Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... ·...

of 7 /7
pert3IH"tn Closo I .a.:,tat':': t::';:::t':''::t:':'t' 1"): ;:?:':::':::1: "L;';;"''t'" Prenume Clasa Scoala mcllemclfici

Embed Size (px)

Transcript of Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... ·...

Page 1: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

pert3IH"tnCloso I

.a.:,tat':': t::';:::t':''::t:':'t' 1"): ;:?:':::':::1:

"L;';;"''t'"

Prenume

Clasa

Scoala

mcllemclfici

Page 2: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

Rispunsuri

Capitolul 6. Recapitulare finali. Exercilii ;i probleme recapitulative

1. c) 89;2. c) 15 mere gi 3 mere;3. b) 38;4. c) galben;5. b) Z5;6. cl 6lei;7. c) 85;8. a) 18 laturi;9. d) 91 de ani; tO. c) 7;11.dlZq de zile; 12. a) 78 de lei; 13. cl 30 de minute; I4. c) 35 ti 37; 15.r197;16. c) 55 + 33; 17. cl 13 lei; 18. () 4;19. al 22,24,27;20. a) 15 ro;ii gi 15 albastre; 2I. d) 19 ani;22.b132 de file; 23. c) 14 ani; 24. c, t0;25. b) 25 de persoane; 26. cl 29;27. a) 1 8 baloane; 28. b) 9caiete; Zg. c) 59 de persoane;30. d) 27 de pagini; gt. a) 32;32. dl 36;33. bl ZO;34.d)-76;35.cl72de carli; 36. b) 34;37. al 67 ,68,69,71;38. a) 8 negre gi 71 albe; 39. b) 88; 40. dl gZ de zile;41. cl 12;

42. dl85; 43. a) 33 de garoafe; 44. cl 62; 45. dl E+ de vribiufe; 46. d) 48; 47. cl 6; 48. al 4;49. dl;50. a) 3 perechi.

Capitolul 1. Numerele naturalein concentrul O-1OO

Recunoa;terea, formarea, citirea ;i scrierea numerelor de la o la 3I ...

Compararea, ordonarea, numerelor de la 0 la 31 ..,....... ..'.........'.'6

Numere pare gi numere impare

Recunoa9terea,formarea,titireagiscriereanumerelordela31la100

Compararea, ordonarea, numerelor de la 31 la lOO

Capitolul 2. Adunarea;i sciderea in concentrul0-1OO .

Adunarea;i sciderea in concentrul O-31, firi trecere peste ordin

Adunarea;i sciderea tn concentrul O-31, cu trecere peste ordin

Adunarea gi sciderea in toncentrul 31-I00, firi trecere peste ordin ........".....19

Adunarea;isc5dereainconcentrul31-1oo,Cutre(erepesteordin

Problemecareserezolviprintr-oopera!iedeadunaresausc5dere

Probleme care se rezolvi prin doui operalii de adunare gilsau scidere ................ .,........30

Capitolul3. Figuri 9i corpuri geometrice ..........

10

11

12

12

34

34

35

37

Orientare spaliali ;i loraliziri in spa{iu

Figuri plane: pitrat, dreptunghi, triunghi, cer<

Corpuri: cub, cuboid, <ilindru, sferi ...........,..

Capitolul4. MisuririLungime: centimetrul

Capacitate: unitSli nonstandard, unitilistandard * litrul ......,.,42

Timp: ora, ziua, siptim6na, luna, anul, anotimpurile

Bani: leul; monede gi bancnote, schimburi Echivalente valaric {in concentrul 0-1OO} .......................,.46

Capitolul5.Date:Colectarea,citireagiinregistrareadatelor..........."'.......

Capitolul6.Recapitutarefinali.Exerci!ii;iproblemerecapitulativeokffi

ryffi ffia

Page 3: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

Numerele naturale in concentrul 0-100

Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor de la 0 la 31

fl Cur" sunt numerele de doui cifre care se pot forma folosind doar cifrele 1 5i2?

fl nna numerele cel mult egale cu 31 care au cifra unitalilor 0.

p CorpteteazS, pe fiecare stea, un numir de doud cifre mai mare dec6t 10 5i mai mic

decdt 1 5.

****

f, O"t"rmini toate numerete de doui cifre care au cifra zecilor 2.

fl nna numerele de doui cifre, mai mici dec6t 31, care indeplinesc urmitoarele con-

di!ii:

a) au cifra unit5lilor mai mare cu 2 decdt cifra zecilor;

b) au cifra zecilor 1.

@ nif".=i propoziliile adevirate.

E ruumi rul23 are cifra unitililor 3.

E Restrrnatul numirului 13 este 31.

I Cifra zecilor numirului 31 este cu 2 mai mici decit

cifra unitalilor.

EVecinul mai mic al numdrului 20 este 18.

Cite numere de forma ou au suma cifrelor 3?

@ n;uta-l pe Azorel si formeze toate numerele de doui

cifre diferite, folosind numai cifrele de pe cartonage.

Iffiffi;;

HHM

i{ffiI

Page 4: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

fl O"t.operi regula de scriere a numerelor notate sub numele copiilor. Completeazd

cifra care lipse;te.

@ffiilrrot@ Cat" picioare au impreuni animalele din imaginile de maijos?

ffi Scrie toate numerele naturale de la O Ia 31 care confin cifra 2.

De cdte ori apare cifra2?

@ nlin este al 17-lea copil din gir. C6!i copii se af!5 in fa[a Iui? $tiind ci in ;ir sunt 22 de

copii, c6!icopii se afli in urma lui?*#\flp Paul ;i colegii lui s-au agezat in gir indian la ora de educafie fizica. Dupi fiecare fatd, stau

trei biieli. Paul este al zecelea din ;ia iar dupi el, mai sunt doi bdiefi.

Cdte fete gi c6!i bdiefi sunt? incercuiegte rispunsul corect.

a)9biieligi 3fete

b) 3 fete 9i 19 baieli

cl 10 biieli ;i 2 fete

d) 10 fete ;i 2 biiefi

@ S" consideri succesiunea:

1,3,s,7,@, 1,3,5,7,@, 1,3,5,7,@, 1,3, ...

a! Al cdtelea element al succesiunii este prima inimioarS?

b) Al cdtelea element al succesiunii este al doilea 7?

c) AI cdtelea element al succesiunii este al patrulea 1?

l+=oil

Page 5: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

Numerele naturale tn concentrul 0-100

cl al 't2-lea

d) al 9-lea

@ Num;ru! care are cifra zecilor 3 Si cifra unitililor mai mici decdt 2 este:

dl 34al 13 bl32 c) 31

@ C"l mai mare numir cu cifra zecilor 2 este:

al 2O br 22 cl28 dl zg

@ marla a scris un exerciliu folosind toate numerele naturale mai mici decit 30 gi mai

maridec6t25. C6te numerea scris Mariain exerciliulei?incercuie;te rdspunsulcorect.

al2 b)3 cl4 d)s

ffi Cut" sunt vecinii risturnatului numdrului 12?

fl Continui fiecare ;ir cu inci trei numere:

ComparaFea, ordonarea numerelor de la 0 la 31

e) 1, 3, 5, _, -t -,f) 30, 29,28, _t _, _,

9124,21,18, -, -, -,hl 4, 9,12, _, _, _,

ry&Ana Marc

JIIL JTt

== o

8Pelrina

IillttffiffiAlin

G r'' de copii sunt agezaliin ;ir indian. Mircea sti chiar la mijlocul girului.

Al cdtelea copil din rdnd este Mircea? incercuiegte rispunsul corect.

a) al 10-lea

bl al t 1-lea

a) 10, 12,14,

-, -, -,b) 5, 10, 15, _, _, _,cl 24,27 ,30, _, _,

-,dl 1,2,4,7, _, _, _,Fiecare copil are tortul lui ani-

versar. Care copil este cel mai

mare?

incercuiegte rdspunsul corect.

a) Marc

b) Ana

cl lrina

dl Aline) Paul

t

.9.ry=€

Page 6: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

--s{fl Prive;te cu atenlie imaginea aliturati ;i alege afirmalia corecti.lepura;ulore:

a) mai pulin de 17 oud

bl cel mult 17 oud

cl mai mult de 17 oud

dl cel pulin 18 oui

f, a" element urmeazi in ;irut: 1 ,2, 4, A,2,3, 5, A,3, 4?

incercu iegte rSspu nsu I corect.

a)5 b)6 clA d't7

fl nl"g" dintre numerele urmitoare pe cele care se aflS mai aproape de numirul 30

decit de numdrul 20, in ;irul numerelor naturale:24,27,29,31,23.

fl Crr" sunt numerele mai mari decdt 15, dar mai mici decit 31?.-jit ^(f lncercuiegte ;irul in care toate numerele sunt aranjate crescitor:

fl C.r" este intrusul din girul: 19,20,21,18,22,23?

Numere par€ *i numere impare

fl t" partea dreapti a strizii Migura Vulturului sunt agezate casele numerotate ince-pdnd cu cel mai mic numir par de doul cifre, pdni la cel mai mare numir par de

doui cifre, mai mic dec6t 31.

CAte case sunt pe partea dreapti a strdzii Mdgura Vulturului?;&.Qf Care sunt numerele naturale impare, mai mari dec6t 20 gi mai mici decdt 30?

$ eun.tajul ob[inut de Elena la un concurs este egal cu cel mai mare numdr impar,

mai mic decit 30. Cdte puncte a oblinut Elena? incercuiegte rispunsul corect.

al21 bt2s cl29 dl27

fl Cur" este vdrsta tui Cristi, dacd numdrul anilor lui este un numdr par cuprins intre 6 gi 10?

fl Vecinii numiru lui 29 sunt:

at 27;i 28 b\ 29 gi 30

al 12,13,15,14,19bl 9,10,15,16,12

tl22,26,29,30, 31

d) 31 ,30,29,26,22

cl 31 ;i 30 d) 30;i 28

o€l.-j

Page 7: Matematica pentru performanta - Clasa 1 - cdn4.libris.ro pentru performanta - Clasa 1... · Numerele naturale in concentrul 0-100 Recunoagterea, formarea, citirea gi scrierea numerelor

Numerele naturale in concentrul 0-t S0

fl eentru a ajunge Ia morcov, iepura;ul Jup va trebui sd sard pe toate cdsulele cu

numere pare. Ajuta-! si aleagi drumul corect!

flnla,a) cel mai mare numir par de doud cifre, cu cifra zecilor 2;

b) cel mai mic numir par, mai mare decdt 23;

c) cel mai mare numir impar, mai mic decdt 14;

dl cel mai mare numir par, mai mic decdt 30, care are suma cifrelor 8;

el numerele pare cuprinse intre 23 qi29;

f ) numerele impare cuprinse intre 14 $ 20.

fl ntin, scrie pe tabla numerele naturale de la 1 Ia 31.

al C6te numere a scris Alina?

b) Cdte dintre numerele scrise de Alina sunt pare?

c) Care este cel mai mare numdr impar scris de Alina?

d) Care este cel mai mic numdr par, mai mare dec6t 17 , cu suma cifrelor egalS cu 2?

Recunoatterea, formarea, eitirea ti scrierea

numerelor de la 3I Ia 100

fl Carui desen ii corespunde risturnatul numirului 45?

tffiffi ''.'.,tll

4 11 21 23 3 7 21 25 23 11 31 11

1 10 12 17 7 9 19 27 21 19 13 3

5 13 3 14 2 24 17 6 8 17 15 5

7 17 7 19 29 21 16 10 17 30 19 7

9 19 25 31 33 23 19 11 19 7 18 20