SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor...

124
1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova Disciplina Management Titular: Lector univ.dr. Văcărescu Hobeanu Loredana SINTEZE 1. EVOLUȚIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII MANAGERIALE 1.1. Definirea managementului ............................................ 1.2. Retrospectiva științei manageriale ................................ 1.2.1. Școala clasică.......................................................... 1.2.2. Școala relațiilor umane (relaționiștilor) ................. 1.2.3. Școala sistemică (sistemiștii) .................................. 1.3. Evoluția concepției românești în domeniul managementului 2. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI 2.1. Managementul știință și/sau artă ................................... 2.2. Obiectul științei managementului .................................. 2.3. Legitățile manageriale ................................................... 2.3.1. Legea creșterii continue a eficienței în toate sectoarele de activitate (minimum de efort pentru maximum de rezultate utile). .................. 2.3.2. Legea concordanței între nivelul dezvoltării subsistemului managerial și nivelul dezvoltării subsistemului condus. .............................. 2.4. Principiile manageriale .................................................. 2.5. Caracterul complex și interdis-ciplinar al științei manageriale 2.6. Procesul managerial și atributele (funcțiile) managementului 2.6.1.1. Previziunea 2.6.1.2. Organizarea 2.6.1.3. Coordonarea 2.6.1.4. Antrenarea 2.6.1.5. Control-evaluare 2.7. Etapele și fazele procesului managerial ........................ 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚILOR ECONOMICE 3.1. Elementele structurii organizatorice.............................. 3.1.1. Postul de muncă ...................................................... 3.1.2. Funcția personalului ............................................... 3.1.3. Norma de conducere (ponderea ierarhică)............. 3.1.4. Compartimentele de muncă..................................... 3.1.5. Legăturile (relațiile) dintre compartimentele de muncă 3.1.6. Nivelurile (treptele) ierarhice ................................. 3.2. Principiile proiectării și etapele elaborării structurii organizatorice 3.2.1. Principiile proiectării structurii organizatorice ..... 3.2.2. Etapele elaborării unei structuri organizatorice .... 3.3. Elementul uman în structura organizatorică a unității .. 3.4. Tipuri de structuri organizatorice .................................. 3.5. Stabilitatea și flexibilitatea structurii organizatorice .... 3.6. Dimensionarea și evaluarea structurii organizatorice ... 3.7. Organigrama. Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității. Regulamentul de Ordine Interioară

Transcript of SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor...

Page 1: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova

Disciplina Management

Titular: Lector univ.dr. Văcărescu Hobeanu Loredana

SINTEZE

1. EVOLUȚIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII MANAGERIALE

1.1. Definirea managementului ............................................

1.2. Retrospectiva științei manageriale ................................

1.2.1. Școala clasică..........................................................

1.2.2. Școala relațiilor umane (relaționiștilor) .................

1.2.3. Școala sistemică (sistemiștii) ..................................

1.3. Evoluția concepției românești în domeniul managementului

2. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI

2.1. Managementul știință și/sau artă ...................................

2.2. Obiectul științei managementului ..................................

2.3. Legitățile manageriale ...................................................

2.3.1. Legea creșterii continue a eficienței în toate sectoarele de activitate (minimum de

efort pentru maximum de rezultate utile). ..................

2.3.2. Legea concordanței între nivelul dezvoltării subsistemului managerial și nivelul

dezvoltării subsistemului condus. ..............................

2.4. Principiile manageriale ..................................................

2.5. Caracterul complex și interdis-ciplinar al științei manageriale

2.6. Procesul managerial și atributele (funcțiile) managementului

2.6.1.1. Previziunea

2.6.1.2. Organizarea

2.6.1.3. Coordonarea

2.6.1.4. Antrenarea

2.6.1.5. Control-evaluare

2.7. Etapele și fazele procesului managerial ........................

3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚILOR ECONOMICE 3.1. Elementele structurii organizatorice ..............................

3.1.1. Postul de muncă ......................................................

3.1.2. Funcția personalului ...............................................

3.1.3. Norma de conducere (ponderea ierarhică).............

3.1.4. Compartimentele de muncă.....................................

3.1.5. Legăturile (relațiile) dintre compartimentele de muncă

3.1.6. Nivelurile (treptele) ierarhice .................................

3.2. Principiile proiectării și etapele elaborării structurii organizatorice

3.2.1. Principiile proiectării structurii organizatorice .....

3.2.2. Etapele elaborării unei structuri organizatorice ....

3.3. Elementul uman în structura organizatorică a unității ..

3.4. Tipuri de structuri organizatorice ..................................

3.5. Stabilitatea și flexibilitatea structurii organizatorice ....

3.6. Dimensionarea și evaluarea structurii organizatorice ...

3.7. Organigrama. Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității. Regulamentul

de Ordine Interioară

Page 2: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

2

4. SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL MANAGEMNTULUI UNITĂȚILOR

ECONOMICE

4.1. Sistemul informațional și principalele componente......

4.1.1. Informația ................................................................

4.1.2. Circuitele informaționale ........................................

4.1.3. Purtătorii (suporții) de date și informații ...............

4.1.4. Mijloacele tehnice de prelucrare a datelor și informațiilor. Operațiile efectuate

cu acestea ..............................................................

4.2. Tabloul de bord - instrument de conducere operativă ..

4.3. Comunicarea managerială

5. DECIZIA ÎN PROCESUL MANAGERIAL

5.1. Conceptul de decizie ......................................................

5.2. Elementele de bază ale deciziei .....................................

5.3. Clasificarea și caracterizarea principalelor tipuri de decizii

5.4. Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management

5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice de management

5.4.2. Cerințe ale deciziilor științifice de management .....

5.5. Etapele procesului de luare a deciziilor.........................

5.6. Elaborarea și adoptarea în grup a deciziilor ..................

5.7. Centralizarea și descentralizarea deciziilor. Nivel de decizie.

6. METODE ȘI TEHNICI MANAGERIALE 6.1. Metode și tehnici de conducere având la bază teoria dinamicii de grup (metode

participative) ..................................................................

6.1.1. Metoda Brainstorming. ...........................................

6.1.2. Tehnica Little (elaborată de Gordon) .....................

6.1.3. Reuniunea Philips ț66 .............................................

6.1.4. Reuniunea Panel .....................................................

6.2. Metode și tehnici de conducere previzională ................

6.2.1.Tehnica Delphi .........................................................

6.2.2. Metoda scenariilor succesive ..................................

6.2.3. Extrapolarea tendințelor .........................................

6.2.4. Tehnica Pattern .......................................................

6.3. Metoda conducerii prin excepție ...................................

6.4. Metoda conducerii pe bază de produse (conducătorul de produse)

6.5. Metoda conducerii prin obiective ..................................

6.6. Metoda conducerii prin bugete ......................................

6.7. Tehnica diagnozei (Analiza diagnostic)

7. MANAGERI ȘI STILURI MANAGERIALE

7.1. Profesiunea de conducător și caracteristicile activității de conducere

7.2. Stiluri de conducere și tipologii de conducători ...........

7.3. Evaluarea, perfecționarea și promovarea conducătorilor .

7.3.1. Evaluarea activității conducătorilor .......................

7.3.2. Perfecționarea conducătorilor ................................

7.3.3. Promovarea conducătorilor

8. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI CULTURA MANAGERIALĂ

8.1. Cultura organizațională

8.1.1. Conceptul de cultură organizațională. ..................

8.1.2. Cultura și climatul organizațional ..........................

Page 3: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

3

8.1.3. Nivelurile culturii organizaționale ..........................

8.1.4. Funcțiile culturii organizaționale ...........................

8.2. Cultura managerială .......................................................

8.2.1. Difinirea și conținutul culturii mangeriale .............

8.2.2. Adaptarea culturii manageriale la cerințele organizației ................................

8.2.3. Valorile manageriale .......................

8.2.4. Funcțiile culturii manageriale ……..

9. MANAGEMENTUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

9.1. Necesitatea restructurării economiei naționale .............

9.2. Regiile autonome și societățile comerciale ...................

9.2.1. Regiile autonome .....................................................

9.2.2. Societățile comerciale .............................................

9.3. Conducerea societăților comerciale ..............................

9.3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) ...........

9.3.2. Consiliul de Administrație.......................................

9.3.3. Directorul General ..................................................

9.3.4. Managerul agentului economic...............................

9.3.5. Administratorul societății comerciale sau regiei autonome

9.4. Delimitarea atribuțiilor și competențelor de conducere

9.5. Reuniuni de conducere ..................................................

9.5.1. Pregătirea, desfășurarea și finalizarea reuniunilor de conducere

CAPITOLUL 1

Page 4: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

4

EVOLUȚIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII MANAGERIALE

1.1. Definirea managementului

Unul din conceptele cele mai des utilizate astăzi pe plan mondial și în România este cel

de management.

Management - termen anglo-saxon cu semnificație deosebit de complexă, vizează

deopotrivă latura teoretică - știința conducerii organizațiilor socio-economice, cât și latura

pragmatică conducerea științifică a acestora.

Definițiile managementului sunt destul de variate diferind de la un autor la altul. Câteva

exemplificări sunt în măsură să susțină aserțiunea de mai sus:

procesul de coordonare a resurselor umane, informaționale, fizice și financiare în

vederea realizării scopurilor organizațiilor (Reece și O'Grady);

managementul înseamnă organizare, arta de a conduce, de a administra (J. Gerbier);

managementul este arta sau știința de a direcționa, dirija și a administra munca altora

pentru a atinge obiectivele stabilite (H. Johannsen și A. B. Robertson);

managementul are semnificația generală - arta de a conduce, de a administra (J.

Tezenas).

Principalul actor în derularea proceselor de management este managerul. Managerul

este persoana care, în virtutea sarcinilor, responsabilităților și competențelor circumscrise

postului ocupat, exercită procese de management, deci adoptă decizii și inițiază acțiuni ce

influențează comportamentul decizional și acțional al altor persoane.

Apariția târzie a interesului deosebit pentru domeniul managementului și a primelor

studii sistematice ale acestuia, la începutul secolului XX, se explică prin faptul că numai la un

anumit grad al dezvoltării sociale, în general, economice și tehnologice în special, se face

simțită nevoia sistematizării cunoștințelor acumulate într-un cadru conceptual de referință.

În literatura de specialitate există numeroase încercări de etapizare a evoluției

managementului. Cele mai multe dintre acestea converg spre trei etape: managementul

empiric, începuturile managementului științific, managementul științific contemporan.

Managementul empiric cuprinde perioada în care activitatea managerială se baza

îndeosebi pe experiență, intuiție și bun simț. Este etapa care integrează toate încercările de

interpretare a procesului managerial și lucrările aferente care au apăut până la F. W. Taylor.

Reușita activității manageriale, fiind nemijlocit legată de personalitatea managerului, acesta era

comparat cu un dictator care își impune voința.

Etapa începuturilor managementului științific este marcată de afirmarea, alături de

experiență și intuiție, a cunoștințelor de natură științifică. Ca urmare a introducerii pe scară

largă a progresului tehnic în activitatea productivă, s-a impus perfecționarea formelor și

metodelor de management pentru a se asigura creștera productivității muncii. Prima încercare

de sistematizare pe baze științifice a activității de management la nivel de întreprindere se

manifestă în SUA. Această etapă începe cu F. W. Taylor, care pe baza sistematizării vastei

sale experiențe în management, a formulat primele principii teoretice cu caracter general și

aplicativ. Specific acestei etape este tipul managerului tehnocrat.

Managementul contemporan științific este etapa care se afirmă în mod deosebit în a

doua jumătate a secolului XX și care se perfecționează neîntrerupt. Caracteristic acestei etape

de dezvoltare a teoriei manageriale este tipul de manager organizator care se consultă și

cooperează permanent cu personalul din subordine, știe să-l atragă în acțiunile manageriale și

să-l detemine a fi responsabil în cele de execuție. Participarea, cooperarea și responsabilizarea

sunt specifice acestei etape.

1.2. Retrospectiva științei manageriale

În secolul XX au apărut un număr impresionant de teorii și concepții, care au constituit

Page 5: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

5

curente de gândire, considerate în literatura de specialitate drept școli sau doctrine de

management.

Literatura autohtonă și străină relevă existența unei diversități de clasificări ale școlilor

de management, care diferă prin mod de abordare, profunzimea analizei, aria de cuprindere și

soluțiile propuse.

Ne asociem punctului de vedere după care școlile de management pot fi grupate în:

școala clasică; școala relațiilor umane și școala sistemică.

Prima, a fost rezultatul generalizării experienței practice a unor manageri de

întreprinderi sau consilieri în probleme de organizare; a doua, s-a bazat pe concluziile unor

experiențe efectuate de psihosociologi; a treia, este reprezentată în special de ciberneticieni.

Între cele trei școli există deosebiri notabile în legătură cu modul de abordare a problemelor

de management, cu mijloacele utilizate și factorii studiați, cu natura soluțiilor adoptate. Dar,

așa cum vom arăta mai departe, între ele există și o anumită convergență, creată de

similitudinea scopului urmărit - obținerea pe diferite căi a sporului de productivitate, creșterea

eficienței acțiunilor conduse, asigurarea unui profit cât mai ridicat.

1.2.1. Școala clasică

Preocuparea de bază a reprezentanților acestei școli, constă în formularea și

recomandarea de însușire și aplicare a unor principii generale de conducere cu aplicabilitate

atât pentru unitățile productive cât și pentru instituțiile statului, de unde și denumirea de

universaliști.

Cei mai de seamă reprezentanți ai școlii clasice au fost Taylor F. W. și Fayol H., care au

pus bazele științei manageriale, au deschis etapa managementului științific.

Întemeietorul acestei școli, americanul Taylor F. W. (1856-1915) și-a formulat teoria sa

privind managementul în lucrările: "Conducerea fabricii" (1903); "Principiile conducerii

științifice" (1911); "Conducerea atelierelor" (1913), precum și în alte lucrări de tehnica și

tehnologia producției. Ideea principală a lui Taylor, constă, în aceea că, managementul

întreprinderilor trebuie să devină un sistem bazat pe anumite principii științifice, și că trebuie

să se realizeze prin folosirea unor metode, tehnici și măsuri special elaborate și verificate.

La baza managementului, Taylor F. W. a pus următoarele 13 principii:

înlocuirea metodelor tradiționale, bazate pe măiestrie și experiență profesională, prin

metode științifice bazate pe analiza tuturor elementelor producției;

selecționarea lucrătorilor pe baza unor criterii elaborate științific, antrenarea și

instruirea ulterioară a acestora;

colaborarea între muncitori și administrație în scopul aplicării în practică a unor

principii de organizare științifică a întregii activități;

separarea muncii intelectuale de cea fizică, a celei organizatorice de cea de execuție;

ridicarea conținutului economic al muncii tehnicienilor;

apropierea învățământului tehnic superior de nevoile producției;

efectuarea practicii în producție a viitorilor ingineri;

analiza proceselor de muncă prin descompunerea lor în elemente componenete;

evidențierea strictă a timpului de muncă și normarea muncii;

unificarea și standardizarea sculelor, proceselor tehnologice, a operațiilor și mișcărilor

în procesul muncii;

controlul tehnic de calitate;

introducerea și aplicarea salarizării în acord, cu tarife diferențiate;

delimitarea strictă între funcțiile de conducere și cele de execuție.

Taylor rezumă bazele managementului în felul următor:

- știință în loc de deprinderi tradiționale;

- armonie în loc de contradicții;

Page 6: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

6

- colaborare în loc de lucru individual;

- productivitate maximă în loc de una limitată;

- dezvoltarea aptitudinilor fiecărui muncitor până la maximum de productivitate

admisibilă lui.

Taylor subliniază rolul elitei intelectuale (administrația), care preia elementul de

"gândire" al activității muncitorului, acesta urmând să se supună indicațiilor date de

conducătorul său.

În concepția lui Taylor trebuie proiectată, normată, standardizată nu numai tehnica de

producție ci și munca, organizarea și conducerea acesteia, ceea ce fără îndoială, trebuie apreciat

ca o ideie pogresistă.

La sugestia lui Taylor, în sectoarele productive au fost introduse noi metode de

organizare a producției și a muncii, ceea ce a complicat activitatea managerilor, extinzând

sfera atribuțiilor acestora. Aceasta l-a determinat pe Taylor să propună realizarea raporturilor

manager-executant după sistemul de stat major, în care un executant era subordonat mai

multor manageri îngust specializați, fenomen ce reflectă procesul de adâncire a diviziunii

muncii în sfera managerială.

Observând marea încărcare cu sarcini a șefilor de secții și ateliere și în scopul întăririi

rolului lor în producție, Taylor a emis ideea creării unor posturi de adjuncți ai acestora, în care

să fie încadrați oameni de diferite specialități. Prin crearea posturilor de adjuncți ai celor

menționați, Taylor a aplicat pentru prima dată în mod organizat principiul delegării de

autoritate.

Concepția lui Taylor asupra managementului are însă o serie de limite între care:

- Taylor acordă atenție mai mult componentelor structurale ale agentului econo-

mic (secțiilor și atelierelor) și mai puțin analizei sale de ansamblu;

- acesta vedea în muncitor o ființă care acționează cu prioritate din instinct și

numai sub influența stimulentelor elementare, în primul rând a banilor, întrucât

interesele lui se epuizează la nivelul satisfacțiilor de natură fiziologică;

- Taylor în mod greșit, consideră că muncitorul nu poate să înțeleagă problemele

complexe ale conducerii, susținând ideia separării nete a muncii de conducere și

concepție de munca de execuție, încălcând astfel principiul unității de

conducere.

Sistemul de organizare a conducerii, propus de Taylor, s-a bucurat de o largă răspândire

în primele decenii ale secolului XX, ducând la dublarea productivității muncii în acele

întreprinderi unde s-a aplicat; însă el a primit o ripostă hotărâtă din partea muncitorilor și a

organizațiilor sindicale din SUA fiind caracterizat ca "o concepție diavolească de a aduce

oamenii până la starea de mașini".

Însuși Taylor a recunoscut scopul principal al concepției sale și anume "asigurarea unui

profit maxim pentru întreprinzător". În același timp, sistemul lui Taylor cuprinde numeroase

idei și teze progresiste care au revoluționat, la începutul secolului XX managementul

producției.

Un pas important în edificarea teoriei manageriale a întreprinderii îl aduce francezul

Fayol H. (1841-1925) care abordează întrepinderea în întreaga ei complexitate tehnică și

social economică. Această analiză i-a permis să delimiteze, pentru prima dată, funcțiunile

întreprinderii și atributele conducerii.

În viziunea sa, întreprinderea constituie un organism complex a cărui bună funcționare

este legată de realizarea următoarelor funcțiuni: tehnică, comercială, financiară, de securitate,

de evidență și administrativă.

Fayol subliniază rolul funcțiunii administrative ca o funcțiune centrală pentru

dezvoltarea întreprinderii, înțelegând de fapt prin aceasta managementul propriu-zis, care

presupune: prevedere, organizare, comandă, coordonare și control.

Fayol a formulat o serie de principii, care în covârșitoare parte sunt valabile și în zilele

noastre:

Page 7: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

7

diviziunea muncii în activitatea de conducere;

stricta concordanță între autoritatea personală și de serviciu a conducătorului;

disciplina interioară;

unitatea de conducere;

unitatea de dispoziție;

subordonarea intereselor personale celor generale;

stimularea materială și morală;

centralizarea funcțiilor;

structurarea ierarhică a conducerii;

egalitatea în drepturi și obligații;

ordine deplină în toate sectoarele întreprinderii;

stabilitatea personalului;

unitatea de acțiune a colectivului;

atitudinea justă și echilibrată a administrației față de personal.

Fayol pune pentru prima dată problema capacității managerilor și pregătirii pe care

aceștia trebuie să o aibă, cerând cu insistență predarea cunoștiințelor de adiministrație în școli.

În planul organizării agenților de diferite profiluri, Fayol a fost promotorul sistemului

ierarhic-liniar de subordonare directă a fiecărui executant unui singur conducător.

Comparând aportul lui Taylor cu cel al lui Fayol, cei doi clasici de vază care au pus

bazele științei sau teoriei managementului întreprinderii, remarcăm faptul că, în timp ce

primul își concentrează atenția asupra locului de muncă și activității de producție din ateliere

și secții, formulând primele principii de raționalizare, organizare a producției și a muncii și de

conducere operativă internă, cel de-al doilea privește întreprinderea ca un tot, ceea ce-i

permite să precizeze funcțiunile ei și totodată atributele de bază ale conducerii, conexiunile

care există între acestea. Fayol dă un conținut larg conceptului de conducere științifică și este

primul care a sesizat faptul că activitatea întreprinderii depinde de funcționarea corespunză-

toare a conexiunilor interne.

La conturarea școlii clasice de management și-au adus aportul și alți cercectători ca:

Gantt L., Emerson H., soții Lilian și Frank Gilberth, Urwich L.F, Kuznețov, Koslova ș.a. care

s-au ocupat mai ales de problemele de organizare tehnică a producției.

Deși fiecare reprezentant al școlii clasice a aprofundat aspecte diferite ale activității de

management, se pot desprinde câteva trăsături care caracterizează această școală, printre care:

preocuparea pentru elaborarea unor principii științifice de conducere, cu accent

pe organizare care, să constituie ghiduri pentru activitatea practică;

considerarea principiilor de conducere ca fiind universal valabile, făcând

abstracție de particularitățile obiectului condus;

aprecierea întreprinderii ca un sistem închis de unde și neglijarea raporturilor ce

se stabilesc între întreprindere și mediul economic, social, politic, cultural în

care aceasta își desfășoară activitatea;

procedează la abordarea mecanicistă a structurii organizatorice, prin luarea în

considerare numai a relațiilor formale care decurg din regulamentul de

organizare și funcționare și alte acte normative privind reglementarea relațiilor

de muncă;

se ignoră aspectele umane ale muncii: omul este privit ca un mecanism ale cărui

mișcări sunt studiate în vederea efectuării lor în condiții cât mai economice.

Cu toate carențele care o caracterizează, școala clasică a avut un rol pozitiv ca factor

raționalizator și stimulator al producției moderne, a contribuit într-o măsură substanțială la

crearea și dezvoltarea teoriei manageriale a întreprinderii, la descoperirea de noi căi de sporire

a eficienței economice, a profitului întreprinzătorului.

1.2.2. Școala relațiilor umane (relaționiștilor)

Page 8: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

8

Apare la începutul deceniului 4 al secolului XX, ca o replică a psihosociologilor la

modalitatea de abordare a problemelor conducerii de către reprezentanții școlii clasice, care

pierd din vedere factorul subiectiv - omul. Raporturile umane, sunt înțelese de către clasici în

spirit mecanicist, ele fiind reduse la raporturile juridice - reglementate ce decurg din

organizarea formală a întreprinderii.

Reprezentanții școlii relațiilor umane abordează problematica managerială dintr-o

perspectivă diferită față de clasici.

Ei sugerează că în locul unei stricte formalizări a structurii organizatorice, bazată pe o

linie ierarhică bine definită, pe precizarea detaliată a atribuțiilor și competențelor fiecărui

post, să se ia în considerație aspectele informale ale organizării, bazată pe grupul informal,

autoritatea informală, relații informale ș.a. Relaționiștii acordă atenție prioritară studierii

modului de integrare a individului în colectivitate.

Printre reprezentanții de semă ai acestei școli amintim: Mayo E., Whyte W.H., Gregor D.

Mc., de Woot Ph. ș.a.

Întemeietorul acestei școli este Mayo Elton, considerat drept unul dintre fondatorii

psihologiei și sociologiei industriale moderne. Sub conducerea sa, la Universitatea Harward,

s-au constituit primele grupuri de cercetare a relațiilor umane și a comportării executanților în

procesul muncii.

Mayo preconizează ca problemele întreprinderii să fie abordate din perspectiva

cunoștințelor ce se dețin despre "natura umană", conducerea concentrându-și eforturile spre

înțelegerea și rezolvarea conflictelor. De asemenea, el a demonstrat importanța relațiilor

bazate pe motivația executanților, subliniind că întreprinderea este mai mult decât o structură

formală, ea este un sistem social, un sistem de grupuri informale a căror cunoaștere este o

sursă, un factor de creștere a eficienței economice. El a ajuns la concluzia că omul ar putea fi

determinat să muncească mai productiv dacă i se satisfac anumite necesități psihologice și

sociale. Whyte W. H. își îndreaptă critica asupra școlii clasice considerând că la baza

acesteia stau cel puțin trei teze greșite și anume:

- omul este considerat un animal rațional care tinde să-și maximizeze avantajele sale

economice;

- fiecare individ reacționează la stimulente economice ca un individ izolat;

- cu omul, ca și cu mașina, te poți purta în mod standardizat.

În realitate, susține el, fiecare individ are trăsături distincte care trebuie cunoscute și în

funcție de care trebuie să se reacționeze în mod diferențiat.

Un reprezentant de seamă, cel mai fervent susținător al motivației în cadrul școlii

relațiilor umane, este Gregor Douglas Mc . El pleacă de la premisa justă că orice decizie sau

acțiune de conducere presupune o anumită opinie despre natura umană, despre comporta-

mentul uman. Analizând climatul uman din întreprindere, Mc. Gregor formulaeză două

puncte de vedere diametral opuse cunoscute sub denumirea de "teoria X" și "teoria Y".

Conform teoriei X, oamenii în general au o repulsie față de muncă și ori de câte ori este

posibil o evită; majoritatea oamenilor trebuie constrânși, controlați, îndrumați și chiar

amenințați cu pedepse, pentru a-i determina să depună efortul necesar în vederea atingerii

obiectivelor organizației; cei mai mulți oameni preferă să fie conduși, evită responsabilitatea,

sunt puțin amițioși, vor să fie liniștiți.

Dimpotrivă, teoria Y urmărește armonizarea intereselor individuale cu cele ale

întreprinderii. Teoria Y acordă o atenție deosebită naturii relațiilor reciproce, conducători -

conduși, creării mediului care să contribuie la accentuarea atașamentului față de scopurile

organizației și să ofere posibilitatea manifestării inițiativei și autonomiei în realizarea

acestora.

Soluțiile preconizate de Gregor Mc. se bazează îndeosebi pe elemente psihologice. El

consideră că pentru realizarea obiectivelor este necesară schimbarea concepțiilor

conducătorilor despre autoritate, ierarhie și control.

Page 9: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

9

O poziție oarecum similară cu a lui Gregor Mc o are și de Woot Ph. care consideră că

"reconcilierea scopurilor organizației și a membrilor săi se poate realiza prin adoptarea de noi

tipuri de structuri organizatorice, de noi atitudini, proceduri și metode de conducere" - într-un

cuvânt, printr-o reformă a teoriei manageriale a întreprinderii. El preconizează în acest scop,

trei direcții de acțiune: sporirea adaptabilității, a flexibilității întreprinderii; dezvoltarea

individului, a potențialului creativ, responsabilității și dinamismului său; atragerea lucrătorilor

la conducere prin diferite forme de participare.

Încercând a face o sinteză a principalelor idei formulate de reprezentanții școlii relațiilor

umane, remarcăm:

punerea în prim plan a factorului uman, deoarece până la urmă succesele sau

insuccesele unui agent economic depind de oameni, conducerea realizându-și obiectivele prin

aceștia;

metodele de conducere să fie adaptate la cerințele oamenilor, creându-se condiții de

colaborare efectivă între conducere și execuție;

activitatea omului în producție, ca și în alte domenii, nu este determinată numai de

recompensele bănești, ci și de satisfacerea anumitor cerințe de ordin psihologic și social, de

cerința de a fi apreciat de grupul în care lucrează;

descoperă și evidențiază importanța structurii informale.

1.2.3. Școala sistemică (sistemiștii)

Cele două curente de gândire, grupate în școala clasică și școala relațiilor umane, sunt

completate în deceniul 6 al secolului XX printr-un nou mod de a privi problemele de

management pe care-l oferă școala sistemelor sau sistemiștii.

Această școală a folosit într-o anumită măsură concluziile la care au ajuns reprezentanții

precedentelor două școli, fără a supraevalua importanța structurilor formale sau rolul

factorului uman în cadrul unei organizații. Se poate spune că sistemiștii au încercat să reali-

zeze simbioza dintre teoria clasică a organizării manageriale și doctrina relațiilor umane, în

lumina teoriei sistemelor.

Apariția acestei școli constituie o reflectare a creșterii complexității economiei mondiale

în general, a interdependențelor în dezvoltarea economică.

Reprezentanții ei Barnard C.I., Simon H.A., March J. G., Selznich P., Etzioni A., Popov

G. H., Gutstein A. I., ș.a. consideră că pentru funcționarea unei organizații importante nu sunt

doar structura formală sau atitudinea fiecăruia dintre membrii ei, cât cunoașterea

interacțiunilor și influențelor reciproce dintre diferitele ei componente pe de o parte și a

raporturilor dintre unitate și mediul în care funcționează, pe de alta.

Întreprinderea este privită, de către sistemiști, ca o unitate a componentelor sale

(oameni, mașini, resurse, produse) între care există strânse legături. Totodată, ea trebuie să se

adapteze continuu mediului în care există și se dezvoltă, în care scop trebuie pus la punct un

sistem de comunicații pentru a permite centrelor de decizie să ia rapid hotărârile ce se impun.

Sistemiștii pornesc de la conceperea întreprinderii ca sistem sociotehnic, deschis și adaptabil

la mediul înconjurător.

Școala sistemelor relevă importanța pe care o prezintă structura sistemului, acesta fiind

conceput astfel încât să faciliteze mecanismul luării deciziilor, pentru adaptarea sistemului la

cerințele mediului extern și pentru eficacitatea acțiunilor interne apreciind că reacția siste-

mului la acțiunea exterioară depinde în mare parte de structura sistemului.

Fiecare școală a încercat să dea răspuns problemelor economice cu care a fost

confruntată întreprinderea într-o anumită etapă, căutând o resursă pentru sporirea eficieței în

general și în primul rând a celei economice. Prima, a căutat această resursă în diviziunea și

raționalizarea muncii, precum și specializarea sarcinilor conform anumitor principii, a doua,

în motivarea factorului uman, a treia, în coordonarea diferitelor subsisteme ale întreprinderii

și integrarea acestora într-un sistem mai cuprinzător.

Page 10: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

10

1.3. Evoluția concepției românești în domeniul managementului

Începuturile preocupărilor în domeniul managementului în țara noastră datează din

perioada premergătoare primului război mondial. Cea mai semnificativă realizare în domeniu

este aplicarea în 1907, pentru prima dată în Europa, a sistemului taylorist de organizare

științifică a muncii la "Țesătoria românească de bumbac" din Pitești. Rezultatele obținute au

demonstrat marile posibilități de creștere a eficienței pe care le prezintă metodele de or-

ganizare științifică.

Un alt element, cu multiple rezonanțe atât teoretico-metodologice cât și aplicative, l-a

constituit introducerea în planul de învățământ al Academiei de Înalte Studii Comerciale și

Industriale, a cursului de management al firmei. În 1916, profesorul Virgil Madgearu ținea

cursul introductiv la disciplina "Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale",

primul de acest gen din Europa de Sud-Est și printre primele din Europa. Prin acest curs a fost

conturat obiectul de studiu al acestei științe, aflată pe plan mondial într-o fază incipientă de

dezvoltare.

Urmărindu-se formarea unui "spirit de întreprindere românească", acest curs a contribuit

la conturarea științei conducerii microeconomice și a unei școli de conducere românești care a

avut multiple influențe pozitive pe plan științific, didactic și pedagogic și în special al practicii

economice.

Preocupări și acțiuni, mai susținute pe planul teoriei și practicii managementului

întreprinderilor, se manifestă după primul război mondial. Animatorul acțiunilor teoretice l-a

constituit Institutul Român pentru Organizarea Științifică a Muncii (IROM) creat în 1927 cu

contribuția unor reputați oameni de știință: Madgearu V., Țițeica G., Gusti D., Marinescu Gh.

ș.a. Principalul său obiectiv era, conform statutului "a face pasul necesar pentru ca România să

iasă din domeniul empirismului în domeniul organizării raționale cu ajutorul științei".

O deosebită importanță în răspândirea elementelor de management științific o are

traducerea lucrării "Administrația industrială și generală" de Fayol H. apărută la noi în 1927.

Autorul traducerii, în prefața cărții, face aprecieri și comparații judicioase cu privire la con-

cepțiile lui Fayol H. și Taylor F. W. în domeniul organizării și conducerii.

Eforturile depuse în perioada interbelică, în domeniu, s-au soldat cu obținerea unor

rezultate meritorii, conturându-se un concept managerial românesc bazat pe fundamentarea

științifică, teoretică și aplicativă la nivelul țărilor avansate.

După al doilea război mondial, odată cu instaurarea regimului comunist, se înregistrează

pentru o perioadă de circa 20 de ani ignorarea managementului, atât în plan teoretic cât și

practic. Totuși, după 1966 ca urmare a efortului investițional din numeroase întreprinderi, s-a

resimțit puternic necesitatea unui management riguros mai ales la nivel microeconomic.

Sub presiunea unor necesități practice, ca și a unei deschideri de scurtă durată a

României spre Occident, se întreprind mai multe acțiuni în plan practic, de cercetare și

învățământ. Între acestea menționăm: acțiunea de organizare științifică desfășurată începând

cu 1967 la nivelul întregii economii naționale; organizarea cu sprijinul Biroului Internațional

al Muncii a Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Conducere din Întreprinderi

(CEPECA); înființarea Institutului de Conducere și Organizare a Producției de la Ministerul

Muncii; constituirea cadrului organizatoric pentru soluționarea problemelor de organizare a

producției și a muncii, prin crearea în întreprinderi a compartimentelor de organizare;

constituirea primului colectiv de cercetări în domeniul microconducerii de la Institutul de

Cercetări Economice; înființarea în 56 din cele mai mari orașe ale țării a cabinetelor pentru

organizare științifică a producției și a muncii în 1968; introducerea cursului de Conducere a

Unităților Industriale în învățământul economic superior; înființarea în 1973 a Consiliului

pentru Problemele Organizării Economico-Sociale, etc.

Pe fondul acestei evoluții s-au elaborat numeroase lucrări și studii consacrate conducerii

unităților economice. Realizările dobândite pe plan teoretic și aplicativ pe parcursul a cca 25

Page 11: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

11

ani până în evenimentele din Decembrie 1989, pot fi sintetizate astfel:

- pe planul teoriei și practicii se produce o difuzare apreciabilă a cunoștințelor de

management ale întreprinderii, în care se regăsesc o mare parte din conceptele și

instrumentarul managementului din țările dezvoltate;

- cursurile și cercetările de management erau marcate de perceptele ideologiei

comuniste;

- practica managementului întreprinderilor a fost puternic influențată de manifestarea

sa în cadrul unui sistem economic de tip supercentralizat în care elementele politice și

administrativ-funcționărești prevalau adesea asupra elementelor economice;

- între teoria și practica managementului întreprinderii s-a manifestat un decalaj care s-

a mărit treptat.

Revoluția din Decembrie 1989 a determinat în acest domeniu începutul unor schimbări

radicale. Cea mai mare parte a conceptelor și instrumentarului de management la nivel de

întreprindere au fost reconsiderate prin prisma factorilor și condițiilor economiei de piață.

Pe plan pragmatic al conducerii unităților economice, evoluțiile sunt mai lente.

Adoptarea legilor 15 și 31 pe 1990 de transformare a unităților economice de stat în Regii

Autonome și Societăți Comerciale, ca și alte măsuri de creare și dezvoltare a sectorului privat,

au determinat schimbări de fond în managementul acestora.

Page 12: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

12

CAPITOLUL 2

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI

2.1. Managementul știință și/sau artă

Managementul este considerat cea mai nouă între științe și cea mai veche între arte.

Schematic raportul între știința și arta managementului se reprezintă în figura 2.1.

Fig.2.1. Relația dintre știință și artă a managementului

Elementele care definesc managementul ca știință și artă pot fi sintetizate astfel:

Ca știință:

bazare pe cunoașterea realității cu mijloace științifice;

ameliorarea proceselor - identificarea principiilor și legităților;

corelarea experienței cu cercetarea prospectivă a evoluției și impactului factorilor

interni și externi;

analiza complexă a acțiunii diverșilor factori de influență;

orientarea prioritară pe termen lung;

informație completă și complexă;

orientarea spre acțiuni, creativitate și adaptabilitate.

Ca artă:

bazarea pe calități personale (intuiție, bun simț, imaginație, capacitate de

reacție, talent);

observarea evenimentelor și acumularea experienței;

folosirea în mod exclusiv a experienței;

rezolvarea problemelor după metoda "încercărilor și erorilor";

orientarea prioritară pe termen scurt;

informație limitată și unilaterală;

capacitate redusă de inovare și adaptare la schimbări.

Îmbinarea elementelor de natură științifică cu cele "artistice" trebuie realizată nuanțat în

funcție de poziția ierarhică a managerului, de complexitatea, diversitatea și dificultatea

problemelor cu care acesta se confruntă și pe care trebuie să le rezolve, precum și de

S C T O R N

U D D C E U T C U E R R I E

MANAGEMENT SISTEM

CONDUS

metode

legi

principii

norme

informații

modele

planificare

organizare

coordonare

comandă control

experimentări rezultate

Teoria manage-

mentului

Știință

Practica manage

rială (artă)

GENERALIZĂRI, ABSTRACTIZĂRI ACTIVITĂȚI PARTICIPATIVE

Page 13: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

13

"valoarea" personalului condus.

2.2. Obiectul științei managementului

Pentru înțelegea obiectului specific al științei managementului, este necesar ca în

prealabil să lămurim unele noțiuni cum sunt: raportul între teoria și practica managementului;

structura sistemului de management.

Legat de prima chestiune se pune întrebarea dacă știința managementului și

managementul științific sunt de fapt una și aceeași problemă? dacă da, de ce trebuie să

utilizăm două noțiuni? dacă nu, care este deosebirea dintre ele?

Știința managementului și managementul științific sunt de fapt noțiuni distincte, prima

se referă la activitatea teoretică, iar a doua la o modalitate de exercitarea activității practice.

Știința managementului sau teoria managementului este o formă de reflectare a realității în

gândire, o formă de cunoaștere abstractă, generalizată, concretizată într-un sistem de noțiuni

științifice și categorii, legi și principii, fiind un suport al activității concrete cu care se

interferează și se intercondiționează. Teoria managementului este dependentă de practica

managementului, dar la rândul ei influențează direct activitatea practică. Știința

managementului presupune activitatea de sintetizare și generalizare a experienței practice,

căutarea de idei noi, formularea de legi și principii, găsirea celor mai bune căi și modalități de

exercitare a activității practice etc.

Pe de altă parte, managementul științific constituie activitatea practică de aplicare a

legilor și principiilor, de folosire a metodelor și tehnicilor formulate de știința ma-

nagementului în situații concrete, ținând cont de aspectele specifice și de obiectivele ce

trebuie realizate.

Între cele două noțiuni există o legătură indisolubilă cu caracter dinamic. Formele și

metodele de management nu sunt imuabile, stabilite odată pentru totdeauna. Ele trebuie

continuu perfecționate, în pas cu schimbările ce se produc în viață, cu sarcinile pe care le

impune procesul dezvoltării materiale și spirituale a societății.

Se poate afirma deci că, deși între știința managementului și managementul științific,

există o legătură indisolubilă, ele nu pot fi confundate. În fapt, relația dintre știința

managementului și managementul științific este similară raportului dintre economia politică și

politica economică.

Referindu-ne la aspectul practic al managementului, acesta poate fi exercitat în două

moduri: științific și empiric.

Managementul științific se caracterizează printr-o serie de trăsături dintre care mai

importante sunt:

se bazează pe cunoașterea cerințelor legilor și principiilor care guvernează dinamica

fenomenelor și a particularităților funcționării lor în condițiile concrete date;

utilizează cuceririle științei managementului și cunoștințele furnizate de alte

discipline științifice;

abordarea realității se face într-un spirit de obiectivitate, diminuând

subiectivismul în apreciere și analiză;

recurge la metodele, tehnicile și procedeele analizei științifice, implicând o

perspectivă deschisă prin explorarea pe termen lung a obiectivelor, creativitatea având un rol

esențial;

utilizează tehnica modernă pentru a obține, prelucra la timp și folosi eficient

întreaga informație necesară.

Managementul științific are ca obiectiv esențial obținerea unor realizări maxime cu

minim de efort. El constituie un factor de bază al creșterii economice, un factor primordial al

sporirii eficienței în unitățile economice, cu tendințe de amplificare pe măsura trecerii la o

economie competitivă.

Managementul empiric are următoarele caracteristici:

Page 14: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

14

se desfășoară fără studii și planuri prealabile care să stabilească cu claritate

obiectivele generale și ale fiecărui participant, în cadrul unei activități concrete;

se ghidează după principiul "văzând și făcând" problemele rezolvându-se "din

mers";

reușita depinde cel mai frecvent de experiența, flerul, intuiția, inteligența,

spontaneitatea și capacitatea managerilor de a se descurca în situații neprevăzute;

talentul și arta managerilor sunt singurii factori de reușită.

Fără a subestima aceste calități în condițiile unei activități complexe ce se desfășoară în

unitățile economice moderne, managementul după principiul "văzând și făcând" nu mai este

posibil decât cu mari riscuri.

Elementele caracteristice celor două modalități practice de exercitare a conducerii sunt

redate în figura 2.2.

Figura. 2.2. Structura conducerii empirice și științifice pe elemente caracteristice

Câteva explicații preliminare sunt necesare și asupra structurii sistemului de

management definit ca unitate indisolubilă a două componente: subsistemul managerial sau

subiectul managementului și subsistemul condus sau obiectul acestuia.

Subsistemul managerial reprezintă componenta prin intermediul căreia se adoptă decizii

și se asigură orientarea subsistemului condus spre atingerea obiectivelor stabilite. Subsistemul

condus se referă la obiectul asupra căruia se exercită acțiunea managerială.

Schematic sistemul de management se prezintă în figura 2.3.

Figura 2.3. Structura sistemului de management

Conducere empirică

ÎNTREPRINDERE

Conducere

științifică

SPONTANEITATE ÎN

ACȚIUNE PE

PRINCIPIUL "VĂZÂND

ȘI FĂCÂND"

LIPSĂ OBIECTIVE -

PLANURI - PROGRAME

CLAR DEFINITE

CONCEPEREA EVOLUȚIEI

VIITOARE PE BAZA

EVENIMENTELOR

TRECUTE

INFORMARE REDUSĂ

PE BAZA PRACTICII

INDIVIDUALE

CUNOA}TEREA

INFLUEN|ELOR DIN

MEDIU (SOCIETATE)

CAPACITATE DE

CREATIVITATE ȘI

INOVARE A

COLECTIVULUI

INFORMARE COMPLETĂ

MĂSURARE EXACTĂ

OBIECTIVE - PLANURI

- PROGRAME

METODE, TEHNICI

MODERNE DE CERCETARE

ȘI ANALIZĂ SISTEMICĂ

A FENOMENELOR

- IMAGINAȚIA - BUNUL SIMȚ - INTUIȚIA ȘI

EXPERIENȚA CONDUCĂTORILOR

Informații externe

SUBSISTEM MANAGERIAL

(subiectul

conducerii)

SUBSISTEM CONDUS

(obiectul

conducerii)

Decizii

Atribute

manageriale

Informații

interne

Page 15: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

15

Subsistemul managerial, la nivelul regiilor autonome și societăților comerciale este

format din totalitatea organelor de conducere, începând cu organul deliberativ de conducere,

Consiliul de Administrație și până la conducătorii individuali ai formațiilor de lucru. Rolul

său constă în supravegherea permanentă a funcționării obiectului condus corespunzător

scopurilor stabilite în care sens adoptă decizii și ia măsurile ce se impun pentru aplicarea lor.

Subsistemul condus cuprinde totalitatea elementelor materiale și umane asupra cărora se

exercită acțiunea subsistemului managerial în vederea realizării obiectivelor stabilite. În structura

sa sunt integrate: subsistemul tehnic, subsistemul tehnologic, subsistemul organizării producției,

subsistemul personal și subsistemul economic.

Între aceste subsisteme există o strânsă legătură de dependență, de condiționare

reciprocă. Nu poate exista un subsistem tehnic în afara unui subsistem tehnologic; unui

anumit nivel de înzestrare tehnică îi corespunde o anumită tehnologie de fabricație și un

anumit gen de organizare a producției. Pentru realizarea unui obiectiv comun este necesară

acțiunea coordonată a tuturor subsistemelor.

Între subsistemul managerial și cel condus există o dependență cantitativă și calitativă.

Cantitativ - cu cât subsistemul condus va fi mai mare, mai complex și subsistemul managerial

va crește, dar fără a exista o proporționalitate directă în acest sens.

Calitativ - raportul dintre cele două subsisteme, este influențat de o serie de factori ca:

gradul de înzestrare tehnică, gradul de organizare a managementului, competența managerilor,

nivelul de pregătire profesională a personalului de execuție.

După această incursiune privind delimitarea teoriei de practica managerială și

prezentarea structurii sistemului de management, vom încerca să conturăm obiectul științei

managementului.

De menționat că definițiile date de numeroși cercetători sau instituții de specialitate,

sunt de o manieră foarte generală, neconturând suficient obiectul specific de studiu al acestei

științe.

În vederea definirii obiectului științei managementului trebuie pornit de la ceea ce

reprezintă managementul în general. Managementul constituie o acțjune conștientă exercitată

de către subiectul sau subsistemul managerial asupra obiectului sau subsistemului condus

pentru a-i determina funcționarea și stabilitatea dinamică într-o anumită structură și

organizare corespunzătoare scopului propus.

Obiectul științei manageriale se referă la studierea relațiilor ce au loc în cadrul

sistemului de management în vederea descoperirii de legități și principii, a conceperii de

metode și tehnici de management, care aplicate corespunzător realității concrete, să determine

creșterea continuă a profitabilității acțiunilor întreprinse.

2.3. Legitățile manageriale

În mod firesc se pune întrebarea: există legi proprii ale științei managementului?

În privința răspunsului se conturează două puncte de vedere diferite:

unul consideră că știința managementului nu are legi și categorii specifice,

folosind legile și categoriile altor științe și deci în cazul științei managementului economic s-

ar folosi legile descoperite de economia politică;

altul potrivit căruia, știința managementului își are propriile legi. Sarcina

managementului științific constă în a pune în concordanță activitatea subiectivă a oamenilor cu

tendințele și cerințele obiective ale acestor legi, precum și cu celelalte legi care acționează în

sistemul condus.

În stadiul de cunoaștere în care ne găsim, pot fi formulate următoarele legi generale ale

științei managementului:

legea creșterii continue a eficienței în toate sectoarele de activitate (minimum

de efort pentru maximum de rezultate utile);

legea concordanței între nivelul dezvoltării subsistemului managerial și nivelul

Page 16: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

16

dezvoltării subsistemului condus.

2.3.1. Legea creșterii continue a eficienței în toate sectoarele de activitate (minimum

de efort pentru maximum de rezultate utile).

Eficiența are un sens mai larg decât productivitatea muncii pe care o presupune.

Eficiența, se referă, atât la activitatea economică, cât și neeconomică, atât la activitatea

productivă cât și neproductivă.

Eficiența oricărei activități presupune compararea efortului sau cheltuielilor făcute cu

rezultatele sau efectele obținute, iar sporirea acesteia presupune obținerea unor rezultate utile

cu cheltuieli unitare mai reduse.

Legea creșterii continue a eficienței acționează nu numai în economie și producție, ci și

în orice domeniu unde se consumă muncă omenească.

Eficineța unei conduceri poate fi exprimată prin mai multe grade.

Privită la nivelul unei unități economice productive (întreprindere) eficiența își găsește

cel mai frecvent exprimarea în nivelul productivității muncii și a indicatorului cost de

producție. Aceasta se numește eficiență de gradul I.

Dar, aprecierea eficienței nu poate fi limitată numai la nivelul producătorului pentru că

ar prezenta o imagine deformată a realității. Este posibil ca întreprinderea, prin comparație cu

ea însăși, să obțină o productivitate a muncii mai ridicată și un cost mai redus, deci să fie

eficientă în comparație cu trecutul și totuși să nu fie competitivă: calitatea și prețurile

produselor sau tarifele serviciilor oferite să nu fie recunoscute de piață, să nu satisfacă

cerințele beneficierilor, (utilizatorului final). Prin urmare, eficiența trebuie apreciată și prin

prisma intereselor utilizatorului final, a gradului de satisfacere a cerințelor acestuia luîndu-se

în considerație calitatea produselor livrate, gradul de tehnicitate, de fiabilitate a acestora,

prețul de vânzare, ritmicitatea livrărilor, etc. Prin aceasta se poate vedea capacitatea

competitivă a unei întreprinderi de a se adapta la cerințele mediului, măsură în care satisface

interesele pieții interne și externe. Numim aceasta eficiență de gradul II.

Cele prezentate se referă la eficiența acțiunilor întreprinse în trecutul apropiat. Eficiența

trebuie văzută însă și prin prisma viitorului. Aceasta presupune, din partea managementului,

crearea unor condiții pentru a se asigura creșterea continuă a eficienței și în perspectivă.

Printre acțiunile ce trebuie să facă obiectul unor analize temeinice și decizii majore din

partea managementului în vederea asigurării eficienței viitorului se înscriu: orientarea și

calitatea pregătirii personalului; orientarea investițiilor în general și în sfera producției și ser-

viciilor în special; orientarea cercetării științifice fundamentale și aplicative etc. Toate acestea

concură la realizarea eficienței viitorului sau eficienței de gradul III.

Creșterea continuă a eficienței în activitatea managerială presupune stabilirea unor

priorități și opțiuni care să asigure o valorificare superioară a tuturor resurselor disponibile.

2.3.2. Legea concordanței între nivelul dezvoltării subsistemului managerial și nivelul

dezvoltării subsistemului condus.

Între componentele sistemului de management există o legătură indisolubilă, un raport

de dependență cantitativă și calitativă. Menținerea unor depline concordanțe între nivelele de

dezvoltare a celor două subsisteme ale sistemului managerial reprezintă una din legile

managementului. La nivelul întreprinderii, unele cerințe ale acestei legi au fost formulate de

Taylor, după care, o tehnică oricât ar fi de înaltă nu-și dezvăluie întreaga ei eficacitate decât în

condițiile unei conduceri și organizări corespunzătoare nivelului acelei tehnici.

În cadrul sistemului de management se pot ivi următoarele situații:

a) când există concordanță dinamică deplină între nivelul de dezvoltare al subiectului

managerial cu nivelul dezvoltării obiectului condus la toate nivelurile sistemului de

management ceea ce se concretizează în realizarea obiectivelor stabilite cu rezultate maxime;

Page 17: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

17

b) când există decalaje între cele două subsisteme. Aceste decalaje pot fi negative ori

pozitive.

Sensul negativ al decalajelor se manifestă prin aceea că nivelul conducerii (subiectul

managerial) este sub nivelul dezvoltării obiectului condus.

Apariția decalajelor negative trebuie analizată în funcție de cauzele care le determină.

Acestea pot fi atât de natură obiectivă cât și subiectivă.

Progresul accelerat al științei și tehnicii și ritmul rapid de introducere a noilor cuceriri în

activitatea productivă, constituie cauze potențial-obiective care pot genera decalaje negative în cazul

când echipa managerială nu este pregătită pentru implementarea noului.

Cauzele subiective sunt direct legate de persoanele care exercită funcții manageriale și

pot fi determinate de: ocuparea unor funcții fără a avea pregătire de specialitate și cunoștințe

din domeniul managementului corespunzătoare; acordarea unei importanțe minore necesității

de pregătire și perfecționare continuă; încărcarea excesivă cu felurite atribuții și aplicarea

necorespunzătoare a delegării de autoritate; manifestarea unor atitudini de delăsare și

automulțumire, etc.

Indiferent însă de cauze, apariția și menținerea decalajelor negative înseamnă pierderi,

în primul rând economice, cu toate consecințele care decurg de aici și deci trebuie acționat

pentru prevenirea apariției lor, iar dacă au apărut - pentru rapida lor înlăturare.

Sensul pozitiv al decalajelor semnifică existența unui subiect managerial de înalt nivel

care dispune de o competență profesională și capacitate organizatorică ridicate față de gradul

scăzut de înzestrare tehnică și pregătire a personalului de execuție. Punându-și în valoare

competența managerii pot obține bune rezultate prin inițierea și finalizarea unor acțiuni adecvate

cum ar fi: modernizarea utilajelor; organizarea corespunzătoare a proceselor de fabricație;

folosirea diferitelor forme de calificare, policalificare, perfecționare și reconversie a perso-

nalului. La nivelul întreprinderilor, este de dorit un asemenea decalaj. Extinzând analiza la scara

economiei naționale și societății în ansamblu, rezultă că și decalajele pozitive sunt păgubitoare.

Aceasta decurge din cerințele dictonului"omul potrivit la locul cuvenit și timpul potrivit".

Starea de preferat, la orice nivel organizatoric, este menținerea într-un echilibru dinamic

a nivelului de dezvoltare a celor două componente ale sistemului de management, nivel care

să fie cât mai ridicat.

2.4. Principiile manageriale

La fiecare nivel structural și în cadrul fiecărui domeniu de activitate din societate,

managementul se organizează și se desfășoară pe baza unor principii care îi permit o largă

deschidere spre nou și punerea în valoare a tot ceea ce știința managementului oferă practicii

economico- sociale.

Dintre cele mai importante principii menționăm următoarele:

Principiul eficienței derivă din Legea creșterii continue a eficienței, conform căruia

orice sistem de management urmărește obținerea unor efecte maxime cu cheltuieli cât mai

reduse. Creșterea eficienței constă în sporitea rezultatului util în raport cu efortul depus, sau,

la același efort efectuat o maximizare a rezultatelor. Se poate spune că acest principiu

sintetizează scopul activității de management.

Principiul gestiunii economice, pe baza căruia managementul, în esență, trebuie să

urmărească utilizarea judicioasă a factorilor de producție, gospodărirea rațională a resurselor

de care poate dispune.

Principiul unității conducerii și răspunderii, conform căruia întregul sistem de

management trebuie conceput în așa fel încât fiecare manager să aibă stabilite precis

atribuțiile, responsabilitățile și sfera de acțiune. Este principiul pe baza căruia se crează

premizele unei adevărate ordini și discipline în sistemul managerial;

Principiul competenței profesionale și motivarea salariaților. Este necesar ca pe fiecare

treaptă ierarhică să se găsească cele mai competente persoane și fiecare salariat să fie motivat

Page 18: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

18

corespunzător unor criterii de competență precis stabilite. Aplicarea acestui principiu în

managementul unităților economice depinde în mod hotărâtor de cunoașterea și capacitatea de

evaluare a calităților profesionale și umane, de gradul în care se reușește evidențierea

exigențelor impuse posturilor de muncă existente, de modul în care se aplică o politică

motivațională adecvată la nivelul fiecărei unități.

Principiul flexibilității, conform căruia sistemul de management al unităților economice

trebuie conceput astfel încât să se caracterizeze prin suplețe, să se poată adapta cu ușurință la

schimbările ce se produc în organizarea unităților sub impactul cerințelor mediului economic și

social.

La nivelul unităților economice, principiile manageriale își găsesc aplicabilitatea în

forme specifice, în conceperea structurilor organizatorice, a sistemului informațional și

decizional.

2.5. Caracterul complex și interdis-ciplinar al științei manageriale

Una din particularitățile principale ale dezvoltării actuale ale științei o constituie apariția

unor locuri de intersectare a domeniilor specifice diferitelor științe. Problema managementului

constituie locul de confluență aproape a tuturor cunoștințelor diferitelor științe.

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic al științei mangeriale presupune sinteze

succesive într-o viziune unitară a celor mai noi cuceriri științifice.

În figura 2.4. este prezentat schematic raportul managementului cu alte științe.

Sfera largă de cuprindere, caracterul complex și interdisciplinar al științei manageriale

explică și justifică procesul de diferențiere și separare în cadrul acesteia a unui număr mare de

discipline care, împreună formează un sistem, sistemul științei manageriale.

Managementul unităților economice este o știință economică de sinteze. Caracterul său

economic decurge din menirea sa - creșterea eficienței economice - din optica economică în

care abordează problemele cu care este confruntată, a ponderii apreciabile pe care conceptele

și metodele economice le au în cadrul său, din natura economică a agentului economic asupra

căruia se exercită.

Figura.2.4. Relația managementului cu alte științe

Bazele teoriei

științei ma-

nagementului Cibernetică

economică

Economie

industrială

ă Cercetări

operțional

e teoria

deciziei

Sisteme

tehnice

Sisteme

sociotehni

ce

Sisteme

sociale

Experiență

managerială

și rolul

managerului

Comportament

interpersonal

Comportament

de grup

Legi.

norme

CIBER-

NETICĂ

TEORIA

ECONOMICĂ

MATEMATICA EXPERIENȚA PRACTICĂ

PSIHO-

LOGIE

TEORIA

SISTEMELOR

ȘTIINȚE

JURIDICE

SOCIOLOGIE

PSIHOLOGIE

SOCIALĂ

Page 19: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

19

2.6. Procesul managerial și atributele (funcțiile) managementului

Ansamblul proceselor de muncă, ce se desfășoară în cadrul oricărui sistem creat de om,

inclusiv sistemul unitate economică, este alcătuit din două categorii de procese: procese de

execuție și procese manageriale.

În procesul de execuție are loc transformarea formei, dimensiunilor, compoziției etc.

obiectelor muncii cu ajutorul mijloacelor de muncă în produse, lucrări sau servicii de utilitate

socială de către persoane cu pregătire profesională corespunzătoare, persoane care nu au însă

și competența de coordonare a activității altora și nu-și asumă responsabilități pentru alții.

Procesul managerial este reprezentat de ansamblul eforturilor de gândire ale

persoanelor ce ocupă funcții manageriale, în vederea stabilirii de obiective și acțiuni necesare

realizării lor, scop în care mobilizează, organizează și coordonează folosirea resurselor

materiale, umane, financiare și informaționale, de care dispune sistemul.

Procesele manageriale asigură, pe baza unor competențe specializate potențarea muncii

de execuție, agregarea rațională a rezultatelor în conformitate cu necesitățile economice și

sociale în continuă schimbare și diversificare.

Exercitarea procesului de management se face prin intermediul atributelor (funcțiilor)

manageriale. Atributele manageriale reprezintă eforturi de gândire și acțiune rațională,

specifice activității manageriale, care declanșează un ciclu logic de descifrare a evenimentelor

viitoare, de pregătire și organizare a mijloacelor existente, de cunoaștere și influențare a

oamenilor în scopul realizării unității de acțiune în vederea dinamizării proceselor din sistem,

în funcție de obiectivele urmărite.

Atributele manageriale exprimă forma rațională a diviziunii întregului proces de

management din punctul de vedere al caracterului și al conținutului său.

Cel care a identificat și a analizat procesul managerial pentru prima dată a fost Fayol H.,

în cadrul lui definind cinci funcții sau atribute principale: previziunea, organizarea, comanda,

coordonarea și controlul.

Ulterior, alți specialiști au avut opinii parțial diferite.

Majoritatea cercetătorilor autohtoni ai domeniului consideră existența următoarelor

atribute: previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare, grupare pe care o

susținem.

Atributele manageriale au o serie de trăsături caracteristice și anume:

- sunt specifice în ansamblul lor persoanelor cu funcții manageriale, fiind unul din

elementele de diferențiere față de personalul de execuție;

- au aplicabilitate generală în toate unitățile, indiferent de profilul, mărimea sau tipul de

producție, forma de proprietate la toate nivelurile ierarhice;

- au conținut și forme de manifestare diferită în dependență de nivelul ierarhic la care se

realizează și de specificul verigii organizatorice în care acționează managerul respectiv;

- nu se pot manifesta independent între ele existând o strânsă legătură;

- au pondere diferită, în funcție de nivelul ierarhic la care se situează.

La nivelul unităților economice managementul superior realizează, cu precădere,

atributele de previziune, organizare și coordonare, iar conducerea inferioară se axează, mai

ales, pe antrenarea subordonaților la realizarea sarcinilor, corectarea acțiunilor și reglarea

proceselor, controlul și evaluarea rezultatelor.

2.6.1. Conținutul atributelor manageriale

2.6.1.1. Previziunea

Atributul de previziune cuprinde ansablul procedeelor prin care managerul ia în considerare

viitorul și stabilește obiectivele de atins, precum și resursele și mijloacele principale necesare

realizării lor.

Page 20: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

20

De modul cum se realizează acest atribut, de capacitatea managerilor de a se orienta cu

precădere asupra problemelor de perspectivă, depinde realizarea corespunzătoare a celorlalte

atribute. Realizarea atributului de previziune reclamă din partea managerilor preocuparea

permanentă de a anticipa viitorul, de a-l prefigura și de a asigura, din timp, condițiile realizării

lui.

După orizont și grad de detaliere, atributul de previziune se concretizează în: prognoze,

planuri și programe.

Prognozele

În funcție de orizontul de timp pentru care se face prevederea, distingem următoarele

feluri de prognoze:

- prognoza de gradul întâi care se referă la perioada de până la 15 ani. Aceasta se

bazează pe posibilitățile științei și tehnicii contemporane, astfel încât trăsăturile caracteristice,

cantitative și calitative ale obiectului prognozei să poată fi stabilite cu o probabilitate de

realizare sporită. Soluțiile acestor prognoze se materializează în planuri;

- prognoza de gradul II se referă la perioade de până la 50 de ani. În decursul acestui

interval are, de regulă, loc o dublare a populației globului, o dublare a numărului de concepții

științifice și teorii noi și o schimbare a generației de creatori ai progresului tehnico-științific.

Obiectivele acestei prognoze pot fi caracterizate, de regulă, din punct de vedere calitativ, fără

însă a exclude posibilitatea și a unor aprecieri cantitative.

În sfârșit, mai pot fi prognoze de gradul III, și anume acelea care se referă la perioade

de până la 100 de ani. Aceste prognoze au caracter ipotetic, se bazează mai mult pe intuiție

decât pe știință. Obiectivele acestor prognoze nu pot avea evaluări cantitative, ele se bazează

exclusiv pe unele evaluări calitative.

Planurile în care se concretizează cea mai mare parte a proceselor de previziune, se

referă de regulă, la perioade cuprinse între 5 ani și o lună. Gradul lor de detaliere variază

invers proporțional cu orizontul.

Punctul de plecare, în fiecare act de management, trebuie să fie alcătuirea unui plan, pe

cât posibil, flexibil. Planurile unităților economice, inclusiv în țările dezvoltate - constituie

baza desfășurării activității și, deci, impun o temeinică fundamentare și urmărire.

Cele mai importante tipuri de planuri sunt: planurile corporative sau stategice și

planurile de afaceri.

- Primele implică unitatea economică în totalitate. Ele stau la baza a tot ce se dorește să

facă respectiva întreprindere pe o anumită unitate de timp, cuprinsă, de regulă, între unu și

cinci ani.

- Planurile de afaceri capătă o importanță deosebită când se caută o sursă de finanțare de

la bănci. În unitățile mari, planurile de afaceri sunt făcute pentru produse noi sau proiecte

specifice.

A treia modalitate principală de concretizare a previziunii o reprezintă programele sau

planurile operaționale. Orizontul acestora se reduce la o decadă, o săptămână, o zi, un

schimb, o oră și cuprinde sarcini concrete atât de desfășurare a acțiunilor planificate, cât și de

asigurare a acestora cu toți factorii materiali și umani necesari precum și corelarea activităților

tuturor verigilor organizatorice ale unității economice, mobilizarea rezervelor cunoscute în

vederea realizării, în condiții de eficiență, a sarcinilor stabilite prin plan.

Ele sunt obligatorii și prezintă un grad ridicat de certitudine.

În condițiile economiei concurențială (de piață), caracteristic unităților economice, este

reconsiderarea atributului de previziune, în sensul fundamentării sale pe cercetări de piață, pe

cerințele efective ale consumatorilor apelând la instrumentarul de marketing și al exercitării

integrale la nivelul agentului economic.

2.6.1.2. Organizarea

Progresul economico-social este determinat de calitatea organizării.

Page 21: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

21

Organizarea hotărăște gradul de valorificare a resurselor existente, ea este cea care

asigură consacrarea socială a marilor idei. Organizarea este, în principal, expresia unor

investiții de gândire și inițiativă, un element esențial în actul de management.

Atributul de organizare asigură echilibrul între concepție (previziune) și acțiune

(antrenare) în care sens stabilește prioritățile obiectivelor, asigură unitatea de conducere și

nivelul de adoptare a celor mai importante decizii.

Prin atributul de organizare se desemnează ansamblul proceselor de management prin

intermediul cărora se stabilesc și delimitează procesele de muncă fizică și intelectuală și

componentele lor (mișcări, operații, lucrări, sarcini etc.) precum și gruparea acestora pe pos-

turi, compartimente și atribuirea lor personalului corespunzător anumitor criterii: economice,

tehnice și sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiții a obiectivelor previzionate.

Rezultă că în cadrul acestui atribut delimităm două subdiviziuni principale:

a) organizarea de ansamblu a unității economice;

b) organizarea principalelor componente ale unității.

Prima subdiviziune se concretizează în stabilirea structurii organizatorice și a sistemului

informațional, prin intermediul acestora se asigură structurarea unității economice,

subordonată realizării obiectivelor sale fundamentale. Această parte a atributului de

organizare este exercitată de managementul superior al agentului economic, condiționând

sensibil eficiența procesului de management în ansablul său.

Specific celei de a doua componente majore a atributului de organizare este realizarea

sa la nivelul conducerii medii și inferioare dată fiind necesitatea luării în considerare a

specificului proceselor de execuție și de management supuse organizării și a volumului de

muncă apreciabil implicat.

Organizarea are dublu caracter: funcție a managementului și domeniu de sine stătător,

ceea ce nu se exclud, ci sunt complementare, fiind subordonate realizării obiectivelor generale

ale unității economice.

În întreprinderea modernă, organizarea înregistrează un aport deosebit. Reflectarea

acestei situații o reprezintă conturarea organizării ca o disciplină științifică distinctă care

înglobează un ansamblu de concepte specifice și un bogat evantai operațional.

2.6.1.3. Coordonarea

Coordonarea este atributul prin care managerul creează și menține armonia între

activitățile, oamenii și compartimentele de muncă pe care le conduce, pentru a realiza

obiectivele stabilite în cadrul sistemului organizatoric existent.

Atributul de coordonare impune ca fiecare participant la procesul de muncă să-și

cunoască precis câmpul său de acțiune, sarcinile și responsabilitățile ce-i revin, iar managerii

să echilibreze sarcinile între colaboratorii cu care lucrează, să-i utilizeze acolo unde pot da

maximum de randament.

În principal, coordonarea îmbracă două forme:

bilaterală, care se derulează între un manager și un subordonat ce asigură,

preîntâmpinarea filtrajului și distorsiunii, obținerea operativă a "feed-back-ului". Principalul

dezavantaj este consumul mare de timp, în special, din partea managerilor;

multilaterală, ce implică un proces de comunicare concomitentă între un

manager și mai mulți subordonați.

În unitățile moderne, o pondere însemnată o deține coordonarea multilaterală realizată

prin intermediul diferitelor reuniuni și utilizarea unor metode și tehnici de management

participativ.

Punerea în aplicare a atributului de coordonare reclamă parcurgerea următoarelor etape:

determinarea riguroasă a atribuțiilor, competențelor și responsabilităților

individuale;

precizarea standardelor de performanță ale personalului;

Page 22: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

22

stabilirea sistemului de comunicații manager-colaborator;

proiectarea și realizarea sistemului de legături între compartimentele de muncă.

Coordonarea este funcția managementului mai puțin formalizată ce depinde într-o

măsură decisivă de latura umană a potențialului managerilor ale cărei efecte, dificil de

evaluat, sunt strâns condiționate de conținutul celorlalte funcții de management.

Realizarea coordonării la un nivel calitativ superior conferă activităților agenților

economici o pronunțată flexibilitate, adaptabilitate și creativitate, caracteristici esențiale în

condițiile economiei de piață.

2.6.1.4. Antrenarea

Acest atribut cuprinde acțiunile managerilor de atragere a personalului la realizarea

obiectivelor planificate pe baza luării în considerare a factorilor motivaționali.

Scopul antrenării este implicarea cât mai profundă și mai eficace a personalului la

realizarea obiectivelor ce-i revin.

După modul de condiționare a satisfacțiilor personalului, în funcție de rezultatele

obținute, motivarea poate fi pozitivă sau negativă.

Motivarea pozitivă se bazează pe amplificarea satisfacțiilor personalului participant la

procesul muncii, ca urmare a realizării sarcinilor atribuite.

Motivarea negativă se bazează pe amenințarea personalului cu reducerea satisfacțiilor

ca urmare a nerealizării obiectivelor și sarcinilor repartizate al căror nivel este foarte ridicat,

inaccesibil unei părți apreciabile a executanților. Asemenea motive duc la crearea unei at-

mosfere tensionate, generatoare de stări conflictuale.

În unitățile moderne, se folosește cu prioritate motivarea pozitivă.

Caracteristic managementului științific al agenților economici este conceperea motivării

și implicit a antrenării pe baza așa-numitelor scări motivaționale. Aceasta presupune găsirea

unor elemente adecvate și ordonarea lor în funcție de succesiunea în care trebuie avute în

vedere și care prezintă interes sau sunt o necesitate pentru personalul unităților economice.

Managerii care doresc să-și motiveze oamenii trebuie să înțeleagă sursele distincte ale

motivării lor.

Dintre scările motivaționale, frecvent amintite în literatura de specialitate menționăm pe

cea a lui Maslow, care cuprinde următoarele necesități: fiziologice, de securitate și siguranță,

contacte umane și afiliere la grup, statut social și autorealizare.

Pentru a exercita o antrenare eficace este necesar ca procesul motivării personalului să

întrunească simultan următoarele caracteristici:

să fie complex, în sensul utilizării combinate atât a stimulentelor materiale, cât

și morale;

să fie diferențiat, adică motivațiile considerate și modul lor de folosire să țină

seama de caracteristicile fiecărei persoane și ale fiecărui colectiv de muncă, astfel încât să se

obțină maximum de participare la stabilirea și realizarea obiectivelor;

să fie gradual, adică să satisfacă succesiv necesitățile personalului și în strânsă

legătură cu aportul său.

Pentru ca motivarea să reflecte contribuția individuală la realizarea obiectivelor și

totodată să constituie un stimulent pentru acțiunile viitoare, este bine ca managerii să

procedeze de următoarea manieră:

să cadă de acord cu colaboratorii și subalternii asupra unor scopuri clare;

să solicite sugestii asupra modalităților considerate ca avantajoase pentru

rezolvarea problemelor, din partea colaboratorilor;

să caute permanent ajungerea la consens în fiecare problemă;

să constituie permanent exemplu personal;

să se concentreze asupra succeselor viitoare.

În opoziție cu recomandările de mai sus se află:

Page 23: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

23

pasivitatea față de ideile altora;

comparații nefavorabile;

dorința de a avea ultimul cuvânt;

pretenția de a se face așa cum spune el nu cum face el;

concentrare asupra eșecurilor trecute.

În ansamblul procesului de management, calitatea antrenării are un rol deosebit de

important prin aceea că într-o măsură decisivă condiționează concretizarea eficientă a

funcțiilor, previziune, organizare și coordonare și eficacitatea evaluării care urmează

antrenării.

2.6.1.5. Control-evaluare

Funcția de control-evaluare poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care

performanțele unității economice și a componentelor acesteia, sunt măsurate și comparate cu

obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și

integrării abaterilor pozitive. Această funcție răspunde la întrebarea: Cu ce rezultate s-a

finalizat munca depusă?

Controlul constă în verificarea cantitativă și calitativă permanentă și completă a

modului în care se realizează sarcinile, comparativ cu obiectivele fixate, în sesizarea și

măsurarea abaterilor de la aceste obiective și indicarea măsurilor corective ce se impun. În

exercitarea controlului, conducătorul trebuie să analizeze temeinic cauzele care au dus la

apariția abaterilor și devierilor.

În realizarea controlului, trebuie parcurse mai multe etape:

fixarea normelor, a condițiilor și criteriilor care trebuie îndeplinite pentru ca

sarcinile să fie considerate realizate;

măsurarea realizărilor;

compararea realizărilor cu obiectivele și standardele stabilite inițial evidențiind

abaterile produse;

determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate;

efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv acționarea, în măsura

posibilităților, asupra cauzelor ce au generat abaterile negative.

Pentru a fi eficient, este necesar ca efectuarea controlului să fie continuă.

Obiectivele controlului sunt:

cunoașterea, în fiecare moment, a realității existente;

asigurarea ordinii, disciplinei și respectarea normelor și reglementărilor;

prevenirea și înlăturarea oricăror disfuncții, dereglări, neconcordanțe, ce pot să

apară în procesul managerial;

descoperirea și valorificarea rezervelor în utilizarea eficientă a resurselor;

aprecierea veridică a activității oamenilor;

îmbogățirea experienței echipei manageriale.

În funcție de pozițiile managerului față de actul de control, distingem:

controlul direct, care se realizează în contactul nemijlocit dintre un manager și

unul sau mai mulți dintre colaboratorii săi;

controlul indirect, pe care un manager îl realizează după analiza rezultatelor

obținute de o colectivitate și după individualizarea acestora.

Deși necesită mult timp, controlul direct permite obținerea de informații veridice,

întrucât se obțin ca urmare a cunoașterii nemijlocite și nu se denaturează în procesul

transmiterii prin intermediul altor persoane.

Controlul trebuie să pună accentul pe îndrumare și ameliorare, să nu se rezume la a

stabili dacă activitatea controlată este satisfăcătoare sau nu.

În unitățile moderne, controlul de tip constatativ este tot mai mult înlocuit cu cel axat pe

analiza relațiilor cauză-efect, concretizat în decizii și acțiuni manageriale eficace.

Page 24: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

24

Cu ajutorul controlului rezultatelor efective ale activității subordonaților, prin contacte

personale cu aceștia, managerul se edifică asupra particularităților și capacității oamenilor.

Rezultatele controlului servesc și ca bază în aprecierea și promovarea personalului.

Controlul trebuie făcut cu tact și măsură și nu în mod excesiv, cu asprime și rigiditate

duse la maximum. Controlul excesiv reduce inițiativa și simțul de răspundere. Încrederea și

controlul trebuie bine îmbinate, armonizate.

O importanță deosebită, în unitățile moderne, o are executarea unui control preventiv

care contribuie la sesizarea și preîntâmpinarea unor stări disfuncționale și de corectare în

cazul apariției lor.

Economia de piață impune o reevaluare a exercitării funcției de control-evaluare care

trebuie să fie mai flexibilă, mai adaptivă fără a pierde însă din rigurozitate.

Dintre atributele manageriale, atributul de previziune și cel de control-evaluare sunt

complementare.

2.7. Etapele și fazele procesului managerial

Procesul managerial se etapizează în timp pentru evaluarea stadiului de realizare a

obiectivelor anterior stabilite și conturarea unor obiective viitoare calitativ superioare. La

nivelul unității, etapele procesului managerial se pot referi la un an, trimestru, lună sau

perioada de execuție a unei comenzi.

În fiecare etapă și pe fiecare nivel ierarhic procesului managerial îi sunt specifice trei

faze de bază: faza previzională, faza operativă și faza post-operativă.

În cadrul fazei previzionale se exercită cu precădere atributul de prevedere, fixându-se

obiective fiecărui nivel de conducere. Tot cu acest prilej se elaborează planurile pe ansamblu

agentului economic, iar la nivelurile inferioare programele de lucru. În această fază a

procesului de management, pe lângă utilizarea unor metode și tehnici cu caracter științific, un

rol important îl au și imaginația, spiritul de inovare, creativitatea și experiența managerilor.

Parcurgerea fazei previzionale, pe toate nivelurile de conducere, dă posibilitatea

interpretării variației elementelor cuprinse în planuri și programe, stabilirii tendințelor de

evoluție și reprogramării, după caz, a unor măsuri pentru faza operativă.

Faza operativă este faza transpunerii în practică a obiectivelor stabilite în faza

previzională. Atributele de organizare, coordonare și antrenare, se manifestă din plin în cadrul

acesteia.

Faza operativă nu se poate desfășura independent de faza previzională, existând între ele

interferențe, datorate, mai ales, unor situații neprevăzute, când este necesară operarea unor

corecții în planurile și programele anterior fundamentate.

În această fază, sarcina managerilor este de a organiza procesele de muncă, de a

îndruma oamenii, de a-i antrena și influența în vederea realizării obiectivelor asumate și de a-

și spori competența.

Faza post-operativă este un prolog al fazei previzionale și un epilog al celei operative.

Această fază se exercită atunci când se încheie o etapă de activitate, se face o analiză critică

retrospectivă a rezultatelor activității încheiate și se pregătește suportul motivațional de pro-

movare în etape următoare a tot ce și-a dovedit utilitatea până la momentul efectuării analizei.

Această sarcină se realizează îndeosebi prin intermediul atributului de control-evaloare.

Page 25: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

25

CAPITOLUL 3

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚILOR ECONOMICE

Structura organizatorică a unei unități economice reprezintă ansamblul posturilor și

compartimentelor de muncă ce o compun, modul de constituire, grupare și subordonare a

acestora, precum și principalele legături ce se stabilesc între ele în vederea îndeplinirii în

cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor unității.

Structura organizatorică prezintă o importanță deosebită pentru unitatea economică, de

ea depinzând în mare măsură eficiența acțiunilor întreprinse.

Structura organizatorică integrează două mari componenete: structura de conducere sau

funcțională și structura de producție sau operațională.

Structura de conducere (funcțională) reunește ansamblul persoanelor, compartimentelor

și relațiilor organizaționale constituite în vederea asigurării condițiilor tehnice, economice și

de personal necesare desfășurării procesului managerial și a proceselor de execuție.

Structura de producție (operațională) este alcătuită din ansamblul persoanelor,

compartimentelor și relațiilor organizaționale constituite în vederea realizării directe a

obiectului de activitate al unității economice.

Pentru a putea asigura îndeplinirea în cât mai bune condiții a obiectivelor unei unități

economice, structura organizatorică trebuie să satisfacă o serie de cerințe dintre care cele mai

importante sunt:

să cuprindă toate activitățile și să fie flexibilă, adică să poată fi adaptată

operativ la modificările ce apar în cadrul unității în sensul posibilității de a elimina sau adăuga

compartimente sau legături, în funcție de necesități;

să asigure respectarea unității de conducere la fiecare nivel ierarhic, în sensul

că fiecare executant să primească dispoziții de la un singur conducător, eliminând posibilitatea

ivirii unor dispoziții multiple și chiar contradictorii pentru aceeași persoană;

să asigure degrevarea conducerii superioare a unității de o serie de atribuții ce

țin de un anumit grup de activități legate între ele și pentru care există toate elementele

necesare luării și aplicării unor decizii la nivelurile de conducere inferioare.

Modul de concepere a structurii organizatorice a unităților economice depinde de o

multitudine de factori între care: speficificul ramurii de activitate, mărimea, profilul, gradul de

specializare al unității, forma de proprietate, etc.

De aceea, în mod inerent, structura organizatorică va fi diferită de la o unitate la alta,

chiar în cadrul aceleiași ramuri.

3.1. Elementele structurii organizatorice

Elementele structurii organizatorice sunt: postul, funcția personalului, ponderea ie-

rarhică (norma de conducere), compartimentele de muncă, legăturile dintre compartimente,

nivelurile (treptele ierarhice), organigrama.

3.1.1. Postul de muncă

Postul reprezintă cea mai simplă subdiviziune organizatorică definit ca ansamblul

obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților care, în mod permanent, revin spre

exercitare unui lucrător din unitate.

Obiectivele postului denumite obiective individuale, constituie caracterizări sintetice ale

utilității postului, rațiunea creeării sale, precum și criterii de evaluare a muncii persoanei căreia

îi este atribuit.

Realizarea obiectivelor se face prin intermediul sarcinilor. Sarcina este un proces de

muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex, care prezintă

Page 26: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

26

autonomie operațională, fiind efectuată, de regulă, de o singură persoană. Sarcinile constituie

componentele cele mai dinamice ale postului, la nivelul lor manifestându-se cu prioritate

schimbările calitattive ce impun modificări în structura organizatorică.

Limitele în cadrul cărora titularii de posturi pot să acționeze în vederea realizării

obiectivelor individuale constituie competența sau autoritatea formală asociată postului.

Altfel spus, prin competența formală se stabilesc mijloacele care pot fi utilizate de titularii

posturilor în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Responsabilitatea reprezintă obligația ce revine titularului postului pe linia îndeplinirii

obiectivelor individuale și a efectuării sarcinilor aferente. În sens organizatoric,

responsabilitatea înseamnă și răspunderea pentru utilizarea competenței formale asociate unui

post.

Rațiunea constituirii unui post și implicit eficacitatea muncii depuse de titularul său, este

condiționată într-o măsură hotărâtoare de corelarea judicioasă a sarcinilor, competențelor și

responsabilităților. Este ceea ce se numește "triunghiul de aur" al organizării.

Pentru fiecare post se întocmește - de către conducătorii de compartimente, o fișă a

acestuia în care se înscriu, în detaliu, toate elementele specifice postului (denumire, obiective,

sarcini, competențe, responsabilități, relații cu alte posturi) și condițiile necesare unei persoane

pentru a-l putea ocupa în bune condiții (pregătirea, vechime, aptitudini, deprinderi etc.)

Fișele posturilor trebuie revizuite periodic mai ales în unitățile economice care se

dezvoltă sau care se schimbă rapid, pentru a reflecta în permanență specificitatea acestora.

Sarcinile se pot schimba sau pot fi altfel împărțite între angajați.

3.1.2. Funcția personalului

Totalitatea posturilor care prezintă aceleași caracteristici principale formează o

funcție. După natura și amploarea obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților în

cadrul unităților economice, se pot deosebi două tipuri principale de funcții: de conducere și

respectiv de execuție.

Funcția de conducere se caracterizează printr-o sferă largă de competențe și

responsabilități referitoare la obiectivele personalului condus, care implică sarcini de

organizare, coordonare, antrenare, etc. a activităților altor persoane. Deținătorul unei funcții

de conducere își asumă răspunderea atât pentru propria activitate cât și pentru activitatea

persoanelor sau compartimentelor aflate în subordinea sa.

Funcția de execuție se caracterizează prin obiective individuale limitate, cărora le sunt

asociate competențe și responsabilități mai reduse, sarcinile încorporate neimplicând luarea de

decizii asupra altor titulari de posturi. Executantul este persoana care prin natura obligațiilor

sale de muncă și de activitate ce o desfășoară răspunde de aducerea la îndeplinire a unor

sarcini concrete. El se situează la baza ierarhiei organizatorice, are un conducător care

răspunde de activitatea sa, dar nu are alte persoane în subordine.

Structurile întreprinderilor moderne prezintă, din punct de vedere al funcțiilor

componente și al caracteristicilor acestora o serie de particularități între care menționăm:

numărul mare al funcțiilor de conducere; proporția însemnată a posturilor de înaltă calificare în

cadrul funcțiilor de execuție; atenuarea diferențelor dintre funcțiile de conducere și cele de

execuție ș.a.

3.1.3. Norma de conducere (ponderea ierarhică)

Este elementul structurii organizatorice direct legat de funcția de conducere,

reprezentând numărul de persoane, sau compartimente conduse nemijlocit, de către o

persoană cu funcție de conducere.

Determinarea normei de conducere trebuie astfel făcută încât să asigure, pe de o parte,

încărcarea completă a conducătorului, iar pe de altă parte, conducerea întregului colectiv și a

Page 27: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

27

fiecărui executant în parte. La stabilirea normei de conducere, trebuie luați în considerare mai

mulți factori printre care: natura lucrărilor efectuate de subordonați; gradul de dispersie a

compartimentelor sau persoanelor subordonate; nivelul pregătirii personalului din subordine;

nivelul la care se exercită funcții de conducere; frecvența și amploarea legăturilor dintre con-

ducător și executanți, etc.

3.1.4. Compartimentele de muncă

Compartimentul se definește ca o grupare de persoane care efectuează în mod relativ

permanent, anumite sarcini omogene sau complementare, de regulă pe același amplasament,

contribuind la realizarea acelorași obiective și aflându-se subordonate nemijlocit aceluiași

conducator. În unitățile economice, acest element organizatoric i-a forma: secțiilor,

atelierelor, laboratoarelor, serviciilor, birourilor, etc.

Compartimentele unităților economice pot fi clasificate după mai multe criterii:

după modul de executare a autorității conducătorului asupra subordonațiolor, se

disting: compartimente elementare sau simple și compartimente de ansamblu sau complexe.

Compartimentele elementare sunt grupările cele mai simple de persoane în cadrul

cărora conducătorii au autoritate directă asupra persoanelor ce exercită funcții de execuție

(formații de lucru, birouri, laboratoare).

Compartimentele de ansamblu rezultă din gruparea a două sau mai multe

compartimente elementare sub o autoritate unică. Autoritatea conducătorului comparti-

mentului de ansamblu se exercită asupra executanților în mod mediat prin conducătorii

compartimentelor elementare. Într-un compartiment complex, conducătorul acestuia poate

delega o parte din autoritatea sa conducătorilor compartimentelor elementare.

după natura autorității pe care o exercită, atât compartimentele elementare cât și

cele de ansamblu pot fi: ierarhice și funcționale.

Compartimentele ierarhice se caracterizează prin autoritatea pe care o au conducătorii

acestora asupra conducătorilor compartimentelor situate pe nivelul imediat inferior, de pe

aceeași filieră ierarhică, de a da dispoziții și de a fi informați asupra felului cum se transpun în

practică aceste dispoziții. Astfel, secția de producție este un compartiment ierarhic, deoarece

șeful secției are autoritatea de a da dispoziții șefilor de ateliere din secția respectivă. La rândul

său atelierul este un compartiment ierarhic, șeful atelierului având drept de dispoziție asupra

conducătorilor formațiilor de lucru, maiștrilor din respectivul atelier.

Compartimentul funcțional se caracterizează prin autoritatea funcțională pe care o are

conducătorul acestuia de a da îndrumări, prescripții și a face recomandări pe linia specialității

compartimentului respectiv conducătorilor altor compartimente, situate la același nivel

ierarhic.

după modul de participare la elaborarea deciziilor și transpunerea acestora în

acțiune distingem: organisme de conducere, de stat major și de execuție.

Organismele de conducere au autoritate decizională și drept de dispoziție într-un anumit

domeniu de activitate

Organismele de stat major, desfășoară o activitate de pregătire a elementelor necesare

procesului de luare a deciziilor de către organismele de conducere. Ele studiază unele

probleme de ansamblu și de perspectivă ale unității, avizează anumite soluții de rezolvare a

acestor probleme, dau răspunsuri operative unor probleme la cererea conducerii unității

economice respective, au competență funcțională în domeniul activităților specifice și

delegarea de autoritate funcțională, temporară sau permanentă într-un anumit domeniu de

activitate. În unitățile noastre economice, compartimentele de planificare, organizare a

producției și a muncii sunt organisme de stat major.

Organismele de execuție desfășoară o activitate de aplicare și realizare a deciziilor

elaborate de organismele de conducere.

Page 28: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

28

3.1.5. Legăturile (relațiile) dintre compartimentele de muncă

Legăturile dintre compartimente rezultă din necesitatea schimbului de informații dintre

conducătorii și subalternii, dintre compartimente situate pe același nivel sau pe niveluri

diferite în scopul realizării anumitor obiective.

În structura organizatorică a unei unități economice se disting mai multe genuri de

legături; acestea pot fi clasificate după următoarele criteriiii: din punct de vedere juridic, după

sensul de transmitere a informațiilor, după conținutul informațiilor etc.

după criteriul juridic, legăturile dintre compartimente sunt: formale (reglementate)

și informale.

Legăturile formale sunt cele stabilite prin prevederile regulamentului de organizare și

funcționare a unității sau prin alte acte normative.

Aceste legături constituie coordonata esențială pe baza căreia își desfășoară activitatea

un compartiment în raport cu celelalte compartimente din structura organizatorică.

Natura și conținutul legăturilor formale sunt descrise și reprezentate grafic prin

diagrama de relații din Figura 3.1.

Fig. 3.1. Diagrama de relații a unei secții de producție

Legăturile informale nu sunt prevăzute în regulament

Figura. 3.1. Diagrama de relații a unei secții de producție

Legăturile informale nu sunt prevăzute în regulamente, în acte normative, ele apărând

spontan în cadrul sau între compartimentele de muncă datorită unor preocupări comune ale

diferiților titulari de posturi, preocupări ce derivă sau nu din sarcinile de muncă.

Realizarea unei interferențe pozitive între legăturile formale și cele informale conduce

la intensificare eforturilor și o mai bună orientare în acțiuni, la dezvoltarea unui climat de

cooperare, stimă și respect reciproc.

după sensul de transmitere a informațiilor, legăturile dintre compartimente pot fi:

unilaterale și bilaterale.

Legăturile unilaterale se stabilesc între două compartimente sau între conducător și

subalternii săi și constau în obligația uneia dintre părți de a furniza informații celeilalte, fără

ca beneficiarul acesteia să fie obligat să răspundă mesajului recepționat.

Legăturile bilaterale se realizează în ambele sensuri, fiecare compartiment fiind când

furnizor de informații, când beneficiarul acestora.

din punct de vedere al conținutului informațiilor, legăturile dintre compartimente

sunt: de autoritate și de cooperare.

PLANIFICARE DEZVOLTARE

PROGRAMARE PREGĂTIRE

ȘI URMĂRIRE PRODUCȚIE

ORGANIZAREA PRODUCȚIEI MUNCII

PROTECȚIA MUNCII

PERSONAL ÎNVĂȚĂMÂNT RETRIBUIRE

CONTROL TEHNIC DE CALITATE

LABORATOARE

CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII

SECȚIA DE PRODUCȚIE

DESFACERE TRANSPORT

SECRETARIAT

ADMINISTRATIV

FINANCIAR PREȚURI, ANALIZE

ECONOMICE C.F.I.

CONTABILITATE

SECȚIA MECANO- ENERGETICĂ

Page 29: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

29

Legăturile de autoritate se stabilesc între două compartimente și provin din autoritatea

pe care una din părți o are față de cealaltă. După cum autoritatea se exercită ierarhic sau

funcțional, și legăturile pot fi de autoritate ierarhică sau de autoritate funcțională.

Legăturile de autoritate ierarhică se materializează în transmiterea de decizii și

dispoziții de sus în jos și în rapoarte și dări de seamă privind realizarea acestora, de jos în sus.

Acest tip de legături stratifică compartimentele unității pe niveluri ierarhice.

Comunicațiile dintre două compartimente situate la niveluri diferite, dar în aceeași

filieră ierarhică, tranzitează de regulă, printr-o serie de niveluri intermediare, respectându-se

așa numita cale ierarhică. Existența unui număr prea mare de niveluri ierarhice poate însă

complica legăturile, acestea devenind lente și greoaie.

În asemenea cazuri pot apărea fenomene de scurtcircuitare a nivelurilor intermediare

așa cum se vede în Figura 3.2.

Figura 3.2 Fenomenul de scurt-circuit

În general, fenomenul de scurtcircuitare este negativ; există totuși anumite situații în

care se consideră ca această procedură n-ar trebui interzisă în mod absolut pentru a se evita în

acest fel, relații care n-ar fi în realitate decât simple formalități. Dar dacă o astfel de procedură

este admisă sau dacă este impusă de urgența unor cazuri este absolut necesar ca nivelul

scurtcircuitat să fie informat în cel mai scurt timp, de obicei de către nivelul inferior, iar

transmiterea în sens invers a informațiilor să se facă în mod obligatoriu prin eliminarea

scurtcircuitării.

Legăturile care se stabilesc între două compartimente - unul având asupra celuilalt o

autoritate funcțională, sunt legături funcționale. Aceste legături se materializează, așa cum s-a

mai arătat, în transmiterea unor prescripții, proceduri sau recomandări în domeniul de

activitate specializată al compartimentului respectiv altor compartimente fără a avea asupra

acestora din urmă drept de dispoziție.

În stabilirea legăturilor funcționale pot apărea fenomene care să influențeze negativ asupra

realizării normale a acestor legături și anume fenomenul de "pasarelă" asemător fenomenului de

scurt-circuitare existent în situația legăturilor ierarhice.

Acest fenomen are loc atunci când un compartiment funcțional în loc să transmită

recomandările sale unui compartiment de pe un nivel inferior aflat în altă filieră ierarhică prin

intermediul conducătorului ierarhic al respectivului compartiment le transmite direct acestuia.

În cazul fenomenului de pasarelă, se manifestă tendința transformării treptate a com-

partimentelor funcționale în compartimente ierarhice, ceea ce duce la încălcarea unității de

conducere, complică și dezorganizează procesul de conducere.

Redarea grafică a fenomenului de pasarelă este în Figura 3.3.

Legăturile de cooperare sunt cele ce se stabilesc între compartimentele de muncă,

situate de regulă la același nivel ierarhic din necesitatea elaborării în comun a unor lucrări,

prestări de servicii sau consultări cu privire la modul de rezolvare a unor probleme.

În funcție de scopul urmărit, aceste legături pot lua forma: legăturilor de colaborare, a

ȘEF DE SECȚIE

ȘEF DE ATELIER

ȘEF DE FORMAȚIE

Eșalon 1

Eșalon 2

Eșalon 3

Legături normale

Legături de scurt-

circuitare

Page 30: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

30

legăturilor de tip furnizor/beneficiar, sau a unor legături de informare legături pasarelă.

Figura.3.3. Fenomenul de pasarelă

3.1.6. Nivelurile (treptele) ierarhice

Nivelul sau treapta ierarhică reprezintă succesiunea de subordonare a diferitelor

compartimente față de organul superior de conducere cu structura cea mai cuprinzătoare.

Ansamblul compartimentelor de muncă dispuse pe diferite niveluri ierarhice și a

legăturilor ierarhice dintre acestea formează piramida ierarhică (Fig. 3.4.). Piramida ierarhică

are o înălțime (H) care reflectă numărul de niveluri ierarhice și o bază (B) a cărei mărime este

proporțională cu numărul total de executanți din structura de producție.

Forma și dimensiunile piramidei ierarhice, a structurii organizatorice sunt condiționate de:

mărimea unității, gradul de delegare a autorității și gradul de autonomie a elementelor

componente. În funcție de acești factori, structura organizatoare poate fi reprezentată printr-o

piramidă înaltă, când cuprinde un număr mare de niveluri ierarhice sau printr-o piramidă

aplatizată când numărul nivelurilor ierarhice este redus. Ambelor forme de piramide ierarhice le

corespund atât avantaje cât și dezavantaje.

Figura. 3.4. Piramida ierarhică

Structura organizatorică reprezentată printr-o piramidă înaltă se caracterizează prin

următoarele aspecte pozitive:

asigură posibilitatea studierii aprofundate a problemelor ce trebuie să fie rezolvate;

DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC ȘI DE

PRODUCȚIE (INGINER ȘEF)

CONTABIL ȘEF

SEC|ȚA I

SEC|ȚA a II-a

SEC|ȚA a III-a

SERVICIUL CONTABILITATE

SERVICIUL FINANCIAR

Legături normale

H

B

Niveluri ierarhice

Legături pasarelă

Page 31: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

31

deciziile sunt de calitate superioară;

grad sporit de delegare a autorirății;

crează compartimente și funcții de conducere specializate.

Totodată, această structură are și unele dezavantaje ca:

atrage după sine prelungirea circuitelor informaționale și distorsionarea

informațiilor;

facilizează apariția unor fenomene de scurt circuit;

încetinire a procesului de luare a deciziilor;

scăderea responsabilității;

cheltuieli mari cu aparatul de conducere.

Structura organizatorică reprezentată printr-o piramidă ierarhică aplatizată are o

serie de avantaje prin aceea că:

asigură comunicații directe și operativitate în

informare;

apropie conducerea de execuție;

asigură operativitatea în luarea deciziilor;

cheltuieli mai mici cu aparatul de conducere.

În același timp această structură are și unele dezavantaje printre care:

ansamblul problemelor este mai dificil de cuprins;

personalul de conducere este încărcat excesiv;

deciziile pot avea într-o măsură mai mare

elemente subiective;

centralizarea excesivă.

Cunoașterea caracteristicilor pozitive și negative ale celor două forme principale de

reprezentare a structurii (piramidă înaltă, aplatizată) poate permite o interpolare a valorilor

pozitive și o integrare a lor în cadrul unei structuri organizatorice optime.

În elaborarea și perfecționarea ulterioară a structurii organizatorice a oricărei unități,

trebuie să se asigure, pe nivelurile ierarhice, un raport corespunzător între numărul

conducătorilor și numărul subordonaților.

Acest raport se verifică cu ajutorul coeficientului de încadrare a cărui valoare este

cuprinsă în anumite limite în funcție de nivelul ierarhic considerat.

în care: Kî - coeficientul de încadrare;

Ns - numărul subordonaților direcți;

Nc - numărul personalului de conducere;

3.2. Principiile proiectării și etapele elaborării structurii organizatorice

Proiectarea structurii organizatorice a unor unități noi, ca și perfecționarea structurilor

unităților existente constituie o chestiune de mare răspundere pentru organismele de

conducere. Structura organizatorică a unității depinde de o multitudine de factori. Totuși,

oricare ar fi condițiile în acest sens, dintr-o unitate sau alta, proiectarea structurii organizatorice

sau perfecționarea celei existente trebuie să respecte o serie de principii și să parcurgă anumite

etape.

3.2.1. Principiile proiectării structurii organizatorice

Între principiile care pot și trebuie să fie utilizate în proiectarea și raționalizarea

structurilor organizatorice ale unitătilor economice se înscriu:

a) Prioritatea obiectivului general. Corespunzător acestui principiu punctul de plecare în

proiectarea sau perfecționarea oricărei structuri organizatorice trebuie să-l constituie

c

s

N

NK @

Page 32: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

32

realizarea obiectivului general, ceea ce reprezintă scopul unic și final al întregii unități și

direct sau indirect al fiecărui compartiment component în parte. Pentru realizarea obiectivului

general trebuie mobilizate toate mijloacele și orientate toate acțiunile. Cunoașterea

obiectivului general și a obiectivelor fiecărei subdiviziuni organizatorice, permite a stabili și

proporționalitatea între obiectiv și structura corespunzătoare eliminând supradimensionarea

sau subdimensionarea acesteia;

b) Principiul apropierii conducerii de execuție a cărui respectare presupune reducerea

numărului de trepte ierarhice la strictul necesar. O structură simplă, cu un număr redus de

trepte ierarhice, asigură diminuarea distanței între posturile de conducere de nivel superior și

cele de execuție, operativitate în transmiterea deciziilor în sens descendent și a informațiilor

necesare fundamentării deciziilor, a rapoartelor privind transpunerea lor în practică, în sens

ascendent, intervenția eficientă a conducerii în reglarea proceselor de care răspund.

c) Principiul interdependenței minime - presupune ca definirea și atribuirea

competențelor și responsabilităților pe compartimente să fie astfel făcută, încât să se reducă la

minimum dependența dintre ele, să se evite atribuirea de sarcini care să genereze paralelisme

în acțiune, și suprapuneri în control.

d) Principiul unității conducerii și răspunderii. Conform acestui principiu fiecare post

din structura organizatorică, trebuie să fie subordonat nemijlocit, să primească dispoziții și să

transmită informații unui singur conducător.

e) Principiul economiei de personal. Aplicarea acestui principiu impune fundamentarea

științifică a necesității creării fiecărui post de muncă, încărcarea corespunzătoare cu sarcini a

fiecărei persoane, astfel încât întreaga gamă de activități circumscrise realizării obiectivelor să

fie repartizate, executate și controlate, de un număr cât mai redus de persoane.

f) Principiul flexibilității structurii - corespunzător căruia, structura organizatorică

odată elaborată nu trebuie considerată definitivă, avându-se în vedere că aceasta trebuie să fie

permanent în concordanță cu obiectivele generale ale unității, în continuă schimbare și

diversificare.

g) Principiul punerii sub o autoritate unică de conducere a tuturor

compartimentelor care servesc același domeniu de activitate.

Plasarea compartimentelor în cadrul structurii organizatorice trebuie să se facă în

funcție de importanța lor. Cele mai importante, care permit legături directe și operative cu

conducerea superioară, sunt plasate grafic în imediata vecinătate a acesteia.

Gruparea compartimentelor de muncă în vederea încredințării lor spre coordonare unei

anumite funcții din conducerea unitații se face ținând seama de criteriile: frecvenței de

legături și competenței profesionale.

Potrivit primului criteriu, compartimentele trebuie grupate și coordonate de acel

conducător cu care au cele mai frecvente și directe legături. Astfel, compartimentul de

contabilitate și cel financiar - deși furnizează date de sinteză cu privire la situația economică

de ansamblu a unității necesare directorului - au cele mai directe și frecvente legături cu

contabilul șef și în consecință, trebuie coordonate nemijlocit de acesta.

Conform celui de-al doilea criteriu, gruparea compartimentelor trebuie făcută în așa fel

încât între specificul activității lor și competența profesională a conducătorului coordonator să

existe o deplină concordanță.

h) Principiul permanenței conducerii - impune ca pentru fiecare post de conducere să

fie stabilită o persoană care să poată înlocui oricând titularul său. Acest rol îl are adjunctul

titularului postului de conducere. Dacă structura organizatorică nu cuprinde un asemenea post,

preluarea prerogativelor postului de conducere respectiv, revine unuia din subordonați

dinainte desemnat.

l) Principiul concordanței dintre cerințele postului și caracteristicile titularului. La

încadrarea posturilor cu personal este necesar să se asigure o cât mai deplină corespondență

dintre volumul, natura și complexitatea sarcinilor, competențelor și responsabilităților postului,

cu pregătirea, aptitudinile, deprinderile, cunoștințele, calitățile și experiența ocupantului

Page 33: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

33

acestuia.

j) Principiul eficienței structurii - corespunzător căruia în alegerea structurii să se

pornească de la compararea diferitelor variante și reliefarea avantajelor și neajunsurilor

acestora, orientarea finală ținând seama de cele mai multe avantaje cumulate, de posibilitatea

punerii în evidență a efectelor pe care le generează sau facilitează fiecare element al structurii

în parte comparativ cu cheltuielile ocazionate de funcționarea lor.

k) Principiul reprezentării structurii. Conform acestui principiu, structura

organizatorică este necesar să fie reprezentată sub forma unei organigrame, care să redea cât

mai exact și expresiv principalele elemente componente. Elementele de detaliu vor fi

consemnate în regulamentul de organizare și funcționare, în fișele de descriere a posturilor și

funcțiilor.

Principiile de mai sus trebuie adaptate la condițiile concrete ale fiecărei unități.

3.2.2. Etapele elaborării unei structuri organizatorice

Etapele elaborării unei structuri organizatorice vizează succesiunea acțiunilor de parcurs

de la identificarea activităților ce trebuie desfășurate, în vederea realizării celor mai simple

obiective, până la obiectivele generale ale unității, la gruparea lor pe compartimente,

ierarhizarea acestora din urmă pe niveluri ierarhice și stabilirea coordonării lor din partea

conducerii superioare.

În prima etapă are loc inventarierea activităților care trebuie să se desfășoare în

unitate pentru îndeplinirea obiectivelor și exercitarea atributelor de conducere, ținând

seama de respectarea legislației în vigoare, de cerințele altor reglementări, precum și de

condițiile concrete de desfășurare a activității. Cu acest prilej se întocmește o listă a

principalelor activități și se individualizează informațiile care atestă existența lor distinctă.

În etapa următoare se determină conținutul activităților în sensul stabilirii sarcinilor ce

compun fiecare activitate, a procedeelor de realizare a acestor sarcini, informațiile necesare

precum și fluxurile de circulație a acestora.

Urmează etapa determinării volumului de muncă necesar realizării sarcinilor fiecărei

activități și folosind unele evaluări analitice, se determină necesarul de personal pe genuri de

activități, conturându-se astfel modul de grupare a activităților pentru constituirea comparti-

mentelor.

În cadrul etapei următoare se urmărește constituirea compartimentelor, descrierea și

asamblarea grafică a acestora.

La formarea compartimentelor de muncă se va avea în vedere ca gruparea activităților

să se facă ținând seama de caracterul lor omogen.

În final, se realizează etapa de evaluare și aplicare a variantei optime de structură

organizatorică. Dintre variantele de structură elaborate de colectivul însărcinat în acest scop,

conducerea alege pe cea care satisface în cele mai bune condiții necesitățile de conducere,

organizare și funcționare a unității.

Se recomandă aplicarea cu caracter experimental a variantei alese pentru a se urmări

modul de funcționare, a se determina punctele critice ale acesteia și a se stabili măsurile

corective necesare. După aplicarea măsurilor corective, se redactează organigrama finală -

care va fi cuprinsă în regulamentul de organizare și funcționare a unității.

3.3. Elementul uman în structura organizatorică a unității

Elementul care asigură în final funcționarea cu eficacitate a structurii unui mecanism atât

de complex ca cel al unității economice este cel uman. Prin oameni, prin punerea în valoare a

capacității acestora, se realizează obiectivele unității.

Pentru realizarea sarcinilor și desfășurarea activităților dintr-un compartiment de muncă

își aduce contribuția un număr variabil de persoane care ocupă diferite posturi în respectivul

Page 34: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

34

compartiment. Aceste persoane care se află pe același amplasament și sub o conducere unică -

cea a conducătorului compartimentului, și care rezolvă permanent sarcini mai mult sau mai

puțin asemănătoare, poartă numele de grupări de muncă alcătuite formal sau reglementat. Pe

lângă grupurile formale există, în cadrul oricărei unități, și grupuri alcătuite spontan sau grupuri

neformale. În cadrul acestora din urmă, comunicațiile, schimbul de idei, orientarea în acțiuni

se face cu maximă operativitate. Această trăsătură a transferului rapid de idei între grupurile

neformale, determină ca la perfecționarea unei structuri organizatorice să se caute interferențe

pozitive a acțiunilor acestor grupuri cu cele ale grupurilor alcătuite în mod reglementat.

În condițiile grupurilor de muncă există un fenomen de integrare mai lesnicioasă între

obiectivele generale ale unității și obiectivele individuale ale fiecărui membru al grupului.

Această integrare este determinată de poziția pe care o ocupă o parte a membrilor grupurilor de

muncă și anume aceia care, prin funcția ocupată, reprezintă un domeniu mai larg de interese.

Astfel, în figura 3.5. se prezintă exemplificativ interferența a două grupuri.

Fig. 3.5. Interferența grupurilor de muncă

De asemenea, integrarea se mai poate realiza și prin frecvența comunicațiilor

reglementate sau nereglementate, care se stabilesc între membrii unuia sau mai multor grupuri

de muncă, în vederea realizării unor obiective comune derivate din obiectivul general.

Un rol deosebit, în privința integrării elementului uman în acțiunile de realizare a

obiectivelor îl are acceptarea autorității conducătorului respectivei colectivități, corespunzător

căruia o dispoziție sau ordin din partea acestuia nu are eficiență dacă cel care o primește nu o

acceptă.

3.4. Tipuri de structuri organizatorice

Structura organizatorică a unităților economice îmbrăcă diferite forme care pot fi reduse

la trei tipuri principale de structuri: structura ierarhică, structura funcțională și structura mixtă.

Structura ierarhică este specifică întreprinderilor mici, de complexitate și nivel tehnic

redus și se bazează pe existența liniei ierarhice de conducere fără a cuprinde compartimente

specializate funcțional. Se caracterizează prin următoarele:

orice treaptă ierarhică - subordonată primește dispoziții numai de la un singur

conducător în fața căruia răspunde de executarea sarcinilor date;

comunicările între conducere și execuție se fac prin contacte directe;

gradul de cooperare în cadrul aceluiași compartiment de muncă este ridicat.

Principalele avantaje ale acestui tip de structură sunt:

permite comunicații rapide;

asigură unitatea de conducere;

precizează clar responsabilitățile fiecărui lucrător;

este simplă și ieftină.

Dintre dezavantaje enumerăm:

cere conducătorilor să aibă o pregătire multilaterală pentru a putea exercita

Conducator

Grupul I

Grupul II

Executanti

Executant in cadrul grupului I si conducator in cadrul grupului II grupului II

Page 35: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

35

competență variată;

legăturile directe dintre compartimentele de la același nivel ierarhic se stabilesc greu;

se adaptează lent la schimbări;

nu poate fi aplicată decât în întreprinderile mici cu activitate nu prea complexă;

reduce inițiativa și rolul managerilor în luarea deciziilor.

Este cel mai vechi tip de structură. Ea a fost concepută pentru prima oară de Fayol H.

Structura funcțională (bazată pe state majore) a fost preconizată și aplicată de către

Taylor. Are la bază diviziunea funcțională, pe specialități a activității. Cuprinde pe lângă

compartimentele operaționale și compartimente specializate funcțional, care au autoritate în

domeniul de specialitate respectiv asupra tuturor compartimentelor situate pe nivelurile

inferioare, indiferent de filiera ierarhică.

Principalul avantaj al acestui tip de structură constă în aceea că prin crearea de

compartimente specializate funcțional, se asigură o conducere mult mai calificată decât în

sistemul ierarhic. Conducătorii nu mai trebuie să fie "universal" pregătiți, întrucât beneficiază

de asistența compartimentelor de specialitate.

Dezavantajul tipului funcțional constă în aceea că determină o dublă sau chiar multiplă

subordonare a executanților care primesc dispoziții atât pe linie ierarhică, calea normală, cât și pe

linie funcțională. Urmare acestui fapt pot apare cazuri de dispoziții contradictorii, primite pe

diverse căi, ceea ce în final determină slăbirea unității de conducere. Totodată, presupunând

existența unui număr mare de compartimente, implică mari costuri ale structurii organizatorice.

De subliniat că aceste două tipuri de structuri organizatorice se folosesc foarte rar în

unitățile românești contemporane.

Structura mixtă (ierarhic-funcțională) sau în linie cu state majore - a apărut ca o

necesitate practică în condițiile dezvoltării industriale și creșterii complexității problemelor ce

trebuie soluționate. Reprezintă o simbioză între structura lineară și cea funcțională, preluând

avantajele acestora. În diferite variante, structura mixtă este tipul de structură organizatorică

cel mai răspândit în prezent, în toată lumea.

Acest tip de structură asigură atât autoritatea în linie ierarhică, ca în sistemul ierarhic,

cât și specializarea funcțională a unor compartimente ca în sistemul funcțional.

Compartimentele funcționale comunică cu compartimentele de execuție numai prin

intermediul compartimentelor ierarhice ale acestora din urmă.

3.5. Stabilitatea și flexibilitatea structurii organizatorice

Stabilitatea unei structuri organizatorice reprezintă echilibrul sau corespondența

existentă între obiectivele pe care le are de realizat un anumit sistem și cadrul organizatoric

constituit pentru utilizarea cât mai deplină a resurselor alocate îndeplinirii respectivelor

obiective.

Pentru a realiza stabilitatea unei structuri organizatorice se cer respectate câteva condiții

și anume:

constituirea structurii organizatorice să țină seama de cerințele principiilor

organizatorice de bază - anterior prezentate;

evitarea uniformității și a rețetelor șablon de construcție care rigidizează structura

organizatorică;

constituirea la același nivel a unor compartimente cât mai echilibrate și "dotarea"

acestora cu personal de valori apropiate;

evitarea unei stricte specializări și a rezolvării unor probleme numai de către anumiți

lucrători, pentru a nu face prea sensibil sistemul de organizare și a-l dezechilibra odată cu

plecarea acestora.

În ceea ce privește durata de viață a unei structuri organizatorice, aceasta se înscrie pe o

curbă apropiată de cea a produselor fabricate sau lucrărilor executate având la origine aceeași

cauză: progresul tehnico-științific (accelerat) și ritmul rapid de aplicare a noilor progrese în

Page 36: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

36

activitatea de producție. Ca urmare, putem vorbi de o stabilitate relativă a structurii

organizatorice.

Adaptabilitatea rapidă a structurii organizatorice la obiectivele ce se cer rezolvate

caracterizează ceea ce se numește flexibilitatea sau elasticitatea structurii.

Așadar, cerința flexibilității structurii organizatorice exprimă necesitatea transformării

acesteia potrivit schimbărilor care apar în sistemul pe care-l reflectă sau abilitatea de a

răspunde eficient la schimbări.

Factorii care generează schimbări ale structurilor organizatorice nu au aceeași amploare și

dinamică în toate ramurile economiei naționale. Modificarea structurii organizatorice nu trebuie

înțeleasă ca un proces permanent și total de restructurare a acesteia; între două modificări de

mai mare amploare sunt posibile și necesare unele schimbări parțiale, care pot afecta doar unele

compartimente: dezvoltarea unora pentru integrarea a noi activități, comasarea altora în cazul

când activitățile s-au restrâns, crearea de compartimente noi, atunci când este necesar sau,

dimpotrivă, desființarea celor care nu-și mai justifică existența.

Efectuarea modificărilor structurale la momentul oportun și într-o viziune de

perspectivă conferă acesteia calitatea flexibilității, a capacității de adaptare la schimbări -

mărește capacitatea unităților economice de a reacționa la schimbările care survin, la noile

condiții ale mediului în care funcționează.

3.6. Dimensionarea și evaluarea structurii organizatorice

Cu prilejul proiectării structurii organizatorice a unei noi unități economice, se pot face

unele greșeli care se reflectă, de regulă, în dimensionarea structurii.

Aceste greșeli se pot datora elementelor de calcul aproximativ privind volumul de

muncă sau necesarul de personal ori nerespectării integrale a principiilor de proiectare și

etapelor de elaborare a structurii organizatorice.

Ele conduc uneori la supradimensionarea sau dimpotrivă, la subdimensionarea structurii

organizatorice, ambele situații având implicații negative în funcționarea unităților economice.

Supradimensionarea sau umflarea structurii constă în crearea de compartimente peste

nevoile desfășurării normale a activității unității economice. O astfel de stuctură

organizatorică supradimensionată, prezintă o serie de dezavantaje dintre care amintim: parale-

lisme în desfășurarea și coordonarea activităților; existența unui număr mare de niveluri

ierarhice, determină o alungire a circuitelor de comunicații cu apariția de scurt-circuitări și

perturbări în funcționarea legăturilor interne și pe cele cu exteriorul unității; personalul de

conducere nu are o încărcare rațională; aparatul de conducere este costisitor ("există prea

mulți șefi de trib și prea puțini indieni").

Subdimensionarea structurilor organizatorice se exprimă prin existența unui număr

insuficient de compartimente de specialitate sau încărcarea lor numerică insuficientă cu

personal. Și aceasta prezintă de asemenea o serie de inconveniente cum ar fi: crearea unor

compartimente având ca obiect desfășurarea unor activități eterogene și limitarea gradului lor

de autonomie; datorită specializării reduse a compartimentelor structura organizatorică

respectivă nu se poate adapta cu ușurință modificărilor de obiective, fiind rigidă etc.

De aceea, se recomandă efectuarea unei atente analize asupra volumului și complexității

tuturor activităților, evaluarea cât mai corectă a volumului de muncă ce-l implică și gruparea

cât mai omogenă a lor în cadrul compartimentelor, încărcarea cât mai completă și echilibrată a

personalului cu funcții de conducere cât și a celui de execuție.

În afara unor greșeli de dimensionare a structurilor rezultate din cauzele arătate, se mai

pot întâlni și unele imprecizii în definirea conținutului unor elemente de organizare a

unităților, care au de asemenea influențe negative asupra structurii organizatorice a acestora.

Impreciziile de conținut ale unor elemente ale structurii organizatorice cum ar fi cele

privind modul de constituire a posturilor și compartimentelor, a criteriilor de grupare a

compartimentelor etc. conduc la paralelisme, la diminuarea responsabilităților, la o

Page 37: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

37

coordonare defectuoasă, împiedicând funcționarea eficientă a unității.

Structura organizatorică a unității, după ce a fost proiectată și realizată, se cere a fi

permanent actualizată la condițiile concrete, asigurată flexibilitatea și stabilitatea ei.

După gradul de receptivitate la nou, distingem două feluri de structuri organizatorice:

structuri statice și structuri dinamice.

Numim o structură organizatorică statică sau cristalizată, acea structură care rămâne

timp îndelungat nemodificată, neținând seama de schimbările ce au loc

în natura factorilor care au determinat proiectarea ei. Structura este în permanent pericol de a fi

depășită, de a-și pierde eficacitatea, nemaiputându-și îndeplini funcția ei.

Structura organizatorică dinamică sau funcționalizată este structura care reflectă în

permanență schimbările mediului economic, se adaptează la noile obiective și contribuie la

alegerea lor. O astfel de structură este competitivă, în sensul că ea contribuie la sporirea

eficienței unităților economice în care se aplică.

Orice structură organizatorică poate fi supusă evaluării, ceea ce presupune compararea

structurii organizatorice așa cum funcționează la un moment dat, în momentul analizei, cu

prevederile proiectului de organizare inițial, analizându-se abaterile și căutându-se cauzele care

le-au generat. Aceasta presupune examinarea tuturor elementelor componente ale structurii, sub

aspect constructiv și funcțional.

În evaluarea structurii, o atenție deosebită trebuie să se acorde depistării fenomenelor noi

ce au apărut în activitatea unității și stabilirii dacă s-au făcut sau se impun schimbări în natura

organizatorică.

O atenție deosebită în evaluarea structurii organizatorice trebuie acordată simplității și

eficacității acesteia, apreciindu-se că între ele există un raport de directă proporționalitate.

În evaluarea și aprecierea eficacității unei structuri organizatorice, de regulă, se folosesc

două căi. Una generală și alta analitică.

Prima cale constă în aprecierea eficacității structurii pe baza unor criterii generale, fără

a se recurge la calcule de cuantificare sau corelare a diferitelor criterii.

Printre elementele luate în considerare menționăm: costul structurii, dat de ponderea

cheltuielilor de conducere în totalul cheltuielilor de producție ale unității: gradul de simplitate

al structurii, apreciat prin intermediul numărului de niveluri ierarhice și economia de comu-

nicații; divizarea structurii, apreciată prin gradul de utilitate al compartimentelor ce o compun;

dimensiunile structurii, dată de numărul și mărimea compartimentelor, profilul și

omogenitatea activităților acestora, numărul personalului care lucrează în cadrul lor etc.;

modul de aplicare a delegării de autoritate și modul de efectuare a controlului îndeplinirii

sarcinilor etc.

Calea analitică de evaluare a structurii vizează cuantificarea eficienței acesteia, pornind de

la numărul compartimentelor ce o alcătuiesc și a personalului din fiecare compartiment. Se

procedează la acordarea de puncte cuprinse între 1 și 10 pentru fiecare compartiment în parte pe

baza următoarelor criterii: obiectivele sintetice măsurabile; mijloacele materiale din dotare și

autonomia în utilizarea lor; gradul de încărcare a personalului cu funcții de conducere; modul de

atașare a compartimentelor la funcțiile de conducere; dispersia activității desfășurate.

Pentru fiecare criteriu, punctajul maxim se acordă celui mai eficace compartiment. Pe

fiecare compartiment, iar apoi pe întreaga structură ce însumează numărul de puncte care

determină mărimea indicatorului de eficacitate a structurii (Ies) după relația:

puncte/om

N

p

Im

1i

i

m

1i

n

1j

ij

es

unde:

pij - punctajul obținut de compartimentul "i" pentru criteriul "j";

- suma totală a punctelor obținute de cele "m" compartimente ale structurii,

la cele "n" criterii;

m

i

n

jijp

1 1

Page 38: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

38

Ni - numărul personalului din compartimentului "i";

- numărul total de persoane din cele "m" compartimente, analizate.

În cazul comparației a două sau mai multe variante de structură se preferă varianta care

întrunește:

Ies=max.

Dacă unele variante prezintă indicatori numerici cu aceleași valori sau cu valori

apropiate, pentru departajare se iau în considerare suplimentar unele criterii de eficacitate

globală: numărul de niveluri ierarhice (se preferă varianta cu niveluri minime); numărul de

stadii în efectuarea lucrărilor curente (preferabile fiind variantele cu stadii minime, din motive

de operativitate), echilibrarea încărcării funcțiilor de conducere etc.

Aplicarea acestei metodologii are utilitate practică prin operativitatea ei, mai ales în

aprecierea în timp a evoluției unei structuri prin măsurile de corecție aplicate de la o etapă la

alta.

În concluzie, condiția esențială a eficacității structurii organizatorice a unei unități este

măsura în care este adaptată specificului acesteia, realizării obiectivelor stabilite cu cheltuieli

minime și la termenele prevăzute.

3.7. Organigrama. Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității.

Regulamentul de Ordine Interioară

Organigrama, alt element comun oricărei structuri organizatorice este reprezentarea

grafică a modului cum au fost constituite, grupate, ierarhizate și subordonate

compartimentele de muncă, a legăturilor ierarhice care s-au stabilit între aceste

compartimente. Organigrama este considerată, deopotrivă, un instrument de informare asupra

structurii organizatorice a unității, ca și unul de studiu, de analiză critică a organizării

existente în vederea perfecționării ei

Prezentarea grafică a structurii organizatorice a unității în ansamblu poartă numele de

organigramă generală. Pentru adâncirea analizei acestei structuri, se elaborează și

organigrame parțiale - ale unor secții, ateliere, depozite etc.

După modul de reprezentare grafică a structurilor organizatorice organigramele pot fi:

piramidale, ordonate de la stânga la dreapta, în formă de "landa", circulare etc. Cele mai

frecvent utilizate sunt organigramele piramidale și organigramele circulare.

Organigrama piramidală este ordonată "de sus în jos", sau cum se mai spune "de la

nord spre sud" având reprezentate în partea de sus funcțiile de conducere de nivel superior și

compartimentele direct subordonate acestora pe măsură ce se "coboară" către baza piramidei,

numărul funcțiilor de conducere sporește, concomitent cu reducerea autorității și

responsabilității celor ce le ocupă (figura 3.6.).

În organigrama circulară, funcțiile de conducere superioară se găsesc în centrul

organigramei, celelalte funcții și compartimente fiind grupate în jur pe cercuri concentrice

potrivit nivelului ierarhic pe care se situează

Pentru elaborarea unor organigrame corecte și sugestive, se vor avea în vedere

următoarele reguli:

dreptunghiurile reprezentând funcții de conducere și compartimente de muncă vor fi

dimensionate și trasate, corespunzător amplorii obiectivelor, sarcinilor, competențelor și

responsabilităților acestora. Astfel: cele pentru secții vor fi mai mari și trasate cu linii mai

groase, decât cele pentru ateliere; căsuțele pentru compartimente similare și aflate pe același

nivel ierarhic vor fi egale ca mărime și trasate asemănător;

dispunerea pe suport (planșă) a dreptunghiurilor trebuie să reflecte raporturile de

subordonare ierarhică existente în unitate. Pentru aceasta toate compartimentele care

alcătuiesc un anumit nivel ierarhic vor fi situate la aceeași distanță ierarhică față de organul

m

iiN

1

Page 39: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

39

superior de conducere;

fiecărui compartiment i se vor indica numărul total al personalului din care personal

de conducere și personal de execuție;

formatul suportului utilizat pentru desenarea organigramei trebuie să fie suficient de

mare pentru a asigura redarea clară și estetică a structurii organizatorice.

Deși are certe avantaje - prezentare sugestivă, sintetică și sistematizată a structurii

organizatorice - organigrama are și un dezavantaj major - nu cuprinde decât componentele

principale ale structurii organizatorice. Pentru prezentarea cât mai detaliată a structurii organizato-

rice se utilizează Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.).

Regulamentul de Organizare și Funcționare este documentul principal care definește

și detaliază structura organizatorică a unității, cuprinzând descrierea amănunțită a sarcinilor și

responsabilităților fiecărui post, a autorității acordate conducerii compartimentelor în re-

zolvarea problemelor specifice, a legăturilor în cadrul și în afara unității pe care le are fiecare

compartiment în procesul desfășurării activității sale.

Regulamentele de organizare și funcționare a unităților economice din țara noastră

conțin, de obicei, patru părți și mai multe capitole. Astfel:

Partea I. Organizarea unității

Cap. 1. Dispoziții generale, în care se precizează: actul normativ de înființare,

organizare și funcționare a unității respective; domeniul în care își desfășoară activitatea;

statutul juridic; elemente privind regimul de finanțare (unitate economică, bugetară etc.);

organele cu care colaborează în îndeplinirea atribuțiilor sale, sau cu care intră în relații

economice, juridice etc.

Cap.2. Structura organizatorică redă: compartimentele de muncă din structura

organizatorică aprobată, relațiile dintre acestea; unitățile subordonate (fabrici, uzine,

exploatări, secții, ateliere, șantiere sau alte unități similare în cazul întreprinderilor);

organigrama de ansamblu a unității respective.

Partea a II-a. Atribuții

Cap. 3. Atribuțiile unității rezultate din actul normativ de înființare, precum și cele

stabilite prin alte acte normative; obiectul activității prin detalierea prevederilor din actul

normativ de înființare a unității.

Adunarea Generala a Actionarilor

Consiliul de Administratie

Director

nagementului

ial[

sociale nagerului

rpersonal

ral

Oficiul ECO

norme

de

socio

tehnic

economic[ e

grup

Controlul financiar intern

Biroul Administrativ

Comisia de cenzori

Biroul Control Tehnic de Calitate

Director Tehnic si de Productie

Sectia R

epere

auto I

Director Comercial Director Economic

Biroul Asigurarea Calitatii

Sectia R

epere

auto

II

Sectia R

epere

auto

III

iiiIII

Biroul m

ecano-

energ

etic

Biroul pro

gra

ma

re

urm

arire

lansare

Com

part

iment P

retu

ri

Biroul C

onta

bili

tate

Biroul F

inancia

r

Biroul A

pro

viz

ionare

Biroul D

esfa

cere

Biroul M

ark

etin

g

Com

part

iment

Tra

nsport

uri

Figura. 3.6. Organigrama piramidal[

Page 40: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

40

Cap. 4. Atribuțiile compartimentelor de muncă și fișele posturilor precizează: atribuțiile

fiecărui compartiment de muncă; lista documentelor ce se elaborează în cadrul fiecărui

compartiment cu indicarea periodicității și termenelor de elaborare; fișele posturilor pentru

persoanele cu funcții de conducere și cele de execuție din cadrul unității respective.

Partea a III-a. Conducerea unității

Cap. 5. Conducerea participativă cuprinde elemente privitoare la: competența organului de

conducere democratică C.A.; modul de funcționare a acestui organ; numirea sau revocarea

membrilor; atribuții, competențe și responsabilități ale organului de conducere.

Cap. 6. Conducerea curentă precizează atribuțiile, competențele și responsabilitățile

conducătorului unității (directorul general sau directorul) și ale adjuncților săi, delegările de

autoritate stabilite.

Partea a IV-a. Dispoziții finale

Această parte vizează modul de aprobare și data intrării în vigoare a Regulamentului de

Organizare și Funcționare, dispoziții privind modul de difuzare a lui, dispoziții privind

oligativitatea cunoașterii și aplicării prevederilor sale, modalitatea de completare sau

modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare, corelarea prevederilor sale cu cele

din Regulamentul de Ordine Interioară.

Pentru reglementarea normelor de conduită ale personalului încadrat în unitate sau aflat

temporar pe teritoriul acesteia, se elaborează Regulamentul de Ordine Interioară.

Regulamentul de Ordine Interioară are, în general, următorul conținut:

1. Dispoziții generale - prevăd îndatoririle generale ale personalului aflat temporar în

unitate (studenți, elevi și ucenici, care își desfășoară practica productivă, ale altor grupuri de

vizitatori).

2. Obligații și îndatoriri a) ale conducerii unității față de personalul acesteia și cel aflat temporar în unități,

modul de încadrare în muncă a personalului și condițiile de încetare a contractului de muncă;

modalitatea rezolvării cererilor angajaților; purtarea tratativelor cu liderii sindicali asupra

revendicărilor salariaților;

b) ale compartimentelor de muncă privind: asigurarea condițiilor de protecția muncii;

folosirea rațională a utilajelor, instalațiilor, a celorlalte mijloace materiale și umane din

unitate;

c) ale personalului de execuție vizând: respectarea prevederilor legislației muncii și a

instrucțiunilor (T.S.M., P.S.I. etc.) din unitate; ținuta la locul de muncă (folosirea

echipamentului de protecție, ecusoanelor etc.); perfecționarea profesională; calitatea lucrărilor

prestate etc.

3. Organizarea timpului de muncă

Se precizează: regimul de lucru al unității pe schimburi și asistență tehnică de

specialitate pe fiecare schimb; programul de lucru al personalului din compartimentele

funcționale; modul de ținere a evidenței, prezenței la locurile de muncă; modul de acordare a

sporurilor pentru condiții grele de muncă și felul în care se face programarea concediului de

odihnă.

4. Drepturi și obligații

Drepturile personalului privitoare la: participarea la dezbateri și luarea de hotărâri în

probleme legate de condițiile de muncă și viață ale lucrătorilor; criticarea neajunsurilor în

activitatea oricărei persoane, indiferent de funcția pe care o deține în unitate; poziția hotărâtă

împotriva incorectitudinii și nedreptății. Se cere o conduită exemplară în colectivul de muncă (și

în societate), promovarea în relațiile de muncă a unei atitudini principiale, demascarea celor ce

folosesc mijloace imorale ca: ponegrire, ură, dușmănie, răzbunare, insulte, lovire etc.

5. Recompense și sancțiuni

Se specifică modul de acordare a recompenselor materiale și morale și sancțiunile

disciplinare ce se aplică conform Codului Muncii, pentru încălcarea disciplinei muncii.

Page 41: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

41

CAPITOLUL 4

SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL

MANAGEMNTULUI UNITĂȚILOR ECONOMICE

4.1. Sistemul informațional și principalele componente

Conducerea modernă, eficientă a oricărei unități, nu poate fi concepută fără existența

unui sistem informațional rațional și operativ, capabil să furnizeze elementele de

fundamentare a deciziilor.

Deși în literatura de specialitate noțiunea de sistem informațional a căpătat diverse

definiții, predomină părerea potrivit căreia acesta reprezintă ansamblul organizat și integrat al

modelelor, procedurilor, resurselor umane și mijloacelor tehnice de culegere, înregistrare,

prelucrare, transmitere și stocare a datelor și informațiilor cu privire la activitatea sistemului

de conducere și a mediului în care funcționează acesta.

Sistemul informatic reprezintă un sistem informațional în care mijloacele de prelucrare

automată a datelor sunt preponderente.

Elementele de bază ale unui sistem informațional sunt: informațiile, circuitele

informaționale, purtătorii (suporții) de date și informații, mijloacele tehnice utilizate și operațiile

efectuate cu acestea, resursele umane.

4.1.1. Informația

În sens general, informația este o știre, un mesaj privind fapte și evenimente de orice

fel, care urmează a fi transmise, înțelese și acceptate pentru un scop definit.

În sens filozofic, informația reprezintă reflectarea în conștiința noastră a legăturilor

obiective de tip "cauză-efect" din lumea reală înconjurătoare.

Din punct de vedere al managementului, informația este o înștiințare care are scopul

de a declanșa reacții ce determină acțiuni.

În procesul managerial, materia primă cu care lucrează managerul este informația.

Locul informației în cadrul procesului managerial poate fi redat în schema simplificată ce

urmează (Fig. 4.1.).

Figura. 4.1. Locul informației în procesul managerial

În această logică, infomația leagă între ele diferitele etape ale procesului de gândire,

furnizează elementele concrete necesare unei analize temeinice, în măsură să deosebească

principalul de secundar, gradul de eficiență al diferitelor soluții și incidențele posibile ale

acestora.

În faza acțiunii propriu-zise de transpunere a soluțiilor în practică, informația permite

managerilor să confrunte permanent realizările efective cu prevederile inițiale, să aprecizeze

mărimea și cauzele eventualelor abateri și să ia, la momentul oportun, măsurile de corecție ce

se impun.

Pentru ca informația să servească procesului managerial, să stea la baza luării de decizii

este necesar să îndeplinească o serie de condiții, să aibă anumite calități.

O primă condiție, este ca informația să fie exactă, veridică. Informațiile nereale, intenționat

INFORMAŢIE

DECIZIE ACŢIUNE

Page 42: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

42

sau neintenționat deformate, pot duce la decizii eronate, cu urmări nefavorabile asupra

desfășurării ulterioare a activității. O eroare de informare poate fi adesea mult mai gravă decât o

eroare sau deficiență în procesul de fabricație.

Informația trebuie să fie completă. Aceasta înseamnă că ea trebuie să conțină elemente de

cunoaștere ce permit conturarea unei imagini cât mai cuprinzătoare asupra procesului,

evenimentului sau situației la care se referă.

O altă condiție, este ca informația să fie transmisă la timp: momentul trasmiterii acesteia

trebuie să fie cât mai apropiat de momentul sau perioada în care s-a produs fenomenul care

interesează.

Informația trebuie să fie relevantă, adică să furnizeze elemente necunoscute sau mai

puțin cunoscute celui căruia i se adresează. Un raport care confirmă pur și simplu ceea ce

managerul știe deja, nu furnizează o informație a cărei valoare să mărească puterea de

cunoaștere și să servească la fundamentarea deciziei.

Informația, de asemenea, trebuie să fie accesibilă; modul de prezentare al informației

joacă de multe ori un rol deosebit. Nu este același lucru dacă informația primită este clară sau

confuză, dacă trecerea de la informație la cunoaștere se face ușor sau cu multă dificultate.

Să aibă capacitatea de a se integra, reprezintă o altă condiție a informației, care se

traduce prin posibilitatea ca, pornind de la o informație inițială, prin calcule, să se obțină o

nouă informație derivată. De altfel, unul din principiile care stau la baza unui sistem

informațional modern este "minimum de informații primare-maximum de informații

secundare".

În sfârșit, informația are valoare dacă este adresată celui care are nevoie de ea.

Informarea diferiților manageri trebuie astfel concepută, încât să corespundă treptei ierarhice

pe care se găsesc aceștia în concordanță cu natura activității și cu competența lor în

problemele respective.

Volumul mare de informații care se vehiculează și se utilizează într-o unitate

economică, impune clasificarea acestora folosind mai multe criterii.

a) După proveniența distingem: informații exogene și informații endogene.

Informațiile exogene, provin din partea organelor legislative și guvernamentale, acestea

decurgând preponderent din legi, hotărâri, ordonațe, instrucțiuni, norme și decizii având

caracter obligatoriu.

Informațiile endogene, sunt generate în cadrul unităților economice și se referă la

activitățile desfășurate de acesta: au caracter eterogen, reflectând diversitatea activităților

programate.

b) După destinație se grupează în: informații externe și informații interne.

In cazul informațiilor externe beneficiarii acestora sunt organele superioare; au caracter

selectiv referindu-se la aspectele esențiale ale activității agentului economic; au grad ridicat de

agregare, prelucrare și formalizare.

Beneficiarii informațiilor interne sunt persoane cu funcții manageriale și de execuție din

unitate; aceste informații au caracter atotcuprinzător. nivele diferite de agregare și grad redus

de formalizare.

Informațiile interne pot fi subclasificate după sensul vehiculării lor în informații de tip

vertical, informații orizontale și informații oblice.

Informațiile verticale la rândul lor, pot fi descendente și ascendente. Cele descendente

pornesc de la manageri către executanți și sunt alcătuite preponderent din instrucțiuni, dispoziții și

decizii. Informațiile ascendente pornesc în sens invers de la executanți către nivelurile de ma-

nagement sub forma rapoartelor cu privire la executarea dispozițiilor, instrucțiunilor, deciziilor.

Prin intermediul acestora se exercită mai ales atributul de control-evaluare al conducerii.

Informațiile orizontale circulă între titularii de posturi și între compartimente situate pe

același nivel ierarhic, în scopul realizării acelor probleme care sunt comune mai multor

posturi sau compartimente, servind la integrarea pe orizontală a activității agentului economic.

Informațiile de tip oblic apar în cazul în care un manager intră în relații directe cu

Page 43: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

43

subordonații altui manager pentru o informare operativă (de exemplu cu privire la cauzele

avarierii unei mașini, ale unui accident de muncă etc). Deoarece acest tip de informații se abat

de la filiera normală, ierarhică, ele nu trebuie admise decât în situații excepționale.

c) După modul de exprimare, informațiile pot fi: orale, scrise și audiovizuale.

Informațiile orale sunt expuse prin viu grai, nu implică investiții în mijloace tehnice de

tratare, sunt nuanțate, au viteză de circulație mare, lasă loc de interpretări și se pot pierde

(verba volant).

Informațiile scrise sunt consemnate de regulă pe hârtie, pot fi păstrate timp îndelungat

(scripta manent), implică cheltuieli moderate, consemnarea lor necesită consum apreciabil de

timp, iar viteza de transmitere este inferioară celei orale.

Informațiile audiovizuale combină avantajele celor două tipuri anterioare adresându-se

concomitent văzului și auzului, au viteză mare de transmitere, capacitate de sugestie și nuanțare

ridicate, pot fi consemnate integral și rapid dar implică aparatură specială destul de costisitoare.

d) După obligativitate distingem: informații impe-rative și nonimperative.

În cazul informațiilor imperative, acestea sunt emise de manageri, fiind destinate nivelurilor

ierarhice inferioare având un pronunțat caracter decizional iar luarea în considerare a mesajul

informațional este obligatorie.

Informațiile nonimperative sunt emise de manageri sau executanți fiind destinate colegilor

sau superiorilor, au un pronunțat caracter informativ și cel mai adesea de comparație, iar

luarea în considerație a mesajului informațional nu este obligatorie.

e) După gradul de procesare, informațiile pot fi: primare (de bază), intermediare și

finale.

Informațiile primare nu au suferit anterior un proces de prelucrare, sunt foarte diverse și

analitice, cele mai răspândite la nivelul executanților.

Informațiile intermediare se află în diferite faze de prelucrare informațională, fiind cele

mai răspândite informații la nivelul compratimentelor funcționale și la cel al conducerii de

nivel inferior.

Informațiile finale - au trecut prin întreg șirul de prelucrări informaționale prevăzute, au

caracter sintetic și complex, se adresează de regulă personalului de conducere îndeosebi de la

eșaloanele superior și mediu.

f) După modul de organizare a înregistrării și prelucării distingem următoarele

informații: tehnico-operative, de evidență contabilă și statistică.

Informațiile tehnico-operative se utilizează prepon-derent de către conducerea de nivel

inferior (operativă) pentru a controla activitatea executanților, localizează în timp și spațiu

procesele ce se desfășoară în agentul economic.

Informațiile de evidență contabilă se referă în special la aspectele economice ale

activității desfășurate, servind îndeosebi pentru evaluarea situației și pentru fundamentarea

deciziilor pe termen scurt.

Informațiile statistice au caracter postoperativ și sintetic, folosindu-se cu prioritate

pentru evaluări retrospective și pentru fundamentarea unor obiective pe termen lung.

g) Din punct de vedere al conținutului lor, informațiile se clasifică în: informații

economice, informații tehnice și informații științifice, fiecare dintre acestea având conținut

specific și putând fi subclasificate în informații cantitative și informații calitative.

Fiecare criteriu și clasificare realizată pe baza folosirii acestora, prezintă importanță în

diferite etape ale exercitării procesului managerial.

4.1.2. Circuitele informaționale

Itinerariile (traseele) parcurse de la locul apariției până la destinatarii informațiilor

poartă denumirea de circuite informaționale.

În orice sistem informațional se impune raționa-lizarea circuitelor informaționale, în

care sens se cere ca:

Page 44: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

44

- circuitele să fie cât mai scurte, permițând vehicularea operativă a informațiilor în sens

ascendent și descendent;

- circuitele trebuie să conțină numai punctele în care se execută operații asupra

informațiilor și punctele reprezentând persoanele cu funcții manageriale care au nevoie

efectivă de informațiile respective îndeosebi pentru fundamentarea deciziilor.

Pe lângă noțiunea de circuit informațional se utilizează în mod frecvent și noțiunea de

flux informațional. Aceasta din urmă este mai complexă cuprinzând ansamblul datelor,

informațiilor și deciziilor necesare desfășurării unei anumite activități. Dirijarea lor pe trasee

prestabilite se face prin circuite informaționale.

4.1.3. Purtătorii (suporții) de date și informații

Prin purtători de date și informații se înțeleg mijloacele materiale pe care se înregistrează,

prelucrează, vehiculează și stochează datele și informațiile.

Acești purtători de date sau suporți de informații pot fi împărțiți în două mari grupe:

purtători clasici și purtători moderni.

Deosebirea dintre purtătorii clasici și cei moderni constă în specificitatea scrierii. Astfel,

dacă la purtătorii clasici contează forma scrierii (literele, cifrele și diferite alte semne

inserându-se ca atare pe documente), la purtătorii moderni contează poziția, ordinea scrierii

(fiecărei litere, cifre sau semn îi corespunde o anumită poziție sau ordine, riguros precizată și

respectată, pe purtătorul de informații).

În categoria purtătorilor clasici includem documentele primare care cuprind date asupra

manifestării unor procese, evenimente sau situații așa cum se prezintă în momentul

înregistrării lor (exemplu: facturi, chitanțe, bon de materiale, rapoarte, fișă limită, etc.).

Purtătorii moderni sunt folosiți în sistemele de prelucrare automată a datelor.

Din cele două categorii de purtători, cei moderni prezintă interes deosebit pentru viitor.

În vederea alegerii celui mai indicat suport pentru date se ține seama de o serie de criterii între

care mai importante sunt:

- capacitatea de memorare. Când volumul de date supus prelucrării este mare se va

alege un suport magnetic de genul discului magnetic;

- timpul de acces la date. Atunci când în procesul de prelucrare se cere accesul rapid la

ansamblul datelor care îndeplinesc anumite condiții, suportul de memorizare va fi tot discul

magnetic;

- particularitățile sistemului de echipamente electronice utilizate în prelucrarea datelor;

- particularitățile procesului de prelucrare automată a datelor;

- costul stocării datelor.

Oricare criteriu poate deveni hotărâtor în funcție de situația concretă.

4.1.4. Mijloacele tehnice de prelucrare a datelor și informațiilor. Operațiile efectuate

cu acestea

Fără mijloace tehnice de prelucrare a datelor și informațiilor se poate spune că nu poate

fi conceput un sistem informațional modern. După modul în care se face prelucrarea

informațiilor, aceste mijloace se împart în două mari categorii: mijloace de mecanizare și

mijloace de automatizare (sau, mai corect, sisteme de prelucrare automată a datelor -

SPAD).

În funcție de gradul de mecanizare al prelucrării, la rândul lor, mijloacele de mecanizare

pot fi subîmpărțite în: mijloace de mică mecanizare, mijloace de medie mecanizare și

mijloace de mare mecanizare.

Page 45: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

45

Mijloacele de prelucrare automată a datelor sunt constituite din "sisteme de

echipamente" care pot culege, prelucra și transmite în timp record informațiile necesare

conducerii. Într-un asemenea sistem, locul central îl ocupă echipamentul de prelucrare,

denumit și "blocul de prelucrare", redat în Figura 4.2.

Figura. 4. 2. Locul și rolul echipamentului de prelucrare atomată a datelor

Premergător operațiilor de prelucrare propriu-zisă a datelor, are loc înregistrarea datelor

brute de la locurile unde se produc fenomenele care interesează și pregătirea acestora pentru

introducerea în calculator.

Datele înregistrate se codifică într-un "limbaj de programare" și se transpun pe un

suport de informații accesibil unității de intrare care le citește în limbajul de programare și le

transmite calculatorului (memoriei principale) în limbajul propriu al acestuia, limbajul

mașină. La nevoie, aceste date pot fi stocate provizoriu pe benzi sau discuri magnetice în

memoria periferică a unității de intrare. Același circuit și aceeași transpunere în limbaj mașină

urmează și "programul de prelucrare", pregătit dinainte, care reprezintă succesiunea de

"instrucțiuni" conform cărora urmează a fi prelucrate datele introduse.

Resursele umane se referă la personalul de proiectare și cel operațional ocupat cu

efectuarea operațiilor de culegere, înregistrare, prelucrare, transmitere și stocare a datelor și

informațiilor utilizate într-un sistem managerial.

4.2. Tabloul de bord - instrument de conducere operativă

Tabloul de bord reprezintă un ansamblu de informații curente, prezentate într-o formă

prestabilită, referitoare la principalele activități avute în vedere și la principalii factori ce

condiționează derularea lor eficientă.

Unul dintre elementele de bază ale tabloului de bord trebuie să-l constituie așa-numitele

"informații de alertă", care trebuie să seamaleze eventualele abateri de la mersul normal al

activității.

În proiectarea tabloului de bord trebuie luate în considerare câteva cerințe. Printre

acestea amintim:

- să sintetizeze din mulțimea de informații existente, pe cele esențiale și utile

procesului managerial de la un anumit nivel;

- să reflecte cât mai realist modul de alocare a resurselor în vederea atingerii în

condiții corespunzătoare a obiectivelor fixate fiecărui post de execuție sau conducere;

- să realizeze continuitatea în timp a informațiilor necesare, incluzându-le pe cele

referitoare la activitățile trecute și prezente, dar și pe cele capabile să prefigureze viitorul,

dând astfel posibilitatea sesizării mai lesnicioase a abaterilor și noilor tendințe;

- să ofere o cât mai mare claritate și precizie în informare. Evenimentele sunt surprinse

în cadrul său în primul rând din unghiul cantitativ, iar nivelul de agregare al informațiilor se

amplifică odară cu creșterea nivelului ierarhic al funcției manageriale beneficiare;

Unitatea de

intrare

Memorie periferică

Unitatea de ieşire

Memorie periferică

Comandă

Calcul

Memorie principală

Date Prelucrate Date

de

iintr

are

Date de

intra

re

Dispozitive periferice

Unitate centrală (calculator)

Dispozitive periferice

Circuit de date Circuit de comandă

Date de intatre

Date de intrare

Page 46: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

46

- indiferent de forma de prezentare utilizată, să fie ușor accesibil, astfel încât

managerul să fie avertizat asupra evoluțiilor deficitare sau, asupra realizărilor deosebite;

- să poată fi operativ copletat, dând posibilitatea managerilor să reacționeze promt prin

decizii, acțiuni și comportări adecvate.

Utilizarea corespunzătoare a tabloului de bord conduce la o serie de avantaje printre

care cele mai importante sunt:

- fundamentarea deciziilor la diferite niveluri se face mai ușor dispunând de

informațiile necesare;

- îmbunătățirile gradului de utilizare a timpului funcțiilor manageriale, creșterea

timpului disponibil al acestora în folosul soluționării problemelor majore de conducere și nu a

celor de rutină;

- creșterea responsabilității persoanelor cu funcții manageriale, beneficiare ale

tabloului de bord, a căror apreciere se face potrivit rezultatelor proprii, a elementelor din

propriul tabloul de bord.

- sistematizarea informațiilor și asigurarea funcționării corecte a subsistemelor ce

alcătuiesc sistemul unitate economică;

- întocmirea operativă a unor situații sintetice, întrucât tablourile de bord includ

elementele acestora, la data întocmirii fiind necesară numai o transcriere a informațiilor;

- facilitează urmărirea utilizării corespunzătoare a forțelor și mijloacelor din dotare,

în vederea obținerii unei eficiențe crescute a activității economice pe ansamblul unității.

Utilizarea corespunzătoare a tabloului de bord sporește capacitatea managerilor de a

reacționa eficient și operativ la schimbările produse în mediul economic și social.

4.3. Comunicarea managerială

Recepționarea unui anumit mesaj, de către un primitor de informații, printr-un anumit

canal, constituie procesul de comunicare între un emitent și un beneficiar de informații.

În cadrul oricărei unități economice se întâlnesc două categorii de comunicări:

- informale - între angajați fără a se realiza după un anumit standard sau norme;

- formale - cele care respectă sarcinile, competențele și responsabilitățile caracteristice

posturilor de muncă din cadrul structurii organizatoare.

Elementele de bază implicate în procesul de comunicare sunt emitentul mesajului,

mijloacele de transmitere a mesajului, primitorul mesajului.

Emitentul mesajului - poate fi orice persoană din cadrul sau din afara întreprinderii care

manifestă un anumit interes pentru activitățile respectivei unități.

Mijloacele de trensmitere a mesajului depind atât de natura mesajului cât și de

modalitatea aleasă de transmitere a acestuia (oral, scris, audiovizual).

Managerul poate utiliza o varietate de mijloace de transmitere a mesajului alegând pe

cel care-l consideră ca cel mai adecvat pentru a-și asigura succesul. Comunicarea orală, de la

om la om, se consideră ca fiind cel mai bun mijloc deoarece permite confirmarea imediată a

mesajului.

Primitorul mesajului este persoana sau grupul de persoane cărora le este adresat

mesajul.

Primitorul mesajului trebuie să adopte o atitudine de interes față de mesajul transmis în

care sens se recomandă:

- să-și manifeste dorința de a asculta;

- să nu vorbească concomitent cu emitentul:

- să nu se ocupe cu altceva în timpul transmiterii

mesajului;

- să-i creeze relaxare vorbitorului;

- să fie calm și liniștit;

- să pună întrebări relevante.

Page 47: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

47

Formele de comunicare utilizate în cadrul întreprinderilor se pot individualiza avându-se

în vedere, sensul comunicării și modalitatea practică de transmitere a mesajelor.

După sensul comunicării distingem: comunicare pe verticală de sus în jos, de jos în sus

și încrucișată.

Comunicarea de sus în jos se realizează de la nivelul managerilor de vârf spre baza piramidei

organizatorice.

Comunicarea de jos în sus se realizează de la nivelul executanților spre vârful piramidei

organizatorice, oprindu-se la nivelul ierarhic căruia i se adresează.

Comunicarea încrucișată se poate realiza deopotrivă atât pe orizontală între deținătorii

de posturi din diferite compartimente organizatorice, cât și pe diagonală - între diferite nivele

ierarhice. Este forma de comunicare care realizează transmiterea mai rapidă a mesajului între

emitent și primitor - parcurgând cel mai scurt traseu.

După modalitatea practică de transmitere a mesajelor se întâlnesc: comunicări orale,

scrise și neverbale.

Comunicarea orală deține ponderea cea mai mare în cadrul comunicărilor manageriale

(aproximativ 75%) și se realizează prin întâlnirea directă dintre doi angajați sau printr-un

discurs al unui manager în fața unei colectivități.

Comunicarea scrisă se realizează prin intermediul documentelor scrise dând

posibilitatea pregătirii atente a mesajului și uniformitate procedurilor de acțiune. În general în

întreprindere se preferă mesajul scris din considerente de risc în perceperea acestuia.

Comunicarea neverbală se realizează prin mimică sau prin mișcări ale corpului

reprezentând mesaje parțiale sau adiționale care completează mesajele verbale. Există

numeroase forme de comportament și mișcări ale corpului care sunt purtătoare de mesaje.

Page 48: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

48

CAPITOLUL 5

DECIZIA ÎN PROCESUL MANAGERIAL

5.1. Conceptul de decizie

În literatura de specialitate se întâlnesc numeroase păreri privitoare la conceptual de

decizie, unele fiind exprimate mai cuprinzător, altele mai restrâns. Iată câteva dintre acestea:

"Conceptualizarea unei situații de alegere fie sub forma unei imagini mentale, fie a unui

model explicit".

"Procesul prin care o persoană face o alegere ce afectează comportarea altor titulari

de funcții din întreprindere și contribuția lor la realizarea obiectivelor unității".

În contextul celor expuse rezultă că decizia poate fi definită ca cel mai important

moment în activitatea de conducere, care presupune alegerea, în mod conștient, printr-un

proces de deliberare a unei linii de acțiune din mai multe posibile, în vederea realizării unui

obiectiv sau scop.

Din definiția menționată rezultă că decizia de conducere presupune realizarea a trei

condiții: să fie aleasă, adică din mai multe acțiuni posibile, să se aleagă prin eliminare una din

ele (existența unei singure alternative nu pune probleme de alegere); să fie conștientă, adică să

fie precedată de o deliberare; alegerea să fie orientată spre un scop, să urmărească realizarea

unui obiectiv.

Decizia este așadar, un act de gândire care urmează deliberării și precede execuția.

5.2. Elementele de bază ale deciziei

Pentru a putea lua decizii, trebuie să existe unele elemente sau factori de bază. Dintre

acestea enumerăm:

decidentul sau factorul de decizie;

mediul ambiant;

relațiile dintre decident și mediul ambiant.

Decidentul - sau factorul de decizie - este cel ce ia decizia, deci un element subiectiv în

procesul decizional, care poate fi un individ sau o colectivitate. Fiind factor subiectiv, evident

că, deciziile pot fi influențate de unele caracteristici ale decidentului.

Pentru a lua decizii, acesta trebuie să întrunească două condiții: să fie investit cu

autoritatea necesară în domeniul respectiv. În al doilea rând el trebuie să cunoască bine

domeniul în care se iau decizii, să fie deci competent în domeniul abordat.

Mediul ambiant - cel de al doilea factor implicat în procesul decizional - este format din

totalitatea condițiilor interne și externe unității, condiții ce influențează și sunt influențate la

rândul lor, direct sau indirect, de decizia respectivă. Mediul ambiant reprezintă, așadar, cadrul

în limitele căruia acționează decidentul prin informațiile de care dispune.

Mediul ambiant poate fi: intern (din unitate) și extern (național și internațional).

Printre factorii de influență asupra deciziei ce aparțin mediului ambiant din interiorul

unității, amintim: competența cadrelor de conducere; nivelul profesional și cultural al

executanților; metodele și tehnicile de conducere folosite; sistemul informațional utilizat în

unitate; gradul de înzestrare tehnică etc.

Factorii de influență ai mediului ambiant extern național sunt: politica economică a

guvernului: de investiții, de credite, de comerț exterior etc.; cadrul juridic care reglementează

statutul agenților economici; relațiile cu alte unități și cu statul; mediul social-cultural; nivelul

de trai, gusturile consumatorilor; mediul tehnologic; ritmul de înnoire a produselor și

tehnologiilor etc.

În ceea ce privește mediul exterior internațional el exercită asupra unității o influență

Page 49: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

49

importantă prin: fluctuațiile valutare; blocaje și embargouri; obligații impuse de tratatele

internaționale; tarife; războaie etc.

Relațiile dintre decident și mediul ambiant se exprimă în natura relațiilor dintre decizie

și implicațiile ei economice, politice, sociale sau de altă natură.

În legătură cu acest raport există în principal trei situații și anume:

luarea deciziilor în condiții de certitudine;

luarea deciziilor în condiții de risc;

luarea deciziilor în condiții de incertitudine.

Deciziile luate în condiții de certitudine presupun existența informației complete asupra

problemei în cauză care permite înlăturarea incertitudinilor. Deciziile luate în condiții de cer-

titudine se întâlnesc mai ales la nivelurile inferioare, în conducerea operativă a producției.

Luarea deciziilor în condiții de risc presupune existența mai multor stări ale condițiilor

obiective. Aceste decizii se întâlnesc atunci când scopul fixat este posibil, dar probabilitatea

atingerii lui nu poate fi precizată, existând o mare nesiguranță în ceea ce privește modalitățile

cele mai adecvate, pentru atingerea acestuia.

Caracteristica deciziilor luate în astfel de condiții este că o mare parte din factorii ce

condiționează realizarea obiectivului propus, fac parte din categoria variabilelor

necontrolabile în situația dată.

Deciziile luate în condiții de incertitudine sunt cele al căror efect depinde în întregime

de acțiunea unor factori imprevizibili, ce nu pot fi estimați, nici chiar cu un grad redus de

probabilitate.

Fiecare dintre cele trei categorii de decizii prezentate, necesită metode specifice de

fundamentare.

Deciziile care se iau în condiții de certitudine pot fi fundamentate prin metode foarte

precise, mergând de la calcule simple, de matematică elementară, până la utilizarea unor

metode matematice moderne de cercetare operațională.

În ceea ce privește metodele de fundamentare a deciziilor luate în condiții de risc și de

incertitudine, ele sunt rezultatul cercetărilor dintr-o ramură relativ nouă a matematicii numită

"teoria jocurilor strategice".

Elementele caracteristice teoriei jocurilor strategice sunt: jocul, partida, strategia.

Jocul, este un proces competitiv care se desfășoară între mai mulți participanți numiți

jucători, dintre care cel puțin unul este inteligent și prudent, adică poate analiza situația și

hotărî asupra acțiunilor sale viitoare care să-l avantajeze. Jocurile cu doi participanți au o

deosebită importanță în modelarea proceselor economice.

Partida este desfășurarea acțiunilor jucătorilor, după anumite reguli. Orice partidă are o

stare inițială și o stare finală, aceasta din urmă determinând, pe baza regulilor jocului, un

câștig sau o pierdere pentru fiecare jucător.

Strategia este o colecție de succesiuni de acțiuni ale unui jucător fiecare dintre

succesiuni fiind pregătită ca o reacție față de strategia adversarului (care poate fi uneori

natura), în scopul atingerii obiectivului propus, adică a acelei stări finale căreia regulile

jocului îi asociază maximum de câștig posibil.

Reprezentarea unui joc cu doi jucători (parteneri) se poate face sub forma matricială

(Tabelul 5.1.).

În acest tabel A reprezintă unul dintre jucători care poate fi o persoană fizică sau

juridică, iar B reprezintă adversarul (care poate fi uneori "natura").

A = A1,A2 ... Am este mulțimea strategiilor lui A

B = B1,B2 ... Bn mulțimea strategiilor lui B,

iar aij (i=1,2,...,m; j=1,2,...,n) reprezintă consecința corespunzătoare adoptării strategiei

Ai, de către jucătorul A și a strategiei Bj de către jucătorul B.

Cel mai simplu joc strategic este "jocul cu sumă nulă între doi parteneri" sau "jocul cu

punct șa" în care unul dintre jucători pierde exact ceea ce câștigă celălalt. Regulile acestui tip

de joc pot fi întâlnite în activitatea agenților economici, atât în raporturile dintre ei cât și în

Page 50: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

50

așa numitul "joc contra naturii".

Tabelul 5.1

Strategii ale jucătorilor

- jucător B -

- jucător A -

B1

B2

.........

Bn

A1 a11 a12 ......... a1n

A2 a21 a22 a2n

.

.

.

.. .. ......... ......

Am am1 am2 ......... amn

În acest din urmă joc unul dintre parteneri este decidentul iar celălalt "natura" care poate

întruchipa diferite stări sau fenomene ce nu depind de om precum: inundații, secetă,

cutremure, bogății subterane sau ale apelor teritoriale ori internaționale, la care agentul

economic are acces etc. Diferitele stări ale naturii vor fi considerate strategii ale acesteia.

Luarea unor decizii în condiții de incertitudine are la bază următoarele criterii mai

frecvent folosite:

a) Criteriul pesimist sau prudent formulat de A. Wald, conform căruia în adoptarea

deciziilor trebuie să se pornească de la luarea în considerare a celor mai nefavorabile situații, când

toți factorii implicați ar fi ostili, ceea ce obligă la prevederea unor rezultate minime. Considerând

că jucătorul A este decidentul iar B adversarul său care poate fi chiar natura, folosind o matrice a

câștigurilor în condițiile criteriului pesimist se determină utilitățile (valorile) minime pe liniile

matricei, alegându-se între acestea utilitatea maximă. Dacă în matrice sunt cuprinse câștigurile

realizabile în diferitele stări ale naturii, atunci se va alege strategia care va asigura maximum de

beneficii din beneficiile minime permise de natură de unde și denumirea folosită uneori de criteriu

maximin.

b) Criteriul optimist, procedează contrar criteriului pesimist, considerând că situațiile,

condițiile și factorii de influență sunt favorabili, alegându-se strategia care asigură obținerea

beneficiului maxim din cele mai mari beneficii posibile (criteriul maximax).

c) Criteriul lui Hurwicz. Autorul criteriului apreciază că criteriul pesimist este prea

prudent, iar criteriul optimist este prea riscant, de aceea pare mai logic ca la alegerea strategiei

să se adopte o poziție de compromis, prin orientarea spre un beneficiu care să fie cuprins între

beneficiul maxim și cel minim de unde și denumirea de criteriul optimului prudent. Conform

acestui criteriu strategia (Ai), care ar trebui adoptată se poate afla maximizând funcția:

f(Ai) = Ci + (1-)ci

în care:

Ci și ci - câștigul maxim și respectiv câștigul minim corespunzător strategiei Ai;

- coeficientul care exprimă optimismul celui care decide.

Coeficientul poate lua valori cuprinse între 0 și 1. Este evident că dacă =0, f(Ai)=ci,

ceea ce înseamnă că decidentul se conduce după criteriul pesimist (maximin) și va alege

strategia care asigură beneficiul maxim dintre beneficiile cele mai mici posibile, iar dacă =1,

f(Ai)=Ci, orientarea se face după criteriul optimist (maximax). De regulă, se va alege pentru

o valoare intermediară (0<<1).

d) Criteriul de regret al lui I.L. Savage, pleacă de la ideea că decidentul după ce a luat

Page 51: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

51

o anumită decizie, constată că rezultatul obținut (beneficiul realizat) putea fi mai mare, dacă

ar fi ales o altă strategie. De aici derivă cerința de a minimiza în viitor regretul printr-o mai

bună cunoaștere a condițiilor și situațiilor (precum și a posibilităților ce rezultă din acestea)

care să permită alegerea celei mai bune strategii și implicit sporirea rezultatelor (beneficiului).

Criteriul lui Savage, constă în esență, în aplicarea criteriului maximax la așa-numita

"matrice a regretului" sau "matricea pierderilor alternative".

Aceasta se alcătuiește prin compararea rezultatului așteptat potrivit unei anumite

strategii cu rezultatul strategiei care ar trebui adoptată dacă s-ar cunoaște cu certitudine starea

naturii.

e) Criteriul Bayes-Laplace. Spre deosebire de toate criteriile de adoptare a deciziei

expuse mai sus, care se referă la alegerea unei strategii în condiții de totală incertitudine în

ceea ce privește evoluția stării naturii, criteriul lui Bayes-Laplace se utilizează la adoptarea

deciziilor în condiții de risc, adică în condițiile în care diferitele stări posibile ale naturii pot fi

apreciate cu un anumit grad de probabilitate.

Riscul, așa cum apreciază o serie de cercetători, reprezintă incertitudinea cuantificabilă.

Dacă se notează cu p - probabilitatea apariției unei anumite stări a naturii, atunci

1 p ... p p n21 sau

n

jjp

1

1.

Cu aceste probabilități se ponderează fiecare dintre valorile corespunzătoare stărilor

posibile ale naturii, determinându-se în felul acesta "speranța matematică (Ei)" a rezultatului

scontat în cazul aplicării strategiei Ai:

n

jjji pcE

1

în care:

c - rezultatul corespunzător strategiei Ai, dacă starea naturii este Bj;

p - probabilitatea apariției stării Bj.

5.3. Clasificarea și caracterizarea principalelor tipuri de decizii

În cadrul unităților economice se iau un număr mare de decizii, care diferă între ele după:

sfera de cuprindere, perspectiva la care se referă, nivelul ierarhic la care se iau, amploarea

analizei și a procesului de gândire pe care-l solicită, volumul de informații necesare etc.

În cele ce urmează, prezentăm câteva clasificări mai uzuale.

a) După nivelul de conducere la care se iau, deciziile se pot clasifica în: decizii luate

de conducerea superioară, medie și inferioară sau decizii macro luate de organele de

conducere din suprastructură și decizii micro luate de organele legate direct de producție. Cele

mai importante sunt, desigur, deciziile macro.

b) După gradul de presiune temporală sunt: decizii stringente sau de alertă și decizii

care pot fi abordate în intervale de timp cu limite mai flexibile.

c) După frecvența cu care se iau deciziile pot fi unice și repetitive. În primul caz, se au

în vedere situațiile care nu au mai existat în trecut, și care solicită creativitate din partea celor

care le iau. În cazul deciziilor repetitive, situațiile la care se referă au mai existat în trecut ceea

ce permite perfecționarea lor succesivă (prin acumulare de experiență). În cazul acestor

decizii, se pot stabili în prealabil proceduri și modele de elaborare și realizare.

d) După gradul de eficacitate, distingem decizii posibile și decizii optime. Primele

răspund la întrebarea: cum se rezolvă o anumită problemă? Iar secundele, cum se rezolvă mai

bine o problemă?. În cele mai multe cazuri, trecerea de la decizia posibilă la decizia optimă,

depinde de gradul presiunii factorului temporal. De regulă, deciziile înainte de a fi optime

sunt doar posibile. Trecerea de la decizii posibile la decizii optime depinde de calitatea

conducerii, de gradul de informare și competența acesteia.

e) După posibilitatea de prevedere, sunt: decizii anticipate și decizii imprevizibile. În

Page 52: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

52

primul caz, decizia este pregătită din timp; în al doilea, decizia trebuie luată pe neașteptate,

atunci când împrejurările o impun. Pe măsura creșterii investigațiilor previzionale, de

cunoaștere a viitorului, se reduce ponderea deciziilor imprevizibile și crește corespunzător

ponderea celor anticipate.

f) După cantitatea de informații și implicit gradul de cunoaștere a condițiilor

obiective care pot să survină, deciziile pot fi clasificate, așa cum am văzut, în: decizii luate în

condiții de certitudine, în condiții de risc și în condiții de incertitudine.

g) După importanța deciziilor, acestea pot fi împărțite în: decizii strategice sau

neprogramate, decizii tactice sau programate și decizii semiprogramate.

Cele strategice se iau la nivelul superior de conducere al unității și se referă la

problemele majore ale acesteia. Li se mai spune și decizii neprogramate, deoarece - de regulă

- situațiile la care se referă nu s-au mai întâlnit în trecut - deci au un caracter neprogramat și

nerepetitiv; de cele mai multe ori, deciziile strategice, cer soluții originale, solicitând activități

creative de fundamentare a soluțiilor preconizate, pe baza unui volum restrâns dar diversificat

de informații; deciziile strategice operează într-o proporție mai mare cu elemente necu-

noscute, ponderea acestora putând fi redusă printr-o mai bună colectare, prelucrare și

interpretare a informațiilor; mai mult ca în oricare alt tip de decizie, în cazul celor strategice,

raționamentul, analiza și sinteza, inducția și deducția au un rol hotărâtor în fundamentarea lor.

Deciziile tactice se iau la nivelurile ierarhice medii și inferioare de conducere și se

referă la problemele curente ale activității unității. Ele au un grad mare de repetitivitate,

putându-se stabili reguli și norme pentru elaborarea și realizarea lor. Tocmai acest caracter

justifică denumirea lor de decizii programate. Cel mai frecvent ele privesc realizarea concretă

a obiectivelor stabilite prin deciziile strategice.

Între deciziile neprogramate și cele programate se includ deciziile semiprogramate, în

care decidentul are libertatea să combine diferite soluții care nu pot fi dinainte stabilite. Ele se

referă la soluționarea problemelor de folosire a resurselor alocate în vederea realizării în

condiții optime a obiectivelor asumate.

Din punct de vedere al informațiilor și riscurilor pe care-l comportă, riscul cel mai mare

se întâlnește în cazul deciziilor strategice, deoarece în cadrul acestora se operează cu foarte

multe elemente aleatorii, iar informațiile sunt puține și mai puțin exacte.

h) O altă clasificare se referă la fazele procesului managerial, respectiv fază

previzională, operativă și post operativă.

În faza previzională predomină deciziile strategice, neprogramate, în care conducerea

stabilește obiectivele de viitor.

În faza operativă deciziile privesc realizarea obiectivelor asumate, în condițiile

prestabilite sub aspect cantitativ și calitativ.

În faza postoperativă, când are loc analiza retrospectivă a unei perioade parcurse,

deciziile se pot referi la aprecierea modului cum s-au desfășurat acțiunile în trecut, punctele

forte ca și punctele slabe, de unde rezultă orientarea pentru viitor.

Sarcina luării deciziilor în faza previzională revine, în primul rând, conducerii de vârf

(organul colegial de conducere), în faza operativă deciziile se iau de conducerea de

supraveghere, maiștrii, șefii de ateliere etc. În faza postoperativă, răspunderea o are Adunarea

Generală a Acționarilor care face aprecieri asupra activității desfășurate.

i) După orientarea lor deciziile pot fi clasificate în felul următor: decizii privind

asumarea de obiective; decizii privind realizarea obiectivelor asumate; decizii pregătitoare în

vederea adaptării permanente a unității la condițiile care survin în mediul ambiant (decizii de

corecție).

În concluzie abordând clasificarea deciziilor și prezentând principalele tipuri de decizii

se poate constata complexitatea și natura diferită a deciziilor pe care conducerea de la orice

nivel trebuie să le ia în permanență, importanța unora dintre aceste decizii față de altele, pro-

blemele specifice ale fiecăreia din ele.

Page 53: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

53

5.4. Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor științifice de mana-

gement

5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor științifice de management

În procesul de luare a deciziilor științifice de management, s-au impus câteva principii

printre care amintim:

a) Principiul definiției care constă în precizarea în timp și spațiu, a problemei ce

urmează a fi rezolvată și definirea acesteia sub multiple aspecte.

Importanța acestui principiu, rezultă din dictonul "o problemă bine pusă este pe

jumătate reozlvată".

Definirea problemei înseamnă, de fapt, a da răspuns la întrebări de felul următor:

ce problemă se evidențiază și care este obiectivul ei?

care este cadrul în care se înscrie problema, normele și reglementările în

vigoare?

care sunt elementele restrictive, de condiționare, a unei soluții? Cum pot fi

satisfăcute?

ce posibilități de separare pe elemente componente există și în ce măsură este

posibilă o tratare distinctă a acestora?

asupra cărei părți a problemei trebuie acționat, în ce ordine de urgență, care sunt

modalitățile de intervenție?

b) Principiul justificării (argumentării) suficiente. Orice decizie urmează a fi adecvată

scopului pe care-l urmărește, trebuind să fie bine motivată, bine analizată și justificată, nu

numai pentru cel care ia decizia ci și pentru alte persoane.

Argumentarea deciziei trebuie făcută astfel încât orice altă persoană competentă care

supune analizei problema respectivă, să ajungă la aceeași decizie sau la una apropiată.

Caracteristica fundamentală a acestui principiu constă în caracterul logic pe care orice

decizie trebuie să-l implice.

c) Principiul identității - presupune că în luarea deciziilor, faptele implicate să aibă

aceeași semnificație cu faptele de referință, iar în cazul în care este vorba de același gen de

fapte, ele să nu aibă în timp altă semnificație.

Acest principiu se impune a fi respectat, mai ales atunci când în adoptarea unor decizii

se folosesc procedee abstracte (matematice, analitice) și există variații sensibile ale mediului

de referință.

d) Principiul delegării dreptului de a lua decizii. Acest principiu se referă la stabilirea

unor astfel de măsuri încât adoptarea deciziei să se facă la cel mai jos nivel ierarhic posibil, cu

condiția ca aceasta să nu fie afectată negativ din punct de vedere calitativ.

Acest principiu permite situarea persoanei care decide cât mai aproape de locul în care

se produce fenomenul asupra căruia urmează să se decidă, oferind astfel posibilitatea

fundamentării aprofundate a acesteia și a legării deciziei direct de fenomenul respectiv.

Aplicarea acestui principiu generează câteva întrebări de felul următoarelor:

pentru ce se deleagă? Răspunsul ar fi: se deleagă pentru a crea condiții

conducătorului să se concentreze asupra problemelor esențiale. De asemenea, se deleagă pentru

a mări interesul și responsabilitatea colaboratorilor pentru munca efectuată și pentru re-

zolvarea operativă a unui număr însemnat de probleme. Delegarea de autoritate se face și

pentru pregătirea unor conducători de rezervă care să poată prelua în întregime conducerea de

pe o anumită treaptă ierarhică;

cum se deleagă? Delegarea este bine să se facă în prezența celor două

persoane - care deleagă și care primește delegarea - fără intermediari, pentru ca cel ce deleagă

să se asigure că cel care a primit delegarea a înțeles toate atribuțiile ce-i revin.

ce se deleagă? Se deleagă atât autoritatea cât și responsabilitatea sau numai

autoritatea?

Page 54: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

54

La această întrebare răspunsul dat de diferiți specialiști, în probleme de management,

are următorul conținut: unii consideră că se deleagă atât autoritatea cât și responsabilitatea,

alții că se deleagă numai autoritatea nu și responsabilitatea.

Delegarea de autoritate implică precizarea a două elemente principale:

delimitarea precisă a domeniului în care se va exercita autoritatea conferită;

determinarea clară a genului de decizii pe care cel ce a primit delegarea este

împuternicit să le ia.

Dacă lucrurile sunt clare privind autoritatea și necesitatea delegării ei, problema

responsabilității trebuie privită prin prisma atât a celui ce deleagă cât și a celui ce primește

delegarea de autoritate.

Prin delegarea unei părți din autoritatea sa conducătorul respectiv nu-și micșorează cu

nimic responsabilitatea pe care o are în fața superiorilor săi pentru sarcinile încredințate. Prin

urmare, un prim aspect ar fi acela că responsabilitatea conducătorului nu se deleagă odată cu

autoritatea. El continuă să răspundă și pentru ceea ce nu mai decide și execută în mod

nemijlocit.

Conducătorul care a primit delegarea de autoritate își asumă responsabilitatea pentru

modul în care decide și acționează în domeniul încredințat față de șeful său ierarhic.

Se poate conchide că, responsabilitatea conducătorului față de organul ierarhic superior

rămâne integrală, indiferent dacă și-a exercitat direct autoritatea sau a delegat o parte din ea,

crescând responsabilitatea conducătorilor subordonați lui care au primit din partea acestuia

delegarea de autoritate.

cui i se deleagă? Delegarea se face persoanelor cele mai bine plasate față de

locul unde se desfășoară procesele și fenomenele pentru care se decide; persoanelor care dețin

informații corespunzătoare interpretării fenomenelor respective; persoanelor care-și pot în mod

real exercita autoritatea. Deci, autoritatea se acordă persoanelor care întrunesc calitățile și

capacitățile necesare exercitării, în mod corespunzător, a atribuțiilor delegate.

Delegarea dreptului de a lua decizii este recomandată pentru categoria deciziilor de

importanță mai mică îndeosebi a celor tactice (programate).

e) Principiul optimizării. Potrivit acestui principiu, decizia optimă nu este cea mai

rațională sub aspect logico-matematic, ci cea mai eficientă sub raport practic aplicativ. O

soluție "imperfectă" dar care duce la realizarea scopului urmărit, este preferabilă unei soluții

perfecte din punct de vedere matematic, dar care nu va duce la rezultatele scontate.

f) Principiul participării. Acest principiu presupune integrarea fiecărui salariat în

acțiunea de luare a deciziilor sau (și) a realizării obiectivelor stabilite. Aceasta presupune

dezvoltarea climatului psihologic de colaborare, competiție și creati-vitate în unitatea

economică.

5.4.2. Cerințe ale deciziilor științifice de management

Pentru ca decizia să-și atingă scopul este necesar să răspundă unor cerințe. În literatura de

specialitate se consideră ca importante următoarele cerințe: decizia să fie fundamentată

științific; să fie împuternicită și competentă; să fie rațional coordonată și necontradictorie; să fie

luată la timp; să fie clară și simplă; să fie eficientă.

a) Decizia să fie fundamentată științific. Poate fi științific fundamentată numai acea

decizie care este pregătită spre adoptare pe baza unei informații cât mai sigure, de calitate,

științific prelucrată și sistematizată, privind situația în care se află sistemul de conducere pre-

cum și mediul în care acesta există.

Fundamentarea științifică a deciziilor pune pe primul plan pregătirea profesională a

managerilor și însușirea de către aceștia a metodelor științifice de cercetare (analiză-sinteză,

inducție-deducție etc.) care să le îmbogățească propria experiență.

Fundamentarea științifică a deciziilor este contrară improvizațiilor, subiectivismului și

întâmplării. Orice decizie înainte de a fi luată trebuie bine gândită și analizată, sub multiple

Page 55: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

55

aspecte, în primul rând sub aspectul consecințelor previzibile, a implicațiilor ce le poate deter-

mina condițiile ei de realizare asupra altor activități și domenii.

b) Decizia să fie împuternicită și competentă. Înțelegem prin aceasta ca decizia să aibă

un caracter autoritar sau imperativ și pentru aceasta trebuie să fie împuternicită, adică să fie

adoptată de organul de conducere, care are dreptul, este abilitată de a adopta o decizie într-un

anume domeniu. Decizia va fi luată de conducătorul care are competență în domeniul

respectiv, dispune de o informare mai completă, mai veridică. Decizia spunem că este

competentă, când reflectă concret și temeinic, scopurile și sarcinile conducerii, natura și spe-

cificul mediului ambiant.

c) Decizia să fie rațional coordonată și necontradictorie. Coordonarea, se referă la

modul de participare a persoanelor de transpunere în practică a deciziei. Decizia nu trebuie să

aibă caracter contradictoriu cu alte decizii luate anterior, în același domeniu și neabrogate de

același organ de conducere sau de organul superior.

Decizia nu trebuie să fie contradictorie nici cu ea însăși, ceea ce nu exclude posibilitatea

mai multor alternative. O bună decizie este aceea care nu este rigidă și lasă posibilitatea celor

care o execută, să aleagă ei înșiși mijloacele de realizare, stimulându-le astfel inițiativa și creati-

vitatea.

d) Decizia trebuie luată la timp. Viteza de schimbare a factorilor, implicațiile acestor

schimbări asupra dezvoltării economice, impun ca deciziile să fie adoptate la timpul potrivit.

Există o anumită dependență între durata procesului de luare a deciziei și eficiența conducerii

verigii structurale respective. Cu cât este mai redus ciclul decizional cu atât este mai eficientă

decizia, mai eficientă conducerea în condițiile în care ceilalți factori au fundamentarea

științifică necesară.

Rezultă deci că posibilitatea luării unei decizii optime este condiționată și de factorul

timp. Decizia va fi cu atât mai eficientă cu cât va fi luată și materializată mai aproape de

momentul apariției problemei. Sau, altfel spus, cu cât se amână mai mult momentul luării

deciziei cu atât se reduce efectul acesteia.

O decizie luată cu întârziere reduce șansele de a mai fi optimă, deoarece condițiile

previzionate la un moment dat se modifică

Există situații când o decizie poate fi pregătită chiar înainte de timpul potrivit. În

asemenea împrejurări sarcina care se pune factorului decizional, este de a încetini procesul

luării deciziei, în așa fel, încât momentul adoptării acesteia să fie adus cât mai aproape de mo-

mentul care va crea cele mai bune condiții pentru desfășurarea fenomenului respectiv.

e) Decizia să fie clară și simplă. Această cerință permite înțelegerea de către executanți a

deciziilor adoptate, reduce consumul de timp pentru explicații suplimentare, elimină posibilitatea

unor interpretări eronate.

f) Decizia să fie eficientă. O decizie eficientă este aceea care asigură realizarea

obiectivelor printr-o folosire rațională a resurselor.

5.5. Etapele procesului de luare a deciziilor

Complexitatea procesului de luare a deciziilor de conducere, ca și importanța deosebită

a acestora, fac ca problematica etapelor prin care trece un proces de decizie, să fie foarte

amplu tratată de specialiști și într-un mod destul de diferit.

Astfel, după Drucker P. există cinci etape distincte și anume: definirea problemei;

analiza acesteia; căutarea diferitelor soluții posibile; alegerea celei mai bune soluții; aplicarea

deciziei.

Potrivit părerii lui Gore W. și Dyson I. procesul de luare a deciziilor este format din

următoarele etape: recunoașterea problemei; definirea și delimitarea problemei; analiza și

evaluarea ei; stabilirea criteriilor prin care soluția va fi evaluată ca acceptabilă și adecvată; alegerea

datelor; formularea și selecționarea soluției; aplicarea soluției selectate.

Preocupări pe această linie au și o serie de specialiști români printre care: Dumitrescu

Page 56: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

56

M., Vagu P., Nicolescu O., Mihuț I., Zorlențan T., Verboncu I. etc.

Considerând că diferitele păreri ale specialiștilor derivă din însăși complexitatea

procesului decizional apreciem că în mod logic etapele prin care urmează să treacă luarea

unei decizii sunt următoarele:

stabilirea problemei ce trebuie rezolvată și sub ce aspecte anume;

culegerea și prelucrarea informațiilor accesibile vizând problema în cauză și analiza

situației;

elaborarea diferitelor variante de decizie;

alegerea variantei optime de decizie, în conformitate cu criteriul stabilit;

luarea propriu-zisă a deciziei;

realizarea și controlul executării deciziei.

a) Prima etapă, stabilirea problemei ce trebuie rezolvată și sub ce aspecte anume, constă

în depistarea și precizarea problemei ce se cere rezolvată și sub ce aspecte, cât și stabilirea

obiectivului și a regulilor ce trebuie respectate. În stabilirea problemei își găsește expresia

nemijlocită caracterul conștient, orientat către un anumit scop, al conducerii. Importanța justei

stabiliri a problemei, a scopului, rezultă din faptul că toate atributele conducerii, într-o mare

măsură, sunt determinate de scopul și sarcinile formulate în deciziile luate.

Atenția conducerii trebuie, așadar, canalizată spre cunoașterea problemelor reale și

esențiale ce se cer soluționate pentru atingerea unui anumit scop.

Prima atenție în luarea deciziilor trebuie acordată găsirii adevăratei probleme și sub ce

aspecte trebuie rezolvată. Acestei etape trebuie să i se consacre un timp suficient. În realitate

nu se procedează întotdeauna așa. Pentru a putea soluționa în mod corect problema ce se cere

rezolvată trebuie început prin cercetarea "factorului critic", adică a cauzei principale care o

determină. Acest lucru se realizează printr-o serie de întrebări legate de scopul urmărit. Sub

acest aspect este important a se diferenția în mod corect scopurile de mijloacele de realizare a

lor.

Prima etapă în procesul de luare a deciziei o constituie găsirea adevăratei probleme ce

trebuie rezolvată și sub ce aspecte anume.

b) Etapa următoare a procesului de luare a deciziilor este culegerea și prelucrarea

informațiilor accesibile și analiza situației. Problema informațiilor este o chestiune esențială

în luarea și realizarea deciziei optime. Cei mai buni decidenți sunt de regulă și cei mai bine

informați.

Este deosebit de important a se stabili cu cât mai mare precizie: care sunt datele

esențiale care caracterizează fenomenul respectiv; ce informații sunt valabile, adică reflectă

esența problemei; ce informații suplimentare sunt necesare.

Nu întotdeauna decidentul are posibilitatea să dispună de toate datele de care ar avea

nevoie, de o informare completă. Cel mai adesea decidentul este nevoit să se bazeze pe o

cunoaștere incompletă, fie că nu dispune de date, fie că dobândirea lor ar costa prea mulți bani

sau timp. Se pune problema: care este volumul de informații necesare luării unei decizii

optime? Aici intervine contradicția dintre precizie, care crește odată cu volumul informațiilor

și, cheltuielile implicate de sporirea numărului acestora. Se poate stabili statistic ce cheltuieli

corespund diferitelor grade de precizie a informațiilor, însă numai cel ce ia decizia poate

stabili ce grad de precizie își poate permite să plătească în condițiile date. O informare com-

pletă, nu este absolut necesară și nici posibilă în multe cazuri, dar, este important să se

cunoască ce date lipsesc pentru a putea evalua gradul de siguranță a deciziei adoptate. Adesea

este mai important pentru decident să știe cum poate avea acces la anumite cunoștințe decât să

le posede propriu-zis.

Înainte de toate trebuie stabilit: ce precizări ale actelor normative există în legătură cu

problema asupra căreia urmează să se ia decizia; de asemenea, nu trebuie uitată latura juridică

a diferitelor aspecte pe care le ridică problema respectivă drepturi, obligații; nu trebuie

scăpate din vedere nici materialele cu caracter normativ precum și datele pe care le oferă

știința și tehnica contemporană. În același timp este necesar să se studieze experiența altor

Page 57: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

57

unități, să se cunoască nivelul la care s-a ajuns în domeniul dat de către alții, cu ce eforturi

materiale și umane, ce greutăți au trebuit să fie înlăturate în transpunerea în practică a unor

decizii similare și ce rezultate s-au obținut. Este necesar să se evalueze posibilitățile pe care se

poate sprijini unitatea, resursele de care dispune pentru realizarea deciziei.

Paralel cu folosirea tuturor informațiilor accesibile în această etapă a procesului de luare

a deciziilor, trebuie să se țină seama de propunerile, sugestiile, soluțiile pe care le pot da

consilierii, consultanții, specialiștii care cunosc bine problema pusă în discuție. Se recomandă

să fie consultați atât adepții cât și cei ce nu sunt de acord cu scopul final al problemei supusă

discuției.

Realizarea cu succes a acestei etape, depinde și de sistemul informațional al unității, de

gradul de înzestrare al acesteia cu mijloace moderne de culegere și prelucrare a informațiilor.

c) Elaborarea mai multor variante de soluții constituie etapa următoare a procesului

luării deciziilor.

Pentru a alege varianta optimă de decizie, în mod logic, trebuie să existe mai multe

variante sau soluții posibile, deoarece numai în acest caz se pune problema de alegere.

Examinarea lor atentă, evaluarea fiecăreia și compararea consecințelor lor, constituie un

moment esențial al actului de decizie. Aceasta este o activitate rațională, care se pretează cel

mai bine la o tratare logică și sistematică. Cercetarea operațională este instrumentul cel mai

prețios ce poate fi folosit.

În această etapă cel ce ia decizia are posibilitatea să dovedească în ce măsură stăpânește

problema, care este capacitatea sa creatoare și gradul în care este suficient de obiectiv.

d) În succesiunea etapelor de luare a deciziilor urmează alegerea variantei optime de

decizie. Noțiunea de variantă optimă se referă la cea mai bună soluție din cele posibile de

realizat; ea vizează deci, scopuri practice realizabile și nu perfecționări ideale, imposibil de

realizat în condițiile existente.

Apreciată ca etapă hotărâtoare a procesului de luare a deciziilor ea depinde, la rândul ei,

de modul cum au fost rezolvate sarcinile specifice în etapele anterioare. Pentru analiza

variantelor de decizie este necesar să se cunoască principalii factori de influență în cadrul

fiecărei variante, să se dispună de cât mai multe date care se referă la acești factori.

Luarea în considerare a mai multor variante complică problema deciziei, o îngreunează

și o scumpește. Dar, alegerea variantei optime dintr-un număr mai mare de soluții posibile

duce, de regulă, la un rezultat mai avantajos decât atunci când alegerea se face dintr-un număr

mai mic.

Gruparea variantelor în funcție de natura consecințelor ce le determină ușurează

alegerea variantei optime, prin eliminarea treptată a variantelor care satisfac într-o măsură mai

redusă cele mai importante criterii de apreciere.

Se recomandă luarea în considerare a următoarelor elemente care să asigure selecționarea

variantei optime din cele posibile:

riscul ce-l implică fiecare variantă de decizie: un bun manager trebuie să știe să

cântărească riscurile fiecărei linii de acțiune în funcție de avantajele pe care le scontează;

economia de eforturi: este considerată ca optimă acea variantă ce oferă obținerea celor

mai bune rezultate, cu cele mai mici eforturi;

factorul timp: este preferată varianta care conduce la realizarea obiectivului în cel mai

scurt timp;

utilizarea cât mai deplină a resurselor disponibile.

e) Luarea propriu-zisă a deciziei. Fiind stabilite toate căile posibile de acțiune,

conducerea, în ale cărei atribuții intră problema respectivă, este chemată să facă opțiunea

pentru una din ele. Decizia în sine poate fi ușor de adoptat, în condițiile în care elementele de

influență ale fenomenului ce impune luarea deciziei ar fi cuantificate și precis evaluate,

deciziile putând fi luate în condiții de certitudine.

În cele mai multe cazuri lucrurile stau altfel. Este știut că cele mai importante decizii,

ale conducerii superioare - cele strategice - care afectează întregul sistem al vieții unității

Page 58: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

58

cuprind pe lângă factorii cuantificabili (costul, volumul producției etc.) și elemente ce nu pot

fi decât cu aproximație evaluate sau chiar elemente imposibil de exprimat cantitativ (stări

afective, tradiții, experiența, însușiri personale, climat de muncă etc.).

Luarea deciziei prin alegerea soluției optime, din mai multe variante posibile, este

metoda cea mai des folosită. Totuși, unii specialiști atrag, pe bună dreptate, atenția că soluțiile

alternative nu constituie o garanție a soluției optime. Ele avertizează doar conducerea asupra

greșelilor pe care le-ar putea face, dacă ar exista o singură soluție. Metoda alegerii variantei

optime dintre mai multe soluții posibile are doar rolul de a stimula gândirea științifică și

analitică. Trebuie însă avut în vedere că soluția optimă adoptată este optimă în raport cu altele

luate în analiză, iar dacă acestea sunt sub posibilitățile existente și soluția "optimă" va fi

inferioară.

O cale de reducere a riscului, în deciziile de importanță majoră, este experimentarea, la

o scară mai redusă și apoi generalizarea soluției adoptate, în cazul când experimentul duce la

concluzii pozitive.

Odată adoptată decizia, se pune întrebarea dacă prin aceasta s-a încheiat și procesul

decizional. După unii autori lucrurile s-ar părea că așa se prezintă, argumentul lor fiind:

adoptarea deciziei constituie scopul și rațiunea procesului decizional. Chestiunea este

următoarea: decizia se limitează oare numai la adoptarea ei, este un scop în sine sau este un

mijloc de a declanșa acțiuni umane, în vederea atingerii unor obiective în condiții optime?.

Răspunsul nu poate fi decât următorul: procesul decizional nu se încheie odată cu

adoptarea deciziei - ci continuă cu transpunerea în practică a acesteia. Soluția adoptată trebuie

deci aplicată în practică și nu depusă la arhivă.

f) În etapa realizării deciziei se desfășoară de regulă următoarele activități: mai întâi

decizia va trebui să fie legalizată sub forma unei dispoziții sau a unui ordin. Numai în urma

acestei operații decizia capătă caracter normativ. Următoarea activitate constă în pregătirea

climatului psihologic, explicarea colectivului de execuție a rolului deciziei, a modului de

îndeplinire a ei, în așa fel încât să fie larg susținută.

Dacă decizia se ia la nivelul conducerii unității și stabilește sarcini de importanță care

vizează secțiile, atunci se impune ca în secții să se întocmească programe de măsuri tehnico-

organizatorice menite să asigure realizarea deciziei, programe în care să se arate pe larg cum

trebuie îndeplinite sarcinile, cu ce mijloace, când și unde trebuie începută acțiunea de

realizare nemijlocită a deciziei și când trebuie încheiată această acțiune.

De modul în care este elaborată decizia, de conținutul și claritatea formulării ei, depind

rezultatele ce le va obține unitatea economică.

Conținutul unei decizii diferă, desigur, de la caz la caz însă indiferent de natura deciziei

trebuie să se precizeze: obiectivul principal și obiectivele secundare; mijloacele de realizare și

calea optimă de acțiune; sarcinile și responsabilitățile fiecărui compartiment; termenele de

execuție. În același timp se stabilesc formele și metodele de control asupra executanților

precum și sistemul informațional privind mersul executării deciziei.

5.6. Elaborarea și adoptarea în grup a deciziilor

În practică, s-a constatat că deciziile cele mai corespunzătoare sunt cele luate în grup,

datorită caracterului deliberativ, care asigură participarea directă a membrilor organului de

decizie într-un consens general și nu o participare consultativă care ar putea lăsa tot con-

ducătorului puterea de decizie.

Luarea în grup a deciziilor presupune atragerea unui număr mare de specialiști în munca

de conducere ceea ce mărește gradul de fundamentare a deciziilor, micșorându-se mult

riscurile și implicațiile negative.

Adoptarea în grup a deciziilor prezintă o importanță deosebită pe treptele superioare ale

conducerii, deoarece deciziile luate au în general, implicații asupra tuturor compartimentelor

unității, precum și în exteriorul acesteia, implicații de care trebuie să se țină seama înainte de

Page 59: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

59

a se lua decizia.

Esențial în luarea deciziilor în colectiv, este așadar natura problemei și implicațiile deciziei

care se va lua asupra diferitelor compartimente sau asupra exteriorului unității.

De reținut este faptul că deciziile luate în colectiv permit o mai bună conturare a

soluțiilor și a mijloacelor de realizare a acestora. O decizie luată de unul singur se motivează

greu, spre deosebire de cea luată în colectiv. Lipsa colaborării permanente pe parcursul

etapelor procesului de luare a deciziilor, poate să determine și sentimentul de frustrare la

colaboratori ceea ce va îngreuna realizarea deciziei luate.

Avantajele și neajunsurile, mai semnificative, ale luării în grup a deciziilor sunt:

La capitolul avantaje:

prin participarea specialiștilor din diferite domenii și conducători ai diferitelor niveluri

ierarhice, se creează premiza utilizării cumulative a cunoștințelor și experienței acestora;

prin confruntarea de idei, crește gradul de certitudine privind modalitatea practică de

alegere și aplicare a variantelor optime de decizie;

se realizează un bun climat psihologic, în unitate, prin cunoașterea obiectivelor și

acceptarea lor în cunoștință de cauză; convingerea executanților că orientările stabilite sunt

bine concepute ținând seama de realitățile prezente și de cerințele viitoare;

are loc o cunoaștere mai aprofundată a unității și a mediului ambiant în cadrul căruia

își desfășoară activitatea;

se formează și perfecționează conducătorii din unitate pentru o muncă tot mai

eficientă;

se asigură comunicații pe verticală și orizontală prin integrarea și coordonarea

diferitelor activități corespunzătoare funcțiunilor unității.

Pe de altă parte, nu trebuie desconsiderate nici inconvenientele pe care le prezintă

rezolvarea în grup a problemelor, mai ales atunci când munca organelor respective nu este

bine organizată. Aceste inconveniente rezultă din:

volumul mare de timp consumat cu organizarea și desfășurarea reuniunilor; de aceea

se consideră că adoptarea în grup este incomodă pentru deciziile urgente și inadecvate pentru

cele de mai mică importanță;

deciziile luate în grup pot crea situații în care este greu de stabilit răspunderea

personală;

prezența conducătorilor ierarhici poate uneori altera ideile celor situați pe o treaptă

ierarhică inferioară care participă la reuniuni. Sunt și cazuri când din comoditate, unii membri

ai grupului se raliază părerilor unor persoane, cu toate că în fond nu sunt de acord cu aceste

păreri;

difuzarea și slăbirea uneori a autorității;

în cazul unor colective prea numeroase, sunt dificultăți în a întreprinde acțiuni

constructive.

După cum se vede, principalele dificultăți în luarea în grup a deciziilor sunt determinate

fie de lipsuri în organizarea acestora, fie de lipsuri privind promovarea unui climat care să

permită stimularea și exprimarea ideilor.

Neajunsurile nu precumpănesc în nici un caz asupra avantajelor pe care le prezintă

adoptarea în grup a deciziilor. O bună parte din neajunsuri pot fi înlăturate sau mult diminuate

printr-o bună organiare a organului colectiv de decizie. Pentru aceasta se impune:

să se atribuie acestuia spre decidere numai probleme cu adevărat majore, de ordin

strategic care se pretează mai bine unei analize în grup. Deciziile tactice vor fi aduse spre

analiză și aprobare organului colegial numai în cazuri excepționale;

organul colegial de decizie să fie alcătuit în mod judicios;

acest organ să funcționeze pe baza unui regulament bine pus la punct sub aspectul

procedurilor și metodelor;

să existe o delimitare precisă între răspunderea colectivă și cea personală (solidară și

Page 60: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

60

cea solitară).

5.7. Centralizarea și descentralizarea deciziilor. Nivel de decizie.

Noțiunile de centralizare și descentralizare în domeniul conducerii agenților economici

corespund celor două posibilități de repartizare a centrelor de decizie.

Centralizarea constă în reducerea centrelor de decizie la un număr minim și localizarea lor

în apropierea conducerii superioare. Deciziile sunt, în acest caz, notificate pe calea ordinelor

emanate de la un centru unic.

În aceste condiții, comunicațiile dintre organele de execuție și centrele de decizie și

notificarea ordinelor lor trebuie să se efectueze într-un termen suficient de scurt pentru ca ele

să rămână valabile.

Descentralizarea constă, din contră, în plasarea centrelor de decizie în apropierea

organismelor de execuție urmărindu-se multiplicarea lor astfel încât să se obțină maximum de

eficacitate.

Descentralizarea solicită un sistem de delegări de autoritate care să permită celui ce o

deține de a avea inițiativa alegerii soluției, în cadrul obiectivelor de ansamblu și

reglementărilor legale în vederea atingerii obiectivelor care i-au fost stabilite.

Gradul de descentralizare al conducerii unităților este determinat de conținutul

delegărilor succesive de autoritate privind luarea deciziilor. În principiu, deciziile de tip

strategic trebuie luate de conducerea de vârf pentru a se asigura viziunea de ansamblu și

obiectivitatea soluțiilor adoptate, în timp ce deciziile tactice trebuie să fie descentralizate

pentru a se asigura operativitate în realizarea unor acțiuni de importanță mai redusă.

În funcție de importanță, o decizie este luată la un nivel ierarhic mai mult sau mai puțin

ridicat. Nivelurile ierarhice la care trebuie să fie luate decizii de un anumit tip și importanță

poartă denumirea de niveluri de decizie.

Una din condițiile esențiale ale unei conduceri eficiente în cadrul unității o constituie

stabilirea unei corespondențe logice între natura și importanța deciziilor, pe de o parte, și

nivelurile de decizie pe de altă parte.

În această privință, experiența mondială arată utilitatea coborârii nivelului de luare a

deciziilor tactice cât mai aproape de nivelul acțiunii adică al execuției. Aceasta înseamnă de

fapt descentralizarea autorității în cadrul unității.

Stabilirea delegărilor de autoritate, în unitate, trebuie deci să țină seama de conținutul și

importanța deciziilor care se iau la diferite niveluri ierarhice, pentru a se asigura atât o

conducere unitară și coordonată a activităților cât și un maximum de operativitate în realizare

lor practică.

Page 61: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

61

CAPITOLUL 6

METODE ȘI TEHNICI MANAGERIALE

Procesul managerial implică utilizarea unor metode și tehnici specifice.

Metoda de conducere, poate fi definită ca un complex de mijloace și procedee, cu

ajutorul cărora, persoanele cu funcții de conducere desfășoară procesul specific de

conducere, pentru a pune în acțiune factorii umani, materiali și financiari coordonați în

vederea obținerii unor rezultate prestabilite.

Tehnica de conducere semnifică modul de acțiune al conducătorilor în cadrul unei

metode de conducere acceptată; prin tehnica de conducere, se îmbină cunoștințele cu

măiestria conducătorilor în aplicarea principiilor și utilizarea procedeelor și instrumentelor

de conducere.

Procedeele de conducere reprezintă succesiunea operațiilor necesare obținerii

informațiilor și trecerii lor în acțiune cu ajutorul deciziilor.

Instrumentele conducerii sunt mijloacele care facilitează exercitarea procesului de

conducere. În rândul acestora sunt cuprinse mijloacele tehnice din sistemul de comunicare

regulamente și instrucțiuni, tabloul de bord, planurile și programele de lucru etc.

În decursul timpului pentru conducerea unităților economice au fost utilizate metode al

căror număr și conținut a evoluat odată cu dezvoltarea științei și tehnicii, cu creșterea

complexității activității economice.

În literatura de specialitate se cunosc numeroase metode de conducere și foarte multe

tehnici clasificate după criterii diverse.

6.1. Metode și tehnici de conducere având la bază teoria dinamicii de grup (metode

participative)

Metodele de conducere care au la bază teoria dinamicii de grup, sunt metode

participative care au în vedere gruparea forțelor de conducere în raport cu creșterea

complexității proceselor economice și tehnice din cadrul unităților economice, precum și

asigurarea participării și manifestării spiritului creator al acestora în vederea soluționării cât

mai complete și eficiente a problemelor cu care se confruntă agenții economici.

Printre metodele care pot să asigure participarea mai multor persoane cu idei în procesul

de conducere se întâlnesc::

Brainstorming-ul sau "asaltul de idei" (conferința de idei);

Metoda Gordon (Tehnica Little);

Reuniunea Philips 66;

Reuniunea Panel.

6.1.1. Metoda Brainstorming.

În traducere literară "brainstorming" are semnificația "asaltului creierului" sau într-o

traducere mai liberă "explozia ideilor". În literatura și practica noastră, această metodă se găsește

sub denumirea de "conferință de idei ".

Metoda a fost creată de americanul Osborne,care i-a formulat principiile încă din 1939.

El preconizează ținerea unor reuniuni în care participanții să poată emite nestingheriți orice

idei, legate de o anumită problemă, fiind siguri că nu se vor face aprecieri asupra valorii și

oportunității ideilor emise.

Aplicarea metodei prasupune parcurgerea a trei etape:

pregătirea conferinței;

desfășurarea propriu-zisă a acesteia;

inventarierea, evaluarea și selectarea ideilor emise.

Page 62: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

62

Prima etapă constă în stabilirea și delimitarea subiectului discuțiilor, adică precizarea

problemei pentru care se caută soluții, în desemnarea participanților la reuniune (de obicei

între 5-12 persoane), precum și în stabilirea moderatorului conferinței.

În etapa următoare - conferința de idei propriu-zisă, după o scurtă introducere în care

moderatorul conferinței expune succint și clar problema, participanții sunt solicitați să-și

spună părerea, să vină cu orice idei, oricât de îndrăznețe, chiar neobișnuite, cu singura con-

diție ca acestea să aibă într-un fel sau altul legătură cu problema pusă în discuție. Principiul

suprem al acestui stil de lucru este creearea unei atmosfere de permisivitate. Aceasta

înseamnă: că toți participanții pot să-și exprime ideile despre problema respectivă spontan; că

nu trebuie făcute, în timpul reuniunii, aprecieri cu privire la valoarea sau inutilitatea unor idei;

că ideile expuse nu trebuie legate de competența sau incompetența profesională a celor care

le-au emis; că cel care a formulat o idee, poate reveni în dezbateri pantru a o întări cu noi

argumente, sau poate aduce o nouă idee sugerată între timp de mersul discuțiilor. În felul

acesta se stimulează formarea unor lanțuri, sau asocieri de idei, prin care se ajunge la soluții,

ce se pot dovedi valoroase. Acest lucru se realizează pe trei căi:

Prima cale, în care ideile s-au dezlănțuit într-o formă progresivă, numită "progresiv-

liniară" și care de fapt reprezintă împingerea mai departe a unei idei, prin completarea ei,

până la găsirea (elaborarea) ideii practice de soluționare a problemei puse în discuție.

De la o idee inițială, prin alte idei intermediare se ajunge la o soluție finală.

A doua cale numită "calea catalitică", în care ideile se declanșeză fie prin analogie, fie

prin apariția unor noi idei, chiar opuse celei care le-a generat.

A treia cale, "mixtă" care de fapt este o combinare a primelor două căi, presupune că o

idee inițială poate genera concomitent o idee de completare, o idee nouă sau o idee opusă. La

rândul ei ideea de completare poate genera o soluție finală sau o idee opusă. De asemenea,

noua idee poate genera la rându-i o soluție finală sau chiar o idee opusă.

Etapa a treia constă în inventarierea, clasificarea și evaluarea ideilor, compararea lor și

alegerea celei (sau celor) mai bune idei, ca bază a ulterioarei decizii. Alte idei, dintre cele emise,

pot fi reținute în vederea unei eventuale aplicări în viitor, când se vor crea anumite condiții.

Firește, pot fi și idei inutilizabile.

Rezultă așadar, trei grupe de idei:

idei apreciate ca valoroase, care pot constitui baza unei decizii, care are toate șansele

să fie aplicată și realizată cu mijloacele de care se dispune;

idei socotite valoroase, care se rețin pentru viitor când vor fi creeate mijloacele de

aplicare a acestora;

idei care se consideră, că nu pot fi fructificate nici în viitorul apropiat nici în cel

îndepărtat.

Rolul cel mai important, în creearea și menținerea climatului necesar reușitei acestei

metode, îl are moderatorul grupului, comportarea lui, modul în care organizează și dirijează

această formă de activitate.

În desfășurarea acestei metode s-au impus o serie de reguli dintre care principale sunt:

determinarea cu precizie a problemei care constituie subiectul reuniunii având

grijă ca acesta să fie limitat și bine conturat;

expunerea clară și concisă a problemei pentru care se cer soluții;

selecționarea cu atenție a participanților;

admiterea și chiar solicitarea formulării oricărei idei, oricât de neobișnuite,

îndrăznețe sau chiar de îndepărtate de problemă ar părea ele;

neadmiterea în reuniune a exprimării nici unei evaluări, aprecieri, judecăți

critice a ideilor enunțate;

evitarea luărilor de cuvânt de dragul afirmării, al devierii de la subiect, a

emiterii de idei de rezolvare a altor probleme;

evitarea deranjării participănților în timpul reuniunii cu alte probleme;

programarea reuniunilor în perioadele când participanții sunt odihniți, deci în

Page 63: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

63

prima parte a zilei;

înregistrarea exactă și completă a discuțiilor și în special a ideilor emise.

Importanța deosebită a acestei metode, constă în faptul că, permite creearea unui spirit de

echipă care adaugă o nouă dimensiune personalității fiecărui participant, intensifică comunicarea

între membrii grupului și valorifică o bogăție mai mare de idei în rezolvarea unei probleme.

6.1.2. Tehnica Little (elaborată de Gordon)

Este o variantă a conferinței de idei. Autorul apreciază că Brainstormin-ul duce prea

repede la soluții care, din această cauză, riscă să fie superficiale. În cazul metodei propusă de

Gordon, numai conducătorul conferinței (moderatorul discuțiilor) cunoaște problema de rezol-

vat. Subiectul discuțiilor, stabilit în conformitate cu problema și adus la cunoștința

participanților, trebuie formulat mai larg fără o precizare expresă a problemei ce trebuie

soluționată.

Moderatorul, dirijând discuțiile, trebuie să fie în măsură să sesizeze legătura dintre ideile

emise și problemă, să nu scape din vedere nici una dintre acestea și să conducă dezbaterea spre

dezvoltarea și argumentarea mai bună a lor.

Pentru aceasta, moderatorul trebuie să fie un om deosebit de înzestrat intelectual și cu

un bogat bagaj de cunoștințe. Rezultă că, spre deosebire de Brainstorming care urmărește

recoltarea cât mai multor idei legate de problema pusă în discuție, Tehnica Little este indicată

mai cu seamă pentru găsirea unor idei sau soluții cu totul noi în problema respectivă.

6.1.3. Reuniunea Philips '66

Și această metodă poate fi considerată o variantă a conferinței de idei. Prin intermediul

reuniunii Philips '66 se caută stabilirea unui sistem de comunicații, între un număr mai mare

de participanți (30-36), care dezbat succesiv una sau mai multe probleme, pe durata a aproxi-

mativ 2 ore, urmând ca rezultatele să fie sintetizate și materializate ulterior de conducător în

decizii.

Reuniunea constă în crearea de grupuri de participanți, în care intră câte 6 membri,

dintre care unul este reprezentantul sau purtător de cuvânt al grupului.

Etapele de desfășurare a reuniunii nu diferă de precedentele metode dar au un conținut

distinct.

În etapa pregătitoare are loc împărțirea participanților în grupuri de câte 6. Moderatorul

reuniunii informează participanții asupra problemei pusă în discuție. De comun acord,

moderatorul și participanții stabilesc durata rezervată grupurilor pentru dezbaterea

problemelor și formularea ideilor. Fiecare grup dezbate timp de câteva minute (6) problema

pusă în discuție și își desemnează reprezentantul.

În etapa următoare, toate grupurile se reunesc într-o reuniune generală, în care discuțiile

se poartă între reprezentanții grupurilor, care fac cunoscute și "apără" punctele de vedere ale

grupului respectiv, fără a exclude posibilitatea participării membrilor grupurilor la discuții, pentru a

furniza unele informații suplimentare, ori argumente, care să vină în sprijinul punctului de vedere al

grupului.

Reuniunea Philips '66 permite spre deosebire de Brainstorming consultarea unui număr

mai mare de specialiști în același timp și, ceea ce este mai important, o preselecție a ideilor în

cadrul fiecărui grup, astfel încât în reuniunea plenară se vine cu ideile cele mai potrivite,

admise în unanimitate sau în majoritate de membrii grupului respectiv.

Scoaterea în evidență a tuturor elementelor de detaliu permite ca în etapa finală, de

sinteză, să se procedeze la inventarierea, gruparea și evaluarea ideilor prezentate, la corelarea

lor pentru găsirea soluției optime, constituind baza unor viitoare decizii. Această metodă are

un profund caracter operativ, de lucru, ceea ce face ca aplicarea ei să fie posibilă în foarte

multe domenii de activitate ale unităților economice.

Page 64: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

64

6.1.4. Reuniunea Panel

Această metodă se caracterizează printr-un dialog permanent, cu aspect de dezbatere, între

două grupuri sau panele, în vederea luării unor hotărâri. Este o variantă a reuniunii Philips,

simplificată în ceea ce privește procedura - întrucât nu presupune discuții prealabile în cadrul gru-

purilor și un punct de vedere comun al membrilor grupului în respectiva problemă. O asemenea

metodă își poate găsi aplicabilitatea în raporturile dintre organul participativ de conducere,

Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor. Dezbaterea are loc după ce

Președintele Consiliului de Administrație expune participanților la reuniune problemele asupra

cărora urmează să se poarte discuții. Asemenea probleme sunt legate de:

proiectul programului de activitate pe exercițiul viitor;

destinația care o va căpăta beneficiul rezultat în urma încheierii exercițiului

economic financiar;

probleme legate de asimilarea în fabricație a noi produse și modernizarea celor

existente etc.

Participanții la reuniune, respectiv acționarii, pun întrebări, fac propuneri iar membrii

Consiliului de Administrație răspund la întrebări și rețin propunerile. Dialogul, are ca obiect

îmbunătățirea activității unităților economice în diferite compartimente, și în ansamblu și

stabilirea măsurilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

În încheiere, Președintele Consiliului de Adminis-trație face o sinteză a dezbaterilor,

supunând aprobării participanților acțiunile ce trebuie întreprinse și măsurile preconizate, care au

decurs din dezbaterile reuniunii.

6.2. Metode și tehnici de conducere previzională

Conducerea previzională vizează elaborarea unor obiective pentru viitor și a strategiilor

corespunză-toare care să asigure realizarea obiectivelor.

La baza conducerii previzionale se află prognoza progresului științific și tehnic, a

fenomenelor economice și sociale cu care unitatea economică se va confrunta în viitor.

Domeniile conducerii previzionale sunt multiple. O atenție aparte se acordă previziunii

comerciale, tehnice și previziunii forței de muncă.

În grupul metodelor conducerii previzionale integrăm mai multe metode între care:

Metoda iterativă sau Tehnica Delphi;

Metoda scenariilor succesive;

Metoda extrapolării tendințelor;

Tehnica Pattern.

6.2.1.Tehnica Delphi

Tehnica Delphi constă în obținerea părerilor unor specialiști: cercetători, cadre

universitare, lucrători de înaltă calificare din producție bine informați într-un domeniu asupra

evoluției viitoare a unor fenomene sau procese, păreri care sunt sistematic (iterativ)

îmbunătățite, până se ajunge la aceea părere care poate fi acceptată drept cel mai bun răspuns

la problema respecivă. La baza metodei stă principiul gândirii intuitive și a perfecționării

progresive a acestei gândiri.

Ca și în cazul metodelor bazate pe tehnica dinamicii de grup aplicarea metodei iterative

presupune parcurgerea a trei etape succesive:

- pregătirea;

- desfășurarea propriu-zisă a sondajului în rândul participanților;

- prelucrarea informațiilor obținute.

Etapa pregătitoare începe cu formularea și delimitarea problemei la care se așteaptă un

răspuns. Pe baza datelor cunoscute în respectiva problemă de cei care organizează și

Page 65: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

65

coordonează sondajul, se elaborează un chestionar și se desemneză specialiștii cărora li se

expediază chestionarul la domiciliu sau locul de muncă.

În etapa următoare, fiecare specialist răspunde la chestionarul primit pe care îl restituie

organizatorilor în termenul stabilit de aceștia. Coordonatorii sondajului, prelucrează răspunsurile

specialiștilor și elaborarează un nou chestionar, care va sintetiza opiniile culese din sondajul

precedent și va cuprinde noi întrebări sugerate de aceste opinii. Noul chestionar se trimite

acelorași participanți.

Procedura descrisă se reia în mai multe runde, până când, diversitatea inițială de păreri

se atenuează, realizând un consens de cel puțin 50% al specialiștilor în opiniile lor asupra

respectivei probleme. Odată realizat acest consens sondajul se întrerupe și urmează etapa a

treia - de prelucrare finală a răspunsurilor primite.

Explicația acestor "iterări'', acestor repetări ale sondajului de fiecare dată pe un plan

nou, superior, în ceea ce privește cunoașterea, este că la fiecare rundă a anchetei specialiștii

află și părerile celeorlați participanți la sondaj, în mod indirect prin intermediul întrebărilor

cuprinse în noile chestionare, fiind determinați să reflecteze mai mult asupra opiniilor lor, și

să ia în considerare unele elemente pe care la completarea chestionarelor precedente le-au

pierdut din vedere, sau le-au considerat lipsite de importanță, să aducă noi argumente în

favoarea părerilor lor, sau după caz să-și revizuiască părerile ori să renunțe la ele, raliindu-se

opiniei altora. Repetarea sondajelor va constitui deci stimulentul unei perfecționări progresive

a răspunsului la chestinarul inițial.

Printre factorii care condiționează și influențează reușita acestei metode amintim:

realismul și claritatea prezentării (definirii) problemei;

calitatea și eterogenitatea participanțiilor la sondaj;

timpul acordat acestora pentru elaborarea și trimiterea răspunsului la chestionare;

motivarea participanților în emiterea părerilor, a răspunsurilor la anchetă;

seriozitatea acordată de către participanți desfășurării acestei acțiuni;

prelucrarea corespunzătoare a datelor obținute.

6.2.2. Metoda scenariilor succesive

Metoda scenariilor sau "scrierea scenariilor" încearcă să stabilească continuitatea logică a

unor evenimente ce decurg din situațiile existente și care se derulează pas cu pas în scopul

stabilirii evoluțiilor viitoare. Scrierea de scenarii, poate constitui un mijloc de formare a unor

păreri asupra unui număr variabil de procese care sunt considerate ca esențiale pentru

modelerea experimentală a unei realități posibile.

Pe baza scenariilor, se pot stabili nevoiile viitoare care trebuie să devină chiar în prezent

obiectul unor preocupări pentru restructurările necesare sau obiectul unor proiecte de

cercetare.

Metoda permite familiarizarea cu ambianța mobilă a viitorului, obligând la reținerea

detaliilor pe care în mod obișnuit se tinde a se neglija. Scenariul, permite stabilirea unui anumit

număr de posibilități așa încât conducerea agentului economic să nu fie luată prin surprindere în

viitor.

Metoda folosește unele metode matematice moderne ca: programarea dinamică,

simularea de situații ce pot fi modelate matematic etc.

Prin intermediul scenariilor, se familiarizează conducătorul cu stările posibile viitoare,

așa încât apariția uneia sau alteia dintre acestea să nu constituie o surpriză, să-i dea

posibilitatea să acționeze operativ și în cunoștință de cauză.

6.2.3. Extrapolarea tendințelor

Această metodă de conducere se bazează pe proiectarea în viitor a evoluției unui

fenomen sau proces, bine cunoscut în trecut și prezent apreciindu-se că direcția de schimbare

Page 66: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

66

a acestuia observată într-un interval oarecare de timp din trecut, se va menține și în conti-

nuare, presupunând o mare stabilitate dinamică în timp.

Principial, este posibilă previzionarea evoluției viitoare a unor fenomene observate în

trecut și prezent în condițiile neproducerii unor schimbări radicale în dezvoltarea economică

și tehnologică. Se pleacă de la ipoteza că, dinamica unor condiții care au imprimat anumite

tendințe în dezvoltarea trecută poate fi cunoscută, și pe baza acesteia poate fi devansată

cunoașterea dezvoltării viitoare.

Exemplul cel mai frecvent întâlnit în literatură privind utilizarea extrapolării tendințelor

se referă la viteza de deplasare a omului în spațiu utilizând diferite mijloace. Pe parcursul a

două secole s-au observat vitezele realizate de diverse mijloace de transport inventate de om.

Fiecare mijloc de transport a înregistrat o evoluție rapidă sub aspectul sporului de viteză

comparativ cu precedentul, după care parcurgea o perioadă de creștere lentă sau de plafonare.

Concomitent cu atingerea plafonării unuia din mijloace, apare alt mijloc care asigură o viteză

superioară dar care în cele din urmă evoluează similar precedentului mijloc. Toate aceste

transformări s-au produs pe parcursul a două secole.

Această metodă, se folosește și în cazul aprecierii evoluției demografice, făcându-se

astfel prognoze asupra numărului populației globului în anii 2020, 2030 ș.a.m.d., precum și

asupra modificării raportului de forțe în acest plan pe scară mondială, astfel încât în anul 2020

China ar putea pierde supremația în ceea ce privește numărul populației în favoarea Indiei.

Ca variante ale metodei extrapolării tendințelor în litaratură se întâlnesc: extrapolarea

analitică, extrapolarea fenomenologică, a analigiilor istorice etc.

Extrapolarea permite construcția unei multitudini de stări evolutive viitoare posibile,

ceea ce corespunde pe deplin cercetărilor prospective și deci conducerii previzionale.

6.2.4. Tehnica Pattern

Original în această metodă este inversarea procesului de gândire, în sensul că nu se face

un studiu previzional pentru a se defini un obiectiv, ci se avansează mai întâi obiectivul și

apoi se efectuează un astfel de studiu, atât pentru a descoperi tendințele și obstacolele ce i se

opun realizării cât și pentru stabilirea condițiilor ce trebuie îndeplinite în fiecare etapă, în

vederea realizării corespunzătoare a acestuia.

Obiectivul de ansamblu (general) se "demultiplică", se desface în elementele constitutive în

așa fel încât să se examineze, pe părți, modificările ce se vor produce în viitor comparativ cu

prezentul. Pe această cale există posibilitatea studierii fiecărui element component, a perfec-

ționărilor ce le oferă perspectiva și implicit de perfecționare a obiectivului.

Avansarea ideii de utilizare a luminii solare și în timpul nopții prin amplasarea unor

oglinzi reflectorizante în cosmos se bazează pe folosirea tehnicii Pattern.

6.3. Metoda conducerii prin excepție

Conducerea prin excepție presupune delegarea autorității de decizie și definirea clară, în

condițiile concrete ale fiecărei activități, a ceeea ce înseamnă "excepție". Pentru aceasta este

nevoie de un sistem de indicatori cu caracter de normative, care să arate ceea ce este "normal"

într-un domeniu sau altul de activitate din întreprindere.

Pentru fiecare asemenea indicator trebuie stabilite toleranțele pozitive și negative, adică

abateri admisibile, întrucât nu orice devieri de la normativele fixate pot constitui "excepții"

care trebuiesc aduse la cunoștință conducătorului superior.

În virtutea dreptului de decizie cu care a fost investit conducătorul delegat, de care depinde și

mărimea amintitelor toleranțe, va lua în mod operativ deciziile necesare pentru redresarea situației în

domeniul său de activitate.

Marele avantaj al acestei metode, constă în degrevarea conducătorilor de nivel superior

de sarcinile curente ale conducerii, atunci când activitatea se desfășoară normal, ceea ce

Page 67: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

67

permite acestora utilizarea mai eficientă a timpului de lucru, prin concentrarea atenției asupra

obiectivelor majore și de perspectivă.

O premisă hotărâtoare a eficacității acestei metode o reprezintă organizarea judicioasă a

sistemului informațional care trebuie să se caracterizeze prin operativitate și capacitate de

selecție a informațiilor, astfel încât în cazurile de "excepție", informațiile să ajungă rapid la

acele nivele ale conducerii la care sunt necesare.

De asemenea, această metodă presupune crearea unei atmosfere de deplină sinceritate,

între conducătorii ce deleagă și cei care primesc delegarea, în care a nu realiza o sarcină este

mai puțin grav decât a o raporta realizată.

Aplicarea cu succes a acestei metode presupune respectarea următoarelor reguli:

aplicarea principiului delegării de autoritate;

precizarea cu exactitate a ceea ce este "normal" și ce reprezintă "excepții" în

domeniul dat;

stabilirea mărimii toleranțelor socotite ca abateri admisibile de la normal;

informarea conducătorilor de nivel superior asupra desfășurării activității în caz de

excepție în mod veridic și operativ.

6.4. Metoda conducerii pe bază de produse (conducătorul de produse)

Pentru a adapta activitatea unităților economice la noile condiții în continuă

transformare, s-a pornit de la ideea grupării produselor și atribuirea problemelor lor unor

conducători sau responsabili de produse. Aceasta duce la apariția unei noi funcții în

întreprindere, rezultat al descentralizării conducerii pe produse sau grupe de produse,

asigurând gestiunea completă de la concepere și fabricație până la comercializare inclusiv.

Fenomenul este asemănător celui al unei împărțiri a intreprinderii în mai multe intreprinderi

autonome.

Dacă în mod obișnuit de coordonarea desfacerii răspunde directorul adjunct comercial

sau de marketing, pentru toate produsele, prin aplicarea acestei metode respectiva muncă este

repartizată pe mai mulți responsabili care vor coordona toate activitățile necesare dezvoltării

grupelor de produse de care răspund.

Apariția funcției conducătorului de produse este urmarea firească a progresului tehnico-

științific, a adâncirii cercetărilor și diversificării produselor și tehnologiilor în care aceste

cercetări se materializează, a adâncirii diviziunii muncii în unități.

Toate acestea obligă la o reconsiderare a fiecărui produs, care trebuie urmărit

îndeaproape, în toate fazele, din momentul inițierii lui ca idee, proiectare, asimilare, fabricare,

vânzare și exploatare. O astfel de urmărire a fiecărui produs nu poate fi făcută în mod eficient

nici de directorul unității și nici de către de directorul de marketig.

În cele mai multe cazuri conducerea nu este pregătită pentru a face față cerințelor puse

de noile produse, fiind tentată să-și concentreze atenția asupra produselor vechi, pentru că cele

noi pun probleme complexe atât compartimentelor de creație, fabricație cât și celor de

vânzări, publicitate.

Conducătorul de produs, trebuie să cunoască bine condițiile și cerințele pieței, în funcție

de care să poată sfătui conducerea intreprinderii asupra măsurilor ce se impun. Pentru aceasta el se

informează, prevede și urmărește evoluția conjuncturii pieței, vânzările și prețurile.

Numărul produselor pe care le poate gestiona un conducător de produse depinde de

următorii factori:

mărimea agentului economic;

gradul de diversificare al producției;

gradul de omogenitate tehnologică, constructivă și funcțională între produse;

destinația produselor.

În cazul unor produse mult diferite sub raportul omagenității lor tehnologice și

funcționale, a necesităților pe care le satisfac utilizatorilor acestora, numărul de produse

Page 68: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

68

gestionate va fi mic. El va putea gestiona un număr mare de produse, când acestea satisfac

aceiași utilizatori, au aceeași funcționalitate, sau una apropiată, și se obțin prin procese

tehnologice aproximativ omogene.

Eficiența activității depuse de către un conducător de produse poate fi exprimată prin:

gradul de pătrundere al produselor de care răspunde pe noi piețe;

volumul vânzărilor, cifra de afaceri;

mărimea profitului înregistrat pentru produsele de care răspunde;

ritmul de înnoire și competitivitate al produselor etc.

Principalele avantaje ale utilizării acestei metode se concretizează în:

asigurarea coordonării unitare a realizării unui produs sau grupe ceea ce are ca efecte

majore reducerea duratei ciclului cercetare-dezvoltare-fabricare-vânzări;

scăderea costurilor de fabricație;

ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor;

orientarea mai pronunțată a conducerii unității și a celei de produs spre înnoire și

adaptare la cerințele beneficiarilor;

fundamentarea mai temeinică a deciziilor strategice ale întreprinderii, privitoare la

dezvoltarea unor noi produse sau grupe de produse;

descongestionarea activității unor compartimente funcționale de sarcini curente

privind realizarea produselor;

asigurarea unei mai bune comunicări între diferitele compartimente din cadrul

aceleiași unități.

Inconveniente:

există puține persoane care corespund cerințelor funcției din cauza problemelor

complexe ale acesteia;

solicită metode exacte de repartizare a cheltuielilor pe produs pentru a se aprecia

corect rezultatele celui ce exercită funcția;

există greutăți în delimitarea funcției, dat fiind caracterul lipsit de rutină al acesteia și

al existenței unor tendințe de paralelism;

stimulează unele compartimente de execuție să dea vina pe conducătorul de produs în

cazul nereușitelor.

Metoda solicită un nou stil de conducere și în primul rând cere precizarea clară a

răspunderii conducătorilor de produse.

Prima răspundere a acestuia este de a stabili politica produsului ce-l gestionează.

Calitățile ce trebuie să le aibă conducătorul de produs vizează:

să aibă capacitate de convingere și mobilizare;

pregătire complexă, în cadrul căreia predomină cea de organizator și coordonator;

capacitate de adaptare permanentă la schimbări;

priceperea de a folosi experiența sa și a altora.

Conducătorul de produs trebuie permanent să fie informat în toate problemele care se

referă la gestiunea produselor sale, să elaboreze el însuși noi idei a căror aplicare să contribuie

la crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor, să eleboreze cea mai potrivită strategie

pentru produsele de care răspunde. Din cele de mai sus rezultă caracterul polivalent al

activității unui conducător de produs.

Problema cea mai dificilă, care se pune în legătură cu aplicarea acestei metode, este

legată de locul ce-l ocupă conducătorul de produs în structura organizatorică a unității

economice. El trebuie să acționeze ca un director, fără să aibă autoritatea ierarhică a acestuia.

Funcția pe care o exercită nu este nici ierarhică și nici funcțională, ea ține de a administra

produsele, dar neavând nici una din autoritățile clasice.

Încălcând un principiu fundamental al conducerii tradiționale, conform căruia fiecare

răspundere trebuie însoțită de autoritatea necesară realizării obiectivelor de care răspunde,

conducătorul de produs are o autoritate de un gen deosebit și anume autoritatea de

competență, diferită de cea ierarhică și cea funcțională.

Page 69: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

69

Introducerea unei asemenea funcții în cadrul unităților economice ridică problema

stabilirii locului pe care-l ocupă conducătorul de produs în structura organizatorică, precum și

a legăturilor de care poate beneficia cu compartimentele existente în structura tradițională. Se

pledează pentru o structură organizatorică tridimensională, bazată pe ideea recunoașterii legă-

turilor de tip oblic care ar putea facilita opera-ționalizarea legăturilor dintre conducătorul de

produs și orice compartiment din structura organizatorică.

Ca un pas premergător introducerii acestei funcții se recomandă utilizarea unei măsuri

cu caracter tranzitoriu - constituirea unor grupe de marketing sau folosirea unor "urmăritori"

de produse, ceea ce ar înlesni cunoașterea mai îndeaproape a dificultăților cu care se confruntă

produsele și găsirea căilor de soluționare, conturând astfel cadrul de desfășurare a activității

conducătorului de produse.

6.5. Metoda conducerii prin obiective

Conducerea pe bază de obiective reprezintă o metodă în cadrul căreia se fixează fiecărui

angajat obiective determinate ce trebuie realizate într-un anumit termen.

Cunoașterea de către fiecare conducător sau executant a ceea ce are de făcut, a ceea ce

se așteaptă de la el, este considerat - în spiritul acestei metode - cheia conducerii eficiente.

Prin obiective în sensul cel mai general, înțelegem țeluri, deziderate, scopuri pe care un

colectiv, grup sau individ se străduiește să le atingă într-o perioadă dată și cu mijloace

predeterminate. Această metodă cere însă mai mult decât existența unor obiective de

ansamblu la nivelul agentului economic.

Fiecarui conducător ierarhic și pe cât posibil fiecarui executant trebuie să-i fie stabilite

subobiectivele în concordanță cu obiectivele mai cuprinzătoare care să garanteze realizarea

obiectivelor generale.

Elementul esențial al acestei metode îl constituie pe de o parte definirea precisă și

măsurabilă a obiectivelor iar pe de altă parte, dirijarea coordonată a activității personalului în

vederea realizării acestor obiective.

Metoda impune fixarea obiectivului general, a celor derivate, obiectivelor specifice și

individuale, repartizarea lor spre execuție, stabilirea mijloacelor de realizare a acestora și a

modului în care realizarea subobiectivelor se integrează în obiectivele generale.

Premisele aplicării acestei metode reliefate de specialiști, sunt:

- pentru ca o unitate economică să poată fi viabilă trebuie să aibă obiective generale

bine definite;

- pentru a asigura îndeplinirea acestor obiective este necesară defalcarea lor pe

subobiective corespun-zător posturilor de conducere existente în unitate;

- pentru a asigura realizarea subobiectivelor este necesar ca fiecare conducător să

răspundă de un anumit subobiectiv și numai de acela;

- pentru a răspunde de subobiectivul încredințat conducătorul trebuie să aibă autoritate

decizională, mijloace materiale și asistență din partea conducerii superioare;

- pentru a se ajunge efectiv la realizarea obiectivului general și subobiectivelor acestuia

conducerea trebuie să dispună de mijloace de a controla unitatea în ansamblu și pe părțile sale

constitutive;

- controlul va fi posibil numai dispunând de informații și date corespuzătoare și exacte

despre obiectivul controlat;

- pentru ca informațiile și datele privind obiectivul controlat să poată avea semnificații

utile conducerii este necesar să fie comparate cu standarde de performanță dinainte stabilite și

acceptate de cei în cauză.

Pentru a fi eficiente, este nevoie ca obiectivele să întrunească unele condiții și anume: să

fie clar definite; să fie verificabile- de preferat măsurabile;să stimuleze; să fie realizabile.

Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape:

stabilirea obiectivelor generale;

Page 70: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

70

stabilirea subobiectivelor;

obținerea rezultatelor;

analiza rezultatelor și revizuirea obiectivelor.

Cele patru etape formează un ciclu specific acestei metode a cărui durată este diferită,

după nivelul la care se află conducătorii responsabili de subobiective. Durata ciclului de la un

nivel la altul al conducerii diferă în cursul anului calendaristic (săptămâni, luni, trimestre) dar

obligatoriu la finele anului trebuie să corespundă datele finale, pentru a se putea realiza

comparații și analize corespunzătoare.

Etapa I-a: Stabilirea obiectivului general este considerată ca cea mai dificilă etapă

pentru că identificarea, definirea clară, alegerea obiectivelor semnificative - așa după cum

recunosc specialiștii - nu este o treabă ușoară sau simplă. Sesizarea, evaluarea și deciderea

asupra celor mai semnificative obiective, pentru întreaga unitate, vizând o perioadă nu mai

scurtă de un an dar nici mai mare de 5-7 ani aparține de obicei, Consiliului de Administrație

care trebuie să-și bazeze analizele pe retrospectivă, iar deciziile pe previziune.

Obiectivele stabilite trebuie să fie realiste, să aibă la bază mijloace, surse și posibilități

umane, materiale și financiare corespunzătoare. Obiectivele generale propuse de Consiliul de

Administrație vor fi dezbătute și aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Odată stabilite obiectivele trebuie lămurite două probleme esențiale:

- deplina înțelegere a obiectivelor sub toate aspectele;

- stabilirea precisă a responsabilităților ce revin fiecărui conducător în vederea

realizării lor.

Aceste chestiuni își găsesc rezolvarea în cadrul etapei a doua.

Figura 6.4. Etapele conducerii prin obiective

Etapa a II-a: Stabilirea subobiectivelor pornește de la obiectivele generale, care

constituie baza discuțiilor între conducerea superioară și conducătorul fiecărui compartiment,

pentru a se definii obiectivele specifice compartimentelor. Asemenea obiective derivate, pot

rezulta direct sau indirect din cele generale, și pot avea sau nu aceleași unități de măsură, după

specificitatea activităților fiecărui compatriment.

Conducătorul fiecărui compartiment analizează răspunderile ce-i revin întocmind un

document în care formulează obiectivele mai restrânse dar bine precizate și stabilește rolul

subordonaților săi în îndeplinirea subobiectivelor.

Conducerea prin obiective are drept specific faptul că obiectivele diferitelor niveluri se

stabilesc pe baza acordului comun între conducătorul compartimentului respectiv și

conducătorul său ierarhic, tehnică utilizată pe întreaga filieră ierarhică. Motivarea acestei

proceduri are la bază faptul că personalul, atunci când participă la stabilirea propriilor

obiective, sugerează îmbunătățiri la propunerile inițiale și cere în mod expres sprijinul de care

are nevoie pentru realizarea acestora.

Stabilirea obiectivelor

generale ale unităţii

Obţinerea rezultatelor

Analiza rezultatelor şi revizuirea obiectivelor

Stabilirea obiectivelor comparti- mentelor

I I

I

I

I

I

I

V

Page 71: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

71

Figura 6.5. Caracterul ciclic al conducerii prin obiective

Figura 6.6. Legătura între duratele unor cicluri

În același timp, conducerea ierarhică sincronizează obiectivele sale cu cele ale

subalternilor, toate derivând din obiectivele generale, armonizate cu acestea.

Procedurile de lucru în etapa a doua pot fi diferite după cum cei doi conducători

consideră că este mai practic. Cel mai adesea se utilizează procedurile:

a) La început se lucrează separat apoi în comun astfel:

- fiecare își așterne pe hârtie obiectivele, căile și mijloacele pe care le consideră cele

mai adecvate;

- cei doi conducători se întâlnesc, dezbat și cad de acord asupra celor mai importante

obiective, performanțe și acțiuni;

- înscriu acestea în documentele specifice (fișa obiectivelor cheie și planul de acțiune).

b) Se lucrează numai în comun. Este procedeul recomandat, datorită fapului că înainte

de stabilirea subobiectivelor se execută tot în comun, de aceeași conducători analiza

subobiectivelor, preformanțelor și acțiunilor din ciclul anterior care au implicații deosebite în

subobiectivele și acțiunile viitoare.

Odată stabilite subobiectivele și acțiunile specifice, vor fi înscrise în documente

specifice între care:

fișa obiectivelor cheie;

planul de acțiune.

Fișa obiectivelor cheie cuprinde elementele mai importante pe care conducătorii le vor

utiliza, urmări controla și analiza la termenele stabilite. În acest document, pe lângă obiective,

sunt înscrise standardele de performanță și informațiile de control al performanțelor.

Standardele de performanță reprezintă nivelul rezultatelor ce trebuie atinse, sau

condițiile care trebuie realizate, pentru ca obiectivul să fie considerat satisfăcător îndeplinit. În

mod obișnuit obiectivele vor avea standarde de performanță cuantificate și exprimate în

ANUL

SEMESTRUL I SEMESTRUL II

DURATA NIVELUL CONDUCĂTORUL 1 an întreprinderea directorul unităţii

6 luni producţie directorul tehnic de producţie 3 luni secţie de bază şef de secţie

1 lună atelier şef de atelier

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

I M F A I M I S A O D N

1-I- 31-III- 30-VI- 30-IX- 31-XII

CICLUL

1

CICLUL

2

CICLUL

3

CICLUL

4

Necesită- ţile

întreprin- derii

Performanţe4 Performanţe3 Performanţe2 Performanţe1

plan tr.1 plan tr.2 plan tr.3 plan tr.4

Potenţial de conducere

Necesită- ţile

persona- lului

1-I- 31-XII-

Page 72: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

72

termeni semnificativi pentru fiecare compartiment.

Informațiile de control reprezintă acele informații care vor fi luate în considerație la

analiza și controlul mersului și realizării performanțelor.

Planul de acțiune se întocmește concomitent cu fișa obiectivelor cheie, cu ocazia

stabilirii unor noi subobiective sau în urma analizei și revizuirii subobiectivelor și

performanțelor realizate în ciclul încheiat. În acest al doilea caz sunt discutate și stabilite de

conducători cauzele insucceselor sau eșecurilor înregistrate. Concomitent cu fixarea noilor

obiective se stabilesc acțiunile pentru ambii conducători care să permită atingerea obiectivelor

viitoare.

Etapa a III-a: Obținerea rezultatelor se întinde pe o perioadă variată (de la una la 12

luni) în funcție de nivelul la care au fost stabilite diverse obiective. În cadrul acestei etape

conducătorul exercită propriul autocontrol asupra mersului spre realizarea subobiectivelor și

atingerea performanțelor iar superiorul are obligația să-l îndrume și să-i faciliteze avansarea spre

realizarea subobiectivelor.

El intervine în munca subordonaților în următoarele cazuri:

când sunt prevăzute în planul de acțiune asemenea contacte;

când este solicitat de conducătorul subordonat;

când mersul realizărilor este necorespunzător și se impune intervenția sa;

Etapa a IV-a: Analiza rezultatelor și revizuirea obiectivelor. Este etapa finală a ciclului

în care conducătorii analizează împreună modul cum au fost îndeplinite subobiectivele și

obligațiile părților înscrise în planul de acțiune identificând cauzele succeselor sau in-

succeselor.

Accentul se pune atât pe atingerea standardelor de performanță care afectează

rezultatele unității cât și performanțele atinse în munca de organizare și coordonare a

responsabililor de subobiective.

Cu ocazia evaluării rezultatelor obținute se pot constata situațiile:

obiectivele nerealiste stabilite inițial;

lipsa unor unități de măsură corespunzătoare pentru performanțele alese;

lipsa de informații adecvate;

obiective nerealizate datorită lipsei de acțiuni, sau acțiuni întârziate, asupra

cărora dacă s-ar fi intervenit la timpul potrivit cu decizii și acțiuni corespunzătoare,

respectivele obiective s-ar fi realizat.

Pe de altă parte se poate constata existența unor obiective care au fost depășite în mod

exagerat.

În toate cazurile amintite - cu excepția lipsei de acțiuni sau acțiuni întârziate-

obiectivele, performanțele și informațiile de control se revizuiesc. Ele vor fi formulate pentru

ciclul următor cu, un conținut revizuit și îmbunătățit în comparație cu cel precedent.

Obiectivele care au fost realizate, sau tind să fie aproape de performanțele stabilite și-și

păstrează caracterul de obiective reprezentative vor fi reluate în ciclul următor. Obiectivele

din aceeași categorie nerealizate din cauza lipsei de acțiune sau acțiuni întârziate vor fi reluate

în viitor înscriind în planul de acțiune obligații corespunzătoare.

Prin aplicarea metodei se reușește:

- concentrarea tuturor forțelor existente în unitățile economice pe direcții clare, expuse

deschis prin obiective și subobiective, acționându-se corespunzător asupra acestora;

- determină obișnuirea conducătorilor să lucreze pentru viitor, să devină mai dinamici în

acțiunile lor;

- are loc creșterea simțitoare a gradului de motivare a personalului;

- întărirea responsabilității personalului de conducere și execuție pentru realizarea

obiectivelor;

- dezvoltarea unui climat de creativitate și emulație în cadrul unității economice;

- îmbunătățirea utilizării timpului de lucru al conducătorilor prin degrevarea acestora de

o parte din sarcinile de control al activității subordonaților;

Page 73: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

73

- creșterea realismului obiectivelor la toate nivelurile prin antrenarea întregului personal

la stabilirea lor și implicit sporirea semnificativă a eficienței activității.

Principala piedică a aplicării metodei constă în modificarea lentă a concepției,

mentalității și comportamentului personalului în ceea ce privește asumarea responsabilităților

pentru realizare unor obiective ambițioase.

6.6. Metoda conducerii prin bugete

Caracteristica metodei conducerii prin bugete este faptul că orice activitate se exprimă și

se măsoară în etalon bănesc. În acest fel se evidențiază cheltuielile ocazionate și rezultatele

obținute de fiecare compartiment al intreprinderii.

Privită astfel, conducerea prin bugete apare ca o metodă complementară conducerii prin

obiective, întrucât fiecărui obiectiv îi sunt asociate precis cheltuielile admise a le face și

veniturile ce le va aduce.

Pentru aplicarea metodei se cer respectate următoarele cerințe:

zonarea intreprinderii în centre bugetare. Principalele bugete din cadrul intreprinderii

se pot constitui pe funcțiunile acesteia (bugetul aprovizionării, bugetul producției, bugetul

desfacerii, bugetul investițiilor, bugetul pregătirii personalului, bugetul transporturilor,

bugetul conducerii etc);

fiecare centru bugetar trebuie defalcat pe atâtea bugete câte trepte ierarhice și

compartimente din structura organizatorică concură la realizarea activităților respectivului

centru bugetar;

detaliile bugetelor trebuie să corespundă treptelor iererhice respective. Pe treptele

superioare de conducere, bugetele trebuie să fie sintetice și cuprinzătoare, iar pe cele

inferioare cât mai analitice și cu o sferă de cuprindere limitată;

fiecare buget trebuie să aibă un singur responsabil investit cu autoritatea necesară;

elementele bugetelor trebuie să fie în așa fel formulate încât ele să poată fi identificate

în conturile contabile iar respectarea prevederilor bugetare să poată fi verificată în orice

moment;

toate activitățile care se desfășoară în cadrul intreprinderii trebuie cuprinse în buget;

odată elaborate, bugetele rămân valabile atâta vreme cât nu se schimbă condițiile avute în

vedere la stabilirea lor.

Aplicarea metodei presupune parcurgerea următoarelor etape:

- pregătirea bugetelor;

- aprobarea acestora;

- execuția bugetară;

- controlul bugetar.

Etapa I-a: Pregătirea bugetelor se face imediat după aprobarea programului de

activitate al unității de către AGA. Fiecare conducător de centru bugetar, pregătește propriul

buget în mai multe variante, pe baza realizărilor din perioadele precedente și a noilor

prevederi cuprinse în programul de activitate ce privesc respectivul centru bugetar. În scopul

unei bune pregătiri fiecare activitate trebuie să aibă elemente clar definite, care privesc

unitățile de măsură, randamentele realizate în perioadele anterioare, sau măsuri de

îmbunătățire a acestor randamente și calculul cheltuielilor necesare.

Etapa a II-a: Aprobarea bugetelor. Bugetele fiind elaborate în mai multe variante, are

loc exeminarea fiecăreia, compararea și evaluarea lor urmând ca aprobarea să fie dată de

conducătorul imediat superior pentru aceea variantă care întrunește cele mai bune condiții de

realizare și eficiență. Bugetul aprobat devine normă pentru conducerea centrului bugetar

respectiv.

Etapa a III-a: Execuția bugetară. Aparține fiecărui responsabil sau conducător de centru

bugetar care ia măsurile adecvate, în limitele autorităților atribuite pentru ca activitatea să se

desfășoare corespunzător prevederilor bugetate. Dacă în timpul execuției, apar abateri față de

Page 74: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

74

prevederi, a căror cauze sunt exterioare centrului, trebuie operativ aduse la cunoștiința

responsabililor respectivelor centre pentru a acționa în sensul eliminării lor. Organizarea

urmăririi riguroase în timpul execuției se face pe baza unor indicatori specifici activităților

respectivulul centru bugetar.

Etapa a IV-a: Controlul bugetar. Trebuie înțeles mai cu seamă ca un autocontrol.

Conducătorul fiecărui centru bugetar va avea permanant în vedere corespondența între

rezultatele efective și cele bugetate luând măsurile de remediere-corecție unde se impun.

Principalele avantaje ale aplicării acestei metode sunt:

- permite stabilirea nivelului de cheltuieli la fiecare nivel organizatoric pe baza

resurselor asigurate realizării diferitelor obiective;

- asigură informarea operativă a conducătorilor de la toate nivelurile cu privire la

abatarea costurilor reale de la cele prevăzute în cadrul bugetelor;

- facilitează luarea măsurilor corective privind abaterile constatate pe baza evaluării și

localizării riguroase a acestora, ceea ce se reflectă în reducerea costurilor și, implicit în

creșterea eficienței întregii activități;

- permite evaluarea obiectivă a personalului în funcție de nivelul îndeplinirii

obiectivelor stabilite și încadrarea în prevederile bugetare stabilite.

Deficiențe în aplicarea metodei:

- se înregistrează o reacție relativ scăzută, din partea personalului, la modificările

produse în interiorul sau în mediul de acțiune al agentului economic și, de aici, lipsa de

operativitate și promptitudine a deciziilor corective;

- nu există o conjugare a sistemului bugetar cu unul de motivare materială și morală

adecvată a personalului pentru realizarea de economii bugetare.

6.7. Tehnica diagnozei (Analiza diagnostic)

Prin Tehnica diagnozei, are loc evaluarea unei situații existente prin prisma

principalelor fenomene economice și sociale care au determinat-o. Prin compararea situației

reale cu cea dorită se poate evalua activitatea de conducere, identificând punctele forte și cele

slabe care au influențat în mod hotărâtor rezultatele unității economice în perioada

anteriaoară.

Scopul analizelor diagnostic este, așadar, identifi-carea cauzelor care au determinat un

fenomen sau un rezultat, pentru a le menține și dezvolta, respectiv a cauzelor care au generat

stări disfuncționale pentru a le elimina.

Diagnozele pot fi realizate pe ansamblul unității- cuprinzând toate activitățile

desfășurate în cadrul acesteia- numindu-se diagnoze generale sau numai o parte (unele

activități) când sunt diagnoze parțiale sau specializate.

De obicei, diagnozele generale au loc în cazuri speciale, când unitățile economice se

confruntă cu dificultăți majore, sau când se preconizează modificări importante în activitatea

lor. Cel mai adese se recurge la diagnoze parțiale, efectuându-se investigații de detaliu asupra

unor aspecte concrete care pot genera anumite stări în cadrul agentului economic.

În realizarea diagnozelor trebuie parcurse trei etape: pregătirea analizei, efectuarea

investigației, însoțită de naliză și valorificarea rezultatelor.

În etapa pregătitoare se desfășoară următoarele activități: stabilirea domeniului;

constituirea echipei de investigație și analiză; întocmirea planului de acțiune cu fixarea

responsabilităților și a termenelor intermediare și finale; precizarea procedurilor de culegere,

prelucrare și sistematizare a datelor; alegerea bazei de comparație.

Delimitarea corectă a domeniului este deosebit de importantă întrucât are influențe

directe asupra calității diagnozei, în special în funcție de gradul de acoperire a problematicii

necesare. Principalele pericole care trebuie evitate sunt: supradimensionarea domeniului, sau

subdimensionarea lui.

În strânsă legătură cu amploarea și natura problemeticii abordate se stabilește

Page 75: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

75

componența echipei de investigare. Echipa poate fi constituită numai cu specialiști din unitate,

sau cu specialiști consultanți din exterior, ori pe cale mixtă, cu forțe provenite din interior și

cu specialiști din afară (cabinete de consulting, institute de cercetare etc.) Se recomandă ca

echipa de diagnosticare să cuprindă și personal tânăr, care prezintă avantajul unei mai mari

îndrăzneli și creativități, a unui entuziasm superior în desfășurarea muncii.

Pentru a se putea trece la analiza problemeticii trebuie determinat fondul principal de

informație privind domeniul respectiv. În acest sens se pot utiliza interviul, chestionarul,

observarea directă, examinarea documentelor, analiza factorială etc. Procedeele menționate,

se utilizează în funcție de specificul domeniului care face obiectul diagnozei.

Întrucât echipa de diagnosticare are menirea să sesizeze problemele și să recomande re-

mediile posibile, va recurge la acele procedee care să facă argumentele raportului ce va fi

întocmit cât mai convingătoare.

În etapa investigației propriu-zise, pe baza elementelor stabilita în etapa anterioară are loc:

culegerea și sistematizarea datelor din domeniile investigate, interpretarea datelor cu identificarea

punctelor forte și a celor slabe, a cauzelor ce le-a generat, stabilirea măsurilor de ameliorare sau

eliminare a punctelor slabe și a măsurilor de fortificare a celor tari. Analiza punctelor forte și a

celor slabe se află sub deviza lui Socrates" cunoaște-te pe tine însuți".

Punctele forte și slabe sunt evidențiate într-un tabel al simptomelor sau al diferențelor

semnificative, de forma celui de mai jos (Tabelul 6.1.).

Tabelul 6.1

Nr.

crt.

Puncte

forte/

slabe

Termenul de

comparație

Cauzele

generatoare

Consecințe

(efecte)

Observații Recomandări

0 1 2 3 4 5 6

Esențial, atât pentru analiza punctelor forte cât și a celor slabe, este identificarea

principalelor cauze care le determină. Analiza principalelor relații cauză-efect pentru

simptomele semnificative privind domeniul diagnosticat este de o importanță majoră. Orice

omisiune în această privință poate avea consecințe negative asupra formulării recomandărilor.

În funcție de punctele sesizate se disting două categorii de recomandări:

- o primă categorie o constituie recomandările care au în vedere menținerea și

dezvoltarea punctelor forte. Recomandările nu se referă direct la punctele forte ci la cauzele

care le generează. Deci recomandările urmăresc amplificarea intensității manifestării cauzelor

ce determină punctele forte;

- a doua categorie de recomandări vizează eliminarea sau diminuarea punctelor slabe

prin acționarea asupra cauzelor ce le generează.

Deosebit de important este ca pentru fiecare cauză generatoare de puncte slabe,

respectiv forte să se formuleze cel puțin o recomandare. Recomandările astfel concepute se

pun la dispoziția factorilor de conducere.

Etapa de valorificare a rezultatelor diagnozei constă în întocmirea unui raport de către

echipa de investigare, care conține recomandări legate de cauzele generatoare de puncte slabe

respectiv puncte forte. Acestea vor constitui baza viitoarelor decizii de eliminare sau ameliorare

a punctelor slabe ori de fortificare a punctelor tari. Conducerea unității pe baza reco-

mandărilor echipei de diagnostic va elabora programul de implementare a remediilor propuse

de studiu, ținând cont de elementele contextuale specifice.

Page 76: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

76

CAPITOLUL 7

MANAGERI ȘI STILURI MANAGERIALE

La nivelul unităților economice, și nu numai al acestora, persoanele cu funcții de

conducere joacă adesea un rol decisiv, prin aportul lor la stabilitatea și realizarea obiectivelor

de dezvoltare economico-socială.

Pentru aceasta ele trebuie să posede o serie de calități, cunoștințe și aptitudini generale

și specifice.

Din prima categorie fac parte: inteligența, memoria, spiritul de observație, capacitatea

de concentrare, sănătatea, caracterul - calități necesare în orice profesie, dar la dimensiuni

sporite, pentru persoanele cu funcții de conducere.

Pe lângă condițiile native menționate, conducătorul trebuie să posede, într-o proporție

sporită, și o serie de cunoștiințe economice, tehnice, matematice, psihologice, de cultură

genereală, etc și de aptitudini dobândite predominat în cadrul sistemului de formare și

perfecționare a personalului.

În categoria cunoștiințelor și aptitudinilor specifice conducerii se includ: cunoștințe de

conducere, capacitatea de a decide, abilitatea de a dirija oamenii, dorința de a conduce ș.a.

Proporția în care persoanele cu funcții de conducere trebuie să dețină calitățile, cunoștințele și

aptitudinile menționate, diferă, în principal, în funcție de nivelul ierarhic la care acestea își

desfășoară activitatea. Indiferent însă de nivelul ierarhic, capacitatea de a decide, cunoștiințele

de conducere, cunoștiințele economice, abilitatea de a dirija oamenii și capacitatea de

autoperfecționare continuă au un rol prioritar.

În literatura de specialitate este subliniată cerința ca o persoană cu funcții de conducere

să-i întrunească pe cei cinci "C": capacitate, cooperare, conștiinciozitate, curiozitate și

creativitate.

Totalitatea calităților, cunoștințelor, aptitudinilor, a talentului și pregătirii conducătorilor

reprezintă capacitatea de conducere. Prin aceasta conducătorul influențează subordonații în

acțiunea de stabilire și mai ales de realizare a obiectivelor, își aduce aportul la funcționarea și

dezvoltarea unității economice.

Capacitatea de a conduce în colectiv este o aptitudine care dobândește importanța

sporită în unitatea economică modernă. În aceasta se reflectă, în modul cel mai direct,

specificul conducerii colegiale, care necesită conducători foarte buni dar nu individualiști,

persoane capabile să depisteze, mobilizeze și amplifice potențialul microgrupurilor de

execuție și conducere din care fac parte.

De asemenea, capacitatea de a conduce în grup implică o strânsă colaborare cu

subordonații și utilizarea pe scară largă a consultării personalului, a luării deciziilor în grup, în

baza unor proceduri democratice.

7.1. Profesiunea de conducător și caracteristicile activității de conducere

Prin punerea în evidență a capacității de conducere, conducătorul își etalează

profesionalismul său. Printre argumentele care pledează pentru existența profesiunii de

conducător menționăm:

- activitatea de conducere are o serie de obiective precise (îndeplinirea obiectivelor

generale ale sistemului, asigurarea funcționalității și adaptibilității unității la

condițiile de mediu etc.) și atribute specifice (previziune, organizare, antrenare etc.)

pe care nu le mai întâlnim în cadrul altor activități umane;

- conducerea se realizează astăzi nu în mod empiric, artizanal, ci pe bază teoretică și

metodologică precisă, oferită de știința conducerii atât la nivel macrosocial, cât și la

nivelul unităților economice;

- conducătorul, ca o persoană investită cu anumite drepturi și obligații pentru

Page 77: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

77

conducerea domeniului încredințat, are un statut social și juridic bine precizat prin

care se deosebește de alte persoane.

Activitatea de conducere, prin elementele enumerate, este asemănătoare cu oricare altă

profesiune. Ea se deosebește însă de toate celelalte profesiuni prin următoarele:

- caracterul temporal al ocupării funcției de conducere de către persoanele alese sau

numite în postul respectiv. Oricare altă profesiune însoțește omul pe parcursul întregii

sale vieți active, uneori și după aceea. Profesiunea de conducător reprezintă doar un

episod, mai scurt sau mai lung, din viața omului;

- dacă fiecare persoană are sau trebuie să aibă o profesiune, cea de conducător, ca o a

doua profesiune, nu este obligatorie pentru toți. Deci, se poate vorbi, mai întâi, de o

profesionalizare a conducerii și apoi a conducătorului;

- în timp ce toate celelalte profesiuni, în marea majoritate a situațiilor sunt alese și

profesate pe baza unor opțiuni personale, profesiunea de conducător este atribuită prin

alegere sau numire, adesea independent de intenția persoanei în cauză.

Privitor la caracteristicile fundamentale ale muncii de conducere opiniile cercetătorilor,

luând în considerație multitudinea aspectelor specifice, converg spre sublinierea următoarelor:

a) Influențarea procesului de producție în mod mediat, prin intermediul altor persoane.

Spre deosebire de activitatea executantului care exercită o influență directă de modificare a

formei, poziției, compoziției obiectului muncii pentru obținerea unor valori de întrebuințare de

un anumit fel, activitatea de conducere asigură îndrumarea și influențarea muncii unor

colectivități variabile ca mărime în vederea îndeplinirii în cât mai bune condiții a anumitor

obiective, dinainte stabilite, de utilitate socială. Conducerea, ca activitate specific umană, derivă

din însăși natura socială a muncii. Pentru ca o colectivitate umană să obțină rezultate bune, în

procesul muncii, ea trebuie condusă în mod corespunzător.

b) Caracterul educativ al muncii de conducere

Realizarea acestei caracteristici este condiționată, de exemplul personal al

conducătorului, de măsura în care constituie pentru colaboratorii și subalternii lui un model

atât profesional, cât și ca om.

În acest sens, se cer a fi respectate de către conducător o serie de reguli:

- să respecte întotdeauna cuvântul dat, întrucât conducătorul trebuie cunoscut ca om de

cuvânt;

- să utilizeze competențele și responsabilitățile atribuite cu tact, asigurând impunerea în

fața subalternilor prin autoritatea cunoștințelor și nu prin constrângere;

- să acționeze continuu pentru dezvoltarea spiritului de colaborare, pentru crearea unui

climat de încredere reciprocă;

- să recunoască cunoștințele, calitățile, aptitudinile și deprinderile subordonaților, ceea

ce are un pronunțat caracter stimulator în procesul muncii;

- când se produc dificultăți sau insuccese în activitatea unității, conducătorul să

depisteze mai întâi partea sa de vină;

- conducătorul să ia colaboratorii și subalternii așa cum sunt și nu așa cum își închipuie

că ar trebui să fie;

- să trateze în mod diferențiat fiecare persoană căutând să înțeleagă colaboratorii, să se

situeze în locul lor;

- să respecte personalitatea fiecăruia, demnitatea sa, neavând dreptul să râdă de cel

neîndemânatic sau să-l ridiculizeze pe cel nepopular;

- să trateze pe alții așa cum el însuși ar vrea să fie tratat de șefii săi;

- să fie sever în ceea ce privește principiile și suplu în privința formei;

- să fie imparțial;

- să nu țină"predici", ci să dea exemplu personal.

Pentru acesta el trebuie să fie curajos, onest, disciplinat, angajat și loial.

Prin calitățile sale conducătorul trebuie să "înnobileze" funcția și nu invers.

c) Dubla profesionalizare a conducătorilor - reclamă din partea acestuia atât cunoștințe

Page 78: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

78

și calități profesionale, de specialitate, cât și cunoștiințe furnizate de știința conducerii și talent

pentru a le aplica.

În privința necesității cunoștiințelor profesionale, de specialitate, în munca conducătorului

părerile sunt împărțite. După unii autori, persoanele care ocupă funcții de conducere nu ar fi

necesar să fie specialiști în domeniul respectiv, considerând a fi suficiente cunoștințele oferite

de știința conducerii. Alții, dimpotrivă, susțin că funcțiile de concudere trebuie să fie

încredințate doar celor mai buni specialiști din punct de vedere profesional.

Practica demonstrează că în munca de conducere nu sunt suficiente doar cunoștințele de

specialitate. Pentru o conducere eficientă sunt necesare, în afară de o bună pregătire

profesională și alte calități specifice muncii de conducere, cum ar fi: capacitatea de

organizare, un stil de muncă care să exprime ordine și echilibru, energie, fermitate și

consecvență.

Considerăm că raportul dintre cunoștiințele de specialitate și cele de știința conducerii

este deteminat de treapta ierarhică pe care se află conducătorul. Pe treptele ierarhice mai

joase, adică mai aproape de nivelul de execuție, raportul este în favoarea cunoștințelor

profesionale, de specialitate. Raportul se schimbă însă pe măsură ce ne îndepărtăm de

nivelurile de execuție în favoarea cunoștințelor și calităților profesionale necesare pentru

munca de conducere. În acest fel s-ar putea explica relativa ușurință a unor vârfuri ierarhice

de a conduce, în mod succesiv, sectoare de activitate diferite cu rezultate asemănătoare, bune,

în toate aceste locuri.

d) Calitatea de specialist și conducător cu responsabilități profesionale și de conducere

aferente nu-l absolvă pe conducătorul unității economice de răspunderea juridică în fața

legilor statului și de cea morală față de colaboratorii și subalternii săi. Această dublă răspun-

dere juridică și morală constituie cea de-a patra caracteristică fundamentală a muncii de con-

ducere.

La prima vedere poate părea nesemnificativă responsabilitatea juridică, întrucât toți cetățenii

răspund, în egală măsură, în fața legilor statului. Deosebirea însă, din punctul de vedere al

răspunderii juridice, între cetățeanul executant și cetățeanul conducător este că în timp ce primul

răspunde numai de ceea ce face el, cel de-al doilea răspunde și de ce face el și de tot ce fac

oamenii din subordinea lui.

Răspunderea juridică se fundamentează și pe răspunderea morală ce revine

conducătorului față de colaboratorii și subalternii lui. Conducătorul, prin mijloacele

educaționale trebuie să prevină, să ferească oamenii din subordine de a intra în conflict cu

legile statului.

e) Caracterul creator

Prin creativitate se înțelege de obicei capacitatea gândirii umane de a găsi soluții noi, de

a da naștere unor idei sau lucrări necunoscute anterior (cel puțin pentru individ).

Ca particularități ale creativității se consideră flexibilitatea gândirii, originalitatea, adică

noutatea unor idei sau soluții. Opusă originalității apare rutina.

Despre rutină, în practica conducerii se vorbește de obicei numai în sensul negativ.

Atunci când, de pildă un conducător este apreciat ca rutinat este considerat implicit ca lipsit

de valoare, fără capacitate creatoare, uneori devenit inutil.

În realitate rutina are o latură pozitivă foarte importantă. Pe baza experienței dobândite

prin ocuparea diferitelor funcții de conducere, persoanele cu funcții de conducere ajung să-și

structureze anumite moduri de gândire și mijloace de acțiune ce le permit, în situații obișnuite,

să rezolve la timp și în condiții bune sarcinile. Acest lucru este valabil pentru toate activitățile

umane nu numai pentru munca de conducere. În orice activitate folosim o serie de cunoștințe

și utilizăm numite metode însușite anterior.

Latura negativă a rutinei iese în evidență atunci când, conducătorul este confruntat cu

situații noi față de care acționează ca în situații obișnuite, deci conducătorul încearcă să

rezolve cu mijloace tipice situații atipice.

Evitarea laturii negative a rutinei necesită promovarea cu consecvență a principiului

Page 79: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

79

delegării, stimulării inițiativei colaboratorilor și subalternilor, apropierea forului decizional de

nivelul de execuție.

Imaginația, coordonată importantă a creativității, favorizează exercitarea de către

conducător a atributelor de conducere și în primul rând a celui de previziune întrucât

prognoza și planificarea nu pot fi doar gândite, ci necesită și "vizualizarea cu ochii minții",

proiecția în viitor a deciziilor actuale. Imaginația joacă un rol important în special în

elaborarea și alegerea variantelor, etape obligatorii ale procesului luării deciziilor.

Tot ca factori care condiționează activitatea creatoare se înscriu aptitudinea de a sesiza

deosebirile și asemănările, capacitatea de percepere și gândire analitico-sintetică asupra

realității, aptitudinea de a gândii abstract (de a face generalizări), aptitudinea de a verifica și

evalua critic rezultatele activității.

Curajul de a risca constituie, de asemenea, o componentă a gândirii creatoare și a

practicii inovatoare în munca conducătorilor.

Asumarea riscului în munca de conducere este condiționată de doi factori.

Primul factor, extern, este reprezentat de cadrul legislativ, orientarea forurilor de con-

ducere ierarhic superioare care circumscriu conducătorului "aria în care se poate risca", sau

"până unde poate să riște". În această privință acordarea unei largi autonomii a unor drepturi

și responsabilități sporite unităților economice oferă conducătorilor de la acest nivel,

posibilitatea să acționeze creator în munca de conducere.

Al doilea factor intern care condiționează riscul în munca de conducere ține de persoana

conducătorului de experiența și calitățile acestuia, pe baza cărora conducătorul să vrea să riște

sau nu. Arta conducerii mai mult decât cunoștințele de știința conducerii, constituie condiția

esențială favorizantă asumării riscului de către conducători.

f) Realizându-se în cadrul sistemului de relații conducător - executant, procesul de

conducere nu poate fi conceput în afara autorității care este considerată drept a șasea

caracteristică fundamentală a muncii de conducere.

Autoritatea presupune demnitate, forță, influență, care conferă superioritate și respect

conducătorilor dintr-o anumită sferă față de colaboratorii și subalternii lor.

Dată fiind importanța deosebită a autorității pentru munca de conducere, se pune

problema: căror factori se datorește prezența sau, dimpotriva, absența ei la conducători? În

acest sens există două categorii de factori - unii obiectivi alții subiectivi.

Factorii obiectivi decurg din poziția ierarhică pe care o ocupă conducătorul și se

constituie din investitura oficială primită din partea organelor superioare, cadrul legal și din

drepturile pe care le are fiecare conducător în legătură cu colaboratorii și subalternii lui.

Factorul obiectiv începe să-și exercite influența din momentul alegerii, numirii sau

confirmării persoanei în funcție de conduerea respectivă, acționează atâta timp cât ea ocupă

acest post, este independent de calitățile personale ale conducătorului și reprezintă "autoritatea

funcției" care singură nu poate determina autoritatea reală.

Ca factori subiectivi, care împreună cu cei obiectivi conferă deplină autoritate

conducătorului sunt considerați: pregătirea generală și de specialitate corespunzătoare postului

ocupat, buna cunoaștere a procesului de muncă, stăpânirea metodelor și tehnicilor moderne de

conducere a activităților economice, capacitatea de sesizare a noului, independența în gândire,

inițiativa, curajul, principialitatea, tactul, umanismul și sociabilitatea, exigența față de sine și față

de alții, stăpânirea de sine, farmecul personal etc. Pe scurt, factorii subiectivi ce pot conferi

autoritatea reală a conducătorilor se referă la pregătirea, experiența și calitățile psihologice ale

acestora.

Un rol deosebit în obținerea autorității, îl deține comportarea conducătorului, măsura în

care este exemplu personal în îndeplinirea datoriei, în realizarea sarcinilor etc., unitatea dintre

vorba și fapta acestuia.

Autoritatea lipsită de responsabilitate caracterizează acei conducători care își justifică,

în fața colaboratorilor și subalternilor deciziile pe care le iau prin dispozițiile sau

recomandările primite "de sus". Există și autoritate bazată pe teamă, pe frica ce o inspiră

Page 80: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

80

persoana conducătorului colaboratorilor și subalternilor săi datorită adoptării unui

comportament autoritar exprimat printr-un ton ridicat, atitudine rigidă, lipsa de colaborare și

solicitudine față de ei. Această autoritate deformată constituie una din cauzele principale ale

vicierii climatului de muncă prin generarea unor stări de tensiune, sentimente de nesiguranță,

frică etc.

Cea mai periculoasă pare a fi totuși autoritatea lipsită de principialitate dobândită printr-

o atitudine subiectivă și arbitrară în conducerea personalului. Acest gen de autoritate are, de

obicei, consecințe grave asupra climatului psihosocial pe care îl deteriorează prin

animozitățile și stările conflictuale pe care le generează.

Toate tipurile de autoritate deformată diminuează prestigiul conducătorilor ceea ce are

repercursiuni negative directe asupra eficienței muncii lor.

g) Solicitarea permanentă

Cauzele și urmările negative ale suprasolicitării atât asupra muncii conducătorului, cât și

a colaboratorilor și subalternilor lui, au fost analizate de către diverși specialiști.

Ca o rezultantă a analizelor efectuae se degajă faptul că majoritatea conducătorilor

lucrează zilnic cu mult peste un program normal de muncă, cheltuindu-și timpul în activități

mărunte ce ar putea să le îndeplinească conducătorii de pe treptele inferioare.

Profesorul englez Sheldon a rezumat numeroasele observații efectuate asupra

conducătorilor pe o curbă care-i poartă numele. Pe abscisă este reprezentat timpul zilnic de

muncă al conducătorului, iar pe ordonată gradul corespunzător de satisfacții. Această curbă

are un maximum care corespunde unei durate a zilei de muncă de 5...8 ore; pentru "o zi mai

scurtă" satisfacția muncii se reduce, iar pentru un număr mai mare de ore, caz frecvent pentru

cei mai mulți conducători, are loc atât o diminuare a randamentului cât și a satisfacției

conducând la surmenaj și tulburări psihologice.

Una din cauzele importante ale suprasolicitării conducătorilor rezidă în însăși stilul

defectuos de muncă al acestora, lipsei unui regim optim de organizare a propriei activități.

Suprasolicitarea datorită folosirii neraționale a timpului de muncă se constată și la con-

ducătorii care abordează problemele insuficient pregătite în prealabil, nu sesizează esența

problemelor și a soluțiilor posibile tergiversând prin discuții prelungite luarea deciziilor,

mențin legături defectuoase cu colaboratorii și subalternii sau nu acordă suficientă independență

acestora.

O deficiență a stilului personal de muncă, frecvent întâlnită la unii conducători constă în

tendința de a face totul singuri.

De asemenea, existența unor sisteme informaționale complicate, cu numeroase circuite

paralele îngreunează înțelegerea, acceptarea și aplicarea deciziilor, provoacă dificultăți de

informare sau chiar conduc la dezinformare, punând pe conducător în situația de a lua decizii

în insuficientă cunoștință de cauză, creează câmp prielnic formalismului, dăunător timpului și

calității muncii conducătorului.

Principalele simptome generate de toate aceste cauze, observate atât de către

conducători cât și de către subordonați, sunt destul de diferite.

Astfel, conducătorii semnalează: orarul de muncă foarte încărcat; apariția surmenajului, a

tensiunii nervoase; sentimentul dispersiei; părerea că problemele minore absorb o mulțime de

timp pe când problemele importante, n-au fost încă rezolvate; sentimentul de a fi rău secondat;

părerea că dispozițiile date nu sunt întocmai respectate dacă nu participă el însuși la realizarea lor;

în final, dilema între a constitui "un loc îngust" prin care se rezolvă toate problemele sau a fi rău

informați și urmați.

Subordonații semnalează cu totul alte simptome și anume: dispozițiile conducătorului nu

sunt clar definite și sunt prea des modificate; conducătorul nu lasă suficientă inițiativă, intervine

fără încetare pentru a se convinge, a controla detaliile și a decide peste capul conducătorilor

responsabili de execuție (scurt-circuit); unele decizii importante sunt luate și transmise cu

întârziere; conducătorul nu informează, nu se consultă și nu coordonează subordonații în

suficientă măsură; frecvent conducătorul se supără când este deranjat, dar și când se hotărăște

Page 81: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

81

ceva fără a fi consultat, este irascibil și instabil.

Care sunt consecințele unor asemenea stări de fapt? Principala consecință se exprimă sub

forma unui mare paradox. Marea majoritate a persoanelor cu funcții de conducere lucrează mult

peste orele de program și sunt, în același timp, într-o permanentă criză de timp. Deși acționează

foarte mult, gândesc mai puțin, deoarece conducătorul care vrea să rezolve "tot" nu mai are timp

să gândească la ceea ce este esențial.

Conducătorii respectivi nu au timp pentru ei, adică pentru odihnă necesară refacerii

capacității de muncă, pentru activități cultural-sportive recreative, pentru viața de familie.

A doua consecință, într-un fel datorată celei dintâi constă în starea accentuată de

oboseală a majorității conducătorilor.

Oboseala specifică muncii de conducere cunoaște mai multe faze.

Faza de alarmă, în care predomină susceptibi-litatea față de colaboratori și subalterni,

nervozitate deosebită sau predispoziție spre ceartă, dificultăți de concentrare, tulburări de

memorie și insomnii.

Faza de agitație caracterizată prin tendința de a acapara toate problemele, intrarea în

detalii, controlul direct al amănuntelor determinate de pierderea încrederii în colaboratori.

Faza de epuizare când, datorită cronicizării oboselii, se ajunge la surmenaj, exprimat

printr-o stare de apatie, deprimare și incapabilitate parțială sau totală de a mai lucra.

Asemenea manifestări pot și trebuie să fie evitate de către conducători printr-o

judicioasă organizare a propriei activități care să elimine, pe cât posibil, sursele de

suprasolicitare inutilă și printr-un efort de educație a comportamentului.

Organizarea muncii conducătorului este o problemă care se pune la toate nivelurile de

conducere. Problema are de fapt două aspecte strâns legate între ele: un aspect individual și altul

colectiv. Sub primul aspect, organizarea muncii conducătorului depinde de postul pe care acesta îl

ocupă, de împrejurările concrete în care-și desfășoară activitatea, de experiența și personalitatea

sa.

Pe lângă acest aspect individual, organizarea muncii conducătorului este concomitent o

problemă colectivă. Deținând o anumită autoritate, conducătorul joacă un rol important în orice

colectiv de muncă. Ca atare, orice soluție referitoare la activitatea sa trebuie văzută în contextul

muncii colective.

Principalele metode de analiză a conducătorilor sunt:

- pontajul complet al întrebuințării timpului personal; - pontajul simplificat pe domenii de activitate;

- analiza colectivă a sarcinilor;

- analiza comunicațiilor și luării deciziilor în cadrul organului colegial de conducere.

Metoda pontajului complet al întrebuințării timpului personal are avantajul de a fi

cuprinzătoare. În timpul studiului, un observator identifică fiecare "secvență de muncă

omogenă" a conducătorului și stabilește pentru fiecare din ele o fișă analitică. Astfel, lectura

unui raport, primirea unei vizite, purtarea unei convorbiri telefonice etc., sunt tot atâtea

"secvențe".

Principalele concluzii ale studiului pot reliefa: dispersia întrebuințării timpului

conducătorilor într-un număr prea mare de secvențe de muncă; secvențele cu durate reduse

ocupă o pondere prea mare comparativ cu cele ale căror durate sunt lungi; lipsa de calm și de

timp de reflecție pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor, ceea ce conduce la

surmenaj; majoritatea secvențelor se derulează nu la inițiativa conducătorului, ci la aceea a

interlocutorului (colaborator, subordonat etc.).

Pontajul simplificat (autopontajul) pe domenii de activitate derivă din precedenta

metodă numai că înșiși conducătorii efectuează un pontaj simplificat al utilizării timpului lor

de muncă în raport cu problemele care li se pun.

Din aceste autofotografieri rezultă utilitatea folosirii următoarelor criterii de judecare a

folosirii timpului lor: timpul consumat pe domenii poate arăta că un domeniu care necesită o

atenție deosebită este uneori neglijat în favoarea altora; timpul consumat pe colaboratori și

subalterni duce, aproape întotdeauna, la concluzia că se consacră prea mult timp anumitor

Page 82: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

82

persoane sau grupuri și nu suficient pentru alții; timpul consumat pe loc de activitate permite

să se analizeze ponderea muncii conducătorului în birou, în cadrul secțiilor de producție, a

deplasărilor în afara unității etc.; pontajul pe nivel de probleme sau pe termene de rezolvare a

lor (5 ani, 2 ani, 1 an .... o lună, o săptămână) pune deseori, în evidență faptul că problemele

cu termen scurt și cu caracter de execuție acaparează o mare parte din timpul conducătorului.

Analiza colectivă a sarcinilor. Pentru a depista anomaliile care se manifestă în folosirea

timpului conducătorului și a stabili remediile, analiza individuală nu este suficientă, ea

trebuind continuată cu analiza timpului utilizat în diferite colective - cum ar fi: în reuniuni ale

Consiliului de Administrație, în alte colective din unitate sau din exteriorul acesteia.

Analiza comunicațiilor și luării deciziilor - se folosește în special în organele colegiale

de conducere aducând date complementare sau confirmări asupra organizării muncii

personale a conducătorilor. Aspectele cele mai frecvente puse astfel în evidență sunt:

- insuficiența sau distorsiunea comunicațiilor între colaboratorii pe care conducătorul

trebuie să-i coordoneze;

- îngustimea puterii de decizie reală pe care conducătorul o lasă colaboratorilor săi, chiar

atunci când organizarea "formală" este în principiu bine pusă la punct;

- tendința multor conducători de a lua ei înșiși decizii cu valoare economică mică etc.

După evidențierea aspectelor negative ce se manifestă în organizarea muncii

conducătorilor, se pot stabili măsurile care trebuie luate în vederea înlăturării lor.

Pentru a raționaliza activitatea de conducere, este necesar să fie cunoscute: gradul de

încărcare al conducătorilor, modul în care își repartizează efortul, principalele elemente care

influențează negativ eficacitatea muncii. Pe baza analizelor efectuate pot fi descoperite cauzele

care provoacă o utilizare ineficientă a timpului de muncă și a stabili măsurile de evitare a lor.

Principalele aspecte care trebuie avute în vedere sunt: - evitarea dezechilibrului în cantitatea totală de muncă;

- combaterea pericolului de dispersie;

- perfecționarea coordonării activităților;

- îmbunătățirea sistemului de delegare a autorității;

- repartizarea eficientă a efortului;

- asigurarea condițiilor materiale necesare organizării raționale a muncii.

Un element deseori ignorat dar cu o influență apreciabilă asupra utilizării timpului de

către conducătorii de nivel superior și a rezultatelor muncii lor, îl reprezintă secretariatul.

Secretariatul unui conducător de nivel superior trebuie să asigure simultan îndeplinirea

mai multor obiective și a numeroaselor sarcini, cuprinse în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1. Principalele obiective și sarcini ale secretariatului

Nr.

crt.

Obiective Sarcini

0 1 2

1 Programarea contactelor

necesare conducătorului

în perioadele optime

- Primirea și trimiterea apelurilor

telefonice

2. Eliminarea vizitelor și

apelurilor telefonice in-

oportune

- Primirea și trierea vizitatorilor

- Primirea și trierea

corespondenței

3. Evitarea contactării

conducătorului în anumite

perioade, când este ocupat

cu realizarea unor sarcini

deosebit de complexe și

dificile

- Contactarea telefonică a

colaboratorilor, șefilor și sub-

ordonaților

4. Efectuarea unor serii de

acțiuni în locul con-

-Elaborarea răspunsurilor la o

parte din corespondență pe baza

Page 83: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

83

Nr.

crt.

Obiective Sarcini

ducătorului sau în folosul

muncii acestuia

indicațiilor conducătorului

- Tehnoredactarea de materiale

5. Contribuția la asigurarea

unei ambianțe de muncă

propice realizării

sarcinilor complexe și

dificile ce revin con-

ducătorilor

- Păstrarea evidenței materialelor

elaborate sau necesare

- Pregătirea cafelei, ceaiului etc.

pentru conducător și vizitatorii

săi

- Asigurarea rechizitelor ne-

cesare conducătorilor respectivi

etc.

Din prezentarea obiectivelor specifice secretariatului, cât și a sarcinilor prin intermediul

cărora se îndeplinesc, rezultă că secretarul trebuie să posede multiple și diverse calități,

cunoștințe, deprinderi și aptitudini.

Astfel, un secretar trebuie să aibă o bună memorie, spirit organizatoric, discernământ,

calm, prestanță, un nivel de pregătire generală ridicat, cunoștințe în domeniul conducerii,

cunoștințe medii în domeniul de specialitate, aptitudinea de a asculta, aptitudinea de a

exprima clar, aptitudinea de a menține relații bune, abilități de tehnoredactare, etc.

Rezultă că atribuirea postului de secretar implică un proces de selecție riguros. De

asemenea, se recomandă ca persoana respectivă să primească o pregătire specială în acest

domeniu.

Contribuția secretariatului la buna desfășurare a procesului de conducere depinde nu

numai de potențialul persoanelor în cauză, ci și de priceperea managerului conducătorului de

a-l utiliza.

Prima condiție pentru ca relațiile dintre manager conducător și secretar să ia o turnură

eficace, constă în a avea încredere în capacitatea, caracterul și străduința acestuia de a realiza

sarcinile ce-i revin. Prin importanta acțiune de filtraj pe care secretariatul o execută, este

condiționat într-o proporție apreciabilă, nivelul informării persoanei de conducere.

Oricâtă încredere s-ar avea în secretar, acesta trebuie îndrumat și controlat în

permanență, astfel încât să se evite o depășire a atribuțiilor sale, o frustrare a persoanei cu

funcție de conducere de informații esențiale, concomitent cu furnizarea și facilitarea de

informații și contacte nesemnificative.

Experiența dovedește că secretariatele bine organizate, înzestrate cu personal

corespunzător, îndrumate și controlate în mod eficace, contribuie la sporirea randamentului

activității conducătorilor. După unii autori, un secretariat bine pus la punct determină dublarea

eficacității activității conducătorilor.

7.2. Stiluri de conducere și tipologii de conducători

Stilul de conducere, exprimă modul de manifestare a calităților, cunoștințelor și

aptitudinilor personalului de conducere în relațiile cu superiorii, colegii și subordonații.

Stilul de conducere reflectă tipul de conducător în ceea ce acesta are esențial.

Pentru formarea unui stil pozitiv de conducere se cer a fi îndeplinite o serie de cerințe și

existenta anumitor aptitudini.

În categoria cerințelor generale și profesionale sunt cuprinse:

- posedarea de către conducător a unor cunoștințe tehnice, tehnologice, economice,

juridice și psihologice;

- să știe să reglementeze clar principiile de lucru;

- să acționeze rapid pentru eliminarea perturbațiilor;

- să aibă conștiința răspunderii și capacitate de organizare;

- să fie punctual și exigent față de sine și față de alții;

Page 84: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

84

- să manifeste dragoste și atașament profesional.

Ca aptitudini de conducător semnalăm:

- să reglementeze competențele;

- să folosească experiența pozitivă în domeniul conducerii;

- să evalueze munca colaboratorilor;

- să posede capacitatea de a vedea în ansamblu și a sistematiza problemele;

- să posede curajul de a lua decizii și de a-și asuma riscuri;

- să-și cucerească și să-și păstreze autoritatea de conducător;

- să posede spirit de creativitate, fantezie și inițiativă.

Prin tip de conducător desemnăm ansamblul de caracteristici principale referitoare la

calitățile, cunoștințele și aptitudinile proprii unei categorii de conducători, ce le conferă, în

esență, aceeași abordare în ce privește aspectele de bază ale procesului de conducere și ale

comportamentului, quasi permenante, deosebite de ale altor conducători.

În literatura de specialitate se întâlnesc numeroase descrieri ale tipurilor de conducători

care diferă, de la un specialist la altul, în funcție de criteriile specifice care au stat la baza

delimitării lor și de proporțiile diferite ale criteriilor considerate în combinațiile realizate.

Lake și Mauton, creatorii conceptului de grilă managerială analizează tipologiile

manageriale în funcție de: gradul de preocupare al managerilor pentru sarcinile pe care le au

de îndeplinit și preocuparea acestora pentru oamenii pe care-i controlează.

În consecință ei identifică patru tipuri de bază:

preocuparea scăzută pentru sarcini - preocupare scăzută pentru oameni ("neimplicat");

preocuparea scăzută pentru sarcini - preocupare ridicată pentru oameni ("club de

țară");

preocuparea ridicată pentru sarcini - preocupare scăzută pentru omaeni ("stăpân de

sclavi");

preocuparea ridicată pentru sarcini - preocupare ridicată pentru oameni ("implicat").

Rezultă că tipul managerial eficient este cel "implicat" cu preocupare ridicată atât pentru

oameni, cât și pentru sarcini.

Pentru practica managerială românească contem-porană specialiștii sugerează abordarea

bidimensională, adică luarea în considerație a două criterii:

preocuparea pentru problemele personalului (partenerii sociali);

performanțe în restructurarea economică a firmei.

După modul de implicare în rezolvarea celor două probleme rezultă 5 portrete-robot de

manageri și anume: - managerul incompetent - care nemulțumește pe toată lumea, n-are o strategie realistă, lipsit

de inițiativă, curaj și asumarea unor riscuri, inadaptabil la schimbările din mediul ambiant,

ușor coruptibil;

- managerul populist - acordă prioritate rezolvării unor pretenții salariale, tergiversează

disponibilizările de personal chiar dacă situația concretă a firmei o impune, evită restructurarea

pentru a preveni conflictele cu sindicatele, apelează la împrumuturi mari pentru salarii, ceea ce

duce la încălcarea corelațiilor fundamentale dintre indicatorii economici (productivitate,

salariu mediu etc.);

- managerul conciliator este dispus să realizeze compromisul între cele două tendințe

considerate contrarii; realizează performanțe medii în ambele, adoptă strategii de supraviețuire

și o conducere abilă, de pe o zi pe alta, are abilitatea rezolvării unor situații conflictuale făcând

concesii în relațiile cu sindicatele după care este mai dur cu acestea, în deciziile și acțiunile

sale transparența este mai redusă și există tendința de manipulare a sindicatelor;

- managerul autoritar - acordă atenție deosebită problemelor restructurării; managerul are o

bogată experiență anterioară și o personalitate solidă, foarte competent profesional, dă dovadă

de corectitudine, severitate, exigență, seriozitate față de salariați, manifestă dezinteres pentru

problemele sociale procedând la disponibilizări de personal, urmărește prioritar maximizarea

profitului iar dacă nu poate să-și exercite stilul managerial este dispus să demisioneze;

- managerul participativ - reformist consideră că poate fi realizată restructurarea din mers cu

asigurarea unui parteneriat din partea salariaților, aceștia fiind convinși că ce se întreprinde

Page 85: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

85

este în interesul lor, are spirit inovator și creator, curaj în asumarea riscurilor, capacitate

ridicată de antrenare, disponibilitate pentru comunicare, flexibilitate în situații de criză sau

conflict de muncă, strategii clare, măsuri preventive de evitare a crizelor.

Reddin W.I. formulează teoria tridimensională a conducerii bazată pe trei elemente:

- preocuparea pentru sarcini sau voința de a duce la bun sfârșit și la termen sarcina

dată;

- preocuparea pentru contacte, caracterizată prin interesul pe care îl acordă

conducătorul mai ales problemelor subalternilor lui și contactelor cu aceștia;

- preocuparea pentru randament exprimată prin dorința primordială de a obține o

productivitate mare.

Combinarea în proporții diferite a unora dintre aceste trei elemente fundamentale

conduce la opt tipuri de conducători:

Tipul negativ - nu posedă aproape nici una din aceste caracteristici. Dovedește lipsă de

interes atât în munca lui cât și în relațiile cu alții, ceea ce are o influență negativă asupra moralului

colaboratorilor și subalternilor reducându-le randamentul. Îndeplinirea sarcinilor nu constituie atât

un scop, cât mai ales, mijlocul de a se feri de complicații care ar putea să-l deranjeze. Evită orice

problemă fiindcă nu o cunoaște și nici nu stăriuie să se informeze. Dă curs lucrărilor foarte încet,

refuză să dea îndrumări, urmărește doar un randament minim, stingherind pe ceilalți și

demoralizându-i.

Birocratul nu este interesat cu adevărat nici de îndeplinirea sarcinilor, nici de contactele

umane. Activitatea lui este totuși mai eficace decât a negativului pentru că execută fidel

dispozițiile superiorilor lui. Respectă întocmai actele normative și instrucțiunile, ocolește

amănuntele care ar putea să-i creeze probleme. Un conducător birocrat se autoapreciază ca

productiv. Deși destul de activ nu emite decât puține idei, nu impulsionează activitatea și nici

nu înțelege să dezvolte posibilitățile subordonaților lui. Cunoaște foarte bine, documentat,

ceea ce s-a realizat în unitate.

Altruistul nu se interesează decât de contactele umane. Plasează raporturile amicale, cu

ceilalți deasupra tuturor considerațiilor. Preocupat doar de crearea unei atmosfere cordiale și

plăcute, atitudinea lui conduce la un randament slab și la o totală dezorganizare.

Acest mod de a conduce este ineficient deoarece nu rezolvă niciodată în întregime o

problemă umană. Altruistul discută despre toate problemele cu personalul din subordine și

admite bucuros altă părere numai ca să aibă liniște.

Autocratul este acela care pune sarcinile de moment înaintea oricăror alte considerente.

Conducerea lui este greoaie și ineficientă, în sensul că nu-l interesează contactul cu oamenii și

are puțină încredere în ei. Mulți se tem de el dar nu se mobilizează la lucru decât sub

constrângerea lui directă. Autocratul consideră că oamenii trebuie să fie constrânși, controlați,

dirijați și amenințați cu sancțiuni ca să se obțină un randament bun de la ei.

Autocratul cu bunăvoință are în vedere atât randamentul, cât și sarcinile, preocupându-

se înainte de toate de realizarea sarcinilor, obținând rezultate bune în această direcție.

Abilitatea lui constă, mai ales, în faptul că știe să-i facă pe oameni să execute ceea ce le cere

fără ca ei să-și manifeste nemulțumirea. Ca autocrat, obține ceea ce vrea dar cu mai multă

blândețe decât autocratul pur. Cu toate acestea - și aici este punctul lui slab - dacă

randamentul lui este mare, nu se pricepe îndeajuns cum să obțină același lucru de la sub-

ordonați. El însuși se angajează total în muncă, dar cei care lucrează în subordinea lui nu fac

la fel.

Ezitantul sau oscilantul recunoaște necesitatea de a îmbina eforturile pentru obținerea

unui randament înalt cu relațiile umane în cadrul unității, dar se arată incapabil sau cu rezerve

când este vorba de trecerea la realizarea acestor idei și la luarea deciziilor. Ezitarea îl carac-

terizează înainte de orice. Nu face niciodată ceva categoric, precis. Stimulează pe alții dar într-o

măsură redusă.

Promotorul este atras în același timp și de randament și de contactul cu oamenii. Se

așterne la lucru și determină și pe alții să lucreze. Prima lui preocupare este să dezvolte

talentele altora și să le creeze o atmosferă de muncă.

Page 86: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

86

Promotorul crede că inteligența, imaginația, capacitatea creatoare se întâlnesc adesea la

diverși oameni și că aceste caracteristici nu sunt deloc apanajul strict al conducătorilor. El

consideră că "un șef este excelent când de-abia-l remarci" și "dacă nu-i respecți pe oameni

nici ei nu te respectă".

Realizatorul - adevăratul conducător - are ca obiectiv central organizarea eficace a

eforturilor colaboratorilor lui în scopul obținerii atât a rezultatelor imediate cât și a celor de

perspectivă. Fixează norme de lucru foarte mari și pretinde de la subalterni un randament

ridicat.

Eficacitatea lui se datorează faptului că toți îl știu angajat în același timp pe plan uman

și pe cel de realizare a sarcinilor, ceea ce are un efect mobilizator. Știe să îmbine interesele

individuale ale membrilor colectivului cu scopurile unității. El este receptiv la părerile altora,

nu respinge alte idei. Știe în care împrejurări este mai bine să ia singur decizia și în care

decizia trebuie luată în colectiv.

Americanul Davis K. reliefează, la rândul său, 4 tipuri de conducători: autocrat, custodial,

suportiv și colegial.

Mai frecvent întâlnim, în literatura străină descrierea unor tipuri de conducători care au

la bază o serie de caracteristici generale ale activității acestora și îndeosebi atitudinile și

comportamentul față de subalternii lor.

După aceste criterii conducătorii s-ar împărți în două tipuri diametral opuse: tipul

autocrat și tipul democrat.

Pentru tipul autocrat sunt caracteristice centralizarea excesivă a puterii, tendința de a

exagera importanța laturii și a metodelor administrative de conducere, rezolvarea arbitrară a

problemelor fără o examinare prealabilă a lor cu membrii colectivului interesat, limitarea

conștientă a contactului cu colaboratorii și subalternii.

Un conducător autocrat atunci când apreciază sau sancționează, ia în considerare doar

propria sa opinie nu se consultă cu subalternii referitor la situația din colectiv. Conducătorii de

tip autocrat au adesea o mimă încruntată, ușor îngrijorată, fața lor exprimă preocuparea și

răspunderea mare pe care o au pentru desfășurarea activității. Un conducător autocrat este, de

obicei, laconic cu subalternii, la el predomină tonul de comandă, nu suportă obiecții,

observații, exprimarea opiniei proprii de către subalterni.

Este descrisă și o variantă a acestui tip de conducător, autocratul camuflat, care se remarcă

prin energie, inteligență, abilitate în acțiuni de scoatere a întreprinderii din impas, adesea simpatic

și plin de farmec. Dacă se urmărește mai atent activitatea acestuia, se poate observa că protejează

pe lingușitori, își împarte, de regulă, colaboratorii și subalternii, după criterii subiective, în

"favoriți" ce beneficiază de o serie de avantaje fără să le merite și "indezirabili" pe care, sub

diferite pretexte, îi persecută căutând să-i îndepărteze din întreprindere.

Stilul de conducere autocrat provoacă, de regulă, reacții de apărare din partea

colectivului care preferă să prezinte în mod deformat realitatea, în sensul cunoscut ca dorit de

șef, decât să se expună unor severe reproșuri, ce și așa abundă chiar în situații obișnuite.

Aparent ascultat, un asemenea tip de conducător este în realitate disprețuit, detestat și urât

chiar de cei care, în față îl lingușesc.

Conducătorul democrat, spre deosebire de cel autocrat, se caracterizează prin tendința

de a supune cât mai multe probleme discuțiilor în grup și apoi a decide și a dispune

îndeplinirea hotărârilor luate.

Conducătorul de tip democrat informează sistematic subalternii asupra stadiului

îndeplinirii sarcinilor unității, despre dificultățile ce trebuie înlăturate, reacționând pozitiv la

sugestii, menține legăturile strânse cu colaboratorii și subalternii lui față de care nu-și

subliniază funcția și nu manifestă superioritate.

Uneori este pusă la îndoială eficacitatea tipului democrat de conducător, deoarece

acestuia îi sunt rezervate unele dificultăți. Există pericolul, într-o conducere democratică, de a

se pierde măsura dintre atitudinea apropiată, colegială și necesitatea pentru conducător de a fi

exigent, alunecându-se uneori pe panta îngăduinței.

Page 87: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

87

O altă dificultate întâmpinată de conducerea democrată, constă în refuzul unor

subalterni de a reacționa la metodele de colaborare.

În literatura noastră întâlnim descrise și alte tipuri ale cadrelor de conducere.

Astfel după modul în care concep și realizează relațiile lor cu colectivul condus,

conducătorii pot fi: de tip participativ, de tip autoritar și participativ-autoritar

Conducătorii de tip participativ au ușurința contactelor umane, tact și atașament, deleagă

pe scară largă ori de câte ori este nevoie realizarea unor acțiuni, acordă o atenție deosebită

asigurării unui climat de muncă destins, favorabil emiterii de idei noi, cooperării în muncă și

dezvoltării personalității subordonaților.

De asemenea, utilizează cu precauție competențele acordate, doar ca un suport pentru

realizarea obiectivelor stabilite.

Conducătorii de tip autoritar situează pe primul plan relațiile ierarhice de subordonare,

utilizează doar pe scară redusă delegarea și consultarea colaboratorilor (uneori și pentru a masca

unele lacune în propria lor pregătire), ceea ce, de regulă, se răsfrânge nefavorabil asupra clima-

tului de muncă și asupra rezultatelor obținute.

Tipul de conducător participativ-autoritar îmbină caracteristici proprii tipurilor precedente.

În general, conducătorii participativ-autoritari promovează destul de intens consultarea,

delegarea și în general, cooperarea în conducere, însă într-o optică adesea cu tentă autoritară. Ca

urmare, în relațiile cu colaboratorii se constată adesea un exces de îndrumări și controale, ceea ce

diminuează într-o anumită măsură creativitatea și inițiativa acestora. În general însă conducătorii

din această categorie se dovedesc eficienți.

7.3. Evaluarea, perfecționarea și promovarea conducătorilor

7.3.1. Evaluarea activității conducătorilor

Evaluarea personalului de conducere este o activitate de comensurare și comparare a

rezultatelor obținute, a potențialului fizico-intelectual, profesional și de conducere cu

obiectivele și cerințele postului ocupat.

Evaluarea personalului de conducere este dictată de necesități legate de:

- exprimarea și dimensionarea corectă a obiectivelor, atât în asumarea cât și în

repartizarea lor;

- stabilirea abaterilor față de obiectivele prestabilite și de efectuarea corecțiilor

necesare;

- determinarea direcțiilor și modalităților de perfecționare a persoanelor cu funcții de

conducere și de mărire a eficienței muncii conducătorilor;

- micșorarea riscurilor provocate de menținerea sau promovarea în funcțiile de

conducere a unor persoane incompetente.

Conținutul procesului de evaluare se realizează prin parcurgerea următoarelor acțiuni:

- elaborarea modelului teoretic general a cărei semnificație este aceea de "portret robot" al

exigențelor funcției de conducere analizate, coroborate cu condițiile specifice ale

desfășurării procesului de conducere;

- compararea modelului respectiv - prin suprapunerea cu modelul teoretic adoptat;

- stabilirea coincidențelor și deosebirilor între cele două modele.

Diversitatea aspectelor la care se poate referi evaluarea impune o sistematizare a lor

într-o tipologie adecvată specificului și conținutului său.

I. Astfel, în funcție de obiective evaluarea poate fi:

corectivă, în cazul în care se urmărește determinarea abaterilor de la obiective sau

de la cerințele funcției și adoptarea măsurilor de restabilire a situației;

anticipativă, în situația în care se vizează în special aprecierea potențialului

profesional și de conducere în contextul unor situații de excepție cu care poate fi

confruntată în perspectivă, persoana cu funcție de conducere.

Page 88: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

88

post factum, atunci când este orientată spre analiza unor succese sau eșecuri

anterioare și a decelerării (stabilirii) cauzelor generatoare.

II. După sfera de cuprindere evaluarea poate fi:

de ansamblu, în cazul în care are ca obiect construirea întregului model și compararea

cu modelul teoretic adoptat;

dirijată, atunci când se orientează asupra unor secvențe ale personalității și / sau activității

conducătorului (caracter, temperament, climat de muncă, relații cu colaboratorii și

subalternii etc.).

III. Orizontul de timp, constituie un criteriu dupa care evaluarea poate fi:

de moment, caz în care se desfășoară sub imperiul unei situații de excepție sau aunei

cerințe exprese a forurilor superioare

periodică, în cazul în care are în vedere aprecierea comportării și a rezultatelor

obținute într-un interval dat, de obicei de un an;

pentru ansamblul activității desfășurate până la o anumită perioadă, situație în care se

comensurează și compară evoluția, personalitatea și performanțele profesinale și de

conducere obținute.

IV. După persoana care o efectuează:

autoevaluarea, când obiectul și subiectul evaluării coincid;

evaluarea specializată, în situația în care cel ce o efectuează dispune de competența

profesională, responsabilitatea și instrumentarul adecvat, aprecierii și comparării.

Acest tip de evaluare poate fi efectuat atât de specialiști cât și de conducătorul situat pe

nivelul ierarhic imediat superior celui evaluat.

Diversitatea de conținut și forme a evaluării impune ca pentru desfășurarea ei în condiții

de eficiență, să fie respectate următoarele cerințe:

- autoevaluarea să aibă un caracter permanent, cunoașterea propriei personalități și

activității contribuind la autodepășire;

- evaluarea efectuată de organele specializate sau de superiorii ierarhici să se desfășoare

periodic; mărimea intervalului de timp fiind invers proporțională cu amploarea și

importanța obiectivelor ce rezultă din funcția de conducere;

- obligativitatea efectuării evaluări totale, în situația atribuirii unor obiective de mare

importanță și a posteriorității ei față de realizarea acestora;

- adoptarea conținutului evaluării specificului nivelului ierarhic și a cerințelor postului

astfel încât să reflecte personalitatea individuală și potențialul profesional și de

conducere în raport cu acestea.

În evaluarea personalului trebuie evitat efectul Halo de apreciere a performanțelor

numai pe baza unui singur criteriu. Practicarea sistemului științific de evaluare după criterii

multiple, bine precizate, stabilite anticipat, fiind de natură să elimine efectul Halo.

Instrumentarul folosit în efectuarea evaluării cuprinde: interviul, ancheta, metoda

testelor psihologice, delegarea, încredințarea realizării unor proiecte care să solicite

manifestarea calităților necesare muncii de conducere etc.

7.3.2. Perfecționarea conducătorilor

Perfecționarea conducătorilor este alcătuită din ansamblul activităților desfășurate

sistematic în vederea amplificării și diversificării pregătirii conducă-torilor, dobândirea de

cunoștințe actualizate din domeniul conducerii și din cel al propriei profesii.

Necesitatea continuității perfecționării conducătorilor este determinată de acțiunea a două mari

categorii de factori:

- factori cu acțiune generală, legați în principal de implicațiile progresului tehnic

asupra nivelului, structurii și evoluției pregătirii profesionale.

- factori derivați din specificul muncii de conducere în condițiile actuale: creșterea

complexității și diversității proceselor și fenomenelor economico-sociale; crește-rea

Page 89: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

89

exponențială a volumului de informații oferit conducerii în condițiile extinderii

prelucrării automate a datelor; amplificarea caracterului creativ al muncii de

conducere; extinderea caracterului participativ al conducerii și implicarea unui

număr crescând de persoane competente în procesele decizionale; multiplicarea

instrumentarului pus la dispoziția practicii de către știința conducerii.

Perfecționarea pregătirii conducătorilor se realizează prin intermediul următoarelor

activități:

- participarea conducătorilor de nivel superior la programe de pregătire compacte, cu

scoatere din producție pe o perioadă de 6-18 luni organizate în afara unității de

instituții specializate;

- participarea conducătorilor de nivel superior și mediu la cursurile postuniversitare

organizate de institutele de învățământ superior pe o problematică specializată în

domeniul conducerii;

- participarea la instruiri periodice organizate în cadrul unității axate pe probleme de

interes major și general în domeniile: tehnic, economic și de conducere, organizate

cu aportul specialiștilor din unitățile de cercetare și învățământ;

- schimburile de experiență cu unități similare din țară și din străinătate;

- stagii de specializare în străinătate.

Conținutul perfecționării conducătorilor este, în prezent, puternic marcat de tendințele

manifestate pe plan intern și internațional în acest domeniu concretizate prin:

- fundamentarea formării și perfecționării conducă-torilor pe principiul educației

permanente. Valabil pentru toate categoriile de personal, indiferent de profesia sau

postul ocupat, acest principiu se impune în cazul conducătorilor datorită influenței

următoarelor trei categorii de factori: profesionalizarea crescută a activității de

conducere, inovarea mai accentuată în conducere comparativ cu celelalte domenii și

criza de timp a conducătorilor din unitățile economice. Respectarea acestui principiu

contribuie la dobândirea și dezvoltarea individualității în gândire, a capacității

prospective, a capacității de selectare și sistematizare a informațiilor și

cunoștințelor;

- crearea de sisteme naționale pentru pregătirea conducătorilor. Această tendință se

manifestă pe plan mondial prin înființarea unor institute specializate pentru ridicarea

nivelului de pregătire a conducătorilor. Activitatea de bază a acestora constă în

organizarea unor cursuri cu durate variabile cu profil complex în cadrul cărora

problematica conducerii deține un rol major;

- conceperea și realizarea formării și perfecționării conducătorilor în funcție de

caracteristicile psiho-sociologice. Pornind de la potențialul fizic, intelectual, de

creativitate, de experiență a conducătorilor, specialiștii au ajuns la concluzia

necesității adaptării conținutului, intensității și periodicității activităților de formare și

perfecționare la caracteristicile fiecărei grupe de vârstă astfel încât performanțele

ulterioare să se situeze la nivelul maxim prin exploatarea componentei

predeterminate din punct de vedere psiho-profesional;

- conceperea și desfășurarea sistematică a pregătirii conducătorilor ca o rezultantă

directă a extinderii abordării sistemice a conducerii unităților economice;

- orientarea previzională a instruirii conducătorilor prin concentrarea preocupărilor și

activităților de perfec-ționare asupra dezvoltării capacității de a sesiza, stimula și

aplica noul, asupra amplificării utilizării metodelor și tehnicilor capabile să ducă la

formarea unor comportamente flexibile și anticipative;

- extinderea formelor de învățământ utilizate pentru pregătirea conducătorilor;

- accentuarea profesionalismului conducătorilor spe-cializați în pregătirea

conducătorilor;

- proiectarea programelor de pregătire diferențiate în funcție de obiectivele specifice

urmărite;

Page 90: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

90

- evaluarea sistematică a rezultatelor programelor de pregătire a conducătorilor.

Conținutul pregătirii conducătorilor, mai ales calitatea efectelor acestei pregătiri vizibile

în practica procesului de conducere depinde considerabil de varietatea și eficacitatea

metodelor și tehnicilor utilizate.

În funcție de gradul de implicare al participanților metodele de pregătire a

conducătorilor sunt:

metode clasice pure, în care gradul de implicare al participantului este redus, rolul

principal revenind cadrului didactic. În această categorie sunt incluse: prelegerea,

demonstrația și exercițiul, studiul individual;

metode active, în care gradul de implicare al cursanților este ridicat, cadrului didactic

revenindu-i rolul de a supraveghea și coordona modul de utilizare. Această

categorie include: discuția panel, interpretarea rolului, cazul, scenariul, simularea,

jocul de conducere, grupa de formare, rotația posturilor, elaborarea proiectelor de

conducere etc.

metode mixte, categorie în care sunt incluse: discuția de grup, discuția pe bază de referat,

masa rotundă diverse texte, vizite de studiu și metoda interogativă. Ca tendință se

constată în general o creștere a ponderii metodelor active în ansamblul celor utilizate,

date fiind avantajele evidente în comparație cu celelalte constând din motivația

superioară a participanților prin implicarea directă, creșterea ritmului asimilării.

Criteriul numărului de participanți la procesul de instruire împarte metodele de

perfecționare a conducă-torilor în individuale și de grup.

În ultimii ani se constată o preocupare accentuată spre proliferarea utilizării metodelor de

grup a căror eficacitate este potențată de posibilitatea schimbului de informații și de opinii,

dezvoltarea capacității de lucru în grup, crearea unei stări de emulație.

7.3.3. Promovarea conducătorilor

Promovarea conducătorilor poate fi definită drept ascensiune pe posturi situate la

niveluri ierarhice superioare a persoanelor considerate corespunzătoare.

Conducătorii care intenționează să promoveze în funcții superioare se confruntă cu

necesitatea de a se dezvolta continuu. Nivelurile superioare de management cer aptitudini

suplimentare, diferite de cele de la nivelurile inferioare.

Promovarea conducătorilor poate fi urmarea următoarelor cauze:

evaluării, în cazul în care se constată corespondența între modelul teoretic adoptat al

postului de conducere vacant și modelul real dat de personalitatea și capaci-tatea

profesională a candidatului la respectivul post;

perfecționării, în situația în care punctele critice constatate în urma evaluării, se cer

neutralizate pentru a nu se transforma în puncte nevralgice acute, iar punctele forte

trebuie consolidate și amplificate.

Promovarea conducătorilor este un proces a cărui complexitate - mai ales prin prisma

amplitudinii și duratei implicațiilor - solicită respectarea următoarelor cerințe strict legate de

specificul și conținutul său:

- fundamentarea pe o evaluare aprofundată, complexă și actuală a conducătorului;

- în selecția conducătorului să se utilizeze metode ce reflectă specificul funcțiilor și

posturilor de conducere;

- fundamentarea pe criterii derivate și ierarhizate potrivit cerințelor și obiectivelor

prezente și viitoare ale funcțiilor și posturilor de conducere.

La baza promovării conducătorilor trebuie să stea următoarele criterii:

criteriul profesional, care vizează două aspecte:

- efectele potențialului profesional care are în vedere criterii de strictă specialitate: nivelul

de realizare a obiectivelor individuale, contribuția directă la realizarea unor obiective

derivate sau generale, calitatea realizărilor profesionale personale;

Page 91: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

91

- efectele potențialului de conducere, respectiv posibilitățile și realizările în exercitarea

funcțiilor conducerii, rezultatele evaluării specializate efectuate pe o perioadă

semnificativă pentru conținutul și specificul postului ocupat.

criteriul psiho-fizic derivat din aptitudinile, calitățile, vârsta, sexul, capacitatea de

muncă solicitate de postul de conducere vizat.

În baza acestui criteriu se evaluează: tipul de conducător, stilul de conducere, climatul

de muncă, relațiile cu subordonații, gradul de sănătate, capacitatea de efort fizic și intelectual.

criteriul etico-moral - are în vedere aspecte legate de comportamentul și ținuta

morală în unitate și în afara acesteia, în familie, în societate. În funcție de specificul

postului de conducere sau de cerințele acestuia la un moment dat ordinea de

prioritate a acestor criterii se stabilește diferențiat.

Page 92: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

92

CAPITOLUL 8

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

ȘI CULTURA MANAGERIALĂ

8.1. Cultura organizațională

Cultura organizațională reprezintă unul dintre conceptele importante care s-au afirmat

relativ recent și au influențat de o manieră semnificativă modul de gândire și acțiune al

cercetătorilor, profesorilor și studenților, a managerilor și întreprinzătorilor, a specialiștilor din

diverse organizații, din toate zonele lumii.

Cultura organizațională este considerată a fi "forța" invizibilă din spatele lucrurilor ușor

observabile și tangibile dintr-o firmă, este energia socială ce determină oamenii să acționeze.

Putem compara cultura organizațională a unei firme cu personalitatea unui individ, ce în-

trunește o serie de aspecte vizibile și mai puțin vizibile, dar care furnizează viziunea, sensul,

direcția și energia necesare pentru evouție.

Prin intermediul culturii organizaționale diferitele reguli, proceduri, afirmații, declarații sau

decizii sunt interpretate și, într-o anumită măsură, chiar aplicate.

Cultura organizațională crează și dezvoltă ea însăși anumite modele cornportamentale care

pot fi sau nu în consonanță cu versiunile oficiale. De cele mai multe ori, o mare parte dintre

elementele ce formează cultura organizațională sunt intangibile, nescrise, dar cu o putere de

influențare deosebit de mare.

8.1.1 Conceptul de cultură organizațională

Cultura organizaţională este un factor determinant al funcționalității și performanțelor

firmei.

Cadrul conceptual al culturii organizaționale își are rădăcinile în situațiile sociale, în

antropologie, sociologie, psihologie socială și comportamentul organizației.

Specialiștii din aceste domenii au descris cultura ca fiind o componentă de bază a unei

societăți. Mulți dintre ei văd cultura ca unul dintre aspectele critice ale adaptării organizației și

descriu cultura ca un "sistem ce transmite modele de comportament pentru a conecta

comunitățile umane la cadrul ecologic înconjurător ".

Termenul "cultură" provine din antropologie. El a fost utilizat pentru a reprezenta într-

un, sens foarte larg, elementele fizice și spirituale pe care o anumită colectivitate umană le-a

transmis de la o generație la alta.

In "American Heritage Dictionary" cultura este definită ca fiind "totalitatea credințelor,

valorilor, comportamentelor, instituțiilor și alte rezultate ale gândirii și muncii umane, ce sunt

transmise social în cadrul unei colectivități".

În privința conceptului de cultură organizațională, cu toate dezbaterile și mediatizările

din ultimii ani, nu s-a ajuns încă la o definiție universal recunoscută.

"Webster's New Collegiate Dictionary" definește cultura organizațională că fiind "un

model de integrare a comportamentului uman ce include modalități de gândire, limbaj, acțiune

cât și artefacturi, și care depinde de capacitatea umană cu privire la procesele de învățare și

transmitere a cunoștințelor către generațiile următoare

Ouchi definește cultura organizațională ca "un set de simboluri, ceremonii și mituri ce

comunică credințele și valorile de bază ale organizației membrilor săi".

Peters și Waterman consideră cultura organizațională ca "un set coerent și dominant de

valori împartășite, transmise prin mijloace simbolice precum povești, mituri, legende, sloganuri,

anecdote, povestioare".

Nicolescu Ovidiu apreciază: "cultura organizațională rezidă în ansamblul valorilor,

credințelor, aspirațiilor, așteptărilor și comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare

Page 93: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

93

organizație, care predomină în cadrul său și care îi condiționează direct și indirect funcționalitatea

și performanțele".

Așadar, cultura organizațională reprezintă totalitatea valorilor, simbolurilor,

ritualurilor, ceremoniilor, miturilor, atitudinilor și comportamentelor ce sunt dominante

într-o organizație, sunt transmise generațiilor următoare ca fiind modul normal de a gândi,

simți și acționa și care au o influență determinantă asupra rezultatelor și evoluției acesteia. În ciuda atâtor definiții, se observă că există o serie de trăsături comune:

toate definițiile au în vedere un set de înțelesuri și valori ce aparțin indivizilor din

organizație;

înțelesurile și valorile ce constituie baza culturii organizaționale sunt o sinteza a celor

individuale;

valorile, credințele sunt reflectate în simboluri, atitudini, comportamente și diferite

structuri;

formele de manifestare ale culturii organizaționale influențează semnificativ evoluția

și performanțele organizației.

8.1.2. Cultura și climatul organizațional

Există o serie de dezbateri cu privire la diferențele dintre cele două concepte: sunt

elemente diferite sau se referă la aceleași aspecte, cei doi termeni având doar numele diferit?

Denison consideră că între cele două concepte există doar o diferență din punctul de

vedere al perspectivei din care sunt ele privite decât de substanță.

Asemănările dintre cele două concepte includ:

un context social definit în mod colectiv ce se crează în timp, pe măsură ce organizația se

luptă cu probleme de adaptare externă și integrarea internă;

contextul social apare ca rezultat al interacțiunii dintre indivizii ce formează grupul

respectiv;

natura "multi-etajată" a fiecărui fenomen;

natura globală, holistică a acestora.

Alți specialiști consideră cultura ca fiind influențată de climatul organizațional care, în

schimb, modelează percepțiile individuale și că există o interdependență pronunțată între ele.

O modalitate de sesizare a valorilor organizației se poate realiza și prin intermediul

percepțiilor acelora care au nevoie să identifice și să înțeleagă forța valorilor din propria viață

atât la nivelul profesional, cât și personal.

Acestea se reflectă în climatul organizațional ca parte a culturii organizaționale. Climatul

organizațional este un rezultat al percepțiilor salariaților ce exercită o influență majoră asupra

comportamentului acestora într-o perioadă de timp dată. El reprezinta atât o interpretare

individuală cât și colectivă a culturii firmei, o translatare în termeni opreraționali a implicațiilor

generate de valorile culturale. În climatul organziației se regăsesc multe dintre perspectivele

morale ale salariaților, precum elemente religioase, ideologii sociale, tradiții etc.

Managerii sunt implicați în aceste fenomene organizaționale la fel ca toți ceilalti

salariați. Mai mult decât atât, deoarece ei dețin poziții privilegiate, de putere, ei sunt printre

"actorii" principali ce influențează crearea unui anumit climat organizațional.

Managerii își manifestă și transmit valorile prin intermediul unor canale ce conțin o serie de

filtre. Aceste filtre includ valorile și normele societatii respective, elementele specifice ale culturii

organizaționale, climatul organizațional și personalitatea fiecarui manager. Scopul acestor filtre

este de a permite trecerea doar a elementelor considerate a fi importante pentru supraviețuirea și

dezvoltarea firmei.

Climatul organziațional este strâns legat de modul de manifestare a culturii

organizaționale. Valorile manifestate modelează semnificativ starea de spirit a persoanei,

împreună cu evoluția economică a firmei. Uneori se poate observa că între diferitele categorii

de salariați există o uniformizare a nevoilor.

Page 94: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

94

Procesele de salarizare din cadrul firmei tind să diminueze diferențele de percepție și opinii

asupra fenomenelor organizaționale. Totodată, se manifestă cu putere regulile și normele

organizației, precum și legile societății și normele sociale din contextul respectiv, ca un ghid

pentru atitudinile și comportamentele salariaților.

Cu toate acestea, s-a constat că atunci când managerii au fost solicitați să rezolve

câteva simulări manageriale privind etica în afaceri, aceștia au realizat unele din cele mai mici

scoruri, punând în prim plan performanțele firmei.

Acest lucru este însă diferit de situația în care au fost solicitați să răspundă vis-à-vis de

comportamentul altor manageri de firmă, caz în care preocuparea pentru problemele etice a

arătat un nivel remarcabil mai mare.

Această diversitate a valorilor determină ca reacțiile organizaționale, în același context,

sau a membrilor unei colectivități, să fie diferite și să modeleze într-o manieră specifică

climatul organizațional.

Factorii ce generează diversitatea sunt atât interiori cât și exteriori membrilor organizației.

Printre elementele ce generează diferențierea putem menționa trăsăturile psihologice, percepția

asupra eticii, sex, vârsta, educație, cadrul organzational, cadrul familial etc. Factorii contextuali

determină, de asemenea, modul de manifestare și impactul manifestării personaliății salariaților

asupra climatului organizațional: marimea firmei, relațiile industriale, situația economică, situarea

geografică etc.

8.1.3. Nivelurile culturii organizaționale

Cultura organizațională poate fi analizată pe diferite niveluri, acestea fiind diferențiate

în funcție de gradul de vizibilitate al acestora. Nivelele variază de la acela care prezintă

elemente ușor vizibile și de perceput de către orice persoană și până la acela caracterizat prin

prezumții de bază, ce sunt considerate absolut normale și care doar foarte rar sunt discutate,

datorită credinței că acela este modul natural de a fi, de a se manifesta.

Nivelul 1, de suprafață - este cel al artefacturilor, al simbolurilor, care includ toate

obiectele, procesele pe care o persoana le poate ușor vedea, auzi sau simți atunci când intră în

contact cu o colectivitate nouă.

În categoria artefacturilor pot fi incluse produsele vizibile ale grupului precum arhitectura

clădirilor, a birourilor, mobilierul, diferitele facilități oferite membrilor firmei, limbajul utilizat,

tehnologia și produsele, ținuta vestimentară, modalitățile de adresare, anumite proceduri

organizaționale etc.

Un aspect ce este demn de menționat este acela că, deși acest nivel este ușor de

descoperit, de perceput, nu trebuie să ne grăbim în formularea unor concluzii vis-à-vis de

cultura organizațională a firmei sau a grupului cu care intrăm în contact.

Există specialiști care consideră că se pot formula concluzii importante privind tipul de

cultură organizațională a unei firme, studiind nivelul de suprafață (clădiri, amenajări etc.)

deoarece acestea reflectă valorile fundamentale ale membrilor grupului. Acest lucru este însă

valabil în cazul în care persoana ce intra în contact cu grupul nou, provine dintr-o cultură

asemănătoare ce îi oferă coordonatele principale cu ajutorul cărora poate încadra comunitatea

studiată.

În cele mai multe cazuri însă există tendința de a percepe și interpreta anumite elemente

și procese organizaționale nu prin prisma a ceea ce reprezintă ele pentru firma ci prin prisma

personalității noastre, a cunoștințelor și experiențelor anterioare.

Nivelul 2 - valorile manifestate. Valorile manifestate își au originea în valorile

promovate de fondatori și de liderii firmei. Acestea suferă modificări de-a lungul timpului

dar esența lor rămâne, definind modul de gândire și acțiune ale componenților culturii

respective.

Ele sunt valorile fundamentale care asigură identitatea și stabilitatea morală, psihologică

a tuturor membrilor colectivității.

Page 95: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

95

Adițional, există și un alt tip de valori care pot fi modificate mai ușor, care oferă

posibilitatea firmei de a se adapta la semnalele provenite din mediul intern sau extern al

acesteia.

Multe dintre acestea sunt inițial valori individuale dar care în anumite conjuncturi își

dovedesc viabilitatea și produc rezultatele așteptate de către organizație. Așa se întâmplă frecvent,

în special în situațiile dificile, când apar lideri noi, cu puncte de vedere diferite de cele tradiționale.

Dacă inițiativele se bucură de succes și ei se dovedesc a fi în continuare persoane ce oferă

credibilitate prin deciziile, acțiunile și rezultatele obținute, atunci valorile promovate de către ei

vor fi preluate în timp și internalizate de către tot mai mulți componenți ai firmei.

Nivelul 3 - valorile fundamentale. Aceste valori sunt cele a căror validitate a fost

confirmată cu mult timp în urmă; ele s-au dovedit viabile în majoritatea situațiilor cu care

firma s-a confruntat, ceea ce a determinat acceptarea aproape necondiționată a acestora de

către noii veniți.

Valorile fundamentale sunt cele care, în general, nu sunt supuse discuțiilor, dezbaterilor,

sunt considerate din start ca singurele ce pot exista în mod normal. Acolo unde o anumită valoare

este puternic acceptată, membrii grupului vor considera un comportament bazat pe o valoare

diferită de aceasta ca total inacceptabilă, ca un lucru ce nici măcar nu se poate concepe.

Datorită acestei forțe de convingere, valorile fundamentale și comportamentul bazat pe

acestea sunt extrem de dificil de schimbat.

Cultura organizațională ne oferă anumite puncte de reper, ce ne ajută să interpretăm o paleta

largă de semnale, interne și externe organizației, să ne cream propria hartă mentală și emoțională.

Pe măsură ce un individ și-a dezvoltat un set de valori de bază, el se va simți comfortabil

într-un context în care el va interacționa cu persoane ce posedă modele raționale și emoționale

asemănătoare.

În relațiile cu persoanele ce acționează pe baze diferite, va apărea un sentiment de confuzie

și vulnerabilitate, deoarece semnalele emise și/sau recepționate pot fi interpretate eronat de către

participanții în procesul de comunicare respectiv.

Este posibil să apară astfel un mecanism de apărare la nivel de individ și grup care să

permită accesul în mediul familiar doar a celor ce dovedesc că sunt compatibili cu valorile

fundamentale ale firmei și care să apere grupul de posibilele amenințări din mediu.

8.1.4. Funcțiile culturii organizaționale

Cultura organizațională îndeplinește mai multe funcții în cadrul organizației, de modul în

care ele sunt realizate depinzând într-o manieră semnifictivă funcționalitatea și performanțele

acesteia.

În Figura 8.1. sunt prezentate funcțiile culturii organizaționale.

Cultura organizațională contribuie la dezvoltarea relațiilor firmei cu stakeholderii

acesteia Elementele culturii organizaționale transmit mesaje semnificative atât formale, cât mai

ales informale, cu privire la ceea ce este important pentru organizația respectivă.

Mesajele trimise în interiorul și exteriorul organizației sunt de natură să sprijine sau nu

declarațiile formale ale conducătorilor organizației. În funcție de modul de descifrare, de

maniera în care percep că li se acordă atenția cuvenită și că vor putea să-și atingă propriile

obiective prin colaborarea cu firma respectivă, stakeholderii vor fi interesați în consolidarea

relațiilor cu organizația.

Page 96: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

96

Cultura organizațională realizează interfața dintre cultura națională și cea individuală.

Figura 8.1. Funcțiile culturii organizaționale

Prin cultura individuală înțelegem sistemele de cunoștințe, valori, simboluri, atitudini și

comportamente care definesc personalitatea unui individ și care îi determină deciziile și

acțiunile în relația cu ceilalți componenți ai colectivității în care trăiește.

Membrii organizației adaptează elementele culturii naționale la specificul activităților

desfășurate, cultura organizațională apărând astfel la interfața dintre elementele culturale

individuale și cele predominante la nivel național.

Rezultatul acestei întrepătrunderi oferă posibilitatea firmei de a-și dezvolta propriul model

cultural, dar în același timp să-și poată dezvolta și o "rețea culturală", pe baza unor elemente culturale

comune cu cele ale altor stakeholderi.

Cultura organizațională modelează identitatea individuală și cea de grup.

Prin valorile afișate, prin acțiunile desfășurate, cultura organizațională plasează presiuni

mari asupra unui nou venit în cadrul său, determinând schimbări de anumită profunzime în

modul de percepție, gândire și acțiune ale acestuia.

Pentru a fi acceptat, individul își va "reproiecta" anumite trăsături ale personalității

astfel încât să se integreze cât mai bine în grupul în care dorește să-și desfășoare activitatea.

Cultura organizațională la rândul ei suferă transformări sub influența unor factori de

natură internă sau externă. Ea preia aceste presiuni pe care le propagă ulterior în toată

organizația, astfel încât anumite transformări ce au apărut la nivelul unui anumit grup, a unei

subculturi, încep să-și facă simțită influența și asupra celorlalte subculturi componente.

Cultura organizațională este un determinant major al comportamentului membrilor

unei organizații

În firmele ce au cultură organizațională puternică salariații știu ce se așteaptă de la ei și

care sunt tipurile de decizii și modalitațile de acțiune acceptate. În consecință ei vor avea o

viteză rapidă de acțiune, focalizându-și acțiunile pe realizarea obiectivelor stabilite.

Cultura organizațională asigură sentimentul de apartenență la o colectivitate

Cultura organizaţională contribuie la dezvoltarea relaţiilor firmei cu stakeholderii acestei

a

Cultura

organizaţională

realizează

interfaţa dintre

cultura naţională şi

cea individuală

Cultura

organizaţională

modelează

identitatea

individuală şi cea

de grup

Funcţiile culturii

organizaţionale

Cultura

organizaţională

oferă protecţie

componenţilor săi

Cultura organizaţională asigură sentimentul de apartenenţă la o colectivitate specifică

Cultura

organizaţională este

un determinant

major al

comportamentului

membrilor unei

organizaţii

Page 97: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

97

specifică.

Salariații firmei modelează și sunt modelați de cultura organizațională. Pe măsura trecerii

timpului ei își dezvoltă o multitudine de legături, profesionale și personale, cu mediul în care își

desfașoară activitatea. Treptat, ei ajung să considere organizația ca o a doua casă. Influențele cul-

turale reciproce au fost însușite într-o asemenea măsură încât nici nu mai sunt percepute.

Componenții grupului și le-au însușit ca fiind modul normal de gândire și acțiune în

circumstanțele respective. Cultura organizațională oferă protecție componenților săi. Cultura organizațională asigură un sentiment de stabilitate și siguranță pentru membrii

săi. Rolul său este cu atât mai important cu cât viteza schimbărilor este mai mare, iar mediul

de afaceri înregistrează o dinamică tot mai accentuată. Oportunitățile și amenințările mediului

sunt factori ce obligă la numeroase transformări organizaționale. Acestea intră însă în

contradicție cu nevoia, cu dorința de stabilitate a naturii umane.

In consecință cultura organizațională este aceea care are forța de a oferi "siguranță

psihologică" componenților săi, oferindu-le un cadru familiar în care să-și manifeste

personalitatea.

Cultura organizațională preia presiunile exterioare pe care le prelucrează în mod subtil

și le transmite membrilor organizației. Aceștia pot considera cultura organizațională ca fiind

de multe ori, asemenea unui "zid de apărare" ce le oferă protecție, dar și posibilități de a acți-

ona în condiții de comfort și siguranță.

8.2. Cultura managerială

8.2.1. Definirea și conținutul culturii manageriale

Într-o cultură organizațională puternică, majoritatea managerilor împărtășesc un set comun

de credințe, valori, comportamente cu privire la modul în care trebuie direcționată afacerea

respectivă. Noii angajați intră în contact cu acest set cultural și îl adoptă atât ca urmare a

manifestării lor formale, cât și informale.

Prin poziția, statutul pe care îl au managerii în ierarhia organizației, modelează

semnificativ atitudinile, deciziile și comportamentele subordonaților. Apare astfel o cultură

managerială, ca parte integrantă a culturii organizaționale, asupra căreia poate exercita o

influență pozitivă sau chiar negativă uneori.

Firmele ce beneficiază de o cultură managerială puternică, bine conturată, care îi

individualizează acțiunile și evoluția în mediul de afaceri, sunt considerate a fi companii cu un

anumit "stil" (exemplu: Coca Cola, Johnson & Johnson, Philips etc.).

Adesea, valorile manageriale, îndeosebi ale top-managerilor, cu un impact remarcabil asupra

evoluției firmei, sunt favorizate, oficializate în misiunea firmei, în diferite comandamente sau

declarații care sunt comunicate și afișate în întreaga organizație, pentru a se da un nou imbold, o

nouă direcționare a eforturilor tuturor angajaților.

Maniera în care cultura managerială influențează performanțele unei firme poate iI

explicată în mai multe moduri:

asigură direcționarea eforturilor către un obiectiv sau set de obiective precizat(e);

dezvoltă o motivație puternică pentru salariați în obținerea rezultatelor așteptate;

furnizează o structură și un sistem de mecanisme care coordonează eforturile

angajaților fără a fi nevoie de un set de proceduri sau sisteme formale.

Nicolescu și Verboncu definesc cultura managerială ca fiind "sistemul de valori, credințe,

aspirații, așteptări și comportamente ale managerilor dintr-o organizație care se reflectă în tipurile

și stilurile de management practicate în cadrul organizației, marcând sensibil conținutul culturii

organizaționale a fiecarei firme și performanțele sale".

Prin cultură managerială înțelegem, așadar, totalitatea credințelor, valorilor,

simbolurilor, atitudinilor și comportamentelor managerilor dintr-o organizație, care se

reflectă în deciziile și acțiunile pe care aceștia le adoptă și aplică pentru asigurarea unei

Page 98: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

98

dezvoltări competitive a firmei.

Cultura managerială este mai bine înțeleasă și exercită un rol major în cultura

organizațională, în special atunci când managerii conștientizează rolul pe care ei îl au în

firmă, nu numai la nivel formal ci și informal și, în consecință, sunt dispuși să afecteze o parte

apreciabilă din timpul lor pentru comunicarea și pregătirea salariaților în ceea ce privește

filosofia managerială și setul de valori de bază al firmei.

O modalitate larg răspandită pentru a promova astfel de concepte este aceea ca, în

diferitele situații informaționale (rapoarte, sinteze etc.) să fie publicate pe lângă misiunea

firmei și declarații precum că "realizările sunt datorate și valorilor, atitudinilor și

comportamentelor salariaților în consonanță cu cultura organizațională a firmei",

"comunicarea deschisă și spiritul de echipă au făcut posibile rezultatele acestea" etc.

Strâns legată de această modalitate se mai poate apela și la o serie de ritualuri, de

ceremonii, (precum participarea la acțiuni de socializare) care să ofere sentimentul

apartenenței la un anumit grup.

8.2.2. Adaptarea culturii manageriale la cerințele organizației

Între cultura managerială și rezultatele unei firme există o influență reciprocă. Există

situații în care o cultură managerială puternică conduce la obținerea unor performanțe

notabile, cât și reciproca, în care obținerea unor rezultate economice bune consolidează

credibilitatea managerilor și promovează adecvat valorile manifestate ale acestora.

Nu întotdeauna însă cultura organizațională joacă un rol pozitiv în evoluția unei

companii. Există momente în care cultura organizațională exercită o presiune foare mare și o

rezistență remarcabilă la schimbare, chiar dacă condițiile externe și interne ale firmei solicită

modificarea modului tradițional de desfășurare a activităților.

O cultură managerială și organizațională puternică, ale cărei inerție și putere de

influențare își pun amprenta negativ asupra unei orientări mai rapide și profunde către piață,

cu focalizare pe climat, în contradicție cu cerințele mediului de afaceri în care evoluează,

poate fi considerată una dintre problemele importante cu care se confruntă un număr mare de

firme.

În cele mai multe cazuri, atunci când în mediul de afaceri intervin schimbări

semnificative la care firma trebuie să răspundă adecvat, dar cultura managerială nu le percepe

sau nu le ia în considerare pentru a acționa în consecință; rezultatul este unul singur: declinul

performanțelor obținute.

Culturile manageriale neadaptive sunt culturile ce sunt orientate cu predilecție către

interiorul firmei, către stabilirea de proceduri și reguli foarte rigide, fără a acorda decât o mică

atenție cerințelor pieței.

Culturile manageriale neadaptive sunt considerate a fi birocratice, cu manageri ce au în

special o atitudine reactivă, manifestă aversiune față de risc și nu sunt foarte creativi. Informațiile

circulă greoi prin organizație, se accentuează elementele formale, controlul este foarte strâns, ceea

ce diminuează motivarea și implicarea salariaților.

În opoziție eu acestea se manifestă culturile adaptive. Focalizarea în cadrul culturilor

adaptive se realizează asupra situației prezente și viitoare a mediului de afaceri în care

evoluează firma. Plecând de la aceste considerente, managerii structurează activitățile firmei,

care sunt orientate spre realizarea unor obiective bine precizate în strategiile și politicile

firmei.

Culturile adaptive sprijină asumarea de riscuri la diferite niveluri ierarhice,

favorizează apariția unor relații de încredere între membrii organizației și îi stimulează să aibă

o atitudine pro-activă. Managerii colaborează bine unii cu alții pentru identificarea

problemelor și implementarea unor soluții viabile; ei consideră că împreună pot să depășească

orice dificultate cu care se poate confrunta organizația. Există o deschidere mare către

schimbare și inovare, este încurajată manifestarea inițiativei individuale și colective.

Page 99: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

99

În multe cazuri, atunci când se încearcă să se descrie modul în care o cultură a influențat

obținerea unor rezultate bune, se utilizează expresii precum: leadership, spirit de inițiativă,

asumarea riscurilor, discuții deschise, inovare și flexibilitate.

Când se prezintă o situație negativă, se utilizează expresii precum: birocrație,

conservatorism; orientare pe termen scurt, egoism, rigiditate etc.

În firmele ce au culturi adaptive, managerii, prin diferite mecanisme, inițiază schimbări în

strategii și politici, ori de câte ori este necesar, pentru a satisface interesul clienților, acționarilor,

angajaților și altor stakeholderi reprezentativi. In schimb, în culturile mai puțin adaptive, mana-

gerii se comportă foarte prudent, dezvoltă o serie de politici organizaționale de natură să-i

promoveze, să le aduca lor avantaje personale sau unor persoane sau grupuri bine

individualizate.

Diferentele între culturile de tip adaptiv și cele de tip neadaptiv sunt evidențiate și în

tabelul nr. 8.1.

Tabelul nr. 8.1. Cultură adaptivă vs cultură neadaptivă

Culturi adaptive Culturi neadaptive

Valori de

bază

Majoritatea manage-rilor sunt

preocupați de clienți, acționari,

salariați, cât și de alți stakeholderi.

Ei apreciază, de asemenea,

oamenii și procesele ce pot realiza

schimbări necesare în organizație

Majoritatea manage- rilor sunt

preocupați doar de ei, de un grup

restrâns de muncă din care ei fac

parte, sau de

un anumit produs (tehnologie)

asociat cu grupul de muncă.

Ei apreciază situațiile lipsite de

risc în dauna inițiativei salariaților.

Comportament obișnuit Managerii acordă mare atenție

stakeholderilor, în special clienților

și inițiază schimbări atunci când

trebuie să le apere interesele, chiar

dacă aceasta implică și anumite

riscuri.

Managerii tind să

aibă un comportament aproape izolat

și birocratic. Drept urmare, ei nu-și

schimbă strategiile repede pentru a se

adapta sau a profita adecvat de

schimbările din mediul de afaceri.

8.2.3. Valorile manageriale

Interesul pentru valorile, atitudinile, comportamentele managerilor a fost dintotdeauna

unul dintre punctele de interes major, atât pentru teoreticienii, cât și practicienii din domeniul

managementului.

Managerii de vârf sunt cei care reușesc să modeleze cultura managerială și cultura

organizațională a unei firme pe baza unor viziuni, a unor valori personale ce sunt transmise,

implementate ulterior în cadrul fmnei.

Valorile personale ale managerilor influențează percepția, deciziile și comportamentele

acestora, determinând un impact major asupra activităților firmei. Procesele din cadrul firmei,

de natură economică, managerială, tehnologică, sunt în cele din urmă procese sociale ce

determină interacțiunea mai multor persoane, grupuri și care, în final, generează efecte sociale

și nu numai economice sau tehnologice.

Unele dintre valorile importante ale top-managerilor privind organizația vizează

elemente ca: eficacitate și eficiență organizațională, productivitatea muncii, climat destins și

stimulativ, imagine organizațională atractivă etc. Alte valori ce nu cu mult timp în urmă erau

considerate și se regăseau pe locurile ultime în ierarhia managementului, precum rolul firmei

în comunitate, gradul său de implicare în activitățile publice etc., au început să fie reevaluate

și să se situeze pe poziții mai înalte.

Ierarhizarea valorilor manageriale este relevată și de atitudinile și comportamentele

acestora față de celelalte persoane din interiorul și exteriorul organizației.

Merită menționate și schimbările de esență cu privire la viziunea managerilor asupra a

Page 100: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

100

ceea ce devine important pentru organizație, ca și modificările de atitudine și comportament

ale managerilor, în primul rând, dar și a executanților, modificări necesare pentru a face

posibilă o valorificare a oportunităților oferite de mediul de afaceri și de minimizare a

amenințărilor, venite din cadrul acestuia.

În tabelul nr. 8.2. prezentăm diferențele majore între abordarea managerială clasică și

cea modernă cu privire la elementele importante pentru o firmă

Tabelul nr. 8.2. Diferențe de abordare între viziunea managerială clasică și cea

modernă

Nr.

crt.

Abordare managerială

clasică

Abordare managerială

modernă

0 1 2

1. Profitul este prima prioritate Satisfacția clientului este

prima prioritate

2 Activele sunt reprezentate

elementele fizice

Oamenii sunt activele

3 Persoanele de concepție, de

gândire sunt diferite de

executanți

Executanții și persoanele

de concepție sunt aceleasi

4 Producția de masă Producția suplă

5 Marketing separat pentru

clienți și furnizori

Marketing integrat, pe bază

de parteneriat cu clienții și

furnizorii

6 Organizațiile sunt controlate

ierarhii și compartimente

funcționale separate

Organizațiile se bazeaza pe

lucrul în echipă și pe

echipe multidisciplinare

7 Măsurarea performanțelor se

face predominant în viziunea

controlului, cu dominația

elementelor financiare

Măsurărea performantelor

se face în scopul

perfecționării activității, se

apelează la un evantai mai

larg de indicatori

Valorile pot părea puțin abstracte în cadrul organizațiilor. Valorile pot fi implicite sau

explicite în cadrul unei organizații. Contextul în care managerii își desfășoară activitatea

zilnică este presărat de valori și norme comportamentale dintre cele mai diverse.

Mintzberg Henry, în explicarea faptului "de ce organizațiile au nevoie de manageri"

făcea următoarele referiri cu privire la valorile și activitatea managerilor:

Principalul scop al unui manager este să se asigure că organizația sa servește

interesul său de bază - producerea de bunuri și servicii specifice și obținerea de profit prin

valorificarea acestora .

Managerul trebuie să proiecteze și să mențină stabilitatea operațiilor organizației.

Managerul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru elaborarea strategiei și,

prin aceasta, să permită adaptarea permanentă a firmei la mediul de afaceri, aflat în

schimbare.

Managerul trebuie să se asigure că organizația servește scopurile acelor persoane care

o controlează. El trebuie să acționeze ca un focalizator pentru valorile organizației. Stakeholderii

exercită presiuni asupra sa pentru ca organizația să le satisfacă interesele. Managerul trebuie să

interpreteze valorile fiecărui stakeholder, să le combine, pentru a vedea care este sistemul de forțe,

să-și informeze subordonații asupra priorităților organizației și să-i ghideze prin deciziile adoptate

și aplicate.

Managerul trebuie să acționeze ca o legătură informațională cheie între organizație

și mediul său.

Page 101: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

101

8.2.4. Funcțiile culturii manageriale

Principalele funcții pe care le îndeplinește cultura mangerială într-o firmă, se regăsesc în

Figura 8.2.

Figura .8.2. Funcțiile culturii manageriale

Cultura managerială este un factor motivațional puternic pentru obținerea de

performanțe.

Culturile manageriale cuprind nevoile și aspirațiile personalului de conducere dintr-o

firmă și reflectă personalitatea fondatorilor sau a liderilor puternici, influențând substanțial

deciziile și acțiunile managerilor de pe diferitele nivele ierarhice. Ele determină ca, în

procesul de formare, modelare a culturii organizaționale, managerii să descopere o sursă

puternică de motivare ca "actori" ce contribuie la realizarea acesteia. Managerii pot contribui

la stabilirea unor norme și standarde, în conformitate cu valorile lor față de care să fie evaluați

și motivați, atât ei cât și colegii lor.

Multe culturi reprezintă un mediu propice pentru stimularea managerilor și pentru

recunoașterea performanțelor acestora. În firmele performante, a fi un manger, se reflectă evident

în imaginea pe care acesta o proiectează asupra acelora cu care vine în contact, fie din interiorul

sau exteriorul firmei.

Rezultatele obținute de predecesori sau de colegii din echipa managerială, precum și

standardele informale stabilite în firmă, impun o anumită prestație managerilor, o permanentă

dovedire a statutului câștigat de a fi în echipa de manageri a firmei, lucru ce le marchează

major abordările și comportamentul în relațiile cu ceilalți.

Cultura managerială oferă viziune și apartenență la o categorie socială aparte pentru

manageri.

Fără o cultură a cărei elemente să fie împărtășite de către majoritatea managerilor, care

să acționeze în spiritul acesteia pentru progresul firmei, ar fi dificil pentru o organizație să se

bucure de succes.

Cultura managerială este un factor motivaţional puternic pentru obţinerea de performanţe

Cultura managerială

oferă viziune şi apartenenţă

pentru manageri

Cultura managerială reprezintă un factor important în promovarea schimbărilor organizaţionale

Funcţiile culturii

manageriale

Cultura managerială contribuie la obţinerea efectului de sinergie în firmă

Cultura managerială realizează „controlul cultural” al evoluţiei firmei

Cultura managerială asigură o armonizare a valorilor în cadrul organizaţiei

Cultura manage-rială este un determinant major în obţinerea avantajului competitiv

Cultura mana-gerială favorizează procesul de învăţare organizaţională

Page 102: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

102

O companie își poate menține identitatea și continuitatea atâta timp cât credințele, valorile

sale fundamentale sunt împărtășite, declarate și transpuse în practică, atâta timp cât ele provin

din interiorul său, sunt distincte și persistente în ciuda unor presiuni externe sau interne

acesteia.

În firmele competitive, managerii sunt conștienți că statutul lor are la bază

performanțele obținute, și faptul că au fost promovați și acceptați în poziții de conducere este

de natură să-i sporească prestigiul de care se bucură în organizație, dar în același timp să fie

conștienți și de cerințele și responsabilitățile suplimentare ce le revin.

Cultura managerială reprezintă un factor important în promovarea schimbărilor

organizaționale.

Organizațiile se confruntă cu numeroase presiuni de ordin intern și extern ce determină

la un moment dat apariția nevoii de schimbare pentru ca firma să supraviețuiască și să se

dezvolte.

Istoria firmei, valorile manageriale, atitudinea față de procesele de schimbare conturate de-a

lungul timpului, sunt câteva dintre elementele ce le condiționează deciziile și acțiunile

managerilor.

Gradul de risc asumat, profunzimea schimbărilor introduse, depind în mare măsură de

tradiția pe care firma o are în astfel de procese. Acolo unde aversiunea față de risc este mare,

managerii vor fi obligați să adopte decizii care să nu pericliteze evoluția firmei, chiar dacă lucrul

acesta presupune o stagnare sau un progres foarte lent.

În culturile manageriale unde este încurajat spiritul de inițiativă, iar eroi sunt managerii

ce își asumă riscuri și obțin performante deosebite, acțiunile conducătorilor de vârf sunt mult

mai puternice și îndrăznețe, statutul fiind proporțional cu performanțele realizate.

Cultura managerială favorizeaza procesul de învățare organizațională.

În prezent organizațiile se bazează tot mai mult în evoluția lor pe cantitatea și calitatea

informațiilor vehiculate pe plan intern și extern. Mai mult, se consideră că asistăm acum la o

trecere de la societatea bazată pe informații la societatea bazată pe cunoștințe.

În aceste condiții gradul de deschidere al managerilor este de natură să favorizeze obținerea

și diseminarea de informații în mediul organizațional, cât și vehicularea informațiilor între

organizație și mediul extern.

Cultura managerială își pune amprenta și asupra atitudinii pe care managerii o au față de

procesul de pregătire și perfecționare a angajaților.

Aceștia au astfel posibilitatea să-și realizeze sarcinile la un nivel superior. Prin

amplificarea accesului la informații a salariaților sunt favorizate procesele de învățare

organizațională și inovare în toate domeniile de activitate.

Cultura managerială asigură o armonizare a valorilor în cadrul organizației.

Cultura organizațională acționează în direcția asigurării unui echilibru dinamic între

valorile organizației și valorile membrilor săi. Fluxurile de personal la toate nivelele

organizației determină pătrunderea în cadrul acesteia atât a unor valori, norme, cu efect pozitiv și

negativ asupra activităților acesteia. De aceea, cultura managerială se comportă și ca un filtru ce

încearcă să rețina doar elementele ce adaugă valoare organizației.

Mai mult, ea trebuie să găseasca echilibrul între stabilitate și turbulență, între

continuitate și schimbare, păstrând anumite elemente de esență și schimbând altele, ce nu mai

corespund realităților organizației.

Cultura managerială realizeaza "controlul cultural" al evoluției firmei

Un aspect ce a determinat interesul și mai mare al cercetătorilor și practicienilor în

domeniul managementului este acela al realizării funcției de control prin intermediul culturii

organizaționale. Acesta este un control ce poate fi considerat de natură ideologică, îndreptată

atât către mintea cât și emoțiile salariaților.

Controlul cultural operează la mai multe nivele, ce variază de la cele cognitive,

aspectele etice (norme, valori, ideologii) la cele estetice și emoționale (mândrie, loialitate,

atașament).

Page 103: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

103

Din această perspectivă, cultura organizațională este considerată a fi unul dintre

principalele mijloace de creare a unei ordini sociale în organizație. Prin intermediul acesteia,

se asigură nu numai un anumit comportament al membrilor colectivității, ci și un mod specific

de gândire și chiar de manifestare a emoțiilor acestora în interiorul și exteriorul organizației.

Cultura descurajează, chiar reprimă acele manifestări ce nu sunt în consonanță cu

crezurile pe care ea le promovează.

Controlul cultural este semnificativ și în situațiile în care un anumit context, anumite

relații, procese sunt ambigui, credințele, valorile și atitudinile manifest ale culturii

organizaționale având un rol de reglare a acestor mecanisme.

Cultura managerială contribuie la obținerea efectului de sinergie în firmă.

Aceasta se referă la faptul că în cultura managerială înmănunchează un set de credințe,

valori, atitudini, norme de comportamente etc. pe care le pune mai bine în valoare printr-un

efect sinergetic. Prin modul în care ea armonizează o diversitate mare de valori, atitudini și

comportamente ea reușește să le amplifice potențialul, care să fie direcționat către atingerea

obiectivelor propuse în strategiile și politicile firmei. Ca urmare, gradul său de influențare este

foarte mare și este nevoie de stimulenți foarte puternici pentru ca elementele sale de bază să

poată fi modificate.

Cultura managerială este un determinant major în obținerea avantajului

competitiv.

Una dintre cele mai vehiculate idei cu privire la cultura organizațională este aceea că o

cultură organizațională puternică poate reprezenta o sursă majoră pentru avantajul competitiv

al acesteia.

O prezumție din ce în ce mai des întâlnită la managerii diferitelor firme este aceea că

există o relație directă și pozitivă între o cultură organizațională puternică și performanțele

firmei, văzute din punct de vedere al profitului, productivității și creativității. Acest fapt a

determinat numeroase companii să inițieze programe de "remodelare a culturii organizaționale",

"dezvoltare a culturii organizaționale", "revoluții culturale" etc.

Culturile organizaționale au nevoie de lideri care să le ajute să progreseze, să se

dezvolte.

Cultura organizaționala acționează și ca un sistem de referință, ce stabilește cine este în

interiorul său și cine în afară.

Caracteristicile culturii organizaționale sunt relevate de o multitudine de elemente

organizaționale, de la strategia firmei la atributele individuale, ritualurile și ceremoniile din

firmă.

Există o serie de factori ce își pun amprenta asupra evoluției culturii organizaționale, a

leadershipului necesar pentru modelarea acesteia:

schimbări în caracteristicile forței de muncă - aceasta devine mai în vârstă, mai

educată, mai diversă, cu o implicare mai mare a femeilor etc.

etica muncii - este o componentă tot mai dezbătută în cadrul firmelor, accentuându-

se necesitatea existenței unui ghid de comportament etic la locul de muncă;

dezvoltarea tehnologiei informaționale, a comunicațiilor;

introducerea pe scară largă a calculatorului, ceea ce conduce la o anumită izolare a

forței de muncă;

internaționalizarea activităților pentru o mare parte a firmelor; globalizarea piețelor.

Cultura organizațională îi ajută pe membrii săi să perceapă și să înțeleagă anumite

evenimente, fenomene, situații organizaționale și să-i determine să acționeze în anumite

modalități, ce sunt acceptate de către grup. Pentru a modela cultura organizațională, managerii

utilizează o gamă diversă de mecanisme, intenționate să dezvolte un spirit de unitate și

distinctivitate a grupului de ceilalți. Ei își comunică viziunea, valorile pe care doresc să le

consolideze în firmă prin misiunea firmei, obiectivele acesteia, diferite modalități de acțiune,

modul de construire, sistemul motivațional, proceduri specifice de recrutare, selecție, angajare

și integrare a persoanelor etc.

Page 104: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

104

CAPITOLUL 9

MANAGEMENTUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

Economia românească, a funcționat timp de patru decenii pe baza mecanismului de

comandă, care presupune realizarea raporturilor între cerere și ofertă în mod centralizat și

obligatoriu prin intermediul planului.

Acest mecanism limita proprietatea particulară, opțiunile unităților economice erau

înlocuite cu comenzi transmise ierarhic, distrugea inițiativa.

9.1. Necesitatea restructurării economiei naționale

Structura economiei românești actuale este marcată de serioase dezechilibre.

Starea generală a economiei se caracterizează printr-o eficiență scăzută și chiar lipsă de

eficiență, relevate de nivelul redus al productivității, costuri de producție ridicate, calitatea

slabă a multor produse și servicii, de existența unui număr mare de întreprinderi și produse

nerentabile, ca și printr-un grad scăzut de competitivitate pe piața mondială.

Depășirea acestei situații, nu se putea înfăptui decât prin trecerea treptată la economia

de piață, proces complex ce presupunea reașezarea și reconstrucția mecanismului de

funcționare a economiei naționale.

Referitor la ritmul trecerii la economia de piață au fost preconizate două abordări: treptată

și bruscă sau "șoc".

Pentru trecerea treptată la economia de piață, au pledată în principal trei argumente:

- asigurărea posibilității de a pregăti și proiecta configurația și funcționalitatea noului

sistem;

- oferirea timpului necesar subiecților economici pentru a începe schimbarea mentalității și

însușirea cunoștințelor și deprinderilor economice specifice economiei de piață;

- preîntâmpinarea haosului ce poate apare când treci la schimbarea unui sistem social, fără a

asigura anumite premize economice, politice și sociale.

În favoarea implementării bruște, tip "șoc" a economiei de piață, au fost aduse două

atu-uri majore: evitarea menținerii esenței sistemului economic precedent sub forme noi;

obținerea mai rapidă de rezultate superioare, atât la nivel de întreprindere cât și de economie

națională.

Pentru introducerea bruscă a noului sistem economic de piață, era necesar ca acesta să

fie conceput mai întâi, să fie proiectat la nivel de detaliu, ceea ce din nefericire nu a fost cazul

țării noastre.

Ținând cont de elementele prezentate specialiști recunoscuți au apreciat că pentru

România se impunea trecerea treptată la economia de piață, dar în ritm accelerat, astfel încât

să se reunească, în cât mai mare măsură avantajele fiecăreia din cele două abordări.

Perioada de trecere la economia de piață trebuia să fie cât mai scurtă evitând

compromiterea ideii, scurtând intervalul "exploziv" din punct de vedere social și obținând mai

rapid primele rezultate economice superioare cu toate avantajele politice și sociale pe planul

stabilității și construcției unei societăți democratice și prospere.

Reașezarea economiei înseamnă restructurarea proprietății astfel încât să asigure

manifestarea în viața reală a dreptului de proprietate privat, atât individual cât și de grup, și de

stat în condițiile pluralismului politic. Experiența a numeroase țări dezvoltate a dovedit că în

practica coexistența mai multor forme de proprietate este pe deplin compatibilă cu spiritul

întreprinzător al agenților economici.

Restructurarea economiei naționale, este un proces amplu și de durată, de stabilire și

înfăptuire a măsurilor de eficientizare și rentabilizare a activității economice, prin mecanisme

care să dezvolte inițiativa agenților economici în condițiile utilizării pârghiilor economice:

preț, profit, dobândă, cost, salariu, etc.

Page 105: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

105

Principiile care au stat la baza restructurării economiei naționale au fost:

- înlăturarea monopolului proprietății de stat și introdu-cerea pluralismului formelor de

proprietate;

- reglarea prin piață în condiții de concurență a succesului, falimetului, a raportului

cerere-ofertă;

- autonomia reală a agenților economici;

- descentralizarea conducerii vieții economice și sociale;

- asigurarea unui sistem de protecție socială;

- eliminarea din câmpul activității economice a unităților nerentabilizabile și menținerea

celor ce dovedesc competitivitate pe piață.

Procesul general de restructurare economică s-a înfăptuit după programe, având drept

componentă principală privatizarea. Cadrul juridic și legislativ aflat la baza reașezării

economiei românești a fost deschis în principal prin legea nr. 15/1990 privind reorganizarea

unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și prin legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale.

Completarea acestui cadru a continuat și continuă cu alte acte normative. Cadrul legislativ

adoptat a permis trecerea la constituirea, organizarea și funcționarea diverșilor agenți

economici.

Un loc distinct în rândul acestora ocupă regiile autonome și societățile comerciale.

9.2. Regiile autonome și societățile comerciale

După 1989 am asistat la un amplu proces de transformare a unităților economice de stat,

ce reprezentau cvasitotalitatea unităților economice în condițiile economiei supercentralizate, în

regii autonome și societăți comerciale cu capital majoritar de stat supuse ulterior privatizării.

9.2.1. Regiile autonome

Regiile autonome se organizează și funcționează în ramurile strategice ale economiei

naționale, sunt persoane juridice și func-ționează pe bază de gestiune economică și autonomie

financiară.

Înființarea regiilor autonome, de interes național, se face prin hotărârea guvernului, iar a

celor de interes local prin hotărâri ale organelor județene și municipale ale administrației de

stat.

În structura regiilor autonome pot intra fabrici, ateliere, servicii sau alte subunități

necesare realizării obiectului lor de activitate.

Acestea se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului de

organizare și funcționare a regiei autonome elaborat de Consiliul de Administrație și aprobat de

organul care a înființat regia respectivă.

Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său pe care le folosește și

dispune în mod autonom în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Din

activitatea sa regia autonomă trebuie să acopere toate cheltuielile inclusiv dobânzile,

amortizarea investițiilor, rambursarea creditelor și să obțină profit.

Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia autonomă constituie fondul

de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-

culturale și sportive, ori de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și

pentru cointeresarea prin premierea acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și

securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea din venituri, rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților

menționate, reprezintă profitul net al regiei. Din acesta 5% se utilizează pentru constituirea

unui fond de participare a angajaților la profit, iar restul se varsă după caz, la bugetul statului

sau al organului administrației locale.

Page 106: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

106

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenții de la

bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcție de subordonare, ori pot contracta credite

bancare. Subvențiile pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

Regia autonomă hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit

obiectului său de activitate, și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații

de la bugetul statului, ori după caz, de la bugetele locale.

Regia autonomă întocmește anual: buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de

profit și pierderi.

Conducerea regiei autonome revine Consiliului de Administrație compus din 3-7

persoane din care una este directorul general sau directorul regiei. Consiliul de Administrație se

numește prin ordin al ministrului de resort sau după caz prin decizia conducătorului

administrației teritoriale locale.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său

regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea

regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe.

Legea face unele precizări privind Consiliul de Administrație al regiilor autonome.

Între acestea se înscriu:

- membrii Consiliului de Administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar

jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani;

- nu pot face parte din mai mult de două Consilii de Administrație sau participa la

societățile comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri

sau are interese contrare.

- membrii Consiliului de Administrație din afară își păstrează calitatea de angajați la

instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând

din această calitate;

- sunt plătiți cu o indemnizație pentru activitatea desfășurată în această calitate;

- Consiliul de Administrație poate propune organului care l-a numit înlocuirea unui membru

necorespunzător.

Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director

numit de Consiliul de Administrație cu avizul ministerului de resort, sau după caz, al

conducătorului administrației locale de stat.

9.2.2. Societățile comerciale

Unitățile economice de stat cu excepția celor care se constituie ca regii autonome, se

constituie ca societăți comerciale.

Constituirea societăților comerciale are loc în aceleași condiții ca și pentru regiile

autonome, hotărâre de guvern sau a autorității administrației locale. Prin actul de înființare se

aprobă statutul societății și se vor stabili:

- forma juridică, obiectul de activitate, denumirea și sediul principal al societății;

- capitalul social subscris, structura și modalitatea de constituire a acestuia;

- modalitatea de preluare a activului și pasivului unității economice de stat care se

constituie în societate comercială.

Inițial capitalul social al societăților comerciale a fost deținut integral de statul român

sub formă de acțiuni sau părți sociale în raport cu forma juridică a societății și a fost vărsat

în întregime la data constituirii societății. Situația menționată se va menține până la

transferul total sau parțial al acțiunilor sau părților sociale către terțe părți din sectorul

public sau privat din țară sau străinătate în conformitate cu legislația specială. În vederea

pregătirii, organizării și coordonării activității de transfer a acțiunilor sau părților sociale s-a

constituit Agenția Națională pentru Privatizare.

Societățile comercale au transmis Agenției Naționale pentru Privatizare un titlu de valoare

egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit.

Page 107: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

107

Această parte de capital a revenit cetățenilor români cu vârsta de peste 18 ani sub forma

certificatelor de proprietate și cupoanelor nominative.

Formele de constituire a societăților comerciale sunt următoarele:

- societate în nume colectiv;

- societate în comandită simplă;

- societate în comandită pe acțiuni;

- societate pe acțiuni;

- societate cu răspundere limitată.

Deosebirile dintre ele constau în modul de constituire și funcționare, a răspunderilor și

obligațiilor ce le revin membrilor lor. Acestea sunt reglementate prin prevederile titlului II,

cap.I, II și III din Legea nr. 31/1990.

Cele mai răspândite societăți comerciale, în actualele condiții ale economiei noastre sunt

societățile pe acțiuni.

În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate,

care pot fi nominative sau la purtător. Pentru a acorda posesorilor drepturilor egale, valoarea

acțiunilor este egală. Orice acțiune dă dreptul la un vot în adunările societății. Contractul de

societate sau statutul poate limita numărul voturilor aparținând acționarilor care posedă mai

mult de o acțiune.

9.3. Conducerea societăților comerciale

Exercitarea conducerii societăților comerciale este asigurată de către:

Adunarea Generală a Acționarilor;

Consiliul de Administrație;

Directorul general sau Managerul societății, ori Administratorul societății

9.3.1. Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide

asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Între atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor menționăm:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și

normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, le stabilește

remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege Directorul General sau Directorul, îl descarcă de activitate și-l revocă;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor Consiliului de Adsministrație,

Directorului General, al membrilor Comitetului de Direcție și a persoanelor

angajate în funcție de studii, munca prestată, cu respectarea limitei minime de

salarizare prevăzută de lege;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul în

curs;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după

analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori,

aprobă repartizarea beneficiului;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv

al celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor

bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, aprobă orice fel de credit

financiar acordat de societate;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desfințarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea

numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

Page 108: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

108

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum și la

transformarea formei juridice a societății;

k) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele

societății cu privire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională,

nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație,

Directorului General precum și a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

m) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Adunarea Generală a Acționarilor își desfășoară activitatea în adunări generale care

pot fi ordinare sau extraordinare.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an în cel mult trei luni de la

încheierea exercițiului economic-financiar, pentru examinarea bilanțului, a contului de beneficii

și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe

anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel

puțin 1/3 din capitalul social, la cererea Comisiei de Cenzori, precum și în cazul în care

capitalul social s-a diminuat mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor

doi ani de la înființarea societății.

Convocarea se face de administratori cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită și va fi

publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele locale de largă circulație sau din cea mai

apropiată localitate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea

de zi, cu precizarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor

adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea

va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din

aceeași localitate.

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil dacă la prima convocare acționarii

prezenți sau reprezentanții dețin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate de acționarii

care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă din contractul

de societate sau statut nu se prevede o majoritate mai mare. Dacă adunarea nu poate lucra din

cauza neîmplinirii condițiilor amintite, se va întruni la o a doua convocare putând să

delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi, oricare ar fi partea de capital reprezen-

tată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil dacă la prima convocare

acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar hotărârea luată

cu votul unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 1/2 din capitalul social.

La convocările următoare pot fi ținute Adunări generale extraordinare dacă acționarii

prezenți reprezintă 1/2 din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu votul unui număr de

acționari care reprezintă cel puțin 1/3 din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de

Administrație, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se

dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și

reprezentanții salariaților.

Exercitatrea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau

Page 109: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

109

reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a

cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea

administratorilor.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau

nereprezentați.

În perioada în care statul a fost acționar unic, atribuțiile Adunării Generale a

Acționarilor erau exercitate de Consiliul Împuterniciților Mandatați să reprezinte interesele

Statului (CIMS) alcătuit și numit potrivit legii. Consiliul Împuterniciților Mandatați ai Statului

și-a desfășurat activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare

aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul Împuterniciților Mandatați ai Statului s-a desființat de drept la data la care s-a

ținut ședința de constituire a Adunării Generale a Acționarilor sau atribuțiile sale au fost

preluate de către F.P.S și F.P.P.

9.3.2. Consiliul de Administrație

Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administrație compus din

3-7 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor sau de organismele ce se

substituie acesteia, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru încă un

mandat.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a

Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant, persoană indicată de

același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul

administrator pe locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului

predecesorului său.

Membrii Consiliului de Administrație își pierd această calitate în următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care au fost numiți;

b) revocarea (care poate fi dispusă și la cererea membrilor Consiliului);

c) incompatibilitatea determinată potrivit legii și statutului.

Incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație sunt persoanele

care, potivit legii, au fost condamnate pentru gestiuni frauduloase, abuz de încredere, fals, uz de

fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu,

trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile

comerciale.

d) interzicerea judecătorească;

e) moartea;

f) lichidarea societății comerciale, caz în care își păstrează calitatea până la data numirii

lichidatorilor.

Consiliului de Administrație este condus de un președinte care este și Directorul

societății comerciale. Componența Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor

acestuia se stabilesc de Adunarea Generală a Acționarilor. La prima ședință, Consiliului de

Administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliului de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este nevoie, la

convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de

președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele

numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Pentru valabilitatea

deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de

Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza

proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în

procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele

Page 110: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

110

Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința

și de secretar.

Consiliului de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi

împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor

probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de

Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor

sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de Consiliu.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea

societății sau în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a

Comisiei de Cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Președintele, membrii

Consiliului de Administrație, Directorul General și adjuncții acestuia, răspund individual sau

solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la

dispozițiile legale, pentru abaterea de la statutul sau pentru greșelile în administrarea societății.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliului de Administrație are, în principal, urmă-toarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile compartimentelor de muncă;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor

acordate;

e) stabilește tactica și strategia de marketing;

f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit comptetențelor acordate;

g) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la

încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea

societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și

proiectul de program de activitate, proiectul de buget al societății pe anul în curs;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

9.3.3. Directorul General

Directorul General al societății comerciale este ales de Adunarea Generală a Acționarilor și

are următoarele atribuții:

asigură conducerea curentă a societății comerciale;

reprezintă societatea în relațiile cu terții, ca președinte al Consiliului de

Administrație;

semnează toate actele care angajează societatea față de terți;

ca Președinte al Consiliului de Administrație convoacă ședințele acestuia;

semnează toate procesele verbale ale Consiliului de Administrație;

este obligat să pună la dispoziția Comisiei de Cenzori, la cererea acesteia, toate

documentele solicitate;

aprobă angajarea și concedierea personalului societății comerciale;

avizează structura organizatorică a societății comerciale;

răspunde de aducerea la îndeplinire a tuturor deciziilor Consiliului de

Administrație.

Directorul General răspunde de prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la

dispozițiile legale. În astfel de situații el poate fi revocat și acționat în justiție de către

Adunarea Generală a Acționarilor.

Page 111: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

111

9.3.4. Managerul agentului economic

Pentru a întări autoritatea conducerii și sporirea răspunderii acesteia în vederea eficientizării

activității agenților economici a fost stabilit cadrul legal prin adoptarea de către Parlamentul

României în octombrie 1993 a Legii nr.66 - Legea contractului de management.

Legea privește societățile comerciale în care statul deține peste 50% din capitalul social al

acestora, precum și regiile autonome.

Contractul de management este acordul prin care o persoană juridică ce desfășoară

activitate economică în calitate de proprietar, încredințează, unui manager organizarea,

conducerea și gestionarea activității sale pe baza unor obiective și orientări de performanță

cuantificabile, în schimbul unei plăți.

Contractul se încheie pe o durată de maximum patru ani, părțile putând conveni

prelungirea lui.

Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă în expresie cantitativă și valorică

principalele rezultate ale agentului economic pe care managerul se angajează să le obțină prin

conducerea, organizarea și gestionarea activității societății. Acestea vor cuprinde în mod obligato-

riu: cifra de afaceri, profitul sau alt indicator financiar de sinteză, balanța de import-export,

volumul investițiilor, productivitatea muncii. În funcție de profilul de activitate, pot fi prevăzute și

alte criterii. Pentru realizarea criteriilor de performanță prevăzute în contract, managerul deține

deplina putere în conducerea, organizarea și gestionarea agentului economic.

Pot dobândi calitatea de manageri atât persoanele fizice, singure, sau în echipe, cât și

cele juridice române sau străine care îndeplinesc anumite condiții.

Condițiile cumulative cerute pentru persoanele fizice:

- să aibă capacitatea de exercițiu deplină;

- experiență în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare, atestată prin acte

oficiale;

- referințele profesionale, favorabile de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori

administratori ai unor societăți comerciale sau regii autonome de profil identic sau

asemănător cu cel al societății sau regiei pentru care se încheie contract de

management.

Pentru persoanele juridice trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- au personalitate juridică dovedită cu acte oficiale;

- au obiect de activitate și experiență în domeniul managementului;

- dovedesc bonitate prin acte.

Nu pot dobândi calitate de manageri persoanele fizice care:

- mai au calitatea de manager sau administrator la o altă societate comercială;

- au suferit condamnări penale definitive;

- figurează pe lista managerilor și administratorilor cărora li s-a revocat

mandatul;

- au fost sancționate pentru încălcarea dispozițiilor legale în materie fiscală;

- dețin părți sociale sau acțiuni, rudele și afinii lor până la gradul al II-lea la altă

societate comercială al cărei obiect de activitate este asemănător cu cel al

societății comerciale interesate în încheierea contractului de management.

Condițiile de incompatibilitate pentru persoanele juridice cu funcția de manager

vizează:

- au fost declarate în stare de faliment;

- au fost sancționate pentru încălcarea dispozițiilor legale în materie fiscală;

- figurează pe lista managerilor cărora li s-a revocat mandatul.

Managerul dispune de următoarele prerogative:

- concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății comerciale;

- selectează, angajează și concediază personalul salariat;

- negociază contractul colectiv și contractele individu-ale de muncă;

Page 112: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

112

- reprezintă societatea comercială;

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale în limita

împuternicirilor acordate prin contractul de management;

- alte abilitări stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Contractul de management încetează prin:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat și părțile nu l-au renegociat în

vederea prelungirii;

- revocarea managerului în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contract;

- renunțarea managerului la mandatul încredințat în situația neasigurării condițiilor

prevăzute în contract ori în alte situații întemeiate;

- acordul părților;

- intervenirea unui caz de incompatibilitate;

- decesul sau punerea sub interdicție judecătorească;

- insolvabilitate, faliment.

Managerul nu poate fi sancționat, suspendat sau eliberat din funcție decât în condițiile

stabilite prin contractul de management.

O dată cu încheierea contractului de management, activitatea administratorului sau după

caz a Consiliului de Administrație în funcție încetează la data respectivă.

Persoana fizică sau persoana juridică desemnată ca manager îndeplinește atribuțiile

administratorului unic.

În cazul când contractul de management se încheie cu mai multe persoane fizice (echipă),

acestea îndeplinesc atribuțiile Consiliului de Administrație și lucrează conform principiilor

legale aplicabile acestuia, membrii echipei vor desemna dintre ei Managerul General și vor

stabili atribuțiile corespunzătoare pentru ceilalți.

Proiectul contractului de management este elaborat de F.P.S. la care este arondată

societatea comercială. La stabilirea criteriilor de selecție vor fi avute în vedere:

- aptitudinile legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat;

- absolvirea unor cursuri organizate de instituții din domeniul managementului și/sau

experiență de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;

- elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare și privatizare a societății

comerciale aplicabile imediat;

- cunoștințe în domeniul relațiilor economice interna-ționale, probate prin test;

- pregătire de specialitate.

Contractul de management cuprinde:

- părțile contractante;

- obiectul contractului;

- durata;

- drepturile și obligațiile managerului;

- drepturile și obligațiile persoanei juridice proprietare;

- indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de performanță;

- clauze speciale: garanții, loialitate, confidențialitate;

- răspunderea părților;

- modificarea contractului;

- încetarea contractului;

- litigii;

- dispoziții finale.

Părțile pot stipula și alte clauze.

9.3.5. Administratorul societății comerciale sau regiei autonome

În intenția responsabilizării directe a conducerii prin Hotărârea Guvernului 364/1999 s-

au aprobat Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a

Page 113: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

113

companiilor/societăților naționale, societăților comerciale, denumite în continuare societăți

comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar

majoritar, precum și a regiilor autonome de interes național sau local, denumite în continuare

regii autonome.

Contractul de administrare este acordul de voință dintre o persoană juridică ce

desfășoară o activitate economică și un administrator, persoană fizică și/sau juridică, singură

sau în asociere, care are ca obiect organizarea și gestionarea activității proprietarului, pe baza

unor obiective și criterii de performanță cuantificabile, în schimbul unei indemnizații.

Poate avea calitate de administrator al societății comerciale/regiei autonome orice

persoană fizică sau juridică română ori străină singură sau în asociere care îndeplinește o serie

de condiții.

Condițiile obligatorii de participare la concursul de selecție sunt diferențiate.

Pentru persoanele fizice:

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să nu figureze pe lista cuprinzând administratori cărora li s-a revocat mandatul din

motive imputabile acestora;

- să prezinte adeverința medicală din care să rezulte că sunt apte din punct de vedere

medical;

- să aibă pregătire profesională corespunzătoare sau experiență în domeniu dovedită

prin: curriculum vitae (din care să rezulte că au o vechime de minimum 5 ani în

activitatea specifică); diplomă de studii superioare; alte diplome sau certificate de

absolvire a unor cursuri de specialitate; referințe profesionale favorabile;

- să nu fi suferit condamnări penale definitive;

- să nu aibă calitate de administrator și la o altă societate comercială/regie autonomă

concurentă sau care are același obiect de activitate;

- să nu dețină acțiuni sau părți sociale care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot

în Adunarea Generală a Acționarilor, ei sau rudele și afinii lor până la gradul al doilea

la o societate comercială concurentă sau care are același obiect de activitate.

Pentru persoanele juridice:

- să aibă personalitate juridică dovedită;

- să aibă obiect de activitate și experiență în domeniul

administrării/managementului;

- să aibă bonitate financiară;

- reprezentanții persoanelor juridice să nu fi suferit condamnări penale definitive;

- să fi plătit la termenele legale obligațiile fiscale;

- să nu aibă calitatea de administrator și la o altă societate comercială regie

autonomă concurentă sau care are același obiect de activitate;

- să nu figureze pe lista cuprinzând administratorii revocați din motive imputabile

acestora.

Concursurile de selecție a administratorilor se vor organiza în termen de 90 de zile de la

data hotărârii A.G.A. (în cazul societăților comerciale) sau a ordinului ministrului de resort sau

după caz, de la data hotărârii autorității administrației publice locale (pentru regiile autonome).

Aceleași organe hotărăsc/desemnează constituirea unei comisii de selecție formată din

cel mult cinci membri. Comisia de selecție își asumă răspunderea pentru: elaborarea cererii

de ofertă și a criteriilor de selecție a administratorilor; organizarea și desfășurarea

concursului de selecție; afișarea și publicarea tuturor elementelor impuse de selecție;

selectarea și ierarhizarea ofertelor; desemnarea câștigătorului concursului de selecție.

Principalele criterii de selecție a administratorilor sunt:

- aptitudini legate de procesul decizional, precum și cunoștințe în domeniul

relațiilor economice interna-ționale, probate prin teste adecvate;

- absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul administrării și/sau

experiență de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;

Page 114: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

114

- elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare economică, ocupare și

formare a forței de muncă, precum și de privatizare a societății comerciale aplica-

bile imediat, având indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de performanță

care trebuie îndeplinite conform ofertei și adecvate situației economico-financiare

a societății comerciale/regiei autonome;

- pregătire de specialitate și experiență acumulată în activitatea de conducere;

- elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societății

comerciale/regiei autonome.

Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă în expresie cantitativă și valorică,

principalele rezultate ale societății comerciale/regiei autonome pe care admi-nistratorul se

angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia.

Criteriile de performanță vizează:

- rata profitului;

- productivitatea muncii în prețuri curente (comparabile);

- perioada de recuperare a creanțelor; perioada de rambursare a datoriilor;

- rotația stocurilor;

- rata lichidității;

- ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată;

- consum specific de energie electrică în prețuri curente (comparabile);

- consum specific de combustibil în prețuri curente (comparabile).

Criteriile de performanță se determină pe baza unor indicatori de referință.

9.4. Delimitarea atribuțiilor și competențelor de conducere

La delimitarea atribuțiilor între conducerea colegială (Consiliul de Administrație) și

conducerea curentă (conducătorul unității) se vor avea în vedere următoarele:

a) complexitatea și amploarea problemelor de rezolvat, element primordial în funcție de

care se poate face separarea problemelor puse în dezbaterea organelor de conducere colegială

de cele ce revin conducătorului unității; a încerca să se ofere în această privință soluții general

valabile ar fi fără îndoială lipsite de temei, întrucât nu poate exista o soluție care să rezolve

satisfăcător problema delimitării de atribuții în unități foarte diversificate ca profil,

dimensiuni, probleme specifice etc.; gama generală a problemelor care trebuie în mod

obișnuit să facă obiectul preocupărilor organului de conducere colegială poate fi evident com-

pletată cu probleme care pentru unele unități sunt de o importanță vitală, în timp ce pentru al-

tele au un rol secundar;

b) competența conducătorului unității - cu cât competența acestuia este mai mare și

unanim recunoscută, cu cât autoritatea sa profesională se face simțită mai pregnant, cu atât

delimitarea amintită se va face astfel încât să-i ofere un câmp mai larg de acțiune, gama

problemelor în care va putea lua decizii lărgindu-se simțitor;

c) nevoia de a asigura maximum de operativitate în activitatea de conducere curentă.

Respectarea acestui criteriu plasează problemele strict curente, în privința cărora trebuie luate

decizii neîntârziat în sfera de cuprindere a conducă-torului unității, organul de conducere

colegială neputându-se întruni în orice moment pentru a decide în aceste probleme. La gama

proble-melor curente trebuie adăugată, în atribuțiile conducătorului unității, și cea reieșită din

necesitatea reprezentării continue a unității etc., dându-se conducătorului competența de a

angaja unitatea în cadrul tuturor relațiilor acesteia.

Operativitatea necesară în conducere impune ca de multe ori, chiar în probleme de

amploare, să se ia rapid o decizie care să asigure rezolvarea convenabilă, la momentul

oportun, a situației apărută intempensiv. Este logic că în asemenea cazuri să se procedeze

astfel:

dacă urgența situației permite totuși întrunirea organului de conducere colegială, acesta

își poate îndeplini atribuțiile în mod normal, luând decizii într-o problemă al cărei

Page 115: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

115

nivel de importanță o plasează în sfera atribuțiilor sale;

dacă nu este posibilă urmarea acestei proceduri, conducătorul unității poate lua

singur o hotărâre chiar într-o problemă de anvergură deosebită, păstrând întreaga

responsabilitate asupra efectelor deciziei luate și supunând ulterior hotărârea sa

aprobării organului de conducere colegială; este indicat ca în acest caz conducătorul

unității să consulte, în limita de timp impusă de urgența problemei, câțiva membri

ai organului de conducere colegială, mai ales cei în ale căror domenii de activitate

este cuprinsă problema în cauză și care sunt disponibili în acel moment.

9.5. Reuniuni de conducere

Activitatea esențială a conducerii colegiale constă în dezbaterea problemelor majore

încredințate, și luarea celor mai bune decizii pentru rezolvarea acestora. Cadrul de desfășurare

a acestei activități îl constituie reuniunile (ședințe, adunări, consfătuiri etc.). De modul în care

ele sunt pregătite și se desfășoară depinde luarea în cel mai scurt timp și cu maximum de

competență a celor mai bune hotărâri.

Tipuri de reuniuni de conducere Având în vedere căile multiple prin care conducerea antrenează personalul unității în

diverse acțiuni și scopul urmărit, reuniunile pot fi de mai multe tipuri și anume:

a) reuniuni decizionale: sunt cele care implică cele mai mari responsabilități în

activitatea unui agent economic; pentru acest considerent Legea nr.31/1990 stabilește

competențele conducerii colegiale, modul de adoptare a deciziilor etc.;

b) reuniuni de informare: indispensabile în dialogul conducător colaboratori, pot

îmbrăca mai multe forme:

- ședințe operative cu colaboratorii imediați: se desfășoară zilnic, semidecadal sau

săptămânal având drept scop informarea reciprocă asupra desfășurării activității

curente și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun a fi luate;

- ședințe organizate ad-hoc pentru informarea conducătorului de către colaboratori

asupra unor probleme deosebite;

- ședințe organizate ad-hoc pentru informarea colaboratorilor de către conducător

asupra deciziilor luate de el însuși sau de Consiliul de Administrație.

c) reuniuni de coordonare - constau în întrunirea conducătorilor unor compartimente

situate la același nivel, între care nu există raporturi de subordonare ierarhică, în scopul

coordonării acțiunilor lor pentru realizarea unor obiective comune;

d) reuniuni de explorare: vizează zonele necunoscute din activitatea viitoare a

agentului economic a căror investigare este făcută în cadrul acestor reuniuni de colective

mixte de specialiști din unitate și din afara acesteia; accentul în aceste reuniuni se pune pe

imaginația creatoare a participanților, urmărind stimularea exprimării continue de noi și noi

idei; reuniunile de explorare nu au caracter operațional, ci de cele mai multe ori concluziile la

care se ajunge în cadrul lor constituie doar puncte de plecare pentru efectuarea unor studii

ulterioare;

e) reuniuni de incursiune: vizează stabilirea unor programe detaliate de acțiuni

necesare realizării unui obiectiv; accentul în aceste reuniuni care pleacă de la o idee precisă,

se pune nu pe imaginația participanților, ca la tipul precedent, ci pe precizia programului ce

trebuie stabilit și aplicat.

Din aceste tipuri de reuniuni cel care corespunde cel mai deplin poziției și rolului

conducerii colegiale este tipul reuniunilor decizionale.

9.5.1. Pregătirea, desfășurarea și finalizarea reuniunilor de conducere

Pentru reușita reuniunilor, acestea trebuie pregătite, organizate, desfășurate și finalizate

Page 116: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

116

corespunzător ținând seama de o serie de aspecte și reguli.

În cele ce urmează, ilustrarea aspectelor esențiale și a regulilor de care trebuie să se țină

seama la organizarea și desfășurarea reuniunilor o vom face pe exemplul Consiliilor de

Administrație din societățile comerciale și regiile autonome.

Pentru ca reuniunile conducerii colegiale să se materializeze în hotărâri, a căror aplicare

în practică să ducă la realizarea obiectivelor unității, este necesar a fi parcurse o serie de etape.

În succesiunea lor logică acestea sunt: pregătirea reuniunilor; desfășurarea acestora și

consemnarea dezbaterilor; difuzarea și urmărirea hotărârilor adoptate.

I. Pregătirea reuniunilor. O pregătire corectă, atentă și amănunțită a reuniunilor Consiliului

de Administrație, poate influența favorabil efortul comun de gândire al participanților, fiind unul

din factorii care pot asigura succesul și eficiența acestor reuniuni. Etapa de pregătire, presupune

parcurgerea unor faze și respectarea anumitor reguli din care mai importante sunt următoarele:

a) Programarea reuniunilor. De obicei se va ține seamă de:

- selectarea problematicii avându-se în vedere criteriile de importanță,

oportunitate și competență a conducerii deliberative. Problematica nu se va reduce la

simple afirmații ci va conține și obiective care să explice de ce trebuie discutată;

- stabilirea ordinii de zi a reuniunilor avându-se în vedere ca acestea să nu

cuprindă mai mult de trei, patru puncte și să conțină în principiu: informare asupra

stadiului și modului de îndeplinire a hotărârilor conducerii colegiale din reuniunile

anterioare și asupra hotărârilor importante luate în desfășurarea activității curente de

către Directorul unității în intervalul scurs de la precedenta reuniune; una sau două

probleme majore care intră în sfera de atribuții a Consiliului de Administrație; un

punct intitulat "Diverse" al cărui conținut să fie definitivat, în funcție de problemele

importante care vor trebui rezolvate de condu-cerea colegială în perioada

premergătoare reuniunii la care se referă.

Formularea problemelor înscrise pe ordinea de zi trebuie să fie făcută cu maximum de

claritate, astfel încât fiecare persoană convocată să cunoască cu precizie obiectivul și

domeniul ce urmează a fi abordat; în măsura în care este posibil formulările trebuie să

stârnească interesul celor vizați incitându-i la o participare activă. Trebuie să fie de

asemenea stabilit tipul reuniunii (decizională, de informare etc.).

b) Pregătirea materialelor. Este o fază deosebit de importantă; materialele care

urmează a fi prezentate în cadrul reuniunilor trebuind să întrunească unele condiții ca:

- să fie redactate succint, concis și clar, aducând spre informare elemente noi;

- dacă sunt destinate unor hotărâri, să fie elaborate în mai multe variante, solicitându-se

pentru aceasta concursul compartimentelor de specialitate, a consilierilor care vor

indica eventual - în viziunea lor - care variantă consideră a fi optimă;

- să fie prezentate la un nivel accesibil tuturor participanților, evitându-se excesul

de termeni de specialitate (tehnici, economici, juridici, etc.), prezentarea unor

detalii nesemnificative, a unor comentarii sau cifre inutile, eventual acestea să fie

cuprinse în anexe la material;

- să fie difuzate cu suficient timp înainte membrilor Consiliului de Administrație

pentru ca aceștia să aibă timp să-și formuleze părerile cu care contribuie la

succesul dezbaterilor.

c) Informarea membrilor. Este o fază indispensabilă în pregătirea reuniunilor pentru

participarea plenară și în deplină cunoștiință de cauză la dezbaterea, elaborarea și înfăptuirea

hotărârilor. Paralel cu prezentarea materialelor axate numai pe problemele ce vor fi dezbătute,

membrii Consiliului de Administrație trebuie informați zilnic asupra evoluției unor elemente cheie

care caracterizează desfășurarea activității unității (nivelul producției realizate, nivelul

aproximativ al cheltuielilor de producție, cel al consumurilor importante, situația disponibilităților

în bancă etc.). Furnizarea acestor informații se face printr-un tablou de bord judicios conceput și

operativ completat.

d) Stabilirea datei, orei și locului de desfășurare a reuniunilor. În cazul reuniunilor

Page 117: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

117

ordinare fixate într-o anumită zi din săptămână, data și locul de desfășurare se pot stabili pentru

o perioadă mai îndelungată (trimestrial), nefiind nevoie în acest caz să se reamintească parti-

cipanților de fiecare dată.

În cazul reuniunilor ocazionale (extraordinare), este indicată consultarea persoanelor

implicate, pentru fixarea datei reuniunii sau cel puțin anunțarea lor la timp. În acest fel există

posibilitatea ca fiecare să-și rezerve timpul respectiv, din program exclusiv activității

Consiliului de Administrație evitând suprapunerile cu alte solicitări.

Este indicat ca, în cadrul săptămânii, reuniunile ordinare să fie stabilite miercuri sau joi,

atunci când curba săptămânală a randamentului în muncă atinge de obicei valori maxime. Se

recomandă, de asemenea, ca reuniunile să fie plasate în prima parte a zilei de muncă deoarece

participanții sunt mai odihniți.

Trebuie evitată însă începerea acestora la prima oră a programului, pentru a da

posibilitatea participanților să-și pună la punct problemele legate de demararea activității în

sectoarele pe care le coordonează și a-și stabili înlocuitorii temporari.

La alegerea locului de desfășurare a reuniunii, se va avea grijă ca, pe cât este posibil,

acesta să îndeplinească condiții minime de confort pentru participanți; să fie ferit de zgomot, de

deranj, căldură sau frig excesiv. Aranjarea mobilierului să fie de așa manieră, încât participanții

să stea față în față (este preferabil dispunerea în pătrat, ovală sau cerc) sugerând participarea în

condiții de egalitate a tuturor membrilor la dezbaterea și luarea hotărârilor.

e) Stabilirea invitaților se face în funcție de problematica conținută de ordinea de zi.

De regulă pot fi invitați:

- toți cei care răspund de anumite activități, sectoare sau compartimente asupra

cărora vor avea implicații hotărârile ce se vor adopta;

- specialiști, oameni de știință, cadre didactice etc., din afara unității care pot

contribui la ridicarea nivelului științific de fundamentare a deciziilor;

- alți invitați interesați direct de problematica ordinii de zi;

- reprezentanți ai organelor de conducere superi-oare, ai băncilor.

II. Desfășurarea reuniunilor și consemnarea dezbaterilor. Pentru buna desfășurare și

asigurarea finalizării eficiente, conducerea lucrărilor este încredințată persoanei care deține

cea mai înaltă funcție în respectivul organ (președintelui sau în lipsa acestuia unui vicepre-

ședinte al Consiliului de Administrație) și care va avea în vedere:

- începerea reuniunilor la ora fixată;

- formularea clară a scopului reuniunii;

- limitarea duratei acesteia la maximum 2-3 ore, asigurând pauzele necesare;

- limitarea comentariului introductiv la câteva minute și intrarea apoi imediat în

ordinea de zi;

- asigurarea unui climat favorabil de încredere reciprocă;

- prezentarea ideilor la modul pozitiv - folosirea unui limbaj atractiv pentru a impune

atenției participanților ideile emise;

- înlăturarea divagațiilor, polemicilor, discuțiilor contra-dictorii și readucerea rapidă

a participanților la subiect;

- calmarea spiritelor înfierbântate intervenind cu tact, dar ferm, pentru a preîntâmpina

sau elimina în faza incipientă momentele de tensiune;

- stăpânirea problematicii pusă în discuție;

- evitarea impunerii părerilor proprii, lăsând participanții să-și dezvolte propriile

păreri;

- folosirea ori de câte ori este posibil a metodelor dinamicii de grup (Brainstorming,

Philips '66 etc.) pentru a stimula ideile, asigurând maximum de participare la

dezbateri;

- imprimarea unui ritm care să asigure încadrarea în perioada stabilită, concomitent

cu realizarea scopurilor urmărite;

- formularea concluziilor în mod clar, având grijă ca acestea să reflecte părerea

Page 118: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

118

majoritară în cadrul dezbaterilor;

- intervenția finală a conducătorului reuniunii trebuie să fie concisă și să se refere la

principalele decizii, acorduri, puncte de vedere exprimate, facilitând reținerea lor de

către toți participanții, inclusiv a poziției conducerii față de acestea.

Nerezolvarea corespunzătoare a unor probleme organizatorice sau de altă natură poate

duce la apariția unor dificultăți în activitatea organului colegial de conducere.

Asemenea dificultăți pot fi generate de:

- consumarea de multe ori a unui volum foarte mare de timp cu organizarea și

desfășurarea reuniunilor;

- existența unor tendințe de concentrare a majorității deciziilor la nivelul organului

decizional colegial, fapt care diminuează responsabilitatea individuală a con-

ducătorilor executivi și are efecte negative asupra operativității rezolvării unor

probleme;

- formalismul și nefinalizarea unor reuniuni ale organului de conducere colegială, din cauza

supraîncărcării ordinii de zi și a conducerii necorespunzătoare a dezbaterilor;

- neurmărirea sau urmărirea insuficientă a modului de finalizare a unor hotărâri ale

organului de conducere colegială;

- conducerea excesiv de autoritară a unor reuniuni, imprimarea unei linii rigide de

desfășurare și încercarea de impunere a unor idei personale de către conducătorul

reuniunii;

- existența unor divergențe puternice de opinii între membrii, care duc în final la

imposibilitatea practică de a lua hotărâri sau duc spre acceptarea în final a unor

soluții de compromis;

- insuficienta participare la dezbaterea problemelor, datorită lipsei cunoștințelor din

domeniul economic, din domeniul managementului, al legislației ș.a.m.d., parti-

ciparea unor asemenea membrii la adoptarea hotărârilor, fiind formală.

Pe lângă recomandările de ordin general care pot asigura succesul desfășurării

reuniunilor există și unele recomandări exprese de comportament pentru cel ce prezidează

reuniunea și pentru participanți.

Cel ce prezidează reuniunea trebuie:

- să se asigure că fiecare temă pusă în discuție este bine prezentată;

- să încurajeze toți participanții să participe la dezbateri, mai ales pe cei timizi;

- să nu domine discuția;

- să asculte la fel de atent pe oricare vorbitor, indiferent dacă este de acord sau nu

cu cele prezentate;

- să limiteze pe cei prea vorbăreți, subiectivi sau repetitivi;

- să conducă discuția spre o concluzie atunci când au fost epuizate toate problemele;

- să se asigure că deciziile și măsurile stabilite au fost înțelese și consemnate.

Participanții la reuniuni vor trebui:

- să se pregătească atent și cu suficient timp înainte;

- să fie punctuali;

- să asculte cu atenție pe ceilalți;

- să se adreseze președintelui, nu celorlalți participanți;

- să nu întrețină discuții fără legătură cu ordinea de zi;

- să vorbească pe cât pot de convingător și apoi să tacă;

- să-și controleze subiectivitatea.

Dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi trebuie consemnată. Consemnarea se va

face de către persoanele desemnate cu asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de

Administrație.

Se recomandă ca această sarcină să nu fie încredințată unui membru al organului colegial

de conducere deoarece acesta l-ar frustra de posibilitatea de a participa la dezbaterea și

soluționarea problemelor. Este, de asemenea, recomandabilă înregistrarea fidelă și integrală a

Page 119: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

119

discuțiilor, ușurându-se în acest fel luarea hotărârilor finale și eventualele confruntări ulterioare.

III. Difuzarea și urmărirea hotărârilor adoptate. Această etapă se desfășoară în afara

reuniunilor, realizându-se prin una din modalitățile:

a) prin difuzarea și urmărirea descentralizată a realizării hotărârilor pe baza

"proceselor-verbale în dublu sens". Procesul verbal care consemnează hotărârile adoptate rămâne

la arhiva conducerii în registrul acesteia, iar extrase din el se trimit compartimentelor desemnate

cu executarea hotărârii; la acest nivel, acțiunea fixată prin hotărârea adoptată este detaliată în

sarcini, precizându-se totodată responsabilii direcți și termenele finale de execuție, ceea ce se

consemnează într-un nou proces verbal. Acesta cuprinde toate detaliile executării lucrării și din

care o copie se trimite organului de conducere colegială, existând astfel posibilitatea să se

cunoască, pentru fiecare din compartimentele responsabile în parte, modul cum a fost organizată

și cum se desfășoară efectiv executarea lucrărilor de aplicare a hotărârilor adoptate;

b) printr-un secretariat al organului de conducere colegială cu caracter permanent,

care asigură toate lucrările legate de difuzarea, urmărirea și informarea asupra îndeplinirii

hotărârilor, precum și celelalte lucrări legate de pregătirea reuniunilor, convocarea membrilor și

invitaților, asigurarea materială, difuzarea anticipată a materialelor scrise, consemnarea

dezbaterilor și hotărârilor etc.

Delimitarea corespunzătoare a atribuțiilor și compe-tențelor de conducere, îndeplinirea fără

rezerve a acestora, de către toți cei implicați în procesul managerial, stabilirea celor mai potrivite

modalități de dezbatere și soluționare a problemelor importante și a unei conduite adecvate poziției

deținute în angrenajul managerial, asigură succesul și eficiența conducerii și prin aceasta a agenților

economici.

Page 120: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

120

BIBLIOGRAFIE

1. Androniceanu A.

Managementul schimbărilor, Editura ALL Educational,

București, 1998.

2. Bejat M. Talent, inteligență, creativitate, Editura Științifică, București,

1971

3. Bibu N.,

Foltean F..

Managementul organizațiilor publice, Editura Cecma Partener,

Timișoara, 2002

4. Blake R.,

Maution J.

La troisieme dimension du management, Les Editions

d'organisation, Paris, 1987.

5. Blokdijk G.

Change Management 100 Success Secrets, Emereo Pty Ltd,

Brisbane, Australia, 2008

6. Buckingham M. First break all the rules:what the worlds greatest managers

do, Pocket Books, New Edition, London, 2008

7. Buffa E.S. Conducerea modernă a producției, vol. I, Editura Tehnică,

București, 1985

8. Burduș E.,

Căprărescu Gh.,

Androniceanu A.

Managementul schimbării organizaționale, Editura

Economică, București, 2008

9. Burduș E.,

Căprărescu Gh,

Fundamentele managementului organizației, Editura

Economică, București, 1999.

10. Catană D. Management general, Editura Tipomar, Târgu-Mureș, 1994

11. Clarke L. The Essence of Change, Prentice Hall Europe, Pearson

Education Limited, Harlow, UK, 2009.

12. Conner Daryl R. Leading At The Edge Of Chaos: How To Create The Nimble

Organization, John Wiley & Sons Inc, New York, 2007

13. Constantinescu D.,

Tumbăr C.,

Giucanu I.

Managementul întreprinderii, Editura Vlad - Vlad, Craiova,

1997

14. Cook S.,

Macauly S.

Change Management Excellence – Using the five intelligences

for successful organizational change, Kogan Page Limited,

London, 2004

15. Cornescu V.,

Marinescu P.,

Curteanu D.,

Toma S.

Management-de la teorie la practică, Editura Universității,

București, 2004

Page 121: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

121

16. Cornescu V.,

Mihăilescu I.,

Stanciu S.

Managementul organizației, Editura ALL Beck, București,

2003

17. Cummimgs T.,

Worley Ch.

Organization Development and Change, 9th edition, Cengage

Learning, USA, 2009.

18. Davis K. Evoluing Models of Organisational Behavior. Academy of

Management Journal, nr.1, 1968

19. de Woot Ph. Le management stratégique des groupes industriels, Publisher

Economica, Paris, 1985

20. Deaconu A.,

Podgoreanu S.,

Rasca L.

Factorul uman și performanțele organizației, Editura ASE,

București, 2004

21. Doval E. Managementul schimbării organizaţionale în context

internațional, Editura Infomarket, Brașov, 2005

22. Drucker P. Management;Taks, Responsability, Practices, Heineman,

London, 1974

23. Druker P. The Practice of Management, Harper & Row, New York, 1954

24. Druker P. La pratique de la direction des antreprises, Paris, Les Editions

dOrganisation 1977

25. Dumitrescu M. Introducere în management și management general, Editura

Eurounion, Oradea, 1995

26. Dumitrescu M. Organizarea structurală a întreprinderilor, Editura Științifică,

București, 1969

27. Fayol H. Administration industrielle et générale, Dunod, Paris, 1964

28. Gerbier J. Organisation-Gestion, Dunod, Paris, 1965.

29. Gore W.I.,

Dyson F.

The making of decision, The Three Press of Glencol, Galier-

MacMillan, London, 1984

30. Graetz F.,

Rimmer M.,

Smith A.,

Lawrence A.

Managing Organisational Change John Wiley & sons,

Australia, 2010

31. Greenberg J.,

Baron R.

Behaviour in Organization, Pearson Education, Harlow UK.,

2008

32. Gregor D. Mc. The Human Side of Entreprise, Mc Graw Hill Booh Company,

New York, 1968

Page 122: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

122

33. 9. Hobeanu T.,

10. Hobeanu L.

Management. Fundamentele managementului organizației,

Editura Sitech, Craiova, 2007

34. Hofstede G.,

Ohayv D.,

Sanders G.,

Neuijen B.

Measuring Organizational Cultures, Administrative Science

Quaterly, no. 35., 1990

35. Iles V.,

Cranfield S. . -

Developing Change Management Skill, NCCSDO, London,

2007

36. Ionescu Gh.

Cultura organizațională și managementul tranziției, Editura

Economică, București, 2001

37.

Johannsen H.,

Robertson A. B.

Management Glossary, Longmass Green et Co Ltd, 1968

38. Kotler P.,

Caslione J., A.

Chaotics - Management și Marketing în era turbulențelor,

Editura Publică, București, 2009

39. Laurent A. Matrix Organizations and Latin Cultures, în „International Studies of

Management Organization“, nr.10,1981

40. Marinesu P.

Managementul instituțiilor publice, Editura Universității,

București, 2003

41. Massie J.L. Methodes actuelles de direction de entreprises, Paris, Les

Editions

d‘ Organisation, 1987

42. Mihuț I. Bazele conducerii întreprinderii, Editura Dacia, Cluj-Napoca,

1981.

43. Mintzberg H. Management: it’s not what you think, FT.Pretince-Hall, 2010

44. Morris W.T. The analysis of management decision Homewood, Richard D.,

Irwin, Inc., 1984

45. Nicolaescu O.,

Verboncu I.

Fundamentele managementului organizației, Editura Tribuna

economică, București, 2001

46. Nicolescu O. Management, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992

47. Nicolescu O. Economia și conducerea întreprinderii industriale, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1980

48. Nicolescu O. Economia și conducerea întreprinderii industriale, Editura

Didactică și Pedagogică, București, 1980

49. Nicolescu O.

coord.

Sistemul decizional al organizației, Editura Economică,

București, 1998.

Page 123: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

123

50. Nicolescu O. Management, Editura Economică, București, 1999.

51. Nicolescu O. Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Editura

Economică, București, 2001

52. Nicolescu O.,

coord.

Sisteme, metode și tehnici manageriale ale organizației,

Editura Economică, București, 2000.

53. Nicolescu O.,

Verboncu I.

Fundamentele managementului organizaţiei, Editura

Economică, Bucureşti, 2001

54. Nicolescu O.,

Verboncu I.

Management, Editura Economică, București, 2000

55. Ouchi W. G. Theory Z., Reading, Mass: Addison - Wesley, 1981

56. Panaite N. Managementul firmei, Editura Condor, Chișinău, 1994.

57. Peters T.,

Waterman R.

In Search of Excellence: Leassons from America’s Best Run

Companies, New York, Harper &Row, 1982

58. Peterson T. Theorie du management, Paris, Gauthier Villars, 1989

59. Petrescu I. Management, Editura Holdin Reporter, București, 1991.

60. Petrescu I.,

Seghete G.

Fundamentele practicii manageriale, Editura MAIKO,

București, 1994.

61. Purcărea A.,

Niculescu C.,

Constantinescu D.

Management. Elemente fundamentale, Editura Niculescu, Bucu-

rești, 2002

62. Redin W.J.

Les trois dimensions du dirigeant, în „Management France“,

nr.1, 1968

63. Reece.B.,

O'Grady J.

Business, Houghton Mifflin Com-

pany, Boston, Dallas,Geneva, 1984

64. Russu C. Management, Editura Expert, București, 1993.

65. Schein E. Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass

Publidhers, San Francisco, 1992 66. Seddon J. Changing Management Thinking, Word Wawe International,

London, UK, 2008

67. Shay P.W.

Știința conducerii. Istoric și dezvoltare actuală, în: Maynard

M.B., „Conducerea activității economice“, vol. I, Editura

Tehnică, București, 1970 68. Starosciak I. Elemente ale științei administrației, Editura Politică, București,

1967

69. Stefanic-Allmayer K. La technique de la decision, son elaboration, Paris, Editions

Eyrolles, 1986

Page 124: SINTEZE - sjea-dj.spiruharet.ro · Principii și cerințe de elaborare și adoptare a deciziilor ştiințifice de management 5.4.1. Principii de elaborare a deciziilor ştiințifice

124

70. Stogdill R.M. Dimensions of organizational theory, in „Approaches to

Organizational Design“ (Thompson, J.D., ed.), Pittsburg:

University of Pittsburg Press, 1976

71. Tabachiu A. Conducătorul de întreprindere, Editura Științifică și

Enciclopedică, București, 1976

72. Tanțău A., D. Fundamentele schimbării organizaționale, Editura ASE,

București, 2004

73. Taylor W.F. The Principles of scientific Management, Harper and Row, New

York, 1971

74. Taylor W.F. Direction scientifique des entreprises, Dunod, Paris, 1957.

75. Tezenas J.

Dictionnaire de l’organisation et de la gestion. Les Edition

d’Organisation, Paris,1968

76. Verboncu I. Ghid metodologic pentru manageri, Editura tehnică, București,

1998.

77. Whyte W.H. Money and Motivation, New York, 1965

78. Zorlentan T.,

Burduș E.,

Căprărescu Gh.

Managementul organizației, Editura Holding Reporter,

București, 1996.