Programul Operational Regional

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Programul Operational Regional

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUIN ELOR

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2007- 2013

BUCURETI - Iunie 2007 -

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL (POR) CUPRINS LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR.................................................. 3 INTRODUCERE...................................................................................................... 5PROCESUL DE EVALUARE EX-ANTE: ANALIZ I CONCLUZII ................. 12

1. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE I SOCIALE A REGIUNILOR.... 161.1 ANALIZE COMPARATIVE I DISPARIT I NTRE REGIUNI...............16Dezvoltarea antreprenorial .............................................................................................22 Popula ia i for a de munc..............................................................................................27 omajul ............................................................................................................................33 Infrastructura de transport................................................................................................34 Infrastructura pentru servicii de sntate, sociale i pentru situa ii de urgen ...............38 Educa ia............................................................................................................................45 Turism ..............................................................................................................................52 Dezvoltare urban ............................................................................................................56 Mediu ...............................................................................................................................60

1.2. PROFILURILE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR I DISPARITATI INTRAREGIONALE ................................................................65Regiunea de Dezvoltare Nord - Est ................................................................................65 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est .....................................................................................70 Regiunea de Dezvoltare Sud............................................................................................75 Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ..................................................................................80 Regiunea de Dezvoltare Vest...........................................................................................86 Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest .................................................................................91 Regiunea de Dezvoltare Centru .......................................................................................96 Regiunea de Dezvoltare Bucureti-Ilfov........................................................................101

2. ANALIZA SWOT ............................................................................................ 115

1.3 EXPERIEN E ACUMULATE DIN EXERCI IILE DE PLANIFICARE I PROGRAMARE DIN PERIOADA DE PREADERARE I DIN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR FINAN ATE PRIN PHARE CES I FONDURI NA IONALE N PERIOADA 2000-2006 .......................107

3. STRATEGIA .................................................................................................... 1173.1 OBIECTIVE..........................................................................................................120 3.2. AXE PRIORITARE ............................................................................................1223.2.1 Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere ........................................................................................................................................122 3.2.2 Axa Prioritar 2: mbunt irea infrastructurii de transport regionale i locale ...126 3.2.3. Axa Prioritar 3: mbunt irea infrastructurii sociale ........................................129 3.2.4 Axa Prioritar 4: Consolidarea mediului de afaceri regional i local ...................137 3.2.5 Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ........................142 1Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

3.2.6 Axa Prioritar 6: Asisten tehnic .......................................................................148

4. PLANUL FINANCIAR AL POR ................................................................... 162

3.3. COEREN A CU POLITICILE NA IONALE I COMUNITARE..............151 3.4. COMPLEMENTARITATEA CU CELELALTE PROGRAME OPERA IOANLE I OPERA IUNI FINAN ATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL(FEADR) I FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP) 158

5. IMPLEMENTAREA POR.............................................................................. 1665.1. MANAGEMENTUL POR ..................................................................................166 5.2 MONITORIZAREA SI EVALUAREA..............................................................171 5.3 MANAGEMENT I CONTROL FINANCIAR ................................................177 5.4 IDENTIFICAREA I RAPORTAREA IREGULARIT ILOR ...................181 5.5. AUDITUL INTERN.............................................................................................182 5.6 INFORMARE I PUBLICITATE .....................................................................183 5.7 SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMA IEI .......................184

ANEXA 1 - TABELE INDICATORI PENTRU ANALIZE SOCIOECONOMICE ...................................................................................................... 189 ANEXA 2 PROFILURI REGIONALE .......................................................... 192 ANEXA 3 ANALIZA SWOT PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ............... 206 ANEXA 4 ANALIZA DE MEDIU PE REGIUNI DE DEZVOLTARE....... 219 ANEXA 5 DEFALCAREA INDICATIV A CONTRIBU IEI COMUNITARE PE CATEGORII N CADRUL POR.................................... 237 ANEXA 6 PROCESUL PARTENERIAL ...................................................... 238 ANEXA 7 ZONE CU POTEN IAL TURISTIC ........................................... 244 ANEXA 8 CENTRE NA IONALE DE INFORMARE I PROMOVARE TURISTIC ......................................................................................................... 245

2Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILORACIS ADR ARIS AM BERD BM BSS C&D CDI CDR CE CEE CES CNDR DGDR DRU EAC EDIS EUR FEDR FS FSE IAR IMM ISD ISPA JAP MARR MCC MCI MDLPL MEdCT MEF MIMMCTPL MMDD MMFES MIRA MSP MT NGO INCDT INS NUTS OI PDR PIBIunie 2007

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Agen ia de Dezvoltare Regional Agen ia Romn pentru Investi ii Strine Autoritatea de Management Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare Banca Mondial Structuri de sprijinire a afacerilor Cercetare & Dezvoltare Cercetare, Dezvoltare, Inovare Consiliul de Dezvoltare Regional Comisia European rile din Centrul i Estul Europei Coeziune Economic i Social Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional Direc ia General pentru Dezvoltare Regional (MDLPL) Dezvoltarea Resurselor Umane Europa i Asia Central Sistemul Extins de Descentralizare i Implementare Euro Fondul European pentru Dezvoltare Regional Fonduri Structurale Fondul European Social Indicele de atractivitate regional ntreprinderi Mici i Mijlocii Investi ii Strine Directe Instrumentul Structural de Preaderare Joint Assessment Paper Reconstruc ia Regiunilor Miniere Afectate Ministerul Culturii i Cultelor Memorandum Comun de Includere Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului Ministerul Economiei i Finan elor Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse Ministerul Internelor i Reformei Administrative Ministerul Snt ii Publice Ministerul Transportului Organiza ii Non-guvernamentale Institutul Na ional pentru Cercetare i Dezvoltare n Turism Institutul Na ional pentru Statistic Nomenclatorul Unit ilor Statistice Teritoriale Organism Intermediar Planul de Dezvoltare Regional Produsul Intern Brut 3

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

PNAA PND PNUD PO POR POS SAPARD SG SIIR SWOT TAIEX TIC UE USAID

Programul Na ional pentru Adoptarea Acquis-ului Planul Na ional de Dezvoltare Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Programul Opera ional Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Sectorial Programul Special de Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural Scheme de Grant Sistemul Informa ional Integrat Regional Puncte tari, puncte slabe, oportunit i i amenin ri Unitatea de Asisten Tehnic pentru Schimb de Informa ii Tehnologii Informa ionale i Comunica ii Uniunea European Agen ia Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional

4Iunie 2007

Romnia Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor

Programul Opera ional Regional 2007 2013

INTRODUCEREProgramul Opera ional Regional 2007 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltrii regionale, modificat prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unit ilor teritoriale. Cele 8 Regiuni de Dezvoltare sunt: Regiunea 1: Nord-Est include 6 jude e: Bacu, Botoani, Iai, Neam , Suceava, Vaslui Regiunea 2: Sud-Est include 6 jude e: Brila, Buzu, Constan a, Gala i,