GLOSAR Prescurtat Semiotica

21
GLOSAR SEMIOTICA ANALIZA DISCURSULUI

Transcript of GLOSAR Prescurtat Semiotica

Page 1: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 1/21

GLOSAR

SEMIOTICA

ANALIZA DISCURSULUI

Page 2: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 2/21

ACTANT

• Termenul desemnează participanţii implicaţi  într -o acţiune (narativă, discursivă).

• Noţiunea a fost introdusă  în  lingvistică de Lucien Tesnière pentru adistinge  în  sintaxa frazei participanţii  la un proces . El diferenţiază 

agentul (sau iniţiatorul acţiunii) de beneficiar  şi obiect;  în “Ion oferă flori Mariei”, “Ion” este agentul, “Maria” beneficiarul şi “flori” obiectul.

• În  semiotica narativă  (în  cadrul analizei structurale a povestirii),termenul de actant desemnează  în  structura profundă  (anterioară manifestării  discursive) cu şase  roluri: destinator/vs/destinatar;subiect/vs/obiect şi adjuvant/vs/opozant.

.

Page 3: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 3/21

ACTOR

• Termen utilizat iniţial   în  teatru pentru a desemna interpretulpersonajului într -o piesă , conceptul de actor a căpătat un sens multmai larg, desemnând  orice persoană  care participă  activ la uneveniment social (“a  fost un actor important  în  ultima grevă  aminerilor”).

• În sociologie şi psihologia socială este frecvent utilizat termenul deactor social, care desemnează  actorii interacţiunilor   sociale dinpunctul de vedere al statutului social şi  al reprezentărilor   socialevehiculate.

• În  analiza discursului locutorii şi  interlocutorii externi actului delimbaj, dar implicaţi  în evenimentul de comunicare sunt numiţi actoriai comunicării  sau participanţi. Astfel, un jurnalist (actor social prinidentitatea sa profesională)  poate asuma diferite roluri decomunicare (analist, cronicar, intervievator).

Page 4: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 4/21

AMBIGUITATE

•   Fenomen legat de actualizarea limbii  în  discurs (“La mise en discours de la langue”  –  Émile  Benveniste),ambiguitatea poate fi de natură semantică, derivînd  dinpolisemia cuvintelor (“Am  o secerătoare  nouă”  sedezambiguizează doar  în  context, care va preciza dacă 

este vorba despre instrument sau de un actor uman desex feminin).

•  Ambiguitatea poate fi  însă şi sintactică,  în cazul  în careunei structuri de suprafaţă  îi corespund două structuri deadâncime; “căutarea   jurnaliştilor   continuă”  poate

reprezenta atât  investigarea  jurnaliştilor,  agenţi  aiacţiunii, cât şi căutarea acestora-pacienti ai actiunii.

Page 5: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 5/21

ANAFORĂ (în opoziţie cuCATAFORĂ) 

Reprezintă  expresia lingvistică  (în  genere mai redusă)  care reia oexpresie anterior menţionată  în lanţul discursiv. Interpretarea corectă  aanaforei trebuie să  ţină  cont de proprietăţile  lexicale şi  sintactice aletermenilor corelaţi , dar şi de cunoaşterea comună a interlocutorilor.

 Anaforele pot fi:

• pronominale: “Paul  a răcit. Ieri el  a stat toată ziua în curent:” 

• lexicale - relaţia dintre anaforizat şi anaforă este de tip sinonimic sauhiperonimic: “Un câine vagabond m-a atacat.  Animalul   nu părea  însă turbat.” 

• asociative de tip parte /  întreg: “Am  ajuns târziu  în  oraş. Din păcate muzeul  era deja închis.” 

Page 6: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 6/21

CATAFORĂ/vs/ANAFORĂ 

•   Catafora funcţionează  simetric anaforei,

diferenţa  constând   în  faptul că  expresia

rezumativă  de tipul: “următorul  fapt”,  “un  lucru

important”  precede  în  sintagmatica discursivă cuvântul sau sintagma pe care o anunţă.

• Dacă  anafora caracterizează  cu precădere 

discursul scris şi  secvenţele  narative, catafora

este prioritar înregistrată  în dialogul oral (“Cel pecare îl acuz este Paul.”) 

Page 7: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 7/21

COD

•  Sistem de semne ce reprezintă şi transmiteinformaţia de la emiţător la receptor

• Există diverse tipuri de coduri: cod grafic şi cod

sonor, cod Morse şi alfabet Braille,cod verbal şicod vestimentar, gestual etc.

•  Codul permite transformarea substanţeimesajului în vederea comunicării (codificare) la

nivelul emiţătorului şi interpretarea acesteia(decodificare) la nivelul receptorului.

• Modelul abstract al codului permite producereaunui număr nelimitat de mesaje sau

performanţe.

Page 8: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 8/21

COERENŢĂ 

Spre deosebire de coeziune, definită ca adecvare  în  interiorultextului (acord, selectarea prepoziţiilor  etc.), coerenţa reprezintă adecvarea semantico-pragmatică  la situaţia  de comunicare(raportul de forţe   între  interlocutori, fondul lor comun decunoştinţe, ritualul socio-lingvistic al actului de comunicare).

Coerenţa este rezultatul a patru tipuri de reguli:• de repetiţie (prin pronominalizări, substituţii lexicale); • de progresie (aport semantic permanent îmbogăţit: continuitatea

tematică este echilibrată de progresia rematică a predicatelor,i.e. a evenimentelor); 

• de non contradicţie (a reprezentărilor despre lume); • de relaţie (sau de congruenţă a faptelor reprezentate de lumeatextuală

Page 9: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 9/21

COMPETENŢĂ (corelat cu

PERFORMANŢĂ 

• În  lingvistica generativă  competenţa  estereprezentată  de capacitatea vorbitorilor uneilimbi de a  înţelege şi  construi un număr   practicinfinit de fraze;

•  Performanţa  vizează  actualizarea competenţei (actele lingvistice concrete ale subiectuluivorbitor).

• Competenţa  este deci o aptitudine lingvistică  asubiectului vorbitor, aptitudine care îi permite să emită o  judecată de acceptabilitate asupra uneifraze, să deceleze şi să rezolve ambiguităţile.

Page 10: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 10/21

CONOTAŢIE (în raport cuDENOTAŢIE)

 Atitudine emoţională a locutorului faţă desemnele pe care le emite sau receptează (astfelcuvântul tren poate sugera pentru un locutor

atmosfera destinsă a vacanţei, pentru un altulmonotonia unei navete zilnice, pentru un al

treilea amintirea unei catastrofe feroviare).

Conotaţia priveşte deci un sens secund

supraadăugat sensului prim (denotaţiei). Eapoate reprezenta efectul unei convenţii socialesau al idiosincraziilor subiectului.

Page 11: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 11/21

CONTEXT

Contextul unui element este reprezentat de ansamblul datelorcadrului, situaţiei (frame).

• În cazul elementelor lingvistice (cuvânt,  discurs), contextul este  în egală  măsură  verbal (elementele discursive  înconjurătoare)  şi nonverbal.  În  primul caz tinde să  se generalizeze termenul cotext,rezervându-se situaţiei de comunicare denumirea de context.

•  Analiza contemporană a discursului evidenţiază faptul că activitateadiscursivă  este condiţionată  de context (în  sens restrâns: cadruspaţio-temporal, participanţi, roluri şi statute şi în sens larg : contextulinstituţional, ordinea socială).

• Noţiunea de context, introdusă  în 1964 de Goffman (The NeglectedSituation) a permis virajul pragmatic în lingvistica sfârşitului secoluluiXX, prin dezvoltarea teoriei actelor de limbaj, a interacţionismului, aetnografiei comunicării, a etnometodologiei etc.

Page 12: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 12/21

CONTRACT DE COMUNICARE

Termen utilizat de semioticieni pentru a desemna faptulcă  actul de comunicare este considerat valid de către interlocutorii angajaţi  în coproducţia semnificaţiei.

 În  analiza discursului, contractul de comunicare (cf. P.Charaudeau inter alii ) desemnează ansamblul condiţiilor   în care se realizează orice act de comunicare. El permitepartenerilor într -o interacţiune verbală să recunoască:

• mărcile identitare care îi vor defini ca subiecţi;

• scopul actului;• constrângerile actului (circumstanţele);• normele sau rutinele care asigură  stabilitatea şi 

previzibilitatea comportamentelor;

• genurile discursive.

Page 13: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 13/21

CONŢINUT/VS/RELAŢIE 

Şcoala de la Palo Alto opune conţinutul schimbului comunicativ relaţiei instituite  între participanţi.

Relaţia poate fi actualizată atât verbal (formule de adresare, politeţe,evaluare etc.), cât şi nonverbal (surâs, direcţia privirii, distanţainterpersonală etc.).

Relaţia ca formă de metacomunicare indică modul în care trebuieinterpretat enunţul, iar această metacomunicare poate fi verbală,explicită (“Glumesc.”, “Nu e un ordin.” etc.) sau implicită nonverbală(surâs, mimică, etc.).

Cercetările privind comunicarea patologică (Şcoala de la Palo Alto)acordă o mare importanţă componentei metacomunicative esenţialănu numai în terapia psihiatrică, ci şi în toate situaţiile complementare(învăţare, negociere, comunicare interculturală). 

Page 14: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 14/21

CORPUS

 În  discursul ştiinţific,  corpusul desemnează  un ansamblu vast(exhaustiv uneori) de documente sau date (corpus de texte juridice,corpus de mesaje publicitare adresate copiilor de 10-12 ani etc).

 În ştiinţele umane şi sociale, corpusul se referă la datele pe care sebazează descrierea / interpretarea unui fenomen.

Constituirea corpusului are în vedere reprezentativitatea (cantitativă şi calitativă)  în raport cu fenomenul supus investigaţiei. Este dificilsă  se stabilească  mărimea  corpusului care “garantează” reprezentativitatea, cu atât  mai mult cu cât  intervin şi  problemeadiacente, precum înregistrarea, transcrierea, stocarea .

Corpusurile pot fi reprezentate de date orale, scrise, audiovizuale,extrase din discursuri efectiv pronunţate  de locutori reali  în  situaţii reale de comunicare sau pot fi fabricate de cercetători .

Page 15: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 15/21

FAŢĂ 

Concept esenţial  în  analiza interacţiunilor   verbale, faţa  (face), cucele două actualizări ale sale:

• faţa negativă  (teritoriul corporal, spaţial şi al bunurilor materiale şi simbolice) şi 

• faţa  pozitivă  (ansamblul auto-reprezentărilor   valorizante pe careinterlocutorii caută să le impună ) participă la construirea ritualurilorpoliteţii (E. Goffman, 1973, Brown & Levinson, 1978).

• Chiar dacă sistemul politeţii  funcţionează transcultural, noţiunile defaţă  şi  teritoriu cunosc mari variaţii  interculturale (în  societăţile occidentale,  încălcarea  teritoriului pare cea mai gravă  ofensă,  în timp ce  în  societăţile  orientale ale onoarei, faţa  pozitivă  estecantitativ şi calitativ cea mai importantă).

Page 16: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 16/21

FUNCŢIILE LIMBAJULUI 

Roman Jakobson distinge în Elements de linguistiquegénérale 6 funcţii ale limbajului ca mijloc de comunicare. 

• expresivă (determinată de atitudinea, implicarealocutorului în discursul său); 

• conativă (referitoare la efectul produs de mesaj asupradestinatarului); 

•  poetică (centrată asupra mesajului în imanenţa sa); • fatică (vizând stabilirea şi/sau menţinerea comunicării); 

• referenţială (de prezentare a lumii reale sau a unor lumiposibile ficţionale); • metalingvistică (de explicitare a elementelor şi regulilor

codului care subîntind mesajul). 

Page 17: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 17/21

IZOTOPIE

• Termen  împrumutat  de A.J. Greimas fizicii pentru a desemna unansamblu redundant de categorii semantice ce creează posibilitateainterpretării uniforme a discursului sau povestirii;

•  Astfel enunţul Ce mai varză!  poate fi citit pe o izotopie culinară ca omâncare  reuşită  sau pe o izotopie culturală  ca lucrare  încâlcită, nereuşită. Noţiunea  de izotopie permite funcţionarea  la niveluldiscursului a polisemiei şi a sensului figurat. Coerenţa produsă  deizotopie asigură  lizibilitatea discursului, perceperea sa ca “totalitate de semnificaţii” (A.J.Greimas).

•  “Din punctul de vedere al interlocutorului, izotopia constituie o grilă de lectură  care omogenizează  suprafaţa  textuală,  permiţând rezolvarea ambiguităţilor .” (Greimas & Courtes, 1979: 199).

Page 18: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 18/21

LINEARITATE (în opoziţie cuTABULARITATE)

•   În  concepţia  lui Saussure una dintre

manifestările  sintagmatice ale limbii naturale,

conform căreia  semnele sunt dispuse  într -o

succesiune temporală  (lanţul  vorbirii) sauspaţială  (în  textul scris), spre deosebire de un

tablou care generează  o percepţie  simultană-

tabulară.

• Lessing în Laocoon stabilise deja distincţia  între artele simultaneităţii  (pictura, sculptura) şi  cele

ale succesivităţii (muzica, poezia).

Page 19: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 19/21

MODEL

•  Sistem formal ce simplifică sistemul real pentru a-l faceinteligibil. Pentru Alain Badiou (Le concept demodèle,1968) această  procedură  de mediere analogă schematismului kantian serveşte  la transformarea unor

fenomene eteroclite într -un ansamblu supus unor legi.

• MODELUL DICŢIONARULUI  ŞI  MODELULENCICLOPEDIEI Modelul dicţionarului presupune că  în limbă  există  unităţi  de bază  care le definesc pe toate

celelalte, în timp ce modelul enciclopediei (Umberto Eco)presupune că  fiecare unitate se defineşte  sintetic prinenunţuri privind obiectele lumii.

Page 20: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 20/21

PARADIGMĂ (opus lui 

SINTAGMĂ) •   În  lingvistica modernă  paradigma este constituită  din ansamblul

unităţilor  legate printr-un raport virtual de substituţie (relaţie de tipulsau/sau). Elevul  poate fi inlocuit cu studentul, profesorul, jurnalistulin propozitia a intrat in amfiteatru dar nu cu supa 

• PARADIGMATIC  (opus lui SINTAGMATIC)  În  fiecare punct al

lanţului  vorbirii are loc o alegere; elementele care ar putea fisubstituite celor efectiv utilizate constituie axa paradigmatică  sauclasa de substituţie  (verticală  şi  perpendiculară  pe axasintagmatică). Conform teoriei lui Roman Jakobson această  axă este a selecţiei,  a metaforei. Dacă  raporturile sintagmatice suntraporturi in praesentia, cele paradigmatice sunt in absentia.

Page 21: GLOSAR Prescurtat Semiotica

7/21/2019 GLOSAR Prescurtat Semiotica

http://slidepdf.com/reader/full/glosar-prescurtat-semiotica 21/21