Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă,...

44
Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul www.philips.com/welcome Română Type HD8752 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. RO 20 20

Transcript of Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă,...

Page 1: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă pe site-ul

www.philips.com/welcome

Româ

Type HD8752

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.

RO

20

20

Page 2: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

2

1

30

20

18

13

14

23

21

19

1 2 3

10 11 22 12

4

5

6

7

8

9

24 2725 2826 29

15

16

17

Page 3: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

3

Cuprins

Introducere ..................................................................................................... 4

Descriere generală (fi g.1) ................................................................................. 4

Important ....................................................................................................... 4Scopul folosirii........................................................................................................................................... 5Alimentarea cu energie electrică - Cablul de alimentare ........................................................................... 5Protejarea celorlalte persoane ................................................................................................................... 5Pericol de arsuri ......................................................................................................................................... 5Amplasare - Spaţiul pentru folosire și întreţinere ...................................................................................... 5Curăţarea și păstrarea aparatului...............................................................................................................6Defecţiuni ................................................................................................................................................. 6Protecţia la foc .......................................................................................................................................... 6

Prima utilizare ................................................................................................ 6Ambalare .................................................................................................................................................. 6Operaţiuni preliminare .............................................................................................................................. 6Încărcarea circuitului ................................................................................................................................. 8Ciclul de clătire/autocurăţire ..................................................................................................................... 9Pentru un espresso perfect: clătiţi circuitul de cafea dacă aparatul este utilizat pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de neutilizare. ............................................................................... 9

Filtrul de apă „INTENZA+” (Opţional) ................................................................11Instalarea fi ltrului de apă „INTENZA+”.................................................................................................... 11

Măsurarea durităţii apei .................................................................................12

Prepararea de espresso și reglajele ..................................................................14Tehnologia de preinfuzare: îmbunătăţirea aromei .................................................................................. 14Râșniţă de cafea ceramică, reglabilă: o conservare completă a aromei.................................................... 14Reglare „Aromă”: selectarea cantităţii preferate ...................................................................................... 15

Prepararea cafelei ..........................................................................................16Reglarea distribuitorului ......................................................................................................................... 16Cu cafea boabe ........................................................................................................................................ 17Cu cafea premăcinată .............................................................................................................................. 17Reglarea cantităţii de cafea din ceașcă (funcţia MEMO) .......................................................................... 18

Cappuccino .....................................................................................................19

Prepararea de apă caldă ..................................................................................20

Ecologic: Stand-by ..........................................................................................21Stand by .................................................................................................................................................. 21

CURĂŢARE ȘI ÎNTREŢINERE ................................................................................21Curăţare generală .................................................................................................................................... 21Curăţarea dispozitivului Cappuccinatore (după fi ecare utilizare) ............................................................. 23Curăţarea lunară a dispozitivului Cappuccinatore (aprofundată). ............................................................ 23

Grup de infuzare .............................................................................................26Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare ........................................................................................ 26Curăţarea grupului de infuzare cu „Coff ee Clean Tablets”: ........................................................................ 28Lubrifi erea grupului de infuzare .............................................................................................................. 30

Decalcifi ere ....................................................................................................31

Programarea ..................................................................................................34Intraţi în „meniu" .................................................................................................................................... 34Comenzi de programare .......................................................................................................................... 35Părăsirea programării .............................................................................................................................. 35Funcţii ..................................................................................................................................................... 36Exemplu de programare .......................................................................................................................... 36

Ecranul panoului de comandă ..........................................................................38

Rezolvarea problemelor ..................................................................................40

Date tehnice ...................................................................................................41

Casarea ..........................................................................................................41

Asistenţă ........................................................................................................42

Page 4: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

4 ROMÂNĂ

Introducere

Felicitări pentru achiziţie și bun venit la Philips! Pentru a benefi cia la maxim de avantajele asistenţei Philips, înregistraţi-vă produsul pe www.philips.com/welcome.În acest manual veţi găsi toate informaţiile necesare pentru instalarea, utilizarea, curăţarea și decalcifi erea aparatului dumneavoastră. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă ulterioară, vă rugăm să contactaţi numărul verde de asistenţă clienţi Philips. Numerele de telefon pot fi găsite la ultima pagină din acest document și în certifi catul de garanţie furnizat împreună cu aparatul.

Descriere generală (fi g.1)

1. Manivelă de reglare a gradului de măcinare2. Compartiment pentru cafea premăcinată3. Compartiment pentru cafea boabe4. Capacul compartimentului pentru cafea boabe5. Panou de comandă6. Distribuitor de cafea7. Tăviţă de suport pentru ceşti8. Indicator de nivel pentru cuva de colectare a picăturilor9. Cuva de colectare a picăturilor10. Sertar de colectare a zaţului11. Grup de infuzare12. Uşă de serviciu13. Lubrifi ant pentru grupul de infuzare14. Cablu de alimentare15. Cappuccinatore16. Duză de aspirare17. Rezervor de apă 18. Priză cablu de alimentare19. Întrerupător general 20. Cheie de reglare a râșniţei de cafea + Dozator pentru cafea premăcinată21. Pensulă pentru curăţare22. Sertar de colectare a cafelei23. Test de duritate a apei24. Tastă de preparare espresso25. Tastă de preparare espresso lung26. Tastă de selectare apă caldă / abur27. Tastă ON/OFF28. Tastă „Aromă” - Cafea premăcinată29. Tastă „MENU”30. Decalcifi ant

Important

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie acest manual și păstraţi-l pen-tru eventuale consultări ulterioare.

Nu permiteţi niciodată contactul apei cu părţile electrice ale aparatului: pericol de scurtcircuitare! Aburul şi apa caldă pot provoca arsuri! Nu orientaţi niciodată jetul de abur sau de apă caldă spre părţi ale corpului; atingeţi cu prudenţă duza de abur / apă caldă apucând-o de protecţia corespunzătoare: pericol de arsuri!

Page 5: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 5

Scopul folosirii

Aparatul de cafea este construit exclusiv pentru a fi folosit în scopuri casnice. Este interzisă efectuarea de modifi cări tehnice și orice utilizare în scopuri neautorizate datorită riscurilor pe care acestea le pot prezenta! Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fi zice, psihice sau senzoriale reduse ori cu experienţă și/sau competenţe insufi ciente, dacă nu sunt supravegheate de o persoană res-ponsabilă, care se îngrijește de siguranţa lor sau dacă nu au fost instruite cu privire la folosirea aparatului.

Alimentarea cu energie electrică - Cablul de alimentare

Conectaţi aparatul de cafea numai la o priză electrică adecvată. Tensiunea trebuie să corespundă celei indicate pe eticheta aparatului, situată pe partea din interior a ușii de serviciu.Nu folosiţi niciodată aparatul de cafea în cazul în care cablul de alimentare este defect. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fi e schimbat de către producător sau de către departamentul său de asistenţă clienţi. Nu treceţi cablul de alimentare prin colţuri și deasupra obiectelor ascuţite, nu-l așezaţi pe obiecte foarte calde și protejaţi-l de ulei. Nu deplasaţi sau nu trageţi aparatul de cafea ţinându-l de cablu. Nu scoateţi ștecherul trăgând de cablu sau nu-l atingeţi cu mâinile umede. Evitaţi căderea liberă a cablului de alimentare de pe mese sau rafturi.

Protejarea celorlalte persoane

Supravegheaţi copiii pentru a evita ca aceștia să se joace cu aparatul. Copiii nu își dau seama de pericolul pe care îl implică aparatele electrocasnice. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea apa-ratului.

Pericol de arsuri

Evitaţi îndreptarea către dumneavoastră înșivă și/sau către alte persoane a jetului de abur și/sau de apă caldă: pericol de arsuri! Utilizaţi întotdeauna mânerele sau manivelele corespunzătoare.

Amplasare - Spaţiul pentru folosire şi întreţinere

Pentru o folosire corectă se recomandă:• Să alegeţi o suprafaţă de sprijin plană şi sigură, unde nu există pericolul

de a răsturna aparatul sau de a suferi vătămări.• Să alegeţi o locaţie iluminată sufi cient de bine, curată şi lângă o priză

electrică uşor accesibilă;• Să prevedeţi o distanţă minimă faţă de părţile laterale ale aparatului,

după cum se indică în fi gură;

• În timpul fazelor de pornire şi oprire a aparatului, vă recomandăm să aşezaţi un pahar gol sub distribuitor.

Nu ţineţi aparatul în medii cu o temperatură sub 0°C; există pericolul ca gheaţa să deterioreze aparatul. Nu folosiţi aparatul de cafea în aer liber. Pentru a evita topirea sau deteriorarea carcasei, nu amplasaţi aparatul pe suprafeţe foarte calde și în apropierea fl ăcărilor libere.

Page 6: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

6 ROMÂNĂ

Curăţarea și păstrarea aparatului

Ţineţi aparatul în condiţii optime, curat și păstraţi-l în mod corespunzător.Din moment ce aparatul utilizează ingrediente naturale pentru prepararea băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi prezente pe suprafaţa sa de sprijin. Din acest motiv, se recomandă curăţarea periodică atât a părţilor vizibile ale aparatului, cât și a zonei de dedesubtul acestuia.Înainte de a reamplasa aparatul, se recomandă ferm curăţarea acestuia:- Apa rămasă în rezervor și/sau în circuitul de apă timp de mai multe zile

nu trebuie să fi e utilizată în scopuri alimentare. Dacă aparatul trebuie să rămână inactiv o perioadă îndelungată, distribuiţi apa din duza de abur și curăţaţi cu rigurozitate dispozitivul Cappuccinatore (dacă există).

- Opriţi aparatul de la întrerupătorul general și curăţaţi-l. În sfârșit, scoa-teţi ștecherul din priza electrică. Așteptaţi ca aparatul să se răcească.

Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă! Păstraţi aparatul într-un loc uscat și neaccesibil copiilor. Protejaţi aparatul de praf și murdărie.Este strict interzisă manipularea componentelor interne ale aparatului.

Defecţiuni

În cazul deteriorărilor, defecţiunilor sau al suspiciunilor de avarie după o cădere, deconectaţi imediat ștecherul din priză. Nu puneţi niciodată în funcţiune un aparat defectat. Pentru informaţii ulterioare despre asistenţa acordată clienţilor și despre rezolvarea problemelor, vă rugăm să consultaţi capitolele „Rezolvarea problemelor și „ Asistenţa acordată clienţilor”.

Protecţia la foc

În caz de incendiu, utilizaţi extinctoare cu dioxid de carbon (CO2). Nu utili-zaţi apă sau extinctoare cu pulbere.

Prima utilizare

Ambalare

Ambalajul original a fost proiectat și realizat pentru a proteja aparatul în timpul transportării. Se recomandă păstrarea acestuia pentru o eventuală transportare ulterioară.

Operaţiuni preliminare

Scoateţi din ambalaj cuva de colectare a picăturilor cu tăviţa de suport pentru cești și aparatul de cafea. Amplasaţi-l într-un loc adecvat care să corespundă condiţiilor solicitate, descrise în normele de siguranţă.

1 Introduceţi cuva de colectare a picăturilor prevăzută cu tăviţă în locaşul corespunzător de pe aparat, asigurându-vă că este introdusă complet până când face un clic.

Notă importantă: - Introduceţi ştecherul în priza electrică numai atunci când se indică acest

lucru şi verifi caţi ca întrerupătorul general să se afl e în poziţia „0”.- Citiţi cu atenţie cuprinsul capitolului „Semnale de avertizare pe ecranul

Page 7: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 7

LCD”, în care se explică în mod detaliat semnifi caţia tuturor semnalelor de avertizare pe care aparatul le furnizează utilizatorului prin intermediul ecranului LCD dispus pe panoul de comandă.

Nu scoateţi NICIODATĂ cuva de colectare a picăturilor atunci când aparatul este pornit. Aşteptaţi câteva minute după pornire şi/sau oprire deoarece aparatul efectuează un ciclu de clătire/autocurăţire (vezi paragraful „Ciclul de clătire/autocurăţire”).

2 Extrageţi rezervorul de apă din locaşul său.

3 Clătiţi-l şi umpleţi-l cu apă proaspătă; nu depăşiţi nivelul (MAX) indicat pe rezervor. Reintroduceţi complet rezervorul în locaşul său, îm-pingând până la capăt (proeminenţele externe trebuie să corespundă).

Introduceţi în rezervor numai apă proaspătă, necarbogazoasă. Apa caldă, precum şi alte lichide pot deteriora rezervorul şi/sau aparatul. Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatul de cafea fără apă: asiguraţi-vă că în rezervor există o cantitate sufi cientă.

4 Îndepărtaţi capacul de pe compartimentul pentru cafea.

Notă: compartimentul poate fi prevăzut cu un sistem de siguranţă diferit în funcţie de normele în vigoare în ţara de utilizare a aparatului.

5 Vărsaţi uşor boabele de cafea în compartiment.

Introduceţi întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, precum şi orice alte obiecte, eventual introduse în com-partimentul pentru cafea, pot deteriora aparatul.

6 Poziţionaţi la loc capacul pe compartimentul pentru cafea.

7 Introduceţi ştecherul în priza de alimentare din spatele aparatului.

8 Introduceţi ştecherul de la capătul celălalt al cablului într-o priză electrică murală, cu tensiune corespunzătoare.

1

1

2

2

Page 8: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

8 ROMÂNĂ

9 Comutaţi întrerupătorul general în poziţia „I” pentru a putea porni aparatul.

Neg

ruPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iu

Ecranul afi şează astfel pictograma Stand-By.

10 Pentru a porni aparatul este sufi cient să apăsaţi tasta „ ”

Ecranul indică faptul că este necesară încărcarea circuitului.

Încărcarea circuitului

Pentru a evita ca apa să fi e lăsată în circuit pe o perioadă îndelungată, înainte de a porni aparatul pentru prima dată și după perioade îndelungate de inactivitate, circuitul de apă trebuie să fi e încărcat. Acest lucru deoarece dorim să vă oferim un produs perfect și proaspăt.

1 Pentru a încărca circuitul, introduceţi un recipient sub Cappuccinatore.

2 Selectaţi „START” apăsând tasta „ ”. Aparatul declanşează astfel încărcarea automată a circuitului, eliminând o cantitate predefi nită de apă prin Cappuccinatore, iar bara de sub pictogramă indică gradul de avansare al operaţiunii.

La sfârşitul procesului, aparatul termină distribuirea în mod automat.

Pe ecran se afi şează apoi pictograma de încălzire a aparatului indicată în fi gură.

Page 9: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 9

3 Odată fi nalizată încălzirea, aparatul efectuează un ciclu de clătire a circuitelor interne.

În această fază se afi şează pe ecran pictograma indicată în fi gură.

4 Odată fi nalizate operaţiunile descrise mai sus, se afi şează pe ecran această pictogramă.

Aparatul este apoi pregătit pentru infuzarea băuturilor.

5 Pentru prepararea cafelei, a apei calde sau a aburului şi pentru o utiliza-re corectă a aparatului, urmaţi cu atenţie instrucţiunile următoare.

Notă: în cazul în care se utilizează pentru prima dată aparatul sau în cazul în care acesta nu a fost folosit pe o perioadă îndelungată, efectuaţi operaţiunile descrise în paragraful următor.

Ciclul de clătire/autocurăţire

După încărcarea automată a circuitului, aparatul efectuează automat ciclul de clătire / curăţare a circuitului. Ciclul permite clătirea circuitelor interne de cafea cu apă proaspătă. Ciclul este efectuat în mod automat și în aceste condiţii:• La pornirea aparatului (când centrala de apă este rece)• După încărcarea circuitului (când centrala de apă este rece)• În timpul fazei de pregătire pentru Stand-by (în cazul în care a fost

preparată o băutură de cafea)• În timpul fazei de oprire, după ce s-a apăsat tasta ON/OFF (în cazul în

care a fost preparată o băutură de cafea).

Se va distribui o cantitate mică de apă care clătește și încălzește toate com-ponentele aparatului; în această fază se afi șează această pictogramă.

Se recomandă ferm să se aștepte terminarea automată a ciclului.Este posibilă oprirea preparării prin apăsarea tastei„ ”.

Pentru un espresso perfect: clătiţi circuitul de cafea dacă aparatul este utilizat pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de neutilizare.

Pe lângă ciclul de clătire / autocurăţire, se recomandă efectuarea acestor operaţiuni simple pentru a prepara întotdeauna o cafea espresso excelen-tă. Trebuie să se efectueze:A) La prima pornire.B) Atunci când aparatul nu este utilizat pe o perioadă îndelungată de

timp (mai mult de 2 săptămâni).

1 Introduceţi un recipient încăpător sub distribuitor.

Port

ocal

iuVe

rde

Port

ocal

iu

Page 10: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

10 ROMÂNĂ

Înainte de a începe procedura, verifi caţi ca pe ecran să fi e afi șată urmă-toarea pictogramă.

Verd

eVe

rde

Verd

e

7 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă.

8 Apăsaţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de apă caldă. Distribuiţi apa până la semnalarea lipsei de apă.

9 La sfârșit, umpleţi la loc rezervorul de apă. După aceea se pot prepara băuturile conform celor descrise în paragrafele următoare.

Atenţie: la fi nalizare, introduceţi pivotul cu duza scoasă la punctul 5 pentru a permite utilizarea corectă a aparatului.

2 Selectaţi funcţia de infuzare a cafelei premăcinate prin apăsarea o sin-gură dată sau de mai multe ori a tastei „ ” până când apare simbolul următor.

Notă: nu adăugaţi cafea premăcinată în compartiment.

3 Apăsaţi tasta „ ”. Așteptaţi fi nalizarea preparării și goliţi recipientul de apă.

4 Repetaţi operaţiunile de la punctul 1 la punctul 3 de 3 ori; apoi treceţi la punctul 5.

5 Îndepărtaţi pivotul cu duza de aspirare din Cappuccinatore.

6 Așezaţi un recipient sub Cappuccinatore.

Page 11: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 11

Filtrul de apă „INTENZA+” (Opţional)

Filtrul de apă „INTENZA +” poate îmbunătăţi calitatea apei. Utilizarea fi ltrului „Intenza+”, va limita formarea calcarului și va garanta o aromă mai intensă pentru băutura dumneavoastră espresso. Așadar, pentru a degusta cel mai bine băutura dumneavoastră espresso, se recomandă să se insta-leze fi ltrul de apă „INTENZA +”, care poate fi achiziţionat de la revânzătorul dumneavoastră de încredere sau on-line, din magazinul Philips de la adresa http://shop.philips.com.

Instalarea fi ltrului de apă „INTENZA+”

1 Scoateţi micul fi ltru alb din rezervor și păstraţi-l într-un loc uscat, prote-jat de praf.

2 Scoateţi fi ltrul de apă „INTENZA+” din ambalaj și introduceţi-l în poziţie verticală (cu deschiderea în sus) în apă rece și apăsaţi ușor pe părţile sale laterale pentru a permite ieșirea bulelor de aer.

Măsurarea durităţii apei este foarte importantă pentru utilizarea corectă a fi ltrului de apă „INTENZA+” și pentru frecvenţa cu care trebuie decalcifi at aparatul.

3 Filtrul trebuie să fi e setat în funcţie de măsurătorile efectuate pentru setarea durităţii apei. Utilizaţi testul de duritate a apei, furnizat împreu-nă cu aparatul. Setaţi „Intenza Aroma System”, conform specifi caţiei de pe ambalajul fi ltrului (consultaţi paragraful „Măsurarea durităţii apei”).

A = Apă dulce B = Apă dură (standard) C = Apă foarte dură

4 Introduceţi fi ltrul în rezervorul gol. Apăsaţi ferm până când este intro-dus complet.

5 Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă și introduceţi-l la loc în aparat.

6 Distribuiţi apa afl ată în rezervor prin funcţia de apă caldă (vezi paragra-ful „Prepararea de apă caldă”).

7 Umpleţi din nou rezervorul de apă.

Page 12: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

12 ROMÂNĂ

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Verd

e

8 Apăsaţi tasta „ ” și răsfoiţi paginile apăsând tasta „ “până când vizualizaţi pagina următoare.

9 Apăsaţi tasta „ ” pentru a selecta „ON” și apăsaţi tasta „ ” pentru confi rmare.

În acest fel, aparatul a fost programat pentru a vă informa când trebuie să înlocuiţi fi ltrul.

Notă: Atunci când un fi ltru de apă „INTENZA +” trebuie să fi e înlocuit cu unul nou, funcţia trebuie să fi e resetată. Înlocuiţi fi ltrul conform ilustraţiei anterioa-re.După aceea, intraţi în meniul de programare până când se vizualizează pa-gina indicată și selectaţi opţiunea „RESET“; apoi apăsaţi tasta „ ”. Aparatul este acum programat să gestioneze un fi ltru nou.

Notă: dacă fi ltrul este deja instalat și se dorește scoaterea acestuia, fără a-l înlocui cu alt fi ltru, selectaţi opţiunea „OFF” și apoi apăsaţi tasta „ ”.

10 Pentru a ieși apăsaţi tasta „ ” până când vizualizaţi pagina iniţială.

Notă: atunci când fi ltrul de apă „INTENZA+” nu este prezent, trebuie să se introducă în rezervor micul fi ltru alb scos anterior.

Măsurarea durităţii apei

Măsurarea durităţii apei este foarte importantă pentru utilizarea corectă a fi ltrului „INTENZA+” și a frecvenţei de decalcifi ere a aparatului.

1 Scufundaţi în apă timp de 1 secundă foiţa testului pentru duritatea apei prezente în aparat.

Notă: Testul este valabil doar pentru o singură măsurare.

2 Verifi caţi câte pătrăţele își schimbă culoarea și consultaţi tabelul.

Notă: literele corespund marcajelor dispuse pe baza fi ltrului Intenza; fi ltrul trebuie să fi e reglat în funcţie de această măsurare.

Page 13: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 13

23

4

AB

CIn

tenz

a A

rom

a Sy

stem

Confi

gur

area

dur

ităţii

pen

tru

apar

at1

3 Cifrele corespund confi gurărilor pe care le regăsiţi la reglarea durităţii apei, prezentată în capitolul privind programarea.

Mai exact: 1 = 1 (apă foarte dulce) 2 = 2 (apă dulce) 3 = 3 (apă dură) 4 = 4 (apă foarte dură)

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

4 Cunoscând această valoare, programaţi valoarea durităţii apei. Apăsaţi tasta „ ” și răsfoiţi paginile apăsând tasta „ “ până când vizualizaţi pagina următoare.

Notă: aparatul este prevăzut cu o reglare standard, care se potrivește cu majo-ritatea utilizărilor.

6 Apăsaţi: tasta „ ” pentru a mări valoarea

sau

tasta „ ” pentru a diminua valoarea.

7 Apăsaţi tasta „ ” pentru a confi rma reglarea.

8 Apăsaţi tasta „ ” pentru a ieși și a putea prepara produse.Verd

e

Page 14: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

14 ROMÂNĂ

Prepararea de espresso și reglajele

Aparatul pe care l-aţi cumpărat funcţionează cu boabe de cafea și/sau ca-fea premăcinată și permite efectuarea unor reglaje ce vă facilitează utiliza-rea sa la potenţial maxim și obţinerea unei „Espresso experience” complete.Saeco Adapting System: Sistem inteligent de autoreglare, care permite utilizarea tuturor tipurilor de boabe de cafea, disponibile pe piaţă.Cafeaua este un produs natural și caracteristicile sale pot varia în funcţie de origine, amestec și prăjire. Aparatul de cafea Saeco este dotat cu un sistem de autoreglare ce permite utilizarea tuturor tipurilor de cafea boabe existente în comerţ (necaramelizate). • Aparatul se reglează automat pentru a optimiza extragerea cafelei,

asigurând o comprimare perfectă a boabelor în vederea obţinerii unei cafele espresso cremoase, ce poate emana toate aromele, indiferent de tipul de cafea utilizat.

• Procesul de optimizare este un proces de învăţare ce necesită infuzarea unui anumit număr de cafele pentru a permite aparatului să regleze comprimarea cafelei măcinate.

• Trebuie acordată atenţie amestecurilor speciale ce necesită reglarea măcinării pentru a optimiza extragerea cafelei - (vezi par. Reglarea râșniţei de cafea).

Tehnologia de preinfuzare: îmbunătăţirea aromei

Graţie tehnologiei de preinfuzare, cafeaua măcinată este umezită înainte de procesul de infuzare. Acest lucru garantează faptul că aroma este sur-prinsă în mod optim.

Râșniţă de cafea ceramică, reglabilă: o conservare completă a aromei

Râșniţele din ceramică garantează întotdeauna un grad precis de măcinare pentru orice tip de amestec de cafea; această tehnologie evită supraîn-călzirea boabelor. Combinarea acestor factori oferă o conservare totală a aromei, garantând gustul italian adevărat al oricărei cești de cafea.

Atenţie! Manivela de reglare a gradului de măcinare, care este dispusă

în interiorul compartimentului pentru cafea, trebuie să fi e rotită cu

cheia de reglare a râșniţei de cafea numai atunci când râșniţa de cafea

este în funcţiune. Nu introduceţi materiale diferite de boabele de

cafea în compartiment. Nu introduceţi cafea măcinată și/sau cafea

solubilă în compartimentul pentru cafea boabe.

Atenţie: râșniţa de cafea conţine componente mobile, care pot fi periculoa-se; așadar, nu introduceţi degetele și/sau alte obiecte. În caz de defecţiune, opriţi aparatul apăsând butonul ON/OFF și scoateţi ștecherul din priză înainte de a efectua orice tip de intervenţie în interiorul compartimentului pentru cafea boabe. Nu turnaţi boabe de cafea atunci când râșniţa de cafea este în funcţiune.

Aparatul permite o reglare fi nă a gradului de măcinare a cafelei pentru a o adapta tipului de cafea utilizat.Reglarea trebuie efectuată acţionând asupra manivelei prezente în inte-

Page 15: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 15

riorul compartimentului pentru cafea; trebuie să apăsaţi pe ea și să o rotiţi numai cu cheia furnizată în dotare.

Apăsaţi și rotiţi manivela până când face câte un clic și preparaţi 2-3 cești de cafea; doar în acest fel se pot observa diferenţele dintre gradul de măcinare.

1 2

Marcajele dispuse în interiorul compartimentului indică gradul de măci-nare setat; pot fi setate 5 grade diferite de măcinare având următoarele marcaje:

1 - Măcinare grosieră: gust mai slab, pentru amestecuri prăjite, de culoare închisă.2 - Măcinare fi nă: gust mai intens, pentru amestecuri prăjite, de culoare deschisă.

Reglare „Aromă”: selectarea cantităţii preferate

Selectaţi amestecul dumneavoastră preferat de cafea și reglaţi cantitatea de cafea de măcinat, conform gusturilor personale. Aparatul este progra-mat pentru reglarea cantităţii de cafea măcinate.

Prin apăsarea și eliberarea tastei „ ” sunt posibile patru selecţii (slabă, medie, intensă, premăcinată).

Selectarea este posibilă atunci când apar pe ecran pictogramele de boabe de cafea.De fi ecare dată când se apasă și se eliberează tasta „ ”, aroma se schimbă cu un grad, în funcţie de cantitatea selectată:

= Aromă slabă= Aromă medie = Aromă intensă

Notă: selectarea trebuie să fi e efectuată înainte de selectarea cafelei. În acest fel se determină intensitatea aromei potrivit preferinţelor personale.

După ce s-a selectat „aromă intensă“, se afi șează funcţia de preparare a cafelei cu cafea premăcinată.

Această selecţie este afi șată prin pictograma alăturată.

Pentru a utiliza această funcţie, consultaţi paragraful corespunzător.

Verd

eVe

rde

Page 16: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

16 ROMÂNĂ

Prepararea cafelei

Notă: în cazul în care aparatul nu infuzează cafeaua, verifi caţi ca rezervorul de apă să nu fi e gol.

Înainte de prepararea cafelei verifi caţi semnalele de avertizare prezente pe ecran și verifi caţi ca rezervorul de apă și compartimentul de cafea să fi e pline.

Înainte de prepararea cafelei, reglaţi înălţimea distribuitorului după cum doriţi și selectaţi aroma sau cafeaua premăcinată.

Reglarea distribuitorului

Împreună cu aparatul de cafea se pot utiliza majoritatea cănilor/ceștilor existente în comerţ.Înălţimea distribuitorului poate fi reglată pentru a se adapta mai bine la dimensiunile ceștilor pe care doriţi să le folosiţi.

Pentru a efectua reglarea, ridicaţi sau coborâţi manual distribuitorul, poziţionând degetele după cum se arată în fi gură.

Poziţiile recomandate sunt:Pentru utilizarea de cești mici;

Pentru utilizarea de cești mari.

Sub distribuitor se pot așeza două căni/cești pentru prepararea simultană a două cafele.

Page 17: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 17

Cu cafea boabe

Pentru a obţine un espresso, apăsaţi și eliberaţi:1 tasta „ ” pentru selectarea aromei dorite.

2 tasta „ ” pentru a obţine un espresso;

sau tasta „ ” pentru un espresso lung. Pornește apoi ciclul de infuzare: Pentru a prepara 1 cafea apăsaţi tasta doar o singură dată; pe ecran se

afi șează această pictogramă.

Pentru a prepara 2 cafele apăsaţi tasta de 2 ori consecutiv; pe ecran se afi șează această pictogramă.

Notă: pentru infuzarea a 2 cafele aparatul macină și dozează automat can-titatea potrivită de cafea. Prepararea a două cafele necesită două cicluri de măcinare și două cicluri de infuzare efectuate automat de aparat.

3 După ce s-a efectuat ciclul de preinfuzare, cafeaua începe să iasă prin distribuitor.

4 Infuzarea cafelei se oprește automat. Totuși, este posibilă întreruperea infuzării de cafea apăsând tasta„ ” „STOP”.

Cu cafea premăcinată

Această funcţie permite folosirea cafelei premăcinate și decafeinizate.

Cafeaua premăcinată trebuie să fi e vărsată în compartimentul corespun-zător, amplasat lângă compartimentul pentru cafea boabe. Vărsaţi numai cafea măcinată pentru aparate de espresso și niciodată cafea boabe sau cafea solubilă.

Notă: Dacă nu se varsă cafea premăcinată în compartiment, se va distribui numai apă;Dacă doza este excesivă și se varsă 2 sau mai multe măsuri de cafea, aparatul nu infuzează produsul. Și în acest caz aparatul efectuează un ciclu în gol și descarcă cafeaua măcinată în sertarul de colectare a zaţului.

Pentru a prepara cafeaua:1 Apăsaţi și eliberaţi tasta „ ” o dată sau de mai multe ori pentru a

selecta și activa funcţia de cafea premăcinată.

2 Ridicaţi capacul compartimentului de cafea premăcinată.

Vărsaţi doar 1 măsură de cafea premăcinată în compartiment; pentru această operaţiune utilizaţi numai măsura furnizată împreună cu apa-ratul. Închideţi apoi capacul.

Verd

eVe

rde

Verd

e

Page 18: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

18 ROMÂNĂ

Atenţie: vărsaţi în compartiment numai cafea premăcinată. Introducerea altor substanţe și obiecte poate cauza deteriorări grave ale aparatului, ce nu sunt acoperite de garanţie.

3 Apăsaţi și eliberaţi: tasta „ ” pentru a obţine un espresso; sau tasta „ ” pentru un espresso lung. 4 Pornește apoi ciclul de infuzare. După ce s-a efectuat ciclul de preinfu-

zare, cafeaua începe să iasă prin distribuitor.

5 Infuzarea cafelei se oprește automat. Totuși, este posibilă întreruperea infuzării de cafea apăsând tasta „ ” „STOP”.

După prepararea produsului aparatul revine la confi gurarea setată pen-tru cafeaua boabe.

Notă: pentru a prepara alte cafele repetaţi operaţiunile descrise anterior.

Reglarea cantităţii de cafea din ceașcă (funcţia MEMO)

Aparatul permite reglarea cantităţii de cafea preparate potrivit gusturilor dumneavoastră și/sau dimensiunii cănilor/ceștilor dumneavoastră.

La fi ecare apăsare și eliberare a tastei „ ” sau a tastei „ ”, aparatul infu-zează o cantitate programată de cafea. Această cantitate poate fi reprogra-mată după preferinţe. Fiecare tastă este asociată cu o preparare de cafea; aceasta poate fi făcută în mod individual.

Notă: ca exemplu, se descrie programarea tastei „ ” căreia îi este asociată, de regulă, cafeaua espresso.

1 Puneţi o ceașcă mică sub distribuitor.

2 Apăsaţi și ţineţi apăsată tasta „ ”; până când apare pictograma „MEMO”. În acest moment aparatul este în curs de programare.

Aparatul pornește faza de infuzare; pe ecran apare pictograma „STOP”.

3 Din acest moment trebuie să se apese tasta „ ” atunci când în ceșcu-ţă se obţine cantitatea dorită de cafea.

În acest caz, tasta „ ” este programată; la fi ecare apăsare și eliberare a sa aparatul va prepara aceeași cantitate deja programată.

Verd

eVe

rde

Page 19: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 19

Cappuccino

Notă importantă: Imediat după utilizarea dispozitivului Cappuccinatore, procedaţi la curăţarea sa. Cu aparatul pregătit, introduceţi duza de aspirare într-un pahar cu apă curată și procedaţi ca în cazul preparării unui cappuccino pentru a spăla toate componentele.

Pericol de arsuri! La începutul distribuirii cafelei pot apărea stropi de apă caldă. Duza de distribuire poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să o atingeţi direct cu mâinile.

Înainte de a utiliza dispozitivul Cappuccinatore, asiguraţi-vă că toate com-ponentele au fost curăţate cu rigurozitate.

1 Luaţi recipientul cu lapte și poziţionaţi-l aproape de aparat.

Notă: pentru a garanta cel mai bun rezultat în prepararea unui cappuccino, laptele utilizat trebuie să fi e rece.

2 Introduceţi duza de aspirare în recipient.

Verd

eVe

rde

Port

ocal

iu

3 Poziţionaţi ceașca pentru cappuccino sub Cappuccinatore.

4 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă.

5 Apăsaţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de abur.

6 Aparatul necesită o perioadă de preîncălzire în timpul căreia este afi șa-tă următoarea pictogramă.

7 Atunci când aparatul afi șează următoarea pictogramă, începe prepara-rea laptelui spumat direct în cană.

8 Atunci când se ajunge în ceașcă la volumul dorit, apăsaţi tasta „ ”.

După utilizarea dispozitivului Cappuccinatore pentru prepararea număru-lui dorit de băuturi cappuccino, procedaţi la curăţarea acestuia după cum se descrie în capitolul „Curăţare și întreţinere”.

Page 20: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

20 ROMÂNĂ

Prepararea de apă caldă

Înainte de a prepara apă caldă, controlaţi dacă aparatul este gata de utilizat și dacă apare pe ecran pictograma următoare.

Când aparatul este pregătit pentru prepararea cafelei, procedaţi în felul următor:

1 Îndepărtaţi pivotul cu duza de aspirare din Cappuccinatore.

3 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă.

2 Așezaţi un recipient sub Cappuccinatore.

4 Apăsaţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de apă caldă.

5 Obţineţi cantitatea dorită de apă caldă; pentru a opri prepararea de apă caldă, apăsaţi tasta „ ” . Aparatul revine la modul normal de funcţionare.

Notă: în unele cazuri se poate întâmpla ca după apăsarea tastei „ ”, să nu iasă apă caldă și să se vizualizeze pe ecran următoarea pictogramă. Așteptaţi până la terminarea fazei de încălzire pentru a obţine un fl ux de apă caldă din Cappuccinatore.

Atenţie: prepararea poate fi precedată de stropi de apă caldă: pericol de arsuri. Duza de distribuire a apei calde poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să o atingeţi direct cu mâinile.

Verd

eVe

rde

Verd

ePo

rtoc

aliu

Page 21: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 21

La fi nalizare, introduceţi pivotul cu duza scoasă la punctul 1 pentru a per-mite utilizarea corectă a aparatului.

Neg

ru

Ecologic: Stand-by

Intelia respectă, de asemenea, mediul înconjurător, pentru un gust perfect, fără griji.

Stand by

Aparatul este proiectat pentru economisirea energiei. Aparatul se oprește automat după 30 de minute de inactivitate. Această funcţie menţine con-sumurile de energie sub 1 watt pe oră în modul stand-by.

Notă: în timpul fazei de oprire aparatul efectuează un ciclu de clătire, în cazul în care s-a preparat vreo băutură de cafea.

Pentru repornirea aparatului este sufi cientă apăsarea tastei „ ” (dacă între-rupătorul general este în poziţia „I”); în acest caz aparatul va efectua clătirea numai în cazul în care centrala de apă s-a răcit.

Curăţare și întreţinere

Unele componente ale aparatului dumneavoastră intră în contact cu apă și cafea în timpul utilizării normale, fi ind astfel important să îl curăţaţi în mod regulat. Pentru aparatul dumneavoastră Philips-Saeco Espresso, acesta este un proces ușor de realizat. Este sufi cient să urmaţi instrucţiunile indicate pe ecran și descrise în continuare.Efectuaţi aceste operaţii înainte ca aparatul dumneavoastră să înceteze să mai funcţioneze, deoarece, în acest caz, reparaţia nu este acoperită de garanţie.

Curăţare generală

1 În fi ecare zi, cu aparatul pornit, goliţi și curăţaţi sertarul de colectare a zaţului.

Notă: celelalte operaţiuni de întreţinere și curăţare pot fi efectuate doar atunci când aparatul este rece și când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Nu scufundaţi aparatul în apă.Nu spălaţi în mașina de spălat vase componentele demontabile.Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau produse chimice agresive (solvenţi) pentru curăţare.Folosiţi pentru curăţarea aparatului o cârpă moale și umedă.Nu uscaţi aparatul și/sau componentele sale în cuptorul cu microunde și/sau într-un cuptor obișnuit.

Page 22: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

22 ROMÂNĂ

La terminarea preparării băuturilor cu lapte, procedaţi la distribuirea apei calde prin duza de abur (Cappuccinatore, dacă există) pentru o curăţare riguroasă.

2 Se recomandă curăţarea zilnică a rezervorului de apă:- Îndepărtaţi fi ltrul de apă „INTENZA +” (sau scoateţi micul fi ltru alb

dacă nu aţi montat deja fi ltrul de apă „INTENZA +”) din rezervorul de apă și spălaţi-l sub jet de apă potabilă;

- Poziţionaţi la loc fi ltrul de apă „INTENZA +” (sau micul fi ltru alb dacă nu aţi montat deja fi ltrul de apă „INTENZA +”) în locașul său, apăsând delicat și rotind în același timp;

- Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă.

3 Goliţi și spălaţi zilnic cuva de colectare a picăturilor; această operaţiune trebuie să fi e efectuată și când se ridică indicatorul de nivel.

1 2

4 Atunci când se golește sertarul de colectare a zaţului, trebuie să se golească și să se cureţe sertarul de colectare a cafelei; deschideţi ușa de serviciu, extrageţi-l și goliţi-l de reziduurile de cafea.

După ce l-aţi golit, introduceţi-l la loc până când face un clic în locașul său.

5 Dacă este utilizat, curăţaţi săptămânal compartimentul de cafea pre-măcinată utilizând pensula mică din dotare.

6 Curăţaţi săptămânal locașul cuvei prin deschiderile de pe fundul apara-tului.

Page 23: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 23

Curăţarea dispozitivului Cappuccinatore (după fi ecare utilizare)

Pentru o curăţare rapidă la sfârșitul utilizării, procedaţi în felul următor:1 Scufundaţi duza de distribuire într-un recipient cu apă potabilă proas-

pătă.

2 Poziţionaţi un recipient gol sub Cappuccinatore.

Verd

eVe

rde

3 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă. Apă-saţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de abur.

Odată fi nalizată încălzirea, aparatul pornește prepararea apei pentru curăţare.

4 Atunci când iese apă curată din Cappuccinatore, opriţi prepararea apăsând tasta „ ”.

Curăţaţi duza de aspirare cu o cârpă umedă.

Notă: pentru o curăţare mai aprofundată, consultaţi paragraful următor.

Curăţarea lunară a dispozitivului Cappuccinatore (aprofundată).

O dată pe lună, procedaţi la curăţarea riguroasă a tuturor componentelor dispozitivului Cappuccinatore, utilizând detergentul Saeco, care poate fi achiziţionat de la revânzătorul dumneavoastră local, în magazinul on-line Philips, pe http://shop.philips.com sau la centrele de asistenţă autorizate.

1 Umpleţi un recipient cu aproximativ 500 ml de apă călduţă.

2 Vărsaţi un pliculeţ de soluţie în apă și așteptaţi să se dizolve complet.

Page 24: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

24 ROMÂNĂ

3 Scufundaţi duza de distribuire în recipientul cu soluţie.

4 Poziţionaţi un recipient gol sub Cappuccinatore.

Verd

eVe

rde

5 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă. Apă-saţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de abur.

Odată fi nalizată încălzirea, aparatul pornește prepararea apei pentru curăţare.

6 Atunci când se termină soluţia, opriţi prepararea apăsând tasta „ ”.

Este interzisă ingerarea soluţiei preparate în acest proces. Soluţia trebuie să fi e aruncată.

7 Spălaţi bine recipientul și umpleţi-l cu apă potabilă proaspătă, care va fi folosită pentru clătire.

Page 25: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 25

8 Poziţionaţi un recipient gol sub Cappuccinatore.

9 Apăsaţi tasta „ ”. Pe ecran se afi șează următoarea pictogramă. Apă-saţi tasta „ ” pentru a porni prepararea de abur.

10 Atunci când se termină apa pentru clătire, opriţi prepararea apăsând tasta „ ”.

11 Demontaţi duza de aspirare.

12 Extrageţi dispozitivul Cappuccinatore din aparat.

13 Demontaţi toate componentele ilustrate în fi gură.

14 Spălaţi componentele cu apă călduţă sau în mașina de spălat vase.

15 Partea de conectare a carafei trebuie să nu prezinte reziduuri de lapte. Vă rugăm să ștergeţi cu o cârpă abrazivă umedă.

După ce le-aţi spălat bine, montaţi la loc componentele. Montaţi apoi pe aparat dispozitivul Cappuccinatore.

Page 26: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

26 ROMÂNĂ

Grup de infuzare

Curăţarea săptămânală a grupului de infuzare

Grupul de infuzare trebuie să fi e curăţat de fi ecare dată când se umple com-partimentul pentru cafea boabe sau, în orice caz, cel puţin o dată pe săptămâ-nă.

1 Opriţi aparatul apăsând întrerupătorul și scoateţi ștecherul din priza electrică.

2 Scoateţi sertarul de colectare a zaţului. Deschideţi ușa de serviciu.

4 Extrageţi grupul de infuzare ţinându-l de mânerul corespunzător și apăsând tasta «PUSH». Grupul de infuzare poate fi spălat numai cu apă călduţă fără detergent.

5 Spălaţi grupul de infuzare cu apă călduţă; spălaţi cu grijă fi ltrul supe-rior. Înainte de a introduce grupul de infuzare în locașul său, asiguraţi-vă că nu a rămas apă în interiorul camerei de infuzare.

6 Asiguraţi-vă că grupul de infuzare se afl ă în poziţie de repaus; cele două marcaje trebuie să coincidă.

În caz contrar, efectuaţi operaţiunea descrisă la punctul (7).

3 Scoateţi sertarul de colectare a cafelei și curăţaţi-l.

Page 27: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 27

7 Asiguraţi-vă că maneta este în contact cu baza grupului de infuzare.

9 Introduceţi din nou grupul de infuzare în cuva corespunzătoare până când se fi xează, FĂRĂ a apăsa pe tasta „PUSH”.

8 Asiguraţi-vă că cupla de fi xare a grupului de infuzare se afl ă în poziţie corectă; pentru a verifi ca poziţia sa, apăsaţi ferm tasta „PUSH“.

11 Introduceţi sertarul de colectare a zaţului. Închideţi ușa de serviciu.

10 Introduceţi sertarul de colectare a cafelei curat.

Page 28: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

28 ROMÂNĂ

Curăţarea grupului de infuzare cu „Coff ee Clean Tablets”:

Pe lângă curăţarea săptămânală, se recomandă efectuarea acestui ciclu de curăţare cu „Coff ee Clean Tablets” după aproximativ 500 de cești de cafea sau o dată pe lună. Această operaţiunea completează procesul de întreţine-re a grupului de infuzare.„Coff ee Clean Tablets” pentru curăţarea grupului de infuzare și „Mainte-nance Kit” pot fi achiziţionate de la revânzătorul dumneavoastră local, în magazinul on line Philips, pe http://shop.philips.com sau la centrele de asistenţă autorizate.

Atenţie: „Coff ee Clean Tablets” nu prezintă nicio proprietate de decalcifi ere. Pentru decalcifi ere, utilizaţi decalcifi antul Saeco și urmaţi procedura descri-să în capitolul de decalcifi ere.

1 Amplasaţi o ceașcă sub distribuitorul de cafea.

2 Asiguraţi-vă că umpleţi rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul „MAX”.

3 Introduceţi o „Coff ee Clean Tablets” comprimată în compartimentul de cafea premăcinată.

4 Apăsaţi și eliberaţi tasta „ ” o dată sau de mai multe ori pentru a selecta și activa funcţia de cafea premăcinată fără a adăuga cafea măci-nată.

5 Porniţi un ciclu de infuzare de cafea apăsând tasta „ ”.

6 După ce s-a distribuit o jumătate de ceașcă de apă, opriţi aparatul utilizând întrerupătorul general și lăsaţi soluţia să acţioneze timp de aproximativ 15 minute. Asiguraţi-vă că aruncaţi apa distribuită.

7 Porniţi aparatul și așteptaţi până la fi nalizarea ciclului de clătire.

Verd

e

Page 29: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 29

8 Îndepărtaţi sertarul de colectare a cafelei; apoi îndepărtaţi grupul de infuzare.

10 După ce aţi clătit grupul de infuzare, introduceţi-l la loc în locașul său până când se fi xează, FĂRĂ a apăsa tasta „PUSH”.

Introduceţi sertarul de colectare a cafelei.

Verd

e 11 Apăsaţi și eliberaţi tasta „ ” o dată sau de mai multe ori pentru a selecta și activa funcţia de cafea premăcinată fără a adăuga cafea în compartiment.

12 Porniţi ciclul de infuzare a cafelei apăsând tasta „ ”.

13 Repetaţi operaţiunea, de la punctul 11 la punctul 12, de două ori, asigurându-vă că eliminaţi apa distribuită din aparat.

14 Pentru a curăţa cuva de colectare a picăturilor, poziţionaţi în interiorul său o pastilă și umpleţi-o cu apă caldă până la 2/3 din capacitatea sa. Lăsaţi soluţia de curăţare să acţioneze timp de aproximativ 30 de minu-te, apoi clătiţi cu apă din abundenţă.

9 Spălaţi bine grupul de infuzare cu apă curată.

Page 30: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

30 ROMÂNĂ

Lubrifi erea grupului de infuzare

Lubrifi aţi grupul de infuzare după aproximativ 500 de cești de cafea sau o dată pe lună. Lubrifi antul pentru lubrifi erea grupului de infuzare și „Service Kit” complet pot fi achiziţionate de la revânzătorul dumneavoastră local, în magazinul on line Philips, pe http://shop.philips.com sau la centrele de asistenţă autorizate.

Înainte de a lubrifi a grupul de infuzare, curăţaţi-l sub jet de apă.

1 Lubrifi aţi ghidajele grupului numai cu lubrifi ant Saeco. Aplicaţi lubrifi -antul în mod uniform și pe ambele ghidaje laterale.

2 Lubrifi aţi și axul.

Page 31: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 31

3 Introduceţi din nou grupul de infuzare în cuva corespunzătoare până când se fi xează FĂRĂ a apăsa pe tasta „PUSH”.

Introduceţi sertarul de colectare a cafelei.

4 Introduceţi sertarul de colectare a zaţului. Închideţi ușa de serviciu.

Decalcifi ere

Calcarul este prezent în mod natural în apa utilizată pentru funcţionarea aparatului. Acesta trebuie să fi e îndepărtat în mod regulat deoarece poate înfunda circuitul de apă și de cafea al aparatului dumneavoastră.Pentru aparatul dumneavoastră Philips-Saeco, acesta este un proces ușor de realizat.Electronica avansată indică pe ecranul aparatului (prin pictograme clare) momentul în care este necesară decalcifi erea. Este sufi cient să urmaţi indi-caţiile descrise în continuare.

Efectuaţi această operaţiune înainte ca aparatul dumneavoastră să înce-teze să funcţioneze deoarece, în acest caz, reparaţia nu este acoperită de garanţie.

Notă: indicaţiile din manualul de utilizare și întreţinere au prioritate faţă de cele menţionate pe accesorii și/sau materialele consumabile vândute separat, acolo unde se întâlnește o neconcordanţă.

Notă: înainte de a efectua ciclul de decalcifi ere, procedaţi la golirea cuvei de colectare a picăturilor.

Utilizaţi numai produsul de decalcifi ere Saeco. A fost conceput special pentru a păstra foarte bine performanţa și funcţionarea aparatului pe toată perioada sa de viaţă, cât și pentru a evita, în cazul utilizării sale corecte, orice alterare a produsului preparat. Decalcifi antul și „Maintenance Kit” complet pot fi achiziţionate de la revânzătorul dumneavoastră local, în magazinul on line Philips, pe http://shop.philips.com sau la centrele de asistenţă autorizate.

Atenţie! Nu ingeraţi soluţia de decalcifi ere și produsele distribuite până la fi nalizarea ciclului. Nu folosiţi în niciun caz oţetul ca decalcifi ant.

1 Porniţi aparatul prin apăsarea tastei „ ”. Așteptaţi ca aparatul să termi-ne procesul de clătire și încălzire.

Atenţie! Scoateţi fi ltrul „Intenza" înainte de a introduce decalcifi antul.

Notă: înainte de a efectua decalcifi erea- Scoateţi Cappuccinatore (dacă există) din duza de abur după cum se

descrie în capitolul „Curăţare şi întreţinere”.- Goliţi cuva de colectare a picăturilor.

Page 32: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

32 ROMÂNĂ

2 Apăsaţi tasta „ ” și, dacă este necesar, răsfoiţi paginile apăsând tasta„ “până când vizualizaţi pagina următoare.

3 Apăsaţi tasta „ ” pentru a accesa meniul decalcifi erii.

Roșu

Roșu

8 În acest moment aparatul pornește distribuirea, la intervale, a decalcifi -antului (bara indică gradul de avansare a ciclului).

Roșu

Notă: dacă tasta „ ” a fost apăsată din greșeală, ieșiţi apăsând tasta „ ”.

Dacă se apasă tasta „ ”, se pornește decalcifi erea și este obligatorie fi nali-zarea ciclului pentru a putea prepara apoi cafea.

5 Umpleţi cu apă potabilă proaspătă până la nivelul MAX. Introduceţi la loc rezervorul în aparat.

6 Așezaţi un recipient sub duza de abur.

Notă: recipientul trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 1,5 litri. Dacă nu dispuneţi de un recipient atât de încăpător, puneţi ciclul pe pauză apăsând tasta espresso, goliţi recipientul, așezaţi-l la loc sub distribuitor și reporniţi ciclul apăsând din nou aceeași tastă.

7 Numai după ce aţi adăugat soluţia de decalcifi ere în interiorul rezervo-rului, apăsaţi tasta „ ” pentru a porni ciclul de decalcifi ere.

4 Vărsaţi tot conţinutul sticlei cu decalcifi ant concentrat Saeco în rezer-vorul de apă al aparatului.

Port

ocal

iu

Page 33: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 33

Roșu

Roșu

Roșu

Roșu

Roșu

Roșu

Roșu

Roșu

CALCCLEAN. . . .

CALCCLEAN. . . .

CALCCLEAN. . . .

Notă: Ciclul de decalcifi ere poate fi întrerupt prin apăsarea tastei „ ”; pentru a reporni ciclul, apăsaţi din nou tasta. Aceasta permite golirea compartimen-tului sau absenţa pentru o perioadă scurtă de timp.

9 Atunci când se termină soluţia din interiorul rezervorului, apare picto-grama alăturată. Pictograma indică faptul că rezervorul trebuie să fi e clătit și umplut.

10 Clătiţi bine rezervorul și umpleţi-l cu apă potabilă proaspătă.

11 Goliţi recipientul utilizat pentru recuperarea lichidului ce iese din apa-rat și așezaţi-l la loc sub duza de abur.

12 Atunci când se introduce rezervorul plin de apă în aparat, se afi șează pictograma alăturată; pornește ciclul de clătire a aparatului.

Notă: Ciclul de clătire poate fi întrerupt prin apăsarea tastei „ ”; pentru a re-porni ciclul, apăsaţi din nou tasta. Aceasta permite golirea compartimentului sau absenţa pentru o perioadă scurtă de timp.

13 Atunci când se termină apa din interiorul rezervorului, se afi șează pictograma alăturată; pictograma indică faptul că rezervorul trebuie să fi e clătit și umplut cu apă potabilă proaspătă pentru a fi naliza ciclul.

14 Goliţi recipientul utilizat pentru recuperarea lichidului ce iese din apa-rat și așezaţi-l la loc sub distribuitor.

15 Atunci când se introduce rezervorul plin de apă în aparat, se afi șează pictograma alăturată; urmează ciclul de clătire a aparatului.

Aparatul efectuează clătirea cu o cantitate de apă deja programată. Aparatul poate solicita umplerea de mai multe ori a rezervorului în cazul în care can-titatea de apă nu a fost obţinută. Solicitarea de umplere a rezervorului este indicată prin pictograma următoare.

16 Atunci când a fost distribuită toată apa solicitată pentru clătire sau când se introduce la loc rezervorul plin de apă în aparat, se afi șează pictograma alăturată. Apăsaţi tasta „ “ pentru a părăsi ciclul de decal-cifi ere.

Page 34: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

34 ROMÂNĂ

17 În acest moment aparatul efectuează ciclul de încălzire și de clătire pentru prepararea produselor.

Ciclul de decalcifi ere este fi nalizat.

Notă: soluţia de decalcifi ere trebuie să fi e casată conform prevederilor fabri-cantului și/sau normelor în vigoare în ţara de utilizare.

Notă: după ce s-a efectuat ciclul de decalcifi ere, continuaţi cu spălarea gru-pului de infuzare, după cum este descris în paragraful „Grup de infuzare” din capitolul „Curăţare și întreţinere”.

După efectuarea ciclului de decalcifi ere, se recomandă să se procedeze la golirea cuvei de colectare a picăturilor.

Port

ocal

iuVe

rde

Apăsaţi tasta „ ” pentru a accesa programarea.

Prima pagină afi șată este următoarea.

Programarea

Utilizatorul poate modifi ca unii parametri de funcţionare a aparatului potrivit propriilor necesităţi.

Intraţi în „meniu"

Meniul de programare poate fi accesat numai atunci când aparatul este pornit.

Page 35: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 35

Comenzi de programare

Se pot efectua modifi cări în fi ecare pagină:- Tastele „ ” și „ “ permit modifi carea valorii funcţiei dintre cele

prezente în pagină.

Port

ocal

iu

- Tasta „ “ permite navigarea printre funcţii și memorarea modifi cări-lor efectuate.

Notă: memorarea modifi cărilor este posibilă numai după o modifi care a valorii curente; atunci când se modifi că valoarea curentă se afi șează textul „OK”.

- Tasta „ ” permite părăsirea modifi cării sau a programării.

Părăsirea programării

Pentru a părăsi programarea, apăsaţi tasta „ ” .

Notă: aparatul părăsește programarea atunci când se scurg 30 de secunde fără ca utilizatorul să fi intervenit. Setările modifi cate dar neconfi rmate nu vor fi memorate.

Page 36: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

36 ROMÂNĂ

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iu

Funcţii

Temperatură cafeaAceastă funcţie permite reglarea temperaturii cafelei preparate.

Timer (stand-by)Această funcţie permite reglarea timpului în care se activează modul Stand-by după ultima infuzare.

ContrastAceastă funcţie permite reglarea contrastului ecranului pentru a vizualiza mai bine mesajele.

Duritatea apeiAceastă funcţie permite reglarea durităţii apei pentru a permite o gestiona-re mai bună a operaţiilor de întreţinere a aparatului:1 = apă foarte dulce2 = apă dulce3 = apă dură4 = apă foarte dură

Pentru detalii suplimentare, consultaţi paragraful „Măsurarea durităţii apei".

Filtrul de apă „INTENZA+”Această funcţie permite gestionarea fi ltrului de apă „INTENZA+”.Pentru detalii suplimentare, consultaţi paragraful referitor la folosirea fi ltrului.

Ciclul de decalcifi ereAceastă funcţie permite efectuarea ciclului de decalcifi ere.

Setări din fabricăAceastă funcţie permite resetarea valorilor din fabrică.

Exemplu de programare

În acest exemplu, dorim să clarifi căm modul în care se procedează pentru programarea contrastului ecranului. Pentru a modifi ca celelalte funcţii procedaţi în mod similar.

Meniul de programare poate fi accesat numai atunci când aparatul este pornit.

Apăsaţi tasta „ ” pentru a accesa programarea.

Page 37: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 37

Se afi șează prima pagină.

Apăsaţi tasta „ “ până când se vizualizează funcţia „CONTRAST".

Apăsaţi tasta „ ” 1 (o) singură dată pentru a mări contrastul.

Apăsaţi tasta „ “ pentru confi rmare.

Apăsaţi tasta „ ” pentru a părăsi programarea.

În acest moment funcţia este programată.

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Port

ocal

iuPo

rtoc

aliu

Page 38: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

38 ROMÂNĂ

Semnale de disponibilitate (verde)

Aparatul este pregătit pentru infuzarea cafelei în cazul cafelei boabe și pentru prepararea apei calde.

Aparat în faza de infuzare 1 espresso.

Aparatul este pregătit pentru infuzarea cafelei în cazul cafelei premă-cinate.

Aparat în faza de infuzare 1 cafea.

Selectare apă caldă sau abur.

Aparat în faza de infuzare 2 espresso.

Preparare de apă caldă.Aparat în faza de infuzare 2 cafele.

Preparare de abur.Aparat în faza de programa-re a cantităţii de cafea de preparat.

Ecranul panoului de comandă

Acest aparat este prevăzut cu un sistem de culori care facilitează interpre-tarea pictogramelor.Pentru un caracter practic maxim, pictogramele sunt evidenţiate după principiul semaforului. Interfaţa colorată a ecranului, în combinaţie cu butoanele, comunică mesa-jele cheie de funcţionare - simplu și ușor.

Page 39: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

ROMÂNĂ 39

Semnale de avertizare (portocaliu)

Aparat în faza de încăl-zire pentru prepararea cafelei, a apei calde și a aburului.

Grupul de infuzare este în faza de resetare datorată resetării aparatului.

Aparat în faza de clătire.Așteptaţi ca aparatul să termine operaţiunea.

Umpleţi compartimentul pentru cafea boabe și repor-niţi ciclul de infuzare.

Aparatul semnalizează că trebuie să fi e înlocuit fi ltrul „INTENZA+”.

Procedaţi la încărcarea circuitului.

Dacă ecranul apare după ce aţi pornit aparatul, înseamnă că acesta necesită un ciclu de decalcifi ere.Apăsaţi tasta „ ” pentru a accesa meniul decalcifi erii și consultaţi paragraful aferent.Apăsând tasta „ ” se poate continua utilizarea aparatului. Se reamintește că daunele provocate de lipsa decalcifi erii nu sunt acoperite de garanţie.

Semnale de alarmă (roșu)

Închideţi ușa de serviciu.Introduceţi sertarul de colec-tare a zaţului.

Lipsesc boabele de cafea din compartimentul pentru cafea.Se poate reporni ciclul după ce aţi umplut containerul.

Goliţi sertarul de colectare a zaţului și cuva de recuperare a lichidelor.

Grupul de infuzare tre-buie introdus în aparat.

Umpleţi rezervorul de apă.

Opriţi și reporniţi aparatul după 30 de secunde. Încercaţi de 2 sau de 3 ori. Dacă aparatul NU pornește, contactaţi centrul de asistenţă.

Page 40: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

40 ROMÂNĂ

Comportamente Cauze RezolvăriAparatul nu pornește. Aparatul nu este conectat la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.

Cafeaua nu este sufi cient de caldă Ceștile sunt reci. Încălziţi ceștile cu apă caldă.

Nu iese apă caldă sau abur. Orifi ciul duzei de abur este obturat. Curăţaţi orifi ciul duzei de abur cu un ac.

Înainte de a efectua această operaţiune asigura-

ţi-vă că aparatul este oprit și răcit.

Cappuccinatore murdar (dacă există). Curăţaţi dispozitivul Cappuccinatore.

Cafeaua are puţină cremă.

(Vezi nota)

Amestecul de cafea nu este adecvat sau

cafeaua nu este proaspăt măcinată sau gradul

de măcinare este prea grosier.

Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi gradul

de măcinare după cum este descris în paragraful

„Reglarea râșniţei de cafea".

Aparatul necesită prea mult timp pentru

a se încălzi sau cantitatea de apă care

iese din duză este limitată.

Circuitul aparatului este înfundat cu calcar. Procedaţi la decalcifi erea aparatului.

Grupul de infuzare nu poate fi extras. Grup de infuzare scos. Porniţi aparatul. Închideţi ușa de serviciu. Grupul

de infuzare revine automat în poziţia iniţială.

Sertar de colectare a zaţului introdus. Extrageţi sertarul de colectare a zaţului înainte de

a extrage grupul de infuzare.

Aparatul macină dar cafeaua nu iese.

(Vezi nota)

Lipsește apă. Umpleţi rezervorul de apă și încărcaţi circuitul

(paragraful „Prima pornire”).

Grup de infuzare murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragraful „Grup de

infuzare").

Circuit neîncărcat. Reîncărcaţi circuitul (paragraful „Prima pornire”).

Eveniment extraordinar care survine atunci

când aparatul reglează automat doza.

Preparaţi câteva cafele după cum este descris în

paragraful „Saeco Adapting System”.

Distribuitor murdar. Curăţaţi distribuitorul.

Cafea prea slabă.

(Vezi nota)

Eveniment extraordinar care survine atunci

când aparatul reglează automat doza.

Preparaţi câteva cafele după cum este descris în

paragraful „Saeco Adapting System”.

Cafeaua iese încet.

(Vezi nota)

Cafea prea fi nă. Schimbaţi amestecul de cafea sau reglaţi gradul

de măcinare după cum este descris în paragraful

„Reglarea râșniţei de cafea".

Circuit neîncărcat. Reîncărcaţi circuitul (paragraful „Prima pornire”).

Grup de infuzare murdar. Curăţaţi grupul de infuzare (paragraful „Grup de

infuzare").

Cafeaua se scurge în afara distribui-

torului.

Distribuitor obturat. Curăţaţi distribuitorul și orifi ciile sale de evacuare.

Notă: aceste probleme pot fi considerate normale dacă s-a modifi cat amestecul de cafea sau în cazul în care se efectuează prima instalare; în acest caz, așteptaţi ca aparatul să declanșeze autoreglarea, după cum se descrie în paragraful „Saeco Adapting System”. Pentru defecţiunile care nu au fost indicate în tabelul de mai sus sau în cazul în care soluţiile sugerate nu rezolvă problemele, adresaţi-vă unui centru de asistenţă.

Rezolvarea problemelor

Pentru problemele ordinare, vă rugăm să consultaţi tabelul de mai jos sau secţiunea FAQ de pe site-ul www.philips.com/support pentru ultimele actualizări. Acest lucru vă va ajuta să identifi caţi acţiunea adecvată de întreprins.

Page 41: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

R & D ManagerIng. Andrea Castellani

Gaggio Montano

28/04/2009

Date tehnice

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modifi cări asupra caracteristicilor tehnice ale produsului.

Tensiune nominală - Putere nominală - Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vezi eticheta aplicată în interiorul uşii

Material corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termoplastic

Dimensiuni (L x î x l) (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 x 340 x 440

Greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kg

Lungimea cablului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 m

Panou de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe partea frontală

Cappuccinatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special pentru băuturile cappuccino

Rezervor de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 litri - Detaşabil

Capacitate compartiment pentru cafea (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Capacitate sertar de colectare a zaţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Presiune pompă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bari

Centrala de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inox

Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siguranţă termică

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A

Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy

declarăm pe propria răspundere că produsul:

APARAT AUTOMAT DE CAFEA

HD8752la care se referă prezenta declaraţie este conformă cu următoarele norme:• Siguranţa privind electrocasnicele și aparatele electrice - Cerinţe generale EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008)• Siguranţa privind electrocasnicele și aparatele electrice - Partea 2-15 Cerinţe specifi ce pentru aparatele de încălzit lichide EN 60335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008).• Siguranţa privind aparatele de uz casnic și a celor similare. Câmpuri electro-

magnetice Metode de evaluare și măsurare - EN 62233 (2008).• Siguranţa privind electrocasnicele și aparatele electrice - Partea 2-14 Cerinţe specifi ce pentru pulverizatoare și râșniţe de cafea EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008) .• Limite și metode de măsurare a problemelor radio caracteristice aparatelor cu

motor electric și a problemelor termice în cazul uzului domestic și în scopuri similare, instrumente electrice și echipamente electrice similare -

EN 55014-1 (2006).• Compatibilitate electromagnetică (EMC) Partea 3^ Limite - Secţiunea 2 : Limite pentru emisiile de curent armonic (curent absorbit de către echipament

≤ 16A pe fază) - EN 61000-3-2 (2006)• Compatibilitate electromagnetică (EMC) Partea 3^ Limite - Secţiunea 3 : Limitarea fl uctuaţiilor de tensiune și a fl ickerului în sistemele de alimentare de

joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16A. EN 61000-3-3 (1995) + cor.(1997) + A1(2001) + A2 (2005).• Cerinţe de imunitate pentru electrocasnice, instrumente și aparate similare. Norma pentru familia de produse - EN 55014-2 (1997) + A1 (2001).

conform cu prevederile directivelor: CE 2006/95, CE 2004/108.

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CEANUL 09

CE 2006/95, CE 2004/108Casarea

• Scoateţi din funcţiune aparatele electrocasnice nefolosite.

• Deconectaţi ștecherul din priză și tăiaţi cablul de alimentare.

• La sfârșitul perioadei de viaţă a aparatului electrocasnic, duceţi-l la un centru special de colectare a deșeurilor.

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE 2002/96/CE.

Simbolul

indicat pe aparat sau pe ambalajul său semnalea-ză faptul că produsul trebuie depozitat separat de celelalte resturi menajere. Acesta trebuie să fie dus la un punct corespunzător de colectare destinat reciclării echipamentelor electrice și electronice.Prin asigurarea unei casări adecvate a acestui produs contribuiţi la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului înconjurător și sănătăţii oamenilor, ce ar putea fi cauzate de gestionarea necores-punzătoare privind deșeurile a acestui produs. Pentru informaţii de-taliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul competent al orașului dumneavoastră, serviciul dumneavoastră de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Page 42: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

Asistenţă

Dorim să ne asigurăm că sunteţi mulţumiţi de aparatul dumneavoastră de cafea espresso Philips Saeco. Dacă nu aţi făcut-o deja, înregistraţi-vă achizi-ţia la adresa „www.philips.com/welcome”. Astfel, putem păstra legătura cu dumneavoastră și vă putem transmite mementouri pentru operaţiunile de curăţare și decalcifi ere.

Pentru curăţare și decalcifi ere, utilizaţi numai produsele SAECO, pe care le puteţi achiziţiona în magazinul online Philips:

• NL http://shop.philips.nl

• BE http://shop.philips.be

• FR http://shop.philips.fr

• DK http://shop.philips.dk

• DE http://shop.philips.de

• ES http://shop.philips.es sau http://tienda.philips.es

• IT http://shop.philips.it

• SE http://shop.philips.se

În cazul în care aveţi întrebări despre aparatul dumneavoastră, cu privi-re, spre exemplu, la instalare, utilizare, curăţare și decalcifiere, consul-taţi acest manual de utilizare sau căutaţi ultimele actualizări pe site-ul www.philips.com/support.

Sau puteţi contacta numărul de asistenţă clienţi, indicat la ultima pagină a acestui document pentru a găsi punctul de vânzare cel mai apropiat de dumneavoastră.

Personalul nostru califi cat de asistenţă vă va ajuta și, dacă este necesar, va proceda la rezolvarea problemei prin telefon, furnizându-vă, pe cât posibil, o soluţie chiar în timpul conversaţiei telefonice. Dacă acest lucru nu este posibil, vă vom ajuta să demaraţi operaţiunile necesare de reparaţie în cel mai scurt timp și la cele mai mici costuri posibile.

Page 43: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

BIROUL DE RELAŢII CU CLIENŢIIPentru descărcări şi întrebări frecvente, vizitaţi site-ul nostru Web de asistenţă pentru clienţi: www.philips.com/support

Argentina: 0800-888-7532 (toll free)Australia: 1300 363 391 (toll free)Bahrain: +973 17700424België / Belgique: 0800 80 190 (toll free)Brasil: 0800 701 0203 (Demais localidades) (11) 2121 0203 (Grande São Paulo)България: 00 800 11 544 24 (toll free)Canada: (Montreal) - 1-514-385-5551 (Toronto) - 1-416-256-9191 (Vancouver) - 1-604-299-7555 Česká republika: 800 142840China: 4008 800 008Croatia: 0800 222 778Danmark: 3525 8759Deutschland: 0800 000 7520 (toll free)España: 902 199 742Estonia: 8000100288France: 0805025510 (toll free)Greece: 0 0800 3122 1280 (toll free)Hong kong: 852 2619 9663Israel: 03-6458844Iran: +98 21 2227 9353Ireland: 18007445477 (toll free)Italia: 800 233 793 (toll free)Korea: 080-600 6600 (toll free)Kuwait: 1 80 35 35. Latvia: 80002794Lebanon: 961 1 684900Lithuania: 880030483Luxembourg: 0800 26 550Magyarország: 06 80 018 189 Malaysia: 1800 880 180Nederland: 0800 023 0076 (toll free)Norge: 2270 8111Österreich: 0800 180 016 (toll free)Poland: 00800 3111318Portugal: 800 780 903 (toll free)Romania: 0800-894910 (available for free from the Romtelecom network)Russia: +7 495 961-1111 - 8 800 200-0880Singapore: +65 68823999 Slovenija: 080080254Slovenská republika: 0800 004537 (toll free)Suomi: (09) 2311 3415South Africa: 08611-72326Sverige: 0857929100Switzerland: 0800 002 050 (toll free)Ukraine: 0-800-500-697United arab emirates (Dubai): +971 4 2310300United kingdom: 08003316015 (toll free)USA: 800.933.7876 (toll free)Taiwan: 0800 231099Thailand: +6626528652

Page 44: Înregistraţi produsul dumneavoastră şi obţineţi asistenţă ... · băuturilor (cafea, apă, lapte etc.), unele reziduuri de cafea măcinată sau de apă condensată pot fi

Re

v.0

2

de

l 10

-06

-11

www.philips.com/saeco

Producătorul îşi rezervă dreptul de a aduce modifi cări fără preaviz.

RO

20

20