Prezentare Grad I

21
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I 10.XII.2015 Activizarea elevilor-modalitate de optimizare a performanțelor elevilor din ciclul primar Coordonator ştiinţific conf. univ. dr. Candidată,

description

Prezentare Grad I

Transcript of Prezentare Grad I

Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I

10.XII.2015

Activizarea elevilor-modalitate de optimizare a performanțelor elevilor

din ciclul primar Coordonator ştiinţificconf. univ. dr.

Candidată,

Cuprinsul lucrãriiINTRODUCERE

CAPITOLUL 1 Activizarea elevilor în mediul colarșCAPITOLUL 2Metode eficiente de activizare

CAPITOLUL 3Tehnici i stiluri de predare în mediul colar i extra colarș ș ș ș

CAPITOLUL 4Proiectarea şi desfăşurarea cercetării

CAPITOLUL 5Prezentarea rezultatelor, pe etape ale cercetării

CAPITOLUL 6Compararea şi interpretarea statistică a datelor obţinute

CONCLUZII FINALEBIBLIOGRAFIEANEXE

INRODUCERE1. Motivaţia alegerii temei2. Importanţa şi actualitatea temei

CAPITOLUL 1 ACTIVIZAREA ELEVILOR ÎN MEDIUL COLARȘ

1.1. Educa ia – delimitări conceptualeț1.2. Condi iile învă ării eficiente, active şi interactiveț ț1.3. Aspecte privind tehnologia didactică1.4. Strategiile didactice – modalităţi de stimularea a unei învăţări centrate pe elev

CAPITOLUL 2METODE EFICIENTE DE ACTIVIZARE 2.1. Metodologia didactică2.2. Clasificarea metodelor2.3. Un posibil inventar de metode activ-participative2.4. Modalităţi de combinare a metodelor metodele tradi ionale cu cele activeț

Cuprinsul lucrãrii

CAPITOLUL 3TEHNICI I STILURI DE PREDARE ÎN MEDIUL COLAR I EXTRA COLARȘ Ș Ș Ș

3.1. Tehnici moderne de instruire3.2. Stilurile de predare i tipurile de rela ii învă ător-elevi – factori concreţi ai ș ț ț activizării3.3. Activită ile extracurriculare – alternative de activizare a elevilorț

CAPITOLUL 4PROIECTAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII4.1. Ipoteza cercetării4.2. Scopul cercetării4.3. Obiectivele cercetării4.4. Eşantionul de subiecţi4.5. Eşantionul de conţinut4.6. Locul şi durata cercetării4.6.1. Locul cercetării4.6.2. Durata cercetării4.7. Etapele cercetării4.8. Metodologia cercetării

CAPITOLUL 5PREZENTAREA REZULTATELOR, PE ETAPE ALE CERCETĂRII5. 1. Rezultatele din etapa constatativă5. 2. Etapa experimental – ameliorativă5.2.1. Exemple de activităţi didactice formative derulate5.2.1.1. Activitatea nr. 1 (prezentare, descriere)5.2.1.2. Activitatea nr. 2 (prezentare, descriere)5.2.1.3. Activitatea nr. 3 (prezentare, descriere)5.2.1.4. Activitatea nr. 4 (prezentare, descriere)5.2.2. Exemple de activităţi extradidactice cu caracter formativ-educativ derulate5.3. Rezultatele din posttest

CAPITOLUL 6COMPARAREA ŞI INTERPRETAREA STATISTICĂ A DATELOR OBŢINUTE6.1. Compararea rezultatelor din pretest cu cele din posttest6.1.1. Eşantion experimental versus de control, în pretest6.1.2. Eşantion experimental versus de control, în posttest6.1.3. Eşantion experimental în pretest, versus eşantion experimental în posttest6.1.4. Eşantion control în pretest, versus eşantion control în posttest6.2. Concluzii desprinse în urma interpretărilor şi comparaţiilor6.3. Direcţii şi perspective ulterioare de abordare a teme CONCLUZII FINALE BIBLIOGRAFIE ANEXE

Motivația alegerii temei

Tema ”Activizarea elevilor – modalitate e optimizare a performan elor elevilor de țciclul primar” am ales-o din dorin a de țautoperfec ionare i autodepă ire, fiind mereu ț ș șpreocupată de modalită i de ob inere a ț țsuccesului colar pentru colectivul de elevi pe șcare îl îndrumăm i îl instruim. De altfel, un alt șfactor important care a contribuit la stabilirea acestui subiect de cercetare îl constituie parcurgerea cursurilor de formare pentru alternativa educa ională ”Step by Step”, în țcadrul cărora am intrat în contact cu strategii inovative, cu proiectării ale scenariilor didactice în care întotdeauna rolul principal îl ocupă elevul i am considerat că toate tehnicile șde predare-învă are din învă ământul alternativ ț țse pot aplica cu succes i în învă ământul ș țtradi ional.ț

Ipoteza cercetãrii

Ne propunem ca ipoteză centrală ca prin utilizarea strategiilor activ-participative, a tehnicilor de lucru variate, a învă ării țcentrate pe elev în cadrul procesul instructiv-educativ să produc o schimbare în comportamentul colar al șsubiec ilor, care să devină participan i con tien i la propria ț ț ș țînvă are. Astfel, îi vom implica în toate activită ile ț țeducative derulate la disciplinele Limba i literatura șromână i Matematică considerând că prin utilizarea șactivizării vom contribui la optimizarea rezultatelor colare i la cre terea randamentului colar.ș ș ș ș

Obiectivele cercetãrii

  Optimizarea performan elor colare ale elevilor – se va realiza prin ț șintroducerea de tehnici, materiale, strategii i metode variate i inovative;ș ș Centrarea instruirii pe elev pentru oferirea fiecăruia de anse egale la instruire, șinând seama de particularită ile lui psiho-individuale;ț ț

Augmentarea motiva iei - prin implicarea în activită i antrenante i atractive;ț ț ș Încurajarea colaborării i a muncii în grup - prin metode de predare-învă are-ș țevaluare activ-participative, interactive; Dezvoltarea responsabilită i i a spiritului social - prin implicarea în proiecte ț șcivice; Întărirea no iunii de ”a învă a” singur sau de la ceilal i – munca independentă, ț ț țstudiul individual, cercetare de grup; Stimularea sim ului practic i a capacită ii de adaptare la diferite situa ii ț ș ț țsurvenite în anumite momente.

Metodologia cercetãrii pedagogice:

a) observaţiab) experimentul (metoda experimentală) c) convorbirea (interviul) d) studiul documentelor şcolare e) metoda studiului de caz f) analiza produselor activităţii şcolare g) testele h) metoda statistico–matematică

Prezentarea, analiza şi interpretarearezultatelor obţinute în cercetarea realizatã

Tabelul 1. Rezultatelele centralizate obţinute la evaluarea iniţială

Număr elevi

CalificativeFoarte bine Bine Suficient Insuficient

17 4 5 6 2

Fig. 1. Histograma rezultatelor obţinute la Fig. 2. Diagrama areolară a rezultatelor evaluarea iniţială obţinute la evaluarea iniţială

Evaluarea iniţială a rezultatelor învăţării

Optimizarea strategiilor didactice active utilizate în activitãtile de la clasã

Metoda ”Brainstorming”Această metodă i-a dovedit eficacitatea la disciplina Matematică, în cadrul șlec iei de recapitulare i sistematizare a cuno tintelor dobândite la ”Împăr irea numerelor naturale mai ț ș ș țmici decât 100 la un număr de o cifră” împăr itor cât ț

rest

semnul :deîmpăr it ț

proba prin înmul ire D=ÎxC+Rț

ÎMPĂR IREAȚ

Metoda ”Cadranelor”Fi ă de lucruș

Cele patru piersici Scrie i cuvinte cu sens ț

asemănător pentru următoarele cuvinte:◊ a zice ─ ◊ a plantat ─◊gospodar─ ◊ a pricepe ─

Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti următoarele cuvinte: mezin, prieten, piersică, gospodar.

Puneţi în ordine ideile principale: Răspunsul mezinului. Dorinţa tatălui. Răspunsurile celor trei fii.

Desenează cele patru piersici.

Metoda ”Explozia stelarã”

Pentru asigurarea reten iei i a transferului la lec ia ”Ciubo elele ogarului” de Călin ț ș ț țGruia, am împăr it colectivul de subiec i în 5 grupe i le-am distribuit fi e de lucru:ț ț ș ș

Exemple de întrbări formulate de elevi:• Cine voia să- i cumpere ciubo ele?ș ț• Când a fugit iepura ul?ș• Unde s-au oprit cei doi drume i?ț• Cu cine s-a întâlnit iepurele?

Cine?

Unde?

Cum?

Când? Cu cine?

Demonstrația

Este bazată pe faptul că elevii din ciclul primar înva ă extrem de țrepede dacă li se prezintă fapte concrete, dacă li se exemplifică ni te no iuni pe ș ț în elesul lor.țAstfel, ”Aflarea termenului necunoscut” a fost însu ită extrem de rapid, șdemostrându-le concret cele trei situa ii de calcul:ț

a+45=90 a-67=13 88-a=21a=90-45 a=67+13 a=88-21a=45 a=80 a=67

Mijloacele didactice și spațiul educațional – factor influent în activizare

Pornind de la ideea că spa iul educa ional poate avea o influen ă pozitivă sau ț ț țnegativă asupra învă ării, se cere o atentă selectare a tuturor mijloacelor i materialelor ț ș

didactice care sunt expuse sau aduse în fa a elevilor, precum i o anumită amenajare a mobilierului ț ș

menită să răspundă nevoii de învă are ț în momente date. Astfel, având la dispozi ie un mobilier modular care permite aranjarea lui ț în diverse pozi ii, am alternat mereu atât dispunerea meselor cât i schimbarea locului elevilor, ț șîn func ie de obiectivele propuse, de metodele utilizate la clasă i nu ț ș în ultimul rând, de

preferin elețsubiec ilor.ț În ceea ce prive te plan ele i afi ele utilizate la pavoazarea sălii de clasă, acestea ș ș ș șau fost atent alese în func ie de unitatea de ț învă are care trebuia parcursă, fiind schimbate cu ț

altele noi imediat ce con inutul era parcurs. De asemenea, am expus ț în mod constant produse ale

muncii elevilor – compuneri, colaje, afi e, probleme distractive, curiozită i matematice ș ț – cu scopul de

a le valoriza munca, de a-i face să se simtă aprecia i i de a-i stimula, pe ei i pe colegi, să ț ș ș

continue să participe activ la procesul instructiv-educativ, sub toate formele acestuia.

Pentru adaptarea la nou, mijloacele audio vizuale sunt imperios-necesare, astfel că sala de clasă dispune de dotări în acest sens: calculator, imprimantă, videoproiector, casetofon.

Am utilizat frecvent aceste mijloace în scop didactic în activită ile ț întreprinse: am prezentat diverse fragmente ecranizate din textele literare parcurse, prezentări Power Point interactive în cadrul lec iilor de matematică, am efectuat căutări pe diferite site-uri pentru ța ob ine informa ii despre autori, cuvinte noi, sinonime, antonime, am descărcat i printat ț ț șfi e de lucru i de evaluare, CD cu lec ii atractiv ilustrate etc. Datorită faptului că elevii ș ș țdin ziua de azi au devenit exper i ț în utilizarea dispozitivelor de ultimă genera ie ț – Iphone, tabletă - i cei din clasa pe care o conduc nu sunt o excep ie, am dorit să fructific din ș țpunct de vedere educa ional această pasiune a lor ț învă ându-i că le pot folosi nu doar ca să țse joace, ci să caute, accesând internetul, diverse informa ii extrem de utile pentru ei. O zi țpe săptămână, respectiv ziua de miercuri, elevii puteau aduce tableta la coală pentru a o șutiliza sub formă de mijloc didactic auxiliar: rezolvarea de probleme deosebite, găsirea de expresii frumoase pe care le pot utiliza în compuneri, citirea integrală a poeziilor sau operelor prezentate fragmentar în manual etc. În acest fel, ”joaca” pe tabletă a devenit o modalitate eficientă de predare-învă are, pe care elevii o continuă cu plăcere i acasă.ț ș

Activități extracurriculare cu caracter formativ-educativ

Proiecte de parteneriat educa ional încheiate cu: Casa de Cultură ”Traian Demetrescu”,ț Sec ia nr.4 Poli ie , Teatrul ”Colibri”, coala Gimnazială ”Gheorghe i eica” etc.ț ț Ș Ț ț

Concursuri colare: ”Fii inteligent la matematică”, ”Comunicare .Ortografie”, ”Caravana ș cuvintelor”, ”Caravana iste ilor” etc. ț

Excursii: Albac, Sibiu, Bra ov, Pite ti, Bucure ti, Târgovi te, Deva, Târgu-Jiu etcș ț ș șExpozi ii organizate cu diferite ocazii: 1 Decembie, Crăciun, 1 Martie, Ziua Mamei, etc.țSerbări colareșProiecte tematice săptămânale

Tabelul 1. Rezultatelele centralizate obţinute la evaluarea sumativă

Număr elevi

CalificativeFoarte bine Bine Suficient Insuficient

17 9 6 2 0

Fig. 1. Histograma rezultatelor obţinute la Fig. 2. Diagrama areolară a rezultatelor evaluarea finală obţinute la evaluarea finală

Evaluarea finală (posttest) a rezultatelor învăţării

Analiza comparativă a rezultatelor învăţării obţinute la evaluarea iniţială şi la evaluarea finală (posttest)

Calificative Test de evaluare ini ialăț Test de evaluare

sumativă

Nr. elevi Procente Nr. elevi Procente

Foarte bine 4 29 % 9 53 %

Bine 5 35 % 6 35 %

Suficient 6 24 % 2 12 %

Insuficient 2 12 % 0 0 %

Fig. 1. Histograma rezultatelor Fig. 2. Histograma rezultatelor obţinute la obţinute la evaluarea iniţială evaluarea finală (posttest)

ConcluziiÎn urma cercetării se impun următoarele propuneri metodice:Integrarea metodelor activ-participative în cadrul activită ilor, fără a abandona însă pe cele țtradi ionale, oferindu-le totu i noi valen e active;ț ț țUtilizarea unor diverse jocuri didactice pentru captarea i men inerea aten iei elevilor;ș ț țFolosirea unei mari varietă i de mijloace de țînvă ământ (tehnice, audioț

video, plan e, imagini, fotografii etc.);șPromovarea unui stil de predare democratic, plasând astfel elevul în plan central al activită ii țdidactice;Încurajarea comunicării i cooperării în cadrul șgrupului;Schimbarea rolului cadrului didactic din transmi ător de informa ii în îndrumător spre ț țdescoperirea no iunilor de către elevi;țImplicarea elevilor în proiecte de grup;Derularea a cât mai multe proiecte de activită i țaxtracurriculare cu un puternic rol activizant i ședucativ.

Vã mulțumesc!