Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

19
Metode de prelevare a probelor pentru co nt rolul con inut ul ui de ni tr a i i al ț ț ș reziduurilor de pesticide de pe/ din  plante i produse alimentare de origine ș vegtală

Transcript of Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 1/19

Metode de prelevare a probelor pentru

controlul con inutului de nitra i i alț ț ș

reziduurilor de pesticide de pe/ din plante i produse alimentare de origineș

vegtală

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 2/19

Hotărîrea Guvernului nr.115 din 8

februarie 2013cu privire la controlul nitra ilorț în produsele alimentare deorigine vegetală.

Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 25octombrie 2010privind aprobarea metodelor deprelevare a probelor pentrucontrolul oficial al reiduurilor depesticide de pe i din plante iș ș

produse de origine vegetală.

!"rdinul #$%# nr.4& din 5.0&.2013 cu privire la aporobareainstruc iunilor de prelevare aț

probelor.

Hotărîrea Guvernului $r.5&'din1&.0'.2014cu privire la aprobarea Programuluinaţional de monitorizare a reziduurilorde pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de originevegetală pentru anii 2015-2020. 

Legislație

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 3/19

Dispoziţii generale

  1  • .   O  b  i  e  c  t  i  v  u  l  p  r  o  c  e   d  u  r  i  l  o  r   d  e  p  r  e  l  e  v  a  r  e  r  e  z  i   d  ă  î  n  o  b  ţ  i  n  e  r  e  a  u  n  e  i  p  r  o  b  e

  r  e  p  r  e  z  e  n  t  a  t  i  v  e   d  i  n  t  r  -  u  n  l  o  t   d  e  s  t  i  n  a  t  a  n  a  l  i  z  e  i ,  p  e  n  t  r  u  a  v  e  r  i  f  i  c  a   d  a  c  a  s  î  n  t  r  e  s  p  e  c  t  a  t  e   l  i    m  i  t  e  l  e    m  a  x  i    m  e   d  e  n  i  t  r  a  i  i   d  e  r  e  z  i   d  u  u  r  i   d  e  p  e  s  t  i  c  i   d  e .  Î  n  c  a  z  u  l  î  n  c  a  r  e  l  i    m  i  t  a  ț   ș

    m  a  x  i    m  ă   d  e  r  e  z  i   d  u  u  r  i    î  n  c  o  n  t  i  n  u  a  r  e   !   "    M   #  $  p  e  n  t  r  u  u  n  a  n  u    m  i  t  p  r  o   d  u  s  l  i  p  s  e  %  t  e .

  2  •     M  e  t  o   d  e  l  e  %  i  p  r  o  c  e   d  u  r  i  l  e   d  e  f  i  n  i  t  e  i  n  c  l  u   d    m  e  t  o   d  e  %  i  p  r  o  c  e   d  u  r  i  r  e  c  o    m  a  n   d  a  t  e   d  e

   &  o    m  i  s  i  a   &  o   d  e  x   '  l  i    m  e  n  t  a  r  i  u  s .    •    (  r  o  b  e  l  e  s  e  p  r  e  l  e  v  ă   d  e  c  ă  t  r  e  u  n  a  g  e  n  t   d  e  s  e    m  n  a  t ,   d  u  p  ă  c  a  z   d  i  n  s  u  b   d  i  v  i  z  i  u  n  e  a

  t  e  r  i  t  o  r  i  a  l  ă  p  e  n  t  r  u  s  i  g  u  r  a  n  a  a  l  i    m  e  n  t  e  l  o  r    s  e  c  i  a  s  i  g  u  r  a  n  a  a  l  i    m  e  n  t  e  l  o  r  $ .   ț  ț  ț

  3

    •

   (  r  o   d  u  c  ă  t  o  r  i  i  %  i  c  o    m  e  r  c  i  a  n  ţ  i  i   d  e  p  r  o   d  u  s  e  a  g  r  i  c  o  l  e ,  p  e  r  s  o  a  n  e  f  i  z  i  c  e  s  a  u )  u  r  i   d  i  c  e ,  v  o  r

  p  e  r    m  i  t  e  a  g  e  n  t  u  l  u  i   d  e  s  e    m  n  a  t  p  r  e  l  e  v  a  r  e  a  p  r  o  b  e  l  o  r   d  e  p  l  a  n  t  e  %  i   d  e  p  r  o   d  u  s  e  v  e  g  e  t  a  l  e  p  r  o  a  s  p  e  t  e ,  u  s  c  a  t  e ,  p  r  e  l  u  c  r  a  t  e  s  a  u  i  n  c  l  u  s  e  î  n  t  r  -  u  n  a  l  i    m  e  n  t  c  o    m  p  l  e  x ,   d  e  s  t  i  n  a  t  e  i    m  p  o  r  t  u  l  u  i ,  e  x  p  o  r  t  u  l  u  i  s  a  u  c  o  n  s  u    m  u  l  u  i  i  n  t  e  r  n .

    •   "    M   #    n  i  t  r  a  i  $  p  e  n  t  r  u  o  p  l  a  n  t  ă ,  u  n  p  r  o   d  u  s   d  e  o  r  i  g  i  n  e  v  e  g  e  t  a  l  ă  ţ  i  n  e  s  e  a    m  a   d  e  n  i  v  e  l  u  l   ț

    m  a  x  i    m  c  a  r  e  p  o  a  t  e  f  i  p  r  e  z  e  n  t  î  n  t  r  -  o  p  r  o  b  ă  c  o    m  p  o  z  i  t  ă ,  o  b  ţ  i  n  u  t  ă   d  e  l  a    m  a  i    m  u  l  t  e  u  n  i  t  ă  ţ  i   d  e  p  r  o   d  u  s  t  r  a  t  a  t  %  i  c  a  r  e  p  r  e  s  u  p  u  n  e  c  ă  r  e  p  r  e  z  i  n  t  ă  n  i  v  e  l  u  l    m  e   d  i  u   d  e  r  e  z  i   d  u  u  r  i   d  i  n  l  o  t .   "    M   #  p  e  n  t  r  u  p  r  o   d  u  s  e  l  e  v  e  g  e  t  a  l  e  s  e  a  p  l  i  c  a  u  n  e  i  p  r  o  b  e  c  o    m  p  o  z  i  t  e   d  e  l  a   p  r  o   d  u  c  ţ  i  a  î  n  v  r  a  c ,  o  b  ţ  i  n  u  t  ă   d  i  n  t  r  -  u  n  a  n  u    m  i  t  n  u    m  ă  r   d  e  p  r  o  b  e  p  r  i    m  a  r  e  c  u  p  r  i  n  s  î  n  t  r  e  *

  %  i  *  + .

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 4/19

 efectuarea procedurilor de prelevare. Agentul este responsabil de respectareaprocedurii de prelevare, inclusiv de: prepararea, ambalarea i e!pediereaprobei"probelor de laborator, furni#area documenta$iei complete privind probele,colaborarea cu specialitii laboratorului care efectuea#ă investiga$iile%dimensiune a probei  – numărul de unită$i sau cantitatea de produs care constituieprobalimita maximă de reziduuri (LMR) – concentra$ie ma!imă de re#iduuri de pesticide,

autori#ată din sau de pe produsele alimentare sau 'rana pentru animale, stabilite delegisla$ia în vigoare, pe ba#a bunelor practici agricole i a celui mai scă#ut nivel dee!punere care să permită prote(area tuturor consumatorilor vulnerabili%lot – cantitate de material alimentar livrat în bloc i care are, cel pu$in din informa$iade$inută de agentul responsabil de prelevare, caracteristici uniforme: aceeai origine,acelai producător, aceeai varietate, aceeai unitate de ambalare, acelai tip decondi$ionare, aceeai marcă, acelai e!peditor.

lot suspect – lot care, indiferent din ce motiv, ar putea să con$ină un re#iduu încantitate e!cesivă. prelevare – procedură utili#ată pentru a e!trage i a constitui o probă% porţiune de analizat  – o cantitate repre#entativă, din materialul prelevat din proba deanali#at, su)cient de mare, încît să permită măsurarea concentra$iei de re#iduuri.reziduuri de pesticide – re#iduurile, inclusiv substan$ele active, substan$elemetabolice i"sau produsele ob$inute în urma degradării sau reac$iei substan$elor activeutili#ate în pre#ent sau trecut în produsele )tosanitare, în special re#iduurile a căror

pre#en$ă poate ) cau#ată de o utili#are a substan$elor active în scopuri )tosanitare,veterinare sau ca biocide%

 

.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 5/19

Terminologie  probă ! una sau mai multe unităţi extrase dintr-o populaţie de unităţi sau o porţiune de material extrasă

dintr-o cantitate mai mare. O probă reprezentativă trebuie să reprezinte lotul, proba în vrac în ceea ce prive%te

conţinutul de reziduuri de pesticide %i nu neapărat în ceea ce prive%te alte caracteristici  

 probă primară ! una sau mai multe unităţi prelevate dintr-un singur punct al lotului. (unctul din lot,de unde este prelevată proba primară, trebuie selectat, în mod aleatoriu. În cazul în care acest lucru esteimposibil din punct de vedere fizic, punctul de prelevare trebuie ales în mod aleatoriu din părţile accesibileale lotului. umărul de unităţi necesare pentru a constitui o probă primară este determinat de dimensiuneaminimă %i de numărul de probe de laborator solicitate. În cazul în care sînt prelevate mai multe probe dintr-un lot, fiecare probă primară trebuie să contribuie în proporţie egală la constituirea probei în vrac. În cazurile

în care unităţile sînt de dimensiuni medii sau mari %i în care amestecarea probelor în vrac nu permiteobţinerea unor probe de laborator reprezentative, sau în cazul în care unităţile, de exemplu, fructele cu miezmoale, pot fi strivite prin amestecare, unităţile pot fi repartizate în mod aleatoriu între subprobele delaborator în momentul prelevării probei/probelor primare. În cazul în care probele primare sînt prelevate înmai multe etape în timpul încărcării/descărcării unui lot, punctul de prelevare este de fapt un anumitmoment din perioada în care are loc încărcarea sau descărcarea lotului. (entru a obţine proba/probele delaborator unităţile nu vor fi tăiate sau divizate

  probă în vrac !   probă reunită, combinată %i bine omogenizată, obţinută din probele primare prelevatedintr-un lot. (robele primare trebuie să conţină suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelorde laborator din proba în vrac.

 probă de laborator  !  probă expediată în laborator sau primită de către acesta ce constituie o cantitatereprezentativă de material extras din proba în vrac. (roba de laborator poate fi constituită din întreaga probăîn vrac sau dintr-o porţiune a acesteia. (entru a obţine proba/probele de laborator, unităţile nu vor fi tăiatesau divizate.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 6/19

Terminologie

 unitate 0cea mai mică porţiune dintr-un lot care trebuie prelevată pentru aconstitui întreaga probă primară sau o parte din aceasta. 1nităţile sînt definiteastfel0

  a* pentru fructe şi legume proaspete: fiecare fruct sau legumă

întreagă ori un grup natural din acestea de exemplu, ciorc2ine de struguri$ constituie o unitate,cu excepţia cazurilor cînd acestea sînt de mici dimensiuni. 1nităţile de produse mici, ambalate, pot fi identificate în conformitate cu litera b$ din prezenta noţiune. În cazul în care utilizareainstrumentului de prelevare nu provoacă strivirea/deteriorarea materialului, acesta poate fiutilizat la constituirea unităţilor. 3ructele sau legumele proaspete nu vor fi tăiate sau divizate

 pentru a obţine unităţi

  b* produse ambalate: ambala)ul individual cel mai mic va fi considerat ounitate. În cazul în care cele mai mici ambala)e sînt foarte voluminoase, materialul va fi

 prelevat ca produsele în vrac, în conformitate cu litera c$ din prezenta noţiune. În cazul în carecele mai mici ambala)e sînt foarte mici, un lot de mici ambala)e poate constitui o unitate

  c) materialele în vrac şi ambalaje mari – materiale care sînt

individual prea voluminoase pentru a constitui probe primare. În acest caz, unităţile seconstituie cu a)utorul unui instrument de prelevare

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 7/19

Proceduri de prelevare 

(in fiecare lot de produc)ie care face obiectulcontrolului respectării dispoi)iilor privindreiduurile de pesticide se vor preleva probe înmod separat.

 *n timpul prelevării +i pregătirii probelor delaborator se întreprind măsuri pentru evitareaoricărei contaminări +i deteriorări ale acestora,

care ar putea afecta reultatele analielor.$umărul minim de probe primare care trebuie

prelevate dintr-un lot este stabilit în tabelul 1.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 8/19

Numărul minim de probe primarecare trebuie prelevate dintr-un lot

 

Numărul minim de probe

primare care trebuie prelevate

dintr-un lot

 (roduse ambalate sau în vrac, care pot fi considerate ca fiind bine amestecate sauomogenizate

* un lot poate fi amestecat printr-un proces decalibrare sau de fabricare$

(roduse ambalate sau în vrac, care sînt suspectate că nu ar fi bine amestecate sau bine omogenizate

(entru produsele alimentare de origine vegetalăcare cuprind unităţi mari, în cazul produseloralimentare de bază exclusiv de origine vegetală,numărul minim de probe primare trebuie săcorespundă numărului minim de unităţi,necesare pentru proba de laborator tabelul 4$

sau

Masa lotului în 5g$0

6 7+ 8

7+-7++ 7

9 7++ *+

sau

 umărul de sticle, de cutii sau de alte recipiente din lot

*-47 *

4:-*++ 7

9 *++ *+

;abelul * 

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 9/19

Proceduri de prelevare

+iecare probă primară va )prelevată dintrun punct al lotului,selectat în mod aleatoriu.

-epre#entarea sc'ematică aprocedurilor de prelevare estee!pusă în ane!a nr. 2 la

pre#entele etode.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 10/19

Proceduri de prelevare

  /robele primare vor )constituite din material su)cient

 încît să poată furni#a

proba"probele de laborator caretrebuie prelevate din lot.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 11/19

/relevarea probei de laborator

0aca volumul probei estemai mare decit necesarulpentru anali#at, atunci probase va taia sau fractiona.

0imensiunile minime pentrulaborator sunt pre#entate intabelul nr 2

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 12/19

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 13/19

/roces –verbal prelevare

(entru fiecare proba prelevata agentul responsabilde prelevare va intocmi si va semna un procesverbal in 8 exemplare identice.

(rimul exemplar va insoti proba expediata de laborator, 'l doilea exemplar se elibereaza proprietarului lotului 'l treilea exemplar se va pastra la agentul care a prelevat proba

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 14/19

/roces –verbal prelevare PROCES-VERBAL nr. ______ din ___________20____ de preleare a pro!elor din prod"sele ali#en$are de

origine ege$al% &n ederea 'on$rol"l"i o('ial al'onţin"$"l"i de ni$raţi13 435467 8645 8649;<< 67=3<3>?@4B4 864<=C4D9><E

9?E 4F<;<7?@4B4 4364?E 64GE <36734GRaion"l_________________________________

Sa$"l)'o#"na__________________________________________H7I4 J>?4"4KK7

Opera$or"l ______________________________ *"rnizor"l+ţara, (r#a________________________________8>67346 Mdenumirea i adresa institu$iei, 7<K>4G7<> <

796>= 46B7<N7;<<* O4=37GP< M=3677, F<6Ka* 

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 15/19

/roces –verbal prelevareAgentul responsabil de prelevare ========================================================================== >?@AB, CBD@BEBD@AAFG HI CBJCK LKCJ numele, prenumele, funcţia, denumirea instituţiei, semnătura INPQ, NQ,

RCPSACEBT, AIN@ACDIA@ CK?IAHIU, LCRLET$ Prbele se prelevează în prezenţa _________________________________________________________________________ 

VBJCK LKCJ LKCD@R@A D LKEWBEBD numele, prenumele, funcţia reprezentantului, semnătura INPQ, NQ,RCPSACEBT LK@REBIDB@PQ, LCRLET$

 Proba а fost sigilată _________________________________________________________________________________ 

П!"а !#$!%"&!'а(а semnătura LCRLET$

)olicitantul  ======================================================================================= XIQDB@PT numele, prenumele, denumirea %i adresa instituţiei, semnătura INPQ, NQ, AIN@ACDIA@ IRK@E

CK?IAHIU, LCRLET$ *ocul +i condiţiile de păstrare a produselor  =============================================================== Y@EBC WEPCDQ ZKIA@AQ LKCRW[U )tarea ambala,ului  ================================================================================ 

\CEBCQA@ WLI[CD[ nvestigaţiile se vor efectua în laboratorul ================================================================= ]EEP@RCDIAQ JWRWB LKCDCRBTEQ D PIJCKIBCK0 .ata primirii probelor în laborator/ semnătura persoanei care a primit proba  =================================== ^IBI LCEBWLP@AQ LKCJ D PIJCKIBCK_, LCRLET CBD@BEBD@AAC?C PUInformaţii suplimentare  ================================================================================ 

^CLCPAB@PTAF@ ED@R@AQ

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 16/19

Ambalare si e!pedierea probelorde laborator

'gentul va ambala proba intr-un recipient curatsi inert, care va asigura protectie adecvate.

#ecipientul se va sigila si etic2eta, astfel incat sadevina imposibila tentativa de decs2idere

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 17/19

Ambalare si e!pedierea probelorde laborator

(roba /probele se expediaza la laborator, acesteavor fi insotite de procesul verbal de prelevare, sidupa caz, &ertificatul privind respectarearegulilir de utilizare a produselor de uzfitosanitar si a fertilizantilor.

`n laborator persoana abilitata va primi monstrasi va inregistra actele de insotire in #egistrul de

evidenta

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 18/19

Qriterii de conformitate

#ezultatele probei se va obtine la una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot `n cazul in care un rezidiu depaseste "M#, identitatea

acestuia va fi confirmata, si se respinge lotul

"M# se aplica probei in varc'gentul va elibera fiecarui furnizor de probe/produse de

origine vegetala rezultatele testelor de laborator, inscopul completrii documentelor si plasarea pe piata a

 produselor.

7/23/2019 Prezentare Metode de Prelevare Pesticide Si Nitrati

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-metode-de-prelevare-pesticide-si-nitrati 19/19

 

a multumesc