Programul Operational Regional - exemplu proiect

download Programul Operational Regional - exemplu proiect

of 12

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programul Operational Regional - exemplu proiect

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  1/12

  1. Informa ii privind solicitantul ț 

  1.1 Informa ii solicitant ț 

  Denumirea solicitantului Primăria municipiului Pite tișTip PublicCodul de înregistrare fiscală 14754789654Adresa sediuliu social Str. Victoriei nr. 24, Piteşti, Judeul !r"eş, cod

  11##17,$om%nia

  Email  primaria&primariapite'ti.roTipul solicitantului (nitate admini'trati) teritorială*primar*con'iliu

  local

  1.2 Taxa pe valoare adăugată

  +r"ania ia e'te plătitoare de -V!ț /a

   0u

  1.3 Reprezentantul legal al Solicitantului 

  Numele on V. !n"elFunc iaț  primar Număr de telefon #2454745478Email ion.an"el&3aoo.com

  1.4 Persoana de contact 

  Numele on Va'iliuFunc iaț con'ultantNumăr de telefon #2454747587Email ion.)a'iliu&3aoo.com

  1. Persoana responsa!ilă de opera iuni financiareț 

  Numele !na !ndraFunc iaț economi'tNumăr de telefon #24547447895

  Email ana.andra&3aoo.com

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  2/12

  1." #anca$Trezoreria

  Denumirea Băncii - -ran'il)aniaSediul Băncii Sucur'ala P-S-, Str. .. rătianu, nr. 4852, entru de

  !aceri, -eleon 4#248 222:6#;SWIFT -$

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  3/12

  $epararea podelei ra'cetarea 'i lacuirea ace'teia, iar partile de podea deteriorate)or i inlocuite, la el 'e )a tra'a noile marcaGe pentru ba'cet, andbal 'i )olei.$epararea ecipamentului 'porti) de inut i procurarea unorț ș ecipamente 'porti)enoi i moderne.ș  $epararea acoperişului 'ălilor şi in'talarea 'i'temul de 'emnaliareantiincendiară.

  !cea't proiect 'e @ncadreaa @n !Fa prioritară 4 SpriGinirea de)oltăriiurbane durabile Aunicipii re edin ă de Gude >:9? i anumeș ț ț ș 4.4. n)e'ti iile @nțeduca ie, @n ormare, inclu'i) @n ormare proe'ională pentru dob%ndirea dețcompeten e i @n)ă are pe tot parcur'ul )ie ii prin de)oltarea inra'tructurilor deț ș ț țeduca ie i ormare.ț ș

  nra'tructura colară are o deo'ebita importan a pentru de'ă urarea unor ș ț șacti)ită i care 'ă "eneree un ni)el @nalt de calitate a @n)ă ăm%ntului, care 'ăț ța'i"ure pre"ătirea la un ni)el @nalt a cuno tin elor popula iei.ș ț ț

  2.3.3 (ontext 

   &ocument relevant )od de interac ionareț 

  Pro"ramul +pera ional $e"ionalț2#142#2#

    !Fa prioritară 4 SpriGinirea de)oltăriiurbane durabile Aunicipii re edin ă de Gudeș ț ț>:9? i anumeș 4.4. n)e'ti iile @n educa ie, @nț țormare, inclu'i) @n ormare proe'ională

   pentru dob%ndirea de competen e i @n)ă areț ș ț pe tot parcur'ul )ie ii prin de)oltareaținra'tructurilor de educa ie i ormare.ț ș

  Strate"ia ducaie şi ormare proe'ională 2#2#;Strate"ia ducaiei şi ormării

   proe'ionale din $om%nia pentru

   perioada 2#142#2#;Strate"ia 0a ională pentruțHn)ă ăm%nt -er iar pentru anii 2#15ț ț

   I 2#2#.

  /ocumentele de politici au ca 'copurmătoarele obiecti)e

  realiarea @n practică a @n)ăării pe tot parcur'ul )ieii şi a mobilităii I 'unt

  nece'are pro"re'e pri)ind punerea @naplicare a 'trate"iilor de @n)ăare pe tot

   parcur'ul )ieii, de)oltarea cadrelor naionale pentru caliicări @n le"ătură cuadrul european al caliicărilor  şi 'tabilireaunor parcur'uri educaionale mai leFibile.!r trebui 'ă ie eFtin'ă mobilitatea şi 'ă 'eaplice arta europeană a calităii pentrumobilitate;

  @mbunătăirea calităii şi a eicieneieducaiei şi ormării I toi cetăenii trebuie'ă poată dob%ndi competeneceie, iar toate

  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htmhttp://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  4/12

  ni)elurile de educaie şi ormare proe'ională trebuie 'ă de)ină mai atracti)eşi mai eiciente;

  promo)area ecităii, a coeiunii 'ociale şi acetăeniei acti)e I educaia şi ormarea ar 

  trebui 'ă permită tuturor cetăenilor 'ădob%ndea'că şi 'ă de)olte abilităi şicompetene nece'are pentru a permiteocuparea unui loc de muncă şi [email protected])ăării, cetăenia acti)ă şi dialo"ulintercultural. /ea)antaGul educaional ar trebui 'ă ie remediat prin a'i"urarea [email protected])ăăm%nt preşcolar de @naltă calitate;'timularea creati)ităii şi a ino)ării, inclu'i)

  a 'piritului @ntreprinător, la toate ni)elurilede educaie şi ormare I promo)areadob%ndirii de către toi cetăenii a unor competene tran')er'ale şi "arantarea buneiuncionări a triun"iului cunoaşterii>educaiecercetareino)are?. !r trebui

   promo)ate parteneriatele dintre @ntreprinderişi in'tituiile de @n)ăăm%nt, precum şicomunităile mai lar"i de cur'ani, care 'ă

  implice repreentani ai 'ocietăii ci)ile şialte pări intere'ate.

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  5/12

  educa ional, prin dotarea 'alilor de 'port cu ecipamente i miGloacelor 'peciiceț ș pentru a'i"urarea unui proce' educa ional modern.ț

  2.3. +rup intă$poten iali !eneficiari ț ț 

  Erupul intăț ele)ii din in'titu iile colare din ole"iul .. rătianu, Dinca Eole'cu, onț ș

  arbu, !leFandru /a)ila i ole"iul ndu'trial;ș cadrele didactice.

  2.3." +radul de pregătire a proiectului 

  Proiectul tenic a o't realiat i a)iat, de a'emenea e'te aprobat conormș pre)ederilor le"ale. 0u 'unt nece'are certiicate de (rbani'm.

  2.3., -ctivită ile proiectului ț 

  Activitate arteneriimplica iț

  Finan ărițanterioare! dacă

  este ca"ulDetaliere

  1. laborarea cererii deinan areț

  P+$*Primaria

  mun. Pite tiș 0u 'unt

  2. +b inerea a)ielorțnece'are

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  :. Hnceiereacontractului de inan areț

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  4. Hnceiereacontractului cu a"entuleconomic care )a

  eectua lucrările

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  5. $ealiarea lucrărilor planiicate

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  6. !cti)itatea demonitoriare acontractelor de acii ieț@nceiate

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  7. )aluarea proiectului P+$*Primaria

  mun. Pite tiș

   0u 'unt

  8. !cti)itatea de'olicitare cerere de plată

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  6/12

  i rambur'are așceltuielilor proiectului9. !cti)itatea deraportare @n cadrul

   proiectului

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  1#. +r"aniareaacti)ită ilor de inormareța cetă enilor cu pri)ire lațrealiarea proiectului

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  11. !cti)itatea [email protected] i depunere așcererii de rambur'areinale

  P+$*Primariamun. Pite tiș

   0u 'unt

  2.3. (alendarul de implementare

   /r.

  crt.

   -ctivitatea Responsa!il -nul 201" 

  01 02 03 04 0 0" 0, 0 0 10 11 12

  1. laborarea cereriide inan areț

   Proiect 

  2. +b inereața)ielor nece'are

   Proiect/ Primaria

  mun. Pite tiș

  3. Hnceiereacontractului deinan areț

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  4. Hnceiereacontractului cua"entul economiccare )a eectualucrările

   Proiect/

   Primariamun. Pite tiș

  5. $ealiarealucrărilor

   planiicate

  Compania

   selectată în

  urmatenderului

  6. !cti)itatea demonitoriare acontractelor deacii ie @nceiateț

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  7. )aluarea proiectului

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  8. !cti)itatea de'olicitare cererede plată ișrambur'are a

  celtuielilor proiectului

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  9. !cti)itatea deraportare @n

   Proiect/ Primaria

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  7/12

  cadrul proiectului mun. Pite tiș

  10. +r"aniareaacti)ită ilor deținormare acetă enilor cuț pri)ire larealiarea

   proiectului

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  11. !cti)itatea [email protected] ișdepunere a cereriide rambur'areinale

   Proiect/

   Primaria

  mun. Pite tiș

  2.4 &urata de implementare a proiectului 

  /urata de implementare a proiectului e'te de 12 luni.

  2. -utor de stat 

  /a

   0u

  2." Impactul asisten ei financiare neram!ursa!ile asupra implementării ț 

   proiectului 

  !'i'tena inanciară nerambur'abilă pe care o 'olicitai e'te e'enială pentruimplementarea proiectului

  /a 0u

    !ce't proiect )ine 'a @mbunătă ea'ca 'i'temul de @n)ă ăm%nt din mun.ț țPite ti i a'i'ten a inanciară nerambur'abilă ar acilita realiarea proiectuluiș ș ț .

  2., Riscuri 

  (n ri'c maGor @n cadrul proiectului e'te ter"i)er'area eFecutării lucrărilor decătre compania care )a c% ti"a licita ia, @n ace't 'en', Primăria mun. Pite ti )aș ț șor"ania licita ia conorm pre)ederilor le"ale, pentru a eFclude ulterioareleț@nt%rieri.

  2. Sustena!ilitatea proiectului 

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  8/12

  /upă inaliarea proiectului de reabilitare i dotare a 'ăilor de 'port dinșin'titu iile colare men ionate, primaria mun. Pite ti are capacitatea de a a'i"uraț ș ț șoperarea şi @ntreinerea in)e'tiiei după inaliare, precum şi de meninere "raduluide ocupare a 'tructurii.

  3. )anagementul i resursele proiectului  ș

  3.1 Resursele materiale

  -oate dotările din cadrul in'titu iile men ionate )or i utiliate @n )edereaț țimplementării calitati)e a proiectului.

  3.2 Resursele umane

  cipa de implementare a proiectului )a i compu'ă din per'onalul dincadrul Primariei Pite ti i eFper i pe domeniile 'peciiceș ș ț .

  4. -cizi iile derulate n cadrul proiectului ț 

  !ciiii preconiate după depunerea cererii de inanare

  Nr#crt#

  $%iectulcontractului

  &aloareaestimată a

  contractului fără T&A

  'lei(

  Dataestimativăa începeriiprocedurii

  Dataestimativă afinali"ăriiprocedurii

  roceduraurmată în

  conformitatecu prevederile

  legale învigoare

  Durataestimată a

  contractului

  )inia*liniile

  %ugetară*%ugetare unde a fost încadrată

  valoarea estimatăa ac+i"i iei!ț

  inclusivdetaliereasumelor

  incadrate pefiecare linie

  %ugetara1. ectuarea

  lucrărilor decon'olidare aclădirilor 

  45#.###lei #2.#5.2#16

  21.#6.2#16

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  9/12

  ndicatori P+$

  Indicator prioritate de investi ii de re"ultatț&aloarea indicatorului la,nceputul implementării

  proiectului

  &aloarea indicatorului lafinalul implementării

  proiectului'de re"ultat(apacitatea inra'tructurii de educa ie care beneiciaățde 'priGin*nr. per'oane;

  apacitatea inra'tructurii de educa ie careț beneiciaă de 'priGin >educa ie antepreşcolara?ț  nr. per'oane;

  1## 25#

  apacitatea inra'tructurii de educa ie careț beneiciaă de 'priGin >educa ie preşcolara?nr. per'oane;ț

  1## 25#

  apacitatea inra'tructurii care beneiciaă de 'priGin>educaie pentru @n)ăăm%nt proe'ional şi tenic?*nr.Per'oane;

  45 95

  Indicator prioritate de investi ii de outputț )a finalul implementăriiproiectului 'de output(

  apacitatea in'titu iei de a a'i"ura @n)ă ăm%nt deț țcalitate

  - ./0

  apacitatea in'titu iei de a a'i"ura 'til de )ia ă 'ănăto'ț ț - ./0

  ". #ugetul Proiectului 

  !Gutor de 'tat

  o't

  -otal ără-V! -V! o't total

  Valoare

  eli"ibilăără -V!

  -V!

  eli"ibilă

  -otal

  eli"ibil

  Valoareneeli"ib

  ilă ără-V!

  Valoare-V!

  neeli"ibilă

  -otal

  neeli"ibil

  /a*0u   12.34 52/36 702839

  1 2 : 4 5 6 7 8 9 1#Capitolul 7 - C+eltuieli pentru o% inerea i amena:area clădirilorț ș

  1.1 celtuieli pentruamenaGarea clădirilor 

   /a 45#.### 1#8.### 558.### :15.### 75.6## :9#.6## 1:5.### :2.4## 167.4##

  Total Capitol 7  45#.### 1#8.### 558.### :15.### 75.6## :9#.6## 1:5.### :2.4## 167.4##Capitolul . - C+eltuieli pentru asigurarea utilită ilor necesare o%iectivuluiț

  2.1 eltuieli pentrua'i"urarea utilită ilor țnece'are obiecti)ului

   /a 145.### :4.8## 179.8## 1#1.5## 24.:6# 125.86# 4:.5## 1#.44# 5:.94#

  Total Capitol . 145.### :4.8## 179.8## 1#1.5## 24.:6# 125.86# 4:.5## 1#.44# 5:.94#Capitolul 4 - C+eltuieli pentru proiectare i asisten ă te+nicăș ț

  :.1 Studii de teren>"eotenice, topo"raice,idrolo"ice,idro"eotenice,oto"rammetrice, topo"raice 'i de'tabilire a terenului?

  5### 1.2## 6.2## :.5## 84# 4.:4# 1.5## :6# 1.86#

  :.2 -aFe pentru ob inereațde a)ie, acorduri ișautoria iiț

  # # # # # # # # #

  :.: Proiectare i in"inerieș 1#.### 2.4## 12.4## 7.### 1.68# 8.68# :.### 72# :.72#

  :.4 +r"aniarea procedurilor de acii ieț

  # # # # # # # # #

  :.5 celtuieli pentrucon'ultan ă @n elaborareț

  5### 1.2## 6.2## :.5## 84# 4.:4# 1.5## :6# 1.86#

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  10/12

  'tudii de pia ă*e)aluareț:.6 celtuieli pentrucon'ultan ă @n domeniulțmana"ementului proiectului

  2.### 48# 2.48# 1.4## ::6 1.7:6 6## 144 744

  :.7 celtuieli cu a'i'ten ățtenică din partea proiectantului pe perioada

  de eFecu ieț

  7.### 1.68# 8.68# 4.9## 1,176 6.#76 2.1## 5#4 2.6#4

  :.8 celtuieli cu diri"in iațde antier ș

  5### 1.2## 6.2## :.5## 84# 4.:4# 1.5## :6# 1.86#

  Total Capitol 4 :4.### 8.16# 42.16# 2:.8## 5.712 29.512 1#.2## 2.248 12.648Capitolul 1 - C+eltuieli pentru investi ia de %a"ăț

  4.1 celtuieli pentrucon'truc ii i in'tala iiț ș ț

  45.### 1#.8## 55.8## :1.5## 7.56# :9.#6# 1:.5## :.24# 16.:##

  4.2 AontaG utilaGetenolo"ice

  4.### 96# 496# 2.8## 672 :.472 1.2## 288 1.488

  4.: (tilaGe, ecipamentetenolo"ice i unc ionaleș țcu montaG

  1#.### 2.4## 12.4## 7.### 1.68# 8.68# :.### 72# :.72#

  4.4 (tilaGe ără montaG ișecipamente de tran'port

  # # # # # # # # #

  4.5 /otări 1#.### 2.4## 12.4## 7.### 1.68# 8.68# :.### 72# :.72#4.6 Aobilier 15.### :.6## 18.6## 1#.5## 2.52# 1:.#2# 4.5## 1.#8# 5.58#4.7 cipamente - 1#.### 2.4## 12.4## 7.### 1.68# 8.68# :.### 72# :.72#4.8 !cti)e necorporale # # # # # # # # #Total Capitol 1 94.### 22.56# 116.56# 65.8## 15.792 81.592 28.2## 6.768 :4.528

  Capitol / - C+eltuieli cu organi"area de antierș

  5.1 celtuieli pentru lucrăride con'truc ii i in'tala iiț ș țaerente or"aniării deantier ș

  1#.### 2.4## 12.4## 7.### 1.68# 8.68# :.### 72# :.72#

  5.2 celtuieli coneFeor"aniării de antier ș

  2.### 48# 2.48# 1.4## ::6 1.7:6 6## 144 744

  Total Capitol / 12.### 2.88# 14.88# 8.4## 2.#16 1#.416 :.6## 864 4.464Capitol 6 - C+eltuieli pentru comisioane! cote! ta;e! costul creditului

  6.1 eltuieli pentrucomi'ioane, cote, taFe,co'tul creditului

  # # # # # # # # #

  Total Capitol 6 # # # # # # # # #Capitol 5 - C+eltuieli diverse i neprevă"uteș

  7.1 eltuieli di)er'e 'inepre)aute

  15.### :.6## 18.6## 1#.5## 2.52# 1:.#2# 4.5## 1.#8# 5.58#

  Total Capitol 5 15.### :.6## 18.6## 1#.5## 2.52# 1:.#2# 4.5## 1.#8# 5.58#Capitolul 8 C+eltuieli de informare i pu%licitateaș

  8.1 eltuieli de inormarei publicitatea pentruș

   proiect, care reultă dinobli"a iile beneiciaruluiț

  1.### 24# 124# 7## 168 868 :## 72 :72

  8.2 celtuieli cu acti)itatilede marKetin" 'i promo)area obiecti)ului inantat

  1.### 24# 124# 7## 168 868 :## 72 :72

  Total Capitol 8 2.### 48# 2.48# 1.4## ::6 1.7:6 6## 144 744Capitolul 9 C+eltuieli cu auditul pentru proiect

  9.1 eltuieli cu auditul pentru proiect

  5### 1.2## 6.2## :.5## 84# 4.:4# 1.5## :6# 1.86#

  Total Capitol 9 5### 1.2## 6.2## :.5## 84# 4.:4# 1.5## :6# 1.86#Capitolul 70 C+eltuieli cu ac+i"itia de mi:loace de transport 'daca este ca"ul(

  1#.1 celtuieli cu acii iațde miGloace de tran'port

  15.### :.6## 18.6## 1#.5## 2.52# 1:.#2# 4.5## 1.#8# 5.58#

  Total Capitol 70 15.### :.6## 18.6## 1#.5## 2.52# 1:.#2# 4.5## 1.#8# 5.58#Capitolul 77 - C+eltuieli de personal 'daca este ca"ul(

  11.1 celtuielile eectuate 6#.### 14.4## 74.4## 42.### 1#.#8# 52.#8# 18.### 4.:2# 22.:2#

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  11/12

   pentru remunerarea per'onaluluiTotal Capitol 77 6#.### 14.4## 74.4## 42.### 1#.#8# 52.#8# 18.### 4.:2# 22.:2#

  Capitolul 7.- C+eltuieli generale de administratie 'daca este ca"ul(

  eltuieli 'alarialedepartamente 'uportL

  :5.### 8.4## 4:.4## :#.:8# 7.291,2 :7.671,2 1#.5## 2.52# 1:.#2#

  eltuieli de unc ionare iț șadmini'trati)eL

  8.### 1.92# 9.92# 5.6## 1.:44 6.944 2.4## 576 2.976

  Total Capitol 7. 4:.### 1#.:2# 5:.:2# :5.98# 8.6:5,2 44.615,2 12.9## :.#96 15.996

  Total =SE DE FINAN?A=E &A)$A=E

  I &aloarea totală a cererii de [email protected]! din care

  1.#85.###

  a. Valoarea totală neeli"ibilă, inclu'i) -V! aerent :25.#6#

   b. Valoarea totală eli"ibilă 766.791,2

  II Contri%[email protected] proprie! din care

  a. ontribuia 'olicitantului la celtuieli eli"ibile,inclu'i) -V! aerent

  .40#045#46

   b. ontribuia 'olicitantului la celtuielineeli"ibile, inclu'i) -V! aerent

  :25.#6#

  III ASISTEN? FINANCIA=

  NE=AB>=SABI) S$)ICITAT

  /46#5/4#81

  . (ertificarea cererii de finan areț 

  Sub'emnatul .................., po'e'or al 'eria.........., nr................0P [email protected] calitate de repreentant le"al al ....................* >@n caul parteneriatelor 'e )or men iona to i repreentan ii le"ali ai membrilor partneriatului?ț ț țconirm*conirmăm că inormaiile inclu'e @n acea'tă cerere şi detaliile preentate @n

  documentele aneFate 'unt corecte şi a'i'tena inanciară pentru care am aplicat e'tenece'ară proiectului pentru a 'e derula conorm de'crierii.

  onirm*onirmăm că preenta cerere de inan are e'te elaborată @nțconormitate cu le"i'laia naională şi comunitară aplicabilă >inclu'i) in materiaacii iilor i a conlictului de intere'e?.ț ș

  onirm*onirmam că am luat la cuno tintă toate pre)ederile "idurilor șaplicabile apelului de proiecte cu nr ..........

  onirm*onirmăm că nu am*a)em la cunoştină nici un moti) pentru care

   proiectul ar putea 'ă nu 'e derulee 'au ar putea i @nt%riat i mă an"aGe*ne an"aGăm, @nșcalitate de repreentant le"al al Mdenumire 'olicitantN*membrii ai parteneriatului, 'ă

 • 8/17/2019 Programul Operational Regional - exemplu proiect

  12/12

  a'i"ur*a'i"uram re'ur'ele inanciare nece'are implementării proiectului, @n conormitatecu cele men ionate @n bu"etul proiectului.ț

  onirm*onirmăm că ormatul 'canat al cererii de inan are, inclu'i)țaneFele ace'teia, 'unt conorme*identice cu preentul document.

  Sunt conştient că*Suntem con'tien i că, din punct de )edere le"al şiținanciar, Mdenumire 'olicitantN i Mdenumire parteneriN e'te 'in"urulșre'pon'abil*'untem 'in"urii re'pon'abili de implementarea proiectului.

  Hnele"*@ntele"em că, dacă cererea de inanare nu e'te completă cu pri)ire latoate detaliile şi a'pectele 'olicitate, inclu'i) cu pri)ire la acea'tă 'eciune, ar putea ire'pin'ă.

  Preenta cerere a o't completată a)%nd cunoştină de pre)ederile oduluiPenal

  Data

   /ll/aaaa

  renumele i numele  solicitantului/ liderului de parteneriat 

  Completa!i cu prenumele" numele complete #i $unc!ia

  repreentantului le%al" cu litere mari de tipar 

   Poi ia în cadrul or%ania ieiț ț Semnătura

  &emnătura repreentantului le%al 

  /ata*ll*aaaa

  renumele i numele repre"entantilor me%[email protected] cu prenumele! numele complete i [email protected]"entantului legal! cu litere mari de tiparo"i ia în cadrul organi"a ieiț țSemnăturaSemnătura repre"entantului legal