ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de...

84
ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA HOTARARE privind aprobarea organigramei a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Protecpa Copilului a Judetului Suceava Consiliul Judetean Suceava; Avand in vedere: - Expunerea de motive a domnului Gheorghe FLUTUR, Consiliului Judetean Suceava nr.13 39/21 .01.20 19; - Raportul Serviciului resurse umane relapi cu institutiile publice din cadrul Directiei organizare a Consi1iului Judetean Suceava nr.1340/21.01.2019; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati comerciale, regii autonome servicii; - Raportul Comisiei pentru invatamant, cultura, cercetare sanatate, protectie sociala protectia copilului; - Adrese1e Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului a Judetului Suceava nr.94802/25.1 0.2018, nr.101204/19.11.2018, nr. 39170/03.01.2019 nr.41298115.01.2019; - Avizul consultativ al Ministerului Muncii Justitiei Sociale nr.38/07.12.2018, transmis cu adresa nr. 3660/DPSS/07.12.2018; - Avizul Agenpei Nationale a Functionarilor Publici nr. 62775/2018; - Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.203/20.12.2018 privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului a Judetului Suceava; - Prevederile art.63, art.64, art.65 alin.(l), art.91 alin.(2) lit.a), art.100 alin.(1) alin.(2), art. 107, art.107"1, art.111 alin.(1) (3) ale art.l12 din Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile completari1e ulterioare, ale Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, ale art.:XVI alin.(2) din Legea nr. 161 /2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei ill exercitarea demnitatilor pub lice, a functiilor publice ill mediul de afaceri, prevenirea sanctionarea coruptiei, cu modificarile completarile ulterioare, ale Legii - cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile completarile ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind protectia promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, ale Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile completarile ulterioare, ale Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile completarile ulterioare, ale art.l4 lit. a), art. 121 alin.l) lit. a) art.122 alin.( 1) din Hotararea Guvemului nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile completarile ulterioare ale Hotar§rii Guvemului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum a regulamentelor-cadru de organizare functionare a serviciilor sociale, cu modificarile completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvemului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile completarile ulterioare, ale Hotarfuii Guvemului nr.l18/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii In domeniul serviciilor sociale, cu modificarile completarile ulterioare, ale Hotararii Guvemului nr.548/2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare statutul asistentului personal profesionist ale Hotarfuii Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala a structurii orientative de personal, cu modificarile completarile ulterioare;

Transcript of ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de...

Page 1: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

HOTARARE privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta

Sociala ~i Protecpa Copilului a Judetului Suceava

Consiliul Judetean Suceava; A vand in vedere: - Expunerea de motive a domnului Gheorghe FLUTUR, Pre~edintele Consiliului Judetean

Suceava nr.13 39/21 .01.20 19; - Raportul Serviciului resurse umane ~i relapi cu institutiile publice din cadrul Directiei

organizare a Consi1iului Judetean Suceava nr.1340/21.01.2019; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-fmante, societati comerciale,

regii autonome ~i servicii; - Raportul Comisiei pentru invatamant, cultura, cercetare ~tiintifica, sanatate, protectie

sociala ~i protectia copilului; - Adrese1e Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava

nr.94802/25.1 0.2018, nr.101204/19.11.2018, nr. 39170/03.01.2019 ~i nr.41298115.01.2019; - Avizul consultativ al Ministerului Muncii ~i Justitiei Sociale nr.38/07.12.2018, transmis cu

adresa nr. 3660/DPSS/07.12.2018; - Avizul Agenpei Nationale a Functionarilor Publici nr. 62775/2018; - Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.203/20.12.2018 privind modificarea statului de

functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava; - Prevederile art.63, art.64, art.65 alin.(l), art.91 alin.(2) lit.a), art.100 alin.(1) ~i alin.(2),

art.107, art.107"1, art.111 alin.(1) ~i (3) ~i ale art.l12 din Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ~i completari1e ulterioare, ale Legii nr.53/2003 -Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale art.:XVI alin.(2) din Legea nr.161 /2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei ill exercitarea demnitatilor pub lice, a functiilor publice ~i ill mediul de afaceri, prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii - cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ~i

completarile ulterioare, ale art.l4 lit. a), art. 121 alin.l) lit. a) ~i art.122 alin.( 1) din Hotararea Guvemului nr.61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare ale Hotar§rii Guvemului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum ~i a regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare a serviciilor sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvemului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Hotarfuii Guvemului nr.l18/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii In domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Hotararii Guvemului nr.548/2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare ~i statutul asistentului personal profesionist ~i ale Hotarfuii Guvemului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Page 2: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

in temeiul art.91 alin.(l) lit. a) ~i lit. d), alin.(2) lite) ~i alin.(5) lit. a) pct.2 ~i al art.97 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOT ARA~TE:

Art.l.- Se aproba organigrama ~i statui de funqii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a JudetuJui Suceava, conform anexelor nr.l ~i nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor de protectie pentru copilul aflat in dificultate Fundu Moldovei in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat in dificultate Fundu Moldovei.

Art.3. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor de proteclie pentru copilul aflat in dificultate Dolhasca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat in dificultate Dolhasca.

Art.4. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti- Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti­Solca.

Art.S. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor multifunctionale pentru copilul aflat 1n dificultate Falticeni 1n Centrul de servicii multifunctionale pentru copilul aflat 1n dificultate Falticeni.

Art.6. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului in Centrul de servicii multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului.

Art. 7. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor pentru copilul aflat in dificultate Siret in Centrul de servicii pentru copilul aflat in dificultate Siret.

Art.8. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor sociale pentru copii cu dizabilitati in Centrul de servicii sociale pentru copii cu dizabilitati.

Art.9. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor sociale pentru adulti cu handicap 1n Centrul de servicii sociale pentru adulti cu handicap.

Art.lO. - Se aproba schimbarea denurnirii Serviciilor de protectie in regim de urgenta a cuplului mama-copilm Centrul de servicii de protectie a cuplului mama-copil.

Art.ll. - Se aproba schimbarea denumirii Serviciilor multifunctionale de tip rezidential Suceava in Centrul de servicii multifunctionale de tip rezidential Suceava.

Art.l2. - Se aproba inchiderea Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Cornu Luncii din cadrul Centrului de recuperare ~i reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica.

Art.13.- Prevederile prezentei hotarfui. intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2019, cu incadrarea in prevederile bugetare anuale.

Art.14. - Cu aceea~i data, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr. 75/2017 privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a JudetuJui Suceava, cu modificarile ulterioare.

Art.lS. - Serviciul restirse umane ~i relatii cu institutiile publice din cadrul Direcpei organizare a Consiliului Judetean Suceava ~i Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protecpa Copilului a JudetuJui Suceava vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Suceava, 30 ianuarie 2019 Nr.14

Contrasemneaza: Se~i,

~II/I/ Petnr7ANASA

Page 3: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

·-- I rlc_ _ ___c_-_ ... __.C...J

-·"'!"'fi'"':OOU~"'tl"~l

ftll-h H.----~ ;1 -·'1"'""'1'0""5 .. ii"

.. _,.,._.............:. I

...,.,...... ...... ...-~! '---

~ ~~ ~~

j"

A

' ~ ~

~ f i ~ ' '! -.

~ ! 1 ~- il ~

.i u p -H ! a .~ ~ ~! ~ -. . . il ~ l ~ 8 ... '---

~ c.....l..,,.....

H 1-.,.. _ _,...... I

r~o~-~:'".:..-s: ~n•----~

~

~ i ~ -

l

l i i ! l !

l ! j

rn•'....,"'~'~ l

'-- '-

---1 H ..................... ,. ...

-- 1 H --~- I

.. -

r--1 _ _.;:::,J.IA~ I H __.00~ ltlnl:t ~I _.,..,~.-..~ I ~~~~

f-1 .,...,.d ~·.nnr:t

.... H Pf'IIUU$ Hltl f;) I

H .....-., Nttlll~ I

I 1_, . .,.,._ .... 1 H ~ .. IIQ~·.·::..J -; .... !11,~~.-,a~

• '1'1'*-.. fO~II IWt~

lo!lMIII\) ... ~.-3

lfllllOM~tl'!..,. .......

.,.,... .. _CIIloCt\.."'l,..

~-··--.,.~ ..... ....-,y

..-­.. -

1.-~-s..==... • ....-!) H "'"I .vt\1:)......-J··--::~ I

w .. .-=:~~~H VT'WIIdl»~fl'O .. ~ ........ ........ .,..lfti',.....~!OojWoll , ..... R.,"'!!U"Ji111f"i11141 1~ ......0

~ .. ~ ;;

I I

I I I

• I I ! I I :~ i - ~ I : !

I ' J It -~ I ~ I • t I ~ I "a

3 3 !

i ~ !!' •

Page 4: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

ANEXANR.2

STAT DE PERSONAL AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA, VALABIL LA DATA DE 01.02. 2019

Functla Functla publicii Functla contractualii ., de inRitl =1 ... ~» 1 "!i ~ =a Nr. ~

.. '-= Nwnele ~~ P1·enwnele STRUCTURA demnil fwtctio "1::1 · ~ "" "" e ] ·e 1)~

~ ~ ...

crt. de conducerc f ""' "!i 0 ... ... r=..., .~ B ate nati pu- ~ e 1)® 1'1 t: ~ e ... ] z Ill

publi bllci "" .~ e .. ~ ~ ..:. z Ill ., ... ., E-< 0

APARATUL PROPRJU

1 CRETULEAC DIRECTOR I II s GEORGETA NADIA EXECUTIV

DIRECTOR 2 ISAILA MARGARETA EXECUTIV I II s

ADJUNCT

BRATEANU MIHAl DIRECTOR

3 EXECUTIV I II s DRAGO~

ADJUNCT

COMPARTIMENTUL STRA TEGII, PROIECTE

$1 PARTENERIATE

1 FE~TILA VALENTINA CONS ILlER I superior s

2 TARABOANTA ADINA

CONS ILlER I superior s CRISTINA

BIROUL SSM, PSI ~I MANAGEMENT

CALITATE

1 BOTEZATU NICOLET A §EF BIROU I II s COMPARTIMENTUL

SSM$1PSI

2 IFTIMI VASILE-VIOREL CONS ILlER I superior s 3 FILIP DIMITRIE CONSILIER

GERJ1Rn I superior s

Page 1

Page 5: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

--r--COMPARTIMENTUL "'NSSTiiluul.lE"ff.~N .sun AVA

MANAGEMENT

~:.:~~-Jl%20!1~~ CALITATE

4 VACANT CONSIL::R I asistent s I

5 sANDULESCU MONICA

CONS ILlER I superior s LORE DANA

COMPARTIMENT ADMINISTRARE

PATRIMONIU

6 ORHEAN VIOLET A CONSILIER I superior s

SERVICIUL COMISULOR DE SPECIALITATE

1 NACU MIHAIELA-

l7EF SERVICIU I II MARIANA

2 ~TEFANCIUC DANIELA BEATRICE

CONSILIER I superior s

3 VACANT CONSILIER I debutant s

4 MOLOCI ALINA - CONSILIER ldi\DI..,CI 4 I superior s

5 GOLEA DRAGOl7 CONSILIER I superior s ADRIAN

6 BERARI ALIN-MARCEL CONS ILlER I superior s

7 URSAN LILIANA RRINniJS4

CONSILIER I principal s

8 CIOBANU LIVIU CONSILIER OCTAVIAfll

I principal s

9 GRIGORA!1 ALINA CONSILIER I asistent M

SERVICIUL ACHIZITJI PUBLICE ~I

CONTRACT ARE SERVICII SOCIALE

1 PLACINTA VASILE-;t<I::J 1 miEL

~EF SERVICIU I II

2 CIUHAN ION CONSILIER I superior s

3 cRACIUNESCU ANDREI ROBERT

CONSILIER I superior s

4 EICHORN VASILIU CONSILIER I superior s An~nAM

GORBANESCU CONSILIER I superior s 5 ~STELIAN JURIDIC

B GAITAN LUCIA CONSILIER I superior s 7 CRISTUREAN AURICA REFERENT Ill superior M

Page 2

Page 6: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

8 GRIG MARIETA REFERENT Ill superior M

COMPARTIMENTUL ltUf'<;'>l . • ltl . J U UI . f"-~ 1' ;' P'-L/H

At-n:;;~tRA 1 EA INVESTITII ~I RECEPTII _Nr ........ . .... 'OJ!t.

LUCRARI 1---

1 UNGUREANU CORINA ADINA

CONS ILlER I superior s

2 VACANT CONSILIER I principal s

BIROUL MONITORIZARE iN

DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

1 MATEOAEA CAMELIA

$EF BIROU I II LILIANA

2 POROCH VIORICA-MIRE LA

CONS ILlER I superior s

3 MACSIM DANIELA· CARMEN

CONSILIER I superior s

4 PfNZARA$U MARIANA CONSILIER I superior s 6 ONICEANU SILVIA CONSILIER I superior s

6 BABAU $TEFANIA EXPERT I asistent s 1

temporar vacant

COMPARTIMENTUL DE COORDONARE A AUT OR IT ATILOR PUBLICE LOCALE

7 CiMPAN ANCA CONS ILlER I asistent s

SERVICIUL JURIDIC $1 CONTENCIOS

1 PRECOB IULIANA $EF SERVICIU I II

2 BIRSETE SORIN CONS ILlER I superior s JURiniC

3 BURDUJA ANA lONE LA CONS ILlER

I superior s JURIDIC_

4 CRACIUNESCU MARIA CONSILER I superior s

JURIDIC

6 BACIU IULIANA CONSILIER M.d~llii\J.II. JURIDIC

I superior s

6 NITA ANA MARIA CONSILIER

I principal s JURIDIC

7 BRA TEANU ANA CONS ILlER I principal s

11111.11.1\J.II. .lll~lnlr.

8 MAZAREANUIONELA CONS ILlER

I asistent s .lll~lnlr.

9 AMARGHIOALEI CONSILER I asistent s

Rnnlr.4 JURIDIC

Page 3

Page 7: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

COMPARTIMENT DELINCVENTA

JUVENILA, TRAFIC DE CONSI!.II!LtUIJETF.AN S UCEA\'

'""'"-~' '~ EA PERSOANE, '---~r .......... /!t. :J/JJ.. REFUGIATI, REPATRIATI

10 POP CONSTANTIN- CONS ILlER AIFXANnRll .IIIRiniC

I superior s

11 NICAELENA CONS ILlER I superior s 12 HOJBOTA SERGIU EXPERT I superior s

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

1 CEOCAN FLOAREA AUDITOR I superior s 2 VASILIU MIHAELA AUDITOR I superior s

SERVICIUL RESURSE UMANE

1 HERMENJUC CRISTINA- !i!EF SERVICIU LENUTA

I II s 2 TA~CA RODJCA CONSILIER I superior s 3 GRIGORESCU

Mlj.fAFI A CONS ILlER I superior s

4 VACANT CONSILIER I superior s

5 MARIANCIUC IONELA CONS ILlER I superior s 6 AIOANE GEANINA- CONS ILlER

CRISTINA I asistent s

7 BALAN LILIANA REFERENT DE II superior SSD SPECIALITATE

8 NICHIJELEA ROLANDA REFERENT Ill superior M

COMPARTIMENT REGISTRATURA !ill

RELATII CU PUBLICUL

1 MORO~AN

CONSILIER I superior s MAGDALENA

2 DOROFTEI MARIA-

CONSILIER I superior s FELICIA

3 PRECOB VETUCA REFERENT Ill superior M

4 DUMITRU DORINA REFERENT Ill superior M

Page 4

Page 8: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

["'"'"'""""''' BIROUL ADOPTII ~I . UCEA A

POSTADOPTII A:r~:~.~.~.~.j4~ ~9 _f_ -

1 PRUNDEL GABRIELA-

~EF BIROU I II ELENA

COMPARTIMENT ADOPTII

2 ROMAN ELENA EXPERT I superior s

3 MARTUNEAC IAN .!I

EXPERT I superior s

4 MOISUC VIOREL RAUL CONS ILlER _u1~1n1r.

r asistent s

COMPARTIMENT POSTADOPTII

6 GHIUTA VERONICA- CONSILIER LIDIA

I superior s

6 MATEI ALEXANDRA STEFANA

EXPERT I principal s

7 MAZARACHE ELENA PSIHOPEDAGOG s temporar

PRINCIPAL vacant

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA

A COPILULUI CU DIZABILITATI

1 DANELIUC NICULINA-

~EF SERVICIU I II s DO INA

2 CIOBAN STELA INSPECTOR I superior s 3 OANEA MIRELA-DELIA REFERENT Ill superior M

4 CURELIUC DIANA- 112 INSPECTOR DE

lA s ELENA SPECIALITATE

4 IONESCU GABRIELA MEDIC SPECIALIST s

1/2NORMA

MANAGER/ DE CAZ

5 GIURCA LUMINITA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

6 HRITUC CAMELIA-ANA PSIHOLOG s IT

7 LAHMAN CRISTINA EXPERT I superior s

8 NEMTISOR nl\cDICI 4

EXPERT I superior s

Page 5

Page 9: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

SERVICIUL L ;m;nnr.-r;owr'~' '"'"' 'A INTERVENTIE fN REGIM ·\·~I' X~ 1.\ I~RMU:A

n~ URGENT A fN Nr. . ............ /J/Jl~- . DOMENIUL ASISTENTEI --·-----~- . --· -~

SOCIALE

1 FOC$A AURELIA

$EF SERVICIU I II AURUTA

COMPARTIMENT INTERVENTIE iN REGIM

DE URGENTA $1 iN SJTUATII DE VIOLENT A ASUPRA COP/LULU/,

PREVENIRE MARGINALIZARE

SOC/ALA $fA SEPARARJI COP/LULU/

DEFAMILIE

2 VACANT EXPERT I debutant s

3 DUCIUC CARMENA M.IU~IAr.JA

CONS ILlER I superior s

4 ABAGERU MIHAELA EXPERT I superior s

5 HARITON MIRCEA· CONSILIER .. ~ .......... JURIDIC r superior s

6 PREDOIU ANA MARIA EXPERT r asistent s

7 $TEFAN LUCIA EXPERT I superior s

COMPART/MENT VIOLENT A TN FAMILIE

8 DOROFTEI SABINA • EXPERT _SILVIA

I principal s

9 IEREMCIUC PAVELIUC PSIHOLOG s

GEANINA MIHAELA PRACflCANT

10 CUJBA MARIA ASISTENT SOCIAL s temporar

SPECIALIST vacant

SERVICIUL REZIDENTIAL COPII ~i

PLASAMENTE FAMILIALE

1 TARNAUCEANU

$EF SERVICIU I II s FLORIN

Page 6

Page 10: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CONSitHlfJUUEFAN S£ COMPARTIMENT

rcr·:AV: I MANAGEMENT DE CAZ ANF.XA L~~RA~ ~A PENTRU COP/I iN Nr .......... .,. . ¥10/

S/STEM f....:ZIDENfiAL - ----- ~ I"-- - ·

2 VEZETEU ROZICA EXPERT I superior s

3 MORO~ANU DANIELA EXPERT I superior s

MARIA

4 BOLOGA DANIEL

EXPERT I superior s CATALIN

6 JURESCHIIRINA-MLIRILI

CONSILIER I superior s

6 BULIGA GABRIEL- CONSILIER I superior s VLISILICA

CRISTUREAN ASISTENT SOCIAL s 7 ANGELICA MARIA PRACTICANT

LUCA CRENGUJA 1/2 PSIIIOLOG s 8 CECILIA PRINCIPAL

l/2PSIHOLOG s 8 VACANT PRINCIPAL

9 PUIU RALUCA PSIIIOLOG

PRACTICANT s

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ

PLASAMENT ~I REINTEGRARE

FAMILIA LA

1D TINT A AURORA CONSILIER I superior s B~lMnii~LI

11 HOMIUC RUXANDRA GABRIELA

CONS ILlER I superior s

12 CIUPALA ANA-LILIANA EXPERT I superior s

13 LOGIGAN RITA CONSILIER I principal s INSPECTOR DE 14 ZOTAIBOLYA SPECIALITATE

lA s

BARCULESCU ASISTENT SOCIAL s 15 CLAUDIA NATA~A PRACTICANT

GALBAU AUGUSTIN 16 111\1 !:!:Jill

INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s PSIIIOLOG s 17 DIMAAURICA

SPECIALIST

SERVICIUL DE ASISTENTA

MATERNALA

1 PAVALOAIA MARIA

~EF SERVICIU I II s VASILICA

Page 7

Page 11: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CONSlL lliL JUOfj·I:\mii ~WA COMPARTfMENT MANAGEMENT DE CAZ

ANf.~<LA~~\n i ' COP/I AFLATiiN Nt..--·- ·• ... . l:.J.a t.__

AS/STENTA .._ _______ .. . . -· ·· "

MATERNALA

2 LEONTE DOINIT A LUMINITA

EXPERT I superior s

3 VACANT EXPERT I superior s

4 VASILIU LUMINITA· CONSILIER I superior s VERONICA

5 BUZDUGAN MONICA

EXPERT I superior s LILIANA

6 LAZARIUC RUXANDRA CEZARA

EXPERT I asistent s

7 VACANT EXPERT I debutant s

8 BTRSETE ALINA CONS ILlER I superior s

ASISTENT SOCIAL s 9 TROANA ADINA PRINCIPAL

10 OLARIU IONUT ANDREI ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL s

ASISTENT SOCIAL s ltemporar 11 IVAN IRINA-REBECA

SPECIALIST vacant

BEJAN MARIA· ASISTENT SOCIAL s temporar 11 MAGDALENA SPECIALIST

ocupat

LUPAIESCU ASISTENT SOCIAL s 12 LACRAMIOARA

SPECIALIST VIORICA

13 OVASCARMEN ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL s

AL-FREIJAT INGRITH LOGOPED PRINCIPAL s 14

LAURINE

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ ASISTENTI MATERNAL/

15 VACANT EXPERT debutant s

16 GRIGORA$ PAULA EXPERT I asistent s TANASA-AIRINEI ASISTENT SOCIAL s 17

gnv1111.1 ~.-""'":lANA PRACTICANT 1/2PSIIIOLOG s 18 CIOBANU CORINA

PRINCIPAL

Page 8

Page 12: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

18 1/2 VACANT 112PSIIIOLOG

PRINCIPAL s

19 JAUCA MARIA- PSIHOLOG s [femporar

M .ll.r.:nlll l=ll.l.ll. l'RINCII'AL vacant

20 BURAC GABRIELA INSPE -_ fOR I>E lA s

.an~<~l.ll.II.I.O. SPECIALITATE

21 ATUDOREIROXANA ASISTENT SOCIAL s ltemporar

ANCA PRINCIPAL vacant

22 ANDRIE$ MIHAELA ASISTENT SOCIAL s

ROXANA SPECIALIST

SERVICIUL REZIDENTIAL ADUL Tl

1 VACANT $EF SERVICIU s

COMPARTIMENT PERSOANE ADULTElN ICONS fl.llll. VDETEANSU "F:AVA

DIFICULTATE ~I A ~f.XA A~/JXfR ~ ASISTENTA PERSOANE ( .......... ...... /~

VARSTNICE '---1--- 7

2 ZAGAN DAN IE LA CONS ILlER I superior s

3 DAVID ZINICA CONSILIER I principal s

4 NICHIFOR VIRGINIA VALERIA

1/2 MEDIC PRIMAR s

4 VACANT 1/2 MEDIC PRIMAR s

COMPARTIMENT MANAGERf DE CAZ A

PERSOANELOR ADULTECU

DIZABILITATI AFLATE iNS/STEM

REZIDENTIAL

6 ROTARU DANIELA-

CONS ILlER I superior s GABRIELA

6 CAPRARU AURIGA CONS ILlER I superior s

7 STOIC A ELENA-~ .............. EXPERT I superior s

B BUCATARIU LUCIAN

CONS ILlER I principal s VASILE

9 VACANT EXPERT I debutant s

10 VACANT EXPERT I asistent s

Page 9

Page 13: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

11 VACANT CONSILIER I superior s

ASISTENT SOCIAL s 12 VACANT PUACTICANT

f---13 VACANT ASISTENT SOCIAL s

Pl~AC:Tfr;\ NT

14 VACANT PSIHOLOG PRACTICANT

s INSPECTOR DE II s 16 VACANT SPECIALIT ATE

rNSlLll:J .. IUDk("E .. .'I soc

1 COMPARTIMENT

A~r~.~~-~~/Jh ~81~ ASISTENJI PERSONAL! PROFESIONI!jTI ---- 7

ASISTENT PERSONAL VACANT(20 posturi)

l'ROFESIONIST

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA

A PERSOANELOR ADUL TE CU HANDICAP

1 !jTEFAROI PETRU !jEF SERVICIU I II s

2 RfMBU MARILENA· I '"

EXPERT I superior s

3 HRITUC VIRGINIA CON SILlER I superior s 4 CLEMENT GABRIELA EXPERT I superior s

6 PAICU OANA-!A

EXPERT I superior s

6 IBANESCU TEODORA EXPERT I principal s t.JAII~Ir":ll.

7 PREPELIUC GABRIELA LIVIA

MEDIC l/2NORMA s

7 CAMILAR DANIELA MEDIC l/2NORMA s

B VACANT MEDIC PRIMAR l/2NORMA

s

B NICHIFOR ANGELA MEDIC PRIMAR l/2NORMA

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

1 MACOVEI MARIA !jEF SERVICIU I II s

Page 10

Page 14: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CONSI! .Il:Utnf.TEAN SUC AVA COMPARTIMENT PLAT! AN EXA LIJ;J''/~ PRESTA Til SOC/ALE ---~:·~-·~A .... JL: -

-r co.; ..... cARU DOINA-

2 CONS ILlER superior s CRISTINA I

3 FLORESCU JEANINA CONS ILlER I superior s

4 MUNTEAN NICOLET A-

CONS ILlER I superior s MONICA

5 MATEI ROSE -MARIE CONS ILlER I superior s CARMEN

6 GRADINARU

CONS ILlER I debutant s CONSTANTINA IONUTA

7 SIMIONIUC DANIELA REFERENT Ill superior M

COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL

8 GAVRILOVICI DANIELA CONS ILlER I superior s LUCRETIA

9 TODA~CA ANCA-

CONS ILlER I superior s FLORENTINA

10 SESERMAN ANGELA CONS ILlER superior s I

11 CIORNODOLEA CONS ILlER I superior s

MIHAELA

12 GRIGORIU DANIELA CONS ILlER I superior s

13 MANOLIU ANGELICA CON SILlER I superior s 14 RUSU CRISTINA CONSILIER I principal s 16 DANILA ANDA MARIA CONS ILlER I principal s 16 BADALUTA ELENA CONSILIER I principal s

SERVICIUL BUGET-SALARIZARE

1 CHIRILA VIOREL ~EF SERVICIU I II

COMPARTIMENT BUGET Sf

IAJT.iJRI

2 JURAVLE OANA IRINA CONSILIER I superior s

Page 11

Page 15: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CO~Sll.lllLJli Of:Tf:\N SUC

"''"! POPESCU LUMINITA-CONS ILlER I superior s ANf.X~/4/J.:RAnt: . 3

AFRODITA Nr,,. ....... • ·(JlJXi·· 4 CAZAC ANI$0ARA-

I n~J::06NA CONSILIER

, superior s (

5 MITROFAN TAMARA

CONSILIER I superior s MONICA

COMPARTIMENT SALARIZARE

6 MUNTEAN ERICA·

CONSILIER I superior s LOREDANA

7 MIHAILA MIHAIELA-

CONSILIER I superior s LILIANA

8 PAIU§ FELICIA CONSILIER I superior s

9 SAVIN DANIELA CONS ILlER I superior s

10 CERLINCA CARMEN CONSILIER ~~nl!.flt"l!.

I superior s

SERVICIUL ADMINISTRA TIV

1 ENEA LIVIANA §EF SERVICIU II

COMPARTIMENT TEHNIC.

ADMINISTRA TIV

INSPECTOR DE lA s 2 SPIRIDON DUMITRA SPECIALITATE

INSPECTOR DE lA s 3 VACANT

SPECIALITATE

INSPECTOR DE lA s 4 PETRARIU PAULA SPECIALITATE

6 PRICOP VIOLET A ADMINISTRATOR I M

6 STRUGARU r.OP-Js I ANTI P-I

!)OFER I M;G

COMPARTIMENT ARHIVA

INSPECfOR DE lA s 7 MAXIM PETRU

SPECIALITA'l'E

DUMITRESCU ANDREI-REFERENT lA M B

CONSTANTIN

Page 12

Page 16: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

26

TOTAL POSTURI APARA TUL PROPRIU

184

SCRIPCARIU MIRELA

POPA VALENTINA

FILIP VIOREL

BIRSANU IULIANA

BfRSANU AUGUSTIN

BIRSANU RODICA

ANTONESI LUCICA

TODIRICA CONSTANTIN

RUSU M.MARIA

RUSU GHEORGHE

RUSUION

FRINCU ELENA

FILIP RODICA

DUMITRIU ELENA

LUNGU PAULINA

CHIRILA OLGA

GHIVNICI NORICA ANCA

ONUJU FLORENTINA

MARIUTA GABRIELA

VERINICEANU BACILA I lA

ONISIE ANGELA

TANASA GEORGETA

ROIBU LICUJA

PU~LAU NATALIA LIJ~U~A

AIRINEI VERONICA

COMPARTIMENT I ASISTENTI MATERNAL!

Page 13

ASISTENT ........ .,. ..... '. ASISTENT

u ,...,.,., .. ,,

ASISTENT .. ·~~~·· .. ASISTENT .. ·~~~-· .. ASISTENT .. ·~~~·· .. ASISTENT .. ,..,,.~·· '. ASISTENT

u '~"'~""'

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT

1 '. ASISTENT ···~~~· .. ASISTENT ........ .,. ....... ASISTENT ... ,.,.,,..,., '. ASISTENT

u .~., ..... , ..

ASISTENT u ,.,..,., .....

ASISTENT .......... ., ..... AS IS TENT .. ·~~~ .... ASISTENT

MATERNAL

ASISTENT ... ·~"''"' '. ASISTENT ... ,,,,,, ...... '. ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

u ,.,.,,.. ....

ASISTENT u .... ,.,...,..,,..

ASISTENT ...... .,,...,,., .. ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT . ·~~~·· ..

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

Page 17: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

-- i'1n;"i-;;";'~~""'"

A EXAIAit?J.'nll~:~- ,\SISTENT G/M I H , '~T.'D t <r 27 BELCIUG RODICA

....... ... ·-··.,.,..r;mq. j ASISTENT G/M 1...--- 7 .. ·-~ · • .• ·~""' t ,,

2B MITREA ANI~OARA

f ASISTENT G/M ... ~"''"" .. 29 DIACONU ANC 11TA

30 PAVEL MARIANA nOINA

ASISTI<~NT

MATERNAL G/M

31 DOLCEANU ILEANA ASISTENT G/M •• '~"' "" •' ASISTENT G/M .... . '' .. 32 CRETAN SILVIA

33 CARP FLORENTINA ASISTENT G/M •• '""'''n"', •

34 ST ANICA ADINA ASISTENT .. .-.~~· .. ASISTENT G/M u· . •~"'"' .. 35 DIACONU DOINITA

ASISTENT G/M .... ·~.,..,.., '. 36 CHECHERITA VIORICA

ASISTENT G/M -..- o'l'UDl\t •'

37 PAUN LUMINITA

38 PASCARU RODICA ASISTENT G/M .. " ASISTENT G/M .... ' .. 39 NASTACA GAROFITA

40 NASTACAVIORICA ASISTENT G/M .. .. 41 PALAMARIUC LILIANA ASISTENT G/M ... ..

ASISTENT G/M

BOGZA LILIANA-MATERNAL

42 CEZARINA

43 PASCARIU MARIANA ASISTENT """~"'" , ..

44 COSTENIUC MIHAELA ASISTENT G/M .................... .. ASISTENT

G/M NECHIFOR ELENA-MATERNAL

46 1\~lt:::l=l rr.4

46 BOLOHAN EUGENIA AS IS TENT G/M .... ,..,.,. ....... 47 BUJOR TATIANA ASISTENT G/M ... ....... 48 AILINCA PARASCHIVA ASISTENT G/M .... ,.,.., ....... 49 AXINTE ELENA ASISTENT G/M .... '"'"' ..

ASISTENT G/M "" ''l'I>D"' ''

60 STELUTA ELENA

61 BISERICA RODICA ASISTENT G/M .... '"'T. "' ..

52 MUSCA FLORICA ASISTENT G/M .................... ASISTENT

G/M MATERNAL

53 MOSNEAGU PETRONIA

ASISTENT G/M HOPU ELENA-

MATERNAL 64

MANUELA

fifi LUCACI MIHAl ASISTENT G/M -..- •-run..: ·• ASISTENT

G/M ANDRONIC CARMEN-MATERNAL

66 4NGFUCA

ASISTENT G/M .. .... 57 APETRE TUCA

ASISTENT G/M

OCHIANA MARIA-MATERNAL

59 II\

Page 14

Page 18: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

69

60

61

62

63

64

65

66

87

68

69

70

71

72

73

74

75

78

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

BB

ZLAVOC CATRINA

LUTIA ELISAVETA

IGNAT VIORICA

LEONTE ELENA

CiTEA IONELIA­NICOLETA

MONORANU LILIANA

COBZARIU ANGELICA

MOlj>NEAGU SILVIA

ROlj>U VERONICA

UNGUREANU LUCIA

COJOCARU IONELA

PALAGHIANU RODICA

ROBULET RODICA

ALBEI MARIA

NACU MARIANA

STOICA MIHAELA

MARIUTATEODORA

CUCO$ ARTENE LOREDANA MAIUIINA

ILISEIIULIANA

DUMITRIU MARICICA

N.ASTACA LILIOARA

AIRINEI ANCA

MITOCARIU-NICAI VIORICA

MOSNEGUTU ILEANA

LAZAR MOANTA

CRETU SINZIANA­MIHAELA

REPEDE ELENA-ALINA

LEONTE CONSTANTIN

SMARANDA IRINA

RUSU C. MARIA

rmNW \1\ .. ll ()£T£AN SliCEAVA

Page 15

ASISTE:\"T ' .. , . ·"'' ' '. ASISTENT ....... , ... , .. ASISTENT H . " ·'~' .. ASISTENT

u •r»nM .r

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT ,.~ '"'"'""" ··· ASISTENT ···~~~···· ASISTENT "·~~~· '. AS IS TENT ... '"'~~· . ASISTENT •• ··~~n•• T

ASISTENT ..... ,., ....... ., .. ASISTENT .. ,,.,..,., ..... ASISTENT

u ,,.,.., ..... ,..

ASISTENT U lTl>D"" ..

ASISTENT .. '~,~., .. ASISTENT

•• rr.,r.ar • T

ASISTENT MATERNAL ASISTENT ,. .. ,,.,.,,...,., ... AS IS TENT

,.Kl'I'UOM >T

ASISTENT ,...,,.,,.,.,,., .. AS IS TENT

u ·~~~·· ••

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT "''~"""' " ASISTENT

,. .. '"'""' .. ASISTENT

"'"'"""' .. ASISTEN'f

aT ' NHH. 'T

G/M

GfM

t:/M

G/M

GfM

G/M

G/M

G/M

G/M

GfM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

GfM

G/M

G/M

G/M

G/M

GFM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

Page 19: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

89 SANDU PARASCHIVA

90 DASCALU GEORGETA

91 LAZAR DORICA

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PORCOS MARIANA

UNGUREAN ELENA

RADA~ANU ELENA

LIUTE ELENA

COTOARA PETRU

DAMIAN VIORICA

NIGAELENA

ZARAZA MARIA· Fllr.FNI4

PINTILII MARIA

101 CHIRILOAIA NICOLET A I.I!.I'J.I!.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

ZAMFIROAIA NINA· ELI"N4

CALANCEA RODICA· DOINA

BURLA MARIOARA

GOREA MIRELA

ALBEI OVIDIU

STEFANAVIORICA

BOGHIAN NICOLET A

DUMITRIU MIHAELA

CONOLACHE DOINA

AOPROAE MARIA-I .ii,r,g.~ ... ~A '"I .I!.

OLARU MARIA

NASTACA LILIANA­CLAUDIA

114 NECULAI MARGARETA

116 !?TEFAN VERONICA

Page 16

ICOifSILIIJI .. lUDElEAN (I(.F.A\'A k,· !t.NEXA 1.~\,IO'Y~It Rt:A ''t'ISTEi\"f Nr ......... -flflJ'iJlj... 1\lj\ TERNAL

I ' ASISTENT MATERNAL

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT MATERNAL

ASISTENT u -"'~~~, ..

ASISTENT ,.,. . ..-~~~ .. ASISTENT

•• r> T

ASISTENT .. .. ASISTENT .. .. ASISTENT

MATERNAL

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

u •n>DJ\.T ...

ASISTENT MATERNAL ASJSTENT

MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT .. .. ASISTENT ···~ .. ASISTENT ... ~ .. ASISTENT .. ·~~ .. ASISTENT ... ~ .. ASISTENT . ·~ ~· .. ASISTENT

MATERNAL ASISTENT • •~ T

ASISTENT MATERNAL ASISTENT .. ,.,.~nM" ASJSTI~NT

H O'l'UnM '•

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

GIM

GIM

G/M

G/M

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

G/M

Page 20: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

·;;- .. 116 ROSU NICOLETA AN :XAI. IIOT..\P~?! r\ Ill

ASISTENT G/M u l'T't.•n:ov ,y .......... · ......... 1/.ft;JJIL ASISTENT 117 ANDRONIC ELENA G/M ' . ,. . . >- ·1 •TJ;'U"T •J

118 MARIAN FELICIA ASISTENT G/M u•~n~• ·•

119 PUZDRE IULIANA· ASISTI<:NT G/M

Flll;ABETA MATERNAL

120 cARAMIDA MIHAELA· ASISTENT G/M

LACRA~un/\CI/1 MATERNAL

121 MARIAN MIHAl ASISTENT G/M u'"'"nM<Y

122 AMARIUCAIIOANA· ASISTENT G/M IRINA MATERNAL

123 AMARIUCAI VASILE· ASISTENT G/M

1=1 nCIII\II=I MATERNAL

124 IROFTE ASISTENT G/M

I ll.~~.ii.Min.!U:M. MATERNAL

125 HRENIUC MARIUS ASISTENT G/M

MATERNAL

128 BUC!?A MIRELA ASISTENT G/M

Vll!::.ll l~ll MATERNAL

127 COTIN MIHAIELA ASISTENT G/M . . .,...,~. '. 128 ONUTU GABRIELA ASISTENT G/M .. ,.,..,.,,. .. 129 TAN SIMONA ASISTENT G/M ....... .., ....... 130 BRAESCU ANCUTA ASISTENT G/M ... ............. , .. 131 LAZAR ANUTA ASISTENT G/M

u .• Tr.on"' ••

132 TOFANELENA ASISTENT G/M UATL"D .. l.l'

133 CAZACU ELENA ASISTENT G/M U ,,'T'r.'TllV A I

134 ANICAI ELENA ASISTENT G/M . ,.,..,~·· .. TACIUC ASISTENT

13li LACRAMIOARA· G/M MATERNAL

VIOLET A

136 TOADER ELENA- ASISTENT G/M

I li.~~.ii.MIOARA MATERNAL

137 CHIRILA MARIANA ASISTENT G/M ... .............. , . 138 SOLCANU LAURA- ASISTENT

G/M ALINA MATERNAL

139 UNGUREANU ELENA- ASISTENT G/M r.nN!;.III=I ll MATERNAL

140 COCA LAURA-ELENA ASISTENT G/M .. , ... ~ T

141 SOLCANU VIORICA- ASISTENT G/M

ANISOARA MATERNAL

142 BOCA MARIA CLAUDIA ASISTENT GIM Hl'T'IH>"-1 ,l

143 NEGRU ELENA IRINA ASISTENT G/M U " l'T'L'U"- ,J

144 DEDIU EUGENIA ASISTENT G/M 1\~ ,.,...,~ ....

145 IORDACHESCU lOAN ASISTENT G/M " ·''"'"<'"" lT

Page 17

Page 21: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

ASISTENT I <flM' SJLilii.JllllF . . I~Ai'l SUCE _ALL'I'I<'.DJ'.' '-L ~.J...A..IJJ T~

146 TATARU GABRIELA

ASISTI~NT l<'j!M ~2 ~ ..... • .. MO~NEAGU MATEUNAL

147 MARIOARA

ASISTENT G/M ~ .f L'l'l>T». ' f

148 TODIRIC.A U: :r{ETIA

149 SiRBU MARIA ASIS'fENT G/M ~,..,..,,,., .. , ll.

ASISTENT G/M GRE~ANU ELENA

MATEUNAL 160

LILIANA ASISTENT G/M

l.f.lTT.'D,.l ll 151 BADAL UTA ANI~OARA

162 HLIHOR LILIANA ASISTENT G/M Jul.. •TUDAT cL

163 MUNTEANU MARIA ASISTENT G/M ~lTUD.MU

164 AFILIPOAIE VIOLET A ASISTENT G/M __A4_ ,_'l'UDJI.LU_

165 SEMIAN DORINA ASISTENT G/M 1\ lTJLnl!o.t cL

156 SIBECHI MANUELA ASISTENT G/M u ,..,..,,,. lT

167 CIOCANANA ASISTENT G/M 1\A:.,,..,,.,n" lT

ASISTENT G/M _1\A:.l TUD>.\ l.l_

158 B.AE~U ELENA

159 NASTACA FLOAREA ASISTENT GIM _A,f_lTDD" L1

ASISTENT G/M ..A,LI TL'D" 1._1_

160 RUSU ANI~OARA

161 URSU MARIA ASISTENT G/M ' '1'"' Dl'IJ. u.

162 TUDOSAANA ASISTENT GIM __&4_ LTL' Dl'I.L l1

163 BRfNZAC ANTONETA ASISTENT G/M •6 .LTL'.Dl!.LLL

164 T[RZUMAN GABRIELA ASISTENT G/M '-L t...T.J£DliJ. L T

165 VIZITEU ELENA ASISTENT G/M 1\L I TODIV .l T

166 BREAB.AN AURELIA ASISTENT G/M A,£lTT.'01\ L1

167 BUNESCU FLORINA ASISTENT G/M Ll_

ASISTENT GIM l'l'rl'D .. Ll_

168 OOBO~ MARIANA

169 CIUCAN CARMEN ASISTENT G/M l'l'll'Dl\ '-1.

ASISTENT G/M COSEICIUC ILEANA-

MATERNAL 170

MARIA

171 RUGAN GABRIELA ASISTENT G/M 1l l'l'UDJI L1

172 RUSU I. MARIA ASISTENT G/M ur ,~, cL

173 HREHORCIUC LILIANA ASISTENT G/M _1\.f~U.

174 GROSU MARIA ASISTENT GIM "~'

175 BIDALACH NICOLETA ASISTENT G/M ]\_.< ' I'UOI'JIT

176 DOLCEANU ELENA ASISTENT G/M lTT.'OMlT

ASISTENT G/M NISTOR TATIANA-

MATEUNAL 177

STELUIA

Page 18

Page 22: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

l • • .. I:EA\'A -178 COJOCARIU AURELIA A~-~ :XA 1.,~~1~ ;A ASISTENT G/M

l.L 'l'Jll1:1.' I..L

r-·- ASISTENT G/M _!_ ' I'U..U!I.L lL 179 BOLOHAN CORNELIA

180 LEONTE CRISTINA ASISTENT 3/M " . .,. ... .,., ' ' 181 BUJOREANU DOINA ASISTENT G/M

>A_ 'T'I>Tll\ ll

ASISTENT G/M MOSNEGUTU

MATERNAL 182

NICULIJIJA

183 CROITORU MARIANA ASISTENT G/M ~.TUDl\ I..L

ASISTENT G/M _A&_, Tr.n"' lL

184 MINCIUNA LAURENTIA

186 VALEANU CARMEN ASISTENT G/M _.lLI. l TllDJ'> l..L

186 NECHIFOR VIORICA ASISTEN'f G/M ~ L'rl>llll.l I..L

187 LUCACIANA ASISTENT G/M >.~ L'r.li'.ll.ll•U..L

188 PALAGHIANU NORICA ASISTEN'f G/M .. ~~''' 189 BlRGOVAN ELENA ASISTENT G/M

U~ LX.JUli\.T • ll

ASISTEN'f G/M ___&&._lTUDM I..L

190 MARIUTA RODICA

ASISTENT G/M __A,[_l'I'VDl\ I..L

191 GRIGORA~ LIVIA

ASISTENT G/M BONDAR RODICA-

MATERNAL 192

DO INA

193 ONOFRE! FLOAREA ASISTENT G/M __A&._l'I',..Dl\ I..L

194 ONEA DORICA ASISTENT G/M >. C'J'l>DN. lL

ASISTENT G/M ........ .,,. lL 196 MARTINCU VERONICA

ASISTENT G/M 3..L!...T.JI..Dl I

196 ROl?U TAMISA

ASISTENT G/M STANDOLARIU

MATERNAL 197

ANGELA

198 CAZAMIR MARIANA ASISTENT G/M ~'"'"'""" I..L

199 BUTNARU VASILICA ASISTENT GIM ___&&._lTUDA LI_

ASISTENT G/M _A4_ l TV.DM Ll_

200 ROl?U ANTONICA

ASISTENT G/M CHIPERI ELENA

MATERNAL 201

_LUMINIIA ASISTENT

G/M BIRGAOANU MATERNAL

202 ANISOARA

ASISTENT G/M CORDUNEANU JENICA

MATERNAL 203

VASILICA

204 LAZAR NICULINA ASISTENT G/M l6 l TlZ.U.l'l.!. ll.

ASISTENT G/M HOLBAN DANIELA

MATERNAL 205

MIHAELA

206 MITOCARIU FLOAREA ASISTENT G/M " l'rR.LI..II.L lL ASISTENT

G/M DIACONU ELENA MATERNAL

207 ADINA

208 AMARIEIIULIANA ASISTENT G/M "< . l '1'1]01\T Ll_

Page 19

Page 23: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

209 BiRNICU MARIA

210 FLORESCU VIORICA

211 MANDIUC CAMELIA

212 MOVILA EMILIA

213 CIOCiRLAN MARIANA

214 PALAMARIUC AURELIA

215

218

217

218

219

220

PETRESCU MIHAELA

CONSTANTINESCU ADRIANA DOINA

AIOANEI RODICA

SCUTARU MARIANA

BUDAI ANA

BOINGEANU DOINA

221 MIHALACHE MARCELA

222

223

224

226

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

GHERASIM MARIA· LILIANA

APOSTU ELENA-COCULEANA

ANDRIOAIA DANIELA

PASCARIU ANA

MOSCALIUC MA~A l"l'U~MFN

VIZITIU MIHAELA

ZBRANCA-LUNCAN LILIANA

DOHOTARIU CARMEN Mll-IAFIA

ANDRIOAIA ELENA

BISERICA CRISTINA

BLANA GHEORGHE

HOREA lONE LA· LUMINIIA

CAZMIR GENOVEVA

CHIRIAC MARIANA

BOGDANESCU FLORICA

POPA ELENA

DUMITRIU PETRUTA­li!ICOL.EIA

239 MARTINEAC ELENA

:;~~- -~~-~-~-'~f~q --- I

Page 20

ASISTENT ~·r'ILl.t!I.' I...L

ASISTENT ..21.. '"~>..1.

ASISTF.NT -A· .T.k.1lX • r

ASISTENT

' "'""'' • J ASISTENT

11. lTUD" lL

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

_li.L'T:r.'D11.' LL

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

_A4.l'J'L' D 1\: LL

ASISTENT _1\.L l'l'l>. Dllo.L I...L.

ASISTENT ....liL~~I...L.

ASISTENT li.LATil'.n.l'T 'l J

ASISTENT JY..l'T'I?DN' ll

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

<'I'Tl.D.l'I.I '-1.

ASISTENT L'I'.J>.ll.Jo.' >..l.

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

_ll..f •'~""'n" .r ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

'TVUJI. U

ASISTENT .TVOl\li...L.

AS IS TENT l.t'lTVIl.lloL'-1.

AS IS TENT MATERNAL ASISTENT

u 'lT.Jnll'l.l. • l

ASISTENT u I.X.ILD..a.L • r ASISTENT

MATERNAL ASISTJ<:NT

'"'"'n •·• ASIS'f.I<:NT

MATERNAL ASISTENT

G/M

G/M

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

Page 24: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

f( ONSIL!lii.JUDElEAN ~UC[AVA

1 ANE • A l.A~741101~ ASISTJt:NT

G/M ROMAN JENITA Nr.. .............. • ... · · · l\IATERi\'AL

240 PFTRQNI=I A - · - ( ASISTENT GIM ............... , 241 COTOARA RODICA

ASISTENT G/M ASTEFANOIE JANITA-

MATimNAL 242

MI~AFI A

ASISTENT G/M GHEORGHITA

MATERNAL 243

1\ne~r.nNA-CRISTINA

244 MACSJM ELENA ASISTENT G/M u ·~t.'D"t"

246 CHIRIAC IOANA ASISTENT G/M ~K •TI>l T • T

ASISTENT G/M BURSUC MIRELA-MATERNAL

246 I li.t"DAMif'IARA

247 POPASTELA ASISTENT G/M .. ·~,. .... ~ .. 248 CURELARIU FELICIA ASISTENT G/M .. ' .. 249 AOPROAE COSTICA ASISTENT G/M

OK "1'I>T> 0 T

260 TIBICHI ESTERA ASISTENT G/M 1< '"'"

ASISTENT G/M .............. .. 261 PAVEL ANil?OARA

262 UNGUREANU LIVIA ASISTENT G/M .... ~,. ..... 263 MARIAN MIHAELA ASISTENT G/M

Ul'l't>D•T <T

ASISTENT G/M EPURE ELENA-

MATERNAL 264

DII.MnNA

266 TIHULCA MARIANA ASISTENT G/M -. .. •rT.'T>At • T

256 ABOROENCEIELENA ASISTENT G/M .. .. 2157 MIRZAN CARMENICA ASISTENT G/M .. ' .... ., ..

ASISTENT G/M

AVASILOAEI MATERNAL

2158 =LA

ASISTENT G/M UlTT.'D" lT

2159 MOl?NEGUTU IOANA

260 MITOCARIU MIHAELA ASISTENT G/M ... ~,. ...... , .. 261 APETROAEIMANUELA ASISTENT G/M -..r lTVD"' 'T

262 TANASA MIHAELA ASISTENT G/M TU •TJ>DM<T

ASISTENT G/M ... ·' .,., ...... , .. 263 TANASA LENUTA

ASISTENT G/M

GROSOAIA LAURA MATERNAL

264 IIIIAI\JA ASISTENT

G/M RADU IULIANA-

MATERNAL 265

Ml~l\.1=14

266 DOHOTARIU RODICA ASISTENT G/M ' ,.,,,., .. , .. ASISTENT

G/M UNGUREANU

MATERNAL 267

Nlr.Ql FTA

268 NISTOR EUGENIA ASISTENT G/M ... ,, 'T

269 SOPON CECILIA ASISTENT G/M ......... , ... 270 URSU NICULINA ASISTENT G/M

.. .. l'T'T,' nt • T

Page 21

Page 25: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

271

272

273

274

275

276

277

278

TANASA MARCELA­liliANA

HAUCA MARIANA

DAMIAI: .. I LIANA

TOADER LENUTA

OLARIU DORU

CiMPAN MARIA

VASILICA AURELIA

CRACIUN OFELIA ELENA

279 SOLCANU GHEORGHE

280

281

282

283

284

285

288

287

288

289

290

291

OCHIANA MARIANA nAP.III:I A

BUTNARIU MARIA

COTOFREC MARIA

ALEXA ELENA

GAVRILEI ANGELICA Vt:s llt<EA

POENARU NICULINA

CHIRUT LAURENTIA

IFTIMOVICI ELENA

NEAMTU COCULEANA

SAMSONESCU llr.lr.l:l ll

PERDEICA IUSTINA

HLOBALIA

292 NICHIFOREASA ELENA

293

294

295

296

297

298

299

300

301

MOISJI CORNELIA

BOICO ANA

MIERLA GEORGETA

DEDIU MARIA

MANOLEA DORINA

ATODIRICESEI MII-IAI=I li.ANTONFLA

DAMIAN VOICHITA· MIHAt=I.A

GHIORGHIES MARIA­MAr.nlll I"NA

sANDEANU MARIANA

I

Page 22

ASISTENT i\IATEUNAL ASISTENT ' '~ ""' '. ASISTENT . ·~~~·· .. ASISTENT

•• •~n~., • ASISTENT u.~n•a••

ASISTENT .. ,,...,.,., '. ASISTENT .. ,.,...,,..,., .. ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

u .• TunlU ·•

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

1\M <'l'll'll"' .r

ASISTENT ..... un•• •

ASISTENT •• .'Pun•• ••

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

.... OTUTOM 'T ASISTENT

... l T'I>T>M 'T

ASISTENT •• , .... nn• 'y

ASISTENT •••~n•» ' ' ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

...... u ......

ASISTENT .... <TUTO" , T

ASISTENT ....... .,.,,., .. ASISTENT

'U c'l'un•• ••

ASISTENT u .... .., ..... , ••

ASISTENT H•TI>n"'' "

ASISTENT • • .... n., r , r

ASISTENT >K ,, 'l'UT>l'o.f 'T

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

• •h'nn•r ••

G/M

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

GIM

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

Page 26: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

302 APAVALOAE DORINA

303 MUDRAC VANDA

304 IVANICIUC NICULINA

305 MAFTEI ELENA

306 ARADAVOESEI 1\nCIANd

307 PAVEL EMILIA

308 ANA ILEANA

309 BAEli>U LILIANA

310 MANOLEA MARIA

311 UNGUREANU ION

312 TfRLOI CRISTINA

313 PADUREAN ELENA

314 PAVALUC DOINITA

316 FASOLA GHEORGHITA

316

317

318

319

320

321

322

323

324

PUlitlAU MIHAELA

COSTIUC ALINA-ELENA

MORO~ANU MARIA

TIRLOI ELENA

CONSTANTINOVICI-ELENA

NISTOR PARASCHIVA

STANICA RODICA

ASOFRONOAIE BRiNDUSA-RODICA

ASOFRONOAIE ..ROD.ICA

326 POPA ELENA-ANGELA

326 ACATRINEI ANA

327 OLARIU MIHAELA

328 UNGUREANU DOMNITA

329 POPA DOJNA

330 RAILEANU DOINITA

331 li>TEFAROIELENA

332 BELOJANU RODICA

333 COBEL ALEXANDRINA

r ........ ~:.: .• ~ f

Page 23

ASISTENT ....a...1. 'PL'I.l.~T

ASISTENT ..U..•T'/..lUo.T ..I._

ASISTENT ...h.l.•T~T ,(

ASISTENT u '-'l'Il.n " ' • r ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

_A.f ''T'lo' Dl\ l'L

ASISTENT -AL•'l'L'Dl\ li.

ASISTENT ...JI.L•'T'ltnl\' l'L

ASISTENT ....li.Ll'I'L'DJV l'L

ASISTENT ...ll.4.. • 'I'Ii'D " li.

ASISTENT ...JI..Ll'I'L'I2.lloT li_

ASISTENT ~,..,.,.,,., .r

ASISTENT

"'" '"'"'""' ,r_ ASISTENT

--liA. ''T'"'tJAI ILL

AS IS TENT •TVDJ\.Tl'L

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

...ll.4.. ,_Tl>UII.L li.

ASISTENT ....li.L•T.RD.Ml'L

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

.-run" • T

ASISTENT l'I'UDl\ •T

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

MATERNAL ASISTENT

'TVDl'.: l'L

ASISTENT •K .• TVDJ\. ILL

ASISTENT l'I'I>D.MU..

ASISTENT MATERNAL ASISTENT

.T.IUl.l!ol. ASISTENT

'" ·~· ASISTENT

-1\" .x.R.U..il. ' T ASISTENT '"' •'I'T.'Dl\l\(

ASISTENT

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

G/M

Page 27: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

334 ANISTOROAIE UD~~=~AV ASISTENT

MIHAFI A rrom !Lil·t G/M Lu.•w MATERNAL

335 POPOVIC! MARIANA r ....... II. 'Q;,IO ASISTENT G/M r.r u•~~nM ''

336 PA~CAN LUMINITA I AST"' ':'J<: NT G/M •• '~'·'"' . r

337 MACOVEI GEORGET A ASISTENT G/M u • " ' "'"' . r

338 BOTEZATU LUMINITA ASISTENT G/M .6 . ... , ..... ..

339 CRi~MARU JULIANA ASISTENT G/M .6 ..... ..........

340 CHIRUT VERONICA AS IS TENT G/M .... ,,.., ....... 341 STRUJAC MARIA ASISTENT G/M

u ................

342 BLANARIU AURIC A ASISTENT G/M .~~n• • ,y

343 MARIAN MARIANA ASISTENT G/M •• , ~ .,.,,..,. 'r

344 MUNTEANU ELENA ASISTENT G/M •6 ~.,.,,..,. , r

345 POPESCU GEORGETA ASISTENT G/M • 6 · ' .,.,,..,., r

346 CUCIORVA ILEANA ASISTENT G/M ,.,. ,.,...,.,,..,., r

347 MORO~ANU DEMETRA ASISTENT G/M r

348 ROSU BRINDUSA ASISTENT G/M ... L'I'UT"U oT

349 AILINCA CATALIN ASISTENT G/M U '.,.,., ,..,. , • r

3fiD CHIRILA-ILINCA ASISTENT LARISA AURORA MATERNAL

G/M

361 GRIGORIU ANGELICA ASISTENT G/M •• ,.,..,.,,..,, 'r

352 PETRARIU LENUTA- ASISTENT G/M

VIOLET A MATERNAL

363 HRENIUC CORINA ASISTENT EDNA MATERNAL

G/M

354 MUNTEANU ELENA ASISTENT G/M ,.,. '"'""'' 'r

366 ROTARIU CARMEN- ASISTENT UILIIICI II MATERNAL

G/M

366 GRIGORE ANA- ASISTENT M!lnnlll Ct.tll MATERNAL

G/M

367 MELINTE MARIA ASISTENT .. ,..,,.,":LA MATERNAL

G/M

358 ENEA MARIANA ASISTENT G/M ... ...... ., ..... , . 359 CRISTEA MIRELA- ASISTENT

C::ORINA MATERNAL G/M

360 MORO~ANU LENUTA ASISTENT G/M ... ~.,.,., ..... 361 BUTNARIU ASISTENT

r AcRAM•niiDII MATERNAL G/M

362 MOLDOVANU ELENA ASISTENT G/M •• ' .,. .,.,,..,, • r

363 AERINEI OLGUTA ASISTENT

G/M MATERNAL

Page 24

Page 28: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

364 NEGRU TATIANA ASISTEN'f G/M u ., . .... ., .. , '.

365 ION IT A ELENA ASISTENT

G/M MATERNAL

366 MAXIM CRISTINA ASISTENT G/M .. ·~~~' '. 367 MUNTEANU MARICICA ASISTENT G/M

u ·~"'"" ..

368 DUMISTRACEL GINA ASISTENT G/M .. K ·~uon ·•

369 MOROl?ANU ELENA ASISTENT G/M u .. ,.,.,. ..

370 TURCULET DOMNICA· ASISTENT G/M

ECATERINA MATERNAL

371 TANASA LILIANA ASISTENT G/M ... ~~ ......... 426. 371= 54 ASISTENT

pos- MATERNAL G/M

turi va cante

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECJIE PENTRU .IL ruon!JB :'!AVA

COPILUL AFLAT iN ~UA LAHOH

~~ DIFICUL TATE Nr,_ .. 1---JI<fTc;.

FUNDU MOLDOVEI I

CASA DE TIP FAMILIAL 'VISATORII" FUNDU

MOLOOVEI

1 TONEGARI SINZIANA·

GRAJIELA §EF CENTRU II s

2 NISIOI MARIANA PSIHOLOG gnYAIIIA PRACTICANT

s

3 §ANDRU-TARAN RADU INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

4 POPOVIC! HRENIUC ASISTENT SOCIAL VALENTINA PRACTICANT

s

5 OLARU LILANA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

6 ANDRONICESCU INSTRUCTOR DE ELENA EDUCATIE

M

7 MOISE DANIELA INSTRUCTOR DE ,. Anru.,l J\ EDUCATIE

M

8 MiNDRILA MIHAELA INSTRUCTOR DE

M EDUCATIE

9 DOROFTEI ELENA INSTRUCTOR DE M

EDUCATm

10 LEHACIELENA INSTRUCTOR DE M

EDUCATIE

Page 25

Page 29: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

11 A TOMEI VIRGINIA INSTIWCTOR DE

EDl!CATIE M

12 ANDRONICESCU MUl'iCITOR

~~~GELA CALIFICAT I M;G nmc,i:rAR' MUNCITOR

13 TOLOS GAVRIL VIRGIL CALIFICAT I M;G (JNSTALATOR)

14 ANDRONICESCU MUNCITOR

ANCUTA CALIFICAT II M;G rDUCATAR)

15 URSESCU ZAHARIA SUPRA VEGHETOR de

G NOAPTE

16 BURDUHOS MIRELA SUPRA VEGHETOR de G

NOAPTE

17 TOLO$ PARASCHIVA SUPRAVEGHETOR de G

NOAPTE

18 HEGHEA ELENA SUPRA VEGHETOR de G

NOAPTE

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECJIE PENTRU

COPILUL AFLAT iN ICOI'ISil. RJI.JlJilr.T(I

~ AVA

DIFICULTATE Al'lf.XALA~

l'ijr ......

DOLHASCA I

I -, CASA DE TIP FAMILIAL "SFANTUL GHEORGHE"

DOLHASCA

1 SAFTIUC DOINA

MIOARA ~EFCENTRU, II s

2 UNGUREANU EDUCATOR .UJ.I\.MARIA PRINCIPAL ·

s

3 1112 NORMA) 112 EDUCATOR CIIDI ~1\t.lll Anni~A PRINCIPAL

s

3 112 VACANT 112 EDUCATOR s

4 AGANENCEI MARIA ASISTENT SOCIAL s PIUNCIPAL

5 TITIANU TUDORICA REFERENT lA M

6 SUCIU RODICA REFERENT lA M

7 CIOBANU ELENA REFERENT I M

8 PA.VALOAIA MARIA- MUNCITOR

LUMINITA CALIFICAT II M;G fRII!'ATAR)

9 BiRLEANU ANGELINA SUPRA VEGHETOR de G

NOAPTE

10 CREJUDOINA SUPRA VEGHETOR d~ G

NOAPTE

P'age 26

Page 30: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

POPESCU CRINA MODESTA

TO DOS I VASILE

MOROeAN VERONICA

DONISAN MIHAELA

CIRDEIU MONICA t"rJI<'TI.IA

FORCUJ'ALIA

SOLONAR CRISTINA­IONELA

CIRDEIU GEORGE

CIUBOTARIU ~I n~II\IICA

REUT GHEORGHE

CANTOREANU PAULA C:ECILIA

1 MAXIMIUC LUCIA·LIVIA

2 CUcoe ELENA OL TEA

3 CHIRILA MARIANA

4 VACANT

FILTINGHER 6 LAcRAMIOARA

6

7

8

VIORir.A

REZUe RADU FLORINEL

MAXIMIUC AI l='lt4NnRII

REPCIUC GHEORGHE 41 I=XllNnRII

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECJIE PENTRU

COPILUL AFLAT iN DIFICUL TATE RADAUJI·

SOLCA

CASA DE TIP FAMILIAL "UNIVERSUL COPIILOR

"RADAUJI

CENTRUL DE PLASAMENT "MIHAIL e1

GAVRIL" SOLCA

eEF CENTRU

Page 27

7

EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL

INSTRUCTOR DE EDUCATIE

INSTRUCTOR DE EDUCATIE

INSTRUCTOR DE EDUCATIE

MAGAZINER

MUNCITOR CALIFICAT

rlNTR • IN t<:H <

MUNCITOR NECALIFICAT

SUPRA VEGHETOR de NOAPTE

INGRIJITOR

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

INSPECTOR de SPECIALITATE INSPECTOR de SPECIALITATE

PSIIIOLOG PMCTICANT

EDUCATOR

REFERENT

INSTRUCTOR DE EDUCATIE

II S

s

PL

M

M

M

M

I M;G

G

G

s

s

lA S

I S

s

s

lA M

M

Page 31: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

9 TODERA$-DONE fONSJUI II.JUl [ff.A i!IIIOAVA INSTIWCTOU DE GABRIFI A.-CEZARA AlUXALA ftOTAJ ~. EDUCATIE

M

10 TEHANCIUC PAULINA- P'lr .......... - . ,, . ,Jl 17 INSTIWCTOR DE CARMEN EDUCATIE

M

11 BAHAN ELENA- LILI -r

~ .~STRUCTOR DE EDUCATIE

M

12 BIGU IUSTINA INSTRUCTOR DE M

EDUCATIE

13 VACANT INSTRUCTOR DE EDUCATIE

M

14 KNIELING HELEN SUPRA VEGHETOR de

G NOAPTE

15 PETRIUC GHEORGHE SUPRA VEGHETOR de

NOAPTE G

16 COL TUN DORIN SUPRA VEGHETOR de G

NOAPTE

17 COVALIU GHEORGHE PAZNIC

18 COVALIU SILVIU FLORIN

PAZNIC

19 BlGU CORNELIU ~OFER I M;G

20 REPCIUC DUMITRU MUNCITOR CALIFICAT

I M;G

21 TODERA$ ELENA MUNCITOR

EUGENEA CALIF! CAT I M;G ffilff'ATAR' MUNCITOR

22 FURDUI MIRELA CALIFICAT II M;G murA:r A R'

23 BIRGOVAN CRISTINA- MUNCITOR

ADRIANA CALIFICAT Ill M;G fBUCATAm

24 BETCU MIRELA MUNCITOR

I NECALIFICAT

25 TODERA~ RAVECA INGRIJITOR G

26 VACANT INGRIJITOR G

ATELIER SCULPTURA PICTlJRA

27 BIRGAUAN GHEORGHE INSTRUCTOR DE

M EDUCATIE

ATELIER TAMPLARIE

28 SAMBORSCHI EMIL MUNCITOR

ALFRIED CALIFICAT I M;G rr A MPT .J\R)

FERMA ZOOTEHNICA

29 TILIHOI VASILE MUNCITOR

VISTICU CALIFICAT (mecanic I M;G

utiloj)

Page 28

Page 32: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

CURTUI GABRIELA JULIANA

BAliAN FLORICA

GRIGORA~ IONELA MIREI4

CHIPARUTI DOINITA

ONEAELENA

SUCIU SANZIEANA lULl A

AMARIE ILENUJA

BACIU ELENA

RO$U LILIANA

VACANT

DUMITRIU ANGELICA

TURCU NICOLET A k~I\Diklt::l .11

1 TANASA CATINCA

2 BUTE MARIA

3 TRIFAN ELENA

4 BE$LEAGA MARIANA

1

2

CONJU MARIANA AliNA

RECIANU FLORENTINA

CENTRUL DE SERVICII MUL TIFUNCJIONALE

PENTRU COPILUL AFLAT iN DIFICUL TATE

FALTICENI

APART AMENT NR.6

APARTAMENT NR.B

APART AMENT NR.10

APARTAMENT NR.7 COPIL nt7 i!.RIUTA Tl

Page 29

$EF CENTRU

COORDONA­TOR

PERSONAL DE SPECIALITATE

PSIHOLOG PRINCIPAL

INSPECTOR DE SPECIALITATE

EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL

INSTRUCTOR de EDUCATIE

SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

EDUCATOR PRINCIPAL

INSTRUCTOR de EDUCATIE

SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

SUPRA VEGHETOR de NOAPTE

EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL

SUPRA VEGHETOR de NOAl'TE

SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL

I

II S

II S

s

I S

PL

PL

M

G

s

M

G

G

s

M

G

G

s

SSD

Page 33: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

3 MITREA ELVIRA [CONSILillt ~um:1 .AN--stOAVA SUI'lL\.VEGHETOR DE G

AN[J( ALA tf(J r.u...\¥.A 1\'0APTE

4 UNGUREANU ELENA Jllr .... ~· · . ·17. ruyr{

'1 rrl/Jf 7

SUPRA \'EGIIETOR DE NOAPTE

G

5 ACATRINEI CRISTINEL-r.nl\JSTAf\ITIN

ljOFER I M;G

6 BOCANCEA LIDIA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA 5

APARTAMENT NR.9

1 TCACIUC CLAUDIA EDUCATOR M

PRINCIPAL

2 AANEI CRISTINA EDUCATOR C:ARMF;N PRINCIPAL

s

3 NASTACA ALGERICA SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

G

4 MAFTEI DUMITRU SUPRA VEGHETOR DE G NOAPTE

CASA DE TIP r::Allllll IAI "n/J.IIIJ."

1 NIAGU GIORGICA SUPRA VEGHETOR DE G NOAPTE

2 8051NCEANU JULIANA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

3 1

Ar.~AFTEI ASISTENT MEDICAL I lAMini!.R.Il PL

PRINCIPAL BAITAN MIRELA 4 ASISTENT MEDICAL

MARIA PRINCIPAL PL

PEDAGOG de 5 ONEAVIOLETA RECUPERARE M

>A I

PEDAGOG de 6 MITREAVIRGJNIA RECUPERARE M

PRINCIPAl.

7 NIAGU VIOLET A PEDAGOG de M

RECUPERARE

8 BULGARU MARCELA SUPRA VEGHETOR NOAPTE

G

9 COFLEA MONICA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE CASADE TIP

FAMILIAl." " 1 TURCU §TEFAN EDUCATOR

5 PRINCIPAL

2 RO§CA RODICA EDUCATOR s PRINCIPAL

3 VACANT EDUCATOR s

4 VACANT EDUCATOR s DEBUT ANT

5 RUSU SIMONA MARIA ASISTENT SOCIAL s

PRINCIPAL

6 BOSINCEANU BOGDAN ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

7 LALA MIHAELA-I ll.r.RAMIOARA

ASISTENT MEDICAL PL

Page 30

Page 34: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

- l'EUAGOG de 8 ADOAMNEI DOMNICA RECUl'I<:RARE M

PUJNCTPAI . PEDAGOG de

9 ZAHARIA C '•NIELA RECUPERARE M PRINCIPAL

IFTIME MIHAELA· PEDAGOG de

10 ALINA

RECUPERARE M PRINCIPAL

11 APOPEIILEANA SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

12 §ANDRU FELICIA SUPRA VEGHETOR DE

G NOAPTE

MUNCITOR 13 TRIFAN ION CALIFICAT I M;G

CINSTALATOR)

APARTAMENT SOCIAL NR.2 FAL TICENI

1 MARCIUC CRISTINA EDUCATOR s PRINCIPAL

2 VACANT ASISTENT SOCIAL s

SPECIALIST

3 CIUBOTARU CRISTIAN EDUCATOR s

4 TURCU GABRIEL-

EDUCATOR s COS TEL

ADAPOST DE Z/ $1 DE .IL JUO.!,!!~~ ~s~~[l fVA NOAPTE PENTRU AJOIUA LA/£/'l '1JW COP/II STRAZII I'L-. ~ [}'- '4

"LIZUCA" FAL TICENI I

1 ANICHITEI BIATRICE- PSIHOLOG s

lOAN A PRACTICANT

2 IORDACHE ELISABETA EDUCATOR s

CARMEN PRINCIPAL

3 VACANT INGRIJITOR

4 VACANT SUPRA VEGHETOR DE

G NOAPTE

6 LUNGU VERONICA EDUCATOR s

8 FILIP MARIA-IULIANA ASISTENT SOCIAL s

PRINCIPAL

Page 31

Page 35: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

MODUL DE TIP FAMILIAL FAL TfCENI

1 VUL TUR LILIANA EDUCATn':! s PIUNCIPAL

2 ACATRINEI ANGELICA EDUCATOR PRINCIPAL

PL

3 SUMAN MIRCEA SUPRAVEGHETOR DE G NOAPTE

4 NITU PARASCHIVA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

5 BE~LEAGA MARIA SUPRA VEGHETOR DE

G NOAPTE

CENTRUL DE SERVICII

~!E~~7;J;i~ !,:"'"" MUL TIFUNCJIONALE PENTRU COPILUL •

A FLAT iN DIFICUL TATE I . -.-Ts,:..

GURA HUMORULUI

1 PINTILIE MIHAELA ~EF CENTRU II s

COORDONA-

2 ULICI MARIA TOR

II s PERSONAL DE SPECIALITATE

CASA DE TIP FAMILIAL "IRIS" PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI

1 BOCA VERA CRISTINA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

2 FRUNZA MARIETA EDUCATOR s OTILIA PRINCIPAL

3 UNGURIANU ANDREEA EDUCATOR s 1 "'" "l"'u' d r

GIORGIANA PRINCIPAL vacant

3 VEDEANU MARIA EDUCATOR s '~'''t"~•u•

PRINCIPAL ocupat

4 ZUZ VERONICA EDUCATOR M vacant

5 GOLEA VIOLET A REFERENT lA M

6 ZUP MARIA REFERENT lA M

7 MANU VICENTIU- INSTRUCTOR de M CIPRIAN EDUCATIE

Page 32

Page 36: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

8 ZUP GHEORGHE StTPUAYJ~GHETOR

DENOAI'TE G

9 NUTU CARMEN SUI1UAVEGHETOR r.RISTIIIJA DF.l\'OAPTE

G

10 GAVRILIU CAMEL.IA SUPUA VEGHETOR

DENOAPTE G

11 TOFAN MIRCEA SUI'UA VEGHETOR G

DENOAPTE

12 PATUVIOREL SUPUA VEGHETOR G

DENOAPTE

CASA DE TIP FAMILIAL "IASMINA" PENTRU r"'''RRHIIl Jl'DET~;;;rl A VI.

COPILUL CU "~[X A l.A 1/) ~'{J DIZABILITATI

J'lr.......... "' '1 I I

1 MICUTARU GEORGETA EDUCAtOR LUMIIIJITA PRINCIPAL

s

2 OONISAN ELENA EDUCATOR PRINCIPAL

s

3 MACOVEI ARETA EDUCATOR s PRINCIPAL

4 URSAN RODICA INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

5 LAZAREAN MARIA REFERENT lA M

6 DASCALU TATIANA· EDUCATOR r.ARMI=I\l PRINCIPAL

M

7 NIGA LILIANA EDUCATOR GABRIELA PRINCIPAL

s

8 PITICARU MARCELA INSTRUCTOR de

M EDUCA'fiE

9 URSULEAC MARIA SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

10 CATRINAR SUPRA VEGHETOR DE PE- Jl=l A LILIANA NOAPTE

G

11 NIGA GEORGETA SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

CASA DE TIP FAMILIAL "ORHIDEEA" PENTRU

COPILUL CU DIZABILITATI

1 CIRCU DANIELA EDUCATOR "'"""~'"'I A PRINCIPAL

s

2 POP BALAN MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

s

3 VACANT EDUCATOR

M PRINCIPAL

4 LAZAR SILVIA ELENA ASISTENT MEDICAL PL

6 IVANOVICI CRISTINA EDUCATOR ntt.IIJII=I lt. PRINCIPAL

M

6 MIHOREANU EDUCATOR

NICOLET A PRINCIPAL M

7 TURZA ALIDA· SUPRA VEGHETOR DE 1\llr.OII=TA NOAPTE

G

Page 33

Page 37: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

8 ALBU DOMNICA SVPRAVEGIIETOR DE

NO A PTE G

9 MARCUOLGA SUI'RAVEGIIETOR DE G

NOAI'TE

10 PAIU§ ELENA SUPRAVEGllETOR . ,..;

G NOAPTE

11 BUZILA VASILE ~OI?ER I M;G

MUNCITOR 12 GRIGORA§ MIHAELA CALIFICAT IV M;G

(BUCATAR)

CASA DE TIP FAMILIAL fCONs-llllll. n:DtT~3; ~~;u rA

"LOTUS" PENTRU "Nf.X" l.A 'YY~ ~.c7J COPILULCU Nr ...... -. flY I "j, '7.{

DIZABILITATI / I

1 CIOL TAN ANGELA EDUCATOR s M.BDt::.f\RETA PRINCIPAL

2 BUTA DORINA EDUCATOR s PRINCIPAL

3 BUBURUZAN EDUCATOR s NICOLE'TA PRINCIPAL

4 CROITORU MIHAELA EDUCATOR M

CRISTINA PRINCIPAL

6 VACANT INSTRUCTOR

M EDUCATIE

6 VAME§U GABRIEL ~OFER M;G

7 MANDRIC REMUS EDUCATOR

CORNEL PRINCIPAL M

B COJOCARU BOGDAN SUPRA VEGIIETOR DE

CRISTIAN NOAPTE G

9 CROITORU lOAN SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

10 TURZA EUZEFA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

HARASIM DUMITRU MUNCITOR 11

MIHAl CALIFICAT I M;G ITAMPT.Aln

CENTRULDE RECUPERARE

1 GATEJ CARMEN INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

2 MORO§AN CARMEN INSPECTOR DE SPECIALIT ATE

lA s

3 BALU§ DIANA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

4 TCACIUC DORINA INSPECTOR DE lA

ANCA SPECIALITATE s

5 PREPELITA ASISTENT SOCIAL s t't: ~·A ILEANA PRINCIPAL

6 COFLER FLOAREA ASISTENT SOCIAL s PRINCIPAL

Page 34

Page 38: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

ASISTENT SOCIAL s 7 SOLCAN DIANA PRINCIPAL

I'LM . · .~· PSIIIOLOG ANF:)I PWlJ;'tA/fJ s 8 §TEFANESCU DANIELA

.Nr .. , l'RINCIPAL ()I..D/ PSIHOLOG s 9 POPOVIC! LORENA I UI>l l\Jr"'.D l~

PSIHOLOG s 10 MAXIM MIRELA PRINCIPAL

11 IORDACHE LUCIAN KINETOTERAPEUT s

12 COROI DANIEL KlNETOTERAPEUT s

13 BUBURUZAN DELIA A~Or.r..-r:l!,

PSIHOPEDAGOG s

14 URSACHE EUGENIA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

16 GRIGORA~ IOANA ~AI\DII\~A

ASISTENT MEDICAL PL

INSTRUCTOR de M 16 NETEA MARIA

EDUCATIE

RUSU lOAN 112MEDIC DENTIST s 16,6 1\1 CYI\I\InDII

ATELIER TESATURI ~I iMPLET/TURI

CAZAC ELEONORA EDUCATOR s 1 ANA PRINCIPAL

APART AMENT nr. 1

INSPECTOR DE lA s 1 COZACIUC DOINA

SPECIALIT ATE COJOCAR LAURA INSPECTOR DE

lA s 2 r.ARRIFI_A SPECIALITATE

EDUCATOR M 3 $ANDRU MARIA PRINCIPAL

VELI$ MARIA SUPRA VEGHETOR DE G 4

r.ATAUNA NOAPTE

APART AMENT nr. 2

EDUCATOR s 1 LERCA BRiNDU$A PRINCIPAL EDUCATOR M 2 SOLCAN DANIELA PRINCIPAL

3 CATARGIU Dllc6!::1':HIVA

ADMINISTRATOR I M

4 CIURLA MARIA SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

6 VACANT SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

APART AMENT nr. 3 COPIL CU DIZABILITATI

Page 35

Page 39: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

MU~INA 1 LACRAMIOARA

gJHJCATOR M

PIUNCIP,\L I!.LBUMITA

2 FRUNZA LIVIA EDUCATOR PRINCIPAL

M

3 BULEXA DOINA EDUCATOR M

4 HOJBOTA LILIANA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

5 COFLER SORIN SUPRA VEGHETOR DE FLORIN NOAPTE

G

MUNCITOR 8 LOZNEANU NELU CALIFICAT(INSTALA I M;G

TOR)

APART AMENT nr. 4 [Uf'IIJU ~~~ :5m AVA

CDPIL CU D/ZABILITATI "~ V? N

1 MARTINAS MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

s I

HOJBOT.A CRISTINA 2 LILIANA

EDUCATOR M

PRINCIPAL

3 BAHRIN GHERTRUDA EDUCATOR

M PRINCIPAL

4 MIHALEA NICOLET A EDUCATOR

M PRINCIPAL

15 CROITORU VIRGINIA SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

G

APARTAMENTnr. 11 COPIL CU D/ZABILJTATI

1 MIRITA DANIELA EDUCATOR

PL PRINCIPAL

2 TANUL MIHAIL DANIEL EDUCATOR M

PRINCIPAL

3 POPCIUC MARIA SUPRA VEGHETOR DE

G NOAPTE

4 NUTU MARIA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

6 BALINT CRISTINA EDUCATOR M

APARTAMENT nr. 12 COPIL CU DIZABILITATI

1 DUCA VIOLETA EDUCATOR s PRINCIPAL

2 STRUGARIU CRISTINA EDUCATOR Nlr.OLETA

s PRINCIPAL

MALAI-GARDULI 3

MIHAELA EDUCATOR M

4 HOGEA RODICA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

5 LUPUSORU ELENA SUPRA VEGIIETOR DE

G NOAPTE

CASA DE TIP FAMILIAL nr. 6

Page 36

Page 40: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

1 PASCAL MARIANA EI>LiCATOR s PlUNCIPAL

2 HOJBOTA LIGIA EDUCATOR s PRINCIPAL

3 DROB MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

M

4 VACANT EDUCATOR M PRINCIPAL

5 TiMPAU CORINA SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

G

6 PITEL MARGARETA SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

G

MUNCITOR 7 PRELUCA ELISABETA CALIFICAT I M;G

ffiUCATAR)

CASA DE TIP FAMILIAL I COIIfiU.IlJl JtJD[f EAl¥ s FCIAV.

nr. 7 COPIL CU Al'lt:XA LA HOT f'i; ~fj DIZABILITATI

Nr·-··---· ~'/ 7 -,

1 CARAU!~ CAMELIA - .. EDUCATOR PRINCIPAL

s

2 GHIATA MARIOARA EDUCATOR SSD PRINCIPAL

3 BELECA LILIANA EDUCATOR M

PRINCIPAL

4 IVANOVICI ELENA EDUCATOR M

PRINCIPAL

5 GUNDEL CRISTINA lmUCATOR M

PRINCIPAL

6 ORHEAN GEORGETA- SUPRA VEGHETOR DE LUMINITA

G NOAPTE

AMARIUCHI ROXANA 7 GEORGIANA

SUPRA VEGHETOU DE G NOAPTE

MIRITA DANIEL 8 -- SUPRA VEGIIETOU DE G

NOAPTE MUNCITOR

9 CAJVAN DUMITRU CALIFICAT I M;G IT.A MPT . tl. Tn

10 NEICA DUMITRU MUNCITOR

DANIEL CALIFICAT I M;G mt.ECTRTrT t1. N'o

CASA DE TIP FAMILIAL SIDOROV/C/

1 MARICIUC VIOLETA INSPECTOR DE lA s

SPECIALITATE

2 AMARIUCHI TEODORA EDUCATOR s emporar

vacant

3 NIT AN CARMEN MIHAELA

EDUCATOH M

4 FLAI~ ZAMFIRA SUPRA VEGHETOR DE NOAPTE

G

Page 37

Page 41: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

5 SINCARISILVIA SliPR-\ YEGHETOR DE

l'\OAPTE G

i'IHJNCITOR 6 MULLER MIMI CALU'ICAT I M;G

mucATAm

APART AMENT "LICURICI"

1 CODREANU LIDIA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA 5

2 NEGREA GEORGETA EDUCATOR

PL PRINCIPAL

3 CIELECHI ANTONICA EDUCATOR PRINCIPAL

M

4 VACANT EDUCATOR M

6 BULIGA ILEANA SUPRA VEGHETOR DE

NOAPTE G

CENTRUL SOCIAL CU DESTINAJIE JLitl~!-

~0. MUL TIFUNCTIONALA A:r~'!:.-~~k r1 GURA HUMORULUI If

1 LA TEe RAISA INSPECTOR DE lA 5 SPECIALITATE

2 RUSU LILIANA GABRIELA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA 5

3 SIDORIUC CLAUDIA INSPECTOR DE II 5 SPECIALITATE

4 EMBACH SIMINA CON SILlER JURIDIC I 5

6 COZMINCA EDUCATOR u:mpurcu

GEORGIANA PRINCIPAL 5 vacant

6 ANDRONIC GABRIELA PSIIIOLOG 5 1:1 f'ICI=IIJTIIIJA SPECIALIST

7 COJOCARU l>OFER M;G

ALFXAIIJDRU

CENTRUL MULTIFUNCTIONAL

DESTINAT VICTIMELOR VIOLENTEI iN FAMILIE

1 TOMUTALINA INSPECTOR DE

I 5 SPECIALITATE

2 LA TEe GHEORGHE INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA 5

3 PATU MARIA MIHAELA 112INSPECTOR DE lA 5

1/2 SPECIALITATE

3 TURCAN ANCA· CON SILlER JURIDIC lA 5 MII·UI.I=IIJ. 1/2 NORMA

4 LUNGU LIDIA ASISTENT SOCIAL

DEBUT ANT 5

5 NECULAEASA LAURA REJ<'ERENT lA M

Page 38

Page 42: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CENTRUL DE SERVICII PENTRU COPILUL

AFLAT IN DIFICULTATE SIRET

1 PRE COB OL TEA ~EF CENTRU II s

CENTRUL TERAPEUTIC MODULAR PENTRU ICON!IliUL JUDETf.Ar ISl'cr IVA COPILUL CU NEVOI ~~~~-u~~J~ ~01( SPECIALE "AMA

DEUS" '( 1

2 MAIDANIUC OCT AVIAN MEDIC PRIMAR s 3 LULCIUC MARIA PSIHOLOG s .. 4 CRACIUN RADU

MAR IUS KINETOTERAPEUT s

6 LULCIUC LIDIA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

8 VARGA MARIA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

7 IONITA FLORIN ASISTENT MEDICAL PL niiMITRII PRINCIPAL

8 MATEICIUC MIHAELA ASISTENT MEDICAL PL p II PRINCIPAL

9 NASTASI ELENA- ASISTENT MEDICAL PL LARISA PRINCIPAL

10 SERDENCIUC ASISTENT MEDICAL PL

JA PRINCIPAL

11 ZUGUN ELENA REFERENT lA M

PEDAGOG de 12 LOCIC IULIANA PAULA RECUPERARE M

>AT

PEDAGOG de 13 CIORNEI MARIA RECUPERARE M

>AT

PEDAGOG de 14 IONUTA MARIUTA RECUPERARE M

PRJNC'JPAJ PEDAGOG de

16 HRENCIUC MARIANA RECUPERARE M PRTNC'JPAJ

PEDAGOG de 16 BAHNOVEI RODICA RECUPERARE M

PRlNCTPL\J. PEDAGOG de

17 BREABAN DORINA RECUPERARE M PRINl"'TPAT

PEDAGOG de 18 APETREI MARIA UECUPERARE M

PRINl"'Tl'A T

Page 39

Page 43: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

BUHAIANU MARIA fCON'!J ~IUl lill£f~1~~~[AV, .. I PEDAGOG de 19 I A fXA ~HOT la , .. RF.CUPERo\Rl~ M

ANGELICA I , oNouo_:Jl/illN PJUNrTPAT .......... I_ 1------- ( l'lmAGOG de

20 ~.-UPA~CU OFELIA RECUPERARE M PRTNrTPAL

PEDAGOG de 21 MANDIUC MARIANA RECUPERARE M

PDTNrTPAT.

MOISIUC CARMELA PEDAGOG de 22 RECUPERARE M

CAM ELlA PRTNrTPAT.

COZMEI PEDAGOG de 23 RECUPERARE M

LACRAMIOARA PRTNrTPAT.

MATEICIUC EUGEN PEDAGOG de 24 llliCUPERARE M

VLADIMIR PlHNrTPAl

MELNIC ELENA- PEDAGOG de 26 RECUPERARE M

DANIELA I'IHN• fPAT

PEDAGOG de 26 SPAC LAcRAMIOARA RECUPERARE M

tAT

HUJULEAC MARIANA PEDAGOG de 27 RECUPERARE M

LILIANA •AT

PEDAGOG de 28 RACEC MARIANA RECUPERARE M

u PEDAGOG de

29 HUTANU VIORICA RECUPERARE M PRJNrTPAI

PEDAGOG de 30 TCACIUC CORNELIA RECUPERARE M

]>lHNrTPAT

PEDAGOG de 31 PATRU ADRIANA RECUPERARE M

'Al

CUCIUREANU PEDAGOG de 32 RECUPERARE M

CRISTINA MARIA >AT

PEDAGOG de 33 GALAN ADRIANA RECUPERARE M

1AT

MUNCITOR 34 HLU~NEAC NICOLAI CALIFICAT I M;G

MUNCITOR 36 COVALIU NICOLETA CALIFICAT I M;G

rm JrATAR\

MUNCITOR 36 MACOVEI ~TEFANIA CALIFICAT II M;G

mnrlTAm

Page 40

Page 44: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

$UIU

37 MARINICAMUNCITOR INFIRJ\UERA G CALIFICAT Ill IRIII"ii.Tll~l

38 URSACHI VICTORIN PAZi\1C

39 HLU$NEAC GICA INFIRMIERA G

40 BODNAR MARIA INFIRMIERA G

41 PIESCIUC ADRIANA INFIRMIERA G

CASA DE TIP FAMILIAL "ALMA MATER "

1 MATEICIUC ANTONELA EDUCATOR s -GINA PRINCIPAL

2 TIMOCI ALINA-EDUCATOR s

I ii,.Dii'u'lln.IU~A

3 MARICI ASTRID IOANA EDUCATOR PL

PRINCIPAL

4 APETREI ADRIAN REFERENT lA M

15 BREABAN VJCTORIN SUPRAVEGIIETOR G

DENOAPTE

6 VACANT SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-

PSIHO-MOTORIE [Cpl'i~U.IUL JUU[T[AN .sun~ VA

BLIJDORP - 0 NOUA ~r~~~-~-~~~~ J

VIAJA SUCEAVA

CENTRUL DE SERVICII A SOCIALE PENTRU COPII

CU DIZABILITATI

1 IVAN IONEL $EF CENTRU II s COORCONATOR

2 RfSNICU ANCA IRINA PERSONAL DE II s l':PI'r.I611T6TI=

CENTRUL DE Zl PENTRU COP/I CU

DIZABILITATI BLIJDORP ROMANIA

3 STOICA GEORGET A INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

4 HLIHOR MARIANA EDUCATOR s PIUNCIPAL

6 CUSEAC SONIA EDUCATOR s PUINCIPAL

Page 41

Page 45: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

6 POPOVIC! ADRIANA E.DUC\TOI~ s ~iNZIANA PRINCIPAL

7 BAL TARIU NICOLET A

EDUCATOR s llemporar

VAL ERICA vacant

8 STAN PAULA F,DUCATOR s MANIIFI A

9 PAPUC LAURA DELIA EDUCATOR s 10 VACANT EDUCATOR s

11 JOLTEAILEANA EDUCATOR M

PRINCIPAL

12 IRIMIA DANIELA EDUCATOR s

13 CIURLA NICOLETA EDUCATOR s I"" lljJUI "'

vacant

14 DUNEA MARIANA INGRIJITOARE G

15 GRIG IONUT SERGIU INGRIJITOARE G

MUNCITOR 16 IVAN ELENA CALIFICAT I M;G

ffillr'ATAR)

~IULJUD

~;= ~([A 'A

CASA DE TIP FAMILIAL ANlXr\l.H lur.t.

~5.1f! "0 NOUA VIATA" "'"-"" I

1 MARANDEI LUMINITA ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

2 ZAHARESCU OTILIA ASISTENT MEDICAL PL IOANA PRINCIPAL

3 IA$1NOVSCHI ELENA- ASISTENT MEDICAL PL UAI CDI/1

4 SEMIAN IOANA-DI"\YAII.IA

ASISTENT MEDICAL PL

PEDAGOG de 6 NECHIFOR MARIA RECUPERARE M

I'I!IN IPAI

POPESCU ANTONETA PEDAGOG de 6 RECUPERARE M RICA

PlHNC'lPAT

7 VACANT PEDAGOG de M RECUPERARE PEDAGOG de

8 IACOB PU$A RECUPERARE M >AT

9 ANTONOVICI LIDIA INGRIJITOARE G

10 DANIS DOINA-VALERIA INGRIJITOARE G

MUNCITOR 11 SEREDIUC DORINA CALIFICAT I M;G

mllr'ATAm

12 VACANT ASISTENT MEDICAL PL

DEBUT ANT CASA DE TIP FAMILIAL ... '~ ·-· ..

Page 42

Page 46: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

1 OLARU NJCOLITA EDUCATOU s

2 CORHAN CORINA ASISTENT i\IEDICAL PL TATJANA

3 CARP CRI<:~INA- ASISTENT i\IEDICAL PL STELA l'RINCIPAL

4 GRUMEZA CRISTINA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

ZAGAN ANGELICA PEDAGOG de 5 RECUPERARI!: M

SILVIA I'RlNC'TPA T. PEDAGOG de

6 MARUSEAC VERONICA UECUPERARE M u.

PEDAGOG de 7 AIOANEI VERONICA RECUPERARE M

lL PEDAGOG

8 PETRA$UC SILVIA RECUPERARE M PRINCIPAl

9 POROCH CRISTINA SUPRA VEGHETOR de G EC.ATI:r">I~IA NOAPTE

10 MACOVEI MIHAELA- SUPRA VEGHETOR de G VIORICA NOAPTE

11 ROATA PAULINA INGRIJITOARE G

12 VACANT iNGRIJITOARE G

13 POPESCU MARIA INGRIJITOARE G ZiNICA

14 ANDRICIUC MARIANA-1 ,,..u<:n iNGRIJITOARE G

A.Nl .~,,

~~ ~~· CASA DE TIP FAMILIAL MLA

$CHElA Nr.

I

1 UNGUREANU RADU ASISTENT MEDICAL s PRINCIPAL

PEDAGOG 2 SAINIUC CORNELIA RECUPERARE M

PRTNC'TPAT PEDAGOG de

3 APARECE VIORICA RECUPERARE M 1AT.

4 BACNA~ CRISTINA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

6 BOGDAN MIHAELA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

6 SZABO DANIELA SUPRA VEGHETOR de G

NICULINA NOAPTE

7 RUSU ELENA SUPRA VEGHETOR de NOAPTE

G

8 IVAN FLORICA SUPRA VEGHETOR de

G ANCUTA NOAPTE

9 MIHAl DELIA· VALENTINA

iNGRIJITOAUE G

Page 43

Page 47: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

VACANT

AGAVRILOAI ELENA LUMINITA

LUPU DANIELA

MIRON STELA

VARGALORANT

GLIGA NICOLAE

IACOBAN ALINA­MIH.O.Fill.

OSTAFICIUC DESPINA

SAVEANU MIHAELA

CROITORU LOREDANA • ,.., AllnrA

ATUDOREI GIANINA

MINECAN ALINA ANDREEA

VACANT

PURICE MIRELA ILEANA

SIRBU LAcRAMIOARA

PRICOP FANEL MIHAl

VACANT

APAVALOAE $TEFAN

1 CORUT MARIA MIRELA

2 VACANT

CENTRULDE RECUPERARE NEURO­

PSIHO-MOTORIE

CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU

COP II

Page 44

A •:XAl~HOT UA ICONS! .rt:t. J IPt:n~AVA

~ ! .......... ·-11.

LOGOPED DEBUT ANT

PSIJIOLOG PRACTICANT

LOGOPED PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL

KINETOTERAPEUT DimUTANT

ASISTENT SOCIAL SPECIALIST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL EDUCATOR PRINCIPAL

EDUCATOR

PSIHOLOG STAGIAR

PEDAGOG de RECUPERARE

PlUNr.JPAJ ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

~OFER

MUNCITOR CALIFICAT

MUNCITOR CALIFICAT

flU. RCTRICIAN"\

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

INGRIJITOARE

lA

s

s

PL

s

s

s

s

s

s

s u•mpurcu

S vacant

s

M

PL

I M;G

IV G

I M;G

PL

G

Page 48: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CENTRUL DE SERVICII II..:ON!IILIUL Jl/Ut:]_L,,. ~un;~ A 8 SOCIALE PENTRU ANUAI.AHOT4JL 00.\

ADULJJ CU HANDICAP Nr,. __

1 PENTIUC MAGDALENA _MANUELA

~EF CENTRU II s CENTRUL DE

RECUPERARE ~I REABILITARE PENTRU

PERSOANE ADUL TE CU DIZABILITATI 0 NOUA

liiATii. <>I 11'1:,.\\IA

1 DOROFTEI MARICICA ASISTENT MEDICAL PL

MIHAELA PRINCIPAL

2 IVAN ECATERINA ASISTENT MEDICAL PL

DANIELA PRINCIPAL PEDAGOG de

3 BUTAAMALIA RECUPERARE M .l:".Kll~\. Ll' lL

PEDAGOG de 4 PAICU IOSIFINA RECUPERARE M

P1Hl'.1rTPAT .

PEDAGOG de fj PRADA LACRAMIOARA RECUPERARE M

PRINCIPAL

SAVA MUSTEATA MUNCITOR

6 CALIFICAT I M;G GRIGORE MIHAl

CBUCATAR) PEDAGOG de

7 POPA MARIA AU RICA RECUPERARE M 'AT.

PEDAGOG de B DiRJA ANGELA RECUPERARE M

'AJ.

CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU

PERSOANE ADUL TE CU DIZABILITATI

1 VACANT INGRIJITOARE G

CENTRUL DE Zl PENTRU ADULT/ CU

HANDICAP BLIJDDRP ROMANIA

1 GAINA DANIELA INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

2 MORO~AN INSPECTOR DE

II s GABRIEL IONUT SPECIALITATE

Page 45

Page 49: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

3 ABALA~EI FLORINA EDUCATOR s

NICOLET A PRINCIPAL

NECHITA BRiNDU~A PEDAGOG llr

4 RECUPI~RARE M NICOLET A

PIUN('TI'AI.

l'EDAGOG de li IVAN NATALIA RECUPERARE M

PRJNC:IP A. I

6 JiDUC CRISTIAN EDUCATOR s PRINCIPAL MUNCITOR

7 CiMPAN PELAGHIA CALIFICAT I M;G fRITCATAm

CENTRUL DE SERVICJI DE RECUPERARE LJU[

~1u~;; ~VA

NEURO-MOTORIE Al'Ci tALA ·h , IU:A ~ PENTRU PERSOANE Hr ..

ADULTE CU HANDICAP(DE TIP AMBULATORIU)

1 IVAN LUCRETIA PSIHOLOG

SPECIALIST s

2 MORHAN SORIN PSIHOLOG s nnTMnrn .T

3 PISOSCHI OLGA ASISTENT SOCIAL s

PRINCIPAL

4 FOC~A VIOREL INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

li POPESCU VIOLET A INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

6 RO~IORU MARINA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

7 DUMISTRACEL ASISTENT MEDICAL

PL CRISTINA AURICA PRINCIPAL

PEDAGOG de VACANT RECUPERARE M

8 ll. PEDAGOG de

COZMA RODICA RECUPERARE M 9 ll.

10 GALBAU MARIA

MAt::nAI!=I\IA KINETOTERAPEUT s

11 TRUSCAN MARIANA

VIOLET A iNGRIJITOARE G

12 MOSCALIUC PETRU PAZNIC

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECTIE A

CUPLULUI MAMA-COPIL

Page 46

Page 50: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

CROITORESCU 1 CRISTINA ~EF ~EF CENTRU II s

SFRVIC!ILJ

OLAREAN ANDREEA COOROONATOR

2 NICOLET A

PERSONAL DE II s SPECIALITATE

ON~~ I U f. fEANSUU ~VA

CENTRUL MATERNAL AN[)(A LA HUT~J lf'

GURA HUMORULUI Nr-....... -- fl'f r ,'>f.IJI

I

1 LUPULEACIOANA ASISTENT SOCIAL s

IU:IIIt'UIQI

PRACTICANT vacant

2 VACANT INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

3 VELNICIUC ADRIANA- EDUCATOR s I iif'PiiFviiOARA PRINCIPAL

4 DIRTU ELVIRA REFERENT lA M

5 VACANT ASISTENT MEDICAL PL

DEBUT ANT

6 LIUTA ELENA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

CENTRUL MATERNAL SUCEAVA

1 MARCHITAN FELICIA INSPECTOR DE SPECIALITATE

lA s

2 BRINZAC LAURA- ASISTENT MEDICAL PL nnPIMll PRINCIPAL

3 DIMOFTE ELENA- ASISTENT SOCIAL s NADIA DEBUTAi'IT

4 BIRTOI MARIA EDUCATOR

PL PRINCIPAL

5 PALAGE ANDREEA- EDUCATOR PL ,.,.. ... ..,..,.,,,,.,,A

6 GEBERT SIMONA- EDUCATOR PL

"""'"A PRINCIPAL

7 CIORNEI CONSTANTIN-VALERIAN

PAZNIC

8 FERARIU MARIAN ~OFER I M;G

CENTRUL DE SERVICII MUL TIFUNCTIONALE DE TIP REZIDENJIAL

Cllf'CI\\11\

1 ILISEI RODICA ~EF CENTRU II s

COORDONATO

2 BIAL V BR1NDU~A - RPERSONAL s

SORINA DE SPECIALITATE

Page 47

Page 51: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

---~

MODULDE TIP FAMILIAL "MICUL

PRINT"

3 Ullo ... IULEANU CAMELIA ASISTENT SOCIAL s ELENA PRINCIPAL

4 BODALE GABRIELA ASISTENT SOCIAL s CORINA SPECIALIST

5 ACHITEI ALINA PSIHOLOG s 'I

6 MATEI ELENA-DANIELA

REFERENT lA M

MUNCITOR 7 IVAN ILIE CALIF! CAT I M;G

fTNSTAT.ATOm MUNCITOR

8 GALE$ FLOAREA CALIFICAT I M;G nmr.A.TAm

CENTRUL DE PRIMIRE iN REGIM DE URGENT A

PENTRU COP/LUL ICO/'f.SU..lliLJUI>EI EAN .! ::cu.v

ABUZA T, NEGLfJA T $1 A~r~.~~·~·~·~it~ r/7 EXPLOATAT TELEFONUL

f

COP/LULU/

1 POPESCU MARIA- INSPECTOR DE I s

'" SPECIALITATE

2 MIHAILA MARIANA- ASISTENT SOCIAL s VIORICA PRINCIPAL

3 IONESI LUMINITA ASISTENT SOCIAL s

PRINCIPAL

4 HOLCA LILIANA ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL s

5 SECIU STELUTA - ASISTENT SOCIAL s NICIILINA SPECIALIST

6 FLOREA TEODOSIA ASISTENT SOCIAl" s CALINA SPECIALIST

7 UNGUREANU ASISTENT MEDICAL

PL PARilSCHIVA IONELA PRINCIPAL

8 GALA TAN GLICHERIA ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL PL

9 CROITOR MAXIM EDUCATOR

M PRINCIPAL

10 VACANT REFERENT lA M

11 1/2 CUCORADA 1/2REFERENT lA M LILIANA-1:1 n~lr.A

11 1/2VACANT 112 REFERENT lA M

12 BEGHEAN DANIELA REFERENT II M

13 LUCA DUMITRU SUPUAVEGHETOR DE

G NOAI'TE

Page 48

Page 52: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

14 CHIRIBUCA CLAUDIU ~OI'ER I M;G

DUMITRU

15 VACANT REFERENT II M

COMr. ~RTIMENT ECHIPA MOB/LA

GURA HUMORULU/

1 GHIORGHIJANU ASISTENT SOCIAL s ""'n"""'<:Ji.r..li~MFN PRINCIPAL

2 SUTAC JANA ASISTENT SOCIAL

PRINCII'AL s

3 VORNICU LILIANA· NICOLET A

PSIHOLOG PRINCIPAL

s

4 FILIMON NELA LOGOPED PRINCIPAL s

5 SAHLEAN ANTONEL- KINETOTERAPEUT s TIFI.I'=RIU PRINCIPAL

COMPARTIMENT OON! lUliL von r~;y; ECHIPA MOB/LA SIRET

} N[)(A ~HO

~L-. --1 VACANT

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

s

2 VACANT ASISTENT SOCIAL

PRACTICANT s

3 BUCETCHIANCA PSIHOLOG s 1'::/iR~IFI li PRACTICANT

4 PLATON IRINA-NADIA LOGOPED s temporar vacant

5 BETIUC DIMITRIE- KINETOTERAPEUT s MIHAIL PRINCIPAL

COMPARTIMENT ECHIPA MOB/LA

FALTICENI

1 SEVCIUC ILEANA ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL s

2 JUCAN ANDREEA ASISTENT SOCIAL s /iiFYiiNn~li PRINCIPAL

3 POPESCU ALINA PSIHOLOG s

LUMINITA PRACTICANT

4 HRIJCU LUMINITA LOGOPED PRINCIPAL s

6 TRIFAN SIMONA KINETOTERAPEUT s MARINA PIUNCIPAL

CASA DE TIP FAMILIAL "COLT ALB"

1 COJOCARU MARIA ASISTENT SOCIAL s

SPECIALIST

2 COROVIAC IULIA INSPECTOR DE

lA s Sl'ECIALITATE

3 POPINCIUC IONUT EDUCATOR PL

CRISTIAN_ PlUNCIPAL

Page 49

Page 53: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

4 HODOROABA ELENA REl'ERENT lA M TEODORA

5 BANDOL PARASCHIVA REFERENT I M

6 DAREI MARIANA ~r;pfu\ VEGHETOR DE

G NOAI'TI~

7 MIHALACHE CRISTIAN SO FER I M;G

GYANI MUNCITOR

8 HOSTIUC NICOLAI CALIFICAT I M;G _(INSTALATOR)

MUNCITOR temporar 9 MARENIUC CRISTINA CALIFICAT I M;G

rRrrrlTAm vacant

CENTRULDE ICrJNSlLIIILJUDErt:~~ l,!lli{.f:l ,VA

PLASAMENT . -~t;..~.~~~·~·~tft ;A9 "SPERANTA"SUCEAVA

1 DAVIDESCU ANORA· LUIZA

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

s

2 DONISAN DOMNICA EDUCATOR s PRINCIPAL

3 VACANT ASISTENT MEDICAL PL

4 VACANT EDUCATOR SSD

5 TANASA CAMELIA EDUCATOR s PRINCIPAL

6 CHIDOVET MIHAELA ASISTENT MEDICAL SSD

CARMEN PRINCIPAL

7 BAL TEl BORIS ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

8 SAL TAN EMILIA REFERENT lA M

9 OLARIU DOINA INSTRUCTOR DE M

EDUCATIE

10 BUTNARU MARIA INSTRUCTOR DE M

EDUCATIE

11 PAIU~ CLAUDEA INSTRUCTOR DE M

IOANA EDUCATIE

12 LUNGU GABRIEL REFERENT I M

13 MARTENIUC ANA REFERENT II M

14 HLADIUC FLORIN SO FER I M;G

15 COJOCARIU DOINITA MUNCITOR CALIFICAT (LENJER)

I M;G

18 OLARIU JENICA lOAN MUNCITOR CAU:FICAT

I M;G

MUNCITOR 17 PASTRU VIORICA CALIFICAT I M;G

fBUCATAR)

18 DONISA ELENA MUNCITOR

IV M;G f'!AI:!I\JII=N CALFICAT

Page 50

Page 54: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

19 LUCA DOMNICA [CONSlll ILJU IE~~:Y.~ 1\IUC\'CITOR

DO IN ITA AN E~A LA ~m A CALWICAT IV M;G ... rrnrci\ T .~ r{'

20 VACANT 7 (MUNCITOR NECALIFICAT

I

21 GALIN GHEORGHE SUPRA VEGHETOR de FLORIN NOAPTE

G

22 FRiNCU CONSTANTA SUl'RA VEGHETOR d~ NOAPTE

G

23 SANDU GABRIELA SUPRA VEGHETOR d~

G remporar

NOAPTF. vacant

24 CHIRILA VIORICA MUNCITOR CALIFICAT G/M

"

26 SIBNISCHI EUGEN SUPRA VEGHETOR de

NOAPTE G

26 MOSCALIUC SUPRA VEGIIETOR de

SOFRONIA ELVIRA NOAPTE G

27 BULIGA GHEORGHE SUPRA VEGHETOR de NOAPTE

G

28 ~TEFAN CARMEN fNGRIJITOR G

29 IVANIUC SILVIA-PETRONE LA

iNGRIJITOR G

30 BOGHEAN LILIANA-LUCIA

iNGRIJITOR G

31 MURGOCI DOINA SPALATOREASA G

APARTAMENTUL SOCIAL NR.1

SUCEAVA

1 VALCU LILIANA INSTRUCTOR DE

M EDUCATIE

2 VATAVU OANA l'SIHOLOG s PRACTICANT

3 BOICU CAMELIA- INSPECTOR DE

VOJCHITA SPECIALITATE I s

UNIT A TIDE ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE ADULTE

CENTRULDE RECUPERARE Sl

REABILITARE PERSOANE CU

HANDICAP "0 NOUA VIATA" SIRET

Page 51

Page 55: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

1 JOLOBAI MARIA

LAURA §EF CENTRU II s

CASA KINCASSLAGH [CONS !LiliL UOETEA~ ?~~'t.A\ ~ .. , A llllT .i.R. liii'A

2 COZACIUC EUGENIA r ......... _ ....... .Jf/ilf}fl INSPECTOR DE SPECIALIT ATE

I s

3 VOLOSIN GHEORGHE EDUCATOR s PRINCIPAL

4 PIESZCZOCH MARINA EDUCATOR s

5 COZMIUC PETRICA MARl US

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PL

PEDAGOG de 6 GROSAR SILVIA RECUPERARE M

PRINCIPAl, PEDAGOG de

7 LAZAR ALINA MARIA RECUPERARE M

'AL PEDAGOG de

8 BURLICA MlRCEA RECUPERARE M PRINCIPAL

PEDAGOG de 9 ~TREANGA ERICA RECUPERARE M

ll

CASA CAMLOUGH

1 VLASIE ZINA ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL PL

2 COVALIU CRISTINA ASISTENT MEDICAL PL

VIORICA PRINCIPAL l'EDAGOG de

3 RACHIERU LIVIA RECUPERARE M PRTNf'TPAT.

PEDAGOG de 4 BABIA~ ROZALIA RECUPERARE M

l'RINCIPAL

5 MACOVEI DOINA PEDAGOG de

M RECUPERARE

CASAMANION

1 M IHAI-POPOVICI ASISTENT MEDICAL PL

""'"""''"'' 11

- CRISTINA PRINCIPAL

2 BiZGAN ELENA DIANA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

3 NANOVSCHEI OTILIA- PEDAGOG de M

I llf'l::lliMinlll::lll RECUPERARE

RISCIUC PEDAGOG de

4 LACRAMIOARA

RECUPERARE M PRINCIPAL

5 COZACIUC GHEORGHE ADMINISTRATOR I M

Page 52

Page 56: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

. ·--: ' . -· ANlXA LA lt01 Uf} ~~~/(, CASA KILL YBEGS Nr ........ ___

LL fLi_l L_

BETIUC(BUGA) PSIHOLOG s 1 RAMONA- PRINCIPAL _MARGARETA

2 COZMIUC ANCUTA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

PEDAGOG de 3 MUHA SIMONA RECUPERARE M

ru. LUll PEDAGOG de

4 CHIDESA DUMITRU RECUPERARE M PRINCIPAL

5 PIESZCZOCH GALAFIRA

INGRIJITOARE G

CASA PHOENIX

PEDAGOG de 1

SRECICOVICI RECUPERARE M

CATALINA ELENA PRJNf'JPAI.

PEDAGOG de 2 URSACHIMARGARETA RECUPERARE M

'AL PEDAGOG de

3 GROSU DANIELA

RECUPERARE M ELENA

PRINCIPAL

4 RISCIUC ALEXANDRU ROC:: nAN

~OFER I M;G

MUNCITOR 6

POCLID ION-CALIFICAT I M;G

CONSTANTIN _llNSTALAI.OID

8 UNGUREANU CRISTINA lONE LA

iNGRIJITOARE G

7 HOLBAN ELENA INGRIJITOARE G

CENTRULDE RECUPERARESI

READ I LIT ARE NEUROPSIHIATRICA

MITOCU DRAGOMIRNEI

1 DOROFTEI CRISTINA $EF CENTRU

II s

CDMPARTIMENT TEHNICD-

ADMINISTRA TN, SSM $/PSI

Page 53

Page 57: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

-2 LUPA~CU MlHAELA

!?\SPECTOR Dl~ SPECIALITATf£

1 s

3 ATITOAIE JON l\IUNCITOR

I M;G CALIFICAT (Fochlst)

4 CAZAC CONSTANTIN MUNCITOR

CALIFICAT (Fochist) I M;G

5 VASILENIUC VASILE MUNCITOR

CALIFICAT (Fochist) I M;G

6 VASILCOVICI ~" '"' ... 'I.NTIN

MUNCITOR I M;G CALIFICAT lFocltist)

MUNCITOR 7 RUSU MARIANA CALIFICAT I M;G

rRUCATAm MUNCITOR

8 VACANT CALIFICAT Ill M;G (BUCATARIE)

9 BOCANET lOAN ~;lOFER I M;G

10 BOCANET CARMEN SPALATOREASA G

11 LUTAC STELA INGRIJITOARE G

12 TICU RODICA INGRIJITOAR E G

rt~~rm L

~:J .~ ~"l-AVA

COMPARTIMENT DE A.Kt:XA ~l~ ASISTENTA MEDICALA Nr.-...

I I

13 BOCANET DOINA ASISTENT MEDICAL PL

LAURA PRINCIPAL

14 MATEI ELENA-SEVE RICA

ASISTENT MEDICAL PL

15 TUGULEA MARILENA ASISTENT MEDICAL PL

IRINA PRINCIPAL

16 CORDUNEANU MIHAl ASISTEN'f MEDICAL PL

Rnr..n.IIN l'RINCIPAL

17 BOBEICA PAUL IONUT ASISTENT MEDICAL PL

18 URBAN NICULAE FLORIN

INFIRMIERA G

19 REPCIUC MARIANA INFIRMIERA G CUTA

20 OLARIU SORIN INFIRMIERA G

21 GA~PAR GABRIELA 1/2 MEDIC s 41FY411JORA SPECIALIST

COMPARTfMENT DE ASISTENTA SOCIALA $1

TERAPIE flr.IJP.4 TlflAJil. A

21 1/2 GHERASA IULIA 112 PSIHOLOG s temporar PUACTICANT vacant

22 BUICIUC CORINA KINETOTERAPEUT s MIH4FI4 PRINCIPAL

23 PA§CUT GEORG ETA- ASISTENT SOCIAL s LILIANA PRINCIPAL

24 NICHITEAN MIRELA EDUCATOU s PRINCIPAL

Page 54

Page 58: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

P\STRUCTOR de 26 NISTOR CRISTINA ERGOTlmAPIE M

PRINCIPAl PEDAGOG de

26 HREJIUC ANGELA L.:.CUPERARE M PRINC'TPAI.

27 MANOLE LENUJA

PEDAGOG de

VIORICA RECUPERARE M

PRINC'TPAT.

28 BAISAN IOSEFINA

PEDAGOG de

SILVIA RECUPERARE M

PlHNC'lPAl

29 MURARESCU RADU

PEDAGOG de

MIHAl RECUPERARE M

PlUNC'TPAT

30 HOLCA CARMEN

PEDAGOG de

MARIA RECUPERARE M

PRINC'TPAT PEDAGOG de

31 PENTIUC DANIELA RECUPERARE M PRJNC'IPAT

LOCUINTA MAXIM PROTEJATA MITOCU

~1UlJll1lf.~ ' S\:C AVA

DRAGOMIRNEI ~NEXA I-' HO'l j ~~ t1h Nr.-... ·-·-~

I/ .,

1 REZIUC

PEDAGOG de

LACRAMIOARA RECUPERARE M

1' IJ.J

2 LUCAANCUJA PEDAGOG de

NICOLET A RECUPERARE M

PlHNC'IPAT

3 RUSUVASILE MUNCITOR

Ill CALIFICAT

CENTRULDE RECUPERARE Sl

REABILITARE NEUROPSIHIATRICA

ZVORI§TEA

1 AURSULESEI ~EF CENTRU r.t.TALINA ELENA

II s

COMPART/MENT TEHNICO-

ADM/NISTRATIV, SSM $I PSI

2 CALINCIUC OFELIA INSPECTOR DE

lA s SPECIALITATE

3 VACANT ADMINISTRATOR I M

4 MACOVICIUC GD.RRIF'LA

MAGAZINER M

5 GORCEAC VIOREL MUNCJTOR

I M;G CALIF I CAT (J<'ochist)

Page 55

Page 59: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

6 BARBO~ELU DAN 1\IUNCITOR

CALIFICAT fl<'ochist) I M;G

7 PUIU DAN MUNCITOR

CALIFICAT fFochist ) I M;G

8 COJOCARIU PETRU MUNCITOR CALIFICAT

I M;G

MUNCITOR 9 ROTARIU BENONI CALIFICAT( J M;G

infrpflnPJ'P)

MUNCITOR 10 AILOAIE ROMEO lOAN CALIFICAT II M;G

flll !C'ATAR)

11 AMARITEI LOREDANA MUNCITOR II M;G

CALIFICA Tfbuclitat·)

12 TOFAN VASILICA MUNCITOR II M;G

CALIFICA 'f{zul!rav)

13 ALUPULUI VIOREL MUNCITOR IV M;G

CALIFICAT(fochlst)

14 POLOI CONSTANTIN-LIVIU

MUNCITOR CALIFICA TffochisO

IV M/G

POINARIU MUNCITOR

15 L.AcRAMIOARA

CALli<'! CAT Ill M;G rBUCATAR)

16 NECULAIEVICI VASILE MUNCITOR I

NECALIFICAT

17 CALINCIUC LOREDANA iNGRIJITOARE G

18 VACANT fNGRIJITOARE G

19 ORHEI ANl$0ARA SPALATOREASA G

20 GORCEAC LIVIA SPALATOREASA G

21 ILICA PETRU PAZNIC

22 VACANT PAZNIC

23 COJOCARIU OVIDIU PAZNIC !=Mil

24 SERENCJUC REMUS PAZNIC

BIROU DE ASISTENTA ICOl"SU..IULJUDE rt~ iu MEDICO-SOC/ALA $1 .\Nt:'<.\I.AHI

~ l

TERAPIE N1 ................... f'lf'IIDJJ Tln/JIJ.I ii

COMPARTIMENT DE I

AS/STENTA MEDICALA

25 VACANT (1/2 norma) l/2 MEDIC PRIMAR s

215 1/2 VACANT li2MEDIC s

SPECIALIST

26 PETRENCIC LAURA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

27 AMARINEI DORINA ASISTENT MEDICAL PL MIHAELA PRINCIPAL

28 MlTREA MARIANA ASISTJ<:NT MEDICAL PL

PRINCIPAL

Page 56

Page 60: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

29 PETRENCIC ANDREEA .·\SISTENT :m;JHC.-\L PL

LILIANA IC iJf'j!ULHIL JUD rTEAN lS_UC[AVA PlUNCil'AL

30 VACANT AN F. XA !.A~ lflTAR

~1JiJJ~ ,\SISTENT MEDICAL PL Nf... ....... -·-. ··-i DEBUT ANT

31 BUDEANU SIMONA I ASISTE!'-:.. MEniCAL

l'IUNCIPAL PL

32 ~TEFANOVICI ASISTENT Ml~DICAL PL

CAM ELlA

33 ACSINTE GETA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PL

34 MATEI MIRELA ASISTENT MEDICAL PL

36 BOTEZ SIMONA ASISTENT MEDICAL PL MIHAELA (fannacle)

36 ORHEIALEXANDRA ASISTENT MEDICAL PL

ANDREE A

37 RUSU IONELA ASISTENT MEDICAL PL

3B AMARITEI GHEORGHE INFIRMIER G

39 BICHIU VICHENTIE INFIRMIER G

40 RiqOI NICULINA INFIRMIERA G

41 AILOAIEI CAMELIA INFIRMIERA G

42 DAN I LET INFIRMIERA G I .llr.Rii~••"""' 11

43 COROBLEA ELENA INFIRMIERA G

44 CIORNEI lOAN INFIRMIER G

45 PUIU NICOLETA MII-IAI=I ll.

INFIRMIERA G

48 PETRARIU ELENA INFIRMIERA G

47 COJOCARU LUMINIJA ASISTENT MEDICAL PL

4B COJOCARIU CRISTINA INFIRMIERA G

DANIFI A

49 MOSCALIUC MIOARA INFIRMIERA G

60 MACSIM MIRELA INFIRMIERA G

51 SFICHI MIRELA INFIRMIERA G

62 ILICA MARIANA INFIRMIERA G

63 STOICA GEORGETA INFIRMIERA G

64 AURSULESEI LILIOARA INI•'IRMIERA G

COMPARTIMENT ASISTENTA SOC/ALA f}l

TERAPIE flf"ll"u ... .,., 11 ii

55 RIZAC ALINA ASISTENT SOCIAL s FL lA PRINCIPAL

66 TOMESCU LAURA MONICA

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT

G

Page 57

Page 61: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

57 VACANT !:'\SPECTOR DE SPECIALITATE

II s

58 CRACIUNESCU VASILE DORIN

PSIHOLOG SPECIALIST

s INSTRUCTOR de

59 PETRENCIUC VIORICA ERGOTERAPIE M PRINCIPAT.

INSTRUCTOR de 60 GHITU MIHAELA ERGOTERAPIE M

'<\L

61 ROTARIU NICOLET A INSTRUCTOR de M

ERGOTERAPIE

62 VACANT PEDAGOG de M

RECUPERARE

63 1/2 COCARI ADRIAN 1/2 s ·'llUTT

63 1/2 VACANT 1/2 s Tn: .nr.>n'T'

CENTRUL DE RECUPERARE §I

REABILITARE ICON'~lUlllJliOETF.AN !l'l'M VA

PERSOANECU A:r~~-~-~~~~1:4 ~~I I HANDICAP POJORATA

1 RAJA JOAN §EF CENTRU II s

COMPARTIMENT TEHN/CO-

ADM/NISTRA TIV, SSM $/PSI

2 FEDIUC NICOLET A INSPECTOR DE I s

SPECIALITATE 3 CANDREA GEORGETA REFERENT lA M

4 BALAN ELENA REFERENT lA M

6 TiMPAU GABRIELA REFERENT lA M

6 STRAJERIU MARINELA MAGAZINER M

7 VACANT ADMINISTRATOR I M

8 BEDRULE JN~ "ANTIN

PAZNIC

9 PORCILESCU RADU PAZNIC

10 BARGOAN JOAN PAZNIC

11 FLOCEA DRAGO§ PAZNIC

12 MARIUTA VIOREL !;!OllER I M;G

13 POENARU GRUIA MUNCITOR I M;G CALIFICAT Fochist

14 PRUNDEAN VASILE MUNCITOR CALIFICATJ?ocb.ist

I M;G

Page 58

Page 62: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

15 CARLOANTA DANUT i\IUNCITOR

CALIFICAT Fochist I M;G

16 CARLOANJA GABRIEL-LUClAI'Ii

i\IUNClTOR CALII<ICAT Fochist

I M;G

17 JUCAN MARIA MUNCITOU

I M;G CALIFICAT bucatar

18 ANITAN LUMINITA MUNCITOR

I M;G CALU'ICAT bucntai·

19 BRINZILA lOAN MUNCITOR

I M;G CALIFICA Ttnmplu

20 HASNEe DORINA MUNCITOR

CALIF! CAT bucata1· I M;G

21 LAZAR STELUTA SPALATOREASA G

22 RAIAMARIA MUNCITOR

I NECALIFICAT

23 JUCAN MILICA 1/2 MUNCITOR

I NECALIFICAT

BIROU DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA $1 [CON!Uilll. ~um:_f!~N .SII1 :uv"

TERAPIE "Nt:li.A LA H01 ""-~ bJ? OCUPATIONALA Nr .... ~···-- I'Y" I

COMPARTIMENT DE ASISTENTA MEDICALA

23 SAVIN DOINA ANGELA MEDIC PRIMAR s 1/2 (generalist)

24 VACANT MEDIC SPECIALIST

(PSIHIATRU) s

25 BEDRULE SYLVIA ASISTENT MEDICAL PL

Mr.IIIII\J.d PRINCIPAL

26 FLOCEA CORNELIA ASISTENT MEDICAL PL

ANCUTA PRINCIPAL il'ena

27 eu1u ELENA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

28 RAIA MARIANA ASISTENT MEDICAL PL

MIRFI A PRINCIPAL

29 TEBREAN LILIANA ASISTENT MEDICAL PL

30 MECHETEI MONICA IONELA

ASISTENT MEDICAL PL

31 DOROFTEI ELENA ASISTENT MEDICAL PL

RAMnNA DEBUTANT

32 CONSTANTINESCU

MASOR M VLAD

33 TAMPAU lOAN SORIN lNFIRMIER G

Page 59

Page 63: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

34 TARANIOAN 1 J\ n1u mm G

36 FLOCEA ELENA INI•'IHt\IIEU,\ G CORNELIA

36 CALENIUC ELENA INFIUJ\IIERA G

37 TAMPAU VERGINIA INFIHJ\HRRA G

38 LATI~ DINA MARINELA JNFIRMmRA G

39 FLOCEA GIANINA LENUTA

INFIRMIERA G

40 NASTIUC GEORGETA 1=1 O.II.RFA

INFIRMIERA G

41 CARLOANTA OANA MARIA

INFIRMIERA G

42 FORMINTE VASILE INFIRMIER G

43 FORMINTE PETRUTA INFIRMIERA G CORNEliA

44 HASNE$ GEORGEL INFIHMIERA G

COMPARTIMENT DE ASISTENTA SOC/ALA $1 ~UN!lU ILJUIJ.tl~l'i_.,f. . AVA.

TERAPIE A:r:.~.~.~~~~-~ ~If OCUPA TIONA LA ,/

I

45 CARLOANTA ANA PSIHOLOG s MARIA SPECIALIST

46 PALAGHIOI MADALINA ASISTENT SOCIAL s temporar

ANCUTA PRACl'ICANT vacant INSTRUCTOR de

47 GALAN ILEANA ERGOTERAPIE M PlHNf'fP<\],

cARLOANTA CRISTINA INSTRUCTOR de

48 ERGOTERAPIE M VERONICA

l'JUN< JJ'AL

49 SESURSCHI ANA PEDAGOG de M 1 ~=n~II.DIA RECUPERARE

PEDAGOG de 50 COSOVAN NICOLET A RECUPERARE M

u PEDAGOG de

51 SECMAN ARETA RECUPERARE M lT.

STRAJERIU TAMARA PEDAGOG de

52 RECUPERARE M MlHAELA m<:nliTANT

PEDAGOG de 53 CRETU MIHAELA RECUPERARE M

PRINCIPAl. PEDAGOG de

54 VACANT RECUPERARE M l'IHNf'fl'AL

Page 60

Page 64: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

55 PORCILESCU ELENA PEDAGOG de M

MARCELA RECUPERARE

COMPARTJ .. ,EENT PAVILIONAR DE RECUPERARE $1

REABILITARE PERSOANECU

HANDICAP FAL TICENI

1 MOVILEANU ASISTENT MEDICAL PL M,!i~ll Fll.l4 PRINCIPAL

2 ROSCANIUC CRISTINA MANUELA

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PL

3 PIRVAN IOANA EDUCATOR

M PRINCIPAL

4 DROBOTA MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

M

6 BERARIU MIOARA EDUCATOR M

PRINCIPAL

e PINTILEI MARIANA SUPRA VEGHETOR DE G

NOAPTE

CENTRUL DE CONSILIUL nJDFfl. IN.SU(' ~AVA

RECUPERARE $1 ANtXALAtl~

~~ t_ REABILITARE Nr.---.. -·:f_'t NEUROPSIHIATRICA

SASCA MICA

1 FRON MARIA LUMINITA

II s temporar (numitii temporar) $EF CENTRU ocupat

COMPARTIMENT TEHNICO-

ADMIN/STRATN, SSM $IPS/

2 BOLOGAN TATIANA INSPECTOR DE lA s

SPECIALITATE VACANT TEMPORAR INSPECTOR DE

3 (FRON MARIA lA s temporar II.'""""~- ·

SPECIALIT ATE vacant

4 BALAN LENUTA INSPECTOR DE

lA s Sl'ECIALITATE

5 CIUBOTARU VALERIU INSPECTOR DE

lA s SPECIALIT ATE

6 CIUBOTARU INSI'ECI'OR DE lA s 1"1 l"ni\Jngl\ DORINA SPECIALITATE

7 LUPU MIHAELA INSPECTOR DE

lA s SI'ECIALITATE

8 HLIHOR MARIANA REFERENT lA M

Page 61

Page 65: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

9 ROT ARU lUANA RJWEimXT lA M

10 TOMA ELENA IU:FERF.i'iT lA M ON!UI ntm rF.AN ~Un:AVA.

11 EMANOIL NICOLAE AN[)( l.AH rrr w.rl'/4J'i '(}! REI<'ERENT lA M lllr

12 TOFAN TUDORITA I RE:FERENT lA M

13 SIMION OVIDIU MAGAZINER M

14 CONST ANTINOVICI NICOLAE

PAZNIC

15 MORO~ANU MIHAl PAZNIC

16 NISTOR MIHAl PAZNIC

17 POPOVIC! VIOREL PAZNIC

18 VARARIU CONSTANTIN PAZNIC

19 COCA lOAN PAZNIC

20 CHITICARIU DANIELA MUNCITOR

CALIFICAT(bucatai') I M;G

21 MOGIRZAN PETRUTA MUNCITOR

CALIFICAT(bucatar) I M;G

22 APOPEI DUMITRU MUNCITOR

I M;G CALIFICAT electr.

23 BAESU PETRU MUNCITOR I M;G

CALIFICAT electr.

24 COSTIN ION MUNCITOR

I M;G CALIFICAT clectr.

25 DAVIDEL CORNEL MUNCITOR I M;G

CALU'ICAT electr.

26 EDU NECULAI MUNCITOR

CALIFICAT eiectr. I M;G

27 FLOREA IONEL MUNCITOR

I M;G CALIFICAT electr.

28 PLACINTA PETRU MUNCITOR I M;G

CALIFICAT electr.

29 ALDEA MIHAl MUNCITOR I M;G

CALIFICAT Fochlst

30 CAPRA GABRIEL MUNCITOR I M;G

CALIFICAT Fochist

31 PUSLAU FLORIN MUNCITOR I M;G

CALIFICAT Fochist MUNCITOR

32 ATKENSON MIHAl CALIFICAT MECANIC I M;G UTILA.T

MUNCITOR 33 VACANT CALIFICAT MECANIC I M;G

llTILAJ MUNCITOR

34 IACOBESCU IONEL CALIFICAT MECANIC I M;G UTILAJ

MUNCITOR 35 MOGIRZAN PAVEL CALIFICAT MECANIC I M;G

IJTH.A.J

Page 62

Page 66: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

36 TOFAN ADRIAN ~IUNCITOR

MARINEL CALIJIJC,\T MRCANIC I M;G

llTILA.J

A.NUJ

, .. ~~~()/~

MUNCITOH 37 URSULr·.cu AUREL '-"~

Nr .. ~ CALIFICAT MECANIC I M;G 77 IJTILA.J

38 MOVILEANU DORU MllNCITOH

CAUFICAT Jlochisl I M;G

39 BLANARI VASILE MUNCITOR

CALIFICAT Fochist I M;G

40 PRUNDEANU MIOARA MUNCITOR I M;G

CALIFICAT (bucatar)

41 PAVALOAIA MARIA MUNCITOR

CALIFICAT rbucatat·) I M;G

42 MIHAl TRAIAN MUNCITOR

I M;G CALIFICAT sudor

43 BAI§ANU PETRU MUNCITOR

CALIFICAT (frizer) I M;G

44 VODA STEFAN MUNCITOR

I M;G CALIFICAT Lacatus

45 IANU§ VASILE MUNCITOR

I M;G CALIFICAT masinist

46 TOPLICEANU ILEANA MUNCITOR II M;G

CALIFICAT (bucatar\

47 TURCANU ELENA MUNCITOR 111141\JA CALI FICA T (bucatar\

II M;G

48 URSULESCU RODICA MUNCITOR

CALIFICAT (bucatar) II M;G

MUNCITOR 49 FLOREA LENUJA CALIF! CAT Ill M;G

miTrX'I'Ain

50 BRADATANU ~~

MUNCITOR II M;G

CALIFICAT len'er COZMA 51

I 1\I"'D'\MIOARA MUNCITOR

II M;G CALIFICAT lenier

52 NECULAIE EUGENIA MUNCITOR

CALIFICAT lenlcr II M;G

53 PRUNDEANU NINA MUNCITOR

II M;G CALIFICAT lenjet•

54 GRANDL AUGUSTIN MUNCITOR

ROBERT CALIFICAT II M;G

MF.C'ANJr TJ'flLA.J

56 UNGUREANU

MUNCITOR

PETRONELA ALINA CALIFICAT II M;G (BUCATAJ:!\ MUNCITOR

56 SIMION FLORIN CALIFICAT II M;G mnrATAR\

57 CIOBAN PETRU EMIL MUNCITOR

IV M;G CALIFICAT tamplat·

Page 63

Page 67: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

--,.---MUi\CITOR

58 NISTOR VALERIA C,U ,IFICAT Ill M;G

1A.N _(JJUCATARl.

BAISANU MIHAELA AN~XAL ~~:.!JiJJf! 1\IUNCITOH

r-VALERIA

N ......... CALIFICAT Ill M;G (JIIJCATAm

CROITORIU MELEXINA MUNCITOR 60 CALIFICAT Ill M;G

LILIANA rBUCATAR)

61 OPREA COS MIN MUNCITOR IV M;G CONSTANTIN CALIFICAT F'ochist

62 ASAFTEI CONSTANTIN MUNCITOR CALIFICAT instalntm·

Ill M;G

63 APOPEI DANIEL MUNCITOR

Ill M;G DUMITRU CALIFICA T elcctr.

MUNCITOR 64 HLIHOR MIHAl CALIFICAT MECANIC Ill M;G

_UTILAJ

MUNCITOR 66 DARABAN DANIELA CALIFICAT Ill M;G

(BUCATAR)

MUNCITOR 66 CHIRIAC NECULAI CALIFICAT IV M;G

67 COJOCARIU FLORIN MUNCITOR

NECALIFICAT I M;G

68 GiDEA VASILE MUNCITOR I

NECALIFICAT

69 NOROCEL VASILE MUNCITOR

I NECALIFICAT

70 STEFANESCU MUNCITOR I

CONSTANTIN NECALIFICA T

71 AGAFITEI ELENA SPALATOREASA G

72 BRADATANU SPALATOREASA G

MARICICA

73 VACANT SPALATOREASA G

74 DOHOTARIU FLOAREA SPALATOREASA G

75 MOROSANU SIMONA SPALATOREASA G

76 COZMA MARIANA SPALATOREASA G

77 PIN TEA MARIA SPALATOREASA G

78 FILIP GHEORGHE ~OFER I M;G

Page 64

Page 68: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

79 SAVOAIA NICOLAE ~OFI•:R I M;G

VICTOR CON!~!UL ~UDE1 ~~~l~;r-AVA

80 PINTEA DANIELA Nr ...•.. ............. ·····..JJIJJJLfl iNGRI.flTOARE G

81 ANDREIESCU ANA (

INGRIJITOARE G

82 ALDEAANA INGRIJITOARE G

83 BUTNARU ANISOARA INGRIJITOARE G

84 DARABAN DOINA INGRIJITOARE G

85 NISTOR EVA INGRIJITOARE G

86 ACASANDREI ELENA INGRIJITOARE G

87 MOLAC FLORICICA INGRIJITOARE G

88 CARPIUC MARIA INGRIJITOARE G

89 AXlNTE IRINA iNGRIJITOARE G

90 ACASANDREI EUGEN INGRIJITOARE G

91 BALAN DESPINA INGRIJITOARE G

92 CHITICARIU VIOREL

INGRIJITOARE G VASILE

93 CONSTANTINESCU

INGRIJITOARE G MARIA

94 CORA FLORICA INGRIJITOARE G

95 VACANT INGRIJITOARE G

96 LIT A ADELINA INGRIJITOARE G

97 POPOVIC! VIORICA INGRIJITOARE G

98 PRUNDEANU ELENA INGRIJITOARE G

99 VLAJINCA LICA INGRIJITOARE G

DANIELA

100 VODA DANIELA INGRIJITOARE G

BfROU DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA $1

TERAPIE OCUPA TIONA LA

Page 65

Page 69: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

101 VACANT

102 MILEA ONORIU 112

102 CONSTANTIN MIHAELA AMAliA

103 VALCEANU DOINITA

112

103 1/2HUMA VASILE

CRIST IAN

104 VACANT

105 ALECSIU VERGINIA

108 MATE! ADRIANA

107 AMARIEI ELENA

108 AMARII MARINICA

109 APETREI lOAN

110 BUZDUGAN MARIANA

111 BALAN ELENA

112 ClOBANU MARIA

GHEORGHIU 113 VALENTINA

I~~.-..,,..

114 DRUGA VIORICA Ill lAMA

116 GAVRILOAIA DANIELA

118 GAVRILOAIA r.

117 HLIHOR CRISTINA

118 HLIHOR SILVIA

119 HOREA CONSTANTIN

120 LOGHIN ZENOVIA

121 MANOLACHE LIVIA

COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA

Page 66

COORDONATOR PERSONAL DE !.:CI'f'IAI ITATF

II s

IU~;:~~~-~~~~;~

1/2MEDIC (GENERALIST)

112MEDIC SPECIALIST

1/2 MEDIC SPECIALIST

112 MEDIC SPECIALIST

I

MIWIC PRIMAR (PSIIIIATRU)

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIP ALfarmacle

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEJ)ICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL I'RINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCil'AL

ASISTENT MEDICAL PIUNCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCII'AL

s

s

s

s

s

SSD

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

Page 70: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

122 NECHIFOR GABRIELA

123

124

125

126

127

128

129

130

131

133

134

135

136

137

138

139

ONIGA CAM ELlA .:LENA

PINTILIE GABRIELA

POPA MIHAELA

POPOVICI CIPRIANA

RUSU ANI~OARA

STANICA ELENA

SIRBU DOINIJA

VASILOVICJ MARIA

ZEGLEANU ALINA UI\C>I~l 1\

NEMTANU IONELA Nll.nrll.

TURCANU VLAJINCA lli.IJR.tl.

BUTAMARCU NICOlFTA CORINA

FINTINARIU JULIANA

HARABAGIU ALINA Jill IANll.

NATU DANIELA

PINTEA ANDREEA PI FI\JA

140 SACALIUC ANA MARIA

141

142

143

144

145

146

147

GORGAN LACRAMIOARA­

GABRIELA

ZETU ELENA

VACANT

HARAG LUMINIJA

POPOVIC! ROXANA­MARIA

URSULESCU ILIE

VUL TUR ELENA

Page 67

ICON~ jU.IULJUDITI ~~,. II) .. ' ~t:XA lA HOT rfi. 111 ~r--.u--• , t' ffJIY

ASisn:xr ~IEDIC..\L pmr-;cn'AL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MlmiCAL PlUNCil'AL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL l'RINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL l'RINCIPAL

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL

ASISTI<:NT MEI>ICAL PIUNCIPAL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

[lHIIIJ.IUUlr

PL vacant

PL

PL

PL

Page 71: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

148 GRIGORA~ MIHAELA ASISTENT i\IEDICAL

PL PRINCIPAL

~~!liUUL JUOf [~f>l;'iU(f.AVA

""~~ ~

.~7J.lldl Nr ... " .. 149 ALDEA DANIELA ( ASISTENT i\IEJ>ICAL PL

160 VACANT ASISTENT 1\IEDICAL

PL PRINCIPAL

151 VACANT MASOR PRINCIPAL M

151 AGHITEI MARINA INFIRMIERA G l"'"'puoao vacant

151 PLACINTA LUMINIJA INFIRMIERA G ltemponsr ocupat

162 AIOANEI ADRIAN INFIRMIER G

163 AIOANEI IONELA INFIRMIERA G

154 ANDRUSCA LACRAMIOARA

INFIRMIERA G

155 ANDRUSCA VASILICA INJIIRMIERA G DI\CI\~I"UI\1.11

156 ATKENSON RODICA INFIRMIERA G

167 BAISANU LUCICA INFIRMIERA G

158 TANASAANA INI<'IRMIERA G

169 BIRSANUANA INFIRMIERA G

160 BOSTANGICA

INFIRMIER G MARICEL

161 BUGAVASILE INFIRMIER G

162 BUTA ILENUTA EVA INFIRMIERA G

163 BUTNARU PETRU INFIRMIER G

164 CHIRIAC DOINA INFIRMIERA G

165 CHIRIAC MIHAl INFIRMIER G

166 COCAIOANA INFIRMIERA G

167 COCA MARIANA INFIRMIER G

168 COJOCARIU CONSTANTIN

INFIRMIER G

169 COK DOINA INFIRMIERA G

170 CONSTANTINOVICI CORNELIA

INFIRMIERA G

171 CONSTANTINOVlCI NICOLET A

INFIRMIERA G

172 CORA IRINA INFIRMIERA G

Page 68

Page 72: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

173 CORA ADINA MARIA li\:JoJR~IIER·\

174 COZMESCU MARGARETA

INFinl\llEH..:\ G

175 CRILL IULIANA ""'C''' """""'' . !~FIRi\IIERA G NtXA v. 1101 AWtA,., 176 DASCALU MARIANA

Nt .•.• . , 'H ''! INIIIRI\fiEHA G .__ f-·

177 DAVIDEL CEZARA INFIRM !ERA G

178 DAVIDEL MARIA ELFONORA

INFIRMIERA G

179 PLACINTA ANA INFIRMIERA G

180 DIACONITA SILVIA INFIRMIERA G

181 DOCHITA MARIANA INFIRMIERA G

182 EOU LUMINITA INFIRMIERA G

183 FILIMON LUCICA INFIRMIERA G

184 FLOREANANA INFIRMIERA G

185 VODA NICULAI INFIRMIERA G

186 GAVRILOAIA INFIRMIER G

A. GHEORGHE

187 GAVRILOAIA ELENA INFIRMIERA G

188 HOREA ANI$0ARA INFIRMIERA G

189 HOREA GEANINA INFIRMIEHA G

190 HOREA VASILE INFIRMIER G

191 HORTOPEANU

INFIRMIERA G MAGDALINA

192 IACOB DANIELA INFIRMIERA G

193 IACOBELENA INFIRMIERA G

194 IACOB PETRU INFIRMIER G

195 IACOBESCU INFIRMIERA G

LOREDANA MIHAELA

196 ISAILA ANTONICA INFIRMIEHA G

Page 69

Page 73: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

197 LAZURCA AURORA INI<'IRi\UEll.\ G

11\1_~

i'-""'':\i.iXA ·~ rt!nfi_J 198 LAZURCA FLC .• eA l.Alt'l

INFIRi\IIlmA G !llr- ~· I

199 MACOVEI LOLICA-

INFIRI\HERA G VIORICA

200 MARTIAN NICOLETA INFIRMIERA G

201 MIHAl ILEANA INFIRMIERA G

202 MiRZAN MARIANA INFIRMIERA G

203 MURARASU NICULINA INFIRMIERA G

204 MUSCA VIOLET A INFIRMIERA G

206 MUSCALIT A BE NONE INFIRMIER G

206 MUSCALITA P. ELENA INFIRMIERA G

1

207 MUSCALIT A MARINICA INFIRMIERA G

208 MUSCALITA

INFIRMIERA G STEFANICA

209 MUSCALITA VASILE INFIRMIER G

210 NISTOR DUMITRU INFIRMIER G

211 MO~NEAGU TATIANA INFIRMIERA G

212 OIAGAELENA INFIRMIERA G

213 PUPAZA IONEL INFIRMIER G

214 PASCANUT INFIRMIER G CONSTANTIN

216 MACOVEI LILIANA INFIRMIERA G

216 PAUN ANA INFIRMIERA G

217 PETCUDANUT INFIRMIER G

218 PETRUC MARIANA INFIRMIERA G

219 PLACINTA CONSTANTIN

INFIRMIER G

220 POPAPETRU INFIRMIER G

221 POPOVIC! MARIANA INFIRMIERA G

222 SACALIUC VASILE INFIRMIEM G

Page 70

Page 74: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

223 SARATEANU ADRIAN CORNEL

INFin?IIIEH. G

224 SARATEANU ADRIANA INI<'IR!\IIER;\ G JUI It: I!., uojstJ ::t;A.VAI

225 SCUTARIU MIHAl •~'~~' ~ALA ... ~ton 'ffj ~fl INFIRMIER G

226 SPIRIDON MIHAELA INFIRMIEiv\ G

227 §TEFANESCU PETRU

INFIRMIER G l'~'"l'v'dr

lOAN vacant

227 PA~CANUT TEODORA INFIRMIERA G I'~"'I'V""

ocupat

228 NISTOR VASILE INFIRMIERA G

229 STOICA MARIA INFIRMIERA G

230 TATAR MARIUTA INFIRMIERA G

231 TITU DANIELA-MARIA INFIRMIERA G

232 TURCANU I. MARIA 1 INFIRMIERA G

233 ALDEA MARIA INFIRMIERA G

234 URSULESCU INFIRMIERA G GABRIELA

236 URSULESCU ZAMFIR INFIRMIER G

236 SANDU DRAGO~ INFIRMIERA G

237 M USCALITA MARIA INFIRMIERA G

238 VODA MARIA IONELA INFIRMIERA G

239 VAMESU ELENA INFIRMIERA G

240 VAMESU VASILE INFmMIER G

241 TATAR PETRICA INFIRMIER G

242 CHIRIAC FLORIN I .IIURENTIU

INFIRMIER G

243 OPREA FLORINA INFIRMIERA G

244 GRIGORIU INFIRMIER G

CONSTANTIN COSMIN

245 VACANT INFIRMIERA G

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOC/ALA $1

TERAPIE OCUPATIONALA

246 IVANU~ MARIANA ASISTENT SOCIAL s PRINCIPAL

247 OIAGA PETRONELA ASJSTENT SOCIAL SPECIALIST

s

Page 71

Page 75: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

248 CORA MARIA .-\SISTEl'\'f SOCIAL s

Sl'ECL\.LIST GORENCO MAOALINA 249 lUI ~~~~=z~~~· ~v~

,\SISTENT SOCIAL 11emporar

ELENA , .... ..,,, .. ,

· nt ,I PRACTICANT s vacant

250 VACANT "f.-·- '4f)tl PSIIIOL(. ..; PRACTICANT

s

251 HALOIU RAMONA l'SIIIOLOG s ~•>TMT'fn . . r

262 DASCALUIOANA l'SIUOLOG DELIA PRINCIPAL

s

263 OLARIU MIHAELA PSIHOLOG r.nRNFI lA PR.Al.'TICANT

s

264 $TEFANOAIA MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

s

255 CHELARIU NARCISA FL

EDUCATOR PRINCIPAL

s

256 MORO$ANU MARIA EDUCATOR PRINCIPAL

SSD

267 GRIGORESCU ··-- ... ~ .. EDUCATOR

PRINCIPAL PL

258 APETREI SORIN DAN EDUCATOR

PL PRINCIPAL

269 CHIRIAC ELENA EDUCATOR

PL PRINCIPAL

PEDAGOG de 260 APOSTOL lOAN RECUPERARE PL

PRINCIPAl PEDAGOG de

261 VAMESU CATINCA RECUPF.RARE PL

u'Al INSTRUCTOR de

262 NATU CONSTANTIN ERGOTERAPIE M 'AT.

263 ACASANDREI NECULAI INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

264 ACASANDREI INSTRUCTOR de VASILICA EDUCATIE

M

266 AFILIPOAEI LUCIAN INSTRUCTOR de COSTICA EDUCATIE

M

266 BLANARI RODICA INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

267 CORA VASILICA INSTRUCTOR de

M EDUCA.'[IE

268 DANILA MARIA INSTRUCTOR de

M EDUCA_TIE

269 DASCALU CRISTIAN INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

270 GAGEA CONSTANTINA INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

271 GAVRILOAIA CARMEN INSTRUCTOR de MI~AI=I lJ. EDUCATIE

M

272 IACOBESCU MIHAl INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

273 BLANARIU MARIANA INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

Page 72

Page 76: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

274 RUSU ELENA 1:'\STIUICTOR de

M Jo:DUCATIE

275 TIGANESCU DOINITA INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

276 PRUNDEANU VIRGIL INSTRUCTOR de

EDUCATIE M

277 ~TEFANESCU ELENA INSTRUCTOR de M

EDUCATIE

278 APOSTOL DANIELA ANGEliCA

INSTRUCTOR de EDUCATIE

M

279 CIOBAN MARIA INSTRUCTOR de

M EDUCATIE

CENTRUL DE RECUPERARE Sl ANI:X~~': ~

~AVJ

REABILITARE ' :; o/L NEUROPSIHIATRICA Nr ....... ·- ·-·]

"0 NOUA ~ANSA" I/

1 BOGHIAN MARIUS MIHAl ~EF CENTRU

II s

COMPART/MENT TEHNICO·

ADMINISTRA TIV, SSM ~ID~I

2 TOMA MARA INSPECTOR DE SPECIALITATE

I s

3 VACANT INSPECTOR DE SPECIALITATE

II s

4 BADALUTAILIE REFERENT lA M -5 VACANT

MUNCITOR IV M;G CALIFICAT

6 NICA CRISTEA MUNCITOR CALIFICAT

I M;G

MUNCITOR 7 BUCULEI GHEORGHE CALIFICAT I M;G

tlNSTAI.ATOR)

8 PENTIUC DANIEL • MUNCITOR 101\IEL CALIF I CAT

Ill M;G

9 CAJVANEAN ADRIAN· MUNCITOR IONUT CALIFICAT

Ill M;G

10 PENTILESCU DUMITRU MUNCITOR

Ill M;G CALIFICAT

11 BOCANCEA-ST AFIE MUNCITOR

NICOLET A CALIFICAT Ill M;G fBUCATAR) MUNCITOR

12 BADALUT A AURORA CALIF! CAT Ill M;G ffilfl'ATAR)

13 RAPAN ADRIANA-

MUNCITOR

NICOLET A CALIFICAT Ill M;G fRI Tl'ATAm

14 LELCU VALERIA INGRIJITOARE G

16 BALACEAN VICTORIT A INGRI.JITOARE G I'"'"'IJUI<'I vacant

Page 73

Page 77: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

15 VLAICU ELENA lNGIU.JI'J'O,\Im G [temporar ocupat

16 CAJVANEAN STELA INGIUJITOAUE G

[UAVA COMPARTIMENT DE ~TH UIIET ·"~'~ Sl

ASISTENTA MEDICALA APO:XA ~"~ ~:.~ ~~~ ,..,._ ....

·-7~ 7/'/·

17 112 VACANT 112 MEDIC SPEC s

(PSIHIA T R lll_

17 1/2VACANT 1/2 MEDIC PRIMAR

_{GENERALIST) s

18 SERSENIUC MADALINA ASISTENT MEDICAL PL t{EIIIA"~ PRINCIPAL

19 RADACINA LAURENTIU ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

20 CERNAUJEAN ANDREI ASISTENT MEDICAL PL

21 PIHUREAC NICOLET A ALINA

ASISTENT MEDICAL PL

22 MARIAN JULIANA M4r.n41 Fl\14

ASISTENT MEDICAL PL

23 NICHITEAN MARCEL VASILE

INFIRMIJm G

24 SELIUC NICOLAI INFIRMIER G

25 BOSANCU DOMNICA-CARMEN

INFIRMIERA G

26 ROZNOVAN NICULAE- INFIRMIERA G

temporar

DUMITRU vacant

26 CIOFU LAURENTIU INFIRMIERA temporar

FLORIN ocupat

COMPARTIMENT DE ASISTENTA SOC/ALA ~I

TERAPIE OCUPAf/ONALA

27 CHIFORIUC MIRABEL EDUCATOR s CIPRIAN PRINCIPAL

28 PENTILESCU DOINA KINETOTERAPEUT s ANA PRINCIPAL

29 CIUHAN FLOAREA ASISTENT SOCIAL

SPECIALIST s

PEDAGOG de 30 TANASAN RUXANDRA RECUPERARE M

PRINr.IPAT. INSTRUCTOR de

31 COSTENIUC ANISOARA ERGOTERAPIE M PRTNr.JPAL

INSTRUCTOR de 32 BADALUJA MIRELA ERGOTJ~RAPIE M

PRINCIPAl.

Page 74

Page 78: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

33 ROTAR DANIELA

INSTill :cTOH de

CORINA ERGOTElt.\PIE M

PHii\TJP \I

34 t3RIGOREAN EMILIA

INSTRUCTOR de

MARIA ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL BRINZAC FLORIN 36 PSIHOLOG

cATALIN PRACTICANT s

35,5 BEJINARIU GEORGE 112 PSIHOLOG

OVIDIU SPECIALIST s

CENTRULDE RECUPERARE $1 l"twiU"IUll Di:TI

~*; [~!AVA

REABILITARE ANt:XAL ~ ~{) NEUROPSIHIATRICA Nr ....•.•. ·-j'J ',-L/1,1, 'l

COST ANA I

1 DOM$A VASILE CONSTANTIN

$EFCENTRU II s

COMPARTIMENT TEHNICO·

ADMINISTRA TN, SSM $iPS/

TEMPORAR 2 VACANT(DOM$A

INSPECTOR DE lA s temporar

VASILE CONSTANTIN) SPECIAL IT ATE

vacant

3 COCIRLA ZENOVIA INSPECTOR DE SPECIAL IT ATE

lA s JALBA MANUELA 4

P.IU~A~r.HIVA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II M

5 CAJVANEAN Gl-lr-~· MITICA

MAGAZINER M

6 BUTNAR VICTORITA MUNCITOR M.IU:;!IANA CALIFJCAT (bucatar)

I M;G

7 ROZNOVAN LILIANA MUNCITOR

I M;G CALIFICA T (bucatar)

8 SELIUC MARICICA MUNCITOR

I M;G CALIF! CAT fhucatar)

9 ALEXANDRIUC MUNCITOR JAVERONICA CALIFICAT (bucatat·)

I M;G

10 ROMA$CAN DOMNICA MUNCITOR

I M;G CALIF! CAT £bucatar'

11 POPOVIC! GHEORGHE MUNCITOR

I M;G CALIFICAT£fochist)

12 URICIUC VASILE MUNCITOR

I M;G CALIFICA 'f(fochist)

13 BOCANCEA- STAFIE MUNCITOR CRISTINEL.-IUE CALI FICA Tffoclust)

I M;G

MUNCITOR 14 BUCULEI ILIE CALIFICAT (lilci'itu~ I M;G

mecanic)

Page 75

Page 79: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

15

16

CRACIUNESCU CONSTANTIN

BAIT AN NICOLAE

17 MUNTEANU VASILICA

18

19

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

BUTNAR GHEORGHE

ROZNOVAN ILIE

IGNATESCU VIORICA

TOMAscu MATEI VALICA

PANTIR OUMITRU

HAIDAU RODICA

CAJVANEAN IONEL DANUT

CAJVANEAN MARIUS CATAUN

MEDVIG MARIA VIORICA

PRUTEANU ELEANA

TOMASCU NICOLET A

TEODOROVICI AURELIA MARIA

30 CRACIUNESCU ION

31 SAVUT FLORIN

32 TEODOROVICI VASILE

33 LELCU SORIN

34

35

36

37

38

ALEXANDRIUC GHEORGHE

DOLINSCHI VASILE

SESERMAN MARIANA LILIOARA

SAVA DOINA-ELENA

CERLINCA ANCA I Ol:lFI F;l

TOMASCU 39

LACRiiMI04R4 MARIA

40

41

42

RUSU MARIANA

MATEICIUC ECATERINA ElFNA

SEUUC CASANDRA

l'h ..... - • ·f!/fJZU/1

Page 76

:\lllNClTOR CALIF I CAT (m~canic I M;G

utilafl MUNCITOR CALL . CAT

··)

PAZNIC

MUNCITOR CALIFICAT (meciUlic

MUNCITOR CALIFICAT (tiimplar)

MUNCITOR CALIFICA T(fl'ize!') .

MUNCITOR CALIFICATffochistl

MUNCITOR CALIFICATOacatus)

MUNCITOR CALIFICAT (bucatarl

MUNCITOR CALIFICAT(fochht)

MUNCITOR CALIFICAT(fochist}

SPALATOREASA

SPALATOREASA

SPALATOREASA

SPALATOREASA

I'AZNIC

PAZNIC

PAZNIC

PAZNIC

~OFER

~OFER

iNGRIJITOARE

iNGRIJITOARE

iNGRIJITOARE

iNGRIJITOARE

tNGRIJITOARE

INGRIJITOARE

iNGRIJITOARE

I M;G

I M;G

I M;G

II M;G

II M;G

II M;G

IV M;G

IV M;G

IV M;G

G

G

G

G

I M;G

I M;G

G

G

G

G

G

G

G

Page 80: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

43 SESERMAN ELENA IXGlUJJTOARE G

44 LEAHU PARASCHIVA INGRIJITOAUE G

45 TCACIUC MARIA iNGRIJITOARE G

46 AMARANDEI r.nN~TANTIN-MIRCEA

MUNCITOU CALIFICAT (fochlsO

I M;G

47 VACANT MUNCITOR

I M;G CALIFICAT ffochlsO

48 DRAGOIIOAN MUNCITOU

I M;G CALIFICA T (fochistl

49 PRICOP NICOLAI MUNCITOR

I M;G CALIFICAT fmecanic)

BfROU DE AS/STENTA MEDICO • SOC/ALA $1 rnNIU>IIll. JUDET[i f,.JIJ{' AVA

TERAPIE ":~~~--~-i7; .~p). OCUPA TIONA LA ~-

COMPARTIMENT DE ASISTENTA MEDICALA

50 VACANT MEDIC SPECIALIST

fPSIHIATRm s

ACIUBOTARITEI 51 ECATERINA MIRELA

MEDIC PRIMAR s

52 VACANT MEDIC s

fSTOMATOLOm

53 PRESCURE MARIUS VASILE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PL

154 MANGUS STELIANA ASISTENT MEDICAL ELENA l'RINCIPAL

PL

55 IGNATESCU ELENA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

56 VACANT ASISTENT MEDICAL

PL DEBUT ANT

MiNDRESCU OANA 57 VERONICA

ASISTENT MEDICAL PL

PRINCIPAL

58 VACANT ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

59 CRACIUNESCU ASISTENT MEDICAL VFRONICA PRINCIPAL

PL

60 TRANDAFIR VIORICA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

61 DRAGO I DOINA ADINA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

62 CURIC DANA EUGENIA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

63 POTECIUC NICOLETA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

64 CHIMIUC ANCA ASISTENT MEDICAL -- oA PL PRINCIPAL

65 DUM BRA VA ZiNICA ASISTENT MEDICAL

PL PRINCIPAL

66 MARTOLEA ALINA ASISTENT MEDICAL llll.lr.UTA PRINCIPAL

PL

Page 77

Page 81: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

67 GLASER MIHAl MilSTEl\T i\IEDIC.-\L PIUNCIP.\L

PL

68 GROSU CRISTINA tA~ _su:-uvA

ASISTENT l\JEDJCAL PL

DOINA ~Ill ll~ PIUNCII',\L

69 NICHITEAI\:·, CRISTINA A!'O:XA l.A It( 7P.f&r , ASISTI~NT l\IEUICAL PL

EUGENIA Nr •. --... --· PRINCIPAL

70 DIRTU DAVIANA· ASISTI<:NT MEDICAL PL

Mli-1.0.1=1 A DEBUT ANT

71 BADALUTALOREDANA ASISTENT MEDICAL PL

lemporar

MARIA vacant

72 TABARCEATEODOSIA ASISTENT MEDICAL PL

LCIIItJVIOI

LACRAMIOARA vacant

73 HAIDAU DUMITRU INFIRMIER G

74 HAIDAU NICOLAE INFIRMIER G

75 MEDVIG VASILE INFIRMIER G

76 SESERMAN MARIANA INFIRMIERA G

I Ar.RA"-"In.o.g.o.

77 IGNATESCU MARIA INFIRMIERA G

78 JITARI GHEORGHE INFIRMIER G

79 RAU ELENA INFIRMIERA G

80 VACANT INFIRMIERA G

81 SESERMAN ELENA INFIRMIERA G

82 COClRLA MARIOARA INFIRMIERA G

83 URICIUC MALVINA INFIRMIERA G

RAHILA

84 JITARI ELENA INFIRMIERA G

86 LIBINCIUC lOAN INFIRMIER G

86 BEJENARI VERONICA INFIRMIERA G

87 MUNTEAN NICOLET A INFIRMIERA G

88 RIPAN CRISTINA INFIRMIERA G

89 CHIUCHI$AN lOAN INFIRMIER G

90 IGNATESCU VERONICA INFIRMIERA G

91 HODOROABA DOINA INFIRMIERA G

CRISTINA

92 DEIAC VASILE INFIRMIER G

FLORI NEt

93 TEODOROVICIION INFIRMIER G

O~llt:>IIDCI

94 DOM$A COCA ILEANA INFIRMIERA G

96 GRIGORA$ DOMNICA INFIRMIERA G

96 CAJVANEAN MARIA INFIRMII<:RA G

Page 78

Page 82: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

97 CAJVANEAN ANISOARA

INFIU;\IJER~ G

FLOREA 98 LAcRAMtOARA INFm;\IIEIL\. G

CODRUTA

99 BADALUTA VICTORIA INI<'IRMIER.>\ G

100 TOM.ASCU lOAN lNFIRl\HER G

101 BOCANCEA ANA- INFIRMIERA G MARIA

102 NICHITEAN MIHAl-CATALIN

INFIRMIER G

103 DOLINSCHIIONELA INFIRMIERA G

UoOUt'VtUO

ALEXANDRA vacant

104 LIBINCIUC SORINA MARICICA

INFIRMIERA G

105 VACANT INFIRMIERA G

106 GROSU ELISAVETA INFIRMIERA G

COMPARTIMENT DE ASJSTENTA SOCJALA $1 1

.cf11'1 !U.L Ill . ~'a'~ ~%=· ,~,, .... }~

TERAPIE A.NiX ~·~ .. ~j: OCUPATIONALA !II&-, ........., .,:i!J l''t l2tl ASISTENT SOCIAL r

107 SOPINCEAN LILIANA PRINCIPAL

s

108 ROZNOVAN ALIN ASISTENT SOCIAL s

IONUT PRACTICANT

109 BANIC.A ADINA- PSIHOLOG s

MIHAELA PRINCIPAL

BOTEZATU RADU PEDAGOG de

110 NICOLAE

RECUPERARE M PRINCIPAL

INSTRUCTOR de 111 STATE VERONICA ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL

TEODOROVICI INSTRUCTOR de

112 MARIOARA

ERGOTERAPIE M PRINCIPAL

INSTRUCTOR de 113 BALAN TOADER ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL

PRES CURE INSTRUCTOR de

114 ELISABETA

ERGOTERAPIE M PRINCIPAL

MURJ.i.RESCU INSTRUCTOR de

116 ODORICA ELENA

ERGOTERAI'IE M PRINCII'AL

Page 79

Page 83: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

JNSTRUCTOll d~ 116 cAJVANEAN ANICUTA ERGOTERAPIE M

i"'lN~U..IUl. IUDtl "N.~o . .4VA PJUNCIPAL ANf.XA f.A'H(]

~J../Jfi!V INSTRUCfOR de

117 SELIUC RODICA ~r ...... ERG( • J<:RAPm M

' PRINCIPAL

SAUCIUC MARIANA INSTRUCTOR de 118

LILIANA ERGOTERAPIE M

'AL INSTRUCTOR de

119 CIUC DUMITRU DANUT ERGOTERAPIE M PRINr.IPAL

INSTRUCTOR de 120 CAJVANEAN DUMITRU ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL INSTRUCTOR de

121 HODOROABA RODICA ERGOTERAPIE M

·ru J'l' u'AL INSTRUCTOR de

122 MEDVIC MARIA ERGOTERAPIE M I'RINCIPAL

INSTRUCTOR de 123 MEDVIG CAMELIA ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL

DOLINSCHI INSTRUCTOR de 124

GEORGETA ERGOTERAPIE M

PTUNCIPAL

CIOCiRLAN NICOLET A INSTRUCTOR de

126 EUGENIA

ERGOT ERA PIE M 'AI

INSTRUCTOR de 126 BOGHEANILIE ERGOTERAPIE M

PRINCIPAL INSTRUCTOR de

127 MOLDOVAN VICTORIA ERGOTERAPIE M PRINCIPAL

RADE§ ADRIANA INSTRUCTOR de 128 ERGOTERAPIE M

VERGINICA PRTNrTPAT.

INSTRUCTOR de 129 OOM§A lOAN MARCEL ERGOTERAPIE M

'AL INSTRUCTOR de

130 TEODOROVICI MARIA ERGOTERAPIE M 'AI .

INSTRUCTOR de 131 CIOBANIUC LOREDANA ERGOTERAPIE M

'AL INSTRUCTOR de

132 HODOROABA VASILE ERGOTERAPIE M PRINCIPAL

INSTRUCTOU de 133 GOlAN MARIA ERGOTI~RAPIE M

PRINCIPAL

Page 80

Page 84: ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · dificultate Radauti-Solca in Centrul de servicii de protectie pentru copilul aflat 1n dificultate Radauti Solca. Art.S. - Se aproba schimbarea

SELIUC ELENA li\STRUCTOU de

134 BRINDU~A

ERGOTJ<:UAPIE M PRINCIPAL

INSTRUCTOR de 135 SELIUC GHEORGHE EHGOTERJ\PIE M

PRINCIPAL

136 LUNGU ELENA MARIA INSTRUCTOR de

M ERC.OTERAPIE temporar

vacant

NR. TOTAL FUNCJII PUBLICE 144

NR. TOTAL FUNCIII PUBLICE DE CONDUCERE 18 fCO~!U.IUlJU0£TtAIII

ANLXA. LA "W ~ NR. TOTAL FUNCJII PUBLICE DE EXECUTIE 126 1\ir......... Ilf

I

NR. TOTAL FUNCJJI CONTRACTUALE 1635

NR. TOTAL FUNCJII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 24

NR. TOTAL FUNCJII CONTRACTUALE DE EXECU_TIE 1811 ~"'"sn·n t:tl!':·

NR. TOTAL FUNCTII iN INSTITUTIE 1779 ~'v fl /Hfr.flfl .y Glf'l f fll\1 .

Serviciul resurse umane, $ef serviciu, '- )

Hermeniuc Cristina J/\._ _

Page 81