Relatiile internationale

10
Colegiul Naţional „SPIRU HARET“ Profil: UMAN Specializare: FILOLOGIE

Transcript of Relatiile internationale

Page 1: Relatiile internationale

Colegiul Naţional „SPIRU HARET“Profil: UMAN

Specializare: FILOLOGIE

Page 2: Relatiile internationale
Page 3: Relatiile internationale

► La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi bulgarilor, ale căror state sunt desfiinţate.bulgarilor, ale căror state sunt desfiinţate.

► Ţările române deveneau, la rândul lor, obiect al expansiunii Ţările române deveneau, la rândul lor, obiect al expansiunii otomane, care îşi propunea de fapt, să ajungă prin Belgrad şi otomane, care îşi propunea de fapt, să ajungă prin Belgrad şi Viena, în inima Europei.Viena, în inima Europei.

► În aceste condiţii, deşi în anumite momente Poarta a încercat să În aceste condiţii, deşi în anumite momente Poarta a încercat să transforme Ţările Române în paşalâcuri, pentru otomani s-a transforme Ţările Române în paşalâcuri, pentru otomani s-a dovedit, în cele din urmă, mai profitabil din punct de vedere dovedit, în cele din urmă, mai profitabil din punct de vedere economic, dar şi politic şi militar, să permită conservarea economic, dar şi politic şi militar, să permită conservarea autonomiei spaţiului românesc.autonomiei spaţiului românesc.

Rezistenţa antiotomană Rezistenţa antiotomană a Ţărilor a Ţărilor

Române în secolele Române în secolele XIV-XVXIV-XV

Page 4: Relatiile internationale

► Pe tot parcursul Evului Mediu, tipul Pe tot parcursul Evului Mediu, tipul de război purtat de Ţările Române de război purtat de Ţările Române cu otomanii ar putea şi caracterizat cu otomanii ar putea şi caracterizat drept „conflict asimetric“, întrucât drept „conflict asimetric“, întrucât inferioritatea armată îi obligă pe inferioritatea armată îi obligă pe români să ducă un război de uzură, români să ducă un război de uzură, al cărui final este silirea adversarului al cărui final este silirea adversarului să accepte o pace relativ favorabilă.să accepte o pace relativ favorabilă.

► Strategia folosită este una Strategia folosită este una defensivă, de apărare a teritoriului defensivă, de apărare a teritoriului propriu, prin care se încearcă propriu, prin care se încearcă pătrunderea în teritoriul inamicului pătrunderea în teritoriul inamicului pentru a-i lovi acestuia unele puncte pentru a-i lovi acestuia unele puncte slabe. De exemplu, „tactica slabe. De exemplu, „tactica pământului ars“ avea drept scop pământului ars“ avea drept scop crearea unui „gol demografico-crearea unui „gol demografico-economic“, prin care armata economic“, prin care armata invadatoare era lipsită de posibilităţi invadatoare era lipsită de posibilităţi de aprovizionare şi de obţinere de de aprovizionare şi de obţinere de informaţii. informaţii.

► Rezultatul conflictului Rezultatul conflictului multisecular din Ţările Române şi multisecular din Ţările Române şi Poarta otomană a fost păstrarea Poarta otomană a fost păstrarea fiinţei statale în condiţiile în care fiinţei statale în condiţiile în care state mai puternice ( ale state mai puternice ( ale bulgarilor, sârbilor, bizantinilor, bulgarilor, sârbilor, bizantinilor, ungurilor), au dispărut de pe ungurilor), au dispărut de pe harta politică a Europei.harta politică a Europei.

► În lupta antiotomană din secolele În lupta antiotomană din secolele XIV-XV, Ţările Româneşti au avut XIV-XV, Ţările Româneşti au avut uneori tendinţa de a face front uneori tendinţa de a face front comun dincolo de hotarele comun dincolo de hotarele politice de moment. politice de moment.

Page 5: Relatiile internationale

► Ţara Românescă a fost prima ameninţată de înaintarea otomană, care tindea să Ţara Românescă a fost prima ameninţată de înaintarea otomană, care tindea să ajungă la Dunăre. În condiţiile în care statul lui Dobrotici era în pericol să fie ajungă la Dunăre. În condiţiile în care statul lui Dobrotici era în pericol să fie cucerit de otomani, Mircea intervine şi încorporează Dobrogea la Ţara cucerit de otomani, Mircea intervine şi încorporează Dobrogea la Ţara Românescă. În acest moment, turcii reacţionează începând să organizeze Românescă. În acest moment, turcii reacţionează începând să organizeze raiduri de pradă la nord de Dunăre, prin achingii ( ostaşi turci ce aveau scopul raiduri de pradă la nord de Dunăre, prin achingii ( ostaşi turci ce aveau scopul de a realiza incursiuni în teritoriul inamic, alcătuind trupe de cavalerie). În de a realiza incursiuni în teritoriul inamic, alcătuind trupe de cavalerie). În aceste condiţii, Mircea încheie înţelegeri diplomatice cu Polonia şi cu regele aceste condiţii, Mircea încheie înţelegeri diplomatice cu Polonia şi cu regele Ungariei, Sigismund de Luxembourg. Apoi lansează în 1394 o expediţie Ungariei, Sigismund de Luxembourg. Apoi lansează în 1394 o expediţie împotriva bazelor achingiilor pentru a-i împiedica să mai organizeze raiduri de împotriva bazelor achingiilor pentru a-i împiedica să mai organizeze raiduri de pradă, motiv pentru care sultanul Baiazid I organizează o expediţie ce avea ca pradă, motiv pentru care sultanul Baiazid I organizează o expediţie ce avea ca scop eliminarea lui Mircea cel Bătrân. Astfel, în toamna lui 1394 sau în scop eliminarea lui Mircea cel Bătrân. Astfel, în toamna lui 1394 sau în primăvara lui 1395primăvara lui 1395,, oastea munteană acceptă bătălia decisivă într-un loc numit oastea munteană acceptă bătălia decisivă într-un loc numit Rovine.Rovine. În urma acestei bătălii, Mircea a obţinut victoria, dar forţele otomane În urma acestei bătălii, Mircea a obţinut victoria, dar forţele otomane continuau să fie puternice.continuau să fie puternice.

► După victoria mongolă de la Ankara din 1402, când Baiazid I este luat prizonier, După victoria mongolă de la Ankara din 1402, când Baiazid I este luat prizonier, Mircea devine un fel de arbitru, al luptelor pentru succesiune pentru fiii lui Mircea devine un fel de arbitru, al luptelor pentru succesiune pentru fiii lui Baiazid. Acest lucru asigură ţării stabilitatea pentru un timp. În cele din urmă, Baiazid. Acest lucru asigură ţării stabilitatea pentru un timp. În cele din urmă, tronul imperiului otoman este cucerit de Mehmed I care reia politica agresivă tronul imperiului otoman este cucerit de Mehmed I care reia politica agresivă îndreptată împotriva Ţării Româneşti. Prin urmare, în 1417 Dobrogea este îndreptată împotriva Ţării Româneşti. Prin urmare, în 1417 Dobrogea este cucerită, iar după moartea lui Mircea, în 1420, Ţara Românească acceptă plata cucerită, iar după moartea lui Mircea, în 1420, Ţara Românească acceptă plata tributului. Acesta are semnificaţia unei răscumpărări a păcii, nerecunoscând tributului. Acesta are semnificaţia unei răscumpărări a păcii, nerecunoscând totuşi dependenţa politică faţă de otomani.totuşi dependenţa politică faţă de otomani.

Mircea cel Bătrân (1386 - 1418)Mircea cel Bătrân (1386 - 1418)

Page 6: Relatiile internationale

► Iancu Iancu de Hunedoara a urmărit să folosească toate forţele disponibile de Hunedoara a urmărit să folosească toate forţele disponibile în lupta împotriva turcilor, motiv pentru care a implicat alături de în lupta împotriva turcilor, motiv pentru care a implicat alături de Transilvania şi Ţara Românescă şi Moldova. În 1442, înfrânge o oaste Transilvania şi Ţara Românescă şi Moldova. În 1442, înfrânge o oaste intrată în Transilvania şi apoi intervine în Ţara Românescă, unde obţine o intrată în Transilvania şi apoi intervine în Ţara Românescă, unde obţine o importantă victorie pe râul Ialomiţa. Apoi îl impune ca domn pe Vlad importantă victorie pe râul Ialomiţa. Apoi îl impune ca domn pe Vlad Dracul. În 1443 organizează „campania cea lungă“, o expediţie la sud de Dracul. În 1443 organizează „campania cea lungă“, o expediţie la sud de Balcani prin care cucereşte Nişul, Sofia, în încercarea de a dezorganiza Balcani prin care cucereşte Nişul, Sofia, în încercarea de a dezorganiza forţele otomane pe propriul teritoriu şi pentru a întârzia cât mai mult noi forţele otomane pe propriul teritoriu şi pentru a întârzia cât mai mult noi atacuri ale acestora împotriva Ungariei. În 1444 se organizează Cruciada atacuri ale acestora împotriva Ungariei. În 1444 se organizează Cruciada de la Varna. Aceasta a fost creată la insistenţele lui Iancu de Hunedoara de la Varna. Aceasta a fost creată la insistenţele lui Iancu de Hunedoara sub conducerea regelui Ungariei şi Poloniei, Vladislav I, sfârşindu-se cu un sub conducerea regelui Ungariei şi Poloniei, Vladislav I, sfârşindu-se cu un adevărat dezastru pentru forţele creştine. În 1453, Mehmed al II-lea adevărat dezastru pentru forţele creştine. În 1453, Mehmed al II-lea cucereşte Constantinopolul, vizând extinderea Imperiului Otoman către cucereşte Constantinopolul, vizând extinderea Imperiului Otoman către Europa Centrală, principala sa ţintă devenind Ungaria. În acest context Europa Centrală, principala sa ţintă devenind Ungaria. În acest context Iancu de Hunedoara reuşeste în 1456 să-l oprească pe cuceritorul Iancu de Hunedoara reuşeste în 1456 să-l oprească pe cuceritorul Constantinopolului în faţa Belgradului, care reprezenta pentru otomani Constantinopolului în faţa Belgradului, care reprezenta pentru otomani cheia Europei centrale.cheia Europei centrale.

► Iancu de Hunedoara moare în 1456 de ciumă, dar lupa lui Iancu de Hunedoara moare în 1456 de ciumă, dar lupa lui reuşeşte să întârzie dominaţia otomană asupra spaţiului românesc. De reuşeşte să întârzie dominaţia otomană asupra spaţiului românesc. De asemenea voievodul amână cu 70 de ani transformarea Ungariei în asemenea voievodul amână cu 70 de ani transformarea Ungariei în paşalâc.paşalâc.

Iancu de Hunedoara (1441 - 1456)Iancu de Hunedoara (1441 - 1456)

Page 7: Relatiile internationale

► Fiu al lui Vlad Dracul, Vlad Ţepeş este înscăunat în 1456 de către Fiu al lui Vlad Dracul, Vlad Ţepeş este înscăunat în 1456 de către Iancu de Hunedoara, dornic să-şi asigure în acest fel spatele în vederea Iancu de Hunedoara, dornic să-şi asigure în acest fel spatele în vederea apărării Belgradului. Lupta sa antiotomană se desfăşoară în perioada apărării Belgradului. Lupta sa antiotomană se desfăşoară în perioada cruciadei târzii.cruciadei târzii.

► După ce întăreşte puterea domnească, Vlad refuză în 1459 plata După ce întăreşte puterea domnească, Vlad refuză în 1459 plata tributului, motiv pentru care se declanşează încercarea otomană de a-l tributului, motiv pentru care se declanşează încercarea otomană de a-l captura, dar care eşuează. În 1461-1462, Vlad Ţepeş lansează expediţii în captura, dar care eşuează. În 1461-1462, Vlad Ţepeş lansează expediţii în sudul Dunării urmărind să dezorganizeze forţele antiotomane. Din acest sudul Dunării urmărind să dezorganizeze forţele antiotomane. Din acest motiv, în 1462, Mehmed al II-lea, soseşte în Ţara Românescă în fruntea motiv, în 1462, Mehmed al II-lea, soseşte în Ţara Românescă în fruntea unei armate imense. Vlad Ţepeş aplică tactica tradiţională, hărţuind unei armate imense. Vlad Ţepeş aplică tactica tradiţională, hărţuind oastea otomană. Turcii ajung la Târgovişte şi în cele din urmă încep să se oastea otomană. Turcii ajung la Târgovişte şi în cele din urmă încep să se retragă. Boierimea îl acceptă însă drept domn pe Radu cel Frumos, fratele retragă. Boierimea îl acceptă însă drept domn pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Ţepeş, adus de otomani şi restabilesc şi plata tributului. În aceste lui Vlad Ţepeş, adus de otomani şi restabilesc şi plata tributului. În aceste condiţii, Vlad Ţepeş se refugiază în Transilvania, aşteptând sprijin din condiţii, Vlad Ţepeş se refugiază în Transilvania, aşteptând sprijin din partea lui Matia Corvin. Regele Ungariei era însă preocupat de alte partea lui Matia Corvin. Regele Ungariei era însă preocupat de alte conflicte, preferând să se debaraseze de incomodul domn muntean. conflicte, preferând să se debaraseze de incomodul domn muntean. Inventează deci trădarea de către Vlad, capturându-l şi ţinându-l închis la Inventează deci trădarea de către Vlad, capturându-l şi ţinându-l închis la Buda.Buda.

► În 1476 se dovedeşte că trădarea de care fusese acuzat nu În 1476 se dovedeşte că trădarea de care fusese acuzat nu existase. Prin urmare este ajutat să revină pe tronul Ţării Româneşti, dar existase. Prin urmare este ajutat să revină pe tronul Ţării Româneşti, dar moare la scurt timp într-o luptă cu turcii.moare la scurt timp într-o luptă cu turcii.

Vlad Ţepeş ( 1448; 1456 - 1462; 1476)- 1456)Vlad Ţepeş ( 1448; 1456 - 1462; 1476)- 1456)

Page 8: Relatiile internationale

► Ştefan cel Mare ocupă tronul cu ajutorul lui Vlad Ţepeş Ştefan cel Mare ocupă tronul cu ajutorul lui Vlad Ţepeş care dorea să aibă un aliat în ţara vecină, în cazul unui conflict care dorea să aibă un aliat în ţara vecină, în cazul unui conflict cu Imperiul Otoman. Acesta este declanşat în 1473 prin cu Imperiul Otoman. Acesta este declanşat în 1473 prin refuzul plăţii tributului. În 1474-1475 se desfăşoară campania refuzul plăţii tributului. În 1474-1475 se desfăşoară campania iniţiată de Mehmed al II-lea la care participau 120.000 de iniţiată de Mehmed al II-lea la care participau 120.000 de soldaţi otomani. Domnul Moldovei dispunea de circa 40.000 soldaţi otomani. Domnul Moldovei dispunea de circa 40.000 de oameni, motiv pentru care tactica a fost cea tradiţională. de oameni, motiv pentru care tactica a fost cea tradiţională. În 1475, Ştefan a hotârât să dea o bătălie decisivă unde În 1475, Ştefan a hotârât să dea o bătălie decisivă unde oştirea moldoveană obţine victoria, considerată una dintre oştirea moldoveană obţine victoria, considerată una dintre cele mai importante victorii ale Evului Mediu. În 1484 turcii cele mai importante victorii ale Evului Mediu. În 1484 turcii reiau ( sub conducerea lui Baiazid al II-lea) atacul asupra reiau ( sub conducerea lui Baiazid al II-lea) atacul asupra Moldovei, încercuind cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. În 1486-Moldovei, încercuind cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. În 1486-1487 domnul Moldovei este silit să accepte pacea şi să achite 1487 domnul Moldovei este silit să accepte pacea şi să achite plata tributului în schimbul conservării autonomiei ţării.plata tributului în schimbul conservării autonomiei ţării.

► În 1504 după moartea lui Ştefan, Moldova era În 1504 după moartea lui Ştefan, Moldova era autonomă faţă de Poartă, având un prestigiu internaţional autonomă faţă de Poartă, având un prestigiu internaţional indubitabil şi beneficiind de o înflorire culturală şi artistică indubitabil şi beneficiind de o înflorire culturală şi artistică unică în istoria ei medievală.unică în istoria ei medievală.

Ştefan cel Mare ( 1457 - 1504)Ştefan cel Mare ( 1457 - 1504)

Page 9: Relatiile internationale

►Luptele purtate de români în secolele XIV-Luptele purtate de români în secolele XIV-XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi semnificaţii europene. Expansiunea semnificaţii europene. Expansiunea otomană a fost oprită pe linia Dunării iar otomană a fost oprită pe linia Dunării iar forţele turcilor au fost uzate în lupte, nu forţele turcilor au fost uzate în lupte, nu întotdeauna de mare amploare, dar care întotdeauna de mare amploare, dar care surveneau la intervale destul de strânse, surveneau la intervale destul de strânse, ceea ce îi impiedica să se concentreze în ceea ce îi impiedica să se concentreze în alte direcţii.alte direcţii.

►Luptele purtate de români în secolele XIV-Luptele purtate de români în secolele XIV-XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi semnificaţii europene. Expansiunea semnificaţii europene. Expansiunea otomană a fost oprită pe linia Dunării iar otomană a fost oprită pe linia Dunării iar forţele turcilor au fost uzate în lupte, nu forţele turcilor au fost uzate în lupte, nu întotdeauna de mare amploare, dar care întotdeauna de mare amploare, dar care surveneau la intervale destul de strânse, surveneau la intervale destul de strânse, ceea ce îi impiedica să se concentreze în ceea ce îi impiedica să se concentreze în alte direcţii.alte direcţii.

Page 10: Relatiile internationale

Dicţionare, enciclopediiDicţionare, enciclopedii Preda, Constantin (coord.), Preda, Constantin (coord.), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a RomânieiEnciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României , Ed. , Ed.

Enciclopedică, Bucureşti, 1994-1996Enciclopedică, Bucureşti, 1994-1996 Sachelarie, Ovid; Stoicescu Nicolae (coord.), Sachelarie, Ovid; Stoicescu Nicolae (coord.), Instituţii feudale în Ţările RomâneInstituţii feudale în Ţările Române. Dicţionar, . Dicţionar,

Ed. Academiei, Bucureşti, 1988Ed. Academiei, Bucureşti, 1988 Lucrări generaleLucrări generale Brătianu, Gheorghe, Brătianu, Gheorghe, O enignă şi un miracol istoric: poporul român, O enignă şi un miracol istoric: poporul român, Ed. Ştiinţifică şi Ed. Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1988Enciclopedică, Bucureşti, 1988 Brătianu, Gheorghe, Brătianu, Gheorghe, Marea Neagră, de la origini până la cucerirea otomană, Marea Neagră, de la origini până la cucerirea otomană, Ed. Meridiane, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1988Bucureşti, 1988 Constantiniu, Florin, Constantiniu, Florin, O istorie sinceră a poporului românO istorie sinceră a poporului român , Ed. Univers Enciclopedic, , Ed. Univers Enciclopedic,

Bucureşti, 1997Bucureşti, 1997 Georgescu, Vlad, Georgescu, Vlad, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Ed. Humanitas, Ed. Humanitas,

Bucureşti, 1992Bucureşti, 1992 IstoriografieIstoriografie Bârzu, Ligia; Brezeanu Stelian, Bârzu, Ligia; Brezeanu Stelian, Originea şi continuitatea românilorOriginea şi continuitatea românilor , Ed. Enciclopedică, , Ed. Enciclopedică,

Bucureşti, 1991Bucureşti, 1991 Maxim, Mihai, Maxim, Mihai, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în

Evul Mediu, Evul Mediu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993 ManualeManuale Petre, Zoe (coord.), Petre, Zoe (coord.), Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Ed. Corint, Bucureşti, 2006Ed. Corint, Bucureşti, 2006 Marcu, George; Stoica Stan, Marcu, George; Stoica Stan, Istorie, Bacalaureat 2011 şi admiterea la Academia de Poliţie, Istorie, Bacalaureat 2011 şi admiterea la Academia de Poliţie,

Sinteze şi teste, Sinteze şi teste, Ed. Meronia, Bucureşti, 2010.Ed. Meronia, Bucureşti, 2010.

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE