA - FORMATOR

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii

  Europene sau a Guvernului României

 • 3

  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

  ELABORAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR DE RESURSE UMANE

  “Dacă doriţi să construiţi o navă, nu căutaţi oameni pentru a aduna lemn, nu împărţiţi munca şi nu daţi

  ordine. În schimb, învăţaţi-i ce inseamnă să tânjeşti după marea nesfârşită.”

  Antoine de Saint-Exupery

  Donelly (1992) definea managementul resurselor umane ca fiind procesul de realizare a obiectivelor

  organizaționale prin atragerea, reținerea, dezvoltarea, îndepărtarea și utilizarea corectă a resurselor umane într-

  o organizație.

  Conform Adriana Bădescu, Codruţa Mirci, Gabriela Bogre: ”Organizația este un grup de persoane care lucrează

  împreună pentru a realiza un scop comun (Funcțiile organizației sunt:

  funcția comercială – aprovizionare, vânzare, marketing

  funcția de producție

  funcția financiară

  funcția de resurse umane (sau de personal)

  funcția de cercetare-dezvoltare.”

 • 4

  Managementul resurselor umane (MRU) este o abordare strategică şi coerentă a modului în care sunt gestionate

  cele mai importante resurse ale organizaţiei – oamenii.

  Dintre activitățile componente ale procesului de management al resurselor umane:

  planificarea resurselor umane – evaluarea necesarului de personal / evaluarea personalului actual,

  previzionarea necesarului de personal în perspectivă, realizarea planurilor de a angaja sau de a

  reducere/restructura numărul angajaților

  recrutarea – căutarea unor persoanelor calificate pentru ocuparea diferite posturi

  selectarea – testarea şi intervievarea candidaților în vederea angajării celui mai bun candidat

  orientarea – susținerea și facilitarea integrării noilor angajați în organizație

  instruirea/formarea continuă şi dezvoltarea – realizarea unor programe care să-i ajute pe angajați să își dezvolte

  competențele pentru realizarea sarcinilor ce le revin conform fișei postului

  evaluarea performanțelor – realizarea procesului de evaluarea activității angajaților pe baza criteriilor de

  evaluare elaborate

  recompensarea – valoarea salariului, alte recompense

  dezvoltarea în carieră – promovarea, transferul, plecarea sau angajaților.

  DE CE POLITICI?

  Susținerea organizațiilor în care ne desfășurăm activitatea pentru a opera mai eficient într-un

  mediu complex, provocator și într-o lume în schimbare rapidă

  MANAGEMENT STRATEGIC ÎN CONTEXT EUROPEAN

  Prevalează:

  Anii 1970-1980

  După 1980 După 2008

 • 5

  PLANIFICAREA

  STRATEGICĂ

  (Perioada definită ca NPM -

  New Public Management/ Noul

  management public)

  PLANIFICAREA STRATEGICĂ

  CA PARTE A UNUI PROCES DE

  MODERNIZARE

  DE LA PALNIFICAREA

  STRATEGICĂ LA STRATEGII ȘI

  CAPACITATE STRATEGICĂ

  Focalizare pe:

  • REZULTATE • IMPACT • PROCESE-CALITATE-

  PERFORMANȚĂ

  • BENEFICIARII

  SERVICIILOR/

  CONSUMATOR

  • NEVOILE CETĂȚEANULUI • BENEFICIAR

  • ADAPTARE LA

  FORȚELE GLOBALE

  COMPETITIVE

  Politicile și, implicit, managementul strategic reprezintă instrumentul pentru dezvoltarea durabilă și stabilitatea

  societății democratice.

 • 6

  GUVERNANȚĂ

  La nivelul Uniunii Europene se vizează noi sisteme de guvernanță în țările membre. În această accepțiune,

  termenul de guvernanță (relativ nou intrat în vocabularul limbii române) nu are înțelesul de guvernare –

  conducere la nivelul guvernului, care guvernează.

  Boyer (1990, p. 51) susține că societatea contemporană se mișcă de la guvernare către guvernanță pe care o

  definește ca fiind „...acțiunea guvernului plus interacțiunea ei cu partenerii nonguvernamentali în procesul de

  guvernare, adică în relația lor colectivă cu economia și politicile publice”.

  Guvernanță înseamnă că că membrii comunității sunt participanți la decizii, nu numai persoanele pentru care se

  aplică deciziile. Mai mult, membrii comunității sunt cei care condiționează direct sau indirect deciziile.

  Guvernanța, în sens larg, se referă la procesul de elaborare a politicilor (formularea, implementarea,

  monitorizarea și evaluarea acestora) și la schimbările pe care acestea le produc.

  Guvernanța reprezintă ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care

  organizația/instituția/compania este condusă și controlată. Aceste principii determina eficiența și eficacitatea

  organizației.

 • 7

  Cartea Albă a Guvernanței Europene (2001) propune negocierea colectivă a deciziei, dând o nouă perspectivă

  puterii, respectiv dispersarea acesteia prin implicarea rețelelor interactive, acțiune colectivă, prin implicarea

  reprezentanților societății civile, a mediului de afaceri, a beneficiarilor.

  Această guvernanță trebuie să se manifeste prin elaborarea şi aplicarea unor politici mai bune, mai eficiente ca

  urmare a colaborării cu instituțiile europene. Din perspectiva Cartei, guvernanța implică, totodată, creșterea

  calității legislației europene, contribuind la simplificarea și eficientizarea acesteia. Se dorește, de asemenea, ca

  Uniunea Europeană trebuie să contribuie la dezbaterea referitoare la guvernanța mondială și să joace un rol

  important în ceea ce privește modul de funcționare a instituțiilor internaționale.

  Pornind de la etimologia cuvântului guvernanță, „kybernaien” în greaca veche care însemna conducerea corabiei

  pe mare, cuvânt ce a stat la originea latinului „gobernace”, preluat apoi in mai multe limbi. Ce înseamnă a

  conduce o corabie pe mare, evident fixarea poziției, stabilirea destinației, analiza mediului înconjurător care o

  poate afecta, luarea deciziei

  Guvernanța în orice organizație/ instituție/companie conduce la protejarea și armonizarea intereselor tuturor

  părților interesate – acționari, conducere, personal si organizațiile/instituțiile/ companiile care le reprezintă

  interesele, clienți si parteneri de afaceri, furnizori, autorități centrale si locale, reglementatori si operatori ai

  piețelor de capital etc.

  Este nevoie de o cultură a guvernanței, pentru a crește eficiența politicilor.

  Cultura guvernanței:

 • 8

  Viziune – capacitatea de a anticipa aspectele și problemele viitoare, inclusiv premisele critice, pe baza

  datelor, informațiilor și tendințelor , și de a dezvolta politici care anticipează schimbarea, cu luarea în

  considerare a necesarului de resurse.

  Transparență - acțiunile, deciziile și procesele de luare a deciziilor sunt deschise și cunoscute celorlalte

  părți interesate, inclusiv societatea civilă.

  Capacitate de reacție – capacitatea și flexibilitatea de a răspunde rapid la schimbările din societate, cu

  luarea în considerare a așteptărilor societății civile pentru identificarea interesului public general,

  precum și de a - ți analiza în spirit critic propriul rol.

  Responsabilitate – măsura în care acțiunile și deciziile sunt corelate cu obiective clar definite și

  împărtășite/asumate de toți membrii.

  Respectarea legii și a normativelor- transparența și întărirea normativelor, legilor, codurilor.

  Eficiență și eficacitate - implementarea de măsuri care să garanteze că rezultatele satisfac intențiile

  pentru care au fost elaborate și implementate politicile publice, calitate la cel mai bun cost etc.

  POLITICA DE RESURSE UMANE

  Politicile de resurse umane asigură succesul oricărei organizații.

  Misiunea oricărui departament de resurse umane trebuie să se raporteze la asigurarea organizației cu angajați

  competență și motivați, care să contribuie, prin activitatea lor, la realizarea eficientă a obiectivelor

  organizaționale și la creșterea performanțelor.

  Etapele necesare pentru elaborarea unei politici eficiente de resurse umane

  Analiza culturii organizaționale, a valorilor organizaționale și a valorilor personale ale membrilor

  organizației;

  Analiza politicilor deja existente, la nivelul organizației, în domeniul resurselor umane (atât cele

  formale, dar și informale – comportamentul personalului pe niveluri ierarhice, inter – relaționarea,

  comunicarea, atitudini, proceduri etc., explicite si implicite, scrise si nescrise);

  Cunoașterea prevederilor legislative si normative în domeniul politicilor de personal;

  Larga consultare a managerilor și a angajaților;

  Realizarea analizei și a diagnozei privind problema pe care politica de resurse umane o abordează;

  Elaborarea scopului politicii, a obiectivelor generale și specifice;

  Identificarea beneficiarilor direcți și indirecți;

  Stabilirea variantelor de soluționare a problemei;

 • 9

  Deciderea variantei de soluționare a problemei;

  Elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea politicii;

  Elaborarea planului de monitorizare, evaluare a politicii.

  Adoptarea/formalizarea politicii.

  Activitate practică

  Pornind de la ciclul culturii guvernanței, prin raportare la managementul resursei umane și la misiunea

  departamentului de resurse umane și, nu în ultimul rând de la experiența dumneavoastră, vă rugăm identificați

  cel puțin 3 caracteristici ale unei politicii de resurse umane. Următoarele întrebări vă vor ajuta:

  Cu ce ar trebui să fie în concordanță politica de resurse umane a organizației?

  Ce ar trebui să reflecte o politică de resurse umane a unei organizații?

  Ce ar trebui să respecte orice politică în domeniul resursei umane?

  Cum ar trebui să fie concepută și de cine?

  Cu ce ar trebui să se coreleze?

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  Politica de resurse umane caracteristici:

  Decurge din strategia organizației;

  E în concordanță cu obiectivele organizației;

  Reflectă și susține valorile organizației;

  Respectă prevederile cadrului legal;

  Este clar formulată;

  Este concepută cu implicarea cât mai larga a angajaților organizației;

  Este corelată cu obiectivele celorlalte departamente din organizație;

 • 10

  Politica de resurse umane

  1) Instituţia iniţiatoare

  2) Formularea problemei

  3) Denumirea politicii

  4) Scop

  5) Obiective generale/obiective

  specifice

  6) Beneficiari

  7) Variante de soluționare

  8) Procesul de consultare

  9) Varianta de soluționare

  recomandată

  Prezentarea variantei

  Termene preconizate de

  realizare

  Buget estimat

  Politica de resurse - Plan de acţiuni pentru varianata de soluţionare propusă

  Obiectiv general 1.

  Obiectiv specific 1.1.

  Activitate necesară

  implementării

  Termen de

  realizare Responsabil Buget Rezultate

  Raport de

  monitorizare Raport de evaluare

 • 11

  ACTIVITATEA 1:

  Obiectiv specific 1.2.

  ACTIVITATEA 1:

  ACTIVITATEA 2:

  ACTIVITATEA…

  Obiectiv specific 1.3.

  ACTIVITATEA 1:

  ACTIVITATEA 2:

  ACTIVITATEA 3:

  Obiectiv general 2

  Obiectiv specific 2.1

  ACTIVITATEA 1

  ACTTIVITATEA …

 • 12

  Studiul Eurydice, elaborat între anii 2002 și 2005, privind profesiunea identifică șase arii majore inter-

  relaționate, strategice, de interes, care conduc la atractivitatea și statutul profesional: Formarea inițială,

  Inserția profesională, Dezvoltarea profesională, Normarea și îndatoririle profesionale, Salariile și

  promovarea în carieră și Cererea și oferta de pe piața muncii.

  RECRUTAREA PERSONALULUI

  Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care posedă caracteristicile solicitate de posturile vacante

  şi de atragere a acestora în cadrul organizaţiei.

  Recrutarea de personal poate fi:

  1. strategică – corespunde unor nevoi strategice pentru un segment pentru care se pot asigura locuri de munca

  mai durabile, motivante și recompensatorii ;

  2. temporară – corespunde unor nevoi care apar pentru o perioadă de timp, de obicei determinetă de transferuri,

  detașări, concedii pre- și post – natale, studii, demisii etc.;

  3. sistematică ( permanentă ) – în special pentru firmele mari, pentru extinderea activității etc.;

  4. spontană – atunci când apare o nevoie urgentă de personal.

  Întrebări cheie în recrutarea personalului:

  1. De ce fel de oameni are nevoie organizația pentru a avea performanță și implicit a fi un competitor de succes

  în domeniul de activitate?

  2. Ce trebuie să făcut pentru a atrage, dezvolta și păstra acest tip de oameni?

  Recrutarea personalului poate fi făcută, atât din interiorul organizației, cât și din afara acesteia.

 • 13

  Criteriile esențiale, pe baza cărora se face recrutarea:

  În ceea ce privește experiența, aceasta nu întotdeauna reflectă sau implică competența, aceasta nu ar trebui să se

  constituie, în procesul de recrutare într-un criteriu cheie. Dacă este un criteriu cheie, atunci ar trebui, în procesul

  de selecție, identificat modul în care acesta poate fi dovedită practic. Uneori, există riscul ca persoanele cu

  experiență într-o profesie să ajungă la auto-suficiență, care este cel mai pericolos factor și cea mai importantă

  barieră în dezvoltarea profesională și în învățarea pe tot parcursul vieții.

  Recrutarea implică:

  COMPETENȚA

  POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE

  EXPERIENȚA

 • 14

  Recrutarea urmărește:

  - Alegerea de pe piaţa muncii a unui număr cât mai mare de candidaţi pentru a participa la selecție și pentru a

  putea selecta candidaţii cu o pregătire cât mai bună.

  - Alegerea candidaţilor cu pregătire de specialitate superioară, şi care manifestă interes față de organizaţie.

  - Ocuparea posturilor într-un termen cât mai scurt și, desigur, cu resurse/costuri cât mai mici.

  Activitate parctică:

  Vă rugăm stabiliți cel puțin două obiective pentru recrutarea de personal în organizația dumneavostră.

  Instrumente utile în procesul de selecție

  Monografiile profesionale – sunt instrumente care circumscriu, cu mare precizie, poziţia unei

  profesii într-o organizaţie, exigenţele ei profesionale şi umane.

  Monografia profesională cuprinde următoarele:

  - denumirea sau titlul funcţiei ;

  - locul în nomenclatorul de profesiuni;

  - organizaţia, departament, sector, secţie;

  - număr de pesoane încadrate;

  - obligaţii profesionale (subaltern/superior);

  - nivelul de dificultate al activităţii (responsabilităţi, cunoştinţe profesionale, experienţă, nivelul de salarizare,

  orarul de muncă, standardele de activitati, muncă individual sau/și în echipă, muncă izolată etc.);

  - orice alte informații considerate utile.

  Manualul sau cartea angajatului, care oferă informaţii despre:

  - nivelul de salarizare;

  - facilităţi acordate angajatului;

  - modul de rezolvare a problemelor personale ale angajatului;

  - planuri de economii;

 • 15

  - ajutor de boală;

  - ajutor medical de urgenţă etc.

  Metoda Afișarea postului , „ Job – posting” – angajaţii pot fi înştiinţaţi despre funcţiile vacante prin afişare,

  intra-net, publicaţii, radio sau televiziune etc. aceștia pot ei înșiși candida sau populariza oportunitatea de

  angajare pe un post vacant.

  Planificarea resurselor umane

  Activitate practică, (I)

  Vă rugăm, după parcurgerea definițiilor date de teoreticieni și practicieni în managementul resurselor

  umane, să identificați câteva caracteristici /componente ale Planului de resurse umane.

  Nicola Dowds descrie planificarea resurselor umane sau a forței de muncă ca fiind o abordare sistematică în

  vederea identificării, pe bază de date și informații, a combinației/ mix-ului de abilități și oameni de care

  organizația are nevoie pentru a-și realiza scopul și obiectivele cu bugetul existent și prin raportare la obiectivele

  strategice ale organizației.

  Universitatea Ballarat (2013) definește planificarea resursei umane ca pe ”un process continuu de șlefuire a

  profilului personalului”pentru a se asigura că personalul de a atinge obiectivele prezente și viitoare ale

  univiersității.

  Rouse (2013) definește planificarea resursei umane ca fiind un set de proceduri pe care o organizație le poate

  implementa pentru a menține cei mai eficienți angajați posibili, pentru a maximiza profitul și a-și asigura

  succesul pe termen lung.

  Unii teoreticieni definesc planul de resurse umane ca fiind cei trei P, în engleză ”3 Right”, omul potrivit la locul

  potrivit, la timpul potrivit (right people, right place, right time)

  Definiția general acceptată, dar care nu transmite mesajul de calitate și succes în perspectivă, este aceea că

  planificarea resurselor umane este procesul prin care se identifică cerințele de resurse umane ale unei organizației

  şi se elaborează planurile de îndeplinire a cerinţelor respective.

  Necesarul de resurse umane este exprimat atât în termeni cantitativi (câţi oameni?), cât şi în termeni calitativi

  (ce fel de oameni?).

  Planificarea resurselor umane face parte integrantă din planificarea activităţii economice a organizaţiei.

 • 16

  Activitate practică (II)

  Sarcina 1. Listați caracteristicile/componentele Planului de resurse umane identificate ca urmare a

  lecturării definițiilor date acestuia:

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………

  Sarcina 2. Reflectați câteva minute la 2 -3 factori care ar putea influența planificarea resurselor umane

  și listații mai jos:

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………

  Factorii care influenţează planificarea resurselor umane:

  organizaţia – mediul intern, politicile acesteia, procesele de resurse umane din organizaţie, etc.

  mediul extern – piaţa muncii, cu caracteristicile specifice zonelor geografice, şi tipurile de posturi.

  Obiective urmărite în planificarea resurselor umane:

  atragerea şi păstrarea numărului necesar de oameni, cu aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele necesare;

  dezvoltarea unei forţe de muncă flexibile, bine pregătite;

  reducerea dependenţei de piaţa muncii (în special când există un deficit într-un anumit domeniu de calificare) ;

  îmbunătăţirea utilizării personalului;.

  crearea posibilităţii de anticipare a potenţialelor surplusuri sau deficite de personal.

  Previzionarea cererii şi a ofertei de personal

  Previzionarea cererii și a ofertei implică:

  estimarea nevoilor viitoare de resurse umane (ţinând cont de strategia economică a organizaţiei)

  estimarea ofertei de resurse umane (luând în considerare atât piaţa muncii „externă”, cât şi cea

  „internă”).

 • 17

  Analiza fluctuaţiei de personal are scopul de a previziona pierderile viitoare de personal şi de a identifica

  cauzele acestora.

  Metode de măsurare a fluctuației de personal:

  Măsurarea fluctuației de personal – calcularea procent între numărul de angajaţi care părăsesc

  organizaţia într-o perioadă dată de timp şi numărul mediu al angajaţilor pe perioada dată.

  Rata de rămânere în organizație - proporţia angajaţilor intraţi în organizaţie pe parcursul unei perioade

  de timp date, care rămân în organizaţie după un anumit număr de luni sau ani.

  Analiza vechimii în organizație

  Planul de dezvoltare – implică identificarea categoriilor de angajaţi/angajați a căror dezvoltare

  profesională va fi susţinută, precum și stabilirea programelor de formare sau instruire necesare pentru

  dezvoltarea profesională.

  Planul de recrutare – identifică nevoile de personal și stabilește sursele şi metodele de recrutare şi

  selecţie .

  Planul de păstrare/ menținere a personalului (retention plan)- analiza motivelor pentru care membrii

  organizaţiei părăsesc organizația şi stabilirea acţiunilor necesare pentru contracararea acestora

  Planul de flexibilizare – identificarea şi folosirea de modele flexibile de lucru (de ex: orar flexibil de

  lucru; îmbunătăţirea utilizării capacităţilor şi abilităţilor angajaţilor; apelarea la angajaţi temporari;

  apelarea la subcontractori sau consultanţi etc.)

  Planul de reducere a numărului de personal– identificarea numărului de angajaţi ce vor fi disponibilizaţi,

  metodele utilizate pentru realizarea efectivă a disponibilizării, termenii în care se va desfăşura etc.

 • 18

  RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI

  Aplicație practică

  Vă rugăm să identificați și alți factori interni şi externi ai recrutării (care influențează procesul de recrutare)

  decât cei menționați mai jos:

  Condiţiile şi schimbările de pe piaţa muncii (intrarea pe piaţa de muncii a forţei de muncă

  feminine sau de vârstă înaintată, tendinţele demografice etc)

  Facilități locale ( de ex. transportul) sau atracția zonei/localității

  ANALIZA POSTURILOR PLANIFICAREA

  PERSONALULUI

  NATURA ȘI CERINȚELE POSTULUI NUMĂR POSTURI CE TREBUIE

  OCUPATE

  RECRUTARE

  TOTAL SOLICITANȚI CALIFICAȚI/ CARE CORESPUND

  CERINȚELOR POSTULUI

  SELECȚIE

  SURSE (Ce

  informații? De

  unde?)

  UNDE?

  CUM?

  RESURSE?

 • 19

  Cadrul legislativ și normativ

  Sindicatele

  Reputaţia organizaţiei

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………

  Poate fi foarte utilă, putem spune necesară o analiză a tuturor acestor factori care pot atrage sau îndepărta

  candidații și mai alea candidații competitivi.

  Recrutarea resurselor umane are în vedere şi analiza posturilor şi proiectarea muncii. Acest fapt înseamnă că

  persoana ce recrutează trebuie să deţină informaţii necesare referitoare la caracteristicile postului la calităţile

  viitorului deţinător al acestuia.

  Recrutarea personalului urmează planificării resurselor umane. Acestea înseamnă că efortul de recrutare al unei

  organizaţii şi metodele ce trebuie folosite sunt dependente de procesul de planificare a resurselor umane şi de

  cerinţele specifice posturilor ce urmează să fie ocupate.

  Cu alte cuvinte, cunoaşterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea acestuia, permite desfăşurarea în

  bune condiţii şi cu mai multe şanse de succes a procesului de recrutare.

  Întrebări cheie în recrutarea pentru ocuparea unei poziții:

  Este necesar să se realizeze recrutarea?

  De ce este necesară poziţia?

  Ce roluri şi responsabilităţi presupun această poziţie?

  Unde se va poziţiona în organizaţie?

  Ce experienţă şi competenţe sunt necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor aferente postului?

  Este posibil ca responsabilităţile postului să fie îndeplinite de o altă persoană din cadrul organizaţiei?

 • 20

  Alternative posible pentru situația în care răspunsul la întrebările de mai sus relevă faptul că nu este necesară

  recrutarea:

  Reorganizarea - reorganizare a unei echipe sau a unui departament din cadrul organizației, posibilitatea

  existenței unor angajaţi care pot și doresc să aibă responsabilităţi suplimentare sau care ar putea să preia toate

  sau o parte din responsabilităţile postului.

  Externalizarea - subcontractarea sau ocuparea postului de un freelancer. În situația în care există posturi posturi

  vacante şi, în special, dacă aceste posturi nu sunt esențiale pentru structura organizaţiei, alternativa externalizării

  poate fi o variantă.

  Automatizarea - posibilitatea automatizării unor activităţi ca alternativă la angajarea unei persoane.

  Tipul postului - posibilitatea angajării unei persoane cu jumătate de normă.

  Pentru eficiența investiri resurselor/costurilor, alternativele trebuie analizate ori de câte ori se vacantează sau

  apare un post vacant.

  Aplicație practică:

  Vă rugăm reflectați și identificați resursele/costurile pe care o recrutare le implică?

 • 21

  Recrutarea ca proces de triere:

  Piața muncii

  RECRUTARE

  SOLICITANȚI

  SELECȚIE

  PERSONAL ANGAJAT

  REȚINERE

  PERSONAL

 • 22

  Etapele procesului de recrutare şi selecţie sunt:

  Definirea cerinţelor – realizarea fişelor de post şi a cerinţelor aferente; stabilirea termenilor şi a condiţiilor de

  angajare;

  Atragerea candidaţilor – luarea în considerare şi evaluarea surselor alternative de candidaţi, din interiorul şi

  din afara companiei; realizarea de anunţuri; eventual, folosirea agenţiilor şi a consultanţilor;

  Selectarea candidaţilor – selecţia CV-urilor, intervievare, evaluarea candidaţilor, ofertarea, referinţe,

  realizarea contractelor de angajare.

  Procesul de recrutare a Resurselor Umane este legat indisponibil de multe alte activităţi de personal ca de

  exemplu: evaluarea performanţelor, recompensele angajaţilor, relaţiile cu angajaţii, pregătirea sau dezvoltarea

  personalului.

  Astfel, candidaţii cu pregătire corespunzătoare, au în general performanţe mai bune, iar existenţa în cadrul

  organizaţiei a unor preocupări permanente pe linia performanţelor implică identificarea şi atragerea unor

  candidaţi cât mai competitivi.

  SELECȚIA

  Organizaţiile în general şi firmele în special trebuie să acorde o foarte mare atenție selecţiei personalului, nu

  numai pentru că este costisitoare, dar pentru că performanța organizației poate fi grav afectată dacă nu se respectă

  principiul 3P, omul POTRIVIT la locul POTRIVIT la momentul POTRIVIT.

  Selecţia reprezintă procesul de identificare din ansamblul candidaţilor, a persoanei sau persoanelor care

  corespund cerinţelor organizaţiei şi care reprezintă cel mai mare potential profesional. În cadrul selecţiei,

  managerii trebuie să determine dacă abilităţile şi cunoştinţele candidaţilor sunt adecvate postului solicitat.

  Selecţia resurselor umane trebuie abordată de organizaţie din mai multe perspective:

  • economică, selecţia crează premisele unui randament sporit, poate conduce la creşterea calității forţei de muncă

  și implicit la creşterea calității muncii etc.;

  • psihologică va avea în vedere interesele angajaţilor, aptitudinile individuale variabile, nivelul de aspiraţie,

  motivaţia angajaţilor etc.;

  • sociologică a selecţiei, va avea în vedere repartizarea corectă pe locuri de muncă şi relaţiile din

  cadrul grupului de muncă;

  • medicală va aduce în discuţie contraindicaţiile nete pentru anumiţi candidaţi de a ocupa unele posturi.

 • 23

  Evaluarea dosarului de candidatură

  Se poate întâmpla ca în multe cazuri intervievarea tuturor solicitanţilor să consume foarte mult timp sau să fie

  chiar imposibilă. Acesta este motivul pentru care, deseori, sortarea candidaţilor se face pe baza dosarului de

  candidatură care include în principiu următoarele documente: formularul de candidature pus la dispoziţia

  candidatului de către firma care organizează concursul, un curriculum vitae, o scrisoare de intenţie, referinţele,

  o fotografie recentă a candidatului ( dacă este solicitată ), alte date semnificative despre candidatura respectivă.

  Formularul de candidatură este completat de fiecare candidat şi conţine, în general următoarele informaţii:

  numele, adresa, sexul, starea civilă, naţionalitatea, vârsta, studiile, experienţa de muncă, informaţii care se referă

  la personalitatea candidatului, apartenenţa la organizaţii profesionale, publicaţii, premii şi distincţii primite,

  motivul pentru care doreşte un post în firmă.

  Apariţia formularului de candidatură a fost necesară deoarece CV-urile evidenţiază calităţile potenţialului

  angajat, dar sunt scrise într-o manieră personală care nu permite o comparare facilă a acestora de către angajator.

  Scrisoarea de intenţie, care se mai numeşte şi scrisoare de ofertă, de introducere sau de prezentare, are ca

  obiectiv să-l determine pe angajator să se oprească asupra CVului care o însoţeşte şi asupra ofertei candidatului.

  Această scrisoare va fi scrisă de mână şi nu dactilografiată, deoarece scrisul poate oferi multe informaţii despre

  candidat.

  Posibile criterii pentru analiza unei scrisori de intenţie:

  1. Forma de prezentare

  - să fie adecvată scopului urmărit;

  - să respecte regulile de prezentare ale corespondenţei oficiale.

  2. Conţinutul propriu-zis

  - să evidenţieze întreprinderea şi postul vizat;

  - să specifice cum a luat la cunoștință că organizația are un post vacant;

  - să conțină obiectivul pentru care candidatul dorește să ocupe postul vizat

  - să prezinte ce o/îl recomandă pentru postul vizat, fără a relua informațiile care se găsesc în CV;

  - să prezinte atuurile candidaturii;

  3. Modul de exprimare;

  - textul să fie scurt şi concis;

  - stilul să fie direct şi simplu;

  - ortografierea şi vocabularul.

 • 24

  Selecţia resurselor umane este procesul de alegere a celui mai potrivit candidat pentru a ocupa un anumit post,

  folosindu-se criterii specifice. La baza selecţiei stau: pregătirea, aptitudinile și capacitatea fiecărui candidat.

  Procesul de selecţie al personalului trebuie privit ca o activitate de armonizare, de adecvare între cerinţele unei

  funcţii şi capacităţilefizice şi psiho – intelectuale ale candidatului secţionat. Angajaţii incapabili de a realiza

  cantitatea şi calitatea muncii aşteptate pot costa organizaţia mulţi bani, timp şi imagine.

  Adecvarea dintre cerinţele postului şi capacitatea angajatului este importantă şi pentru persoane care solicită

  funcţia respectivă.

  Etapele procesului de selectie:

  - Trimiterea preliminară ținand cont de informațiile deținute despre respectiva persoană ;

  - Interviu preliminar;

  - Teste de inteligență;

  - Teste de aptitudine;

  - Teste de personalitate;

  - Referințe privind performanțele ;

  - Interviu diagnostic;

  - Examen medical;

  - Judecați personale.

  Metode de selecție

  Scopul principal al selecţiei este de a obţine acei angajaţi care se află cel mai aproape de standardele de

  performanţă dorite şi care au cele mai bune şanse de a realiza obiectivele organizatorice și individuale.

  Selecţia personalului se poate efectua folosind două categorii de metode:

  - metode empirice, care nu se bazează pe criterii riguroase, ci pe documente, memorarea legislației, recomandări,

  impresii, modul de prezentare la o discuţie a candidaţilor, aspectul fizic al acestora etc.;

  - metode ştiinţifice care se bazează pe criterii ştiinţifice şi folosesc mijloace sau metode şi tehnici specifice de

  evaluare a personalului.

 • 25

  Caracteristicile metodelor de selecţie sunt validitatea şi acurateţea. Validitatea se referă la gradul în care

  metodele de selecţie alese prezic performanţele viitoare la locul de munca.

  Orice instrument de selecţie folosit trebuie să testeze performanţele viitoare. Deci, testul ar trebui să fie o metodă

  validă de evaluare a aplicaţiilor pentru postul pentru care se candidează.

  Validitate privind procesul de selecție se referă la capacitatea unui procedeu de selecţie (a unui test, de exemplu)

  de a prezice performanţele viitoare ale unui candidat.

  C.V.-ul: definire, tipologie

  Punctul de plecare în orice proces de selecţie a C.V.-ul. El mediază de regulă întrevederea între cel care îşi oferă

  serviciile şi reprezentanţii firmei care, ulterior, vor realiza interviul de selecţie.

  C.V.-ul este considerat ca unul dintre cele mai la îndemână metode de evaluare fiind bazat pe informaţii

  biografice. Cu alte cuvinte, C.V.-ul este un document, prin care cel ce selecţionează

  se convinge că posibilul, potenţialul angajat este persoana cea mai potrivită pentru postul vacant.

  Din perspectiva candidatului, conceperea unui C.V. echivalează cu pregătirea unui memoriu asupra activităţii

  sale anterioare şi a modului actual de existenţă. C.V.-ul trebuie să conţină date obiective şi concrete privind

  starea civilă, formaţia profesională, experienţa în domeniul de activitate, specific postului, posturile deţinute

  anterior. Aici se menţionează cunoştinţele particulare, ca de exemplu cunoaşterea, unei sau mai multor limbi

  străine, utilizarea calculatorului, deţinerea unui permis de conducere. De asemenea sunt menţionate şi hobby-

  urile aspecte ce exprimă activităţile extraprofesionale.

  Tipologia C.V.-urilor - în cadrul unui C.V. trebuie să fie incluse informaţiile care au importanţă în ceea ce

  priveşte cariera, iar cele care nu au însemnătate să fie minimizate.

  Boree şi Thill propun patru tipuri de CV:

  C.V.-ul cronologic:

  - Este cel mai tradiţional mod de organizare a C.V.-ul.

  - La fiecare post trebuie menţionate responsabilităţile şi realizările, evidenţiindu-se cel mai recent post.

  - Abordarea cronologica este recomandată persoanelor cu o bogată experienţă în muncă şi care doresc să

  evolueze în aceeaşi carieră.

  C.V.-ul funcţional: aici se accentuează domeniile de competenţă prin alcătuirea unei liste de realizări şi

  identificarea ulterioară a angajatorilor şi a experienţei academice în secţiuni subordonate.

  C.V.-ul ţintă, doreşte să atragă atenţia asupra a ceea ce poate persoana să facă pentru un anumit angajator pe un

  anumit post. Imediat după declararea obiectivelor de carieră, se înşiruie capacităţile deţinute care sunt relevante

  pentru acel post şi realizările curente.

 • 26

  C.V.-ul electronic: Un scanner anexat unui P.C. poate citi C.V.-ul. P.C.-urile, citesc şi extrag datele personale,

  aptitudini, educaţie, calificări, locuri de muncă anterioare. Programul analizării C.V.-

  urilor, în funcţie de criteriile amintite, face o listă de candidaţi care îndeplinesc toate cerinţele obligatorii şi le

  clasifică. Calculatorul face această muncă mult mai repede decât omul şi mult mai sistematic. Metoda este

  recomandabila când avem de a face cu un număr mare de candidaţi.

  Alegerea candidaţilor pentru testare şi/sau intervievare

  În urma analizei CV-urilor se ia decizia privind candidaţii care se califică pentru testare şi/sau pentru interviu.

  Un instrument util în procesul de selecţie îl reprezintă fişa criteriilor de selectare. Ea ajută la stabilirea măsurii

  în care candidatul corespunde profilului stabilit.

  Testele

  Testele utilizate pentru selectarea candidaţilor sunt de mai multe tipuri:

  - Teste de cunoştinţe, în care se determină capacitatea candidatului de a face faţă postului din punct de vedere

  tehnic, fie că este vorba de mânuirea unui echipament sau a computerului, fie că se cere expertiză în proiectare;

  - Teste de aptitudini şi potenţial determină capacitatea candidatului de a-şi însuşi noi cunoştinţe şi aptitudini,

  verificând memoria, dexteritatea, logica, posibilitatea de a lucra cu cifre etc.;

  - Teste de personalitate şi psihologice care determină capacitatea candidatului de a se obişnui cu cerinţele

  postului şi cultura organizaţiei;

  - Teste medicale, strict legate de cerinţele postului şi realizate de preferinţă de cabinete agreate de angajator.

  Interviul de angajare

  Pregătirea interviului

  Interviul de angajare reprezintă cea mai importantă etapă a procesului de selecţie. Scopul schimbului de

  informaţii care are loc cu acest prilej este ocuparea postului vacant de către cel mai bun candidat, cu cele mai

  mici costuri, în cel mai scurt timp şi pentru o perioadă cât mai lungă.

  Stabilirea echipei de intervievatori

  Pot face parte din această echipă următorii:

  - Un reprezentant al compartimentului de resurse umane, mai ales pentru poziţiile de conducere;

  - Şeful viitorului angajat;

  - Un coleg al viitorului angajat, din acelaşi compartiment sau dintr-un compartiment cu care acesta va colabora

  îndeaproape;

  - Superiorul intervievatorului, mai ales când acesta nu are suficientă experienţă.

 • 27

  Alegerea locului unde se va desfăşura interviul

  Locul stabilit trebuie să fie liniştit, astfel încât candidaţii să se simtă în largul lor. Propriul birou al

  intervievatorului trebuie evitat, cu excepţia situaţiei când candidatul lucrează deja în compania respectivă.

  Trebuie să i se explice clar candidatului cum se poate ajunge la locul interviului.

  Elaborarea fișei de evaluare

  Trierea candidaților va fi mult facilitată dacă, în faza de pregătire a interviului, se va elabora fișa de evaluare a

  candidatului pentru fiecare probă, de la evaluarea scrisorii de intenție la evaluarea CV –ului și a interviului. Fișa

  de evaluare trebuie să se raporteze la criteriile de recrutare și selectare.

  Aplicație practică:

  Mai jos sunt enumerate câteva din condițiile optime de desfășurare a interviului. Vă rugăm să completați cu alte

  condiții pe care le considerați necesare:

  - Intervievatorul sau/și membrii panelului de intervievare trebuie să fie odihnit/odihniți, pentru a avea spiritul de

  observaţie şi percepţiile clare;

  - Candidaţi nu trebuie să aştepte prea mult în anticameră;

  - Întreruperile nu sunt premise;

  - Candidatul trebuie invitat în birou de către intervievator personal, şi condus de acesta în acelaşi loc, după

  terminarea lui;

  - Trebuie invitat să se aşeze, indicându-i-se locul;

  - Candidatul să nu vadă notiţele intervievatorului.

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………

  Strategia de intervievare

  Când interviul a fost precedat de teste de cunoştinţe şi aptitudini tehnice specifice postului, intervievatorul se va

  concentra asupra aptitudinilor umane ale candidatului.

 • 28

  Dacă postul presupune munca în condiţii de stres, stilul adoptat trebuie poată să ajungă să fie agresiv, pentru a

  se vedea cum reacţionează candidatul în condiții de stres.

  Stilurile de interviu:

  - Interviu faptic. Se concentrează asupra acţiunilor candidatului, personalitatea sa fiind mai puţin importantă.

  - Interviu situaţional. Are ca scop testarea capacităţii angajatului de a face faţă situaţiilor deosebite. Întrebările

  trebuie să fie deschise (care implică un răspuns elaborat, nu un răspuns prin DA sau NU), de genul: “Ce aţi face

  dacă…?”.

  - De confruntare. Urmăreşte comportamentul candidatului în condiţii de stres. Intervievatorul trebuie să fie

  insinuant şi să pretindă că nu are încredere în informaţiile prezentate în CV, referitor la evoluţia profesională.

  - Tehnic. Urmăreşte verificarea aptitudinilor tehnice ale candidatului. Se concepe un test practic, în funcţie de

  post. Fie că este vorba de mânuirea unui anumit software, fie că i se cere candidatului să explice cum va vinde

  un produs sau un serviciu.

  Conţinutul interviului

  În general, interviul cuprinde următoarele părţi:

  - Introducere, în care se face o prezentare a companiei şi a postului;

  - Întrebări şi răspunsuri menite a lămuri eventuale neclarităţi din CV;

  - O investigare a caracterului şi calităţilor personale ale candidatului;

  - Încheierea, în care i se oferă candidatului posibilitatea de a pune întrebări şi de a primi explicaţii în legătură cu

  ceea ce urmează.

  Desfăşurarea interviului

  Toţi candidaţii vor fi întâmpinaţi cu consideraţie. Intervievatorul se va prezenta, rostindu-şi clar numele şi

  funcţia. Dacă în cameră se mai află alte persoane, se fac prezentările, explicând că motivul prezenţei lor este o

  mai mare obiectivitate în evaluarea finală.

  Candidatul va fi invitat să ia loc, indicându-i-se unde să se aşeze şi oferindu-i-se un phar cu apă, o băutură

  răcoritoare sau o cafea, mai ales dacă e cald sau dacă vine de la drum. Se va face, pe scurt, o prezentare a

  companiei, evoluţiei ei, politicii de personal şi motivului angajării. Se va descrie importanţa postului şi cerinţele

  sale.

  Întrebări formulate cu ocazia interviului trebuie să fie concrete, la obiect, să nu inducă, răspunsurile așteptate,

  să nu deruteze candidatul, făcându-l să se gândească la ce răspuns se așteaptă de la el

  Se recomandă utilizarea unei liste de verificare pentru a nu uita nici o întrebare.

 • 29

  Evaluarea candidatului

  Prin dialogul purtat, dacă interviul a fost bine pregătit, se vor trage concluziile privind capacitatea candidatului

  de a îndeplini cerințele postului la un nivel de calitate ridicat.

  Încheierea interviului

  Intervievatorul va fi la fel de politicos, indiferent dacă are în faţă un candidat valoros sau unul nepotrivit postului.

  La sfârşitul interviului, intervievatorul se va ridica, va da mâna cu candidatul, îl va conduce la locul unde l-a

  întâmpinat şi îşi va lua rămas bun.

  Activităţi postinterviu

  Analiza interviului și a fișei de evaluare pentru interviu.

  Trierea candidaţilor

  Notiţele din dosar vor fi comparate cu fişa criteriilor de selectare şi se va face o ierarhizare a candidaţilor. Aceştia

  se pot încadra în următoarele categorii:

  - Categoric DA – are toate calităţile necesare;

  - Posibil – există câteva deosebiri mici între candidat şi profilul urmărit;

  - Puţin probabil – deosebirile sunt importante;

  - Categoric NU.

  Introducerea în organizaţie

  Introducerea este procesul prin care angajaţii sunt primiţi şi întâmpinaţi atunci când se alătură pentru prima dată

  unei organizaţii şi li se furnizează informaţiile elementare de care au nevoie pentru a se integra rapid şi fără

  probleme.

  Aceasta etapă are ca scop familiarizarea noului angajat cu noile condiții de muncă, facilitarea acomodării

  acestuia cu noii colegi, crearea unei atmosfere de siguranță, de apartenență și această sarcină revine

  supervizorului locului de muncă, compartimentului de personal.

  Obiectivele introducerii în organizație:

  să facă mai uşoare etapele preliminare;

  să instituie rapid, în mintea noului venit, o atitudine favorabilă faţă de companie, pentru a spori şansele ca

  acesta să rămână;

 • 30

  în cel mai scurt timp noul angajat să atingă productivitatea maximă;

  să reducă riscul ca angajatul să părăsească rapid organizaţia.

  Introducerea în organizaţie contribuie la:

  reducerea costului şi inconvenientelor provocate de demisiile pe parcursul primelor luni de la intrarea în

  organizaţie

  creşterea angajamentului asumat

  clarificarea contractului psihologic

  accelerarea progresului pe curba învăţării

  socializare

  Oferiți informații despre activitatea companiei (structură, activitate, produse, servicii, politicile companiei):

  - încercați să întocmiți un manual al angajatului cu toate aceste informații;

  - aveți obligația de a întocmi un manual de reguli (Regulamentul de Ordine Interioară), pe care să-l înmânați

  noului angajat, eventual și Contractul Colectiv de Muncă, (aveți obligativitatea de a-l întocmi dacă aveți peste

  21 de angajați), precum și fișa postului;

  - șeful direct are obligația de a-i înmâna fișa postului, precizându-i în detaliu și precis drepturile și

  îndatoririle,care sunt "obișnuințele și tradițiile" colectivului sau ale companiei.

  Integrarea angajatului reprezintă procesul de asimilare a unei persoane în mediul profesional, de adaptare a

  acesteia la cerinţele de muncă și comportament ale colectivului în cadrul căruia lucrează, de adecvare a

  personalităţii sale la grup. Pentru o integrare rapidă și eficace, noul angajat trebuie să primească atât informaţii

  cu privire la obiectul de activitate, modul de organizare, locul ocupat în contextul socio-economic, facilităţile

  oferite personalului cât şi informaţii referitoare la postul ocupat și subdiviziunea din care aceasta face parte,

  sarcinile, componenţele, responsabilităţile, condiţia de lucru, criteriile de evaluare a rezultatelor,

  comportamentul aşteptat, persoana cu care va colabora, etc. În acest sens, se va comanda utilizarea unei mape

  de întâmpinare care să recunoască toate informaţiile utile, precum şi a unui mentor care să-l ajute pe noul angajat

  atât în munca să cât şi în cadrul relaţional cu colegii şi superiorii rapid izolat de colectivitate, atrăgându-şi

  adversitatea celorlalţi.

  Integrarea noilor angajaţi urmăreşte familiarizarea acestora cu noul mediu profesional. Succesul integrării

  depinde de o serie de factori, printre care:

  - Atmosfera generală şi calitatea relaţiilor interumane din organizaţie. Un climat tensionat şi conflictual face mai

  dificilă adaptarea noilor veniţi.

  - Proiectarea defectuoasă a posturilor, ambiguitatea sarcinilor, a responsabilităţilor şi relaţiilor de subordonare

  fac foarte dificilă integrarea.

 • 31

  Informații pentru noii angajați

  - Istoricul organizaţiei

  - Structura organizaţională

  - Numele şi titlurile persoanelor din conducerea superioară

  - Produsele sau serviciile realizate

  - Descrierea sumară a procesului de producţie

  - Politicile şi regulile organizaţionale

  - Reguli privind disciplina

  - Perioada de probă

  - Avantajele materiale diferite

  - Manualul angajatului

  - Scări de salarizare şi zilele de plată

  - Concedii şi sărbători legale

  - Regimul pauzelor de lucru

  - Programe de training

  - Consiliere pentru dezvoltare pers.

  - Retragere din activitate

  - Servicii şi asistenţă asigurate de organizaţie

  - Indemnizaţii de asigurare

  - Localizarea postului

  - Sarcinile de muncă

  - Normele de securitate

  - Obiectivele postului

  - Relaţiile cu alte posturi

 • 32

  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

  Dezvoltarea resurselor umane reprezintă setul de activitati sistematice, planificate, special concepute de o

  organizaţie, în contextul strategiei sale pe termen lung, pentru a asigura membrilor ei cunoştinţele şi abilităţile

  necesare pentru a face faţă cerinţelor prezente şi viitoare ale posturilor.

  De ce să instruim personalul?

  - Pentru integrarea noilor angajaţi,

  - Mai multă siguranţă în diferite domenii de activitate,

  - Facilitarea dezvoltării profesionale a angajaţilor pe durată lungă,

  - Actualizarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor,

  - Creşterea şanselor de dezvoltare a carierei,

  - Prin muncă eficientă şi mai rapidă se asigură mai mult timp liber angajaţilor şi angajatorilor,

  - Un obiectiv important al organizaţiei este succesul şi suveranitatea profesională şi personală a angajaţilor şi a

  managerilor,

  - Satisfacerea cerinţelor crescute în domeniul formării continue şi a dezvoltării/completării cunoştinţelor.

  Formarea şi perfecţionarea angajaţilor

  Obiectivele formării şi perfecţionării angajaţilor sunt:

  - ajutarea acestora în atingerea unui maxim de performanţă în

  realizarea muncii lor;

  - pregătirea lor pentru evoluţia viitoare a locurilor de muncă.

  Dezvoltarea resurselor umane înseamnă asigurarea pentru angajaţi a oportunităţilor de:

  învăţare

  creştere a abilităţilor şi potenţialului

  instruire, menite să îmbunătăţească performanţele individuale, de echipă şi organizaţionale.

  Scopul acestui proces este de a dezvolta personalul într-un cadru strategic.

  Elementele esenţiale ale dezvoltării resurselor umane sunt:

 • 33

  învăţarea – definită ca schimbarea relativ permanentă a comportamentului apărută ca urmare a unei

  experienţe;

  educaţia – dezvoltarea cunoştinţelor, valorilor şi a înţelegerii necesare în toate domeniile vieţii;

  dezvoltarea – sporirea sau împlinirea potenţialului şi abilităţilor unei persoane (pentru a deveni din ce în ce

  mai complexă, mai elaborată şi care se distinge de ceilalţi, prin nivel intelectual şi maturitate);

  instruirea – modificarea planificată şi sistematică a comportamentelor, prin activităţi şi programe de învăţare

  ce permit individului să dobândească nivelul de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe necesare pentru a-şi

  îndeplini sarcinile în mod eficient.

  Alte activităţi privind dezvoltarea resurselor umane:

  - Coaching – îndrumarea unei persoane şi implicarea acesteia în propriul proces de dezvoltare, determinând

  astfel îmbunătăţirea performanţei la locul de muncă, prin generarea unor schimbări comportamentale,

  dezvoltarea/ îmbunătăţirea abilităţilor, creşterea nivelului motivaţional etc. Coaching-ul permite crearea unui

  cadru în care persoana îndrumată devine conştientă de anumite procese interne (legate de scopuri,

  comportamente, motivaţii sau abilităţi), cadru în care aceasta reuşeşte să găsească singură soluţiile de

  îmbunătăţire.

  - Mentoring – îndrumarea unui angajat nou de către unul dintre angajaţii cu experienţă, într-o relaţie de tip

  mentor – discipol.

  - Training on the job - instruire la locul de muncă – angajatul este îndrumat în timp ce execută o procedură/

  sarcină nouă, acesta învăţând prin experimentare.

  - Training at the job - instruire bazată pe experienţa angajatului – persoana respectivă se dezvoltă pe baza

  experienţei acumulate până în acel moment, coroborat cu suport teoretic, instrucţiuni şi/ sau manuale care îi sunt

  puse la dispoziţie la noul loc de muncă.

  - Shadowing – unul dintre termenii anglo-saxoni dificil de tradus care se referă pe scurt la ceea ce meşterii din

  trecut numeau “furat de meserie”. Cu alte cuvinte, shadowing se referă la un nou angajat care urmăreşte procesul

  derulat de unul dintre angajaţii cu experienţă, fiind capabil după un timp să reproducă la rândul său activităţile

  observate.

  - Workshop – atelier – întâlnire formală în care participanţii dezbat şi/sau experimentează procese, idei, activităţi

  cu scopul îmbunătăţirii acestora pe baza experienţei pe care participanţii şi-o împărtăşesc.

  - Educaţie la distanţă – este un sistem complex şi cu un grad ridicat de flexibilitate, fiind centrat pe persoana

  care învaţă şi mai puţin pe un program prestabilit. Învăţământul la distanţă (cursuri prin corespondenţă, cursuri

  on-line etc.) mizează pe capacitatea de învăţare autonomă şi personală a unei persoane şi pe asumarea

  responsabilităţii asupra propriei învăţări.

  - Cursuri în cadrul organizaţiei sau în afara organizaţiei – răspund unor nevoi punctuale ale unei companii, care

  doreşte să investească în dezvoltarea personală şi profesională a propriilor angajaţi.

 • 34

  - Rotaţia posturilor (job rotation) – este procesul prin care un angajat ocupă prin rotaţie diferite posturi în cadrul

  unei organizaţii. Există organizaţii în care procesul se desfăşoară neplanificat, dar şi altele în care procesul este

  foarte bine planificat, pentru fiecare angajat în parte.

  Politici de management al carierei

  Organizaţia trebuie să decidă asupra gradului în care:

  promovează managerii din interior;

  recrutează sistematic din exterior (încurajează angajaţii să se mute când simt că stagnează şi aduc angajaţi noi);

  este nevoită să aducă personal din exterior, previzionând un anumit deficit.

  Politicile de management al carierei pot fi:

  Politici de tipul „a face prin forţe proprii sau a cumpăra din afară” – se referă la faptul că o organizaţie trebuie

  să decidă asupra gradului în care: - îşi creează şi îşi dezvoltă singură managerii (politica promovării din interior);

  - recrutează sistematic din exterior; - este nevoită să aducă angajaţi din exterior, anticipând un anumit de deficit

  de manageri în viitor.

  Politicile pe termen scurt sau lung – se referă la modul în care organizaţiile determină orizontul de timp al

  investiţiilor în carieră. De asemenea, politicile de management al carierei pot fi diferenţiate în:

  Politici centrate pe organizaţie - abordarea se face din perspectiva posturilor şi a construirii traseului carierei,

  ca o succesiune logică a poziţiilor unui individ într-o organizaţie.

  Politici centrate pe individ – se focusează pe cariera indivizilor şi mai puţin pe nevoile organizaţionale.

  Identificarea și analiza nevoilor de instruire

  Identificarea cerințelor de pregătire profesională presupune o analiză complexă, care constă în definirea corectă

  a obiectivelor și a programelor de instruire, avându-se în vedere că cei care se pregătesc diferă ca vârstă, studii

  și experiență. La stabilirea acestor cerințe, de regulă, se pornește de la nivelul existent de pregătire, evaluat prin

  testarea cunoștințelor la începerea programului de perfecționare.

  Compartimentul de instruire profesională centralizează informaţiile provenite de la direcţii, servicii, agenţii,

  integrându-le în conţinutul Planului de formare profesională. Asigură de asemenea, coordonarea derulării

  programelor de formare şi propune măsuri de îmbunătăţire a pregătirii profesionale acolo unde este cazul, după

  ce au fost efectuate şi chiar comunicate beneficiarilor (şefilor de compartimente) analize referitoare la rezultatele

  obţinute de angajaţi, având posibilitatea dezvoltării unei politici de mobilitate a angajaţilor în funcţie de nivelul

  lor professional.

  Sistemul de management al recompenselor

  Un sistem de recompensare a angajaţilor cuprinde politicile, practicile şi procesele prin care organizaţia îşi

  recompensează angajaţii, în conformitate cu contribuţiile, aptitudinile şi competenţele lor, precum şi cu valoarea

 • 35

  lor pe piaţă. Sistemul este dezvoltat pe baza strategiilor, politicilor şi filozofiei organizaţiei cu privire la

  recompensarea angajaţilor.

  Componentele unui sistem de recompensare

  Un sistem de recompensare se referă la recompensele financiare şi la beneficiile angajaţilor, formând împreună

  remuneraţia totală. Sistemul include şi recompensele nefinanciare (recunoaşterea aportului angajatului,

  sentimentul de realizare etc.); în multe cazuri, sistemul include şi procesele de management al performanţei.

  Scopul general al managementului recompenselor este de a sprijini atingerea obiectivelor strategice şi pe termen

  scurt ale organizaţiei, prin asigurarea unei forţe de muncă bine motivate şi competente.

  Scopurile specifice managementului recompenselor, din punctul de vedere al organizaţiei, sunt următoarele:

  să îndeplinească un rol major în comunicarea valorii, a performanţelor, a standardelor şi a aşteptărilor

  organizaţiei;

  să stimuleze comportamente care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei şi să ofere o fişă a

  scorului echilibrat a factorilor responsabili pentru performanţele obţinute;

  să susţină programele de schimbare ale organizaţiei în domeniul culturii, proceselor şi al structurii;

  să susţină înfăptuirea valorilor esenţiale ale organizaţiei în domenii ca inovaţiile, munca în echipă, calitatea,

  servirea clienţilor, flexibilitatea şi rapiditatea de răspuns;

  să furnizeze valoare în schimbul banilor. Din punct de vedere al angajaţilor, scopurile managementului

  recompenselor sunt: să-i transforme pe angajaţi în părţi interesate de funcţionarea organizaţiei, îndreptăţiţi să

  se implice în dezvoltarea politicilor de recompensare care îi afectează;

  să-i asigure pe angajaţi că vor fi trataţi echitabil, cinstit şi consecvent în raport cu munca pe care o efectuează

  şi cu contribuţia pe care o aduc;

  să fie transparent – angajaţii trebuie să ştie care sunt politicile organizaţiei în domeniul recompenselor şi cum

  îi afectează pe ei. Strategia de recompensare Strategia de recompensare defineşte intenţiile organizaţiei cu privire

  la modul în care doreşte să-şi formuleze politicile şi interesele din acest domeniu, în vederea îndeplinirii

  obiectivelor ei economice.

 • 36

  BIBLIOGRAFIE

  Managementul resurselor umane : manualul profesionistului / dr. Adriana Bădescu, Codruţa Mirci, Gabriela

  Bogre. - Timişoara : Brumar, 2008

  Armstrong Michael – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. MANUAL DE PRACTICĂ, Ed.

  CODECS, ed. a 8-a, 2003

  Bădescu Adriana, Tăucean Ilie – BAZELE MANAGEMENTULUI & MARKETINGULUI (curs şi aplicaţii),

  Ed. Eurobit, Timişoara, 2001

  Beardwell Ian, Holden Len – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, third edition, Prentice Hall, 2001

  Brown R. Donald, Harvey Don – AN EXPERIENTIAL APPROACH TO ORGANIZATION

  DEVEPOPMENT, seventh edition, Ed. Prentice Hall, USA, 2006

  Buckingham Marcus - NOW, DISCOVER YOUR STRENGTHS, Ed. The Free Press, 2001

  Buckingham Marcus, Coffman Curt – MANAGER CONTRA CURENTULUI, Ed. ALLFA, 2004

  Cole G. A. – ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, 1 st edition,London, 1998

  Cole G. A. – MANAGEMENTUL PERSONALULUI, editia a 4 a, Ed. Codecs 2000

  Covey R. Stephen – EFICIENŢA ÎN 7 TREPTE sau UN ABECEDAR AL ÎNŢELEPCIUNII, editia a 5 a, Ed.

  Allfa, 2000

  Covey R.Stephen – ETICA LIDERULUI EFICIENT sau CONDUCEREA BAZATĂ PE PRINCIPII, editia 1-

  a, Ed. Allfa, Bucureşti, 2000

  Covey R. Stephen, Roger A. & Merril R. Rebecca – MANAGEMENTUL TIMPULUI sau CUM NE STABILIM

  PRIORITĂŢILE, Ed. Allfa, Bucuresti, 2002

  Eitington Julius E. – THE WINNING TRAINER, WINNING WAYS TO INVOLVE PEOPLE IN LEARNING

  third edition, Gulf 102 Publishing

  Goldsmith Walter, Clutterbuck David – THE WINNING STREAK, Mark II, Ed. Butler &Taner Ltd., Frome,

  London, 1998

  Goleman Daniel – INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ, Ed. Allfa, Bucuresti, 2004

  Guirdham Maureen – INTERACTIVE BEHAVIOR AT WORK, 3rd edition, Prentice Hall, 2002

  Hayes John – INTERPERSONAL SKILLS AT WORK, second edition, 2002

  Hofstede Geert – MANAGEMENTUL STRUCTURILOR MULTICULTURALE, Software-ul gândirii, Ed.

  Ecomomică, Bucureşti, 1996

  Kets de Vries Manfred – LEADERSHIP, Ed. CODECS, 2003

 • 37

  Honey Peter, Mumford Alan – THE MANUAL OF LEARNING STYLES, Ed. Ardingly House, 1986

  Mathis L. Robert, Jackson H. John - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, 9th Edition, 2000

  Milkovich T. George, Newman M. Jerry, with the assistance of Milkovich Carolyn – COMPENSATION,

  McGraw-Hill/ Irwin, 8th edition, 2005

  Nicolescu Ovidiu – MANAGEMENT COMPARAT, Ed. Economică, Bucureşti, 1997

  Parker M.Glenn – TEAM PLAYERS AND TEAMWORK, Ed. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1990

  Pedler Mike – ACTION LEARNING IN PRACTICE, Ed. Gower Publishing Co. Ltd., 1983

  Robbins P. Steven, Coulter Mary – MANAGEMENT, seventh edition, Ed. Prentice Hall, 2003

  Rollinson Derek, Broadfield Aysen – ORGANIZATIONAL 103 BEHAVIOR AT WORK, 2 nd edition, Prentice

  Hall, 2002

  Senior Barbara – ORGANISATIONAL CHANGE, Ed. Pitman Publishing, London,1997

  Harvard Bussiness Review, Ed. Xerox Corporation, 2002 29. PEOPLE CMM – Carnegie Mellon, Software

  Engineering Institute, Pittsburg, July 2001

  Prodan Adina, 1999, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, Ed. Sedcom Libris Iași

  Pînișoară G., 2005, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE: ghid practic, Ed. Polirom, Iași

  Bonciu Cătălin, 2000, INSTRUMENTE MANAGERIALE PSIHOSOCIALE, Ed. All Beck (Stimularea

  climatului organizaţional favorabil competiţiei interpersonale pp. 79-120).

  Buzărnescu Ștefan, 1995, INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI A CONDUCERII,

  Editura Didactică şi Pedagogică (cap. 13-21, pp. 156-220).

  Manolescu Aurel, 1998, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, Editura RAI (Strategii şi politici în

  domeniul resurselor umane, pp. 105- 126).