Slide cal.edu

14
Calitatea în educaţia formală, nonformală şi informală NUME :NAGY OFELIA CRISTINA UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 2010 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MASTER MANAGEMENT DE PROCES ŞI DE SISTEM ÎN ORGANIZAŢIILE EDUCAŢIONALE

Transcript of Slide cal.edu

Page 1: Slide cal.edu

Calitatea în educaţia formală, nonformală

şi informală

NUME :NAGY OFELIA CRISTINA

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 2010FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI MASTER MANAGEMENT DE PROCES ŞI DE SISTEM ÎN ORGANIZAŢIILE EDUCAŢIONALE

Page 2: Slide cal.edu

-CE ESTE EDUCAŢIA?,,Ridicare a individului din starea de natură biologică la cea culturală,,

“ Nimeni nu poate deveni om dacă nu capătă învăţătură.” – spunea Comenius.

Este un ansamblu de acţiuni complexe desfăşurate în mod deliberat într-

o societate cu scopul modelării personalităţii umane în concordanţă cu

nivelul de dezvoltare al societăţii .

Scopul fundamental al educaţiei este de a menţine şi de a îmbunătăţi

calitatea vieţii şi progresul societăţii .

Calitatea e legată de valorile şi aşteptările a 3 beneficiari: participanţii la

procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general.

Acţiunea educaţională se realizează prin formele educaţiei : FORMALE,

NONFORMALE, INFORMALE

Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia

trebuie să aibă un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia

formală cu cea nonformală şi informală.

Page 3: Slide cal.edu

FORMELE EDUCAŢIEI

Educaţia formală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice proiectate instituţional în cadrul sistemului de învăţământ prin structuri organizate ierarhic pe niveluri si trepte de studii, in cadrul unui proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu, sub îndrumarea unor cadre didactice specializate ce transmit cunoştiinte şi valori acumulate de societate până in momentul respectiv, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane a educabilului.

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice, proiectate într-un cadru instituţionalizat extraşcolar neformalizat, organizat pe arii de interes al carui conţinut este adaptat nevoilor individului,se realizează sub indrumarea unor pedagogi de specialitate (ce au rol de moderatori ) în strânsă legătură cu părinţii, organizaţiile nonguvernamentale social-culturale cu scopul stimulării şi dezvoltării personalităţii educabililor şi a comunităţii educative locale, la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare.

Educaţia informală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice cu efecte pedagogice exercitate în mod spontan, neintenţionat şi continuu asupra personalităţii umane care nu îsi propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri pedagogice, educatori informali pot fi atât părinţii cât si prietenii, rudele educabilului ce formează priceperi,deprinderi, structurează convingerile şi atitudinile, interiorizează anumite valori, conturând astfel profilul psihosocial al educabilului.

Page 4: Slide cal.edu

1.EDUCAŢIA FORMALĂCalitatea dată de toate componentele curriculumului şcolar :

obiective, conţinuturi, strategii didactice, evaluare. Abordarea complementară a proiectării didactice de tip : cross-curricular -cultivarea valorilor având ca obiectiv formarea de cetăţeni, extracurricular -proiectarea activităţilor extraşcolare core curricular centrat pe dezvoltarea gândirii.

Strategii şi obiective educaţionale centrate pe nevoile de dezvoltare personală a educabilului ,

Eficientizarea conţinutului ştiinţific – NU prea multă cantitate ci doar ceea ce merită predat,

Evaluare-valorifică atât procesul cât şi produsul educaţional -verificarea sumativă a informaţiilor deţinute de educabil (ceea ce educabili ştiu) dar şi verificarea competenţelor (ceea ce pot face cu ceea ce ştiu);

Calitatea educaţiei formale depinde de calitatea coordonării, sintetizării şi integrării a influenţelor nonformale şi informale .

Page 5: Slide cal.edu

2.EDUCAŢIA NONFORMALĂ Recomandarea din 30 aprilie 2003 -Consiliului Europei prin Comitetul de

Miniştri, mentionează principiile calităţii şi direcţiile de acţiune referitoare la recunoşterea statutului echivalent al educaţiei extraşcolare cu cel al educaţiei formale:

Principiul flexibilităţii informaţionale - îmbunătăţirea experienţei educative a elevilor, raţionalizarea timpului liber;

Principiul cooperarii - mediu şcolar bazat pe respect, comunicare, cooperare între cadrul didactic-educabil, cadru didactic-societate responsabilizarea tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului educativ, iniţierea de reţele interşcoli la nivel local, naţional, european, internaţional.

Principiul accesului egal la educaţie - reducerea exculziunii sociale, reducerea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism.

Principiul complementarităţii educaţiei formale şi nonformale-recunoşterea educaţiei nonformale ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, ca spaţiu aplicativ pentru educatia formală .

Page 6: Slide cal.edu

3.EDUCAŢIA INFORMALĂ“În ultimă analiză şi cartierul şi strada educă; magazinele cu vitrinele lor şi

metroul fac educaţie.” (Ioan Cerghit, 1988).

-Cu cât influenţele ,,informale,, cunosc o dezvoltare şi culturalizare la standarde înalte, cu atât creşte şi valoarea lor ca factori educativi spontani.Potenţialului informativ al mass-mediei ce transmite : -noutăţile din ştiinţă (ex: cucerirea cosmosului, primul pas pe lună )-din viaţa socială (ex: evenimentele economice, culturale prezentate la

scară universală).

Criteriul calitativ al educaţiei informale este dat de REUŞITĂ

Calitatea - dată de competenţele reieşite din educaţia formală .

Page 7: Slide cal.edu

CALITATEA ÎN EDUCAŢIA FORMALĂ,NONFORMALĂ, INFORMALĂ

Coordonată orizontală

Mod de realizare Nivelul educaţiei formale

Nivelul educaţiei nonformale

Nivelul educaţiei informale

"formal,, trepte ierarhice certificate şi diplomele

locuri de muncă

,,nonformal", curriculum extraşcolar-excursii

activităţiextraşcolare

educaţiei familiale

"informal" influenţele grupurilor sociale-lecţii tematice,

educaţie morală

participări spontane în actul

educaţiei

experienţe cotidiene

Coordonată verticală

"formal,, treptele ierarhice activităţi organizate în afara

curriculumului şcolar

influenţele de grup

,,nonformal", locurilor de muncă activităţi extraşcolare

participări complementare

"informal" educaţia familială educaţie familială experienţe cotidiene

Perspectiva instituţionalizării interdependenţelor dintre cele trei forme ale educaţiei solicită "o reprezentare holistică", proiectată circular pe două coordonate pedagogice:Interdependenţa formelor educaţiei asigură creşterea calitativă, întărirea lor reciprocă şi

eficientizarea demersului educativ cu uriaşe beneficii economice şi sociale.

Page 8: Slide cal.edu

Valorificarea educaţiei nonformale

în activităţile cu tinerii....

STUDIU DE CAZ

Page 9: Slide cal.edu

GEN NR.DE ELEVI

NR.TOTAL ELEVI

FETE 2 8

BĂIEŢI 6

Valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii....

Eşantionul

•Copii au vârste cuprinse între 15-16 ani ,•Au deficienţe mintale asociate,•Sunt în clasa a VIII a în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Dumitru Ciumăgeanu,, Timişoara, jud.Timiş

Tab.1.EŞANTIONUL

IpotezaDacă apelăm la activităţi extraşcolare în cadrul sistemului de învăţământ, asigurăm şanse egale de dezvoltare personală şi reducem fenomenul de absenteism şcolar a copiilor cu deficienţe intelectuale ;

Intervalul periodic: 09.2009- 05.2010 (total 9 luni )

Metoda folosită : Analiza documentară (7 activităţi extraşcolare )

Page 10: Slide cal.edu

Analiza de date Prezenta elevilor la clasa

0

20

40

60

80

100

ERCEANU FILIP FLOREA BUDA TOFAN POPA OMUT VALDOIU

PREZENTAREDUSAPREZENTAMEDIEPREZENTARIDICATA

ELEVI CE AU PROBLEME FINANCIARE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ERCEANU FILIP FLOREA VLADOIU POPA TOFAN OMUT BUDA

FARA PROBLEME CU BANI

PROBLEME CU BANI

Elevii cu prezenţă scăzută la orele de curs sunt : Florea şi Vlădoiu

Florea- face naveta de la o distanţă de 7 km din

satul Pădureni până la sediul şcolii -înregistrează probleme financiare în familie

Vlădoiu-are tulburari de comportament:

vagabondaj, agresivitate -provine dintro familie cu probleme

financiare

Page 11: Slide cal.edu

RESURSE FINANCIARE NECESARE PENTRU ACT.EXTRASCOLARE

0%20%40%60%80%

100%

CINEMA PLENETARIU HALLOWEEN EXPOZITIEREPTILE

PARC ZOO RESITA

CU PLATA FARA PLATA

IMPLICARE ELEVI IN ACT.EXTRASCOLARE

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

ELEVI PREZENTI ELEVI ABSENTI

Număr total- 7 activităţi extraşcolare dintre care 4 cu plată şi 3 fără plată.

Resursele financiare minime necesare 1 ron - grădina Zoo, iar

resursa financiară maximă- 15 ron- ,,La Reşiţa,, .

Banda roşie ne indică o evoluţia descendentă a implicării elevilor în activităţiile extraşcolare

Maximum de elevi prezenţi 6 elevi - ,,La Cinema,,Minimum de elevi prezenţi -3 elevi –,,La Zoo ,,

Page 12: Slide cal.edu

ER

CE

AN

U

FIL

IP

FL

OR

EA

PO

PA

TO

FA

N

OM

UT

BU

DA

VL

AD

OIU

CINEMA

PLANETARIU

HALLOWEEN

EXPOZITIE REPTILE

PARC

ZOO

RESITA

OPTIUNILE ELEVILOR PENTRU ACTIVITATILE EXTRASCOLARE

Din totalul celor 7 activităţi extraşcolare elevii: Florea şi Vlădoiu au participat doar la 2, echivalând cu 28,5% din activităţile propuse.

Florea a fost la ,,expoziţie de reptile” ce necesita o resursă financiară modică de 4 lei . Vladoiu - activitatea ,,La cinema,, pentru care a plătit 5 lei.

Page 13: Slide cal.edu

Concluzie

Reducerea fenomenului de absenteism în cadrul orelor de curs, în cazul celor 2 elevi: Florea şi Vlădoiu, prin intermediul activităţilor extraşcolare nu s-a încheiat cu succes.

Activităţile extraşcolare nu au avut un impact semnificativ pentru elevii cu prezenţă redusă la clasă (educaţia formală), astfel încât să-i determine să participe la propria lor formare şi alfabetizare funcţională .

Calitatea în educaţia nonformală din România nesusţinută financiar de către Ministerul Educaţiei o declasifică ca fiind o nouă formă de educaţie pentru elevii proveniţi din familii defavorizate, aşa cum se precizează în principiul accesului egal la educaţie, deoarece copiii din familii defavorizate nu au resurse financiare pentru a-şi plăti ,,curiozitatea intelectuală “ .

Educaţia informală, în cazul copiilor proveniţi din familii defavorizate, primează în faţa educaţiei formale şi nonformale, în lipsa considerentelor financiare şi fiziologice.

Page 14: Slide cal.edu

Bibliografie

Cristea Sorin (2000)-Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti

  Cucoş Constantin(2002) – Pedagogie ,

Editura Polirom, Iaşi

Şoitu Laurentiu (2006)- Strategii educaţionale centrate pe elev, Editura Alpha, Bucureşti

  Văideanu George (1988) – Educaţia la frontiera dintre milenii,

Editura Politcă, Bucureşti

Anexe-documente cu cele 7 activităţi extraşcolare ,

http://www.fdsc.ro/pagini/educatie-pentru-dezvoltare.php-

http://www.formare.info/stiri/despre-educatia-viitorului-in-revista-excelenta-numarul-2-septembrie-2008.html

http://leap.ro/educatia-nonformala/