ROMANIA PROIECT DE HOTARARE DC 140, km 0+000 — 7+ Intre infrastructura de transport a unei...

download ROMANIA PROIECT DE HOTARARE DC 140, km 0+000 — 7+ Intre infrastructura de transport a unei regiuni

of 10

 • date post

  14-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ROMANIA PROIECT DE HOTARARE DC 140, km 0+000 — 7+ Intre infrastructura de transport a unei...

 • ROMANIA

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare $i Sant nr.69, cod.700075 1A$1 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei

  reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal

  DC 140, km 0+000 — 7+250

  Consiliul Judetean

  Avand in vedere:

  Expunerea de motive privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250, prezentata de eatre Prewdintele Consiliului Judetean Iasi in calitatea sa de initiator, inregistrata sub num'arul 2C.10 3 din data de 22 .0' 2(34- ;

  Raportul de specialitate privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250, elaborat de Directia Tehnied §i Investitii — Serviciul Tehnic, Investitii i Monitorizarea Lucrarilor Publice, inregistrat sub nr. 2C so 2 din 2Z. 0 6% 20C'

  Nota de fundamentare privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250, elaborate de care Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor §i Podurilor Ia§i sub nr. 6928 din data de 21.09.2017,transmisa cu adresa nr. 6938 din data de 22.09.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 26407 din data de 22.09.2017;

  Adresa comuna inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 25654 din data de 14.08.2017, transmisa de primarii comunelor Erbiceni, Focuri, Gropnita, Fintinele, Coamele Caprei, Sipote §i Plugari prin care solicita sprijinul Consiliului Judetean pentru

  1

 • modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250 km situate pe raza comunei Erbiceni.

  Avand in vedere prevederile OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor republicata cu modificarile completarile ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile completarile ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

  Avand in vedere prevederile art.91 alin.5 lit. a) pct.12, art.97 alin (1) $i ale art.115, alin (1), lit.c) din Legea 215/2001 privind administratia publics locals, cu modificarile completkile ulterioare,

  HOTARASTE:

  Art. 1 Se aproba alocarea sumei de 125.000 lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250.

  Art. 2 Punerea in aplicare/ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotarare va fi asiguratd de Directia Economics si D.J.A.D.P. Iasi.

  Art. 3 Biroul Relath Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni $i Presa va comunica in copie prezenta hotarare:

  Institutiei Prefectului Judetului Ia$i;

  Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor i Podurilor la$i;

  Directiei Tehnice si Investitii;

  Directiei economice - Serviciul Buget;

  - Primariei comunei Erbiceni;

  Primariei comunei Focuri;

  Primariei comunei Gropnita;

  Primariei comunei Fintinele;

 • Primariei comunei Coamele Caprei;

  Primariei comunei Sipote;

  Primariei comunei Plugari;

  Art. 4 Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei hotArari va fi asigurata de ate Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

  Data astazi,

  PRESEDINTE Dr. Ing. Maricel POPA CONTRASEMNEAZA

  SECRETAR JUDETULUI IA51 Lacrami ara VERNICA

  DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV

  Am luat cuno$tinta de acest inscris oficial $i imi asum responsabilitatea asupra legalitAtii

  Gabriela ALUNGULESEI

  v

  SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE

  A DRUMURILOR $I PODURILOR DIRECTOR EXECUTIV

  Sorin BABLIUC

  DIRECTIA TEHNICA 5I INVESTITII p.DIRECTOR EXECUTIV

  imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii $i legalitAtii in solidar cu intocmitorul inscrisului

  Iogen Ginju

  '--5---

  INTOCMIT imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

  legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

  Gabriela GHEORGHITA

  3

 • ROMANIA

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul Stefan cel Mare si Stint nr.69, cod.700075 IASI Tel: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

  Nr. 2c -o

  22.5:2017

  EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei

  reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal

  DC 140, km 0+000 — 7+250

  Prin drumul comunal DC 140: Erbiceni (DJ 281)-Focuri-Fanfanele-Chi§careni- Sipote (DJ 282) 0 + 000 - 30 + 300 in lungime de 30,300 Km unitatile administrativ teritoriale din nord-estul judetului Iasi au acces la drumul national DN 28 (E583) care asigura legatura cea mai scurta cu toate localitatile din Cara i din strainatate. Acest drum comunal este modernizat prin asfaltare pe teritoriul administrativ al comunelor Sipote, Fintinele, Focuri, pana la limita comunei Erbiceni, respectiv sectorul cuprins intre km 0+000 §i 7+250 km, sector de drum care nu a beneficiat de lucrAri de modemizare de cca. 12 ani.

  Prin adresa comuna inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 25654 din data de 14.08.2017, primarii comunelor Erbiceni, Focuri, Gropnita, Fintinele, Coarnele Caprei, Sipote Plugari solicita sprijinul Consiliului Judetean pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250 km.

  Prin Nota de fundamentare nr. 6928 din data de 21.09.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i cu nr. 26407 din data de 22.09.2017, Directia Judeteand de Administrare a Drumurilor §i Podurilor exprimat acordul pentru punerea la dispozitia Consiliului Judetean Ia§i a sumei de 125.000 lei, inclusiv TVA din sursa "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd pentru drumuri" pentru modernizarea acestui sector de drum.

  Propun spre aprobare Consiliului Judetean Iasi Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal DC 140, km 0+000 — 7+250.

  PRESEDINTE

  Dr.Ing. Maricel Popa

 • ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul $tefan cel Mare i Sffint nr.69, cod.700075 IASI Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

  Directia Teh7a si Investitii Nr. 2c.lbt Z2. 0 yi 2017 De accord sa se supuna dezbaterii

  Plenului Consiliului Judetean Iasi Presedinte,

  Dr. ing. Maricel POPA

  RAPORT DE SPECILALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 125.000 lei

  reprezentand sume defalcate din TVA pentru drumuri, comunei Erbiceni, pentru modernizarea sectorului de drum comunal

  DC 140, km 0+000 — 7+250

  Intre infrastructura de transport a unei regiuni dezvoltarea sa economics exists o relatie

  biunivoca. Regiunile cele mai prospere s-au situat fie de-a lungul cailor importante de

  comunicatie, fie la intretaierea lor. Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atat mai

  mare cu cat acea regiune dispune de o infrastructura de transport mai dezvoltatd. Accesul dificil

  spre zonele cu functiuni economice, rezidentiale sau de agrement ale unei regiuni face ca acea

  regiune sa fie mai putin atractiva atat pentru mediul de afaceri cat §i pentru populatie. Cre§terea

  economics determine o cre§tere a nevoilor de transport mai accentuate determinate de

  mobilitatea fortei de munca.

  Prin drumul comunal DC 140: Erbiceni (DJ 281)-Focuri-Fantanele-Chi§careni-Sipote

  (DJ 282) 0 + 000 - 30 + 300 in lungime de 30,300 Km unitatile administrativ teritoriale din

  nord-estul judetului Iasi au acces la drumul national DN 28 (E583) care asigura legatura cea

  mai scurta cu toate localitatile din Zara i din strainatate. Acest drum comunal este modernizat

  1

 • prin asfaltare pe teritoriul administrativ al comunelor Sipote, Fintinele, Focuri, /Ana la limita

  comunei Erbiceni, respectiv sectorul cuprins intre km 0+000 §i 7+250 km, sector de drum care

  nu a beneficiat de lucrAri de modernizare de cca. 12 ani.

  Comuna Erbiceni a depus solicitare de finantare conform prevederilor OUG 28/2013

  privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locals dar acest obiectiv de investitie nu

  a fost considerat prioritar de Ministerul DezvoltArii Regionale, Administratiei Publice

  Fondurilor Europene.

  Prin adresa comuna inregistrata la Consiliul Judetean Iasi cu nr. 25654 din data de

  14.08.2017, primarii comunelor Erbiceni, Focuri, Gropnita, Fintinele, Coarnele Caprei, Sipote

  Plugari solicita sprijinul Consiliului Judetean pentru modernizarea sectorului de drum

  comunal DC 140, km 0+000 — 7+250 km.

  Prin Nota de fundamentare nr. 6928 din data de 21.09.2017, inregistratA la Consiliul

  Judetean Iasi cu nr. 26407 din data de 22.09.2017, Directia Judeteana de Administrare a

  Drumurilor Podurilor Ia§i exp