FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului...

18

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului...

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,
Page 2: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

Denumirea disciplinei1 Elemente de electronică industrială Codul disciplinei 4ISI01DID

Tipul disciplinei2 DI Categoria3DID Anul de studii IV Semestrul 1 Nr. credite 5

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securitatii în industrie 42 28 14

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

• Însuşirea şi utilizarea adecvată a conceptelor teoretice şi practice privind elemente de electronica industrială

Obiective specifice7

• Insuşirea cunoştinţelor teoretice privind materialele conductoare şi semiconductoare şi a principalelor tipuri de elemente de circuit;

• Calcularea parametrilor circuitelor electronice;

Conţinut8Notiuni de fizica solidului, materiale conductoare si semiconductoare;

(descriptori)

Elemente de circuit reale şi ideale, analiza circuitelor, masurarea parametrilor, surse de tensiune; Redresarea şi stabilizarea, amplificatoare de putere, circuite digitale.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs S8-S10 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S1-S14 30% Lucrări de specialitate, teme de casă - 0%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 E Sesiune 50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

Examinare scrisa cu minim 2 subiecte

Titular curs Sef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel Sandu

Titular(i) aplicaţii Sef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel Sandu 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie Codul disciplinei 4ISI03DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii IV Semestrul 1 Nr. credite 4

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI

Programul de studii Licenţă 42 2 1

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Acţiunea eficientă privind micşorarea până la minimizare a riscurilor poate avea loc numai dacă se descifrează mecanismul intim de interacţiune al factorilor din procesul muncii şi executant. În acest context principalele obiective ale disciplinei sunt:

- înţelegerea măsurilor de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; - studiul măsurilor de protecţie: tehnice, organizatorice, igienico-sanitare de

realizare a securităţii omului în procesul de muncă, prin eliminare sau evitare, ori diminuarea acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman.

Obiective specifice7

• transmiterea de informaţii asupra noţiunilor de protecţie colectivă şi individuală în industrie;

• discutarea şi analizarea studiilor de caz referitoare la metodele de protecţie în industrie;

• aprofundarea legislaţiei în vigoare privind normele de securitate şi sănătate în muncă.

Conţinut8

1.Scurt istoric

(descriptori)

2.Măsuri de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 3. Măsuri organizatorice

- examenul medical - evaluarea psihologică - instruirea personalului - propaganda în domeniul SSM - organizarea ergonomică a sistemelor de muncă

4.Măsuri tehnice - protecţia integrată - protecţia colectivă - protecţia individuală

5. Legislaţie

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs săpt.9 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică săpt.12 40% Lucrări de specialitate, teme de casă - %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 E sesiune

40% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Test grilă, 20 întrebări; sarcini min.5 răspunsuri corecte;

condiţii de lucru 1 oră; pondere 40%;

Titular curs conf.dr.ing. Corăbieru Anişoara Titular(i) aplicaţii conf.dr.ing. Corăbieru Anişoara

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (3) Factor uman

Codul disciplinei 4ISI04DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii IV Semestrul 1 Nr. credite 5

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI

Programul de studii Ingineria securităţii industriale 120 28 28 - 28 28

Discipline anterioare5Obligatorii

(condiţionări)

-

Recomandate Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (1) Mediul de muncă

Obiectivul general6

Înţelegerea şi însuşirea elementelor iniţiale privind identificarea riscurilor associate cu comportamentul uman în mediul de muncă industrial.

Obiective specifice7

Înţelegerea conceptului de risc generat de factorul uman.

Înţelegerea şi însuşirea diferitelor motive care pot face oamenii să producă situaţii de accidentare. Cunoaşterea tipologiilor umane potrivite pentru diferite locuri de muncă tipice.

Conţinut8

Componentele comportamentului normal la locul de muncă; comportament inadecvat în muncă; actiuni greşite; omisiuni; erori de recepţie, procesare şi interpretare; erori de decizie, erori de execuţie, erori de autoreglaj; capacitatea de muncă – faze; factori individuali ai capacităţii de muncă; temperament; caracter; aptitudini; variabilele capacităţii de muncă.

(descriptori)

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs

Activitate la proiect Săpt.1-Săpt.14 50%

Lucrări de specialitate, teme de casă

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Examen

50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. T; întrebare închisă; oral 50 %; 2. T; întrebare închisă; oral 50 %;

Titular curs Iulian Ioniţă; Gheorghe Bădărău

Titular(i) aplicaţii Mihai Adrian Bernevig-Sava

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Controlul şi asigurarea calităţii Codul disciplinei 4ISI06 Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii IV Semestrul 8 Nr. credite 6

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 42 28 14

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate

Obiectivul general6

Cunoasterea principiilor generale ce stau la baza managementului calităţii, incluziunea acestora în cadrul complex al unităţilor productive.

Obiective specifice7

• Identificarea criteriilor de calitate pe domeniul ingineriei industriale;

• Intocmirea documentaţiei aferente calităţii (documente primare, documente cuprinse

in manualul calităţii, etc. • Analiza modului de rezolvare a problemelor tehnice în acord cu cerinţele sistemului în

ansamblu.

Conţinut8

Calitatea ca noţiune şi evoluţia spre concept; moduri de abordare a calităţii; Managementul calităţii, suma de activităţi şi deziderate.

(descriptori) Controlul calităţii; metode de control in ingineria industrială, instrumentele controlului calităţii (instrumentele statistice). Mentenanţă, durabilitate, siguranţă în exploatare.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs 0% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 30% Lucrări de specialitate, teme de casă 20%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Examen

50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

1. Test grilă; sarcini ; condiţii de lucru Scris; pondere 70%; 2. Dezvoltare tematică; sarcini ; condiţii de lucru SCRIS,

pondere 30%.

Titular curs Diana Antonia Gheorghiu Titular(i) aplicaţii Vasile Caţarschi

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Metode de evaluare a riscurilor Codul disciplinei 4ISI07DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii 4 Semestrul 7 Nr. credite 8

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 98 42 14 14 28

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie

Obiectivul general6

Integrarea principiilor de securitate şi sănătate în procesele de muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale

Obiective specifice7

• Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru desfăşurarea proceselor de muncă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale.

• Elaborarea de proiecte profesionale cu specific de identificare şi evaluare a riscurilor profesionale.

Conţinut8Metode de analiză a riscurilor şi de evaluare a securităţii în muncă

(descriptori)

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs Săptămâna 7 10 % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săptămânal 40 % Lucrări de specialitate, teme de casă - %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune

50 % Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

1. Cunoştinţe teoretice; sarcini; condiţii de lucru TEST GRILA pondere - 70%;

2. Soluţionarea unei probleme de securitate; sarcini ; condiţii de lucru ARGUMENTARE pondere 30%.

Titular curs Prof. univ. dr. ing. Costică BEJINARIU

Titular(i) aplicaţii Asist univ. dr. ing. Mihai Adrian BERNEVIG-SAVA 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 RADIOPROTECŢIA ÎN INDUSTRIE Codul disciplinei 4ISI09DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii IV Semestrul 7 Nr. credite 4

Facultatea STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 42 28 - 14 - -

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate Electrotehnică

Obiectivul general6

Pregătirea tehnică în domeniul radioprotecţiei în industrie, ca bază a dezvoltării ştiinţifice tehnice şi tehnologice pentru activităţile postuniversitare

Obiective specifice7

• Prin bagajul de cunoştinţe trebuie să dezvolte simţul practic şi gândirea tehnică logică bazată pe o temeinică pregătire teoretică.

• Gândirea tehnică trebuie bine racordată cu gândirea economică, astfel încât orice tehnologie trebuie înţeleasă ca posibilitate eficientă de realizare a producţiei în condiţii optime şi de calitate.

Conţinut8

1. Dozimetrie (Doza absorbita; Doza echivalenta);

(descriptori)

2. Dozimetria mediului înconjurător; 3. Măsurarea mărimilor dozimetrice; 4. Radioactivitate; 5. Calculul mărimilor dozimetrice; 6. Efecte biologice.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs S7; S12 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S1 … S14 20% Lucrări de specialitate, teme de casă - -%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 C Săpt. 14

60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. T; răspuns la întrebare închisă; condiţii de lucru – răspuns scris 40%; 2. T; răspuns la întrebare închisă; condiţii de lucru – răspuns scris 40%;

3. T; răspuns scris la întrebări dintr-o lucrare de laborator – 20%

Titular curs Conf. univ. dr. ing. Caţarschi Vasile Titular(i) aplicaţii Conf. univ. dr. ing. Caţarschi Vasile

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 ELECTROSECURITATE Codul disciplinei 4ISI09DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii IV Semestrul 7 Nr. credite 4

Facultatea STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 42 28 - 14 - -

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate Electrotehnică

Obiectivul general6

Pregătirea tehnică în domeniul securităţii electrice în industrie, ca bază a dezvoltării ştiinţifice tehnice şi tehnologice pentru activităţile postuniversitare

Obiective specifice7

• Prin bagajul de cunoştinţe trebuie să dezvolte simţul practic şi gândirea tehnică logică bazată pe o temeinică pregătire teoretică.

• Gândirea tehnică trebuie bine racordată cu gândirea economică, astfel încât orice tehnologie trebuie înţeleasă ca posibilitate eficientă de realizare a producţiei în condiţii optime şi de calitate.

Conţinut8

Prize de pământ în instalaţii electrice;

(descriptori)

Protecţia omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere; Metode de protecţie împotriva atingerilor directe. Metode de protecţie împotriva atingerilor indirecte. Metode de protecţie suplimentară. Primul ajutor în caz de accident (electrocutare, arsuri).

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs S7; S12 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S1 … S14 20% Lucrări de specialitate, teme de casă - -%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 C Săpt. 14

60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. T; răspuns la întrebare închisă; condiţii de lucru – răspuns scris 40%; 2. T; răspuns la întrebare închisă; condiţii de lucru – răspuns scris 40%; 3. T; răspuns scris la întrebări dintr-o lucrare de laborator – 20%

Titular curs Conf. univ. dr. ing. Caţarschi Vasile

Titular(i) aplicaţii Conf. univ. dr. ing. Caţarschi Vasile 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Noţiuni de medicina muncii Codul disciplinei 4ISI10DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii IV Semestrul 7 Nr. credite 4

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 42 28 14

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate

Obiectivul general6

Cunoasterea domeniului de activitate al medicinii muncii, a personalului care desfăşoară servicii de sănătate ocupaţională şi a legislaţiei în acest domeniu

Obiective specifice7

Iniţierea în activitatea de medicina muncii

Cunoaşterea condiţiei de muncă şi a noxelor profesionale, precum şi determinarea condiţiilor de muncă Iniţierea în patologia indusă de noxele profesionale Cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Conţinut8Abordarea cercetării unui loc de muncă din punctul de vedere al medicinii muncii

(descriptori)

Examinarea medicală specifică a lucrătorilor din fiecare loc de muncă Boli profesionale şi boli legate de profesiune Măsuri profilactice medicale şi tehnico-organizatorice

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs 0% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 30% Lucrări de specialitate, teme de casă 20%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu

50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

1. Test grilă; sarcini ; condiţii de lucru Scris; pondere 70%; 2. Dezvoltare tematică; sarcini ; condiţii de lucru SCRIS,

pondere 30%.

Titular curs Liliana Carmen Croitoru Titular(i) aplicaţii Liliana Carmen Croitoru

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2014

Denumirea disciplinei1 MANAGEMENTUL FIRMEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INDUSTRIALE Codul disciplinei 4ISI11DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii IV Semestrul 1 Nr. credite 3

Facultatea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI

Programul de studii INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE 28 14 14 - - -

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Dobândirea deprinderilor în privinţa elementelor specifice managementului firmelor din domeniul securităţii industriale, necesare luării deciziilor;

Obiective specifice7

Studenţii vor dobândi un sistem de gândire şi acţiune propriu capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a firmelor din domeniul securităţii industriale;

Crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor manageriale şi identificarea unor strategii optime în activitatea firmelor din domeniul securităţii industriale.

Conţinut8 Funcţiile managementului (descriptori) Sistemul organizatoric al managementului

Sistemul decizional al managementului Lucrări practice

Identificarea unei idei de afaceri pentru o firmă din domeniul securităţii industriale Construcţia unui plan de afaceri pentru o firmă din domeniul securităţii industriale

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs - 0 % Activitate la laborator 20 % Teme de casă 20 %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu 60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

Colocviu pe baza unui proiect şi discuţii individuale.

Titular curs Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA Titular aplicaţii Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 12: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

Denumirea disciplinei1 Managementul resurselor umane şi a conflictelor de munca Codul disciplinei 4ISI11DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii IV Semestrul 7 Nr. credite 3

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI

Programul de studii Ingineria Securităţii în Industrie 81 14 14 - - 53

Discipline anterioare5 Obligatorii

(condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Transmiterea către studenţi a unor cunoştinţe referitoare la structura şi rolul departamentelor de resurse umane dintr-o întreprindere, precum tipurile şi despre modul de rezolvare a conflictelor de muncă.

Obiective specifice7

• Să cunoască funcţia resursei umane;

• Să cunoască domeniile în care îşi desfăşoară activitatea departamentul de resurse umane;

• Să cunoască clasificarea ocupaţiilor şi să poată opera cu acestea • Să utilizeze şi să poată constitui componentele postului • Să ştie să întocmească documente specifice angajării şi să poată evalua asemenea

documente • Să cunoască tipurile conflicte de muncă şi să poată media conflicte interpersonale

Conţinut8

Funcţia de resurse umane

(descriptori)

Atribuţiile Direcţie de resurse umane Studiul posturilor de muncă şi planificarea / utilizarea resurselor umane / selecţia resurselor umane Timpul şi gestiunea timpului de muncă Managementul carierei profesionale Dialogul social şi managementul conflictelor de muncă

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 20 % Lucrări de specialitate, teme de casă 5%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu

55 % Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: Examen pe bază de bilet cu două subiecte şi discuţii

individuale pe baza subiectelor şi a altor aspecte din disciplină

Titular curs Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Nagîţ Titular(i) aplicaţii Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Nagîţ

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Page 13: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 14: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2014

Denumirea disciplinei1IMPLICAŢIILE FINANCIARE ALE

ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE

Codul disciplinei 4ISI12DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii IV Semestrul 2 Nr. credite 5

Facultatea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI

Programul de studii INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE 56 28 14 - 14 -

Discipline anterioare5 Obligatorii

(condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Studenţii vor obţine o imagine corespunzătoare a implicaţiilor financiare a accidentelor şi a bolilor profesionale.

Obiective specifice7

Să identifice implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă.

Să realizeze un inventar al implicaţiile financiare şi a modului în care acestea sunt distribuite pe categorii de factori implicaţi.

Conţinut8Efectele financiare ale accidentelor de muncă.

(descriptori)

Indicatorii economico-financiari prin care se exprimă efectele accidentelor de muncă Metode de evaluare a implicaţiile financiare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Lucrări practice

1.Evaluarea implicaţiile financiare ale unui accident de muncă individual. 2. Implicaţiile financiare ale unui accident colectiv. 3. Implicaţiile financiare ale unui accident soldat cu decesul victimei.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs - 0 % Activitate la laborator 20 % Teme de casă 20 %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu 60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

Colocviu pe baza unui proiect şi discuţii individuale.

Titular curs Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA Titular aplicaţii Prof. univ.dr. Cristina Maria STOICA

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe

Page 15: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

11 Examen sau Colocviu

Page 16: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar : 2014 - 2015

Denumirea disciplinei1 Noţiuni privind auditul securităţii în industrie Codul disciplinei 4ISI12DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 4 Semestrul 8 Nr. credite 5

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria Securităţii în industrie 84 28 14 14 28

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie

Obiectivul general6 Cunoaşterea principalelor metode de auditare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Obiective specifice7

• Prezentarea generală a principalelor metode de auditare în SSM;

• Cunoaşterea cerinţelor procesului de auditare specifice metodelor abordate; • Aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica efectuării auditului privind securitatea şi

sănătatea în muncă.

Conţinut8 Criteriile, constatările şi rezultatele metodelor de auditare în securitatea şi sănătatea în muncă.

(descriptori)

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs săptămâna 7 10 % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică săptămânal 40 % Lucrări de specialitate, teme de casă - %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 colocviu săptămâna 14

50 % Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

1. Cunoştinţe teoretice ; rezolvare test grilă ; scris; pondere 70%;

2. Rezolvarea unei aplicaţii tipice de auditare; argumentarea rezultatelor; scris; pondere 30 %;

Titular curs Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU

Titular(i) aplicaţii Prof. univ. dr. ing. Constantin BACIU 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 17: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Managementul securităţii în industrie Codul disciplinei 4ISI13DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 4 Semestrul 8 Nr. credite 5

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI Programul de studii ISI 140 42 14 - - 84

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Cunoaşterea descriptorilor şi asimilarea elementelor fundamentale specifice managementului securităţii în industrie, care permit exercitarea de competenţe profesionale în luarea de decizii şi în practicarea concretă a atribuţiilor de bază ce revin unui inginer din domeniul securităţii industriale

Obiective specifice7

Disciplina „Managementul securităţii în industrie” îşi propune să pună la dispoziţia studenţilor cunoştinţe referitoare la elementele de bază ale legislaţiei naţionale în domeniu, să transmită cunoştinţe referitoare la principiile care stau la baza structurării sistemelor de securitate industrială, să prezinte atribuţiile unui manager de securitate

Conţinut8

• Conceptul de securitate industrială

(descriptori)

• Structura sistemelor de securitate industrială • Managementul securităţii fizice • Managementul securităţii funcţionale • Managementul organizaţional • Managementul securităţii informaţiilor • Managementul asigurării personalului • Activităţile specifice managerilor de securitate

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs - - Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săpt. 1-14 25% Lucrări de specialitate, teme de casă Săpt. 14 25%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 C Săpt. 14

50%

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. tipul: T; sarcini: test cu întrebări închise şi deschise; condiţii

de lucru: test scris, 1 exemplar test imprimat, 1 foaie hârtie pentru ciornă; pondere: 100 %;

2. tipul: ; sarcini: ; condiţii de lucru: ; pondere: %; 3. tipul: ; sarcini: ; condiţii de lucru: ; pondere: %.

Titular curs Conf.dr.ing. Dorin LUCA

Titular(i) aplicaţii Asist.ing. Cătălin ȚUGUI 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso

Page 18: FIŞA DISCIPLINEI · Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso . 7. Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso . 8. Descriptori din conţinutul disciplinei,

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu