Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

29
Matricea cadru Matricea cadru logic (Matricea logic (Matricea logică) logică) Master M Master M anagementul Proiectelor anagementul Proiectelor 12.11.2005 12.11.2005 Alba Iulia Alba Iulia Asist.univ. Oana Berceanu, MSc. Asist.univ. Oana Berceanu, MSc. Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova

Transcript of Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Page 1: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Matricea cadru logic Matricea cadru logic (Matricea logică)(Matricea logică)

Master MMaster Managementul Proiecteloranagementul Proiectelor12.11.200512.11.2005Alba IuliaAlba Iulia

Asist.univ. Oana Berceanu, MSc.Asist.univ. Oana Berceanu, MSc.Universitatea din CraiovaUniversitatea din Craiova

Page 2: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Ce este matricea cadru logic?Ce este matricea cadru logic? Matricea cadru logic este o metodă de Matricea cadru logic este o metodă de

prezentare a conţinutului unui proiect intr-prezentare a conţinutului unui proiect intr-un mod in care este un mod in care este posibilă stabilirea posibilă stabilirea logică şi sistematică a obiectivelor logică şi sistematică a obiectivelor proiectuluiproiectului. .

Aceasta este reflectată în relaţiile cauzale Aceasta este reflectată în relaţiile cauzale între diferitele niveluri ale obiectivelor, între diferitele niveluri ale obiectivelor, pentru a putea pentru a putea verifica dacă aceste verifica dacă aceste obiective au fost îndepliniteobiective au fost îndeplinite şi pentru a şi pentru a stabili ce stabili ce ipoteze (factori)ipoteze (factori), din afara , din afara controlului proiectului, pot influenţa controlului proiectului, pot influenţa succesul său.succesul său.

Page 3: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Conţinutul matricei cadru logic şi al Conţinutul matricei cadru logic şi al cererii de finanţare sunt strans cererii de finanţare sunt strans legate, de aceea vă recomand să legate, de aceea vă recomand să verificaţi corelaţiile între aceste verificaţi corelaţiile între aceste documente. documente.

Page 4: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

ConţinutConţinutMatricea cadru logic se prezinta ca un tabel cu patru coloane şi patru Matricea cadru logic se prezinta ca un tabel cu patru coloane şi patru rânduri, conţinând principalele elemente ale unui proiect şi relaţíile rânduri, conţinând principalele elemente ale unui proiect şi relaţíile dintre ele:dintre ele:

Logica intervenţiei

Indicatori verificabili în mod obiectiv

Surse şi mijloace de verificare

Ipoteze

Obiectiv(e) general(e)

Obiectiv specific( Scopul proiectului)

Rezultate

Activităţi Mijloace Costuri

Precondiţii

Page 5: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Definirea termenilor:Definirea termenilor: -- Obiective generale Obiective generale - - explică de ce este explică de ce este

proiectul important pentru societate, proiectul important pentru societate, în termeni în termeni de beneficii pe termen lung pentru beneficiarii de beneficii pe termen lung pentru beneficiarii finali şi mai larg, beneficii pentru alte grupurifinali şi mai larg, beneficii pentru alte grupuri. . Obiectivele generale deasemenea ajută să arate Obiectivele generale deasemenea ajută să arate cum se încadrează proiectul în politicile regionale/ cum se încadrează proiectul în politicile regionale/ sectoriale, ale guvernului/ organizaţiilor implicate sectoriale, ale guvernului/ organizaţiilor implicate şi ale CE. şi ale CE.

Prin urmare proiectul nostru nu va putea realiza Prin urmare proiectul nostru nu va putea realiza singur obiectivul(ele) general(e), ci numai va singur obiectivul(ele) general(e), ci numai va contribui la realizarea acestuia(ora) împreuna cu contribui la realizarea acestuia(ora) împreuna cu alte proiecte.alte proiecte.

Page 6: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

-- Obiectiv Obiectiveleele specific specificee (scopul proiectului): (scopul proiectului): suntsunt obiectiv obiectiveellee care trebuie atins care trebuie atinsee prin prin implementarea proiectului. implementarea proiectului. Scopul trebuie să fie Scopul trebuie să fie rezolvarea unei probleme centrale care trebuie rezolvarea unei probleme centrale care trebuie definită în termeni de definită în termeni de beneficii sustenabile pentru beneficii sustenabile pentru grupurile ţintăgrupurile ţintă. .

El defineşte ceea ce dorim sa realizăm prin El defineşte ceea ce dorim sa realizăm prin proiectul nostru pentru a rezolva nevoile grupului proiectul nostru pentru a rezolva nevoile grupului ţintă. Scopul trebuie să exprime beneficii ţintă. Scopul trebuie să exprime beneficii echitabile pentru femei şi bărbaţi în cadrul echitabile pentru femei şi bărbaţi în cadrul grupurilor ţintă. grupurilor ţintă.

Trebuie să existe Trebuie să existe un singur scop (obiectiv un singur scop (obiectiv specific) al proiectului.specific) al proiectului. (Personal nu sunt de (Personal nu sunt de acord!!)acord!!)

Page 7: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

- - Rezultate: Rezultate: sunt “produse” obţinute ca sunt “produse” obţinute ca urmare a desfăurmare a desfăşşurarii activităţilor, a căror urarii activităţilor, a căror combinaţie va conduce la realizarea combinaţie va conduce la realizarea scopului proiectului.scopului proiectului.

N.B. Referirea generalN.B. Referirea generalăă la “ Obiectivele la “ Obiectivele proiectuluiproiectului ”” acoperacoperăă obiectivele obiectivele generale, scopul proiectului şi rezultatele.generale, scopul proiectului şi rezultatele.

Page 8: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

-- Activităţi: Activităţi: Acţiunile specifice care trebuie Acţiunile specifice care trebuie întreprinse pentru a produce rezultate. Ele întreprinse pentru a produce rezultate. Ele sumarizează ce se va face în proiectsumarizează ce se va face în proiect..

-- Mijloace: Mijloace: Resurse (intrari) materiale si Resurse (intrari) materiale si nemateriale necesare pentru a desfăşura nemateriale necesare pentru a desfăşura activităţile ( cum ar fi: personal, echipament şi activităţile ( cum ar fi: personal, echipament şi materiale)materiale)..

-- Costuri: Costuri: Costurile reprezintă traducerea în Costurile reprezintă traducerea în termeni financiari a resurselor identificate termeni financiari a resurselor identificate (mijloacelor) (mijloacelor)

Page 9: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

-- Indicatori verificabili în mod Indicatori verificabili în mod obiectiv: obiectiv: descrierea operationaldescrierea operationalăă a a obiectivelor generale, scopului proiectului obiectivelor generale, scopului proiectului şşi a rezultatelor.i a rezultatelor.

- - Surse şi mijloace de verificare: Surse şi mijloace de verificare: arataratăă unde şi sub ce formunde şi sub ce formăă pot fi g pot fi găăsite site informaţiile privind realizarea obiectivelor informaţiile privind realizarea obiectivelor generale, a scopului proiectului şi a generale, a scopului proiectului şi a rezultatelor.rezultatelor.

Page 10: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

- - Ipoteze Ipoteze : sunt acei factori externi : sunt acei factori externi (condiţii ) care nu sunt influenţaţi de (condiţii ) care nu sunt influenţaţi de proiect, dar care pot afecta implementarea proiect, dar care pot afecta implementarea sa şi sustenbilitatea pe termen lung. sa şi sustenbilitatea pe termen lung. Aceste condiţii trebuie îndeplinite pentru Aceste condiţii trebuie îndeplinite pentru ca proiectul să poată reuşi. ca proiectul să poată reuşi.

- - Precondiţii : Precondiţii : CCondiţii care trebuie ondiţii care trebuie îndeplinite înainte ca proiectul să înceapă.îndeplinite înainte ca proiectul să înceapă.

Page 11: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Cum functioneaza?Cum functioneaza? I. Logica verticalăI. Logica verticală (relaţia între coloanele I şi (relaţia între coloanele I şi

IV):IV):- - identifică ce intenţionează proiectul să facă/ identifică ce intenţionează proiectul să facă/ obiectivele ( col.I )obiectivele ( col.I )

- - clarifică relaţia cauzală între diferitele niveluri clarifică relaţia cauzală între diferitele niveluri ale obiectivelor/ logica intervenţiei proiectului ale obiectivelor/ logica intervenţiei proiectului ( col.I )( col.I )

- - specifică ipotezele importante şi incertitudinile specifică ipotezele importante şi incertitudinile dincolo de controlul managerului de proiect ( col. dincolo de controlul managerului de proiect ( col. IV );IV );

Page 12: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

II. Logica orizontalăII. Logica orizontală, care se referă , care se referă la măsurarea efectelor proiectului şi la măsurarea efectelor proiectului şi resurselor folosite de proiect, prin:resurselor folosite de proiect, prin:

- - specificarea indicatorilor cheie, (col. specificarea indicatorilor cheie, (col. II)II)

- - sursele de informare prin care sursele de informare prin care aceştia vor fi verificaţi (col. aceştia vor fi verificaţi (col. III).III).

Page 13: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Logica verticală:Logica verticală:

Coloana I (logica intervenţiei) Coloana I (logica intervenţiei) :: Stabileşte strategia proiectului - Stabileşte strategia proiectului - nivelul obiectivelor (ce intenţionează nivelul obiectivelor (ce intenţionează proiectul să facă), relaţia şi ierarhia proiectul să facă), relaţia şi ierarhia dintre eledintre ele

Page 14: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Scopul proiectului

Rezultate

Activităţi Mijloace

Obiectiv specific

Mijloace tangibile si intangibile necesare pentru a desfăşura activităţile

Obiectiv(e )general(e)

Page 15: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Intervenţia urmează logica de mai sus: Intervenţia urmează logica de mai sus: prin folosirea mijloacelor materiale şi prin folosirea mijloacelor materiale şi nemateriale, se pot implementa nemateriale, se pot implementa activităţile, care vor genera rezultatele. activităţile, care vor genera rezultatele. Combinaţia acestor rezultate va duce la Combinaţia acestor rezultate va duce la atingerea scopului proiectului, care va atingerea scopului proiectului, care va contribui la obiectivele generale. contribui la obiectivele generale.

Urmând această logică, atunci când Urmând această logică, atunci când pregătim sau verificăm matricea vom pregătim sau verificăm matricea vom putea identifica neajunsuri sau erori în putea identifica neajunsuri sau erori în concepţia proiectului. concepţia proiectului.

Page 16: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Coloana IVColoana IV ( Ipoteze şi precondiţii): ( Ipoteze şi precondiţii): Factorii externi au o influenţă importantă asupra Factorii externi au o influenţă importantă asupra

succesului proiectului şi este necesară succesului proiectului şi este necesară identificarea şi luarea lor în consideraţie. identificarea şi luarea lor în consideraţie.

La fiecare nivel al matricei /tabelului se vor La fiecare nivel al matricei /tabelului se vor include, pe rândul corespunzător din tabel, acele include, pe rândul corespunzător din tabel, acele ipoteze care reprezintă incertitudini, condiţii sau ipoteze care reprezintă incertitudini, condiţii sau riscuri pentru atingerea obiectivului proiectului de riscuri pentru atingerea obiectivului proiectului de pe rândul corespunzator. În cazul în care pe rândul corespunzator. În cazul în care probabilitatea ca o condiţie să se îndeplinească probabilitatea ca o condiţie să se îndeplinească este mare ( sau riscul este mic), condiţia/riscul nu este mare ( sau riscul este mic), condiţia/riscul nu se include în matrice deoarece nu va afecta se include în matrice deoarece nu va afecta implementarea proiectului. implementarea proiectului.

Page 17: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

În cazul în care probabilitatea ca o condiţie să se În cazul în care probabilitatea ca o condiţie să se indeplinească este redusă ( sau riscul este indeplinească este redusă ( sau riscul este ridicat), condiţia/riscul nu se include, dar se ridicat), condiţia/riscul nu se include, dar se impune revizuirea proiectului sau chiar impune revizuirea proiectului sau chiar abandonarea lui ( după caz).abandonarea lui ( după caz).

Deci vor fi incluse în matricea cadrului logic Deci vor fi incluse în matricea cadrului logic

numai acele ipoteze/riscuri cu o probabilitate numai acele ipoteze/riscuri cu o probabilitate rezonabilă de a se îndeplini.rezonabilă de a se îndeplini.

Dacă la un anumit nivel nu sunt identificaţi factori Dacă la un anumit nivel nu sunt identificaţi factori care să influenţeze proiectul, atunci nu va fi care să influenţeze proiectul, atunci nu va fi trecut nici un element în căsuţa corespunzătoare. trecut nici un element în căsuţa corespunzătoare.

Page 18: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Corelarea logică între coloanele I şi Corelarea logică între coloanele I şi IV este următoarea:IV este următoarea:

Logica intervenţïeiIpoteze

Ipoteze

RezultateIpoteze

Ipoteze

Obiective generale

Scopul proiectului

Activităţi

Precondiţii

+

+

+

Page 19: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

dacă precondiţiile sunt îndeplinite, atunci dacă precondiţiile sunt îndeplinite, atunci activităţile proiectului pot să inceapă.activităţile proiectului pot să inceapă.

dacă activităţile sunt desfăşurate şi ipotezele de dacă activităţile sunt desfăşurate şi ipotezele de pe linia IV, coloana IV, sunt îndeplinite, atunci se pe linia IV, coloana IV, sunt îndeplinite, atunci se pot obtine rezultatele proiectului;pot obtine rezultatele proiectului;

dacă rezultatele proiectului sunt obţinute şi dacă rezultatele proiectului sunt obţinute şi ipotezele de pe linia III , coloana IV sunt ipotezele de pe linia III , coloana IV sunt îndeplinite, atunci poate fi atins scopul îndeplinite, atunci poate fi atins scopul proiectului;proiectului;

dacă scopul proiectului este atins şi ipotezele de dacă scopul proiectului este atins şi ipotezele de pe linia II coloana IV sunt îndeplinite, proiectul pe linia II coloana IV sunt îndeplinite, proiectul poate contribui la atingerea obiectivelor generale. poate contribui la atingerea obiectivelor generale.

Page 20: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Logica orizontală:Logica orizontală:Coloana II : Indicatorii de realizare, Coloana II : Indicatorii de realizare,

verificabili în mod obiectiv.verificabili în mod obiectiv. Indicatorii permit verificarea şi măsurarea Indicatorii permit verificarea şi măsurarea

gradului în care nivelul corespunzător al logicii gradului în care nivelul corespunzător al logicii intervenţiei (col.I) a fost sau va fi realizat.intervenţiei (col.I) a fost sau va fi realizat.

Deci, în coloana II:Deci, în coloana II: primul rând va conţine indicatorii de impact primul rând va conţine indicatorii de impact

general general rândul doi va conţine indicatorii de impact rândul doi va conţine indicatorii de impact

specifici;specifici; al treilea rând va conţine indicatori de rezultateal treilea rând va conţine indicatori de rezultate

Page 21: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Iata câteva criterii de selectare a indicatorilor:Iata câteva criterii de selectare a indicatorilor:- Validitate:- Validitate: Reflectă în mod direct obiectivul pe care intenţionează să îl Reflectă în mod direct obiectivul pe care intenţionează să îl

măsoare?măsoare?- Obiectivitate:Obiectivitate: Defineste precis şi fără ambiguităţi obiectivul pe care vrea să Defineste precis şi fără ambiguităţi obiectivul pe care vrea să

îl măsoare?îl măsoare?- Credibilitate: - Credibilitate: Sunt datele consecvente sau comparabile în timp ? Sunt datele consecvente sau comparabile în timp ? - Accesibilitate: - Accesibilitate: Pot fi datele colectate cu uşurinţă, la timp şi cu costuri Pot fi datele colectate cu uşurinţă, la timp şi cu costuri

rezonabile? rezonabile? - Utilitate:- Utilitate: Vor fi datele utile pentru luarea deciziilor sau pentru a învăţa Vor fi datele utile pentru luarea deciziilor sau pentru a învăţa

din experienţă? din experienţă? - Proprietate:- Proprietate: Sunt de acord partenerii şi părţile interesate că indicatorul Sunt de acord partenerii şi părţile interesate că indicatorul

are sens şi utilitate pentru ei?are sens şi utilitate pentru ei?

Page 22: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Exemple de indicatori : Exemple de indicatori : Număr de persoane instruite ( sau Număr de persoane instruite ( sau

% /din);% /din); Număr de persoane angajate ( sau % Număr de persoane angajate ( sau %

din) din) Număr de noi locuri de muncă Număr de noi locuri de muncă

identificate ; identificate ; Rata şomajului ;Rata şomajului ; Rata ocupării; etc.Rata ocupării; etc.

Page 23: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Pentru a putea fi folosiţi pentru verificare şi măsurare Pentru a putea fi folosiţi pentru verificare şi măsurare indicatorii trebuie să fie indicatorii trebuie să fie SMART SMART

( acronym( acronym de la termenii in limba engleza ) de la termenii in limba engleza ) ::

- - S Specificpecific /specifici - în termeni de calitate, cantitate şi /specifici - în termeni de calitate, cantitate şi termene;termene;

- - MMeasurableeasurable / măsurabili la un cost acceptabil; / măsurabili la un cost acceptabil;

- - A Availablevailable / disponibili - din sursele existente; / disponibili - din sursele existente;

- - RRelevantelevant / relevanţi - pentru ceea ce intenţionează să / relevanţi - pentru ceea ce intenţionează să măsoare şi corespunzator cu nivelul obiectivelor din măsoare şi corespunzator cu nivelul obiectivelor din intervenţia logică;intervenţia logică;

-- T Timelyimely / la timp - produşi în momentul când sunt necesari, / la timp - produşi în momentul când sunt necesari, pentru a putea fi utili pentru a putea fi utili mmanagementului de proiect.anagementului de proiect.

Page 24: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Exemple de indicatori SMART: Exemple de indicatori SMART: 50 tâmplari din compania A. recalificaţi 50 tâmplari din compania A. recalificaţi

intr-o nouă meserie până la sfârşitul intr-o nouă meserie până la sfârşitul proiectului;proiectului;

numărul de someri femei peste 45 de ani numărul de someri femei peste 45 de ani din Târgoviste redus cu 15% într-un an;din Târgoviste redus cu 15% într-un an;

25% din şomerii asistaţi în cadrul 25% din şomerii asistaţi în cadrul proiectului, angajaţi până la sfârşitul proiectului, angajaţi până la sfârşitul proiectului. ,etc.proiectului. ,etc.

Page 25: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Pentru fiecare nivel al obiectivelor putem Pentru fiecare nivel al obiectivelor putem avea unul sau mai mulţi indicatori care vor avea unul sau mai mulţi indicatori care vor defini complet obiectivul corespunzător. defini complet obiectivul corespunzător. Totuşi, prea mulţi indicatori pot crea Totuşi, prea mulţi indicatori pot crea confuzii. confuzii.

Corelarea logică între coloanele I şi II: Corelarea logică între coloanele I şi II: pentru fiecare nivel de obiective din pentru fiecare nivel de obiective din coloana I trebuie selectaţi si prevazuti in coloana I trebuie selectaţi si prevazuti in coloana II indicatori potriviţi, măsurabili şi coloana II indicatori potriviţi, măsurabili şi cuantificabili.cuantificabili.

Page 26: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Pe rândul de jos a celei de a doua Pe rândul de jos a celei de a doua coloane, va trebui să plasăm coloane, va trebui să plasăm mijloacele materiale si nemateriale mijloacele materiale si nemateriale ( intrarile) necesare pentru a ( intrarile) necesare pentru a desfăşura activităţile planificate ( nu desfăşura activităţile planificate ( nu sunt indicatori pentru activităţi). sunt indicatori pentru activităţi). Această căsuţă conţine o prezentare Această căsuţă conţine o prezentare sintetică a resurselor estimate. sintetică a resurselor estimate.

Page 27: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

- Coloana III: Surse şi mijloace de - Coloana III: Surse şi mijloace de verificare.verificare.

Aici trebuie specificat, unde, în ce Aici trebuie specificat, unde, în ce formă şi cât de des pot fi găsite sau formă şi cât de des pot fi găsite sau furnizate informaţiile privind gradul furnizate informaţiile privind gradul de realizare a obiectivelor ( descris de realizare a obiectivelor ( descris prin indicatorii verificabili în mod prin indicatorii verificabili în mod obiectiv).obiectiv).

Page 28: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Sursele pot fi surse interne ( produse în proiect) sau Sursele pot fi surse interne ( produse în proiect) sau externe. externe. Pentru sursele interne activităţile şi costul pentru Pentru sursele interne activităţile şi costul pentru producere lor trebuie inclus în activităţile şi costurile producere lor trebuie inclus în activităţile şi costurile proiectului.proiectului.

Sursele externe trebuie evaluate sub aspectul Sursele externe trebuie evaluate sub aspectul accesibilităţii, credibilităţii şi relevanţei, iar costurile pentru accesibilităţii, credibilităţii şi relevanţei, iar costurile pentru colectarea informaţiilor trebuie incluse deasemenea în colectarea informaţiilor trebuie incluse deasemenea în proiect. proiect.

Pe rândul de jos, coloana a treia, vom plasa costurile şi Pe rândul de jos, coloana a treia, vom plasa costurile şi sursele de finanţare ( Comisia Europeană, Guvern, sursele de finanţare ( Comisia Europeană, Guvern, contribuţia proprie , etc) contribuţia proprie , etc)

Corelarea logică între coloanele II şi III: pentru fiecare Corelarea logică între coloanele II şi III: pentru fiecare indicator din coloana II trebuie să existe surse şi mijloace de indicator din coloana II trebuie să existe surse şi mijloace de verificare corespunzătoare.verificare corespunzătoare.

Page 29: Matricea Cadru Logic - MANAG.proiECTELOR

Verificare finală a calităţii Verificare finală a calităţii matricei cadru logicmatricei cadru logic

După ce matricea cadru logic este completaDupă ce matricea cadru logic este completa trebuie verificat din nou dacă:trebuie verificat din nou dacă:

logica verticală este completă şi corectă;logica verticală este completă şi corectă; indicatorii şi sursele de verificare sunt indicatorii şi sursele de verificare sunt

accesibile si credibile;accesibile si credibile; precondiţiile sunt realiste;precondiţiile sunt realiste; ipotezele sunt realiste şi complete;ipotezele sunt realiste şi complete; riscurile sunt acceptabile;riscurile sunt acceptabile; probabilitatea succesului este suficient de probabilitatea succesului este suficient de

mare;mare; beneficiile justifică costurilebeneficiile justifică costurile..