O scurta istorie ilustrata a romanilor - Neagu Djuvara scurta istorie ilustrata a romanilor -...

Click here to load reader

 • date post

  14-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  113
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of O scurta istorie ilustrata a romanilor - Neagu Djuvara scurta istorie ilustrata a romanilor -...

 • riscut la Bucuregti in r9r5, intr-o familie de eici la sflrtitul secolului al XVIII-lea, care a i de seaml. LicenEiat la Sorbona (istorie, 1937) rgao). Participi la campania din Basarabia gi ftrie r94r); rinit in apropiere de Odessa. Intrat rl de Exteme ln r94j, este trimis curier diplo- mineaga zilei de 23

  ^ugt)str944, in legituri cu

  IRSS. l.a Stockholm, funclioneazi ca secretar ['rie ry47, cAnd comunigtii preiau gi Extemele.

  Fmiin 196r in divene organizaEii ale diasporei. ba Niger, unde va sta zj de ani ln calitate de nridic al Ministerului nigerian al Afacerilor profesor de drept internalional qi de istorie ea din Niamey. in 1972, obline doctoratul de i de filozofie a istoriei, sub indrumarea lui rziu, ob$ne gi o diplomi a INALCO de la rgeneral al Casei Rominegti de la Paris, pini infrri Este membru de onoare al Institutului -din la;i 9i al Institutului de htorie ,N. Iorga" tn via$ la aproape roz ani, la z5 ianuarie zor8. t l-cbvitmmain en matilre de nationalitd (tezL s a trois bisnriqtes. Essai d'6tadt comparle des id de Academia Francezi); in rominegte, z IJ* sndit cornparat al cfuilizagiilor; Le pay tiht Lcs hincipautls danabiennes dans lapre- ; h rominegte, intre Orimt ;i Occident. f,drite & O satrai istoie a romlnilar pwe*ini tpircnh; Mircza cel Bdtrdn;i lupult ca b Dladlt Vampirrl; insemn,irile lai Georges i $ gti nzi fuo&eate ; Amintili din pibeSte; t*-Pob-Niantq et retour ou Souoenirs de 4z ifr iUb adafinAil Thocomrius- Negru Vodd, d b hry*aile finii Ronfue;ti ; Rdzboiul de ry-ryi $ praniseh begemorizi atnericane. Eseu tft -biaii ao;' in lara Rom,tneasc'd? Saga pf0th, RATWB ditic;ln mei ;i neprietcnilor hi ptcidclaSn&troln din zjatgast 1944;i anelz a Jb pcajaz dranaticci toastrc capitalii.

  NEAGU

  DJI.J\ARA O SCURTA ISTORIE

  ILUSTRATA A ROMANILOR

  HUMANITAS BUCURE$TI

 • I

  CUPRINS

  Cuadnt inainte

  I. iNCEPUTURILE

  Geto-dacii

  Roma

  Dacia, colonie romanl Nivilirea barbarilor Legiunile romane se retrag din Dacia

  ,Zece adevilruri despre continuitate" Primii barbari in pi4ile noastre Slavii

  A stipinit laratul protobulgar qi in pi4ile noastre?

  Cele doui faze ale cr€ltinirii rominilor Ungurii Cumanii Revolta Asinegtilor 9i ,,regatul vlahilor

  9i al bulgarilor" lnvazia mongoli Diploma loanililor (rr+) - o ,radiografie"

  a Olteniei gi Munteniei inainte de descilecat

  rr. NA9TER3A STATELOR ROMANE'TI MEDIEVALE

  Fost-a descilecat?

  Cine a fost Basarab Intemeietorul? Momentul r3o Urmagii lui Basarab. Anul r3;9:

  alegem definitiv intre Roma gi Constantinopol

  34' cuPRrNS

  13

  14

  t6

  23

  24

  28

  42

  44

  47

  52

  58

  t9 6r

  6y

  7o

  7o

  7r

  78

  8z

 • |!illlF-

  Descilecatul in Moldova Sistemul de succesiune la tron Adunirile de stiri Marii-boieri

  Boierii mici Rolul Bisericii Mogneni ;i rdzeEi Rumini sau vecini

  !iganii Oastea

  Oragele

  Remarci despre regimul feudal

  III. ROMANII SUB ,TURCOCRATIE-. APARITIA PUTERII OTOMANE

  Mircea cel Mare (zis 9i "cel Betran..)

  in al doilea stat romanesc, Moldova Dinastia angevind in Ungaria si starea romAnilor

  din fudeal. Iancu de Hunedoara Mad Dracul;i Vlad Jepeg Matei Corvin

  $tefan cel Mare

  Petru RareE

  Sflrgit de veac rulbure in Moldova fara RomAneasci de la Neagoe Basarab

  la Petru Cercel Transilvania in veacul al XW-lea.

  Urmirile dezastrului de la Mohrics Protesrantismul. Schimbiri mari in Europa Culturd qi politici Mihai Viteazul ;i vitejii lui Coalifa iniliati de impiratul Rudolf II Mihai stipin pe Transilvania;i Moldova

  IV. EV MEDIU PRETUNGIT iN lAmE RoMANE

  Privire asupra Transilvaniei

  in secolul al XVIIlea Asediul Vienei in r58j qi urmirile sale.

  Pacea de la Karlowitz (1699)

  84

  85

  88

  88

  9t 9t y7

  * roo

  IO2

  rqt rot

  tr4 I2I

  r25

  rro

  ry6

  IJ8

  r44

  w IF

  rtt rt8

  r5r

  164

  rG 172

  ,78

  r78

  t7g

  346CUPRINS

 • r8z

  ilt

  r88

  r90

  r97

  rg8

  204

  zo8

  ztt

  t8

  t{r I I ID

  lD ln *

  D D q ry

  esi

  frnt

  r Moldova eesiune la tron dri

  l rqgimul feudal

  B -TLRCOCRATTE". rERII OTOMANE

  e (zis ,si "cel BitrAn")

  romiioesc, Moldova ni in Ungaria gi starea rominilor Iancrr de Hunedoara t/lad lepeg

  ulbure in Moldova S de la Neagoe Basarab c€l

  reacul al XVI-lea.

  zastrului de la Moh6cs Schimberi mari in Europa

  ci i vitejii lui de impiratul Rudolf II Transilvania gi Moldova

  ETUNGIT VANr

  msilvaniei

  XVII-lea

  r 1683 si urmirile sale. Gulowiz (1599)

  ,,Unirea" cu Roma

  Marea riscoalL dinry84 Veacul al XVII-lea

  in lara Romineasci;i Moldova Avint cultural in veacurile al XVI-lea Ei al XVII-lea Ti:rcii ne impun domni striini

  , $erban Vodi Cantacuzino Constantin Brincoveanu,

  iscusit om politic, ctitor 9i martir Dimitrie Cantemir, intelectual de talie europeani,

  dar politician nerealist

  . Paqalic sau lari autonomi cu domni striini? Veacul fanariolilor (r7n-r8zr)

  Rizboaiele austro-ruso-turce

  "Ripirea" Bucovinei (1775).

  Pierdem pentru prima oari Basarabia (r8rz) Popoarele cregtine se revolti impotriva turcilor.

  Eteria ;i Tirdor Vladimirescu (r8zr) Soarta rominitilii sud-dunirene.

  fuomAnii in Grecia gi in diaspori

  V. ROMANII iN TEZA MODERNIZARII

  Domniile pamAntene in Principate Infl uenf a fr ancezd. dominanti Ocupalia rusi din r8z8-r834.

  Regulamentele Organice

  Revolulia de la 1848 in Principate - neizbutitd in Moldova, victorioasi timp de trei luni in lara Romineasci.' Rolul francmasoneriei

  1848 in Ardeal: ungurii qi romnnii - in tabere opuse

  Principatele intre 1848 qi 1859. Preliminariile Unirii. Rizboiul Crimeii (r85a-r8y6)

  Unirea Principatelor (1859)

  Domnia lui Cuza 'D.t.on"r." lui Cuza Cum s-a ales un domn striin in 1866 Interesul de a avea o monarhie de origine striini Carol I domn Rizboiul de Independeng $877)

  347 cuPRrNS

  El rlf

  46

  46 48

  2'45

  xlt !p tfi 4 t1+ r/g

  ry

  ryt

  $ nft t6q t66

  w

  -7c

  4 t7g

  146

  2t6.

  2t9

  ' z6t 26t

  266

  268

  zTcf

  272

  CUPRINS

 • tlllFrF

  VI. ROMANIA CONTEMPORANA. CAROL I, REGE AL ROMANIEI

  incepe inflorirea culturali a RomAniei O umbra mare in tablou: chestiunea agrara Cele doui r azb oaie balcanice (r9tz_r9tj). p acea

  de la Bucuresti si anexarea Cadrilaterului Poate fi ,,obiectiv.. istoricul contemporaneitilii? Consideralii asupra intregii perioade ryr4_r99ri

  ,,Rizboiul de saptezeci gi gapte de ani.. Primul Rizboi Mondial (r9r4-r9rg) RomAnia in razboi Dificile negocieri de pace la Versailies Marea Unire din r9r8 Situalia interni la inceputurile RomAniei Mari.

  Reforma agrari Viaga politici in perioada interbelici.

  Partide vechi gi noi Situalia politici in Europa anilor,3o.

  Ascensiunea partidelor de extremi dreapti Migcarea legionari

  (Legiunea Arhanghelul Mihail, Garda de Fier)' Insta.urarea dictaturii regale Pactul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939).

  Izbucneste al Doilea Rizboi Mondial Ultimatumul sovietic (26 iunie ry4o).

  Diktat-ul de la Viena $o august r94o) Generalul Antonescu

  gi,,Statul Nalional-Legionar.. Rizboiul din Risirit (iunie r94r) 2J august 1944 - arestarea lui Antonescu

  gi "risturnarea alianlelor,.

  SituaEia intemalionali dupd, r94y. Acordul de la Ialta (februarie 1941)

  Instalarea fo4ati a sistemului comunist

  278

  z8r

  286

  288

  292

  293

  29t

  299

  304

  30t

  308

  31r

  314

  3r5

  320

  323

  325

  328

  i3r

  334

  33t

  339

 • Ceramicd de tip Cucwnni, datdnd de cdtna mii dt ani

  I. INCEPUTURILE

  Daci avegi in fagi o harti frzici, aRomAniei, observagi cum arati Podigul Transilvaniei: s-ar zice cd, tara noastra este un fel de mare cerc in jurul Tiansilvaniei. Ei bine, acolo s-a niscut neamul romnnesc.

  Cine locuia pe podigul T?ansilvaniei acum vreo doui mii cinci sute de ani? - fiindci a incerca sa vedem cine a fost acolo mai inainte e o intreprindere prea grea. Nu putem, in cadrul unei lucriri atat de succinte, sI impingem studiul in preistorie. intr-ade_ vdr, in spafiul in care locuim astazi, arheologia ne revela urme de striveche prezenti umani, de mii gi poate zeci de mii de ani. Cum n-avem insi, deocam_ dati, nici un mijloc de a identifica rasa sau rasele acelor strivechi locuitori, de a pitrunde cAt de cAt morayurile 9i credinlele lor, gi, inci mai pu1in, limbile vorbite, descrierea acelor civilizatii ce se pierd in negura vremurilor ne-ar fi de prea pulin folos pentru a ingelege cum au aparut, in acest spatiu, cei ce pot fi considerati cu mai multi probabilitate ca strimogii nogtri. Cert este doar, din numeroasele urme arheo_ logice de pe tot teritoriul gdrli, ca s-au succedat va- luri-valuri de migragii gi din sud, gi din vest, gi din est, gi e cu neputinfi si deduci numai din forma locuin- gelor gi a mormintelor, ori din stilul uneltelor sau al ceramicii ce fel de rase au fost gi cum s-au amestecat sau cum s-au nimicit una pe alta. Si n