Studii de Caz CPI Marfa

download Studii de Caz CPI Marfa

of 8

Transcript of Studii de Caz CPI Marfa

MINISTERUL TRANSPORTTruLOR AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - MNCPUCPIA - MARFA

tfcare

Sunteli angajatin calitate de conducdtor auto la un operator de transport rutier efeciueaz6 trlnsport rutier public de mdrfuri in tiafic intern qi internalional' auto pe Angajatorul vE desemne azd, si efectuali o curs6 in echipaj de doi conducdtori ruta Bucuregti - Berlin - Bucure;ti. STUDIU DE, CAZNR. I.1

Din considerente legate de siguranla circulaliei dar 9i ca o modalitate uqoara 'de utilizare a anvelopelor se recomanda d. prelungire a duiatei "..;;riri;;u.eintrefirr.r.u ristematic6 a acestora. Indicafi 3 verific[ri care trebuie sd verificarea qi1.

qi

fac[ parte dintr-o listd de conkol a anvelopelor' ' menline ;. i" ti*p"l cursei, observafi cE noul dumneavoastrd coleg de echipaj,Justifica{i continuu piciorul pe pedala de ambreiaj. Cum procedali in acest caz? raspunsul prin indic area adoud avantaje ale acliunii dumneavoastra. ^"-'t. 1; *"aiiiil. rulajului in paliei la viteia de croazierI de 60 km/h, sesizali cl cit qi in motorul funclione azlriiintervaiul de tura{ii economice at6t tn treapta aY-a, tr*pi" a VIla. Ce treapE de vite zd veli selecta in situalia prezentat[. Justifica]ir6spunsui.

STT]DIU DE CAZI\R. [. 2

1. Enumerali 5 verificdri pe care trebuie s6 le efectuali la

controlul

compartimentului motorului inainte de plecarea in curs[; i. tu plecarea in cursb persoana desemnat[ s6 conducd permanent qi efectiv activitatea de transport v-a dat instrucliuni pentru a adopta un stil de conducere economic Ai ecologic. Indicali 5 elemente necesare adoptdrii unui stil de conducere economic Ai ecologic. 3. In Ge.mariia aveli porliuni de drum cu pante lungi. Ce echipament al autovehiculului utilizali pentru evitarea suprasolicitdrii fr6nei de serviciu? De ce -de frdnare cdnd aclionafi dac6 acest sistern este de tip depinde m[rimea fo4ei hidraulic.

MINISTERTIL TRANSPORTTruLOR AUToRTTATEA RUTTERA RoMANA - ann TRANSPoRTSTUDIU

uanrA1

I}E CAZIYR.II.

care Suntefi angajat in calitate de conducltor auto la un operator de transport rutier sd efectuali efectueaz'6 transport rutier public de mErfuri . Angajatorul v6 desemneazd -conduc6tori auto un transport de marf[ pe ruta Bucureqti - Istanbul in echipaj de 2

nrr"ur.$ti. Deplasarea se efectueaz[ cu un autotren format din cap tractor

-

9i

semiremorc[ ga utilizate de operatorul de transport inbazaunui contract de leasing. Plecarea din Bucuregti este programatdluni la ora 8@' 1. Cu ocazia preludrii autovehiculului verificali dac[ aparatul tahograf are -1, t.rrn.n de valabilitate. Unde verificali acest lucru la bordul verificarea tehnica autovehiculului gi ce informalie trebuie sI g6sili. 2. Enumerali3 indatoriri iau obligalii pe care le ave{i Ia inc6rcarea m[rfurilor. 3. preciza[i 5 documente pe care trebuie si le prezentali inspectorilor ARR cu ocazia unui control ?n trafic, exceptflnd permisul de conducere, certificatul de qi inmatriculare, (ro)vinieta, cartea de identitati .sap pagaporful, diagramele tahografasigurarea RCA. -4.precizali ziua qi ora c6nd trebuie de odihnd. Justificali r6sPunsul

si vd oprili pentru

efectuarea primei perioade

STUDIU DF, CAZNR. [I.2calitate de conducdtor auto Ia o intreprindere care efectueazd transport de m6rfuri in cont propriu conduceli un autotren format din cap tractor 9i semiremorcd 9a' I.Lairirclrcarea mflrfurilor hebuie sd aveli in vedere s[ nu deplgi1i masele maxime admise pe axele autotrenului. in ce documente gdsili informaliile referitoare la masele

tn

*TTJtIlt

frtTi,r,, comuta setectorut de activitefl al tahogratului pe durata

?ncircdrii mdrfurilor ? 3. Care este documentul de transport pentru transportul de mlrfuri in cont propriu pe ruta Bucureqti - Constanfa. 4. La Constanla pchimbali autovehiculul. Cum ve{i proceda din punct de vedere al utiliz[rii diagramelor tahograf?

MINISTERITL TRANSPORTI]RILOR AUToRTTATEA RUTIERA RoMANA -,tnn STUDIU Dfi, CLZ Nr. III.

tr

1

de conducbtor auto la un operator de transport rutier efectuali transport rutier public de m6rfuri tn trafic intem gi intemalional. de f . in cadrui pregltirilor pentru plecarea in curs[ verificali echipamentul minimal siguranld al autovehiculului. Ce conline acesta ? Enumerali 5 elemente. - In timpul efectulrii unei curse observali cI se degajd fum de la roata spate Z. st6nga. Care sunt m6surile pe care le luali ? Enumerali 5 dintre ele. 3. Cu ocazia efectudrii unei curse asistafi sunteli implicat intr-un accident de circulalie. Nu suntefi r[nit qi participali la acordarea primului ajutor victimeior. Ce se va scrie pe biletul , care se prinde tanga garoul aplicat unei persoane cu hemoragie puternica ?

in calitatea dumneavoastrd

STUDIU DE CAZ Nr. III. 2

Sunteli angajatin calitate de conduc[tor auto la un operator de transport rutier care vE desemneaz[ sh efectuali un transport de mdrfiri pe ruta Bucuregti Londra.

Operatorul de transport impune o conduit[ profesionald exigentd pentru conducdtorii auto angajali. Ce trebuie s[ faceli privind comportamentul/modul de viaf5/alimenta{ia .t..]p.nt* a v[ afla tntr-o buna form6 fizicd gi mentalS inainte de qi plecarea in curs[ ? Indicali 5 factori care contribuie la asigurarea unei forme fizice

1.

mentale bune. Pe parcursul deruldrii

Londra aveli obligalia s[ faceJi controale de securitate asupra vehiculului pentru a preveni eventuale acte de infraclionalitate transfrontalierl ? Cu ce ocazirefectuali aceste controale ? 3..in timpul deplas6rii se produce explozia unui pneu de la puntea fald a autovehiculului. Cum procedali pentru oprirea autovehiculului ?

2.

cursei Bucureqti

-

NdIMSTERI]L TRANSPORTT]RILOR, AUTORITATEA RUTIERtr. ROMANA - ARR CPI

f{+

STUDIU DE CAZ

I{R

I.3

efectueazd Sunte{i angajat in calitate de conduc6tor auto la un operator de transport rutier care v[ desemneazd s[ efectuali transport rutieiiubtic de persoane prin servicii ocazionale. Angajatorul u, ,Jrui.iu ocazional de transport persoane pe ruta Bucuregti - Berlin - BucureSti. trebuii s[ le efectuali la controlul compartimentului motonrlui 1. Enumerali 5 verific[ri p" inainte de Plecarea in curs6; 2. La plecarea in cgrsd persoana desemnatd s[ conducd permanent qi efectiv activitatea de Indicali 5 gi transport v-a dat instruc{iuni pentru a adopta un stil de conducere economic ecologic. elemente necesale adopt6rii unui stil de conducere economic qi ecologic' 3. In Germania aveli porliuni de autostradd cu pante lungi la parcurgerea c6rora se recomandE condilii meteorologiie qi de itare a drumului trebuie sd dovedili retarderului..'i,

.*.

utilizarea

.*

prudenld la utilizarea retarderului ? Justificali rdspunsul'

STI]DIU DE CAZ NR. I.

4

1. Cu ocaziaverificbrilor tehnice ali constatat cE presiunea in pneuri este de 8,5 bari. Presiunea recomandat[ de c6tre construitor este de 8 bari. Ce faceli in acest caz qi de ce ? Justificali r[spunsul indicAnd o consecinlE a circulafiei cu presiunea de 8,5 bari asupra uzgrii pneurilor. 2. Autobuzut este echipat cu tempomat qi pe autostradE decideli sd beneficiali de avanlajele utiliz6rii sale. Cunoaqteli faptul cE utilizarea tempomatului combinatd cu anumite comenzi aclionate pot de conduc6torului auto pot provoca gocuri in transmisie. in ce situalii trebuie sE vd aqteptali c[ apare qocuri in transmisie cind utilizali tempomatul ? Enumerali 3 asemenea situafii. 3. Lacursul de preg[tire profesionald precum qi prin instructajul efectuat de persoana desemnatd efectiv activitlli de transport afi fost invdfat c[ in calitate de conducltor s6 conduc6 permanent auto principala dumneavoastr[ responsabilitate o constituie siguran]a qi confortul pasagerilor' Indicali 3 cazuri/situalii/acfiuni ale conduc[torului auto care pot conduce la cregterea pericolului de

li

r6sturnare ln curbe,

MNYISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA RUTTER,I ROMANA. ARR STUDIU DE CAZ I\tR II. 3

{{

efectueazd Sunteli angajat in calitate de conduc6tor auto la un operator de transport rutier care efectuali de persoane prin servicii ocazionale. Angajatorul vi desemneaz[ s[ persoane care se un servlclu ocaaonal pe ruta Bucureqti - Istanbul - Bucureqti cu un glup de 25 de utilizat de operatorul deplaseaz[ la o conferinf[ la Istanbul. Deplasarea se efectueaz6 cu un autocar de transport ftr baza unui contract de ^n Plecarea din Bucuregti este programatd luni la ora 8w' Yitezamedie de deplasare a autobuzului este de 50l(mlh unui 1. precizali 5 documente pe care trebuie s[ le prezentafi inspectorilor- ARR cu ocazia (ro)vinieta, cartea control in hafic, exceptflnd permisul de conducere, certificatul de inmatriculare, de identitate sau pa$aportul, diagramele tahograf qi asigurarea RCA. 2. Enumerali3 indatoriri sau obligafii pe care le aveli la imbarcarea pasagerilor' pentru odihnd pdn[ 3. prima zi de deplasare se termina cu oprire la Sofia unde grupul se va caza in vigoare ma4i ora g,00. ta ce o16 este posibil s[ ajungeli la Sofia dacd respectali reglement[rile pri"i"a prrioadel" de conducerl gi de odihna.-Distanla Bucuregti - sofia este de 450 km. Justificali

1,*io!lirtr;li"

leasing.

rdspunsul. 4. pentru ziua de miercuri este programat[ plecarea spre !arl. Programui este urm[torul: 8,00 - 9,00 transportul grupului la conferin!6; ---------'--' 9,00 - 15,00 agteptarea grupului; 1 5,00 - plecarea sPre !ar[; p6n6 la ie or[ puteli conduce in ziua de mieriuri gi la ce o16 puteli relua activitatea de conducere in ziua de joi?

STUDIU DE CAZ

NR II. 4

Sunteli angajat in calitate de conduc6tor auto la un operator de transport rutier care efectueazd Bac6u cu stalii transport rutiei puuiir de persoane prin servicii regulati pe traseul Bucureqti Traseul se efectueazi inter;ediare pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor la Buz6u $i Rm. Sarat. cu un autobuz care are o capacitate de 30 locuri pe scaune qi 10 locuri in picioare' -uutiu a. plecare din Bucuregti sunt :b ae pasageri care doresc sd ajungd la urm[toarele

-

l. i,-

destinalii:

-

- 5 pasageri la Rm. Sdrat.

15 pasageri la Baciu 10 de pasageri la Focqani; 5 pasageri la Buzdu;

C6!i pasageri putefi imbarca? Justificafi rdspunsul. se Z. Care este documentul de transport pentru transportul pe care pe care il efectuafi 9i unde gdseqte acesta pe durata transportului ? Dup6 sosirea la Bac6u gi pdn[ la plecarea spre Bucureqti, verifica]i qi salubriza]i pozilia veli comuta .compartimentut interior al autovehiculului, completali foaia de parcurs, etc. Pe ce .selectorul de activitali al tahografirlui pe durata desf6gurlrii acestor activit[li de intrelinere qi 'administrative? Ce simbol se utilizeaz6 pentru aceastI pozilie a selectorului de activitSli ? 4, Cum procedali din punct de vedere al utiliz6rii diagramelor tahograf in cazul in care pe parcurs se defecteazd aparatul tahograf?

- ;.

.

\-

MIMSTERUL TRANSPORTI]RIIOR AUTORITATEA RUTIERA ROMANA. ARRSTUDIU DB' CAZ Nr.

d0

III.3

calitatea dumneavoastra de conduc6tor auto la un operator de transport rutier efectuali transport rutier public de persoane. 1. pentru efectuarea transporfului vi s-a repartizat un autobuz' in cadrul al preg6tirilor pentru pleoarea in iurs[ verificafi echipamentul minimal de siguranld autobuzului. Ce conline acesta ? Enumerali 5 elemente. Z. ln timpul efectu6rii unei curse observati c5 se degaj[ fum de la roata spate stdnga. Care sunt mSsurile pe care le luafi ? Enumerali 5 dintre ele' i. Cu ocaziaefectu6rii unui transport de persoane sunte{i implicat intr-un accident victimelor' de circulalie. Nu sunteli rdnit qi participafi- la acordarea-primului ajutor Cum este Una dintre persoanele accidentate prezintd leziuni ale coloanei vertebrale. indicat s[ Procedali in acest caz?

in

STUDIU DB CAZ Nr. III. 4

Sunteli angajat in calitate de conduc[tor auto la un operator de transport rutier care efectueazd transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale. Angajatorul v5 desemneazd sd efectuali un serviciu ocazional de persoane pe rutaBucureqti - Paris - Bucureqti cu un grup de 40 de persoane.

Operatorul de transport impune o conduitl profesional[ exigent6 pentru conduc6toiii auto angajali. Ce trebuie sd faceli privind comportamentul/modul de viatllalimentafia etc., pentru avd afla irtr-o bun6 form[ fizied gi mentalb inainte de qi plecarea in curs[ ? Indicali 5 factori care contribuie la asigurarea unei forme fizice

1.

mentale bune. 2. Pe parcursul derul[rii cursei Bucureqti - Paris - Bucuregti aveli obligalia s6 de facefi controale de securitate asupra vehiculului pentru a preveni eventuale acte infrac{ionalitate transfrontalierd ? Cu ce ocazii efectuali aceste controale ?

:. in timpul deplas[rii se produce explozia

unui pneu de la puntea fal6?

a

autocarului. Cum procedali pentru oprirea autovehiculului

n

isptrxsunr

Studii de caz CPUCPIa -MARFA

t?

STT]DIU DE CA.ZI\IR" I. 1 f . inspecfie vizual[ pentru a depista eventualele tdieturi, fisuri, umfldturi sau deteliordri ale benzii de rulare; verificarea addncimii benzii de rulare, verificare qi reglare presiune la valoarea prescrisi de constructor; etc. 2. se atrage atenlia colegului cd este o practicf, gregit6, eliminarea ei evit6nd supraincSlzirea ambreiajului, uzura rulmentului de presiune, etc. 3. heapta a VI-a, reducerea consumului de combustibil

STUDIU DE CAZIYR I.2 1. nivelul uleiului motor, tichidului de r[cire, lichidul pentru spllarea parbrizului, parbrizul, gtergatoarele, instalafia de sp6lare, verificare sumar[ privind starea frdnelor, direcliei, pneurilor, funclionarea farurilor, semnalizatoarelor, uqile de serviciu, iegirile de siguran!6, etc. 2. . ,atilizwea optim[ a vitezei gi a rapoartelor cutiei de viteze, asigurarea funclion6rii motorului in piaja de turafii iconomicd, marcat[ cu verde pe turometru, utilizarea inerliei vehiculului, accelerdri moderate, frdnare lind/treptatd, utilizarea combinat6 a frAnelor qi a frdnei de incetinire. 3. treapta de frAnare selectat6 care influen\eazdinmod direct cantitatea de lichid hidraulic care secomandE a

fi injectat in carcasa acestuia.

verificdrii tehnice. 2. repartizarca incdrc6turii, arimarea, verificarea exactit6lii. menfiunilor din CMR, etc. 3. documentul de transport (CMR), copia conform6 a liceniei de transport, certificatul de competenf[ profesional6 a conduc6torului auto, legitima]ia de serviciu a conducdtorului auto, contractul de transport, contractul de leasing in original sau copie conformd cu originalul, cametul TIR, etc; 4. Marli Ora 9,00; la 30 de ore, trebuie efectuate 9 ore de odihnS. STT]DIU DE CAZNR TI.2 1. certificatele de inmatriculare ale autotractorului gi ale semiremorcii 2. alteactivitdli 3. avizul de expedilie al mdrfurilor 4. se noteazl pe partea verso a diagramei tahograf numbrul de irunatriculare a] noului autovehicul giora1a

i:HJry#J"ff ffi.il lrrr. ,uu in imediata apropiere a aparatutui tahograf; data efectuarii

care s-a efectuat schimbarea

STIIDIU DECAZ Nr. IIL 1 1. sting[toare, triunghiuri reflectorizarfie, lamp[ portabild de iluminare, trus4 medical[, vest6reflectorizantd, etc 2. oprkeaautovehiculului intr-un loc sigur, aclionare frdn[ de sta]ionare, oprire motor, inkerupere circuit baterie prin aclionare intrerup6tor general, dac6 este posibil, identificare surs6 foc, informare servicii de urgen![, utilizarea stingdtoarelor pentru stingerea incendiului dacd stingerea incendiului se poate face f[r6 pericol, amplasare triunghi reflectorizant,etc. 3. ora gi minutul cAnd s-a aplicat garoul.

'

STUDIU DE CAZNT. IIL 2 1. Alimentalie ralionald qi echilibratd, suficientl,, evitarea alimentelor prea grase, odihnl suficient[,' exercilii frzice, nu se consum6 alcool, substanle halucinogene, droguri, nu se administreaz6 " medicamente care afecteazd, capacitatea de conducere, etc. 2, Cu ocazia fiec[rei opriri pe durata cdreia autovehiculu] nu a fost in cdmpul vizual al conduc6torului auto pentru a putea fi supravegheat. 3. Menlinerea unei traiectorii sigure, frdnare precaut6, utilizare treaptd inferioard de viteze.

m,srtrxsunrStudii de caz CPI

Itr

STUDIU DE CAZNR. I.3 l. nivelul uleiului motor, iichiduiui de rdcire, lichidul pentru spdlarea parbrizului, etanqeitEli, starea curelelor de angrenare a diferitelor agregate, etc. 2. utilizareu oftira a vitezei gi a rapoartelor cutiei de viteze, asigurarea funclionarii motorului in plaja de turalii economic[, marcatl cu verde pe turometru, utilizarla inerliei vehiculului, accelerdri moderate, frhnare lind/treptatE, utilizarea combinatd a fr6ne1or 9i a fr6nei de incetinire. 3. temperaturi sc6zute combinate cu fenomene gen ploaie, burni16, ninsoare care pot favoriza pneu-parte formarea poleiului sau acoperirea drumului cu chiciurd, zbpadd, etc. Scade aderenlacarosabil6. STTJDTU DE CAZ NR I. 4 1. se reface presiunea Ia valoare prescrisd de constructor; uzura zonei centrale a benzii de rulare; 2. la aclionarea pedalei de acceleialie, la aclionarea pedalei de frdn[, la dezactivatea tempom{ului' neadaptarea 3. centrul de grzutate al autovehiculului se g6seqte o inallime mare in raport cd solul, necontrolatdpe vrtezeiinainte de abordarea curbei, bruscarea volanului in curb6, frinare bruscd sau

li

parcursul aborddrii curbei, etc.

STUDIU DE CAZ NR" II. 3 L documentul de control INTERBUS, copia conformf, a licenfei de transport, certificatul de auto, competenl6 profesionala a conducdtorului auto, legitimalia de serviciu a conduc6torului asigurarea contractul dJtransport, contractul de leasing in original sau copie conform6 cu originalul, pentru persoanele transportate 9i bagajele acestora, in copie; ). ,erihcarea componenlei gruputr]i-ae persoane ",, "il din documentul de transport, asigurarea urclrii/cobordrii bagajelor in/din portbagajul autovehiculului, s6 opreascd pentru urcarea sau cobor6^rea persoanelor transportate numai in locurile prevdzute in contractul de transport; 3. Ora 17 qi 45 de minute. joi ora 8,00 4. - Miercuri ora 23,00 deoarece in intervalul de 24 de ore cuprins intre miercuri 8,00 qi trebuie sb efectueze cel pulin 9 ore de odihn6;-

joi

ora 8,00.

STT]DIU DE CI.;NR. II. 4 1. 25 de pasageri pentru Buzduo, Rm. Sdrat, Bac6u; pentru Focgani nu este prev6zutd stafie. 2. licenla de traseu insolitd de graficul de circulalie; in original la bordul autovehiculului3. alte activitlfi; doud ciocdnele; a 4. activit6lile desf[gurate de conducdtorul auto se inscriu manual de c6lre acesta pe partea verso diagramei tahograf, utilizdnd simbolurile corespunz6toare tiplrite pe aceasta.

STIIDIU DE CAZ Nr. III. 3 1. stingdtoare, triunghiuri reflectorizarfie, lampd portabild de iluminare, trusd medicali, vestareflectorizant6, etc. se 2. oprirea autovehiculului intr-un ioc sigur, aclionare frdnd de stafionare, indicarea pasagerilor s6 sd depiaseze la o distan!6 sigurd fala de autovehicul, deschidere ugi pentru a permite pasagerilor oprire motor, intrerupere circuit baterie prin aclionare intrerupEtor general, dac6 este posibil, identificare sursa foc, informare servicii de urgen!6, - utilizarea -stingdtoarelor pentru ,ting.r.u incendiului dacd stingerea incendiului se poate face fhrA pericol, amplasare triunghi reflectorizant, etc. 3. este indicat sE nu fie miqcat pdn6 la sosirea salvlrii'

.oto*.,

STUDIU DE, CAZI{R IfI. 4 1. Alimentafie rafionalS qi echilibratE, suficientd, evitarea alimentelor prea grase, odihn6 suficient4 exercilii frzice, nu se consumd alcool, substanfe halucinogene, droguri, nu se administreazd'medicamente care afecteazd capacitatea de conducere, etc.

2. Cu ocazia fiecirei opriri pe

durata c[reia autovehiculul nu a fost in cdmpul vizual al conducbtorului auto pentru a putea fi supravegheat. 3. Menfinerea unei kaiectorii sigure, frdnare precautE, utilizare treaptS inferioar6 de viteze.