Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

5
EXAMEN DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE FEBRUARIE 2013 Exam enul de licen ţă/di serta ţie se susţine în perio ada 5-7 febr!r"e 2013 la sediul Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din i!iu" B#dul $ictoriei" nr% &#'% • #$%&r"ere! la examenul de licenţă/disertaţie se (ace la secretariatul Facultăţii" prin depunerea lucrării de licenţă/ disertaţie şi a dosarului de înscriere"  în )ilele de 31 "!$!r"e 2013 '" 1 febr!r"e 2013(  • T!)! pentru exam enul licenţă/disertaţie *altul dec+t prima sesiune/ repetare examen licenţă/ disertaţie, - *00 +e"( C,NŢINUTUL D,SAR ULUI DE #NSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE .% ot ă d e lic 0i dar e *(ormular #tip1 se ridică de la sec retariat,1 ve)i ane xa2, 3% 4erere de înscriere *(ormula r#tip1 se rid ică de la secreta riat,1 ve)i a nexa2,1 5% Lucr area de licen ţă/dis ertaţie tipărită şi în (ormat electronic" pe 46 *u n e xe mp lar pentru c om is ia d e licenţă 7 încă un exemplar" dacă îndrumătorul ş tiinţ i(ic solicit ă acest lucru,1 8!servaţii- a, 9e pagina de titlu" lucrarea de licenţă/disertaţie va purta o!ligatoriu acordul coordonatorului ştiinţi(ic%  !, u vor (i înscrişi a!solvenţii care nu şi#au (inali)at lucrarea de licenţă şi nu o pot preda" odată cu dosarul" secretariatului% :% 4erti (icat de naşt ere în copie legali) ată1 certi (icat de căsă torie *und e este ca)ul, în copie lega li)at ă1 &% 6i pl oma de !a ca la ure at în co pi e lega li) at ă *7 di pl omă de lice nţ ă" în co pi e lega li) at ă ; pe nt ru a!solvenţii masteratelor,1 <% 6ouă (otog ra(ii t ip paş aport *a!s olve ntul îş i va sc rie li) i!il nu mele " pe ve rso,1 '% 4opi e după documentul de pla tă a tax ei de lic enţă / disert aţie% =% 6ecl araţie pe proprie răspund ere privind origina litatea conţ inutului şi calitate a lucră rii ela!orat e1 aceasta va (i legată în (orma tul tipărit al lucrării de licenţă/dise rtaţie% *ve)i anexa2,% 6ocumentele vor (i depuse într#un dosar plic" pe care a!solventul îşi va scrie numele" cu litere de tipar" speciali)area şi promoţia a!solvirii% D E C A N. SECRETAR-EF FACULTATE. 4on(% univ% dr% Alexandra >?@EA 6aniela#Ana 9E@8$?4? 

description

da

Transcript of Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

Page 1: Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

7/21/2019 Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/examen-de-licenta-disertatie-februarie-2013-1 1/5

EXAMEN DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE FEBRUARIE 2013

• Examenul de licenţă/disertaţie se susţine în perioada 5-7 febr!r"e 2013 la sediul  Facultăţii deLitere şi Arte din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din i!iu" B#dul $ictoriei" nr% &#'%

• #$%&r"ere! la examenul de licenţă/disertaţie se (ace la secretariatul Facultăţii" prin depunerea lucrăriide licenţă/ disertaţie şi a dosarului de înscriere" în )ilele de 31 "!$!r"e 2013 '" 1 febr!r"e 2013( • T!)! pentru examenul licenţă/disertaţie *altul dec+t prima sesiune/ repetare examen licenţă/ disertaţie,- *00 +e"(

C,NŢINUTUL D,SARULUI DE #NSCRIERELA EXAMENUL DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE

.% otă de lic0idare *(ormular#tip1 se ridică de la secretariat,1 ve)i anexa2,3% 4erere de înscriere *(ormular#tip1 se ridică de la secretariat,1 ve)i anexa2,15% Lucrarea de licenţă/disertaţie tipărită şi în (ormat electronic" pe 46 *un exemplar pentru comisia de

licenţă 7 încă un exemplar" dacă îndrumătorul ştiinţi(ic solicită acest lucru,18!servaţii-

a, 9e pagina de titlu" lucrarea de licenţă/disertaţie va purta o!ligatoriu acordul coordonatoruluiştiinţi(ic%

 !, u vor (i înscrişi a!solvenţii care nu şi#au (inali)at lucrarea de licenţă şi nu o pot preda" odatăcu dosarul" secretariatului%

:% 4erti(icat de naştere în copie legali)ată1 certi(icat de căsătorie *unde este ca)ul, în copie legali)ată1&% 6iploma de !acalaureat în copie legali)ată *7 diplomă de licenţă" în copie legali)ată ; pentru

a!solvenţii masteratelor,1<% 6ouă (otogra(ii tip paşaport *a!solventul îşi va scrie li)i!il numele" pe verso,1'% 4opie după documentul de plată a taxei de licenţă/ disertaţie%=% 6eclaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului şi calitatea lucrării ela!orate1

aceasta va (i legată în (ormatul tipărit al lucrării de licenţă/disertaţie% *ve)i anexa2,%

6ocumentele vor (i depuse într#un dosar plic" pe care a!solventul îşi va scrie numele" cu litere detipar" speciali)area şi promoţia a!solvirii%

D E C A N. SECRETAR-EF FACULTATE.4on(% univ% dr% Alexandra >?@EA 6aniela#Ana 9E@8$?4? 

Page 2: Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

7/21/2019 Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/examen-de-licenta-disertatie-februarie-2013-1 2/5

N,TĂ DE LICIDARE

mele şi prenumele 

9-  

ciali)area- 

ent f r t a x ă / & t a x ă

N!r! eb"+" S4! !r!Se4$r! re%6$%!b"++"

'" '!46"+!

i Bi!lioteca 4entrală Universitară

i Bi!lioteca A@A

i Bi!lioteca Lectoratului Austriac

ministrator imo!il Facultate

ministrator imo!il cămin

viciul ocial *6%C%A%,

ite din taxa de şcolari)are *erviciulanciar 6%C%A%,

erviciu Financiar *6%C%A%,

- La ru!rica student fără taxă/cu taxă, se impune semnătura secretarei#şe(e şi ştampila Facultăţii%

emnătura  

Page 3: Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

7/21/2019 Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/examen-de-licenta-disertatie-februarie-2013-1 3/5

peciali)area- 

CERERE DE #NSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ –  sesiunea FEBRUARIE 2013 ; 

.% umele şi prenumele- 

3% 6ata şi locul naşterii-

5% C $4er"& 6er%$!+  

:% 9ărinţii- tata- " mama- 

&% 6omiciliul sta!il- 

<% Te+ef$+  la care pot (i contactat- 

'% Facultatea a!solvită- 

peciali)area-" anul a!solvirii- 

$ă rog să#mi apro!aţi înscrierea la examenul de licenţă" sesiunea (e!ruarie 3.5-

a, 9ro!a .- Evaluare de cunoştinţe (undamentale şi de specialitate- 

 !, 9ro!a 3- @itlul lucrării de licenţă- 

4onducătorul ştiinţi(ic al lucrării de diplomă - 

 

u!semnatul  

declar" pe propria răspundere" că ela!orarea lucrării de licenţă cu titlul  

  

 "îmi aparţine în întregime şi că nu am (olosit alte lucrări dec+t cele menţionate în lista !i!liogra(ică%

6ata- emnătura

Page 4: Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

7/21/2019 Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/examen-de-licenta-disertatie-februarie-2013-1 4/5

 

9rogramul de masterat- 

CERERE DE #NSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 –  sesiunea FEBRUARIE 2013 ; .% umele şi prenumele- 

3% 6ata şi locul naşterii-

5% C $4er"& 6er%$!+  :% 9ărinţii- tata- " mama- 

&% 6omiciliul sta!il- 

<% Te+ef$+ la care pot (i contactat- 

'% 9rogramul de masterat a!solvit- 

peciali)area-" anul a!solvirii- 

$ă rog să#mi apro!aţi înscrierea la susţinerea disertaţiei" în sesiunea (e!ruarie 3.5-

@itlul lucrării de disertaţie- 

4onducătorul ştiinţi(ic al disertaţiei- 

u!semnatul  

declar" pe propria răspundere" că ela!orarea disertaţiei cu titlul  

  

 "

îmi aparţine în întregime şi că nu am (olosit alte lucrări dec+t cele menţionate în lista !i!liogra(ică%

6ata- emnătura

Page 5: Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

7/21/2019 Examen de Licenta Disertatie Februarie 2013 (1)

http://slidepdf.com/reader/full/examen-de-licenta-disertatie-februarie-2013-1 5/5

6 E 4 L A A ? E

u!semnatul/a "

a!solvent/ă al/a promoţiei " speciali)area    

 " declar prin pre)enta că am luat la cunoştinţă

că plagierea lucrărilor de diplomă sau a disertaţiilor de master %e %!$&"$e!8 &

!$+!re! e)!4e$+"%

9lagiatul semni(ică preluarea integrală sau parţială a unui material reali)at de un alt

autor" şi pre)entarea acestuia ca aparţin+nd propriei persoane *(ie într#o lucrare scrisă" de

tipul re(eratelor" articolelor" te)elor de licenţă" experiment" etc% (ie într#o pre)entare orală,%>aterialul asupra căruia se comite plagiat poate (i o carte sau o parte a unei cărţi" un

articol" o pagină de pe internet" un curs" o altă lucrare *în ca)ul re(eratelor" de exemplu"

 poate (i lucrarea unui coleg,% Gn ela!orarea unei lucrări academice de orice (el sau a unei

 pre)entări orale se va ţine cont de distincţia dintre  parafrazare şi citare propriu-zisă%

9re)entarea unui citat *text !loc dintr#un material străin, ca para(ra)ă *repovestirea

ideii/argumentului unui autor," şi anume (ără utili)area indiciilor care semnalea)ă în mod

convenţional pre)enţa unei citări *g0ilimele" litere cursive" paragra(e distincte indentateetc%, constituie" de asemenea" plagiat%

emnătura"

6ata"