I I. I I,i,---------------:-[--------------,-----------1-----------1I--------------1 ... -u.contun...

download I I. I I,i,---------------:-[--------------,-----------1-----------1I--------------1 ... -u.contun ~i

of 6

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of I I. I I,i,---------------:-[--------------,-----------1-----------1I--------------1 ... -u.contun...

 • ANEXA Nr. 1: DECLARATIEDEAVERE Subsemnatul/Subsemnata, ALBERTZSUZSANNA, avand functia de Consilier superior la DSP Harghita CNP domiciliul Miercurea Ciuc, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratli declar pe propria raspundere ca irnpreuna cu familial) detln urrnatoarete: ElI.Bunuri imobile ::l1.Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

  I C - • I Anul i 5 f t- IAdresa sau zona ategona i d b' di -- I upra ata II , 0 an tru I. I ICota-parte :I Modul dedobandire Titularul" Ii, I,---------------:-[--------------,-------·----1-----------1--------------1--------;- i !!! I ! :

  I i * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa: (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. 32.Cladiri NOTA:

  i - • i Anul Adresa sau zona : Categona : dobandirii

  : M-Ciuc r 1 12014-:---------T----r

  Modul de dobandire

  Titularul"

  i Cumparare i ALBERTZSUZSANNA ,-- I

  i

  * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta: (4) spatii comercialejde prcductie. l)Prin familie se intelege sotul/sotia $i copiii aflati in intrettnerea acestora. 2)La "Titular" se rnentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor. 3II.Bunuri mobile 31.Autovehiculejautoturisme, tractoare, rnaslni agricole, salupe, iahturi $i alte mijloace de transport care sunt supuse Inrnatrtcutaru. potrivit legii

  Natura -- ,Marca Nr. de bu~ati i Anul de fabncatie i Modul de dobandire i : i! I : ___ ._. ._. '.__ I~_'_'. ' ._..__..__'__-----,------,-.,.,---\-..,--,----,---_.,.,..,'--"--,.,-.,--...----.,-"..,.----,,-------.-.',.-.--'--------,...,----,.,--"----'"".,-----------r-----'-------------- ..,--.---- ..----~

  ; \ : L ! I !

  32.Bunuri sub forma de metale pretloase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectll de arta $i nurnlsrnatica. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a carer valoare lnsurnata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor mentions toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Rornaniei la momentul declararii.---- -De~~e~;;-;;~~----------l-----A~;b.§~dirii--------------------~T;~~~_;rt~-----

 • "__,,__'_' ..__._._.' .._.'__ '_. . ~_'-~-'-'-.--".."..-- .....-'-."'--'----'--'--..---.--------..----,,·--·---'-"··--'-·--..-""----....-·---i~·-~--·-·-------

  :=lIlI. Bunuri mobile, a carer valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile instralnate In ultimele 12 luni

  Natura bunului Data instrainarii \ Persoan.aca~recare 5- !

  a instrainat I Forma instrainarii Valoarea

  instrainat I ;

  , ! Ir--"------""-···""-"--"-----"--"----·-"---"------"--""-[--": I __ ~' __ :=lIV.Active financiare -u.contun ~i depozite bancare, fonduri de mvestitti, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate ln banci sau Institutti financiare din strainatate.

  "-----'

  f ...--- ..--------------- ..--·- ..·--·-·- ..-- ..···--·--'-----------·- ..--------~-----·-r-..---·---'"·-------'---·;--------". ~ Institutia care adrntnistreaza ;;i adresa acesteia II Tipul' i Valuta i" De~~h~~in Sold/valoare la zi 1_, -_._-----_._------------"--"" ~---~-------'"------:----------', I

  I

  " Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investltli sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). =l2.Plasamente, investltii directe ~i Imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insurnata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile ~i parttclparile In strainatate.,_________. "r- I "----~, ------------, I Emitent titlu/societatea in care persoana iii

  este actionar sau asociat/beneficiar de I Tipul" I Nr. de titluri / Cota de ! Valoarea totals la zi II imprumut 1 i participare !

  _,---""-"-"---------"-"""---------- ....--r"-------"---."-"---"--,-"----" "---1 I !: I I * Categoriile indicate sunt: (1) hartf de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obliqatiunl): (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate In nume personal. :=l3.Alte active producatcare de venituri nete, care insurnate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate ln strainatate. ::lV.Datorii Debite, ipoteci, qarantil emise ln beneficiul unui tert, bunuri achizltlonate ln sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, daca valoarea lnsumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In stralnatate.

  Valoare-----"-

  I ..-"--"----"---"---·""·_"-""--""·_"---""-1------"-------"--"·"".-----"----.-"-"-,-"--"----"------"-

  -' --------------, _._-----------'----"----"----"-------'-----

  I 36.500

  -- -- -- -- -----------

 • ~VI.Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din partea unor persoane, orqantzatll. socletati comerciale, regii autonome, companiijsocietati nationale sau instltutll publice rornanesti sau stralne, inclusiv burse, credite, qarantii. decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a carer valoare individuala depaseste 500 de euro"

  u.r. Titular Cine a realizat venitul

  Sursa venitului: numele, \ Serviciul prestat/Obiectul \ Venitul anuallncasat adresa ! generator de venit i

  I :1---------------, I i

  I _j

  I

  '1.2. Sot/sotie

  :1.3. Copii r- I ! I * Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatille uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i al Il-lea. ~VII. Venituri ale declarantului $i ale membrilor sai de familie, realizate In ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Cod~1 fiscal, cu modiflcarile $i cornpletarile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.. --~ ---r--------- 1----···---------------,

  Cine a realizat venitul ! Sursa venitului: numele, I Serviciul prestat/Obiectul I Venitul anual lncasat I :--- --'-I a_d_re_s__:___a ! _---=-.ge_n_e_ra_t_o_r_de__v_en_it__ --'--! __jl

  '1. Venituri din salarii :1.1. Titular I ALBERT ZSUZSANNA i SALAR:------------,------------~~----- \1.2. sot/sotre ic-------"--------···-------r---'-----------------------_ .._._-----T-"- ------.-..,-,.---.-------------. ----

  I

  -1 ,1.3. Copii i_"., ". ,. . ._._.__. .,_..--r--"--- ---,,--,--.,----.----------._.,-.,.-- i- -[-------------- -------- ---------------------------,

  j ! ,2. Venituri din activitati independente \2.1. Titular ---------1-

  ---;----- I-~----------I

  ;2.2. Sot/=--_so___:t:_ie______ i------ f----------------:---- ! I

  '3. Yen ituri din cedarea folosintei bunurilor

  \3.1. Titular ,---------

  '3.2. Sot/sotie i ..-.--~.-----------.----\----------.---'---'-

  I

  :4. Yen ituri din mvestitiir------------------------------------------ :4.1. Titular I !

  I

  14.2.Sot/solie i i------j-----.~-"------'-.--.-.'--.--.!----- ------

  !S. Venituri din pensii •:S~T~~------------1---- -----------------------------------------------------------l------------------------------_j

  I !----------!-------------i I

  , r- !5.2. Sot/solie-------------------~.ill

  ------------------------------' --------------------------------------------,-----------------------------------------------------_j

 • ,-.---.------~-~--~----------------------.-.------ -.--.---~---.--.-------..--.-----.---.-~- ....-'.------------_._--, !;6. Venituri din activitati agrieole

  '6.1. Titular T ~----------~

  I I'6.2. Sot/sotie

  7. Venituri din premii ~i din joeuri de noroe[7-:-1:-Tit-~-I~~-------------r---------------:---------------:- 17.2. sot/sene ----~ i__-----------------+----------~\

  _____~--------rl-------1 --------r--------~I ---------'

  _..__._, ,..._.._.._,__l__.__.. ~ ~ :7.3. Copii I~----------! ,..._ .._-,_ .._ ...._---_._-_ ..--_ ..._-_ ........_-_._.-----_ ..._--_._ .....__ .....--_"_-- -----.""---------_ ..._------_._---,,._._--------- .._ .. :8. Venituri din alte surse :8.1. Titular r-- I! I i i8.2.S~t~------------I-----------------------!------------------------------------i---------------------i

  I I i i8.3. Copii I ' ! :-, -------------------------------,-------------------------------T----------- --------------- -------r--- -------------------------1 Prezenta declaratle constituie act public $i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor rnentionate. Data1¥9rT)PJ_et~ri i~()) 0b _f~~L.- ••••••.•• ~ •••••••••••••• !~

  semnatu,

 • ID1RE::~~~~~S~-':,:.,;7'1/':1:PUOLlC.~! I ~U;L:(.Ie (~r~Gf;Tc. I

  ~~~!~~·D!:INTERESE lD'!:~!lJ~,,~)]~Q~~J SubsemnatuljSubsemnata, ALBERT ZSUZSANNA, avand functia de CONSILIER SUPERIOR,la DSPHARGHITA,CNP , domiciliat In M-CIUC, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul In oeclaratu. declar pe propria raspundere: 11. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, lnstitutii de credit, grupuri de interes ieconomic, precum ~i membru in asociatn, fundatii sau alte orqanizatii neguvernamentale:r-------------r-----,.--

  Unitatea ! !Nr. de parti ! Valoarea total