Newsletter ADR Sud Muntenia · 2014 - 2020 va fi transmis Comisiei Europene ... activităţilor...

of 16 /16
Buletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia EVENiMENTE Întâlnire de lucru cu beneficiarii de fonduri nerambursabile POS CCE ..................... 3 ADR Sud Muntenia a prezentat bilanţul activităţii în cadrul reuniunii CpDR EXCELENță ÎN S Ud MUNTENiA Elev din Ploieşti, medaliat cu argint la Olimpiada internaţională de Ştiinţe din india ....... 10 iNfO REgiO Situaţia proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia ................ 8 Argeş / dN 73, ce leagă Piteştiul de Braşov, va fi reabilitat în 2014 ..............11 Călăraşi / Bani economisiţi de municipalitate pentru cofinanţarea proiectelor .................................................................................11 Dâmboviţa / S-a aprobat lărgirea la 4 benzi a tronsonului Bâldana – Titu .......12 Giurgiu / S-au finalizat lucrările de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti ........................... 12 Ialomiţa / Campania „PNDR în satul tău” a poposit în 60 de localităţi ialomiţene .................................................................................13 Prahova / Cum va arăta autostrada Comarnic - Braşov .............................13 Teleorman / Recepţia finală a dj 701, de la gratia la dobroteşti ................14 iNfO jUdEțE pagina 2 iNfO REțEA REgiO BRCT Călăraşi: Sesiunea de informare pentru reprezentanţii mass-media ............... 10 iNfO POS CCE Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE ........... 9 OPORTUNiTăți dE fiNANțARE Catalogul surselor de finanţare valabil în luna decembrie 2013 ........... 4 Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 va fi transmis Comisiei Europene la sfârşitul lunii ianuarie 2014 .............. 4 Întâlnirea anuală a serviciilor Comisiei Europene cu Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale ............... 5 La finele lunii noiembrie, rata totală de absorbţie a ajuns la 26% ............... 5 Reforma politicii de coeziune (2014 - 2020): ce se ȋntâmplă cu fondurile structurale şi care sunt consecinţele pentru statele membre UE? ............. 6-7

Embed Size (px)

Transcript of Newsletter ADR Sud Muntenia · 2014 - 2020 va fi transmis Comisiei Europene ... activităţilor...

 • Buletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  Publicaţie editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  EvEniMEntEÎntâlnire de lucru▪

  cu beneficiarii de fondurinerambursabilePOS CCE ..................... 3

  ADR Sud Muntenia a prezentat bilanţul activităţiiîn cadrul reuniunii CpDR

  ExCELEnță În SUd MUntEniAElev din Ploieşti,▪

  medaliat cu argint laOlimpiada internaţionalăde Ştiinţe din india ....... 10

  infO REgiOSituaţia proiectelor Regio▪

  depuse la nivelul regiuniiSud Muntenia ................ 8

  Argeş / dn 73, ce leagă Piteştiul de Braşov, va fi reabilitat în 2014 ..............11

  Călăraşi / Bani economisiţi de municipalitate pentru cofinanţareaproiectelor .................................................................................11

  Dâmboviţa / S-a aprobat lărgirea la 4 benzi a tronsonului Bâldana – titu .......12

  Giurgiu / S-au finalizat lucrările de reabilitare, modernizare, extindere şidotare la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti ...........................12

  Ialomiţa / Campania „PNDR în satul tău” a poposit în 60 de localităţiialomiţene .................................................................................13

  Prahova / Cum va arăta autostrada Comarnic - Braşov .............................13

  Teleorman / Recepţia finală a dj 701, de la gratia la dobroteşti ................14

  infO jUdEțE

  pagina 2

  infO REțEA REgiOBRCt Călăraşi:▪

  Sesiunea de informarepentru reprezentanţiimass-media ............... 10

  infO POS CCESituaţia proiectelor depuse▪

  în cadrul POS CCE ........... 9

  OPORtUnități dE finAnțARECatalogul surselor▪

  de finanţare valabil în lunadecembrie 2013 ........... 4

  Acordul de Parteneriat▪2014 - 2020 va fi transmisComisiei Europenela sfârşitul luniiianuarie 2014 .............. 4

  Întâlnirea anuală▪a serviciilor ComisieiEuropene cu Autorităţilede Managementale ProgramelorOperaţionale ............... 5

  La finele lunii noiembrie,▪rata totală de absorbţie aajuns la 26% ............... 5

  Reforma politicii de▪coeziune (2014 - 2020):ce se ȋntâmplă cu fondurilestructurale şi care suntconsecinţele pentru statelemembre UE? ............. 6-7

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia

 • Liviu Muşat, directorul AdR Sud Muntenia

  2info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  ADR Sud Muntenia a prezentat bilanţul activităţiiîn cadrul reuniunii CpDR

  În data de 11 decembrie, la Ploieşti a avut loc şe-dinţa Consiliului pentru dezvoltare Regională (CpdR)Sud Muntenia, în care AdR Sud Muntenia a prezentatbilanţul activităţii derulate în anul 2013. Membrii Con-siliului au aprobat la această reuniune următoarele ho-tărâri ce vizează: Raportul de activitate pentru anul2013, organigrama, statul de funcţii şi bugetul pentruanul viitor, realocarea sumelor în cadrul Axei prioritare4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regionalşi local” a Programului Operaţional Regional 2007 -2013, de la dMi 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntre -prinderilor” la dMi 4.1 „Dezvoltarea durabilă a struc-turilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regio-nală şi locală”, în vederea evitării pierderii fonduriloralocate regiunii Sud Muntenia, aprobarea criteriilor deselecţie a proiectelor strategice, precum şi a acorduluide parteneriat din cadrul proiectului nonEEts.

  directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a pre-zentat membrilor CpdR raportul de activitate pentruanul 2013, structurat pe fiecare departament din ca-drul Agenţiei, documentul fiind aprobat cu unanimitatede voturi. Un alt proiect de horărâre important ce afost aprobat a vizat criteriile de selecţie şi grila de eva-luare ale proiectelor strategice ale regiunii Sud Mun-tenia, anexă la Planul de dezvoltare Regională 2014 –2020.

  În cea de-a doua parte a şedinţei au fost prezen-tate stadiul implementării Programului Operaţional Re-gional şi a Programului Operaţional Sectorial „Creş -

  terea Competitivităţii Economice” în Sud Muntenia,planificarea perioadei 2014 – 2020 şi, totodată, opor-tunităţile de finanţare disponibile în viitoarea perioadăde programare. Ultima informare aflată pe agenda în-tâlnirii a fost despre stadiul implementării Programuluide Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007– 2013 în judeţele eligibile din regiunea noastră.

  totodată, în cadrul şedinţei CpdR, mandatul depreşedinte a fost preluat de către domnul vasile Mus-tăţea, preşedintele Consiliului judeţean giurgiu. Po-trivit Regulamentului de organizare şi funcţionare alCpdR Sud Muntenia, Consiliul alege un preşedinte şi unvicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşijudeţ, aceste funcţii fiind îndeplinite, prin rotaţie, pen-tru un mandat de un an, de către preşedinţii Cj.

  Consiliul pentru dezvoltare Regională Sud Munte-nia este organismul regional deliberativ, fără persona-litate juridică, care este constituit şi funcţionează peprincipii parteneriale la nivelul Regiunii de dezvoltareSud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de ela-borare şi monitorizare ce decurg din politicile de dez-voltare regională. CpdR Sud Muntenia este alcătuit din28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţdin regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, dâmboviţa, giur-giu, ialomiţa, Prahova şi teleorman), după cum urmea -ză: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantulconsiliilor locale municipale, reprezentantul con siliilorlocale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale co-munale.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Luni, 9 decembrie, Agenţia pentru dezvoltareRegională Sud Muntenia a organizat un nou work -shop pentru beneficiarii de fonduri nerambursabilealocate prin Programul Operaţional Sectorial „Creş -terea Competitivităţii Economice”, în vederea in-struirii acestora despre implementarea corectă aactivităţilor proiectelor pentru care au primit finan -ţare europeană.

  noile proiecte sunt finanţate în cadrul Axeiprioritare 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient deproducţie”, domeniul major de intervenţie dMi 1.1- investiţii productive şi pregătirea pentru compe-tiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a iMM,Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi mo-dernizarea sectorului productiv prin investiţii tan-gibile şi intangibile.

  Reprezentanţii Agenţiei pentru dezvoltare Re-gională Sud Muntenia au oferit informaţii de spe-cialitate despre etapele de derulare a activităţilorprevăzute în cererile de finanţare, cu scopul de asprijini beneficiarii în implementarea corectă aproiectelor. Pentru a creşte nivelul de pregătire abeneficiarilor, la instruire s-au purtat discuţii des-pre documentele folosite în derularea contractelor

  (prefinanţare, notificare privind depunerea cereriide prefinanţare/ rambursare, graficul de depune -re, documente ce trebuie să însoţească cererile deplată). totodată, reprezentanţii Agenţiei au oferitdetalii despre activităţile de informare şi publici-tate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor,conform regulilor de identitate vizuală POS CCE,modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilădis tinctă folosind conturi analitice, despre Rapor-tul de progres, dar şi despre vizita la faţa loculuişi cum trebuie realizate pistele de audit.

  3info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Întâlnire de lucru cu beneficiariide fonduri nerambursabile POS CCE

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 4info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Acordul de Parteneriat 2014 - 2020va fi transmis Comisiei Europene

  la sfârşitul lunii ianuarie 2014Ministerul Fondurilor Europene va»

  transmite serviciilor Comisiei Europenedocumentul de programare pentruperioada 2014 - 2020, Acordul deParteneriat 2014 - 2020, la sfârşitul luniiianuarie 2014, potrivit calendaruluiaprobat în şedinţa de Guvern de miercuri,11 decembrie a.c.. Înainte de a transmitedocumentul, Ministerul FondurilorEuropene va supune consultării publiceAcordul de Parteneriat 2014 - 2020.

  Regulamentele europene ce reglementeazăviitoarea perioadă de programare au fost adoptaterecent şi vor deveni oficiale după publicarea în jur-nalul Oficial al Uniunii Europene. de la acea dată,statele membre au la dispoziţie un termen de pa-tru luni pentru a transmite oficial Acordul de Par-teneriat.

  Ministerul fondurilor Europene a purtat unamplu dialog informal cu serviciile Comisiei Euro-pene pentru pregătirea Acordului de Parteneriat.În cadrul dialogului informal, autorităţile româneau transmis Comisiei Europene, în data de 11 oc-tombrie, prima versiune a Acordului de Parteneriat2014 - 2020, document ce este publicat pe site-ulMinisterului fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Pe marginea primei versiuni a documentuluide programare, serviciile Comisiei au transmis, re-

  cent, informal, o serie de comentarii. Autorităţileromâne vor discuta cu serviciile Comisiei Europenepe marginea acestor comentarii.

  Pentru elaborarea Acordului de Parteneriat2014 - 2020, ce va fi transmis serviciilor Comisieila sfârşitul lunii ianuarie 2014, ministerele de linieurmează să transmită Ministerului fondurilor Eu-ropene o serie de informaţii în cursul lunii decem-brie a.c..

  Precizăm că, până în momentul transmiteriiAcordului de Parteneriat 2014 - 2020, autorităţileromâne vor continua dialogul informal cu serviciileComisiei Europene.

  Sursa: www.fonduri-ue.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  Site-ul Ministerului fondurilor Europene

  Catalogul surselor de finanţarevalabil în luna decembrie 2013

  Pentru a veni în sprijinul partenerilor săi, Agenţia pentrudezvoltare Regională Sud Muntenia editează periodic un cata-log al surselor de finanţare nerambursabilă. Pentru oportuni-tăţile de finanţare disponibile pentru luna decembrie 2013,publicaţia poate fi accesată de pe site-ul nostru, la secţiuneaBibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmunte -nia.ro/ do cu men te/66/do cu mente-utile.html.

  http://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.htmlhttp://www.adrmuntenia.ro/documente/66/documente-utile.htmlhttp://www.fonduri-ue.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 5info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  Întâlnirea anuală a serviciilor Comisiei Europenecu Autorităţile de Managementale Programelor Operaţionale

  În data de 10 decembrie a avut loc, la Bucu-reşti, întâlnirea anuală a serviciilor Comisiei Euro-pene cu Autorităţile de Management ale Programe-lor Operaţionale. La această reuniune au participatreprezentanţi ai direcţiei generale Politică Regio-nală şi Urbană, ai direcţiei generale Ocupareaforţei de Muncă, Afaceri Sociale şi incluziune, aiMinisterului fondurilor Europene şi ai Autorităţilorde Management ale celor şapte programe opera-ţionale prin care România atrage fondurile struc-turale şi de coeziune în actuala perioadă de pro-gramare. „Întâlnirea anuală cu serviciile ComisieiEuropene a fost un bun prilej pentru a trece în re-vistă stadiul implementării programelor operaţio-nale. În perioada 1 ianuarie - 5 decembrie 2013,România a încasat peste 2,78 miliarde de euro dela Comisia Europeană, o sumă mai mare decât va-loarea pe întreaga perioadă 2007 - 2012. În acestan, România a înregistrat recorduri în domeniulabsorbţiei fondurilor europene, datorită deblocă-

  rii tuturor programelor operaţionale şi celorlaltemăsuri implementate”, a declarat ministrul fon-durilor europene, Eugen teodorovici.

  În perioada 1 ianuarie – 5 decembrie 2013, Co-misia Europeană a rambursat României peste 2,78miliarde de euro din fondurile structurale şi de co-eziune. Suma totală rambursată României din fondu-rile structurale şi de coeziune a ajuns astfel la apro-ximativ 5 miliarde de euro în data de 5 decembriea.c.. Rata rambursărilor fondurilor structurale şi decoeziune era de aproximativ 26% la data menţionată.

  totodată, în perioada 1 ianuarie – 5 decembrie2013, România a transmis Comisiei Europene do-cumentele necesare pentru rambursarea a peste2,3 miliarde de euro, suma totală solicitată pentrua fi returnată ţării noastre ajungând astfel la peste5,2 miliarde de euro în data de 5 decembrie a.c..În consecinţă, rata de absorbţie curentă era peste27% la data menţionată.

  Sursa: www.fonduri-ue.ro

  La finele lunii noiembrie, rata totală de absorbţie a ajuns la 26%gradul de absorbţie a fondurilor europene a

  ajuns la finele lunii noiembrie la aproape 26%, Ro-mânia reuşind astfel să atragă aproximativ 5 mi-liarde de euro din cele aproape 20 de miliarde pusela dispoziţie de UE în perioada 2007 – 2013.

  2013 a fost anul în care în economie au intrat2,78 miliarde de euro, adică mai mult decât au fostatraşi în perioada 2007 – 2012.

  „Performanţa absorbţiei din 2013 este rezul-tatul activităţilor realizate în anii anteriori. Pro-iectele vechi, evaluate şi contractate în anii tre-cuţi şi aflate în prezent în curs de implementare,au început să tragă bani. În niciun caz, absorbţianu este rezultatul măsurilor luate în acest an, maitrebuie să treacă o perioadă de timp până când sevor vedea efectele acţiunilor din 2013“, a spusCosmin drăgoi, managing partner al firmei de con-sultanţă în fonduri europene M 27. faţă de lunaoctombrie, absorbţia a crescut cu 270 de milioanede euro. Cele mai bune performanţe le-au avut

  Programul Operaţional Regional - POR (administratde Ministerul dezvoltării, care are o rată totală deabsorbţie de 44%) şi Programul Operaţional dez-voltarea Capacităţii Administrative – POdCA (cu orată de absorbţie de 40%, administrat de Ministerulde interne).

  O situaţie specială o reprezintă cazul progra-mului POSdRU (Programul Operaţional dezvoltareaResurselor Umane), care a avut la dispoziţie 4,25miliarde de euro pentru programe de training saureconversie profesională a angajaţilor sau a şome-rilor. Rata de absorbţie de fonduri prin POSdRU afost de aproape 27%, adică peste 938 de milioanede euro, însă din aceşti bani România va trebui săreturneze o parte importantă, din cauza nereguli-lor. Corecţiile financiare aplicate de instituţiile eu-ropene pentru plăţile făcute deja în proiectelePOSdRU vor fi de 25% din sumele atrase, bani cevor fi suportaţi din bugetul de stat.

  Sursa: www.zf.ro

  http://www.zf.rohttp://www.fonduri-ue.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 6info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  Reforma politicii de coeziune (2014 - 2020):ce se ȋntâmplă cu fondurile structurale şi care sunt

  consecinţele pentru statele membre UE?Un nou pachet legislativ»

  privind fondurile structuralea fost adoptat săptămâna trecutăde către Parlamentul European şiConsiliul UE. Noua politică decoeziune 2014 - 2020 dezvoltăinstrumente pentru a reducediscrepanţele dintre statele membre,în special cele de gestionare şi impact.

  Cu toate că ȋn ultimii ani tema simplificării ad-ministrative a fost printre subiectele preferate dediscuţie, complexitatea politicii de coeziune poatecreşte simţitor odată cu noile măsuri. Articolul defaţă face o scurtă radiografie a acestor reforme şievaluează potenţialele consecinţe pe care le potavea asupra statelor membre UE.

  Decizie şi alocări

  La sfârşitul lunii noiembrie, Parlamentul Euro -pean a votat noul pachet legislativ privind politicade coeziune. La nivel european, 325 de miliardevor fi distribuite ȋntre statele membre UE pentruurmătorii şapte ani (2014 - 2020). negocierile pen-tru noul pachet de coeziune au durat mai bine dedoi ani şi au fost extrem de dificile, având ȋn ve-dere contextul crizei, precum şi ȋncleştarea insti-tuţională, din ce ȋn ce mai evidentă dintre ConsiliulUE (nivelul statelor membre) pe de o parte, şi Co-misia şi Parlamentul (nivelul european), pe de altăparte.

  Cu toate acestea, compromisurile făcute ȋnurma negocierilor transformă politica de coeziuneȋn cea mai bine dotată politică a UE din punct devedere financiar.

  În termeni de alocare, similar cu perioada cu-rentă, Polonia va fi principalul beneficiar al acestorfonduri, fiind eligibilă ȋn a accesa şi a cheltui 72 demiliarde EUR. La o distanţă considerabilă, italia,Spania şi România (21.8 miliarde EUR) sunt eligiblela o contribuţie substanţială, urmate ȋndeaproapede Cehia, Ungaria şi Portugalia.

  Reformele şi implicaţiile asupra statelormembre

  i. Concentrarea tematică şi strategică a fon-durilor – acest prim set de măsuri vizează direcţiaşi tipul de investiţii pentru care aceste fonduri vorputea fi alocate. Scade numărul de domenii eligi-bile pentru finanţare, iar Comisia ȋncurajează sta-tele să se limiteze la un număr redus de aspectetematice. de exemplu, o bună parte a fondului Eu-ropean pentru dezvoltare Regională (fEdR) va ficanalizată exclusiv spre patru domenii: inovare şicercetare, agenda digitală, sprijin pentru iMM-urişi eficienţă energetică. Cea mai mare parte dinfondul Social European (fSE) va fi ȋndreptată spreeducaţie şi instruire, incluziune socială şi spreameliorarea administraţiilor publice. În termeni decooperare transfrontalieră, proiecte generate pebaza strategiei pentru regiunea dunării vor fi ȋnsfârşit eligible pentru finanţare din 2014.

  Statele membre sunt nevoite să gândeascămult mai mult cum anume să investească acestefonduri. Multe state, inclusiv România, au ȋntâm -pi nat deseori probleme ȋn a conecta obiectiveleeuropene cu cele naţionale şi locale şi ȋn a traduceaceste obiective ȋn strategii concrete, funcţionaleşi aplicabile.

  (continuare în pagina 7)

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 7info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂŢI D

  E FINA

  NŢA

  RE

  (continuare din pagina 6)de exemplu, de multe ori au fost create dru-

  muri la nivel naţional sau local, care nu pot fi co -nec tate cu coridoarele europene de transport. A -cest lucru se datorează printre altele şi percepţieieronate conform căreia fondurile structurale suntun câştig al statelor şi că pot fi folosite de acesteadupă bunul plac. Pentru multe state din EuropaCentrală şi de Est, fondurile nu reprezintă instru-mente adiţionale care să completeze finanţarea şistrategia naţională dintr-un anumit domeniu. dincontră, fondurile structurale au devenit principalasursă de investiţii la nivel naţional. Prin reducereaariilor tematice, instituţiile europene speră să spo-rească impactul fondurilor şi să readucă ȋn lumi năsemnificaţia cuvântului structural din fonduri struc -turale.

  Cu toate acesta, dimensiunea strategică şi deimpact a fondurilor rămâne ȋncă una din principa-lele probleme. Rămâne de văzut ȋn ce măsură sta-tele vor fi capabile să surprindă această chestiuneȋn „Acordurile de Parteneriat” care vor fi semnateȋn curând de Comisie cu fiecare stat ȋn parte.Aceste documente-cadru vor fi cruciale ȋn defini-rea acestor obiective de dezvoltare naţională.Multe studii dovedesc ȋnsă că strategiile „pe hâr-tie” nu corespund cu realitatea procesului şi cumultitudinea de factori care ȋl afectează.

  ii. Condiţionalităţi ex-ante şi obiective măsu-rabile – pentru noua perioadă (2014 - 2020), ȋnaintede implementarea fondurilor, o serie de condiţio-nalităţi (ex-ante) vor fi verificate pentru fiecarestat membru ȋn parte, ca de exemplu anumite re-forme economice, strategii pentru prevenirea aban -donului şcolar sau un sistem funcţional de achiziţiipublice. Pentru a accesa fondurile structurale, sta-tele membre vor fi nevoite să elaboreze strategiiintegrate, de „specializare inteligentă” care săţină cont de specificul şi nevoile fiecărei regiuni.totodată, statele vor trebui să anunţe din timp ca -re sunt obiectivele lor pe fiecare program opera-ţional şi prin ce indicatori vor fi acestea măsurate.Se speră astfel că transparenţa şi responsabilitateaautorităţilor vor creşte ȋn ceea ce priveşte cheltui-rea fondurilor.

  Condiţionalităţile ex-ante au fost create pen-tru a se asigura că fondurile vor fi folosite pentruinvestiţii coerente şi durabile. fondurile nu vor pu-tea fi folosite, de exemplu, pentru a finanţa dota-

  rea unui spital cu aparatură medicală modernă,dacă există riscul ca peste câteva luni acesta săfie ȋnchis. Prin urmare există nevoia unei coerenţeȋntre strategia europeană şi politicile naţionale dindomeniul sănătăţii. Mai mult, condiţionalităţile ur-măresc crearea unui mediu funcţional pentru chel-tuirea fondurilor. de exemplu, sistemele de achi-ziţii publice au constituit unul din principalele im-pedimente naţionale şi locale ȋn alocarea şi gestio-narea fondurilor. Crearea unor sisteme de achiziţiefuncţionale şi imparţiale va fi o primă condiţiepentru obţinerea fondurilor, o sarcină extrem dedificilă pentru unele state membre. deşi bine in-tenţionate şi ȋn acord cu menţinerea unor stan-darde de calitate, condiţionalităţile ar putea sporipovara administrativă din spatele ȋntregului pro-ces.

  iii. Coordonare, uniformizare şi simplificare –noile regulamente doresc implementarea unor in-strumente care să uşureze viaţa autorităţilor deexecuţie şi a beneficiarilor: condiţii de eligibilitatemai clare, folosirea sistemelor it şi a aplicaţiilorelectronice („e-cohesion”), simplificarea raportă-rii şi a verificărilor de audit.

  Capacitatea administrativă contraatacă

  Comisia a ȋnceput să pună din ce ȋn ce maimult accentul pe capacitatea de absorbţie şi ca-pacitatea administrativă a statelor membre ȋn agestiona proiectele cu finanţare nerambursabilă.Începând cu 2014 se va acorda o atenţie sporităacesteia, prin creşterea fondurilor destinate pro-gramelor de asistenţă tehnică. totodată, noile re-gulamente vor acorda Comisiei posibilitatea de ainterveni prin diferite metode la nivel naţional, ȋncazuri de forţă majoră şi de proastă gestionare afondurilor.

  Există totodată diferenţe uriaşe ȋntre nivelul(european, naţional şi local) de expertiză a persoa -nelor implicate ȋn proces. Astfel, noile măsuri dere formă trebuie implementate luându-se ȋn calculaceste asimetrii. Experienţele anterioare, surprin -se şi la atelierul Eurosfat pe fonduri structurale, a -rată că administratorii şi beneficiarii fondurilor voravea nevoie de mult mai multă informaţie, instru -ire şi bunăvoinţă pentru a ȋnsuşi noile schimbări.numai astfel se va minimiza proasta gestiona re,fraudarea şi irosirea fondurilor publice europene.

  Sursa: www.contributors.ro

  http://www.contributors.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Instrucţiunea nr. 115Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei

  Publice a emis instrucţiunea nr. 115, privind întreruperea parţială a activităţilor în cadrul Regio - Pro-gramul Operaţional Regional 2007 – 2013 în perioada 23 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014.

  În această perioadă, activităţile legate de verificarea conformităţii administrative, eligibilităţii, deevaluare tehnică şi financiară, precum şi vizitele precontractuale aferente proiectelor depuse în cadrulPOR vor fi întrerupte. depunerea cererilor de finanţare în cadrul programului Regio se poate realizapână în data de 21 decembrie, inclusiv. Activităţile aferente procesului de evaluare, selecţie şi contractarevor fi reluate în data de 6 ianuarie 2014. Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul Agenţieidedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://re-gio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea115suspendareaactivitatiipor-0.pdf.

  8info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situaţia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  Până în data de 16 decembrie 2013, la sediulAgenţiei pentru dezvoltare Regională Sud Munteniaau fost depuse 894 de proiecte, prin care se soli-cită finanţare nerambursabilă prin Regio (Progra-mul Operaţional Regional), Planul integrat de dez-voltare Urbană pentru Polul de dezvoltare (PidU)– Municipiul Piteşti, Pid-ul Polului de Creştere Plo-

  ieşti şi Planuri integrate de dezvoltare Urbană pen-tru 12 centre urbane.

  Până în prezent au fost semnate 525 de con-tracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilăsolicitată de 3.042.749.391,42 lei.

  din cele 525 de contracte semnate, 36 de pro-iecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea115suspendareaactivitatiipor-0.pdfhttp://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea115suspendareaactivitatiipor-0.pdf

 • 9info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCEPână în data de 9 decembrie 2013, Agenţia

  pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia a pre-luat de la sediul Autorităţii de Management POSCCE 172 de cereri de finanţare aferente Axei prio-ritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, din care 160 de proiecte au fost finali-zate, 4 au fost reziliate/retrase, iar 8 proiecte seaflă în implementare. Suma nerambursabilă soli-citată a fost de 215.606.341,18 lei.

  La sediul Agenţiei pentru dezvoltare RegionalăSud Muntenia, până în prezent, au fost propuse sprefinanţare 190 de cereri în urma procesului de eva-luare desfă şurat în cadrul celorlalte Agenţii pentrudezvoltare Regională şi a Autorităţii de ManagementPOS CCE. din cele 190 de cereri, 114 sunt în imple-mentare, 33 de contracte au fost transmise la AM

  POS CCE în vederea semnării, 17 contracte se află înpregătire la AdR SM / Oi POS CCE şi 7 sunt retrase.Pentru 19 cereri de finanţare nu au fost transmisedocumente pentru contractare. Suma nerambursa-bilă solicitată prin proiectele aflate în implementareeste de 101.336.145,43 lei. finanţarea nerambur-sabilă se va acorda prin Programul Operaţional Sec-torial „Creşterea Com petitivităţii Economice” 2007– 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie in-ovativ şi eco-eficient, dMi 1.1 – investiţii productiveşi pregătirea pentru competiţia pe piaţă, în speciala iMM-urilor, Ope raţiunea a) – Sprijin pentru consoli-darea şi modernizarea sectorului productiv prininves tiţii tangibile şi intangibile, A2 - Sprijin financiarnerambursabil de până la 1.065.000 de lei pentru în-treprinderile mici şi mijlocii.

  ADR Sud Muntenia este Organism intermediar, pentru Programul OperaţionalSectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” şi are responsabilităţidelegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despreposibilităţile de finanţare din POS CCE puteţi obţine contactând experţiiServiciului Comunicare: 0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708,fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Alexandru Zancă, elev din clasa a X-a»la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”din Ploieşti, a obţinut medalia de argintla Olimpiada Internaţională de Ştiinţepentru juniori desfăşurată în India.

  Olimpicii români participanţi la a x-a ediţie aOlimpiadei internaţionale de Ştiinţe pentru juniori,desfăşurată în perioada 3 - 12 decembrie, în india(Pune), au cucerit şase medalii: trei de argint şitrei de bronz.

  Olimpiada internaţională de Ştiinţe pentru ju-niori este un concurs de tip integrativ în care eleviisusţin trei probe (două teoretice individuale şi unapractică pe echipe formate din 3 membri) la treidiscipline (chimie, biologie şi fizică). La ediţia dinacest an au fost prezenţi 223 de elevi din 42 deţări. Olimpicii români au revenit în ţară vineri, 13decembrie.

  Sursa: adevarul.ro

  10info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  BRCT Călăraşi: Sesiunea de informarepentru reprezentanţii mass-media

  Biroul Regional pentru Cooperare transfronta-lieră (BRCt) Călăraşi pentru graniţa România – Bul-garia, în calitate de Secretariat tehnic Comun alProgramului de Cooperare transfrontalieră Călăraşipentru graniţa România - Bulgaria organizează Se-siunea de informare pentru reprezentanţii mass-media miercuri, 18 decembrie, ora 10:30.

  tema principală a acestei sesiuni o reprezintăinformarea asupra progresului înregistrat în imple-mentarea Programului de Cooperare transfronta-lieră România - Bulgaria 2007 - 2013 şi a beneficii-lor aduse în dezvoltarea regiunii de graniţă de pro-iectele finanţate. totodată, în cadrul evenimentu-lui vor fi prezentate primele 10 cele mai votateproiecte online din acţiunea lansată de BRCt Călă -raşi în luna iunie 2013 – „Competiţia proiectelor”,iar prin votul participanţilor la această sesiune vafi selectat proiectul cu cel mai mare impact asuprazonei de graniţă România - Bulgaria.

  INFO REŢEAUA REGIO

  SUD MUNTENIA

  Elev din Ploieşti, medaliat cu argintla Olimpiada Internaţională de Ştiinţe din India

  EXCELENŢĂ

  ÎN SU

  D M

  UN

  TENIA

  Alexandru Zancă, medaliat cu argint la Olimpiada internaţionalăde Ştiinţe pntru juniori, desfăşurată în india

  nicoleta Mincu, directorul Biroului Regional pentru Cooperaretransfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria / foto arhivă

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://adevarul.ro

 • Municipalitatea călărăşeană a»economisit în acest an o sumă apreciabilăde bani pe care administraţia o va puteautiliza, încă de la începutul anului viitor,pentru cofinanţarea proiectelor europeneaflate în faza de implementare.

  „Avem deja o brumă de bani pe care am reuşitsă-i economisim în acest an şi pe care îi vom utilizapentru cofinanţarea proiectelor europene pe carele avem în implementare”, a spus primarul danielŞtefan drăgulin. Potrivit unor estimări, valoareaeconomisită se ridică la circa 25 - 30 de miliardede lei vechi. Prioritate va avea proiectul „Reabili-tarea termică a blocurilor A9, A20, A21 şi A23 dinmunicipiul Călăraşi”, finanţat prin Programul Ope-raţional Regional 2007-2013. Proiectul, a cărui va-loare totală este de circa 2,5 milioane de lei, vi-zează reabilitarea termică a 127 de apartamente.

  Sursa: www.arenamedia.ro

  Preşedintele Cj Argeş, Constantin nicolescu,a participat, la începutul lunii decembrie, la şe-dinţa Uniunii naţionale a Consiliilor judeţene. dis-cuţiile ce au avut loc au fost legate, în primul rând,de sănătate, fonduri europene şi infrastructură. deasemenea s-a adus în discuţie şi reabilitarea dru-mului naţional ce leagă Piteştiul de Câmpulung.

  „S-au ridicat mai multe probleme şi în ce pri-veşte sănătatea, şi în ce priveşte elementele defonduri europene. Ceea ce pot să vă spun este că,în continuare, DN 73 a rămas în buget, pentru anulviitor, ca investiţie, să fie terminat. Anul viitor în-cepe autostrada Piteşti, până la Râmnicu Vâlcea,şi va continua în etapa a doua până la Sibiu. Săsperăm că etapa aceasta, până la Vâlcea, se vatermi na până în 2016 – 2017”, a declarat preşedin-tele Consiliului judeţean Argeş despre drumulCâmpulung - Piteşti.

  Sursa: www.evenimentulmuscelean.ro

  11info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  DN 73, ce leagă Piteştiul de Braşov,va fi reabilitat în 2014

  Argeş

  Bani economisiţi de municipalitatepentru cofinanţarea proiectelor

  Călăraşi

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.evenimentulmuscelean.rohttp://www.arenamedia.ro

 • Început în 2011, proiectul privind reabilitarea,modernizarea şi extinderea Centrului de AsistenţăMedico-Socială de la Mogoşeşti a fost finalizat.

  Consiliul judeţean giurgiu este instituţia carea implementat proiectul, banii fiind obţinuţi prinProgramul Operaţional Regional 2007 - 2013. Estevorba despre o sumă de circa 3 milioane de lei.fondurile au fost folosite pentru exaecutarea unorlucrări ample de reabilitare şi modernizare a tu-turor pavilioanelor existente, dar şi pentru extin-dere, astfel încât în noul spaţiu creat sunt alte 10saloane pentru beneficiari.

  În prezent, la Mogoşeşti sunt găzduiţi 55 debătrâni, iar numărul de angajaţi se ridică la 57.Printre investiţiile realizate se numără reabilitareaparţială a acoperişului, reabilitarea termică a clă-dirilor, recompartimentare, înlocuirea reţelelorelectrice şi termice cu unele noi, placări cu faianţăşi gresie, finisaje interioare şi exterioare. de ase-menea, a fost schimbată pardoseala, dar, în plus,au fost modernizate şi reţelele de apă - canal.

  Proiectul european a vizat şi dotarea Centruluide la Mogoşeşti, aşa că au fost cumpărate apara-tură medicală, mobilier modern pentru saloane şibirouri şi au fost dotate corespunzător o bucătărieşi o spălătorie.

  Sursa: informatiadegiurgiu.ro

  12info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  S-a aprobat lărgirea la patru benzia tronsonului Bâldana – Titu

  Executivul României a aprobat în şedinţa dindata de 11 decembrie indicatorii tehnico-econo-mici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benziDN 7, Bâldana - Titu, km 30+950-km 52-350”. Prinhotărâre de guvern a fost aprobată valoarea totalăa investiţiei, în sumă de 274.223 mii de lei. În bu-getul pe 2014, proiectul a primit 5 milioane de leinecesari licitaţiei pentru atribuirea contractului.Odată aprobaţi indicatorii tehnico-economici,CnAdnR poate începe procedura de licitaţie.

  Lărgirea la patru benzi a tronsonului de drumBâldana - titu a fost asumată de guvernul Româ-niei în memorandumul semnat la instalarea Re-nault la titu.

  Compania franceză a cerut atunci asigurareaunei infrastructuri de calitate pentru a permitetraficul greu şi transportul echipamentelor, piese-lor şi componentelor. Promisiunea statului româna fost făcută în 2007.

  Sursa: www.gazetadambovitei.ro

  Dâmboviţa

  S-au finalizat lucrările de reabilitare,modernizare, extindere şi dotare

  la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti

  Giurgiu

  http://www.gazetadambovitei.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.informatiadegiurgiu.ro

 • 13info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  Oficiului judeţean de Plăţi pentru dezvoltareRurală şi Pescuit ialomiţa a anunţat finalizarea ce-lei mai ample campanii naţionale de informareadresată beneficiarilor şi potenţialilor beneficiariai fondurilor europene nerambursabile pentru agri-cultură şi dezvoltare rurală.

  Lansată în februarie 2013, caravana informa-tivă a ajuns în 60 de localităţi din toate judeţ ţării,reuşind să aducă mai aproape de locuitorii aces-tora informaţiile corecte despre derularea proiec-telor cu finanţare europeană prin Programulnaţional de dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

  Caravana „PNDR vine în satul tău!” din cadrulcampaniei „Caravana fondurilor europene pentru unsat european” a avut ca scop acordarea infor maţiilorspecifice derulării proiectelor finanţate cu fondurieuropene, către fermierii şi agricultorii ialomiţeni.

  Echipa de coordonare şi implementare a pro-iectului a cuprins 220 de experţi care au acordatinformaţii publicului prin caravana PndR şi 10 co-ordonatori regionali şi naţionali ai caravanelor, res-ponsabili cu organizarea evenimentelor, distribui-rea materialelor informative despre implementa-rea proiectelor cu finanţare europeană prin PndR

  şi gestionarea relaţiei cu autorităţile locale. Cam-pania a fost organizată sub forma unui circuit na -ţional în cadrul căruia 17 rulote expoziţionale auparcurs un traseu planificat să acopere toate co-munele importante din judeţ.

  La nivel naţional, echipele campaniei au orga -nizat, pe durata celor 10 luni ale proiectului, peste3.300 de evenimente de informare, la care au par-ticipat mai mult de 215.000 de persoane – benefi-ciari ai măsurilor PndR: fermieri, reprezentanţi aiautorităţilor locale şi mici antreprenori, precum şimembri ai grupurilor de Acţiune Locală (gAL), aiasociaţiilor de producători, ai organizaţiilor cu pro-fil agroindustrial şi lideri de opinie locali.

  Campania APdRP a fost derulată în colaborarecu Ministerul Agriculturii şi dezvoltării Rurale(MAdR) şi cu Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentruAgricultură (APiA). Reprezentanţii locali ai APdRPs-au implicat alături de echipele caravanei în ac-tivitatea de informare a beneficiarilor, oferindinformaţii şi suport privind implementarea proiec-telor derulate cu finanţare europeană nerambur-sabile în mediul rural.

  Sursa: www.observator24.ro

  Campania „PNDR în satul tău”a poposit în 60 de localităţi ialomiţene

  Ialomiţa

  Asocierea Vinci (Franţa) - Strabag»(Austria) - Aktor (Grecia) şi asociereaImpregilo SpA/Salini (Italia) au depusofertele finale pentru realizarea înconcesiune a autostrăzii Comarnic - Braşov,potrivit Departamentului de Infrastructurăşi Investiţii Străine. Decizia finală privindconstructorul va fi luată pe 20 decembrie.

  tronsonul în lungime de 58 de kilometri, ce vacosta în jur de 1,2 miliarde de euro, ar urma să fieprima autostradă românească făcută în concesiuneşi pe care constructorul va pune taxă. Aceas ta estea treia încercare de a concesiona lucrarea, dupădouă tentative eşuate în trecut: în 2004 (cu firmavinci) şi în 2009 (cu asocierea vinci-Aktor).

  departamentul pentru Proiecte de infrastruc-tură şi investiţii Străine a anunţat că în data de 9decembrie au fost depuse ofertele finale pentrurealizarea în concesiune a autostrăzii A3 Comarnic- Braşov.

  Câştigătorul pentru concesionarea autostrăziiComarnic - Braşov pe o perioadă de 30 de ani, timpce include şi perioada de proiectare şi execuţie aautostrăzii, va fi decis şi anunţat în data de 20 de-cembrie.

  traseul autostrăzii va fi pe un teren muntos cepresupune realizarea unor lucrări de artă (poduri,pasaje, viaducte) foarte scumpe. Pe parcursul acelor 58 km de autostradă vor fi realizate 53 depoduri şi viaducte şi nu mai puţin de 18 tuneluri cuo lungime totală de 2,89 de kilometri.

  Sursa: www.hotnews.ro

  Cum va arăta autostrada Comarnic - BraşovPrahova

  http://www.hotnews.rohttp://www.observator24.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 14info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EŢE

  Recepţia finală a DJ 701,de la Gratia la Dobroteşti

  La începutul lunii decembrie a avut»loc recepţia finală a lucrărilor demodernizare a DJ 701, după expirareaperioadei de garanţie, drum ce facelegătura dintre opt localităţi din partea denord a judeţului Teleorman şi conexiuneacu reţeaua rutieră din judeţul Dâmboviţa.

  Recepţia a fost făcută în prezenţa reprezen-tanţilor proiectantului, constructorului şi benefi-ciarului. Este de precizat faptul că proiectul „Rea-bilitarea DJ 701, limita judeţului Dâmboviţa – Gra-tia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolă -neşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, pe o distanţă de

  55,45 kilometri” a fost realizat de către Consiliuljudeţean teleorman.

  dj 701 este unul dintre tronsoanele rutierefoarte importante, ce asigură legătura localităţilordin zona de nord a judeţului cu drumurile naţio-nale, precum şi conexiunea cu principalele drumurijudeţene. Proiectul, în valoare de 120 mili oane delei, a fost finanţat prin Programul Operaţional Re-gional 2007 – 2013, Axa prioritară 2, domeniul majorde intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi mo dernizarea re-ţelelor de drumuri judeţene, străzi urbane, inclu-siv construcţii / reabilitarea şoselelor de centură”.Participarea Uniunii Europene la implementareaacestui proiect a fost de 85,5 milioane de lei.

  Sursa: www.ziarulmara.ro

  Teleorman

  http://www.ziarulmara.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 15info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 159 / 10 - 16 decembrie 2013

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  arenamedia.ro / 7 decembrie 2013

  Actualitatea de Călăraşi / 7 decembrie 2013

  jurnal giurgiuvean / 6 decembrie 2013

  fonduri-ue.ro / 11 decembrie 2013

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

  Agenţie şi de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.

  Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de informare REgiO Sud Muntenia

  şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanArgeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţavictoriei, nr. 1, et. ii, cam. 105, mun. Piteşti,jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIŢAAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeandâmboviţa, sediul Consiliului judeţeandâmboviţa: B-dul independenţei, nr. 1, et. iv,cam. 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţaTel. / 0245/220.647, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeangiurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,mun. giurgiu, jud. giurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIŢAAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. ialomiţaTel./fax / 0243/234.806E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vi, cam.626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Creştere PloieştiAdresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţeanteleorman, sediul Consiliului judeţeanteleorman: Str. dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.Călăraşi, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicării / 16 decembrie 2013

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe caredumneavoastră le desfăşuraţi. dacă sunteţi interesaţi

  să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să netransmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

  publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

  Reţelei de informare REgiO Sud Muntenia, membrilorConsiliului pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia,

  consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,Ministerului dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

  şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),precum şi publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro