Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

download Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

of 66

Embed Size (px)

Transcript of Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  1/66

  Asistenţa socială a copilului aflat în dificultate

  lector Gabriela IRIMESCU

  1. Protecţia socială a copilului aflat în dificultate

  1.1. Sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate

  1.2. Servicii sociale pentru protecţia copilului

  1.. M!suri de protecţie a copilului aflat în dificultate

  2. Categorii de copii aflaţi în dificultate

  2.1. Copilul abandonat

  2.2. Copilul instituţionali"at

  2.. Copilul seropo"itiv

  2.#. Copiii str!"ii

  2.$. Copilul maltratat

  3. Bibliografie

  1

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  2/66

  Scop:

  % s! ofere studenţilor noţiuni& e'plicaţii (i aplicaţii necesare abord!rii problematicii

  asistenţei sociale a copilului aflat în dificultate.

  Obiectie:

  - anali"a conceptelor fundamentale privind copilul aflat în dificultate)- cunoa(terea serviciilor (i m!surilor de protecţie a copilului aflat în dificultate)

  - familiari"area studenţilor cu metodele specifice de intervenţie în ca"ul copiilor aflaţi

  în dificultate.

  !aluare

  a* criterii+

  - modul de înţele,ere a cuno(tinţelor)

  -  parcur,erea lucr!rilor biblio,rafice recomandate)

  - aplicarea cuno(tinţelor în practic!.

   b* modalit!ţi+

  - conţinutul cursului+ e'amen scris& $- din nota final!)

  - teme+ - din nota final!)

  - recomand!ri biblio,rafice+ 1- din nota final!)

  - din oficiu+ 1- din nota final!.

  2

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  3/66

  1. Protecţia socială a copilului aflat în dificultate

  1.1. Siste"ul de protecţie a copilului aflat în dificultate

  /n sens lar,& protecţia copilului repre"int! sistemul ,lobal prin care statul î(i asum!

  responsabilitatea de a în,ri0i (i de a administra ceea ce este "ilnic necesar vieţii (i

  de"volt!rii armonioase a copilului.

  Sistemul de protecţie a copilului se refer! la toate activit!ţile prin care nevoile

  copilului sunt satisf!cute de c!tre p!rinţi& tutori sau persoane de în,ri0ire& att în familie&

  ct (i în instituţii de ocrotire.

  ctivit!ţile de protecţie a copilului includ ,ri0a fi"ic! 3ad!post& 4ran!*& asi,urarea

  s!n!t!ţii& formarea de obi(nuinţe 3de la i,iena personal! pn! la sociali"are*& deprinderide autocontrol 3disciplin!*& accesul la educaţia& dra,ostea (i ,ri0a celor ce îl în,ri0esc& iar 

   pe alt plan consilierea& tutela (i a0utorul în ca" de nevoie.

  54oburn 31667* define(te sistemul ocrotirii copilului în vederea asi,ur!rii bun!st!rii

  sale ca fiind ansamblul de servicii oferite de un stat& prin care li se asi,ur! copiilor suport

  material& asistenţ! medical!& educaţie (i locuinţ!.

  /n literatura de specialitate se face distincţie între sensul lar, (i cel restrns al

  ocrotirii copilului. /n primul sens& asi,urarea bun!st!rii se refer! la între, evantaiul de

  servicii menite s! asi,ure de"voltarea& s!n!tatea& educaţia (i ocrotirea copiilor& iar în cel

  de%al doilea& protecţia copilului este o structur! separat! menit! s! ofere spri0in

  cate,oriilor de copii aflaţi în situaţii speciale de dificultate& fiind e'pu(i unor condiţii de

  cre(tere care le pun în pericol s!n!tatea psi4ic! sau fi"ic!. 8entru a completa înţelesul

  noţiunii de sistem de protecţie a copilului& nu putem omite activit!ţile de prevenire a

  riscurilor 9 activit!ţi menite s! reduc! impactul situaţiilor inadecvate pentru copil& care nu

  corespund nevoilor sale ca personalitate în de"voltare.

  /n acest sens& se remarc! interferenţele dintre dou! roluri fundamentale ale

  sistemului de protecţie a copilului+

  asi,urarea unor servicii directe& primare pentru copiii cu nevoi speciale)

  influenţele politicilor sociale pentru a îmbun!t!ţi situaţia copiilor aflaţi în

  dificultate.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  4/66

  :up! 166-& cadrul normativ (i administrativ de ocrotire a minorilor a suferit

  modific!ri importante& în special prin modific!ri parţiale ale unor re,lement!ri anterioare

  (i nu printr%o reconsiderare ,lobal! a între,ului sistem. stfel& au fost elaborate

  numeroase acte normative referitoare la ameliorarea condiţiilor de viaţ! ale copiilor din

  instituţii& la înfiinţarea de noi structuri administrative cu atribuţii în domeniul ocrotirii

  copiilor+ crearea Comitetului ;aţional pentru 8rotecţia Copilului& corectarea unor 

   prevederi anterioare& ca& de e'emplu& cele privind adopţia& declararea 0udec!toreasc! a

  abandonului& modificarea le,ii alocaţiilor de stat pentru copii etc.

  u fost ratificate convenţii internaţionale& sistemul privitor la în,ri0irea copilului

   prelund treptat re,lement!rile internaţionale de ba"!+ Convenţia ;aţiunilor Unite cu

   privire la drepturile copilului 3aprobat! de 8arlament în 1661& prin 1662*& Convenţia European! privind adopţia copilului 31$>166*& Convenţia de la

  ?a,a cu privire la protecţia copilului (i colaborarea în domeniul adopţiei 37#>166#*.

  8rincipiile de aplicare în Romnia a Convenţiei privind :repturile Copilului sunt+

  respectarea primordialit!ţii interesului copilului& afirmarea dreptului acestuia de a cre(te

  într%o familie& afirmarea principiului nediscrimin!rii copilului& luarea în considerare a

  opiniei copilului în toate problemele care îl privesc& primordialitatea si,uranţei copilului

  (i posibilitatea lu!rii unor m!suri de ur,enţ! pentru asi,urarea acestui de"iderat&necesitatea e'istenţei unei perspective (i a unei planific!ri pe termen lun, în privinţa

  de"volt!rii copilului& asi,urarea particip!rii profesioni(tilor în activit!ţile de protecţie a

  copilului& asi,urarea continuit!ţii relaţiilor copilului cu familia sa natural!& preferinţa

  acord!rii unui ct mai mare spri0in pentru familiile cu dificult!ţi înaintea sau în locul

  îndep!rt!rii copilului din familie 3Rot4%S"umos@A"i& Maria& 1666& p. 2B*.

  Respectarea (i ,arantarea drepturilor copilului1 se reali"ea"! conform urm!toarelor

   principii+

  respectarea (i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului)

  e,alitatea (anselor (i nediscriminarea)

  responsabili"area p!rinţilor cu privire la e'ercitarea drepturilor (i îndeplinirea

  obli,aţiilor p!rinte(ti)

  1  2--#& privind protecţia si promovarea drepturilor copilului.

  #

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  5/66

   primordialitatea responsabilit!ţii p!rinţilor cu privire la respectarea (i ,arantarea

  drepturilor copilului)

  descentrali"area serviciilor de protecţie a copilului& intervenţia multisectorial! (i

   parteneriatul dintre instituţiile publice (i or,anismele private autori"ate)

  asi,urarea unei în,ri0iri individuali"ate (i personali"ate pentru fiecare copil)

  respectarea demnit!ţii copilului)

  ascultarea opiniei copilului (i luarea în considerare a acesteia& ţinnd cont de

  vrsta (i de ,radul s!u de maturitate)

  asi,urarea stabilit!ţii (i continuit!ţii în în,ri0irea& cre(terea (i educarea copilului&

  ţinnd cont de ori,inea sa etnic!& reli,ioas!& cultural! (i lin,vistic!& în ca"ul lu!rii

  unei m!suri de protecţie)

  celeritate în luarea oric!rei deci"ii cu privire la copil)

  asi,urarea protecţiei împotriva abu"ului (i e'ploat!rii copilului)

  interpretarea fiec!rei norme 0uridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie

  cu ansamblul re,lement!rilor din aceasta materie.

  Structura serviciilor oferite de sistemul de bun!stare a copiilor poate fi de diferite

  ,rade de ,eneralitate& care depind de tipul de protecţie social!& mai mult sau mai puţin

  universal!& pentru care optea"! la un moment dat un re,im politic. st!"i& în Romnia&

  termenul de sistem de protecţie a copilului se folose(te într%o accepţie restrns! a

  domeniului (i anume aceea de acordare de servicii acelor copii care nu pot atin,e& sau

  este puţin probabil s! atin,! în lipsa unor servicii speciali"ate& standarde acceptabile de

  s!n!tate (i de de"voltare. stfel& în sens lar,& asi,urarea bun!st!rii se refer! la între,

  evantaiul de servicii menite s! asi,ure de"voltarea& s!n!tatea& educaţia (i ocrotirea tuturor 

  copiilor. /n sens restrns& protecţia copiilor este o structur! separat!& menit! s! ofere

  spri0in cate,oriilor de copii aflaţi în situaţii speciale de dificultate& fiind e'pu(i unor 

  condiţii de cre(tere care le pun în pericol s!n!tatea psi4ic! sau fi"ic!. 8rin urmare& lanivelul sistemului de protecţie a copilului se produce interferenţa a dou! roluri importante

  ale acestuia& (i anume+ asi,urarea unor servicii directe primare pentru copiii cu nevoi

  speciale (i influenţarea politicilor sociale pentru a îmbun!t!ţi situaţia unor cate,orii

  e'tinse de copii. :ac!& prin definiţie& sistemului de protecţie a copilului i se recunoa(te

  rolul de a asi,ura prevenirea riscurilor care pot afecta copil!ria& atunci termenul se

  $

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  6/66

  apropie de cel de sistem de bun!stare. stfel înct într%o structur! de servicii sociale&

  adecvat! în cel mai lar, sens nevoilor att de variate ale copiilor aflaţi în dificultate& poate

  fi asi,urat un nivel corespun"!tor al calit!ţii vieţii& de"voltarea armonioas! (i prevenirea

  abu"ului& a ne,li0!rii (i a abandonului copiilor.

   Dilemele protecţiei copilului

  :ilemele protecţiei copilului pornesc de la contradicţiile dintre drepturile (i

  obli,aţiile p!rinţilor (i drepturile copiilor& dintre dreptul familial la intimitate (i obli,aţia

  3nu numai dreptul* profesionistului de a interveni în interesul copiilor.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  7/66

  1.2. Sericii de asistenţă socială pentru copiii aflaţi în dificultate

  Serviciile sociale pot fi definite ca pro,rame speciali"ate& activit!ţi or,ani"ate&

  te4nici de intervenţie social!& metode de identificare a necesit!ţilor (i tipurilor specifice de

  disfuncţionalit!ţi ce apar la nivel societal.

  Cu a0utorul acestora& cei în dificultate pot obţine condiţii minime& necesare unei

  vieţi decente (i pot s!%(i de"volte propriile capacit!ţi (i competenţe pentru o inte,rare

  normal! în comunitate. Se aprecia"! c! obiectivul central al oric!rui serviciu social este

  cunoa(terea>înv!ţarea social!& proces care se reali"ea"! pe ba"a unei relaţii directe între

  client (i asistentul social.

  Sistemul de asistenţ! social! cuprinde att serviciile sociale oferite de instituţiilede stat& ct (i de or,ani"aţiile private ne,uvernamentale sau voluntare. Serviciile de

  asistenţ! social! se adresea"! doar acelor indivi"i& ,rupuri sau comunit!ţi aflate temporar 

  în dificultate.

  Confi,uraţia sistemului serviciilor de asistenţ! social! este structural dependent!

  de profilul or,ani"!rii social%economice& de modele culturale pre"ente în comunitate& ct

  (i de opţiunile politice. Serviciile de asistenţ! social!+

   pot avea caracter ,eneral oferind spri0in iniţial celor aflaţi în nevoie& dar pot fi (ispeciali"ate cu adresabilitate direct! asupra problemei 3abandon& abu" etc.*)

   pot fi ,rupate în 0urul unor instituţii ,uvernamentale sau ne,uvernamentale& iar 

   beneficiarii pot primi a0utorul speciali"at fie în mediul lor natural de viaţ!& fie în

  instituţii speciali"ate de asistenţ! social!)

  intervin în situaţii de ur,enţ! 3de e'emplu& inte,ritatea fi"ic! (i psi4ic! a copilului

  este ,rav periclitat!* sau în situaţii cronici"ate 3de e'emplu& deficitul financiar se

  suprapune cu deteriorarea capacit!ţii de a duce o viaţ! independent!*.

  /n ceea ce prive(te protecţia copilului serviciile sociale pot fi oferite de centrele de

   plasament& dar (i de servicii alternative funcţionale de"voltate de Serviciul 8ublic

  Speciali"at pentru 8rotecţia Copilului 9 S8S8C .

  B

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  8/66

  2--- 2--1 2--2Iunie2--

  $u"ăr de sericii alternatie funcţionale de%oltate de SPSPC2 131 22& 3'( )*&

  din care& Centru de îngri+ire de %i3 1= $- 7$ 111Centru "aternal( 2# #1 #6 $$

  Centru de consiliere ,i spri+in pentru părinţi) 1 2 #- $#Sericiu de asistenţă ,i spri+in a tinerilor de peste 1- ani &  careur"ea%ă o for"ă de educaţie ,colară

  = 11 $- =B

  Sericiu de preenire a abandonului copilului în perioadapreconceptiă.

  2 = 1# 2-

  2 Sursa+ FFF.copii.ro& /n interesul copilului& site al ;8:C. Centre de %i pentru copiii / form! de serviciu de asistenţ! social! acordat! copiilor din familii aflate îndificultate& ce presupune în,ri0ire pe timpul "ilei sau dup! orele de (coal!& pentru copilul (colar& pro,rameeducative& de sociali"are (i de petrecere a timpului liber& consiliere. Centrele de "i sunt servicii comunitarede spri0in la care pot apela urm!toarele tipuri de familii aflate în dificultate+ în care ambii p!rinţi lucrea"! (inu e'ist! spri0inul familiei l!r,ite& monoparentale& în curs de divorţ& paupere& familii care nu manifest!

   preocupare pentru cre(terea (i în,ri0irea copiilor 3risc de ne,li0are*& familii ai c!ror copiii au nevoi

  educative speciale.Scopul acestui centru este de menţinere a copilului în familia natural!& de"voltarea unor relaţii armonioaseîntre copil (i p!rinţi& (i de prevenire a abandonului familial (i (colar.Centrele de "i se pot or,ani"a pentru diverse cate,orii de vrst! ale copilului& iar pentru copiii cu 4andicapca centre de "i terapeutice.Centrele de "i terapeutice sunt tot servicii sociale comunitare& dar care ofer! (i pro,rame recuperatorii (i deinte,rare social!.# Centru "aternal 3noţiunea de Centru maternal este introdus! de ?G 11B> 1666* /  centru de tip re"idenţialce ofer! protecţie mamei (i copilului& prin prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea (i de"voltareacopilului. Serviciul se adresea"! mamelor cu risc crescut de abandon& care se confrunt! cu dificult!ţi denatur! material!& social!& profesional! sau relaţional!. /n centru se ofer! posibilitatea mamei de a seacomoda (i de a%(i cunoa(te copilul (i a%(i consolida ata(amentul faţ! de propriul copil. Mamele care pot

   beneficia de acest serviciu sunt+ ,ravidele cu risc crescut de abandon& cuplul mam!%copil abu"at sau ne,li0at&

  cuplul mam!%copil inclus într%un pro,ram de restabilire a le,!turilor familiale 3ve"i (i :ificult!ţi familiale.Monoparentalitatea& cap. .2.1.*.$ Centrul de consiliere ,i spri+in pentru părinţi / este un serviciu care acord! p!rinţilor 3naturali (i>sausubstitutivi* spri0inul 3consiliere social!& psi4olo,ic!& 0uridic! sau de alt! natur!* (i suportul material (i>saufinanciar necesare pentru a%i asi,ura copilului un nivel de viaţ! corespun"!tor de"volt!rii sale fi"ice&mentale& spirituale& morale (i sociale& promovnd dreptul acestuia la p!strarea relaţiilor familiale. Centrelede consiliere (i spri0in pentru p!rinţi sunt structuri de spri0in (i intervenţie pluridisciplinar!& care acţionea"!în toate cele trei fa"e ale procesului de ocrotire a copilului+ pentru a preveni intrarea copilului în sistemul de

   protecţie& pentru a de"volta relaţia copil%familie (i pentru a pre,!ti reinte,rarea (i inte,rarea familial! acopilului pe parcursul desf!(ur!rii m!surii de protecţie (i pentru a facilita>monitori"a>evalua inte,rarea (ir einte,rarea copilului& la ie(irea din sistem.=  Sericiul de asistenţă ,i spri+in a persoanelor cu capacitate deplin! de e'erciţiu care beneficia"! de

   prevederile art. 16>UG 2=>166B 9 numit& pe scurt& Serviciu de asistenţ! (i spri0in pentru tinerii în

  dificultate 9 pre,!te(te reinte,rarea socio%profesional! a tinerilor care au dep!(it vrsta de 17 ani (i care pn! la aceast! vrst! au beneficiat de una dintre m!surile de protecţie a copilului în dificultate prev!"utede le,e. Serviciul are un rol important în dep!(irea situaţiei dificile ,enerate de p!r!sirea mediului prote0atal instituţiei& în de"voltarea autonomiei tinerilor& în ,!sirea unor soluţii de perspectiv! pentru viitorul social(i profesional al tinerilor.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  9/66

  Sericiu de "onitori%are0 asistenţă ,i spri+in al fe"eii graidepredispusă la abandonul copilului-.

  7 1 1B 21

  Centru de pregătire ,i spri+inire a reintegrării ,i integrăriicopilului în fa"ilie'.

  1- 1$ - #$

  Centru de îngri+ire de %i ,i recuperare pentru copilul cuandicap1*.

  11 1= B #B

  Centru de asistenţă ,i spri+in pentru readaptarea psiologică acopilului cu proble"e psiosociale.

  = = B

  Sericiu de orientare0 supraegere ,i spri+inire a reintegrăriisociale a copilului delincent.

  = = 6 11

  Sericiu de asistenţă a copilului pentru eercitarea dreptului sau laepri"area liberă a opiniei sale11.

  1 7 $ B

  Centru de consiliere ,i spri+in pentru copilul "altratat0 abu%at0negli+at12.

  - $ B

  Centru pentru anali%a ,i sinte%a datelor priind siste"ul deprotecţie a drepturilor copilului.

  # 2 # #

  Sericiu de orientare0 supraegere ,i spri+inire a copiilor stră%ii13. 1 1 1 2

  Sericii pentru copii stră%ii1(. - 1 $ B

  B Sericiul de preenire a abandonului de copii prin planificare fa"ilială / serviciul asi,ur! femeiiaflate în incapacitate de a%(i asuma responsabilit!ţile parentale consiliere de specialitate& mi0loacecontraceptive (i asistenţ! corespun"!toare& cu scopul de a preveni abandonul copilului (i de a promovadreptul s!u la viaţ! (i la o stare de s!n!tate ct mai bun!.7 Sericiul de onitori%are0 Asistenţă ,i Spri+in al 4e"eii 5raide predispuse să abandone%e copilul

   /serviciul asi,ur! femeii îns!rcinate consiliere 3social!& 0uridic! (i>sau de alta natur!*& suport 3material (i>sau

  financiar* (i facilitea"! accesul la servicii medicale de specialitate& cu scopul de a preveni abandonulcopilului (i de a promova dreptul s!u la viaţ! (i la o stare de s!n!tate ct mai bun!. Serviciul se înscrie încate,oria serviciilor de prevenire care acţionea"! pentru sc!derea num!rului de copii p!r!siţi în maternit!ţi.6 Centrul de pregătire ,i spri+inire a reintegrării ,i integrării copilului în fa"ilie /  pre,!te(te& asi,ur!(i evaluea"! de"voltarea relaţiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu aceasta& cuscopul de a promova reinte,rarea copilului în familia sa natural! sau m!surile de plasament familial>adopţie. cest centru este complementar centrului de plasament (i are un rol important în sc!derea lama'imum a duratei instituţionali"!rii copilului. eneficiarii sunt copii plasaţi în centre de plasament.1- He"i 1.11 Sericiul de asistenta ,i spri+in pentru copil în epri"area liberă a opiniei sale 9 SE

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  10/66

  Centrul de preenire ,i consiliere antidrog pentru tineri. - - 2 2odul pentru copilul seropo%iti. - - 1 2Centrul pentru "a"ă ,i copil supu,i iolenţei do"estice1). - - 2 Sericiul "obil de terapie ,i spri+in pentru copii cu andicap dinasistenţa "aternală.

  - - 1 -

  Centrul de urgenţă ,i spri+in pentru "a"e cu copii cu neoi

  speciale.

  - - 1 1

  Centrul de preenire a infracţionalităţii în r6ndul eleilor din,coli.

  - - 1 1

  Centrul de art7terapie. - - 2 Alte sericii / nespecificat1&. 16 1= 1# 1#

  $u"ărul centrelor de plasa"ent1  831 iulie 2**39: '1&.

  e%i ,i:

  rdonanţa nr. =7> 2-- privind serviciile sociale.

  2--# privind protecţia (i promovarea drepturilor copilului.

   

  #eco"andări bibliografice

  sociali"are& 3re*inte,rare familial!> social!.1$ He"i 1#1=  Centrul de pri"ire a copilului în regi" de urgenţă ,i de ealuare  9 este un serviciu al c!rui rol

   principal este asi,urarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor& pentru a promova urm!toarele

  cate,orii de drepturi+ % dreptul la protecţie împotriva oric!rei forme de violenţ!& pedeaps! sau brutalitatefi"ic! (i>sau mental!& de abandon sau ne,li0enţ!& de maltratare sau e'ploatare& inclusiv de violenţ! se'ual!)% dreptul de a fi prote0at prin plasament familial sau& în ca" de necesitate& prin plasament într%o instituţieadecvat!& atunci cnd este privat de mediul s!u familial) % dreptul de a fi prote0at împotriva oric!rei formede abu" (i de a beneficia de asistenţ! corespun"!toare pe parcursul procedurilor. Caracteristici +  % caracter re"idenţial+ copilul este prote0at (i ,!"duit (i i se ofer! condiţii de ca"are& 4ran!& în,ri0ire& educaţie) în acestserviciu copilul în dificultate este primit imediat& f!r! a a(tepta re"ultatele unei proceduri îndelun,ate destabilirea unei m!suri de protecţie) copilul este prote0at în acest centru pe o perioada de timp determinat!&ct mai scurt! 3ma'imum 1$ "ile 9 aceasta perioad! poate fi prelun,it! din motive întemeiate& prin4ot!rrea C8C*) centrul este or,ani"at astfel înct s! asi,ure permanenţa serviciilor de primire (i intervenţie

   primar! în ca" de ur,enţ!) o dat! cu ,!"duirea copilului în centru începe procedura de evaluare comple'! asituaţiei acestuia& în vederea reinte,r!rii familiale sau a pre,!tirii aplic!rii unor m!suri de protecţie vi"ndcopilul (i familia sa.1B

    Centru de plasa"ent 9 instituţie re"idenţial! care acord! protecţie copilului aflat în dificultate pe o perioad! determinat! de timp 3pn! la împlinirea vrstei de 17 ani* a celui asistat sau pn! la împlinireavrstei de 2= în ca"ul continu!rii studiilor. Centrele de plasament& spre deosebire de centrele re"idenţialeclasice 3orfelinate& lea,!ne etc.* ofer! copilului condiţii de de"voltare mai apropiate de mediul familial (i oabordare individuali"at! a ca"urilor. 8e durata plasamentului în centru copilului i se ofer! condiţii de locuit&în,ri0ire& educare& sociali"are& 3re*inte,rare familial!> social!. Cu toate acestea& menţinerea copilului înfamilia biolo,ic! (i spri0inirea p!rinţilor în e'ercitarea drepturilor (i obli,aţiilor p!rinte(ti sau plasareacopilului într%o familie substitut sunt mai benefice pentru copil (i mai puţin costisitoare& de aceea se dore(teca ocrotirea copilului într%un centru de plasament s! fie ultima soluţie la care se recur,e dup! ce au fostanali"ate celelalte soluţii de tip familial.

  1-

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  11/66

  FFF.copii.ro&   În interesul copilului& site al ;8:C 9 reţeaua serviciilor 

  sociale.

  8a(a& M.) 8a(a& .& Asistenţa socială în România& Editura 8olirom& Ia(i& 2--#.

  1.3. ăsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate

  aţ! de copilul aflat în dificultate& Comisia pentru 8rotecţia :repturilor Copilului&

  stabile(te m!suri de protecţie (i asi,ur! aplicarea corespun"!toare a acestora prin serviciul

   public speciali"at pentru protecţia copilului sau printr%un or,anism privat autori"at.

  ceste m!suri sunt+

  încredinţarea copilului unei familii& unei persoane sau unui or,anism privat

  autori"at)

  încredinţarea copilului în vederea adopţiei)

  încredinţarea provi"orie a copilului c!tre serviciul public speciali"at)

   plasamentul copilului la o familie sau la o persoan!)

   plasamentul copilului la serviciul public speciali"at sau la un or,anism privat

  autori"at)

   plasamentul copilului în re,im de ur,enţ!)

   plasamentul copilului într%o familie asistat!.

  a9 enţinerea copilului în propria fa"ilie

  cest serviciu acţionea"! la nivel primar (i are drept scop prevenirea abandonului

  (i instituţionali"!rii copilului.

  Costurile le,ate de oferirea unui asemenea serviciu social sunt relativ reduse&

  implicnd spri0inirea familiei în vederea p!str!rii unit!ţii familiale prin acţiuni de tipul+oferirea de suport financiar în funcţie de nevoile familiei& consiliere& terapie individual!&

  de ,rup (i familial!& pro,rame educative de de"voltare a competenţelor adultului în

  domenii cum ar fi educarea copiilor& mana,ementul veniturilor (i c4eltuielilor& ,rupuri de

  suport etc.

  11

  http://www.copii.ro/http://www.copii.ro/http://www.copii.ro/

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  12/66

  8rin acest serviciu se asi,ur! de"voltarea copilului în propria familie c4iar dac!

  condiţiile materiale sunt precare.

  :avid ?oFe 31662* ar!ta c! Dc4iar (i familia cea mai carenţat! material (i afectiv&

  familia care nu reu(e(te s! asi,ure condiţii optime de în,ri0ire (i formare a copilului&

  constituie totu(i o soluţie mai bun! dect cea mai dotat! (i mai adecvat! a,enţie de

   protecţie& care nu va reu(i s! suplineasc! funcţiile ,rupului familial& al fraţilor& bunicilor 

  (i în primul rnd ale ima,inii p!rinţilor în persoana copilului. 3?oFe apud  Miftode& H.&

  1666& p. 21B*. /n situaţia în care acest lucru nu este posibil& asistentul social urm!re(te

   plasarea copilului în familia l!r,it! 3bunici& unc4i& m!tu(i*.

  b9 Plasa"entul copilului la o persoană sau la o fa"ilie   este o m!sur! de

  ocrotire cu caracter temporar ce se aplic! în ca"ul în care securitatea& de"voltarea sauinte,ritatea moral! a copilului este periclitat! în familie din motive independente de

  voinţa p!rinţilor. amilia de primire poate fi compus! din membri ai familiei l!r,ite sau ai

  comunit!ţii locale din care face parte copilul (i î(i asum! responsabilitatea cre(terii (i

  educ!rii copilului. 8lasamentul se face cu încuviinţarea p!rinţilor sau tutorelui& ace(tia

  avnd dreptul s! menţin! le,!turi permanente (i nemi0locite pe toat! durata

   plasamentului.

  c9 ;ncredinţarea "inorului unei fa"ilii sau persoane  spre deosebire de

   plasamentul familial nu necesit! acordul p!rinţilor sau a tutorelui& ci numai al familiei sau

  al persoanei c!reia i se încredinţea"! minorul. 8ot fi încredinţaţi minorii ai c!ror p!rinţi

  sunt decedaţi& necunoscuţi& pu(i sub interdicţie& declaraţi 0udec!tore(te morţi ori disp!ruţi

  sau dec!"uţi din drepturile p!rinte(ti (i pentru care nu a fost instituit! tutela. 8rioritate la

  încredinţarea copilului o au rudele pn! la ,radul patru inclusiv. 8!rinţii pot s! p!stre"e

  le,!turi personale cu copilul dac! este respectat interesul superior al copilului.

  d9 Plasa"entul în regi" de urgenţă se aplic! în situaţiile e'cepţionale în care

   p!rinţii sau unul din ace(tia pun în pericol securitatea& de"voltarea sau inte,ritatea moral!

  a copilului prin e'ercitarea în mod abu"iv a drepturilor p!rinte(ti sau prin ne,li0enţ!

  ,rav! în îndeplinirea obli,aţiilor de p!rinte. 8ersoana sau familia care prime(te în

  12

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  13/66

   plasament în re,im de ur,enţ! este atestat! în acest scop. 8e perioada plasamentului în

  re,im de ur,enţ! se suspend! e'erciţiul drepturilor pe care p!rinţii le au faţ! de copil& dar 

  nu (i îndatoririle acestora 3ilipescu& I.& 1667& pp. =2%=2$*.

    (adar& plasamentul în re,im de ur,enţ! se constituie& cel puţin teoretic& într%o

  măsură temporară& e'cepţional! în ce prive(te circumstanţele în care se poate adopta

  3rele tratamente la care este supus copilul de c!tre p!rinţii s!i sau ne,li0enţa ,rav! a

  acestora*& în ce prive(te intervenţia direct! a statului prin or,anele abilitate& ct (i prin

  efecte 3plasamentul temporar al copilului într%un centru de primire ori la o persoan! sau

  familie atestat! în acest scop*.

  Unul dintre primele efecte ale plasamentului în re,im de ur,enţ! vi"ea"!

  înl!turarea st!rii de pericol în care este copilul. /n acest scop& le,ea prevede suspendarea

  e'erciţiului drepturilor pe care p!rinţii le au faţ! de copil pe durata plasamentului înre,im de ur,ent!.

  Serviciul public speciali"at are obli,aţia de a sesi"a Comisia pentru 8rotecţia

  Copilului 3C8C* în vederea încredinţ!rii copilului& în condiţiile le,ii& sau a menţinerii

  m!surii de plasament pn! la identificarea p!rinţilor copilului.

   C8C trebuie s! se pronunţe în ma'imum 1$ "ile de la plasamentul copilului în

  re,im de ur,enţ!.

  :e asemenea& în acord cu prevederile le,ii& C8C trebuie s! sesi"e"e instanţa 0udec!toreasc! competent!& pentru dec!derea p!rinţilor sau& dup! ca"& a unuia din& ace(tia

  din drepturile p!rinte(ti.

  /n situaţia în care& pentru un copil aflat în dificultate& nu se poate aplica m!sura

   plas!rii>încredinţ!rii copilului unei persoane sau familii& se recur,e& în ultim! instanţ!& la

   plasarea copilului într%o instituţie de ocrotire social!.

  e%i ,i:

  2--# privind protecţia (i promovarea drepturilor copilului.

  e9 Plasa"entul

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  14/66

  care copilul este ocrotit în cadrul unei familii& alta dect cea biolo,ic!& de c!tre o

   persoan! special selectat! (i pre,!tit! în acest scop.

  Este o m!sur! de în,ri0ire familial! temporar! 3limitat! în timp* planificat!& care se

  încadrea"! în sistemul de servicii oferite copilului aflat în dificultate de c!tre Serviciile

  8ublice Speciali"ate pentru 8rotecţia Copilului 3S8S8C* sau r,anismele 8rivate

  utori"ate 38*. Ea ofer! copilului posibilitatea de a tr!i într%un mediu familial în timp

  ce se e'plorea"! identificarea unei familii permanente.

  /n aceast! definiţie sunt cuprinse mai multe concepte+

  în,ri0irea familial! temporar! este planificat!)

  în,ri0irea familial! temporar! este limitat! în timp. cesta este un serviciu

  temporar oferit copilului (i familiei sale pentru o perioad! de timp stabilit! în

  funcţie de particularit!ţile fiec!rui ca". inalitatea acestei m!suri trebuie s! fie

  asi,urarea unui mediu stabil& permanent pentru copil.

  resursa esenţial! este asistentul maternal care acord! în,ri0ire în propria familie

  unui copil care nu îi este rud!)

  în,ri0irea familial! temporar! implic! munca în ec4ip! cu toţi profesioni(tii din

  reţeaua de servicii e'istente.

  e%i ,i: ?ot!rrea nr. =B6>12 iulie 2-- privind condiţiile de obţinere a atestatului& procedurile

  de atestare (i statutul asistentului maternal profesionist)

  rdinul nr. 1B>2-- privind aprobarea 8ro,ramei analitice a cursurilor de formare

   profesional! pentru asistenţii maternali profesioni(ti)

  rdinul nr. $ din 1$ mai 2-- privind aprobarea Standardelor minime obli,atorii

   pentru asi,urarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist (i a ,4idului

  metodolo,ic de implementare a acestor standarde)

  rdinul nr. = din 16 mai 2-- privind modalitatea de decontare a c4eltuielilor 

  efectuate de c!tre asistenţii maternali profesioni(ti pentru cre(terea (i în,ri0irea

  copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare)

  7 iulie 2-- privind drepturile de care beneficia"! copiii (i tinerii

  ocrotiţi de serviciile publice speciali"ate pentru protecţia copilului& mamele prote0ate

  1#

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  15/66

  în centre maternale& precum (i copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi

  maternali profesioni(ti.

  f9 Adopţia este o m!sur! special! de protecţie a drepturilor copilului& prin care se

  stabile(te filiaţia dintre cel care adopt! (i copil& precum (i rudenia dintre copil (i rudele

  adoptatorului. dopţia se reali"ea"! în e'clusivitate pentru prote0area drepturilor (i

  intereselor copilului& eliminndu%se de la început orice intenţie de a folosi acest act pentru

  satisfacerea unor dorinţe subiective din partea persoanei care adopt!. /n acest sens

  folosirea adopţiei cu scopul de a intra în posesia sau de a beneficia de e'ploatarea

   bunurilor imobile ale unui copil sau pentru obţinerea unor foloase morale (i materiale de

  adoptator e ile,al! (i lovit! de nulitate. :in momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie 3pe

  care o putem numi filiaţie adoptiv!& spre a o deosebi de filiaţia fireasc! sau natural!re"ultat! din c!s!torie sau din afara c!s!toriei*& încetea"! filiaţia natural! dintre copilul

  adoptat (i p!rinţii s!i fire(ti. 8rin adopţie& adoptatorii î(i asum! obli,aţiile (i r!spunderea

  ce revin p!rinţilor fire(ti.

   ;oţiunea de adopţie poate fi înţeleas! în urm!toarele sensuri+ instituţie juridică 9

  repre"int! ansamblul normelor 0uridice cu privire la na(terea& efectele (i desfacerea

  c!s!toriei& norme ce re,lementea"! cerinţele le,ale la adopţie& actul adopţiei&

  încuviinţarea acestuia& raportul (i efectele sale)act juridic

    9 acordul de voinţ! al persoanelor care trebuie s! consimt! la adopţie (i care& prin încuviinţarea instanţei

   0udec!tore(ti& d! na(tere la raportul 0uridic de adopţie& respectiv la le,!turi de rudenie

   prev!"ute de le,e) raport juridic 9 prin care se evidenţia"! le,!turile de rudenie care se

  stabilesc între adoptat pe de o parte& (i adoptator (i rudele acestuia pe de alt! parte

  3ilipescu& I.& 1667& p. #7*.

  dopţia se aseam!n! cu ocrotirea p!rinteasc! deoarece& în conformitate cu

   prevederile le,ale& adoptatorii îndeplinesc toate drepturile (i îndatoririle p!rinte(ti& iar 

  adoptatul va avea faţ! de adoptatori drepturile (i îndatoririle pe care le%ar avea un copil

  firesc faţ! de ace(tia. /n acest sens interesul adoptatului poate fi+ nepatrimonial  9 referitor 

  la aspectele personale ale ocrotirii p!rinte(ti 3condiţii afective (i spirituale& de cre(tere&

  educare (i pre,!tire profesional!*) patrimonial  9 3condiţii materiale necesare e'istenţei (i

  întreţinerii sale*.

  1$

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  16/66

  dopţia se caracteri"ea"! prin urm!toarele+ între cel care adopt! (i copil se

  stabile(te filiaţia) între copil (i rudele adoptatorului se stabile(te rudenia 9 în ba"a

  4ot!rrii 0udec!tore(ti de încuviinţare a adopţiei& serviciul de stare civil! competent va

  întocmi un nou act de na(tere al copilului& în care adoptatorii vor fi trecuţi ca p!rinţii s!i

  fire(ti) filiaţia între copilul adoptat (i p!rinţii s!i fire(ti încetea"! ca (i rudenia dintre

  copilul adoptat (i rudele sale fire(ti precum (i rudenia între descendenţii copilului

  adoptat (i rudele sale fire(ti. :e specificat c! se menţine impedimentul la c!s!torie între

  adoptat (i rudele sale fire(ti) indiferent de felul adopţiei 3naţional! sau internaţional!*&

  copiii trebuie s! se afle pe lista Comitetului Romn pentru dopţii& cu e'cepţia

  urm!toarelor situaţii+ soţul care adopt! copilul celuilalt soţ& adoptatorii care sunt rude

   pn! la ,radul patru inclusiv cu unul din p!rinţii copilului& persoana sau familia care

  adopt! persoana care a dobndit capacitate deplin! de e'erciţiu (i pe care au crescut%o.

  e%i ,i:

  2--# privind înfiinţarea& or,ani"area (i funcţionarea ficiului Romn

   pentru dopţii)

  2--# privind re,imul 0uridic al adopţiei)

  7 iulie 2-- privind aprobarea rdonanţei de ur,enţ! a Guvernului nr.

  2$>2-- pentru modificarea (i completarea art. 2- din rdonanţ! de ur,enţ! a

  Guvernului nr. 2=>166B privind protecţia copilului aflat în dificultate)

  2. Copii în dificultate

  Conceptul de copil în dificultate  este utili"at pentru cate,oriile de copii care

  necesit! protecţie (i asistenţ! social!. Convenţia ;U privind drepturile copilului1-

  define(te cate,oria copiilor care necesit! o protecţie deosebit! prin Dcopil care tr!ie(te în

  situaţii deosebit de dificile& iar le,islaţia din domeniu1' stipulea"! faptul c! un copil se17 Ratificat! de Romnia prin le,ea 17> 166-.16 2--#.

  1=

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  17/66

  afl! în dificultate dac! de"voltarea sau inte,ritatea sa fi"ic!>moral! este periclitat!.

  mbele abord!ri se refer! la limitarea sau ine'istenţa resurselor (i condiţiilor 

   pentru ca un copil s! se de"volte din punct de vedere fi"ic& intelectual& spiritual sau moral

  conform vrstei sale.

  Cate,oriile de copii la care se refer! în mod special sistemele de protecţie a

  copilului sunt+

  copii aflaţi în plasament familial sau adopţie)

  copii abandonaţi temporar sau permanent în instituţii de ocrotire)

  copii supu(i unor rele tratamente 3abu"aţi sau ne,li0aţi*)

  copii cu boli cronice 3SI:& n!scuţi dependenţi de dro,uri*& cu tulbur!ri de

  de"voltare& deficienţe (.a.)

  copiii din familiile paupere)

  copiii din comunit!ţile minoritare mar,inali"ate)

  copiii orfani de unul sau de ambii p!rinţi)

  copiii victime ale calamit!ţilor naturale& r!"boaielor.

  2.1. Copilul abandonat

  Semantic& cuvntul abandon înseamn! Drenunţare. abandona ceva sau pe cineva

  înseamn! a renunţa la un lucru sau la un drept (i& de asemenea& într%un sens corelat sau

  independent are înţelesul de p!r!sire voit! a familiei sau a copiilor.

  /n limba0 0uridic& se declar! abandonat copilul care& în condiţiile le,ii& se afl! în

  ,ri0a unei instituţii de ocrotire social! sau medical! de stat ori privat! sau a unei persoane

  fi"ice& ca urmare a faptului c! p!rinţii sau orice rud! pn! la ,radul patru inclusiv s%a

  de"interesat în mod voit de el pe o perioad! mai mare de (ase luni.

  :in punct de vedere medical& copilul este considerat abandonat în spital& dac! elr!mne în unitatea sanitar! mai mult de dou! s!pt!mni peste perioada necesar! acord!rii

  în,ri0irii specifice.

  :in punct de vedere psi4olo,ic& abandonul este definit ca o acţiune de p!r!sire a

  unei fiinţe& de lips! de preocupare& de de"interes pentru soarta acesteia. rice situaţie care

  duce la sl!birea sau ruperea le,!turilor afective poate fi tr!it! ca abandon. :e"interesul&

  1B

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  18/66

  în acest conte't& este definit ca încetarea oric!ror le,!turi care s! dovedeasc! e'istenţa

  unor raporturi afective normale. stfel& definiţia abandonului se situea"! într%un dublu

  re,istru+ cel al psi4olo,iei (i cel al socialului. desea se manifest! o a treia implicare&

  aceea a psi4iatriei. :in aceast! perspectiv! . 8arot descrie abandonul ca fiind absenţa&

  sl!birea sau ruptura unei le,!turi afective de susţinere& antrennd cel mai adesea

  falimentul obli,aţiilor morale sau naturale care sunt le,ate de acestea.

  :in punctul de vedere al protecţiei copilului& abandonul  este definit de 8ecora ca

  fiind p!r!sirea copilului f!r! ca p!rintele s! se asi,ure de formele adecvate pentru

  în,ri0irea copilului. Conceptul de abandon definit de 8ecora se potrive(te ca"urilor de

  copii abandonaţi în maternitate sau în spitale. 5oţi ace(ti copii sunt lipsiţi& de obicei& de

  acte de identitate (i petrec perioade îndelun,ate de timp în instituţiile în care au fost

   p!r!siţi. /n spitale& personalul medical nu poate asi,ura copiilor în,ri0ire adecvat!& iar lipsa actelor de identitate face ca transferul copiilor spre alte forme mai adecvate de

  ocrotire s! fie mult încetinit 3Radulian& H.& Jitaru& M.& ;ova@& C.& 166& p.1#*.

  5abloul abandonului este comple' (i umbrit de multitudinea aspectelor care se

  intersectea"!& adesea comportnd o dubl! funcţie de cau"! (i efect. Un fapt se desprinde

  ca fiind sursa primar! a tuturor evenimentelor ce au loc fie în plan social& fie psi4olo,ic 9

  ruperea le,!turii afective.

  bandonul poate îmbr!ca forme diferite+  situaţia de abandon ca stare de fapt 9 copilul este realmente p!r!sit& p!rinţii s!i

  naturali ori cei în ,ri0a c!rora se afl! nu vor sau nu pot s! se ocupe de el)

  starea de semi-abandon& cnd copilul tr!ie(te cu p!rinţii& dar în fapt este ne,li0at

  sau c4iar respins de c!tre ace(tia)

   sentimentul de abandon  ce poate ap!rea la un copil cu sau f!r! le,!tur! cu

  realitatea) uneori acest sentiment este tr!it în le,!tur! cu situaţia de abandon sau

  semi%abandon& alteori frica operea"! în plan pur ima,inativ. Cnd acest sentiment

  devine cople(itor (i complet necontrolabil de c!tre copil& se poate a0un,e la

  nevroza de abandon& care poate avea sau nu cau"e în realitatea concret! e'terioar!

  (i care face obiectul psi4iatriei infantile)

  anoasa primară de abandon  9 este o alt! form! a tr!irii p!r!sirii. Ea este

  normal! la copilul mic& care o manifest! ori de cte ori una dintre nevoile sale

  17

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  19/66

  imediate nu este satisf!cut!. Ea se poate (ter,e complet (i definitiv ori numai

  temporar& putnd s! apar! mai tr"iu& cu intensitate& atunci cnd copilul va trebui

  s! se confrunte cu situaţiile conflictuale.

  :iferenţierile conceptuale sunt departe de a re"olva situaţia concret!& totu(i ele

  determin! clarific!ri utile ale aspectelor ei (i sursele ,eneratoare de asemenea situaţii. /n

  acest conte't se evidenţia"! e'istenţa urm!toarelor posibilit!ţi+

   palierul psi4ic ori,inal influenţat prin crearea situaţiei reale sau ima,inare de

  abandon& este cel constituit de afectivitate)

   producerea st!rii sau a sentimentului de abandon este determinat! de absenţa fi"ic!

  sau afectiv! a p!rintelui)

  consecinţele situaţiei sau ale sentimentului de abandon se înscriu întotdeauna pe

  direcţia tulbur!rilor psi4ice ale subiectului (i pot adesea evolua în direcţii

  antisociale.

  stfel& aria abandonului este divi"at! în dou! mari sectoare+ cel al situaţiei de

  abandon (i cel al sentimentului de abandon& al tr!irii st!rii de p!r!sire.

  tt copilul aflat în situaţia de abandon& ct (i cel care se simte tr!ind aceast!

  situaţie f!r! ca ea s! aib! o realitate fi"ic! trec& f!r! îndoial!& prin st!ri la fel de intense)

  este necesar! totu(i diferenţierea celor dou! conte'te ,eneratoare ale sentimentului de

  abandon& de(i consecinţele pot fi în cele din urm! similare 3:umitrana& M.& 1667& p. =*.Studiile reali"ate în ultimii ani au scos în evidenţ! frecvenţa mediului stabili"at de

  tensiune (i conflict& de suferinţ! fi"ic! (i moral! în relaţiile de convieţuire familial!& acest

  mediu fiind denumit desertism familial .

   Desertismul familial  se poate pre"enta sub forme u(oare în familii de"or,ani"ate

  3avnd drept cau"e principale imposibilitatea respect!rii îndatoririlor de familie (i refu"ul

  îndeplinirii acestor îndatoriri*& consecinţele fiind suportate de fiecare membru al familiei

  (i de copii& în special din cau"a atmosferei tensionate& a conflictelor ce determin! uneori

  ne,li0area sau abandonarea copiilor. /ntr%o atmosfer! familial! tensionat!& copilul este

  a,itat& instabil& nervos& din care cau"! de"voltarea (i maturi"area lui psi4o%

  comportamental! într"ie sau devia"!. Copilul este derutat de relaţiile conflictuale dintre

   p!rinţi& este timorat (i comple'at în colectiv din cau"a situaţiei familiale.  formă severă

  a desertismului familial o constituie abandonul de familie& care& din punct de vedere

  16

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  20/66

   psi4o%sociolo,ic& este pre"ent în dou! iposta"e+ abandonul real   (i abandonul aparent .

  bandonul real apare în+ divorţ& nerecunoa(terea (i p!r!sirea copilului& anularea adopţiei&

  iar abandonul aparent este pre"ent în situaţii de ne,li0are a relaţiilor de familie. cest

  fenomen de desertism familial (i abandonul de familie afectea"! unitatea (i ec4ilibrul

  acesteia& att sub aspect material& ct (i sub aspect moral& ,enernd tensiuni incluse în

  sindromul Dnevro"ei de abandon 3lorescu&

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  21/66

  copii n!scuţi în familii a c!ror situaţie familial! se înr!ut!ţise rapid)

  copii cu 4andicap& a c!ror abandonare era ,enerat! în primul rnd de absenţa unor 

  mi0loace speciale de în,ri0ire.

  Cau"ele cre(terii num!rului de copii abandonaţi sunt de natur! economico%social!

  (i educaţional!.

  :in punct de vedere economic& factorul principal este repre"entat de perpetuarea

  (i c4iar accentuarea fenomenului de s!r!cie a populaţiei& iar din punct de vedere social se

  constat! un proces de de"a,re,are a familiei sub acţiunea unor factori economici.

  Rolul acestor factori este subliniat de un studiu efectuat de Ministerul S!n!t!ţii&

  IMC (i U;ICE în lea,!ne (i secţii de distrofici& care a ar!tat c! B# dintre p!rinţii

  care (i%au abandonat copiii erau (omeri& =2 aveau venituri insuficiente& $7 aveau

  condiţii improprii de locuit (i în #- dintre ca"uri era vorba de mame nec!s!torite.

  :in punct de vedere educaţional& rata crescut! a abandonului ar putea fi cau"at!

  de o adresabilitate sc!"ut! la mi0loacele contraceptive& nu att din motive economice& ct

  din cau"a lipsei de informare.

   Abandonul în maternitate

  8entru anali"a abandonului nou%n!scuţilor în maternitate s%a reali"at în 166B unstudiu multicentric cuprin"nd maternit!ţi din ra(ov& Craiova& Ia(i& 8loie(ti& radea&

  Sibiu (i ucure(ti. /n cadrul acestei cercet!ri a fost urm!rit! amploarea fenomenului de

   p!r!sire a nou%n!scuţilor& structura ,rupului de nou%n!scuţi cu risc de abandon& structura

  ,rupului de mame care î(i abandonea"! copiii& e'plorarea ca"urilor de abandon 3Ionescu&

  L.& 2--1& p.#*.

  aternitatea $u"ăr nou7născuţi $u"ăr abandonaţi #ata abandonuluira(ov 226 =2 1&=B

  Craiova 12 B 2&#=a,i 3--1 2' *0)

  8loie(ti 2=$$ - 1&1

  radea 267 $ 1&-=Sibiu 226$ B 1&=1

  Maternitatea D8anait Srbu 216B $6 2&=6

  Maternitatea Dilantropia 1=12 2&-$Maternitatea DSf. 8antelimon 1B-- 26 1&B1

  21

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  22/66

  >otal 23'** 3- 10&1

   "rofilul mamei cu risc de abandon# Studiul multicentric a determinat urm!torii

  factori materni de risc+

  starea civilă a mamei $ s%a remarcat c! din 7B de ca"uri de copii abandonaţi&12 provin din afara c!s!toriei& faţ! de B$ care provin din familii le,al constituite)

  vârsta mică a mamei este un alt factor de risc pentru abandonul copilului. Se

  observ! c! un num!r mare de nou%n!scuţi abandonaţi provin de la mame tinere

  31$%16 ani*.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  23/66

  8ornind de la acela(i studiu multicentric pot fi evidenţiate ,rupele de copii la care

  riscul de abandon în maternitate este mai mare+

   reutatea la naştere 9 se remarc! faptul c! fenomenul abandonului în maternitate

  are o amploare mai mare în rndul copiilor cu ,reutate mic! (i foarte mic! la

  na(tere. Rata abandonului copiilor cu ,reutate mai mic! de 1$--, este de 1-&-&

  în timp ce la copii cu ,reutatea cuprins! între 1$-1, (i 2$--, este de #&-=& iar la

  cei cu ,reutatea peste 2$--, este de 1&2#)

  ranul copilului abandonat diferă în funcţie de etnie 9 astfel& în ca"ul rromilor& se

  abandonea"! preferenţial copiii cu ran, înalt 3III (i IH*& în timp ce în ca"ul

  familiilor neaparţinnd acestei etnii sunt abandonaţi de obicei copii de ran, I (i II)

   starea de sănătate sau !andicap a copilului  9 pre"int! un risc crescut de abandon

  copii care se nasc cu un 4andicap sever sau cu boli ce afectea"! mai tr"iu att

  de"voltarea fi"ic! ct (i psi4ic!. ce(ti copii& se (tie& au nevoie de o în,ri0ire

  special! faţ! de copiii ce se nasc normali din punct de vedere fi"ic (i psi4ic& iar 

  abandonul se produce fie pentru c! p!rinţii nu (tiu s! le acorde în,ri0irea necesar!&

  fie pentru c! nu vor s!%(i asume aceast! r!spundere.

   Abandonul în instituţiile de ocrotire

  bandonul înseamn! pentru cei mai mulţi dintre copii internarea într%un centru de

   plasament sau instituţionali"are. Studiile relev! faptul c! întrea,a evoluţie fi"ic! (i

   psi4ic! a copilului dintr%o instituţie este profund dependent! de distorsiunile introduse de

  aceast! condiţie fundamental! a vieţii sale& aceea de a fi privat de afectivitatea adultului&

  de a fi complet lipsit de posibilitatea de a%(i îndeplini trebuinţele de ba"! ale vieţii sale

   psi4osociale& trebuinţa de dependenţ! (i nevoia de afiliaţie. 8re"enţa (i ,ravitatea acestor 

  fenomene ne,ative nu se înre,istrea"! la toţi copiii în mod uniform. :e asemenea& foarte

   probabil& ele nu sunt inte,ral efectele instituţionali"!rii. actorii ereditari precum (i cei

  socio%culturali ai familiei de provenienţ! pot afecta situaţia copilului.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  24/66

  Multitudinea factorilor implicaţi face dificil! depistarea cau"elor directe ale

  tabloului psi4ic ne,ativ al copilului instituţionali"at& precum (i ponderea diferitelor cau"e.

  Cu toate acestea& nu se poate i,nora faptul c!& din punct de vedere statistic& fenomenele

   psi4ice adverse apar în mod frecvent la copiii instituţionali"aţi& intense (i cu tendinţ! de

  manifestare pe termen lun,& în timp ce& comparativ& la copiii crescuţi în familii aceste

  fenomene apar mult mai rar (i cu severitate redus!.

  Cercet!rile efectuate în acest domeniu evidenţia"! consecinţele ne,ative ale

  abandonului asupra de"volt!rii capacit!ţii fi"ice (i mai ales intelectuale a copilului.

  stfel& în literatura de specialitate& se pot re,!si anali"e privind deprivarea maternă&

  deprivarea de stimulare& deprivarea culturală& precum (i cea le,at! de nivelul socio-

  economic în care cre(te copilul. /n ca"ul abandonului& diferite forme de deprivare apar 

  simultan& determinnd tablouri psi4ice comple'e& în care cu ,reu se pot decela ca"uri primare ale unor simptome.

  Efectele depriv!rii materne& ale separ!rii copiilor de mam! sau de o persoan! care

  s! poat! înlocui fi,ura matern!& oferind copilului o relaţie stabil!& personal!& afectiv! au

  fost descrise dup! cel de%al doilea r!"boi mondial de R. . Spit" 316#=*& iar mai tr"iu de

  c!tre J. oFlbK 316$1& 16$7& 16B$* (i alţii.

  /n condiţii instituţionale ale cre(terii su,arilor (i copiilor mici& în mod

  nediferenţiat& lipsiţi de afecţiune& copiii observaţi de Spit" au pre"entat un sindrom denede"voltare& de apatie& pe care autorul l%a denumit Ddepresie analitică& adic! depresie

  datorat! lipsei de suport. Copiii caracteri"aţi de Spit"& de(i aflaţi la vrsta cnd ar fi

  trebuit s! se ridice (i s! p!(easc!& st!teau imobili& cu oc4ii ine'presivi. Ei pre"entau

  adesea comportamente autostimulative& autoerotice.

    ceast! descriere a fost recunoscut! ca fiind tipic! pentru cei crescuţi în condiţii

  de !ospitalism& într%un sistem instituţional cu caracter medical& dar care nu sunt trataţi ca

   persoane autonome& cu trebuinţe (i cu tendinţe proprii& avnd o istorie personal!.

  Completnd aceast! descriere& s%a ar!tat c!& în mediile în care interacţiunile adult%

  copil au o intensitate redus!& în,ri0irea copiilor afectaţi de deprivarea matern! poate

  evolua spre psi4opatie.

  J. oFlbK& poate cel mai renumit cercet!tor al relaţiei mam!%copil (i al

  consecinţelor depriv!rii materne& aduce înc! din 16$1 date importante privind efectele

  2#

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  25/66

  depriv!rii materne considerate de el practic irecuperabile& în special cele din copil!ria

  timpurie 3-% ani*.

  Consecinţele primordiale ale unei astfel de separ!ri sunt sta,narea (i într"ierea în

  de"voltare. oFlbK demonstrea"! c!& pe m!sur! ce perioada de sta,nare dintre un copil

  de vrst! fra,ed! (i mama lui 3sau alt! fi,ura matern! constant!* este mai mare& cu att va

  fi mai mare (i posibilitatea ca de"voltarea psi4ic! s! fie alterat!. DSunt motive pentru a

  crede c!& dup! o separare foarte prelun,it! sau repetat!& survenit! în primii trei ani de

  viaţ!& deta(area copilului poate persista pe o perioad! nedefinit! 3:umitrana& 1667*.

  Ca urmare a depriv!rii materne& v!"ut! prin prisma carenţelor afective cronice

   provocate copilului& Nreisler descrie în 166-  sindromul dezoranizării structurale&

  manifestat att printr%o deficienţ! relaţional! ,rav!& ct (i printr%una funcţional!. ceasta

  este considerat! ca fiind consecinţa insuficienţei cronice de ata(ament& a lipsei relaţiilor stabile (i a unei structur!ri a mediului social neinteli,ibil pentru copil.

  Efectele acestui sindrom se re,!sesc pe diferite planuri+ la nivelul conduitelor 

  alimentare& tulbur!ri de somn& reacţii imunolo,ice deficitare& boli psi4ice cronice&

  într"ieri în de"voltarea psi4ic!. 8e plan psi4ic apare incapacitatea de a stabili relaţii&

  re"istenţa la solicitare sau încercarea de apropiere de orice fel& incapacitatea de a

  comunica& apatia& atonia& contact vi"ual deficitar& retra,erea din faţa contactului fi"ic.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  26/66

  Co0ocaru& L.& D8revenirea abandonului (i de"instituţionali"area copiilor& în

  Miftode& H.& 3coord.*&  "opulaţii vulnerabile şi fenomene de auto-marinalizare&

  Editura

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  27/66

  J. oFlbK notea"!+ Dcopilul sub vrsta de = luni (i care se afl! în instituţie de

  ctva timp pre"int! un tablou bine definit. 5r!s!turile sale cele mai evidente sunt apatia (i

   paloarea& o relativ! imobilitate& lini(te e'cesiv!& absenţa cre(terii în ,reutate în pofida

  meselor consistente cu diet! adecvat!& somn insuficient& o e'presie de nefericire&

  înclinaţii spre episoade febrile& absenţa deprinderilor de supt. ceste sc4imb!ri sunt

  vi"ibile dup! vrsta de 2%# s!pt!mni (i uneori apar e'trem de rapid& doar la cteva "ile

  dup! separarea su,arului de mama sa. S%a mai demonstrat c!& dac! la copiii sub trei ani

  nu ap!rea nici o diferenţiere observabil! consecutiv! instituţionali"!rii& în sc4imb la

  copiii aflaţi în instituţii de mai mult de 7 luni în timpul primului an de viaţ! apar tulbur!ri

   pediatrice severe& iar dup! trei ani de instituţionali"are efectele ne,ative asupra psi4icului

  au un caracter ireversibil. Ireversibilitatea se instalea"! iremediabil la copiii

  instituţionali"aţi în timpul primului lor an de viaţ!& în timp ce la copiii internaţi în aldoilea sau în al treilea an& tulbur!rile au (anse de corectare 3:umitrana& M.& 1667& p.1#*.

  'tarea de sănătate a copilului instituţionalizat 

  nomalia relaţiei p!rinte%copil se traduce clinic printr%un comple' de simptome&

  simulnd uneori boli somatice sau tulbur!ri de comportament& dificil de dia,nosticat (i

  încadrat etiolo,ic.8rintre bolile care apar datorit! desp!rţirii definitive de p!rinţi& putem enumera+

  malnutriţia $ cu e'cepţia unor cau"e or,anice demonstrabile 3aport proteic caloric

  inadecvat cantitativ (i calitativ*& este întlnit! adeseori la copilul instituţionali"at

  ca urmare a ne,li0!rii emoţionale a copilului)

  tulburări somatoforme  9 se caracteri"ea"! prin pre"enţa unor suferinţe somatice

  care nu sunt e'plicate prin boli or,anice& ci reflect! Dsomati"area unor suferinţe

  din sfera psi4ic!. Ele apar sau se precipit! dup! un stres psi4osocial e'trem& cum

  ar fi separarea de p!rinţi)

  tulburări diestive  $ anore&ia sau sc!derea poftei de mncare. 8oate de,enera în

  ca"uri ,rave& pn! la refu"ul complet al alimentaţiei (i poate fi determinat! att de

   boli or,anice& ct (i de cau"e psi4o,ene 3deprivare emoţional!*. nore'ia de

  natur! anor,anic! este strns le,at! de frustr!ri în planul psi4olo,ic& cau"ate de

  2B

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  28/66

  conflictul dintre ceea ce dore(te (i ceea ce poate obţine individul& precum (i de

  slaba percepţie a ima,inii de sine (i ruminaţia 9 constituie un simptom de afectare

   psi4ic! ,rav! a su,arului& care const! în posibilitatea reducerii anormale a

  alimentelor in,erate din stomac în ,ur! pentru a fi remestecate (i reîn,4iţite.

  Cau"ele cele mai frecvente sunt climatul emoţional de insecuritate& lipsa de

  interes a celor din 0ur& lipsa de ata(ament)

  tulburări de eliminare şi consistenţă sfincteriană $ enurizisul   presupune o

  micţiune involuntar!& ap!rut! în timpul somnului în absenţa oric!rei afecţiuni

  or,anice identificabile. S%a constatat c! b!ieţii sufer! mai frecvent de enure"is.

  8rincipalele cau"e ale acestei boli sunt deprivarea emoţional! (i separarea pe

  termen lun, a copilului de p!rinţi în perioada ma'im! de ata(ament#

  Un alt aspect pre"entat în literatura de specialitate este fenomenul de  piticism

  întlnit la copiii instituţionali"aţi. 8iticismul se caracteri"ea"! printr%o statur! foarte mic!&

  într"iere în de"voltarea sc4eletului& a or,anismului în ,eneral& a funcţiilor sale biolo,ice

  3marcant! într"iere a maturi"!rii se'uale*. :iverse studii conc4id c! deprivarea afectivă

  duce la piticism c4iar în condiţiile în care 4rana este adecvat!. S%a observat c! dieta

  adecvat! nu conduce automat la recuperarea într"ierii în de"voltare dect în momentul în

  care tulbur!rile emoţionale sunt corectate.

   Dezvoltarea personalităţii copilului instituţionalizat 

  ceast! direcţie este studiat! în strns! le,!tur! cu tulburările emoţionale  (i cu

  distorsiunile de relaţionare socială. Comportamentul manifestat al depriv!rii este asociat

  cu manifest!ri care atest! tulbur!rile ec4ilibrului emoţional+ an'ietate& 4iperactivitatea 3ce

   poate fi& de asemenea& semn al an'iet!ţii*& la care se adau,! efectele adiacente ca

  incapacitatea de concentrare (i re"ultatele (colare foarte slabe.

  (a cum am mai ar!tat& toate aceste caracteristici ale copilului abandonat în

  instituţie pot fi efectele directe ale cu totul altor cau"e+ ,enetice& standard sc!"ut al

  nucleului socio%cultural de provenienţ!& caracteristicile ener,etice ale sistemului psi4ic ce

  includ 4iper (i 4ipoactivism& dificult!ţi de concentrare (.a.

  Re"ultatele (colare slabe î(i pot avea (i ele sursa într%o varietate de factori

  27

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  29/66

  independenţi de instituţia propriu%"is!. :in p!cate& este cert c! manifest!rile cu caracter 

  de tulburare afectiv! apar la ma0oritatea copiilor proveniţi din instituţiile de ocrotire.

  Referitor la personalitate& se înre,istrea"! în rndul acestei cate,orii de copii

  numeroase tulbur!ri ca+ incapacitate de conceptualizare& tendinţa de a oferi r!spunsuri

  arbitrare&  fabularea& lipsa de control asupra r!spunsurilor emoţionale& motivaţia

  diminuat! de a se conforma cerinţelor sociale.

  S%au stabilit de0a cteva trăsături tipice  ale copiilor instituţionali"aţi+ relaţii

  superficiale& nici un sentiment real 9 o anumit! incapacitate de a simpati"a oamenii ori de

  a%(i face prieteni adev!raţi 9 & o inaccesibilitate care e'asperea"! pe cei care încearc! s!%i

  a0ute& nici un r!spuns emoţional în situaţii în care acesta ar fi normal s! apar! 3o sup!rare

  stranie*& pref!c!torie (i încercarea de eva"iune& adesea f!r! rost& furt& lips! de implicare la

  (coal!.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  30/66

  drepturile celorlalţi& trecnd la acţiuni a,resive (i antisociale. /n tulbur!rile de

  comportament individul acţionea"! nea(teptat dnd impresia de neadaptat. lc!tuite din

  deficit de atenţie (i intelect sau memorie& tulbur!rile de comportament afectea"! în mod

  final activitatea relaţional!& dar nu atin,e ,radul de afectare a persoanelor di"armonice.

  Un studiu al U;ICE 3166#*& desf!(urat pe populaţia romneasc!& consider! c!

  una dintre cau"ele importante de apariţie a comportamentului deviant al minorului este

  abandonul acestuia de c!tre familie (i internarea lui în centrul de plasament. :intre copiii

  investi,aţi ca avnd comportament deviant& s%au dovedit c! =7 provin din centrele de

  ocrotire.

  Comportamentul deviant cu referinţ! la adaptarea social! cap!t!& dup! ;eFitt (i

  Jen@ins 31671*& trei structuri& avnd fiecare coerenţa unui sindrom+

   sindromul comportamentului nesocializat, aresiv& constnd în sfidare& cru"ime&

  iniţierea de b!t!i& sentimente de nevinov!ţie inadecvate st!rilor. cest sindrom

  apare la copiii a c!ror situaţie este cau"at! de respin,erea parental!& fie c! este

  vorba de nele,itimitate& de respin,ere pe faţ! sau de ostilitate f!ţi(!)

  sindromul comportamentului socializat delincvent & constnd în furturi& activit!ţi

  ale bandei& va,abonda0& este asociat cu fenomenul ne,li0enţei (i delincvenţei în

  familie)

  sindromul comportamentului supra-in!ibat sau nevrotic este le,at fie de defecteale suferinţei cronice a copilului& fie de reprimare suferit! din partea familiei prin

  abandonare.

  Se observ! aici c! dou! dintre cele trei tipuri de comportamente deviante se

  datorea"!& în primul rnd& unui mediu cu un nivel de sociali"are sc!"ut& determinat& în

   principiu& de abandonarea copilului de c!tre familie fie prin respin,ere desc4is!& fie prin

  ne,li0are cronic!.

  Copiii instituţionali"aţi& abandonaţi sunt capabili s! se an,a0e"e în relaţii

  semnificative de dependenţ! cu alte persoane care s!%i ,4ide"e spre adaptare social!.

  Instituţionali"area prin efectele sale secundare de deprivare matern! (i social! determin!

  cre(terea sentimentelor de insecuritate (i de lips! de valoare& resimţite de copii& antrennd

  în acela(i timp sc!derea respectului de sine 3

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  31/66

  oameni (i care este una din trebuinţele sociale de ba"! este nevoia de dependenţă. Copiii

  instituţionali"aţi care nu au fost niciodat! în în,ri0irea p!rinţilor au o nevoie de

  dependenţ! foarte sc!"ut!& în timp ce aceia care au avut e'perienţa în,ri0irii de c!tre

   p!rinţi& c4iar (i pentru o perioad! scurt! de timp& manifest! mult mai puternic trebuinţa de

  a depinde de alt! persoan!.

  alt! trebuinţ! social! fundamental! este nevoia de afiliere& e'primat! prin

   preocuparea de a stabili (i de a menţine relaţii afective po"itive cu alte persoane& precum

  (i prin dorinţa de a fi pl!cut (i acceptat.

  Studiile efectuate au demonstrat e'istenţa la copiii instituţionali"aţi a unei

   puternice tendinţe de afiliere. 5otu(i& este o mare diferenţ! între sursele nevoilor de

  afiliere ale copilului abandonat faţ! de cel crescut în familie) la cel din urm!& tendinţa de

  afiliere se manifest! prin stabilirea de contacte prietene(ti (i prin preocuparea privinddiferitele activit!ţi sociale& ca urmare a e'perienţei anterioare. /n sc4imb& nevoia de

  afiliere la copilul instituţionali"at apare din tema de respin,ere& ap!rut! în urma

  repetatelor e'perienţe de interacţiuni interpersonale e(uate.

  Conclu"iile par a stipula faptul c! deprivarea socială  determinat! de

  instituţionali"are determin! cre(terea nevoii de afiliere& împreun! cu sc!derea

  sentimentului propriei valori 3Oootton& .& apud  :umitrana& M.& 1667& p. =*.

  Studii importante relev! faptul c! întrea,a evoluţie a copilului& att fi"ic!& ct (i psi4ic!& dintr%o instituţie de ocrotire& este profund dependent! de distorsiunile introduse

  de aceast! condiţie fundamental! a vieţii sale& aceea de a fi privat de afectivitatea

  adultului& de a fi complet lipsit de posibilitatea de a%(i împlini trebuinţele de ba"! ale

  vieţii sale psi4osociale& trebuinţa de dependenţ!& nevoia de afiliaţie.

  rieli (i euerstein 3167B* pre"int! probleme instituţiei de ocrotire ca fiind+

   probleme ale copiilor + e'punere permanent!& control e'cesiv& relaţii insuficiente

  cu adulţii semnificativi& dep!rtare de mediile sociale naturale ca familia (i

  comunitatea)

   probleme ale adulţilor & ale personalului de în,ri0ire+ pre"enţa permanent! a

  sarcinilor care sunt multe (i dificile precum (i la e'punerea fiec!ruia& în orice

  clip!& pre"enţei (i opiniei celorlalţi cole,i.

   (&punerea permanent! la care este supus copilul în instituţie limitea"! posibilit!ţile

  1

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  32/66

  de a se rela'a (i de a se an,a0a în activit!ţi de eliberare a tensiunii. El se simte ca (i cum

  ar fi aproape întotdeauna pe scen!& supus vederii membrilor personalului& dar (i oc4ilor 

   prietenilor s!i& care par 3(i c4iar o fac* s!%i str!pun,! intimitatea. 8e de alt! parte& e(ecul

  copiilor în a%(i îndeplini rolul într%un sector al vieţii 3de e'emplu& menţinerea i,ienei

   personale* nu poate fi ascuns celor care sunt partenerii s!i în alt sector al vieţii 3de

  e'emplu& activit!ţi instructive de ,rup* (i în mod clar& aceast! cunoa(tere tinde s!

  influenţe"e modul în care ace(ti parteneri îi percep identitatea& precum (i a(tept!rile lor 

   privind posibilit!ţile (i capacit!ţile sale.

  'upracontrolul  este o alt! tr!s!tur! ne,ativ! a vieţii în instituţie. 8ersonalul fiind în

  ,eneral insuficient pentru ,rupul de copii& instituţia tinde s! structure"e timpul copiilor (i

  s! le unifice activit!ţile. ceast! structurare se manifest! în re,ula de a se reali"a orare

  strict planificate (i detaliate& care definesc ceea ce copiii trebuie s! fac! în fiecare unitatede timp. cest tip de or,ani"are determin! aproape automat lipsa relaţiilor cu adulţii

   semnificativi. dultul stabile(te cu copilul& în ,eneral& relaţii secundare& de ,rup& relaţii

  autoritare& de manevrare& (i nu relaţii primare.

  Instituţiile pre"int! anumite riscuri pentru copil din cau"! c! acestea funcţionea"! la

  distanţ! faţ! de entit!ţile sociale ale familiei (i comunit!ţii. :in acest punct de vedere& s%a

  considerat de c!tre unii autori c! cea mai rea familie este mai bun! dect cea mai bun!

  instituţie.:avid (i ppell 316B* consider! c! principalii factori de risc le,aţi de viaţa în

  instituţie sunt+

   sc!imbările multiple ale mediilor de viaţ! (i a în,ri0itorilor& ceea ce determin! la

  copii o an,oas! crescut!& teama de necunoscuţi (i str!ini din cau"a pierderilor 

  repetate a persoanelor de care se ata(ea"!)

  înrijirile depersonali"ate (i depersonali"ante& prin care copiii sunt luaţi brusc (i

  du(i la baie& pentru 4r!nire& sc4imbarea len0eriei& la plimbare& f!r! a fi preveniţi&

  f!r! a li se e'plica ce se întmpl!& f!r! a li se vorbi (i c4iar f!r! a fi priviţi (i a se

  ţine cont de reacţiile lor. Copilul este tratat ca un obiect (i este manipulat ca atare&

  el nu are cum s! se manifeste ca persoan! pentru c! nimeni nu%l prive(te altfel)

  imposibilitatea  cre!rii unei relaţii afective privile,iate& tratarea impersonal! a

  copilului (i lipsa ofertelor pentru stabilirea unei relaţii umane stabile& precum (i

  2

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  33/66

  un r!spuns afectiv specific determin! o incapacitate a copilului de a simţi

  continuitatea e'istenţei sale (i a personalit!ţii sale& contribuind la persistenţa unei

  ima,ini fra,mentate a lumii din 0urul lui (i la imposibilitatea de a se situa în timp

  (i spaţiu& de a%i ,!si un loc în aceast! lume)

  !ipostimularea  de"volt!rii psi4omotorii este o alt! caracteristic! a mediului

  instituţional pe care foarte mulţi autori o consider! ca unul dintre factorii

  determinanţi ai într"ierilor (i tulbur!rilor de de"voltare. :e multe ori& s!r!cia

  mediului este voit construit!& fie dintr%o înţele,ere ,re(it! a r!spunderii faţ! de

  copil& fie dintr%o dorinţ! a adultului de a avea mai puţin! b!taie de cap+ din

  camerele în care tr!iesc copiii sunt îndep!rtate toate obiectele ce conţin un risc&

  astfel înct copilul instituţionali"at duce o viaţ! mult mai prote0at! dect copilul

  din familie& obiectele r!mase fiind& de obicei& lucruri c!tre care copiii nu au de ce

  s!%(i îndrepte atenţia)

  absenţa desc!iderii spre lumea e&terioară este o alt! caracteristic! considerat! de

  speciali(ti ca fiind profund nociv!. /n multe instituţii& copiii trec rar pra,ul

  instituţiei sau e'ist! foarte puţin! stimulare a intereselor active derivate din

  contactul cu lumea obi(nuit!)

  monotonia cadrului de viaţ! (i s!r!cia relaţiilor sociale.

  E'ist! trei caracteristici inerente vieţii într%o instituţie care sunt responsabile pentru apariţia ma0orit!ţii tulbur!rilor+ anonimatul & standardizarea (i autoritarismul .

  :in cele menţionate mai sus& o contribuţie esenţial! la tarele instituţiei ca atare o

  aduce personalul din în,ri0ire.

  ici ar putea fi urm!rite dou! direcţii+ caracteristicile adulţilor primiţi s! lucre"e

  în centrele de plasament (i efectele ne,ative pe care instituţia le are asupra personalului

  an,a0at.

  /ntr%un studiu reali"at de U;ICE în 166 se anali"a perceperea personalului din

  centrul de plasament de c!tre copiii instituţionali"aţi (i au fost pre"entate urm!toarele

  re"ultate 3Radulian& H.& Jitaru& M.& ;ova@& C.& 166& p. 2*+ 7 dintre subiecţi declar! c!

  se simt ata(aţi) 2$ manifest! indiferenţ!) =B respin, orice relaţie cu acei adulţi.

  /n ceea ce prive(te modul în care copiii percep atitudinea personalului 16 dintre

  subiecţi consider! c! adulţii sunt înţele,!tori& c4iar afectuo(i) # îi v!d pe adulţi

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  34/66

  indiferenţi) $- dintre copii se consider! respin(i de personal.

  e%i ,i:

  166- pentru ratificarea Convenţiei ;U cu privire la :repturile

  Copilului)

  7 iulie 2-- privind drepturile de care beneficia"! copiii (i tinerii

  ocrotiţi de serviciile publice speciali"ate pentru protecţia copilului& mamele

   prote0ate în centre maternale& precum (i copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la

  asistenţi maternali profesioni(ti)

  2--# privind protecţia (i promovarea drepturilor copilului.

    #eco"andări bibliografice

  Loitu& C.&  )nstituţionalizarea copilului $ formă istorică de protecţie socială&  în

   "opulaţii vulnerabile şi fenomene de auto-marinalizare& Editura

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  35/66

  epidemie mondial!& ci trei+ infecţia ?IH& boala SI: (i reacţia> r!spunsul comunitar&

  social& cultural& economic& politic& la primele dou!. Ca"uri de boal! SI: (i alte

  manifest!ri clinice ale infecţiei ?IH au fost comunicate pentru prima dat! în Statele Unite

  în 1671. /ncepnd din acest moment& date privitoare la infecţia ?IH (i boala SI: nu au

  contenit s! apar!.

  1671 9 sunt raportate în SU primele ca"uri de pneumonie cu  "neumocstis

  %arinii  3$ la num!r* (i de 'arcom  aposi  32= la num!r* la 4omose'uali 3în

  revistele de specialitate apar articole despre Dcancerul 4omose'ualilor (i

  Dpneumonia 4omose'ualilor*& apare ipote"a etiolo,iei virale corelat! cu un

  deficit imunitar)

  1672 9 se raportea"! primele ca"uri în Europa (i U,anda& se raportea"! primele

  ca"uri pediatrice& apare denumirea de Sindromul Imunodeficienţei :obndite

  3SI:*)

  167 9 se descoper! virusul ?IH 3de c!tre

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  36/66

    :ate furni"ate de MS arat! c! infecţia ?IH (i boala SI: sunt înc! în ofensiv! în

  multe p!rţi ale ,lobului. stfel& 2#&7 milioane de oameni au murit de SI: de la

  declan(area epidemiei pn! la sfr(itul anului 2--1& num!rul total al copiilor ai c!ror 

   p!rinţi au murit de SI: era de 1&2 milioane la sfr(itul lui 2--1.

  /n Romnia& primul ca" de infecţie cu ?IH a fost dia,nosticat în anul 167$& ca"

  care nu a fost declarat oficial& iar pn! în 1676 num!rul ca"urilor raportate la MS era de

  1$ 3adulţi*.

  /n 166- s%au înre,istrat 1.-B persoane infectate cu ?IH& ma0oritatea fiind copii&

  cel mai adesea abandonaţi. 8n! în iunie 2--- s%au înre,istrat =.-1 ca"uri de SI:

  3.=21 b!rbaţi (i 2.=7- femei*. :intre ace(tia& $.#27 sunt copii& din care .2$ mai sunt în

  viaţ!2-. 

  /n 2--1 situaţia infecţiei cu ?IH> SI: în Europa de Est situa Romnia pe primulloc cu un procent de -&27 din num!rul total de ca"uri la nivel mondial.

  2883971514513899221004

  2297

  7700

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  R   o  m  a  n  i   a  

  U   c  r  a  i   n  a  

  P   o  l   o  n  i   a  

  I   u   g  o  s  l   a  v  i   a  

  U   n   g  a  r  i   a  

  R   u  s  i   a  

  C   e  h  i   a  

  S   l   o  v  e  n  i   a  

  B   u  l    g  a  r  i   a  

  S   l   o  v  a  c  i   a  

  /n martie 2--21& în ţara noastr! num!rul bolnavilor seropo"itivi era de #.77 de

  copii (i 1.1- adulţi& iar num!rul bolnavilor de SI: era de =.$2 copii (i 1.$= adulţi.

  5ot în 2-- s%a înre,istrat un num!r de 2.6$ de decese la copiii bolnavi de SI: (i $7&

  la adulţi.

  2- Sursa + Ministerul S!n!t!ţii (i al amiliei.21 sursa+ Ministerul S!n!t!ţii& Comisia de lupt! anti%SI:& 4ttp+>>FFF.raa.ro 

  =

  http://www.raa.ro/http://www.raa.ro/

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  37/66

  Calea de transmitere a virusului este cea 4eterose'ual! 9 $1&6 din ca"uri 9& la

  adulţi& în timp ce la copii& în $-&6 din ca"uri calea de transmitere a virusului este cea

  no"ocomial! 3transfu"ii de sn,e& instrumente medicale& na(teri*.

  Judeţele cu un num!r mare de infecţii cu ?IH sunt+ Constanţa& Galaţi& Giur,iu&

  :ol0 (i municipiul ucure(ti.

  Ca o caracteristic! a infecţiei cu ?IH în Romnia& se remarc! pre"enţa mare a

  ca"urilor pediatrice în perioada 167B%1676& pe cale de transmitere no"ocomial!.

  :up! 166- s%a înre,istrat o sc!dere continu! a num!rului infecţiilor no"ocomiale&

  dar (i o cre(tere a consumului de dro,uri in0ectabile& posibil! surs! de infecţie cu ?IH.

  %aracteristici ale copilului seropozitiv

  Infecţia ?IH distru,e pro,resiv sistemul imunitar al individului& afectnd în

   paralel (i imunitatea psi4olo,ic! a acestuia (i a familiei acestuia& dnd na(tere la o

  diversitate de sentimente ne,ative+ i"olare& ru(ine& culpabili"are& de",ust& disperare&

  an,oas! 3Mc8erson Carole& 1667& p. #1*.

  olnavul seropo"itiv trece prin diferite reacţii psi4ice& ce sunt intensificate de

  multitudinea de incertitudini le,ate de apariţia simptomelor& de perioada de trecere de la

  infecţie la boal!& de calitatea vieţii dup! stabilirea dia,nosticului. ceste reacţii apar într%un conte't social format din familie& cole,i& prieteni. Impactul cu boala& precum (i

  reacţiile la dia,nosticul SI: sunt asem!n!toare celor e'primate în oricare alt! fa"!

  determinat! de o boal! cronic!& e'istnd totu(i unele deosebiri 3clinice*& ceea ce face din

  receptarea dia,nosticului de SI: o dificultate particular! 3?efe"& Ser,e& 166=& p. 1-*.

  Este important s! fie avute în vedere+

  vârsta la care se preci"ea"! dia,nosticul 9 cele mai multe persoane infectate cu

  ?IH sunt foarte tinere (i nu au suficient timp s!%(i accepte moartea ca pe o parte a

  vieţii)

  B

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  38/66

  descoperirea unui secret 22 9 34omose'ualitate& bise'ualitate& prostituţie& folosirea

  dro,urilor* pe care persoana l%a ţinut ascuns. :intre consecinţele p!str!rii unui

  secret menţion!m pe cele+ informaţionale  3decepţie*& emoţionale  3disconfort*&

  relaţionale  3înstr!inare*&  practice  3neanticiparea pierderilor*. :e puţine ori

  consecinţele p!str!rii secretului sunt pur ne,ative sau pur po"itive& în ,eneral

  acestea se întrep!trund& limita de înţele,ere a celor dou! noţiuni fiind u(or 

  sesi"abil!)

   stimatizarea şi izolarea socială 9 persoanele infectate sunt adesea e'cluse din

  familie (i societate tocmai în momentul în care au nevoie de a0utor& spri0in& suport.

  E'perienţa clinic! (i de cercetare în acest domeniu evidenţia"! anumite  pattern%uri de

  reacţie la cei infectaţi+ o trecere de la (oc la ne,are& depresie& panic! spre culpabili"area (i

  lupta pentru ,!sire unui sens în viaţ!. 8ierderile suferite de aceste persoane sunt

  catastrofale+ ener,ie psi4ic!& s!n!tate& status comunitar& control în luarea deci"iilor&

  independenţ! financiar! etc.

  8si4olo,ul american E. Nbler& în studiul psi4olo,iei bolnavilor cu afecţiuni

  cronice& evidenţia"! etapele pe care le parcur,e fiecare pacient+

   .earea  /   se instalea"! dup!  starea iniţială de şoc (i este foarte important ca

   profesionistul ce se ocup! de copil s! respecte acest stadiu f!r! îns! s!%l întreţin!.ici (i acum este pus în acţiune mecanismul de ap!rare)

   /uria /  copilul caut! un vinovat pentru situaţia sa (i î(i manifest! revolta a,resiv

   prin sentimente variate (i contradictorii& de cele mai multe ori ,reu de acceptat de

  antura0. /ntrebarea predominant! a acestei etape este+ D:e ce tocmai eu 3Dnu

  sunt 4omose'ual& Dnu%mi in0ecte" dro,uri*)

   .eocierea  / acum se trece la acţiune& c!utndu%se posibilit!ţi de acomodare.

  Copilul încearc! s! fie pre"ent din ce în ce mai mult în viaţa social!& implicndu%

  se în diferite acţiuni a c!ror scop nu este altul dect acela de ridicare a moralului)

  22 5ipuri de secret 3u"ducea& :.&166B& pp. B%B#*+ Individual 9 informaţia ascuns! faţ! de ceilalţi) Intern 9 cnd un individ din ,rupul persoanei în cau"! p!strea"! informaţia faţ! de cel puţin un

  membru al ,rupului) /mp!rt!(it 9 informaţia este împ!rt!(it! într%un anumit cadru relaţional& aceasta fiind p!strat!

  secret! faţ! de cel puţin o persoan! din e'teriorul ,rupului.

  7

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  39/66

   Depresia  / moment decisiv pentru persoana în cau"!. Se poate induce o stare

   bun! ce poate contribui la refacerea forţelor sau se poate a0un,e la sinucidere.

  actorul decisiv poate fi repre"entat de mediu& de aceea implicarea în ,rupurile de

  suport este benefic!)

   Acceptarea  /  persoana în cau"! dore(te cu orice preţ s!%(i continue viaţa) este

  caracteristic! dorinţa de a profita de orice clip!. Este indicat ca p!rinţii s!

  încura0e"e reali"area proiectelor copiilor.

   (ste oare necesar să fie informat copilul despre boala sa0

  Mulţi speciali(ti susţin c! da. Informarea trebuie s! se reali"e"e într%o perioad! de

  timp nu foarte îndelun,at! (i s! nu induc! o stare de an'ietate. Informaţia trebuie s! fie

  interiori"at! de copil (i s!%l determine s! doreasc! a (ti ct mai multe despre boala sa. /n

  acest proces& un rol decisiv îl are persoana care îl informea"!& de aceea trebuie s! fie o

   persoan! care se afl! în contact direct cu copilul& faţ! de care a de"voltat o relaţie ba"at!

   pe afecţiune (i care ofer! si,uranţ! (i protecţie. :iscursul trebuie s! fie mulat pe vrsta (i

  capacitatea de înţele,ere a copilului2. :e asemenea& acesta nu trebuie s! ia sfr(it o dat!

  cu pre"entarea situaţiei& din contra& trebuie s! devin! un direct (i continuu dialo,.

  flarea dia,nosticului poate fi iniţiat! de copil 9 copilul adresea"! întreb!ridirecte referitoare la boal!& b!nuie(te dia,nosticul (i este pre,!tit s! afle adev!rul 9 sau

  de c!tre p!rinte> profesionist& oferindu%se suport emoţional în mod ,radual.

  2 /n primii ani de viaţ!& comunicarea informaţiilor referitoare la boal! este limitat!. Copiii cu vrste mai

  mici de B ani nu pot înţele,e de ce e'ist! boli care nu se pot vindeca. /n perioada (colar! mic!& stadiul,ndirii este concret& iar informaţiile comunicate trebuie s! fie în concordanţ! cu nivelul de înţele,ere acopilului. :esenul liber sau tematic constituie o modalitate eficient! de lucru cu copilului& evidenţiindu%se

   problemele sale emoţionale& relaţiile cu familia& traumele pe care le%a suferit& nivelul de an'ietate&capacit!ţile (i dificult!ţile de a se adapta la mediul social. Mecanismul psi4olo,ic prin care conflicte

  incon(tiente nere"olvate& probleme incomunicabile& atitudini (i sentimente faţ! de persoanele importantedin viaţa sa& frustr!ri (i an'iet!ţi& bloca0e (i suferinţe reprimate sunt de"v!luite îl constituie proiecţia. stfel&

   problemele ascunse& necon(tienti"ate& reprimate sau ne,ate& sunt e'primate într%o manier! simbolic!&adesea transparent!. 8ersona0ele unei pove(ti inventate de copil& dramati"ate de el& prin 0ocul cumarionetele sau redate ,rafic& sunt investite cu semnificaţii& emoţii& sentimente (i ,nduri pe care copilul letr!ie(te în le,!tur! direct! cu evenimentele vieţii sale& cu relaţiile sale cu familia (i alte persoanesemnificative din viaţa sa.

 • 8/18/2019 Curs as a Copilului Aflat in Dificultate 2004

  40/66

  /n ca"ul în care copilul (tia de0a despre infecţie& povara p!str!rii secretului nu ar 

  face dect s!%i înr!ut!ţeasc! situaţia (i nu le%ar permite p!rinţilor s! controle"e mediul în

  care copilul învaţ! despre boal!.

  Informarea copilului despre boala sa este una dintre principalele preocup!ri ale

   profesioni(tilor. E'perienţa în domeniu a ar!tat c! un copil face faţ! mai bine la boal!

  atunci cnd este informat cu privire la starea or,anismului s!u. Este de dorit ca

  informarea s! fie f!cut! de c!tre profesioni(ti (i p!rinţi. /n ,eneral& p!rinţii sunt reticenţi

  la numirea bolii tocmai din cau"! c! ridicarea cortinei poate de"v!lui fapte 9 nu tocmai

   pl!cute 9 din viaţa lor.

  Informarea parţial! este un nivel intermediar& foarte utili"at de c!tre medici& (i

  repre"int! un compromis între necesitatea copilului de a avea un minimim de repere

  asupra a ceea ce se întmpl! în or,anismul s!u (i& în acela(i timp& preocuparea de amena0a reticenţele p!rinţilor în a spune copilului despre boala sa. Medicul informea"!

  copilul pornind de la simptomele pe care le pre"int! (i e'plic! într%o manier! concret!

  noţiunea de prevenţie& 0ustificnd astfel necesitatea tratamentului re,ulat.

  /n funcţie de atitudinea medicului (i a p!rinţilor faţ! de boal! copilul se poate

  e'teriori"a sau& din potriv!& se poate autoe'clude. titudinile antura0ului adncesc (i mai

  mult la copii sentimentul de Daltfel. 8rin autoe'cludere se pune în funcţiune mecanismul

  de ap!rare a copilului. utoe'cluderea este de fapt prote0area de o lume care îi este ostil!./n ca"ul în care copilul are con(tiinţa unui deces al unei persoane apropiate& sentimentul

  de culpabilitate se accentuea"!. Gri0a e'a,erat! provenit! din partea celor maturi poate

  induce copilului o stare de an'ietate cu caracter episodic& manifestndu%se sub form! de

  e'plo"ii emoţionale. :ac! copilul nu se simte în si,uranţ!& momentele de an'ietate au un

  debut brusc& pot dura minute (i se pot repeta în aceea(i "i& fiind însoţite de manifest!ri&

  cum ar fi+ tremur& al,ii precordia