Elaborare CDS

of 8 /8
  OPŢIONAL - PROTECŢIA MEDIULUI SOS NATURĂ,PRIETENA MEA « Nu aştepta să vezi ce poate face mediul pentru tine ! Acum s ă facem ceva ! » Profesor Doctor Fokion K. Vosniakos ,Presedintele B.EN.A

Embed Size (px)

Transcript of Elaborare CDS

Page 1: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 1/8

  OPŢIONAL - PROTECŢIA MEDIULUI 

SOS NATURĂ,PRIETENA MEA

« Nu aştepta să vezi ce poate face mediulpentru tine ! Acum să facem ceva ! »

Profesor Doctor Fokion K. Vosniakos ,Presedintele B.EN.A

Page 2: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 2/8

 

POVESTE

MEDIUL este ca o poveste despre patru persoane cu nume de : Toti, Cineva,

Oricine si Nimeni.

« Intr-o buna zi Toti au fost chemati sa realizeze o activitate importanta .

Toti au fost siguri ca Cineva o va realiza. Oricine ar fi putul sa o realizeze dar

Nimeni nu a facut-o . Cineva s-a suparat deoarece Toti ar fi trebuit sa o rezolve.

Toti s-au gandit ca Oricine ar putea –o realiza , dar Nimeni nu a inteles ca Toti n

o vor realiza . Sfarsitul povestii este ca Toti au criticat pe Cineva cand de fapt

Nimeni nu s-a adresat catre Oricine. » 

Dragi copii,

Sunt foarte bolnav, mă ameninţă din ce în ce mai multe pericole, mirisipesc bogaţiile; îmi mor animalele; îmi dispar plantele; oamenii îmbolnăvesc sau suferă de foame; stratul de aer care mă apară de raz puternice ale soarelui se subţiază; mă   acoperă gunoaiele; este atât de murîn jur…mă sufoc,simt că nu mai am putere şi nu nu mai pot face faţă … d

vreau să trăiesc !  AJUTAŢI - MĂ ! VĂ ROOOG !  Cu drag, 

Pământul. 

Page 3: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 3/8

 

Inv. : Manuela Iconaru

Clasa: a IV-a A STEP BY STEP

Durata: 1 an şcolar( 2 semestre) 

Tipul opţionalului: la nivelul, ariilor curriculare  Matematică şi Ştiinţele naturii, Om şi

 societate, Tehnologii, Arte 

Modul de desfăşurare: pe clasă /pe grupe (orizontal /vertical) 

Obiectiv transcurricular: Stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi formareaunui comportament ecologic adecvat

ARGUMENT

Natura ,prin bog ăţia culorilor sale, prin diversitatea formelor drelief,a apelor cristaline, ap ădurilor f ăr ă seam ăn,este un maestru 

neîntrecut.Mediul natural ofer ă o frumuseţe pur ă,inocent ă,pe care copi pot învăţa s-o descopere,s-o aprecieze,s-o iubeasc ă şi s-o valorifice în crea ţiile lor.

A iubi natura , nu înseamn ă doar dorin ţa de a fi în mijlocul ei,cide a ac ţiona în folosul acesteia,de a o îngriji,de a o proteja.Dac ă iubim cur ăţenia şi o întreţinem,vom aer proasp ăt,nepoluat,ape limpezi,planteanimale s ăn ătoase,p ământ curat.

Am ales acest op ţional datorit ă interesului pe care il au aceşti ele

 fa ţă de mediul inconjur ător, interes observat in activit ăţile desf ăşurate anii trecu ţi, când am realizat dou ă  proiecte:” Şcoli pentru un viitor verde” şi “ Împreun ă  pentru un mediu mai bun “,pe care le continu ăm în anul şcolar actual.

Obiectivul central al acestui op ţional este dezvoltarea atitudinii  pozitive a elevilor fa ţă de realizarea unui mediu natural echilibrat şi  propice vieţii, precum şi familiarizarea acestora cu diferite curiozit ăţi 

Page 4: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 4/8

ştiintifice din lumea plantelor si a animalelor, semnificative din punctde vedere al vârstei.

Lumea minunat ă a naturii sau a plantelor, are puternice efecte formative asupra intelectului, sufletului şi comportamentului elevilor clasa a IV-a, deoarece consider c ă prin stimularea interesului pentru cunoa ştere, se vor dezvolta atitudini pozitive pentru ocrotirea naturii

De aceea, copiii trebuie educa ţi de mici în spiritul unei atitudini  pozitive,insuflându-le dragostea pentru natur ă,un comportament ecologic favorabil unui stil de via ţă s ăn ătos.

Noi,cadrele didactice avem datoria moral ă de a educa vl ăstarelenoastre, explicându-le faptul c ă natura e ca o carte,ale c ărei file trebuiîngrijite,p ăstrate cu grij ă,curate, fiindu-ne prietena cea mai bun ă.

Viitorul nostru depinde de noi,oamenii,având posibilitatea de a salva Planeta, bunul cel mai de preţ al omenirii.

Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi în şine ! 

Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

1.1.-să observe şi să descrie elemente ale

mediului înconjurător, caracteristici alediferitelor ecosisteme din zonă; 

1.2.-să efectueze operaţii experimentale

simple pentru a descoperi transformări şi

reacţii ale mediului sub acţiunea diferiţilor 

factor poluanţi (naturali şi artificiali) 

-explorarea mediului natural, a ecosistemelor

din zonă(de baltă, de râu, de câmpie, de deal, demunte)

-drumeţii, excursii -recoltare de probe de apă, sol, plante bolnave,

etc.

-realizarea unor colecţii de plante, frunze,

insecte

-consultarea unor materiale bibliografice, atlase

 botanice şi zoologice, albume, pentru

identificarea plantelor şi animalelor din zonă 

-măsurarea temperaturii aerului, solului, apei 

-observarea şi compararea caracteristicilor

vizibile ale mediului poluat cu cele ale celui

nepoluat, ale unor plante şi animale bolnave cu

ale altora sănătoase 

-observarea şi compararea unor probe de apă şi

sol recoltate din diferite locuri ale mediului

-realizarea de investigaţii în mediul

înconjurător, pe teme date, utilizând fişe sau

Page 5: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 5/8

 

1.3.-să utilizeze proceduri de înregistrare a

unor caracteristici şi fenomene observate înmediul înconjurător  

2.1.-să perceapă şi să diferenţieze existenţaunor interacţiuni între om şi mediu 

2.2.-să identifice surse de poluare în

mediul înconjurător  

2.3.-să construiască enunţuri simple despremăsurile de protecţie a mediului în ţaranoastră 

2.4.-să identifice reguli şi norme decomportament ecologic în diverse situaţii 

3.1.-să participe activ în cadrul unui grup

la investigarea unei situaţii de natură

desene

-exerciţii de realizare a unor tabele, schiţe,

diagrame pentru înregistrarea datelor

măsurătorilor şi observaţiilor efectuate

-completarea unor fişe de observaţie date 

-utilizarea unor simboluri şi termeni specifici

ştiinţelor naturii -alcătuirea unor liste cu plante şi animale

specifice ecosistemelor din zonă 

-observarea unor desene, experimente, activităţi

umane,în scopul stabilirii influenţei omului

asupra mediului şi a mediului asupra omului 

-discuţii în grup asupra unor fapte, fenomene şi

situaţii observate în mediul înconjurător  

-jocuri de rol

-observarea unor imagini

-observarea dirijată /nedirijată a mediului

înconjurător  -vizionarea şi comentarea unor diafilme,emisiuni TV, articole din ziare care au ca temă

poluarea

-jocuri, rebusuri

-observarea unor imagini, atlase cu plante şianimale ocrotite de lege

-identificarea pe hărţi , atlase, albume a unor

parcuri şi rezervaţii naturale din ţara noastră 

-exerciţii de recunoaştere a plantelor

medicinale, a plantelor şi animalelor ocrotite de

lege

-discuţii pe baza unor lecturi, imagini, filmedocumentare ce prezintă rezervaţii naturale şi

frumuseţi ale ţării noastr e

-comentarea unor situaţii /cazuri reale sau

imaginare

-discutarea în clasă a unor reguli de protejare a

naturii în diferite situaţii( în excursie la munte,

la mare, la pădure, la pescuit,etc.) 

-jocuri de rol, jocuri didactice, rebus

-elaborarea de proiecte individuale şi de grup 

-drumeţii cu scop de explorare-investigare

Page 6: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 6/8

ştiinţifică 

3.2.-să-şi exprime grija şi dragostea faţă demediu prin activităţi individuale şi de grup 

4.1.-să-şi manifeste şi să-şi dezvolte

curiozitatea şi interesul pentru natură 

4.2.-să popularizeze reguli şi exemple de

comportament ecologic

-asumare de roluri în cadrul grupului de

investigare

-exprimarea unor opinii, propuneri, sugestii

vizând protejarea mediului

-plantare de pomi, flori, plante

medicinale(culturi ecologice), îngrijirea

 plantelor din grădina şcolii, din clasă, de acasă -activităţi de curăţare şi îngrijire a mediului

înconjurător de elemente poluante-deşeuri 

-concursuri pe teme de protecţia mediului 

- prezentarea unor curiozităţi din lumea plantelor

şi animalelor

- prezentarea unor albume, reproduceri de artă cu

subiecte din natură 

-realizarea de afişe,postere, fotomontajeindicatoare, plăcuţe cu date despre zonele,

 plantele şi animalele protejate 

-creaţii artistico-plastice(compuneri, poezii

fotografii, desene) despre mediul înconjurător  

-învăţarea şi prezentarea de versuri, cântece

scenete, piese de teatru şi teatru de păpuşi pe

teme de ocrotire a naturii

Conţinuturi ale învăţării 

1.  Natura şi complexitatea ei

2.  Deteriorarea mediului.Cauze.Dezastre naturale

3.  Poluarea mediului

-Ce înseamnă poluare?

-Poluarea apei,a aerului, a solului, poluarea fonică 

-Poluarea naturală şi poluarea artificială 

-Prevenirea poluării mediului 

Page 7: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 7/8

4. Protecţia mediului în ţara noastră.Organisme naţionale şi internaţionale pentruprotecţia mediului 

-Plante ocrotite

-Animale ocrotite

- Parcuri şi rezervaţii naturale 

5.Plantele medicinale şi poluarea 

6.Efecte ale Soarelui (radiaţii) asupra plantelor 

7.Activităţi practice de cunoaştere şi îngrijire a mediului înconjurător 

-Plante şi animale din zonă 

-Ecosisteme locale

-Cultivarea plantelor

-Realizarea unor culturi ecologice de plante medicinale

-Cultivarea plantelor de ghiveci

-Confecţionare de postere, afişe, pliante pe teme de protecţie a mediulu înconjurăto

-Colţul viu 

-Plantare de pomi

-Îngrijirea spaţiilor verzi din curtea şcolii, din jurul locuinţei 

- Refolosirea unor materiale : sticle plastic,doze metal,maculatura

Activităţi finalizatoare 

1.Realizarea unui catalog al plantelor /animalelor din zonă 

2.Portofoliu „ Prietenii naturii” - colecţie de materiale informative referitoare la protecţmediului

a) colectare şi realizare de materiale publicitare (postere, afişe, pliante, articole dinpresă) 

b)prezentarea unor acţiuni concrete de înfrumuseţare şi protejare a mediului 

c)propuneri de măsuri pentru protecţia mediului( în zona şcolii, în parcuri, oraş,cartier)

MODALITĂŢI DE EVALUARE

1. elaborarea unor rebusuri folosind cuvinte cheie;

Page 8: Elaborare CDS

5/11/2018 Elaborare CDS - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/elaborare-cds 8/8

2. expoziţii cu lucrări ale elevilor (desene, compuneri, pliante, postere);

3. analiza produselor realizate;

4. realizarea unor postere, afişe;

5. confecţionarea unor produse din deşeuri;

6. realizarea calendarului mediului.

Bibliografie:

1.  Dumitrescu ,Florica; Stănculescu, Carmen, (1998), Natura  pe înţelesul copiilor ,

Editura Carminis, Piteşti 2.  Pop, Ionel ,(1982), Priviri în atelierul naturii, Editura Ion Creangă, Bucureşti 3.  Mohan, Gheorghe;Ardelean ,Aurel(coordonatori),(1997 ), Sinteze biologice,Editura

ALL, Bucureşti 

« Totul a iesit bun din mainile naturii pentru a degenera in

mainile omului » J.J. Rousseau