Programul Operational Regional 2007-2013 CADRUL ... cadrul legislativ...REGIO PROGRAMUL OPERATIONAL...

of 25/25
Programul Operational Regional 2007-2013 CADRUL LEGISLATIV CERINTE COMUNITARE / CERINTE NATIONALE
 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Programul Operational Regional 2007-2013 CADRUL ... cadrul legislativ...REGIO PROGRAMUL OPERATIONAL...

 • Programul Operational Regional 2007-2013

  CADRUL LEGISLATIV

  CERINTE COMUNITARE / CERINTE NATIONALE

 • REGIO

  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

  2007-2013

  Regio reprezinta instrumentul prin care Uniunea Europeana finanteaza

  proiecte locale si regionale in Romania in perioada 2007-2013

  Suma disponibila pentru finantare in regiunea Bucuresti-Ilfov este de

  393,1 milioane de Euro pentru perioada 2007 –2013

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI)

  implementeaza acest program în Regiunea Bucuresti-Ilfov in calitate de

  Organism Intermediar

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte comunitare

  Regulamentul CE nr. 1080/2006 – cu privire la Fondul European de Dezvoltare

  Regionala; modificat de Regulamentul 397/2009;

  Regulamentul CE nr. 1083/2006 - dispoziţii generale privind Fondul European

  de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune;

  modificat de regulamentele 1989/2006,1341/2008, 284/2009;

  Regulamentul CE 1828/2006 de stabilire a regulilor de implementare a

  Regulament1083/2006; modificat cu Regulamentul 846/2009;

  Regulamentul CE 1605/2002 cu privire la regulile financiare aplicabile

  bugetului CE; modificat cu regulametele 1995/2006 si 1525/2007;

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile

  H.G. nr 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;

  Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania;

  H.G. Nr, 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare;

  H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor din programele operationale ; modificata si completatacu H.G. 491/2008;

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile - H.G. nr.759/2007 - extras art.2

  Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ

  următoarele condiţii cu caracter general:

  - să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31

  decembrie 2015, dacă AM nu decide altfel prin contractul de finanţare;

  - să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei

  naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie,

  echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi

  identificate;

  - să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat;

  - să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile - H.G. nr.759/2007 - extras art.12

  Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

  a) taxa pe valoarea adăugată;

  b) dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

  c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

  d) achiziţia de echipamente second-hand;

  e) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

  f) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile

  OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structuralesi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; Legea nr. 362/2009pentru aprobarea OUG nr.64/2009 ;

  Ordin nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

  prevederilor OG 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor

  Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă; modificat cu

  Ord.1080/2010

  *

  Ghidul de analiza cost beneficiu pentru proiecte de investitie din fonduri

  structurale – elaborat de CE, editia iunie 2008.

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile - OUG nr.64/2009 extras art 2 (3):

  Termeni si expresii:

  Prefinantare - sumele transferate din instrumente structurale catrebeneficiari prin plata directa/indirecta, in stadiul initial pentrusustinerea inceperii derularii proiectelor si/sau pe parcursulimplementarii acestora, in conditiile prevazute in contractul definantare incheiat intre un beneficiar si Autoritatea demanagement/organismul intermediar responsabila/responsabil, invederea asigurarii derularii corspunzatoare a proiectelor finantate incadrul programelor operationale

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie privind gestionarea asistentei comunitarenerambursabile - OUG nr.64/2009 extras art 2 (3):

  Termeni si expresii:

  Cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de beneficiar, aferenteproiectelor finantate in cadrul programelor operationale, care pot fifinantate atat din instrumente structurale, cat si din cofinantarepublica si/sau cofinantare privata, conform reglementarilor legalecomunitare si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor;

  Valoarea totala a proiectului – totalul fondurilor aferentecheltuielilor necesare implementarii proiectului, la nivelulbeneficiarului, format din contravaloarea contributiei din instrumentestructurale, valoarea cofinantarii publice si/sau private, precum si dinvaloarea cheltuielilor publice si/sau private altele decat celeeligibile.

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiunede servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

  OUG 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice

  H.G. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (H.1056/2006, H.834/2009)

  H.G. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloaceelectronice din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  H.G. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucraripublice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in OUG 34/2006;

  Ordin 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransasi negociere prealabila a unui anunt de participare;

  Ordin 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementareaproiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  Ordin nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supraveghereamodului de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

  Ordin ANRMAP 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privindsupravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiunede servicii

  OG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferenteprocesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

  H.G. 924 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OG 30/2006

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice - Reglementeazăprocedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, acontractului de concesiune de lucrări publice si a contractului deconcesiune de servicii, precum si modalităţile de soluţionare acontestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu acesteproceduri.

  Scopul îl constituie:

  a) promovarea concurenţei între operatorii economici;

  b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor

  economici;

  c) asigurarea transparenţei si integrităţii procesului de achiziţie

  publică;

  d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea

  procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:

  a) licitaţia deschisă - orice operator economic interesat are dreptul

  de a depune oferta;

  b) licitaţia restrânsă - orice operator economic are dreptul de a-şi

  depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă

  dreptul de a depune oferta;

  c) dialogul competitiv - orice operator economic are dreptul de a-şi

  depune candidatura şi autoritatea contractantă conduce un dialog cu

  candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii

  apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza

  soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:

  d) negocierea - autoritatea contractantă derulează consultări cu

  candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv

  preţul, cu unul sau mai mulţi dintre acestia.

  Negocierea poate fi:

  - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

  - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

  e) cererea de oferte - procedura simplificată prin care autoritatea

  contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul achizitiilor publice

  Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:

  f) concurs de soluţii, respectiv o procedură specială prin care se

  achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al

  proiectării urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau în cel al

  prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe

  baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de

  premii.

  g) cumpărarea directă în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată

  nu depăseste echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare

  achiziţie de produse, servicii sau lucrări.

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul finantelor publice

  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificarile si completarile

  ulterioare;

  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si

  completarile ulterioare;

  OUG 9/2010 privind Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor indomenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentestructurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul constructiilor

  Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile

  si completarile ulterioare;

  Ordin 839/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

  nr. 50/1991;

  HG 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a

  documentatiilor tehnico-economice pentru investitii finantate din fonduri

  publice modificata cu HG 723/2007 ;

  Ordin nr. 726/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului

  tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru documentatiile

  tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri

  publice modificat prin O. nr 1619/2008;

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul constructiilor

  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei

  tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi

  metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi

  lucrări de intervenţii;

  H.G. nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind

  competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale

  obiectivelor de investiţii noi;

  Ordin nr. 276/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor de

  aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul constructiilor - H.G. nr. 28/2008

  Termeni de referinta:

  Analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor

  investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori

  interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor

  pozitive şi negative ale investiţiei;

  Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii:

  documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate,

  elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi,

  după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea

  indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi lucrărilor de intervenţii la

  construcţii existente;

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul constructiilor - H.G. nr. 28/2008

  Termeni de referinta:

  Lucrări de intervenţii: lucrările la construcţii existente, inclusivinstalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constauîn: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări,consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţiipentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuniaccidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurăriicerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor,potrivit destinaţiei lor;

 • CADRUL LEGISLATIV - Cerinte nationale

  Legislatie in domeniul constructiilor- H.G. nr. 28/2008

  Termeni de referinta:

  Studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se

  stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului

  de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi

  care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi

  economice ce urmează a fi supuse aprobării;

  Studiu de prefezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care

  se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de

  date tehnice şi economice.

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie privind protectia mediului

  Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile

  privind procedura de emitere a avizului Natura 2000;

  H.G. nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a

  impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi

  private.

  OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările ulterioare

 • CADRUL LEGISLATIV

  Cerinte nationale

  Legislatie privind egalitatea de sanse

  Ordonanţa nr. 137 din 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea

  tuturor formelor de discriminare;

  Legea nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de şanse între

  bărbaţi şi femei, cu modificările şi completările ulterioare.

 • VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

  Silvia Ghica, expert promovare

  Biroul de informare Regio

  Tel: +04021.313.80.99

  E-mail: [email protected]