P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia...

P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia Arhiereasc££ ... Neagu Djuvara. Program audien£¾e PRIM£’RIA
P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia Arhiereasc££ ... Neagu Djuvara. Program audien£¾e PRIM£’RIA
P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia Arhiereasc££ ... Neagu Djuvara. Program audien£¾e PRIM£’RIA
P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia Arhiereasc££ ... Neagu Djuvara. Program audien£¾e PRIM£’RIA
download P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia Arhiereasc££ ... Neagu Djuvara. Program audien£¾e PRIM£’RIA

of 4

 • date post

  31-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of P.S. Ilarion F££g££r££¢›anul a oficiat Liturghia...

 • ro su

  ga

  lbe n

  a lba

  str u

  n eg

  ru

  Duminicã, 11 februarie, când în Biserica Ortodoxã Românã a fost Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi (denumitã în popor ºi „duminica lãsatului sec de carne”), credincioºii ortodocºi din Tãlmaciu au avut parte de marea bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, P.S. Ilarion Fãgãrãºanu.

  Ierarhul a fost oaspe- tele Bisericii „Sfinþii Arhan- gheli Mihail ºi Gavriil” (Pa- rohia Tãlmaciu II) ºi al noului preot paroh de aici, pr. Ilie Ardelean, alãturi de care a sãvârºit Liturghia Arhiereascã.

  Credincioºii prezenþi duminicã la bisericã, mulþi îmbrãcaþi în costume tradi- þionale specifice locului, s-a arãtat foarte încântaþi de întregul parcurs al slujbei, importantul oaspete, pre- zent pentru întâia oarã la acest lãcaº de cult din Tãlmaciu, impresionând asistenþa prin prestanþa deosebitã.

  La finalul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învãþãturã, episcopul vicar a tâlcuit Sfânta Evanghelie, îndem- nând oamenii sã se pre- gãtescã aºa cum se cuvine pentru intrarea în Postul Mare al Învieriii Domnului. Ierarhul i-a sfãtuit pe cre- dincioºi sã þinã post, „nu doar de bucate, ci ºi de pãcate” ºi i-a îndemnat sã fie mai buni, mai iertãtori, mai iubitori ºi îngãduitori cu ceilalþi.

  Anul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, NrAnul XI, Nr. 127. 127. 127. 127. 127

  FFFFFebruarie 20ebruarie 20ebruarie 20ebruarie 20ebruarie 201818181818

  4 pagini4 pagini4 pagini4 pagini4 pagini

  Aceastã ediþie se distribuie gratuit

  PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

  informatiatalmaciului@gmail.cominformatiatalmaciului@gmail.com

  P.S. Ilarion Fãgãrãºanul a oficiat Liturghia Arhiereascã pentru

  credincioºii Parohiei Tãlmaciu II

  În semn de mulþumire ºi apreciere pentru cinstea care le-a fost fãcutã, preotul paroh Ilie Ardelean a oferit P.S. Ilarion Fãgãrãºanul o traistã autenticã tradiþionalã din Tãlmãcel, precum ºi volumul „Amintiri din pri- begie”, al istoricului Neagu Djuvara.

  Program audienþe PRIMÃRIA ORAªULUI TÃLMACIU

  Primar Marþi, 10 – 12 Viceprimar Miercuri, 10 – 12 Secretar Joi, 10 - 12

  Primãvara este anotimpul renaºterii, al învierii la viaþã. Cu prilejul zilelor de 1 ºi 8 martie, urãm tuturor doamnelor ºi domniºoarelor sã aibã parte de o primãvarã minunatã, plinã de dragoste ºi realizãri. La mulþi ani!

  Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu

  Urare pentru doamne ºi domniºoare

  Reamintim tuturor persoa- nelor fizice ºi juridice ce au obligaþii financiare cãtre ora- ºul Tãlmaciu cã îºi pot plãti impozitele ºi taxele locale aferente anului fiscal 2018, fãrã majorãri ºi cu o bonifi- caþie de 10 % din suma totalã de platã (pentru impozite), dacã achitã întreaga sumã pânã la data de 30 martie.

  La Primãria oraºului Tãl- maciu, casieria unde se pot face aceste plãþi are program cu publicul în fiecare zi lu- crãtoare a sãptãmânii, dupã cum urmeazã: luni, marþi ºi joi – între orele 7,30 ºi 15,30,

  Bonificaþia se acordã doar pânã la 30 martie!

  miercuri între orele 7,30 ºi 18, vineri – între orele 7,30 ºi 13. Plata obligaþiilor fiscale cãtre oraºul Tãlmaciu poate fi fãcutã cu numerar sau cu ajutorul cardului bancar.

  Meritã menþionat faptul cã existã posibilitatea ca aceste obligaþii fiscale sã fie achitate ºi în douã rate (primul ter- men de platã fiind 30 martie, iar cel de-al doilea, 30 sep- tembrie), fãrã a fi percepute majorãri de întârziere.

  La Tãlmaciu, nivelul im- pozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2018 a rãmas acelaºi cu cel din anul 2017.

  Cu prilejul primei ºedinþe ordinare din acest an, Consiliul Local Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea nr. 12/2018, prin care a aprobat volumul masei lemnoase ce va fi recoltat în acest an din fondul forestier proprietatea oraºului, precum ºi modul de valorificare. Astfel, în urma evaluãrilor fãcute de specialiºtii silvici ºi a prevederilor legislaþiei în vigoare, consilierii locali tãlmãceni au fost de acord ca în anul 2018, din pãdurea ºi pãºunea împãduritã a Tãlmaciului, sã fie recoltatã o cantitate de 18.000 mc material lemnos.

  Tot prin aceastã hotãrâre a legislativului local tãlmãcean, s-a aprobat ca 60 % din cantitatea totalã de masã lemnoasã ce va fi recoltatã sã fie “masã lemnoasã pe picior”, restul de 40 % urmând a fi valorificatã ca ºi “lemn fasonat”.

  Hotãrârea Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu va fi dusã la îndeplinire de Regia Publicã Localã Ocolul Silvic Tãlmaciu RA, structura silvicã privatã proprie.

  Cât ºi ce material lemnos poate fi recoltat în acest an din pãdurea Tãlmaciului

  De asemenea, în numele sãu ºi al cre- dincioºilor pe care îi reprezintã ºi îi pãsto- reºte, preotul Ilie Ardelean a þinut sã exprime mulþumirea tuturor pentru vizita primitã ºi a adresat episcopului vicar invi- taþia de a reveni la aceastã bisericã ºi atunci când lucrãrile la pictura interioarã vor fi finalizate.

 • ro su

  ga

  lbe n

  a lba

  str u

  n eg

  ru

  februarie 2018, pag II

  Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri: 1. Hotãrârea nr. 17/2018 privind aprobarea

  bugetului local al oraºului Tãlmaciu ºi a Listei de Investitii pe anul 2018;

  2. Hotãrârea nr. 18/2018 privind aprobarea numãrului de asistenþi personali ºi a numã- rului de indemnizaþii acordate pãrinþilor sau reprezentanþilor legali ai copilului cu handicap grav ºi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sãu legal, pentru anul 2018;

  3. Hotãrârea nr. 19/2018 privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a Planului de Investiþii pe anul 2018 pentru S.C Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L. ;

  4. Hotãrârea nr. 20/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tãlmaciu R.A pe anul 2018, a Devizelor de lucrãri silvice li a investiþiilor ce se realizeazã în 2018;

  5. Hotãrârea nr. 21/2018 privind aprobarea preþurilor de pornire ºi a garanþiilor de contractare ale loturilor oferite la licitaþia de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2018, pentru anul de producþie 2018;

  6. Hotãrârea nr. 22/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/ 2004, încheiat cu „Bârzã Gheorghe Întreprin- dere Individuala”;

  7. Hotãrârea nr. 23/2018 privind aprobarea îndreptãrii erorii materiale strecurate în cuprin- sul art. 1 din HCL nr. 230/2016 ºi aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 11116/ 2003, încheiat cu ”Oancea Întreprindere Individualã”;

  8. Hotãrârea nr. 24/2018 privind aprobarea

  Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din data de 8 februarie 2018

  documentaþiei tehnice ºi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiþii „Proiectare Podeþ Canalul Morii - strada Cetãþii, oraº Tãlmaciu”;

  9. Hotãrârea nr. 25/2018 privind aprobarea documentaþiei tehnice, a principalilor indicatori tehnico – economici ºi demararea procedurilor de achiziþie publicã pentru obiectivul de investiþii ”Proiectare trotuare ºi rigole strada Nicolae Bãlcescu, oraº Tãlmaciu”;

  10. Hotãrârea nr. 26/2018 privind aprobarea Planului de ordine ºi siguranþã publicã pentru anul 2018;

  11. Hotãrârea nr. 27/2018 privind modificarea art. 2 ºi completarea HCL nr. 3/2018 pentru desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Tãlmaciu în Comisia de evaluare ºi selec- þionare a proiectelor depuse pentru atribuirea unui contract de finanþare nerambursabilã de la bugetul local al oraºului Tãlmaciu;

  12. Hotãrârea nr. 28/2018 privind alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa urmãtoare a Consiliului Local Tãlmaciu.

  PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind închirierea, prin licitaþie publicã, a unor trupuri de pãºune alpinã - iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu, a fost retras de pe ordinea de zi.

  Consiliul Local Tãlmaciu ºi-a însuºit urmã- toarele informãri:

  - Procesul - verbal încheiat între Primãria oraºului Tãlmaciu ºi mandatarul familiei Curta Mihai;

  - Informarea cu beneficiarii de lemn de foc pe anul 2017.

  Consilier administraþie, Claudia Hanea

  Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri: 1. Hotãrârea nr. 1/2018 privind alegerea

  preºedintelui de ºedinþã în ºedinþa ordinarã din data de 25 ianuarie 2018;

  2. Hotãrârea nr. 2/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanþãrilor nerambursabile alocate de la bugetul local al oraºului Tãlmaciu pentru activitãþi nonprofit de interes local;

  3. Hotãrârea nr. 3/2018 privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local Tãlmaciu în Comisia de evaluare ºi selecþionare a proiecte- lor depuse pentru atribuirea unui contract de finanþare nerambursabilã de la bugetul local al oraºului Tãlmaciu pentru activitãþi de interes local;

  4. Hotãrârea nr. 4/2018 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 17/2017 pentru constituirea Comisiei de Ordine Publicã;

  5. Hotãrârea nr. 5/2018 privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale pe anul 2018 care se vor desfãºura la Biblioteca Orãºeneascã Tãlmaciu;

  6. Hotãrârea nr. 6/2018 privind desemnarea primarului pentru evaluarea anualã a pe