FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

98
FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI EDUCATIONAL 2016-2017 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional / Director unitate de învăţământ; Inspector şcolar; Expert în învățământ 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Teoria generala a managementului educational 2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare E 2.6.Regimul disciplinei : Specialitate - Obligatorie 3. Timpul total estimat 3.1. Număr de ore pe săptămână: 3 3.2. din care: curs: 2 3.3. seminar: 1 3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 3.5. din care: curs: 28 3.6. seminar: 14 Distribuţia fondului de timp Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual 133 3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Număr credite 7 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de competenţe Capacităti de analiză, sinteză, gândire divergentă, management educational 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului nu e cazul 6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 6.1. Competenţe profesionale C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C1.1 Utilizarea adecvată a realizărilor ştiinţifice şi a orientărilor recente de dezvoltare a domeniului managementului; integrarea în comunicarea profesională a conceptelor, principiilor, funcţiilor, şi componentelor managementului educaţional la nivel organizaţional şi al grupului de elevi/adulţi. C1.3 Adaptarea şi utilizarea integrată a cunoştinţelor teoretice şi metodologice din management privind funcţionarea eficientă, dezvoltarea organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.4 Aplicarea selectivă a metodelor de evaluare corelate nivelului de management - organizaţional sau al grupului/clasei de elevi,

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI EDUCATIONAL

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional / Director unitate de

învăţământ; Inspector şcolar; Expert în învățământ 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Teoria generala a managementului educational

2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei : Specialitate - Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 2

3.3. seminar: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 28

3.6. seminar: 14

Distribuţia fondului de timp Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual

133

3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Număr credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de competenţe Capacităti de analiză, sinteză, gândire divergentă, management educational

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C1.1 Utilizarea adecvată a realizărilor ştiinţifice şi a orientărilor recente de dezvoltare a domeniului managementului; integrarea în comunicarea profesională a conceptelor, principiilor, funcţiilor, şi componentelor managementului educaţional la nivel organizaţional şi al grupului de elevi/adulţi. C1.3 Adaptarea şi utilizarea integrată a cunoştinţelor teoretice şi metodologice din management privind funcţionarea eficientă, dezvoltarea organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.4 Aplicarea selectivă a metodelor de evaluare corelate nivelului de management - organizaţional sau al grupului/clasei de elevi,

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

identificarea disfuncţiilor de tip managerial în desfăşurarea activităţilor educaţionale cu tinerii/adulţii şi elaborarea de soluţii optime pentru eficientizarea proceselor. C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu C2 Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale C2.3 Aplicarea integrată a cunoştinţelor de management pentru derularea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a programelor de studii şi proiectelelor educaţionale; utilizarea cu scop rezolutiv a teoriilor, metodelor şi tehnicilor, în contexte educaţionale noi. C4.1 Utilizarea adecvată a problematicii specifice comunicării, relaţionării, cooperării şi parteneriatelor de tip educaţional - concepte, principii, teorii, modele, tehnici.

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studentilor cu domeniul managementului educational, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului

7.2. Obiectivele specifice Obiective cognitive: - cursanţii să aprofundeze cunoştinţele prezentate la curs cu

privire fundamentele si obiectivele managementului educational pentru îmbunătăţirea performanţei organizaţionale şi individuale

- Cunoasterea si întelegerea diferitelor concepte de bază, a principalelor teorii si orientări în managementul educational;

- cursantii sa asimileze elementele necesare aplicarii in practica a cunostintelor teoretice insusite

- cursanţii să identifice caracteristicile celor trei niveluri ale managementului educaţional – sistem, instituţii, clasa de elevi

Obiective procedurale:

1. Identificarea de noi modalităţi specifice de intervenţie educaţională pentru eficientizarea demersului didactic;

2. Explicarea, interpretarea şi analiza critică a dimensiunilor teoretice specifice managementului educaţional

3. valorificarea evoluţiei paradigmelor, modelelor şi teoriilor despre specificul managementului educaţional

4. cursanţii să elaboreze (individual sau în echipă) instrumente manageriale care să poată servi în acţiuni concrete de valorificare a paradigmelor, modelelor şi teoriilor despre specificul managementului educaţional

Obiective atitudinal-comportamentale 1. Conştientizarea statutului managementului educational în

programul de formare a cadrelor didactice; 2. Formarea şi dezvoltarea unei atitudini reflexive, critic –

constructiviste faţă de managementul educaţional.

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

3. Explicarea, interpretarea şi analiza critică a dimensiunilor teoretice specifice managementului educaţional

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii Delimitări conceptuale. Scurt istoric (2 ore)

• Prelegerea • Expunerea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Caracteristici ale teoriilor şi şcolilor de management (4 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Funcţiile managementului educational (4 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Problematizarea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Caracteristici specifice managementului educaţional (2 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Teorii motivaţionale în management (2 ore)

• Prelegerea • Problematizarea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Stiluri manageriale ( 4 ore) • Dezbaterea • Problematizarea • Conversaţia • Exercitiul de reflectie

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini, studii de caz)

Instrumente manageriale educationale (2 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Politici educaţionale. Centralizare şi descentralizare (4 ore)

• Problematizarea • Conversaţia • Exercitiul de reflectie

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Managementul timpului şi priorităţilor. Managementul stresului. Managementul deciziei Managementul schimbării (4 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Bibliografie

1. Bîrzea, C., Reformele educaţionale în ţările Europei Centrale şi de Est, Strasbourg: 2. Bîrzea, C., School legislation: dialogue on the reforms in Central and Eastern Europe,

Consiliul Europei, 1995 3. Covey, R.S., Eficienţa în 7 trepte sau un abecedar al înţelepciunii, Bucureşti: Ed.

All,2001 4. Covey, R.S., Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii, Bucureşti:

Ed.All, 2001 5. Covey, R.S., Managementul timpului, Bucureşti: Ed. All, 2001 6. Chivu, R., Elemente generale de managementul educaţiei, Bucureşti: Editura

Meronia,2008 7. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi:

Editura Polirom; 8. Joiţa E., Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Ed.Polirom, 2000 9. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi

metodologie, Iaşi: Editura Polirom; 10. Langa, C., Bulgaru,I. (2009), Managementul clasei de elevi – o abordare pragmatică,

Editura Universităţii din Piteşti; 11. M.E.C.-I.S.E., Ghid metodologic pentru formarea formatorilor. Managementeducaţional

Bucureşti, 2001 12. M.E.C.-I.S.E., Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, 2001 13. Păun, E. (1999) - Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom;

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

14. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B.R., Pânişoară, I.O., (coord.), Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul II, Iaşi: Ed. Polirom, 2008

15. Preda, M. (2006) – Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz, Iaşi: Editura Polirom;

16. Prutianu Şt., Comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi: Ed. Polirom,1998 17. Ruckle H., Limbajul corpului pentru manageri, Bucureşti: Ed. Tehnică, 2001 18. Strasbourg: Concil for Cultural Cooperation, 1994 19. Ţoca, I., (2002), Management educaţional, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 20. Zlate, M., (2003), Stiluri de conducere. Tipologii şi criterii de evaluare a eficienţei lor, în

Revista de psihologie organizaţională, vol. III, nr. 1-2, Iaşi: Editura Polirom. 21. *** Legea învăţământului, 84/1995 (republicată în MO 606/10.XII.1999) 22. *** Statutul personalului didactic, 128/1997 (MO 157/1997)

8.2. Seminar* Nr. ore Metode de predare Observaţii Analiză comparativă conducere, management, administraţie, leadership.

2 ore conversatia Fişe de lucru

Caracteristicile managementului japonez şi ale celui american .

2 ore conversatia euristică dezbatere lucru pe echipe

Fişe de lucru

Reforma managerială în tările UE. Criterii şi modalităţi de alegere, numire, selecţie a directorilor de şcoala. Reforma managerială în ţări din UE –caracteristici. Tipuri de inspecţie şcolară în ţările din UE. Sisteme de formare iniţială. Durata formării iniţiale în ţări ale UE. Salarizarea cadrelor didactice în ţările UE. Modalităţi de promovare în învăţământul preuniversitar şi universitar în România şi în ţările UE.

2 ore conversatia prezentări referate lucrul în grup

Studii de caz

Prezentarea eficientă şi ascultarea eficientă – caracteristici, tipuri, strategii. Comunicarea didactică – caracteristici din perspectiva managementului clasei de elevi. Stiluri de comunicare. Stiluri manageriale/stiluri educaţionale – caracteristici, criterii şi tipuri de clasificare

2 ore dezbaterea prezentări referate lucrul în grup

Fişe de lucru

Conflictul educaţional. Tipuri de conflicte educaţionale (cauze, modalităţi de soluţionare). Negocierea, medierea şi arbitrajul. Tactici de negociere. Principii de negociere. Etapele negocierii. Stiluri de negociere.

2 ore conversatia lucrul în grup jocul de rol exercitii

Studii de caz

Instrumente manageriale (ale directorului de şcoală)

2 ore conversatia euristică dezbatere

Fişe de lucru

Standarde manageriale în învăţământul preuniversitar din România (standarde ocupaţionale, profesionale, manageriale, ale profesorilor). Competenţe şi abilităţi ale managerului educaţional

2 ore conversatia euristică dezbatere lucru pe echipe

Studii de caz

Bibliografie:

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

1. Covey, R.S., Managementul timpului, Bucureşti: Ed. All, 2001 2. Chivu, R., Elemente generale de managementul educaţiei, Bucureşti: Editura

Meronia,2008 3. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi:

Editura Polirom; 4. Joiţa E., Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Ed.Polirom, 2000 5. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi

metodologie, Iaşi: Editura Polirom; 6. Langa, C., Bulgaru,I. (2009), Managementul clasei de elevi – o abordare pragmatică,

Editura Universităţii din Piteşti; 7. M.E.C.-I.S.E., Ghid metodologic pentru formarea formatorilor.

Managementeducaţional Bucureşti, 2001 8. M.E.C.-I.S.E., Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, 2001 9. Păun, E. (1999) - Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 10. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B.R., Pânişoară, I.O., (coord.), Pregătirea

psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul II, Iaşi: Ed. Polirom, 2008 11. Preda, M. (2006) – Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz,

Iaşi: Editura Polirom;

*NOTE: 1. Proiectele vor fi realizate individual sau în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea si acuratetea folosirii conceptelor si teoriilor specifice managementului schimbării şi inovării însusite la nivelul disciplinei – vor satisface asteptările reprezentantilor comunitătii epistemice/academice din domeniul stiintelor educatiei

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris

50 %

10.5. Seminar /laborator Activitatea la seminar Prezentare și argumentare coerentă a produselor Tema de casă (portofoliu – conține minimum 2 piese de portofoliu) Completitudinea portofoliului

Referat (evaluare formativă / continuă) Portofoliu (evaluare sumativă)

50 %

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ......................... conf.univ.dr. Ionut Bulgaru conf.univ.dr. Ionut Bulgaru Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), conf.univ.dr. Ionut Bulgaru conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Noi tendinţe în proiectarea şi implementarea curriculumului

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educației, 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea MANAGEMENT EDUCATIONAL

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Noi tendinţe în proiectarea şi implementarea curriculumului

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Emanuel Soare 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Emanuel Soare 2.4. Codul disciplinei 3 5 1 1 A 1 O 5 0 2 2.5. Anul de studiu I

2.5. Semestrul I

Tipul de evaluare E

2.6.Regimul disciplinei: Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 2

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 28

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 108 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 39 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 5 Examinări 5 Alte activităţi............................ 5 3.7. Total ore studiu individual 108 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Număr credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Elemente de pedagogie 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, marker

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C1. Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C2. Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale C3. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale C4. Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socioeducaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale C5. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională. C.6. Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

Com

pete

nţe

trans

vers

ale CT.1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă

cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT.2. Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

CT.3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea masteranzilor cu specificul proiectării didactice şi cu modalităţi concrete de realizare a proiectării integrate

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive: 1. Analiza critică a principiilor generale ale proiectării didactice şi valorificarea

modalităţilor concrete de implementare a lor; 2. Argumentarea valenţelor formative ale organizării integrate a activităţilor

didactice; 3. Caracterizarea activităţilor de învăţare şi proiectarea unor modalităţi concrete

de proiectare integrată. B. Obiective procedurale: 1. Realizarea diferitelor modalităţi de proiectare prin valorificarea contextului

educaţional specific; 2. Proiectarea activităţilor comune şi diferenţiate pe arii curriculare; 3. Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice inter- şi

transcurriculare; 4. Utilizarea eficientă a documentelor curriculare în realizarea demersului

didactic; 5. Proiectarea optimă a strategiilor didactice, valorificând condiţiile utilizării

lor eficiente; C. Obiective atitudinale: 1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al

profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare; 3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare

personală și profesională; 4. Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping.

1. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Inovaţii în proiectarea curriculumului – delimitări conceptuale, orientări

2 Prelegerea activă, dezbaterea cu oponent imaginar, explicaţia

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point), Resurse bibliografice

2 Principiile şi normele proiectării curriculare în învăţământul preuniversitar

2

3 Demersuri ale proiectării pedagogice - niveluri de realizare, etape, condiţii de eficienţă

2

4 Rolul proiectării pedagogice în realizarea unui demers didactic eficient

2

5 Modele de proiectare curriculară: proiectarea integrata – demersuri în conceperea şi elaborarea proiectului tematic

2

6

Modalităţi specifice de realizare a curriculumului integrat – proiectarea experienţială. Modele de proiectare integrată a activităţilor extra-curriculare

2

7 Proiectarea centrata pe competente. 2 Bibliografie:

1 Bruner, I.S., Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucureşti, 1967. 2 Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1998. 3 Cerghit, I.; Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Prelegeri didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 4 Cojocariu, V.M., Teoria şi metodologia instruirii, EDP, Bucureşti, 2002. 5 Cucoş, Constantin, Pedagogie, ed. II revizuită, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 6 Delorme, J. (coord.), Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 7 D Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981. 8 Gagne, R.M., Brigs, L.J., Principii de design al instruirii, EDP, Bucureşti, 1977. 9 Ezechil, Liliana, Prelegeri de didactica generală, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003. 10 Iucu, Romiţă, Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 11 Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1980. 12 Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 13 Nicola, Ioan, Pedagogie, EDP, Bucureşti, 1994.

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

14 Negreţ, Dobridor, Ioan, Metode moderne de interacţiune educaţională, în Prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.

15 H. G. Peske, E. Liu, S. M. Johnson, D. Kauffman, & S. M. Kardos , "The Next Generation of Teachers: Changing Conceptions of a Career in Teaching," Phi Delta Kappan, December 2001.

16 Slavin, R.E., Cooperative learning, Allyn Bacon, 1995. 17 Singer, M. (coord.), Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare pentru clasele I-IV, editate

de CNC, 2002. 18 Văideanu, George, Abordarea sistemică a procesului de învăţământ, în Pedagogie – ghid pentru

profesori, vol II, Ed. Univ AL. I. Cuza, Iaşi, 1986. 1.

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Repere structurale şi procesuale ale proiectării curriculare integrate – analize comparative 2 Dialogul,

conversația euristică, dezbatere, exerciţiul, lucrul în grup

Referatul, fișa didactică Modele de proiectare didactică 2

Modele de proiectare inter- şi transdisciplinară, reflectată la nivelul competentelor cadru si specifice, a conţinuturilor abordate /domeniilor de cunoaştere – exerciţii de realizare a proiectării curriculare

4

3 Modele de proiectare inter- şi transdisciplinară - valorificarea învăţării bazate pe proiect, utilizarea noilor tehnologii – exerciţii de realizare a proiectării curriculare

2

4 Modalităţi specifice de realizare a curriculumului integrat. Modele de proiectare a unor teme cross–curriculare – aplicaţii practice

2

5 Elaborarea unor modele de proiectare a activităţilor extra-curriculare din cadrul CDL şi CDŞ – aplicaţii practice

4

Bibliografie: 1 BONDI, Joseph, Wiles, Ion, Curriculum Development : A Guide to Practice Pearson Education, Inc.,

2007. 2 Bruner, I.S., Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucureşti, 1967. 3 Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1998. 4 Cerghit, I.; Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Prelegeri didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 5 Ciolan, Lucian, Învăţarea integrată : Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Ed. Polirom,

Iaşi, 2008. 6 Cojocariu, V.M., Teoria şi metodologia instruirii, EDP, Bucureşti, 2002. 7 Cucoş, Constantin, Pedagogie, ed. II revizuită, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 8 Delorme, J. (coord.), Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 9 D Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981. 10 Gagne, R.M., Brigs, L.J., Principii de design al instruirii, EDP, Bucureşti, 1977. 11 Ezechil, Liliana, Prelegeri de didactica generală, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003. 12 Iucu, Romiţă, Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 13 MARA, Daniel, Transdisciplinaritatea : Tendinţe actuale în organizarea conţinuturilor învăţării, in

Revista de Sociologie, Vol nr.: 2009/2, Data apariţiei: 2009/02/01, Pagini: 87-95 14 Neacşu, I., Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1980. 15 Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990. 16 Nicola, Ioan, Pedagogie, EDP, Bucureşti, 1994. 17 Negreţ, Dobridor, Ioan, Metode moderne de interacţiune educaţională, în Prelegeri pedagogice, Ed.

Polirom, Iaşi, 2001. 18 H. G. Peske, E. Liu, S. M. Johnson, D. Kauffman, & S. M. Kardos , "The Next Generation of Teachers:

Changing Conceptions of a Career in Teaching," Phi Delta Kappan, December 2001. 19 PINAR, William F., Understanding Curriculum : An Introduction to the Study of Historical and

Contemporary Curriculum Discourses, New York : Peter Lang. 20 Slavin, R.E., Cooperative learning, Allyn Bacon, 1995. 21 Singer, M. (coord.), Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare pentru clasele I-IV, editate

de CNC, 2002. 22 Văideanu, George, Abordarea sistemică a procesului de învăţământ, în Pedagogie – ghid pentru

profesori, vol II, Ed. Univ AL. I. Cuza, Iaşi, 1986. 23 ***, Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Bucureşti, Ed.V&I Integral, , 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în domeniul consilierii educaționale, iar aplicaţiile utilizate fac referire în cea mai mare măsură la domeniul educaţional.

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Tematicile abordate corespund pe deplin cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale precum şi ale angajatorilor din sistemul de învăţământ.

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris 50 %

10.5. Seminar /laborator / Tema de casă

Activitatea la seminar, prezentare lucrări, comunicare argumentată, utilizarea corectă a conceptelor, teme de casă

Portofoliu de evaluare

50%

10.6. Standard minim de performanță

analiza produselor și intervențiilor masterandului în activitățile de seminar + participarea la realizarea și prezentarea produselor activității (pentru elaborarea cărora se vor folosi cel puțin 3 surse bibliografice)

pentru activitățile de curs - examen scris: calitatea și coerența tratării celor 2 subiecte abordabile în manieră explicativ-argumentativă (30%) + un subiect de analiză și interpretare (20%)

(Notă: punctajul pentru examen scris / seminar se poate obține prin cumularea punctajelor obținute pentru toate criteriile de evaluare aferente probei de evaluare)

Data completării ...............................................

Titular de curs, Conf. univ. dr. Soare Emanuel

Titular de seminar / laborator Conf. univ. dr. Soare Emanuel

Data aprobării în Consiliul departamentului, ...............................................

Director de departament, Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ŞI INOVĂRII IN EDUCATIE

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional / profesor, specialist

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul schimbării şi inovării

2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Claudiu Langa 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Claudiu Langa 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei : Specialitate - Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 2

3.3. seminar: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 28

3.6. seminar: 14

Distribuţia fondului de timp Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual

133

3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Număr credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă, managementul clasei/grupei

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu C6 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale C6.2 Utilizarea avansată a cunoştinţelor din domeniul dezvoltării personale şi instituţionale în analiza şi interpretarea situaţiilor educaţionale specific C6.3 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specific dezvoltării personale şi instituţionale pentru creşterea performanţei

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

individuale şi de grup, în condiţiile acceptării şi îmbinării optime a celor două perspective C6.4 Utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare instituţională şi autoevaluare, de analiză a feed-backului obţinut pentru identificarea disfuncţiilor şi aprecierea stadiului şi a potenţialului de dezvoltare în plan personal şi instituţional

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu domeniul managementului schimbării şi inovării, cu conceptele ei fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului

7.2. Obiectivele specifice Obiective cognitive: 1. Aprofundarea cunoştinţelor prezentate la curs cu privire la

rolul schimbării şi inovării pentru îmbunătăţirea performanţei organizaţionale şi individuale

2. Familiarizarea cu principalele tendinţe ale schimbării şi inovării care se produc la nivel naţional şi la nivel european

3. Identificare de practici de succes în domeniul proiectării şi implementării schimbărilor şi inovării dezirabile în organizaţiile şcolare

Obiective procedurale: 1. Proiectarea de acţiuni de impact pentru a susţine capacitatea

de schimbare în cadrul organizaţiilor din care fac parte 2. Elaborarea (individual sau în echipă) de instrumente

manageriale care să poată servi în acţiuni concrete de producere a unor schimbări dezirabile în organizaţiile din care fac parte

3. Utlizarea analizelor de benchmarking ca factor de schimbare organizaţională

Obiective atitudinal-comportamentale 1. Reflectarea asupra celor mai importante surse ale schimbării

şi inovării în educaţie şi asupra rolurilor ce revin principalilor actori/agenţi ai schimbării organizaţionale

2. Maximizarea angajamentului în direcţia implementării schimbărilor dezirabile în educaţie şi, în speţă, în organizaţia din care fac parte

3. Asumarea de roluri de promotori ai schimbării şi inovării în organizaţiile din care fac parte

Page 12: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Schimbarea “în” educaţie

2 • Prelegerea • Expunerea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Surse ale schimbării şi inovării produse în educaţie

2 • Prelegerea • Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Agenţii schimbării şi inovării în mediul educaţional şcolar

2 • Prelegerea • Dezbaterea • Problematizarea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Tipuri de schimbări în cadrul organizaţiei şcolare

4 • Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Strategii ale schimbării şi inovării specifice sistemului educaţional

4 • Dezbaterea • Problematizarea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Managementul schimbării şi inovării la nivelul organizaţiilor şcolare

4 • Dezbaterea • Problematizarea • Conversaţia • Exercițiul de

reflecție

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini, studii de caz)

Reforma învăţământului – ca sursă multiplă a schimbării în sistemul educaţional

4 • Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Formarea şi dezvoltarea atitudinilor dezirabile într-un mediu organizaţional şcolar

4 • Problematizarea • Conversaţia • Exercițiul de

reflecție

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Personalitatea managerului şcolar – ca agent al schimbării şi inovării

2 • Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Bibliografie

1. Antonesei, L. (1996) – Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Iaşi: Editura Polirom; 2. Bîrzea, C. (coord), (1993) - Reforma învăţămantului în România: condiţii şi perspective,

Bucureşti,Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 3. Gardner, H (2007) – Mintea umană. Cinci ipostaze pentru viitor, Bucureşti: Editura Sigma; 4. Hassenforder, J., (1976) - Inovaţia în învăţământ, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 5. Huberman, A.M., (1978) – Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei,

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 6. Maciuc, I., (2000) - Dimensiuni sociale si aspecte institutionale ale educatiei, Craiova: Sitech 7. Păun, E. (1999) - Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 8. Preda, M. (2006) – Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz, Iaşi: Editura

Polirom; 8.2. Seminar* Nr. ore Metode de predare Observaţii Seminar introductiv: anunţarea temelor, bibliografia şi strategia de lucru

1 conversația

Schimbarea şi inovarea educaţiei – perspectivă naţională şi europeană

3 conversația euristică dezbatere lucru pe echipe

Fişe de lucru

Paşi în crearea unei viziuni sistemice asupra schimbării şi inovării

2 prezentări referate lucrul în grup brainstorming, joc de rol

Fişe de lucru

Page 13: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Proiectarea un plan de producere a unor schimbări la nivelul organizaţiei şcolare având ca grup ţintă: resursa umană -personal didactic şi nedidactic

2 dezbaterea prezentări referate lucrul în grup

Studii de caz

Proiectarea unui plan de producere a unor schimbări la nivelul organizaţiei şcolare având ca ţintă: procesul de înăţământ

2 Proiect lucrul în grup

Studii de caz

Realizarea unei analize de benchmarking între cel puţin 3 unităţi de învăţământ

4 Proiecte lucru pe echipe

Studii de caz

Bibliografie: 12. Antonesei, L. (1996) – Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Iaşi: Editura Polirom; 13. Bîrzea, C. (coord), (1993) - Reforma învăţămantului în România: condiţii şi perspective,

Bucureşti,Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 14. Gardner, H (2007) – Mintea umană. Cinci ipostaze pentru viitor, Bucureşti: Editura Sigma; 15. Hassenforder, J., (1976) - Inovaţia în învăţământ, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 16. Huberman, A.M., (1978) – Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei,

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 17. Maciuc, I., (2000) - Dimensiuni sociale si aspecte institutionale ale educatiei, Craiova: Sitech 18. Păun, E. (1999) - Şcoala – abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 19. Preda, M. (2006) – Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz, Iaşi: Editura

Polirom; *NOTE: 1. Proiectele vor fi realizate individual sau în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor specifice managementului schimbării şi inovării însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen oral 50 %

10.5. Seminar /laborator Activitatea la seminar Prezentare și argumentare coerentă a produselor Tema de casă (portofoliu – conține minimum 2 piese de portofoliu) Completitudinea portofoliului

Referat (evaluare formativă / continuă) Portofoliu (evaluare sumativă)

50%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ......................... conf.univ.dr. Claudiu Langa conf.univ.dr. Claudiu Langa Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 14: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Informatizare în managementul educaţional, anul universitar 2016-2017

2. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5 Ciclul de studii Masterat 1.6 Programul de studiu / calificarea Management Educaţional

3. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Informatizare în managementul educaţional

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu Lect.univ.dr. Tudor Petrescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator

Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu Lect.univ.dr. Tudor Petrescu

2.4 Anul de studii 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare oral 2.7 Regimul disciplinei O

4. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 2 3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 28 Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 22 Tutorat 4 Examinări 6 Alte activităţi ..... 15 3.7 Total ore studiu individual 72 3.8 Total ore pe semestru 175 3.9 Număr de credite 7

5. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 De curriculum 4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

6. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD 5.2 De desfăşurare a laboratorului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

7. Competenţe specifice vizate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C3 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale

C5 Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea optimizării propriului comportament profesional (ca profesor pentru învăţământul preşcolar/ primar).

8. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu specificul informatizării în managementul educaţional, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii si modele de aplicare a tehnologiei informaţiei şi comuncării în activitatea de management

7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 4. Cunoașterea principalelor concepte fundamentale de tehnologia informaţiei şi a

comunicaţiilor; 5. Analiza critică a mijloacelor şi tehnicilor de prelucrare a datelor pentru comunicarea

eficientă a informaţiei în procesul educaţional;

Page 15: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6. Analiza comparativă a variantelor şi a modului de utilizare a instrumentelor software pentru editarea şi stocarea informaţiei în activităţile de management educaţional;

7. Clasificarea şi caracterizarea software-lui specializat cu aplicabilitate în instruirea asistată de calculator;

8. Cunoaşterea reţelelor de calculatoare. B. Obiective procedurale 1. Organizarea calculatorului personal şi sistemul de operare 2. Valorificarea cunoştinţelor de utilizarea a procesoarelor de text pentru gestionarea

documentelor editate; 3. Utilizarea adecvată a sistemelor de calcul tabelar şi baze de date; 4. Crearea corectă si editarea unei prezentări cu elemente multimedia 5. Utilizarea internetul ca mijloc de informare şi comunicare. C. Obiective atitudinale 5. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al

profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

6. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare.

9. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1

Concepte fundamentale de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

- organizarea binară a datelor, structuri de date, algoritmi de bază (sortare, căutare);

- organizarea calculatorului personal şi sistemul de operare; - standarde şi tipuri de interfeţe.

2

exercițiul de reflecție prelegerea conversația problematizare

a

Prezentări în power-point Învățarea prin descoperire

2

Utilizarea instrumentelor software pentru editarea şi stocarea informaţiei în activităţile de management educaţional

- procesoare de text şi editoare avansate (Word, Adobe, etc); - baze de date (Excel)

2

3

Mijloace electronice şi tehnici de prelucrare a datelor pentru comunicarea eficientă a informaţiei în procesul educaţional

- contextul informaţional multimedia şi instruirea asistată de calculator

- mijloace de achiziţionare, procesare şi receptare a informaţiei (videocamere, aparate foto digitale, videoproiectoare: caracteristici, compatibilitate cu sistemele de procesare a informaţiei, punere în funcţiune şi utilizare)

- tipuri de fişiere, formate şi posibilităţi de prelucrare şi transmitere a acestora

3

4

Software specializat cu aplicabilitate în instruirea asistată de calculator. Utilitare pentru crearea şi dezvoltarea de conţinuturi şi prezentări.

- Aplicabilitatea produselor software în instruirea asistată de calculator;

- Etapele pregătirii unei aplicaţii de instruire asistată de calculator;

- Structurarea disciplinei pentru instruire asistată de calculator;

3

5

Reţele de calculatoare. Structură hardware şi software. Servicii de bază specifice instruirii şi activităţii manageriale în reţea.

- Tipuri şi arhitecturi de reţele - Structura hardware şi software a reţelelor de calculatoare - Servicii în reţele locale (conceptul LAN şi intranet) - Servicii în Internet (web, e-mail, videoconferinţă, voice over

IP) - Utilizarea reţelelor de calculatoare în instruirea asistată

(training-evaluare în reţea, cursuri on-line).

4

Bibliografie 1. P. Norton, John Goodman, PC totul despre calculatoare personale, Ed. Teora, 2001 2. P. Norton, Secrete PC, Teora, 1998. 3. A. Adascăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Ed. Polirom, 2007.

Page 16: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

4. M. Ghinea, V. Fireţeanu, Matlab-calcul numeric, grafică, aplicaţii, Teora,1998. 5. J. Vince, Realitatea Virtuală-trecut, prezent şi viitor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000. 6. *** Manuale de utilizare ale echipamentelor şi software-ului de aplicaţie prezentate în cadrul sedinţelor de curs şi

la aplicaţii.

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Exerciţii de programare obiectuală în prelucrarea datelor

- Structuri de date şi algoritmi - Implementarea de aplicaţii simple

4

exercițiul de reflecție prelegerea conversația problematizare

a

Prezentări în power-point Învățarea prin descoperire

2

Organizarea calculatorului personal şi sistemul de operare - Componentele generale ale unui sistem electronic de calcul - Sistemul de operare (utilizarea sistemului de operare

Windows XP) - Organizarea fişierelor pe hard - Programe utilitare incluse în Windows - Gestionarea programelor.

4

3

Procesoare de text (Word, Visio, Adobe) - Crearea şi utilizarea documentelor şablon - Folosirea stilurilor în editare - Crearea cuprinsului şi indexului unui document, inserarea de

antete şi note de subsol, crearea tabelelor de referinţe şi figuri - Întocmirea corespondenţei în scopul creării de scrisori,

plicuri, etichete personalizate - Gestionarea documentelor editate.

4

4

Sisteme de calcul tabelar şi baze de date (Excel) - Personalizarea (modificarea setărilor de bază) - Operaţii de bază - Formule şi funcţii - Formatarea şi tipărirea foilor de calcul - Obiecte, grafice şi diagrame

4

5

Prezentarea echipamentelor de captare a imaginii. Web cam, Camera video, microscopul de laborator - aplicaţii

- Tehnici de utilizare. Modul de operare si reglajul principalilor parametri functionali. Instalarea driverelor. Manipularea informatiei cu ajutorul software-ului specializat si cel de bază.

- Tipuri de fişiere, formate şi posibilităţi de prelucrare şi transmitere a acestora;

4

6

Personalizarea (modificarea setărilor de bază) - Crearea si editarea unei prezentări cu elemente multimedia - Formatarea şi tipărirea unei prezentări - Pregătirea şi vizionarea unei prezentări - Expunerea unei prezentări în Internet/Intranet.

4

7

Internetul – mijloc de informare şi comunicare - Setarea unei reţele LAN în Windows - Formarea şi structura adreselor de WEB - Comenzi utile din linia de comandă - Browser-ul, navigarea WEB şi motoarele de căutare - Poşta electronică şi aplicaţii de videoconferinţă - Limbajul HTML

4

Bibliografie 1. P. Norton, John Goodman, PC totul despre calculatoare personale, Ed. Teora, 2001 2. P. Norton, Secrete PC, Teora, 1998. 3. A. Adascăliţei, Instruire asistată de calculator. Didactică informatică, Ed. Polirom, 2007. 4. M. Ghinea, V. Fireţeanu, Matlab-calcul numeric, grafică, aplicaţii, Teora,1998. 5. J. Vince, Realitatea Virtuală-trecut, prezent şi viitor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000. 6. *** Manuale de utilizare ale echipamentelor şi software-ului de aplicaţie prezentate în cadrul sedinţelor de curs

şi la aplicaţii.

Page 17: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Conţinuturile sunt coroborate cu standardele din programele scolare in vigoare.

11. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea şi completitudinea noţiunilor studiate

Capacitatea de analiză şi sinteză a principalelor noţiuni

Capacitatea de a corela informaţiile teoretice cu cele practice din mediul lor

inconjurator

Examen oral 40%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

Gradul de implicare şi participare la laborator

Capacitatea de a aplica noţiunile teoretice in probleme reale din mediul

lor inconjurator

Lucrari scrise Evaluare orala 60%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru nota 5 studentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: - Sa obtina minim 2 puncte din cele 4 la examenul scris si oral, - Sa obtina minim 3 puncte din cele 6 de la seminar - Sa prezinte minim o tema de seminar (produse) - Sa se incadreze cu prezentarea temelor in termenele stabilite.

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator, 20 septembrie 2016 Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu Conf.univ.dr. Bogdan Nicolescu

Lect.univ.dr. Tudor Petrescu Lect.univ.dr. Tudor Petrescu Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___ septembrie 2016 Conf.univ.dr. Mihaela Paişi Conf.univ.dr. Mihaela Paişi

Page 18: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI

MANAGEMENT FINANCIAR ÎN INSTITUŢIILE EDUCAŢIONALE 2016 -2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea/ Departamentul Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3.Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management Educațional

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Management financiar în instituţiile educaţionale

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Ionica Marin 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Ionica Marin 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 A 1 O 5 0 5 2.5. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul

I Tipul de evaluare

E 2.6. Regimul disciplinei :

Obligatorie 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 47 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi 4 3.7. Total ore studiu individual

47

3.8. Total ore pe semestru 75 3.9. Număr credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, marker

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C3 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a Documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale C5 Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională.

6.2. Competenţe transversale

CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea optimizării propriului comportament profesional (ca profesor pentru învăţământul preşcolar/ primar).

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Page 19: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu specificul managementul financiar în instituțiile financiare, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii si modele de aplicare instrumentelor de management financiar

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 9. Cunoașterea principalelor concepte fundamentale de management

financiar; 10. Analiza critică a sistemului de finanţare şi administrarea unităţilor de

învăţământ preuniversitar de stat; 11. Analiza sistemului de controlului financiar preventiv; 12. Cunoașterea normelor de salarizare în sistemul bugetar; 13. Cunoaşterea regulamentelor de funcționare în sistemul de învățământ. B. Obiective procedurale 6. Gestionarea bugetelor unităților de învățământ 7. Valorificarea cunoştinţelor de utilizare eficientă a execuției bugetare; 8. Utilizarea corectă a principiilor de contabilitate financiară 9. Utilizarea corectă a principiilor de contabilitate de gestiune. C. Obiective atitudinale 7. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic

al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

8. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Patrimoniul entităţii (unităţii de învăţământ) 1.1. Conceptul de patrimoniu 1.1.1. Definiţie 1.1.2. Patrimoniul din punct de vedere economic 1.1.3. Patrimoniul din punct de vedere juridic 1.1.4. Patrimoniul din punct de vedere contabil 1.2. Contul 1.2.1. Activul contului 1.2.2. Pasivul contului 1.2.3. Funcţiile contului

2

prelegerea activă problematizarea explicaţia

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Integritatea patrimoniului 2.1. Organizarea 2.2. Desfăşurarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv 2.3. Valorificarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 3.1. Sistemul de finanţare 3.2. Surse de finanţare 3.3. Indicatori de alocare

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Controlul financiar preventiv 4.1. Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 4.2. Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 4.3. Listele de verificare (check list)

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Achiziţii publice 5.1. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire 5.2. Proceduri de atribuire 5.3. Dosarul de achiziţie

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Page 20: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

exerciţiul

Salarizarea în sectorul bugetar 6.1. Particularităţi în sistemul de învăţământ

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea exerciţiul

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Regulamente de funcţionare ale unităţilor de învăţământ 7.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 7.2. Regulamentul actelor de studii

2 prelegerea activă exercițiul de reflecție descoperirea problematizarea exerciţiul

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Bibliografie: 1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 1 şi 2, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Microeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura

Agir, Bucureşti, 2006. 3. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura

Bibliotheca, Bucureşti, 2007. 4. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007. 5. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 2, Editura Sitech, Craiova, 2007. 6. Dumitru Ciucur, Ilie Gavrilă – Economie: teoria generală a economiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,

2005. 7. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 8. Emilia Ungureanu, Tiberiu Cristian Avrămescu, Cristina Bâldan, etc. – Economie. Microeconomie şi

Macroeconomie, Editura Sitech, Craiova, 2009.

8.2. Seminar/Laborator*

Nr. ore Metode de predare Observaţii

Bugetul unităţilor de învăţământ – instrument de gestionare a resurselor.

2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

P.O.R. – 2007-2013 2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

Execuţia bugetară - principii; - fazele execuţiei bugetare.

2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

Ordonatori de credite - tipuri de ordonatori; - responsabilităţi.

2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Modele de proiectare didactică

Finanţarea unităţilor de învăţământ – baza materială şi finanţarea -prevederile Legii 84/1995.

2 dialogul Referatul, fișa didactică

Page 21: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

conversația euristică

dezbatere lucrul în grup.

Modele de proiectare a parteneriatelor educaţionale

Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune – prevederile Legii 82/1991.

2 dialogul conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică

Bibliografie:

1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 1 şi 2, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Microeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura

Agir, Bucureşti, 2006. 3. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii, Editura

Bibliotheca, Bucureşti, 2007. 4. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007. 5. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 2, Editura Sitech, Craiova, 2007. 6. Dumitru Ciucur, Ilie Gavrilă – Economie: teoria generală a economiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,

2005. 7. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005. 8. Emilia Ungureanu, Tiberiu Cristian Avrămescu, Cristina Bâldan, etc. – Economie. Microeconomie şi

Macroeconomie, Editura Sitech, Craiova, 2009.

*NOTE: 1. Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor tehnologiei informaţiilor şi comunicării însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preuniversitar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu.

10. Evaluare: Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de

evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen oral

50 %

10.5. Seminar /laborator Prezenţa Portofoliu 10 % Activitatea la seminar 10 % Evaluare periodică 10 % Tema de casă (portofoliu) 20%

Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ............................ Prof.univ.dr. Ionica Marin Prof.univ.dr. Ionica Marin Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), Lect. univ. dr. Silvia Ciornei conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 22: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE

2016-2017

Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5 Ciclul de studii master 1.6 Programul de studiu / calificarea Management educational / profesor, specialist in invatamant

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Psihopedagia comunicării 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Ezechil Liliana

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator

Prof.univ.dr. Ezechil Liliana Conf.univ.dr. Bloju Loredana

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 133 Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 60 Tutorat 6 Examinări 2 Alte activităţi ..... 5 3.7 Total ore studiu individual 133 3.8 Total ore pe semestru 175 3.9 Număr de credite 7 Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 De curriculum Management general 4.2 De competenţe Operarea cu concepte fundamentale din domeniul managementului

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Dotare a sălii de curs cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer 5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotare a sălii de seminar cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer

Competenţe specifice vizate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C4.1 Utilizarea adecvată a problematicii specifice comunicării, relaţionării, cooperării şi parteneriatelor de tip educaţional - concepte, principii, teorii, modele, tehnici

Utilizarea adecvată a realizărilor ştiinţifice şi a orientărilor recente de dezvoltare a domeniului managementului;

C4.2 Interpretarea şi explicarea diferitelor situaţii şi contexte educaţionale utilizând paradigma comunicaţională şi interacţională

C4.3 Aplicarea specializată a teoriei şi a metodologiei specifice comunicării, relaţionării şi cooperării cu diverşi parteneri educaţionali

C4.4 Utilizarea adecvată a diferitelor forme de feedback în comunicarea, relaţionarea, cooperarea internă/externă; aprecierea obiectiv- constructivă a calităţii ofertei educaţionale şi a mediului şcolar.

C4.5 Elaborarea unor proiecte de parteneriat educaţional şi social utilizând metode adecvate de comunicare, relaţionare şi cooperare.

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

Obiectivele disciplinei

Page 23: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea capacităţilor cursanților de a promova și întreține relații de comunicare stenice în mediul organizațional școlar și în relațiile cu alte organizații

7.2 Obiectivele specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

Înțelegerea mecanismelor generale ale comunicării Identificarea avantajelor promovării unei comunicări eficiente în mediul educațional și

în relațiile publice 2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)

Explicarea mecanismelor generale ale comunicării interpersonale, intra și interinstituționale

Interpretarea efectelor pe care le produc bunele sau proastele relații de comunicare la nivelul organizațiilor școlare 3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice specifice;utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)

. Aplicarea unor metode de eficientizare a relațiilor de comunicare cu caracter interpersonal sau organizațional

Elaborarea unor strategii de asigurare a managementului relațiilor comunicare într-o organizație școlară 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile față de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă șii creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

Conștientizarea efectelor pe care le generează calitatea relațiilor de comunicare într-o organizație școlară

Adoptarea unor atitudini rezolutive în situațiile de blocaj informațional sau în situațiile de conflict organizațional

Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Universalele comunicării interpersonale 4 ore

- Predarea cu oponent imaginar - Învăţarea bazată pe probleme - Predare-învățare reflectivă - Dezbaterea

Videoproiector

2 Mecanisme și principii generale ale comunicării eficiente) 2 ore

3 Procesele de comunicare ca instrument general de dezvoltare personală și organizațională

4 ore

4 Stilul personal, stilul profesional, stilul managerial, stilul de comunicare

2 ore

5 Competența de comunicare. Trăsăturile de personalitate ale bunului “comunicator”

2 ore

6 Climatul psihosocial favorabil unei comunicări eficiente

2 ore

7 Comunicarea intra- și inter-organizațională 2 ore

8 Blocaje şi distorsiuni în relaţiile de comunicare 2 ore

9 Strategii de comunicare utilizabile în negociere și medierea conflictelor

2 ore

10 Transferul capacităților comunicative 2 ore

11 Managementul relațiilor de comunicare 4 ore

Bibliografie 1. Albu, G. (2008) – Comunicare interpersonală. Valenţe formative şi temeiuri psihologice, Institutul

european, Iaşi 2. Bârliba, Maria – Cornelia (1987) – Paradigmele comunicării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

Bucureşti; 3. Cândea Rodica - Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998 4. Dinu, M, Comunicarea - repere fundamentale, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1997

Page 24: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

5. Ezechil L., (2002) – Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti 6. Grant, B.M., Hennings, D., (1977) – Mişcările, gestica şi mimica profesorului. O analiză a activităţii

neverbale, EDP, Bucureşti 7. Gregory Anne – Relaţiile publice în practică, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 8. Gulea, Micaela: Strategii, tactici şi tehnici de negociere, ASE,Bucuresti,1995 9. Mucchielli Alex – Teoria proceselor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2006 10. Mucchielli Alex – Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi, 2005 11. Neamţu Adina, Neamţu Liviu, - Comunicare şi relaţii publice, Editura „Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu,

2007 12. Pailliart Isabelle – Spaţiul public şi comunicarea, Editura Polirom, Iaşi, 2002 13. Pânişoară O., (2002) – Comunicarea eficientă , Editura Polirom, Iaşi 14. Rus Flaviu Cătălin – Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Institutul European, Iaşi,

2002 15. Şoitu, L. (1997) Pedagogia comunicării, EDP., RA. Bucureşti.

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare Observaţii

Resurse folosite

1 Stabilirea cerințelor cursului, a temelor de seminar, a bibliografiei obligatorii, a criteriilor de evaluare

2 ore

- Învățarea reflectivă - Analiza de conținut - Jocul de rol - Învăţarea bazată pe probleme

- Chestionarul - Fisele de lucru

2 Dezvoltarea capacităţilor de ascultare activă și a capacităţilor empatice

2 ore

3 Dezvoltarea capacităţilor de adoptare a unor decizii colective 2 ore

4 Diagnoza stilului de comunicare personal. Diagnoza stilului de comunicare perceput

2 ore

5 Exersarea unor comportamente de comunicare organizațională 4 ore

6 Comunicarea cu diferite medii educaționale: școală –familie, șocală –comunitate, comunicarea interinstituțională

2 ore

Bibliografie 1. Albu, G. (2008) – Comunicare interpersonală. Valenţe formative şi temeiuri psihologice, Institutul

european, Iaşi; 2. Cândea Rodica - Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998; 3. Ezechil L., (2002) – Comunicarea educaţională în context şcolar, EDP, Bucureşti; 4. Grant, B.M., Hennings, D., (1977) – Mişcările, gestica şi mimica profesorului. O analiză a activităţii

neverbale, EDP, Bucureşti; 5. Gregory Anne – Relaţiile publice în practică, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005; 6. Gulea, Micaela: Strategii, tactici şi tehnici de negociere, ASE,Bucuresti,1995; 7. Mucchielli Alex – Arta de a comunica, Editura Polirom, Iaşi, 2005; 8. Pânişoară O., (2002) – Comunicarea eficientă , Editura Polirom, Iaşi.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Conținurile propuse sunt stabilite pe baza nevoilor de formare evidențiate în cadrul unor programe de formare anterioare .

Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea și completitudinea cunoștințelor teoretice Rafinamentul interpretărilor Putere argumentativă

Examen oral prin susținere proiect cu tema : Plan managerial pentru eficientizarea relatiilor de comunicare în unitatea scolară de provenientă a masterandului

50%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

Completitudinea portofoliului Corectitudinea realizării produselor Coerența prezentării produselor Conținutul portofoliului:

- referat pe o temă dată (3-5 pagini, Times New Roman, 12, 11/2 rânduri)

- comunicatul de presă - plan ședință Consiliul de

Administrație

Pe bază de portofoliu 50%

Page 25: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

- plan ședință cu corpul profesoral

- Harta conceptuală pe o temă dată (activitate de grup)

10.6 Standard minim de performanţă

- Minimum 2,50 puncte la examenul oral din cele 5 puncte maxim posibile ; - Minimum 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile.

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator, ___septembrie_____ Prof.univ.dr. Ezechil Liliana Prof.univ.dr. Ezechil Liliana

Conf.univ.dr. Bloju Loredana

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), Lect. univ. dr. Ciornei Silvia Conf. univ. dr. Păişi-Lăzărescu Mihaela

Page 26: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI 2016-2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional / Director unitate de

învăţământ; Inspector şcolar; Expert în învățământ 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Scoala ca organizatie. Dezvoltare institutionala

2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Ionut Bulgaru 2.4. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei : Domeniu - Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi............................ 6 3.7. Total ore studiu individual

122

3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Număr credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de competenţe Capacităti de analiză, sinteză, gândire divergentă, fundamentele pedagogiei

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C1.3 Adaptarea şi utilizarea integrată a cunoştinţelor teoretice şi metodologice din management privind funcţionarea eficientă, dezvoltarea organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu C6 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale C6.2 Utilizarea avansată a cunoştinţelor din domeniul dezvoltării personale şi instituţionale în analiza şi interpretarea situaţiilor educaţionale specific

Page 27: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

C6.3 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specific dezvoltării personale şi instituţionale pentru creşterea performanţei individuale şi de grup, în condiţiile acceptării şi îmbinării optime a celor două perspective C6.4 Utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare instituţională şi autoevaluare, de analiză a feed-backului obţinut pentru identificarea disfuncţiilor şi aprecierea stadiului şi a potenţialului de dezvoltare în plan personal şi instituţional

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studentilor cu domeniul managementului organizatiei scolare, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 1.Evidenţierea importanţei promovării unui management stiinţific atât la nivelul instituţiei scolare, cât si la nivelul clasei de elevi. 2. Cunoasterea conceptelor de baza ale domeniului 3. Intelegerea specificului scolii ca organizatie 2. Exemplificarea si interpretarea de soluţii în cresterea eficienţei conducerii stiinţifice a instituţiei scolare si a procesului instructiv – educativ. 4. Asimilarea şi utilizarea principalelor metode de cercetare utilizate în studiul fenomenelor educaţionale din sfera organizatiei scolare;

B. Obiective procedurale 1. Analiza critică si ameliorarea de diverse proiecte manageriale, afirmând rolul profesorului – manager în elaborarea, monitorizarea aplicării, evaluării, reglării proiectelor de dezvoltare instituţională a scolii 2. Capacitatea de a analiza procesele de schimbare si de dezvoltare institutionala 3. Elaborarea de proiecte, programe de dezvoltare instituţională, planuri de marketing educaţional, respectând structura recomandată, dar afirmându–si creativitatea managerială. 4. Analiza diverselor stiluri manageriale, identificând virtuţi si limite ale acestora, exemplificând manifestarea acestor stiluri în managementul scolii, din practica pedagogică; 5.Aplicarea şi interpretarea corectă a metodelor de cunoaştere a organizatiei scolare si a grupurilor educaţionale;

C. Obiective atitudinale 1. Cultivarea unei atitudini deschise si receptive fata de schimbarile autentice in sistemul de invatamant 2. Implicarea proactivă în managementul organizatiei scolare

pentru evitarea apariţiei unor situaţii care pot afecta bunul mers al procesului instructiv-educativ;

3. Dezvoltarea la studenţi a unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul educaţiei în dezvoltarea societăţii

Page 28: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de predare Observaţii Organizatiile: definitie, teorii, paradigme (2 ore)

• Prelegerea • Expunerea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Specificul scolii ca organizatie care invata si produce invatare (2 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Cultura organizatiei scolare (2 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Problematizarea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Climatul educational (2 ore)

• Dezbaterea • Problematizarea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Stilurile manageriale ale cadrelor didactice (2 ore)

• Prelegerea • Explicaţia • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Comunicarea educationala in context scolar ( 2 ore)

• Prelegerea • Explicaţia • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Managementul situatiilor conflictuale in cadrul organizatiei scolare (2 ore)

• Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Bibliografie

1. Cristea, S., (2003), Managementul organizaţie şcolare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică;

2. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi: Editura Polirom;

3. Iucu, R. (2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Iaşi: Editura Polirom; 4. Iucu, R., (2006), Managementul clasei de elevi – aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză

educaţională, Iaşi: Editura Polirom; 5. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Editura Polirom; 6. Langa, C., Bulgaru,I. (2009), Managementul clasei de elevi – o abordare pragmatică, Editura

Universităţii din Piteşti; 7. Nicola, I. (1997), Microsociologia colectivului de elevi, Bucureşti: Editura Didactică şi

Pedagogică; 8. Păun, E. (1999), Şcoala-o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 9. Stan, E., (2009), Managementul clasei, Iaşi: Institutul European; 10. Ţoca, I., (2002), Management educaţional, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 11. Zlate, M., Zlate, C. (1982), Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Bucureşti: Editura

Politică. 12. Zlate, M., (2003), Stiluri de conducere. Tipologii şi criterii de evaluare a eficienţei lor, în Revista de

psihologie organizaţională, vol. III, nr. 1-2, Iaşi: Editura Polirom. 8.2. Seminar* Nr. ore Metode de predare Observaţii Aspecte introductive: prezentarea temelor,bibliografia, identificarea propriului stil de muncă Teorii privind organizatiile

2 ore

dialogul exerciţiul conversatia

Fişe de lucru

Specificul scolii ca organizatie 2 ore

dialogul exerciţiul conversatia

Fişe de lucru

Implicaţiile stilurilor manageriale ale cadrelor didactice asupra climatului şcolii şi perfomanţelor elevilor

2 ore

conversatia euristică

dezbatere lucrul în grup.

Studii de caz

Page 29: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Comunicarea si relatiile educationale la nivelul organizatiei scolare

2 ore

dialogul exerciţiul conversatia

Fişe de lucru

Metode şi tehnici de cunoaştere a grupurilor: observaţia ştiinţifică, tehnica sociometrică, profilul psihosocial al grupului, autobiografia grupului. Fişa de caracterizare a clasei

4 ore

demonstraţia convesaţia exerciţii

Fişe de lucru

Managementul conflictului în clasă/grupă - aplicaţii

2 ore

joc de rol lucrul în grup exerciţii

Studii de caz

Bibliografie: 1. Cristea, S., (2003), Managementul organizaţie şcolare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică; 2. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi: Editura

Polirom; 3. Iucu, R. (2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Iaşi: Editura Polirom; 4. Iucu, R., (2006), Managementul clasei de elevi – aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză

educaţională, Iaşi: Editura Polirom; 5. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Editura Polirom; 6. Langa, C., Bulgaru,I. (2009), Managementul clasei de elevi – o abordare pragmatică, Editura

Universităţii din Piteşti; 7. Nicola, I. (1997), Microsociologia colectivului de elevi, Bucureşti: Editura Didactică şi

Pedagogică; 8. Păun, E. (1999), Şcoala-o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 9. Stan, E., (2009), Managementul clasei, Iaşi: Institutul European; 10. Ţoca, I., (2002), Management educaţional, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 11. Zlate, M., Zlate, C. (1982), Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Bucureşti: Editura

Politică; 12. Zlate, M., (2003), Stiluri de conducere. Tipologii şi criterii de evaluare a eficienţei lor, în Revista

de psihologie organizaţională, vol. III, nr. 1-2, Iaşi: Editura Polirom. *NOTE: 1.Seminariile se vor desfăsura pe bază de referate, interventii directe, dezbateri, lucru în grup etc, activităti care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Temele de casă/Referatele vor fi realizate individual sau în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

competentele procedurale si atitudinale ce vor fi achizitionate la nivelul disciplinei – vor satisface asteptările reprezentantilor asociatiilor profesionale si angajatorilor din domeniul învătământului prescolar si primar

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris

50 %

10.5. Seminar /laborator Activitatea la seminar Prezentare și argumentare coerentă a produselor Tema de casă (portofoliu – conține minimum 2 piese de portofoliu) Completitudinea portofoliului

Referat (evaluare formativă / continuă) Portofoliu (evaluare sumativă)

50%

Page 30: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ......................... conf.univ.dr. Ionut Bulgaru conf.univ.dr. Ionut Bulgaru

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), conf.univ.dr. Ionut Bulgaru conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 31: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ

2016-2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educational / profesor, specialist in

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Gestionarea situaţiilor de criză educaţională

2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Claudiu Langa 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ.dr. Claudiu Langa 2.5. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul

II Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei : Specialitate - Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar: 2

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar: 28

Distribuţia fondului de timp Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 44 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual

133

3.8. Total ore pe semestru 175 3.9. Număr credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă, gândire critică, managementul clasei/grupei

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C1.4 Aplicarea selectivă a metodelor de evaluare corelate nivelului de management - organizaţional sau al grupului/clasei de elevi, identificarea disfuncţiilor de tip managerial în desfăşurarea activităţilor educaţionale cu tinerii/adulţii şi elaborarea de soluţii optime pentru eficientizarea proceselor. C5 Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională. C5.3 Aplicarea integrată a teoriei şi metodologiei specifice cercetării pedagogice pentru identificarea problemelor educaţionale, parcurgerea etapelor fundamentale ale unei investigaţii ştiinţifice şi găsirea soluţiilor pentru optimizarea activităţii.

Page 32: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

. 7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu specificul gestionării situaţiilor de criză educaţionale, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului

7.2. Obiectivele specifice Obiective cognitive: 1. Familiarizare cu tipuri de conflicte care au loc în cadrul

organizaţie şcolare 2. Dezvoltarea capacităţii de diagnoză a situaţiilor de criză

educaţională; 3. Cunoaşterea cauzelor care conduc la apariţia crizelor

educaţionale/conflictelor în mediul şcolar 4. Identificarea strategiile de soluţionare a conflictelor care

apar în cadrul instituţiilor de învăţământ Obiective procedurale:

1. Dezvoltarea capacităţii de identificare, diagnoză şi rezolvare a situaţiilor de criză educaţională

2. Ascultarea activă şi încurajarea dialogului constructiv 3. Aplicarea modalităţilor de îmbunătăţire a relaţiilor

interpersonale 4. Elaborarea (individual sau în echipă) de strategii de

intervenţie în cazurile de abateri comportamentale Obiective atitudinal-comportamentale

1. formarea unor atitudini reflexive faţă de oportunităţile de ameliorare a crizelor educaţionale.

2. Reflectarea asupra cauzelor care conduc la apariţia conflictelor între actorii educaţionali

3. Asumarea rolurilor demediatori ai conflictelor din mediul şcolar

8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr.

ore Metode de predare Observaţii

Resurse folosite Criza educaţională în clasa de elevi – delimitări conceptuale, structura situaţiilor de criză educaţională

2 Prelegerea Expunerea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Tipuri de conflicte interpersonale în cadrul organizaţiilor şcolare

2 Prelegerea Dezbaterea Problematizarea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Conflictele intrapersonale mediul şcolar 2 Prelegerea Dezbaterea Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Managementul conflictelor; cauze ale conflictelor în organizaţiile şcolare

2 Prelegerea Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Zvonul – sursă de conflict în mediul şcolar 2 Prelegerea Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Page 33: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Strategii de soluţionare a conflictelor 2 Dezbaterea Problematizarea Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Metode şi tehnici de soluţionare a conflictelor 2 Dezbaterea Problematizarea Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Bibliografie

9. Bell, A.H., (2007), Gestionarea conflictelor în organizaţii, Iaşi: Editura Polirom; 10. Craiovan, M. P. (2006), Introducere în psihologia resurselor umane. Bucureşti: Editura Universitară; 11. Cojocariu, V. M., (2004), Introducere în managementul educaţiei, Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică; 12. Gliga, L. (2001), Managementul conflictului, ghid. Bucureşti: Editura Tipogrup Press; 13. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Editura Polirom; 14. Iucu, R., (1999), Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională în clasa

de elevi, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie Cantemir”; 15. Iucu, R., (2000), Managementul clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice. Iaşi: Editura

Polirom; 16. Kapferer, J.N. (2006), Zvonurile – cel mai vechi mijloc de informare din lume. Traducere. Bucureşti:

Editura Humanitas; 17. Langa, C., Bulgaru, I., (2009), Managementul clasei de elevi. O abordare aplicativă, Piteşti: Editura

Universităţii din Piteşti; 18. Shapiro, D. (1998), Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor.

BucureştiŞ Editura Arc; 19. Stan, Emil, (2009), Managementul clasei, Iasi: Institutul European; 20. Stoica, A., Neculau, A., 1998, Psihosociologia rezolvării conflictului, Iaşi: Editura Polirom.

8.2. Seminar* Nr. ore Metode de predare Observaţii Resurse folosite

Seminar introductiv: anunţarea temelor, bibliografia şi strategia de lucru

1 conversația resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Tipologia crizelor educaţionale – studii de caz 3 dialogul resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Asertivitate şi cooperare în organizaţiile şcolare 2 conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Niveluri conflictuale – intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganizaţional, interorganizaţional. Conflicte distructive şi conflicte constructive în organizaţiile şcolare.

2 conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Identificarea cauzelor conflictelor în organizaţiile şcolare; surse de conflict în organizaţii – studii de caz

2 conversația euristică prezentări referate lucrul în grup

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Stadii ale conflictelor. Modalităţi de abordare a conflictelor în cadrul organizaţiilor şcolare. Efecte emoţionale negative ale conflictelor

2 exerciții de reflecție prezentări referate lucrul în grup

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Strategii, metode şi tactici de negociere în organizaţiile şcolare

4 Dezbatere Exercitţii Joc de rol

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Strategii de intervenţie în cazurile de criză educaţională minoră – studii de caz

2 Dezbatere lucrul în grup.

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Page 34: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Strategii de intervenţie în cazurile de abateri comportamentale grave – studiu de caz

4 Dezbatere lucrul în grup.

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Negociere şi diferenţe culturale. Factori psihologici implicaţi în negociere; comportamente în negocierea conflictelor. Stiluri de negociere – studii de caz

2 Dezbatere Exercitţii Joc de rol

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Programe de intervenţie la diferite nivele de vârstă 2 Dezbatere Exercitţii

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Strategii de intervenţie la nivel atitudinal – pedeapsa şi recompensa

2 Dezbatere Exercitţii

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Bibliografie 1. Bell, A.H., (2007), Gestionarea conflictelor în organizaţii, Iaşi: Editura Polirom; 2. Craiovan, M. P. (2006), Introducere în psihologia resurselor umane. Bucureşti: Editura Universitară; 3. Cojocariu, V. M., (2004), Introducere în managementul educaţiei, Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică; 4. Gliga, L. (2001), Managementul conflictului, ghid. Bucureşti: Editura Tipogrup Press; 5. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi:

Editura Polirom; 6. Iucu, R., (1999), Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională în clasa

de elevi, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie Cantemir”; 7. Iucu, R., (2000), Managementul clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice. Iaşi: Editura

Polirom; 8. Kapferer, J.N. (2006), Zvonurile – cel mai vechi mijloc de informare din lume. Traducere. Bucureşti:

Editura Humanitas; 9. Langa, C., Bulgaru, I., (2009), Managementul clasei de elevi. O abordare aplicativă, Piteşti: Editura

Universităţii din Piteşti; 10. Langa, C., (2010), Punishment and reward – solutions to maintain the desirable behaviour in

educational groups?, Edu World Journal, ISSN 1844-6264, pp. 325-330; http://www.eduworld.ro/uploads/2010/EduW2010Vol2.pdf

11. Langa, C., (2009), The management of educational crisis situations in the school group, Lucrări Ştiinţifice, anul XLX, vol 1 (52), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376, pp. 183-188

12. Shapiro, D. (1998), Conflictele şi comunicarea. Un ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor. BucureştiŞ Editura Arc;

13. Stan, Emil, (2009), Managementul clasei, Iasi: Institutul European,; 14. Stoica, A., Neculau, A., 1998, Psihosociologia rezolvării conflictelor, Iaşi: Editura Polirom.

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizateindividual sau în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor specifice gestionării situaţiilor de criză educaţională însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen oral 50 %

Page 35: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10.5. Seminar /laborator Activitatea la seminar Corectitudine în rezolvarea produselor Prezentare și argumentare coerentă a produselor Tema de casă (portofoliu, care cuprinde minimum 2 piese specifice) Completitudinea portofoliului

Portofoliu (evaluare sumativă) Referat (evaluare formativă / continuă)

50%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ......................... conf.univ.dr. Claudiu Langa conf.univ.dr. Claudiu Langa Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 36: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAȚIONALE

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3.Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Mangement educational / profesor, specialist

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Educaţie emoţională 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Stan Magdalena

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator

Conf. univ. dr. Stan Magdalena Conf. univ. dr. Langa Claudiu

2.4 Anul de studii

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână:

2 3.2. din care curs: 1 3.3.seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ

28 3.5. din care curs:

14 3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi............................ 3 3.7. Total ore studiu individual 97 3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum • Parcurgerea curriculumului disciplinelor psihologice şi pedagogice studiate anterior

4.2. de competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C5. Realizarea unor cercetări educationale şi valorificarea rezultatelor în practica educaţională

6.2. Competenţe transversale

CT.1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor-problemă cu grad diferit de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi normelor de etică profesională

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în domeniul educatiei timpurii

Page 37: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 14. Cunoașterea și înțelegerea temelor contemporane de

cercetare în ştiinţele educaţiei; 15. Cunoaşterea şi definirea metodologiei adecvate de

cercetare, în funcţie de obiectivul propus; B. Obiective procedurale

6. Utilizarea ordonată a conceptelor şi teoriilor specifice cercetarii educationale;

7. Proiectarea demersului unei cercetări în domeniul ştiinţelor educaţiei;

8. Evaluarea relevanţei unei cercetări desfăşurate în domeniul ştiinţelor educaţiei;

C. Obiective atitudinale 9. Respectarea normelor de deontologie profesională (a

codului deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

10. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

11. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și profesională

12. Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping;

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1

Definirea cercetării educaţională. Taxonomia cercetării educaţionale; criterii de clasificare; tipuri de cercetare educaţională, cercetarea - acţiune. Funcţiile cercetării educaţionale.

2 • metode interactiv • dezbatere • lucrul în grup •problematizarea • exerciţiul

Mijloace tehnice (videoproiector, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point 2

Proiectarea cercetării pedagogice. Etapele cercetării educaţionale; operaţionalizarea temei de cercetare; documentarea asupra temei, designul cercetării educaţionale, obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, eşantionarea, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, stabilirea concluziilor .

2

3 Metode de culegere a datelor. Observarea, experimental, convorbirea, interviul, chestionarul, analiza produselor activităţii, studiul de caz.

2

4 Testele şi probele pedagogice şi psihologice, metoda scărilor de opinii, metodele sociometrice.

2

5

Metode statistice. Metode de prelucrare şi interpretare matematico-statistică a datelor cercetării; indici statistici: indici ai tendinţei/ valoarii centrale (media aritmetică, mediana, modul), indici ai împrăştierii: (amplitudinea, abaterea simplă, abaterea medie, dispersia, abaterea standard).

2

6 Coeficient de corelaţie simplă, coeficient de corelaţie a rangurilor; sociogramele; indici sociometrici.

2

7 Redactarea lucrării de cercetare. Finalizarea şi valorificarea rezultatelor unei cercetări în practica educaţională. Deontologia cercetării educaţionale

2

Bibliografie 1. Băban, A., (2002). Metodologia cercetării calitative, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca 2. Bocoş, M., (2003). Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice, ediţia a II – a, Editura Presa

Universitară Clujeană, Cluj – Napoca 3. Drăgan, I., Nicola, I., (1995). Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu – Mureş 4. Novak, A., (1998). Metode cantitative în psihologie şi sociologie, editura Oscar Print, Bucureşti 5. Păişi Lăzărescu, M., (2011), Metodologia cercetării ştiinţifice în învăţământul primar şi preşcolar, Editura

Paralela 45, Piteşti 6. Rotariu, T., (coord.), (1999). Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom, Iaşi 7. Radu, I., (coord.), (1999). Metodologie psihologică şi analiza datelor, Editura Sincron, Cluj – Napoca

Page 38: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Problematica cercetării pedagogice – exemplificări 2 • metode interactiv • dezbatere • lucrul în grup • • exerciţiul

Mijloace tehnice (videoproiector, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point

2 Tematica cercetării educaţionale; ce este şi ce nu este o temă de cercetare educaţională

2

3

Operaţionalizarea temei de cercetare. Elaborarea ipotezelor. Tipuri de ipoteze: ipoteza generală şi ipoteza de lucru. Caracteristicile ipotezei: fecundă, adecvată la problemă, plauzibilă, verificabilă.

2

4 Caracteristicile observării psihopedagogice, elaborarea grilelor de observare; Metoda chestionarului – aplicaţii practice.

2

5 Metoda experimentală în pedagogie şi psihologie. Studiul de caz; tipuri de studiu de caz: ilustrativ, explorator, studiul efectelor unui program, studiu de caz prospectiv.

2

6 Aplicaţii practice ale metodelor de prelucrare şi interpretare a datelor; tipuri grafice de prezentare a rezultatelor.

2

7 Prezentarea design - ului proiectelor de cercetare educaţională.

2

Bibliografie 1. Băban, A., (2002). Metodologia cercetării calitative, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca 2. Bocoş, M., (2003). Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice şi metodologice, ediţia a II – a, Editura

Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca 3. Drăgan, I., Nicola, I., (1995). Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu – Mureş 4. Novak, A., (1998). Metode cantitative în psihologie şi sociologie, editura Oscar Print, Bucureşti 5. Păişi Lăzărescu, M., (2011), Metodologia cercetării ştiinţifice în învăţământul primar şi preşcolar,

Editura Paralela 45, Piteşti 6. Rotariu, T., (coord.), (1999). Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Editura Polirom, Iaşi 7. Radu, I., (coord.), (1999). Metodologie psihologică şi analiza datelor, Editura Sincron, Cluj – Napoca

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul educaţional

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu masteral Management educaţional

10. Evaluare:

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Capacitatea de a sintetiza şi a transfera în practica educaţională cunoştinţele teoretice acumulate Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen oral

40%

10.5 Seminar / Laborator /

Tema de casă

Capacitatea de aplicare în practica educationala a conceptelor studiate Capacitatea de generalizare şi utilizare a conceptelor specifice în practica educaţională Gradul de implicare şi angajare în cadrul activităţilor de seminar Capacitatea de a coopera, de a lucra în echipă Interes pentru studiul individual, constiinciozitate, seriozitate

Portofoliul de evaluare: - proiectul unei cercetări ştiinţifice

60%

Page 39: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru nota 5 studentul trebuie sa: Obţinerea a minim 2 puncte la examenul scris din cele 4 puncte maxim posibile Prezentarea în cadrul seminarului a unui element din portofoliu Respectarea termenul stabilit de predare a portofoliul de activitate independenta

complet

Data completării ___septembrie_____

Titular de curs, Conf. univ. dr. Magdalena Stan

Titular de seminar / laborator, Conf. univ. dr. Magdalena Stan Conf. univ. dr. Claudiu Langa

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament

(prestator) Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Director de departament,

(beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 40: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI

MANAGEMENTUL INSPECŢIEI ŞCOLARE 2016 - 2017

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea/ Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional / profesor, specialist

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul inspecţiei şcolare 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Mihai

BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 A 2 A 5 0 7 2.5. Anul de studiu

I 2.5. Semestrul

II Tipul de evaluare

C 2.6. Regimul disciplinei :

Opţional 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 72 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7. Total ore studiu individual

72

3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Număr credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Elemente de pedagogie, psihologia organizaţiilor 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, marker

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

1. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale în accord cu tendinţele actuale în reforma managerială

Page 41: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

2. Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale

3. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica managerială

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu specificul managementului educaţional, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii si modele manageriale

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive: 1. Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-

educaţional utilizând cunoaşterea specifică managementului organizaţiei şcolare şi a grupului/ clasei de elevi

2. Interpretarea şi explicarea variatelor contexte educaţionale prin utilizarea cunoştinţelor din managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale

3. Corelarea şi interpretarea teoriilor, modelelor de învăţare individuală/ organizaţională, a proiectării curriculare şi a formelor de evaluare a situatiilor educaţionale specifice disciplinelor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

4. Interpretarea şi explicarea diferitelor situaţii şi contexte educaţionale utilizând paradigma comunicaţională şi interacţională

5. Utilizarea adecvată a teoriei şi metodologiei specifice cercetării ştiinţifice în investigarea, analiza şi interpretarea contextelor educaţionale şi a determinărilor socio-economice şi culturale.

6. Utilizarea avansată a cunoştinţelor din domeniul dezvoltării personale şi instituţionale în analiza şi interpretarea situaţiilor educaţionale specifice

B. Obiective procedurale: 1. Utilizarea dezvoltărilor recente şi a cunoştinţelor

avansate privind învăţarea individuală şi organizaţională în proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice.

2. Utilizarea adecvată a realizărilor ştiinţifice şi a orientărilor recente de dezvoltare a domeniului managementului;

3. Utilizarea adecvată a problematicii specifice comunicării, relaţionării, cooperării şi parteneriatelor de tip educaţional - concepte, principii, teorii, modele, tehnici.

4. Identificarea, analiza şi utilizarea adecvată a teoriilor, tipurilor, modelelor, etapelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice cercetării educaţionale

5. Aplicarea selectivă a metodelor de evaluare corelate nivelului de management - organizaţional sau al grupului/ clasei de elevi, identificarea disfuncţiilor de tip managerial în desfăşurarea activităţilor

Page 42: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6. Utilizarea metodelor avansate de evaluare în aprecierea şi stabilirea fluxului uman –informaţional - financiar, a procedurilor si a planului de monitorizare a activităţilor si de gestionare eficientă a resurselor umane şi de timp disponibile pentru programul de studii sau proiectul educaţional.

7. Utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare instituţională şi autoevaluare, de analiză a feed-backului obţinut pentru identificarea disfuncţiilor şi aprecierea stadiului şi a potenţialului de dezvoltare în plan educaţionale cu tinerii/ adulţii şi elaborarea de soluţii optime pentru eficientizarea proceselor.

C. Obiective atitudinale: 13. Respectarea normelor de deontologie profesională (a

codului deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

14. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

15. Elaborarea planului de dezvoltare personală și profesională; dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii Inspecţia şcolară – funcţii, obiective, principii. Tipologia inspecţiei şcolare

• 2 • prelegerea activă • dezbaterea cu oponent

imaginar • explicaţia

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Instrumente de realizare a inspecţiei şcolare • 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Managementul inspecţiei de şcolare - obiective, organizare şi desfăşurare

• 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Managementul inspecţiei de specialitate • 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Managementul inspecţiei tematice • 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea • exerciţiul

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Managementul inspecţiei speciale • 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Managementul inspecţiei de evaluare instituţională (RODIS)

• 2 • prelegerea activă • exercițiul de reflecție • descoperirea • problematizarea

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point) Resurse bibliografice

Bibliografie:

1 Breaz, M., Bazele inspecţiei şcolare. Ed. Eurodidact, 2002. 2 Cerghit, I.; Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Prelegeri didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 3 Delorme, J. (coord.), Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 4 D Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981. 5 Dragomir, M., Puncte de vedereprivind managementul inspecţiei şcolare. Eurodidact, 2004.

Page 43: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6 Jinga, I., Inspecţia şcolară. Bucureşti: EDP, 1993. 7 Jinga, I., Negreţ, D.I., Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional.Bucureşti: Ed. Aramis, 2004. 8 Molan V., Inspecţia şcolară componentă a managementului educaţional, Paralela 45, Piteşti, 2005. 9 H. G. Peske, E. Liu, S. M. Johnson, D. Kauffman, & S. M. Kardos , "The Next Generation of Teachers:

Changing Conceptions of a Career in Teaching," Phi Delta Kappan, December 2001. 10 Slavin, R.E., Cooperative learning, Allyn Bacon, 1995. 11 Singer, M. (coord.), Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare pentru clasele I-IV, editate

de CNC, 2002. 12 *** O. M. 5547 /6.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ

preuniversitar

8.2. Seminar/Laborator*

Nr. ore Metode de predare Observaţii

Inspecţia şcolară – funcţii, obiective, principii. Tipologia inspecţiei şcolare

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică

Instrumente de realizare a inspecţiei şcolare - proceduri de aplicare, instrumente specifice inspecţiei şcolare – studiu de caz

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

Managementul inspecţiei şcolare - obiective, organizare şi desfăşurare – studio de caz

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

Managementul inspecţiei de specialitate – obiective, instrumente

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Exemplele se vor baza pe studierea literaturii de specialitate

Managementul inspecţiei tematice – obiective, instrumente

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Modele de proiectare didactică

Managementul inspecţiei speciale – obiective, instrumente

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică Modele de proiectare a parteneriatelor educaţionale

Managementul inspecţiei de evaluare instituţională (RODIS) – obiective, instrumente

2 dialogul conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică

Bibliografie: 1 Breaz, M., Bazele inspecţiei şcolare. Ed. Eurodidact, 2002. 2 Cerghit, I.; Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Prelegeri didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. 3 Delorme, J. (coord.), Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000. 4 D Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, EDP, Bucureşti, 1981. 5 Dragomir, M., Puncte de vedereprivind managementul inspecţiei şcolare. Eurodidact, 2004. 6 Jinga, I., Inspecţia şcolară. Bucureşti: EDP, 1993. 7 Jinga, I., Negreţ, D.I., Inspecţia şcolară şi design-ul instrucţional.Bucureşti: Ed. Aramis, 2004. 8 Molan V., Inspecţia şcolară componentă a managementului educaţional, Paralela 45, Piteşti, 2005. 9 H. G. Peske, E. Liu, S. M. Johnson, D. Kauffman, & S. M. Kardos , "The Next Generation of Teachers: Changing

Conceptions of a Career in Teaching," Phi Delta Kappan, December 2001. 10 Slavin, R.E., Cooperative learning, Allyn Bacon, 1995. 11 Singer, M. (coord.), Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare pentru clasele I-IV, editate de CNC,

2002. 12 *** O. M. 5547 /6.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Page 44: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice /academice din domeniul științelor educației

competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu.

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen oral

50 %

10.5. Seminar /laborator Prezenţa Evaluare orala

10 % Activitatea la seminar 10 % Evaluare periodică 10 % Tema de casă (portofoliu) 20%

Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării ___septembrie_____

Titular de curs, Conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

Titular de seminar / laborator, Conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament

(prestator) Lect. univ. dr. Silvia Ciornei

Director de departament,

(beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 45: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Managementul calității totale în educație

2016 – 2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educațional

Manager școlar/director unitate de învățământ/inspector școlar

2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Managementul calității totale în

educație 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Neacșu Mihaela 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Neacșu Mihaela 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 S 3 O 5 0 1 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei :

Obligatorie 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 4 Examinări 6 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual

97

3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum Mangementul clasei de elevi, Management educational 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu) 6.1. Competenţe profesionale

C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional utilizând cunoaşterea specifică managementului organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.3 Adaptarea şi utilizarea integrată a cunoştinţelor teoretice şi metodologice din management privind funcţionarea eficientă, dezvoltarea organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu C2.2 Interpretarea şi explicarea variatelor contexte educaţionale prin utilizarea cunoştinţelor din managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale C2.4 Utilizarea metodelor avansate de evaluare în aprecierea şi stabilirea fluxului uman – informaţional - financiar, a procedurilor si a planului de monitorizare a

Page 46: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

activităţilor si de gestionare eficientă a resurselor umane şi de timp disponibile pentru programul de studii sau proiectul educaţional. C3.1. Utilizarea dezvoltărilor recente şi a cunoştinţelor avansate privind învăţarea individuală şi organizaţională în proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice. C3.3 Organizarea şi utilizarea eficientă a resurselor educaţionale în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative. C3.4 Evaluarea critic-constructivă a documentelor curriculare, suporturilor de învăţare sau lucrărilor ştiintifice correlate judecăţi de valoare în vederea fundamentării deciziilor de selectare/utilizare a lor. disciplinelor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, formularea de judecăţi de valoare în vederea fundamentării deciziilor de selectare/utilizare a lor. C4.4 Utilizarea adecvată a diferitelor forme de feedback în comunicarea, relaţionarea, cooperarea internă/externă; aprecierea obiectiv-constructivă a calităţii ofertei educaţionale şi a mediului şcolar. C5.4 Raportarea la standardele cercetării ştiinţifice şi utilizarea adecvată a metodelor de evaluare pentru a aprecia calitatea investigaţiilor de tip educaţional şi posibilităţile de valorificare a rezultatelor în practica instructive-educativă. C6.3 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specific dezvoltării personale şi instituţionale pentru creşterea performanţei individuale şi de grup, în condiţiile acceptării şi îmbinării optime a celor două perspective C6.4 Utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare instituţională şi autoevaluare, de analiză a feed-backului obţinut pentru identificarea disfuncţiilor şi aprecierea stadiului şi a potenţialului de dezvoltare în plan personal şi instituţional C6.5 Elaborarea proiectelor de dezvoltare personală şi instituţională utilizând principii şi metode specifice pentru eficientizarea celor două procese

6.2. Competenţe transversale

CT1: Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2: Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu sistemul managementului

calităţii totale în educaţie şi asigurarea setului de competenţe specifice

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive OS1: analiza impactului implementării sistemului de management al calităţii totale în educaţie; OS2: explicarea eficienţei aplicării diferitelor teorii, paradigme, orientări, modele de management al calităţii totale în educaţie; OS3: identificarea principalelor normative lansate de organismele europene şi naţionale specializate în asigurarea calităţii educaţiei; B. Obiective procedurale OS4: operarea corectă cu terminologia specifică managementului calităţii totale în educaţie; OS5: proiectarea unui plan de implementare a unui sistem de management al calităţii totale în educaţie;

Page 47: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

OS6: elaborarea unor instrumente specifice TQM si a unui plan de îmbunătățire organizaţională prin utilizarea instrumentelor de management al calităţii. C. Obiective atitudinale OS7: Respectarea normelor de deontologie profesională, manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în grupul de învăţare; OS8: Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare..

8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de predare Observaţii 1. Managementului calitaţii totale în educaţie – clarificări conceptuale, evoluţie, teorii, paradigme principii, funcţii (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • organizatorul grafic • reflecţia personală

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

2. Politici europene în domeniul managementului calităţii totale în educaţie. Mecanisme de asigurare a calităţii la nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională - EFP (4 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

3. Politici naţionale în domeniul managementului calităţii totale în educaţie (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

4. Principiile calităţii în învăţământul preuniversitar şi Leadership - principiu al managementului calităţii totale în educaţie (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

5. Implementarea sistemului de management al calităţii totale în educaţie (4 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

6. Cercul calităţii si procesele de evaluare a calităţii educaţiei (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

Bibliografie 1. ARACIP (f.a.). Proiectul de dezvoltare instituţională. Asigurarea calităţii educaţiei.Glosar. Termeni

uzuali şi relaţiile dintre ei. Sistemul de asigurare a calităţii. Elementefundamentale. Autoevaluarea în cadrul spiralei calităţii. Ghidul Comisiei pentru evaluarea şiasigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar. Bucureşti

2. Assuring Quality in Education. Policies and Approaches to School Evaluation in Europe. Eurydice Report.European Commision /EACEA. Eurydice (2015 ).

3. Chină R (2015), Managementul calității în învățământul preuniversitar, București: Ed.Universitară 4. Cotton, K. (f.a.). applying Total Quality Management Principles to Secondary Education.School

Improvement Research Series (SIRS). NWREL. 5. European Commision (1997). Evaluating Quality in School Education. Guidelines forpartieipating

schools. Bruxelles: European Commision. 6. Feigenbaum, A.V. (1961). Total Quality Control. Engineering and Management. NewYork: McGrow

Hill Book. 7. Froman, B. (1998). Manualul calităţii. Instrument strategic al abordării calităţii,Bucureşti: Ed. Tehnică. 8. Hohan, I., Cucu, M. (2003). Ghid practic pentru implementarea sistemului de management al calităţii în

organizaţii conform SREN ISO 9001 : 2001, IRECE. 9. Hopes, C. (1997). Assessing, valuation and assuring quality in schools in the European Union. Frankfurt

am Main: DIPF. 10. Hopes, C., Schirp (1999). The Evaluation of the Quality of the Self-Assessement ofSchools. Bonen:

Druck Verlag Kettler. 11. Ionescu, S.C. (2004). Managementul calităţii. Manual. Bucureşti: EDP.

Page 48: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

12. Iosifescu, S. (2005). Asigurarea calităţii. Ghid pentru unităţile şcolare. I.S.E. laboratorul management Educaţional, Bucureşti.

13. Neacșu M. (2013), Managementul calităţii totale în educaţie.Suport de curs, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 136p.;

14. Neacşu, I. (2005). Managementul calităţii totale în învăţământ şi educaţie. Curs master, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

15. Niculiţă, L. (2005). Managementul şi ingineria calităţii. Bucureşti: Editura Academiei Române. 16. Noye, D. (2000). Ghid practic pentru controlul calităţii. Principii, metode, mijloace. Bucureşti. Ed.

Tehnică. 17. Olaru, M. (1999). Managementul calităţii. Ediţia a Il-a, Bucureşti: Editura Economică. 18. Olaru, M. (2000). Managementul calităţii. Manual pentru clasa a X-a. Editura Economică. 19. Oprean, C., Kifor, C.,V. (2002). Managementul calităţii. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga"

Sibiu. 20. Perigord, M. (1997). Etapele calităţii. Demersuri şi instrumente. Bucureşti: Editura Tehnică. 21. Potie, Ch. (2001). Diagnosticul calităţii. Metode de expertiză şi investigaţii. Bucureşti: Editura Tehnică. 22. Potolea, D., Toma, St., Zaharia, S.E., Mironov, C.M. şi Borzea, A.F. (2006). Baze conceptuale pentru

dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior în România. ACPART. 23. Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23.04.2008 privind stabilirea cadrului

european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 24. Sadgrove, K. (1999). Managementul calităţii totale în acţiune. Bucureşti: Editura Rentrop & Straton. 8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii 1. Seminar organizatoric:

prezentarea planului de seminar, a obiectivelor disciplinei, a competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor ( 2 ore)

Conversaţia Explicaţie Reflecţia personală

În cadrul acestei ședințe se stabilesc obligațiile de seminar ale studenților și se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultelor învățării

2. Cultura calitaţii în educaţie-o abordare pragmatică (2 ore)

Conversaţia Explicaţie Reflecţia personală

Se adoptă lucrul cu fişele de seminar

3. Probleme conceptuale şi practice ale implementării sistemului de management al calităţii totale în educaţie (2 ore)

lucrul în grup exerciții de reflecție Conversaţia Explicaţie

Se adoptă lucrul cu fişele de seminar

4. Aplicarea cercul calităţii în educaţie.Dimensiuni, faze, instrumente (2 ore)

lucrul în grup exerciții de reflecție Conversaţia Explicaţie

Se adoptă lucrul cu fişele de seminar

5. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii în educaţie (2 ore)

Conversaţia Explicaţie Reflecţia personală lucrul in grup

Se adoptă lucrul cu fişele de seminar

6. Planul de îmbunătăţire a calităţii educatiei-modele practice (2 ore)

Conversaţia Explicaţie Reflecţia personală

Se adoptă lucrul cu fişele de seminar

7. Autoevaluarea şi evaluarea portofoliului de seminar (2 ore)

Autoevaluarea Conversaţia -

dezbatere

Portofoliul de seminar

Page 49: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Bibliografie: 1. Chină R (2015), Managementul calității în învățământul preuniversitar, București: Ed.Universitară 2. Ciurea S., Dragulescu N. (1995), Managementul calitatii totale, Ed.Economica, Bucuresti, 3. Filip, N., Popescu, I., (2004), Managementul calităţii, Editura Universităţii Transilvania, Braşov 4. HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. 5. Iosifescu S.(2012), Manual de evaluare interna a calitatii educatiei, draft electronic pentru pilotare,

Bucuresti, ARACIP 6. Neacșu M. (2013), Managementul calităţii totale în educaţie.Suport de curs, Ed. Universităţii din Piteşti,

Piteşti, 136p.; 7. Neacşu, I. (2005). Managementul calităţii totale în învăţământ şi educaţie. Curs master, Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. 8. Niculiţă, L. (2005). Managementul şi ingineria calităţii. Bucureşti: Editura Academiei Române. 9. Noye, D. (2000). Ghid practic pentru controlul calităţii. Principii, metode, mijloace. Bucureşti. Ed.

Tehnică. 10. Olaru, M. (1999). Managementul calităţii. Ediţia a Il-a, Bucureşti: Editura Economică. 11. Olaru, M. (2000). Managementul calităţii. Manual pentru clasa a X-a. Editura Economică. 12. Oprean, C.,(2007), Managementul calităţii, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu

modificări prin Legea 87/2006. 14. SR EN ISO 10013: 2003 – Ghid pentru elaborarea Manualului Calităţii. 15. SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de Management al Calităţii.Principii fundamentale şi vocabular. 16. SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de fişe de lucru, referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei –

vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu pedagogia învățământului preșcolar și primar.

10. Evaluare: Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de

evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris 50 %

10.5. Seminar /laborator

Prezenţa 10 % Activitatea la seminar 10 % Evaluare periodică 10 % Tema de casă (portofoliu) 20%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării ...............................................

Semnătura titularului de curs Conf.univ.dr. Neacșu Mihaela

Semnătura titularului de seminar Conf.univ.dr. Neacșu Mihaela

Data avizării în Departament ....................................................

Semnătura Director departament Conf. univ. dr. M. Păişi Lăzărescu

Page 50: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Managementul evaluării în organizaţiile școlare

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educațional/Profesor în învăţământul

preşcolar, Profesor în învăţământul primar 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul evaluării în organizaţiile școlare

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof univ dr Dumitru Valeriu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof univ dr Dumitru Valeriu 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 A 3 O 5 0 2 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei : Domeniu - Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 Tutoriat 8 Examinări 8 Alte activităţi............................ 6 3.7. Total ore studiu individual

97

3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă, fundamentele pedagogiei , teoria managementului educațional

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6.Competentele specifice acumulate

6.1

Com

pete

nțe

prof

esio

nale

C1Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C2 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale C6.4 Utilizarea adecvată a metodelor şi criteriilor de evaluare instituţională şi autoevaluare, de analiză a feed-backului obţinut pentru identificarea disfuncţiilor şi aprecierea stadiului şi a potenţialului de dezvoltare în plan

Page 51: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obectivul general al disciplinei

- asimilarea logică a conceptelor de management educațional , evaluare și aprofundarea problematicii managementului educațional

7.2 Obiectivele specifice - alegerea și utilizarea celei mai adecvate strategii de conducere a predării – învățării – evaluării - recurgerea la antrenarea managementului școlar , elevului și a personalului auxiliar în organizație, luarea și realizarea deciziilor curente , în evaluare , în delegarea de autoritate în cazul unor sarcinii , situații posibil de realizat de către cadrul didactic , elevi, etc. - de a întări pozitiv mereu disciplina , motivația , participarea rațională la activitate - dezvoltarea motivației și formarea atitudinii receptive pentru utilizarea cunoștințelor de management educațional în autocunoaștere, autoformare și autoreglarea comportamentului școlar și social

8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 1.Managementul educațional – Baze teoretice

2 ore • Prelegerea • Expunerea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

2.Funcțiile managementului educațional

2 ore • Prelegerea • Dezbaterea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

3.Managementul instruirii 2 ore • Prelegerea • Dezbaterea • Problematizarea

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

4.Managementul instituțiilor de invățămant preșcolar

2 ore • Dezbaterea • Problematizarea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

5.Funcțiile managementului instituțiilor de invățămant preșcolar

2 ore • Prelegerea • Explicaţia • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

6.Managementul instituțiilor de invățămant primar

2 ore • Problematizarea • Conversaţia • Exercițiul de reflecție

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

7.Managementul evaluării în instituțiile școlare

2 ore • Prelegerea • Dezbaterea • Conversaţia

resurse folosite: computer (prezentare în power –point, imagini)

Bibliografie

13. Cristea, S., (2003), Managementul organizaţie şcolare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică;

14. Cristea, S., (1996), Managementul educației , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti ; 15. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi: Editura Polirom; 16. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi: Editura Polirom; 17. Nicola, I. (1997), Microsociologia colectivului de elevi, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 18. Păun, E. (1999), Şcoala-o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 19. Ţoca, I., (2002), Management educaţional, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 20. Zlate, M., Zlate, C. (1982), Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Bucureşti: Editura Politică.

6.2

C

ompe

tenț

e tr

ansv

ersa

le

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

Page 52: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

21. Zlate, M., (2003), Stiluri de conducere. Tipologii şi criterii de evaluare a eficienţei lor, în Revista de psihologie organizaţională, vol. III, nr. 1-2, Iaşi: Editura Polirom.

8.2. Seminar* Metode de predare Observaţii 1.Seminar introductiv. Pezentarea tematicii, bibliografiei și a sarcinilor de lucru ale studenților pentru această disciplină. ___________________________ De la paradigma conducerii ştiinţifice şi tradiţionale a managementului instituţiilor şcolare la paradigme şi orientări actuale în managementul instituţiilor şcolare

2 ore dialogul dezbaterea exerciţii

________________________

conversația dezbaterea exerciţii

_________________________

Statutul de manager, calitățile manageriale, tipuri de manageri

dezbaterea lucrul în grup exerciţii

Documente curriculare, Fise de lucru Suport bibliografic

Stiluri de management . Metode manageriale

4 ore demonstraţia conversaţia exerciţii

Documente curriculare, Fise de lucru Suport bibliografic

Niveluri ierarhice în managementul instituțiilor școlare

4 ore lucrul în grup conversaţia exerciţii

Documente curriculare, Fise de lucru Suport bibliografic

Realizarea managementului şcolar. Şcoala. Conducerea şcolii în perspectivă managerială ___________________________ Managementul inspecţiei şcolare.

4 ore jocul de rol lucrul în grup exerciţii

________________________

exerciţii jocul de rol dezbaterea

Documente curriculare, Fise de lucru Suport bibliografic ________________________ Documente curriculare, Fise de lucru Suport bibliografic

Bibliografie: 13. Cristea, S., (2003), Managementul organizaţie şcolare, ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucureşti: Editura

Didactică şi Pedagogică; 14. Cristea, S., (1996), Managementul educației , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti ; 15. Gherguţ, A., (2007), Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic., Iaşi: Editura Polirom; 16. Joiţa, Elena, (2000), Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Iaşi: Editura Polirom; 17. Nicola, I. (1997), Microsociologia colectivului de elevi, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 18. Păun, E. (1999), Şcoala-o abordare sociopedagogică, Iaşi: Editura Polirom; 19. Ţoca, I., (2002), Management educaţional, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică; 20. Zlate, M., Zlate, C. (1982), Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Bucureşti: Editura Politică; 21. Zlate, M., (2003), Stiluri de conducere. Tipologii şi criterii de evaluare a eficienţei lor, în Revista de psihologie

organizaţională, vol. III, nr. 1-2, Iaşi: Editura Polirom. *NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.

Page 53: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

2. Temele de casă/Referatele vor fi realizate individual sau în echipă 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Disciplina asigură consolidarea competențelor manageriale de factură formativă dar și dotarea cursanților cu abilitățile necesare promovarii/adaptării cu succes la schimbările și dinamica fenomenului educațional contemporan

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs - Participarea nemijlocită la activitatea didactică; coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare. - Gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare;

Examen scris 50 %

10.5. Seminar /laborator Capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea.

Evaluare orala 10 %

Activitatea la seminar. Capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate.

10 %

Evaluare periodică 10 % Portofoliu 20%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Prof. univ. dr. Dumitru Valeriu Prof. univ. dr. Dumitru Valeriu

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament

(prestator) Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Director de departament,

(beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 54: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

2016-2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii MASTER 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educaţional

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Managementul resurselor umane 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Stan Magdalena

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator

Conf. univ. dr. Stan Magdalena

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână:

2 3.2. din care curs: 1 3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ

28 3.5. din care curs: 14 3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi............................ 3 3.7. Total ore studiu individual 97 3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Elemente de Managementul Resurselor Umane (studiate în facultate)

4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, markeri

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C1. Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi. C2. Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale. C4. Comunicarea,relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socioeducaţionale cu actorii mediului intern şi extern al organizaţiei educaţionale. C5. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională. C6. Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale.

6.2. Competenţe transversale

CT2. Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

Page 55: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu domeniul managementul resurselor umane, cu conceptele ei fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului .

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte sociale de bază, a principalelor teorii și orientări în domeniul managementului resurselor umane, a naturii, a funcțiilor și a formelor de management, a componenţelor în cadrul resurselor sociale și a caracteristicilor fiecăreia; 2. Operarea cu conceptele fundamentale ale managementului resurselor umane; 3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii sociologice de management al resurselor umane; 4. Definirea corectă a obiectului de studiu al managementului resurselor umane și stabilirea relațiilor pe care acesta le are cu alte științe; B. Obiective procedurale 1. Corelarea unor experiențe personale cu unele teorii în domeniul managementului resurselor umane; 2. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și principiilor în managementul resurselor umane; 3. Folosirea teoriilor sociologice pentru elaborarea unui program în domeniul managementului resurselor umane; 4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare; C. Obiective atitudinale 1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în managementul resurselor umane; 2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare; 3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și profesională.

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Natura managementului resurselor umane: definirea MRU, obiectivele MRU, natura activităţilor şi tipurile de specialişti în MRU

2 • prelegerea • dezbaterea • metode interactiv • dezbatere • lucrul în grup • studiul de caz • exerciţiul

Mijloace tehnice (videoproiector, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point

2 Planificarea strategică a RU. Prognoza RU 2

3 Analiza muncii; recrutarea şi selecţia de personal – specificul proceselor în domeniul educaţional

2

4 Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei în domeniul educaţional: conţinutul şi natura programelor de pregătire profesională, programe de pregătire profesională

2

5 Evaluarea performanţelor resurselor umane în (2 ore) 2 6 Managementul conflictelor şi al negocierii (2 ore) 2 7 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă (2 ore) 2

Bibliografie 1. Burloiu, P., Managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura Luminalex, 1997; 2. Căprărescu, Gheorghiţă, Stancu, Daniela, Georgiana, Anghel, Georgiana, Managementul resurselor

umane, Sinteze, grile, studii de caz, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 3. Cole, G. A., Managementul personalului, Bucureşti: CODECS, 2000; 4. Currie, D., Introducere în managementul resurselor umane, Bucureşti: CODECS, 2009; 5. Ilieş, L., Osoian, C. şi Petelean, A., Managementul resurselor umane, Cluj-Napoca: Dacia, 2002; 6. Lazăr, I., Mortan, M., Vereş, V. şi Lazăr, S. P., Management general, Cluj-Napoca: Risoprint, 2004; 7. Manole, C., Managementul resurselor umane în administraţia publică, Bucureşti: Editura ASE, 2006; 8. Lefter, Viorel, Managemetul resurselor umane, Teorie şi practică, Ediţia a II-a, Editura Economică,

Bucureşti, 2009, 9. Nica, Elvira, Elaborarea şi folosirea studiilor de caz în managementul resurselor umane, Editura

Economică, Bucureşti, 2010, 10. Raboca, H. şi Dodu, M., Managementul resurselor umane, Editura Tritonic, 2013.

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Organizarea activităţilor în MRU: etapele realizării subsistemului RU; organizarea internă a departamentului 2 • metode

interactiv Mijloace tehnice (videoproiector,

Page 56: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

de RU; atribuţiile departamentului RU; tipuri de structuri în organizarea departamentului de RU

• dezbatere • lucrul în grup • studiul de caz • exerciţiul

laptop, etc.) - prezentarea în Power Point

2 Comportamentul organizaţional- înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii: diferenţe îndividuale, motivaţia şi satisfacţia în muncă

2

3 Instrumente şi tehnici utilizate în analiza muncii. Fişa postului

2

4 Metode, criterii şi principii de recrutate a RU. Procesul de selectie a RU

2

5 Specificul programelor de pregatire profesionala a cadrelor didactice.

2

6 Metode şi instrumente de evaluare a personalului didactic. 2

7 Conflictul şi stresul la locul de muncă. Conflictele de muncă. Metode de soluţionare a conflictelor Legislaţia în educaţie. Statutul personalului didactic.

2

Bibliografie 1. Bogathy, Z. (coord.) (2004), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, ed. Polirom, Iaşi 2. Craiovan, Mihai Petru. 2006. Introducere în psihologia resurselor umane. Bucureşti, Editura Universitară 3. Cojocariu, V. M., 2004. Introducere în managementul educaţiei, EDP, Bucureşti 4. Cristea D., 2000. Tratat de psihologie socială, Pro Transilvania, Bucureşti 5. Gliga, L., Managementul conflictului, ghid, M.E.C., Consiliul Naţional pentru pregătirea profesorilor 6. Golu, P., 2000. Fundamentele psihologiei sociale, Ex Ponto, Constanţa 7. Johns, G. (1998), Comportament Organizational, ed. Economica, Bucuresti 8. Zlate, M. (2004) Tratat de psihologie organizaţional-managerială, ed. Polirom, Iaşi 9. Zlate, M. (1975), Psihologie socială şi organizaţională industrială: grupul primar de muncă, ed. Politică,

Bucureşti 10. Zorlentan, T., Burdus E., Caprarescu G., (1998), Managementul organizatiei. Ed. Economica, Bucuresti

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei Managementul resurselor umane este conceput în acord cu abordările moderne ale MRU în domeniul educaţional, atât la nivel naţional, cât şi internaţional; Tematica abordată satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul managementului resurselor umane. În funcţie de tematica cursului, pot fi invitaţi periodic experţi şi specialişti în RU care împărtăţesc studenţilor expertiza lor profesională.

10. Evaluare:

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate specific managementului resurselor umane Analiza critică a conceptelor şi teoriilor din domeniul RU întâlnite la nivelul organizaţiei şcolare

Examen oral

40%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

Capacitatea de aplicare în practica educationala a conceptelor din MRU Gradul de implicare şi angajare în cadrul activităţilor de seminar Capacitatea de a coopera, de a lucra în echipă Interes pentru studiul individual, constiinciozitate, seriozitate

Portofoliu de evaluare, dezbaterea

60%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru nota 5 studentul trebuie sa: Obţinerea a minim 2 puncte la examenul scris din cele 4 puncte maxim posibile Prezentarea în cadrul seminarului a unui element din portofoliu Respectarea termenul stabilit de predare a portofoliul de activitate independenta complet

Page 57: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Data completării ___septembrie_____

Titular de curs, Conf. univ. dr. Magdalena Stan

Titular de seminar / laborator, Conf. univ. dr. Magdalena Stan

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament

(prestator) Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Director de departament,

(beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 58: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Politici educaționale

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educațional

Manager școlar/director unitate de învățământ/inspector școlar

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Politici educaţionale Conf.univ.dr.Mihaela Neacşu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Mihaela Neacşu 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 S 3 O 5 0 4 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul

I Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei :

Obligatorie 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 Tutoriat 4 Examinări 6 Alte activităţi............................ 4 3.7. Total ore studiu individual

97

3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 4.2. de competenţe Capacităti de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

nu e cazul

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)

6.1. Competenţe profesionale

C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional utilizând cunoaşterea specifică managementului organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C1.3 Adaptarea şi utilizarea integrată a cunoştinţelor teoretice şi metodologice din management privind funcţionarea eficientă, dezvoltarea organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C2.1. Integrarea noilor abordări teoretice şi metodologice din management în elaborarea şi derularea programelor de studii şi proiectelor educaţionale C2.2 Interpretarea şi explicarea variatelor contexte educaţionale prin utilizarea cunoştinţelor din managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale

Page 59: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

C2.3. Aplicarea integrată a cunoştinţelor de management pentru derularea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a programelor de studii şi proiectelelor educaţionale; utilizarea cu scop rezolutiv a teoriilor, metodelor şi tehnicilor, în context educaţionale noi. C3.1. Utilizarea dezvoltărilor recente şi a cunoştinţelor avansate privind învăţarea individuală şi organizaţională în proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice. C3.3 Organizarea şi utilizarea eficientă a resurselor educaţionale în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative. C3.4 Evaluarea critic-constructivă a documentelor curriculare, suporturilor de învăţare sau lucrărilor ştiintifice correlate judecăţi de valoare în vederea fundamentării deciziilor de selectare/utilizare a lor. disciplinelor din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, formularea de judecăţi de valoare în vederea fundamentării deciziilor de selectare/utilizare a lor. C4.4 Utilizarea adecvată a diferitelor forme de feedback în comunicarea, relaţionarea, cooperarea internă/externă; aprecierea obiectiv-constructivă a calităţii ofertei educaţionale şi a mediului şcolar. C5.1 Identificarea, analiza şi utilizarea adecvată a teoriilor, tipurilor, modelelor, etapelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specific cercetării educaţionale C6.3 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specifice dezvoltării personale şi instituţionale pentru creşterea performanţei individuale şi de grup, în condiţiile acceptării şi îmbinării optime a celor două perspective C6.5 Elaborarea proiectelor de dezvoltare personală şi instituţională utilizând principii şi metode specifice pentru eficientizarea celor două procese.

6.2. Competenţe transversale

CT1: Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2: Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu cadrul politic, legislativ, educaţional european şi naţional al politicilor educaţionale şi cu conţinutul lor specific.

Page 60: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive OS1: analiza noilor orientări de politică educaţională şi a componentelor specifice OS2 să identifice consecinţele practice ale aplicării şi implementării unor politici educaţionale la diferite niveluri B. Obiective procedurale OS3: operarea corectă cu conceptele noi ale programului de reformă, cu terminologia specifică politicilor educaţionale; OS4: analiza evolutiva a politicilor educationale nationale si compararea cu alte sisteme si politici europene de formare iniţială şi continuă a personalului didactic din diverse spatii socio-culturale, educationale şi geografice. OS5: dezvoltarea competenţelor cursanţilor de a asimila unele din orientările de actualitate de politică educaţională în comportamentul lor profesional. C. Obiective atitudinale OS6: respectarea normelor de deontologie profesională, manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în grupul de învăţare; OS7: cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 1. Introducere în problematica cursului de Politici educaţionale (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

2. Politici educaţionale: etape, niveluri şi conţinut (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

3. Politici europene şi naţionale în domeniul profesionalizării pentru cariera didactică(2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

4. Schimbare în sistemele de învăţământ românesc-reforme şi iniţiative actuale (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

5. Politici privind educaţia timpurie (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

6. Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

7. Politici privind managementul şi marketingul educaţional (2 ore)

• prelegerea-dezbatere • reflecţia personală • organizatorul grafic

prezentări power-point pentru stimularea exercitiului reflectiv

Bibliografie: 1. Bîrzea, C., Fartuşnic, C. A doua tranziţie: provocări pentru sistemul educaţional românesc în Georgescu, A.

(coord.) Reprofesionalizarea României II, IPID, 2009 disponibil la: http://www.ipid.ro/documente/rr2_ro.pdf

2. Ghid privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice la nivel central, SGG (http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/ghid_pp.pdf).

3. Lindblom Carles E., Woodhouse Edward J. , Elaborarea politicilor, Editura Cartier, 2003. 4. Ball, S.J. Education Politics and Policy Making, London, Routledge, 1990. 5. Cookson, J., Peter, W., Sadovnik, A.R., Semel, S.F. International Handbook of Educational Reform, New

York, Library of Congress, 1992. 6. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change, London, Cassell, 1991. 7. Fuhrman, S.H., Malen, B. The Politics of Curriculum and Testing, London, Falmer Press, 1991.

Page 61: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

8. Gewirtz, s., Ball,S., Bone, R. Markets, Choice and Equity in Education, Buckingham, Open University Press, 1995.

9. Haddad, W.D. Education Policy-Planning Process: An Applied Framework, Paris, UNESCO: IIEP, 1995. 10. Lawton, D. Education and Politics in the 1990s, London, Falmer Press, 1992. 11. Lauglo, J., McLEAN, M. The Control of Education. International Perspectives on Centralization –

Decentralization Debate, London Heinemann Education Books, 1985. 12. Madsen, J. Educational Reform at the State Level: the Politics and Problems of Implementation, London,

Falmer Press, 1994. 13. Nicu A. (2013), Politici educaţionale, Ed.ASCR, Cluj 14. Crişan, A. (Coord.). (2006). Patru exerciţii de politică educaţională în România. 15. Bucuresti : Humanitas Educational şi Educatia 2000+. 16. Iosifescu, Şerban (2005). Proiect: Patru exerciţii de politică educaţională în România. Tema 1.

Managementul în contextul descentralizării sistemului de învăţământ - versiune de lucru - . Bucureşti: Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF.

17. ISE, Raport naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET 2020, Bucureşti, aprilie 2011 *** Strategia Europa 2020, pdf. 8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii 8. Seminar organizatoric:

prezentarea planului de seminar, a obiectivelor disciplinei, a competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor ( 2 ore)

Conversatia Dezbaterea

se stabilesc obligatiile de seminar ale studentilor si se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultelor învătării

9. Politici educaţieonale-organizator grafic/ harta conceptelor (2 ore)

Brainstorming Dezbaterea

lucrul cu fişele de seminar

10. Educaţia şi politicile europene.Strategia Europa 2020 (2 ore)

Problematizarea Dezbaterea Lucrul în grup

lucrul cu fişele de seminar

11. Politici privind curriculumul şi competenţele educaţionale (2 ore)

Dezbaterea Explicaţia Organizatorul grafic

lucrul cu fişele de seminar

12. Politici privind egalitatea de şanse în educaţie(2 ore)

Lucrul în grup Dezbaterea

lucrul cu fişele de seminar

13. Politici privind violenţa în şcoală (2 ore)

Brainstorming Lucrul în grup

lucrul cu fişele de seminar

14. Autoevaluarea şi evaluarea portofoliului de seminar (2 ore)

Autoevaluarea Conversaţia - dezbatere

Portofoliul de seminar

Bibliografie: 18. Bîrzea, C., Fartuşnic, C. A doua tranziţie: provocări pentru sistemul educaţional românesc în Georgescu, A.

(coord.) Reprofesionalizarea României II, IPID, 2009 disponibil la: http://www.ipid.ro/documente/rr2_ro.pdf

19. Ghid privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice la nivel central, SGG (http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/ghid_pp.pdf).

20. Lindblom Carles E., Woodhouse Edward J. , Elaborarea politicilor, Editura Cartier, 2003. 21. Ball, S.J. Education Politics and Policy Making, London, Routledge, 1990. 22. Cookson, J., Peter, W., Sadovnik, A.R., Semel, S.F. International Handbook of Educational Reform, New

York, Library of Congress, 1992. 23. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change, London, Cassell, 1991. 24. Fuhrman, S.H., Malen, B. The Politics of Curriculum and Testing, London, Falmer Press, 1991. 25. Gewirtz, s., Ball,S., Bone, R. Markets, Choice and Equity in Education, Buckingham, Open University Press,

1995. 26. Haddad, W.D. Education Policy-Planning Process: An Applied Framework, Paris, UNESCO: IIEP, 1995. 27. Lawton, D. Education and Politics in the 1990s, London, Falmer Press, 1992. 28. Lauglo, J., McLEAN, M. The Control of Education. International Perspectives on Centralization –

Decentralization Debate, London Heinemann Education Books, 1985. 29. Madsen, J. Educational Reform at the State Level: the Politics and Problems of Implementation, London,

Falmer Press, 1994. 30. Nicu A. (2013), Politici educaţionale, Ed.ASCR, Cluj

Page 62: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

31. Crişan, A. (Coord.). (2006). Patru exerciţii de politică educaţională în România. 32. Bucuresti : Humanitas Educational şi Educatia 2000+. 33. Iosifescu, Şerban (2005). Proiect: Patru exerciţii de politică educaţională în România. Tema 1.

Managementul în contextul descentralizării sistemului de învăţământ - versiune de lucru - . Bucureşti: Centrul Educaţia 2000+ şi UNICEF.

34. ISE, Raport naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET 2020, Bucureşti, aprilie 2011 *** Strategia Europa 2020, pdf.

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfăsura pe bază de fişe de lucru, referate, interventii directe, dezbateri, lucru în grup etc, activităti care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea si acuratetea folosirii conceptelor si teoriilor pedagogice însusite la nivelul disciplinei – vor satisface asteptările reprezentantilor comunitătii epistemice/academice din domeniul stiintelor educatiei

competentele procedurale si atitudinale ce vor fi achizitionate la nivelul disciplinei – vor satisface asteptările reprezentantilor asociatiilor profesionale si angajatorilor din domeniul învătământului prescolar si primar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfactie al reprezentantilor comunitătii academice si al angajatorilor fată de competentele profesionale si transversale dobândite de către absolventii programului de studiu

10. Evaluare: Metode de evaluare:

pentru activităţile de seminar: analiza portofoliului (fişele de lucru din timpul seminarului şi referatele realizate)-20%, evaluarea periodică-10% şi interventiile masterandului în activitătile de seminar-20%

pentru activitătile de curs - examen scris: test docimologic calitatea rezolvării itemilor obiectivi (15%) + capacitatea de analiză si interpretare a întrebărilor structurate, originalitatea tratării itemilor subiectivi (35%)

Evaluare finală Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de

evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris 50 %

10.5. Seminar /laborator Prezenta si activitatea la seminar 20 % Evaluare periodică 10 % Tema de casă (portofoliu) 20%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Cerinte minime (pentru nota 5) Cerinte maxime (pentru nota 10) Achizitionarea cel putin a competentelor: CP 6, CT2

Stăpânirea, în totalitate, a competentelor testate prin sistemul de evaluare anuntat

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar conf.univ.dr. Mihaela Neacşu conf.univ.dr. Mihaela Neacşu Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 63: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI MARKETING EDUCAȚIONAL

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3.Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management Educational

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Marketing educațional 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Octavian Gruioniu 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Octavian Gruioniu 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 S 3 O 5 0 5

2.5. Anul de studiu II

2.5. Semestrul I Tipul de evaluare E

2.6.Regimul disciplinei : O

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2 3.2. din care curs: 1 3.3. seminar/laborator: 1 3.4. Total ore din planul de învăţământ

28 3.5. din care:

curs: 14 3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 47 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 2 Examinări 3 Alte activităţi............................ - 3.7. Total ore studiu individual

47

3.8. Total ore pe semestru 75 3.9. Număr credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Pedagogie generală 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)

6.1. Competenţe profesionale

C.1. Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/ clasei de elevi; C2. Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale; C.3. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale C5. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională. C6. Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei

Page 64: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6.2. Competenţe transversale

CT1. Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT2. Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şirelaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază referitoare la

cele mai importante strategii și tehnici de marketing utilizate în scopul creșterii performanțelor unei entități școlare, într-un sistem concurențial de piață.

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 1. Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind

marketingul educațional și obiectivele sale; 2. Dezvoltarea spiritului reflexiv şi critic, a capacităţii de

a analiza noțiunile, principiile si normele care stau la baza funcționării sistemului școlar în acord cu principiile pieței libere;

3. Formarea capacității de elaborare a unor strategii eficiente de marketing pentru instituțiile de învățământ ;

B. Obiective procedurale 1. Corelarea unor experiențe școlare personale cu teoriile

actuale privind marketingul educațional; 2. Identificarea unor situații concrete de aplicare a

teoriilor și principiilor marketingului aducațional; 3. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei

activități de învățare; C. Obiective atitudinale 1. Respectarea normelor de deontologie profesională,

fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și profesională

8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 1. Introducere. Definiția și obiectivele marketingului. Rolul marketingului în activitatea organizațiilor. 2h

• prelegerea • dezbaterea cu oponent

imaginar

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point)

2. Școala în economia de piață: poate constitui piața un mecanism de alocare rațională a resurselor în educație? Educația ca bun public. Raționalitate, solidaritate și bunuri publice. 2h

• dezbaterea cu oponent imaginar

• exercițiul de reflecție

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

3. Școala ca organizație, în economia de piață. Copii, părinți și profesori–microeconomia școlii. Stakeholderi, eficiență, responsabilitate organiza-țională. Teoria alegerii individuale–rolul părinților în alegera celei mai bune școli. Sistemul zonal versus

• prelegerea • exercițiul de reflecție • dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

Page 65: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

sistemul deschis de alegerea unei școli. 3h 4. Reforma sistemului de învățământ bazată pe principiile pieței – cheia creșterii standardelor educaționale. Licențierea, instruirea și remunerarea profesorilor. Monitorizarea performanțelor. 3h

• prelegerea • exercițiul de reflecție • dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

5. Analiză de piață, strategii de branding, managementul comunicării de piață. 2h

• prelegerea • exercițiul de reflecție • dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

6. Strategii de marketing promoțional și relații publice. 2h

• prelegerea • exercițiul de reflecție • dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exercițiului reflectiv

Bibliografie 1). Nick Adnett, Peter Davies, Markets for Schooling, Routledge, 2002; 2). Felix Maringe, Paul Gibbs, Marketing Higher Education. Theory and Practice, McGraw-Will, 2009; 3). Philip Kotler, Nancy Lee, Marketing in the Public Sector, Wharton School Publishing, 2007; 4). Anton Anatolc, Fisk Milton, Holmstrom Nancy, In Defense of Public Goods, Westview Press, 2000; 5). Anthony G. Bennett (ed.), The Big Book of Marketing, McGraw-Hill, 2010. 6). Alex Moore (ed), Schooling, Society and Curriculum, Routledge, 2006 8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii • Ce este marketingul ? Concepte

centrale. Actorii sistemului de marketing educațional. 3h

dialogul În cadrul acestei ședințe se stabilesc obligațiile de seminar ale studenților și se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultelor învățării

• Școala în economia de piață : eficiență, competiție, ierarhizare valorică, specializarea școlilor; 3h

conversația euristică dezbatere lucrul în grup.

Referatul, fișa didactică

• Responsabilitatea școlii ca organi-zație: legală, economică, socială, etică, ecologică. Reforma educa-ției după principiile pieței. 4h

• conversația euristică dezbatere

Referatul , fișa didactică

• Punerea teoriei marketingului în practică : poziționare pe piață, colectarea de fonduri, managementul reputației, strategii pentru succes. 4h

exerciții de reflecție prezentări referate lucrul în grup

Referatul, fișa didactică

Bibliografie: 1). Nick Adnett, Peter Davies, Markets for Schooling, Routledge, 2002; 2). Felix Maringe, Paul Gibbs, Marketing Higher Education. Theory and Practice, McGraw-Will, 2009; 3). Philip Kotler, Nancy Lee, Marketing in the Public Sector, Wharton School Publishing, 2007; 4). Anton Anatolc, Fisk Milton, Holmstrom Nancy, In Defense of Public Goods, Westview Press, 2000; 5). Anthony G. Bennett (ed.), The Big Book of Marketing, McGraw-Hill, 2010. 6). Alex Moore (ed), Schooling, Society and Curriculum, Routledge, 2006

*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar

Page 66: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu management educațional.

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Prezenţă Examen parţial Temă de casă Evaluare finală

Înregistrare prezenţă la curs Probă scrisă Evaluarea temei de casă Examen scris

10%

10% 30%

10.5 Seminar Rezolvarea studiilor de caz şi participarea pro-activă la sarcinile alocate de cadrul didactic

Prezenţă Prezentarea referatului Analiza intervențiilor la activitățile de seminar

10% 10% 30%

10.6 Standard minim de performanţă

Minim nota 5 la toate formele de evaluare prevăzute; achiziționarea cel puțin a competențelor: C1.2; C2,2; C6.2; Prezenta activă, la minim 30% din activitățile de seminar.

Data completării ...............................................

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Gruioniu Octavian

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Gruioniu Octavian

Data avizării în Departament ...............................................

Semnătura Director departament (prestator)

Semnătura Director departament (beneficiar) Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 67: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI

Limba engleză în limbajul educațional, anul universitar 2016-2017

12. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte ale Educației, Stiințe Sociale și Psihologie 1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu / calificarea Management educaţional/ Profesor în învăţământul preşcolar şi

profesor în învăţământul primar

13. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză în limbajul educațional 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan Gabriel

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan Gabriel

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A

14. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 47

Ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 Tutorat 3 Examinări 4 Alte activităţi: Simulare de predare de lecţii 3.7 Total ore studiu individual 47 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Număr de credite 3

15. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 De curriculum Noţiuni de bază ale limbii engleze 4.2 De competenţe Capacitatea de analiză, de sinteză şi gândire divergentă

16. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Dotare a sălii de curs cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer 5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotare a sălii de seminar cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer

17. Competenţe specifice vizate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C.1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

C.2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

C.T.1. Utilizarea unor modalități de comunicare în limba română, în limba maternă și în cel puțin o limbă străină, într-o varietate de situații;

C.T.2 Monitorizarea propriului comportament comunicativ și adaptarea lui la diferite contexte educaționale și categorii de audiență

18. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către masteranzi a limbajul specializat utilizat în sistemul educativ englez pentru participarea la realizarea unor proiecte educaționale cu parteneri străini şi optimizarea noţiunilor de limbă engleză.

7.2 Obiectivele specifice

1. Obiective cognitive: - cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor elemente ce ţin de alt sistem educaţional, cel

englez;

Page 68: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

- analiza contrastivă a termenilor ce ţin de cele două sisteme de educaţie: cel român şi cel englez;

- optimizarea comunicării într-o limbă străină pentru participarea la realizarea unor proiecte educaţionale cu parteneri străini;

- asimilarea şi dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive prin receptarea/producerea unor texte diferite din/în limba engleză.

2. Obiective procedurale: - identificarea unor noi elemente ce ţin de sistemul educativ englez; - stimularea interesului pentru alte forme de educaţie; - optimizarea competenţelor de producere/receptare a unui text oral/scris prin analiza

unor texte de specialitate. 3. Obiective atitudinale: - conştientizarea rolului jucat de limba engleză ca mijloc de acces la alte realităţi ce

ţin de educaţie; - manifestarea unui stil empatic, persuasiv în relaţiile cu ceilalţi; - stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; - conştientizarea importanţei cunoaşterii limbajelor de specialitate, într-o limbă

străină, pentru eventuale schimburi de experienţă cu specialişti din alte ţări. 8. Conţinuturi

8.1. Curs Metode de predare Observaţii Education and language. Culture and language.(2h)

- Expunerea - Dezbaterea - Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point), suport de curs, materiale printate

Educational policies. Educational forms for all ages. Early childhood, primary, secondary, tertiary education.(2 h)

- Expunerea - Dezbaterea - Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point), suport de curs, materiale printate

Educational policies. Adult education, distance learning. The concept of further education. Long life learning. (2h)

Expunerea Dezbaterea Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point), site-uri în limba engleză din domeniul educaţiei

Educational policies. Curriculum and instruction. (2h)

Expunerea Dezbaterea Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Educational institutions and partners. (2h)

Expunerea Dezbaterea Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point)

Pedagogical counselling and socio-educational counselling.(2h)

Expunerea Dezbaterea Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point) site-uri engleze din domeniul educaţiei

Educational systems of the world.(2h) Expunerea Dezbaterea Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point) site-uri din domeniul educaţiei

Bibliografie minimală Les Bell, Howard Stevenson, Education Policy: Process, Themes And Impact, Taylor & Francis, 2006 Quirk, R., S., Greenbaum, A Grammar of Contemporary English, Longman, 1972 Jones, Leo, Progress to First Certificate, C.U.P., 1992 Glenn , Charles L. Educational Freedom in Eastern Europe, (Washington, DC, Cato Institute, 1995 Hoffmann, Hans, G., Hoffmann, Marion, Engleza tematică, Niculescu, 1997 Chilărescu, Mihaela, Diaconiṭa, Roxana, Challenges, Exerciṭii de vocabular, Polirom,2012 Thomson A. J.,. Martinet, A. V: A Practical English Grammar (Practical English Grammar: Exercises 1, Practical English Grammar: Exercises 2),1995 Vince, Michael, Elementary Language Practice: With Key,(2nd revised edition), Macmillan, 2001 www.unesco.org/.../languages-in-education www.springer.com/education+%26+language?SGWID=0-40406-12 8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii SEMINAR ORGANIZATORIC

Page 69: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

The concepts of language, culture and education.(2h)

lucrul în microgrupuri

dialogul dezbaterea conversația

Se stabilesc obligaţiile de seminar ale studenţilor şi se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultatelor învăţării Analiza unor texte în limbaje de specialitate cu referire la tema de seminar

Educational field. Specialized vocabulary. (2h)

• conversația • dialogul pe

microgrupuri

Traduceri de texte pentru fixarea vocabularului tematic

Educational sites of preschool and primary education. (2h)

conversația dialogul

Analiza limbajului de specialitate din domeniul educaţiei al unor texte în limba română şi al unor texte în limba engleză

Educational sites of adult education. (2h)

dialogul lucrul în grup

Analiza limbajului de specialitate din domeniul educaţiei al unor texte în limba română şi al unor texte în limba engleză

School policy and school reform. (2h) dezbaterea dialogul lucrul în grup

Efectuarea de eseuri pentru fixarea vocabularului tematic

The role of counselling in education. (2h)

dezbaterea conversaţia

euristică

Analiza unor texte în limbaje de specialitate în diverse contexte şi situaṭii.

Educational systems of the world Bibliografie Les Bell, Howard Stevenson, Education Policy: Process, Themes And Impact, Taylor & Francis, 2006 Quirk, R., S., Greenbaum, A Grammar of Contemporary English, Longman, 1972 Jones, Leo, Progress to First Certificate, C.U.P., 1992 Chilărescu, Mihaela, Diaconiṭa, Roxana, Challenges, Exerciṭii de vocabular, Polirom,2012 Thomson A. J.,. Martinet, A. V: A Practical English Grammar (Practical English Grammar: Exercises 1, Practical English Grammar: Exercises 2),1995 Vince, Michael, Elementary Language Practice: With Key,(2nd revised edition), Macmillan, 2001 healthy-family.org/top-10-educational-and-fun-websites... www.aascu.org/policy/publications/policy-matters/topten.. www.investopedia.com/articles/professionaleducation/12/.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în domeniul psihologiei, iar aplicaţiile utilizate fac referire în cea mai mare măsură la domeniul educaţional. Tematicile abordate corespund pe deplin cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale precum şi angajatorii din sistemul de învăţământ.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Evaluare scrisă

30%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

Gradul de implicare şi participare la seminar Corectitudine în rezolvarea sarcinilor Rezolvarea temelor propuse la seminar Corectitudine în realizarea produselor Prezentare și argumentare coerentă a produselor Capacitate de realizare a unor sarcini de învățare în echipă

Evaluare orală şi scrisă 70%

Page 70: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10.6 Standard minim de performanţă

- Corectitudine în realizarea a jumătate dintre subiectele de la proba scrisă (15 %) - Corectitudine în realizarea cumulativă a jumătate dintre sarcinile stabilite pentru activitățile de seminar (35%)

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator, 7 septembrie 2016 Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan Gabriel Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan Gabriel Data aprobării în Consiliul depart., Director de departament, Director de departament, 12 septembrie 2016 (prestator) (beneficiar), Lect. univ. dr. Ileana Silvia CIORNEI Conf. univ. dr. Păişi-Lăzărescu Mihaela

Page 71: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI LIMBA FRANCEZĂ ÎN LIMBAJUL EDUCAȚIONAL, 2016-2017

19. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu / calificarea Management educaţional/ Profesor în învăţământul preşcolar şi

profesor în învăţământul primar

20. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză în limbajul educațional 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Bloju Loredana

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Conf. univ. dr. Bloju Loredana

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O

21. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual 47

ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 Tutorat 3 Examinări 4 Alte activităţi: Simulare de predare de lecţii 3.7 Total ore studiu individual 47 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Număr de credite 3

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 De curriculum Noţiuni de bază ale limbii franceze 4.2 De competenţe Capacitatea de analiză, de sinteză şi gândire divergentă

23. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Dotare a sălii de curs cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer 5.2 De desfăşurare a laboratorului Dotare a sălii de seminar cu tablă, ecran, videoproiector, laptop sau computer

24. Competenţe specifice vizate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

C.1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

C.2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar

Com

pete

nţe

trans

vers

ale

C.T.1. Utilizarea unor modalități de comunicare în limba română, în limba maternă și în cel puțin o limbă străină, într-o varietate de situații;

C.T.2 Monitorizarea propriului comportament comunicativ și adaptarea lui la diferite contexte educaționale și categorii de audiență

25. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către masteranzi a limbajul specializat utilizat în sistemul educativ francez pentru participarea la realizarea unor proiecte educaționale cu parteneri străini şi optimizarea noţiunilor de limbă franceză.

7.2 Obiectivele specifice

4. Obiective cognitive: - cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor elemente ce ţin de alt sistem educaţional, cel

francez; - analiza contrastivă a termenilor ce ţin de cele două sisteme de educaţie: cel român

şi cel francez;

Page 72: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

- optimizarea comunicării într-o limbă străină pentru participarea la realizarea unor proiecte educaţionale cu parteneri străini;

- asimilarea şi dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive prin receptarea/producerea unor texte diferite din/în limba franceză.

5. Obiective procedurale: - identificarea unor noi elemente ce ţin de sistemul educativ francez; - stimularea interesului pentru alte forme de educaţie; - optimizarea competenţelor de producere/receptare a unui text oral/scris prin analiza

unor texte de specialitate. 6. Obiective atitudinale: - conştientizarea rolului jucat de limba franceză ca mijloc de acces la alte realităţi ce

ţin de educaţie; - manifestarea unui stil empatic, persuasiv în relaţiile cu ceilalţi; - stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; - conştientizarea importanţei cunoaşterii limbajelor de specialitate, într-o limbă

străină, pentru eventuale schimburi de experienţă cu specialişti din alte ţări.

26. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Education et langage. La pratique de la traduction. 2 ore

Expunerea Dezbaterea

Conversația

resurse folosite: computer (prezentare în power –point), suport de curs, materiale printate

2 Le système éducatif français et le système éducatif roumain: organisation générale, organisation scolaire, les débats actuels

2 ore

3 Les établissements et les partenaires scolaires

2 ore

4 Les sites educatifs pour l’enseignement primaire et prescolaire 2 ore

5 Le systeme universitaire francais et roumain

2 ore

6 La formation tout au long de la vie 2 ore

7 Les conseillers pédagogiques et les conseillers socio-éducatifs 2 ore

Bibliografie 1. Bell, Roger, 2000, Teoria si practica traducerii, Iasi, Poliro ; 2. Durieux, Christina, 2007, L’opération traduisante entre raison et émotion. Meta : journal des traducteurs, 52, (http://id.erudit.org/) ; 3. Callamand, M., 1998, Grammaire vivante du français, Duculot ; 4. Chamberlain, A., Steele, R., 1985, Guide pratique de la communication, Didier, Paris ; 5. Claire Leroy - Miguel, Anne Goliot – Lété, 2001, Vocabulaire progressif du français, CLE International ; 6. Lavaut-Olléon, E., 2007, Traduction spécilaisée, Peter Lang, Bruxelles ; 7. Lederer, Marianne, 1994, La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette, FLE ; 8. Sites : http://www.lasouris-web.org/ http://eduscol.education.fr/cid47769/conseil-pedagogique.html (portail national des professionnels de l’éducation) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=&categorieLien=id www.edu.ro

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Les langages de spécialité; les variables de la traduction en langage de spécialité

2

conversația dialogul pe microgrupuri lucrul în grup conversaţia euristică

Analiza limbajului de specialitate din doemniul educaţiei al unor texte în limba română şi al unor texte în limba franceză Efectuarea de mici eseuri pentru fixarea vocabularului tematic

2

L’analyse des textes se rapportant au système éducatif français et au système éducatif roumain (textes support)

2 ore

3

Analyser et comparer des informations sur les établissements et les partenaires scolaires (textes support)

2 ore

4 Consulter des sites educatifs pour l’enseignement primaire et prescolaire (textes support)

2 ore

Page 73: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

5 Les systemes universitaires (textes support)

2 ore Analiza unor texte în limbaje de specialitate (din franceză sau în franceză)

6 L’enseignement et l’éducation scolaire (textes support) 2 ore

7 Le rôle des conseillers dans l’éducation : responsabilités et activités (textes support)

2 ore

Bibliografie Bell, Roger, 2000, Teoria si practica traducerii, Iasi, Poliro ; 2. Durieux, Christina, 2007, L’opération traduisante entre raison et émotion. Meta : journal des traducteurs, 52, (http://id.erudit.org/) ; 3. Callamand, M., 1998, Grammaire vivante du français, Duculot ; 4. Chamberlain, A., Steele, R., 1985, Guide pratique de la communication, Didier, Paris ; 5. Claire Leroy - Miguel, Anne Goliot – Lété, 2001, Vocabulaire progressif du français, CLE International ; 6. Lederer, Marianne, 1994, La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette, FLE ; 7. Sites : http://www.lasouris-web.org/ http://eduscol.education.fr/cid47769/conseil-pedagogique.html (portail national des professionnels de l’éducation) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTexte=&categorieLien=id www.edu.ro

27. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în domeniul limbajelor de specialitate, iar aplicaţiile utilizate fac referire în cea mai mare măsură la domeniul educaţional.

28. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Evaluare scrisă

30%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

Gradul de implicare şi participare la seminar Corectitudine în rezolvarea sarcinilor Rezolvarea temelor propuse la seminar Corectitudine în realizarea produselor Prezentare și argumentare coerentă a produselor Capacitate de realizare a unor sarcini de învățare în echipă

Evaluare orală şi scrisă 70%

10.6 Standard minim de performanţă

- Corectitudine în realizarea a jumătate dintre subiectele de la proba scrisă (15 %) - Corectitudine în realizarea cumulativă a jumătate dintre sarcinile stabilite pentru activitățile de seminar (35%)

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar ___septembrie_____ Conf.univ.dr. Bloju Loredana Conf.univ.dr. Bloju Loredana Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), Lect. univ. dr. Ciornei Silvia Conf. univ. dr. Păişi-Lăzărescu Mihaela

Page 74: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI ORIENTARE VOCAŢIONALĂ

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea/Departamentul Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Masteral 1.6. Programul de studii/Calificarea Management Educaţional

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Consiliere psihopedagogică şi orientare

vocaţională 2.2. Titularul activităţilor de curs conf.univ.dr. Marinela Tanase 2.3. Titularul activităţilor de seminar conf.univ. dr. Marinela Tanase 2.4. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul II 2.6.Tipul de

evaluare E

2.6.Regimul disciplinei : Obligatoriu (O)

3. Timpul total estimat 3.1. Număr de ore pe săptămână:

3 3.2. din care:

curs: 2 3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 28

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 Tutoriat 10 Examinări 4 Alte activităţi............................ 3.7. Total ore studiu individual

84

3.8. Total ore pe semestru 126 3.9. Număr credite 7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum Elemente de Psihologia vârstelor (anul I),

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihologia personalităţii, Psihologia educaţiei (anul II).

4.2. de competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu videoproiector 5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

dotare a sălii de curs cu videoproiector, tabla

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)

6.1. Competenţe profesionale

C.1. Proiectarea unor programe de consiliere psihopedagogică şi suport adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă C.2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar C.3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici. C.4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă C.5. Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) C.6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

6.2. Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

Page 75: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenţilor cu principalele teorii explicative, metode şi tehnici din domeniul consilierii psihopedagogice cu scopul dobândirii unor abilităţi de intervenţie educativă şi suport.

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 4. Operarea cu conceptele fundamentale ale consilierii psihopedagogice; 5. Definirea corectă a obiectului de studiu al consilierii psihopedagogice; 6. Identificarea de căi şi mijloace de intervenţie operativă, eficientă pentru a

dezvolta atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă; 7. Argumentarea modului în care îşi elaborează intervenţia cu scop de creştere a

respectului şi încrederii în de sine şi în ceilalţi; B. Obiective procedurale

4. Corelarea unor experienţe şcolare personale cu unele teorii ale consilierii psihopedagogice;

5. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor consilierii psihopedagogice;

6. Operarea să cu concepte şi strategii care privesc consilierea psihopedagogică în situaţii educative concrete;

7. Elaborarea unor planuri de intervenţie educativă care să vizeze formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale la elevii şcolari şi preşcolari;

8. Folosirea cunoştinţelor consilierii psihopedagogice pentru elaborarea unui stil de învăţare eficient;

9. Elaborarea unor planuri de intervenţie educativă care să vizeze formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale;

C. Obiective atitudinale 1. Utilizarea unor abilităţi de intervenţie în situaţii concrete pentru a motiva şi

flexibiliza traseul educaţional şi profesional al elevilor; 2. Promovarea responsabilităţii şi a tenacităţii ambiţie pentru decizii şi acţiuni

privind interesul pentru învăţare permanenta într-o lume în schimbare; 3. Facilitarea formării unor comportamente orientate spre o viaţă de calitate în

prezent şi viitor. 4. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al

profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

5. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi profesională.

8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de

predare Observaţii

Locul şi rolul ariei curriculare consiliere psihopedagogică în sistemul actual de învăţământ. Specificul consilierii psihologice. (2 ore)

prelegerea dezbaterea cu oponent imaginar

(Alte) resurse folosite: calculatorul (prezentarea în power –point)

Procesul consilierii psihopedagogice. Spirala schimbării evolutive a persoanei. (2 ore)

prelegere

Metode şi procedee de lucru în consilierea psihologică. (2 ore)

prelegere

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Consilierea psihopedagogică în situaţii de criză (2 ore) prelegere exerciţiul de reflecţie

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Consilierea psihopedagogică preventivă a copiilor şi adolescenţilor (4 ore)

dezbaterea exerciţiul de reflecţie studii de caz

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Page 76: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltarea optimă a personalităţii umane. Consiliere psihopedagogică privind învăţarea eficientă. (4 ore)

exerciţiul de reflecţie dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Realizarea consilierii psihopedagogice (2 ore) prelegere dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Consilierea privind cariera. Orientare şcolară şi profesională. Teorii privind alegerea profesiei. Educaţia pentru carieră. (6 ore)

perlegere

Scurte prezentări în power-point

Probleme speciale ale consilierii psihopedagogice. Consilierea părinţilor: implicarea lor în combaterea comportamentelor de risc (comportamentul antisocial şi suicidar) (2 ore)

studii de caz dezbaterea

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

Consilierea pentru formarea deprinderilor de viaţă ( 2 ore)

exerciţiul de reflecţie

Scurte prezentări în power-point pentru stimularea exerciţiului reflectiv

8.2. Seminar/Laborator* Metode de

predare Observaţii

Informarea cursanţilor asupra obiectivelor disciplinei, asupra competenţelor vizate. Delimitări conceptuale: asistenţă psihopedagogică, consiliere psihopedagogică,psihoterapie, consiliere psihologică şi consiliere psihologică. (2 ore).

dialogul În cadrul acestei şedinţe se stabilesc obligaţiile de seminar ale studenţilor şi se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultatelor învăţării

Relaţia – fundament al activităţilor de consiliere psihopedagogică. Modalităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere. (2 ore)

lucrul în grupuri mici dezbatere discuţii în grup

Referatul, studiul de caz

Dezvoltarea personală. Asertivitatea. Abuzul şi efectele sale în dezvoltarea personală.(2 ore)

lucrul în grupuri mici dezbatere discuţii în grup

Referatul, studiul de caz

Tehnici de autocunoaştere cu aplicaţii individuale şi de grup. (2 ore)

lucrul în grupuri mici dezbatere discuţii în grup

Referatul , studiul de caz

Orientarea şi consilierea carierei. Metode active de explorare a profesiilor. (2 ore)

lucrul în grupuri mici şi diade dezbatere

Referatul, studiul de caz

Stresul şi combaterea lui. (2 ore) lucrul în grupuri mici şi diade dezbatere

Referatul, studiul de caz

Consilierea psihopedagogică a elevilor cu tulburări de comportament. ( 2 ore)

dezbatere Referatul

Bibliografie: 1. Adler Alfred, (1995), Psihologia şcolarului greu educabil, Editura Iri, Bucureşti. 2. Cocoradă E., ( 2004), Consilierea în şcoală. O abordare psihopedagogică, Editura Psihomedia,

Sibiu. 3. Dumitru Ion Al., (2008), Consiliere Psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, Editura

Polirom Iaşi. 4. Jigău, M.,( 2000), Consiliere carierei, Editura Sigma, Bucureşti. 5. Nelson-Jones, R., (2009), Manual de consiliere, Editura Trei, Bucureşti. 6. Păişi,M., (1980), Psihologia educaţiei prescolarului şi scolarului mic, Editura Paralela 45: Piteşti. 7. Petrovai, D., Bursuc, B., (2003), Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor, Editura

Nemira, Bucureşti. 8. Tănase Marinela, (2009), Elemente de management educaţional, Editura Psihomedia, Sibiu. 9. Tomşa, G. Consilierea şi orientarea în şcoală (1999), Casa de editură şi presă Viaţa Românească,

Bucureşti *NOTE: 1.Seminariile se vor desfăşura pe bază de referate, intervenţii directe, dezbateri, lucru în grup etc., activităţi care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă

Page 77: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor pedagogice însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor educaţiei

competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul învăţământului preşcolar şi primar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacţie al reprezentanţilor comunităţii academice şi al angajatorilor faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţii programului de studiu Consiliere psihopedagogica si orientare scolara si profesionala

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris

40%

10.5 Seminar Activitatea la seminar Prezentare și argumentare coerentă a produselor Tema de casă (portofoliu – conține minimum 2 piese de portofoliu) Completitudinea portofoliului Evaluare periodică

Referat (evaluare formativă / continuă) Portofoliu (evaluare sumativă)

60%

Minim 2 puncte la examenul scris din cele 4 puncte maxim posibile Minim 3 puncte la activitatea de seminar din cele 6 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Marinela Tănase Conf. univ. dr. Marinela Tănase Data avizării în catedră Semnătura director departament Conf. univ. dr. Mihaela Păiși Lăzărescu

Page 78: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Managementul documentelor școlare

2016 -2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Masterat 1.6. Programul de studii Management Educaţional / profesor, specialist

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul documentelor școlare

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Robert Berezovschi

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Robert Berezovschi

2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 A 4 O 5 0 2 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul

II Tipul de evaluare

E 2.6.Regimul disciplinei :

Obligatorie 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 2

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp 97 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 Tutoriat 6 Examinări 4 Alte activităţi............................ 3.7. Total ore studiu individual

97

3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Elemente de teoria şi metodologia curriculumului, elemente de management educaţional

4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire critica şi reflexivă 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, suporturi electronice pentru unitatea de curs

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Acces la resurse privind documentele curriculare şi de politică şcolară reprezentative videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, marker, manuale şi materiale auxiliare utilizate pentru aplicaţii specifice; , foi A1 şi A3

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale C1 Managementul organizaţiei şcolare şi al grupului/clasei de elevi C6 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

6.2. Competenţe transversale

CT1

Page 79: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Să cunoască documentele manageriale, utilizabile în activitatea curentă a unității de învățământ.

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 16. Cunoașterea principalelor concepte fundamentale ale managementului

documentelor şcolare; 17. Analiza critică a gestionării documentelor manageriale; 18. Clasificarea şi caracterizarea procedurilor documentate de sistem; 19. Cunoaşterea sistemului inten de control managerial. B. Obiective procedurale 1. Gestionarea documentelor manageriale în perspectiva utilizării lor ca

instrumente de manageriale 2. Elaborarea, pe baza documentelor manageriale, de norme interne de

combatere a eventualelor deficiențe în activitatea unității de învățământ 3. Realizarea unui control intern eficient asupra activității manageriale 4. Elaborare corectă de proceduri operaționale și generale/de sistem C. Obiective atitudinale 16. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului

deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

17. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de predare Observaţii Rolul documentelor manageriale în exercitarea unui management performant (2 ore)

expunere discuţie facilitată

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie

Tipuri și conținuturi ale documentelor manageriale necesare exercitării unui management performant (2 ore)

expunere discuţie facilitată

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie

Gestionarea documentelor manageriale (4 ore)

expunere discuţie facilitată

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie

Sistemul de Control Intern Managerial (2 ore)

expunere discuţie facilitată

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie

Proceduri documentate (4 ore) expunere discuţie facilitată

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie

Bibliografie 1. Ghiță, Marcel, ”Auditul Intern”, Editura Economică , 2009; 2. Lect.univ. dr. Dan Ţogoe, Ec. C. Întorsură, Ec. A. Guşeţu, ”Ghid Practic-Modele de Proceduri

Operaţionale”, Editura George Tofan, Suceava, 2007; 3. Gherguţ Alois, ”Managementul general şi strategic în educaţie. Ghid practic.” Iaşi, Polirom, 2007;

Page 80: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

4. Iosifescu Șerban, ”Management educațional”, coordonator vol. Iși II, Ed. CRDMO, Institutul Român de Management Educațional, 2004;Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;

6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

8. Ordin ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlorului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat;

9. OMFP nr.1649/2011 al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern şi a măsurilor pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

10. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5113/2014 privind aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învățământul preuniversitar.

11. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

12. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;

8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii Tipuri de documente manageriale utilizate în exercitarea unui management performant (2 ore)

activitati practice individuale lucru pe grupe brainstorming

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie;

Conținuturi ale documentelor manageriale necesare exercitării unui management performant (2 ore)

activitati practice individuale lucru pe grupe brainstorming

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie;

Gestionarea documentelor manageriale(4 ore)

activitati practice individuale lucru pe grupe brainstorming

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie;

Implementarea unui Sistem de Control Intern Managerial (4 ore)

activitati practice individuale lucru pe grupe brainstorming

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie;

Elaborare de proceduri operaționale și generale/de sistem (2 ore)

activitati practice individuale lucru pe grupe brainstorming

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie;

Bibliografie 1. Ghiță, Marcel, ”Auditul Intern”, Editura Economică , 2009; 2. Lect.univ. dr. Dan Ţogoe, Ec. C. Întorsură, Ec. A. Guşeţu, ”Ghid Practic-Modele de Proceduri

Operaţionale”, Editura George Tofan, Suceava, 2007; 3. Gherguţ Alois, ”Managementul general şi strategic în educaţie. Ghid practic.” Iaşi, Polirom, 2007; 4. Iosifescu Șerban, ”Management educațional”, coordonator vol. Iși II, Ed. CRDMO, Institutul

Român de Management Educațional, 2004; 5. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată; 6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv,

republicată; 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și

completările ulterioare; 8. Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind

controlul intern şi controlul financiar preventiv;

Page 81: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

9. Ordin ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlorului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat;

10. OMFP nr.1649/2011 al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern şi a măsurilor pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

11. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5113/2014 privind aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învățământul preuniversitar.

12. Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

13. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;

*NOTE: 1.Seminarele se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele profesionale şi transversale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preuniversitar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu Management Educaţional.

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi acurateţea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris 40 %

10.5. Seminar Prezenţa Evaluare orala

10 % Activitatea la seminar 10 % Evaluare periodică 10 % Portofoliu cuprinzând produse reprezentative pentru disciplină

30%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2 puncte la examenul scris din cele puncte maxim posibile Minim 3 puncte la activitatea de seminar din cele 6 puncte maxim posibile

Data completării ___septembrie_____

Titular de curs, Conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

Titular de seminar / laborator, Conf. univ. dr. Mihai BRĂSLAŞU Lect. univ. dr Robert Berezovschi

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament

(prestator) Lect. univ. dr. Silvia Ciornei

Director de departament,

(beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu

Page 82: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Managementul proiectelor în educație

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Masterat 1.6. Programul de studii/Calificarea Management Educaţional/

Profesor în învăţământul preşcolar, Profesor în învăţământul primar

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul proiectelor în educație 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Chirlesan Georgeta 2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Berezovski Robert 2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 S 4 O 5 0 3 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul

II Tipul de evaluare

E

2.6.Regimul disciplinei : Obligatorie

3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână: 3

3.2. din care: curs: 1

3.3. seminar/laborator: 2

3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.5. din care: curs: 14

3.6. seminar/laborator: 28

Distribuţia fondului de timp 108 ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 Tutoriat 5 Examinări 5 Alte activităţi............................ 3.7. Total ore studiu individual

108

3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Număr credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Parcurgerea disciplinelor: Limba străină 1 (Engl/Franc); Cultură și civilizație europeană; Tehnologia informaţiei.

4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă şi noţiuni de istorie generală, istorie modernă, sociologie, limbi de circulaţie internaţională, ICT.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector, calculator şi ecran

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Acces la resurse privind documentele curriculare şi de politică şcolară reprezentative videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, marker, manuale şi materiale auxiliare utilizate pentru aplicaţii specifice; , foi A1 şi A3

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale C2. Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale C6. Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale personale şi a performanţei instituţionale

Page 83: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

6.2. Competenţe transversale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază necesare înţelegerii mecanismelor de implementare a politicilor şi strategiilor UE prin programe specifice cât şi în ceea ce priveşte managementul ciclului de proiect.

7.2. Obiectivele specifice La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil să dovedească: 1. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale de nivel fundamental, despre Uniunea Europeană (mecanisme, funcţionare, finanţări prin programe educaţionale). 2. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale de nivel fundamental despre programele Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale (de ex. Erasmus+, Youth, Citizenship, etc.). 3. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale referitoare la modalităţile de identificare a surselor de finanţare şi la strategiile de obţinere a finanţării. 4. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale despre elementele (părţile principale) care constituie un proiect educaţional. 5. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale referitoare la etapele dezvoltării şi implementării unui proiect educaţional (managementul ciclului de proiect). 6. Cunoştinţe şi deprinderi practice despre completarea formularului de aplicaţie în vederea obţinerii finanţării pentru o idee de proiect (inclusiv exemple de proiecte aprobate).

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare Observaţii

UE (construcţia europeană, instituţii şi mecanisme de decizie, programe şi politici) Comisia Europeană: rol, funcţii, organizare, Directoratele Generale şi programe pentru educaţie şi formare profesională

2 ore Prelegere Dezbatere

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Managementul proiectelor – delimitări conceptuale. Principii fundamentale în managementul proiectelor.

2 ore Prelegere Dezbatere Studiu de caz

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Munca în echipă. Managerul de proiect (rol, responsabilităţi şi aptitudini). Comunicarea în managementul proiectelor. Risc şi managementul riscului.

2 ore Prelegere Dezbatere Studiu de caz

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Managementul Ciclului de Proiect Abordarea Cadru Logic

2 ore Prelegere Dezbatere Studiu de caz Explicaţie Problematizare

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Drumul de la idee la conceptualizarea ei – partea a I-a (priorităţi si obiective, tipuri de proiecte, durata, titlu si acronim, grupuri ţintă, rezultate, impact, conexiuni transversale)

2 ore Prelegere Dezbatere Explicaţie Problematizare

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Drumul de la idee la conceptualizarea ei – partea a II-a (Parteneriatul: chestiune strategica; Planul de munca: legătura dintre speranțe si realităţi; Bugetul: factor cheie in evaluarea proiectului)

2 ore Prelegere Dezbatere Explicaţie Problematizare

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Completarea unui formular de aplicaţie Evaluarea unui formular de aplicaţie Paşi după aprobarea proiectului

2 ore Prelegere Dezbatere Studiu de caz

Calculator, Videoproiector, Suport documentar

Bibliografie

Page 84: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

1. G. Chirleşan, D. Chirleşan, O. Gruioniu: „Management of the International Projects”, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, ISBN 978-973-690-669-5.

2. G. Chirleşan: “Institutions of the European Union”, ISBN 978-973-690-866-8, Editura Universităţii din Piteşti, 2009.

3. G. Chirleşan, D. Chirleşan: Managementul dezvoltării şi implementării proiectelor, ISBN 978-606-560-109-3, Editura Universităţii din Piteşti, 2010.

4. ***European Commission at work, http://ec.europa.eu/atwork/basicfacts/index_en.htm 5. ***Directorates-General and Services, http://ec.europa.eu/dgs_en.htm 6. European Commission, Project Cycle Management Guidelines, volume 1, March 2004 7. ***Erasmus+, Ghidul programului, 2016 8. ***Erasmus+ Programme, http://www.erasmusplus.ro/

8.2. Seminar/Laborator* Nr. ore

Metode de predare Observaţii

Organizarea seminarului: prezentarea temelor, competenţelor, activităţilor, protofoliului şi a criteriilor de evaluare

2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Managementul de proiect. Funcții, implicații practice

2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Caracteristici ale proiectelor educaționale 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Elementele cheie ale proiectelor educaționale 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Strategii de proiectare/planificare, organizare a activităţilor unui proiect educaţional

2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul,

Mijloace tehnice (calculator, laptop,

Page 85: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Instrumente de management. Gantt/PERT/WBS 4 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Matricea Cadru Logic 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Managementul tehnic şi financiar al proiectului 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Evaluarea internă şi externă a proiectelor 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Accesarea surselor de finanţare 2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de

Page 86: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

cooperare, învăţarea prin descoperire

specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Modele de proiecte educaţionale. Studii de caz, dezbatere

2 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Completarea cererii de finanțare. Exerciții practice

4 ore Dezbaterea, conversația euristică, exerciţiul, brainstorming-ul, metode interactive de grup, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire

Mijloace tehnice (calculator, laptop, etc.) - prezentarea în Power Point; Resurse bibliografice – studiul literaturii de specialitate recomandate în bibliografie; Materiale auxiliare – modele de instrumente de evaluare

Bibliografie 1. DENNIS L., Management de proiect. Editura Codecs, Bucuresti, 2000, 2. GHERGUŢ, A., Management general şi strategic în educaţie: Ghid practic. Editura Polirom, Iaşi,

2007, 3. JINGA, I., Conducerea învăţămîntului. Manual de management instrucţional. Editura Didactică şi

Pedagogică, R.A, Bucureşti, 1993 4. PROSTEA G., Managementul prin proiecte. Editura Orizonturi, Timişoara, 2002, 5. PURCAREA A., NICULESCU C., CONSTANTINESCU D., Management, Elemente fundamentale.

Editura Niculescu, Bucuresti, 2000, 6. RUSU C., Management strategic. Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 7. SADGROVE K., Managementul calitatii totale în acţiune. Editura Rentrop & Straton, Bucureşti,

1999, 8. SOARE, E., Educaţia antreprenorială. Ultima provocare a şcolii. Editura V. & I. Integral, Bucureşti,

2008, 9. STANCIU R., MOMETE D., RADU C., Managementul resurselor umane. Editura BREN, Bucureşti,

2000, 10. *** Project Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAid Cooperation Office,

2004. *NOTE: 1.Seminarele se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală. 2. Referatele vor fi realizate în echipă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

competențele profesionale şi transversale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu Management Educaţional.

Page 87: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

10. Evaluare: Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de

evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi acurateţea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Examen scris 50 %

10.5. Seminar Prezenţa 10 % Activitatea la seminar 10 % Evaluare periodică 10 % Portofoliu cuprinzând produse reprezentative pentru disciplină

20%

10.6. Standard minim de performanţă Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile

Data completării Semnătura titularului de curs: Semnătura titularului de seminar: ......................... Conf. univ. dr. Chirlesan Georgeta Lect. univ. dr. Berezovski Robert

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), Conf. univ. dr. Daniela Giosanu Conf. univ. dr. Mihaela Păişi

Page 88: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI

Management juridic si legislatie școlară, anul universitar 2016/2017

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte ale Educației 1.3 Departamentul Stiințe ale Educației 1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu / calificarea Management educational / profesor, specialist in invatamant

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Management juridic si legislatie scolara 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Maria Pescaru

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Conf. univ. dr. Maria Pescaru

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat 3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 1 3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 14 Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 Tutorat Examinări 10 Alte activităţi ..... 7 3.7 Total ore studiu individual 97 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 De curriculum licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei sau studii universitare/postuniversitare psihopedagogice de profesionalizare didactică

4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu tablă 5.2 De desfăşurare a laboratorului dotare a sălii de curs cu tablă

6. Competenţe specifice vizate

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

Cunoștințe: C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional utilizând cunoaşterea specifică managementului organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi C6.1 Identificarea şi adecvarea la rolurile, funcţiile, responsabilităţile şi caracteristicile procesului de dezvoltare profesională la nivel personal şi instituţional. C6.2 Utilizarea avansată a cunoştinţelor din domeniul dezvoltării personale şi instituţionale în analiza şi interpretarea situaţiilor educaţionale specifice Abilități: C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu C2.4 Utilizarea metodelor avansate de evaluare în aprecierea şi stabilirea fluxului uman – informaţional - financiar, a procedurilor si a planului de monitorizare a activităţilor si de gestionare eficientă aresurselor umane şi de timp disponibile pentru programul de studii sau proiectul educaţional. C3.3 Organizarea şi utilizarea eficientă a resurselor educaţionale în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative. C4.5 Elaborarea unor proiecte de parteneriat educaţional şi social utilizând metode adecvate de comunicare, relaţionare şi cooperare.

Com

pet

enţe

tra

nsve

rCT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică

Page 89: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

profesională. CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.

7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Familiarizarea studenților cu domeniul Managemntului juridic şi legislaţiei şcolare, cu reglementările legale şi standardele profesionale educaţionale

7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 8. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte sociale de bază, a principalelor teorii și

orientări în domeniul managementului juridic şi legislaţiei şcolare, a naturii, a funcțiilor și a formelor de management educaţional, a componenţelor în cadrul instituţiilor care acordă servicii educaţionale și a caracteristicilor fiecăreia;

9. Operarea cu conceptele fundamentale referitoare la managemntul juridic şi legislaţia şcolară;

10. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și acte normative aplicabile în domeniul educaţional şi legislaţiei şcolare;

B. Obiective procedurale 1. Prezentarea documentaţiei specifice pentru un plan managerial complex de dezvoltare şi funcţionare eficientă a organizaţiei şcolare sau grupului/clasei de elevi; 2. Elaborarea şi susţinerea unui program de studii sau proiect educaţional în vederea extinderii ofertei curriculare sau a obţinerii unei finanţări externe; 3. Realizarea printr-un parteneriat educaţional a unei oferte curriculare specifice sau a unui program managerial de colaborare şcoală - comunitate.

C. Obiective atitudinale 4. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesorului),

fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice educaţiei; 5. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare; 3. Realizarea unei cercetări educaţionale de tip observaţional –constatativ sau cercetare acţiune pentru optimizarea activităţilor instructiv-educative cu elevii / adulţii şi valorificarea rezultatelor.

8. Conţinuturi

8.1. Curs Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Legea Educaţiei Naţionale- organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare-dispoziţii generale

2

prelegerea conversația euristică dezbaterea dezbaterea cu oponent imaginar exercițiul de reflecție, studii de caz

Scurte prezentări în power-point pentru

stimularea exercițiului reflectiv

2 Reţeaua şcolară şi curriculum învăţământului preuniversitar

2

3 Legislaţie privind evaluarea rezultatelor învăţării în învăţământul preuniversitar

2

4

Legislaţie privind conducerea sistemului de învăţământ preuniversitar

2

5 Prevederi legale cu privire la beneficiarii educaţiei şi personalul din învăţământul preuniversitar

2

6 Legislaţie privind finanţarea şi baza materială în învăţământul preuniversitar

2

7 Legislaţie privind unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar

2

Bibliografie 1. Ordonanța de Urgență nr. 20/2016 privind salarizarea bugetarilor; 2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu hotărârile, metodologiile şi ordinele de aplicare; 3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 4. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera

circulaţie a acestora, cu modificările ulterioare;

Page 90: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

5. Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor actualizată; 6. Legea pensiilor- 263/2010 actualizată privind sistemul unitar de pensii publice actualizată; 7. Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public actualizată; 8. Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare; 9. Legea 178/2010 privind parteneriatul public şi privat, cu modificările şi completările ulterioare; 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 11. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor

formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2002 12. Ghidul pentru structurile cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar de la nivelul

unității școlare, de la nivel județean și de la nivel național 13. Pescaru, Maria, Asistența și protecția socială a familiei și copilului, ediție revizuită și adăugită, Editura Sitech,

Craiova, 2014 14. Pescaru, Maria, Managemetul și proiectarea programelor educaționale, Editura Ars Libris, Pitești, 2016

1. Pescaru, Maria, Management juridic și legislație școlară-suport de curs. Format printat 8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii Resurse folosite

1 Contractul colectiv de muncă în învăţământului preuniversitar şi contractul individual de muncă

2 prezentări referate, dezbatere pe baza unor spete, exerciții de reflecție, studiul de caz, explicaţie,

problematizare lucrul în grup pe documentul de referinţă, jurnalul cu dublă intrare, problematizare

Fişa de lucru, extrase legislative

comentate

2 Formarea iniţială şi continuă. Cariera didactică în învăţământul preuniversitar

2

3

Acte normative privind funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare şi evaluare. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control. Norma didactică. Metodologia de mişcare a personalului didactic

2

4

Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările ulterioare

2

5 Organisme şi instituţii afiliate MECTS; Legislaţie privind proiectele finanţate din fonduri structurale

2

6 Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public actualizată

2

7 Legislaţie privind parteneriatul şcoală-familie -comunitate 2 Bibliografie 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu hotărârile, metodologiile şi ordinele de aplicare 2. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările ulterioare 3. Legea nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor actualizată 4. Legea pensiilor- 263/2010 actualizată privind sistemul unitar de pensii publice actualizată 5. Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public actualizată 6. Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare 7. Legea 178/2010 privind parteneriatul public şi privat, cu modificările şi completările ulterioare 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 9. Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare 10. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2002 11. Ghidul pentru structurile cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar de la nivelul unității școlare, de la nivel județean și de la nivel național 12. Pescaru, Maria, Asistența și protecția socială a familiei și copilului, ediție revizuită și adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2014 13. Pescaru, Maria, Managementul și proiectarea programelor educaționale, Editura Ars Libris, Pitești, 2016

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 1.corectitudinea și acuratețea folosirii cunoştinţelor de management juridic şi legislaţie şcolară însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației; 2.competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului preșcolar și primar;

Page 91: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Notă: Gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu management educaţional la disciplina management juridic și legislație școlară vor fi dovedite prin schimburi de bune practici la nivelul unităților școlare.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor; - coerenţa logică; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate.

Evaluare finală. 50%

10.5 Seminar / Laborator / Tema de casă

-participarea activă la seminar, rezolvarea studiilor de caz; - gradul de încadrare în cerinţele impuse în ceea ce priveşte realizarea temei de casă.

- Expunerea liberă a studentului; - Chestionare orală sub formă de dialog. -Prezentarea orală a temei de casă; -Test de verificare în timpul semestrului

20% 20% 10%

10.6 Standard minim de performanţă

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul management juridic si legislatie școlară coroborat cu domeniul științe ale educației. 2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Management juridic și legislație școlară”. 3. Capacitatea de a aplica achiziţiile în simularea unui studiu de caz. 4. Nota 5 la evaluarea finală.

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator, ___septembrie_____ Conf. univ. dr. Pescaru Maria Conf. univ. dr. Pescaru Maria Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament, ___septembrie_____ (prestator) (beneficiar), LECT. univ. dr.Ciornei Silvia Conf. univ. dr. Păiși Mihaela

Page 92: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI Managementul educatiei incluzive

2016-2017 1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Management educational/ profesor, specialist in

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Managementul educatiei incluzive 2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ. dr. Dănescu Elena 2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Dănescu Elena 2.4. Anul de studiu II

2.5. Semestrul II

Tipul de evaluare E

2.6.Regimul disciplinei : Obligatorie

3. Timpul total estimat 3.1. Număr de ore pe săptămână: 2 3.2. din care curs: 1 3.3.

seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 3.5. din care curs: 14 3.6. seminar/laborator:

14

Distribuţia fondului de timp 97 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi............................ 3 3.7. Total ore studiu individual 97 3.8. Total ore pe semestru 125 3.9. Număr credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum Psihopedagogie specială, Fundamentele pedagogiei,

Management general 4.2. de competenţe Operarea cu concepte fundamentale din domeniul

managementului 5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD, coli flipchart, markeri

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 6.1. Competenţe profesionale

C.2.Managementul programelor de studii şi al proiectelor educaţionale C3 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale C5 Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională

6.2. Competenţe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesionala CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adap-tarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profe-sional şi social.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunile

fundamentale ale pedagogiei diferenţiate precum şi proiectarea activităţilor didactice centrate pe elev

Page 93: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive Cunoaşterea şi înţelegerea limbajului privind educatia

incluziva; Cunoaşterea şi înţelegerea politicilor educationale

privind egalizarea sanselor la educatie ; Argumentarea avantajelor si a dezavantajelor

educatiei incluzive. B. Obiective procedurale

Crearea unor oportunităţi de invăţare diferenţiată in scoala incluziva

Proiecta un curriculum focalizat pe promovarea diferenţelor individuale ;

Exersarea unor metode didactice stimulative pentru educatia difereniată şi personalizată;

Crearea unor situaţii educative care să faciliteze exersarea stilului propriu de învăţare;

C. Obiective atitudinale Adoptarea unor relaţii pedagogice

benefice afirmării individualităţii fiecărui elev si a egalizarii sanselor la educatie;

Promovarea în mediul şcolar a valorile asociate educatiei incluzive.

8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii

Resurse folosite Noţiuni introductive despre educatie: semnificatii, teorii, principii, forme.

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

Prezentare în power –point

Sanse egale la educatie si incluziune sociala

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Cerinţe educaţionale speciale( CES) - delimitări conceptuale si terminologice

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Strategii si modele de integrare scolara a elevului cu CES

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Implicaţii psihopedagogice ale educatiei incluzive

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Educatia diferenţiata şi personalizat in contextul incluziunii

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Metodologii si forme de organizare a educatie/instruirii in clasa incluziva

2 Prelegerea interactivă Conversaţia Explicaţia

prezentarea în power –point

Bibliografie Anghel F., Educatia pentru toti în Romania.Institutul de Stiinte ale Educatiei-Comisia Nationala pentru UNESCO, Bucuresti, 1995 Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Creţu C , Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed.Polirom, Iaşi, 1998 Creţu C, Psihopedagogia succesului, Ed.Polirom, Iaşi, 1997 Dănescu E., Educaţia integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale,Ed. Universităţii din Piteşti, 2010 Gherguţ A., (2006) Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iasi.. Mara D., Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009. Neacşu I., Invăţarea eficientă, E.D.P., Bucuresti,2001 Niculescu, R.M., 2003, Teoria şi managementul curriculum-ului, Editura Universităţii Transilvania din Braşov. Radu I.T., Instruirea diferenţiată.Concepţii şi strategii .Ed. E. D.P. Bucureşti,1978

Page 94: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământuluitui , Iasi, Polirom, 1999 Ungureanu D., Educaţia şi/sau şcoala incluzivă, Ed. Aramis, Bucureşti, 2000 Ungureanu, D., Teoria curriculum-ului, Timisoara, Editura Mitron, 1999 Vrăşmaş T., Şcoala şi Educaţia pentru toţi , Ed. Vanemonde, Bucureşti, 2004 8.2. Seminar/Laborator* Nr.ore Metode de predare Observaţii

Resurse folosite Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a competențelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor

2

dialogul În cadrul acestei ședințe se stabilesc obligațiile de seminar ale masteranzilor și se precizează criteriile ce vor fi utilizate în evaluarea rezultelor învățării

Politici educationale privind egalizarea sanselor la educatie

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- prezentări de eseuri; - activitate desfăşurată pe grupe, cu sarcini de lucru diferite;

Categorii de elevi cu cerinte educationale speciale

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- studiu de caz; - activitate desfăşurată pe grupe, cu sarcini de lucru diferite;

Instrumente de evaluare a particularitatilor psihoindividuale ale elevilor

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- prezentări de eseuri; - activitate desfăşurată pe grupe, cu sarcini de lucru diferite;

Nivele de difenntiere a educatiei si a instruirii in scoala incluziva

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- prezentări de eseuri; - activitate desfăşurată pe grupe, cu sarcini de lucru diferite;

Planul educational individualizat (PEI) pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- prezentări de eseuri; - activitate desfăşurată pe grupe, cu sarcini de lucru diferite;

Promovarea unor studii de caz care să se constituie în modele de bune practici în domeniul educaţiei incluzive

2 metode interactive conversația

euristică dezbatere lucrul în grup.

- studiu de caz

Bibliografie Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Creţu C, Psihopedagogia succesului, Ed.Polirom, Iaşi, 1997 Dănescu E., Educaţia integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale,Ed. Universităţii din Piteşti, 2010 Gherguţ A., (2006) Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iasi. Petruţa,G., Dănescu,E.,(2008).Educatiadiferentiata în Calitate in mentoratul educational coord.Ezechil, L.Ed.V&Integral.Bucureşti. Mara D., Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009. Neacşu I., Invăţarea eficientă, E.D.P., Bucuresti,2001 Niculescu, R.M., 2003, Teoria şi managementul curriculum-ului, Editura Universităţii Transilvania din Braşov. Radu I.T., Instruirea diferenţiată.Concepţii şi strategii .Ed. E. D.P. Bucureşti,1978 Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământuluitui , Iasi, Polirom, 1999 Ungureanu D., Educaţia şi/sau şcoala incluzivă, Ed. Aramis, Bucureşti, 2000 Ungureanu, D., Teoria curriculum-ului, Timisoara, Editura Mitron, 1999 Vrăşmaş, T., 2001, Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, Vrăşmaş,E., 2004, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Editura Credis, Bucureşti, 2004 Vrăşmaş, E., 2007, Dificultăţile de învăţare în şcoală, Editura V&I Integral, Bucureşti,

Page 95: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în domeniul ştiinţelor educaţiei, iar aplicaţiile utilizate fac referire în cea mai mare măsură la domeniul educaţional. Tematicile abordate corespund pe deplin cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale precum şi angajatorilor din sistemul de învăţământ.

10. Evaluare: Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de

evaluare 10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs Corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele teoretice Utilizarea limbajului de specialitate Coerenţa logică

Evaluare scrisă 60 %

10.5. Seminar /laborator Activitatea la seminar prin interventii directe la dezbateri

Evaluare orală 10 %

Evaluare periodică prin sustinerea unor referate

Evaluare orală 10 %

Tema de casă - Portofoliu Evaluare orală 20% 10.6. Standard minim de performanţă Minim 3 puncte la evaluarea scrisă din cele 6 puncte maxim posibile. Minim 2 puncte la activitatea de seminar din cele 4 puncte maxim posibile.

Data completării ...............................................

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Danescu Elena

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Danescu Elena

Data aprobării în Consiliul departamentului, ___septembrie___

Director de departament (prestator) Conf. univ. dr. Mihaela Păişi

Director de departament, (beneficiar), Conf. univ. dr. Mihaela Păişi

Page 96: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

FIŞA DISCIPLINEI

METODOLOGIA ELABORĂRII LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 2016-2017

1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1.3. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 1.5.Ciclul de studii Master 1.6. Programul de studii/Calificarea Mangement educational / profesor, specialist

invatamant 2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Metodologia elaborării lucrării de disertaţie

2.2. Titularul activităţilor de curs 2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Liliana Ezechil

2.4. Codul disciplinei 3 6 1 0 S 4 O 5 0 6 2.5. Anul de studiu

II 2.5. Semestrul

II Tipul de evaluare

E 2.6. Regimul disciplinei :

Obligatoriu 3. Timpul total estimat

3.1. Număr de ore pe săptămână:

- 3.2. din care curs: - 3.3.seminar/laborator: 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ

14 3.5. din care curs:

- 3.6. seminar/laborator:

14

Distribuţia fondului de timp Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri Tutoriat Examinări Alte activităţi............................ 3.7. Total ore studiu individual 68 3.8. Total ore pe semestru 96 3.9. Număr credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Metodologia cercetării educaţionale 4.2. de competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

videoproiector, laptop, materiale fotocopiate, materiale înregistrate pe CD

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*

6.1. Competenţe profesionale

C6. Realizarea de studii si analize in domeniul educational

6.2. Competenţe transversale

CT2. Respectarea principiilor şi normelor de etică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile în relațiile profesionale - Respectarea drepturilor partenerilor de dialog - Manifestarea iniţiativei în vederea producerii de schimbări şi a inovării în câmpul educaţional.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Page 97: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare în domeniul managementului educaţional

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive 20. Cunoașterea și înțelegerea temelor contemporane de cercetare în

ştiinţele educaţiei, cu aplicaţii în managementuleducaţional 21. Cunoaşterea şi definirea metodologiei adecvate de cercetare, în

funcţie de obiectivul propus; B. Obiective procedurale

10. Utilizarea ordonată a conceptelor şi teoriilor specifice cercetarii educationale;

11. proiectarea demersului unei cercetări în domeniul ştiinţelor educaţiei; 12. evaluarea relevanţei unei cercetări desfăşurate în domeniul ştiinţelor

educaţiei; C. Obiective atitudinale

18. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

19. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;

20. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și profesională

21. Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping. 8. Conţinuturi

8.2. Seminar/Laborator* Metode de predare Observaţii SEMINAR ORGANIZATORIC – 1h- Lucrarea de disertaţie: obiective şi structură

În cadrul acestei ședințe se stabilesc obligațiile de seminar ale studenților și se precizează criteriile, temele și lucrările ce vor fi parcurse sau utilizate în aprofundarea cunoștințelor, respectiv în evaluarea rezultelor învățării;

Structura lucrării – cuprinsul - împărţirea în capitole, subcapitole şi paragrafe - 1 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Planul lucrării: introducerea, cuprinsul, încheierea, bibliografia, anexele 2 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Calendarul elaborării lucrării: documentarea, ritmicitatea redactării, colaborarea masterand – coordonator ştiinţific – 2h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Documentarea, prelucrarea şi ordonarea datelor şi informaţiilor Asigurarea concordanţei între structura preliminară şi baza documentară, delimitarea şi redactarea textului, pe capitole, subcapitole, studii de caz, concluzii, anexe, reprezentări grafice, imagini, bibliografie; - 2h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Tehnici de argumentare. Argumentele, tipologie şi funcţionalitate; argumentarea prin deducţie inferenţială, argumentarea prin deducţie silogistică, argumentarea prin tehnici inductive, argumentarea şi contraargumentarea – 2 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Redactarea lucrării: scrierea exploratorie, redactarea necenzurată, delimitarea ideilor principale, redactarea paragrafelor, delimitarea textelor, contribuţiile personale – 2 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Limba şi stilul lucrării: obiectivitatea, precizia, unitatea, claritatea, coerenţa, accesibilitatea – 2 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Prezentarea lucrării de disertaţie: graficul prezentării dinamice, prezentările Power Point, încadrarea în timpul alocat, depăşirea situaţiilor de criză – 2 h

Predare-învățare reflectivă; Studii de caz

videoproiector

Ferreol G, Flageul Noël – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Editura Polirom, Iaşi, 1998 Gherghel N. – Cum să scriem un articol ştiinţific, Editura ştinţifică, Bucureşti, 1996 Govier, Trudy – A Practical Study of Argument, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1985 Mihai, Gheorghe, Procopiu, Ştefan – Încercări asupra argumentării, Editura Junimea, Iaşi, 1985 Sălăvăstru, Constantin – Modele argumentative în discursul educaţional, Editura Academiei, Bucureşti, 1996

Page 98: FIŞA DISCIPLINEI TEORIA GENERALA A MANAGEMENTULUI ...

Sălăvăstru, Constantin – Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003 Şerbănesu, Andra – Cum se scrie un text, Editura Polirom, Iaşi, ed. a II-a, 2001

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs şi seminar propuse sunt subiecte de actualitate în domeniile psiho-pedagogiei și eticii educației, iar aplicaţiile utilizate fac referire în cea mai mare măsură la domeniul educaţional. Tematicile abordate corespund pe deplin cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale precum şi angajatorii din sistemul de învăţământ.

10. Evaluare:

Tip activitate 10. 1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota finală

10.4. Curs 10.5. Seminar /laborator

Prezenţa Prezentare proiect lucrare

20

Activitatea la seminar 20 Prezentare lucrare 20 Tema de casă (portofoliu) 40

10.6. Standard minim de performanţă Minim 4,50 puncte la activitatea de seminar din cele 9 puncte maxim posibile

Data completării ...............................................

Semnătura titularului de curs ………………………………..

Semnătura titularului de seminar Prof. univ. dr. Liliana Ezechil

Data avizării în Departament ...............................................

Semnătura Director departament Conf. univ. dr. Mihaela Păişi Lăzărescu