Model Audit

28
 http://www.scritube.com/economie/PREZENTAREA-DETALIATA-A- PRINCI142134116.php PREZENTAREA DETALIATA A PRINCIPALELOR INFORMATII CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE 1.-Prezentarea generala SC FACTO COM SRL este o societatea infiintata in 1993 avand ca obie ct pr in cipa l de acti vi ta te comert ul cu aman un tu l al artico le lor de imbracaminte,cod CAEN 5142 So ci etatea are se di ul in Cl uj Na po ca ,s tr. P-ta Unirii 4-5, Ju d Cluj,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J12/2977/1993,telefon-fax 040- 0264/594063 Societatea Facto Com isi deruleaza activitatea intr-un spatiu comercial situat in zona centrala a Municipiului Cluj-Napoca inca din 1994, timp in care si-a format o clientela consacrata, vadul comercial fiind unul foarte bun. Activi tat ea comerciala a deb uta t pri n der ula rea unui con tra ct de colaborare in exclusivitate cu Steilmann Romania SRL parte integranta a celui mai mare grup european de productie confectii textile Klaus Steilmann Gruppe GMBH. Ulterior datorita bunei colaborari partenerul german a renuntat la clauza de exclus iv itate pe rmit an d so ci etat ii sa -s i di ve rsifice ga ma pr oduselor comerc ializa te. Practic Facto Com este sigur ul comerciant din reteaua Steilmann care a ob tin ut re nunt ar ea la acea sta clauza . As tfe l pe lang a pr odusele de imbracaminte marca "Steilmann", in magazinul societatii putem gasi produse fabricate sub marci de renume european: Skiny, Huber,Triumph (lenjerie intima), Ros ch (le njer ie de noapte si cas a), Il Pa so (in cal taminte) Weg ener (pa lar ii) , Doppler (umbrele) si Filodoro (ciorapi de dama). Diversificarea ga mei de produse a condus la cresterea veniturilor societatii si fidelizarea clientelei printr-o oferta bogata si integrata din punct de vedere a calitatii. Evolutia volumului de activitate reflectat de cifra de afaceri, profit net si numar de angajati demostreaza ca Facto Com este o firma in plina ascensiune. Indicatori 2002 2003 2004 CA (ron) 1.054.003 1.112.750 1.567.085 PN (ron) 12.653 10.288 30.133

Transcript of Model Audit

Page 1: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 1/28

 

http://www.scritube.com/economie/PREZENTAREA-DETALIATA-A-PRINCI142134116.php

PREZENTAREA DETALIATA

A PRINCIPALELOR INFORMATII CUPRINSE

IN SITUATIILE FINANCIARE

1.-Prezentarea generala

SC FACTO COM SRL este o societatea infiintata in 1993 avand caobiect principal de activitate comertul cu amanuntul al articolelor deimbracaminte,cod CAEN 5142

Societatea are sediul in Cluj Napoca,str. P-ta Unirii 4-5,JudCluj,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J12/2977/1993,telefon-fax 040-0264/594063

Societatea Facto Com isi deruleaza activitatea intr-un spatiu comercial

situat in zona centrala a Municipiului Cluj-Napoca inca din 1994, timp in care si-aformat o clientela consacrata, vadul comercial fiind unul foarte bun.

Activitatea comerciala a debutat prin derularea unui contract decolaborare in exclusivitate cu Steilmann Romania SRL parte integranta a celuimai mare grup european de productie confectii textile Klaus Steilmann GruppeGMBH. Ulterior datorita bunei colaborari partenerul german a renuntat la clauzade exclusivitate permitand societatii sa-si diversifice gama produselorcomercializate. Practic Facto Com este sigurul comerciant din reteaua Steilmanncare a obtinut renuntarea la aceasta clauza. Astfel pe langa produsele deimbracaminte marca "Steilmann", in magazinul societatii putem gasi produse

fabricate sub marci de renume european: Skiny, Huber,Triumph (lenjerie intima),Rosch (lenjerie de noapte si casa), Il Paso (incaltaminte) Wegener (palarii),Doppler (umbrele) si Filodoro (ciorapi de dama). Diversificarea gamei de produsea condus la cresterea veniturilor societatii si fidelizarea clientelei printr-o ofertabogata si integrata din punct de vedere a calitatii.

Evolutia volumului de activitate reflectat de cifra de afaceri, profitnet si numar de angajati demostreaza ca Facto Com este o firma in plinaascensiune.

Indicatori 2002 2003 2004

CA (ron) 1.054.003 1.112.750 1.567.085PN (ron) 12.653 10.288 30.133

Page 2: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 2/28

 

Nr.angajati

8 10 11

In anul 2003 magazinul a suferit o renovare capitala pe cheltuialasocietatii Steilmann. Din acest motiv a fost inchis o luna, determinand scaderea

profitului net in 2003 si influentand in mod pozitiv veniturile si profitabilitateaafacerii in 2004.

Este o afacere de familie. Cei doi asociati sunt sot si sotie fiecaredetinand o pondere de 50% din capitalul social.

De administrarea si organizarea afacerii se ocupa indeosebi d-naCazacu Livia

Clientii sunt persoane fizice cu un statul social si material bineconturat care nu sufera modificari majore in atitudine. Produsele comercializate seadreseaza in special celor cu venituri peste medie practicanti ai meseriilor liberaleintreprinzatori, functionari ai bancilor, angajati ai societatilor multinationale.

Pozitia în raport cu concurenta

Avand in vedere calitatea marfurilor vandute putem considera ca principaliiconcurenti sunt magazinele de vanzare cu amanuntul din zona centrala a orasului:Princess, Alexandra, Central, Rialda. Principalul avantaj fata de societatileconcurente il constituie

1. calitatea foarte buna a produselor comercializate2. politica de fidelizare a clientilor practicata de Steilmann, Il Passo, Rosch siDaniel Hechter (principalii colaboratori).

3. faptul ca face parte din retaua de magazine Steilmann care detine 52 deunitati de vanzare ce amanuntul cu acoperire nationala. In cadrul acesteiretele Facto Com ocupa locul 6 dupa volumul vanzarilor realizate

2. Baza intocmirii situatiilor financiare si a inregistrarilor contabile

2.1-Evidenta contabila si inregistrarile in contabilitate a operatiunilorpatrimoniale s-au facut cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare.

3.Principii si metode contabile

Prezentam mai jos principiile si metodele contabile folosite pentru evaluareaelementelor patrimoniale si intocmirea situatiilor financiare.

3.1 Imobilizari corporale

Conform prevederilor Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a aComunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul MinisteruluiFinantelor Publice nr.306/2002, societatea FACTO COM SRL, a optat, pentruinregistrarea in situatiile financiare a imobilizarilor corporale la cost e achizitie. In

Page 3: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 3/28

 

situatiile financiare aceste active sunt evidentiate la cost istoric, mai putinamortizarea cumulata .

O cheltuiala ulterioara este capitalizata numai daca majoreaza beneficiileeconomice viitoare generate de imobilizarea corporala respectiva. Orice alta

cheltuiala este inclusa ca atare direct în contul de profit si pierdere.

Astfel costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurariiutilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala în perioada în careeste efectuata. În situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficiieconomice suplimentare, aceasta este recunoscuta ca o componenta a activului.

Amortizarea a fost calculata utilizând metoda lineara, pe întreaga durata de viataa activelor. Activele se amortizeaza începând cu luna urmatoare punerii infunctiune.

In cursul anului 2004 sinteza miscarilor imobilizarilor corporale se prezinta intabelul urmator:

Mii lei

Valori brute Sold initial Cresteri Reduceri Sold finalTerenuri - - - -Constructii - - - -Instalatii 95257 74070 - 169327Alte instalatii 26141 23633 - 49774

Imob.in curs - - - -TOTAL 121398 97703 - 219101

 

3.2. Stocuri 

Potrivit specificului activitatii societatea nu gestioneaza stocuri de materii primesau produse finite.

Stocurile de marfuri din magazin se tin pe gestiuni. La majoritatea inregistrarea se

face intrarea in gestiune la pretul de vinzare cu amanuntul (care includeadaos+TVA).Iesirile de marfa sunt inregistrate prin repartizarea diferentelor depret asupra valorii marfurilor iesite cu ajutorul coeficientului de repartizarecalculat intre soldul creditor al diferentelor de pret+diferentele de pret aferenteintrarilor din luna curenta si soldul debitor+valoarea de intrare a marfurilor inluna curenta.

3.3. Creante

Creantele inscrise in situatiile financiare sunt inregistrate la valori nominale sisunt reprezentate de creante comerciale si avansuri salariati

3.4 Trezoreria

Page 4: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 4/28

 

Principalele operatiuni de incasari si plati se deruleaza prin conturilebancare si prin casieria societatii in lei .

Operatiunile derulate prin casierie sunt evidentiate in Registrul de casa, sestabileste zilnic soldul casei,urmarindu-se incadrarea in plafonul de plati catre

furnizori si plafonul soldului de casa.

Avansurile de trezorerie in numerar sau valuta puse la dispozitiapersonalului in vederea efectuarii unor plati in contul societatii, ori pentruacoperirea unor cheltuieli de deplasare sunt evidentiate in conturi analitice pefiecare salariat urmarindu-se decontarea in termen a acestor sume.

SC Facto Com SRL are conturi bancare deschise la Banca Transilvania siBanca Comerciala Agentia Cluj

Pentru a face distinctie intre soldurile conturilor s-au deschis analitice.

Soldurile din balanta de verificare corespund cu cele din extrasele de contdin ultima zi lucratoare a anului 2004.

3.5. Datorii 

Sumele inegistrate la datorii reprezinta datorii comerciale,datorii catresalariati, datorii catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale,bugetul de somaj

3.6 Capitaluri proprii 

Au crescut constant datorita profiturilor obtinute din anii precedentipatrate la dispozitia firmei. Capitalul social este la nivelul minim prevazut de lege,iar imprumuturile asociatilor sunt nesemnificative.

Facto Com are un contract de leasing in derulare soldul credituluiregasindu-se la imprumuturi acordate pe termen scurt deoarece au mai ramas deachitat 6 rate de leasing.

Societatea nu are datorii restante la buget.

Durata medie de plata a furnizorilor este de 20 zile. Pentru acest domeniude activitate consideram ca ritmul platilor la furnizori este unul foarte bun.

3.7 Veniturile si cheltuielile

Veniturile si cheltuilelile sunt contabilizate si raportate in situatiilefinanciare ale perioadelor cind acestease produc, indiferent de data platii sau aincasarii. Situatiile financiare au fost elaborate conform contabilitatii deangajament si principiului independentei exercitiului finaciar.

4.Rezultatul

Page 5: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 5/28

 

Activitatea comerciala a societatii a generat in anu 13213e41n l 2004 ostructura a veniturilor si cheltuielilor asa cum este prezentata in contul de profit sipierdere:

Nr.crt. Denumirea indicatorului Valoarea(mii lei)

1. Venituri din exploatare 156708512. Cheltuieli din exploatare 152068613. Venituri financiare 34124. Cheltuieli financiare 590085. Venituri totale 156742636. Cheltuieli totale 152658697. Rezultatul brut -profit 4083948. Impozit pe profit 1070699. Rezultatul net al exercitiului 301325

Veniturile financiare provin din dobanzile incasate pentru disponibilul dinconturile curente la banci si din diferentele de curs favorabile

5.Situatia financiara a firmei:

Situatia financiara a firmei este apreciata printr-un complex de indicatori calculatipe baza datelor din bilantul contabil si a contului de profit si pierdere.Prezentamin continuare, evolutia unor indicatori financiari sintetici ai societatii calculati pebaza datelor din situatiile financiare incheiate la 3.12.2003 si 2004.

5.1 Solvabilitatea generala (Sg )- arata capacitatea societatii de a face fata, cu

ajutorul activelor circulante, scadentelor la termen scurt. Se consideracorespunzatoare valoarea acestui indicator daca este supraunitara, caz in careplatile pot fi efectuate.

Active circulante

Sg=---------------------------------

Datorii curente

Anul Valoarea Observatii2003 0.9 Solvabilitate in scadere2004 1.07 Nivel bun

5.2 Lichiditatea imediata (Li) prezinta capacitatea firmei de a-si onoraobligatiile din active circulante cu grad ridicat de lichiditate (creante sidisponibilitati banesti).

Active circulante -stocuri

Li=---------------------------

Datorii curente

Page 6: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 6/28

 

Anul Valoarea Observatii2003 0,20 Nivel redus2004 0,27 Nivel redus

Ar putea exista momente in care societatea sa aiba dificultati de

trezorerie.Indicatorul este in usoara crestere fata de anul precedent.

5.3   Rata rentabilitatii economice(RRE) -masura in care activele societatiicontribuie la obtinerea profitului.

Rezultatul brut

RRE=----------------------------x 100

Total active

Anul Valoarea Observatii2003 12,05% Rentab.buna2004 25,93% Rentab buna

Valoarea indicatorului se considera bun daca atinge cel putin rata inflatieiinregistrata in anul raportat.In situatia noastra, pe langa faptul ca indicatorulinregistreaza un nivel mai bun decat in anul 2003,si este peste rata inflatiei pe anul2004 care este de 9,3% si a dobanzii medii bancare care a fost de 18,2%

6.Impozite si taxe

Impozitele si taxele existente in sold la 31.12.2004 reprezinta obligatiicurente aferente luna decembrie.

7.Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului corespunde prevederilorLegii contabilitatii nr.82/1991, modificata de O.G.nr.70/2004 si ale OrdinuluiMinisterului de Finante nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privindorganizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.

La SC FACTO COM raspunderea pentru organizarea si inventariereapatrimoniului revine administratorului.

In vederea inventarierii patrimoniului s-a emis Decizia nr.201/3.12.2004,carecuprinde o comisie centrala.

Comisia inventariaza gestiunile conform metodologiei stabilita in norme.Lavalorificarea rezultatelor odata cu procesul verbal de stabilire a diferentelor facpropuneri pentru solutionarea diferentelor in sensul imputarii sau trecerii pecheltuieli.

Obligatiile fata de furnizori s-au vericat pe baza confirmarii soldurilor decatre furnizori.La inventariere am asistat prin reprezentant in calitate de auditorfinanciar prin sondaj.

Page 7: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 7/28

 

Rezultatele inventarierii s-au consemnat in referatul privind terminareaoperatiunii de inventariere si rezultatele sunt incluse in situatiile financiareincheiate la 31.12.2004.

ACCEPTAREA MANDATULUI

  Initiale Data

Client: Întocmit de: MA 30.04.2005

Perioada auditata: Revizuit de: MR 01.05.2005

Ref.sitDa/Nu

1. Depinde firma excesiv de client ? Nu

2. Datoreaza clientul onorarii care se ridica la o suma sufficient demare pentru a fi considerate un imprumut?  Nu3. I-a acordat firma sau orice persoana strins legata de firmaclientului

Un imprumut sau garantii ori a luat firma sau orice persoana strinslegata de firma un imprumut sau garantii de la client ?

 Nu

4.A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatiifirmei de audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientuluisau ospitalitatea acestuia ?

 Nu

5. Exista vreun litigiu in derulare sau potential intre firma si client ? Nu

6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatii firmeide audit cunostinte personale sau rude in conducerea sau printreangajatii firmei client ?

 Nu

7. A fost vreo persoana cu functie de raspunderedi societatea-clientauditor principal sau a avut o functie de conducere in firma deaudit ?

 Nu

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea client sau cu o persoana cu functie de raspundere ori cu u angajat al firmei ?

 Nu

9. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatiifirmei de audit actiuni sau alte plasamente in societatea -client ?

 Nu

10. Detine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajatiifirmei de audit participatii intr-un trist care poseda actiuni lasocietatea client ?

 Nu

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditoriiangajati unitati de fond de orice fel la societatea client ?

 Nu

12. Detine actiuni la societatea client,in oricare calitate,vreunuldintre auditorii principali sau dintre angajatii firmei de audit ?

 Nu

13. Poate fi amenintata independenta firmei in urma presiunilor generale de la alte firme de specialitate sau de surse externe,cum ar fi bancheri sau avocati ?

 Nu

14. A ramas responsabil de audit acelasi auditor principal timp de 5

ani ?

 Nu

15. Are firma de auit o pregatire si resurse suficiente pentru Da

Page 8: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 8/28

 

desfasurarea auditului ?16. Exista anumiti factori referitori la client care ar putea influentadecizia de acceptare a reuniunii ?

 Nu

Scrisoarea de angajament

Catre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati aiconducerii la vârf:

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul situatiilor financiareale societatii SC FACTO COM SRL la data 31.12.2004 Suntem încântati sava confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acesteiscrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea uneiopinii din partea noastra asupra situatiilor financiare.

Noi ne vom desfasura activitatea de audit în conformitate cu StandardeleInternationale de Audit. Acele standarde cer ca noi sa planificam si saefectuam auditul, cu scopul de a obtine un grad satisfacator de certificareca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit includeexaminarea, pe baza de teste, a dovezilor privind valorile si prezentarile deinformatii din situatiile financiare. De asemenea, un audit include evaluareaprincipiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative efectuate decatre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilorfinanciare.

Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem

contabil si de control intern, exista un risc inevitabil ca unele denaturarisemnificative sa ramâna nedescoperite.

Pe lânga raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimam ca va putemoferi o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa a sistemuluicontabil si de control intern care ne atrage atentia.

Va reamintim ca responsabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare,incluzând prezentarea adecvata a acestora, este a conducerii societatii.Aceasta include mentinerea înregistrarilor contabile adecvate si controlulintern, selectarea si aplicarea politicilor contabile si supravegherea

sigurantei activelor societatii. Ca parte a procesului de audit vom cere dinpartea conducerii confirmarea scrisa privind declaratiile facute noua înlegatura cu auditul.

Asteptam cu nerabdare o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra sicredem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice înregistrari, documentatiisi alte informatii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariulnostru, care va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea, secalculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, pluscheltuieli ce vor fi decontate pe masura ce vor fi efectuate. Ratele orarecerute de personal variaza în functie de gradul de responsabilitate implicat

si de experienta si aptitudinile necesare.

Page 9: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 9/28

 

Aceasta scrisoare va ramâne valabila pentru anii urmatori, cu exceptiacazurilor când va fi încheiata, schimbata sau înlocuita.

Va rugam sa semnati si sa returnati exemplarul atasat acestei scrisoripentru a ne arata ca scrisoarea este conforma cu întelegerea

dumneavoastra privind acordurile pentru angajarea noastra în auditulsituatiilor financiare.

MAR & CO

S-a luat la cunostinta în

numele societatii SC FACTO COMSRL

de catre Cazacu Livia

(semnatura)

. . . . . . . . . . . . . .

Numele si functia

Pragul de semnificatie

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

 Initiale

 Data

Client: SC FACTO COM SRL Întocmit de: MA 30.04.2005Perioada auditata: 31.12.2004 Revizuit de: MR 01.05.2005

Situatii financiare Buget

Exercitiianterioare

exercitiu curent 1998(Nota 4)

lei lei leiActive totale (înaintede scaderea datoriilor)

1% 1

2% 2

12.608.210 15.748.180

25.216.420 31.496.360

55.637.485 78.354.255

111.274.970 156.708.510

Page 10: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 10/28

 

Cifra de afaceri

0.5% 3

1% 4

Profit înainte deimpozitare (nota 3)

5% 5

10% 6

Prag de semnificatie

Etapa de planificare

Etapa exprimariiopiniei

7.599.700 20.419.700

15.199.400 40.839.400

25.216.420  31.496.360

25.216.421  31.496.360

 NOTĂ EXPLICATIVĂ privind rationamentul selectiei pragului de semnificatie.

Pragul de semnificatie a fost calculat în functie de cifra activele totale, deoareceacesta a fost indicatorul cel mai constant în ultimii ani. Cifra profitului / pierderiia variat considerabil si de aceea nua fost luata în considerare.

Evaluarea riscului de esantionareVERIFICAREA RISCULUI INERENT GENERAL

 Initiale

 Data

Client: SC FACTO COM SRL Întocmit de: MA 30.04.2005Perioada auditata: 31.12.2004 Revizuit de: MR 01.05.2005

Da Nu

1. Managementul(a) Le lipsesc managerilor cunostintele si experienta necesare pentru a

conduce societatea? Nu

(b) Au managerii tendinta de a angaja societatea în asocieri cu grad derisc ridicat?

 Nu

(c) Au avut loc schimbari ale managerilor cu functii cheie în cursulexercitiului financiar?

 Nu

(d) Exista anumite cerinte privind mentinerea unui nivel al rentabilitatiisau îndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru îndeplinirea unor cerinte din partea creditorilor)

Da

(e) Are rezultatul raportat o semnificatie personala pentru manageri?

(de ex. prime legate de profit)

 Nu

(f) Controlul administrativ si cel exercitat de manageri sunt slabe? Nu

Page 11: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 11/28

 

(g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante? Nu(h)  Sunt managerii implicati concret în sarcinile zilnice? (Aceasta

întrebare este relevanta numai daca se identifica un risc la punctul(d) sau (e) de mai sus)

Da

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE MANAGEMENT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Page 12: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 12/28

 

Da Nu

2. Contabilitate(a) Este functia contabilitatii descentralizata? Nu

(b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea si capacitatea dea-si duce la îndeplinire sarcinile care le revin?

 Nu

(c) Exista probleme de atitudine sau de moral scazut în departamentulde contabilitate?

 Nu

(d) Exista riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului ca angajatiisocietatii lucreaza sub presiune?

 Nu

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI CONTABIL

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT3. Activitatea societatii auditate

(a) Îsi desfasoara societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat? Nu(b) Exista vreun creditor - terta parte cu o importanta individualasemnificativa?

Da

(c) Exista o concentrare de actiuni sau de drepturi de vot mai mare de25% în posesia unor membrii ai Consiliului de Administratie farafunctie executiva?

 Nu

(d) Se anticipeaza ca afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vânduta înviitor?

 Nu

(e) A fost preluat controlul societatii de altcineva în ultimele 12 luni? Nu(f) Este societatea insolvabila? Nu

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AFACERI

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

 3. Auditul societatii

(a) Este prima data când firma va audita acest client? Da(b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative

în vreunul din ultimii doi ani? Nu

(c) Ati descrie relatia cu societatea-client ca fiind "conflictuala" sau "îndeteriorare"?

 Nu

(d) Exista presiuni legate de onorarii sau de timp? Nu

(e) Exista un numar însemnat de operatiuni "greu de auditat"? NuEVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicatii

EVALUAREA EISCULUI AUDIT

Page 13: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 13/28

 

Pe baza celor de mai sus :

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICATEVALUARE GENERALĂ A RISCULUI INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Page 14: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 14/28

 

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENTSPECIFIC

 Initiale

 Data

Client: SC FACTO COM S.A. Întocmit de: MA 15.05.2005Perioada: 31.12.2004 Revizuit de: MR 17.05.2005

Pragul desemnificatie = 1,2miliarde lei

Riscuri inerente specifice Ref.sit.

Marimeaesantionului(bazata pe

 judecata)/

Factorul

initial de risc(la F3)

Riscul inerentgeneral = scazut

Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare

Imobilizarilecorporale sinecorporale

- - - - - - Mediu 70%

Stocuri si productieîn curs de executie -cantitati

- - - - - - Mediu 70%

Stocuri si productieîn curs de executie -evaluare

- - - - Da - Mediu 70%

Debitori - - - - - Da Mediu 70%Conturi la banci sicasa - plati

- - - - - - Mediu 70%

Conturi la banci sicasa - încasari

- - - - - - Mediu 70%

Conturi la banci -confruntate cuextrasele de cont

- - - - - - Mediu 70%

Creditori - - - - - - Mediu 70%Creditori pe termenlung

- - - - - - Mediu 70%

Vânzari - - - - - - Mediu 70%Cumparari - - - - - - Mediu 70%Cheltuieli - - - - - Da Mediu 70%Salarii siindemnizatii

- - - Da - - Mediu 70%

Alte sectiuni de audit - - - - - Da Mediu 70%Balanta de verificare

si înregistraricontabile

- - - - - - Mediu 70%

Situatii financiare - - - - - - Mediu 70%

Sectiunea

F2

Page 15: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 15/28

 

 preliminare siînregistrari dupasfârsitul exercitiului

Page 16: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 16/28

 

RISCURI INERENTE SPECIFICE sI MĂRIMEAEsANTIOANELOR INIŢIALE

 Numar deriscuri inerentespecificeidentificate

 NIVEL GENERAL DE RISC INERENT

Foarte scazut Scazut Nivel mediu Nivel ridicat0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100%3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100%5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE

Î1 Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?

Î2 Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregatit profesional?

Î3 Operatiuni complexe (natura operatiunii efective, nu modul cum este eaînregistrata)?

Î4 Risc de pierderi /deturnari de fonduri / frauda?

Î5 Multe judecati profesionale /calcule?

Î6 Operatiuni neobisnuite (natura operatiunii sau natura procesului în afarasistemului)?

Page 17: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 17/28

 

RISCURI INERENTE SPECIFICE sI MĂRIMEA EsANTIOANELOR INIŢIALE

 Initiale Data

Client: SC FACTO COM SRL Întocmit de: MA 15.05.2005Perioada auditata: 31.12.2004 Revizuit de: MR 17.05.2005

SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRIIMETODEI DE EsANTIONARE BAZATE PERISC

Risc inerent(RI): sursaF2

RDNE  Calculul benziide risc

RI xRDNEx RC

Marimeaesantio-nului

Riscul decontrol

Imobilizarile corporale sinecorporale

70% 56% N/A 39.2%

38

Stocuri si productie în

curs de executie -cantitati

70% 100% N/A

70%

52

Stocuri si productie încurs de executie -evaluare

70% 100% N/A70%

52

Debitori 70% 100% N/A 70% 48Conturi la banci si casa -

 plati70% 100% N/A

70%52

Conturi la banci si casa -încasari

70% 100% N/A70%

52

Conturi la banci -confruntate cu extraselede cont

70% 100% N/A 70% 52

Creditori 70% 100% N/A 70% 48Creditori pe termen lung 70% 100% N/A 70% 48Vânzari 70% 31% N/A 21.7

%30

Cumparari 70% 31% N/A 21.7%

30

Cheltuieli 70% 31% N/A 21.7%

30

Salarii si indemnizatii 70% 31% N/A 21.7%

30

Sectiunea

F3

Page 18: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 18/28

 

Alte sectiuni de audit 70% 31% N/A 21.7%

30

Balanta de verificare siînregistrari contabile

70% 56% N/A 39.2%

38

Situatii financiare

 preliminare si înregistraridupa sfârsitul exercitiului

70% 56% N/A

39.2%

30

IMPOZITE sI TAXESectiunea

M

Client: S.C FACTO COM SRL Initiale

Întocmit de: M.A.

Data

Perioada auditata: 31.12.2004 Revizuit de: M.R.Probe de audit necesare Grad de

acoperireRef.

Sit.

Initiale Problemeaparute

Impozitul pe profit

1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor sitaxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferenteexercitiului auditat.

100% M1 M.A. Nu exista

2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate în exercitiul anterior si asigurati-va ca s-au înregistrat dobânzile si

 penalitatile aferente.

100% M1 M.A. Nu exista

3. Revizuiti calculele clientului privindimpozitele si taxele aferente exercitiuluicurent.

100% M1,

M2

M.A Nu exista

4. Realizati o reconciliere fiscala întrecota de impozitare teoretica asupra

 profitului net si cea efectiv aplicata.Impozitul amânat

5. Decideti daca societatea client trebuiesa înregistreze impozit amânat.TVA

6. Revizuiti deconturile de TVA si

100% M1 M.A. Nu exista

Page 19: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 19/28

 

reconciliati un esantion din acestea cuevidentele contabile lunare/trimestriale.7. Verificati corectitudinea si acurateteaînregistrarii TVA, atunci când testati

vânzarile si cumpararile.

M.A. Nu exista

Grad deacoperire

Ref.

Sit.

Initiale Problemeaparute

8. Asigurati-va ca toate deconturile deTVA s-au depus la timp. Cercetati dacasocietatea datoreaza dobânzi sau penalitatisi daca acestea au fost corect înregistrate.

100% M1 M.A. Nu exista

9. Revizuiti corespondenta cu MinisterulFinantelor.

100% M1 M.A. Nu exista

10. Reconciliati soldul final al TVA siasigurati-va ca suma a fost platita sauîncasata dupa încheierea exercitiului.

100% M1 M.A. Nu exista

11. Asigurati-va ca toate soldurile privindimpozitul pe profit si impozitul amânatsunt prezentate corespunzator în situatiilefinanciare.

100% Sitfin.

M.A. Nu exista

12. Asigurati-va ca toate riscurile legatede fiscalitate sunt prezentate înconformitate cu reglementarile contabile.

100% - M.A. Nu exista.

Teste suplimentare

13. Analiza impozitului pe cladiri si peterenuri.Concluzie

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabilaca impozitele si taxele:

1. Au fost înregistrate corect si în totalitate;2. Sunt corect evaluate în bilant;3. Sunt prezentate corect în situatiile financiare, în conformitate cu standardele

contabile

Semnat .................. Data ........

  (Verificator/Responsabil de misiune)

Foaia de lucru

M1

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%

Page 20: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 20/28

 

Impozitul pe profit. TVA. Alte impozite si taxe

Situatia privind impozitul pe profit în anul 2004 este urmatoarea:

-LEI-

 

Trimestrul Impozit pe profit Impozit pe profit cumulateTrim I 42.183.746 42.183.746Trim II 24.846.829 67.030.575TrimIII 16.197.635 83.228.210TrimIV 23.841.002 107.069.212

Datele de mai sus au fost preluate din Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat

In trimestru 2 si 3 au fost depuse declaratii rectificative in ceea ce priveste imp pe profit.Anexam declaratiile rectificative

.In luna mai 2004 societatea a avut de recuperat TVA, in suma de 16.161.778lei, in restul lunilor avind TVA de plata achitate la zi prin OP asa cum rezulta dintabelul urmator :

LUNA TVA ACHITAT CU OP

Ianuarie 44947312 OP42/25.02Februarie 16802578 OP58/25.03Martie 40946489 OP80/25.04Aprilie 8519062 OP87/25.05Mai - -Iunie 28720627 OP127/23.07Iulie 37022404 OP147/25.08August 32443199 OP168/24.09Septembrie 28111176 OP192/26.10Octombrie 10115387 OP212/25.11

 Noiembrie 25383783 OP247/24.12Decembrie 51583363 OP21/25.01

Anexam in copie Declaratiile de TVA.

Pe parcursul anului viramentele salariale s-au efectuat la termenele scadente.

DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU ÎN CASĂ

(inclusiv credite pe termen lung)

Secti

Page 21: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 21/28

 

unea

Client: S.C. FACTO COM SRL. Initiale

Întocmit de: M.A.

Data

Perioada auditata: 31.12.2004 Revizuit de: M.R. 21.052005Probe de audit necesare Grad de

acoperireRef.

Sit.

Initiale Problemeaparute

1. Obtineti un tabel cu toate soldurilefinale ale conturilor la banci si ale

conturilor de casa, cu comparative, si probati cifrele perioadei curente cuextrase de cont bancare si registru decasa

100% K1 M.A. Nu exista

2. Analizati încasarile si platile :

a) Verificati un esantion de înregistraridin registrul de casa pe bazadocumentelor justificative aferente siverificati daca sunt în concordanta cuextrasele de cont

 b) Verificati registrul de casa pe parcursul întregului exercitiu financiar siverificati înregistrarile cu valoare maresau neobisnuita

Esantion

100%

K2

K3

M.A.

M.A.

 Nu exista

 Nu exista

3. Verificarea operatiunilor în numerar:

a) Verificati fondurile în numerar sidecideti daca este necesara numararealor 

 b) Examinati cu atentie registrul de casa pentru a gasi eventuale tranzactii cuvaloare mare sau neobisnuita si revizuitidocumentele justificative aferente

c) Verificati tranzactiile cu directorii

100%

100%

100%

K4

K3

K4

M.A.

M.A.

M.A.

 Nu exista

 Nu exista

 Nu exista

4. Verificati prezentarea soldurilor conturilor la banci, în special împartireadatoriilor pe termen lung în portiunearambursabila pe termen scurt, si

respectiv, pe termen lung

Revizuireasituatiilor financiare

Sit.

Fin.

M.A. Nu exista

5. Verificarea soldurilor conturilor la 100% K5 M.A. Nu exista

Page 22: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 22/28

 

 banci si a conturilor de casa.

Obtineti scrisorile de confirmare bancarastandard de la fiecare banca cu careclientul a facut tranzactii în cursul

exercitiului. Verificati concordanta întretoate soldurile mentionate la punctul 2 siscrisoarea bancara standard si verificatidaca situatiile financiare prezinta în modcorespunzator garantiile detinute de

 bancaGrad deacoperire

Ref.

Sit.

Initiale Problemeaparute

6. Verificati contractele încheiate cu bancile pe termen lung si scurt si modul încare entitatea a respectat prevederilecontractuale. Evaluati riscurile ce decurgdin nerespectarea clauzelor contractuale

M.A Nu exista

Teste suplimentare

Concluzie

Cu exceptia aspectelor supuse atentiei verificatorului, am obtinut o asigurare rezonabilacu privire la conturile la banci si casa si anume ca:

4. Au fost înregistrate corect si în totalitate;5. Exista si apartin societatii;6. Sunt corect evaluate în bilant;7. Sunt prezentate corect în situatiile financiare, în conformitate cu standardele

contabile.

Semnat .................. Data ........

  (Verificator/Responsabil de misiune)

Foaia de lucru K1

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%

Obiectiv:

Sa ne asiguram ca soldurile conturilor la banci ale conturilor de casa sunt înconcordanta cu datele din extrasele de cont si cu cele din Registrul de casa;

Am obtinut de la conducerea societatii urmatorul tabel privind soldurile finaleale conturilor la banci ale conturilor de casa:

Page 23: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 23/28

 

- mii lei -

Elemente - disponibil Sold la 31.12.2004Banca - Lei 155.860

- BCR Bucuresti 0

- Transilvania Cluj 155.860

Concluzie: 

În urma verificarilor efectuate s-a constatat ca soldurile conturilor la bancicorespund cu extrasele de cont si cu confirmarea bancara.

De asemenea, soldul contului casa in valoare de 58.112 este în concordanta cusoldul înregistrat în Registrul de casa la 31.12.2004.

Foaia de lucru

K2

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: Esantion (vezi F3)

Analiza încasarilor si platilor în numerar si prin banca

Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat încasarile si platile într-o manieracorecta.

Munca de audit:

Am verificat un esantion de încasari si plati prin casa si prin banca pornind de ladocumentele justificative si pâna la consemnarea lor în extrasele de cont si în registrulde casa.

Selectarea esantionului:

Pe baza rationamentului profesional si potrivit F3 am verificat 52 încasari si 52 plati, dupa cum urmeaza:

Incasari/Plati prin casa***)

 Numarulordinului de plata(cec)/

incas

Data Sumaîncasata

Sumavirata

Beneficiar 

Platitor 

Explicatii

211482 12.03.2004

8.583.502 0 Kozma Gabor f.983827

212514 16.03.2004

2.209.951 0 Lipou Traian f.1307952

Page 24: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 24/28

 

118 30.03.2004

5.000.000 Ilies Nicolae Aprov.mat.

1877439 11.10.2004

21.140.350 SCTroisAmisSimleu F.4020714

772426 18.10.200

4

39.007.046 Energorom pericei f.4015496

f.5118589

  Nr ordin Data Suma inca- Suma virata Beneficiar Explicatii

Page 25: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 25/28

 

 plata/incasare sata (lei) platitor  O.P.203 13.02.04 520.621.485 Hercules

ValeaDragan.f.6439995

f.9376365o.p70 04.02.04 0 50.000.000 SC SIMEX

PLUS Simleu

F.1653857

d.pl.ext47259 16.02.04 794.450.000 Yang Bistrita F.350984o.p. 1057 12.08.04 0 100.000.000 STRATOMOB F.776890o.p. 178 30.08.04 120.388.054 SC

EUROSIMEX1781277

O.P1074. 24.08.04 103.594.697 Delta GlassBucuresti

f.24696,

Page 26: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 26/28

 

Rezultate:-Toate elementele au fost probate corespunzator;

-  Toate elementele au fost regasite în extrasele de cont sau în Registrul decasa, dupa caz.

Concluzie:

Societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta

Foaia de lucru K3

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%

Analiza elementelor cu valoare mare sau neobisnuita

Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat încasarile si platile într-o manieracorecta.

Munca de audit:

Am verificat registrul de casa si extrasele de cont pe întreaga perioada, cautândelemente mari sau neobisnuite.

Rezultate:

Ţinând seama de pragul de semnificatie stabilit în faza de planificare (în raportcu care stabilim daca o încasare/plata are valoare mare) si de rationamentul profesional(în raport cu care stabilim daca o încasare/plata are valoare neobisnuita) nu amidentificat încasari/plati prin casa si/sau banca de valoare mare sau neobisnuita. Deci,

din acest punct de vedere nu exista probleme.

Concluzie:

Societatea a contabilizat încasarile si platile într-o maniera corecta.

Foaia de lucru K4

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004

Grad de acoperire: 100%

Verificarea fondurilor în numerar 

Page 27: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 27/28

 

Obiectiv:

Sa ne asiguram ca societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil încasa si ca a contabilizat încasarile si platile în numerar într-o maniera corespunzatoare.

Munca de audit:

Am verificat încasarile si platile derulate prin casieria unitatii.

Rezultate:

Soldul în casa la 31.12.2004 este de 58.112.382 lei A fost numarat la inventarulde la sfârsitul anului si nu s-au constatat diferente.

Am verificat Registrul de Casa si am constatat ca toate încasarile si platile aufost înregistrate în baza documentelor justificative.

De asemenea, tranzactiile cu directorii prin casa au fost decontate la timp.

Concluzie:

Societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil în casa si acontabilizat încasarile si platile în numerar într-o maniera corespunzatoare.

Foaia de lucru K5

Exercitiul financiar încheiat la 31.12.2004Grad de acoperire: 100%

Confirmarea soldurilor bancareObiectiv:

Sa ne asiguram ca soldurile bancare sunt reale si apartin societatii.

Munca de audit:

Verificarea existentei confirmarilor bancare si a concordantei cu soldurile din balanta de verficare.

Rezultate:

Soldurile confirmate de catre banci sunt egale cu cele prezentate in balanta deverificate si reflectate in situatiile financiare anuale.

Concluzie:

Page 28: Model Audit

5/11/2018 Model Audit - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/model-audit 28/28

 

Soldurile nu sunt subevaluate . Exprima realitatea si se incadreaza in plafoaneleconvenite in contractele de credit.