PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

download PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

of 32

Transcript of PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  1/92

    1

  COROIU NICOLAE LOLEA MARIUS

  ►PIAŢA DE ENERGIE◄ Aplicaţii de laborator

  - Oradea, 2010 -

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  2/92

    2

  Conf. univ. dr.ing. COROIU NICOLAE

  As.ing. LOLEA MARIUS

  PIAŢA DE ENERGIE

  Aplicaţii de laborator

  Editura Universităţii din Oradea, 2010

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  3/92

    3

   Referenţi ştiinţifici:Conf. dr.ing. Secui CălinŞ.l. dr.ing. Dziţac Simona

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României COROIU, NICOLAE 

  Piaţa de energie : aplicaţii de laborator / Coroiu Nicolae, Lolea Marius. - Oradea : Editura Universităţii dinOradea, 2010

  Bibliogr.

  IndexISBN 978-606-10-0158-3

  I. Lolea, Marius

  621.3(075.8)

  Editura Universităţii din Oradea,recunoscută de CNCSIS, cod 149

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  4/92

    1

   Cuprins

  Lucrarea nr.1 NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI MĂSURI DE PRIMAJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTE LA EFECTUAREA DE LUCRĂRI ÎNINSTALAŢIILE ELECTRICE…………………………………...……....…21.1 Scopul lucrării...........................................................................................21.2 Generalităţi. Efectele curentului electric………………………………...21.3 Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească personal de deservire al

  instalaţiilor electrice..................................................................................31.4  Măsuri de prim ajutor în caz de electrocutare……………..................…5Anexa 1 ...........................................................................................................6Lucrarea nr. 2 PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELORBILATERALE ATRIBUITE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ ………....…….92.1 Scopul lucrării...........................................................................................92.2. Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de Energie Electricăatribuite prin licitaţie publică………………..………………………............92.3 Desfăşurarea lucrării. Scenarii de lucru şi aplicaţii practice……...……102.4.Verificarea cunoştinţelor.........................................................................11Anexa 2………………………………………………………………...…..13Lucrarea nr. 3 PIAŢA CENTRALIZATĂ PENTRU CONTRACTEBILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE

  CONTINUĂ (FORWARD)…………..…....................................................163.1 Scopul lucrării…………………………………….....................………163.2 Caracteristici generale ale pieţei………………………….......………..163.3 Caracteristicile ofertelor  ……………………………………..........…...163.4 Succesiunea activităţilor  ……………………………………….......…..173.5 Cum să devii participant …………………………………………....….173.6. Desfăşurarea lucrării……………………………............................…..183.7. Verificarea cunoştinţelor........................................................................18Anexa 3 ……………………………………………………….………...….19

  Lucrarea nr. 4 PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE(PZU)……...…….224.1 Scopul şi obiectivele lucrării...................................................................224.2. Generalităţi. Cadrul legal. Participanţi...................................................224.3 Înscrierea la Piaţa pentru Ziua Următoare ..............................................234.4 Desfăşurarea lucrării. Scenarii de lucru..................................................254.5. Aplicaţie.................................................................................................264.6 Verificarea cunoştinţelor.........................................................................26Anexa 4.........................................................................................................27Lucrarea nr. 5 PIAŢA CERTIFICATELOR VERZI....................................30

  5.1 Scopul lucrării………………………………………….......…………..305.2 Terminologie. Generalităţi………………………………….......……...30

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  5/92

    2

  5.3 Valoarea certificatelor verzi………………………………...........…….315.4 Înscrierea la piaţa certificatelor verzi……………………….......……...345.5 Desfăşurarea lucrării………………………………………….......……355.6. Verificarea cunoştinţelor........................................................................36

  Anexa 5……………………………………………………...……………..37Lucrarea nr. 6 PIAŢA DE ECHILIBRARE .................................................466.1 Scopul lucrării.........................................................................................466.2 Generalităţi..............................................................................................476.3 Structura ş regulile pieţei de echilibrare .................................................476.4. Datele corespunzătoare tranzacţiilor care trebuie înregistrate..…...…...456.5 Înregistrările Tranzacţiilor în Baza de Date a Pieţei de Echilibrare .......486.6 Ofertele zilnice........................................................................................49 6.7 Desfăşurarea lucrării ...............................................................................50

  6.8. Verificarea cunoştinţelor........................................................................53Anexa 6 .........................................................................................................52Lucrarea nr. 7 PIAŢA REGIONALĂ DE ENERGIE ..................................627.1. Scopul lucrării........................................................................................627. 2 Procedură operaţională pentru Alocarea capacităţii de interconexiune aSEN cu sistemele electroenergetice vecine...................................................627. 3. Definiţii şi terminologie........................................................................647.4. Competenţele participanţilor la piaţa regională de energieelectrică.........................................................................................................67

  7.5 Mod de lucru..........................................................................................687.6 Aplicaţie..................................................................................................707.7. Verificarea cunoştinţelor…………………………………………...….71Anexa 7.........................................................................................................72Bibliografie...................................................................................................83

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  6/92

    1

   Prefaţă

   Piaţa de energie – aplicaţii de laborator   este un manual conceput pentru a servi studenţilor Facultăţii de Energetică a Universităţii din Oradea,care au în planul de învăţământ disciplina Piaţa de energie. Are de asemeneao doză de utilitate pentru toţi cei interesaţi de tematica dezbătută.

  Conţinutul este structurat pe lucrările cuprinse în programa analitică adisciplinei şi cuprinde următoarele teme:

     Norme de protecţia muncii şi măsuri de prim ajutor în caz deaccidente la efectuarea de lucrări în instalaţiile electrice

    Piaţa centralizată a contractelor bilaterale atribuite prin licitaţie publică

    Piaţa centralizată pentru contracte bilaterale de energie electrică cunegociere continuă (Forward)

    Piaţa pentru ziua următoare(PZU)  Piaţa certificatelor verzi  Piaţa de echilibrare  Piaţa regională de energie

  La finalul fiecărei lucrări este ataşată o anexă cu informaţii utile pentru înţelegerea problematicii tratate sau pentru rezolvarea aplicaţiilor

   propuse.Lucrarea este perfectibilă şi cu siguranţă va suferi îmbunătăţiri,concretizate într-o nouă ediţie. De aceea primim şi acceptăm cu toatădisponibilitatea eventualele sugestii şi corecţii, venite din partea celorcompetenţi şi interesaţi de domeniu. Acestea vor fi deosebit de apreciate.

  Autorii

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  7/92

    2

  Lucrarea nr.1

  NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI MĂSURI DE PRIMAJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTE LA EFECTUAREA DE

  LUCRĂRI ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE

  1.1 Scopul lucrării

    cunoaşterea principalelor efecte negative ale curenţilor electriciasupra organismului uman precum şi a măsurilor de limitare a acestora. Sevor prelucra normele esenţiale de protecţie a muncii pentru lucrări efectuateîn instalaţii electrice;

    după luarea la cunoştinţă privind aceste norme se va semna de cătrefiecare participant la lucrări, procesul verbal de prelucrare, însuşire şirespectare a acestora;

    certificarea cunoaşterii normelor de protecţie a muncii şi metodelorde prim ajutor în caz de accidente se va face pe baza promovării unui test.

  1.2 Generalităţi. Efectele curentului electric asupra organismului

  Principalul efect al trecerii curentului electric prin corpul omenesc

  este electrocutarea.Trecerea curentului electric prin corpul omenesc sedatorează atingerii accidentale a elementelor reţelei electrice aflate subtensiune, maşini electrice, sau dispozitive şi aparate aflate de asemenea subtensiune.

  Tipuri de atingeri:- ATINGERE DIRECTĂ - atingerea unor elemente conductoare aleinstalaţiilor electrice active ;- ATINGERE INDIRECTĂ - atingerea elementelor care nu fac parte dincircuitele electrice active dar au fost puse accidental sub tensiune datorită

  unor defecte ale izolaţiei sau conductoarelor instalaţiei electrice.

  Trecerea curentului electric prin corpul omenesc produce douăcategorii mari de efecte:A. şocuri electrice: comoţii, pierderea auzului şi a vederii, stopul cardiac şirespirator, fibrilaţia (batăi dese ale inimii) - 2/3 din totalul accidentelor cuelectrocutare mortală sunt datorate fibrilaţiilor cardiace;B.  electrotraumatisme: arsuri, leziuni, metalizarea pielii, făinarea pielii,necroze.

  Gravitatea electrocutarilor depinde de mai mulţi factori:  traseul curentului prin corpul omenesc;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  8/92

    3

    durata trecerii curentului;  frecvenţa curentului(50-60 Hz curent alternativ), curenţii de înaltă

  frecvenţă sunt periculoşi numai datorită arsurilor pe care le provoacă;

    intensitatea curentului electric - prag minim:10 mA curent alternativ;50 mA curent continuu.

    rezistenţa pielii;  factorii de mediu;  starea psihică a omului;  sex, vârsta - copii şi femeile sunt mai afectaţi.Tensiunea la care este supus omul în cazul atingerilor indirecte se

  numeşte tensiune de atingere.Considerând rezistenţa electrică a corpului omenesc de 3000 Ω rezultă

  valoarea maxima a tensiunii de atingere care este de 65 V în curentalternativ şi 110 V în curent continuu.

  1.3 Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească personalul dedeservire al instalaţiilor electrice

  Personalul care îşi desfaşoară activitatea în instalaţiile electrice trebuiesă fie autorizat din punct de vedere al securitătii şi sanătatii în muncă:  să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic;

    să aibă aptitudini pentru funcţia încredinţată;  să posede calificarea profesionala şi îndemanarea necesară pentrulucrările ce li se incredintează corespunzator funcţiei deţinute;

    să cunoască , să-şi însusească şi să respecte prevederile de securitatea muncii, tehnologiile şi procedurile care privesc funcţia şi locul demunca în care îşi desfaşoară activitatea

    să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune şi acordarea primului ajutor

  Pentru evitarea accidentelor prin atingere directă sau indirectă se aplică

  masuri de protecţie ca:  inaccesibilitatea tuturor elementelor instalaţiei care fac parte dincircuitele electrice;

     prevederea de îngrădiri;   blocajul electric sau mecanic;  montarea instalaţiilor în încăperi speciale;  izolarea suplimentară de protecţie a echipamentului şi

  amplasamentului acestuia;  utilizarea tensiunilor reduse - până la 42 V curent continuu şi 40 V

  curent alternativ este o măsură foarte sigură dar este limitată numaila receptoare de putere redusă;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  9/92

    4

    folosirea mijloacelor individuale de protecţie:o  scule cu mânere electroizolante;o  covoare electroizolante;o  cizme electroizolante;o

    mănuşi electroizolante;o   placuţe avertizoare;o  inscripţii;o  îngrădiri de limitare a accesului;o  cască şi ochelari de protecţie;o  scurtcircuitoare mobile.

    egalizarea sau dirijarea distribuţiei potenţialelor (se leagă la pământtoate elementele conductoare inactive care pot intra accidental subtensiune);

    legarea la pământ şi la nul;  utilizarea dispozitivelor automate de protecţie la supratensiuni şi

  supracurenţi.

  Personalul care exploatează instalaţii electrice este verificat periodicasupra cunoştintelor profesionale, de protecţia muncii, stării de sănatate şiatestat prin autorizare.

  Pentru executarea de lucrări în instalaţii electrice se iau urmatoarele

  măsuri tehnice:  separarea electrică a instalaţiei:o  întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei;o   blocarea în pozitia deschis a dispozitivelor de acţionare a

  aparatelor de comutaţie;  identificarea instalaţiei sau părţii de instalatie în care urmează a se

  lucra;  verificarea lipsei tensiunii şi legarea imediată la pămant şi în

  scurtcircuit a instalaţiei sau părţii de instalaţie la care se lucrează;

    delimitarea materială a zonei de lucru;  asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică.Din punct de vedere organizatoric lucrările în instalaţiile electrice

  trebuie să se execute în baza:  autorizaţiilor de lucru (AL);  instrucţiunilor tehnice interne de protecţia muncii (ITI-PM);  atribuţiilor de serviciu (AS);  dispoziţiilor verbale (DV);   proceselor verbale (PV);

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  10/92

    5

  În anexa lucrării se prezintă o fişă de Instrucţiuni tehnice interne codITIPM-40 -  Montarea şi demontarea contoarelor monofazate de energieelectricã in montaj direct la consumatori cu separare electrică.

  Distanţe minime de vecinătate (apropiere) la manevre în instalaţii

  electrice interioare sau exterioare:  1 - 20 KV 0.8 m  35 - 60 KV  1.0 m  110 KV 1.5 m  220 KV 2.4 m  400 KV 3.7 m  750 KV 6.25 m

  La instalaţiile electrice de joasă tensiune (inclusiv LEA JT distanţa devecinătate nu se normează, dar este interzisă atingerea directă a părţilor

  aflate sub tensiune ale acestora).Legat de pericolul de electrocutare locurile de muncă se împart în treicategorii:- loc de muncă foarte periculos: în zona de manipulare se găsesc peste 60% din suprafaţa acestora echipamente electrice sub tensiune, umiditateaatmosferică peste 97 %, temperatura peste 35o C şi suspensii conductoare şimediu coroziv;- loc de munca periculos: echipamentele ocupă 40 – 60 % din zona demanipulare, umiditatea aerului 75 – 97 %, temperatura între 30 şi 35o C;

  - loc de muncă puţin periculos: echipamentele ocupă sub 40 % din zona demanipulare, temperatura sub 35 grade C, pardoseală izolatoare.Trebuie reţinut că cea mai sigură metodă pentru evitarea accidentelor

   prin electrocutare este legarea instalaţiei la pământ şi în scurtcircuit.

  1.4. Măsuri de prim ajutor în caz de electrocutare

  În caz de electrocutare se iau următoarele măsuri:  accidentatul se scoate de sub tensiune acţionând întrerupătorul cel mai

  apropiat ( şi luând măsuri să nu cadă dacă este la înalţime);  dacă nu este posibil se va acţiona direct asupra victimei utilizând

  mijloace electroizolante;  se anunţă imediat medicul;  se aşează accidentatul într-o poziţie comodă, sau pe spate, în funcţie de

  starea fiziologică;  i se eliberează căile respiratorii dacă respiră greu sau deloc;  i se face masaj cardiac şi se aplică o metodă de respiraţie artificială;  respiraţia artificială se continuă oricât timp este nevoie, iar eventualul

  deces poate fi confirmat numai de medicul specialist.În funcţie de rapiditatea cu care se intervine, depinde salvarea vieţii

  accidentatului.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  11/92

    6

   ANEXA 1

  ELECTRICA SERV SISE - TN ELECTRICA FDEE - TN

  APROBAT VIZATDIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL 

  ITI - PM - 40

  MONTAREA ŞI DEMONTAREA CONTOARELOR MONOFAZATE

  DE ENERGIE ELECTRICÃ IN MONTAJ DIRECT LACONSUMATORI CU SEPARARE ELECTRICĂ.

  1. Domeniul de aplicare: Prezenta instrucţiune reglementează modul deexecutare şsi operatiile de montarea şi demontarea contoarelor monofazatede energie electrică în montaj direct laconsumatori cu separare electrica.2.Condiţii de executarea lucrarii:

  Lucrările de montare sau înlocuire a contoarelor monofazate deenergie electrică în montaj direct se execută cu separarea electrică a

  instalaţiei şi fără foaie de manevră.Lucrarea se executa de către personalul autorizat să execute lucrăriconform conventiei de lucrari.

  Lucrările se execută în instalaţii interioare sau exterioare, la sol saula înălţime( sub 2 m ).

  Lucrările nu se execută conform acestei instrucţiuni în cazulinstalaţiilor electrice exterioare, pe timp nefavorabil (ploaie, descărcăriatmosferice, viscol).3. Formatia minima de lucru:

  - 1 electrician avand grupa a IV-a de autorizare.4.Masuri tehnice de protectia muncii:  Identificarea instalaţiei în care urmează a se monta sau înlocui

  contorul.  Separarea electrică a instalaţiei respectiv:

  - întreruperea tensiunii din firida de branşament situată în amonte decontor prin scoaterea siguranţei, sau deconectarea întrerupătorului în cazulBPM şi verificarea lipsei tensiunii la bornele de ieşire ale întrerupătorului.

  - montarea în locul siguranţei scoase a unui capac ( mâner ) colorat

  în roşu (fără fuzibil ) şi montarea unui indicator de securitate cu caracter deinterzicere.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  12/92

    7

    - închiderea uşii de acces a firidei din care s-a efectuat întreruperea.  Se verifică lipsa de tensiune pe conductoarele coloanei la intrarea în

  contor.  Luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrică.

    Asigurarea de catre executant ca în spate şi în părţile laterale nu suntin apropiere parti aflate sub tensiune neîngradite, astfel încât sã existesuficient spaţiu care sã permita efectuarea miscarilor necesare lalucrare, în condiţii de securitate.

  5. Mijloace de producţie necesare:  Personalul care executa operatiile de montare sau inlocuire a

  contoarelor monofazate in montaj direct, trebuie sa fie echipat cu:imbracaminte de protectie; manusi electroizolante; incaltaminte

  electroizolanta sau covor electroizolant portabil ; cascã de protectie acapului cu vizierã de protecţie a feţei; degetar electroizolant.  Personalul executant va fi dotat cu scule cu maner electroizolant

  (surubelnite, cleste combinat, detector de joasa tensiune, degetareelectroizolante, lanterna).

  6. Succesiunea operaţiilor tehnologice:Se vor respecta masurile organizatorice din IPSSM - 001/2007 SC

  Electrica Serv, art.123-127, ( art.123-127 IP 65/2007 FDFEE TN ).  Se echipeaza personalul executant cu mijloacele de protectie prevazute

  in ITI-PM conform art.46 din IPSSM - 001/2007 SC Electrica Serv,(IP 65/2007 FDFEE TN ).

    Identificarea instalatiei in care urmeaza a se monta sau inlocuicontorul.

    Se verifica lipsa de tensiune pe carcasa contorului.  Se demonteaza sigurantele de la tabloul de distributie al abonatului.  Se verifica integritatea sigiliului de la capacul de borne si se taie

  sigiliul.  Se demonteaza capacul de borne.  Se verifică corectitudinea montajului.  Se desfac pe rând conductoarele de la bornele contorului începând cu

  conductorul de fază, intrare în contor, care se izolează cu degetarelectroizolant. Operaţia se continuă cu demontarea celorlalteconductoare, verificând lipsa de tensiune cu detectorul de joasătensiune pe fiecare conductor în parte.

    Se demontează contorul şi se înlocuieşte cu altul corespunzator.  Se refac legaturile conductoarelor la bornele contorului în ordinea

  inversă demontării.  Se verifica lipsa de tensiune pe carcasa contorului.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  13/92

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  14/92

    9

  Lucrarea nr. 2

  PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELORBILATERALE ATRIBUITE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

  2.1 Scopul lucrării

   deprinderea tehnicilor de tranzacţionare a energiei electrice pe piaţacentralizată a energiei, prin întocmirea de contracte de furnizare sau vânzare- achiziţie de energie electrică;

   studenţii trebuie să cunoască cadrul legal de partcicipare la piaţă şiactorii implicaţi; după participarea la lucrare vor trebui cunoscute procedurile de lucru în cadrul pieţei de energie, modul şi locul de urmărire a participanţilor şi a ofertelor de vânzare de energie electrică;

   una din principalele activităţi constă în accesarea şi utilizarea paginiiweb a operatorului comercial de energie electrică deoarece furnizezăinformaţiile necesare şi modul de operare în efectuarea de tranzacţii pe piaţade energie electrică

  2.2. Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de EnergieElectrică atribuite prin licitaţie publică

  2.2.1 Caracteristici generale

  Identitatea şi intenţia de ofertare a participanţilor la piaţă estecunoscută de catre întreg mediul de afaceri.

  Ofertele nu sunt standardizate din punct de vedere al cantităţilorofertate, perioadelor şi termenelor de livrare.

  Piaţa este deschisă participării producatorilor, furnizorilor şiconsumatorilor eligibili.

  După deschiderea ofertelor transmise ca raspuns la ofertele

   publicate, lista ofertanţilor este publică.Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile deenergie contractate ca urmare a tranzacţiilor încheiate pe această piaţă pot fitranzacţionate într-o sesiune de licitaţie ulterioară.

  2.2.2 Caracteristicile ofertelor

  - Cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract .Această cantitate reprezintă fracţie din volumul pe care participantul laPCCB doreşte să îl tranzactioneze şi este stabilită funcţie de criteriile proprii

  de rentabilitate.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  15/92

    10

  -  Perioada de livrare a energiei – ofertele tranzacţionate pe această piaţă, transmise pentru livrare/consum de energie electrică, sunt pentru perioade de livrare de cel puţin o lună.

  -  Preţul minim  la care cantitatea de energie tranzactionată printr-un

  contract va fi ofertată în deschiderea licitaţiei în Lei/MWh organizată pentruo ofertă de vânzare publicată;-  Preţul maxim  la care cantitatea de energie tranzacţionată printr-un

  contract va fi ofertată în deschiderea licitaţiei în Lei/MWh organizată pentruo ofertă de cumpărare publicată.

  În stabilirea ofertelor, participanţii vor tine seama de criteriile deeficienţă tehnico-economice proprii precum şi de strategiile comerciale proprii.

  2.2.3 Succesiunea activităţilor

  - Primirea ofertelor pentru care se doreşte organizarea de sesiuni delicitatie şi publicarea anuntului de organizare a licitatiei.

  - Primirea în plic închis a ofertelor de raspuns fata de ofertele publicate,înregistrarea orei de primire si sigilarea plicului de către Comisia de licitaţie.

  - Deschiderea sesiunii de licitaţie, deschiderea ofertelor de raspuns şivalidarea ofertelor funcţie de conţinutul ofertei şi valoarea garanţiilor.

  - Anunţarea ofertelor de răspuns validate şi stabilirea ofertei câştigătoare.- În cazul în care au fost înregistrate doua sau mai multe oferte de

  cumparare cu acelaşi pret, sesiunea de licitaţie se va relua pentru participanţii ce au înaintat acele oferte după modificarea preţului de ofertă.- OPEE transmite rezultatele licitaţiei.- Sunt încheiate contractele bilaterale în conformitate cu rezultatele

  tranzacţiilor.

  2.3 Desfăşurarea lucrării. Scenarii de lucru şi aplicaţii practice

  Se vor urmări realizarea următoarelor activităţi:-   parcurgerea cadrului legal de participare la piaţa contractelor

   bilaterale;-  întocmirea documentaţiei specifice şi necesare participanţilor la

   piaţă;-  urmărirea ofertelor de vânzare şi achiziţie de energiei electrice într-o

  anumită perioadă de timp;-  întocmirea de contracte de atribuire;-  întocmirea pe grupe de lucru: ofertanţi vânzare-ofertanţi achiziţie, a

  unor tranzacţii respectând regulile pieţei;-  calculul pe baza ofertelor reale de energie, a unor indicatori specifici

   profit – piedere;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  16/92

    11

  -  investigarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionată în PCCB, pe durata unui an (accesând rezultatele publicate pe site-ul OPCOM)cu calculul valorii financiare totale a acestor cantiţăţi(de exempluvaloarea energiei tranzacţionate în anul 2007 s-a ridicat la

  aproximativ 500 de milioane de euro pentru cei 9,36 TWh implicaţiceea ce reprezintă în jur de 15 % din consumul prognozat alRomâniei pentru anul de referinţă).

  În debutul lucrării se va accesa site-ul web al Operatorului comercial al pieţei de energie electrică www.opcom.ro  care permite obţinerea deinformaţii privind funcţionarea pieţei de energie şi efectuarea de tranzacţii pe această piaţă. Cunoaşterea site-ului şi modul de lucru peacesta(nevigarea) sunt esenţiale pentru desfăşurarea lucrărilor de laborator.

  Structura paginii web a OPCOM se prezintă în figura de mai jos:

  Fig. 2.1 Structura secţiunii PCCB din cadrul paginii web a OPCOM, cuevidenţierea ofertelor de tranzacţionare pentru o perioadă din anul 2009

  2.4 Verificarea cunoştinţelor

  Studenţii vor răspunde punctual, în scris, la următoarele întrebări:- ce reprezintă cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-uncontract în cadrul PCCB;- ce condiţii trebuie să îndeplinească agenţii economici care doresc să seînscrie pe PCCB;- ce este codul de identificare de pe PCCB;

  SecţiuneaPCCB

  Bară de navigare în secţiunea

  PCCB

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  17/92

    12

  - care este scopul urmărit prin Procedura operaţională privind funcţionareaPCCB;- enumeraţi principiile care stau la baza atribuirii contractelor pentru livrarede energie electrică în cadrul tranzacţiilor pe PCCB.

   Notă: Răspunsurile se obţin atât prin parcurgerea consideraţiilor teoretice din cadrul

  lucrării cât şi prin consultarea documentaţiei ce ţine de cadrul legal al funcţionării PCCB,ataşată în anexe sau stipulată în bibliografia de la sfârşitul lucrării.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  18/92

    13

  ANEXA 2

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  19/92

    14

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  20/92

    15

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  21/92

    16

  Lucrarea nr. 3

  PIAŢA CENTRALIZATĂ PENTRU CONTRACTEBILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU

  NEGOCIERE CONTINUĂ (FORWARD)

  3.1 Scopul lucrării

   obţinerea unor deprinderi privind regulile de participare la piaţa deenergie electrică prin întocmirea de contracte bilaterale cu negocierecontinuă;

   în această formă de tranzacţionare a energiei electrice pe piaţa

  centralizată se pot întocmi oferte online urmărind cotele de energie pe care participanţii la piaţă le lansează preţul de achiziţie putând fi negociat;  studeţii vor parcurge modul de utilizare a platformei de

  tranzacţionare a PCCB-NC disponibil pe site-ul OPCOM.

  3.2 Caracteristici generale ale pieţei

  Tranzacţionarea se realizează online, de la terminalele participanţilorînscrişi la piaţă.

  Identitatea şi intenţia de ofertare a participanţilor care iniţiază

  sesiunea de licitaţie este cunoscută de întreg mediul de afaceri, prin publicarea ofertei şi contractului pentru 3 zile lucrătoare în cazulcontractelor cu termen de livrare 1 săptămână şi pentru 5 zile lucrătoare încazul contractelor cu termen de livrare 1 lună, 1 trimestru, 1 an.

  Piaţa este deschisă participării producătorilor, furnizorilor şiconsumatorilor industriali.

  Participarea în cadrul sesiunilor de licitaţie este condiţionată deconstituirea de garanţii de participare la licitaţie atât de către cumpărători câtşi de către vânzători.

  După încheierea sesiunii de licitaţie Operatorul Pieţei publicăcantităţile tranzacţionate, preţul de adjudecare al ofertelor şi listaorganizaţiilor care au participat la licitaţie cu oferte de răspuns.

  Până la intrarea în livrare a contractului încheiat, cantităţile deenergie contractate ca urmare a tranzacţiilor încheiate pe aceasta piaţă, pot fitranzacţionate într-o sesiune de licitaţie ulterioară.

  3.3 Caracteristicile ofertelor

  Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al:- puterii ofertate pentru fiecare oră pe parcursul perioadei de livrare - oferte pentru 1 MW;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  22/92

    17

  - duratei de utilizare zilnică a puterii – oferte pentru bandă (00:00 - 24:00),oferte pentru vârf (06:00 - 22:00) şi oferte pentru gol (00:00 - 06:00, 22:00 -24:00) termenelor de livrare - oferte pentru 1 săptămâna (exemplu:săptămâna 10_2007, respectiv 05.03 - 11.03.2007), 1 lună (exemplu: 01.03 -

  31.03.2007), 1 trimestru (exemplu: 01.01 - 31.03.2007), 1 an (01.01 -31.12.2007).Oferta iniţiatoare publicată propune un preţ de deschidere.Participanţii care introduc în sistemul de tranzacţionare oferte de

  răspuns pot propune preţuri mai mici, egale sau mai mari decât cel propus deiniţiator, luând în considerare posibilitatea ca iniţiatorul să diminueze preţul propus iniţial în cazul unei oferte iniţiatoare de vânzare şi să crească preţul propus iniţial în cazul unei oferte iniţiatoare de cumpărare, dacă după primasesiune de tranzacţionare a ofertei nu a fost atribuită întreaga cantitate

  disponibilă.3.4 Succesiunea activităţilor

  - primirea ofertelor iniţiatoare pentru care se doreşte organizarea desesiuni de licitaţie şi publicarea anunţului de organizare a licitaţiei;

  - validarea garanţiilor de participare la licitaţie;- introducerea ofertei iniţiatoare şi a ofertelor de răspuns în sistem

  conform programului de licitaţie (derularea sesiunilor de licitaţie);- operatorul Pieţei transmite rezultatele licitaţiei;

  - contractele bilaterale încheiate în conformitate cu rezultateletranzacţiilor sunt depuse la Operatorul Pieţei.

  3.5 Cum să devii participant

  Înscrierea la Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale pentruenergie electrică cu Negociere Continuă (Forward) este permisă agenţiloreconomici care deţin licenţă pentru Producerea de energie electrică şi/saulicenţă pentru Furnizarea de energie electrică, precum şi Consumatoriloreligibili.

  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul deînregistrare ca participant la Piata Centralizată a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continuă:- depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM;- solicitarea programării pentru ridicarea cardului de acces şi cititorului decard şi depunerea contractului de comodat semnat;- furnizarea la opcom a documentatiei specificate în procedura operationala privind funcţionarea pietei centralizate a contractelor bilaterale cu negocierecontinuă;

  - semnarea convenţiei de participare la piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  23/92

    18

  - achitarea tarifului de acces la piaţa centralizată a contractelor bilaterale cunegociere continuă.

  Participanţii înscrişi la PCCB vor depune numai scrisoarea deintenţie şi Convenţia de participare la PCCB-NC

  3.6. Desfăşurarea lucrării

  - se vor constitui două grupe de studenţi care vor participa la piaţădin ipostaze diferite: ofertanţi vânzare şi ofertenţi cumpărare;

  - pe fiecare categorie se vor întocmi documentele specifice participării la piaţa forward stabilindu-se şi preţul energiei electricetranzacţionate;

  - se vor urmări pe pagina web a operatorului comercial, ofertele devânzare şi atribuire a cantiţăţilor de energiei dintr-o anumită perioadă detimp;

  - se vor calcula indicatori specifici- investigarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionată în PCCB

  - NC, pe durata unui an(accesând rezultatele publicate pe site-ul opcom) cucalculul valorii financiare totale a acestor cantiţăţi(de exemplu valoareaenergiei tranzactionate în anul 2007 s-a ridicat la aproximativ 500 demilioane de euro pentru cei 9,36 TWh implicaţi ceea ce reprezintă în jur de15 % din consumul prognozat al României pentru anul de referinţă). 

  3.7 Verificarea cunoştinţelor

  Studenţii vor răspunde la următoarele întrebări:1. Care este deosebirea esenţială între PCCB cu atribuire prin

  licitaţie publică şi PCCB-NC?2. Ce trebuie să deţină un participant la PCCB-NC pentru a putea

  accesa sistemul informatic de tranzacţionare?3. Care sunt documentele pe care un consumator eligibil trebuie să le

  transmită OPCOM pentru a putea participa la tranzacţii pe PCCB-NC?

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  24/92

    19

  ANEXA 3Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale

   Nr. Ieşire participant…20…..din data…09.03.2009……………

   Nr. Intrare OPCOM. …55….din data…10.03.2009…………...

  OFERTĂ DE CUMPĂRAREcu preţ maxim

  Către,Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică -OPCOM S.A.

  Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti

  Societatea ...SC. Y SRL.....cu sediul în…ORADEA......................................,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ........................, cu numărul....................reprezentată prin director general Carmeni Nicolae..................,în conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale privind funcţionareaPieţei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrică atribuite prin licitaţie publică, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe Piaţa

  Centralizată a Contractelor Bilaterale pentru energie electrică atribuite prinlicitaţie publică, în cadrul sesiunii de licitaţie din data………….…….aurmătoarei oferte de cumpărare.

  Cantitatea………40.000……………………… MWhPreţul ……………196,5…………………….. Lei/MWhPerioada de livrare…01.04.2009 – 31.12.2009…………………Data începerii livrării 01.04.2009………….

  În cazul atribuirii ofertei ne obligăm să încheiem contractul bilateral curespectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreunăcu oferta.

  Data…................ Director General

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  25/92

    20

   Nr. Iesire participant 20 din data 09.03.2009… Nr. Intrare OPCOM.55..din data..10.03.2009.

  OFERTĂ DE CUMPĂRARE

  răspuns la oferta de vânzare…(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)

  Către,Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - OPCOM S.A.Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucuresti

  Societatea ..SC. X SRL..cu sediul în…ORADEA,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ..., cu numărul ...reprezentată prin director general dr.ing. Popescu Cristian...,în conformitate cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţeicentralizate a contractelor bilaterale de energie electrică cu negocierecontinuă, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe piaţa centralizată acontractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, în cadrulsesiunii de licitaţie din data…destinată tranzacţionării ofertei …(codul dinanunţul de licitaţie alocat ofertei de vânzare pentru care se lansează oferta) aurmătoarei oferte de cumpărare

   Numărul de contracte…

  Preţul 196,5…Lei/MWh

  Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei devânzare faţă de care lansăm prezenta ofertă de cumpărare. În cazul atribuirii

  ofertei ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea întocmai aformei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.

  Data... Director General

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  26/92

    21

  Rezultatele participării la şedinţele de tranzacţionarepe piaţa forward

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  27/92

    22

  Lucrarea nr.4

  PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE(PZU)

  4.1 Scopul şi obiectivele lucrării

   scopul lucrării constă în cunoaşterea modului de participare latranzacţionarea energiei electrice de pe Piaţa Zilei Următoare;

    ca obiective principale sunt urmărite procedurile de stabilire şiconfirmare a preţurilor pentru piaţa zilei următoare, modul de confirmare şiatribuire a tranzacţiilor de pe PZU şi etapele parcurse şi modul de lucru pentru participarea la PZU;

    se vor întocmi scalele de preţ pentru ofertele de vânzare şi cumpărarestabilindu-se preţul de închidere al pieţei pentru zone de tranzacţionare.

  4.2. Generalităţi. Cadrul legal. Participanţi

  Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angrode energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energieelectrică activă cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.

  Regulile Pieţei pentru Ziua Următoare sunt prevăzute în cadrul cap.5 din Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, aprobat prin

  Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 25 /22 .10. 2004(publicat pe site-ul ANRE,www.anre.ro).

  Piaţa pentru Ziua Următoare creează un cadru centralizat pentruvânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angrode energie electrică din România, necesar pentru:a) facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică în condiţii deconcurenţă, transparenţă şi nediscriminare; b) reducerea preţurilor de tranzacţionare a energiei electrice;c) stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii din piaţa angro.

  Piaţa pentru Ziua Următoare pune la dispoziţia participanţilor uninstrument funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, echilibrulîntre portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şidisponibilitatea tehnică a unităţilor de producere. Surplusul sau deficitul deenergie electrică activă se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărareaacesteia pe PZU.

  Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă tuturorTitularilor de licenţă înregistraţi ca Participanţi la PZU (producători deenergie electrică, furnizori şi operatori de reţea). Una din condiţiile

  obligatorii pe care un Titular de licenţă trebuie să o îndeplinescă pentruînregistrarea la PZU este încheierea cu OTS a Convenţiei de asumare a

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  28/92

    23

  responsabilităţii echilibrării sau dovada transferării responsabilităţiiechilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.

  4.3 Înscrierea la Piaţa pentru Ziua Următoare

  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul deînregistrare ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare:  obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul

  Energiei a licenţei pentru:- producerea de energie electrică (pentru producători);- furnizarea de energie electrică (pentru furnizori);

    înscrierea ca parte responsabilă cu echilibrarea (PRE) la operatorul pieţeide echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altăPRE;

    depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM;  întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în procedura privind

  înregistrarea participanţilor la piaţa pentru ziua următoare şi depunereaacestuia la OPCOM;

    semnarea convenţiei de participare la Piata pentru ziua următoare.Documentaţia specifică(Procedura privind înscrierea participanţilor

  la PZU, Convenţia de participare la PZU şi contractul de comodat) poate fiaccesată pe pagina web a OPCOM

  Titularii de licenţă trebuie să încheie cu S.C. OPCOM - S.A.

  Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare şi să respecteobligaţiile cuprinse în aceasta.

  Modelul Pieţei pentru Ziua Următoare este definit de următoarelecaracteristici:

    ziua de tranzacţionare este orice zi calendaristică;  intervalul de tranzacţionare este ora;  S.C. OPCOM - S.A. este contraparte centrală pentru toate

  tranzacţiile de vânzare/cumpărare energie electrică încheiate deParticipanţii la PZU, pe această piaţă;

    un Participant la PZU poate transmite o singură ofertă de cumpărareşi o singură ofertă de vânzare pentru Zona Naţională deTranzacţionare, pentru fiecare interval de tranzacţionare;

    ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică sunt oferte simplecare pot conţine până la 25 perechi cantitate - preţ. Fiecare ofertă vaindica preţurile la care participantul doreşte să cumpere şi/sau vândă,în intervalul de tranzacţionare specificat, cantităţile de energieelectrică specificate din perechea cantitate - preţ;

    ofertele pot fi transmise doar în orele de tranzacţionare definite înCodul Comercial;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  29/92

    24

    sistemul informatic validează/invalidează ofertele transmise de participanţi în conformitate cu criteriile stabilite prin Proceduraoperaţională de stabilire a formatului, conţinutului, modului detransmitere şi de validare a Ofertelor pe Piaţa pentru Ziua Următoare

    ofertele de cumpărare vor fi validate şi din punct de vedere algaranţiilor de validare calculate în conformitate cu Procedura privindconstituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare

    după primirea şi validarea ofertelor, Operatorul Pieţei de EnergieElectrică stabileşte pentru fiecare interval de tranzacţionare curbelecererii şi ofertei:

  Curba cererii se determină prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate din ofertele de cumpărare validate, sortate în ordine

  descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea cu preţul cel mai mare, până la cea cu preţul cel mai mic.

  Fig.4.1 Graficul preţului de cumpărare(curba cererii)

  Curba ofertei se va determina prin combinarea într-o singură ofertă atuturor perechilor cantitate - preţ din ofertele de vânzare validate, sortate înordine crescătoare a preţurilor, începând cu perechea cu preţul cel mai mic, până la cea cu perechea cu preţul cel mai mare.

  Fig.4.2 Graficul preţului de vânzare(curba ofertei)

  Punctul de intersecţie dintre curba cererii şi cea a ofertei reprezintăechilibrul dintre cerere şi ofertă şi determină Preţul de Închidere a Pieţei(PIP) pentru Zona Naţională de Tranzacţionare.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  30/92

    25

  Cantităţile din ofertele de cumpărare al căror preţ este mai mare sauegal cu PIP reprezintă cantităţile de energie electrică tranzacţionate lacumpărare.

  Cantităţile din ofertele de vânzare al căror preţ este mai mic sau egal

  cu PIP reprezintă cantităţile de energie electrică tranzacţionate la vânzare.

  Fig.4.3 Graficul stabilirii PIP

  Participanţii la PZU obţin informaţiile referitoare la propriiletranzacţii încheiate în cadrul Pieţei pentru Ziua Următoare prin accesareaSistemului informatic de Tranzacţionare. Pe baza confirmărilor tranzacţiilorcorespunzatoare unei zile de tranzacţionare, Operatorul Pieţei de EnergieElectrică va stabili Notificările Fizice corespunzătoare tranzacţiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziţia OTS şi Părţilor Responsabile cu Echilibrarea(PRE) la care sunt înregistraţi Participanţii la PZU.

  În concordanţă cu prevederile Codului Comercial, tranzacţiile devânzare/cumpărare cu energie electrică încheiate de Participanţii la PZU, peaceastă piaţă reprezintă angajamente comerciale ferme.

  4.4 Desfăşurarea lucrării. Scenarii de lucru

  - se va parcurge legislaţia referitoare la participarea la PZU;

  - se va face o documentare privind procedura operaţională privind

  confirmarea tranzacţiilor transmise participanţilor la piaţa pentru ziuaurmătoare şi operatorului de decontare;- se vor urmări ofertele pentru tranzacţionare pe piaţa zilei următoare;- se vor calcula indicatori specifici de piaţă(Preţul de bază a energieitranzacţionate, volumul de bază tranzacţionat, preţul pentru orele de vârf,volumul pentru orele de vârf, preţul şi volumul energiei tranzacţionate pentru orele de gol de sarcină) pentru datele reale culese din site-ulOPCOM: preţurile de închidere PZU, volumurile orare tranzacţionate aleenergiei electrice din PZU, preţurile medii de vânzare – cumpărare;

  - Se va întocmi scala de preţ pentru PZU.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  31/92

    26

  4.5. Aplicaţie

  Să se întocmească o tranzacţie de vânzare cumpărare energieelectrică pe PZU respectând procedurile şi regulile specifice pieţei cuîntocmirea documentaţiei de participare. Se vor puncta etapele ce trebuie parcurse pentru finalizarea tranzacţiilor. Fiecare student va face partealternativ din categia ofertanţilor de vânzare şi a cumpărătorilor de energieelectrică.

  Din site-ul OPCOM se vor nota rezultatele platformei detranzacţionare pentru o anumită zi calendaristică(conform anexei lucrării).

  Se vor stabili curbele de preţ pentru cumpărare respectiv vânzare deenergie electrică stabilindu-se preţul de închidere a pieţei PIP pentru zonanaţională de tranzacţionare considerată.

  4.6 Verificarea cunoştinţelor

  Răspundeţi punctual la următoarele întrebări:1. Care este actul normativ prin care se stabilesc regulile de funcţionare aPieţei pentru ziua următoare?2. Care sunt etapele de parcurs de către un agent economic pentru înregistareca participant pentru PZU?3. Ce reprezintă volumul de bază tranzacţionat prin PZU, câte componentede calcul are şi care este unitatea sa de măsură?

  4. Cum este structurat programul orar de transmiter a tranzacţiilor pe PZU?5. Care este procedura de stabilire a PIP?

   Notă: Răspunsurile se obţin atât prin parcurgerea consideraţiilor teoretice din cadrul

  lucrării cât şi prin consultarea documentaţiei ce ţine de cadrul legal al funcţionării PZU,ataşată în anexe sau stipulată în bibliografia de la sfârşitul lucrării.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  32/92

    27

  ANEXA 4

  Rezultatele *) Platformei de tranzactionare pentru ziua de 11 mai 2009

  Preţ mediu(lei/MWh) Volum(MWh)

  Bază (1-24)135,42........................................... 16.910,376Vârf (7-22)

  154,38...........................................12.673,847Gol(23-24 si 1-6)

  97,50...............................................4.236,529

  Tab. A4.1 Rezultate tranzacţii  

   Nr.crt. Pret de închidere a Pieţei Volum tranzacţionat

  Int [Lei/MWh] [MWh/h]

  1 109,00 407,1772 81,00 406,715

  3 74,00 446,382

  4 51,00 450,784

  5 74,00 437,825

  6 81,00 456,571

  7 101,00 408,457

  8 150,00 695,333

  9 151,00 788,52110 151,00 864,040

  11 160,00 895,026

  12 160,00 869,048

  13 159,00 852,191

  14 160,00 835,782

  15 151,00 841,149

  16 151,00 735,609

  17 151,00 737,502

  18 150,00 730,203

  19 150,00 659,395

  20 150,00 713,011

  21 160,00 900,765

  22 215,01 1.147,815

  23 160,00 1.002,061

  24 150,00 629,014

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  33/92

    28

  a).

  b).Fig. A4.1 Graficele PIP(a) şi volumului de energie tranzacţionată(b)

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  34/92

    29

  Scala de Preţ a Pieţei pentru Ziua Următoare 

  Începând cu 1 iulie 2005, odată cu denominarea monedei naţionale,

  scala de preţ pentu Piaţa pentru Ziua Următoare s-a modificat corespunzător.

  Domeniul de preţuri pentru ofertarea Producţiei Prioritare 

  În cadrul Scalei de Preţ, pentru ofertarea productiei prioritarecalificată conform „Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritarede energie electrică”, se alocă următoarele preţuri pentru fiecare tip de producţie prioritară:

  0,01 RON/MWh Producţia prioritară necontrolabilă din surse regenerabile0,02 RON/MWh Producţia prioritară necontrolabilă în cogenerare

  0,03 RON/MWh Producţia prioritara controlabilă din surse regenerabile

  0,04 RON/MWh Producţia prioritară controlabilă în cogenerare

  Domeniul de preţuri pentru ofertarea în afara ProducţieiPrioritare 

  • În cadrul Scalei de Preţ pentru ofertarea pe PZU preţul limită minim aldomeniului de preţuri pentru ofertarea în afara producţiei prioritare sestabileşte la 1,00 RON/MWh.

  • În cadrul Scalei de Preţ pentru ofertarea pe PZU preţul limită maxim aldomeniului de preţuri pentru ofertarea în afara producţiei prioritare sestabileşte prin multiplicarea cu 15 a valorii limitative a preţului marginal desistem aprobată prin Decizia Preşedintelui ANRE nr.459 din 26.11.2004.Această valoare este de 4.800 RON/MWh  (echivalent 48.000.000

  ROL/MWh).

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  35/92

    30

  Lucrarea nr. 5

  PIAŢA CERTIFICATELOR VERZI

  5.1 Scopul lucrării

    prin parcurgerea lucrării se vor aprofunda cunoştinţe referitoare laspecificul certificatelor verzi precum şi la modul de tranzacţionare a acestora pe piaţa certificatelor verzi;

    această piaţă este separată de piaţa energiei dar prin legătura dintre producătorii de energie şi cotele obligatorii de certificate verzi din portofoliul acestora sau a producerii de energie din surse regenerabileatestată prin certificatul verde, se impune abordarea acestei pieţe în cadrul

  tematicii disciplinei Piaţa de energie.

  5.2 Terminologie. Generalităţi

  Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1MWh de energie electrică produs din surse regenerabile de energie.

  Tranzacţionarea certificatelor verzi se face prin OPCOM –Operatorul Pietei de certificate Verzi – Persoană juridică ce asigurătranzacţionarea certificatelor Verzi şi care determină preturile pe Piaţacentralizată a Certificatelor Verzi, îndeplinind funcţiile prevăzute deRegulamentul de organizare şi funcţionare a Pietei de Certificate Verzi (Ord.ANRE nr. 15 / 2005).

  În figura de mai jos se prezintă calea de obţinere şi tranzacţionare acertificatelor verzi în paralel cu energia electrică.

  Fig. 5.1 Obţinerea şi tranzacţionarea certificatelor verziSistemul de cote obligatorii – reprezintă un mecanism de promovare

  a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  36/92

    31

  achiziţia de către furnizori a unor cote obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse în vederea vânzarii catre consumatorii deserviţi.

  Funcţionarea sistemului de cote obligatorii pentru promovareaenergiei electrice din surse regenerabile de energie, presupune parcurgerea

  următorilor paşi :- autoritatea de reglementare stabileşte o cotă fixă de energieelectrică produsă din surse regenerabile de energie, pe care furnizorii suntobligaţi să o cumpere;

  - autoritatea de reglementare califică anual producatorii de energieelectrica din surse regenerabile de energie, pentru a obţine Certificate Verzi;

  - producătorii primesc pentru fiecare unitate de energie electricălivrată în reţea (1 MWh), un Certificat Verde, care poate fi vândut separat deenergia electrică, pe Piaţa de Certificate Verzi.

  Pentru îndeplinirea obligaţiei, furnizorii trebuie sa deţină un numărde Certificate Verzi egal cu cota de energie electrică din surse regenerabilede energie impusă. Valoarea Certificatelor Verzi reprezintă un câstigsuplimentar primit de producători pentru “energia curată” pe care o livreazăîn reţele electrice. Preţul energiei electrice este determinat pe piaţa deenergie electrică.

  Preţul suplimentar primit pentru Certificatele Verzi vândute estedeterminat pe o piaţă paralelă , unde sunt tranzacţionate beneficiile adusemediului.

  5.3 Valoarea certificatelor verzi

  Valoarea Certificatelor Verzi se stabileşte prin mecanisme de piaţă:- prin contracte bilaterale între producatori şi furnizori;- pe o piaţă centralizată organizată şi administrată de OPCOM

  Pretul Certificatelor Vezi variază într-un interval [ Pmin  ÷ Pmax]stabilit prin Hotarâre de Guvern. Preţul minim este impus pentru protecţia producatorilor iar preţul maxim, pentru protecţia consumatorilor.

  Pentru perioada 2008-2014 valoarea de tranzacţionare a certificatelor

  verzi se încadrează între o valoare minimă de tranzacţionare de 27euro/certificat şi o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.Valoarea în lei va fi calculată la valoarea medie a cursului de schimb stabilitde Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.(Legea 220/27.10.2008).

  Energia electrică se tranzactionează separat de certificatele verzi.

  5.3.1. Participanţi la PCV

   Actori

  - Autoritatea de Reglementare – ANRE- Producatori de energie electrica din surse de energie regenerabile

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  37/92

    32

  - Furnizori- Operatorul de Transport si de Sistem – O T S- OPCOM

  Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de

  tranzacţionare a Certificatelor Verzi (Legea 220/27.10.2008) sunt:- energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;- energie eoliană;- energie solară;- energie geotermală şi gazele combustibile asociate;- biomasă;- biogaz;- gaz de fermentare a deşeurilor;- gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

  Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008 –2020 sunt:- 2008 5,26%- 2009 6,28%- 2010-2012 8,3%- 2013 9,0%- 2014 10,0%- 2015 10,8%- 2016 12,0%

  - 2017 13,2%- 2018 14,4%- 2019 15,6%- 2020 16,8%

  Cotele pentru 2021-2030 se stabilesc de ministerul de resort şi nu vorfi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

   Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică înconsumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020este de 33%, 35% şi, respectiv, 38% (Legea 220/27.10.2008).

  Rolul ANRE pe piaţa certificatelor verzi:- califică producatorii de energie electrica din SRE eligibile, pentru participarea la piaţa de certificate verzi;- stabileşte anual preţul minim şi pretul maxim pentru Certificatele Verzi;- urmăreşte îndeplinirea cotei obligatorii de către furnizori;- aplică penalităţi pentru neîndeplinirea cotei.

  5.3.2. Obligaţiile furnizorilor

  Sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de Certificate Verzi

  egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de energieelectrică furnizată anual consumatorilor finali.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  38/92

    33

  5.3.3. Rolul Operatorului de Transport şi Sistem

  - primeşte lunar de la producători şi de la Operatorii de Reţele la care aceştiasunt racordaţi notificări privind cantitatile de E-SRE livrate în reţele;- emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţea în luna anterioară- Colectează sumele corespunzatoare penalizărilor de la furnizorii care nu si-au îndeplinit cota obligatorie la sfârsitul perioadei de conformare

  Sumele de bani rezultate din aplicarea penalizarilor, colectate deoperatorul de transport si de sistem, sunt alocate anual de catre ANRE, în baza unor criterii obiective, pentru investiţii, în vederea facilitării accesuluila reţeaua de transport/distribuţie. (Legea 220/27.10.2008)

  5.3.4. Rolul OPCOM

  - înregistrează participanţii la Piaţa de Certificate Verzi- prognozeaza şi face publică cererea şi oferta de Certificate Verzi la nivelnaţional;- înregistrează contractele bilaterale de tranzactionare a Certificatelor Verziîntre producatorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şifurnizori;- înfiintează şi administrează Registrul certificatelor verzi;- asigură cadrul de tranzactionare pentru Certificatele Verzi pe Piaţa

  Centralizată;- primeşte ofertele de vânzare/cumpărare a certificatelor verzi de la producatori/furnizori (consumatori);- stabileşte şi face public Preţul de Închidere al Pieţei Centralizate deCertificate Verzi şi numărul de Certificate Verzi tranzacţionate lunar pePiata Centralizată de Certificate Verzi;- afişează lunar cererea cumulată de Certificate Verzi şi oferta cumulată deCertificate (a se vedea pe anul în curs);- stabileşte drepturile şi obligatiile de plată ale participanţilor la Piaţa

  Centralizată de Certificate Verzi.Piaţa Centralizată de Certificate Verzi asigură:- concurenţă, transparenţă, nediscriminare;- reducerea preţurilor de tranzacţionare;- stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii din piaţa certificatelorverzi.

  Funcţionarea PCCV presupune:- înscrierea participanţilor la Piata Centralizată de Certificate Verzi ;- participantii transmit lunar oferte de vânzare sau de cumpărare, în

  Intervalul de Ofertare.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  39/92

    34

  Operatorul Pieţei de Certificate Verzi preia ofertele şi transmiteconfirmările de primire.

  5.4 Înscrierea la piaţa certificatelor verzi

  Înscrierea la Piaţa pentru Certificate Verzi presupune problemeleenunţate mai jos.

  Etapele de parcurs de catre un agent economic pentru înscrierea sa ca participant la Piaţa de certificate Verzi- obţinerea licentei şi a calificării pentru producţie prioritară şi pentru participare la piaţa de certificate verzi de la ANRE. (producători)- obţinerea licenţei pentru activitatea de furnizare (furnizori) ;- înscrierea producătorilor la C.N. Transelectrica S.A. pentru emiterea decertificate verzi de către operatorul de transport şi de sistem ;- completarea şi depunerea unei scrisori de intentie la S.C. OPCOMS.A.(producători şi furnizori);- furnizarea la SC. OPCOM SA a unor documente de natură tehnică,menţionate în procedura privind înregistrarea participanţilor la Piaţa decertificate verzi (producatori şi furnizori);- achitarea tarifului de acces la piaţa de certificate verzi la SC OPCOM SA(producatori şi furnizori, atât pentru Piaţa bilaterală cât şi pentru Piaţacentralizată)- semnarea convenţiei de participare la Piaţa centralizată de certificate verzi,

  în cazul în care agentul economic doreşte participarea în cadrul acestei pieţe

  Fig. 5.2 Stabilirea preţului certificatelor verzi

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  40/92

    35

  Fig. 5.3 Funcţionarea PCV

  5.5 Desfăşurarea lucrării

  - se va urmări pe o anumită perioadă de timp piaţa certificatelor verzinotându-se valori ale tranzacţiilor efectuate de diverşi operatori economici- se vor stabili documentele necesare la participarea la PCV;- se vor stabili diferite proceduri de generare a energiei electrice pe diversefiliere (din evidenţa surselor de energie regenerabilă susceptibile pentruobţinerea de CV şi cele clasice)calculându-se cota de certificate verzinecesare vânzării sau achiziţionării(pe baza considerării cotelor impuse şiutilizând produsul nr. MWh produs şi furnizat clasic×cota certificate verzidin energia totală furnizată din producţie clasică, de ex. la Pn =25 MW→25× 0,083 = 2,075 MW trebuie să fie obţinuţi din energie curată, adică 2,075CV trebuie achiziţionate iar 0,083 reprezintă cota impusă de CV pentru anul2010 );- urmărind piaţa de certificate verzi se vor calcula indicatori de rentabilitate, profit şi pierdere dacă se realizează tranzacţii pe anumite perioade de timpcu anumite cantiţăţi şi valori ale certificatelor verzi;- se va accesa arhiva curbelor agregate a certificatelor verzi disponibilă pesite-ul www.opcom.ro şi din rezultatele tranzacţionărilor de certificate verzi pentru mai multe luni calendaristice se vor urmări numărul de ofertanţi CV,numărul ofertelor de vânzare, numărul ofertelor de cumpărare, volumultranzacţionat şi preţurile de închidere al PCCV;- se va parcurge şi completa un model de contract de vânzare/cumpărare deCV conform anexei lucrării.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  41/92

    36

  5.6 Verificarea cunoştinţelor

  Să se răspundă punctual la următoarele întrebări:- Care este organismul care asigură tranzacţionarea certificatelor verzi şicare determină preţurile pe PCV?- Enumeraţi sursele de energie care participă în sistemul de tranzacţionare acertificatelor verzi?- Ce instituţie emite certificatul verde?- Cum poate un agent economic să se înscrie pe Piaţa Certificatelor Verzi?

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  42/92

    37

  ANEXA 5

  Rezultatele tranzacţionării pe Piaţa Centralizată pentru Certificate Verzi 

  Luna de Tranzacţionare: Aprilie 2009 

   Numărofertanţi

   Număr ofertevînzare

   Număr ofertecumpărare

  Volum tranzacţionat[Număr certificate verzi]

  Preţ de închidere al PCCV[RON / Certificat]

  30  11  19  5.381  215,34 

  Fig. 5.4 Curba agregată a cererii şi ofertei de Certificate Verzi- luna aprilie 2009

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  43/92

    38

  Rezultatele tranzacţionării pe Piaţa Centralizată pentru Certificate Verzi 

  Luna de Tranzacţionare: Martie 2010 

   Numărofertanţi

   Număr ofertevînzare

   Număr ofertecumpărare

  Volum tranzacţionat[Număr certificate verzi]

  Preţ de închidere al PCCV[RON / Certificat]

  26  12  14  25.086  232,36 

  Fig. 5.4 Curba agregată a cererii şi ofertei de Certificate Verzi – luna martie 2010

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  44/92

    39

  MODELde

  contract de vânzare /cumpǎrare de certificate verzi

  Nr. …. din data ……..Părţile contractante

  Între……………………….......................................,  producător   de energieelectricǎ din surse regenerabile de energie/furnizor de energie electrică pentru consumatorul final, cu sediul în……………….........,adresa……………………............, judeţul …………….............., cod poştal………………, telefon ……………….., telex …………………, fax

  …………..……..., cod fiscal ……............................, înscris în registrulcomerţului la nr. ………………............, cont de virament nr. ………..……,deschis la ………..………., titular al licenţei  ANRE   nr……….................,.reprezentat legal prin ………………........, având calitatea de vânzător , pede o parte,şi……………............................................................,  furnizor , cu sediul în………………........., adresa…………………….........., judeţul……………..................., cod poştal ………………, telefon

  ……………….., telex …………………, fax …………..……...., cod fiscal………................., înscris în registrul comerţului la nr......………………............, cont de virament nr. ………..……, deschis la………..……….., titular al licenţei ANRE  nr……….................., reprezentatlegal prin …………….…..............., având calitatea de cumpărător, pe dealtă parte,

  s-a încheiat prezentul contract.

  TerminologieArt. 1 - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa

  acestuia.

  Obiectul contractului

  Art. 2 - (1) Vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de cătrecumpărător, în vederea îndeplinirii cotei anuale legal stabilite de

  achiziţie de certificate verzi, a numărului de certificate verzi prevăzut în anexa 2.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  45/92

    40

  (2) Preţul de contract al certificatelor verzi este cel precizat în anexa3 şi se încadrează în limitele legal stabilite,respectiv 24-42 €/certificat, care sunt exprimate în moneda naţională la cursul deschimb valutar, publicat de Banca Naţională a Romaniei pentru

  ultima zi lucrătoare din anul precedent.Art. 3 - Contravaloarea certificatelor verzi consumate de cumpărător

   pentru îndeplinirea cotei obligatorii legal stabilite se recuperează decătre acesta de la consumatorii cărora le furnizează energie electricăla preţul mediu de achiziţie al acestora.

  Art. 4 - Numărul de certificate verzi contractate şi preţul de contract alacestora pot fi modificate anual odată cu modificarea anuală a

  limitelor legal stabilite, funcţie de cursul de schimb valutar lei/€stabilit conform art. 2 alin. (3).

  Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării

  Art. 5 - (1) Cumpărătorul achiziţionează lunar de la vânzător,numărul de certificate verzi prevăzute în anexa 2 la prezentulcontract la preţul de contract stabilit în anexa 3.

  (2) Părţile pot conveni de comun acord asupra modificării număruluide certificate verzi dacă se constată abateri de peste ± 10% faţă denumărul de certificate verzi contractate.

  Art. 6 - Vânzǎtorul poate să-şi îndeplinească obligaţia de a vindenumărul de certificate verzi contractate  prin:

  a)   producerea de energie electrică din surse regenerabile deenergie şi livrarea acesteia în reţelele electrice astfel încât să

  asigure emiterea, în contul său, de către OTS a unui număr decertificate verzi care să acopere cel puţin numărul contractat;

   b)  cumpărarea de certificate verzi de pe piaţa centralizată decertificate verzi pentru acoperirea numărului contractat,conform prevederilor Regulamentului de organizare şifuncţionare a pieţei de certificate verzi.

  Art. 7 - În vederea producerii efectelor contractului:

  a)  fiecare  Parte  se înregistreazǎ la Operatorul pieţei de certificateverzi ca participant la piaţa de certificate verzi,

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  46/92

    41

   b)  Vânzătorul   înregistrează contractul încheiat la Operatorul pieţeide certificate verzi.

  Facturarea şi condiţiile de plată

  Art. 8 - (1) Contravaloarea certificatelor verzi ce urmează a fi primităde către vânzǎtor de la cumpǎrǎtor, conform prezentului contract, înfiecare Lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:

   p N V  k k      [lei]

  unde:-  V k  este valoarea facturii în luna k;

  -   N k  este numărul de certificate verzi vândut în luna k;

  -   p   este preţul de contract pentru un certificat verde,determinat conform anexei 3, în lei/CV.

  (2) Vânzătorul notifică Operatorului pieţei de certificate verzi, codulcertificatelor verzi vândute cumpărătorului până cel târziu în a 10 -cea zi lucrătoare a fiecărei luni;

  Art. 9 - Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 Zile

  Financiare după terminarea fiecărei Luni de Contract, Vînzătorulemite către Cumpărător o factură pentru numărul de certificate verzicare trebuie plătite de Cumpărător pentru respectiva Lună deContract, calculată conform prevederilor art. 8 şi la care anexeazălista codurilor certificatelor verzi vândute.

  Art. 10 - Cumpărătorul va plăti factura în termen de 10 zile financiare,de la data primirii acesteia.

  Art. 11 -  Părţile  transmit Operatorului pieţei de certificate verzi, în primele 18 de zile lucrătoare ale lunii următoare Lunii de Contractnote de informare privind achitarea obligaţiilor de plată, respectiv deîncasare a sumelor cuvenite din tranzacţia de certificate verzi pecontractul încheiat.

  Art. 12 - Operatorul pieţei de certificate verzi:

  a)  verifică corectitudinea codurilor certificatelor verzi

  tranzacţionate;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  47/92

    42

   b)  operează transferul certificatelor verzi notificate de vânzător încontul cumpărătorului în Registrul unic al certificatelor verzi;

  c)  transmite părţilor notificarea de confirmare a transferului până la sfârşitul lunii următoare Lunii de contract.

  Art. 13 - În cazul neachitării la data scadenţei a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 10, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă corespunzătoare ca procent dobânziidatorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după datascadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv).

  Art. 14 - În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este

  contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va înaintao notă explicativă vânzătorului, în termen de maxim 3 zile lucrătoarede la primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti sumarămasă necontestată până la data scadenţei. Contestaţiile ulterioaretermenului menţionat nu se vor lua în considerare. Vânzătorul seobligă să răspundă contestaţiei în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pecale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate decumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate

  calculată şi care se aplică conform prevederilor art. 13.Art. 15 - Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei în

  vigoare, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuarea plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont alcumpărătorului.

  Obligaţii şi garanţii

  Art. 16 - (1)  Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract,respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.

  (2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, încondiţii de confidenţialitate conform prevederilor art. 20, la toateinformaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru bunaderulare a prezentului contract.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  48/92

    43

  (3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre Părţi din vina celeilalte Pǎrţivor fi suportate de partea vinovatǎ.

  Art. 17 - (1)Pǎrţile  garanteazǎ una celeilalte cǎ prezentul contract

  reprezintǎ o obligaţie validǎ, legalǎ, opozabilǎ în justiţie în termenii acestuicontract.

  (2) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile răspund conform legii.

  (3) Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuseinstanţelor judecătoreşti competente.

  (4)Nici una din părţi nu poate cesiona parţial sau în totalitate drepturile şiobligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acorduluiscris al celeilalte părţi.

  Modificarea circumstanţelor

  Art. 18 - În sensul prezentului contract, “modificare de circumstanţe”semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri

   judecătoreşti definitive şi irevocabile, existenţa unor condiţii saumodificări ale statutului parţilor care împiedică îndeplinireaobligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevǎzute înreglementǎrile specifice emise de ANRE .

  Durata contractului şi condiţii de desfăşurare a acestuia

  Art. 19 - Prezentul contract intră în vigoare la data de ..................... şieste valabil pînǎ la data de …......................, cu excepţia îndeplinirii

  condiţiilor prevăzute la art. 25, lit.b) şi c).

  Confidenţialitatea

  Art. 20 - (1) Fiecare  Parte  se obligă să asigure confidenţialitateatuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelorfurnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nule dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără

  consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  49/92

    44

  (2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitatecu reglementările în vigoare; b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea

  contractului;c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, înconformitate cu prevederile cu prevederile Regulamentului deorganizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;

  (3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetareavalabilităţii prezentului contract.

  Forţa majoră

  Art. 21 - (1) Părţile  sunt exonerate de orice răspundere pentruneîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din acest contract,dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţămajoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract înurma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război,embargou şi altele) care nu au putut fi luate în considerare de părţi laîncheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şicontrolului părţilor.

  (2)  Partea  care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scrisceleilalte  Părţi  în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, cuconfirmarea ulterioara a organelor competente de la locul produceriievenimentului ce constituie forţă majoră.

  (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlăturăefectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte  Părţi, prin faptul

  necomunicării.Încetarea contractului

  Art. 22 - Prezentul contract încetează să-şi producă efectele înurmătoarele cazuri:

  a) terminarea perioadei de valabilitate stabiltǎ conform prevederilor art. 19; b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile

  contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se aflǎîn una din aceste situaţii are obligaţia sǎ notifice celeilalte pǎrţi data apariţiei

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  50/92

    45

  situaţiei, care va fi consideratǎ data de la care prezentul contract înceteazǎsǎ-şi producǎ efectele, în cel mult 3 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei;c) prin Ordin / Decizie ANRE de încetare a aplicării cadrului dereglementare prin care a fost stabilit prezentul contract.

   Alte clauze

  …………………………………………………………………………………………

  Dispoziţii finale

  Art. 23 - Acest contract şi toate obligaţiile  Părţilor   care rezultă dinderularea acestuia, se supune în totalitate şi sub toate aspectele

  legislaţiei române în vigoare.Art. 24 - (1) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎde Urgenta a Guvernului, Hotǎrâre de Guvern, reglementare ANRE) suntemise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar pǎrţile contractante au obligaţia preluǎrii modificǎrii/completǎrii într-un actadiţional la contract.

  Prezentul contract a fost încheiat la data de […] în două exemplare, câteunul pentru fiecare Parte contractantă

  SEMNATARI:

  Reprezentantul legal al Vânzǎtorului 

  Reprezentantul legal al Cumpǎrǎtorului 

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  51/92

    46

  Lucrarea nr. 6

  PIAŢA DE ECHILIBRARE

  6.1 Scopul lucrării

   scopul acestei lucrări este de a cunoaşte modul de abordare aactivităţilor necesare participării agenţilor economici la piaţa deechilibrare;

   se vor aprofunda câteva probleme legislative legate de participanţii la piaţa de echilibrare întocmindu-se documente specifice.

  6.2 Generalităţi

  Piaţa de echilibrare permite echilibrarea balanţei producţie-consumîn timp real, utilizând resurse oferite într-un sistem concurenţial.

  De asemenea, piaţa de echilibrare garantează realizarea integrală aobligaţiilor contractuale asumate de participanţii la piatţa de energie. Pentrudetalii, se va vizita website-ul Operatorului Pietei de echilibare.

  Pentru parcurgerea informaţiilor referitoare la funcţionarea pieţei deechilibrare se va accesa pagina web a operatorului de echilibrare la adresa

  www.ope.ro. Structura paginii respective se prezintă în figura următoare:În ultimii ani România a trecut prin modificari substanţiale îndomeniul energiei electrice, care au marcat trecerea de la un sistemcentralizat la piata liberalizată de energie electrică prin aplicarea directivelorşi politicilor comerciale europene.

  În anul 2000 s-a deschis piaţa engro de energie electrică dinRomânia, gradul de deschidere al acesteia mărindu-se de la 15% în 2000 la55% la 1 noiembrie 2004.

  În perioada 2005-2007 procesul de liberalizare a continuat, pâna în

  2007 piaţa de energie electrică devenind complet liberalizată şi competitivă.Începand cu 1 ianuarie 2005 , cei doi operatori (operatorul comercial – SC OPCOM SA şi operatorul de transport şi sistem – C.N. TranselectricaS.A. ) ai pieţei de energie electrică din Romania utilizează noua platformăde tranzactionare realizată de Kema Consulting şi Areva pe baza regulilornoului Cod Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, elaborat deKema Consulting şi aprobat de ANRE.

  Piata angro de energie electrică se compune din urmatoarele pieţespecifice:

  - piata contractelor bilaterale;- piaţa pentru ziua următoare;

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  52/92

    47

  - piata de echilibrare;- piata serviciilor de sistem;- piata de certificate verzi;- piata de servicii tehnologice de sistem;

  - piata de alocare de capacităţii pe liniile de interconexiune

  Fig. 6.1 Pagina web a operatorului pietei de echilibrare

  Dacă Piaţa pentru ziua urmatoare este o piaţă voluntară, piaţa deechilibrare este o piaţă centralizată şi obligatorie pentru toţi titularii de

  licenţă (de producere, transport/distribuţie, furnizori de energie electrică)înregistraţi la operatorul detransport şi sistem ca participanţi.Pe piaţa de echilibrare, operată de operatorul de transport şi sistem

   prin operatorul pietei de echilibrare (OPE), participanţii vor cumpara/vindeenergie pentru compensarea abaterilor de la valoarile prognozate ale productiei şi ale consumului şi pentru rezolvarea comerciala a restricţiilor desistem.

  6.3 Structura ş regulile pieţei de echilibrare

  Fiecare participant la piaţa de echilibrare trebuie să-şi asumeresponsabilităţi financiare faţă de operatorul de transport şi sistem(OTS)

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  53/92

    48

   pentru toate dezechilibrele fizice care apar între producţia programată şi cearealizată, între schimburile programate şi cele realizate etc.

  Responsabilitatea echilibrării se asumă prin intermediul părţilorresponsabile cu echilibrarea, înfiinţate de către operatorul de transport şi

  sistem la solicitarea titularilor de licenţă. Pentru asigurarea obiectivelor privind funcţionarea sigură, stabilă şi la parametri de calitate ai SEN,operatorul de transport şi sistem achizitionează prin licitatie, serviciile desistem tehnologice necesare pentru perioade de timp continui la nivel anual,sezonier, lunar. Decontarea tranzactiilor se realizează de către OPCOM , pe baza tranzactiilor realizate de părţile responsabile cu echilibrarea şi adezechilibrelor calculate pentru acestea.

  6.4. Datele corespunzătoare Tranzacţiilor care trebuie înregistrate

  Operatorul Pieţei de Echilibrare desemnează persoana sau persoaneleresponsabile pentru înregistrarea corectă a tuturor datelor care definesctranzacţiile încheiate pe Piaţa de Echilibrare.

  Pentru fiecare Tranzacţie de furnizare a energiei de echilibrarecorespunzătoare Reglajului Secundar, Terţiar Rapid şi Tertiar Lent se vorînregistra cel puţin următoarele date:

  o   perechile Preţ/Cantitate acceptate din oferta zilnică pe PE a participantului la piaţa de echilibrare ;

  o  cantităţile acceptate de OTS din fiecare pereche Preţ/Cantitate;o   preţurile corespunzătoare perechilor Preţ/Cantitate acceptate;o  ziua de Livrare;o  intervalul de timp pentru care au fost acceptate perechile Preţ/Cantitate (ora

  de început/ora de sfârşit);o  ora la care au fost acceptate Perechile Pret/Cantitate;o  un mesaj prin care se precizează dacă tranzacţia s-a efectuat pentruacoperirea dezechilibrului SEN sau pentru managementul congestiilor.

  În plus, pentru Unităţile de producţie Dispecerizabile calificate pentru

  Reglaj Terţiar Lent, se vor înregistra preţurile de Pornire şi tranzacţiile de pornire acceptate sau, după caz, preţurile de mentinere în rezervă calda şi perioadele de menţinere în rezervă caldă acceptate.

  Pentru Unităţile de producţie Dispecerizabile calificate pentru ReglajSecundar şi care au fost selectate pentru funcţionare în reglaj secundar, datelecorespunzătoare ordinelor de crestere/scadere de sarcină se vor înregistra in modautomat de regulatorul frecventa-putere central. De asemenea, pentru decontareaTranzacţiilor de furnizare a Energiei de Echilibrare corespunzătoare reglajuluisecundar, se vor înregistra preţurile marginale din ordinea de merit a unităţilor

  selectate pentru funcţionare în reglaj secundar, separat pentru creştere/scăderede sarcină.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  54/92

    49

  6.5 Înregistrările Tranzacţiilor în Baza de Date a Pieţei deEchilibrare

  La acceptarea unei oferte de către dispecer, platforma informatică a

   pieţei de echilibrare va înregistra automat în Baza de Date a PE, toate datelecorespunzătoare ofertei acceptate şi ora la care a fost acceptată. Restuldatelor necesare pentru decontarea Tranzacţiei vor fi înregistrate manual dedispecer. În plus PPE vor fi informaţi prin ordinele de dispecer despreacceptarea ofertelor. Opţional se poate transmite electronic la RTU ordinulde dispecer. Interfaţa de transmitere electronică a ordinului de dispecer este prezentată în figura 6.2.

  Fig. 6.2. Interfaţa pentru înregistrarea ordinului de dispecer dat

  6.6 Ofertele zilniceTransmiterea ofertelor zilnice se face prin intermediul platformei

  informatice de ofertare - formular oferta zilnica – disponibil pe www.ope.roOferta poate contine cel mult 10 perechi preţ/cantitate.Fiecare treaptă de putere trebuie să fie de cel puţin 20 MW în afară

  de prima care trebuie sa conţina minimum puterea minima de funcţionare şide ultima care poate avea orice dimensiune. Preţurile trebuie sa fie în senscrescator.

  Detalii privind modul de completare se găsesc la rubrica Cum secompleteaza formularul de oferta zilnica.pdf  din site-ul OPE.

 • 8/20/2019 PIAŢA DE ENERGIE. Aplicatii de laborator

  55/92

    50

  În vederea completarii formularului de oferta va trebui consultată Listaunitatilordispecerizabile.xls  şi lista codurilor PRE  disponibile pewww.ope.ro

  6.7 Desfăşurarea lucrării- Se vor parcurge documente legislative referitoare la regulile pieţei deechilibrare- Se vor identifica participanţii la piaţa de echilibrare- Se vor efectua investigaţii asupa balanţelor producţie-consum dinrapoartele anuale(lunare) ale pieţei de echilibrare urmărind site-uloperatorului pieţei de echilibrare www.ope.ro selectându-se rezultatele ca şiîn exemplul de mai jos(fiecare student va avea în vedere o anumită perioadăde raportare/lună/an).

  Raport OPE pentru luna februarie a anului 2009Puterea medie lunară