Programul Operational Regional

of 246/246
GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007- 2013 BUCUREŞTI - Iunie 2007 -
 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Programul Operational Regional

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUIN ELOR

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2007- 2013

BUCURETI - Iunie 2007 -

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL (POR) CUPRINS LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR.................................................. 3 INTRODUCERE...................................................................................................... 5PROCESUL DE EVALUARE EX-ANTE: ANALIZ I CONCLUZII ................. 12

1. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE I SOCIALE A REGIUNILOR.... 161.1 ANALIZE COMPARATIVE I DISPARIT I NTRE REGIUNI...............16Dezvoltarea antreprenorial .............................................................................................22 Popula ia i for a de munc..............................................................................................27 omajul ............................................................................................................................33 Infrastructura de transport................................................................................................34 Infrastructura pentru servicii de sntate, sociale i pentru situa ii de urgen ...............38 Educa ia............................................................................................................................45 Turism ..............................................................................................................................52 Dezvoltare urban ............................................................................................................56 Mediu ...............................................................................................................................60

1.2. PROFILURILE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR I DISPARITATI INTRAREGIONALE ................................................................65Regiunea de Dezvoltare Nord - Est ................................................................................65 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est .....................................................................................70 Regiunea de Dezvoltare Sud............................................................................................75 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ..................................................................................80 Regiunea de Dezvoltare Vest...........................................................................................86 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest .................................................................................91 Regiunea de Dezvoltare Centru .......................................................................................96 Regiunea de Dezvoltare Bucureti-Ilfov........................................................................101

2. ANALIZA SWOT ............................................................................................ 115

1.3 EXPERIEN E ACUMULATE DIN EXERCI IILE DE PLANIFICARE I PROGRAMARE DIN PERIOADA DE PREADERARE I DIN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR FINAN ATE PRIN PHARE CES I FONDURI NA IONALE N PERIOADA 2000-2006 .......................107

3. STRATEGIA .................................................................................................... 1173.1 OBIECTIVE..........................................................................................................120 3.2. AXE PRIORITARE ............................................................................................1223.2.1 Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere ........................................................................................................................................122 3.2.2 Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii de transport regionale i locale ...126 3.2.3. Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale ........................................129 3.2.4 Axa Prioritar 4: Consolidarea mediului de afaceri regional i local ...................137 3.2.5 Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ........................142 1Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

3.2.6 Axa Prioritar 6: Asisten tehnic .......................................................................148

4. PLANUL FINANCIAR AL POR ................................................................... 162

3.3. COEREN A CU POLITICILE NA IONALE I COMUNITARE..............151 3.4. COMPLEMENTARITATEA CU CELELALTE PROGRAME OPERA IOANLE I OPERA IUNI FINAN ATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL(FEADR) I FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP) 158

5. IMPLEMENTAREA POR.............................................................................. 1665.1. MANAGEMENTUL POR ..................................................................................166 5.2 MONITORIZAREA SI EVALUAREA..............................................................171 5.3 MANAGEMENT I CONTROL FINANCIAR ................................................177 5.4 IDENTIFICAREA I RAPORTAREA IREGULARIT ILOR ...................181 5.5. AUDITUL INTERN.............................................................................................182 5.6 INFORMARE I PUBLICITATE .....................................................................183 5.7 SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMA IEI .......................184

ANEXA 1 - TABELE INDICATORI PENTRU ANALIZE SOCIOECONOMICE ...................................................................................................... 189 ANEXA 2 PROFILURI REGIONALE .......................................................... 192 ANEXA 3 ANALIZA SWOT PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ............... 206 ANEXA 4 ANALIZA DE MEDIU PE REGIUNI DE DEZVOLTARE....... 219 ANEXA 5 DEFALCAREA INDICATIV A CONTRIBU IEI COMUNITARE PE CATEGORII N CADRUL POR.................................... 237 ANEXA 6 PROCESUL PARTENERIAL ...................................................... 238 ANEXA 7 ZONE CU POTEN IAL TURISTIC ........................................... 244 ANEXA 8 CENTRE NA IONALE DE INFORMARE I PROMOVARE TURISTIC ......................................................................................................... 245

2Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILORACIS ADR ARIS AM BERD BM BSS C&D CDI CDR CE CEE CES CNDR DGDR DRU EAC EDIS EUR FEDR FS FSE IAR IMM ISD ISPA JAP MARR MCC MCI MDLPL MEdCT MEF MIMMCTPL MMDD MMFES MIRA MSP MT NGO INCDT INS NUTS OI PDR PIBIunie 2007

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Agen ia de Dezvoltare Regional Agen ia Romn pentru Investi ii Strine Autoritatea de Management Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare Banca Mondial Structuri de sprijinire a afacerilor Cercetare & Dezvoltare Cercetare, Dezvoltare, Inovare Consiliul de Dezvoltare Regional Comisia European rile din Centrul i Estul Europei Coeziune Economic i Social Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional Direc ia General pentru Dezvoltare Regional (MDLPL) Dezvoltarea Resurselor Umane Europa i Asia Central Sistemul Extins de Descentralizare i Implementare Euro Fondul European pentru Dezvoltare Regional Fonduri Structurale Fondul European Social Indicele de atractivitate regional ntreprinderi Mici i Mijlocii Investi ii Strine Directe Instrumentul Structural de Preaderare Joint Assessment Paper Reconstruc ia Regiunilor Miniere Afectate Ministerul Culturii i Cultelor Memorandum Comun de Includere Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului Ministerul Economiei i Finan elor Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse Ministerul Internelor i Reformei Administrative Ministerul Snt ii Publice Ministerul Transportului Organiza ii Non-guvernamentale Institutul Na ional pentru Cercetare i Dezvoltare n Turism Institutul Na ional pentru Statistic Nomenclatorul Unit ilor Statistice Teritoriale Organism Intermediar Planul de Dezvoltare Regional Produsul Intern Brut 3

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

PNAA PND PNUD PO POR POS SAPARD SG SIIR SWOT TAIEX TIC UE USAID

Programul Na ional pentru Adoptarea Acquis-ului Planul Na ional de Dezvoltare Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Programul Opera ional Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Sectorial Programul Special de Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Scheme de Grant Sistemul Informa ional Integrat Regional Puncte tari, puncte slabe, oportunit i i amenin ri Unitatea de Asisten Tehnic pentru Schimb de Informa ii Tehnologii Informa ionale i Comunica ii Uniunea European Agen ia Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional

4Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

INTRODUCEREProgramul Opera ional Regional 2007 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltrii regionale, modificat prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unit ilor teritoriale. Cele 8 Regiuni de Dezvoltare sunt: Regiunea 1: Nord-Est include 6 jude e: Bacu, Botoani, Iai, Neam , Suceava, Vaslui Regiunea 2: Sud-Est include 6 jude e: Brila, Buzu, Constan a, Gala i, Tulcea, Vrancea Regiunea 3: Sud include 7 jude e: Arge, Clrai, Dmbovi a, Giurgiu, Ialomi a, Prahova, Teleorman Regiunea 4: Sud-Vest include 5 jude e: Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vlcea Regiunea 5: Vest include 6 jude e: Arad, Cara Severin, Hunedoara, Timi Regiunea 6: Nord-Vest include 6 jude e; Bihor, Bistri a-Nsud, Cluj, Maramure, Satu Mare, Slaj Regiunea 7: Centru include 6 jude e: Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure, Sibiu Regiunea 8: Bucureti Ilfov include capitala rii Bucureti i Jude ul IlfovGrafic 1

Regiunile de Dezvoltare ale Romniei

Regiunile de Dezvoltare sunt unit i teritorial - statistice, alctuite din 4-7 jude e (cu excep ia Regiunii Bucureti-Ilfov), prin asocierea liber a Consiliilor Jude ene. Ele corespund nivelului NUTS II potrivit clasificrii EUROSTAT, i reprezint cadrul de colectare a datelor statistice specifice la nivel teritorial NUTS II. 5Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Clasificarea NUTS a Romniei, pe cele trei niveluri teritoriale recomandate de EUROSTAT sunt:Tabel 1

Nivel corespunztor NUTS I II III

Unitate Romnia Regiuni Jude e i Municipalitatea Bucureti

Nr. de unit i (iunie 2004) 1 8 42

Regiunile de Dezvoltare reprezint cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea strategiilor de dezvoltare regional i a programelor de coeziune economic i social prin care aceastea se implementeaz. Toate regiunile NUTS II din Romnia, inclusiv Bucureti Ilfov, au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitar. De aceea, ele sunt eligibile pentru finan are din Fonduri Structurale n cadrul Obiectivului Convergen , aa cum este specificat n art. 5 al Regulamentului Consiliului Nr 1083/20061. Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor (fostul Minister al Integrrii Europene) a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Opera ional Regional 2007-2013 (AM pentru ROP), potrivit deciziei Guvernului Nr. 497/2004, avnd responsabilitatea managementului, gestionrii i implementrii asisten ei financiare alocate acestui program. Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Regional s-a constituit n cadrul MDLPL, conform H.G. 361/2007. Cele opt Agen ii de Dezvoltare Regional (ADR-uri) au fost stabilite n 1998 prin Legea nr. 151/1998, modificat prin Legea nr. 315/2004, ele fiind organisme executive ale Consiliului de Dezvoltare Regional, care grupeaz reprezenta i ai autorit ilor jude ene i locale. ADRurile au fost desemnate organisme intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate n Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale. Programul Opera ional Regional va fi finan at n perioada 2007- 2013 din bugetul de stat i bugetele locale, ct i din surse private, fiind cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribu ia financiar a UE poate ajunge pn la 85% din totalul cheltuielilor na ionale (publice i private). POR implementeaz elemente importante ale Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional a Planului Na ional de Dezvoltare (PND), contribuind, mpreun cu celelalte Programe Opera ionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Na ionale de Dezvoltare Regional a PND i al Cadrului Na ional Strategic de Referin , i anume diminuarea disparit ilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i statele membre ale UE. Disparit ile teritoriale, n ceea ce privete dezvoltarea economic i social, sunt ntr-un proces de cretere la nivelul ntregii ri, dei n cteva cazuri ritmul schimbrii a fost att de rapid nct este dificil de identificat modele structurale. Evident este ns faptul c Bucureti1

Brussels, COM(2006) 1083/2006, Regulamentul Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i care nlocuiete Regulamentul Nr. 1260/1999

6Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Ilfov este cea mai dezvoltat regiune a rii i prezint semne de congestionare. n acelai timp, se observ o uoar tendin de cretere care se concentreaz n regiunile vestice (NordVest, Centru i Vest) i mai pu in n regiunile estice (Nord-Est, Sud-Est, Sud i Sud-Vest), dei dinamica real poate fi mai bine evaluat la nivel subregional, unde sunt foarte evidente semnele de decuplare economic a arealelor marginale situate de-a lungul grani elor inclusiv de-a lungul Dunrii, ntrindu-se tendin ele istorice vechi, iar al i factori locali pot fi mai bine evalua i. De aceea, scopul POR este s sprijine, pe ct posibil, o cretere echilibrat a tuturor zonelor rii, nu att prin redistribuirea resurselor publice, ct mai ales prin asigurarea, ca toate zonele s aib un nivel minim de infrastructur de afaceri, social i capital uman, care s permit creterea economic. n acest sens, trebuie s se asigure c exist precondi ii adecvate i c nu s-au creat prin anumite mecanisme care se ntreasc unele pe altele (politica fiscal i pia a muncii) pericole de subdezvoltare. Este evident c POR nu poate singur s impulsioneze dezvoltarea regional, nici s joace rol de echilibrare dac ac ioneaz izolat de interven iile structurale n domeniul transportului, competitivit ii economice, mediului, dezvoltrii rurale i a resurselor umane, care sunt incluse n alte programe opera ionale i care constituie ntr-un fel precondi ii pentru succesul Programului Opera ional Regional. POR i propune s sprijine acest proces de cretere distribuit geografic, dndu-i o dimensiune local mai pregnant, i permi nd diferitelor zone ale rii s-i valorifice resursele specifice pe baza nevoilor locale i a poten ialului local, iar diversitatea cilor de dezvoltare a diferitelor zone ale rii poate avea loc pe baza propriei lor istorii a resurselor i a punctelor lor forte. Cu alte cuvinte, POR va sprijini dezvoltarea local pe o abordare de jos n sus complementar cu abordarea dezvoltrii structurale na ional sectoriale de sus n jos prevzut n majoritatea Programelor Opera ionale. POR va sprijini, de asemenea, interven iile locale n zonele cu un nivel ridicat de cretere, pentru a face fa problemelor generate de cretere cum ar fi congestionarea, pentru a evita anumite situa ii de decuplare de la dezvoltarea economic la scar mic i de a asigura durabilitatea creterii, prin sprijinirea interven iilor strategice pe termen lung. Modalitatea de interven ie prin POR se articuleaz pe mai multe etape pentru a lua n mod real n considerare capacitatea limitat de programare i planificarea de la nivel local i experien a dobndit n anii de construc ie institu ional n domeniu, realizat cu sprijin UE. Alocrile financiare orientative sunt realizate la nivel regional, pe baza gradului de dezvoltare local, dndu-se prioritate regiunilor subdezvoltate, printr-un mecanism de alocare financiar invers propor ional cu mrimea PIB/locuitor, ajustat cu densitatea popula iei, astfel nct Regiunile mai pu in dezvoltate primesc propor ional, alocri financiare mai mari n cadrul axelor prioritare agreate la nivel na ional i n concordan cu strategiile de dezvoltare agreate la nivel regional de ctre autorit ile locale prin Consiliile de Dezvoltare Regional. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finan area unor proiecte cu impact major asupra dezvoltrii locale, i care vor stimula creterea: reabilitarea i modernizarea infrastructurii locale de transport pentru a mbunt ii accesibilitatea, infrastructura educa ional i de sntate, pentru a asigura formarea capitalului uman i popula ie sntoas, ntrirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, logistice, de afaceri etc) pentru atragerea investitorilor, sprijinirea crerii de microntreprinderi, pentru a permite pie ei locale s ating o mas critic de auto-sus inere, valorificarea poten ialului turistic local, a patrimoniului cultural i natural, prin sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice i a ini iativelor antreprenoriale n acest domeniu, i, de asemenea, msuri specifice pentru sprijinirea centrelor urbane, pentru a ac iona ca o re ea de motoare de cretere i pentru a stimula oportunit ile de dezvoltare n arealele nvecinate, contribuind astfel la crearea de legturi economice regionale, care lipsesc n prezent n majoritatea regiunilor Romniei. 7Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Principalele caracteristici ale POR, care l individualizeaz de celelalte Programe Opera ionale, sunt: Are o dimensiune local evident, n abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local i valorificarea resurselor i oportunit ilor locale; D prioritate regiunilor relativ rmase n urm i mai pu in dezvoltate, pentru a le asigura un set minim de precondi ii de cretere, neavnd, n sine, un scop redistributiv; Domeniile de interven ie ale POR sunt complementare domeniilor de interven ie ale celorlalte Programe Opera ionale, i se ateapt s opereze n sinergie cu acestea; Promoveaz o abordare de jos n sus a dezvoltrii economice; Ia n considerare gradul sczut al capacit ii de planificare i programare din ar i prevede, n linii mari, axe prioritare tematice la nivel na ional, i anume: Axa 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poten iali poli de cretere Axa 2 - mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport Axa 3 mbunt irea infrastructurii sociale Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional i local Axa 5 - Dezvoltarea durabil i promovarea turismului Axa 6 - Asisten tehnic Aceste axe prioritare sunt n concordan cu politicile comunitare asupra coeziunii economice i sociale promovate de Uniunea European aa cum sunt eviden iate n Capitolul 3.4 al acestui document. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Na ionale de Dezvoltare Regional, dar i la realizarea obiectivului global al Planului Na ional de Dezvoltare i al Cadrului Na ional Strategic de Referin i anume, diminuarea disparit ilor de dezvoltare dintre Romnia i Statele Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigur Programelor Sectoriale: Creterea Competitivit ii Economice Infrastructur de Transport Infrastructur de Mediu Dezvoltarea Resurselor Umane Creterea Capacit ii Administrative Asisten Tehnic Axele Prioritare ale POR au fost identificate ntr-un larg cadru partenerial (grupuri de lucru tematice, forumuri, etc), sub coordonarea Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor. Partenerii regionali (n special, Agen iile de Dezvoltare Regional) au fost solicita i s se implice activ i efectiv n procesul de elaborare a Programului Opera ional 8Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Regional 2007-2013, pentru a identifica i integra mai uor nevoile existente la nivel regional i local i pentru a asigura implicarea ntr-o msur mai mare a autorit ilor locale i a organismelor regionale n procesul de definire a politicii de dezvoltare economic i social a Romniei. Acest proces s-a desfurat pe tot parcursul anului 2005 i continu i n prezent mpreun cu organiza iile parteneriale implicate la nivel na ional i regional. Principalii parteneri de discu ie n acest sens sunt urmtorii: a) Autorit ile/organismele publice regionale, locale, urbane, inclusiv Agen iile de Dezvoltare Regional b) Ministerele de linie i agen iile guvernamentale, n principal Ministerul Economiei i Finan elor (MEF), Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale (MIMMCTPL), Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului (MECT), Ministerul Snt ii Publice (MSP), Ministerul Internelor i Reformei Administrative (MIRA), Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse (MMFES), Ministerul Transporturilor (MT), Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile (MMDD), Ministerul Culturii i Cultelor (MCC);. c) Parteneri economici i sociali d) Alte organisme reprezentnd societatea civil, organiza iile de mediu, organiza iile neguvernamentale, organisme responsabile cu promovarea egalit ii ntre brba i i femei Organisme interna ionale (Reprezentan a Comisiei Europene, Banca Mondial, USAID, BERD, PNUD) au participat activ n cadrul consultrilor publice pentru stabilirea axelor prioritare i identificarea domeniilor de interven ie i ac iune ale POR. Consultrile publice organizate de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor la nivel na ional i regional au asigurat o implicare activ i eficient a tuturor organismelor relevante pentru dezvoltarea regional i diseminarea informa iilor tuturor partenerilor, respectnd astfel principiul transparen ei i accesului la informa ii a tuturor celor interesa i de domeniile de interven ie ale POR POR include comentariile i recomandrile fcute n cadrul consultrilor interministeriale i interregionale, precum i a meselor rotunde organizate de MDLPL. De asemenea, principiul parteneriatului va fi utilizat i pe parcursul implementrii, monitorizrii i evalurii POR. Prin intermediul implementrii i evalurii POR, se va asigura implicarea organiza iilor relevante de la nivel regional n procesul de selec ie a proiectelor, astfel nct s fie selectate acele proiecte cu impact pozitiv major pentru regiuni, care s solu ioneze nevoi specifice ale regiunilor, prioritizate conform Planurilor i Strategiilor de Dezvoltare ale Regiunilor de Dezvoltare, precum i a altor documente locale de programare. Programul Opera ional Regional este structurat pe 5 axe prioritare i doisprezece domenii de interven ie, precum i o ax prioritar de asisten tehnic prin intermediul creia s se asigure implementarea n bune condi ii a Programului.

9Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

AXE PRIORITARE TEMATICE Axa prioritar 1. Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poten iali poli de cretere 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urban Axa prioritar 2. mbunt irea infrastructurii regionale i locale de transport 2.1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, strzi urbane inclusiv construc ia/reabilitarea oselelor de centur Axa prioritar 3. mbunt irea infrastructurii sociale 3.1 Reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii serviciilor de sntate 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale 3.3 Imbunt irea dotrii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii n situa ii de urgen 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Axa prioritar 4. Consolidarea mediului de afaceri regional i local 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire afacerilor de importan regional i local 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i nutilizate i pregtirea pentru noi activit i 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor Axa prioritar 5. Dezvoltarea durabil i promovarea turismului 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural i crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu poten ial turistic i pentru creterea calit ii serviciilor turistice 5.3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru creterea atractivit ii Romniei ca destina ie turistic Axa prioritar 6. Asisten tehnic 6.1 Sprijinirea implementrii, managementului i evalurii Programului Opera ional Regional 6.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind POR

10Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Axele prioritare propuse i domeniile de interven ie incluse n POR sunt n concordan cu obiectivele Strategiei Lisabona (ce ia n considerare Strategia Gothenburg 2001), ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene i cu Orientrile Strategice Comunitare. Totodat, Programul este n concordan cu principiile obiectivului Convergen ei al Fondurilor Structurale.

11Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

PROCESUL DE EVALUARE EX-ANTE: ANALIZ I CONCLUZIIEvaluarea ex-ante a Programului Opera ional Regional s-a desfurat n perioada august decembrie 2006, cu asisten tehnic extern contractat n cadrul proiectului Phare 2004/016-772.04.03.01.06. Scopul evalurii ex-ante a fost de a optimiza alocarea resurselor i de a mbunt i calitatea procesului de programare. Exerci iul de evaluare ex-ante a fost un process interactiv pe parcursul cruia au avut loc ntlniri i consultri ntre evaluator i AM POR, ntlniri bilaterale ntre evaluator i actori cheie, precum i ntlniri n plen cu participarea MEF n calitate de coordonator na ional i a reprezentan ilor altor autorit i de management. De asemenea, o component esen ial a acestui proces activ de consultare a constituit-o chestionarul implementat de evaluator pentru a analiza respectarea principiului parteneriatului n faza de programare. Principalele ntrebri utilizate n procesul de evaluare au fost: Relevan a: n ce msur obiectivele programului sunt relevante vis--vis de nevoile i priorit ile la nivel na ional i UE? Eficacitatea: ct de realist este programul n atingerea obiectivului global i a celor specifice pn n 2013 sau mai devreme? Eficien a: ct de bine sunt alocate resursele (input-uri) din punct de vedere al outputurilor i rezultatelor? Consisten i coeren : sunt obiectivele i msurile propuse corelate logic cu analiza socio-economic, sunt consistente i n linie cu obiectivele politice i interven iile na ionale i comunitare (de ex. Strategia Lisabona)? Utilitatea: sunt efectele prevzute realiste i satisfctoare n contextul nevoilor sociale, economice i de mediu existente? Sustenabilitatea: rezultatele ob inute prin implementarea programului vor fi men inute dup implementarea programului, fr finan are suplimentar? Management i monitorizare: cum pot acestea determina atingerea obiectivului programului i s contribuie la ob inerea unor rezultate pozitive? Evaluatorul ex-ante a prezentat concluziile preliminare i recomandrile n dou proiecte de raport, n cadrul unor edin e de dezbatere a acestora: pe 11 octombrie (n care s-au discutat analiza POR i obiectivele, aa cum erau formulate n acel moment) i pe 7 noiembrie (n care s-au discutat strategia i axele prioritare). Toate aspectele incerte au fost clarificate n cadrul celor dou ntlniri, precum i al unor ntlniri bilaterale ntre evaluator i reprezentan ii AM POR. Majoritatea recomandrilor evaluatorului ex-ante au fost luate n considerare n versiunea actual a POR. Recomandrile din cele dou rapoarte men ionate anterior, care nu au fost luate n considerare, au fost retrase de ctre evaluator n raporul final de evaluare, pe baza clarificrilor i justificrilor furnizate de ctre Autoritatea de Management pentru POR. Proiectul raportului de evaluare final, prezentat oficial pe 15 decembrie 2006, prezint o evaluare pozitiv a logicii i coeren ei ntre diferitele capitole i elemente ale Programului Opera ional Regional. Programul concluzioneaz: Baza analitic pentru acest program opera ional este considerat suficient i robust pentru a justifica concluziile care au stat la baza fundamentrii strategiei; Programul Opera ional Regional va contribui cu siguran la sus inerea i promovarea dezvoltrii economice i sociale a regiunilor Romniei; 12Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Strategia este relevant vis a vis de problemele, nevoile i poten ialul identificat n analiz; Logica de interven ie a axelor prioritare este clar; Alocarea bugetar propus este justificat pe baza analizelor socio-economice i poate fi explicat prin logica interven iilor; Obiectivele strategiei sunt n concordan cu obiectivele UE i ale politicilor na ionale; Indicatorii propui pentru axele prioritare sunt justifica i, dei se mai poate insista pe partea de cuantificare i se mai pot aduga c iva indicatori de rezultat; n general, sistemul de implementare pentru POR respect prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006. Pe de alt parte, raportul prezint un set de recomandri, majoritatea de natur strategic pentru urmtoarea perioad de programare, relevante att pentru AM POR, ct i pentru alte institu ii i structuri cu rol cheie n procesul de dezvoltare regional n Romnia: 1) Analizele socio-economice viitoare ar trebui structurate astfel nct s fie luate n considerare toate elementele care contribuie la dezvoltarea regional. O analiz complex a acestor elemente are trebui s fie luat n considerare. Att relevan a strategiei alese ct i obiective i priorit ile sale se vor mbunt i dac aceasta va ncepe cu o imagine complet a situa iei socio-economice. AM POR consider aceast recomandare relevant i o va lua n considerare n procesul de elaborare al unor documente de programare viitoare. 2) Se recomand mbunt irea rela iei ntre obiectivele politicii de dezvoltare regional i cele ale dezvoltrii spa iale. Din acest motiv, instrumentele pentru dezvoltarea spa ial trebuiesc adaptate i armonizate astfel nct poten ialul existent s fie mai bine utilizat n folosul regiunilor. De asemenea, rela ii mai apropiate trebuiesc stabilite la nivelul autorit ilor responsabile de aceste politici. Documentele de amenajare teritorial reprezint cadrul general de desfurare a politicilor de pe teritoriul Romniei i n particular al politicii de dezvoltare regional. Astfel, nici un proiect nu este eligibil fr certificatul de urbanism. Acesta asigur c fiecare proiect de investi ie prin POR este n concordan cu amenajarea teritoriului. AM POR este de acord cu nevoia de a mbunt i sistemele de planificare pentru perioadele de programare viitoare. 3) Pentru o dezvoltare echilibrat, oraele reedin de jude din Romnia ar trebui mai bine utilizate ca motoare ale dezvoltrii socio-economice la nivelul regiunilor (poli de cretrere). n acelai timp, efectele de aglomerare ale oraelor de dimensiuni mici i mijlocii din zonele preponderant rurale pot fi utilizate dac poten ialul acestora a fost demonstrat. n acelai timp, pentru a transparentiza activit ile programului, POR ar trebui s anticipeze aceste oportunit i de dezvoltare. AM POR consider c aceast recomandare este relevant pentru perioadele de programare viitoare i c este necesar o abordare corelat privind dezvoltarea spa ial i polii de cretere. 4) Inten ia autorit ilor romne este s concentreze resursele disponibile n regiunile cele mai rmase n urm. Se presupune ns c vor exista blocaje financiare, administrative i de natur tehnic la nivel local i regional. Se recomand 13Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

monitorizarea atent a alocrii financiare pe regiuni i furnizarea de asisten tehnic suplimentar regiunilor/municipalit ilor care ar putea altfel s fie excluse de la finan are. Aceast recomandare va fi luat n considerare pentru o implementare eficient a programului. Evalurile continue vor eviden ia posibilele blocaje, iar sistemul de implementare a prevzut mecanismul de corectare. 5) Dezvoltarea turismului este considerat ca avnd un poten ial important pentru mbunt irea creterii economice i a ocuprii. Pentru utilizarea acestui poten ial ntr-o manier optim, se recomand dac nu exist deja s se elaboreze strategii regionale pentru dezvoltarea turismului la nceputul implementrii POR. Aceste strategii trebuie s includ prevedri pentru informare i promovare. AM POR consider c strategiile regionale pentru turism sunt importante. Pentru unele regiuni, acestea sunt deja elaborate, iar pentru altele sunt n curs de elaborare. 6) Se recomand ca n procesul de elaborare a documentelor de implementare s se acorde prioritate proiectelor care: Se coreleaz cu alte axe prioritare i/sau cu alte Programe Opera ionale Sunt depuse n comun de grupuri de municipalit i/comune Care se rela ioneaz clar cu punctele forte i cu cele slabe Care promoveaz dezvoltarea economico-social sustenabil Deoarece legea permite deja ca autorit ile locale s se asocieze pentru proiecte comune, posibilitatea de a men iona grupuri/asocieri de autorit i locale ca beneficiari va fi luat n considerare. Un sistem tip grila de punctaj n Programul Complement va fi de asemenea luat n considerare pentru acest tip de proiecte n contextual procesului de evaluare ex-ante a fost inclus activitatea de formulare sau reformulare a indicatorilor de monitorizare de program. O serie de ntlniri, att bilaterale (ntre expertul pe indicatori i reprezentan ii AM POR) ct n plen (reprezentan ii AM-urilor i al i actori cheie) implica i n programare, au avut loc pentru a stabili un set de indicatori i pentru a asigura coeren a i complementaritatea ntre POR i alte sisteme de indicatori ale programelor opera ionale. n concluzie, procesul de evaluare ex-ante i-a atins obiectivele primare, de a mbunt i calitatea documentului. Evaluarea Strategic de Mediu Evaluarea Strategic de Mediu (SEA), component principal a procesului de evaluare exante a POR, a urmat etapele procedurale n conformitate cu HG 1076/2004 (care transpune Directiva UE 2001/42/EC). Procedura SEA a nceput n septembrie 2006; au fost organizate 3 ntlniri ale grupului de lucru inter-institu ional, nfiin at pentru a evalua efectele implementrii POR asupra mediului. Proiectul de raport SEA a fost elaborat n noiembrie 2006, cnd a fost lansat i procesul de consultare public. Au avut loc consultri publice privind raportul SEA i POR. Documentele au fost fcute publice i au fost disponibile pe site-ul MDLPL. Publicul a fost anun at prin intermediul canalelor media despre oportunitatea 14Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

de a-i exprima opinia asupra documentelor ntr-o perioad de 45 zile. ntlnirea pentru dezbaterea public a avut loc pe 18 ianuarie 2007. Raportul SEA pentru POR identific efecte preponderant pozitive i neutre asupra mediului ca urmare a implementrii programului. n ceea ce privete efectele negative asupra mediului care pot aprea ca urmare a unor investi ii specifice prevzute n program, raportul furnizeaz o serie de msuri care s previn, reduc sau s le contracareze. Aspectele de mediu au fost luate n considerare n cadrul programului. Toate efectele implementrii POR asupra mediului vor fi monitorizate printr-un set de indicatori specifici, care vor fi introdui n sistemul general de monitorizare al programului.

15Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

1. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE I SOCIALE A REGIUNILOR1.1 ANALIZE REGIUNI COMPARATIVE I DISPARIT I NTRE

Asemeni celorlalte state est-europene, Romnia a intrat n procesul de tranzi ie avnd un nivel relativ sczut al disparit ilor regionale, comparativ cu statele cu tradi ie n economia de pia . Aceste disparit i au crescut ns rapid i n mod deosebit ntre Regiunea Bucureti Ilfov (care include capitala rii) i celelalte regiuni. Disparit ile inter-regionale n termeni absolu i sunt relativ mici comparativ cu Uniunea European. n termeni relativi ns, acestea au atins nivele comparabile cu cele din Republica Ceh, Ungaria i Germania.Tabel 2

Disparit i interregionale n termeni absolu i i relativi, comparativ cu celelalte SM ale UERegiuni cu PIB PIB pe loc. maxim PPS(EU25=100) 2 Viena 3 170,9 237,6 43,0 154,3 173,3 184,0 115,7 149,2 160,0 277,6 152,5 72,8 104,3 138,2 57,9 115,9 128,8 157,9 94,9 Regiuni cu PIB minim 4 Burgenland Hainaut Severen Tsentralen Ita-Suomi Guyane Dessau Anatoliki Makedonia Border, Midlands and Western Calabria Cornwall & Isles of Scilly Flevoland Lubelskie Norte Moravskoslezsko Nord-Est Vchodn Slovensko Extemadura Ostra Mellansverige Eszak Magyarorszag -2003Disparit i Disparit i PIB pe loc. interregionale interregionale PPS (termeni (termeni (EU25=100) absolu i) relativi) 5 84,7 77,6 24,2 84,1 57,6 70,9 62,4 92,5 68,5 75,8 89,4 33,2 57,4 53,4 21,7 38,8 63,8 98,2 38,1 3-5 86,2 160,0 18,8 70,2 115,7 113,1 53,3 56,7 91,5 201,8 63,1 39,6 46,9 84,8 36,2 77,1 65,0 59,7 56,8 3:5 2,0 3,1 1,8 1,8 3,0 2,6 1,8 1,6 2,3 3,6 1,7 2,2 1,8 2,6 2,7 2,9 2,0 1,6 2,5

Nr.

ara 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Austria

Belgia Bruxelles Cap. Bulgaria Yugozapaden Finlanda Aland Fran a Ile de-France Germania Hamburg Grecia Sterea Ellada Southern and Irlanda Eastern Provincia Italia Autonoma Bolzano/Bozen Marea Inner London Britanie Olanda Utrecht Polonia Mazowieckie Portugalia Lisabona Rep. Ceh Praha Romnia Bucureti Slovacia Bratislavsk kraj Comunidad de Spania Madrid Suedia Stockholm Kozep Ungaria Magyaroszag Sursa: EUROSTAT

16Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Performan ele economice i poten ialul de cretere ale regiunilor Dimensiunea regional, NUTS II, permite doar o n elegere limitat a tendin elor de dezvoltare de-a lungul rii, acestea fiind influen ate n principal de 1) dimensiunea urban, unde creterea se concentreaz ndeosebi n oraele mari, Bucureti reprezentnd cel mai vizibil exemplu al acestui fenomen; 2) accesul la pia (n special cea vestic) atragerea ISD i creterea economic fiind influen ate favorabil de existen a porturilor interna ionale (Constan a) sau accesul facil la pie ele vestice. Din contr, proximitatea barierelor naturale pentru comer (fluviul Dunrea) sau a pie elor subdezvoltate din est (Ucraina i Republica Moldova), de regul au mpiedicat dezvoltarea. Conform hr ii de mai jos, dac folosim Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor pentru analiz, zonele rii cu cele mai ridicate valori ale venitului pe cap de locuitor sunt jude ele care au orae mari, aeroporturi interna ionale sau sunt localizate n apropierea sau pe axele de transport ctre grani a vestic. Din contr, unele dintre jude ele care nregistreaz cele mai severe probleme de subdezvoltare, fie sunt riverane Dunrii fie sunt localizate n apropierea grani ei cu Ucraina sau Republica Moldova. De asemenea, merit men ionat c veniturile se concentreaz n jurul ctorva orae, de regul mari. In 2004, doar 12 jude e au nregistrat un PIB pe locuitor mai mare dect media na ional iar majoritatea aveau centre urbane mari. Alte 10 jude e au nregistrat valori de sub 75% din media na ional, ntre acestea aflndu-se jude e localizate n apropierea Dunrii, Ucrainei sau Republicii Moldova. n orice caz, nici un jude nu a nregistrat valori de sub 50% din media na ional a PIB pe locuitor, n timp ce Municipiul Bucureti a atins o valoare dubl fa de media na ional.Harta 2

Romania Jude ele cu cel mai ridicat i cel mai sczut PIB pe locuitor n 2004

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2006, INS

Aceast situa ie este rezultatul combinrii unor factori tradi ional istorici cu unele tendin e de dezvoltare mai recente, incluznd aici i factorii imprevizibili lega i de dimensiunea geografic a procesului de privatizare. Mai precis, jude ele au fost afectate diferit, de-a lungul 17Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

timpului, de procesul de privatizare i de restructurarea/dizolvarea sectoarelor ne-profitabile ale economiei sau ale marilor societ i aflate n proprietatea statului. Dac analizm evolu ia Valori Adugate Brute (VAB) pe locuitor, pentru perioada 19982003, se constat c doar 14 jude e au nregistrat o rat de cretere mai mare dect media na ional, ns doar jumtate dintre acestea pot fi considerate ca apar innd unor zone ale rii tradi ional dezvoltate (Bucureti, Timi, Cluj, Gorj, Sibiu, Bihor, Arge), n timp ce celelalte jude e cu centre urbane mari nu au reuit s ating rate ridicate de cretere (n special Braov, Constan a, Ilfov, Mure i Arad). Trei jude e situate sub media na ional a PIB pe locuitor, au nregistrat creteri relativ ridicate ale VAB n perioada analizat, respectiv Alba, Hunedoara i Cara Severin, n timp ce trei jude e situate n treimea inferioar a ierarhiei PIB pe locuitor Tulcea, Slaj i Bistri a-Nsud (ultimele dou nvecinndu-se cu jude ul Cluj) au nregistrat rate de cretere mai mari dect media na ional. De asemenea, jude ul Iai, cu un ora mare (Iai), a crescut rapid n termeni relativi.Harta 3

Romania VAB pe locuitor n perioada 1998-2003

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2006, INS

De cealalt parte, decuplarea de la creterea economic eviden iat de rate de cretere situate cu mult sub media na ional i reflectat ntro substan ial nrut ire a situa iei economice s-a constatat pentru toate jude ele riverane Dunrii (Teleorman, Giurgiu, Olt, Clrai), cu extindere n Ialomi a i Mehedin i i par ial pentru cele situate la grani a cu Ucraina (Maramure, dar mai pu in Suceava) i Republica Moldova (Botoani), n acelai timp afectnd sever dou mari orae: Gala i ca urmare a restructurrii combinatului siderurgic Sidex i Constan a din cauza crizei portului industrial. De asemenea, jude ele Vrancea, Bacu, Neam i Covasna au nregistrat recesiuni semnificative, n timp ce jude ul Buzu, tradi ional subdezvoltat, a reuit s se men in la nivelul mediei na ionale a ratei de cretere. 18Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Situa ia nregistrat n perioada 1998-2003 poate fi rezumat astfel: Apropierea de pie ele vestice a prut a fi un factor capabil, singur, s induc treptat dezvoltare n ariile nvecinate (Cara Severin, Slaj); Zonele miniere par a-i fi revenit din criz i, mai mult, par s fi beneficiat de procesul de restructurare (Gorj, Hunedoara i Alba), dei acest lucru nu s-a reflectat ntotdeauna n gradul de ocupare a popula iei (cu mai pu in succes n Mure); Decuplarea de la creterea economic a afectat tot mai mult zonele de grani situate n lungul Dunrii, Ucrainei i Republicii Moldova, fiind totui oarecum limitat n nord de apari ia unui pol turistic Suceava (mnstirile din nordul Moldovei) i de creterea Iaului; Apari ia unui grup de jude e localizate n partea estic a rii, toate nregistrnd o sever recesiune (Gala i, Vrancea, Bacu, Buzu, Brila), cauzat pe de-o parte de subdezvoltarea istoric avnd la baz agricultura, iar pe de alt parte de puternica criz industrial care a afectat zona, la care s-a adugat reorientarea fluxurilor comerciale pe direc ia est-vest, n perioada de tranzi ie care a urmat cderii blocului socialist; Apari ia treptat a unui important pol industrial, determinat de investi iile strine directe, n Piteti (jude ul Arge); Zonele montane carpatice (Harghita, Covasna, Neam , Vlcea) sunt afectate tot mai mult de stagnare sau recesiune; Dezvoltarea rapid a unui pol turistic n Tulcea (Delta Dunrii), n vecintatea jude ului Constan a cu un turism litoral tot mai pu in atractiv.

n acest moment, este dificil crearea unei imagini clare asupra tendin elor curente, ntruct datele statistice oficiale sunt disponibile doar pn la nivelul anului 2003, nelund astfel n considerare consecin ele fluxurilor masive de ISD de dup aceast dat i nici a privatizrilor care au fost amnate pn dup 2003. De aceea o previziune dinamic trebuie luat n calcul. Insuficien a datelor statistice disponibile la acest moment, inclusiv a celor referitoare la recentele fluxuri masive de ISD i a prezen ei n ar a tot mai multor investitori noneuropeni, fac dificil schi area unei imagini clare a tendin elor recente de dezvoltare. Un posibil indicator anticipativ poate fi ob inut pe baza datelor privind contribu ia fiscal a jude elor care dei este uor distorsionat de defini ia diferit a veniturilor folosit n scopuri fiscale fa de cea folosit pentru calcularea statistic a PIB, precum i de problemele induse de distribu ia geografic a veniturilor poate fi totui considerat un indicator rezonabil pentru anticiparea datelor statistice viitoare. Astfel, dac se folosesc datele disponibile pentru primele zece lunii ale anului 2006, pot fi sesizate cteva aspecte care schimb substan ial unele dintre constatrile anterioare sau sugereaz reducerea temporar a importan ei anumitor factori. Harta de mai jos compar ierarhia jude elor dup PIB pe locuitor n 2004 cu cea bazat pe contribu ia fiscal a jude elor n primele zece luni ale anului 2006. Analiznd harta, se pot constata urmtoarele: Creterea exploziv a Bucuretiului pare s se extind i n ariile nconjurtoare, cuprinznd aici nu numai jude ul Ilfov, ci i jude ele Prahova i Giurgiu. Se poate astfel estima formarea unei conurba ii complexe n jurul capitalei cu importante fluxuri de deplasrii zilnice i efecte de difuzie geografic; Att Constan a ct i Gala i dau semne de revenire din criza care le-a afectat anterior, profitnd n acelai timp de creterea importan ei porturilor i a antierelor navale n economia globalizat de astzi. Rmne ns de vzut msura n care aceast situa ie 19Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

se va reflecta n creterea oportunit ilor de consum ale popula iei i n atingerea unei pie e critice n sectoarele serviciilor i comer ului; Importan a relativ a apropierii de pie ele vestice pare s se reduc. Un numr de jude e vestice nu pot ine pasul cu noile rate de cretere impuse de ISD, pierznd teren comparativ cu celelalte jude e. Aceast situa ie se ntlnete nu numai n cazul jude ului Cluj (care nu va mai rspndi cretere n ariile nconjurtoare), ci i a jude ului Timi; de asemenea, a determinat apari ia crizei n Cara-Severin reducnd i efectele unor privatizri. Partea de la grani a de nord-vest pare s fie mai pu in afectat: Bihor i Arad i pstreaz pozi iile n timp ce Satu Mare se contureaz ca o zon de cretere ridicat.Harta 4

Diferen e n pozi ia ierarhic: PIB pe locuitor 2004 vs Contribu ia fiscal pe locuitor 2006

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei 2006, INS i Agen ia Na ional pentru Administrare Fiscal

Evolu ia aparent pozitiv a unor zone miniere nu pare a fi durabil, jude ele Hunedoara, Alba i Gorj pierznd pozi ii; Turismul legat de Delta Dunrii, pare a stimula n continuare creterea economic n jude ul Tulcea. Dimpotriv, turismul cultural i religios din jude ul Suceava nu pare a avea acelai efect; Cu excep ia jude ului Giurgiu, decuplarea de la creterea economic caracterizeaz n continuare jude ele situate de-a lungul Dunrii i a grani elor cu Ucraina i Republica Moldova. De asemenea, creterea relativ rapid a Iaului pare a fi de scurt durat; Stagnarea pare s fie caracteristica general n aria Carpa ilor, iar Braov continu s scad n importan ntre oraele Romniei; Exist un grup compact de vechi orae industriale situate n estul Bucuretiului pn n sudul Moldovei: Buzu, Brila, Focani, Bacu, care nu dau prea multe semne de revenire din criz, fcnd parte dintr-o veche centur industrial ce pare a fi nlocuit 20

Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

treptat de ctre o nou centur a industriei prelucrtoare avnd la baz axa BucuretiPloieti, cu extindere n jude ele Prahova i Giurgiu. Dezvoltarea la nivelul Regional NUTS II Analiza realizat mai sus, demonstreaz faptul c tendin ele de dezvoltare la nivel regional (NUTS II) sunt mai curnd rezultatul combinrii unor modele de dezvoltare local cu influen ele complexe a diferitor factori, dect adevrate tendin e regionale.Tabel 3

Indicatori cheie ai dezvoltrii regionale n Romnia (media na ional = 100)-%Regiune Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucureti-Ilfov PIB/locuitor 1998 79,8 100,1 85,8 90,0 100,9 95,5 105,9 162,2 2004 69,2 90,7 83,4 83,3 114,7 97,2 104,2 191,5 Rata omajului ISD/locuitor (ANOFM) 1998 2005 1998 2005 133,6 115,2 15,3 7,7 112,5 108,5 42,7 63,8 97,1 123,7 65,5 41,2 104,8 125,4 11,9 31,9 101,9 86,4 99,1 76,3 84,6 67,8 41,9 45,4 98,1 123,7 87,7 62,9 47,1 40,7 598,3 593,5 IMM/locuitor2 1998 71,3 101,4 77,0 85,9 91,2 106,5 101,1 194,1 2005 64,5 91,4 67,7 70,2 105,7 109,0 105,7 228,2 Popula ie rural 1998 123,9 94,7 129,0 120,8 83,8 104,9 87,1 24,8 2005 125,5 98,7 129,3 116,4 80,7 104,0 88,9 21,1

Sursa: Calcule realizate pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei 1999, 2006

Simplificnd lucrurile putem spune c Regiunea Nord-Est (cu jude ele Iai i Suceava fiind ntr-o anumit msur cazuri specifice) este puternic influen at de dependen a sa fa de agricultur i este afectat de localizarea n apropierea grani elor cu Ucraina i Republica Moldova, precum i de caracterul montan a unei pr i din teritoriului su. De asemenea, i n Regiunile Sud i Sud-Vest, agricultura este activitatea economic dominant, iar Dunrea mpiedic dezvoltarea, comportndu-se ca o barier pentru schimburile economice transfrontaliere. Profitnd de apropierea fa de pie ele vest-europene i de dependen a tradi ional sczut fa de sectorul economic primar, Regiunile Vest, Nord-Vest i Centru au reuit s atrag un numr ridicat de investitori strini, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea lor. Regiunea Sud-Est este un caz special, combinnd jude e mai pu in dezvoltate cu particularit ile jude elor Constan a, Gala i i Tulcea. Aa cum era de ateptat, disparit ile ntre regiuni au crescut, devenind o caracteristic a economiei Romniei, cu concentrarea creterii economice n jurul Bucuretiului, n timp ce unele zone ale rii nregistreaz o clar decuplare de la creterea economic. Principalele cauze ale acestei situa ii, sunt: dependen a ridicat a creterii economice fa de volumul ISD i concentrarea de pn acum a investi iilor strine n zona capitalei n afara Regiunii Bucureti-Ilfov, investi iile strine n celelalte apte regiuni de dezvoltare, n 2005, reprezentau numai 39,4 % din totalul investi iilor strine directe; lichidarea majorit ii vechilor ntreprinderilor necompetitive din sectorul industriei grele, care nu au fost ntotdeauna nlocuite (n special n anumite zone din estul rii) cu IMMuri orientate ctre cerin ele pie ei;2

Cuprinde unit ile locale active n industrie, construc ie, comer i alte servicii, cu mai pu in de 250 de angaja i la 1000 de locuitori.

21Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

migrarea masiv a for ei de munc, n special din zonele predominat agricole ale rii, dar i ca urmare a restructurrii industriale i a eecului nlocuirii locurilor de munc pierdute n industrie cu altele n celelalte sectoare economice, determinnd o important perturbare a structurii economice a oraelor i jude elor afectate.Grafic 1

Investi iile strine n Romnia s-au orientat n func ie de accesibilitatea la pie ele vestice 7.4% 1. Nord-Est (inclusiv existen a 2. Sud-Est 60.6% 5.7% aeroporturilor 3. Sud interna ionale) i de B 4. Sud-Vest 6.8% caracterul urban al 5. Vest 3.4% zonelor vizate, inclusiv 6. Nord-Vest 6.3% 7. Centru existen a unui nivel 8. Bucureti-Ilfov 8.4% 1.3% adecvat de facilit i i servicii pentru expatria i. n aceste condi ii nu este surprinztor c Regiunea Bucureti-Ilfov se situeaz pe primul loc n ceea ce privete investi iile strine directe atrase, nregistrnd 60,6 % (13,264 milioane euro dintr-un total de 15.040 Meuro) din totalul ISD realizate n Romnia pn n anul 2005. Constan a devine, de asemenea, o loca ie preferat a investi iilor strine directe din Regiunea Sud-Est.Structura ISD pe Regiuni de Dezvoltare pn n 2005 (%)

Diferitele zone ale rii au atras pn acum diferite tipuri de investitori. Regiunile Vest i Nord-Vest au atras un numr relativ ridicat de firme cu participare strin (n special european) grupate uneori n proto-clustere, ns acestea sunt n general IMM-uri, care lucreaz adesea ca subcontractori ori pe baz de lohn sau exploateaz legturi de afaceri, tradi ionale, cu Europa de Vest (vezi Anexa 1 Tabel 1). Bucureti-Ilfov, Sud i Sud-Est au atras mai multe investi ii pentru ini iative green-field, n special din partea investitorilor noneuropeni (vezi Anexa 1, Tabel 2). Prezen a ISD are un efect pozitiv pe pia a muncii n regiuni, prin creterea constant a cererii pentru calificarea for ei de munc i prin dezvoltarea serviciilor (ex. specializarea companiilor de recrutare). Disponibilitatea for ei de munc nalt calificat este un important factor al localizrii investi iilor. Pe msura ce transferul activit ilor productive i creative ctre Romnia se intensific, cererea de for de munc nalt calificat va crete. Informa iile economice de ultim or arat faptul c regiunile care au reuit s atrag un volum important de investi ii se confrunt deja cu dificult i n a gsi pe pia a muncii for de munc nalt calificat, n special n domeniile tehnic i administrativ.

Dezvoltarea antreprenorial Similar cu alte state UE, IMM-urile din economia romneasc sunt predominante, reprezentnd 99,5% din totalul ntreprinderilor i au o contribu ie substan ial la formarea PIB-ului i la gradul de ocupare a for ei de munc. Lund n considerare densitatea IMMurilor, Romnia, cu 20,38 IMM/1000 locuitori3, se situeaz mult n urma Bulgariei (27,6

3

Sursa: Calcule bazate pe datele din Anuarul statistic 2006, INS

22Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

IMM/ 1000 locuitori) sau a Cehiei, Slovaciei, Ungariei i Poloniei (cu o medie de 42,3 IMM/1000 locuitori)4.Grafic 2

Bucureti-Ilfov cu 46,51 IMM/1000 locuitori, are de peste 3 ori mai multe IMM-uri, comparativ cu Numarul de IMM/1000 locuitori Regiunea Nord-Est, cea mai slab dezvoltat regiune 50 a rii. Cele mai spectaculoase evolu ii pozitive, din 40 punct de vedere al dezvoltrii antreprenoriale, au 30 caracterizat n ultimii ani Regiunile Vest, Nord-Vest 20 i Centru, n timp ce situa ia celorlalte Regiuni 10 (Sud-Vest, Sud i Sud-Est) prezint o uoar 0 NE SE Sud SV Vest NW Centru BI Rom revenire n perioada analizat (2003-2005). Dezvoltarea antreprenorial este, n general, negativ 2003 2004 2005 corelat cu zonele rurale predominante cu un grad sczut de pregtire a popula iei ocupate, un nivel redus de urbanizare i grad masiv de migrare n strintate. Structura IMM-lor din Romnia este comparabil cu cele din Statele Membre, care au aderat la UE n 2004. Analizele relev, c n Romnia, contribu ia IMM-urilor la formarea cifrei de afaceri este peste 50%, n compara ie cu unele State Membre.Tabel 4 Indicatori Numrul de ntreprinderi - micro 91,5 82,5 95,2 - mici 7,3 14,5 3,9 - medii 1,1 2,7 0,7 - mari 0,2 0,5 0,2 Cifra de afaceri - micro 19,4 17,6 19,4 - mici 19,3 30,5 19,9 - medii 19,2 29,6 21,6 - mari 41,9 22,4 39,1 Sursa: Eurostat Statistics in focus, Nr.24/2006 Grafic 3Numarul microintreprinderlor/ 1000 locuitori50 40 30 20 10 0NE SE Sud SV Vest NV Centru BI

Numrul ntreprinderilor i a cifrei de afacere, 2003 (pondere din total) UE-25 LV CZ PL HU SK BG 96,3 2,6 0,9 0,2 25,3 14,5 22,1 38,1 94,7 4,4 0,7 0,2 21,1 19,0 18,6 41,2 73,3 20,0 5,2 1,4 12,7 15,9 19,8 51,5 90,8 7,4 1,5 0,3 25,2 21,9 19,9 32,9

RO 87,1 9,8 2,5 0,6 15,0 22,1 20,2 42,7

2003

2004

2005

Microntreprinderile sunt incluse n IMM-uri, ntreprinderi cu un numr de salaria i de pn la 9 angaja i i o cifr de afaceri anual net sau o valoare a activelor totale de pn la 2 milioane euro. n 2005, microntreprinderile din Romnia reprezint 87,9% din numrul total de ntreprinderi (n timp ce n Uniunea European, ele au depit 90%). Din punct de vedere al densit ii microntreprinderilor (microntreprinderi la 1000 locuitori) exist o mare discrepan ntre regiunile rii, n

4

Sursa: Studiu de fezabilitate privind mbunt irea accesului la finan are a IMM-urilor, start-up i microntreprinderilor din Romnia, Global Parteners 2005, date din 2003

23Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

special ntre Regiunea Bucureti-Ilfov 41,6 microntreprinderi/1000 locuitori (net superioar mediei na ionale de 18,01 microntreprinderi /1000 locuitori) i Regiunea NordEst 11,52 microntreprinderi/1000 locuitori. Numrului mediu de salaria i / microntreprinderi este n jur 2 angaja i; acest indicator crete n perioada 2003-2004 i, ulterior, descrete n perioada 2004-2005 n toate regiunile. Cel mai mic numr de salaria i, sub 2, se regsete n regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Vest i Bucureti-Ilfov. n 2004, au fost create 143.411 de IMM, ceea ce reprezint 35% din total IMM existente; dintre acestea, numai 60% rmn active dup primul an de func ionare. Atractivitatea capitalei din punct de vedere al dezvoltrii mediului de afaceri, situeaz Regiunea BucuretiIlfov pe primul loc n crearea de noi IMM ( 19,5% din total IMM nou create). La polul opus se situeaz Regiunea Sud-Vest ( 7,9% din IMM nou create). n 2004, au fost create 6,6 micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici la 1000 locuitori, reprezentnd 32,4% din numrul total de IMM/1000 locuitori.Grafic 4Structura IMM nou create in 2004 70 60 50 40 30 20 10 0

0 salariati

0100 ani % spitale >50 ani % spitale fr autoriza ie de func ionare % spitale fr evaluare n caz de cutremur % spitale revendicate Estimare necesar reabilitare (mln. Euro)

NE SE S SV V NV C

136 71 101 48 106 125 221

29% 30% 18% 25% 17% 19% 33%

29% 34% 54% 46% 43% 54% 35%

61% 55% 66% 94% 70% 86% 22%

8 4 5 2 17 17 73%

6% 6% 5% 4% 16% 14% 11%

47, 215 17, 867 25 16, 330 46, 871 100 23,5

Sursa: Ministerul Snt ii Publice, 2005

n acelai timp i infrastructura ambulatoriilor, fie de spital, fie de specialitate este deteriorat i nu permite furnizarea unor servicii eficiente i de calitate.Tabel 15 Ambulatorii de spital i de specialitate Regiune NE SE S SV V NV Ambulatorii de spital 45 41 47 36 21 34 Ambulatorii de specialitate 3 1 15 4 2 4 Sursa: Ministerul Snt ii Publice, 2005 C 39 8 BI 33 5 Total 296 42

Echipamentele medicale sunt vechi, cu un ridicat grad de uzur fizic, unele dintre acestea fiind depite tehnic. Ultimele achizi ii sunt din 2000, durata normal de func ionare a unui echipament fiind de 8 ani. Spre exemplu, peste 700 de aparate de radiologie fr intensificator de imagine (lan TV) din spitale nu ndeplineau normele de radioprotec ie a persoanelor, n cazul expunerilor medicale la radia ii ionizante, motiv pentru care au fost scoase din uz la nceputul lui 2006. De asemenea, aparatura compartimentelor de urgen , anestezie, terapie intensiv, chirurgie i din ambulatorii este deficitar, foarte veche i chiar periculoas, caz n care defec iunile sunt frecvente, iar posibilit ile de repunere n func iune sunt reduse, din cauza scoaterii din fabrica ie de ctre firmele productoare a tipurilor de aparate respective.Tabel 16

Distribuirea echipamentelor i necesarul pe regiuni de dezvoltare n 2004Regiune Locuitori (nr)11 3 734 546 2 846 379 3 329 762 2 306 450 1 930 458 2 737 400 2 530 486 2 208 368 21 623 849 Echipamente CT (2004) Existent NE SE S SV V NV C BI Total 6 6 3 4 6 5 8 17 55 Necesar 12 9 11 4 11 8 6 22 83 Echipamente RMN (2004) Existent 1 1 0 1 1 1 1 4 10 Necesar 4 3 1 1 2 1 1 7 20 Angiografe - (2004) Existent 2 1 0 1 2 4 4 11 25 Necesar 5 5 3 3 7 5 6 10 44 5 1 Echipamente radio terapie (telecobalt) Necesar 3 1 Echipamente radio terapie accelarator liniar - 2004 Existent 1 0 0 1 1 2 1 2 8 2 1 1 Necesar

Sursa: Ministerul Snt ii Publice, 2006

40Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Lipsa echipamentelor necesare ntrzie diagnosticarea rapid i la timp a bolilor i, ca urmare, cresc numrul de mbolnviri care necesit tratament spitalicesc, cheltuielile cu spitalizarea i tratarea. Indicii mortalit ii standardizate pe cauze ale bolilor n 2003/100 000 locuitori prezint o situa ie ngrijortoare: 773,4 cazuri n Nord -Vest, urmat de 771,2 n Vest i cele mai pu ine - 641 n Nord - Est n ceea ce privete bolile sistemului circulator, comparativ cu media UE de 270,3 cazuri. Mari probleme exist de asemenea n ceea ce privete inciden a bolilor sistemului respirator (n regiunea NE 82,3 fa de o medie UE de 62,9), a tumorilor, a accidentelor (72,9 n Nord Est pn la 56,1 n Bucureti - Ilfov fa de o medie UE de 10.411.6 pentru autovehicule i 22 n ceea ce privete transportul) i a mortalit ii din cauza sistemului digestiv (81,8 n Sud Est fa de media UE de 33,13). Sistemul medical de urgen Lipsa investi iilor n sistemul de sntate se reflect i n situa ia sistemului medical de urgen . Acesta opereaz prin intermediul spitalelor de urgen , al departamentelor de urgen din spitalele jude ene, i al serviciilor de ambulan i serviciilor SMURD (Serviciul Medical de Urgen , Reanimare i Descarcerare) n cadrul sistemului na ional de urgen . Sistemul medical de urgen este suprancrcat i cu cazuri care nu necesit n mod necesar tratament de urgen . Deoarece nu exist servicii de asisten primar 24 ore din 24, sistemul de ambulan i SMURD acoper urgen ele, transportul pacien ilor i solicitrile la domiciliu i se concentreaz cu precdere n zonele urbane (cu un timp mediu de rspuns de 15 minute), n zonele rurale timpul de rspuns variind n medie ntre 30 i 45 minute. Aceti timpi de rspuns se datoreaz i calit ii proaste a infrastructurii de transport. n Romnia exist 529 ambulan e de tip B i C, care includ ambulan ele din dotarea Serviciului Na ional de Ambulan i pe cele SMURD (Serviciu Medical de Urgen pentru Reanimare i Descarcerare). Regiunea Centru are cea mai bun acoperire la nivel de ar (4,3 ambulan e la 100 000 locuitori), n timp ce Regiunile Sud -Vest (1,77) i Nord -Est (1,26) au o acoperire foarte slab, indicatori care ne plaseaz mult sub standardele UE. La nceputul anului 2005, o nou lege a avut ca rezultat integrarea Brigzilor de Pompieri Romni i a Protec iei Civile Romne ntr-o singur institu ie denumit Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen . Aceast institu ie are sarcina de a rezolva situa iile de urgen ce apar n fiecare zi precum i incidentele i dezastrele ce au ca rezultat accidentri n mas. Sistemul de interven ii n situa ii de urgen opereaz prin intermediul unit ilor integrate de rspuns de la nivel na ional, jude ean i local, alctuite din echipaje SMURD, brigzi de pompieri i unit i de protec ie civil. Evaluarea TAIEX a capacit ii de rspuns a acestor servicii efectuat n 2004 eviden iaz faptul c acestea nu au capacitatea necesar pentru a face fa unor incidente majore, n special din cauza lipsei echipamentelor i materialelor necesare, dar i a sistemului organiza ional care necesit mbunt iri. Serviciile SMURD ac ioneaz n cazul opera iunilor de salvare12 i au scopul de a completa serviciile de ambulan 13 i mbunt i calitatea serviciilor n cazurile critice i n opera iunile de salvare speciale. Pe parcursul ultimilor 15 ani, n 8 jude e, respectiv 5 regiuni de(de ex. accidente rutiere, opera iuni de salvare din ap, salvare de la nl ime, salvare din spa ii nchiser, cutri, salvare n cazul prbuirii cldirilor, salvare din pu uri, etc.) 13 Evaluarea exper ilor TAIEX din Octombrie 2003 a eviden iat lipsa capacit ii de interven ie a serviciului de ambulan la nivel na ional/jude ean i faptul c zonele rurale i oraele mici nu sunt acoperite corespunztor.12

41Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

dezvoltare, aceste structuri ac ioneaz n cazul urgen elor grave ca structuri integrate ntre serviciile de pompieri jude ene, spitalele jude ene i spitalele regionale, fiind cofinan ate de autorit ile locale. Regiunea Centru este acoperit de 10 ambulan e la nivelul a dou jude e, majoritatea de prim ajutor. Regiunea Nord - Est are 2 ambulan e de resuscitare, iar Regiunea Vest - 5 unit i de rspuns la nivelul jude ului Hunedoara. n momentul de fa , unit ile de rspuns pentru situa ii de urgen sunt localizate n orae, n zonele rurale func ionnd servicii voluntare pentru situa ii de urgen . Calitatea echipamentelor de protec ie i a utilajelor de interven ie este medie, iar vehiculele pot fi utilizate numai pentru stingerea incendiilor; vehiculele de interven ie necesare pentru interven ie n caz de catastrofe naturale sunt mult sub nivelul standardelor sau chiar inexistente. Pe Regiuni, situa ia dotrii cu vehicule pentru situa ii de urgen i necesarul evaluat se prezint dup cum indic tabelul de mai jos:Tabel 17

Dotarea cu vehicule pentru situa ii de urgen , pe regiuni de dezvoltareRegiuni Tipuri de vehicule Autospeciale pentru lucrul cu ap i spum Autospecial de interven ie la accidente colective i pentru Salvri Urbane Autospeciale de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic) Autospeciale pentru descarcerri grele Autospeciale complexe de interven ie, descarcerare i acordarea asisten ei medicale de urgen FRAP Ambulan e de prim-ajutor Ambulan e de reanimare Centre de comand i control E14

NE N15

SE E 117 N 102 E 175

S N 148 E

SV N 80 E

V N 91 E

NV N 116 E 110

C N 114 E 77

BI N 135

111

94

93

102

129

0

6

0

6

0

7

0

5

0

4

0

6

0

6

0

3

0

6

0

6

0

7

0

5

0

4

0

6

0

6

0

2

0

14

0

18

0

23

0

10

0

13

0

15

0

19

0

19

0

18

0

18

1

18

0

18

0

15

0

15

0

15

0

15

0 1 0

36 8 6

2 0 0

36 8 6

2 0 0

37 8 7

1 1 0

35 8 5

5 0 0

34 8 4

3 2 0

36 8 6

7 1 0

38 8 6

0 0 0

33 8 2

Sursa: Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , 2006

Gradul de asigurare cu autospeciale pentru munca operativ este n prezent de doar 44,7%. Situa ii similare sunt identificate i n cazul altor dotri ale unit ilor de interven ie: aparatele de respirat cu aer comprimat pentru interven ii au un grad de asigurare de 51%, iar gradul de asigurare cu substan stingtoare este de sub 50% att in cazul pulberilor ct i n cazul spumogenului lichid. Regiunile Sud i Sud -Est nu au nici o autospecial pentru evacuarea14 15

Existent Necesar

42Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

fumului, gazelor i de iluminat, iar Regiunea Vest nu are n dotare nici o autospecial pentru interven ie i salvare de la nl ime. Infrastructura pentru servicii sociale Sistemul de servicii sociale este coordonat n Romnia de Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse. Potrivit legisla iei, sistemul acoper complexul de msuri i ac iuni necesare pentru a rspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, n vederea prevenirii i depirii unor situa ii de dificultate, vulnerabilitate sau dependen , pentru prezervarea autonomiei i protec iei persoanei, pentru prevenirea marginalizrii i excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale i n scopul creterii calit ii vie ii.16 Din totalul furnizorilor de servicii sociale, doar 8% sunt autorit i locale17, aceasta datorit fragmentrii responsabilit ilor n acest domeniu, lipsei resurselor financiare i umane, unei capacit i de implementare insuficiente i lipsei planificrii. n ultimii 10 ani, furnizorii de servicii sociale s-au implicat activ la nivelul comunit ilor. n prezent, 86% din totalul ONG-urilor furnizeaz servicii sociale, singure sau n parteneriat public privat cu autorit ile locale, care de in marea majoritate a cldirilor. Sistemul de servicii sociale este flexibil i interac ioneaz cu serviciile medicale, educa ionale, de locuin e i de ocupare, n func ie de situa ia beneficiarilor. Serviciile sociale pot fi furnizate n comunit i, la domiciliul beneficiarului, n centre de zi i centre reziden iale. Serviciile sociale sunt furnizate de personal calificat care utilizeaz facilit i i echipamente adecvate. n ceea ce privete repartizarea regional a serviciilor sociale, regiunile Sud i Sud Vest sunt semnificativ rmase n urm, avnd cel mai mic numr de servicii.Tabel 18

Repartizarea pe regiuni a tipurilor de servicii sociale Regiunea Numr servicii sociale NE 152 SE 126 S 56 SV 52 V 127 NV 128 C 153 BI 92

Sursa: MMFE, Direc ia Asisten Social i Politici Familiale

Sunt, de asemenea, diferen e mari ntre furnizorii de servicii sociale din mediul rural i cel urban: 482 de autorit i locale n zonele urbane, comparativ cu 167 n cele rurale i 2224 ONG -uri n mediul urban fa de 107 n mediul rural . Centrele reziden iale furnizeaz cazare pentru o perioad mai mare de 24 de ore i sunt finan ate din trei surse: bugetul de stat, bugete locale i surse private. Acestea sunt foarte eficiente n ceea ce privete grija fa de persoanele n vrst dependente, contribuind la mbunt irea calit ii vie ii i promovarea independen ei persoanelor pe pia a muncii. Centrele reziden iale furnizeaz servicii pentru copii, btrni, persoane cu dizabilit i, persoane dependente de consumul de droguri i alcool, foti de inu i, familii mono-parentale, victime ale violen ei n familie, victime ale traficului de persoane.

16 17

Ordonan a Nr. 68/2004 privind serviciile sociale Proiect Phare RO 0108.02 Construc ia institu ional a serviciilor sociale, 2004

43Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Restructurarea institu iilor de tip reziden ial a avut loc n strns legtur cu efortul de a furniza servicii alternative de tip familial la institu iile de tip reziden ial. Au fost restructurate institu iile clasice de mare capacitate (ntre 100 i 3-400 locuri), ncercndu-se reducerea capacit ii i modularea acestora, pentru a oferi mai mult spa iu pentru fiecare persoan, ntrun mediu ct mai apropiat de cel familial. ns nu toate centrele de plasament i cele reziden iale au fost transformate n acest fel; lipsa banilor i a experien ei au fcut acest proces unul lent, n cteva faze, depinznd de fondurile existente sau de priorit ile stabilite. Astfel, infrastructura serviciilor reziden iale pentru diverse grupuri sociale defavorizate are o situa ie precar, deoarece echipamentele sunt depite, iar cldirile necesit reabilitare: Centrele reziden iale pentru persoane cu dizabilit i cuprinde 147 institu ii; o analiz a necesarului de reabilitare pe regiuni indic faptul c cele mai mari investi ii sunt necesare n regiunile NE, S i Centru. Structura distribu iei persoanelor cu dizabilit i pe regiuni i grupe de vrst indic existen a unei mari grupe ntre 35 i 59 ani care necesit o aten ie special, att n cadrul institu iilor ct i la nivelul comunit ilor. Exist i unit i de asisten special pentru minori cu deficien e, numrul acestora scznd n perioada 2000 2005 de la 1204 la 362.Tabel 20

Institu ii pentru persoane cu dizabilit i pe regiuni de dezvoltareRegiunea NE SE S SW W NW C Nr. institu ii 24 14 24 18 18 18 21 Nr. persoane 3362 1837 3262 1544 1730 2175 2720 institu ionalizate Sursa: Raportul de Monitorizare 2005, Autoritatea Na ionala pentru Persoane cu Dizabilit i B 10 1240

Centre reziden iale pentru protec ia copilului La sfritul anului 2005 existau 1.382 centre de plasament (995 centre publice - 352 apartamente, 287 csu e, 126 institu ii modulate i 230 institu ii clasice i 387 centre de plasament private) precum i 589 servicii alternative la institu ii de tip reziden ial clasic, dezvoltate de serviciile publice specializate pentru protec ia copilului. Numrul copiilor proteja i n centrele publice de plasament a sczut de la 57181 n 2000 la 28786 n 2005, ca urmare a transferului copiilor n alte msuri, de tip familial (plasament la asisten i maternali, familia extins sau alte familii sau persoane), ct i reintegrrii copiilor n familie, ori prsirii sistemului de ctre tinerii care mpliniser 18 ani i nu-i continuau studiile. Institu ii reziden iale pentru persoane vrstnice 19 institu ii pentru persoane vrstnice, cu o capacitate total de 2153 de locuri i sunt finan ate din bugetele locale. n ultimii ani, sectorul ONG a nceput construc ia i dezvoltarea unor noi institu ii pentru persoane vrstnice, ntre care institu iile care ofer servicii reziden iale sunt cele mai des ntlnite.

Infrastructura social la nivelul comunit ilor locale furnizeaz servicii de asisten social primar. Totui, problemele sociale din comunit i sunt mult mai complexe. Potrivit Strategiei serviciilor sociale, a prut un nou concept, acela de centre multifunc ionale care furnizeaz servicii integrate la nivel local. Ei furnizeaz diferite categorii de servicii (medicale, de consiliere, orientare pe pia a muncii, work-shop-uri, etc.), adresndu-se grupurilor sociale defavorizate. Se estimeaz c centrele multifunc ionale vor avea la baz un nucleu reprezentat de centre de zi, cantine sociale, etc.

44Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Grafic 9

S-a prevzut c n centrele Grafic 13 Asistenti Comunitari pe regiuni de multifunc ionale va activa o echip dezvoltare pluridisciplinar care va furniza Sursa: MS-CCSS, 2006 asisten social adecvat. Din aceast NE echip vor face parte: medici, asisten i B SE sociali, mediatori sanitari, asisten i NE 2% 25% S comunitari i persoane cu alte profesii SW NW n domeniu. Asisten ii comunitari i 38% W SE desfoar activitatea n 19 jude e (375 15% C C asisten i), acoperind un total de W S 8% 0% SW 10% 382.717 utilizatori, n cadrul a 494 NW B comunit i. Se estimeaz ca n 2% urmtorii ani numrul acestora va ajunge la 4000. Infrastructura disponibil este precar i nu corespunde nevoilor. Regiunea Vest (4 jude e), precum i alte 23 jude e nu sunt acoperite de acest tip de asisten . Asisten ii comunitari sunt n momentul de fa remunera i i coordona i de Ministerul Snt ii Publice, ca alternativ administrativ pentru ini ierea procesului de dezvoltare de asisten i comunitari, acetia trebuind s devin parte integrant a echipelor de servicii sociale la nivel comunitar. Educa iaGrafic 10

n Romnia, natalitatea a sczut ncepnd cu anii Evolu ia popula iei colare n perioada 199890, fiind urmat de o uoar revigorare la 2005 nceputul anilor 2000. Acest fenomen a afectat Prescolar ntr-o oarecare msur popula ia n vrst de colarizare. . Interesului pentru coal a sczut din Primar si 200.00% gimnazial diferite motive - potrivit unor studii, rata srciei 157.98% 150.00% Liceal care limiteaz accesul i participarea la educa ie, 100.00% precum i dorin a tinerilor de a-i ajuta familiile, Profesional si 50.00% prin prestarea unor munci necalificate, apari ia de tehnic 3.77% 24.97% 6.88% numeroase posibilit i de munc n economia 0.00% Post liceal subteran, ctiguri ocazionale etc. - popula ia -50.00% -25.67% -54.63% colar s-a diminuat n perioada 1990 2005 (de la Tertiar -100.00% 5.066.031 n 1990 la 4.360.831 n 2005). Pe diferite forme de nv mnt evolu ia este oscilatorie: n perioada 1990 1998 se nregistreaz scderi masive, exceptnd nivelul superior, iar din 1999 se poate observa o tendin de cretere, cu excep ia nv mntului postliceal i de maitri. Graficul de alturi ilustreaz evolu ia popula ie colare (toate nivelurile) n perioada 1998 2005. Rata medie de participare la educa ie a popula iei cu vrsta ntre 15 24 ani (nivel ISCED 16 nv mnt primar - post universitar) este de 46,1%, cea mai sczut fa de media UE (59,0%). Numrul elevilor din nv mntul primar i gimnazial a sczut relativ constant n ultimii ani. Cu toate acestea numrul unit ilor de nv mnt primar i gimnazial a sczut ntr-un ritm mult mai accelerat: la nivel na ional aceste unit i au sczut cu 48% fa de 2002. n plan 45Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

regional, cu excep ia regiunii Bucureti Ilfov n care numrul unit ilor a sczut cu 19%, n celelalte regiuni scderea s-a situat ntre 30% (Nord Est) i 56% (Nord Vest). Prognozele prevd o cretere a numrului elevilor ceea ce va conduce la exercitarea presiunii asupra infrastructurii colare. In nv mntul liceal numrul elevilor a crescut n toate regiunile, n perioada 1998-2005, cu procente diferite (ntre 1,27% la nivelul regiunii Regiunii Bucureti Ilfov i 14,63% la nivelul Regiunii Nord Est), spre deosebire de numrul unit ilor care nu a variat semnificativ. Acelai trend poate fi remarcat i n ceea ce privete nv mntul profesional i tehnic, cele mai semnificative creteri fiind nregistrate n regiunile Sud Vest (38,5%) i Nord Est (29,27%). O explica ie a fenomenului l poate constitui faptul c la nivelul popula iei colare s-a contientizat importan a nivelului educa ional pe pia a muncii i necesitatea unei calificri pentru asigurarea unei retribu ii superioare. La aceast cretere au contribuit i msurile luate de MECT. In anul 2003 nivelul nv mntului obligatorii a fost extins de la 8 la 10 ani. Pentru a absolvi nv mntul obligatoriu elevii se pot nscrie n licee teoretice, licee tehnologice (component a rutei de profesionalizare direct) sau n colile de art i meserii (component a rutei de profesionalizare progresiv). n 2005/2006 rata brut de cuprindere n nv mntul obligatoriu era de 95,8%. Acest procent este supradimensionat ca urmare a prevederii Legii educa iei din 2003care permitea nscrierea n clasa nti la vrsta de 6 ani, fat de 7 ani, care era limita minim anterioar. Aadar rata brut de cuprindere n nv mntul obligatoriu din 2005/2006 era mai sczut dect cea nregistrat n 2002/2003, cnd era de 98%. La nivelul universitar situa ia este relativ stabilizat ca urmare a creterii simultane att a infrastructurii ct i a numrului de studen i. Din 1990 numrul de studen i a crescut cu 371% (de la 192.810 n 1990 la 716.464 n anul colar 2005/2006). n dou regiuni creterile au fost semnificative n perioada 1990 2000, respectiv n regiunea Centru (numrul de studen i a crescut de patru ori) i n regiunea Sud Muntenia (numrul de studen i a crescut de ase ori). Aceste creteri mari sunt par ial explicate de apari ia unui numr mare de universit i private precum i de contientizarea popula iei de beneficiile unei educa ii superioare. Numrul institu iilor de nv mnt superior a crescut la 107 (din care 49 sunt publice), acestea avnd n structura lor 770 facult i. Cele mai multe institu ii de nv mnt superior i facult i sunt nregistrate la nivelul regiunii Bucureti Ilfov (aproximativ o treime). La nivelul regiunilor Nord Est, Vest, Nord Vest , Centru aceste institu ii au o prezent relativ echilibrat ntre 12 i 15 % din total. ncepnd cu anii 2000, cu excep ia regiunilor Centru i Bucureti Ilfov (42 respectiv 47%) creterea numrului de studen i s-a situat ntre 2030 procente pe an. n 2004/2005, rata medie de absolvire a unei institu ii de nv mnt superior era de30,1%. n ceea ce privete absolven ii de studii superioare distribu ia pe discipline pentru anul 2005 se prezint astfel 22% absolven i de tiin e tehnice, 28% absolven i n economie, 10% absolven i n tiin e juridice i 32% n tiin e umane.

46Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

Infrastructura educa ional Infrastructura colar are o deosebit importan pentru atragerea activit ilor cu nivel nalt de cunotin e, acestea asigurnd condi iile adecvate pentru pregtirea i calificarea popula iei.Grafic 11

Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, sau controlul strict al acestora, precum i fiscalitatea ridicat, au sacrificat n mod constant stimularea programelor sociale. n mod special a fost afectat finan area nv mntului, consecin a inevitabil fiind deteriorarea capitalului uman i reducerea poten ialului de dezvoltare economic pe termen mediu i lung.

Varsta cladirilor de invatm ant

14% 4% 25% 18% 100.000 25 5 5 2 3 2 4 3 1 TOTAL 314 45 35 48 40 42 42 57 5

Distribu ia oraelor pe regiuni de dezvoltare indic o concentrare mai numeroas a acestora n regiunile Centru (57 orae), regiune care nglobeaz o mare parte a provinciei istorice Transilvania, provincie cu o re ea urban veche i bine structurat i Sud (49 orae), dar pentru c este regiunea cu cel mai mare numr de jude e (7). Exist o distribu ie teritorial relativ echilibrat a oraelor mari n cadrul rii. Cele mai importante centre urbane regionale, sub aspectul mrimii demografice, sunt: Iai 307.377 (Nord-Est), Constan a 306.332 locuitori, Gala i 298.366 locuitori, Brila 218.744 locuitori (Sud-Est), Ploieti 233.699 locuitori (Sud), Craiova 300.182 locuitori (Sud-Vest), Timioara 303.640 locuitori (Vest), Cluj-Napoca 310.194 locuitori, Oradea 206.223 locuitori (Nord-Vest), Braov 282.517 locuitori (Centru) i Bucureti 1.924.959 locuitori (Bucureti-Ilfov). Declinul economic al oraelor i deteriorarea continu a calit ii vie ii din mediul urban a generat un fenomen tot mai intens de migrare a popula iei urbane spre mediul rural. ncepnd cu anul 1997, ponderea fluxurilor urban-rural (26,8%) a depit ponderea fluxurilor ruralurban (22,6%) n totalul fluxurilor migratorii la nivel na ional. n anul 2005, fluxurile migratorii urban rural erau nc dominante de innd 29,6% din total fluxuri. Urmare a acestui fenomen, la care se adaug scderea natalit ii i migra ia n afara grani elor rii, popula ia urban la nivel na ional a sczut de la 12,4 milioane de locuitori n 1995 la 11,8 milioane locuitori n 2005. Majoritatea oraelor care ar fi trebuit s se comporte ca motoare de cretere pentru regiunile nconjurtoare, au nregistrat scderi semnificative de popula ie, diminuarea func iilor urbane i, implicit, a afectat poten ialul de cretere economic. De asemenea, sistemul de transport urban nu este totdeauna propice ntriri rela iilor i contactelor dintre jude e. Ca rezultat, nici azi nu se poate spune c exist o pia regional a for ei de munc ceea ce explic de ce un oc pe pia a muncii a condus deseori la migra ia for ei de munc spre alte centre urbane mai dezvoltate din aceeai regiune. Oraele mari, cu o structur mai diversificat a activit ilor economice, au putut amortiza mai uor ocul restructurrii industriei, utiliznd for a de munc disponibilizat din industrie n sectorul serviciilor i comer ului. Analiza regional a pie ei muncii n mediul urban pentru anul 2005 relev disparit i generate de oportunit ile diferite de dezvoltare. omajul reprezint o problem cu care se confrunt majoritatea oraelor din toate regiunile rii, trecerea la economia de pia amplificnd decalajele dintre cererea i oferta for ei de munc. Ratele mai sczute ale omajului ntlnim n oraele din partea de vest a rii, n regiunile Vest, Nord-Vest (7,0% fiecare) precum i n Regiunea Bucureti-Ilfov (6,7%), 57Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

regiuni caracterizate prin dezvoltare economic mai ridicat. n general, ratele omajului n oraele mari i prospere sunt la un nivel relativ sczut. Rata de ocupare n mediul urban al celor opt regiuni de dezvoltare indic valori superioare, n anul 2005, pentru Regiunile Bucureti-Ilfov (60,1 %) i Centru (55,8%), cea mai mic rata a ocuprii nregistrndu-se n Regiunea Sud-Vest (46,2%). Structura popula iei ocupate pe sectoare de activitate ale economiei na ionale n mediul urban eviden iaz pentru anul 2004 urmtoarea configura ie: 4,0% n agricultur, 41,7% n sectorul industriei i construc iilor, respectiv 54,3% n servicii, inclusiv comer . Procentul nc ridicat al popula iei urbane ocupate n agricultur, dei n scdere (a fost 6,9% n 1996) este legat de probleme de clasificare, innd cont c n ultimele decenii au fost declarate orae, aezri cu o pondere ridicat a for ei de munc ocupat n agricultur. Dup 1990, ca urmare a restructurrii industriei din aceste orae noi, o mare parte a popula iei disponibilizate i-a reluat ocupa iile agricole. Pentru perioada 1996-2004 ponderea popula iei ocupate n sectorul serviciilor a crescut (54,3% n 2004 fa de 46,8% n 1996), rmnnd totui la un nivelul sczut comparativ cu media UE. Sectorul secundar (industrie i construc ii), s-a men inut la un nivel ridicat ndeosebi pe baza construc iilor, aflat ntr-o dinamic exploziv. Nivelul dotrilor infrastructurale i al serviciilor urbane influen eaz calitatea vie ii n mediul urban. Din totalul celor 314 orae ct nregistra re eaua urban a Romniei n anul 2005, doar 217 localit i urbane (69%) aveau sisteme de distribu ie a gazelor naturale i numai 129 de orae (41%) beneficiau de energie termic. Aceste probleme sunt ntlnite la toate categoriile de orae devenind mai pu in prezente n cazul oraelor cu peste 100.000 de locuitori. La nivelul anului 200223, n oraele cu o popula ie mai mic de 30.000 de locuitori, 31% din totalul locuin elor nu aveau acces la ap n locuin , 33% nu erau conectate la sistemul de canalizare, 82% nu aveau termoficare, iar 44% nu erau racordate la re eaua de gaze naturale. n oraele cu popula ie ntre 30.000 i 100.000 locuitori, 22% din locuin e nu au acces la ap n locuin , 13% nu sunt conectate la sistemul de canalizare, 47% la cel de termoficare, iar 29% nu sunt racordate la re eaua de gaze naturale. Ceva mai bine stau oraele cu peste 100.000 locuitori, dar i n cazul acestora, nu toate locuin ele dispun de toate dotrile urbane de baz: circa 5% din locuin e nu au acces la ap n locuin , 8% nu sunt conectate la re eaua de canalizare, 30% la cea de termoficare i aproape 15% la cea de gaze naturale. Este de men ionat c i diferitele tipuri de dotri infrastructurale existente sunt nefunc ionale i sunt afectate de reducerea drastic a investi iilor publice realizate de ctre autorit ile locale pentru ntre inerea i modernizarea acestora. Un numr ridicat de orae mici i mijlocii din Romnia ntmpin dificult i n asigurarea serviciilor publice urbane de utilit i, lipsa acestora constituind un impediment n elaborarea unor strategii pentru atragerea investi iilor i stimularea micilor ntreprinztori. O problem ntlnit n majoritatea oraelor din Romnia o constituie prezen a blocurilor de locuin e-condominii construite n perioada comunist, caracterizate printr-o stare avansat de uzur. Pierderile energetice mari ale cldirilor, costuri mari de ntre inere, nevoia de23

Diagnoza locuirii: lipsa unei locuin e i locuirea n condi ii precare, ICCV, 2004

58Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

modernizare, calitate estetic sczut sunt caracteristici comune ale blocurilor de locuin econdominii din Romnia. Mai mult de o treime din popula ia Romniei locuiete n cele 2.984.577 de apartamente situate n aproximativ 84.000 construc ii multietajate, amplasate n cvasitotalitatea lor n zonele urbane. La momentul realizrii construc iilor, proiectele, materialele i tehnologiile utilizate nu au asigurat o performan energetic satisfctoare a cldirilor. n prezent, majoritatea cldirilor reziden iale din Romnia au consumat peste jumtate din durata de via , avnd nevoie urgent de repara ii capitale: la Recensmntul din 2002 aproape 50% din totalul cldirilor reziden iale erau mai vechi de 40 de ani, iar 34% aveau o vechime cuprins ntre 20 i 40 de ani. Transportul public urban are un rol deosebit n via a unui ora i, de asemenea, reprezint i un element de echitate social prin aceea c poate facilita accesul popula iilor din zonele dezavantajate ale oraelor la serviciile de interes general. Dup 1990 continua cretere a numrului autovehiculelor private a avut drept consecin creterea i congestionarea traficului, cu precdere n marile orae. Nivelul traficului a atins cote ridicate, situa ia fiind critic cu deosebire n Municipiul Bu