Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

17
contextul contextul raporturilor raporturilor internaţionale în internaţionale în sud-estul sud-estul Europei Europei Prima jumătate a secolului Prima jumătate a secolului al XIX-lea al XIX-lea GRUPA V GRUPA V

description

Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei. Prima jumătate a secolului al XIX-lea GRUPA V. Contextul general. Evoluţia societăţii româneşti în prima jumătate a sec al XIX-lea a fost influenţată de raportul de forţe din sud-estul Europei. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Page 1: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Românii în contextul Românii în contextul raporturilor raporturilor

internaţionale în internaţionale în sud-estul Europeisud-estul Europei

Prima jumătate a secolului al Prima jumătate a secolului al XIX-leaXIX-lea

GRUPA VGRUPA V

Page 2: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Contextul generalContextul general

Evoluţia societăţii româneşti în prima Evoluţia societăţii româneşti în prima jumătate a sec al XIX-lea a fost jumătate a sec al XIX-lea a fost

influenţată de raportul de forţe din sud-influenţată de raportul de forţe din sud-estul Europei.estul Europei.

Ţările române s-au aflat la confluenţa Ţările române s-au aflat la confluenţa intereselor Austriei, Rusiei şi Turciei.intereselor Austriei, Rusiei şi Turciei.

Au depus eforturi susţinute pentru Au depus eforturi susţinute pentru menţinerea autonomiei şi identităţii menţinerea autonomiei şi identităţii

statale.statale.

Page 3: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Revoluţia din 1821Revoluţia din 1821

Tudor Vladimirescu

A avut ca rezultat înlăturarea domniilor fanariote din Moldova şi Ţara Românească şi revenirea la

domniile pământene

Page 4: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Problema OrientalăProblema Orientală

Constă înConstă în::

Decăderea Imperiului OtomanDecăderea Imperiului Otoman

Slăbirea autorităţii sultanuluiSlăbirea autorităţii sultanului

Interesul Austriei şi Rusiei faţă de Interesul Austriei şi Rusiei faţă de moştenirea teritorială a moştenirea teritorială a I.I.OtomanOtoman

Implicarea Angliei care nu dorea ca Implicarea Angliei care nu dorea ca Rusia să ajungă până la strâmtori Rusia să ajungă până la strâmtori

(Bosfor şi Dardanele)(Bosfor şi Dardanele)

Page 5: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Problema OrientalăProblema OrientalăSe manifestă prin războaieSe manifestă prin războaie::

Afectarea popoarelor Afectarea popoarelor subjugate, teritoriile subjugate, teritoriile

lor devenind teatre de lor devenind teatre de război.război.

Pierderi teritoriale de Pierderi teritoriale de către I.Otoman şi către I.Otoman şi

preluarea lor de către preluarea lor de către Austria şi Rusia.Austria şi Rusia.

Lupta pentru "moştenirea" I.Otoman

Page 6: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Anul 1829Anul 1829Tratatul de la AdrianopolTratatul de la Adrianopol::

Instaurarea protectoratului rusesc în Instaurarea protectoratului rusesc în Ţările române.Ţările române.

Slăbirea suzeranităţii turceşti asupra Slăbirea suzeranităţii turceşti asupra Principatelor.Principatelor.

Desfiinţarea monopolului turcesc Desfiinţarea monopolului turcesc asupra comerţului→deschiderea spre asupra comerţului→deschiderea spre

Occident.Occident.

Ţara Românească redobândea Turnu, Ţara Românească redobândea Turnu, Giurgiu, Brăila, foste raiale turceşti.Giurgiu, Brăila, foste raiale turceşti.

Page 7: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Principatele RomânePrincipatele Române

România între 1829-1856

Page 8: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Protectoratul rusescProtectoratul rusescAspecte negativeAspecte negative::

Amestecul Rusiei Amestecul Rusiei în treburile în treburile interne, în interne, în

domeniul apărării domeniul apărării şi al politicii şi al politicii externe→ externe→ încălcarea încălcarea autonomiei.autonomiei.

Aspecte pozitiveAspecte pozitive::

Modernizarea Modernizarea Bucureştiului şi a altor Bucureştiului şi a altor

oraşe.oraşe.

Realizarea unui sistem Realizarea unui sistem sanitar modern.sanitar modern.

Elaborarea şi Elaborarea şi aplicarea aplicarea

Regulamentelor Regulamentelor Organice.Organice.

Page 9: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Generalul Pavel Kiseleff, guvernator al Principatelor (1829-1834)

Regulamentul Organic, 1832

Page 10: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Regulamentele OrganiceRegulamentele Organice

Reglementări conservatoareReglementări conservatoare::

––Întăreau puterea marii boierimi.Întăreau puterea marii boierimi.

––Păstrau sistemul de privilegii existent.Păstrau sistemul de privilegii existent.

––Intensificau dependenţa ţăranilor.Intensificau dependenţa ţăranilor.

Reglementări moderneReglementări moderne::

++ Principiul separării puterilor în stat Principiul separării puterilor în stat

++ Reorganizarea sistemul financiar prin desfiinţarea vămilor Reorganizarea sistemul financiar prin desfiinţarea vămilor interne, introducerea impozitului unic şi a bugetuluiinterne, introducerea impozitului unic şi a bugetului

++Înfiinţarea de şcoliÎnfiinţarea de şcoli

++Organizarea armateiOrganizarea armatei

++Constituirea corpului de avocaţi ai procuraturiiConstituirea corpului de avocaţi ai procuraturii

Page 11: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Importanţa RegulamentelorImportanţa RegulamentelorSunt primele documente cu Sunt primele documente cu

caracter constituţional.caracter constituţional.Au fost valabile între Au fost valabile între 1831/1832 – 1858.1831/1832 – 1858.Prin reglementările Prin reglementările

asemănătoare, au făcut un pas asemănătoare, au făcut un pas important pe calea important pe calea

omogenizării societăţii omogenizării societăţii româneşti, a unificării româneşti, a unificării

Principatelor.Principatelor.Caracterul contradictoriuCaracterul contradictoriu::

Înlesneau evoluţia lentă spre Înlesneau evoluţia lentă spre capitalism a societăţii capitalism a societăţii

româneşti, dar consolidau româneşti, dar consolidau privilegii şi agravau dominaţia privilegii şi agravau dominaţia

străină.străină.Arderea Regulamentului Organic şi a Arhondologiei, 1849

Page 12: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Statutul Transilvaniei, Bucovinei Statutul Transilvaniei, Bucovinei şi Banatului în I.Habsburgicşi Banatului în I.Habsburgic

Page 13: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Statutul politic al provinciilorStatutul politic al provinciilor

TransilvaniaTransilvania era era

principat principat autonomautonom

Banatul era Banatul era încorporat încorporat UngarieiUngariei

Bucovina Bucovina era alipită era alipită

GaliţieiGaliţiei

Stema Marelui Principat al Transilvaniei

Stema Banatului

Stema Bucovinei

Page 14: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Dominaţia habsburgicăDominaţia habsburgică

Ca provincii de graniţă aveau o bună Ca provincii de graniţă aveau o bună organizare militarăorganizare militară

Regimul politic – absolutistRegimul politic – absolutist

Asuprirea naţionalăAsuprirea naţională::

• Românii erau nesocotiţi ca naţiune, Românii erau nesocotiţi ca naţiune, fiind consideraţi toleraţifiind consideraţi toleraţi

• Lipsiţi de drepturi şi libertăţiLipsiţi de drepturi şi libertăţi

• Religia ortodoxă era marginalizatăReligia ortodoxă era marginalizată

Page 15: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Lupta de emancipare naţionalăLupta de emancipare naţională

FFormăormă:: memoriimemorii adresate Curţii de la adresate Curţii de la VienaViena

ScopuriScopuri::

• Egalitatea românilor cu celelalte Egalitatea românilor cu celelalte naţionalităţinaţionalităţi

• Dreptul de a folosi limba română în Dreptul de a folosi limba română în administraţie şi învăţământadministraţie şi învăţământ

• Recunoaşterea Bisericii ortodoxeRecunoaşterea Bisericii ortodoxe

Page 16: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Reprezentanţi ai luptei de Reprezentanţi ai luptei de emancipareemancipare

Simion Bărnuţiu

George Bariţiu

Fraţii Hurmuzachi:

Alexandru, Constantin, Eudoxiu

Page 17: Românii în contextul raporturilor internaţionale în sud-estul Europei

Dicţionar Dicţionar AutonomieAutonomie == drept al unui stat de a se drept al unui stat de a se administra singur, de a-şi păstra administra singur, de a-şi păstra organizarea şi libertatea în politica internăorganizarea şi libertatea în politica internă

ProtectoratProtectorat ==control exercitat de un stat control exercitat de un stat asupra altui stat, mai ales în domeniul asupra altui stat, mai ales în domeniul apărării şi al politicii externeapărării şi al politicii externe

SuzeranitateSuzeranitate == stare de dependenţă stare de dependenţă impusă de un stat altui stat (considerat impusă de un stat altui stat (considerat vasal)vasal)