Drept Civil

53
DREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA DREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA 1) Din punct de vedere juridic, patrimoniul este: 1. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane 2. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice 3. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile i ce apartin unei persoane 4. totalitatea drepturilor patrimoniale ce apartin unui subiect de drept 2) Din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o universalitate juridica s desprind urmatoarele elemente: a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau drepturi si obligatii, fiecare grupare a mai multor mase de avind un regim juridic deteminat b. drepturile si obligatiile sunt distincte de universalitate c. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu d. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu 3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului : a. patrimoniul este personal, indivizibil b. patrimoniul este o universalitate de fapt

description

Drept Civil

Transcript of Drept Civil

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA1) Din punct de vedere juridic, patrimoniul este:1. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane2. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice3. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane4. totalitatea drepturilor patrimoniale ce apartin unui subiect de drept

2) Din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o universalitate juridica se desprind urmatoarele elemente:a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o drepturi si obligatii, fiecare grupare a mai multor mase de avind un regim juridic deteminatb. drepturile si obligatiile sunt distincte de universalitatec. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniud. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu

3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului :a. patrimoniul este personal, indivizibilb. patrimoniul este o universalitate de faptc. parimoniul este unicd. patrimoniul este inalienabil

4) Divizibilitatea patrimoniului se explica prin:1. faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele avind un regim juridic diferit2. faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte din patrimoniu3. posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa4. posibilitatea de a fi transmis pe fracsiuni, prin acte juridice inter vivos

5) Patrimoniul indeplineste urmatoarele functii:a. constituie gajul general al creditorilor chirografarib. face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universalc. explica si permite transmisiunea universala si cu titlu universald. explica transmisiunea cu titlu particular

6) Patrimoniul prezinta urmatoarele caractere juridice :a. patrimoniul este o universalitate juridicab. patrimoniul este divizibilc. patrimoniul este alienabild. patrimoniul este indivizibil

7) Drepturile patrimoniale se clasifica in :1. drepturi reale si drepturi de creanta2. drepturi absolute si drepturi relative3. drepturi principale si drepturi accesorii4. drepturi personale si drepturi cu un continut evaluabil in bani8) In cazul drepturilor reale:1. subiectul activ este nedeterminat2. subiectul pasiv este nedeterminat3. este determinat atat subiectul activ cat si subiectul pasiv4. subiectului pasiv ii revine obligatia de a nu face ceva, ce ar fi putut sa faca daca nu si-ar fi asumat obligatia respectiva

9) Drepturile reale prezinta urmatoarele caractere juridice:a. drepturile reale sunt drepturi absoluteb. drepturile reale au doua efecte specifice: dreptul de urmarire si dreptul de preferintac. drepturile reale sunt limitate ca numard. drepturile reale sunt nelimitate ca numar

10) Dreptul de urmarire:a. reprezinta un efect specific al drepturilor realeb. este un drept real accesoriuc. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea bunului de la oricepersoana la care acesta s-ar aflad. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

11) Dreptul de preferinta :1. confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor acestuia executarea obligatiei asumate2. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi3. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi4. reprezinta un efect specific al drepturilor patrimoniale

12) Drepturile de creanta prezinta urmatoarele caractere juridice :a. sunt drepturi accesoriib. sunt drepturi relativec. sunt drepturi nelimitate ca numard. sunt drepturi opozabile erga omnes

13) Obligatiile reale :a. reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de creantab. constau in anumite indatoriri, prevazute expres de lege sau conventia partilor, a caror existenta este determinata, de regula, de stapanirea unui lucruc. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creantad. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creanta, dar mai restransa decat drepturile reale

14) Obligatiile reale de a face :a. se mai numesc si obligatii scriptae in remb. sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinatc. au ca izvor legea sau conventia partilord. se mai numesc si obligatii propter rem

15) Sunt drepturi reale principale :a. dreptul de proprietateb. dreptul de uzufructc. dreptul de gajd. dreptul de retentie

16) Sunt drepturi reale accesorii :a. dreptul de folosintab. dreptul de gajc. dreptul de ipotecad. dreptul de servitute

17) Posesia :1. se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta2. este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real3. este o stare de drept4. este o stare de drept care creeaza prezumtia de proprietate18) Posesia se pierde :a. prin pierderea elementului material - corpusb. prin pierderea elementului intentional - animusc. prin pierderea ambelor elemente constitutived. prin pierderea elementului material - corpus - in situatia in care posesia se exercita corpore alieno

19) Dobandirea posesiei se realizeaza prin :1. intrunirea ambelor elemente constitutive2. intrunirea elementului material - corpus3. uzucapiune4. intrunirea elementului intentional - animus

20) Viciile posesiei sunt:a. discontinuitateab. violentac. clandestinitatead. eroarea

21) Posesia produce urmatoarele efecte:a. creeaza o prezumtie relativa de proprietate in mateie imobiliarab. posesorul de buna-credinta dobandeste fructele lucruluic. posesia este aparata prin actiunile posesoriid. posesia exercitata in termenul si in conditile prevazute de lege, determina dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de proprietate asupra bunului22) Protejarea posesiei se realizeaza prin:1. actiunea negatorie2. actiunea posesorie3. actiunea confesorie.4. actiunea in revendicare

23) Actiunile posesorii prezinta urmatoarele caractere juridice:a. sunt actiuni personaleb. sunt actiuni realec. sunt actiuni imobiliared. sunt actiuni petitorii

24) Pentru exercitarea actiunii posesorii generale - in complangere- se cer urmatoarele conditii :a. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedareb. reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul cel putin un anc. posesia reclamantului sa fie o posesie utild. posesorul sa faca dovada ca a dobandit posesia in baza unui just titlu

25) Actiunea posesorie speciala - reintegranda - :a. apara posesia impotriva oricarei tulburari sau deposedarib. apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violentac. apara o posesie utilad. apara numai o posesie dobandita in baza unui just titlu cu data certa\26) Atributele dreptului de proprietate sunt :a. dreptul de a folosi bunulb. dreptul de a culege fructele bunuluic. dreptul de a dispune de lucrud. posesia si folosinta

27) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice:a. drept relativb. drept absolutc. drept perpetuud. drept exclusiv

28) In raport de titular proprietatea este:a. proprietate publicab. proprietate privatac. proprietate comuna pe cote - patid. proprietate devalmasa

29) In cazul proprietatii comune pe cote - parti obisnuite sau temporare:1. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor, numai daca ceilalti copartasi nu au fost impiedicati sa participe la producerea si culegerea lor2. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu privire la intregul bun3. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun numai cu respectarea regulii unanimitatii4. oricare dintre copartasi poate sa instraineze sau sa greveze bunul, fara a fi necesar acordul celorlalti copartasi

30) Domeniul public :1. este o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice2. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala3. cuprinde bunurile imobile aflate in circuitul civil.4. este alcatuit din toate bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

31) Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii :a. declaratia legiib. natura bunurilorc. afectatiunea bunurilord. conventia partilor

32) Intra in alcatuirea domeniului public:a. bunurile de uz sau interes publicb. bunurile expres enumerate de legec. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului publicd. bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

33) Proprietatea publica se dobandeste prin:a. expropriere pentru cauza de utilitate publicab. achizitii publice efectuate in conditiile legiic. cale naturalad. prin acte de donatii/legate acceptate de guvern/consiliul judetean/local, daca bunul intra in domeniul public

34) Dreptul de proprietate privata are ca titular :a. persoane fiziceb. persoane juridicec. statuld. unitatile adminsitrativ-teritoriale

35) Bunurile proprietate publica:a. pot fi date in administrareb. pot fi concesionatec. pot fi date in folosinta gratuitad. pot fi inchiriate

36) Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate sunt :a. proprietatea privatab. proprietatea rezolubilac. proprietatea anulabilad. proprietatea comuna

37) Formele proprietatii comune pe cote - parti sunt:a. proprietatea comuna pe cote - parti obisnuita sau temporarab. proprietatea comuna pe cote - parti fortata si perpetuuac. proprietatea in devalmasied. proprietatea rezolubila

38) Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridicea. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere materialb. nici unul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fractiuni materiale din bunc. oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din bund. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material

39) Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara ia nastere :a. ca efect al deschiderii unei succesiuni cand defunctul lasa mai multi mostenitorib. dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditoric. printr-o hotarare judecatoreasca declarativa pronuntata intr-o actiune avand ca obiect partajul de bunurid. printr-un testament

40) Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:a. coproprietatea fortata asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamenteb. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecinec. dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobandite de oricare dintre ei in timpul casatorieid. coproprietatea fortata asupra bunurilor considerate ca fiind bunuri de familie

41) Proprietatea comuna in devalmasie:1. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor2. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor3. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor.4. este acea forma a dreptului de proprietate comuna care inceteaza prin partaj

42) Partajul conventional sau voluntar:a. pentru validitatea conventiei de partaj este necesara prezenta tuturor copartasilorb. presupune capacitatea deplina de exercitiu a tutror copartasilorc. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii proprietatii comuned. daca un copartas este minor sau pus sub interdictie este necesar acordul autoritatii tutelare

43) In cazul partajului judiciar, instanta de judecata poate sa adopte urmatoarea solutie:a. partajarea in natura a bunuluib. atribuirea bunului catre unul din copartasic. vanzarea bunului si impartirea pretuluid. incuviintarea executarii silite

44) Regula unanimitatii se aplica in cazul:a. actelor de conservareb. actelor de administrarec. actelor de dispozitied. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut in coproprietate

45) In materia exproprierii:a. actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa localab. propunerile de expropriere se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelorc. solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriered. despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat proprietarului sau celorlalte persoane indreptatite

46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte:a. actiunea in revendicareb. actiunea in granituirec. actiunea confesoried. actiunea negatorie

47) Granituirea este:1. actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta in fata instantei de judecata ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la acel bun2. actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea paratului la recunoasterea existentei unui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea paratului la respectarea acestui drept3. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor.4. actiunea reala si petitorie intentata cu scopul de a stabili hotarul intre proprietatile invecinate, indiferent daca acestea apartin sau nu unor titulari diferiti

48) Actiunea in granituire prezinta urmatoarele caractere juridice:a. actiune realab. actiune posesoriec. actiune imobiliarad. actiune personala

49) Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:a. este o actiune realab. este o actiune petitoriec. este o actiune posesoried. este o actiune personala

50) Actiunea in revendicare este :1. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului2. actiunea reala prin care se apara posesia bunului3. actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda4. este actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa stabileasca ca este titularul unui dezmembramant al dreptului de proprietate

51) Actiunea in revendicare poate fi exercitata de :1. posesorul bunului2. coproprietarul bunului3. proprietarul exclusiv al bunului4. oricare dintre soti, in cazul proprietatii devalmase, in temeiul unui mandat tacit reciproc

52) Obiectul material al actiunii in revendicare il constituie :1. bunuri imobile individual determinate2. bunuri mobile aflate in posesia nelegitima a paratului3. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului4. bunuri imobile generic determinate (res genera)

53) Titularul actiunii in revendicare :1. nu poate fi decat proprietarul exclusiv al bunului2. poate fi coproprietarul bunului3. poate fi posesorul bunului4. poate fi oricare dintre soti in cazul proprietatii devalmase

54) Prin titlu in materia revendicarii imobiliare se inteleg :a. actele juridice constitutiveb. actele juridice translative de proprietatec. actele juridice declarative de drepturid. actele constitutive si actele translative

55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga procesul daca :a. titlul emana de la un tertb. data titlului este anterioara posesiei paratuluic. data titlului este posterioara posesiei paratuluid. titlul reclamantului este un act autentic

56) Bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin.1 Cod civil:a. bunuri mobile corporaleb. prin exceptie, bunuri mobile incorporale (titlurile la purtator)c. bunuri mobile care formeaza o universalitated. numai bunuri mobile corporale

57) Actiunea in revendicare produce urmatoarele efecte:a. restituirea lucrului revendicatb. restituirea fructelorc. restituirea cheltuielilor utile si necesare facute de posesor cu lucrul revendicatd. restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat

58) In cazul admiterii actiunii in revendicare :a. cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituiriib. cheltuielile necesare se restituie integralc. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna - credintad. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a posesorului

59) Cheltuielile necesare sunt :1. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru conservarea bunului2. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii bunului3. acea categorie de cheltuieli care constau in ameliorarile aduse bunului4. cheltuielile facute de proprietar pentru revendicarea bunului

60) Prin uzucapiune se pot dobandi:a. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatiib. dreptul de proprietate privatac. uzufructuld. servitutile

61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt :a. uzucapiunea de 30 de anib. uzucapiunea de 20 de anic. uzucapiunea de 10 pana la 20 de anid. uzucapiunea de 10 ani

62) Conditiile uzucapiunii de 30 de ani sunt:a. posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de anib. posesia sa fie utilac. posesorul sa fie de buna - credintad. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

63) Conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani sunt:a. posesia sa se intemeieze pe un just titlub. posesia sa fie exercitata cu buna - credintac. posesia sa se exercite neintrerupt de la 10 la 20 de anid. justul titlu sa priveasca atat posesorul bunului cat si persoana de la care acesta a dobandit bunul

64) Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:a. sa emane de la adevaratul proprietarb. sa aiba data certac. sa nu emane de la adevaratul proprietard. sa existe si sa fie dovedit separat de buna - credinta

65) Pot servi ca just titlu:1. certificatul de mostenitor2. contractul de locatiune3. hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare - cumparare.4. contractul de arenda

66) In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta:a. detentorul precar al terenului pe care edifica o constructieb. arendasul care a efectuat lucrari, constructii sau alte lucrari pe pamantul luat in arendac. persoana care foloseste terenul fara nici un titlud. persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care le cunoaste

67) Sunt cazuri de accesiune imobiliara :a. avulsiuneab. insulele si prundisurilec. accesiunea animalelord. adjunctiunea

68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:a. adjunctiuneab. specificatiuneac. confuziunea (amestecul)d. avulsiunea

69) Dezmembramintele dreptului de proprietate se pot constitui prin:a. prin lege,b. prin actul administrativ emis de autoritatea competentac. prin destinatia proprietaruluid. prin uzucapiune

70) Uzufructul este:a. drept realb. drept incesibilc. drept temporard. drept de folosinta

71) In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :a. uzufruct cu titlu particularb. uzufruct cu titlu universalc. uzufruct universald. doar uzufruct universal si cu titlu universal

72) Pot forma obiectul uzufructului:a. terenurile proprietate privatab. titlurile la purtatorc. locuinteled. terenurile proprietate publica si proprietate privata

73) Uzufructul se poate constitui prin:a. legeb. vointa omuluic. uzucapiuned. in temeiul unei hotarari judecatoresti declarative de drepturi

74) Dreptul de uz :1. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale2. este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa3. este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, in tocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta4. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

75) Dreptul de abitatie :1. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta2. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale3. confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru el si familia sa4. este un drept accesoriu avand ca obiect o locuinta76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :a. drept real principalb. drept perpetuuc. drept indivizibild. drept imobiliar77) Dupa modul de constituire sau prin natura lor, servitutile se clasifica in:a. servituti naturaleb. servituti legalec. servituti judecatorestid. servituti stabilite prin fapta omului

78) Sunt servituti legale:1. servitutea privind distanta plantatiilor2. servitutea de scurgere a apelor naturale3. servitutea izvoarelor4. granituirea

79) Dobandirea unei servituti prin uzucapiune se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:a. servitutea sa fie continua si aparentab. posesia servitutii sa fie utilac. durata posesiei sa fie de 10 anid. durata posesiei sa fie de 30 de ani

80) Dreptul de servitute poate fi aparat ori inlaturat prin:a. actiunea confesorie de servituteb. actiunea petitoriec. actiunea negatoried. actiunea posesorie

81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:a. drept real mobiliarb. drept perpetuuc. drept imprescriptibild. drept real imobiliar82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:

a) prin disparitia (pieirea sau desfiintarea) totala a constructiei,plantatiei sau lucrarii;b) prin confuziune, cand o persoana (proprietarul terenului,superficiarul ori un tert) dobandeste dreptul de proprietate atat asupraterenului cat si asupra constructiei, lucrarii ori plantatiei existente pe teren.

83) Superficiarul:a. are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrarib. exercita posesia, folosinta si dispozitia materiala si juridica asupra terenuluic. poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrarid. poate sa transmita dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla constructiile, plantatiile sau alte lucrari

84) Actiunile de carte funciara sunt:a. actiunea in prestatie tabularab. actiunea confesoriec. actiunea in rectificared. actiunea negatorie

85) Actiunea in prestatie tabulara este:a. actiune realab. actiune principalac. actiune prescriptibilad. actiune imprescriptibila

86) Actiunea in prestatie tabulara:a. se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobilb. pentru a fi admisibila trebuie sa existe un singur exemplar doveditor al actului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliarec. este o actiune realad. este o actiune prescriptibila

87) Potrivit Titlului X din Legea nr. 247/2005, terenurile proprietate privata:a. indiferent de destinatia si titularul lor sunt si raman in circuitul civilb. cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autenticac. nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se sanctioneaza cu nulitatea absolutad.instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor

88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:a. existenta unei cauze de utilitate publicab. existenta unei despagubiri drepte si prealabilec. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreascad. obiectul exproprierii il constituie bunurile mobile si imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

89) Procedura exproprierii se desfasoara in urmatoarele etape:a. utilitatea publica si declararea eib. masurile premergatoare exproprieriic. exproprierea si plata despagubirilord. existenta unei publicitati speciale

90) Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi:a. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriatb. un pact de preferinta la cumpararea imobiluluic. un drept de preemptiune la cumpararea imobiluluid. dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat

91) In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat:a. principiul libertatii contractualeb. principiul bunei-credintec. principiul consensualismuluid. principiul fortei obligatorii a contractelor92) Discontinuitatea, ca viciu al posesiei:a. inseamna exercitatarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormaleb. este un viciu temporar, in sensul ca dureaza timp de 1 an de zilec. se aplica numai in privinta bunurilor imobiled. se aplica atat in privinta bunurilor mobile cat si a bunurilor imobile.

93) Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii,ca viciu al posesiei..este un viciu temporar, care inceteaza atunci cand posesiaredevine publica;.este un viciu relativ, in sensul ca poate fi invocat numai depersoanele fata de care actele de exercitare a posesiei sunt tinute ascunse.

94) Dreptul de propietate prezinta urmatoarele caractere juridice.-Drept absolut-Drept exclusiv-Drept perpetuu-Drept al carui coninut i limite sunt stabilite de lege

95) Pot forma obiectul posesiei:1. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil2. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale3. bunurile comune4. universalitatile de bunuri96) Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce impotriva:1. detentorului precar2. posesorului de buna-credinta3. tertului de buna-credinta4. hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta

97) Actiunea in revendicare mobiliara:1. este o actiune posesorie2. este o actiune personala si petitorie3. este o actiune reala si petitorie4. este o actiune reala

98) Dreptul de proprietate publica:1. apartine numai statului2. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil3. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ4. are ca obiect toate bunurile afectate folosintei colective

99) Dreptul de proprietate privata:1. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ - teritoriale2. se stinge prin instrainarea lucrului3. poate avea ca titular numai persoane fizice4. poate avea ca obiect bunuri mobile si imobile de uz sau interes public

100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua.- sa nu aduca atingere drepturilor simultane si concurente, deaceeasi natura, a celorlalti coproprietari;- sa exercite aceste atribute numai pentru utilizarea bunuluiprincipal caruia ii este afectat bunul comun accesoriu, in acord cuinteresul celorlalti coproprietari.

101) Titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara:1. trebuie sa fie un act translativ de proprietate2. creeaza o prezumtie simpla de proprietate3. este un element al bunei credinte4. trebuie sa fie incheiat in forma autentica

102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat:1. fructele sa nu fi fost percepute2. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu3. posesorul sa fi fost de buna - credinta4. nu are nicio importanta buna sau reaua credinta a posesorului

103) Bunurile proprietate publica:a. pot fi date in administrareb. pot fi concesionatec. pot fi inchiriated. pot fi date in folosinta cu plata104) Titularii dreptului de administrare sunt:a. persoane fiziceb. institutiile publice de interes national, judetean sau localc. autoritatile publice centrale si locale cu personalitate juridicad. regiile autonome

105) Titularul dreptului de administrare:1. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare2. poate sta in instanta in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului3. dreptul de administrare ii confera titularului dispozitia juridica asupra bunului4. are un drept real constiuit pe temeiul proprietatii private106) Dreptul de concesiune:1. este specific dreptului de proprietate privata2. este un dezmembrpmant al dreptului de proprietate3. are ca efect schimbarea formei dreptului de proprietate4. presupune incheierea unui contract de concesiune

107) Obiectul exproprierii il constituie:1. orice bun mobil sau imobil indiferent de titular2. numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice3. bunurile aflate in circuitul civil4. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor108) Exproprierea produce urmatoarele efecte:a. imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcinib. stingerea dezmembramintelor dreptului de proprietatec. ipoteca si privilegiul imobiliar se stramuta de drept asupra despagubirilor stabilited. proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului

109) Dreptul de uzufruct constituit in favoarea unei persoane juridice nu poate depasi:1. 3 ani2. 10 ani3. 30 de ani4. 5 ani

110) In materia uzucapiunii:1. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege2. in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani este suficient si un titlu putativ3. uzucapantul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii4. jonctiunea posesiilor este mereu posibila si obligatorie daca atat posesorul bunului cat si autorul sau au fost de buna - credinta

111) Drepturile uzufructuarului:a. daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorieb. daca uzufructul s-a instiuit prin conventie, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea personalac. sa efectueze acte de conservare si de administrare asupra bunuluid. sa intenteze actiunea in revendicare pentru apararea uzufructului

112) In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:a. sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuiab. sa respecte si sa continue modul de folosire stabilit de proprietarc. sa suporte anumite cheltuieli si sarcini ale lucruluid. sa aduca o cautiune

113) La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:a. sa restituie, in toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, in natura si in starea in care se gasea la momentul constituirii uzufructuluib. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul lor banescc. sa plateasca nudului proprietar despagubiri daca bunul piere sau se deterioreaza din culpad. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile

114) Uzufructul se stinge prin:a. moartea uzufructuaruluib. consolidarec. renuntarea uzufructuaruluid. uzucapiunea in favoarea unui tert

115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face:a. in mod unilateralb. in mod conventionalc. expresd. tacit

116) La stingerea uzufructului:a. uzufructuarul este obligat, in toate cazurile, sa restituie nudului proprietar bunul ce a facut obiectul dreptului de uzufructb. uzufructuarul are dreptul sa pretinda nudului proprietar restituirea sumelor de bani pe care le-a platit pentru el, precum si pentru imbunatatirile pe care le-a adus lucruluic. daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele prodused. uzufructuarul este obligat sa restituie fructele naturale si industriale pe care le-a perceput dupa stingerea dreptului de uzufruct

117) Coproprietarii sunt obligati:1. sa nu instraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti2. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna3. sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna4. sa nu introduca actiunea posesorie fara acordul tuturor

118) Dreptul de uzufruct:1. este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului2. este un drept perpetuu3. poate fi transmis prin acte juridice4. este numai un drept imobiliar119) Care sunt drepturile nudului propietar.1. Dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor ce revin uzufructuarului. Astfel, el va putea sa instraineze nuda proprietate (sa o vanda, sa o doneze), dar noul proprietar sau noul titular al unui drept real asupra lucrului ce formeaza obiectul uzufructului, nu va putea intra in folosinta lucrului sau a dreptului decat dupa incetarea uzufructului.Avand dreptul de dispozitie, nudul proprietar poate sa greveze lucrul cu sarcini reale, insa acestea nu se vor putea intinde asupra deplinei proprietati decat dupa stingerea uzufructului.2. Sa-si insuseasca productele lucrului, deoarece consumand substanta lucrului, productele, spre deosebire de fructe, nu se cuvin uzufructuarului.3. Sa exercite in justitie toate actiunile prin care sa-si apere dreptul sau de proprietate(actiunea in revendicare, actiunea in granituire, actiunea negatorie, actiunea pentru constatarea unei servituti, actiunea pentru iesirea din indiviziune).

120) Care sunt obligatiile nudului propietar.1.Obligaia de a-l garanta pe uzufructuar impotriva eviciunii2.Obligaia de a nu-l stanjeni pe uzufructuar in exerciiul drepturilor sale.

121) In temeiul dreptului de folosinta uzufructuarul:a. poate sa efectueze acte de conservare asupra bunuluib. poate sa efectueze acte de administrare asupra bunuluic. poate sa efectueze acte de dispozitie materiala asupra bunuluid. poate sa efectueze acte de dispozitie materiala cu privire la bun

122) Dreptul de uz:a. titularul dreptului de uz poate fi numai o persoana fizicab. titularul dreptului de uz poate fi o persoana fizica sau juridicac. ca si uzufructuarul, uzuarul poate instraina emolumentul uzuluid. are un caracter strict personal

123) Dreptul de abitatie:a. are un caracter personalb. este inalienabilc. este insesizabild. titularul este numai o persoana fizica

124) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele obligatii:a. sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul saub. sa nu modifice caracterul servitutiic. sa nu utilizeze servitutea in alt scop decat acela pentru care i-a fost recunoscut dreptul de servituted. de a efectua lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

125) Sunt cauze generale de stingere a servitutilor:a. pieirea fondului dominantb. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominantc. revocarea, rezolutiunea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau a titlului constitutivd. neuzul sau prescriptia extinctiva

126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de:1. 1 an2. 3 ani3. 20 de ani4. 30 de ani

127) Sunt cauze speciale de stingere a servitutilor:a. exproprierea unui imobilb. confuziuneac. neuzul sau prescriptia extinctivad. imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii

128) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului aservit:a. nu are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servituteab.are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului de servitutec. are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servitutea, fara sa aduca atingere exercitiului dreptului de servituted. are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

129) Pentru constituireaunei servituti prin destinatia propietarului,trebuie indeplinite urmatoarele conditii.- cele doua fonduri sa fi apartinut la origine aceluiasi proprietar;- starea aparenta de servitute sa fi fost facuta de proprietarul originar anterior al celor doua proprietati;- cele doua fonduri sa fie despartite ulterior intre doi proprietari, adica sa se instraineze sau sa se transmita prin mostenire un fond, iar actul de instrainare (mostenire) sa nu contina nici o clauza de stingere a servitutii.

130) In temeiul legii, dreptul de superficie se dobandeste :1. cand proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatie2. cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei3. prin uzucapiune4. prin legat

131) Cumse exercita dreptul de superficie.- posesia,--folosinta si dispozitia

132) Dreptul real de folosinta:a. reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individualeb. este un drept realc. are caracter intuitu personaed. este un drept alienabil133) Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice:1. Este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate privata al comunei, orasului sau municipiului. Fiind un drept real, este opozabil erga omnes, chiar si proprietarului, dar in acest caz numai pana la data cand a intervenit o cauza legala de incetare a dreptului real de folosinta.2. Are caracterintuitu personae, putand fi constituit numai in favoarea persoanelor fizice care au o calitate speciala prevazuta de lege si anume care fac parte din personalul de specialitate al serviciilor publice comunale.3. Este un drept temporar, deoarece inceteaza in cazurile expres prevazute de lege.4. Este un drept inalienabil, decurgand din caracterulintuitu personaeal acestuia.5. Se constituie si, uneori, se stinge prin acte administrative individuale.

134)Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor:a. constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civilb. constructiile pot fi instrainate si dobandite prin conventie, testament, uzucapiune, accesiunec. poate dobandi un drept de proprietate asupra constructiilor orice persoana fizica sau juridica, romana sau strainad. forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma ceruta ad validitatem

135) Cum seaparadezmembraminteledreptului de proprietate .1. in mod direct, prin actiunea in revendicare2. actiunea confesorie3. actiunea in granituire4. actiunea posesorie

136)Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivit Legii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sainstraineze imobilul expropriat, in termen de :---termen de 60 de zile de laprimirea notificarii, acesta din urma poate dispune de imobil.

137) De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii.--de catre Guvern pentru lucrarile de interes national--- de catreconsiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pentrulucrarile de interes local.

138) Prin ce se caracterizeaza propietatea anulabila.---Proprietatea anulabila este acea modalitate a dreptului de proprietatecare ia nastere prin dobandirea acestui drept in temeiul unui actjuridic translativ de proprietate afectat de o cauza de nulitate relativa.

139) proprietatearezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului:.dobanditorul, proprietar sub conditie rezolutorie;.transmitatorul, proprietar sub conditie suspensiva.

140) Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun,fara acordul celorlalti copartasi:---actele materiale---actele juridice.141) Ce fel de act juridic este partajulpotrivit Codului civil.--un act juridic declarativ de drepturi142) Cum se clasifica servitutiledupa modulde exercitare.---- servitui continue, acelea pentru a caror existenta si exercitare nu este necesar faptul actual al omului. Fac parte din aceasta categorie servitutea de vedere, servitutea de scurgere naturala a apelor, servituteade apeduct etc.----- servitui necontinue, acele servituti pentru a caror existenta si exercitare este nevoie de faptul actual al omului, adica de interventia actuala si activa a proprietarului fondului dominant.

143)Cum se clasifica servitutiledupa natura fondului.-servitui rurale;-servitui urbane.

144)Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice:- este undrept real, avand ca obiect casa de locuit si terenul aferent;- este undrept temporar, deoarece dureaza pana la iesirea din indiviziune, dar in orice caz cel putin un an de la deschiderea succesiunii, iar in caz de recasatorire, sotul supravietuitor pierde dreptulde abitatie;- este undrept strict personal, inalienabil i insesizabil, neputand fi cedat sau grevat in favoarea unei alte persoane si nici urmarit de creditorii sotului supravietuitor.

145)Ce fel de act este juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva .----este un act de dispozitie.146) Cum se poate invoca uzucapiciunea.---se poate invoca pe cale de actiune--- sau pe cale de exceptie,147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu.--actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar;--hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare-cumparare--tranzactia incheiata pentru a stinge litigiul, prin care una din parti transfera celeilalte un imobil care-i apartine, sub conditia ca acest imobil sa nu formeze obiectul litigiului respectiv;--titlul anulabil, cu mentiunea ca nu poate fi opus persoanei indreptatite sa invoce nulitatea relativa

148) Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu .---sa nu emane de la adevaratul proprietar---sa aiba o existenta reala: un titlu putativ--- sa cuprinda cu exactitate, in toata intinderea sa, bunul posedat si care urmeaza sa fie uzucapat;--sa aiba data certa-sa existe si sa fie dovedit separat de buna credinta

149)In ce cazuri are locintreruperea civila a prescripiei achizitive.1. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratuluiproprietar;2. prin cererea de chemare in judecata.

150)Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art.1864 Cod civil.1. cand posesorul este si ramane lipsit de folosinta bunului maimult de un an, fie de catre adevaratul proprietar, fie de catre o altapersoana;2. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declaratimprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale.151)Ce soluti va pronunta instanta de judecatain cadrul unei actiuniin revendicare imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului.- in cazul in carereclamantul are titlu, el va castiga procesul daca titlul indeplineste doua conditii: emana de la un tert si nu de la reclamantul insusi, iar data certa a titlului este anterioara datei la careparatul a intrat in posesia bunului imobil;- in situatia in careparatul are titlu, actiunea reclamantului va fi respinsa.

152)Cine poate sa formuleze actiunea de revendicare.---Titularulactiunii si bunurile ce pot forma obiectul acesteia.

153)In ce termen se formuleazaactiuneain revendicarea imobilului.---termenul generalde prescriptie pentru actiunile reale este de 30 de ani

154)Prin ce actiunese apara dezmembramintele dreptului de propietate.---o actiuneimprescriptibila extinctiv,

155)Cand este clandestine posesia.---Candposesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau incat acesta nu este instare de a putea sa o cunoasca. "

156)Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala.---Accesiunea imobiliara naturala consta in unirea a doua bunuri care aparin unor proprietari diferii, fara intervenia omului, dintre care cel puin bunul principal este un bun imobil.

157)Cum se clasifica actiunile posesorii.---Actiuneaposesorie generala, numita si actiunea in complangere---Actiuneaposesorie speciala, numita si actiune in reintegrare -reintegranda.

158)Ce este avulsiunea---Sunt cresterile de pamant care se aduna succesiv, pe nesimtite, la malurile fluviilor si raurilor.

159)Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala.--- limitari ale dreptului de proprietatecreate in considerarea utilitatii publice---a unor bunuri ori in scopul bunei desfasurari a raporturilor de vecinatate.

160) Care dinurmatoarele servituti este servitute naturala.- servitutea de scurgere a apelor naturale;- servitutea izvoarelor;- granituirea;- ingradirea proprietatii.

161) Care dintre dezmembramintele dreptului de propietatese constituie prin uzucapiciune.---uzufructul

162)Care dintre dezmembramintele dreptului de propietatese constituie prin lege---Dreptul de superficie

163)Care dintre dezmembramintele dreptului de propietatese constituie prin act administrative emis de autoritatea competenta.----Dreptul real de folosinta

164)Ce conditi se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor.1. se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile; ceea ceinseamna ca nu se pot uni o detentie precara cu o posesie utila;2. persoana care invoca jonctiunea posesiilor, posesorul actual,trebuie sa fie un succesor in drepturi al posesorului precedent.

165)Care sunt modurile de dobandire a propietatii reglementate de Codul civil..--proprietatea se poate dobandi si prinaccesiune sau incorporatiune-- prin prescriptie,-- prin lege-- prin ocupatiune.