Lumea copilariei - Flori Neagu - Libris.ro copilariei... · 2019. 12. 13. · Lumea copilariei -...

of 8 /8
FLORI NEAGU Lmmfifrriei, Cartea Rom$neasci EDUCATIONAL

Embed Size (px)

Transcript of Lumea copilariei - Flori Neagu - Libris.ro copilariei... · 2019. 12. 13. · Lumea copilariei -...

Lumea copilariei - Flori NeaguTiptil, tiptif cine soseste?
-Toamnd, nu te mai ascunde! Fognegte straiul tdu de frunze.
Lasi urme pe unde piqeEti, Sd te ascunzi nu reuqegti!
Te vdd in frunza ruginitd, ln crizantema ir:rfloritd.
C6nd incep gcoala mi-nsofegti $i niciodati nu lipsegti
Dinbuchefelul meu de floare, Ce-l strAng la piept cu nerdbdare
Pentru doamna invdfdtoare Si sunt un pic emolionat
Copildria unde-o las, La poarta qcolii sd m-astepte,
Sau s-o ascund printre caiete?
ehs*pryhh*tu
Azi e prima zi de gcoal6! Md-mbrac fdrd ajutor. Stiu si imi innod giretul
$i-am sd ir:rvdf tot alfabetul! Md uit cu luare-aminte, Chiar daci-mi lipsegte un dinte,, Tot ardt ca un gcolar, Am gi eu acum ghiozdanl Mama este mAndrd tare Pentru cd sunt bdiat mare ln chsa pregdtitoare!
6
Cerul e aga seniry Doar un singur nor de fum,
Std aga, mai taciturn. Un gugugtiuc in depdrtare,
Igi strigd numele de zor
$i ii rdspund cu veselie, Sirind pe cAte un picior.
CAnd merg cu mama mea de mAnd, Sunt veseld, ag vrea sE zbor.
Am ghiozddnelul roz in spate
$i-n el pdpuga gi o carte Sd nu stea singuri in casd
PAnd cAnd mi-ntorc acash. Mai bine si md insoleasci
La gridinifa mea frumoasd. Poate gi ea va invdfa,
Un cAntec sau o poezie De vrea in dar ca sd primeascd,
De Mog Crdciun, o jucdrie.
7
7/*- toa,lr&n
A-nceput de ieri sd cadd, CAte-o frunz5-ngdlbenitd. Este semn ci vine Toamna, Cu marama ruginitd. O-nsofesc intr-o tdcere, Ploaia tristi, vAntul rece, Pasdrile cilitoare Pregdtite-s ca sd plece. Vara rodul gi-a l5sat
$i-a luat mantia-nfloratd $i grdbitd a plecat. Doar un greiere a rdmas SuspinAnd indurerat:
-Yard., daci ai fi voit, Rdmas-bun, mi-ai fi goptit!
8
Sus pe dealuri, jos pe vdi, Peste cAmpuri, prin zdvo|
Vine Toamna pe la noi. Se simte parfumul ei
Cu miros de fAn uscaf Coajd udd de copac,
Frunzele sunt colorate, Galbene, maro, roscate, Printre crengile golite, Se strecoard adormite,
Razele blAnde de soare.
-Ahl Ce mare inc6ntare! Toamna-i plini de culoare!
Suspind un Greierag Cu vioara lui cea micd, Spre prietena Furnicd:
-Da, este incAntdtoare, E bine sd stai la soare,
Dar nu e timp de visare! CurAnd iarna o sd vind, Sd avem cdmara plind!
Toamna ne dd rod bogat, Dar nu ne pune si-n sac!
-Of, cAt poate fi de trist Sd n-ai suflet de artist!
9
Ecatt il fat nit
-Hai c-a inflorit salcAmuf Chiar gi salcia gi prunul! Strigd un scatiu voios:
^-Haidefi, dragi copii, afard,
In sfArgit, e Primdvar5! $i sdrea ca un nebur; CAnd in piersic, cAnd in prun. Mierla mult mai linigtitd, Fluiera asa frumos Un cAntec melodios... Am iegit si ascultdm $i noi sd ne bucurdm, Fluturi foarte curioqi Ne priveau prietenogi $i era atAta soare, C-am uitat sd ne juchm. Am rimas si admirdm, Cum Natura ne dd mAna impreund noi sd fim. Fluturi, pdsdri gi copii Sd trdim in armonie, Tofi cu mare bucurie.
L0
v.',
GAnddcel neastAmpbrat Toatd ziua te-ai jucaf
Ai sdrit din floare-n floare, CAnd pe gard, cAnd pe rdzoare,
Te-ai ascuns in iarba mare, Apoi te-ai urcat ftr nuc
$i-ai cdzut cu burta-n sus. Si te ridic ag pute4
Dar cred ci m-ai gAdila Am sd-fi pun un befigor
Sd-!i fie de ajutor, Dacd nu te linigtegti,
Multe rele-ai sd pdfegti!