FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea...

17
FIŞA DISCIPLINEI Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca Facultatea Drept Specializarea Drept I. Denumire disciplină Drept procesual civil (I) II. Structură disciplină (Nr. ore săptămânal) Cod disciplină Semestrul 3) Categoria 2) Credite Curs Seminar Laborator Proiect D 4101 VII D.S. 7 2 3 III. Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă (se marchează cu x) X IV. Titular disciplină Curs Seminar Laborator Proiect Numele şi prenumele Morar Dana Elena Morar Dana Elena Instituţia Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca Universitatea Bogdan Vodă Cluj- Napoca Catedră/Departament Drept Public şi Privat Drept Public şi privat Titlul ştiinţific Lector Lector Gradul didactic Dr. Dr. Încadrarea (norma de bază/asociat) Norma de bază Normă de bază Vârsta 34 34 V. Obiectivele disciplinei Obiectivul cursului este acela de a oferi viitorilor absolvenţi ai acestei facultăţi o prezentare minuţioasă în problematica dreptului procesual civil român. VI. Conţinutul disciplinei Nr. ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) Cursul I . Consideraţii generale asupra dreptului procesual civil (definiţia dreptului procesual civil, caracterele dreptului procesual civil, normele dreptului procesual civil, principalele izvoare ale dreptului procesual civil: legile, ordonanţele de guvern, noţiuni despre doctrină şi jurisprudenţă ) 2 Cursul II Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil (precizări prealabile, examinarea principiilor dreptului procesual civil : principiul legalităţii, principiul aflării adevărului, principiul independenţei judecătorului, principiul rolului activ al judecătorului, principiul egalităţii părţilor în faţa justiţiei, principiul publicităţii, principiul oralităţii, principiul desfăşurării procedurii judiciare în limba română, principiul contradictorialităţii, principiul dreptului la apărare, principiul disponibilităţii, principiul nemijlocirii, principiul continuităţii) 2 Cursul III Participanţii la procesul civil ( consideraţii generale, instanţa de judecată, compunerea şi constituirea instanţei de judecată, incidente procedurale referitoare la compunerea instanţei de judecată,) 2 Cursul IV Participanţii la procesul civil (părţile în procesul civil: noţiunea şi poziţia părţilor în procesul civil, drepturile şi obligaţiile părţilor în procesul civil, reprezentarea legală şi 2

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea...

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca

Facultatea Drept

Specializarea Drept

I.

Denumire disciplină Drept procesual civil (I)

II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestrul3)

Categoria2)

Credite Curs Seminar Laborator Proiect

D 4101 VII D.S. 7 2 3

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) X

IV.

Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect

Numele şi prenumele Morar Dana Elena Morar Dana Elena

Instituţia Universitatea Bogdan

Vodă Cluj-Napoca

Universitatea

Bogdan Vodă Cluj-

Napoca

Catedră/Departament Drept Public şi Privat Drept Public şi

privat

Titlul ştiinţific Lector Lector

Gradul didactic Dr. Dr.

Încadrarea (norma de

bază/asociat)

Norma de bază Normă de bază

Vârsta 34 34

V.

Obiectivele disciplinei Obiectivul cursului este acela de a oferi viitorilor absolvenţi ai acestei facultăţi o prezentare minuţioasă în

problematica dreptului procesual civil român.

VI.

Conţinutul disciplinei Nr.

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

Cursul I . Consideraţii generale asupra dreptului procesual civil (definiţia dreptului procesual

civil, caracterele dreptului procesual civil, normele dreptului procesual civil, principalele izvoare

ale dreptului procesual civil: legile, ordonanţele de guvern, noţiuni despre doctrină şi

jurisprudenţă )

2

Cursul II Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil (precizări prealabile, examinarea

principiilor dreptului procesual civil : principiul legalităţii, principiul aflării adevărului, principiul

independenţei judecătorului, principiul rolului activ al judecătorului, principiul egalităţii părţilor

în faţa justiţiei, principiul publicităţii, principiul oralităţii, principiul desfăşurării procedurii

judiciare în limba română, principiul contradictorialităţii, principiul dreptului la apărare, principiul

disponibilităţii, principiul nemijlocirii, principiul continuităţii)

2

Cursul III Participanţii la procesul civil ( consideraţii generale, instanţa de judecată, compunerea

şi constituirea instanţei de judecată, incidente procedurale referitoare la compunerea instanţei de

judecată,)

2

Cursul IV Participanţii la procesul civil (părţile în procesul civil: noţiunea şi poziţia părţilor în

procesul civil, drepturile şi obligaţiile părţilor în procesul civil, reprezentarea legală şi

2

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

convenţională a părţilor în procesul civil, coparticiparea procesuală, formele coparticipării

procesuale, efectele coparticipării procesuale)

Cursul V. Participanţii la procesul civil ( participarea terţilor la judecată, formele de participare a

terţilor în procesul civil: intervenţia voluntară principală şi accesorie, intervenţia forţată :

chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului;

participarea procurorului în procesul civil)

2

Cursul VI Acţiunea civilă ( noţiune, clasificarea acţiunilor civile, condiţiile de exerciţiu ale

acţiunii civile: afirmarea unui drept, capacitatea procesuală, calitatea procesuală, interesul)

2

Cursul VII. Acţiunea civilă ( Asigurarea acţiunii civile : precizări prealabile, sechestru asigurator,

sechestrul judiciar, poprirea asiguratorie)

2

Cursul VIII. Competenţa instanţelor judecătoreşti ( noţiune, felurile competenţei instanţelor

judecătoreşti, competenţa generală)

2

Cursul IX. Competenţa instanţelor judecătoreşti ( competenţa materială a instanţelor judecătoreşti) 2

Cursul X.Competenţa instanţelor judecătoreşti (competenţa teritorială, felurile competenţei

teritoriale, prorogarea de competenţă, felurile prorogării de competenţă: prorogarea legală,

prorogarea judecătorească şi prorogarea convenţională, incidente procedurale referitoare la

competenţă: excepţia de necompetenţă, conflictele de competenţă)

2

Cursul XI.Actele de procedură ( Definiţie, clasificarea actelor de procedură, condiţii pentru

îndeplinirea actelor de procedură, sancţiunea nerespectării condiţiilor privitoare la actele de

procedură; nulitatea actelor de procedură, cazuri de nulitate, mijloace de invocare a nulităţii,

efectele nulităţii)

2

Cursul XII . Termenele procedurale ( Definiţie, clasificare, calculul termenelor procedurale,

durata termenelor, sancţiuni care intervin pentru nerespectarea condiţiilor privitoare la termenele

procedurale: decăderea, repunerea în termen)

2

VI.2. Seminar (dacă este cazul)

Seminar I . Consideraţii generale asupra dreptului procesual civil (definiţia dreptului procesual

civil, carcterele dreptului procesual civil, normele dreptului procesual civil, principalele izvoare

ale dreptului procesual civil: legile, ordonanţele de guvern, noţiuni despre doctrină şi

jurisprudenţă )

3

Seminar II Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil (precizări prealabile, examinarea

principiilor dreptului procesual civil : principiul legalităţii, principiul aflării adevărului, principiul

independenţei judecătorului, principiul rolului activ al judecătorului, principiul egalităţii părţilor

în faţa justiţiei, principiul publicităţii, principiul oralităţii, principiul desfăşurării procedurii

judiciare în limba română, principiul contradictorialităţii, principiul dreptului la apărare, principiul

disponibilităţii, principiul nemijlocirii, principiul continuităţii)

3

Seminar III Participanţii la procesul civil ( consideraţii generale, instanţa de judecată,

compunerea şi constituirea instanţei de judecată, incidente procedurale referitoare la compunerea

instanţei de judecată,)

3

Seminar IV Participanţii la procesul civil ( părţile în procesul civil: noţiunea şi poziţia părţilor în

procesul civil, drepturile şi obligaţiile părţilor în procesul civil, reprezentarea legală şi

convenţională a părţilor în procesul civil, coparticiparea procesuală, formele coparticipării

procesuale, efectele coparticipării procesuale)

3

Seminar V Participanţii la procesul civil ( participarea terţilor la judecată, formele de participare a

terţilor în procesul civil: intervenţia voluntară principală şi accesorie, intervenţia forţată :

chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului;

participarea procurorului în procesul civil)

3

Seminar VI Acţiunea civilă ( noţiune, clasificarea acţiunilor civile, condiţiile de exerciţiu ale

acţiunii civile: afirmarea unui drept, capacitatea procesuală, calitatea procesuală, interesul)

3

Seminar VII Acţiunea civilă ( Asigurarea acţiunii civile : precizări prealabile, sechestru asigurator,

sechestrul judiciar, poprirea asiguratorie)

3

Seminar VIII Competenţa instanţelor judecătoreşti ( noţiune, felurile competenţei instanţelor

judecătoreşti, competenţa generală)

3

Seminar IX Competenţa instanţelor judecătoreşti (competenţa materială a instanţelor

judecătoreşti)

3

Seminar X Competenţa instanţelor judecătoreşti (competenţa teritorială, felurile competenţei 3

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

teritoriale, prorogarea de competenţă, felurile prorogării de competenţă: prorogarea legală,

prorogarea judecătorească şi prorogarea convenţională, incidente procedurale referitoare la

competenţă: excepţia de necompetenţă, conflictele de competenţă)

Seminar XI Actele de procedură ( Definiţie, clasificarea actelor de procedură,condiţii pentru

îndeplinirea actelor de procedură, sancţiunea nerespectării condiţiilor privitoare la actele de

procedură; nulitatea actelor de procedură, cazuri de nulitate, mijloace de invocare a nulităţii,

efectele nulităţii)

3

Seminar XII. Termenele procedurale ( Definiţie, clasificare, calculul termenelor procedurale,

durata termenelor, sancţiuni care intervin pentru nerespectarea condiţiilor privitoare la termenele

procedurale: decăderea, repunerea în termen).

3

VII.

Bibliografie

Boroi G., Răducan G., Stanciu M. “Drept procesual civil”, editura Hamangiu 2013

Tabacu A. “ Drept procesual civil”, editura Universul Juridic 2013

Tăbârcă M. “Drept procesual civil”, editura Universul Juridic 2013, vol. I şi II

VIII.

Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs In cadrul primului curs se prezintă tematica disciplinei, bibliografia precum şi

modalitatea de examinare, respectiv examen scris de tip grilă.

Se prezintă totodată materialul care va fi predat la următoarea oră de curs, deoarece

modalitatea de predare a cursului este interactivă.

Fiecare curs care urmează se va desfaşura conform aceleiaşi proceduri indicate în

paragraful anterior.

Seminar Seminarul se va desfăşura pe baza cunoştinţelor dobândite de către studenţi la cursurile

anterioare: Se vor adresa studenţilor întrebări din materia predată şi se va discuta pe

marginea opiniilor exprimate in doctrină sau jurisprudenţă.

Laborator

Proiect

IX.

Forme de

activitate

Evaluare % din nota

finală

Examen Cunoştinţe pentru nota 5 –cunostinte minimiale de drept procesual civil.

Studentul trebuie să rezolve jumătate din grilele de examen

Cunoştinţe pentru nota 10 –cunostinte maxime de drept procesual civil

Studentul trebuie să rezolve toate grilele de examen.

100%

Seminar

Laborator

Proiect

Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

Studentul dobândeşte noţiuni despre principalele instituţii de drept procesual civil, precum şi abilitatea de a aplica

noţiunile teoretice dobândite în rezolvarea speţelor (cazurilor practice) de drept procesual civil.

Data: 26.09.2013 Titular curs,

Lector univ.dr. Morar Dana Elena

Date de contact: [email protected]

;

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea BOGDAN VODĂ

Facultatea DREPT

Specializarea DREPT I.

Denumire disciplină DREPT COMERCIAL II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestrul3)

Categoria2)

Credite Curs Seminar Laborator Proiect

D 4102 VII DS 7 3 2

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) X IV.

Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect

Numele şi prenumele Laszlo Traian Laszlo Traian

Instituţia Univ. Bogdan Vodă Univ. Bogdan Vodă

Catedră/Departament Drept privat Drept privat

Titlul ştiinţific Doctor Doctor

Gradul didactic Lector Lector

Încadrarea (norma de

bază/asociat) Norma de bază Norma de bază

Vârsta 39 39 V.

Obiectivele disciplinei: Însuşirea cunoştinţelor elementare despre dreptul comercial, a diferenţei dintre actele şi

faptele comerciale pe de o parte şi a actelor şi faptelor civile pe de altă parte, regimul juridic al comercianţilor, a

noţiunii de patrimoniu, a faptelor de comerţ generatoare de obligaţii comerciale, a limitelor concurenţei

comerciale loiale, a tipurilor de societăţi comerciale reglementate de legea nr. 31 din 1990 (principii, modul de

înfiinţare, obligaţii specifice fiecărui tip de societate comercială, dizolvare şi lichidare), deprinderea

mecanismelor specifice procedurii insolvenţei. VI.

Conţinutul disciplinei Nr.

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

DREPTUL COMERCIAL

1. Terminologie

2. Domeniul, existenţa şi esenţa Dreptului comercial

DREPTUL COMERCIAL SI NOUL COD CIVIL

3.Terminologie. Notiunea de profesionist.

4.Modificari esentiale aduse de noul Cod Civil.

3

Societatea în nume colectiv

Noţiune şi trăsături

Constituirea, funcţionarea şi administrarea societatii in nume colectiv

Dizolvarea şi lichidarea societatii in nume colectiv

3

Societatea în comandită simplă

Constituirea societatii in comandita simpla

Funcţionarez şi administrarea societatii in comandita simpla

Dizolvarea şi lichidarea societatii in comandita simpla

3

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

Societatea cu răspundere limitată

Noţiune şi trăsături

Constituirea, funcţionarea şi administrarea societatii cu raspundere limitata

Dizolvarea şi lichidarea societatii cu raspundere limitata

3

Societatea pe acţiuni

a.Noţiuni generale

b.Constituirea societatii pe actiuni. Modalitati de constituire:

- Constituirea simultana;

- Constituirea succesiva (prin subscriptie publica).

c.Functionarea societatii pe actiuni. Actiunile.Modalitati de transmitere a actiunilor.

d.Administrarea societatii pe actiuni :

-Administrarea în sistemul unitar;

- Administrarea în sistem dualist;

- Directoratul;

- Auditorii financiari;

- Cenzorii societatii.

e.Lichidarea societatii pe actiuni.

3

Societatea în comandită pe acţiuni

Noţiune

Raspunderi diferite pentru datoriile societatii

Adunarea generala a actionarilor

Administrarea societatii

3

Insolvenţa

1. Notiunea de „insolventa” si de „procedura a insolventei”

2. Formele procedurii insolventei

3. Caracterele juridice ale procedurii insolventei

Conditiile legale necesare în vederea aplicarii procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006

3

5.Insolventa debitorului

6.Categoriile de persoane carora li se aplica procedura insolventei

3

7.Participantii la procedura insolventei

Instantele judecatoresti

Judecatorul-sindic

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Administratorul special

Administratorul judiciar

Lichidatorul

3

8.Cererile introductive

9.Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia

10.Planul de reorganizare

3

11.Falimentul

12.Închiderea procedurii

13.Raspunderea membrilor organelor de conducere

14.Infractiuni si pedepse în legatura cu aplicarea procedurii insolventei

15.Răspunderea contravenţională Cap VIII .Instrumentele de plată

3

Instrumentele de plată

1. Plăţile cu numerar

2. Plăţile cu virament

3

VI.2. Seminar

Seminar 1: DREPTUL COMERCIAL SI NOUL COD CIVIL. Terminologie. Notiunea de

profesionist. Modificari esentiale aduse de noul Cod Civil. 2

Seminar 2: Societatea în nume colectiv

Noţiune şi trăsături

Constituirea, funcţionarea şi administrarea societatii in nume colectiv

Dizolvarea şi lichidarea societatii in nume colectiv

2

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

Seminar 3: Societatea în comandită simplă

Constituirea societatii in comandita simpla

Funcţionarez şi administrarea societatii in comandita simpla

Dizolvarea şi lichidarea societatii in comandita simpla

2

Seminar 4: Societatea cu răspundere limitată

Noţiune şi trăsături

Constituirea, funcţionarea şi administrarea societatii cu raspundere limitata

Dizolvarea şi lichidarea societatii cu raspundere limitata

2

Seminar 5: Societatea pe acţiuni

a.Noţiuni generale

b.Constituirea societatii pe actiuni. Modalitati de constituire:

- Constituirea simultana;

- Constituirea succesiva (prin subscriptie publica).

c.Functionarea societatii pe actiuni. Actiunile.Modalitati de transmitere a actiunilor.

d.Administrarea societatii pe actiuni :

-Administrarea în sistemul unitar;

- Administrarea în sistem dualist;

- Directoratul;

- Auditorii financiari;

- Cenzorii societatii.

e.Lichidarea societatii pe actiuni.

2

Seminar 6: Societatea în comandită pe acţiuni

Noţiune

Raspunderi diferite pentru datoriile societatii

Adunarea generala a actionarilor

Administrarea societatii

2

Seminar 7: Procedura insolventei:

Domeniul si scopul procedurilor de insolvenţă;

Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele sale

Insolventa debitorului

Categoriile de persoane carora li se aplica procedura insolventei

2

Seminar 8: Participantii la procedura insolventei

Instantele judecatoresti

Judecatorul-sindic

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

Administratorul special

Administratorul judiciar

Lichidatorul

2

Seminar 9: Cererile introductive

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia

Planul de reorganizare

2

Seminar 10: Falimentul

Închiderea procedurii 2

Seminar 11:. Raspunderea membrilor organelor de conducere

Infractiuni si pedepse în legatura cu aplicarea procedurii insolventei

Răspunderea contravenţională

2

Seminar 12: Instrumentele de plată

1. Plăţile cu numerar

2. Plăţile cu virament

2

VII.

Bibliografie

I. Turcu – ”Legea procedurii insolventei. Comentarii pe articole” (Editia 3), Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009

St. D. Carpenaru, Vasile Nemes, Mihai Adrian Hotca – „Noua lege a insolventei. Legea nr. 85/2006. Comentarii

pe articole”, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006

I.N. Fintescu – „Curs de drept comercial”, Bucuresti, 1929

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

I.L. Georgescu – „Dreptul comercial român”, vol. I-II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000-2001

I.L. Georgescu – „Dreptul comercial român”, Vol. III, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1994

Ana Maria Lupulescu – „Reorganizarea societatilor comerciale în contextual integrarii europene – Strategii si

cadru juridic”, Ed. Wolters Kluwer, 2008

S. POPA – “Drept Comercial” – Suport Curs, 2009

I. Adam, C.N. Savu, ”Legea insolventei –Comentarii si explicatii”, Ed. C.H. Beck, 2006

Legea nr. 85 din 2006 – Legea privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările aduse de

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006; DECIZIA nr. 1.137 din 4 decembrie 2007;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008; LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 25

din 2 martie 2010; LEGEA nr. 169 din 14 iulie 2010; LEGEA nr. 177 din 28 septembrie 2010

VIII.

Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se va desfăşura prin prezentarea tematicii stabilite în capitolele şi subcapitolele

cursurilor.

Seminar Seminarul se va desfăşura prin verificarea cunoştinţelor însuţite în cadrul cursurilor,

explicarea noţiunilor specifice dreptului comercial din cadrul fiecărui curs prezentat.

IX.

Forme de

activitate

Evaluare % din nota

finală

Examen

(Colocviu)

Modul de evaluare al studenţilor se face prin răspunsurile la subiectele de

examen. Desfăsurarea examenului se face în două etape: etapa 1- lucrare

scrisa tip grila (10 subiecte); etapa 2 – examinare orală pe baza biletelor de

examen (3 subiecte).

Cunoştinţe pentru nota 5: rezolvarea corectă a 5 subiecte din lucrarea

scrisă şi tratarea corectă şi integral a unui subiect din biletul de examen din

cadrul examinării orale.

Cunoştinţe pentru nota 10: rezolvarea corectă a 10 subiecte din lucrarea

scrisă şi tratarea corectă şi integral a subiectelor de pe biletele de

examinare.

70%

Seminar Evaluarea în cadrul semninarului se face prin: I. Media notelor obţinute la

testarea periodică ( 5 lucrări de control ); II. Activităţi de participare activă

în cadrul seminariilor.

Cunoştinţe pentru nota 5: Obţinerea mediei 5 la 3 tesări periodice

Cunoştinţe pentru nota 10: Obţinerea mediei 10 la cinci testări periodice

La nota obţinută ca şi medie a testărilor periodice (pentru notele de la 5 la

9 inclusiv) se adaugă 1 punct pentru activităţile de participare activă în

cadrul seminariilor

30%

Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

1. Deprinderea sensurilor şi noţiunilor specifice dreptului comercial: fapte de comerţ, comercianţi,

persoane fizice autorizate, concurenţa perminsă sau nepermisă, inteprinderile, societate comercială,

instrumentele de plata, isntrumentele de credit şi plată etc.

2. Însuşirea mecanismelor de interpretare a normelor juridice din domeniul dreptului comercial

3. Corelarea şi aplicarea dispoziţiilor legale la situaţii concrete

4. Aplicare corectă a noilor acte normative şi cunoaşterea modificări legislative

5. Abilitatea de analiză şi sinteză a jurispridenţei comerciale

Data: Titular curs,

24.09.2013 Grad didactic Lect. Univ. Dr. Traian Laszlo

Date de contact: [email protected]

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea BOGDAN VODA

Facultatea DE DREPT

Specializarea DREPT I.

Denumire disciplină CRIMINALISTICA II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestrul3)

Categoria2)

Credite Curs Seminar Laborator Proiect D 4203 VII DS 7 2 2 - -

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) X IV.

Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect

Numele şi prenumele BUNEA

GHEORGHE

BUNEA

GHEORGHE

Instituţia

Catedră/Departament DREPT PUBLIC SI

PRIVAT

DREPT PUBLIC

SI PRIVAT

Titlul ştiinţific DOCTOR DOCTOR

Gradul didactic LECTOR

UNIVERSITAR

LECTOR

UNIVERSITAR

Încadrarea (norma de

bază/asociat) N.B. N.B.

Vârsta 58 ani 58 ani V.

Obiectivele disciplinei :

Prin conţinutul tematic al cursului de „ Criminalistică ” ne propunem familiarizarea studenţilor cu

principalele ramuri ale criminalisticii şi formarea unor deprinderi practice elementare privind ridicarea,

conservarea şi examinarea unor categorii de urme în cadrul orelor de seminar şi laborator. VI.

Conţinutul disciplinei Nr.

ore/săpt.

2

2

2

VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CRIMINALISTICA

1.1. Definirea noţiunii şi obiectului criminalisticii

1.2. Metode folosite in identificare

1.3. Principiile fundamentale ale criminalisticii

CAPITOLUL 2 IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA

2.1 Notiuni generale

2.2. Etapele identiificării criminalistice

2.3. Principiile identificării criminalistice

2.4. Fazele identificării criminalistice

CAPITOLUL 3 CERCETAREA CRIMINALISTICA A URMELOR

3.1. Noţiuni despre urme

3.2. Clasificarea urmelor

3.3. Cercetarea criminalistică a urmelor papillare,de picioare, dinţi,buze,etc.

3.4. Cercetarea criminalistică a urmelor biologice

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

CAPITOLUL 4 FOTOGRAFIA JUDICIARA

4.1. Noţiunea şi însemnătatea fotografiei judiciare

4.2 Fotografia judiciară operativă (fixare)

4.3. Fotografia judiciară de examinare

CAPITOLUL 5 CERCETAREA CRIMINALISTICA A DOCUMENTELOR

5.1. Aspecte privind cercetarea criminalistica a documentelor

5.2. Expertiza criminalistică a scrisului de mână

5.3 Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri

CAPITOLUL 6 BALISTICA JUDICIARA

6.1 Notiuni introductive

6.2 Date tehnice privind armele de foc si munitia

6.3 Urmele principale si secundare ale impuscaturii

6.4 Expertiza criminalistică balistică a armelor de foc şi a urmelor acestora

CAPITOLUL 7 CERCETAREA LA FATA LOCULUI

7.1. Notiunea cercetarii la fata locului

7.2. Pregatirea cercetarii la fata locului

7.3. Efectuarea cercetarii la fata locului

CAPITOLUL 8 TACTICA EFECTUARII PERCHEZITIEI

8.1 Noţiune, importanţă şi reglementare juridică

8.2 Perchezitia domiciliara

8.3 Reguli tactice folosite la efectuarea percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri

CAPITOLUL 9 TACTICA ASCULTARII DE PERSOANE

9.1 Notiuni generale

9.2 Tactica ascultarii invinuitului

9.3 Tactica ascultarii martorilor

9.4 Tactica ascultarii partii vatamate

9.5 Tactica ascultarii a minorilor

CAPITOLUL 10 CONFRUNTAREA SI PREZENTAREA PENTRU

RECUNOASTERE

10.1 Pregătirea în vederea efectuării confruntării

10.2 Reguli tactice de efectuare a confruntării propriu-zise

10.3 Fixarea rezultatelor confruntare

10.4 Prezentarea persoanelor pentru recunoastere

10.5 Prezentarea cadavrelor pentru recunoastere

2

2

2

2

2

2

2

VI.2. Seminar

CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CRIMINALISTICA

1.1. Definirea noţiunii şi obiectului criminalisticii

1.2. Metode folosite in identificare

1.3. Principiile fundamentale ale criminalisticii

CAPITOLUL 2 IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA

2.1 Notiuni generale

2.2. Etapele identiificării criminalistice

2.3. Principiile identificării criminalistice

2.4. Fazele identificării criminalistice

CAPITOLUL 3 CERCETAREA CRIMINALISTICA A URMELOR

3.1. Noţiuni despre urme

3.2. Clasificarea urmelor

3.3. Cercetarea criminalistică a urmelor papillare,de picioare, dinţi,buze,etc.

2

2

2

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

3.4. Cercetarea criminalistică a urmelor biologice

CAPITOLUL 4 FOTOGRAFIA JUDICIARA

4.1. Noţiunea şi însemnătatea fotografiei judiciare

4.2 Fotografia judiciară operativă (fixare)

4.3. Fotografia judiciară de examinare

CAPITOLUL 5 CERCETAREA CRIMINALISTICA A DOCUMENTELOR

5.1. Aspecte privind cercetarea criminalistica a documentelor

5.2. Expertiza criminalistică a scrisului de mână

5.3 Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri

CAPITOLUL 6 BALISTICA JUDICIARA

6.1 Notiuni introductive

6.2 Date tehnice privind armele de foc si munitia

6.3 Urmele principale si secundare ale impuscaturii

6.4 Expertiza criminalistică balistică a armelor de foc şi a urmelor acestora

CAPITOLUL 7 CERCETAREA LA FATA LOCULUI

7.1. Notiunea cercetarii la fata locului

7.2. Pregatirea cercetarii la fata locului

7.3. Efectuarea cercetarii la fata locului

CAPITOLUL 8 TACTICA EFECTUARII PERCHEZITIEI

8.1 Noţiune, importanţă şi reglementare juridică

8.2 Perchezitia domiciliara

8.3 Reguli tactice folosite la efectuarea percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri

CAPITOLUL 9 TACTICA ASCULTARII DE PERSOANE

9.1 Notiuni generale

9.2 Tactica ascultarii invinuitului

9.3 Tactica ascultarii martorilor

9.4 Tactica ascultarii partii vatamate

9.5 Tactica ascultarii a minorilor

CAPITOLUL 10 CONFRUNTAREA SI PREZENTAREA PENTRU

RECUNOASTERE

10.1 Pregătirea în vederea efectuării confruntării

10.2 Reguli tactice de efectuare a confruntării propriu-zise

10.3 Fixarea rezultatelor confruntare

10.4 Prezentarea persoanelor pentru recunoastere

10.5 Prezentarea cadavrelor pentru recunoastere

2

2

2

2

2

2

2

VII.

Bibliografie

1. C. Aioniţoaie; I. E. Sandu; V. Bercheşan; I.N. Dumitraşcu Tratat de metodica şi tactica

criminalistică Ed. Carpaţi 1994 ;

2. S. Aămureanu Criminalistică , Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2000 – Note de curs ;

3. A. Ciopraga, Criminalistica – Ed. Junimea Iasi, 2001 ;

4. Mocuţa Gheorghe, Criminalitatea organizată şi spălarea banilor, Editura Noul Orfeu,

Bucureşti, 2004 ;

5. Mocuţa Gheorghe, Metodologia investigării infracţiunii de spălare a banilor, Editura Noul

Orfeu, Bucureşti, 2004 ;

6. Cîrjan L.- Tratat de criminalistică, Ed.Penguin Book Bucureşti 2005;

7. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2007;

8. Florin Ionescu – Criminalistica, Ed. Universitară – Bucureşti 2008;

9. I. Mircea Criminalistica, Ed. Lumina Lex Bucuresti, 2010.

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

VIII.

Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Orele de curs se vor desfăşura prin prezentarea în power point a fiecărei teme cu

explicaţii şi exemplificări corespunzătoare.Studenţi pot adresa întrebări pentru lămurirea

unor probleme pe care nu le-au înţeles.

Seminar La această activitate studenţi vor trebui să participe activ dezbaterile avînd scopul

aprofundări noţiunilor prezentate la cursuri.Se va nota prezenţa studenţilor la această

activitate şi contribuţia celor care au participat la dezbateri. IX.

Forme de

activitate

Evaluare % din nota

finală

Examen

(Colocviu)

Evaluarea la examen se va desfăşura în baza unui examen scris, unde

fiecare student va trebui să trateze două subiecte diin cursurile prezentate.

Pentru nota 5 studenţi vor trebui să participe la cursuri şi seminarii şi să

trateze cel puţin un subiect de la examen,.

Pentru nota 10 studenţi vor trebui să participe la cursuri şi să fie activi la

seminarii, iar la examen să trateze foarte bine cele două subiecte.

80%

Seminar La seminar nu se va face o evaluare propriu-zisă a cunoştinţelor studenţilor

dar activitatea acestora va influenţa nota de la examen.

20%

Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

Studenţi vor trebui să dobîndească pînă la sfîrşitul cursului cunoştinţe despre metodele şi tehnicile elaborate ori

adoptate de criminalistică şi folosite în munca de prevenire,cercetare şi descoperire a infracţiunilor.

Data: Titular curs,

27.09.2013 LECT.UNIV.Dr.GHEORGHE BUNEA

Date de contact: e-mail, [email protected]

Page 12: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Facultatea Drept

Specializarea Drept I.

Denumire disciplină DREPT BANCAR II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestrul3)

Categoria2)

Credite Curs Seminar Laborator Proiect D 4104 VII DS 6 2 2

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) x IV.

Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect

Numele şi prenumele Marian Adrian Marian Adrian

Instituţia UBV UBV

Catedră/Departament Drept Drept

Titlul ştiinţific Dr. Dr.

Gradul didactic Lector Lector

Încadrarea (norma de

bază/asociat) N.B. N.B.

Vârsta 47 47 V.

Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea si însuşirea de catre studenti a actelor, operatiunilor si raporturilor juridice

din sfera dreptului bancar VI.

Conţinutul disciplinei Nr.

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

CAP.1. EVOLUŢIA OPERAŢIUNILOR BANCARE 1.1. Aparitia banilor şi funcţiile lor 1.2. Circulaţia monetară şi apariţia primelor banci

2

CAP.2. SCURT ISTORIC AL PRACTICII ŞI LEGISLAŢIEI BANCARE DIN ROMÂNIA 2.1.Înfiinţarea sistemului bancar românesc

2.2.Sistemul bancar românesc în diferite epoci

2

CAP.3. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2

CAP.4. SOCIETĂŢI BANCARE 2

CAP.5 OPERAŢIUNILE BANCARE 2

CAP.6. FUNCŢIILE BĂNCILOR 6.1.Evoluţia şi exercitarea funcţiilor băncilor,

6.2. Riscul bancar, responsabilitatea bancar, contenciosul bancar

2

CAP.7. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII BANCARE ÎN ROMÂNIA

2

CAP.8. CONTRACTELE BANCARE 8.1. Introducere în teoria generală a contractelor bancare;

2

CAP 9. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTUL BANCAR; 2

CAP.10. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR BANCARE

2

Page 13: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

CAP. 11. CARACTERELE SPECIALE ALE CONTRACTELOR BANCARE 2

CAP.12. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A BĂNCILOR 2

VI.2. Seminar EVOLUŢIA OPERAŢIUNILOR BANCARE 2 SCURT ISTORIC AL PRACTICII ŞI LEGISLAŢIEI BANCARE DIN ROMÂNIA 2 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2 SOCIETĂŢI BANCARE 2 OPERAŢIUNILE BANCARE 2 FUNCŢIILE BĂNCILOR 2 REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII BANCARE ÎN ROMÂNIA 2 CONTRACTELE BANCARE 2 ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTUL BANCAR; 2 ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR BANCARE 2 CARACTERELE SPECIALE ALE CONTRACTELOR BANCARE 2 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A BĂNCILOR 2 VII

Bibliografie

Basno C., N. Dardac, Constantin F. – „Moneda, Credit, Bănci”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1994

Diaconescu Mariana – „Bănci sisteme de plăţi riscuri”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

Dobrescu V., Kakus L., Nicolae T., I.Crişan – „Istorie financiar bancară. Studii asupra băncilor

româneşti din Transilvania”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996

Kiriţescu C., Emilian M. Dobrescu – „Băncile: mica Enciclopedie”, Ed. Expert, Bucureşti, 1998

R. Koch, „Dicţionar de management şi finanţe”, Editura Teora, Bucureşti, 2001

Păun Nicolae – „Bani şi bănci în structuri europene”, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1995

Popa St., A. Cucu, „Economia subterană şi spălarea banilor”, Editura Expert, Bucureşti, 2000

Pintea A., Gheorghi R. – „Băncile în economia românească”, Ed. Economica, Bucureşti, 1995

Puiu Al., „Strategiile bancare – una din cauzele crizei economiei româneşti”, ediţia a II-a, Editura

Independenţa Economică, Piteşti, 2003

Simon Claude – „Băncile”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993

Şaguna, D. D. „Procedura fiscală pe înţelesul tuturor”, Editura Oscar, 2001

Şaguna, D. D, Monica Amalia Raţiu, Drept bancar, ed. C.H. Beck, Bucureşti 2007.

Şaguna, D. D, Costin Florin Donoiaca – „Drept bancar şi valutar”, Ed. Proarcadia, Bucureşti, 1994

Turcu Ioan, “Drept bancar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

Turcu Ion, Drept bancar, Vol. I, Vol. II şi Vol. III, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999; Turcu Ion, Operaţiuni şi contracte bancare, ed. a V-a, Lumina Lex, Bucureşti, 2004; VIII.

Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Orele de curs se vor desfăşura prin folosirea îndeosebi a unor metode expozitive care

vor fi completate cu metode active, în special prin problematizare iar unde se

impune şi prin elemente euristice. In principal se vor folosi prezentări power point

a fiecărei sectiuni cu explicaţii şi exemplificări specifice temei dezbătute.

Seminar Se vor folosi metode interactiv – participative( jocul de rol, brainstorming-ul,

studiul de caz ), iar studenţii vor trebui stimulaţi să participe activ la dezbateri, avînd

deziderat aprofundarea noţiunilor prezentate la cursuri. IX.

Forme de

activitate

Evaluare % din nota

finală

Examen

(Colocviu)

Evaluarea la examen se va desfăşura în baza unui examen scris, unde:

- pentru nota 5 fiecare student va trebui să arate că şi-au însuşit itemii

Page 14: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

obligatorii, reusind să răspundă corect la cca 50% din întrebari într-un

chestionar tip grila;

- pentru nota 10 studenţii vor trebui să răspundă corect la toate întrebările

dintr-un chestionar tip grila;

90%

Seminar Activitatea de seminar va influenţa nota de la examen. 10%

Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

1. Cunoaştere şi înţelegere:

- a - apofundarea cunoştiinţelor privitoare la teoriile dreptului bancar;

- - aprofundarea cunoştinţelor privind evoluţia dreptului bancar - analizarea şi aprofundarea factorilor care

influenţează dreptul bancar;

- dobândirea cunoştiinţelor necesare pentru a înţelege mecanismul bancar.

2. 2. Explicare şi interpretare:

- capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite;

- capacitatea de a soluţiona situaţii practice implicând cunoştiinţele dobândite;

- abilitatea de a lucra independent;

- capacitatea de analiză şi sinteză;

- capacitatea de a acţiona creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv

stări critice de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ.

3. Instrumental-aplicative:

- să identifice factorii de risc care duc la apariţia pierderilor bancare;

- să identifice cauzele falimentelor bancare;

- dezvoltarea capacităţii de analiză a unui mecansim bacar;

- să aplice în practică noile cunoştiinţele dobândite;

- să se adapteze continuu la modificările legislaţiei privitoare la domeniul bancar;

4. Atitudinale:

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina;

- capacitatea de a avea un comportament etic;

- abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii.

Data: 01.10.2013 Titular curs,

lect.univ.dr.Adrian Marian

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca

Facultatea de Drept

Page 15: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea UNIVERSITATEA BOGDAN VODĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea DREPT

Specializarea DREPT

I.

Denumire disciplină DREPTUL TRANSPORTURILOR

II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestrul3)

Categoria2)

Credite Curs Seminar Lucrari

practice Stagii

D 4105 7 DC 3 2 ore 1 ore - -

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) X IV.

Titular disciplină:

Curs Seminar Lucrari practice Stagii

Numele şi prenumele REDEANU ANNA

DOROTYA

REDEANU ANNA

DOROTYA

Instituţia Univ. Bogdan Vodă Univ. Bogdan Vodă

Disciplina/Catedră Drept public şi

privat

Drept public şi

privat

Titlul ştiinţific Drd. Drd.

Gradul didactic Lector univ. Lector univ.

Încadrarea (norma de

bază/asociat) Normă de bază Normă de bază

Vârsta 35 ani 35 ani V.

Obiectivele disciplinei 1. Familiarizarea viitorilor specialisti în domeniul juridic cu conceptele din dreptul transporturilor;

2. Înţelegerea importanţei activităţii în domeniul transporturior si a însusiriietapelor care stau la baza dezvoltării

domeniului ce se circumscrie activităţiide transport;

3. Însusirea celor mai importante politici comerciale;

4. Dezvoltarea abilităţilor si competenţelor de a elabora diferite programe cu incidenţă în domeniul transporturilor. VI.

Conţinutul disciplinei Nr. ore/săpt.

VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

Cap. I NOŢIUNE, DEFINIRE, CLASIFICARE TRANSPORTURI

1.1. Noţiunea de transport

1.2. Clasificarea transporturilor

2

Cap. II CONTRACTUL DE TRANSPORT

2.1. Definiţia contractuti de transport

2.2. Caractere juridice al contractului de transport

2.3. Părţile contractului de transport

2.4. Incheierea contractului de transport

2.5. Licenta de transport

3

Cap. III OBLIGATIILE PARTILOR IZVORATE DIN CONTRACTUL DE

TRANSPORT

3.1. Obligaţiile părţilor la punctul de pornire

3.2. Obligaţiile părţilor în cursul deplasării mărfii

3.3. Obligaţiile părţilor la destinaţie

2

Page 16: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

Cap.IV. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE CALATORI SI BAGAJE PE

CALEA FERATA.

4.1. Definiţie şi reglementare

4.2. Incheierea contractului de transport de calatori

4.3. Formele de trasnsport calatori

4.4.Modificarea contractului

4.5. Amanarea calatoriei

4.6. Intreruperea calatoriei

3

Cap. V. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA

5.1. Transportul de marfuri pe calea ferata

5.2. Incheiera contractului de transport de marfa pe C.F.

5.3. Scrisoarea de trasura

3

Cap. VI. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT AUTO

6.1.Caracteristici generale ale transporturilor rutiere

6.2.Clasificarea transporturilor rutiere

6.3. Transporturi comerciale sau în interes propriu

.4.Transporturi cu periodicitate regulată sau ocazionale

6.5. Transporturi interne sau internaţionale

6.6. Transporturile rutiere mixt

6.7.Reglementări de drept comun

6.8. Contractul de transport rutier

2

Cap. VII TRANSPORTURILE AERIENE DE CALATORI SI BAGAJE

7.1. Transportul aeriene de calatori si bagaje

7.2. Bagajele admise la calătorie

7.3. Raspunderea carausului

2

Cap. VIII. CONTRACTUL DE TRANSPORT NAVAL

8.1. Ntiunea, natura, si formele contractului de transport maritim

8.2. Incheierea contractului de transport maritim

8.3. Calatoria navei si avariile comune

8.4. Clasificarea transpotrurilor navale:

3

Cap. IX TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE

9.1. Transporturile de marfă

9.2. Transporturile de călători

Cap. X. RASPUNDEREA IN DREPTUL TRANSPORTURILOR

10.1. Raspunderea transportatorului (carausului)

10.2. Actiunile izvorate din contractul de transport

10.3. Reclamatia administrativa si actiunea in justitie

10.4. Prescriptia dreptului la actiune

10.5.Raspundera partilor din contractul de transort pe calea ferata

10.6. Raspunderea Transportatorului de Marfuri Rutiere

10.7. Răspunderea transportatorului aerian

10.8. Reglementarea raspunderii prin Conventia Natiunilor Unite privind transporturile

pe mare din 1978

2

VI.2. Seminar (dacă este cazul) Nr. ore/săpt. Cap.I. Notiuni introductive. Sistemul national de transport 2 Cap.II. Contractul comercial de transport 2 Cap.III. Contractul de expeditie 2 Cap.IV. Transporturile feroviare 2 Cap.V. Transporturile maritime 2

Cap.VI. Transporturile aeriene 2

Page 17: FIŞA DISCIPLINEI - ubv.ro analitice romana/drept/fisd41.pdf · FIŞA DISCIPLINEI Universitatea BOGDAN VODĂ Facultatea DREPT Specializarea DREPT I. Denumire disciplină DREPT COMERCIAL

VII.

Bibliografie

Obligatorie:

1. O.Capatana, Dreptul transporturilor. Contractul de expeditie a marfurilor, Ed. LuminaLex, Buc.

1997

2. Gh. Filip şi colab., Dreptul transporturilor, Editura Junimea, Iaşi, 2002;

3. O. Manolache,. Dreptul transportatorilor, Ed. All Beck, Buc., 2001

4. Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

5. Gh. Stancu, Dreptul transporturilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

6. C. Stanciu,.. Dreptul transporturilor, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2008

7. A.T. Stănescu, S.A. Stănescu, Contractul de transport de mărfuri in trafic intern şi internaţional. Practica

judiciară. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

Facultativă:

1. Caraiani, Ghe. , Transporturi si expeditii rutiere, , Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007

2. Caraiani, Ghe. , Transporturi si expeditiile aeriene, , Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007

3. Caraiani,Gheorghe: Lexicon. Transporturi si vamă, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009

4. O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001

5. O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

6. Ciobanu, I.T. Dreptul transporturilor, Ed. Actami, Buc., 1999

7. Demetrescu, P.I. Contractul de transport,Cartea I, Ed. Disactica si pedagogica, Buc.,1962

8. Eliescu, M. Raspunderea civila delictuala, Bucuresti, 1972

9. Sipos, St. Cu privire la natura juridica a activitatii de transport, RDC nr. 11/1996

10. Sitaru, D.A., Contractul de transporturi international de marfuri, Ed. LuminaLex, Bucuresti, 2007 VIII.

Modul de transmitere a informatiilor

Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Predarea cunostinţelor se va face în conformitate cu strategiile actualizate, prelegere, curs

pe suport electronic, înregistrat pe CD, .

Seminar Dezbaterea unor texte de lege, rezolvarea unor speţe; IX.

Evaluare

Forme de

activitate

Evaluare % din nota finală

Examen Examenul constă în redactarea unei lucrări pe baza cunoştiinţelor

acumulate la cursuri şi seminarii.

Cerinţe minime pentru nota 5: asimilarea minimală a cunoştinţelor de

baza ale disciplinei.

Cerinţe minime pentru nota 10: asimilarea performantă a cunoştinţelor

transmise la cursuri şi seminarii.

100,00%

Seminar

Abilităţi dobândite de student:

-să cunoască şi să utilizeze adecvat noţiunile fundamentale ale disciplinei;

- să cunoască particularităţile juridice ale activitaţii de transport;

-să înţeleagă aplicarea legislaţiei privind transporturile;

- sa posede capacitaţile necesare aplicării legislaţiei privind activitatea de transport;

Data: Titular curs,

27.09.2013 Lector univ.drd. Redeanu Anna Dorottya

Date de contact: e-mail,