Din cetatea lui Tu in cetatea cerului - Mersine Vigopoulou cetatea lui Tu in cetatea...آ  rt>...

download Din cetatea lui Tu in cetatea cerului - Mersine Vigopoulou cetatea lui Tu in cetatea...آ  rt> Otoprrtta

of 10

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Din cetatea lui Tu in cetatea cerului - Mersine Vigopoulou cetatea lui Tu in cetatea...آ  rt>...

 • Aersine Vigopou{ou

  Ce&m&em&eE& Kee

  Cet#temCeruhri Tiaducere din limba greaci. de

  Ilioniu Georgeta-Mariana

  t'l'.(/ut

 • rt>

  Otoprrtta

  CuvAnt inainte B Din Cetatea lui Eu in Ceatea lui Tir 10

  Tainele cerului 14 Un bitrin pirinte timplar 1 8

  Prima treapti 26 Toate se cultivi 31

  Alungi plictiseala 37 HotirArea cea marc 43

  Primele viclenii ale zeitei Mkndria 48 Tieapta cu titlc 54

  Smerenia nu se imprumuti, ci se culrivi 60 Din impiriteasi... sciavi 65

  O iubire nobili te face de neam nobil 70 Vestea cea buni deschide portile cerului 77

  Iubirea lui Dumnezeu nu are margini 84

  // ,.

 • Dao eerdrea fu tn fa &tatea lae 7a

  fost odatd o cetate mare lnconjuratd de ziduri foarte lnalte cdreia i se spunea Cetatea lui Eu. Acolo se afla

  t V un palat strdlucitor din cristale de gheatd in care locuia impdrdteasa cetdtii. Ea era atAt de egoistd gi irogantd, incdt toli slujitorii ei o numeau M6ndria, adordnd_o ca pe o zeitd.

  Mdniosul era un copil al acestei cetdti, incdpdtAnat qi egoist ca toti ceilalti locuitori. intr_una dintre zile el cunoigte o fetild pLne de bucurie pe nume Senindtate, fald de care 19i ieschide inima destdinuindu-i cAt de bun este e1 9i cum mereu altii sunt de vind atunci cAnd se ceartd cu prietenii la joacd. Senindiate il asculti cu atenfie gi il invitd sd cunoascd qi cetatea ei, a lui Tu.

  10

 • .-a4 2t/u

  lfl

  Ideea de a deveni un mic cercetXtor l-a entuziasmat pe M1niosul, dar nu vd imaginali cd a fost simplu sd gdseascd acest loc necunoscut. Cdlitoria sa a fost o mare aventurd din care a invdtat multe lucruri. A intdlnit, spre folosul lui, un bitrAn inlelept care stdtea intr-o pegterd in pustie. Cu ajutorul sfaturilor gi a indrumdrilor lui a reugit in cele din urmd sd intre in Cetatea lui Tu. Acolo a fost intAmpinat de frumusetea gi bundtatea oamenilor ei, a gdsit-o pe prietena lui, Senindtate, gi prin ea i-a cunoscut pe toli ceilalti prieteni de joacd ai ei. Astfel, de la o zi la alta, viala lui s-a schimbat gi a invXlat ce inseamnd adevdrata iubire. StdpAna acestei

  cetdti se numea Smerenia; ea era o invAtdtoare plind de infelegere. in timpul lecliilor gi drumetiilor pe care le fdcea cu copiii, ea li lnvifa sd aibd gi credinid in Dumnezeu, sd-I vorbeascd Lui chiar dacd El e nevdzut.

  Atdt de bine petrecuse Mhniosul in Cetatea lui Tu, lncAt nuJ Idsa inima sd plece. insd in tot acest timp l-a insotit mereu dorinla ca

  tot ceea ce aflase gi invdtase acolo sd impdrtdgeascd gi compatriolilor lui. Astfel intr-o zi ia hotdrArea de a se intoarce in cetatea sa natald.

  Aici este primit cu onoruri ca un mare erou. Auzindu-l, insd, vorbind

  despre un Dumnezeu nevdzut Care ne ocrotegte cu nesfArqitd dragoste 9i grije, locuitorii cetdlii s-au ndpustit asupra Mhniosului cerAnd pedepsirea lui. Zeila Mindria, plind de furie, l-a aruncat mai

  intAi in inchisoare gi apoi l-a exilat ln afara zidurilor cetdtii, ca astfel sd-gi gdseascd linigtea.

  Cu toate cd a fost alungat qi persecutat, el nu a lncetat sd vorbeascd cu dragoste despre Cetatea lui Tu gi despre oamenii acesteia. Cu timpul multi compatrioli au inceput s5-l creadd gi au r5.mas cu el p6nd intr-o zi cAnd s-au hotirAt sd pdrdseascd de tot Cetatea lui Eu 9i sd meargd ct Mhniosul ln Cetatea lui Tu, ca si locuiascd definitiv acolo. intre acegtia erau qi m analtti, Slarsa deEartd, fratele cel rnarc, Trufagul, qi surioara sa, Ambifia. Locuitorii cetXlii i-au primit cu atAta bucurie, incAt nu gtiau ce sd mai facd Pentru ca

  r:z:i de ziduri foarte :e lni Eu- -\co1o se afla :i ie gheap in care uSa

  =-l arOganta, furcAt

  : ;a re o zeiF- . :l:flet;nat gi egoist -:-'r'f,a-

 • qrr!:

  r-

  noii-veniti sd se simtd cAt mai bine. Aga au pus un nou inceput vietii lor in acel binecuvAntat loc.

  Din nefericire insd unii n-au reugit sd-gi scoatd Eul din inima lor qi sd-l inlocuiascd cu Tu. Acegtia au motivat ca simt nostalgia vechii lor cetdti gi au decis sd se lntoarcd acasd. De atunci au inceput gi

  -.f i' i''

  Ir\ ..t

  J.-._

 • Etb

  - - simta cat mai bine. : '.::i rou inceput vietii 'niefu\-antat 10c. -::ricire insd unii n-au ,Jata Eul din inima lor ,-.IL..a cu Tu. Acegtia :i simt nostalgia vechii au decis sd se intoarcd ::unci au inceput gi

  'a. .r, '.i. -.

  "l*r-

  cilStoriile intre cele doud cetdti, .: cdldtorii care dureazd pAnd astdzi. Ti se face mild de ei, sdrmanii cdlAtori, care, aflAndu-se intr-o cetate, o doresc apoi pe cealaltd gi tot aga. Printre acegtia se afla qi tatdl Mdniosulul, al cdrui suflet nu avea nicdieri odihnd, tot plecAnd qi revenind-

  .. -{Q,.

  4

  l i"Jt.!

  4

  ' -t: .. --i\ I

  t

  (\

  ' f'-|, d,

  a

  t -1 |

  t, ir:

  ' a\_

  * t&&

  .\ ,i

  I I I

  r:. .

 • -rf*'

  d8&n Cetatea lui Tu zilele se scurgeau liniqtit pentru ceiwlf dmagi in cele din urmd acolo. Oamenii mariseocupau { fiecare de treburile lor, iar copiii, de indatd ce_gi

  terminau lectiile, se jucau cu drag unul cu altul, fdrd bAtdi gi certuri. Smerenia gi mama ei, doamna DiscerndmLnt, stdteau mereu lAngd ei qi-i sfdtuiau cu dragoste, ajutdndu-i Ia orice aveau nevoie. Este adevdrat insd cd unele defecte ale locuitorilor din Cetatea lui Eu le-au fdcut uneori viata dificild celor din Cetatea lui Tu . Mhniosului, de exemplu, nu cumva sd-i {i spus sd facd vreo treabd, cd ar fi gdsit

  14

 • )

  :i.:: -ini--stit pentlu cei -- =:: =:ji mari se ocupau :: :::i le indatd ce-gi -::, :z:a batai 9i certuri. : - ::::.aU mefeU lAngd :---: :', eau nevoie. Este :-:: 'n Cetatea lui Eu tatea lui Tu. Mhniosului, ,':i--, i:eaba, ci ar fi gdsit

  mereu motive sd scape de ea, in timp ce la joacd era primul. Din fericire, fratele lui Senindtate, Mdrinimosul, avea intotdeauna buna dispozifie de a-I ajuta sd,gi termine treaba.

  Senindtate era gi ea invdlatd sd se trezeascd dis_de_dimineatd; iegea in curte sd hrdneascd gdinile gi sd curete prin grddind. intr_o zi ii chemd pe prietenii ei, rugAndu-i s-o ajute pe Smerenia, care incepuse sd aranjeze florile din grddinitd. I-a servit cu biscuiti gi suc rdcoritor de viqine, apoi i-a intrebat ce noutdti au, dupd care au mers impreund sd lucreze in grddind.

  - Mdniosule, bdiatul meu voinic, ajutd_ma, te rog, sd plantez acegti arbugti. Senindtate, adund, te rog, frunzele in cdrutd, iar tu, Ambifie, draga mea, poti sd rupi cAteva flori din grddind? Vreau sd i le trimit mamei tale.

  Copiii nu s-au impotrivit niciodatd Smereniei, cdci mereu le_a vorbit frumos. LucrAnd impreund cu ea, ei au inceput incet, incet sa-i destdinuiascd nelinigtile gi problemele 1or.

  - Smerenie, cAnd voi cregte mare imi doresc sd merg qi sd cunosc Ai alte tdri mai indepdrtate, ii zise Ambitia,legAnd buchetul. \/reau sd cunosc cultura acelor popoare qi sd aflu ce se intAmpld in lume. Cu cat tuece timpui chiar gi Cetatea lui Tu mi se pare micd! Nu mai incap in ea.

  Smerenia o ascultd gi zAmbind ii zise: - $i daci te vei plimba prin toatd lumea gi dacd ai vizita toate

  tarile, fetita mea, multumitd tot nu vei fi. - Dimpotrivd, zise Mhniosul, eu de aici nu mi migc. in orice

  iard ai merge trebuie sd inveti gi limba pe care o vorbesc oamenii de acolo, penku ce altfel nu te poti inlelege. Asta inseamnd studiu gi iar studiu qi nu mai suport.

  - At; copii, le zise Smerenia suspindnd, dacd ati gti care sunt tainele cerului, toatd lumea ar fi a voastrd! Ati fi mai fericiti chiar gi dacd ati trdi cu mai putine lucruri qi chiar dacd ali face mai putine caldtorii.

  15

 • i'.

  I t /. | \

  ,/ ..:.\ l ]' \- .--

  .{n",,,rfl#,

  - Tainele cerului! Iatd ceva ce nu cunosc qi care md fascineazd chiar gi numai ca idee, exclamd Ambilia. Spune-mi, cum pot sd le aflu?

  Fratele ei inclind dezamdgit capul.

  - Acestea trebuie studiate!... Cerul are atAtea planete... Dacd tainele fiecarei planete sunt scrise intr-o carte, cAte volume ar trebui sd cercetdm ca sd le afldm?

 • airrele cerului! Iatd ceva rrsc 9i care md fascineazd

  nunrai ca idee, exclamd Sp{rrte-mi, cum pot sd Ie

  FIe ei inclini dezamdgit

  .etea trebuie studiate!... e atirca planete... Dacd uirei planete sunt scrise te. cite volume ar trebui im ca sa le afldm?

  --

  - Nu cumva aceste taine nu se gdsesc doar in planete? Nu cumva nu e destul ca sd citim toatd inlelepciunea oamenilor, ci este nevoie gi de cineva care se ne ajute sd descoperim qi o alta viatd?

  - Ah, mi se pare cd le incurci cam mult, zise Ambilia, pierzdndu-qi rXbdarea.

  - Da" aveji dreptate... Sd o spunem mai simplu. Dacd veti gusta din pAinea cea dulce a Virtufii, atuncivi se vor descoperi toate tainele cerului, ii ldmuri Smerenia.

  Ambi!in se entuziasma.

  - Dacd lmi spui unde std Virtutea, voi merge acum imediat! - Cdsuta ei se afld ln afara cetetii, deasupra unei movilile.

  Acolo ea frdmAntX o pAine dulce qi lumea vine ca s-o guste.

  - De vreme ce este atat de aproape, sd mergem chiar acum.

  - Agteaptd! strigd Mdniosul. Dacd tainele cerului pot fi aflate doar mdncAnd pdine dulce, atunci nu pot pierde o astfel de ocazie...

  Vin gi eu cu tine! Senindtateleimpdrtdqi gi ea entuziasmul qi le promise ce a doua

  zi dimineald ii va duce acolo. Smerenia 1i conduse pAnd la poarte 9i ii binecuvdntd.

  - Mergefi cu bine! Dumnezeu sd fie cu voi! Vd aqtePt cu nerdbdare sd-mi spuneli impresiile voastre.

  ii sdrutd cu dragoste gi astfel copi