FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa...

11

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa...

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso
Page 2: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

Denumirea disciplinei1 METALURGIE FIZICĂ II Codul disciplinei 3SM01DID

Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii III Semestrul 5 Nr. credite 4

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Ingineria materialelor Total C S L P SI

Programul de studii Ştiinţa Materialelor 42 28 14

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate Metalurgie fizică I

Obiectivul general6 Transmiterea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul metalurgiei fizice

Obiective specifice7

Cunoaşterea fenomenelor legate de difuzia metalelor, metalurgia fizică a deformării plastice, transformări în stare solidă precum şi prezentarea aliajelor fier carbon simple şi complexe şi a aliajelor neferoase.

Conţinut8

Difuzia metalelor

(descriptori)

Metalurgia fizică a deformărilor plastice Transformări în stare solidă. Generalităţi Aliaje Fe-C Aliaje Fe-C complexe Aliaje neferoase Influenţa prelucrărilor asupra structurii şi proprietăţilor materialelor metalice

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs Săpt.6 şi Săpt. 12 50%

Activitate la seminar/laborator/proiect/practică % Lucrări de specialitate, teme de casă %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Examen sesiune

50%

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: Evaluare orală

sub.1.subiect teoretic deschis dezvoltării tematice; pondere 50%

sub.2.subiect teoretic deschis dezvoltării tematice; pondere 50%

Titular curs Alexandru Adrian, conf.dr.ing.

Titular(i) aplicaţii Alexandru Adrian, conf.dr.ing. 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 AGREGATE SI INSTALATII TERMICE METALURGICE Codul disciplinei 3SM04DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DI Anul de studii 3 Semestrul 1 Nr. credite 5

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Ingineria Materialelor Total C S L P SI

Programul de studii SM 70 42 - 14 14 -

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Disciplina pregăteşte specialişti în domeniul ingineriei materialelor în sensul procesarii termice a acestora si a optimizării consumului energetic.

Obiective specifice7

Cunoaşterea fenomenelor ce fundamentează domeniul instalaţiilor termice, a particularităţilor diferitelor procedee şi a condiţiilor specifice parcurse de materialele metalice pe durata procesării termice.

Conţinut8

Consideraţii generale asupra procesului de deformare plastică, cuptoare verticale cu combustie pentru tratamente termice, cuptor cu camere recuperative cu două arzătoare la partea superioară, cuptor compartimentat pentru tratamente termice, cuptoare industriale cu electrod de Kriptol, determinarea dimensiunilor principale ale spaţiului de lucru, calculul schimbului de căldura in camera cuptorului.

(descriptori)

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 50 % Lucrări de specialitate, teme de casă %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Examen

50 %

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Înţelegerea parametrilor utilajelor tehnologice 2. Controlul şi funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor termice metalurgice 3. Recuperarea şi regenerarea căldurii în agregatele termice metalurgice

Titular curs Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică

Titular(i) aplicaţii Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Metalurgia sudarii Codul disciplinei 3SM10DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii III Semestrul 5 Nr. credite 4

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Ingineria materialelor Total C S L P SI Programul de studii Stiinta materialelor 42 2 1

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

Recomandate

Obiectivul general6

Formarea capacităţii de selecţie, analiză, sinteză argumentare în domeniul sudării. Abilităţi de aplicare a conceptelor de calitate specifice

Obiective specifice7

• Analiza influenţelor fizice şi chimice exercitate de condiţiile de proces asupra materialelor de îmbinat şi influenţele structurale;

• Cunoaşterea principalelor defecte şi a surselor de defecte în îmbinările sudate; • stabilirea unor relaţii logice între caracteristicile materialelor şi solicitările din

exploatare pentru selecţia cât mai corectă a metodei şi condiţiilor de lucru.

Conţinut8

Sudabilitatea – criteriu de apreciere a materialelor şi forţă motrică a evoluţiei procedeelor de sudare.

(descriptori)

Influenţe asupra calităţii sudurilor de natură intrinsecă: compoziţie chimică, tip structură matrice, implicaţii ale ciclului termic asupra acestora. Parametri de influenţă de natură tehnologică: efecte ale modului de aport termic, efectele evacuării căldurii - viteza de răcire, tratamente termice pre şi post sudare.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs 7 10% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 30% Lucrări de specialitate, teme de casă 10%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu

50%

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Evaluare cunoştinţe teoretice; condiţii de lucru TEST

GRILĂ pondere 70 %; 2. Abilitaţi selecţie teoretică a modului de lucru pe soluţie

practică; condiţii de lucru SUSŢINERE ARGUMENTATĂ pondere 30%

Titular curs Şef lucrări dr. Ing. Diana Antonia Gheorghiu

Titular(i) aplicaţii Şef lucrări dr. Ing. Diana Antonia Gheorghiu 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 MATERIALE REFRACTARE Codul disciplinei 3SM12DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 3 Semestrul 1 Nr. credite 2

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Ingineria Materialelor Total C S L P SI Programul de studii SM 54 14 - 14 26

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Însusirea notiunilor de baza in domeniul materialelor refractare si controlul acestora, precum si in domeniul utilajului tehnologic.

Obiective specifice7

Cunoasterea fenomenelor ce fundamenteaza domeniul materialelor ceramice, a

particularitatilor diferitelor procedee si a conditiilor specifice parcurse de materiale pe durata procesarii

Conţinut8 Clasificarea materialelor refractare, proprietatile materialelor refractare, tipuri de materiale refractare, tehnologia de fabricatie a produselor refractare silicioase, tehnologia de fabricatie a produselor refractare semiacide.

(descriptori)

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs Săpt 6, 12 20 % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 30 % Lucrări de specialitate, teme de casă

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu

50 % Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Tipuri de materii prime refractare 2. Produse refractare 3. Controlul materialelor refractare

Titular curs Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică

Titular(i) aplicaţii Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

Denumirea disciplinei1 Suprafeţe, interfeţe, aderenţă Codul disciplinei 3SM13DS Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 3 Semestrul 5 Nr. credite 2

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Ingineria Materialelor Total C S L P SI Programul de studii Ştiinţa Materialelor 28 14 - 14 - 50

Discipline anterioare5 Obligatorii

(condiţionări)

Ştiinţa şi ingineria materialelor metalice

Recomandate Tehnici de analiză în ingineria materialelor

Obiectivul general6

Disciplina are ca scop o abordare interdisciplinară a principalelor aspecte referitoare la cunoaşterea şi utilizarea suprafeţelor metalice ale reperelor industriale.

Obiective specifice7

- Cunoaşterea şi aplicarea tratamentelor termice şi termochimice realizate prin procedee convenţionale şi neconvenţionale constituie o condiţie importanţă pentru inginerii din domeniul proiectării şi prelucrării produselor metalice cât şi pentru cei din domeniul economic-managerial.

- Cunoaşterea celor mai noi aspecte teoretice si practice referitoare la topografia suprafeţelor, metodele moderne tridimensionale de măsurare si caracterizare ale acesteia, direct legate de rolul funcţional al suprafeţelor. - Analiza frecării si uzurii abrazive a suprafeţelor atât din punct de vedere al prevenirii acesteia in cuplele funcţionale cit si ca procedee de superfinisare a suprafeţelor si de pregătire a suprafeţelor - Tehnologiile moderne de protecţie, decorare si îmbunătăţire a proprietăţilor suprafeţelor cu destinaţii funcţionale si estetice diferite.

Conţinut8

- cuple de uzare ;

(descriptori)

- contact ; - tribologie ; - tehnologii de tratare si acoperire a suprafeţelor ; - optimizare constructiv – funcţională a cuplelor de uzare.

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs - -% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S. 1 - 14 30 % Lucrări de specialitate, teme de casă S. 13 20 %

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 Colocviu s. 14

50 % Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. T ; 2 sarcini ; condiţii de lucru: scris; pondere 50 %;

Titular curs Sef lucrări dr. ing. Dragoş Achiţei

Titular(i) aplicaţii Sef lucrări dr. ing. Dragoş Achiţei 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

Denumirea disciplinei1 Bazele tehnologice ale deformărilor plastice Codul disciplinei 3SM15DS

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 3 Semestrul 6 Nr. credite 4

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Ingineria Materialelor Total C S L P SI

Programul de studii SM 126 28 - 14 - 84

Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

-

Recomandate -

Obiectivul general6

Cunoaşterea descriptorilor şi asimilarea elementelor fundamentale specifice bazelor tehnologice ale deformărilor plastice, care permit exercitarea de competenţe profesionale în luarea de decizii şi în practicarea concretă a atribuţiilor de bază ce revin unui inginer

Obiective specifice7

Disciplina „Bazele tehnologice ale deformărilor plastice” îşi propune să pună la dispoziţia studenţilor cunoştinţe referitoare la bazele tehnologice ale prelucrărilor prin deformare plastică, să prezinte tehnologiile de bază din domeniul deformării plastice a materialelor metalice să transmită cunoştinţe referitoare la principiile care stau la baza tehnologiilor de deformare plastică a materialelor noi şi/sau avansate

Conţinut8

• Comportarea la deformare a materialelor metalice

(descriptori)

• Mecanismele deformării plastice la metale • Schemele mecanice ale deformării plastice • Modificări produse în materiale în urma deformării plastice • Deformarea plastică prin laminare • Deformarea plastică prin forjare şi matriţare • Deformarea plastică prin extrudare, tragere şi trefilare • Deformare plastică prin procedee neconvenţionale

Sistemul de evaluare Programare probe9

Pondere în nota finală (nota minimă) 10

Evaluarea pe parcurs

Teste pe parcurs - - Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săpt. 1-14 25% Lucrări de specialitate, teme de casă Săpt. 14 25%

Evaluarea finală

Forma de evaluare finală11 E Sesiune

50%

Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. tipul: T; sarcini: test cu întrebări închise şi deschise; condiţii

de lucru: test scris, 1 exemplar test imprimat, 1 foaie hârtie pentru ciornă; pondere: 100 %;

2. tipul: ; sarcini: ; condiţii de lucru: ; pondere: %; 3. tipul: ; sarcini: ; condiţii de lucru: ; pondere: %.

Titular curs Conf.dr.ing. Dorin LUCA

Titular(i) aplicaţii Conf.dr.ing. Dorin LUCA Asist.ing. Iulian CUCOŞ

1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI - sim.tuiasi.ro · Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso . 6. Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso

Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu