Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

of 133 /133
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DIRECTIA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VALCEA D O C U M E N T A T I E D E A T R I B U I R E PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE SI AL BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, DE PROTECTIE A ANIMALELOR SI A MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE SECTIUNEA I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA II. FORMULARE SECTIUNEA III. CAIET DE SARCINI SECTIUNEA IV. CONTRACT DE SERVICII COD CPV 85200000 – 1: Servicii veterinare Procedura aplicata: Licitatie deschisa Data lansarii procedurii: 18.03.2010. 1

Embed Size (px)

Transcript of Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Page 1: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VALCEA

D O C U M E N T A T I ED E A T R I B U I R E

PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI

CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE SI AL BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE

LA OM, DE PROTECTIE A ANIMALELOR SI A MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI

INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE

CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE

NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE

INREGISTRARE

SECTIUNEA I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA II. FORMULARE SECTIUNEA III. CAIET DE SARCINI SECTIUNEA IV. CONTRACT DE SERVICII

COD CPV 85200000 – 1: Servicii veterinare

Procedura aplicata: Licitatie deschisa

Data lansarii procedurii: 18.03.2010.

Se aproba,

DIRECTOR COORDONATOR

Dr.Constantinescu Florinel

1

Page 2: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.)ValceaAdresa: Bd. Pandurilor, Nr.9, judetul VakceaLocalitate: Ramnicu Valcea, Cod postal: Tara: Romania

Persoana de contact: Cismas Vasile Telefon: 0250713819

E-mail: [email protected] Fax: 0250702872

Adresa de internet: www

I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

□ ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local.

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante NU □

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:□ la sediul D.S.V.S.A.VALCEATel/fax: 0250713819/0250702872

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data:9.04.2010 Ora limita: 8.30 Adresa: DSVSA Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9, Ramnicu Valcea, judetul ValceaData limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 9.04.2010 ora 16.00I.c. Caile de atac, in conformitate cu prevederile art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006.Eventualele contestatii se pot depune:- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.Denumire: Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38Localitatea: Bucuresti Cod postal: Tara: RomaniaE-mail: Telefon: 0040-021-3104641Adresa internet: Fax:

I.d. Sursa de finantare:

Bugetul de stat si veniturile proprii.

2

Page 3: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere

II.1.1) Denumire contract:Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare

Serviciile de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare vor fi prestate cu privire la animalele din speciile bovine, ovine, caprine si porcine.

II.1.2) Denumire contract si locul de prestare:Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.

Locul de prestare:

Servicile se presteaza la nivel judetean:

Lot nr. 1 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Fartatesti;

Lot nr. 2 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Lapusata;

Lot nr. 3 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Maciuca;

Lot nr. 4 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Stanesti;

Lot nr. 5 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Mateesti;

Lot nr. 6 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Mihaesti;

Lot nr. 7 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Sirineasa;

Lot nr. 8 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Slatioara;

Lot nr. 9 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Stroesti;

Lot nr.10 – Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta Vaideeni;

Cod CPV 85200000 – 1: Servicii veterinareII.1.3) Procedura se finalizeaza prin:

Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.

II.1.4) Durata contractului de achizitie publica: de la data incheierii contractului pana la data de 31.12.2010 cu posibilitatea prelungirii lui prin act aditional pentru primele 4 luni ale anului 2011,

3

Page 4: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

potrivit legii.

II.1.5) Divizare pe loturi DA □

Ofertele se depun pe unul sau mai multe loturi. DA □

Alte informatii referitoare la loturi:

...........................................................................................................................................

II.1.6) OFERTELE ALTERNATIVE SUNT ACCEPTATE NU □

II.2. Cantitatea sau scopul contractului: Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare se va incheia pana la sfarsitul anului 2010, cu posibilitatea suplimentarii prin act aditional pentru anul 2011, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in limita existentei creditelor bugetare cu aceasta destinatie. Scopul contractului este reprezentat de asigurarea sănătăţii publice si a sănătăţii animalelor, a trasabilitatii animalelor si a materialului germinativ de origine animala, in corelatie directa cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea.

III. Conditii specifice contractului

III.1. Garantia de participare Solicitat ■

III.2 Alte conditii particulare

referitoare la contract (dupa caz)

III.2.1. Contract rezervat

III.2.2. Altele

DA ■

- în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 4 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. NU ■

IV. PROCEDURAIV.1. Procedura selectata:

Licitatie deschisa DA ■

IV.2. Etapa finala de licitatie electronica

NU ■

IV.3. Legislatia aplicata: 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de

4

Page 5: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;2. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;3. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;4. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 bis din 2 noiembrie 2006;5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;6. Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007.

V. CRITERII MINIME DE CALIFICARE V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului: Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte documente din care să facă dovada că nu se încadrează în una dintre urmatoarele situatii:a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);c) nu si-a indeplinit obilgatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in coformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau tara in care este stabilit;d) in ultimii doi ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului acestuia;e) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-e).

Se consideră documente edificatoare:- certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autorităţi competente din România sau din ţara de origine.- completarea unor declaraţii pe proprie răspundere în conformitate cu Formularele 12A şi 12B din documentaţia de atribuire.

5

Page 6: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Cerinţe minime obligatorii: 1.1. Declaratie privind eligibilitatea (se va completa Formularul 12A din documentaţia de atribuire). 1.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica (se va completa Formularul 12B din documentatia de atribuire). 1.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 12C din documentaţia de atribuire).1.4. Certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local la data de 31.12.2008, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.1.5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat la 31.12.2008, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.

Notă: Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările privitoare la impozitare: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR Adresa : Bucuresti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741Telefon: 021/319.97.59 ; Fax :021/ 312.25.09, Website: http://www.mfinante.ro

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca:a) forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, dupa caz.b) atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania/sau din tara in care ofertantul este stabilit.c) Pentru absolventii mai vechi anul 2008 se solicita :Atestat de participare la seminare de instruire profesionala conform programului profesional elaborat in cadrul „Sistemului national de educatie continua” minim 4 atestate.

Pentru persoane juridice/fizice romane: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul ofertantului, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte urmatoarele:

a) obiectul de activitate al ofertantului;

b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura

insolvenţei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca societatea se afla in incapacitate de

plata.

2. Codul unic de inregistrare din care sa rezulte obiectul de activitate al cabinetului medical veterinar/societatii comerciale, specific acestei achizitii publice. Pentru persoane juridice/fizice straine:1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

6

Page 7: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.

V.3) CERINTE PRIVIND SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA 3.1) Fisa de informatii generale - se va prezenta o descriere a activitatii societatii (Formularul A din documentatia de atribuire).

3.2) Situatia economico-financiara: Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an.

V.4). CERINTE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA V.4.1) Susţinerea tehnică În susţinerea capacităţii tehnice şi/sau profesionale, pentru a putea fi declarat calificat, ofertantul va prezenta informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii: a) diplomă de licenta de la facultate pentru absolventii mai vechi de 1 an sau adeverinţă de absolvent al unei facultăţi de medicină veterinară acreditate pentru absolventii din anul 2008; b) atestatul de liberă practică; c) declaraţie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaşte modul de operare a computerului.

d) caracterizare de la ultimul loc de munca in domeniu eliberata de organele competente cu cel mult 6 luni inainte de data licitatiei. e) atestat de pregatire profesionala, conform criteriilor si punctajelor CMVR. VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile

VI.3. Garantia de participare

Solicitat □

Cuantumul garantiei de participare este de:

1. 860 lei/Lot nr. 1 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta FARTATESTI, echivalentul a 208,73 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.2. 680 lei/Lot nr. 2 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta LAPUSATA, echivalentul a 165,04 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.3. 400 lei/Lot nr. 3 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta MACIUCA, echivalentul a 97,08 euro,

7

Page 8: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.4. 340 lei/Lot nr. 4 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta STANESTI, echivalentul a 82,52 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.5. 790 lei/Lot nr. 5 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta MATEESTI, echivalentul a 191,74 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.6. 680 lei/Lot nr. 6 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta SIRINEASA, echivalentul a 165,04 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.7. 430 lei/Lot nr. 7 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta SIRINEASA, echivalentul a 104,36 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.8. 1.160 lei/Lot nr. 8 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta SLATIOARA, echivalentul a 281,55 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.9. 700 lei/Lot nr. 8 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta STROESTI echivalentul a 169,90 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.10. 2.840lei /Lot nr. 8 - Circumscriptia Sanitar-Veterinara de Asistenta VAIDEENI, echivalentul a 689,32 euro, calculat la cursul de schimb valutar de 4.12 lei/euro.

Garantia de participare se constituie sub forma de:1. scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, eliberata de o banca din Romania, valabila timp de 90 de zile;2. ordin de plata sau fila CEC din care sa reiasa ca garantia de participare la procedura de atribuire a fost constituita in favoarea D.S.V.S.AValcea si a fost virata in contul de trezorerie: RO64TREZ6715005XXX000131, deschis la Trezoreria municipiului Ramnicu valceaScrisoarea de garantie bancara de

8

Page 9: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

participare, ordinul de plata va fi prezentata in original, in afara plicului exterior, la data depunerii ofertelor. 3. Depunere la casieria unitatii.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile.

VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire.

VI.5. Modul de prezentare a ofertei 1. Ofertele se vor depune in plic inchis si sigilat la sediul D.S.V.S.A. Valcea, din Bd.Pandurilor, Nr.9, localitatea Ramnicu valcea, judetul Valcea, cod postal .240078, la Registratura Generala.2. Data limita pentru depunerea ofertelor 13.04.2010, ora 11.003. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si 1 set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

4. Oferta va cuprinde:a) scrisoarea de inaintare (Formularul D din documentatia de atribuire) - prezentata in afara plicului exterior;b) documentele privind eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara si propunerea tehnica, in plicuri separate, marcate corespunzator.5. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator. 6. Fiecare ofertant are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. 7. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa D.S.V.S.A. Valcea, Bd.Pandurilor, nr. 9, localitatea Ramnicu valcea, judetul Valcea, cod postal 240078., si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA״

9

Page 10: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

DE 13.04.2010, ORA 12.00.״VI.6. Data limita pentru depunerea ofertelor

VI.7. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

13.04.2010, ora 11.00.Ofertele declarate intarziate, depuse dupa durata limita a ofertelor, vor fi respinse de catre comisia de evaluare si returnate nedeschise.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu cele de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICARI”.Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

Nu este posibila retragerea sau modificarea ofertei dupa termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv data de 13.04.2010, ora 11.00

VI.8. Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 13.04.2010, ora 12., la sediul D.S.V.S.A. Valcea, Bd.Pandurilor, Nr.9Reprezentantii ofertantilor vor putea asista la deschiderea ofertelor numai pe baza de delegatie sau scrisoare (imputernicire) valabila, emisa de ofertant, semnata si stampilata.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1. OFERTA CEA MAI AVANTAJOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC

10

Page 11: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

În condiţiile în care tarifele aferente acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor,

porcinelor, ovinelor şi caprinelor sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului şi sunt fixe, factorii de

evaluare a ofertei, care vizează capacitatea ofertantului de a presta serviciile, sunt următorii:

Factor de evaluare Pondere

1.deţinerea spaţiului necesar pentru prestarea

serviciilor sanitar-veterinare, situat pe raza

teritorială a circumscripţiei sanitar-veterinare

de asistenţă în care urmează să fie prestate

serviciile sanitar-veterinare;

2. personalul tehnic angajat;

3. deţinerea dotărilor tehnice specifice;

4. deţinerea de mijloace de transport

adecvate pentru prestarea serviciilor sanitar-

veterinare.

5. Oferta finaciara

30%

10%

20%

10%

30 %

Oferta declarata castigatoare va fi cea care a intrunit ponderea cea mai mare a factorilor de

evaluare.

Nici o oferta nu poate fi declarata castigatoare daca nu intruneste cel puţin 40% din

ponderea factorilor de evaluare.

În cazul primului factor de evaluare se va prezenta un document (contract de vânzare –

cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat etc.) care să ateste faptul că medicul

veterinar de liberă practică ofertant, organizat potrivit prevederilor Legii nr. 160/1998 pentru

organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, deţine, pentru perioada derulării contractului de servicii, spaţiul necesar pentru prestarea

serviciilor sanitar-veterinare, situat pe raza teritorială a circumscripţiei sanitar-veterinare de

asistenţă în care urmează să fie prestate serviciile sanitar-veterinare, schita cu spatiu.

În cazul celui de-al doilea factor de evaluare, dacă la data participării la procedura de

achiziţie publică ofertantul nu dispune de personal tehnic angajat necesar pentru realizarea

serviciilor sanitar-veterinare, acesta va depune o declaraţie pe propria răspundere prin care se

obligă să angajeze, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile de la data atribuirii contractului de

servicii, personalul tehnic respectiv copie carte de munca.

În cazul celui de-al treilea factor de evaluare se va prezenta un document (contract de

vânzare – cumpărare, factură fiscală etc.) care să ateste faptul că medicul veterinar de liberă

11

Page 12: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

practică ofertant este proprietar al dotărilor tehnice necesare pentru prestarea serviciilor sanitar-

veterinare.

În cazul celui de-al patrulea factor de evaluare se va prezenta un document (contract de

vânzare – cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat etc.) care să ateste faptul că

ofertantul deţine, pentru perioada derulării contractului de servicii, mijloace de transport

adecvate pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare.

În cazul celui de-al cincilea factor de evaluare se va prezenta oferta financiara si

centralizator de preturi conform formulare 10 B si C3

VIII. Atribuirea contractului

VIII.1. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI NU □

Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

DA □

1. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea totală a contractului, fără T.V.A.2. Se constituie prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie, prezentată în original, sau prin retineri successive din situatiile de plata.

SECTIUNEA II

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL A_____________________ (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:2. Codul fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon:Fax:

12

Page 13: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

E-mail:5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)8. Principala piata a afacerilor:9. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani:_______________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei) la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) (echivalent euro) ________________________________________________________________________ 1.________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________ Media anuala:________________________________________________________________________

10. Echipamentele şi produsele necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se vor afla, pe durata aplicarii prezentului contract, la urmatoarea adresa: Judet:........., Localitate: ......................................, Adresa:..........................., Telefon:........................., Telefon mobil:...................................... :(se va completa cu adresa spaţiului deţinut conform propunerii tehnice).

Ofertant,_______________

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL D ______________ Inregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. ...../..........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ....................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a invitatiei de participare nr. ............. din........................................ (ziua/luna/anul)

13

Page 14: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului de ...................................................................................., (denumirea contractului de achizitie publica)noi ..............................................................., va transmitem alaturat urmatoarele: (denumirea/numele ofertantului) 1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii ............... Cu stima,

Ofertant, ........................ (semnatura autorizata)

FORMULARUL nr. 11

Banca .................. (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARApentru participare cu oferta la procedura de atribuire a

contractului de achizitie publica

Catre ....................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat

14

Page 15: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... .

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... .

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 12A ____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de

15

Page 16: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente de care dispun.

Data completarii ...................... Operator economic, .................................. (semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 12B _________________ (denumirea/numele)

DECLARATIEprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de................................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect....................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii

16

Page 17: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

si codul CPV), la data de.............(zi/luna/an), organizata de ..................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatiile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui angajament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit a);c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului de general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau tara in care sunt stabilit pana la data solicitata........................................;c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabuile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingete eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic, ................................... (semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 12C _________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIEPRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

17

Page 18: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

[ ] în nume propriu; [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; [ ] ca subcontractant al .........................................; (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica. 4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)

FORMULAR nr. 18A

Formular pentru persoane juridiceAntet/contestator………………………….

CONTESTATIE

Subscrisa …………………………., cu sediul in …………………, cod unic de inregistrare .................., reprezentata legal prin …………………………………................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ....................………., organizata de autoritatea contractanta ..............................…………………………….., avand sediul in ……………………………..

18

Page 19: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

contest decizia autoritatii contractante ...........……………………………………… pe care o consider nelegala. Motivele care stau la baza contestatiei sunt:- in fapt…………………………………………..- in drept……………………………………….In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba;…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)...........................................................

(semnatura autorizata)

ATENTIE !formularea in mod necorespunzator a contestatiei conduce la

RESPINGEREA ACESTEIA !

FORMULAR nr. 18B

Formular pentru persoane fiziceAntet/contestator………………………….

CONTESTATIE

Subsemnatul ……….……………………………………….cu domiciliul in…………………. in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata de autoritatea contractanta …………………………….., avand sediul in……..................

contest decizia autoritatii contractante………………………………… pe care o consider nelegala.

19

Page 20: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Motivele care stau la baza contestatiei sunt :- in fapt…………………………………………..- in drept………………………………………. In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Semnatura autorizata .......................................................

ATENTIE !formularea in mod necorespunzator a contestatiei conduce la

RESPINGEREA ACESTEIA !

FORMULARUL nr. 19

Banca ............................ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ..................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului), incheiat intre ......................, in calitate de prestator, si ........................, in calitate de achizitor, ne obligam

20

Page 21: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentand ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin prestatorului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................ In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca ............ in ziua .......... luna .......... anul .........

(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 10B____________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ................................................................................................................. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

21

Page 22: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ................................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam.............................................................. (denumirea serviciului), pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de (se elimina optiunile neaplicabile) ................................................................................. lei (suma in litere si in cifre), .......................................................euro (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................................. lei (suma in litere si in cifre). 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ............... zile (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ............................................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca │_│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; │_│ nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data .../.../... ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA FARTATESTI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2 Paratuberculoză bovină      

22

Page 23: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

anatomopatologic      

serologic 21    

3

Pestă porcină clasică    

anatomopatologic 10

serologic 168

4Paratuberculoză ovină

serologic 20

5Bruceloză bovină

serologic 515

6

Bruceloză ovinăBrucella ovis 20

Brucella melitensis 26

7 T.B.C. 875

8 Artrită caprină 13

9 Maedi – visna 13

10 A.I.E. 42

11 Boli albine 10

12 L.E.B. 430

13 Trichineloză 0

14 Probe apă 0

15

Vaccinăripseudopestă 45000

antrax bovine 875

antrax cabaline 42

antrax ovine şi caprine 516

antirabic 1600

16 Toxoplasmoză 0

17 Fascioloză 0

18 Bluetongue 0

19

Identificarebovine 500

ovine 200

caprine 200

porcine 1500

TOTAL LEI TOTAL EURO

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

23

Page 24: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA LAPUSATA

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 12    

3 Pestă porcină clasică    

24

Page 25: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

anatomopatologic 10

serologic 228

4Paratuberculoză ovină

serologic 16

5Bruceloză bovină

serologic 287

6

Bruceloză ovinăBrucella ovis 0

Brucella melitensis 22

7 T.B.C. 435

8 Artrită caprină 22

9 Maedi – visna 0

10 A.I.E. 83

11 Boli albine 4

12 L.E.B. 256

13 Trichineloză 0

14 Probe apă 0

15

Vaccinăripseudopestă 17000

antrax bovine 435

antrax cabaline 83

antrax ovine şi caprine 440

antirabic 1970

16 Toxoplasmoză 0

17 Fascioloză 0

18 Bluetongue 0

19

Identificarebovine 350

ovine 0

caprine 200

porcine 1200

TOTAL LEI   TOTAL EURO

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

25

Page 26: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA MACIUCA

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă    

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 9    

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 10

serologic 168

4 Paratuberculoză ovină  

26

Page 27: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

serologic 36

5Bruceloză bovină  

serologic 190

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 30

Brucella melitensis 32

7 T.B.C. 200

8 Artrită caprină 16

9 Maedi – visna 16

10 A.I.E. 48

11 Boli albine 2

12 L.E.B. 180    

13 Trichineloză 0    

14 Probe apă 0    

15

Vaccinări      

pseudopestă 14600    

antrax bovine 200

antrax cabaline 48

antrax ovine şi caprine 600

antirabic 1000

16 Toxoplasmoză 0    

17 Fascioloză 0    

18 Bluetongue 0    

19

Identificare      

bovine 200

ovine 250

caprine 150

porcine 600

TOTAL LEI   TOTAL EURO

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

27

Page 28: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA STANESTI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic    

serologic 9    

3

Pestă porcină clasică    

anatomopatologic 10

serologic 132

28

Page 29: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

4Paratuberculoză ovină

serologic 12

5Bruceloză bovină

serologic 190

6

Bruceloză ovinăBrucella ovis 10

Brucella melitensis 22

7 T.B.C. 200

8 Artrită caprină 6

9 Maedi – visna 16

10 A.I.E. 29

11 Boli albine 2    

12 L.E.B. 180    

13 Trichineloză 0    

14 Probe apă 0    

15

Vaccinări    

pseudopestă 13200    

antrax bovine 200

antrax cabaline 29

antrax ovine şi caprine 400

antirabic 670

16 Toxoplasmoză 0    

17 Fascioloză 0    

18 Bluetongue 0    

19

Identificare    

bovine 250

ovine 250

caprine 50

porcine 500

TOTAL LEI TOTAL EURO

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

29

Page 30: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA MATEESTI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 17    

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 10

serologic 276

4 Paratuberculoză ovină  

30

Page 31: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

serologic 114

5Bruceloză bovină  

serologic 370

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 114

Brucella melitensis 89

7 T.B.C. 400

8 Artrită caprină 11

9 Maedi – visna 78

10 A.I.E. 95

11 Boli albine 6

12 L.E.B. 350

13 Trichineloză 0

14 Probe apă 0

15

Vaccinări      

pseudopestă 29000    

antrax bovine 400

antrax cabaline 95

antrax ovine şi caprine 1400

antirabic 1300

16 Toxoplasmoză 4    

17 Fascioloză 3    

18 Bluetongue 0    

19

Identificare      

bovine 400

ovine 1500

caprine 50

porcine 1400

TOTAL LEI   TOTAL EURO  

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

31

Page 32: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA MIHAESTI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic 130    

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic 0    

serologic 15    

3

Pestă porcină clasică    

anatomopatologic 10

serologic 204

4Paratuberculoză ovină  

serologic 50

5Bruceloză bovină      

serologic 320

6 Bruceloză ovină  

32

Page 33: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Brucella ovis 40

Brucella melitensis 19

7 T.B.C. 380

8 Artrită caprină 8

9 Maedi – visna 11

10 A.I.E. 151

11 Boli albine 14  

12 L.E.B. 284    

13 Trichineloză 0    

14 Probe apă 0    

15

Vaccinări      

pseudopestă 36000    

antrax bovine 370

antrax cabaline 151

antrax ovine şi caprine 200

antirabic 2300

16 Toxoplasmoză 1  

17 Fascioloză 0  

18 Bluetongue 0    

19

Identificare      

bovine 250

ovine 250

caprine 250

porcine 1000

TOTAL  LEI    

TOTAL EURO  

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

33

Page 34: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA SIRINEASA

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 7    

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 10

serologic 132

4Paratuberculoză ovină  

serologic 20

5Bruceloză bovină  

serologic 150

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 20

Brucella melitensis 30

34

Page 35: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

7 T.B.C. 200

8 Artrită caprină 10

9 Maedi – visna 20  

10 A.I.E. 160

11 Boli albine 0  

12 L.E.B. 140  

13 Trichineloză 0  

14 Probe apă 0  

15

Vaccinări    

pseudopestă 24000  

antrax bovine 200

antrax cabaline 160

antrax ovine şi caprine 600

antirabic 1200

16 Toxoplasmoză 0  

17 Fascioloză 0  

18 Bluetongue 0  

19

Identificare    

bovine 100

ovine 300

caprine 100

porcine 900

TOTAL LEI     

TOTAL EURO  

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

35

Page 36: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA SLATIOARA

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 48    

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 10

serologic 156

4Paratuberculoză ovină  

serologic 26

5Bruceloză bovină  

serologic 1100

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 26

Brucella melitensis 26

36

Page 37: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

7 T.B.C. 1328

8 Artrită caprină 2

9 Maedi – visna 24  

10 A.I.E. 144

11 Boli albine 28  

12 L.E.B. 950  

13 Trichineloză 0  

14 Probe apă 0  

15

Vaccinări    

pseudopestă 20000  

antrax bovine 1300

antrax cabaline 144

antrax ovine şi caprine 476

antirabic 1200

16 Toxoplasmoză 0  

17 Fascioloză 18  

18 Bluetongue 0  

19

Identificare    

bovine 900

ovine 400

caprine 25

porcine 1200

TOTAL LEI     

TOTAL EURO  

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

37

Page 38: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA STROESTI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă      

anatomopatologic      

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic 28    

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 10

serologic 120

4Paratuberculoză ovină  

serologic 28

5Bruceloză bovină  

serologic 610

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 28

Brucella melitensis 23

7 T.B.C. 724

8 Artrită caprină 4

9 Maedi – visna 19  

38

Page 39: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

10 A.I.E. 38

11 Boli albine 24  

12 L.E.B. 543  

13 Trichineloză 0  

14 Probe apă 0  

15

Vaccinări    

pseudopestă 18000  

antrax bovine 700

antrax cabaline 38

antrax ovine şi caprine 408

antirabic 1200

16 Toxoplasmoză 0  

17 Fascioloză 14  

18 Bluetongue 0  

19

Identificare    

bovine 400

ovine 300

caprine 50

porcine 1000

TOTAL LEI     

TOTAL EURO  

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

39

Page 40: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

FORMULARUL C3*)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI CSVA VAIDEENI

Nr.crt. Denumirea serviciului Cant.Preţul unitar

lei

Preţul total lei

1

Pseudopestă Cant.    

anatomopatologic    

serologic      

2

Paratuberculoză bovină      

anatomopatologic      

serologic      

3

Pestă porcină clasică      

anatomopatologic 80

serologic  

4Paratuberculoză ovină 5

serologic 180

5Bruceloză bovină  

serologic 300

6

Bruceloză ovină  

Brucella ovis 1600

Brucella melitensis  

7 T.B.C. 300

8 Artrită caprină 550

9 Maedi – visna 2500  

10 A.I.E. 43

11 Boli albine 507  

40

Page 41: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

12 L.E.B. 69  

13 Trichineloză 50  

14 Probe apă 1400  

15

Vaccinări 0  

pseudopestă 0  

antrax bovine  

antrax cabaline 28000

antrax ovine şi caprine 2500

antirabic 69

16 Toxoplasmoză 9960  

17 Fascioloză 2000  

18 Bluetongue 0  

19

Identificare 0  

bovine 0

ovine  

caprine 1000

porcine 9000

TOTAL LEI  500  

TOTAL EURO 1500

Nota:Pretul din oferta pentru ovine si caprine va fi pentru crotalii simple.

Ofertant,............................................(semnătura autorizată)___________

41

Page 42: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Beneficiar: Directia Sanitar – Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Valcea

SECTIUNEA III

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

1.1. Obiectul prezentului Caiet de sarcini este reprezentat de prestarea urmatoarelor servicii: A. Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si de protectie a mediului:1. inspectia animalelor, prin monitorizarea permanenta a exploatatiilor;2. examinare clinica a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:a) bovine;b) ecvidee;c) ovine, caprine;d) porcine;e) carnasiere,f) pasari;g) albine, viermi de matase etc.;

3. recoltari de probe de sange pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.):a) animale mari;b) animale mici si mijlocii;c) porcine;d) pasari;e) alte specii;

42

Page 43: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

4. recoltarea probelor de organe, tesuturi si a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la:a) animale mari;b) animale mici si mijlocii;c) pasari;d) alte specii;e) alte probe, inclusiv coprologice;

5. teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice;

6. activitati de depistare prin examen alergic:a) tuberculinare test unic; b) TCS; c) maleinare; d) paratuberculinare;

7. recoltare probe sanitatie, apa, furaje;

8. activitati imunoprofilactice, conform Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului:

a) animale mari;b) ovine, caprine;c) porcine;d) carnasiere;

9. lucrari de decontaminare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare si de necesitate:a) in unitati zootehnice, de industrie alimentara, la gospodariile populatiei;b) in camere de incubatie, viermi de matase etc.;

B. Servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare:

1. identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si porcine; 2. identificarea si inregistrarea exploatatiilor in care sunt tinute sau detinute animale.3. aplicarea crotaliilor auriculare sau a altor mijloace de identificare prevazute de legislatia specifica in vigoare la animalele identificate din speciile bovine, ovine, caprine si porcine;4. inregistrarea efectivelor de animale identificate si crotaliate din speciile bovine, ovine, caprine si porcine in documentele de identificare tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date; 5. inregistrarea miscarii animalelor si a evenimentelor suferite de acestea, in documentele de miscare sau de declarare eveniment tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date; 6. corectia eventualelor erori sau neconformitati semnalate in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor in urma nerespectarii termenelor de inregistrare sau a greselilor de inregistrare imputabile Prestatorului, conform procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Ordinea realizarii serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea

43

Page 44: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare este urmatoarea: identificarea si inregistrarea exploatatiei, identificarea animalului, inregistrarea datelor cu privire la animal in formularul de identificare si, ulterior, in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor, completarea si inregistrarea in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a formularelor de miscare sau de declarare eveniment pentru animalele aflate in exploatatiile din raza teritoriala a Circumscriptiei Sanitar-Veterinare de Asistenta (C.S.V.A.) ofertatat, corectia eventualelor erori sau neconformitati semnalate in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor in urma nerespectarii termenelor de inregistrare sau a greselilor de inregistrare imputabile Prestatorului.

2. DEFINITII

a) Baza Nationala de Date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a carui gestiune si administrare este incredintata, conform legii, unui operator;b) carte de exploatatie - documentul de identificare a exploatatiei;c) crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic, care trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;d) conditii de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie - conditiile in care echipamentele pot functiona, respectiv urmatoarele:

1. alimentarea - 220V/50Hz; 2. temperatura - intre 16 si 28 grade Celsius; 3. asigurarea lipsei prafului; 4. neasezarea pe podele, in tot sau in parte, a echipamentelor; 5. conectarea la sursa de alimentare si mentinerea permanenta in functionare, pe

toata perioada de aplicare a prevederilor contractului de servicii.(conditiile de la lit. e) se completeaza cu prevederile instructiunilor de utilizare);e) eveniment – moartea, sacrificarea pentru consum propriu, pierderea sau regasirea animalului, pierderea crotaliei, a pasaportului sau a cartii de exploatatie suferite de animalele sau de exploatatiile din raza teritoriala a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta; f) exploatatie - orice incinta imprejmuita cu unul sau mai multe adaposturi, orice constructie sau, in cazul unei ferme in aer liber, orice loc in care sunt detinute, ingrijite, manipulate sau sacrificate animale; g) identificarea animalelor – identificarea speciei, rasei, sexului si varstei animalelor, precum si aplicarea crotaliei/crotaliilor sau a altor mijloace de identificare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;h) inregistrarea animalelor – completarea formularelor prevazute de legislatia specifica in vigoare cu datele solicitate in cadrul acestora cu privire la animalele identificate si, ulterior, in termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, inregistrarea acestor date in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor;i) inregistrarea exploatatiilor – inregistrarea in formularele prevazute de legislatia specifica in vigoare si in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a datelor de identificare ale unei exploatatii in care sunt tinute sau detinute animale, in vederea generarii de catre Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a codului de exploatatie;j) miscarea animalelor - cresterea sau descresterea numarului de animale aflate intr-o exploatatie;k) pasaport - document oficial in care este inregistrata identitatea fiecarui animal din specia bovine, inclusiv bubaline si bizoni, precum si a tuturor exploatatiilor si proprietarilor respectivului animal;

44

Page 45: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

l) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor, denumit in continuare SNIIA - totalitatea aplicatiilor, dispozitivelor, documentelor si procedurilor utilizate pentru identificarea si inregistrarea animalelor.

3. CERINTE REFERITOARE LA PRESTAREA SERVICIILOR

3.1. Prestarea serviciilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului trebuie realizata cu respectarea standardelor de calitate a actului medical, respectiv: a) respectarea conditiilor tehnice si a termenelor prevazute de Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobate anual prin ordin al preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: b) prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status de sanatate optim la intregul efectiv de animale existent pe teritoriul C.S.V.A.ofertata.; c) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale; d) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare, corelate cu efectivele de animale, cu situatia epizootologica si cu numarul de personal sanitar - veterinar necesar. 3.2. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate cu privire la circulaţia bunurilor materiale şi a formularelor cu regim special, protectia mediului si protectia muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

3.3. Prestatorul are obligatia de a anunta, declara si notifica aparitia unor boli transmisibile la animale si de a participa la combaterea epizootiilor, conform reglementarilor legale in vigoare.

3.4. Serviciile de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini trebuie prestate la termenele si in conditiile prevazute de Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, şi în celelalte acte normative în vigoare. 3.5. Prestatorul se obligă să efectueze manopera de aplicare a crotaliilor, inclusiv a crotaliilor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora. 3.6. Aplicarea crotaliilor sau a altor mijloace legale de identificare se va face cu respectarea instructiunilor furnizate de catre producatorul acestora, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare. 3.7. Datele referitoare la animalele identificate trebuie inscrise citeţ in formularele de identificare, urmand ca aceste formulare sa fie predate in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare. 3.8. Prestatorul trebuie sa detina cunostinte cu privire la modul de operare a computerului, necesare inregistrarii in Baza Nationala de Date a animalelor identificate, precum si a miscarilor si a evenimentelor suferite de acestea. 3.9. Datele referitoare la exploatatiile identificate, la animalele identificate, precum si la miscarile si evenimentele suferite de catre acestea trebuie introduse in SNIIA, prin intermediul echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie puse la dispozitie de catre Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.)Valcea.

45

Page 46: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

3.10. Prestatorul trebuie sa inregistreze, in urma instiintarii de catre proprietar prin predarea formularelor de miscare, intrarea animalelor in exploatatiile aflate pe raza C.S.V.Aofertata. 3.11. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate in formularele legale care servesc activitatii de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor si a datelor inregistrate in SNIIA. 3.12. Erorile sau neconformitatile generate de SNIIA imputabile Prestatorului trebuie corectate de catre acesta in termen de maxim 30 de zile de la generarea acestora. 3.13. Prestatorul trebuie să preia cărţile de exploataţie de la sediul D.S.V.S.A.VALCEA, să le distribuie către proprietarii exploataţiilor şi să valideze acest eveniment în aplicaţiile şi bazele de date personalizate puse la dispoziţie de către D.S.V.S.A.VALCEA; dovada distribuirii cărţilor de exploataţie se efectuează prin inscrierea pe centralizatorul preluat de la D.S.V.S.A.VALCEA. a semnăturii proprietarilor şi a datei de primire a cărţilor de exploataţie de către proprietari. 3.14. Prestatorul trebuie să distribuie către proprietarii de bovine paşapoartele bovinelor care au fost înregistrate, precum şi duplicatele acestor paşapoarte; dovada distribuirii paşapoartelor şi a duplicatelor acestora se efectuează prin înscrierea pe centralizatorul preluat de la D.S.V.S.A.VALCEA a semnăturii proprietarilor şi a datei de primire a paşapoartelor şi a duplicatelor acestora de către proprietari. 3.15. Prestatorul trebuie sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul D.S.V.S.A.VALCEA....., crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, formularele, pasapoartele pentru bovine, duplicatele acestor pasapoarte, cartile de exploatatie, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv orice echipament sau componenta a acestuia care a necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, produsele de uz veterinar, precum si orice alte produse si echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de aviz de expeditie (cantitativ si valoric) emis de D.S.V.S.A.VALCEA si sa le inregistreze în evidenţele financiar – contabile proprii. 3.16. Prestatorul se obliga sa scada din gestiunea proprie crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, formularele, pasapoartele pentru bovine, duplicatele acestor pasapoarte, cartile de exploatatie, produsele de uz veterinar, precum si alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de bon de consum lunar. 3.17. Echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, orice alte echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum si stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, de formulare si de orice alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se regasesc in gestiunea Prestatorului si sunt la dispozitia D.S.V.S.A.VALCEA. 3.18. Prestatorul se obliga sa predea la sediul D.S.V.S.A.VALCEA., la incetarea contractului, pe cheltuiala sa de deplasare, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, orice alte echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum si stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, de formulare si de orice alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de aviz de expeditie (cantitativ si valoric) emis de catre Prestator. 3.19. Potrivit instructajelor, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie aflate la dispozitia Prestatorului trebuie puse in functiune, conectectate la terminalele de comunicatii (asigurandu-se astfel legatura dintre echipamente si Baza Nationala de Date) si pastrate permanent in functiune (conectate - fara a le scoate din functiune vreodata prin proceduri mecanice), pe toata durata derularii contractului de servicii.

46

Page 47: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

3.20. Echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie puse la dispozitie trebuie utilizate de catre Prestator doar in scopul inregistrarilor efectuate in SNIIA. 3.21. Echipamentele şi produsele necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract vor fi pastrate la adresa spaţiului deţinut conform propunerii tehnice. 3.22. Echipamentele şi produsele prevăzute la pct. 3.21 nu pot fi mutate de catre Prestator catre o alta adresa, fara acordul scris al D.S.V.S.A.VALCEA, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt duse la D.S.V.S.Avalcea in vederea intretinerii, repararii sau inlocuirii. 3.23. Prestatorul trebuie sa se conecteze zilnic la Baza Nationala de Date. 3.24. Raspunderea pentru asigurarea integritatii, securitatii si conditiilor de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie, precum şi a celorlalte produse si echipamente puse la dispozitie, pe intreaga perioada de aplicare a contractului de serviciu revine in intregime Prestatorului. 3.25. Raspunderea pentru asigurarea calităţii şi siguranţei serviciilor care fac obiectul prezentului contract si a metodelor utilizate, precum si pentru calitatea si calificarea personalului folosit in acest scop pe durata aplicarii prezentului contract, dupa o instruire corespunzatoare, revine in intregime Prestatorului. 3.26. Prestatorul are obligatia de a instiinta D.S.V.S.Avalcea despre problemele si disfunctiile aparute in indeplinirea obligatiilor sale in legatura cu serviciile de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor, in termen de maximum 48 de ore de la aparitia acestora. 3.27. Confidentialitatea si pastrarea in siguranta a tuturor datelor introduse in SNIIA trebuie asigurata de catre Prestator. 3.28. Prestatorul trebuie să verifice şi să actualizeze permanent în SNIIA datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul C.S.V.A ofertata. 3.29. Prestatorul trebuie să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de catre D.S.V.S.AValcea. şi să pună zilnic la dispoziţia proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intevenite cu privire la animale (naşterea animalului, vânzarea\cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului). 3.30. Prestatorul trebuie să întocmească decontul lunar pentru incasarea contravalorii serviciilor sanitar-veterinare prestate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. 3.31. Decontul lunar prevăzut la pct. 3.30 cuprinde următoarele documente:

a)Decont justificativ privind prestarea serviciilor sanitar-veterinare, al carui model este prevazut in anexa nr. 1;

b)Decont justificativ cumulativ pentru consumul de produse de uz veterinar al carui model este prevazut in anexa nr. 2;

c) Tabel privind efectuarea vaccinarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 3;d)Tabel privind efectuarea recoltarii de probe, al carui model este prevazut in anexa nr. 4,

extras SNIIAe)Tabel de tuberculinare – Test Unic, al carui model este prevazut in anexa nr. 5;f) Tabel de tuberculinare - Test Comparativ, al carui model este prevazut in anexa nr. 6;g)Sinteza vaccinarilor, al carei model este prevazut in anexa nr. 7;h)Proces-verbal de efectuare a actiunilor sanitar-veterinare, al carui model este prevazut in

anexa nr. 8;i) Nota de însoţire a probelor recoltate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9;j) Buletin de analiză;k) alte documente, stabilite prin act aditional la contractul de servicii.

47

Page 48: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

3.32. Prestatorul se obligă să prezinte decontul lunar prevazut la pct. 3.30 medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare şi avizare de catre acesta, in ultimele 3 zile ale lunii în care s-au prestat serviciile sanitar-veterinare. 3.33. Dupa avizarea decontului lunar prevazut la pct. 3.30 de catre medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, Prestatorul se obligă să depună decontul pana in data de 5 a lunii curente, pentru serviciile sanitar-veterinare prestate în luna anterioara, la Serviciul Sanatate Animala al D.S.V.S.A.VALCEA. 3.34. Prestatorul se obligă să întocmească factura fiscala si să o depună la registratura D.S.V.S.A.VALCEA., in vederea inregistrarii, in termen de 2 zile de la avizarea decontului prevazut la pct. 3.30 de catre Serviciul Sanatate Animala al D.S.V.S.A.VALCEA., pentru serviciile sanitar-veterinare prestate în luna anterioara. 3.35. Prestatorul se obligă să întocmească decontul justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. 3.36. Prestatorul se obligă să prezinte decontul justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor şi exemplarul roşu al formularelor de identificare (F1) medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare şi avizare de catre acesta, până la finele lunii în care s-au prestat serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor. 3.37. Dupa avizarea decontului justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor de catre medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, prestatorul se obligă să depună decontul justificativ lunar şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) pana in data de 5 a lunii curente, pentru serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor prestate în luna anterioara, la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al D.S.V.S.A.VALCEA.....; în cazul identificării şi înregistrării animalelor din specia bovine, Prestatorul se obligă să depună la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al D.S.V.S.A.VALCEA..... şi centralizatorul paşapoartelor şi duplicatelor distribuite proprietarilor, pentru care s-a confirmat primirea de către Prestator cu cel puţin 8 zile înaintea depunerii decontului justificativ lunar la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al D.S.V.S.A.VALCEA. 3.38 Prestatorul se obligă să întocmească factura fiscala si să o depună la registratura D.S.V.S.A.VALCEA, in vederea inregistrarii, in termen de 2 zile de la avizarea decontului justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor de catre Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al D.S.V.S.A.VALCEA, pentru serviciile prestate în luna anterioara. 3.39. Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 3.35, Prestatorul poate fi obligat sa depună si alte documente, stabilite prin act aditional la contractul de servicii. 3.40. Prestatorul se obliga sa participe la instruirile organizate de D.S.V.S.A.VALCEA cu privire la serviciile care formeaza obiectul prezentului contract. 3.41. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la adresa spaţiului deţinut conform propunerii tehnice si va fi notificat D.S.V.S.A.VALCEA

3.42. Serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini vor fi efectuate pe teritoriul C.S.V.A.. ofertata. 3.43. Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini.

4. EVIDENTE SANITAR-VETERINARE SI FINANCIAR-CONTABILE

4.1. Prestatorul are obligatia sa justifice serviciile sanitar-veterinare prestate prin urmatoarele:

a) situatia efectivului de animale;

48

Page 49: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

b) Programul cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale;

c) registru de consultatii si de tratament;d) nota de insotire a probelor prelevate pentru examene de laborator;e) proces - verbal de efectuare a actiunii de supraveghere clinica;f) tabel de tuberculinare – test unic;g) tabel de tuberculinare –test comparativ;h) fisa pentru diagnosticul tuberculozei la bovine;i) registru de evidenta a bovinelor tuberculino-reagente aflate sub observatie;j) act de necropsie;k) situatia privind mortalitatea la animale;l) registrul de evidenta a animalelor moarte;m) tabel privind efectuarea vaccinarii;n) act de decontaminare, dezinsectie, deratizare;o) situatia epizootiilor;p) situatia realizarii Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al

bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;

q) alte evidente sanitar-veterinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.r) evidenta produselor de uz veterinare utilizate in efectuarea actiunilor sanitar-

veterinare (aviz de expeditie, bon de consum);s) proces - verbal privind efectuarea tratamentului contra varoozei la albine;t) proces - verbal de prelevare a probelor de sanitatie;u) proces - verbal de prelevare a probelor de produse de origine animala pentru

controlul prin examene de laborator;v) registru de corespondenta;w) evidentele financiar - contabile prevazute de lege; x) fisa de protectia muncii.4.2. Prestatorul este obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar-contabile

conform prevederilor legale si sa le puna la dispozitia Achizitorului si a altor organe de control abilitate prin lege, ori de câte ori acestea le solicită.

5. 1. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A FARTATESTI

5.1.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 8752 Cabaline 413 Ovine 2864 Caprine 2305 Suine 1.4006 Familii de albine 1007 Carnasiere 1.5808 Pasari 16.798

5.1.2. Situatia epizootologica a localitatii: AIE 5.1.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.1.4. Alte date tehnice:spatiu si dotare corespunzatoare

49

Page 50: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Fartatesti, va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 2. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A LAPUSATA

5.2.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 4352 Cabaline 833 Ovine -4 Caprine 4405 Suine 1.3806 Familii de albine 307 Carnasiere 1.9708 Pasari 6.000

5.2.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.2.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.2.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Lapusata va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 3. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A MACIUCA

5.3.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 2002 Cabaline 483 Ovine 3004 Caprine 3005 Suine 8006 Familii de albine 307 Carnasiere 1.0008 Pasari 5.375

5.3.2. Situatia epizootologica a localitatii: LEB 5.3.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.3.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Maciuca va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

50

Page 51: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

5.4. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A STANESTI

5.4.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 2002 Cabaline 293 Ovine 3004 Caprine 1005 Suine 6006 Familii de albine 57 Carnasiere 6708 Pasari 4.859

5.4.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.4.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.4.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Stanesti va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5.5 DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A MATEESTI

5.5.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 8452 Cabaline 953 Ovine 1.4004 Caprine 905 Suine 1.1006 Familii de albine 2307 Carnasiere 1.2808 Pasari 6.600

5.5.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.5.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.4.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Mateesti va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 6. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A MIHAESTI

5.6.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. Specificatii Efective

51

Page 52: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

crt.1 Bovine 3902 Cabaline 1513 Ovine 2504 Caprine 2005 Suine 1.6006 Familii de albine 1507 Carnasiere 2.2878 Pasari 11.500

5.6.2. Situatia epizootologica a localitatii: AIE 5.6.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.6.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Mihaesti va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 7. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A. SIRINEASA

5.7.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 2202 Cabaline 1663 Ovine 4504 Caprine 1805 Suine 9006 Familii de albine -7 Carnasiere 1.2308 Pasari 8.000

5.7.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.7.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.7.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Sirineasa va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

Ofertele financiare se vor prezenta pentrufiecare lot(CSVA) si pentru urmatoarel cantitati privind actiunile sanitar veterinare si de identificare a animalelor.

5. 8. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A. SLATIOARA

5.8.1 Efectivele de animale pe specii:

52

Page 53: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 1.3282 Cabaline 1443 Ovine 4584 Caprine 55 Suine 9806 Familii de albine 2807 Carnasiere 1.2008 Pasari 7.734

5.8.2. Situatia epizootologica a localitatii: AIE 5.8.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.8.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Slatioara va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 9. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A. STROESTI

5.9.1 Efectivele de animale pe specii:

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 8202 Cabaline 383 Ovine 3644 Caprine 565 Suine 5806 Familii de albine 2407 Carnasiere 1.1998 Pasari 6.015

5.9.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.9.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.9.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Stroesti va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

5. 10. DATE TEHNICE REFERITOARE LA C.S.V.A. VAIDEENI

5.10.1 Efectivele de animale pe specii:

53

Page 54: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Nr. crt.

Specificatii Efective

1 Bovine 2.8002 Cabaline 693 Ovine 20.0004 Caprine 7005 Suine 1.5006 Familii de albine 1.0007 Carnasiere 2.0178 Pasari 10.850

5.10.2. Situatia epizootologica a localitatii: - 5.10.3. Personal sanitar - veterinar necesar pentru prestarea serviciilor: un nr. minim de 2, din care 1 tehnician veterinar 5.10.4. Alte date tehnice :spatiu si dotare corespunzatoare Programul cifric al activitatilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale, pentru C.S.V.A Vaideeni va fi preluat de la D.S.V.S.A. Valcea., in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de servicii, la data stabilita de D.S.V.S.A. Valcea

Ofertele financiare se vor prezenta pentru fiecare lot(CSVA) si pentru urmatoarel cantitati privind actiunile sanitar veterinare si de identificare a animalelor cuprinse in programul strategic pentru anul 2010.

54

Page 55: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Nr. crt.

Denumirea serviciului

FAR

TA

TES

TI

LAPU

SA

TA

MA

CIU

CA

STA

NESTI

MA

TEESTI

M

IHA

ESTI

SIR

INEA

SA

SLA

TIO

AR

A

STR

OESTI

VA

IDEEN

I

1

Pseudopestă                    

anatomopatologic                    

serologic           130        

2

Paratuberculoză bovină                    

anatomopatologic           0        

serologic 21 12 9 9 17 15 7 15 28 80

3

Pestă porcină clasică                    

anatomopatologic 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5

serologic 168 228 168 132 276 204 132 168 120 180

4

Paratuberculoză ovină

                   

serologic 20 16 36 12 114 50 20 100 28 300

5Bruceloză bovină                    

serologic 515 287 190 190 370 320 150 350 610 1600

6

Bruceloză ovină                    

Brucella ovis 20 0 30 10 114 40 20 60 28 300

Brucella melitensis 26 22 32 22 89 19 30 52 23 550

7 T.B.C. 875 435 200 200 400 380 200 550 724 2500

8 Artrită caprină 13 22 16 6 11 8 10 14 4 43

9 Maedi – visna 13 0 16 16 78 11 20 38 19 507

10 A.I.E. 42 83 48 29 95 151 160 60 38 69

11 Boli albine 10 4 2 2 6 14 0 10 24 50

12 L.E.B. 430 256 180 180 350 284 140 340 543 1400

13 Trichineloză 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Probe apă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

Vaccinări                    

pseudopestă 45000 17000 14600 13200 29000 36000 24000 26000 18000 28000

antrax bovine 875 435 200 200 400 370 200 550 700 2500

55

Page 56: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

antrax cabaline 42 83 48 29 95 151 160 60 38 69

antrax ovine şi caprine 516 440 600 400 1400 200 600 700 408 9960

antirabic 1600 1970 1000 670 1300 2300 1200 800 1200 2000

16 Toxoplasmoză 0 0 0 0 4 1 0 4 0 0

17 Fascioloză 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0

18 Bluetongue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

Identificare                    

bovine 500 350 200 250 400 250 100 350 400 1000

ovine 200 0 250 250 1500 250 300 700 300 9000

caprine 200 200 150 50 50 250 100 100 50 500

porcine 1500 1200 600 500 1400 1000 900 700 1000 1500

Preturile unitare cuprinse in centralizatorul de preturi nu pot fi mai mari decat preturile stabilite prin HG 1492/2009

Ponderea factorilor in evaluarea ofertei sunt urmatorii:

Factor de evaluare Pondere

1.deţinerea spaţiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitar-

veterinare, situat pe raza teritorială a circumscripţiei sanitar-

veterinare de asistenţă în care urmează să fie prestate serviciile

sanitar-veterinare;

2. personalul tehnic angajat;

3. deţinerea dotărilor tehnice specifice;

4. deţinerea de mijloace de transport adecvate pentru

prestarea serviciilor sanitar-veterinare.

5. Oferta economica

30%

10%

20%

10%

30%

56

Page 57: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Acordarea punctajului pentru fiecare factor evaluat se face astfel:

1. Pentru factorul 1: Detinerea spatiului:- pentru suprafete mai mici sau egal cu 60 mp se va acorda cate 0.5 puncte pentru fiecare metru patrat cuprins in

oferta.- pentru suprafete mai mari de 60 mp se vor acorda 30 de puncte.

2. Pentru factorul 2: Personalul tehnic angajat- pentru un singur sau mai multi personal tehnic angajat se acorda 10 puncte- pentru lipsa acestuia o puncte

3. Pentru factorul 3: Detinerea dotarilor tehnice:- se acorda 4 puncte pentru fiecare din urmatoarele dotari detinute:

1. Frigider2. Trusa TBC3. Trichineloscop4. Pensa Reimers5. Cleste crotaliat

4. Pentru factorul 4: Detinerea de mijloace de transport:- dovada detinerii unui mijloc de transport 10 puncte- lipsa dovezii detinerii mijlocului de transport zero puncte

5. Pentru factorul 5: Oferta economica.Pentru cea mai mica oferta financira se acorda 30 puncte.Pentru celelalte oferte punctajul acordat este urmatorul:

57

Page 58: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

P = punctajul acordat pentrun valoarea ofertei evaluate V = valoarea ofertei celei mai mici prezentate si acceptate

Serviciul Sanatate AnimalaDr.Vaduva Minodora

Birou Monitorizare si SupraveghereSanitar Veterinara

Dr.Stroe George Mihail

Comp.investitii si achizitii publiceIng.Cismas Vasile

58

Page 59: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 1la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru................. ................................... Siguranţa Alimentelor .......................Judeţul ........................................... Nr. ............../................................... Nr. ............../..................................

Aprobat,Director coordonator

.............................................................Director coordonator adjunct economic............................................................

Avizat,Biroul/Serviciul Contabilitate

.........................................................Biroul/Serviciul de Sănătate şi Bunăstare Animalăsau Biroul/Serviciul de Monitorizare şi Supraveghere Sanitar-Veterinară ..................................................

Verificat şi avizat, Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale.....................................:

DECONT JUSTIFICATIV

pentru efectuarea activităţilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere,

prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi

protecţia mediului

în luna ................../ anul .....................

Cabinet Medical–Veterinar/S.C. ...............................,Concesionar al activităţilor sanitar-veterinare/Prestator al

serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la

animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului în cadrul

localitatii....................., din judeţul ..................., în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii

nr. ........./..................., am efectuat/prestat următoarele activităţi/servicii sanitar-veterinare:

Nr.crt.

Denumirea activitaţii/serviciului sanitar-veterinar

UM/Cap.

Nr. Cap.

Cantitate Tarif/UM(lei)

Valoare decont

(lei)0 1 2 3 4 5 6

Total

Medic veterinar concesionar/prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

59

Page 60: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 2la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru................. ................................... Siguranţa Alimentelor .......................Judeţul ........................................... Nr. ............../................................... Nr. ............../..................................

Aprobat,Director coordonator

.............................................................Director coordonator adjunct economic............................................................

Avizat,Biroul/Serviciul Contabilitate

.........................................................Biroul/Serviciul de Sănătate şi Bunăstare Animalăsau Biroul/Serviciul de Monitorizare şi Supraveghere Sanitar-Veterinară ..................................................

Verificat şi avizat, Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale.....................................:

DECONT JUSTIFICATIV

cumulativ pentru consumul de produse de uz veterinar

în luna ................../ anul .....................

Cabinet Medical – Veterinar/S.C. ..............................., Concesionar al activităţilor sanitar-veterinare/Prestator

al serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la

animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului în cadrul

localitatii.................., din judeţul ..................., în temeiul Contractului de concesiune/Contractului de servicii

nr. ........./..................., am consumat următoarele produse de uz veterinar primite de la direcţiile sanitar - veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. ...................., pentru efectuarea/prestarea

următoarele activităţi/servicii sanitar-veterinare:

Nr.crt.

Denumirea produselor de uz

veterinar

UM Stoc Cantitate Stoc

primită utilizată

0 1 2 3 4 5 6

Medic veterinar concesionar/prestator………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

60

Page 61: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 3ala procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

......................................................................... Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

TABELprivind efectuarea vaccinării ........................, la specia ................................., la data de .........................,

cu vaccin ....................................., seria ................................, valabilitatea ..............................., în localitatea ................................................

Nr. crt. Proprietarul Adresa

Codul de identificareal animalului Rasa Sexul Vârsta Refuz

Semnătura proprietarului

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Medic veterinar concesionar/prestator………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Parafa ……………………………..

Ştampila …………………………..

61

Page 62: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 3bla procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

......................................................................... Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

TABELprivind efectuarea vaccinării antirabice........................, la specia ................................., la data de .........................,

cu vaccin ....................................., seria ................................, valabilitatea ..............................., în localitatea ................................................

Nr. crt.

Numele proprietarului/Codul Exploatatiei (dupa caz)

AdresaIdentificarea animalelor Semnătura

proprietaruluiS

pec

ia

Ras

a

Tal

ia

Sex

ul

Cu

loar

ea/

alte

sem

ne

Vâr

sta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medic veterinar concesionar/prestator………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Parafa ……………………………..

Ştampila …………………………..

62

Page 63: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 4 la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C………… Direcţia Sanitar-Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor ….. Judeţul………………………………….. Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ………………………..Nr………………………………………. Nr………………./……………………………Semnătura Reprezentantului Legal…….......

EMITENT PFA -SVCabinetul

Medical-Veterinar/S.C. Vizat acţiune:    

Tabel de probe, anexa la documentul de însoţire nr. ..............din ............................... (Medic veterinar oficial)

(Semnatura,ştampila şi parafa)

Specia:

Tipul probelor prelevate:

SPECIA TIP PROBAInvestigaţii solicitate:

Nr. crt. Investigaţii de laborator Cod investigaţieExecutat acţiune:    

1     ( Medic veterinar împuternicit)

( Semnătura şi parafa)

2    3    4    5     Data

executării acţiunii: ______/_______/__________.

Tabel Animale: (ZZ / LL / AAAA)

Nr. crt.

Cod Crotalie Sex Vârsta AdresaCod

exploataţieLocalitate Proprietar

Investigaţii Semnătura proprietar0 0 0 0 0

                                                  

TOTAL EXPLOATAŢII SUPRAVEGHEATE:

TOTAL ANIMALE TESTATE:

63

Page 64: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 5la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru......... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

....................................................................... Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

TABEL DE TUBERCULINARETEST UNIC

Data ..............................., localitatea ....................................COD SIRUTA.........................Tuberculina bovină seria .........................................., valabilitatea......................................

Nr.

crt.

Identificarea animalului Grosimea pliului

Car

acte

rul

reac

ţiei

loca

le*

Rez

ult

atu

l re

acţi

ei**

Sem

năt

ura

p

rop

riet

aru

lui

Alt

e m

enţi

un

i (e

x. d

ehel

min

tiză

ri)

Cod

ex

plo

atat

iei

Cod

ul d

e id

enti

fica

re

Nu

mel

e p

rop

riet

aru

lui

Sta

rea

fizi

olog

ică

Gru

pa

vârs

Pli

uin

iţia

l

Pli

u la

72h

Dif

eren

ţăp

liu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Medic veterinar concesionar/prestator…………………………. * Em – Edem moale **P - pozitiv

Semnătura reprezentantului legal………………………… Ep – Edem pastos Ne - neconcludent

Parafa …………………………….. Ed – Edem dur N - negativ

Ştampila ………………………….. Nod – Nodul

64

Page 65: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 6la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

TABEL DE TUBERCULINARETEST COMPARATIV

Data ..............................., localitatea ....................................COD SIRUTA.........................Tuberculina bovină seria .........................................., valabilitatea......................................Tuberculina aviară seria .........................................., valabilitatea......................................

Nr.

crt.

Identificarea animalului Grosimea pliului

Car

acte

rul

reac

ţiei

loca

le*

Di f

eren

ţa

din

tre

B ş

i A

Rez

ult

atu

l re

acţi

ei T

CS

**

Sem

năt

ura

p

rop

riet

aru

lui

Alt

e m

enţi

un

i (e

x. d

ehel

min

tiză

ri)

Cod

ex

plo

atat

iei

Cod

ul d

e id

enti

fica

re

Nu

mel

e p

rop

riet

aru

lui

Sta

rea

fizi

olog

ică

Gru

pa

vârs

Tu

ber

culi

nar

e

Pli

uin

iţia

l

Pli

u la

72h

Dif

eren

ţăp

liu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ABAB

Medic veterinar concesionar/prestator…………………………. *Em – Edem moale **P - pozitiv

Semnătura reprezentantului legal………………………… Ep – Edem pastos Ne - neconcludent

Parafa …………………………….. Ed – Edem dur N - negativ

Ştampila ………………………….. Nod - Nodul

65

Page 66: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 7la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

SINTEZAvaccinărilor la specia ...................................., în perioada .............................,

date despre acţiune*.............................................................................

Nr. crt. Localitatea Nr. exploataţiilor

existente

Numărul de animale Observaţii

Exi

sten

te

Vac

cin

ate

Nevaccinate

Su

b

vârs

ta d

e va

ccin

are

Cau

ze

obie

ctiv

e

Ref

uz

0 1 2 4 5 6 7 8 9

* De exemplu: vaccinarea antirabică de necesitate, vaccinarea profilactică contra antraxului …………… campania ………….

Medic veterinar concesionar/prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Parafa ……………………………..

Ştampila …………………………..

66

Page 67: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 8la procedură

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentruSiguranţa Alimentelor.............................Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală......................................Nr. ................./...............................

PROCES - VERBAL

Subsemnaţii, în urma citirii şi interpretării reacţiilor la tuberculinare efectuate în perioada ........................, la bovinele din exploataţia comercială autorizată................................... ........................, consemnăm următoarele:1. Efectiv la data controlului .........................., din care vaci ..........................., juninci ................................, tineret peste 6 săptămâni ......................., tineret 0-6 săptămâni ..........................., alte categorii de bovine ..........................................................

2. Au fost tuberculinate în total ................................., din care: prin test unic ...................................., iar prin test comparativ simultan .................................., folosindu-se tuberculină bovină ..............................., ccm seria ...................................., valabilitatea ..................................., şi tuberculină aviară .................................................., ccm seria ............................................, valabilitatea ..............................................

3. Operaţiunile de tuberculinare au fost efectuate de:Dr. .................................................. de la .......................................................Dr. .................................................. de la .......................................................Dr. .................................................. de la .......................................................Dr. .................................................. de la .......................................................

4. Rezultatele obţinute la testul unic:Pozitive total........................................................ ............... din care matcă .........................................Neconcludente total............................................................ din care matcă .........................................Negative total...................................................................... din care matcă .........................................

5. Rezultate obţinute la test comparativ simultan:

Specificare Total Pozitive Neconcludente NegativeJuninciVaci Tineret peste 6 săptămâniAlte categorii de bovineTOTAL GENERAL

Se anexează tabelul cu bovinele reacţionate pozitiv, declarate bolnave TBC.

6. Animalele productive cu cod de identificare ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................se vor livra la abator..............................................................................., în ziua de .................................., 200......, însoţite de certificatul

67

Page 68: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

sanitar-veterinar şi fişele de tăiere în 3 exemplare, de tabelul cu codurile de identificare, de formularele de mişcare şi de paşapoarte.

Animalele pentru retestare, cu codul de identificare ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., se vor înscrie în registrul de bovine tuberculino – reagente în observaţie sub răspunderea medicului veterinar .................................................

Se vor izola în ..................................................., răspunzând de acestea Dl. ............................, în calitate de .............................................

În perioada de .................................... 200........ se va executa dezinfecţia generală a unităţii în prezenţa Dr. ..........................................................., cu substanţele dezinfectante recomandate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă teritorial.

De executarea corespunzătoare a curăţeniei mecanice răspunde Dl....................................., conducător de unitate , şi Dl. ..................................................., şeful fermei ..............................

7. Următorul control alergic (retestare, general) va fi executat la data de ......................................., de către comisia formată din: Dr. ...................................................., Dr. ........................................, Dr.............................................

8. Cazurile conformate de tuberculoză la bovine se comunică în mod obligatoriu şi direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

9. Orice mişcare de animale, produse de origine animală şi furaje se va face cu avizul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................

COMISIA DE TUBERCULINARE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

Medic veterinar şef (parafa) Dr. ........................................................ ...................................................... Dr. ........................................................ Dr. ........................................................ Dr. ........................................................ ŞEFUL EXPLOATAŢIEI

COMERCIALE AUTORIZATE

........................................................

Observaţii ale Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la data ....................

VERIFICAT,

Delegat al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .....................................

68

Page 69: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 9la procedură

Cabinetul Medical - Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru..................... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală Nr. ............../.................................... .......................................... Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ...........................................

NOTA DE ÎNSOŢIRE

Nr. ....................., data ........................

Felul probelor şi specia animalelor de la care au fost prelevate

probele .............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Data recoltării şi ora............................................, recoltate de la (se va trece codul animalelor pentru cele identificate

sau conform tabelului anexat in cazul unui numar mare de animale conform anexei

nr.4) .........................................................................................................................................

Localitatea ...............................................................................................................................................

Proprietarul animalelor ...........................................................................................................................

Adresa...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................Codul

exploatatiei ..........................................

Date epidemiologice despre efectivele de animale de la care s-au recoltat

probele ...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Date clinice despre efectivele de animale de la care s-au recoltat

probele ...............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

69

Page 70: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Date anatomopatologice despre efectivele de animale de la care s-au recoltat

probele ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Tratamente efectuate şi rezultatele obţinute ......................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Imunizări efectuate, data şi vaccinul utilizat (inclusiv la origine) ..............................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Date cu privire la furajare, cazare, îngrijire şi alte informaţii care pot servi la stabilirea diagnosticului (mortalitate,

morbiditate) ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

Diagnosticul prezumtiv .............................................................................................................................

Examene cerute .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Medic veterinar concesionar/prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Parafa ……………………………..

Ştampila …………………………..

_____________________________________________________________________________________

Recepţie probe

Laborator

Întocmit …………………………………………

70

Page 71: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Model verso

Nr.

crt.

Nr. probei Specia Felul probei Rezultat LSVSJ Rezultat IDSA Observaţii

0 1 2 3 4 5 6

71

Page 72: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 10la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru....................... ................................... Siguranţa Alimentelor .......................Judeţul ........................................... Nr. ............../...................................Nr. ............../...................................

Aprobat,Director coordonator

............................................................. Director coordonator adjunct economic

............................................................

Avizat,

Biroul/Serviciul Contabilitate.....................

Compartimentul Identificarea Animalelor, Înregistrarea Exploataţiilor...............................

Verificat şi avizat:

Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

.........................................................

DECONT JUSTIFICATIV

pentru efectuarea serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor

în luna ................../ anul .....................

Cabinet Medical – Veterinar/S.C. ..............................., prestator al serviciilor de identificare şi înregistrare a

animalelor din cadrul localităţii ....................., din judeţul ..................., în temeiul Contractului de servicii nr.

........./..................., am prestat următoarele servicii:

Nr.crt.

Identificarea şi înregistrarea animalelor din specia

Numărcapete

Tarif/cap(lei)

Valoare decont(lei)

0 1 2 3 41. 2. 3.

Total

Medic veterinar prestator……………………….Semnătura reprezentantului legal…………………………Parafa ……………………………..Ştampila …………………………..

72

Page 73: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 11la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală Nr. ............../.................................... ................................................. Nr. ............../......................

CERTIFIC CĂ AM EFECTUAT VERIFICAREA ÎN TEREN A 10% DIN NUMĂRUL DE

ANIMALE ÎNSCRIS ÎN PREZENTUL DOCUMENT

Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ………………………….

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL ANIMALE IDENTIFICATE ŞI ÎNREGISTRATE, ÎNSCRISE ÎN FORMULARELE DE IDENTIFICARE (F1) PREDATE PENTRU

DECONTAREA ACTIVITĂŢII SANITAR-VETERINARE DIN LUNA……………………

SPECIANUMĂR ANIMALE

TOTAL FERMEEXPLOATAŢII

NONPROFESIONALEBovineOvine

CaprineSuine

Medic veterinar prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

73

Page 74: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 12la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru......................................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală Nr. ............../.................................... .......................................... Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale ...........................................

SITUAŢIA MIŞCĂRII ANIMALELOR ÎN LUNA.........................

SPECIA IEŞIRI INTRĂRI

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Număr formulare F2 de ieşire eliberate............. de la seria .................... ...... la seria.......................Număr formulare F2 roşii înregistrate .................Număr formulare F2 de intrare primite...............Număr formulare F2 albastre înregistrate............

Medic veterinar prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

Anexa nr. 13

74

Page 75: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru......................................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală Nr. ............../.................................... .......................................... Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale ...........................................

SITUAŢIA EVENIMENTELOR CONSEMNATE ÎN LUNA .........................

SPECIASacrificare

consum propriu

Moarte animal

Dispariţie animal

Pierdere crotalie

Regăsire animal

Pierdere paşaport

Pierdere card

BovineOvine

CaprineSuine

Număr formulare F3 completate.............de la seria................................la seria................................Număr formulare F3 înregistrate .............

Medic veterinar prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

75

Page 76: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 14la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../......................

Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

SITUAŢIA CROTALIILOR ŞI FORMULARELORLA DATA DE ......................

Cabinetul Medical-

Veterinar/S.C.

Alocate de la inceputul activitatii de identificare si inregistrare

Stoc la început de luna Stoc la sfârşitul lunii

Crotalii CrotaliiBovin

eOvine Caprine

Suine BovineOvine Caprine

SuineBovin

eOvine

I II I II I II I II I                             

Cabinetul Medical-

Veterinar/S.C.

Alocate de la inceputul activitatii de identificare şi înregistrare

Stoc la început de luna Stoc la sfârşitul lunii

Carnete Carnete CarneteF1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4

                                                                                                  

Medic veterinar prestator …………………………. Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

76

Page 77: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 15la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

SITUAŢIA ERORILOR ÎN LUNA.........................

ERORI EXISTENTE LA ÎNCEPUT DE LUNĂ

ERORI ÎNREGISTRATE ÎN LUNĂ

ERORI CORECTATE ÎN LUNĂERORI EXISTENTE

NECORECTATE, LA SFÂRŞIT DE LUNĂ

Medic veterinar prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

77

Page 78: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 16la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

...........................................

EVIDENŢA CROTALIILOR RECUPERATE DE LA PROPRIETARI ÎN URMA SACRIFICĂRILOR PENTRU CONSUM PROPRIU ŞI PREDAREA ACESTORA CĂTRE DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................

ÎN LUNA.........................

SPECIA NR. CROTALII RECUPERATE ÎN LUNĂNR. CROTALII PREDATE CĂTRE DSVSA

ÎN LUNĂ

Bovine

Ovine

Caprine

Suine

Medic veterinar prestator ………………………….

Semnătura reprezentantului legal…………………………

Ştampila …………………………..

Parafa ……………………………..

78

Page 79: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 17la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

(semnătura, parafa şi ştampila)...........................................................................

NOTA DE CONSTATARE

Subsemnatul _______________________, medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale, posesor al legitimatiei de serviciu nr. __________/_________, în baza art.14 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi, ________________, verificarea faptică in teren a realităţii datelor prezentate in decontul acţiunilor sanitar - veterinare obligatorii din Programul cifric pentru luna______________ , anul _____________, de către Cabinetul Medical-Veterinar /S.C.________________ , după cum urmează:

Nr. crt.

Nume şi prenumeproprietar

Codul de exploataţie

Nr. de identificare(crotalia verificată)

LocalitateaPoziţia

din tabelTipul de acţiune executată

Toate datele prezentate mai sus sunt reale şi se regăsesc in declaraţiile proprietarilor (declaraţii tip cu semnături) din luna : ………………….La prezenta notă se ataşează un nr. de …….. anexe (se completează, dacă este cazul, atunci când se verifică un număr de animale mai mare decât

cel prezent în rubricaţie).

79

Page 80: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Anexa nr. 18la procedură

Cabinetul Medical-Veterinar/S.C. Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru............... ................................... Siguranţa Alimentelor .............................Judeţul ........................................... Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală

................................................................. Nr. ............../....................................

Nr. ............../...................... Verificat şi avizat: Medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale

(semnătura, parafa şi ştampila) ...........................................

NOTA DE CONSTATARE

Subsemnat-ul dr._______________________medic veterinar oficial al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale, posesor al legitimaţiei de serviciu nr. _______ în baza art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, am efectuat astăzi, ________________, verificarea faptică în teren a 10% din animalele identificate şi înregistrate in luna______________200__de catre CMV/SC________________ , reprezentand_______cap., dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.

Nume şi prenumeproprietar

Codul de exploataţie

Nr. de animale verificate

LocalitateaSeria/nr.

formularului F1

Nr./data fişei de inspecţie

Toate datele prezentate mai sus sunt reale si se regasesc in fişele de inspecţie în exploataţiile cu animale în nr. de ……. întocmite in luna : ………………….

La prezenta notă se ataşeaza un nr. de …….. anexe (se completează, dacă este cazul, atunci când se verifică un număr de animale mai mare decât cel prezent în rubricaţie).

80

Page 81: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

SECTIUNEA IV

CONTRACT DE SERVICII

nr. ________ / ____________

1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile ulterioare, si al Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

intre

DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.............................., adresa .............., telefon/fax ................., numar de inmatriculare ......................., cod fiscal ......................., cont trezorerie ............., reprezentata prin ............................. , functia ............, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, si .......... (denumirea operatorului economic), adresa ................, telefon/fax ..........., numar de inmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), functia ........., in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. DEFINITII 2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; b) Baza Nationala de Date - sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a carui gestiune si administrare este incredintata, conform legii, unui operator; c) carte de exploatatie - documentul de identificare a exploatatiei; d) contract - prezentul contract si toate anexele sale; e) crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic, care trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; f) conditii de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie - conditiile in care echipamentele pot functiona, respectiv urmatoarele:

1. alimentarea - 220V/50Hz; 2. temperatura - intre 16 si 28 grade Celsius; 3. asigurarea lipsei prafului; 4. neasezarea pe podele, in tot sau in parte, a echipamentelor;

81

Page 82: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

5. conectarea la sursa de alimentare si mentinerea permanenta in functionare, pe toata perioada de aplicare a prevederilor contractului de servicii. (conditiile de la lit. g) se completeaza cu prevederile instructiunilor de utilizare); g) eveniment – moartea, sacrificarea pentru consum propriu, pierderea sau regasirea animalului, pierderea crotaliei, a pasaportului sau a cartii de exploatatie suferite de animalele sau de exploatatiile din raza teritoriala a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta; h) exploatatie - orice incinta imprejmuita cu unul sau mai multe adaposturi, orice constructie sau, in cazul unei ferme in aer liber, orice loc in care sunt detinute, ingrijite, manipulate sau sacrificate animale; i) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa; nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; j) identificarea animalelor – identificarea speciei, rasei, sexului si varstei animalelor, precum si aplicarea crotaliei/crotaliilor sau a altor mijloace de identificare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; k) inregistrarea animalelor – completarea formularelor prevazute de legislatia specifica in vigoare cu datele solicitate in cadrul acestora cu privire la animalele identificate si, ulterior, in termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, inregistrarea acestor date in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor; l) inregistrarea exploatatiilor – inregistrarea in formularele prevazute de legislatia specifica in vigoare si in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a datelor de identificare ale unei exploatatii in care sunt tinute sau detinute animale, in vederea generarii de catre Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor a codului de exploatatie; m) miscarea animalelor - cresterea sau descresterea numarului de animale aflate intr-o exploatatie;

n) pasaport - document oficial in care este inregistrata identitatea fiecarui animal din specia bovine, inclusiv bubaline si bizoni, precum si a tuturor exploatatiilor si proprietarilor respectivului animal; o) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; p) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; r) Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor, denumit in continuare SNIIA - totalitatea aplicatiilor, dispozitivelor, documentelor si procedurilor utilizate pentru identificarea si inregistrarea animalelor. s) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. INTERPRETARE 3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

82

Page 83: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

Clauze obligatorii

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 4.1. – (1) Prestatorul se obliga sa presteze, pe durata prezentului contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, urmatoarele servicii: A. Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului:a) inspectia animalelor, prin monitorizarea permanenta a exploatatiilor;b) examinare clinica a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore:1. bovine;2. ecvine;3. ovine, caprine;4. porcine;5. carnasiere,6. pasari;7. albine, viermi de matase etc.;c) recoltari de probe de sange pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.):1. animale mari;2. animale mici si mijlocii;3. porcine;4. pasari;5. alte specii;d) recoltarea probelor de organe, tesuturi si a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la:1. animale mari;2. animale mici si mijlocii;3. pasari;4. alte specii;5. alte probe inclusiv coprologice;e) teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice;f) activitati de depistare prin examen alergic:1. tuberculinare test unic;2. TCS;3. maleinare;4. paratuberculinare;

g) recoltare probe sanitatie, apa, furaje;h) activitati imunoprofilactice, conform Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului:

1. animale mari;2. ovine, caprine;3. porcine;4. carnasiere;

i) lucrari de decontaminare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare si de necesitate:1. in unitati zootehnice, de industrie alimentara, la gospodariile populatiei;2. in camere de incubatie, viermi de matase etc.;

83

Page 84: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

B. Servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare:

a) identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si porcine; b) identificarea si inregistrarea exploatatiilor in care sunt tinute sau detinute animale.c) aplicarea crotaliilor auriculare sau a altor mijloace de identificare prevazute de legislatia specifica in vigoare la animalele identificate din speciile bovine, ovine, caprine si porcine;d) inregistrarea efectivelor de animale identificate si crotaliate din speciile bovine, ovine, caprine si porcine in documentele de identificare tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date; e) inregistrarea miscarii animalelor si a evenimentelor suferite de acestea, in documentele de miscare sau de declarare eveniment tiparite si, ulterior, in Baza Nationala de Date; f) corectia eventualelor erori sau neconformitati semnalate in SNIIA in urma nerespectarii termenelor de inregistrare sau a greselilor de inregistrare imputabile Prestatorului, conform procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la alin. (1) pe teritoriul Circumscriptiei Sanitar-Veterinare de Asistenta (C.S.V.A.)............................... 4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. PRETUL CONTRACTULUI 5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor, este de .... lei, la care se adauga ......... TVA.

6. DURATA CONTRACTULUI 6.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnarii sale pana la data de 31.12.200.. cu posibilitatea prelungirii lui prin act aditional pentru primele 4 luni ale anului 200..., potrivit legii. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie de 5% din

valoarea totală a contractului, fără TVA.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 8.1. Documentele contractului sunt: a) propunerea tehnica; b) actele aditionale la contract, daca exista; c) Caietul de sarcini; d) alte anexe la contract, dacă este cazul. (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.)

9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract. 9.2. Prestarea serviciilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, si de protectie a animalelor si a mediului trebuie realizata cu respectarea standardelor de calitate a actului medical, respectiv:

a) respectarea conditiilor tehnice si a termenelor prevazute in Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al

84

Page 85: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimenetelor;

b) prestarea serviciilor in vederea asigurarii unui status imunitar foarte bun la intregul efectiv de animale existent pe teritoriul C.S.V.A..................;

c) prestarea serviciilor cu privire la intregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităţilor de supraveghere, profilaxie si control al bolilor la animale;

d) celelalte standarde de calitate ale actului medical prevazute de prevederile legale in vigoare, corelate cu efectivele de animale, cu situatia epizootologica si cu numarul de personal sanitar - veterinar necesar. 9.3. Prestatorul trebuie sa respecte conditiile impuse de natura serviciilor prestate cu privire la circulaţia bunurilor materiale şi a formularelor cu regim special, protectia mediului si protectia muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

9.4. Prestatorul are obligatia de a prelua si de a preda situatia epizootologica prevazuta în Caietul de sarcini.

9.5. Prestatorul are obligatia de a anunta, declara si notifica aparitia unor boli transmisibile la animale si de a participa la combaterea epizootiilor, conform reglementarilor legale in vigoare.

9.6. Prestatorul este obligat sa intocmeasca evidentele tehnice si financiar-contabile conform prevederilor legale si sa le puna la dispozitia Achizitorului si a altor organe de control abilitate prin lege, atunci cand acestea le solicita.

9.7. Prestatorul este obligat sa dispuna de un numar minim de ………. angajati.

9.8. Prestatorul se obliga sa efectueze serviciile de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare la termenele si in conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, aprobate prin ordin al preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor şi în celelalte acte normative în vigoare. 9.9. Prestatorul se obligă să efectueze aplicarea crotaliilor, inclusiv a crotaliilor duplicat, precum şi operaţiunile de dezinfecţie a locului de aplicare a acestora, cu respectarea instrucţiunilor furnizate de către producătorul acestora. 9.10. Prestatorul se obligă să înscrie citeţ datele referitoare la animalele identificate şi crotaliate în formularele de identificare şi să predea aceste formulare în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.

9.11. Prestatorul se obliga sa introduca in SNIIA datele referitoare la animalele identificate si crotaliate, precum si datele referitoare la miscarile sau evenimentele suferite de acestea, prin intermediul echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie puse la dispozitie. 9.12. Prestatorul se obliga sa inregistreze, in urma instiintarii de catre proprietar prin predarea formularelor de miscare, intrarea animalelor in exploatatiile aflate pe raza C.S.V.A………… 9.13. Prestatorul se obliga sa efectueze in SNIIA, in termen de maxim 30 de zile de la generarea acestora, corectia eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor inregistrare sau de greseli de inregistrare imputabile Prestatorului. 9.14. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate in formularele legale care servesc activitatii de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor si a datelor inregistrate in SNIIA revine Prestatorului. 9.15. Prestatorul se obligă să preia cărţile de exploataţie de la sediul Achizitorului, să le distribuie către proprietarii exploataţiilor şi să valideze acest eveniment în aplicaţiile şi bazele de date personalizate puse la dispoziţie de către Achizitor; dovada distribuirii cărţilor de exploataţie

85

Page 86: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

se efectuează prin inscrierea pe centralizatorul preluat de la Achizitor a semnăturii proprietarilor şi a datei de primire a cărţilor de exploataţie de către proprietari. 9.16. Prestatorul se obligă să distribuie către proprietarii de bovine paşapoartele bovinelor care au fost înregistrate, precum şi duplicatele acestor paşapoarte; dovada distribuirii paşapoartelor şi a duplicatelor acestora se efectuează prin înscrierea pe centralizatorul preluat de la Achizitor a semnăturii proprietarilor şi a datei de primire a paşapoartelor şi a duplicatelor acestora de către proprietari. 9.17. Prestatorul este pe deplin rasponsabil pentru prejudiciul cauzat de salariatii si/sau prepusii sai in functiile care li s-au incredintat. 9.18. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea calităţii şi siguranţei serviciilor care fac obiectul prezentului contract si a metodelor utilizate, precum si de calitatea si calificarea personalului folosit in acest scop pe durata aplicarii prezentului contract, dupa o instruire corespunzatoare. 9.19. Prestatorul trebuie sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul Achizitorului, crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, formularele, pasapoartele pentru bovine, duplicatele acestor pasapoarte, cartile de exploatatie, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv orice echipament sau componenta a acestuia care a necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, produsele de uz veterinar, precum si orice alte produse si echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de aviz de expeditie (cantitativ si valoric) emis de Achizitor si sa le inregistreze în evidenţele financiar – contabile proprii. 9.20. Prestatorul se obliga sa scada din gestiune crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, formularele, pasapoartele pentru bovine, duplicatele acestor pasapoarte, cartile de exploatatie, produsele de uz veterinar, precum si alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de bon de consum lunar. 9.21. Echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, orice alte echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum si stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, de formulare si de orice alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se regasesc in gestiunea Prestatorului si sunt la dispozitia Achizitorului. 9.22. Prestatorul se obliga sa predea la sediul Achizitorului, la incetarea contractului, pe cheltuiala sa de deplasare, echipamentele de tehnica de calcul si de comunicatie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat intretinere, reparatii curente sau inlocuire, orice alte echipamente necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum si stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislatia specifica in vigoare, de formulare si de orice alte produse necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de aviz de expeditie (cantitativ si valoric) emis de catre Prestator. 9.23. Prestatorul se obliga sa puna in functiune echipamentele puse la dispozitie, potrivit instructajelor, sa conecteze terminalele de comunicatii (conectand astfel echipamentele la Baza Nationala de Date) si sa pastreze echipamentele permanent in functiune (conectate - fara a le opri vreodata prin proceduri mecanice), pe toata durata aplicarii prezentului contract. 9.24. Echipamentele şi produsele necesare prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se vor afla, pe durata aplicarii prezentului contract, la urmatoarea adresa: Judet:........., Localitate: ............., Adresa:.........., Telefon:..............., Telefon mobil:......... :(se va completa cu adresa spaţiului deţinut conform propunerii tehnice). 9.25. Prestatorul nu poate muta, fara acordul scris al Achizitorului, echipamentele si produsele prevăzute la pct. 924 catre o alta adresa, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt duse la sediul Achizitorului in vederea intretinerii, repararii sau inlocuirii.

86

Page 87: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

9.26. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru asigurarea integritatii, securitatii si conditiilor de pastrare si utilizare a echipamentelor de tehnica de calcul si de comunicatie, precum şi a celorlalte produse si echipamente puse la dispozitie, pe intreaga perioada de aplicare a prezentului contract. 9.27. Prestatorul are obligatia de a instiinta Achizitorul despre problemele si disfunctiile aparute in indeplinirea obligatiilor sale in legatura cu serviciile de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor, in termen de maximum 48 de ore de la aparitia acestora. 9.28. Prestatorul se obliga sa asigure confidentialitatea si pastrarea in siguranta a tuturor datelor introduse in SNIIA. 9.29. Prestatorul se obliga sa se conecteze zilnic la Baza Nationala de Date. 9.30. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; si b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor. 9.31. Prestatorul se obliga sa participe la instruirile organizate de Achizitor cu privire la serviciile care formeaza obiectul prezentului contract. 9.32. Prestatorul are obligatia de a stabili si respecta un program de lucru, care va fi afisat la adresa spaţiului deţinut conform propunerii tehnice si va fi notificat Achizitorului.

9.33. Prestatorul se obligă să verifice şi să actualizeze permanent în SNIIA datele referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul C.S.V.A.................................. 9.34. Prestatorul se obligă să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziţie de catre Achizitor, şi să pună zilnic la dispoziţia deţinătorilor de animale registrul de notificare a evenimentelor intevenite cu privire la animale (naşterea animalului, vânzarea\cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului). 9.35. Prestatorul se obligă să întocmească decontul lunar pentru incasarea contravalorii serviciilor sanitar-veterinare prestate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. 9.36. Decontul lunar prevăzut la pct. 9.35 cuprinde următoarele documente:

a) Decont justificativ privind prestarea serviciilor sanitar-veterinare, al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la Caietul de sarcini; b) Decont justificativ cumulativ pentru consumul de produse de uz veterinar al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la Caietul de sarcini; c) Tabel privind efectuarea vaccinarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la Caietul de sarcini; d) Tabel privind efectuarea recoltarii de probe, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la Caietul de sarcini; e) Tabel de tuberculinare – Test Unic, al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la Caietul de sarcini; f) Tabel de tuberculinare - Test Comparativ, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la Caietul de sarcini;

g)Sinteza vaccinarilor, al carei model este prevazut in anexa nr. 7 la Caietul de sarcini;h)Proces-verbal de efectuare a actiunilor sanitar-veterinare, al carui model este prevazut in

anexa nr. 8 la Caietul de sarcini;i) Nota de însoţire a probelor recoltate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la Caietul

de sarcini;

87

Page 88: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

j) Buletin de analiză;k) alte documente, stabilite prin act aditional la prezentul contract.

9.37. Prestatorul se obligă să prezinte decontul lunar prevazut la pct. 9.35 medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare şi avizare de catre acesta, in ultimele 3 zile ale lunii în care s-au prestat serviciile sanitar-veterinare. 9.38. Dupa avizarea decontului lunar prevazut la pct. 9.35 de catre medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, Prestatorul se obligă să depună decontul pana in data de 5 a lunii curente, pentru serviciile sanitar-veterinare prestate în luna anterioara, la Serviciul Sanatate Animala al Achizitorului. 9.39. Prestatorul se obligă să întocmească factura fiscala si să o depună la registratura Achizitorului, in vederea inregistrarii, nu mai tarziu de data de 07 a lunii curente dupa avizarea decontului prevazut la pct. 9.34 de catre Serviciul Sanatate Animala al Achizitorului, pentru serviciile sanitar-veterinare prestate în luna anterioara. 9.40. Prestatorul se obligă să întocmească decontul justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la Caietul de sarcini. 9.41. Prestatorul se obligă să prezinte decontul justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor şi exemplarul roşu al formularelor de identificare (F1) medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pentru verificare şi avizare de catre acesta, până la finele lunii în care s-au prestat serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor. 9.42. Dupa avizarea decontului justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor de catre medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, prestatorul se obligă să depună decontul justificativ lunar şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) pana in data de 05 a lunii curente, pentru serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor prestate în luna anterioara, la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al Achizitorului; în cazul identificării şi înregistrării animalelor din specia bovine, Prestatorul se obligă să depună la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al Achizitorului şi centralizatorul paşapoartelor şi duplicatelor distribuite proprietarilor, pentru care s-a confirmat primirea de către Prestator cu cel puţin 8 zile înaintea depunerii decontului justificativ lunar la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al Achizitorului. 9.43. Prestatorul se obligă să întocmească factura fiscala si să o depună la registratura Achizitorului, in vederea inregistrarii, pana cel tarziu la data de 07 a lunii curente dupa vizarea decontului justificativ lunar pentru prestarea serviciilor de identificare si inregistrare a animalelor de catre Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara al Achizitorului, pentru serviciile prestate în luna anterioara. 9.44. Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 9.40, Prestatorul poate fi obligat sa depună si alte documente, stabilite prin act aditional la prezentul contract.

9.37. Preia pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor Valcea, crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor

prevazute

de legislaţia specifică în vigoare, formularele, paşapoartele pentru bovine, duplicatele acestor

paşapoarte, cărţile de exploataţie, echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie, inclusiv

orice echipament sau componentă a acestuia care a necesitat întreţinere, reparaţii curente sau

înlocuire, produsele de uz veterinar, precum şi orice alte produse şi echipamente necesare

realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie (cantitativ şi valoric) emis de

către Compartimentul financiar – contabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa

88

Page 89: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

alimentelor Valcea, în funcţie de repartizarea efectuată de către Serviciul Sănătate Animală,

respectiv Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar Veterinara din cadrul direcţiei sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea.

9.38. Scade din gestiunea proprie crotaliile, celelalte mijloace de identificare a animalelor

prevazute de legislaţia specifică în vigoare, formularele, paşapoartele pentru bovine, duplicatele

acestor paşapoarte, cărţile de exploataţie, produsele de uz veterinar, precum şi alte produse

necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de bon de consum lunar.

9.39. Păstrează în gestiunea proprie echipamentele de tehnică de calcul şi de comunicaţie,

inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere, reparaţii curente

sau înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi

stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute de legislaţia specifică

în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse necesare realizării

acţiunilor sanitar-veterinare şi le pune la dispoziţia direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa

alimentelor Valcea.

9.40. Predă la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea, la

încetarea contractului, pe cheltuiala sa de deplasare, echipamentele de tehnică de calcul şi de

comunicaţie, inclusiv echipamentele sau componentele acestora care au necesitat întreţinere,

reparaţii curente sau înlocuire, orice alte echipamente necesare realizării acţiunilor sanitar-

veterinare, precum şi stocurile de crotalii, de alte mijloace de identificare a animalelor prevazute

de legislaţia specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar şi de orice alte produse

necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare, pe bază de aviz de expediţie (cantitativ şi valoric)

emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

9.41. Întocmeşte decontul lunar pentru încasarea contravalorii manoperei activităţilor sanitar-

veterinare realizate în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor privind identificarea şi

înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi Programului acţiunilor privind identificarea şi

înregistrarea bovinelor.

9.42. Decontul lunar prevăzut la pct. 1.10 cuprinde următoarele documente:

a) decontul justificativ lunar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta

procedură;

b) situaţia privind numărul animale identificate şi înregistrate, înscrise în formularele de

identificare (F1) predate pentru decontarea activităţii sanitar-veterinare, al cărei model este

prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură;

89

Page 90: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

c) situaţia mişcării animalelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta

procedură;

d) situaţia evenimentelor consemnate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la

prezenta procedură;

e) situaţia crotaliilor şi a formularelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 la

prezenta procedură;

f) situaţia erorilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta procedură;

g) evidenţa crotaliilor recuperate de la proprietari în urma sacrificărilor pentru consum propriu şi

predarea acestora către direcţia sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, al cărei model este

prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta procedură.

9.43. Prezintă decontul lunar prevăzut la pct. 1.10 şi exemplarul roşu al formularelor de

identificare (F1) medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pentru

verificare şi avizare de catre acesta, până la finele lunii în care s-au realizat acţiunile sanitar-

veterinare de identificare şi înregistrare a animalelor.

9.44. După avizarea decontului lunar la pct. 1.10 de către medicul veterinar oficial al

circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, depune decontul justificativ lunar şi exemplarul albastru

al formularelor de identificare (F1) până în data de 5 a lunii curente, pentru acţiunile sanitar –

veterinare realizate în luna anterioară, la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar

Veterinara al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea; în cazul identificării

şi înregistrării animalelor din specia bovine, depune la Biroul de Monitorizare si Supraveghere

Sanitar Veterinara al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea şi

centralizatorul paşapoartelor şi al duplicatelor acestor paşapoarte distribuite proprietarilor, pentru

care medicul veterinar de liberă practică împuternicit a confirmat primirea cu cel puţin 8 zile

înaintea depunerii decontului justificativ lunar la Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar

Veterinara al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea.

9.45. Întocmeşte factura fiscală aferentă acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul

acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul

acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor şi o depune la registratura direcţiei sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Valcea, în vederea înregistrării, în termen de 2 zile de la

avizarea decontului justificativ lunar prevăzut la pct. 1.10 de către Biroul de Monitorizare si

Supraveghere Sanitar Veterinara al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Valcea, pentru acţiunile sanitar-veterinare realizate în luna anterioară.

Anterior depunerii la registratura DSVSA Valcea, factura trebuie confirmata cu

mentionarea datei de primire de seful Biroul de Monitorizare si Supraveghere Sanitar

Veterinara.

90

Page 91: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

9.46. Semnează următoarele documente:

a) deconturile lunare prevăzute la pct. 1.5 şi 1.10;

b) avizul de expediţie a produselor de uz veterinar,

c) bonul de consum

d) factura fiscală.

9.47. Alături de decontul justificativ lunar prevăzut la pct. 1.10 poate fi obligat să depună şi alte

documente, stabilite prin act adiţional la contractul în temeiul căruia efectuează acţiunile sanitar-

veterinare.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in maximum 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale aferente serviciilor prestate. 10.3. Plata se va efectua de catre Achizitor catre Prestator, prin decontarea catre acesta a contravalorii facturii emise, prin transferul sumelor cuvenite in contul Prestatorului. 10.4. Achizitorul pune la dispozitie Prestatorului, pe durata derularii contractului, pe baza de aviz de expediţie (cantitativ si valoric) emis de catre Achizitorului, urmatoarele: a) crotalii auriculare sau alte mijloace legale de identificare pentru animalele din specia bovinelor, ovinelor, caprinelor si porcinelor, in baza notificarii in scris a Achizitorului de catre Prestator si in conditiile inregistrarii in baza de date a unui numar de animale egal cu un procent de cel putin 85% din crotaliile alocate anterior; b) pasapoarte pentru bovine, precum si duplicatele acestora; c) cartile de exploatatie d) toate formularele legale necesare desfasurarii serviciile de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, de inregistrare a miscarilor si a evenimentelor suferite de acestea; e) echipamentele necesare indeplinirii sarcinilor sale legate de indeplinirea obiectului contractului: 1. Statie de lucru PC (una bucata computer); 2. Sistem de operare Linux parametrizat si personalizat; 3. Aplicatii si baze de date personalizate, componenta a Sistemului I&R; 4. Licenta individuala de utilizare; 5. Aplicatii de administrare la distanta; 6. Aplicatii de comunicare si administrare a comunicatiilor; 7. Terminal de conectare la Baza Nationala de Date (Modem extern sau terminal de tip Zapp - H 150 sau echivalent); f) produsele de uz veterinar; g) orice alte produse si echipamente necesare prestarii serviciilor fac obiectul prezentului contract. 10.6. Achizitorul asigura transmisiile de date pe Internet. 10.7. Achizitorul pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pe baza de Proces - Verbal ce va face parte integrantă din prezentul contract de servicii, centralizatorul prevazut la pct. 9 subpct. 9.15. 10.8. Achizitorul pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pe baza de Proces - Verbal ce va face parte integrantă din prezentul contract de servicii, centralizatorul prevazut la pct. 9 subpct. 9.16. 10.9. Achizitorul pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pe baza de Proces - Verbal ce va face parte integranta din prezentul contract de servicii, modelul registrului prevazut la pct. 9 subpct. 9.34.

91

Page 92: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 11.1. In cazul in care Prestatorul nu depune deconturile lunare prevazute la pct. 9.35 şi pct. 9.40 in termen de 14 zile de la data prevăzută la pct. 9.38 si la pct. 9.42, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalitati, 0,15% din valoarea decontului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de depunere a deconturilor. 11.2. În cazul în care, în urma verificării deconturilor lunare prevazute la pct. 9.35 şi pct. 9.40, se constată neîndeplinirea de către Prestator a tuturor obligaţiilor contractuale, deconturile nu vor fi aprobate până la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale. 11.3. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile până la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 0,15% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul, în cazul în care prestatorul în mod culpabil nu-şi îndeplineşte, total sau parţial, ori execută necorespunzător, obligaţiile asumate prin semnarea contractului, notificând prestatorului cauza/cauzele rezilierii, cu 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 11.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata Prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 12.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de ......., pentru perioada de ...... si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. (Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.) 12.2. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 12.4. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 de la indeplinirea obligatiilor asumate. (Se precizeaza modul de restituire.) 13. ALTE RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI 13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. (2) Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract. 13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

92

Page 93: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

14. RECEPTIE SI VERIFICARI 14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si evidentele tehnice si financiar – contabile ale prestatorului pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini. 14.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. (Se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor.)

15. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI

15.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele stabilite prin legislatia in vigoare. 15.2. Pretul contractului ramane ferm pe toata durata de prestare a serviciilor.

16. AMENDAMENTE 16.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 17. FORTA MAJORA 17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 18.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania. (Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor.)

19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 20. COMUNICARI 20.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

93

Page 94: Document a Tie Atribuire Servicii Veterinare 13.04

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 20.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ........., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ACHIZITOR, PRESTATOR, ......................... .......................

94