Octoih Mic Sau Catavasier 2000

download Octoih Mic Sau Catavasier 2000

of 341

Transcript of Octoih Mic Sau Catavasier 2000

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  1/340

  ixrnusl-cverlNTntlcELEIE rllNTA,

  CATAVASIERSAU OCTOIH MIC

  TPARIT UAPROBARB,qNEMITUSINON9lcunnvrcweNr,mneREAERICITULUIARINT|T E O C T I S TPATRTARHULISERICNRMNOXTOTTI'{NN

  DDftIRANSIITUTULUIILIC lDEl'4lSItlNEALB]SERICIIRMDOXEOMANEBUCUREyII.000

  NR

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  2/340

  cANTAzuLE,NVIERII GLASULUI IRANouwlVECERNIEIOE SAVTEATASEARA

  Dupl ce s-a citit Ceasul aI D(-lea (vezi in Ceaslov),preonrl zice:BinecuvantatesteDunmezeulnostru...Cintlre(ul (in mdnistiri cel mai mare), lnchinindu-se de trei ori'zice: Amin. Si lndata:Veniti strne inchinf,m mphratului nostruDumnezeu'Veniti sf,ne inchintrm si si cbdem a Hristos, Impi-ratul nostru Dumnezeu.Veniti si ne inchintrmsi sf,cidem la insusi Hristos,

  impf,ratul gi Dumnezeulnostru*.* CdndsefacePriveghere la manastiri),Venili sane lnchinam"'secantape glasul al 8-lea,precumse arata n carlile de psaltichie laAnixandare).

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  3/340

  Si cite$te ar, cu glas lin 9i dulcePSALMUL 103inecuvinteazd,sufleteal meu,pe Domnul! Doam-ne Dumnezeul meu, m6ritu-Te-ai foarte! in stra-lucire $i in mare podoabd Te-ai imbrtrcat; Cel ce Teimbraci cu lumina ca Si cu o haini; Cel ce intinzi cerulca un.cort; Cel ce acopericu ape celemai de deasupra"g lyit Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli pestearipile vdnturilor; Cel ce faci pe ingerii Tdi duhuri gi peslugile Tale parl de foc; Cel ce ai intemeiatp6m6ntulpetemeliile lui gi nu se va clitina in veacul veacului.Adtncul ca o haini este mbricimintea Lui; pestemunfivor sta ape. De certareaTa vor fugi, de glasul tunetuluiTdu sevor infricoga.Sesuiemunfi 9i se coboarl vai, in

  locul ln care e-ai intemeiatpe ele. Hotar ai pus,pe carenu-l vor trece gi nici nu se vor intoarce si aiopereplmdntul. Cel ce trimiti izvoare in v6i, prin mijloculmunJilor vor trece ape; adtrpa-se-voroate fiarele cdm-pului, asinii sllbatici setea gi vor potoli. pesteaceleapisirile cerului vor locui; din mijlocul st0ncilorvor daglas. Cel ce adipi munfii din cele mai de deasupra leTale, din rodul lucrurilor Tale se va sdtura pimdntul.Cel ce rdsari iarbi dobitoacelor gi verdeafl spre rre-buinfa oamenilor; ca sl scoati p6ine din pamant, givinul veselegtenima omului; ca s6 veseleaici fata cuuntdelemngi piinea inima omului o intiregte. Situra-se-vor copacii cdmpului, cedrii Libanului pe care -ai s6dit;acolopisbrile i$i vor facecuib.Loca$ulcocostdrculuinchiparogi.Munlii cei lnalti adipost cerbilor, stdncilescipare epurilor. F6cut-ai una sprevremi, soareleqi-a

  10 C A T A V A S I E R

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  4/340

  RANDUIALA VECERNIEI

  cunoscut apusul sdu. Pus-ai intuneric $i s-a ficutnoapte,cdnd vor ieqi toate fiarele pldurii; puii leilormugescca si apuce$i si ceari de la Dumnezeumdnca-rea lor. Rlsarit-a soarele5i s-auadunat9i in culcuqurilelor sevor culca. egi-vaomul la lucrul s5u5i la lucrareasapini seara.Cdt s-aumdrit lucrurile Tale, Doamne, oateiu infelepciunee-ai ff,cut!Umplutu-s-apf,mdntuldezidi-reaTa. Mareaaceasta ste ntinsd9i largi; acolosegdsesctdrdtoare. droranu estenumlr, vietf,timici $i mari.Acolocorf,biileumbl[; balaurulacesta e care -ai zidit, ca si sejoace n ea.Toatecitre Tine a$teaptica si le dai lor hrandla buni vreme.Ddndu-leTu lor, vor aduna.Deschiznnd u mdnaTa, toatesevor umple debuni-titi, dar intorc0ndu-fi Tu fata Ta, sevor tulbura; lua-veiduhul lor $i se vor sfirsi si in tirdni se vor tntoarce.Trimite-vei duhul Tiu 9i se vor zidi qi vei innoi fatapdmdntului.Fie slavaDomnului in veac! Veseli-se-vaDomnul de lucrurile Sale.Cel c'ecauti sprepf,mlnt gi-lface pe el de se cutremuri; Cel ce se atinge de munti $ifumegl. Cdnta-voi Domnului in viata mea, cdnta-voiDumnezeuluimeu cit voi fi. Plicute s6-I fie Lui cuvin-tele mele. ar eu mi voi veseli de Domnul.Piardpici-tosii de pe pi,rndntsi cei firi de lege,ca sanu mai fie.Binecuvinteazi, suflete al meu, PeDomnul.

  $i iaregi:Soarelegi-a cunoscutapusulsbu.Pus-ai ntuneric$is-a icut noapte.Cdt s-aum6rit lucrurile Tale,Doamne,toatecu infelepciunee-ai ficut!

  r1.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  5/340

  12 C A T A V A S I E RSlav5Tatilui si Fiului gi Sfdntului Duh, $i acum gi

  pururea $i in vecii vecilor, Amin.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 ie, Dumnezeule;Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav4 ie, Dumnezeule;Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6fie, Dumnezeulnos_tru, slavi Jie!Cdnd se face Priveghere,dupl rdnduialapsalmul103, ncepind de la: DeschizAnd uglasul al optulea,dupl cum urmeaza:DeschizdndTu mdna Ta, toate se vor umple debunitate (refrenr.1 . Binecuvdntategti,Doamne.

  _Iar intorcdndu-fi fa[a Ta se vor tulbura; lua_veiduhul or gi se vor sf6r9i;9i in firdna lor sevor lntoarce(refren nr. 1).Trimite-vei duhul T6u gi se vor zidi; si vei innoi fafapdmdntului (refrennr. 1).Fie mdrireaDomnului in veac;veseli_se_vaomnul

  de lucrurile Sale (refrenr.1).Cel ce caut6 spre p6mdnt, gi-l face pe el de secutremurd;Cel ce seatingede mun{i gi fumegd(refrenr.2).Minunatesunt ucrurile Tale,Doamne.Cdnta-voiDomnului in viafa mea, c0nta_voiDum_nezeuluimeu pdnl ce voi fi (refrenr.2).indulceasci-se ui vorbamea;si eumi voi veselideDomnul (refren r.2).

  din mlnlstiri, parteadinmina Ta..., se c6.ntdpe

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  6/340

  RANDUIALA VECERNIEI

  Piari p[cf,togiide pe PAmant i cei flri de legeca strnu fie (refrennr- 2;.Binecuvinteazi, suflete al meu, Pe Domnul; soarelegi-a cunoscutapusul sdu;pus-ai intuneric $i s-a fdcutnoapte refrenr. ). Slav6 ie, Doamne,Celuice ai f6cuttoate.

  Ctt s-au mirit lucrurile Tale,inlelepciunele-ai ficut (refrenr.3).

  Doamne, toate lntruSlavi TatSlui si Fiului si Sfdntului Duh (renen r.3)'$i acumgi pururea$i in vecii vecilor,Amin (retrenr.3)'Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule(

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  7/340

  t 4 C A T A V A S I E RCI $tie Domnul calea drepJilor, iar calea necredin-

  ciogilorva pieri. Aliluia!Slujifi Domnului cu fricd gi vi bucurali de El cucutremur.Aliluia!Fericili tofi cei ce nidijduiesc in El. Aliluia!Scoal6, Doamne,manfuie$te-m6,Dumnezeulmeu.

  Aliluia!A Domnului este mdntuirea $i peste poporul T[ubinecuvdntareaTa. Aliluia!Slavi Tatilui si Fiului $i SfantuluiDuh. Aliluia!$i acumgi purureagi ln vecii vecilor,Amin. Aliluia!Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule(oe I ori).Duptr citirea Catismei (sau dupd ce s-a cantat Fericit birbatul..),preotul (diaconul)roste$teecreniamica; apoi canterelii canta,pe glasulde rdnd al Octoihului,

  PSALMUL 140(prinele doutrstihuri se cantApe larg, adici stihiraric)

  oamne,strigat-amcitre Tine, auzi-mi; ia amintela glasul rugiciunii mele, cdnd strig c6tre Tine,auzi-m6,,Doamne!Sd se ndreptezeug4ciun a mea,ca tamdia naintea

  Ta; ridicarea mdinilor mele, jertfi de seari, auzi-md,Doamne!(Stihurile urmatoaresecanramai repede,adici irmologic).

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  8/340

  RANDUIALA VECERMEI

  Pune, Doamne, straja gurii mele $i us4 de ingrddireimprejurul buzelor mele.Si nu abafi inima mea spre cuvinte de viclegug, casl-mi dezvinovefescplcatele mele.Cu oamenii cei ce fac firidelege $i nu ma voi lnsoticu ale$ii or.Certa-md-va dreptul cu milf, $i me va mustra; iaruntul de lemn al p6cdtogilorsAnu unge capul meu.Ci lncd gi rugiciunea mea este lmpotriYa vrerilorlor; prlbuqeasca-sede pe stdnci judecltorii lor;Auzi-se-vor graiurile mele, cA s-au indulcit. Ca obtazd6,de pf,mdnt s-au rupt pe pamant, risipitu-s-au

  oasele or ldngi iad.Cici citre Tine, Doamne,Doamne,ochii mei, spreTine am niddjduit, si nu iei sufletul meu'P6ze$te-mi de cursa care mi-au pus mie gi desmintelile celor ce fac flridelege.Cldea-vor tn mreaja or pf,citogii, ferit sunteu' Panice voi trece.

  PSALMUL 141Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glasulmeu catre Domnul m-am rugat.Vlrsa-voi inainteaLui rugiciunea mea,necazulmeulnainteaLui voi spune.

  15

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  9/340

  t 6 C A T A V A S I E RCdnd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut

  cirf,rile mele.in caleaaceastan caream umblat,ascuns-auurs6mie.Luat-am seamade-a dreapta gi am privit gi nu eracine si mi cunoasci.Pierit-a fuga de la mine gi nu este cel ce cautl sufle-tul meu.Strigat-am cdtre Tine, Doamne, zis-am: .Ia aminte spre rugiciunea mea, c6 m-am smeritfoarte.Izblvegte-mtr de cei ce mi prigonesc,c6 s-au intirit

  mai mult decOtmine.$i indate se cantaStihirile invierii

  Stihiri pe zece:Stih: Scoate din temni$ sufletul meu, ca si laude numele Tiu.

  ugiciunile noastre cele de seari primegte-le,Sfinte Doamne,gi ne di noui iertare picatelor,ci Tu singur eqti Cel ce ai ariltat n lume invierea.Stih: Pe mine mi a$teaptA reptrii,pandce-mi vei rdsplad mie.lnconjurali, popoare, Sionul gi-l cuprindeti pe el 9i

  dafi slavi, intr-insul, Celui ce a inviat din mo{i; c6Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbivit defaradelegile noastre.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  10/340

  Stihiri Pe oPt:Stih: Diltru adfrncuriam strigatcatreTine: Doamne'Doamne'auziglasul meu!Venifi, popoare, sa liudim $i sa ne hchintrm luiHristos, slivind invierea Lui cea din morti, ciL AcestaesteDumnezeulnostru, Carea izbbvit lumea de ingeli-ciuneavrijmagului'

  Alte stihiri, ale lui Anatolie:Stih: Fie urechileTale cu luare-amhte la glasul rugiciunii mele'

  Veseliti-vf,, ceruri, trambitati, temeliile pimintului'muntilor, vestiti bucurie! CLiath, Emmanuelpe Cruce apironit pf,catelenoastre;$i Cel ce di viatf,' moarteaaomordt, pe Adam lnviindu-I, ca un iubitor de oameni'Stihiri Pe sase:

  Stih: DeTevei uita la firadelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi?Ctr a Tine estemilostivirea.Pe Cel ce cu trupul, de voie, pentrunoi a fost ristig-nit, a pitimit 5i a fost lngropat 5i a inviat din morti'

  s4-L iaudam, griind: intdre$te in dreapta credintiBiserica Ta, Hristoase,5i impaci viata noasffa'ca unbun si iubitor de oameni.Stih: Pentru numele Tiu Te-am agteptat, Doamne; a$teptat-a sufle-

  tul meu spre cuvintul Tdu, nldijduit-a sufletul meu ln Domnul'inaintea mormantului Tf,u celui de viatd primitor'

  stdndnoi, nevrednicii, cantarede slavi aducem ndu-rf,rii Tale celei negraite,HristoaseDumnezeulnostru;

  RANDUIALA VECERNIEI T7

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  11/340

  l 8 C A T A V A S I E Rca !ruc9 9i moarteai primit, Cel ce egti f6ri de ptcat, casf,ddruiegti umii invierea, ca un iubitor de oameni.- Stih: Din straja diminelii panA n noapte, din straja diminetrii, sdndddjduiascdsrael spre Domnul.

  Pe Cuv0ntul cel impreunl cu Tatdl f6ri de inceput giimpreun6-ve$nic,Care din pdntece ecioresc in chlp denegriit a iegit 9i Cruceagi moarteapentrunoi de uoi" aprimit, gi a inviat intru slavi, sf,-L ldudam, grdind:Dit6torule de viati, Doamne, slav6 fie, Mdntuitorulsufletelornoastre.Urm4toarele trei stihuri se canta cu stihirile sfantului din ziuarespecdye,de la Minei, daci acolo nu sunt decattrei stihiri, fird altdindicalie:C[ la Domnul estemili gi.multi mintuire la El, gi El va izbdvi peIsraeldin toare arddelegileui.Laudati pe Domnul toate neamurile, liudali_L pe El toatepopoarele.Ca s-a intAdt mila Lui pestenoi gi adevtrul Domnului rtminein Yeac.Dacd la Minei sunt ftei stihiri, dar cu indicalia pe $ase,atunci sec6.ntinumaigase tihiri ale invierii 9i seadaugi de la Minei celetrei sti_hiri, repet6ndpe ceadintii 9i incephndcu stihul: Din straja diminetii...Dacd a Minei suntdoi sfinli 9i gasestihiri, ori sfint cu privegheresau cu Polieleu, se cdnt6numai prirnele patru stihiri ale invieriili seadaugi de la Minei toate cele qase, ncep-andu-le u stihul: De Te veiuita la firddelegi.-.

  __ ln perioadaTriodului gi a penticostarului (adicd de la DuminicaV^ame,gului i a Fariseului pin6 la Duminica intdia dupi Rusalii),sambatasearanu se pun stihiri de la Minei, decat daca e sfant cuPolieleu; altfel, sepun stihirite din Triod saudin penticostar., - La celelaltesArbetori,n afarAde duminici, stihirile se cinte numaide la Minei (Triod sauPenticostar),carearatdatetnum5rul ,tifri.ifo. A"cantat (de obicei gasesau opt, iar la unele sirbitori imparate$tichiar

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  12/340

  TANoUTALE VECERNIEIzece),clt 9i glasul pe czre sevor cinta 5i pe care secanta$i: Doamne'

  t 9

  stdgat-am...Dupd ce s-a cantat ultima stihire de la Minei (Triod sau Pen-ticostar),sambitasearaurmeazaSlavd'..' a sfdntului de la Minei (Triodsau Penticostar),daci are; dacd nu are, se canta numai Slavtr"' $iacum..., Nlscatoareide Dumnezeu Dogmatica, lasul1):Pe ceea ce este mirirea a toatd lumea, care dinoameni a rislrit $i pe StApanulL-a niscut, u$a cea

  cereascA,auda celor firl de trup si podoaba credin-ciogilor,pe Maria Fecioarasi o liudf,m. C5 aceasta -aariltatcer si bisericf, a Dumnezeirii; aceasta, ereteleceldin mijloc al vrajbei surPandu-I,pace a adus $i im-pir6fia a deschis.Deci, pe aceastaavand-o ntirire acredintei, apirdtor avempe Domnul, Cel ce S-a ndscutdintr-insa. indrizneascl, dar, indrizneascApoporul luiDumnezeu.Ci Acestava birui pe vrdjmagi,ca un atot-puternic.

  La celelalte sarbatori ln afari de duminici, cintam Slav6"' $iacum..., aga cum arata ldineiul (Triodul sau Penticostarul) a loculresDectiv.Vineri seara se cante totdeauna a $i acum"' numaiVohoduldupa cedrepti!,

  Dogmaticaglasului de rind din Octoih.io timp ce se cantl stihira de la $i acum...' preotul face(iegirea u cddelnita); antareliicoboaraaluncidin strand,arpreotul (sau diaconul, daci este) loste$te: Intelepciune'canttueful(h manastiri cel mai mare)citeqte:T umin6 lini a sfintei slave a Tatllui ceresc,Celuilt fara de moarte, Celui sfdnt $i fericit, Iisuse

  Hristoase!Ajung0nd la apusulsoarelui,vdz0nd uminacea de seari, lAudAmpe Tatal, pe Fiul 5i pe Sfdntul Duh,Dumnezeu.Vrednic esti in toatd vremea a fi l5udat de

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  13/340

  20 C A T A V A S I E Rglasuri cuvioase,Fiul lui Dumnezeu,Cel ce dai via[6,pentru aceasta,umea Te slf,vegte.(La slujba il sobor,e obiceiul ca Lurrini lini... sA se cantede totsoborul slujitorilor, impreundcu can6retii).

  Apoi preotul: SA utm aminte.Pace uturor.cantarefut: i duhului tiu.Preotul (saudiaconul, daci este): inlelepciune,SA uem aminte.

  Iar cantdretrii entiProchimenul zilei

  Simbetl seara,glasul al 6-lea:Domnul a impirlfit, intru podoabl S-a imbricat(ps.e2, 1).

  (de patru ori: prima datd firi stih, apoi de trei ori cu stihurile careurmeazd:566; lmbricatu-S-a Domnul lntru putere OiS-a tncins (ps. 92, l).Sfih: PentrucA a htdrit lumea,carenu seya cldrina(ps. 92, 2).

  _ Stih: 9asei Tale se cuvine sfinfenie,Doamne,htru lungime de zile(ps.92,7).. ln.celelalte zile ale siptdminii Prochimenul se canta numai de

  tlel or1. Duminicl seara,glasul al S-lea:Iate, acum binecuvdntali pe Domnul, tofi slujitoriiDomnului (ps.133,1).Stib: Cei ce stati in casaDomnului, in cu4ile casei Dumnezeuluinostru Ps.133, ) .

  Luni seara,glasul al 4-1ea:pomnul me va auzi, cdndmd voi ruga citre Ddnsul(ps . , : ) .

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  14/340

  RANDUIALA VECERNIEI

  Stih: Cdnd Te-am chemat,m-ai auzit, Dumnezeul dreptllii mele(ps.4, 3).Ma4i seara,glasul 1:

  Mila Ta, Doamne,mA va unna ln toate zilele vietiimele ps.22,7).Stih: Donnul ma va pa$te9i nimic nu-mi va lipsi; la loc deptr$une'acolo m-a seh$luit (Ps- 22, 7-2).

  Miercuri seara,glasul al 5'lea: .Dumnezeule, intru numele Tdu m0ntuie$te-me$ilntru putereaTa md judecl (ps. 3,1)'Stih: Dumnezeule, auzi rugiciunea mea, ia aminte cuvintele guriimele (ps. 53, 2).

  Joi seara,glasul al 6-1ea:Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a flcut cerul $ipdmintul (ps.123,8).Stih:Ridicat-amochii mei la munti,de undeva veni ajutorulmeu(ps.120,1).

  Vineri seara, lasulal 7-lea:Dumnezeule,sprijinitorul meu e$ti Tu 9i mila Ta m[va intampina(ps. s,1o).Stih: Scoate-mi de la vrljmaqii mei, Dumnezeule' qi de cei ce sescoaltr rnpotriva mea zblveqte-me (ps. 58' 1)-Dupd cantarea Prochimenului, la Praznicele impfategti 9i lastrrbitorile sfiniilor urmeazAcitirea Paremiilor din Minei (Triod sauPenticostat),pe analogulaqezatdin vleme ln mijlocul bisericii'Simblti seara insi, lndati dupa Prochimen, preotul (diaconul)roste$teectenia intreita, dupa care cantareFl (in menastiii cel maimare) cite$terugdciunea:

  2 l

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  15/340

  .>a/\Jnvrednicegte-ne,Doamne, n searaaceasta6rd deIpdcat sdne p6zimnoi. Binecuvdntat gti,Doamne,Dumnezeul pdrinfilor no$tri, 9i liudat 9i preaslivit enumeleTdu in veci, amin. Fie, Doamne,mila Ta sprenoi, precum am nidijduit intru Tine. Binecuvantate;d,Doamne, nvafi-md indreptirile Tale.Binecuvdntategti,Sgpane, in(elepfegte-micu indreptf,rileTale. Binecu_v6.ntategti, Sfinte, lumineazi-mI cu indreptirile Tale.

  C A T A V A S I E R

  Doamne,mila Ta este n veac, ucrurile mOinilorTale nule trece cu vederea.tie se cuvine laudi, lie se cuvinecdntare,tie slavi se cuvine: Tatilui SiFiului 9i SfdntuluiDuh, acumgi purureagi in vecii vecilor. Amin.Preotul (diaconul) zice ectenia cererilor.Apoi preotul: Pace tuturor.

  canraretul:i duhului tdu.Preotul (diaconul): CapetelenoastreDomnului si le plecim.Cantarepl,ar: ie, Doamne.Preotul: Fie stapanireamplriJiei Tale binecuyantata--.Cantareful:min._,,_ti lfl :: I"ce slujbicu. riveghereca a mintrstiri), auchiareinumal Drnecuvantareartoselot (ca in bisericile de enorie, mai ales lisirbitorile sfinlilor), cdntare6i^incepsa cante .tit i.if" 1.u" cel putinSlava... Litiei) din Minei, punindu-iseu""rn f_i-iiu,dopi rinduiala ei(vezi Liturghie,rul).Daca nid se facenumurv"""-iu-.fiinuitd, atunci,dupi ecfonisul de mai sus, rostit de pr"ot, "aotar"fi' (din -stAngajincepesa cante

  Stihirile StihoavneiCupatima Ta, Hristoase, in patimi ne_amiberat,$icu inviereaTa din stricdciunene-am zbivit; Doamni,s lavi ie!

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  16/340

  RANDUIALA VECERNIEI L )

  Stih: Domnul a lmpAreEt, lntru podoabe S-a lmbrecat; imbrica-tu-S-a Domnul intru putere$i S-a incins-56 se bucure fiptura, cerurile si se veseleasc[,dinmiini sa batl neamurile,de bucurie! C[ Hristos,Mdn-tuitorul nostru, pe Cruce a pironit pdcatelenoastre; $imoarteaomorand,viati noui ne-a daruit, pe Adam celc6zut cu tot neamulinviindu-I, ca un iubitor de oameni'Stih: Pentru ca a lntfit lumea' care nu se va clf,tina'Fiind tmplrat al cerului gi al pimOntului, Cel ce egtinecupdns, de bunf,voie Te-ai ristignit, din iubire deoamJni; pe Tine iadul intdmpinindu-Te jos, s-a amardt$i sufletele dreptilor primindu-Te, s-au bucurat; iarAdam vlznndu-Te pe Tine, Ziditorul, in cele de subplmdnt, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte

  Viata tuturor. Ci, precum a voit, a luminat lumea, caregrdiegte:Cel ce ai inviat din morfi, Doamne,slav[ fie'Stih: CaseiTale secuvine sfintenie,Doamne, ntru lungime de zile'Femeile purtAtoare de mir miresme aducdnd, cugrdbire9i cu pldngerea groapaTa au ajuns;5i negisindpreacurat rupul Tdu, dar afland de la inger aceanoui 9i

  neobisnuitA rrioorr", Apostolilor au zis: inviat-a Dom-nul, ddnd lumii maremil6.Slav6... a sfintului, de la Minei (daci este). Apoi $i acum"' aNAscatoarei e Dumnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe cares-acin-tat Slavi... a sfintului; daci Slavd...a fost Pe glasul 1, se canta Siacum...a Nf,scdtoarei,din Octoih, pe glasul 1:Iati, s-a mplinit proorocia ui Isaia:ci fecioari fiindai niscut, iar dupi na$tere, a $i mai inaintede nagtereai rimas: cA Dumnezeuera Cel ce S-a niscut, pentru

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  17/340

  C A T A V A S I E Raceasta9i firile le-a innoit. Ci, o, Maici a lui Dum_nezeu,rugiciunile robilor t6i, ce se aduc tie in bisericata, nu le trece cu vederea,ci, ca ceea ce ai purtat inbratele alepe Cel milostiv, sprerobii tai milostive$te_te,gi roag4-Lsi m6ntuiasc6 ufletelenoastre.Daci la Minei nu esteSlav6... la Stihoavnd, se zice Slavi... $icum... a NAscitoareide Dumnezeude la glasul O",anA-a Octoihului.- La Ptaznicele impirdte5ti $i la sdrbarorile sfinl or, stihiriteStihoavnei se cAnti toat" d" Ia Minei G;;J ;;^i;;rrcostar), peglasurile gi cu stihurile arAtab acolo-Apoi cantareFl (h manastiri cel mai mare) zice lndate:libereazhpe robul TAu,St{pane,dupi cuvdntulTiu, in pace.Cd vdzuri,ochii mei *intoir"u Tu, pe careai gitiGo inaintea fefei tuturor popoarelor; lumini spredescoperirea eamurilor gi slavapoporului Tiu, Israel.$i indatl:Sfinte Dumnezeule, Sfintemoarte, miluiegte-nepe noi (ae

  fiecare daQ).

  tre, pentru numele Tdu.Doamnemiluie$te (de 3 ori),

  Preasfintd Treime, miluiegte_necurate$tepicatele noastre.Stip6ne,noastre.Sfinte, cerceteaz1,i vindeci

  tare, Sfinte fdri detrei ori, lnchinindu-ne depe noi. Doamne,iartd firidelegileneputinfelenoas-

  Slavi... $i acum...fatal nostru, Care egti ln ceruri, sfinleasca_seI numeleTiu. Vie impdrilia Ta. Fie voia Ta, pre_cum in cer 5i pe pimdnt. pdinea noashA""u ,p." fiirrfidi-ne-o noui astizi. $i ne iarti noui gregealele oasre,

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  18/340

  RANDUIALA YECERNIEI

  precum $i noi iertdm gregililor no$tri; $i nu ne ducepenoi in ispiti, ci ne izbf,vegtede cel rtru!Preotul:CdaTa este mPeritia...Cantareful: min. 9i 1nda6,sambataeara, ecang,peglasulderdnd al Octoihului.

  25

  TroParul nvieriiGlasul1:

  Piatra fiind pecetluiti de iudei si osta$ii strdjuindpreacurattrupul Tf,u, inviat-ai a treia zi, Mantuitorule,aa-itta lumii viati; Pentru aceasta,puterile berurilorstrigau Jie, Dltf,torule de viati: Slavtr invierii Tale,Hristoase; slavi impf,ritiei Tale; slavSrdnduielii Tale,Unule. Iubitorule de oameni.Apoi: Slavd... troparul sfdntului zilei (din Minei); $i acum"'troparul Nescatoareide Dumnezeudin Octoih, cel de la glasul pe cares-a'cdntatroparul sfdntului-Dac[ troparul sfdntului s-acintat pe glasul1, secanta

  TroParul Niscitoarei de DumnezeuGlasul1:

  Gavriil zicind tie, Fecioar4: Bucurl-te! ,odati cuglasul S-a intrupat Stlpdnul tuturor, intru tine, chivotulcel sfdnt, precum a zis dreptul David. Ardtatu-te-ai maicuprinzitoare decdt cerurile' ceea ce ai purtat peFacatorul tiu. Slavf, Celui ce S-a s5l6sluit lntru tine;slavf,Celui ce a ie$it din tine; slavi Celui ce ne-a ibe-rat pe noi, Prin na$tereaa.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  19/340

  26 C A T A V A S I E R",. D1"a rropaSl sfintului i f9.! p9 alt glas, sa se canterroparulNascatoareie Dumnezeu l invier i i -de a giasj ," .p" . f i " .

  Daca ta Minei in aceazi sunt aoi sfrnd $i #;;;;; au troparedeosebite,atunci, dupa ce s-a cantar t op*ui i;;;i;; canta intaitropanulprimului sfint, firi Slavd...,upoi t op-oi ,}io,ot.,i "l dolt"ucu Slava-..,ar troparul Nescdtoarei e Dumnezeu " laota cel de laglasul roparuluisfdnruluial doilea.- , La sarbatgrilesfinlilor se cantd roparul sfdntuluidin Minei (care asarbatorile sfin_gilor.u priveghcre se gisegte a" "ti"li'r" Vecemial l t "or , qc ooua on (a doua oara cu Slava.. . ) . poi Si acum...al

  Ili:tl:".:i .!e Dymnezeu,eglasul r.p;il';f#;lui linsa"in".isearase centi totdeauna, a $i acum-.., toparul Nascaioareide Dum_nezel de la glasulde rdnd al bctoihutui).. . La Ptaznicete mpirdtegti se canti nunai troparul praznicului, detrei o.i (a douaoardLu Slavd.-.,a treia oari cu qfacum..).Dupd hopare, se face otpustul, astfel:Preotul (diaconul, dacdeste): nlelepciune.Cinrdretul (coborind din strantr):Binecuvinteazi.

  Preotul: Cel ce estebinecuvantat-..CdntireJul:min. intiregte, Dumnezeule, sfOnta $idreapta credinfi a dreptmaritorilor cregtini 9i Sf6nt6BisericaTa in veaculveacului.Preotul: PreasfAnta NAscdtoare de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.Cnntarepl:eeace egtimai cinstiffi decOtHeruvimii gimai mdritA fir6 de asemAnare ec6t Serafimii, care fdristricaciunepe Dumnezeu_Cuvdntul i n6scut,pe tine,ceacu adevdratNdscdtoare e Dumnezeu, e marim.Preotul: Slavatie, Hristoase,Dumnezeule..._.,a:1,:,.:r-",,'lavi... $i acum...Doamnemiluiegte de reion.r, annte,binecuvinteza!

  Preotul face otpustul-Canrdretut:min.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  20/340

  RANDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICICU TROPARELE TREIMICEPreotul:BinecuvantatesteDumnezeulnostru"' CantareFl: Amin-

  Slavi Jie, Dumnezeulnostru.--, rnpirate ceresc...si celelalterugdciunilncepiioare, Venitri si ne lnchinim... Psalmul 50, Canonul SfinteiTreimi (Troignicul) al glasului de rAnd din Octoih, apoi secinta

  Troparele Treimice (triadicalele)Glasul al 2-lea:

  /^luvine-se cu adevarat a lauda pe Treimea, Ceal.-iot- tot dumnezeiasci: pe Tat61, Cel firi delnceput $i a toate lucritor, pe Cuvlntul, Cel impreunlfiri de inceput, Care din Tat5l mai inainte de veci f6rdstricf,ciune S-a ndscut, 9i pe Sfdntul Duh, Cel ce dinTatdl ftrri de ani Purcede'Cuvine-se cu adevArata Te sl6vi pe Tine, Dum-nezeu-Cuvdntul,de Carese nfricogeazi $i secutremura

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  21/340

  28 C A T A V A S I E RHeruvimii $i Te slivesc puterile ceregti.Cel ce ai inviata treia zi din mormint, Hristoase, D5t6torule de viaJi,cu frici Te sl6vim.

  Si liudim toJi cum se cuvine pe Dumnezeu, cucdntiri dumnezeiegti: e Tatdl gi pe Fiul 9i pe Duhul celdumnezeiesc,S6pania cea n trei ipostasuri,o impdrlfiegi o Domnie.Si preasldvimUnimeaceadupi fiin{i, pe Cea n treiipostasuri,pe CareO laudi tofi plmdntenii gi O slf,vescputerile cere$ti,Cireia tofi cu credinfi I se inchinf,.Domneasci incepitorie peste Heruvimi gi dum-nezeiasceStAp0nire iri de asemdnarepeste Serafimi,Treime nedespdrtiti in Unime, Ceeace egti dupi adevIrdumnezeiascd tipdnire,pe Tine Te slivim.Tatilui celui fir6 de inceput gi Dumnezeu, Cu-vdntului celui impreuni f6rd de lnceput 9i Duhului m6inchin. Fiinla ceanedespiditi, una impreunatd,Unimeacea ntreit numlrati, cu laude s6 O cinstim.Fulgerele Tale, cele cu raze strilucitoare, strtrlu-cegte-lemie, Dumnezeulmeu, Cel ce egti n trei iposta-suri, Atotficitorule; gi locag me arat| al slavei Talecelei neapropiate, luminati 9i purtitoare de lumind 9ineschimbati.

  ^ De Carese nfricogeazi gi se cutremuri Heruvimii SiIl sldvesc 5tile ngeregti, e Cel ce din Fecioarl in chipde negrdit S-a intrupat,pe Hristos, D4titorul de viati,cu frictr sa-L slivim.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  22/340

  Slavl...

  Pirinte Atottiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu,ntru totDuhule Sfinte, o Putere $i un Chip, o impf,ralie, o Dum-nezeireqi Stlpdnire, miluie$tepe cei ce se nchini Jie'$i acum...

  Din mo(i vLzdndpe Fiul tf,u, Preacurati Fecioarf,'inviat cu cuviinti dumnezeiascd,de bucurie negrtritf,lumea s-a umplut, pe Acela slf,vindu-L 9i pe tinemirindu-te.

  Cuvine-secu adeverat,sl te fericim, Nlscitoare deDumnezeu, cea pururea fericitd 9i preanevinovati $iMaica Dumnezeuluinostru.Ceea ce esti mai cinstitl decdt Heruvimii si maimarita flri de asemanaredec0t Serafimii, care fi'ristriciciune pe Dumnezeu-Cuv0ntulai nlscut, pe tine'ceacu adevirat Niscitoare de Dumnezeu, e mArim'Sfinte Dumnezeule..-, i celelalterugf,ciuni lncepitoare;dupi Tatilnostru..., Ipacoi al glasului de rind; Doamnemiluiegte (de 40 de ori)'Slav6...$i acum...C""" "" egti mai cinsdta"', intru numelc Domnului

  binecuvinteaz6,Pirinte.Preotul: Dumnezeule, milostivegte-Te spre noi"' Apoi citegteaceastAugaciune,citre PreasfintaTreime, alcdtuirea lui Marcu:?"* tot putemictr si de viafi ff,citoare, PreasfintiITreime, qi incepf,toarede luminf,, Care,din bun[-tate, toatb flptura lumii si pe cea mai presusde lume'din nefiinfi o ai adus $i cu purtarea de griji o $i sti-pane$ti; Care, dupf, alte ale Tale nespuse aceri de bine

  RANDUIALA MIEZONOPTICII 29

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  23/340

  30 C A T A V A S I E Rneamului omenesc, pentru neputintra trupeascl ne_aidIruit pociinff, p6ni la moarte, nu ne ldsa pe noiticilogii sI murim in faptele noastre cele rele, .ri"i p"incepitorul rautdfii gi pizmatdreful gi pierzatorul si_girdda de noi. C6 vezi, indurate,catApizmuire gi vrajbdare asupranoastri 9i c6ti este $i a noastrd.pdtimire 9islibiciune gi nepurtare de grijd. Ci, Te rugam, nu nelipsi de bunAfitile Tale pe noi, care Te miniem tn toatdziua gi in tot ceasul,prin cdlcarea institelor6i de via(ifdcdtoarelor ale porunci.$i toategregealele oastre,pecare e-amficut noi in toati viata noastri, pani in cea_sul de acum, saucu fapta, sau cu cuvintul, sau cu gdn_dul, lasi gi iart6.$i ne invrednicegte a cealaltavremeavie{ii noastresA o sivdrgim in pocdinfl gi.umilintd gispre paza sfintelor Tale porunci. $i ori cu ce fel dedezmierdare ngeldndu-ne, n multe chipuri am gregit gicu urate pofte nefolositoare9i vitimatoare amigindu_nene-am purtat; sau cu m6nie gi cu iufeali de necuvdn_titoare pornindu-ne,am scdrbit pe vreun frate al nostru;saucu limba slobodi $i neinfrinati in tari cursene_amprins; saucu vreuna din simtirile noastre,sau cu toate,de voie saude nevoie, cu ptiinfd $i cu neStiinta,saudinripire, sau din deprindere,nebunegteam alunecat; saucu gdnduri viclene gi cu gtiintd degartI ne_amspurcat;sau in orice chip de gregealdam pdcdtuit, din aducereaamintegi din obiceiul cel r6u 9i cumplit; iarti nou6 gilasi toate, intru tot lndurate, preibunule gi mult_Milostive. $i ne diruiegte,Bunule, de$teptare i putere,

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  24/340

  RANDUIALA MIEZONOPTICII 5 l

  ca sf, acemvoia Ta cu bundplAcere$i desivir$it; ca dinrdlrtateacea din noaPtegi lmp0clat6,cu vederea uminii'prin pociinti si ne schimbdm si in zi cu bun chip sf,umblim si curati iubirii Tale de oameniaritflndu-nenoi,neyrednicii,si Te lf,uddm$i si Te slavim n veci, Amin'

  Apoi otpustul, obi$nuita iertare gi ectenia: Si ne rugam pentrupacea umii... Doamne miluieqte cu umilinti gi cu glas lin. $i dupAsfirsitul ecteniei zice cel mai mare: PentrurugdLciunile...

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  25/340

  RANDUIALA UTRENIEI DUMINICILOR

  Dupa ce s-a citit Miezonoptica Duminicii, cu Troparele treimice,preotul zice: Binecuvintat este Dumnezeulnostru...CantereJul:Amin. epoi (inchinindu-se de trei ori) zice:Veniti sd ne inchinim lmpdratului nostru Dumnezeu.Veniti sf, ne inchinim si si cf,dem la Hri,stos,

  Impiratul nostru Dumnezeu.Venifi sd ne inchindmgi sd cidem la insugi Hristos,Imp ratul gi Dumnezeulnostru*.* in Postul Mare, precumgi in restul anului, c6nd nu se ctregreinainteMiezonoptica, itelulzice: Amin. Slava ie, Dumnezeul ostru,s lava ie, ImpArateeresc.. . ,i cele la l teugtrc iunincepatoare. a a Taeste imparatr ia. . . , oamne mi lu iegte(de 12 or i ) , Venigi sa neinchinam... ,u Dsalmi i areurmeaza.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  26/340

  r RANDUIALA UTRENIEI$i se citescpsalmii:

  PSALMIJL 19lCta te audl Domnul in ziua necazului' $i sA e apereDnu*ele Dumnezeului ui Iacob. Trimiti tie ajutordin locasul Siu cel sfdnt, $i din Sion si te sprijine petine. Pomeneasci oatd ertfa ta, ardereade tot a ta bine-pllcuti si-I fie. Dea fie Domnul, dupi inima ta, $i totsfatul tiu si-l plineasci. Bucura-ne-vom de mintuireaTa, $i intru numele Dumnezeului nostru ne vom mAri.Plineasci Domnul toatecererile tale. Acum am cunoscutci a mantuit Domnul pe Unsul Sdu, cu puterea drepteiSale. Auzi-L-va pe Ddnsul din cerul cel sfdnt al Lui.Unii se laudb cu cirutele lor, altii cu caii lor, iar noi nelluddm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.Ace$tia s-au impiedicat $i au clzut, iat noi ne-am ridi-cat $i ne-am ndreptat,Doamne,mantuie$te-ne e noi, 9ine auzi ln orice zi Te vom chema.

  33

  fr, oamne, ntru putereaTa seva veseli lmpf,ratul 9iLf int* mdntuirea Ta se va bucura foarte' Dupidorirea nimii lui i-ai dat lui, $i de voia buzelor lui nul-ai lipsit pe el. Ci l-ai intimpinat pe el cu binecu-vintdrile bunitltii, pus-ai pe capul lui cununa de piatrdscumpA.Viala a cerut de la Tine si i-ai dat lui lungimede zile ln veacul veacului. Mare este slava lui intrumantuireaTa, slavi gi mare cuviintd vei pune pesteel'Ci ii vei da lui binecuvdntaren veaculveacului,vese-

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  27/340

  34 C A T A V A S I E Rli-l-vei pe ddnsul intru bucurie cu fata Ta. Ci impiratulnidljduiegte in Domnul si intru mila Celui preainalt nuseva clltina. Aflf,-semiina Ta peste ofi vrdjmagiiTdi;dreaptaTa sd afle pe tofi cei ce Te urlsc pe Tine. pu-ne-i-vei pe ei ca un cuptor de foc in vremea ardtAriiTale; Domnul intru m0nia Sa li va tulbura pe ei, gi-i vamancape ei focul. Rodul lor de pe pimdnt il vei pierde9i sdmAnfaor dintre fiii oamenilor. Cd au gindit releimpotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea s6stea.Ci ii vei punepe ei pe fugd 9i cu arcul Tiu vei tinticapul or. Inalli-Te, Doamne, ntru tiria Ta; cinta-vom$i vom liuda puterileTale.

  Slavd.-.$i acum...Sfinte Dumnezeule...Tatil nostru...Cd a Ta estermPiruia... (Datorestepreotul a lua aminteca sA ie in mijlocul bisericii,cdndva zice Ci a Ta este mpArdtia..).Apoi se citesc ropareleacestea:Mdntuiegte,Doamne,poporul Tdu gi binecuvinteazdmogtenirea Ta; biruinfi binecredinciogilor cregtiniasupracelui potrivnic ddruiegte;9i cu CruceaTa pizegtepe poporulTlu.

  Slavi...Cel ce Te-ai lndltat pe Cruce de bunf,voie,poporuluiTiu celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Talediruiegte-i,HristoaseDumnezeule.Veseleste u putereaTa pe binecredinciogii cregtini, diruindu-le lor biruin{f,asuprapotrivnicului, avind ajutorul T6u armd de pace,nebiruiti biruinf'' gi acum...Ocrotitoare neinfricati gi neinfruntatl,nu rrece cuvederea,ceeace egti buni, rugdciunile noastre, ntru tot

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  28/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  liudati Nlscitoare de Dumnezeu. ntire$te viafa ceadeob$te a dreptcredincioqilor. MAntuiegte pe cei ce i-airdnduit sI conduc[, si le di lor biruinti din cer, pentruca ai niscut pe Dumnezeu, eeace e$ti singuri binecu-vanta6.Preotul roste$teectenia: Miluie$te-nepe noirDumnezeule...Cantarefulzice: Doamne miluieste (de 3 ori), la fiecare celele aecteniei.Duptr ecfonisul ecteniei: Ci milostiv !i iubitor de oameniDumnezeu$ti..., antereFt: min. intru numele DomnuluibinecuvinteazA,,pirinte -

  Preotul:Slava Sfintei si Celei de o fiinttr li de viali fictrtoarei $inedespdrfiteiTreimi, totdeauna,acumgi purureagi ln vecii vecilor+.Cdntiretul (in meneslit:icel mai mare,sau cel rinduit): Amin. $iciiegte,cu evlavie $i cu frici de Dumnezeu,urmAtorii gasepsalmi, iarcei din bisericl asculti h tacere$i cu urrilinti:* CAnd se face slujba cu Priveghere(ca in manastiri), toata partea

  de p6na aci a Utreniei nu se citeste Si nici binecuvantarea pentruinceputulUtren ie i(SlavaSf in te i . . .Tre imi . . . ) nu se mai da' caci ea s-azis incd de la inceputulVecernie i ; n acestcaz, ndatadupa ce preotulface sfArSitulLitiei cu BinecuvantareaDomnului pestevoi... .cantarelul(aspunde:Amin. Slava ntru cei de sus ui Dumnezeu.. .5 i c i teqteceiqasepsalmi ai Utreniei.

  D e a s e me n e a .n t i m p t r ld e la D u m in i c aT o m i i p A n a a i n a l l a re aDomnului , atat n z i le le de sarbatoare.,cati in cele de lucru, Utreniaseincepedi rec t cu Sl ava Sf inte i . . .Tre imi . . . dupa care se cantaHris tos ainv ia t . . . (de 3 or i ) r in l imp ce preolu l face cadirea mare 5i apoicantarretu lin manast i r ice l mai mare,dacavrea) incepeci t i rea celorsaseosalmi cu Slava inffu cei de sus lui Dumnezeu...

  35

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  29/340

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  30/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  este pace ln oaselemele de la fata pAcatelor mele. Cf,firidelegile mele au covdr$it capul meu, ca o sarcinlgrea apAsat-au este mine. lmpulitu-s-au Si au putrezitrf,nile mele, de la fata nebuniei mele. Chinuitu-m-am gim-am gdrbovit ptni in sfdrsit, toatl ziua mdhnindu-miumblam. Ci salelemele s-auumplut de ociri gi nu estevindecare n trupul meu. Necf,jitu-m-am$i m-am smeritfoarte; racnit-am din suspinarea nimii mele. Doamne,inaintea Ta estetoatf, dorirea mea si suspinulmeu de laTine nu s-aascuns. nima mea s-atulburat, pirlsitu-m-atfuia mea $i lumina ochilor mei, $i aceastanu este cumine. Prietenii mei $i vecinii mei in preajma mea s-auapropiat $i au $ezut;9i cei de aproapeai mei departeaustat. Si se sileau cei ce ciutau sufletul meu si cei cecautau cele rele mie grdiau de$erticiuni 5i vicleguguritoatl ziua cugetau. ar eu ca un surdnu auzeam$i ca unmut ce nu-$i deschidegura sa.$i m-am ff,cut ca un omce nu aude$i nu are in gura lui mustrdri. Ci spreTine,Doamne,am nldljduit; Tu m[ vei auzi,Doamne,Dum-nezeul meu, cA am zis, ca nu cumva si se bucure demine vrijmagii mei; $i cind s-au clitinat picioarelemele, impotriva mea s-ausemetit.Ci eu sprebir.,tirj-atasunt, Si durerea mea inaintea mea este pururea. C6ftrrldelegeamea eu o voi vesti, $i mf, voi ingriji pentrupf,catulmeu; iar vrijmagii mei fiAiesc5i s-au ntf,rit maimult decit mine, $i s-au lnmultit cei ce mA urisc penedrept. Cei ce imi risplltesc rele pentru bune mIdeflimau, ce urmam bunitatea. Nu ml lf,sa, Doamne,

  37

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  31/340

  38 C A T A V A S I E RDumnezeul meu, nu Te depirta de la mine; ia amintespreajutorul meu, Doamneal mdntuirii mele.$i iardqi:Nu mi llsa, Doamne,Dumnezeulmeu,nu Te deplrtade la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne almdntuirii mele.

  PSALMUL 62umnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te cautdis-de-diminea15. nsetat-a de Tine sufletulmeu, suspinat-adupi Tine trupul meu, in pimint pustiugi neumblat ti firn de aptr.Aga in locul cel sf6nt m-amaritat tie, ca sdvid putereaTa gi slavaTa. C6 mai bun6estemila Ta decdtviafa; buzelemeleTe vor liuda. AgaTe voi binecuvinta in viafa mea, gi in numeleTdu voiridica mOinilemele. Ca de seugi de grisime sirse saturesufletul meu, 9i cu buze de bucurie Te va liuda guramea.De mi-am adusaminte de Tine in agternutulmeu,in dimineJi am cugetat la Tine, ci ai fost ajutorul meu,Si intru acoperimdntul aripilor Tale md voi bucura.

  Lipitu-s-a sufletul meu de Tine 9i pe mine m-a sprijinitdreaptaTa. Iar ei in deqertau ciutat sufletul meu, intra-vor in cele mai de jos ale pimdntului; da-se-vor nm0inile sabiei; pidi vulpilor vor fi. Iar impiratul se vaveselide Dumnezeu;duda-se-vaot cel ce se uri intruEl, cl s-aastupatguracelor ce griiesc nedreptifi$i iarasi:in dimineli am cugetat la Tine, cimeu gi intru acoperimdntularipilor Taleai fost ajutorulmd voi bucura.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  32/340

  Lipitu-s-a sufletul meu de Tine qi pe mine m-adreaptaTa.Slavi... $i acum...Aliluia, Aliluia, Aliluia' slavl Jie, Dumnezeule(de ftei ori, fara inchinaciune)Doamnemiluie$te (de3 ori), Slava"' $iacum...Acum iesepreotul din sfantul altar $i cite$te n taina ultimele $aserugiciuni ale diminctii, in fala ulilor impArate$ti; ar cantaretrul on-tinua citirea psalmilor urmAtori:

  PSALMUL 87oanrne.Dumnezeulmintuirii mele, ziua am stri-gat gi noaptea nainteaTa. Si ajungd nainteaTarugdciuneamea; pleaci urechea Ta spre ruga mea,Doamne,c[ s-aumplut de rele sufletul meu $i viafa meade iad s-aapropiat.Socotitam fost cu cei ce secoboarein groap6; ajuns-amca un om neajutorat, ntre cei modislobod. Ca ni$te oameni r5niti ce dorm in mormant, decarenu !i-ai mai adusaminte $i care au fost lepndatidela mdnaTa. Pusu-m-au n groapaceamai de jos, intrucele intunecate $i ln umbra mo{ii. Asupra mea s-aintArit mania Ta $i toate valurile Tale le-ai aduspeste

  sprijinit

  urOciune or. Imei au sldbitDoamne,toatdOare, mortilorscula$i Te vormormant mila

  mine. Depirtat-ai pe cunoscutiimei de la mine, ajuns-amam fost $i n-am Putut ieqi. Ochiisuferinti. Strigat-am citre Tine,intins-am cf,tre Tine mdinile mele.vei face minuni? Sau cei morfi se vorlluda pe Tine? Oare,Ya spunecineva nTa gi adevarul Tlu in locul pierzirii?Oare,sevor cunoa$ten intuneric minunile Tale 9i drep-tateaTa in pim6nt uitat? Iar eu cAtreTine, Doamne,am

  nchisdeziua,

  RANDUIALA UTRENIEI 39

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  33/340

  40 C A T A V A S I E R ,

  PSALMUL 102inecuvinteazi, suflete al meu, pe Domnul $1aloate cele dinlduntrul meu, numele cel sf6nt

  strigat gi dimineafa rugf,ciunea mea Te va lntdmpina.Pentruce,Doamne, epezi sufletul meu gi intorci fafa Tade la mine? Sirac sunt eu 9i in osteneli din tinerefilemele; nilfdndu-mi, m-am smeritgi m-ammihnit. pestemine au venit maniile Tale qi infricogIrile Tale m-autulburat. inconjuratu-m-au ca apa toat6 ziua gi m-aucuprins deodat6.Depirtat-ai de la mine pe prieten gi pevecin gi pe cunoscufiimei din cauza icdlogieimele.

  $i iareqi:Doamne,Dumnezeulmdntuirii mele, ziua am strigat$i noaptea nainteaTa. S[ ajungd nainteaTa rugiciuneamea;pleaci urecheaTa spreruga mea.

  Lui. Binecuvinteazi,, suflete al meu, pe Domnul gi nuuita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curdfe$tetoatefirddelegile tale,pe Cel ce vindeci toatebolile tale; peCel ce izbive$te din striciciune viata ta, pe Cel celelncununeazi cu milf, gi cu induriri; pe Cel ce umple debunitifi dorirea ta; innoi-se-vor ca ale vulturuluitinerefiletale. Cel ce facemilostenie,Domnul, gi jude-cata tuturor celor ce li se face strdmbdtate.Cunoscuteaficut clile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.indurat si milostiv este Domnul, indelung-Ribdf,torsimult-Milostiv. Nu pdni in sfdrgit se va iufi, nici in veacseva m0nia.Nu dupi picatelenoastrea fAcutnoui, nicidupi fdridelegile noastrea rispldtit noui, ci c6t estede

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  34/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  departecerul deplmant, atat este de maremila Lui, sprecei ce se em de El. Pe cdt sunt de departe lsiriturile dela apusuri, depdrtat-ade la noi f[ridelegile noastre.tnce chip miluie$te tatil pe fii, a$aa miluit Domnul pe ceice se tem de Dinsul. Ci El a cunoscut zidirea noastrA,adusu-$i-a aminte ci firdni suntem. Omul ca iarba,zilele lui ca floarea cdmpului; a$ava inflori. Ci duh atrecutprintr-insul si nu va mai fi si nu seva mai cunoa$telnci locul siu. Iar mila Domnului din veac in veac sprecei ce se tem de D0nsul, gi dreptateaLui sprefiii fiilor,sprecei ce pezesc egimdntul Lui Si iSi aducaminte deporuncile Lui, ca si le faci pe ele. Domnul in cer a gititscaunul Siu si imp4rdtia Lui peste toti sHpaneste.Binecuvdntafi pe Domnul toli ingerii Lui, cei puternicila virtute, care faceti cuvdntulLui si auzifi glasulcuvin-telor Lui. Binecuv0ntafi pe Domnul toate puterile Lui,slugile Lui, care faceti voia Lui. Binecuvdntafipe Dom-nul toate lucrurile Lui; in tot locul stf,pinirii Lui, bine-cuvinteaza,suflete al meu, pe Domnul.

  $i iarigi:ln tot locul stlpdnirii Lui, binecuvinteazL,suflete almeu,pe Domnul.

  J\ oamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererealJ mea intru credinciosia Ta, auzi-mi, intru drep-tateaTa. SAnu intd la judecati cu robul Tiu, cAnimenidin cei vii nu-i drept inainteaTa. Vr[jmaSul prigonegtesufletul meu $i via{a mea o calci in picioare; ff,cutu-m-a

  4 l

  PSALMUL 142

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  35/340

  42 C A T A V A S I E Rsi locuiesc in intuneric ca morfii cei din veacuri. Mihnite duhul in mine 9i inima mea ncremeniti inf,untrul meu.Adusu-mi-amamintede zilele celede demult; cugemr-amla toate lucrurile Tale, la faptele mdinilor Tale m_amg0ndit. intins-am cetre Tine mdinile mele, sufletul meuca un pim?nt insetogat.Degrabauzi_mi,Doamne,ca aslibit duhul meu.Nu-ti intoarce falaTa de la mine, casanu mi asem{ncelor ce secoboard n mormdnt.Fi sdauddimineafamila Ta, c6 a Tine mi-e nidejdea.Arati_micaleape care voi merge, c6 la Tine am ridicat sufletulmeu. Scapf,-mi de vrljmagii mei, ci la Tine alerg,Doamne. nvatd-mi s6 lac voia Ta, cA, u egti Dum_nezeulmeu. Duhul Tiu cel bun s6 mi povlfuiascI lapdm6ntul dreptitii. pentru numele T6u, Doamne, dd_

  ruie$te-mi via1i. intru dreptateaTa, scoate din necazsufletul meu. F6 bunitate de stdrpegtepe vrijmagii mei9i pierde pe tofi cei ce nectrjescsufletuf *err, "a eu suntrobul Tiu.Auzi-mi, Doamne,

  judecati cu robul T6u.Auzi-mf,, Doamne,judecati cu robul T6u.

  $i iaragi:lntru dreptateaTa. Si nu intri lalntru dreptateaTa. Si nu intri la

  Duhul Tdu cel bun si md poviluiasci la pdmdntuldreptltii.Slavi Tattlui 9i Fiului gi Sfantului Duh, qi acum gipururea 9i in vecii vecilor. Amin.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 ie, Dumnezeule:

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  36/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule;Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi Jie, Dumnezeulnos-tru, slavi !ie.Apoi preotul tostegteecteniamare, ln timpul cdreiacanterelii daurispunsurile cuvenite, cdntAnd mpreun4 cu credincio$ii si inchinin-du-se dupdcuviinfi, la fiecare celere a ecteniei,precum s-aarAtat$i laVecemie.lndata dupa ectenie,cdntiretul din stranadteaptl lncepe sAcante,

  pe glasulde rlnd al Ocloihului:DumnezeuesteDomnul si S-a arltat nouA;bine estecuvantat Cel ce vine lntru numele Domnului (de atm ri,

  pundndu-senainlestihurileurmatoarc:Stih 1: Laudatripe Domnul ca estebun, ctr n veac estemila Lui bs.t3s ,1 .Stih 2: lnconjurlnd m-au inconjurat 9i ln numele Domnului i-am

  43

  lnfrdnt pe ei.Stih 3: Nu voi muri, ci voi fi viu 9i voi povesti lucrurile Domnului'Stih 4: Piafa pe cate n-au begat-o 1n seamaziditorii' aceastas-afacut in capul unghiului- De la Domnul s-a fdcut aceasta$i minunatleste ntru ochii nogtri.Dupd DumnezeuesteDomnul...se cantA roparul lnvierii glasuluide rflnd. de doui ori (caut6-l la rinduiala Vecemiei); apoi Slav6...troparul sfintului zilei, dfurMinei; $i acum.-.troparulNdscdrtoareieDumnezeude la glasul troparului sfantului.Dupe aceea, antdretulzice: Doatnnemiluieste(de3 ori) Slava...$i

  acum...$isecitescCatismelede rAnd din Psaltire(Duminic{ dimineata:Catisma a doua, a treia si a gaptesprezecea),e analogul a$ezatdinvreme n mijlocul bisericii,subpolicandru.DupAprima CatismA, reotul(saudiaconul'dacaeste)zice ecteniamica, apoi secantaprimul rdndde Sedelne$ezAnde).

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  37/340

  Sedelnele nvieriiGlasul1, Podobie:ormdntulTiu, Mdnfu torule, ostagiistrijuindu-I,rvrpe{i s-auf6cut de strllucirea ingerului ce s_aariltat, carea vestit femeilor invierea. pe Tine Te mi_rim, Pierzltorul stricf,ciunii; la Tine cidem, Cel ce ailnviat din mormdnt, la Unul Dumnezeulnostru.

  Slavi...Pe Crucefiind pironit de voie, indurate, in mormdntfiind pus ca un mort, Dittrtorule de viafi, stf,pdnireamortii ai zdrobit cu moarteaTa, puternice. Ci de Tines-au cutremuratportarii iadului; Tu impreuni ai sculatpe mor{ii cei din veac,ca un iubitor de oameni.

  $i acum..., NAscatoareie Dumnezeu:Maici a lui Dumnezeu,pe tine te $tim tofi, cei ce cudragostealergbm a ata bunf,tate, are $i dupanagterete-ai aritat fecioari cu adev[rat. pe tine te avem ocroti_toare noi, picitogii; pe tine izbivire in ispite te_amcdgtigat,singuracu totul firi prihan6.Apoi se zice: Doamnemiluieste(de 3 ori), Slava...$i acum...sisecitegtea douaCarismade rdnd. Apoi preotul zice djnnori ecteniamica,dup6caresecantdal doilea ind de Sedelne:Podobie: piatra fiind pecetluiti...

  Femeile, dis-de-dimineati,au venit la mormdnt, givedere ngereasci vLzdnds-au cutremurat:mormantul astrilucit viaJ6,minunea le-a sp[imdntat pe ele. pentruaceasta,mergdnd,au vestit Ucenicilor invierea. Iadul l_a

  44 C A T A V A S I E R

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  38/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  pridat Hristos, ca Cel ce este singur tare $i Puternic; sipe cei pierifi i-a sculatpe tofi, frica ostndirii dezlegindcu puterea Crucii.Slavi...

  Pe Cruce fiind pironit, Viata tutufor, si intre mo4ifiind socotit Tu, Domnul, Cel flrf, de moarte, nviat-ai atreia zi, Mdntuitorule, $i ai sculat pe Adam din stri-c6ciune. Pentru aceastaputerile cerurilor strigau lie,Dititorule de viatri: Slavd patimilor Tale, Hristoase;slavd invierii Tale; slavi smereniei Tale, Unule, Iu-bitorule de oagreni.

  $i acum...,a Nescatoareide Dumnezeu:Podobie:Mormdntul Teu, Mantuitorule"Marie, ceea ce e$ti cinstit loca$ al Stlpdnului,ridicf,-ne pe noi, cei cdzud in prlpastia cumpliteideznldijduiri 9i a gregealelorgi a necazurilor;cAtu e$timantuire gi ajutitoare a picitogilor, ocrotitoare tare 5imantuie$tipe robii tdi.

  Apoi se zice: Doamnemiluie$te (de 3 ori), Slava"' $i acum"' $i seciteste a treia Catisma(Catisma a $aptesprezecea):ericiii cei fdrl pri-hana in cale..; iar daci se htampla si cadd Duminica vreun praznicirnptuAtescsau vreun sfdnt cu Polieleu, ln loc de Catisma a $apte-sprezecea e cantdPolicleul cu Marimurile acelei sfubitori (vezi maideparte, a locul lor); in Duminica Fiului Risipitor' Duminica lasatuluisec de came si Duminica ldsatului secde brinzb, dupi Polieleu secintf,Psalmul136: La rdul Babilonului.'. vezi1aPolieleu).Dupe Catisma a $aptesPrezeceasau dupi Polieleu), Duminica secanta ndata,cu glasdulce,pe glasulal 5-lea

  45

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  39/340

  46 C A T A V A S I E RBinecuvintirile Invierii

  Stih: Binecuvintat e$ti, Doamne, nvatre-ne e noi indreptdrileTale.Soborul ngerescs-a mirat vizindu-Te pe Tine intrecei morti socotit fiind, Si puterea morfii surpdnd,Mdntuitorule,gi impreundcu Tine pe Adam ridic6ndu-1,9i din iad pe tofi slobozindu-i.

  Binecuvtntat egti, Doamne...Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi ameste-cafi, o ucenilelor? ingerul cel ce a strtrlucit la mormdnta zis mironositelor:Vedeti voi groapa9i infelegefi,c6Mdntuitorul a inviat din morm6nt.

  Binecuvantate$ti, Doamne...Foarte de dimineafi mironositele au alergat la mor_mdntul Tf,u, t0nguindu-se;dar inaintea lor a stat ingerulgi a zis: Vremea tdn-guiriia incetat, nu mai plingeli, ciApostolilor spunefi nvierea.Binecuvantategti, Doamne...

  Mironositele femei, cu miruri venind la groapa Ta,Mdntuitorule, pl0ngeau; ar ingerul citre ddnselea grbit,zicdnd:De ce socotiti pe Cel viu cu cei mor{i? Cf,ci, caun Dumnezeu,a inviat din mormint.SIav6...a Treimii:

  lnchinlmu-ne Tatilui gi Fiului Acestuia 9i Duhuluicelui Sfdnt, Sfintei Treimi lntru o fiinfd, cu Serafimiigriind: Sfdnt,Sfint, Sfdntegti, Doamne.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  40/340

  RANDUIALA UTRENIEI 47$i acum..., a Nascetoareide Dumnezeu:

  PeDit6torul de viatrl nf,scdndu-L,Fecioari, de picatAdam l-ai mdntuit; $1bucurie Evei ln locul intristiriie Aoam l-41 manrull; l i l uuuurrE [iY er ur tvtrlrri-ai ddruit, gi pe cei cf,zuti din vialb i-a indreptat laaceea$i,Cel ce S-a ntrupatdin tine, Dumnezeugi om'Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavd tie, Dumnezeule!

  (de trei ori).Apoi preotul foste$te ectenia mica, dupl care cant&eful cite$tefndata,cu gtasmaregi rar, Ipacoi (Subascultitorul)al glasului de rdnd'

  IpacoiPocdinta tdlharului raiul a dobindit, iar pldngereamironositelor bucuria a vestit; ci ai inviat, Hristoase

  Dumnezeule,diruind lumii maremili.$i se canta hdata

  Antifoanele*Antifonul I

  Cdndsuntnecejit, auzi durerile mele, Doamne, calreTine strig.Pustnicilor, celor ce sunt departe de lumea ceadesarti, neincetatd e estedorirea dupi Dumnezeu.* Sa se stie cd in Duminica Floriilor, Duminica Tomii si Duminica

  Rusaliilor nu se canta Antifonul 5i Prochimenul glasului de rdnd alOctoihului, ci Antifonul I al glasului al 4-lea si Prochimenul sarbatorii 'deoarece cestea unt Praznlce.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  41/340

  48 C A T A V A S I E RSlavd...$i acum.,, l

  Sf6ntului Duh cinstire gi slivire impreund se cuvine,ca qi Tatilui gi Fiului; pentru aceasta si cintf,m ostipinire a Treimii.Antifonul 2

  La munfii legilor Tale m-ai iniltat; cu fapte bunelumineazd-md,Dumnezeule, a si Te laud pe Tine.Cu mina Ta cea dreapttr udndu-mf, Tu, Cuvintule,feregte-m6, lzegte-ml, ca strnu mi ardi focul pf,catului.

  Slavi... $i acum...Prin Sfdntul Duh toatd fiptura se lnnoiegte, intor-cindu-se la cea dintii; cb intocmai puternic este cu

  Tatdl gi cu Cuvdntul. Antifonul 3De cei ce mi-au zis inie: sd mergem n locagulDom-nului, veselitu-mi-s-a uhul gi mi s-abucurat nima.in casa ui David va fi fricd mare; ci acolo scaunelepundndu-se,vor fi judecate toate semintiile gi limbilepimdntului.

  Slav6...$i acum...Sf0ntului Duh cinste, inchinare, slavf, qi putere secuvine si-I aducem,ca gi Tatilui gi Fiului; cI Unimeeste Treimea dupi fire, iar nu dup6 fete.Preotul (diaconul), deschizAnd vera qi ugile impArete$ti,zice:inlelepciune Si lulm aminte!CanteretiicintdLProchimenulglasului de rdnd.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  42/340

  RANDUIALA UTRENIEIProchimenul

  Acum mi voi scula,zice Domnul, le voi aduce ormiintuireasi le voi vorbi pe fatl (ps. 1, ).De trei ori, a doua oariLpundndu-se lnainte stihul: CuvinteleDomnului sunt cuYinte curate-Preotul (diaconul): Domnului sAne rugem.

  Cantireful:Doamnemiluiegte.Preotul: CA sfint eSti,Dumnezeulnostru...

  Canterepl: Amin. $i se cintl pe glasul de rind al Octoihului:Toati suflarea sa laudepe Domnul (dedoua ri).Suflarea toatl $i toati fdptura si laude sfant numele

  Domnului, pe Domnul.Preotul (diaconul): $i pentru ca se ne hwednicim noi a ascultaSftnta Evanghelie,pe Dornnul Dumnezeulnostru sl-L ru9trm.Canttuetul: Doamne miluie$te (ae 3 ori), obiqnuit pe glasulal 2-lea.Preotul: lntelepciune, drepti sl ascultdm SfdntaEvanghelie. Pacetututor.

  Cintiretul:$i duhului tiu.Preotul: Din Sfinta Evangheliede la Q{) citire.Cintireful lnchindndu-se):lavf, tie, Doamne, slavi fie.Preotul: Sa luem aminte.$i cite$te Evanghelia de rand a invierii, intimp ce cantAreJul gade cu lumd.narea aprinsi in latura de mtazdzi aSfintei Mese, cu fafa spre preotul care cite$te Sfanta Evanghelie; iar

  daca face diaconul lucrul acesta, cantarelul ascultd cu luare-aminte gievlavie Sfdnta Evanghelie, stand in genunchi, impreuni cu ceilalticredinciosi.

  49

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  43/340

  50 C A T A V A S I E RSfirSindu-se citirea Sfintei Evanghelil, cintireful cdntl (lnchi-nindu-se): Slavi tie, Doamne, slavd tie.$i ln timp ce preotul iese cu Sfinta Evanghelie in rnijlocul bisericiipentru inchinare, canfiretul cite$te sau cinta, pe glasul al 2-lea (dacinu cant6 preotul lnsu$i sau diaconul):AJnvierea lui Hristos vLzind,sl ne inchinlm Sfan-rtului Domnului Iisus, Unuia Celui fird de ptrcat.Crucii Tale ne lnchindm, Hristoase, gi Sfinti inviereaTa o lSudim $i o mirim; cd Tu e$ti Dumnezeul nostru,afari de Tine pe altul nu gtim, numele Tiu numim.Venifi tofi credinciogii, si ne inchinim Sfintei invieriilui Hristos, cd, atl, a venit, prin Cruce, bucurie la toatllumea; totdeauna binecuvdntind pe Domnul, liudimlnvierea Lui, ctr ristignire rabdind pentru noi, cumoarteape moarte a stricat.in duminicile dintre Pa$ti Si ln tare lnvierea lui Hdstos... se zicede trei ori; iar ln Duminica Floriilor $i a Rusaliilor nu se zice tnvierealui llristos..., deoareceatunci se cite$teEvangheliapraznicului.Apoi se cite$te ndata,rar $i cu umilinttr

  PSALMUL 50iluiegte-mi, Dumnezeule,dupi mare mila Ta gidupi mullimea induririlor Tale gterge fdr6-delegeamea. Mai vdrtosmd spal5 de firtrdelegeamea $ide plcatul meu mA curlte$te. Cd fnrfdelegea mea eu ocunosc,gi picatul meu inainteamea estepururea.fieunuia am gregit,.gi du inainteaTa am ficut, aga ncdtdreptegti Tu in cuvintele Tale $i biruitor c6nd vei jude-ca Tu. Ci iati in firadelegi m-am zf,mislit, Si in picate

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  44/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  m-a niscut maica mea. CA iate adevirul ai iubit; celenearf,tategi cele ascunseale intelepciunii Tale, mi-aiaretat mie. Stropi-m6-vei cu isop, 9i mi voi curiti;sptrla-m6-vei. i mai vdrtos decdt zilpadami voi albi.Auzului meu vei da bucurie $i veselie; bucura-se-voroaselecele smerite. intoarce fata Ta de citre picatelemele, $i toate fdrf,delegilemele Sterge-le. nimf, curatdzide$te ntru mine, Dumnezeule,$i duh drept lnnoiegtelntru cele dinltruntru ale mele. Nu mi lepida de la fataTa, $i Duhul Tiu cel Sfdnt nu-L lua de la mine. D6-mimie bucuria mintuirii Tale, $i cu duh stipdnitor miintiregte. invltra-voi pe cei firf, de lege ciile Tale si ceinecredincio$i la Tine se vor intoarce. Izbf,ve$te-mf,devirsarea de sdnge,Dumnezeule,Dumnezeul mdnfuiriimele;bucura-se-vaimba mea de dreptateaTa. Doamne,buzelemele vei deschide,$i gura mea va vesti laudaTa.Ci de ai fi voit jertfi, fi-ag fi dat; arderile de tot nu levei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu duhul umilit; inimalnfrdntl si smeriti Dumnezeunu o va urgisi. Ftr bine,Doamne, intru bunivoirea Ta, Sionului, $i sA sezideascl zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jert-fa dreptifii, pdnosul si arderile de tot; atunci vor Punepe altarul Tlu vitei.

  Dupi ce preotul s-a nchinat ln fata Sfi,nteiEvanghelii $i a intrat insfantul altar, cantiretul se inchintr $i el, cu evlavie, ln fata SfinteiEvanghelii, de dou6 ori, o sarute si se lnchini a treia oarl. Apoi,mergind Ia locul sdu,centi, pe glasulal 2-lea:Slavtr...

  Pentru ruglciunile Apostolilor Tii, Milostive, curi-te$temultimea gre$ealelornoastre.

  5 l

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  45/340

  $i acum...Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu,Milostive, curifeste multimea gre$ealelornoastre.Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupi mare mila Ta qi dupimultimea induririlor Tale, curete$te drddelegilenoastre.

  Glasul al 6-lea:inviind Iisusdin mormant,precuma zis mai lnainte,

  a dtrruitnoul viafi rle$nicagi maremili.in duminicile Triodului (adice de la Duminica Vamegului 9i aFariseului,pini la Duminica a cinceadin postul Mare, inclusiv), ln locde cele trei cdntdri de mai susse c6.ntdSlavt .., glasulal g_lea:

  Ugile pociinfei deschide-mi,Ditdtorule de viatri! Cidis-de-dimineafi merge duhul meu la biserica Ta ceasfintd, purtOnd ocagal trupului, cu totul spurcat; ci, caun lndurat, curtrte$te-I, u mila milostivirii Tale.

  $i acum... a NhsciLtoarei de Dumnezeu, acelagi glas:in clrtuile mdntuirii indrepteazi-mi, de DumnezeuNiscitoare, cdci cu picate Erozavemi-am spurcatsufle-tul gi cu lenevird viata mea toatA o am cheltuit; ci, curugiciunile tale, curAfe$te-mtr e toat6 necurtrfia.Stih: Miluie$te-mi.,Dumnezeule,dupl mare mila Ta..,

  Glasul al 6-lea:La multimea faptelor mele celor rele cugetand eu,tictrlosul, mi cutremur de infricogitoarea zi a Judecitii;ci, indriznind la mila milostivirii Tale, caDavid md rogfie: Miluiegte-mi, Dumnezeule, upi mare mila Ta.

  52 C A T A V A S I E R

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  46/340

  RANDUIALA UTRENIEI 53Apoi preotul (diaconul, daci este) citeste rugaciunea Mdntuieste'Dumnezeule, poporul Tiu..., din Liturghier, sau (daca aceaste

  rugiciune nu se mai cite$te) zice lndati ecfonisul: Cu mila qi culnduririle..., iar la strana: Amin.

  Canoanele$i se lncepe citirea Canoanelor, cu rtnduiala lor, adici: Treicanoane ale glasului de rdnd, din Octoih (unul al Invierii, unul alCrucii-invierii si altul al Nascatoarei de Dumnezeu) qi unul din Minei(al sfdntului sau sfintilor din ziua aceea), pundndu-se din toate, lafiecare cintare, cite 14 stihiri, cu stihurile respective, astfel: daca laMinei avem un singur canon, se citeqte din Octoih: patru stihiri de laCanonul invierii, trii de la Canonul Crucii-invierii si trei de la CanonulNescltoarei de Dumnezeu; daci la Minei este sfAnt cu slujba pe qase(stihiri la Doamne, strigat-am..) se citesc din Canonul invierii patrurtliri.l, dio al Crucii-invierii dou4, din al Nescatoarei de Dumnezeu doud

  si din Canonul Mineiului qase; daci sfintul din Minei are slujbi cui'olieleu gi doud canoane, se citesc trei stihiri din Canonul invierii, treidin al Nhscatoarei de Dumnezeu si opt de la Minei (ldsind pe al Crucii-invierii). La sfdrsitul fiecirei cintdLri se cantA Catavasia respectivi'

  Daca nu se citesc Canoanele (cum se face ln cele mai multe bisericide enorie), indati dupd ecfonisul: Cu mila ri cu lnduririle.'., se incepecantareaCatavasiilor*.* ln cursul anului bisericesc Catavasiile se canta astfel'a) de la 24 august a 21 septembrie(inclusiv), Catavasiile nallariiSfintei Cruci: Cruce insemnAndMoise..,;b) de la 22 septembrie a 20 noiembrie, Catavasiile Buneivestiri:Deschide-voi gura mea... (intre 8-20 noiembrie cu unele adaptari lasarbatoarea ntrarii in biserica a Maicii Domnului);c) in tre 21 noiembrie - 30 decembrie, Catavasi i le Na$ter i iDomnului : Hr is tos Se na$te,mar i l i -L . . . ;d) intre 1-14 ianuarie, Catavasiile Botezului: Fundul addncului l-a

  descoperi t . . . ;e ) - in t re 15 ianuarie-9 februar ie,Catavasi i le ntdmpinar i i Dom-nulu i : Pamantulce l rod i tor de addncime.. . ;

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  47/340

  54 C A T A V A S I E RDupi CAntareaa treia a Canoanelor(sau a Catavasiilor), preotulzice ecteniamica, apoi centarepl cantA citeste)Condacul, cosul giSedealna fintului zilei, din Minei.Dupi Cdntareaa Sasea Canoanelor(sau a Catavasiilor), preotulzice din nou ecteniamica, apoi se cantaCondacul nvierii al glasului derAnd.

  CondacPodobie: Cind vei veni lntru slavA...

  lnviat-ai ca un Dumnezeudin mormiint lntru m6rire,$i lumea impreund o ai inviat; pentru aceea irea ome-neasceTe laudi ca pe Cel ce egti Dumnezeu.Moarteaapierit si Adam dinfuie$te, SHpane; gi Eva acum fiindizblviti dinHristoase, Cel legdturi, se bucure, griind: Tu egti,ce dai tuturor invierea.Apoi se citeste ndata,rar qi cu glas lnalt

  IcosulPe Cel ce a inviat a treia zi str-L liudtrm, ca peDumnezeucel Atotputernic, Careportile iadului a zdro-f) Intre 10 ebruarie iDuminicaFloriilor, Catavasiile uneivestiri,cu excepfiaDuminicii Fiului Risipitor,a lasatuluisecde carne,a lasa-tului sec de brdnza,DuminicaI-a 9i a III-a din postul Mare, care auCatavasii peciale,n Triod;g) Intre Pagrigi Inallare,Catavasiile a$teiui:Ziua invierii...;fi) intre Joia inallarii $i Sambata -a dupa Rusalii, CatavasiileRusal i i lor :Cu Dumnezeiesculor acoper i ti ind gdngavul . . . ;r) intre Duminica -a dupaRusalii aTirturorSfin'iitor)9i 1 august,Catavasiile uneivestiri;J) nrre gi 14august,Catavasiile rucii: Cruce nsemn6ndMoise...;ft) Intre 15 5i 23 august,CatavasiileAdormirii Maicii Domnului:Cea mpodobi ta u dumnezeiascalava.. .

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  48/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  bit si pe cei din veac din mormant i-a ridicat; pe CeI cemiron-ositrelor -a aretat,precumbine a voit, zicdnd lor,celor dintii: Bucurati-v6!, 9i Apostolilor bucurie vestin-du-le, ca un singur Ditf,tor de viatf,. Drept aceea,femeile. cu credinta, ucenicilor semnede biruinfi bineau vestit; si iadul suspindgi moartea se tanguie$te, arlumea se veselegte,9i toti impreuni sebucur6; ci Tu aidat tuturor,Hristoase, nvierea.Apoi se citesteSinaxarul (via1ape scurt a sfinrului saua sfintilorzilei) din Minei*.lnainte d" Cantareaa noua a Canoanelor(Catavasiilor), preotulzice, cldind in fata Sfintei Mese:Pe NAscatoareade Dumnezeu li Maica Luminii lntru cantAri cin-stind-o, sl o mirin.Iar canttuelii, coboranddin strdini, cante,pe glasul Catavasiilorderind:Stih: Mireste, suflete al meu, pe Domnul, 9i s-abucurat duhul meude Dumnezeu, Mintuitorul meu.Ceea ce e$ti mai cinstitl decAt Heruvimii 9i maimlritl flrl de asemlnare decdt Serafimii, care flri

  striclciune Pe Dumnezeu-Cuvantulai n6scut, pe tine,ceacu adevirat Ndscltoare de Dumnezeu, e mf,rim'Stih: Ca a cautatspresmerenia oabei Sale'cA ata, de acumme votferici toateneamurile.Ceeace e$ti mai cinsdta decdtHeruvimii"'* in unele biserici de enorie (mai ales a orage),Catavasiilesecantauna dupa alta, fara a fi intrerupte prin ecteniile si cantarile care se punde regula dup,rCantarea 3-a Si a 6-a.

  55

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  49/340

  56 C A T A V A S I E RSdh: CAmi-a ficut mie ma,rireCel puternic, 9i sfint numeleLui 9imila Lui in neam $i ln neam,sprecei ce se tem dL El.Ceeace e$timai cinstitl dec6tHeruvimii...Stih: Ficut-a tf,rie cu braprl Siu Domnul, risipit_a pe cei mandri cucugetuI nimii lor.Ceeace egti mai cinstittr dec6tHeruvimii...Stih: Pogordt-ape cei puternici de pe scaune$i a lnllrat pe ceismerili, pe cei fliminzi i-a umplut de bunatali si p" LiUoguli i_a s"osafara deserfi.Ceeace egti mai cinstitd dec6tHeruvimii..-

  -.Stih: Luat-a pe Israel, 5llga Sa, ca sApomeneasclmila, precum agreitcatre trinfii nogtri,ui Avraami ,"irl"ti"ii"i fa"i rn ""*.Ceeace egti mai cinstiti decdtHeruvimii...Apoi stihul: Preasfinti Niscitoare de Dumnezeu,miluiegte_nepenoi, (inchindndu-ne)gi se c6ntl Cdntareaa noua a C"tuln^iito..^ P"ql aceasta,preotul (diaconul) rostegte ectenia mrca, apoi icantarefiicante(de obicei pe glasul aI 2_lea\:

  Sfdnt este Domnul Dumnezeul nostru (de reiori).Inelfati pe Domnul Dumnezeulnostru si v6 inchinatiagternutuluipicioarelor Lui (rnchinaciune),d sf6nt este.$i secantendati Luminindade r6nda lnvierii (veziLuminindelela locul lor); Slavtr... umindnda ftnrului"ffll,-ai" filr*r, gi acum...Niscdtoarei-invierii numai n DuminicaFloriilor secanteSfantesteDomnulDumnezeulostru... ,ara_urrinanaaj;--- * -*''.. .{goi indatd se cantd,pe glasul de rdnd al Octoihului, Laudele, custihirile gi stihurile lor (irr alte sirbatori decatduminicile, Laudele secantepe glasul stihirilor de ra Minei). o"-i"i* -" "ant"aopt stitriri;dacasfinrul din Minei n-arestihiri la Laude, ." "a"ra rolt; ""1e opt sti_hiri ale lnvierii din Octoil (Catavasier);dacAsfantul zilei are stihiri laLaude,se canteprimele paau stihiri "i, i"ri"-, "p"i-pal.u OinVi.rel.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  50/340

  RANDUIALA UTREMEI

  LaudeleStrana ntaia:

  Toatd suflarea sA laude pe Domnul! Ldudatri peDomnul din ceruri, lludati pe El lntru cele inalte; lie secuvinecantare,Dumnezeule ps.as, ).A doua strana:

  Liudati pe El toti tngerii Lui, liudati pe El toatepu-terile Lui; fie secuvine cantare,Dumnezeule ps.1a8' ).

  Stihirile invieriiStihirile Pe $ase:

  Stih: Ca sa fasa htle dan$ii judecaH scrisi; slava aceastaeste atuturor cuYio$ilor SAi@s. 149, 9).Lludim, Hristoase, patima Ta cea mdntuitoare $islivim inviereaTa.

  Sdh: LAudati pe Domnul lntru sfintii Lui, liudatri-L pe El tntru tariaputerii Lui (ps.150, 1).Cel ce rAstignireai rdbdat $i moartea ai stricat, $i ai

  lnviat din mo4i, impaclviata noastrA,Doamne,ca Celsingur atotputernic.Stihirile Pe Patru:

  Stih: Lludati-L pe El lntru puterile Lui, liudati-L pe El dupemulfimea slavei Lui (ps. 150, 2).Cel'ce adul ai prtrdat$i pe om l-ai inviat cu lnvierea

  Ta, Hristoase, invrednice$te-nepe noi cu inimi curatisa Te lludim si si Te sldvim.

  5'1

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  51/340

  58 C A T A V A S I E R. - Stih: Liudali-L pe El ln glasde rambiri, liudafi_L pe EI tn psaltiresi ln aliuti (ps.150,3).

  PogordreaTa ceacu dumnezeiascduviinti slf,vind_o,Te ldudtrm pe Tine, Hristoase. Ntrscutu_Te_aidinFecioari gi nedespir{it ai fost de Tat6l; petirnit_aica unom 9i de voie ai ribdat ristignire; inviat_ai din mor_manq ca dintr-o cimartr ieSind,ca si mdntuie$ti lumea,Doamne,slavi lie!Alte stihiri, ale lui Anatolie:

  _ Stih: -Leudafi-L pe El h.timFane 9i in hori, liudagi_L pe El lnstrunegi ln organe(ps. I50, 4).Clind Te-ai pironit pe lemnul Crucii, atunci s_agmorit sttrpdnireavrdjmagului, feptura s_aclitinat de

  frica Ta 9i iadul s-a pridat cu puterea Ta; pe morti dinmorminte i-ai inviat, Si tilharului raiul i_ai deschis,HristoaseDumnezeulnostru, slavi tie.. . Stih: Ldudagi-Lpe El in chimvale bine_rdsunatoare,iudaf_L pe El lnchimvalede srigare. Toatasuflaxea i laude pe D";ij G 150,5_6).Tdnguindu-secinstitele femei, cu grIbire au ajuns lamormdntul Ttru; dar gdsindmormintul deschissi afldndde la inger aceanou6 gi nemaiauzitl minune, au vestitApostolilor c6 a inviat Domnul, ddruind lumii maremil6.. Stih: Scoala-Te,Doarnne,Dumnezeulmeu, lnalfe_semanaTa, nuuita pe stuacii Tai, p6nah sfirgit (ps.9, 32 ).R Inilor celor dumnezeiestiale patimilor Tale gi std_pinegtii jertfe celei din Sion, care s-a tdcut la sfdrgitulveacurilor, cu dumnezeiasci artrtare, ne inchinim.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  52/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  HristoaseDumnezeule;cl pe cei ce dormeau n lntune-ric i-ai luminat, Soarele drePtidi, duc0ndu-i la stri-lucirea ceaneinseratl, Doamne,slavdfie.Stih: Liuda-Te-voi, Doamne,din toata nima mea, sPune-voi oateminunile Tale (ps. 9, 1).Iubitorilor de tulburare, farisei 9i clrturari, ascultati:Unde suntcei ce veniserd a Pilat? Si spunl osta$iicarestrijuiau: unde sunt pecetile mormdntului?Unde a fost

  muiat Cel lngropat? Unde a fost vindut Cel nevdndut?Cum s-a furit Vistieria? Pentru ce cauhti sb ascundetiscularea Mdntuitorului, c4lcitorilor de lege iudei?tnviat-a Cel slobod intre morfi $i a dat lumii maremili'Apoi: Slavi... Stihira de rAnd a Evangheliei lnvierii (vezi maideparG)+, S1 acum... a Nascebarei de Dumnezeu,pe glasul StihireiEvansheliei lnvierii care s-acintat:ireabine"orranta6 e$ti, Ndscbtoare de DumnezeuFecioari. Ci prin Cel ce S-a intrupat din tine, iadul s-arobit, Adam s-a chemat,blestemul s-a pierdut, Eva s-a:f;bfvit, moartea s-a omorat $i noi am inviat. Pentruaceasta,cf,ntnnd, grdim: Binecuvintat e$ti, HristoaseDumnezeule,Cel ce bine ai voit a$a'slavf, ie'Apoi preotul (diaconul) zice, deschizind usile impbratesti:Slavi fie, Celui ce ne-ai aretatnoul lumina'

  59

  * in duminicile Triodului $i ale Penticostarului (afara de DuminicaMironosilelor $i cea a Tuturor Sfinlilor), precum 5i in DuminicaSfintilor Stramogi si cea a Padntilor dupa trup ai Domnului, in loculStihirii Evangheliei invierii de r0nd se canta stihira respectiv,l de laSlava.. . a L ludelor, d in Tr iod sau Pent icostar (sau Mineiu l peDecembrie), ar St ih i ra Evanghel ie i inv ier i i de rand se canta ( inm,rnastiri)dup,r otpustul Utreniei (la SlaYa..'a Litiei Utreniei).

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  53/340

  60 C A T A , V A S I E R^ tT:U",F"fn cantape glasul Stihirei Evangheliei invierii de rind,hcepand cel din stranadreapE,

  DoxologiaSlavtr intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pim0ntpace, ntre oamenibunIvoire.Liuddmu-Te, bine Te cuvdntim, inchinimu_ne fie,sltrvimu-Te,multrumimJie, pentru slavaTa ceamare.Doamne, impdrate ceresc, Dumnezeule, pirinteAtotfiitorule, Doamne Fiule, Unule_Niscut, IisuseHristoaseSiDuhule Sfinte.Doamne Dumnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu,

  Fiul Tattrlui, Cel ce ridici pdcatul lumii, miluiegte_nepenoi, Cel ce ridici pdcatele umii.PrimegterugAciuneanoastrd,Cel ce gezide_adreap_ta Tatdlui, gi ne miluiegte pe noi.Cd Tu egti unul sf6nt, Tu egti unul Domn IisusHristos, intru slava lui DumnezeuTatdl, Amin.ln bate zilele Te voi binecuvinta 9i voi ltrudanumeleTiu ln veac $i ln veacul veacului.lnvrednicegte-ne,Doamne, in ziua aceasta, 6r6 depdcatsi ne pizim noi.Binecuvdntat egti, Doamne, Dumnezeul p[rinfilornogtri, gi liudat gi preaslavitestenumeleT6u in veci.Amin.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  54/340

  RANDUIALA UTRENIEI

  Fie, Doamne,mila Ta sprenoi, precum amnidljduitlntru Tine.Binecuv0ntat e$ti, Doamne, invafe-me hdrepttrile

  Tale (ae trei ori).Doamne, scepare Te-ai ftrcut noud in neam $i lnneam;eu am zis: Doamne,miluiepte-mi, vindeci sufle-tul meu,ca am gre$itTie.Doamne, la Tine am scepat,tnvatrA-me i fac voiaTa, cb Tu egti Dumnezeulmeu.Cd la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vomvedea umine.Tinde mila Ta celor ce Te cunoscpe Tine.SfinteDumnezeule,Sfinte tare,Sfinte fird demoarte,miluiegte-nePenoi (de t"i o.J'Slavi Tatilui 9i Fiului si Sfdntului Duh.$i acum gi pururea $i in vecii vecilol Amin.... Sfinte fird de moarte' miluieqte-nepe noi.Apoi secinte, hcd o datd,mai pe larg. Sfinte Dumnezeule"'ln duminicile in careeste de rdnd unul din glasurile l, al2-lea, al3-lea, al4-lea, se cantAacest ropar al lnvierii, glasul al 4-1ea:Astf,zi m0ntuire a toatl lumea s-a ficut; sf, cdntlmCelui ce a inviat din mormint 5i lncepdtorului vietii

  noastre;cf, stricdnd cu moarteaPemoarte' biruintd ne-adiruit nouf, si mare milf,.

  6 l

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  55/340

  62 C A T A V A S I E RIar tn duminicile tn careestede randunul din glasurileal S_lea, l 6_lea,al 7-lea,al8-lea, se cantAacest ropar al invierii, pe glasul al g-lea:inviat-ai din monndnt gi leglturile iadului ai rupt;stricat-ai osdndamodii, Doamne, pe tofi din curselevrijmagului izbivindu-i; ar6t6ndu-Tepe Tine Aposto_lilor Tdi, trimisu-i-ai pe ddngii la propovtrduire; giprintr-ingii pacea Ta ai dAruit lumii, Unule-mult_

  Milostive.Apoi preotul (diaconul) zice ectenia: Miluiegte_ne pe noi,Dumnezeule,dupa mare mila Ta..., iar cantdretii rdspund la fiecarecererea ecteniei: Doamnemiluiegte(de 3 ori).Urmeaza ecrenia cererilor rostite de preot (diacon): Se pfinimrugAciuneanoastrade dimineaF, Domnului...Apoi preotul zice: pacetututror.Cantereful:$i duhului ttru.Preotul (diaconul): Capetelenoastre...

  Cantarefulrar): fierDoamne.Preotul: Ca al Tf,u este a ne milui..._- Apgi preotul face apolisul, dupd rinduiala aratata la sfArgitulVecerniei.

  La manastiri, unde ntre Utrenie^ i Liturghie se citescCeasurile I,al III-lea 9i al VI-lca), preorul zice: alslepciirne.Cantireful:Binecuvinteazi.

  Preotul: Cel ce estebinecuvAntatDumnezeulnostru...canrtuefut:min. intf,regte, Dumnezeule, sfdnta gidreapta credinll a dreptmfitorilor cregtini $i SfanteBiserica Ta ln veacul veacului.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  56/340

  RANDUIALA UTRENIEI 63$i lncepe ndatAcitirea psalmilor Ceasului , iar otpustul deplin alUtreniei se face dupa Ceasul 1, incepind preotul cu: Slava lie'

  Ikistoase Dumnezeule...Si celelalte*'A D A O S

  lnsemnarede tipic pentru rdnduialaUtrenieidin alte serbitori afari de duminiciRinduiala Utreniei dfuralte stribAtori afarl de duminici (serbltorilesfintilor gi Praznicele imperlteqti) este neschimbattr,ca si cea dindomirricl, pdnl la DurnnezeuesteDomnul..., care se canttrpe glasultroparului aceleisirbltori.La sarbatorile sfinlilor, dupl DumnezeuesteDomnul"'' se cantbtroparul sfdntului (sfinlilor) de doui ori, apoi: Slavi." $i acum"'troparut Nascatoareide Dumnezeual zilei siptiminale respective'pe

  gfu'"rrt t.op"tufui sfintului; la Praznicele imparbteqti (slrbdtorileilrtintuitorului $i ale Sfintei Fecioare)secantAnumai troparul praznicu-lui, de trei ori (ultima datecu Slaya...$i acum..-)'Urmeazdapoi citirea Catismelor de rAnddin Psaltire,cu ecteniilemici Si Sedetnelestrrbitorii sau ale sfintului, din Minei (sau numaiSedelnele,cum se obignuiegtea cele mai multe biserici de enorie); lnloc de Binecuvintarile invierii se cinti Polieleul (la sarbatorileMintuitorului si ale sfinfilor cu Polieleu = Psalmul 134: RobiiDomnului... si isalmul 135: Lludali pe Domnul ce.este.bun"" iar la.arUai"tif" Maicii Domnului: Cuvint bun..., vezi mai departe) qiMtrrimurile sdrbltorii respective (vezi mai departe sau ln Psaltire)'Daca sfantul zilei nu are Marimuri, duptr Polieleu se cdntl Slavl"'* in practica celor mai multe biserici de enorie din Muntenia'

  Oltenia si Transilvania, preotul nu mai zice cele dou6 ectenii de lasfdrqitul Utreniei, ci indat2rdupa ftoparul invierii ' se face

  apolisulUtreniei, iar uneori se suprima 5i apolisul, incepdndu-se ndata SfantaL i i u re h ie .

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  57/340

  64 C A T A V A S I E RTut$.,li. n: r4cF3Am.rgi acum...,Pe MaicaTa aduceie... (cauralela Junmle .Fencmlorg lasu l l , pag.70) .

  Dupd Polieleu gi Mdrimuri, preotul zice ectenia micA, dupl care secAnt6 aI treilea rind de Sedelne ale sArbdtorii (cele de dupi polieleu) siindata Anriflonul I al glasului al 4-lea: Din tinerelile mele... Cei ce urdtiSionul... Slavtr... Prin Sfintul Duh tot sufletul viaze... Si acum... prinSf8ntul Duh izvordsc izvoarele Darului (cautA-le mai departe, laCantlrile glasului al 4-lea).Apoi preotul (diaconul): lnplepciune. SA uirn arninte.$i se cantdProchimenulsArbAtorii espective,din Minei (Triod sauPenticostar).Apoi Toate suflarea... gi celelalte,precum s-a aritat la randuialaUtreniei Duminicilor (cauta a pag.49); preotul citegteEvangheliasfin_tului sau a sarbAtorii din fala uqilor impdriregti), iar la strandse citestePsa]mulj01 Miluiegte-ma,Dumnezeule... numai ln Sambita ui Lazir,in Joia Inra.Lllariii la inallarea Sfintei Cruci _ in orice zi ar cdd,eainainte de Psalmul 50 se zice: invierea lui Hristos..., ca ln durrinici,

  deoarecen acestezile se citestedin Evangheliile invierii).Apoi cantAretul canta: Slavi..., pentru ruglciunile... (veziMineiul), $i acum... Pentru rugiciunile Ndscf,toareide Dumnezeu...,Stihul: Miluieste-ne,Dumnezeule... si stihira serbdtorii.Apoi preotul: Cu mila 9i cu 1ndurarile...,9i se citescCanoanele ause canti Catavasiile e rind, cu rdnduialaor (cautd a pag.53).La Cantareaa 9-a, preotul (diaconul): pe Nascitoarea de Dum_nezeu gi Maica Luminii... qi, daci e praznic lmpdrAtesc,a stranAsecantdstihurile si stihirile specialeale sarbatorii,precumarateMineiul(respecliv Triodul sau Penticostarul)*, iar daci. e sArbAtoareareunuisfAnt,se canta,ca gi duminica, Mirimurile Ndscatoareide Dumnezeu,adicd: yffu6g1s,ufleteal meu... $i celelaltestihuri, cu Ceeace egtimaicinsti6..., pe glasul Catavasiilor,apoi stihul preasfAnteiNAscitoaredeDumnezeu,miluiegte-nepe noi si Cantareaa 9-a a Catavasiilorde rdnd(numai la 30 ianuarie, ziua Sfintilor Trei Ierarhi, in orice zi a. * Toate acestease canta $i in ziua odovaniei (incheierii) praznicu_lui respectiv.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  58/340

  RANDUIALA UTRENIEI 65slptimdnii ar cidea, se cante Cantareaa 9-a a Canonului zilei, dinMinei, ca la Praznicele mperdte$ti).

  DupA ecteniamica, rostita de preot (diacon)r e cantaLuminandasfintului qi a Nascatoareide Dumnezeu, din Minei (fere Sfant esteDomnul Dumnezeulnostru...). Apoi lndatd Laudele(Toa6 suflarea...),pe glasul indicat in Minei (respectivTriod sauPenticostar),cu stihurilesi Slavi...de acolo.Urmeazl Doxologia Slavoslovia), a 5i duminica,iar dup[ Sfinte Dumnezeule... de la sfdrsitul Doxologiei, se cantAtroparul sfintului zilei sau al sirbltorii; dup6Laceea, ecteniile giapolisul, ca gi la tltrenia duminicilor (cautd a pag. 62).

  Pentrurlnduiala Utreniei din zilele de rind, a sevedeaCeaslovul.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  59/340

  RANDUIALA SFINTEI LITURGHIIPreotul dd binecuvAntareamare: BinecuvlntatA este tmpfuafiaTatAlui..., dupAcare, lnhe Pa$ti gi lnallarea Donnului, se cantAhtaiIkistos a lnviat... (de 3 ori). in restul anului, lndatd dup6 binecu_vantare,centAreful i.spunde:Amin, ia, preotul (sau diaconul, dactr

  este) ostesteecteniamare:Cu pace,Domnului strne rugim 9i celelalte.in timpul ecteniei, cintiretrii se inchind., cu cuviintJ gi evlavie, lafiecare cerere ostitd de preot saude diacon,cantand mpreunAcu cre_dinciogii rlspunsurile rdnduite:Doamnemiluiegte,qi celelalte,agapre_cum s-a aritat ci trebuiesf, acem a toateecteniile cautAa pag.13).Dupb ecfonisul ecteniei, ln duminici $i la sarbetodle sfintilor.cantarefuldin strana ntaia cante

  PSALMUL 102:inecuvinteazl, sufleteal meu, pe Domnul $i toateceledinlaunful meu,numelecel sfiintal Lui.Binecuvinteazl, sufleteal meu, pe Domnul gi nu uitatoate binefacerile Lui.

  Pe Cel ce curlteste toate firidelegile tale, pe Cel cevindeci toate bolile tale:

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  60/340

  RANDUIALA SFINTEI LITURGHII 67

  Pe Cel ce izbeve$tedin striclciune viata ta, pe Cel cete incununeaztr u mili gi cu lndurlri;Pe Cel ce umple de bunitifi dorirea ta; lnnoi-se-vorca ale vulturului tineretile tale.

  Cel ce face milostenie, Domnul,gi judecatd tuturorcelor ce li se face strambatate.Cunoscute a ff,cut cdile Sale lui Moise, fiilor luiIsrael voile Sale.lndurat gi milostiv este-Domnul, lndelung-Ribdf,tor$i mult-Milostiv. Nu pdnl in sf0rgit se va iuli, nici inveacseva mania.Nu dupi picatele noastre a fdcut noui, nici dupl

  firldelegile noastre a rasplatit noua,Ci cdt este de departecerul de pdmdnt, atat este demare mila Lui, sprecei ce se tem de El.Pe cdt sunt de departe risiriturile de la apusuri,depirtat-a de la noi flridelegile noastre.ln ce chip miluieste tatdl pe fii, a$aa miluit Domnul

  pe cei ce se tem de D0nsul. Ci El a cunoscutzidireanoastre; adusu-$i-a aminte cL ltrinL suntem.Omul ca iarba, zilele lui ca floarea c0mpului; asavalnflori.Ci duh a trecut printr-lnsul $i nu va mai fi $i nu seva mai cunoa$tencf, locul slu.Iar mila Domnului din veac ln veac spre cei ce setem de Ddnsul,

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  61/340

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  62/340

  RANDUIALA SFINTEI LITURGHII 69

  PSALMUL 145:Laudi, suflete al meu, pe Domnul. Liuda-voi peDomnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cdtvoi trii.Nu vi lncredeti in cei puternici, in fiii oamenilor, incarenu este zbavire.Ie$i-va duhul lor $i sevor intoarce in plmdnt.in ziua aceea or pieri toategdndurile or.Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui lacob,nddejdea ui, in Domnul Dumnezeul ui,Cel ce a flcut cerul $i pimtntul, mareasi'toateceledin ele;Cel ce pizegte adevirul ln veac; Cel ce face udecaticelor nipdstuili; Cel ce de hranl celor flimOnzi.Domnul dezleag| pe cei ferecafi ln obezi; Domnulindreapti pe cei gdrbovi, Domnul infelepfegte orbii,Domnul iube$te pe cei dreptri;Domnul pize$te pe ceistriini.Pe orfan gi pe viduvi va sprijini $i caleapicitogiloro va pierde.lmpirf,ti-va Domnul in veac, Dumnezeul tiu,Sioane, n neam$i in neam.in practici, ln bisericile de mir nu se mai cinti azi Psalmul 145

  lntreg, ci numai verselul final: imparlF-va Domnul in veac..., recedatde Slavd...9i rmat de $i acum...;iar neorinu semai cantA ici aces-ta,ci numai Slav4.. . i acun...

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  63/340

  C A T A V A S I E R

  Unule-Ntrscut,Fiule Si Cuvdntul lui Dumnezeu,Celce egti firi de moarte gi ai primit, pentru mdntuireanoastri, a Te intrupa din Sfinta Niscitoare de Dumne-zeu gi purureaFecioardMaria; CareleneschimbatTe-ailntrupat gi r{stignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cumoartea pe moarte ai cilcat. Unul fiind din SfdntaTreime, impreunI-sl[vit cu Tatll 9i cu Duhul Sfdnt,mdntuiegte-nee noi!

  Preotul (diaconul) roste$tea doua ecteniemici 9i apoi se cantl peglasulde rind al OctoihuluiFericirile

  lntru mpere6a Ta, cAnd vei veni, pomeneste-ne e noi, Doamne,Fericili cei saraci cu duhul, cd a aceloraeste mpdretiacerurilor.Fericili cei ce pling, ca aceiase vor mingdia.Fericiti cei bldnzi, cI aceia vor mo$teniplmantul.Fericili cei flemAnzisi insetali de dreptate,cA aceiase vor setura.

  Stihirile FericirilorGlasul 1:

  Fericiti cei rnil6sfyi, cd.aceiavor fi miluifi.Prin mdncarea scos vrdjmagul pe Adam din ral' iarprin Cruce a adus Hristos intr-lnsul pe tilharul, caregriia: Pomene$te-m1, 0nd vei veni intru imp6r6fia Ta.Fericili cei curatri u inima, cl aceiavor vedeape Dumnezeu.inchinu-mf, Patimilor Tale, slf,vescgi invierea; im-

  preuni cu Adam 9i cu tOlharul,cu glas luminat grIiesccitre Tine: Pomenegte-mf,, oamne, cind vei veni intruimparatiaTa.

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  64/340

  RANDUIALA SFINTEI LITURGHII

  Fericifi flcitorii de pace,cA aceia iii lui Dumnezeusevor chema.Ristignitu-Te-ai, Cel ce e$ti flri depecat,$i in mor-mdnt ai fost pus de voie; dar ai inviat ca un Dumnezeu,impreund cu Tine sculOndpe Adam, care grAial Po-mene$te-ma, dnd vei veni intru implr5tia Ta.Fericili cei prigoniJi pentru dreptate,ci a acelora este tnParidacerurilor.Biserica Ta cea trupeascf,,cu lngroparea cea de afleia zi o ai sculat, gi impreun6 cu Adam, pe cei dinAdam i-ai inviat, Hristoase Dumnezeule,care grAie$te:Pomenegte-ne, and vei veni intru impirf,tia Ta.Fericiti veti fi cdnd vi \/ol ocari Si ve Yor prigoni 9i vor glii totcuvantul riu lmpotriva voastrA, mintind pentru Mine.Venit-au pldngind purtitoarele de mir la mormdn-tul Tiu, HristoaseDumnezeule, oarte de dimineati; siin vegminte albe au aflat un inger gezind, care a grait:Ce ciutafi? inviat-a Hristos, de acumnu mai pldngeti.Bucurati-ye gi vtr veselili, cl plata voastremulta este n ceruri.Apostolii Tdi, Doamne,venind a munteleunde e-ai

  randuit lor, Mintuitorule, vizdndu-Te, s-au lnchinatJie, pe care i-ai li trimis la neamuri s6-i invele $i sl-ibotezepe ei.Slavl...' a Treimii:

  Tatilui strne lnchinim 9i pe Fiul sl-L preasl4vim9ipe PreasfantulDuh toti dimpreuni str-L l6udim, zicindqi griind: Preasfdnti Treime, mantuie$te-nepe noi, Petofi.

  7 L

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  65/340

  72 C A T A V A S I E R$i acum...,a Niscatoarei de Dumnezeu:

  Pe Maica Ta aduce fie, intru ruglciune, poporulTf,u, Hristoase; pentru rugiciunile ei, di-ne nouf, indu-rlrile Tale, Bunule, ca si Te sltrvim pe Tine, Cel ce airf,sdrit noui din mormant.La Praznicele mpdrltegti (slrbltorile Mnntuitorului qi ale SfinteiFecioare), n locul celor de pini aci se cdnti, la lnceputul Liturghiei,antifoanelespecialeale fiectrrui paznic, care se gasesc a Minei, TriodsauPenticostar.ar la Liturghia din zilele de rdnd, care se acemai multh mandst -i gi la catedralelechiriarhale,se cintd urmbtoarele

  Antifoane din toate zileleAntifonul 1

  Stih 1: Bine este a leuda pe Domnul si a cAnta numele Tiu,Preatnalteps.9i, 1).Pentru rugf,ciunile Ndscltoarei de Dumnezeu,Mantuitorule, mdntuieqte-nepe noi.Stih 2: A vesti dimineala mila Ta gi adevirul TAu,h toatl noaptea(ps.91,2).

  Pentruruglciunile Niscitoarei...Stih 3: Drept este Domnul Dumnezeulnostru $i nu este nedreptatetntru Dinsul @s.91, 15).

  Pentrurugiciunile Niscltoarei...Slavt...gi acum...

  Pentrurugdciunile Ntrsc6toarei...Antifonul 2Stih 1: Domnul a lmpArifit, lnau podoabdS-a lmbrAcat; mbrica-tu-S-a Domnul lntru putereSi S-a lncins @s.92, f ).

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  66/340

  RANDUIALA SFINTEI LTTI'RGHII 73

  Pentru rugAciunile sfintilor Tii, mintuie$te-ne penoi, Doamne!Stih 2: Pentruci a lntfit lumea,care nu seva clitina @s-92, 2)'

  Pentru rugtrciunile sfintilor...Stih 3: Mdrturiile Tale s-au adeverit foarte; caseiTale se cuvinesfintenie,Doamne, ntru lungime de zile (ps.92, 7).

  Pentrurugiciunile sfintilor...Slavl...

  Pentrurugeciunile sfinfilor...$i acum...

  Unule-Nlscut, Fiule $i Cuvintul lui Dumnezeu...(cauti la pag.70).

  ' Antifonul 3Stih 1: Veniti sl ne bucuram de Domnul $i sa strigam luiDumnezeu,Mentuitorului nosru (ps.94, 1).MAntuieste-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu,Cel ce e$timinunat intre sfinti, pe noi cei ce cant[m lie: Aliluia!Stih 2: Str-ntampinlm fata Lui lntru laudtr, 9i ln psakni si-I strigamLui (ps.94, 2).Mdntuie$te-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu...Stih 3: Ci DumnezeumaleesteDomnulsi lmpirat marepeste otpimintul bs. 94,3 ).Mantuie$te-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu...

  Slavf,..-$i acum...Mdntuie$te-ne e noi, Fiul lui Dumnezeu...

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  67/340

  74 C A T A V A S I E Rln timp ce se cantf, Antifonul al treilea (sau ultimele stihiri aleFericirilor),preotul aceVohodulmic sau egirea u SfantaEvanghelie.Cantiretii coboari din strtrni, iar dupi ce preotul (diaconul) zice:inlelepciune,drepfi!, cantdreful(corul), lnchindndu-se,cAntiVenifi si ne inchintrm 9i si cidem la Hristos, mintu-iegte-ne e noi, Fiul lui Dumnezeu...in duminici $i ln toatezilele de la Pagtipnnl la lndtarea Domnului,se adaugAndati... Cel ce ai lnviat din mo4i, pe noi, cei ce cintimfie: Aliluia.Iar la sArbAtorileMaicii Dom;rului 9i ale altor sfinti, ca si in zilelede rind, se adauge ndata... Cel ce egti minunat lntre sfin{i, pe noi, cei cecantem ie: Aliluia.La slrbAtorile impar4te$ti (indllarea Sfintei Cruci, NastereaDomnului, Botezul, Intlmpinarea Domnului, Bunavestire, DuminicaFloriilor, Duminica Pa$tilor $i toate SeptdmanaLuminata, indltareaDomnului, Duminica Rusaliilor, Sfdnta Treime Si Schimbareaa fati),in loc de Venifi si ne lnchinf,m $i se cldem la Hristos... se centAIsodicoanele stihuri) specialecare se glsesc in Mineie, Triod sauPenticostar, recumgi in carteaLiturghicr. addugindu-seMantuieqte-nepe noi,Fiul lui Dumnezeu...,cu sfdrsitul adaptatpraznicului respectiv,

  precumunneaza:La haltrareafinteiCruci 14septembrie):,.Cel ce cu trupulTe-ai rbstignit...La Na5rereaomnului 25decembrie):..Cel ce Te-ai niscutdin Fecioari...La Taierea-imprejurl ianuariey:..Cel ce ai fost Hiat lm-

  prejur ln trup...La BotezulDomnului6 anuarie):..Cel ce Te-ai botezat inIordande la Ioan...

 • 7/22/2019 Octoih Mic Sau Catavasier 2000

  68/340

  RANDUIALA SFINTEI LITURGHTILa intimpinareaDomnului(2 februarie): ..Cel ce ln brafele

  75

  dreptului Simeonai fost purtat...La Bunavesrire25 martie): ..Cel ce pentru noi Te-aitntrupat...LaDuminicaloriilor:..Cel ce ai $ezutpe mdnzul asinei...La nallareaomnului:..Cel ce lntru slavf, Te-ai lniltrat...La DuminicaRusaliilorgi LuneaSfintei Treimi (a Sfintului Duh):Mintuiegte-ne pe noi, Mingdietorule bune,pe cei ce-Ticdnfim lie: Aliluia (Secant5n tot cursulsiptrminii Rusaliilor).La Schimbareaa fala 6august): iintuiegte-ne pe noi, Fiullui Dumnezeu,Cel ce Te-ai schimbat a fatd ln munteleTaborului,pe noi...ln duminici secantehdatd: troparul lnvierii al glasului der0nd dinOctoih, troparul hramului bisericii respective (iar cAnd ne aflAminiunrul vreunui praznic, lndatd dupl troparul lnvierii se zice 9i al