Dicţionar Aromân(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioţeanu_DMV__2

download Dicţionar Aromân(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioţeanu_DMV__2

of 86

Embed Size (px)

Transcript of Dicţionar Aromân(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioţeanu_DMV__2

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  1/86

  M A T I L D A C A R A G I U M A R I O E A N U

  D I C I O N A R A R O M N

  (M A C E D O - V L A H)

  * D I A R O*

  C O M P A R A T I V(romn literar~ aromn)C O N T E X T U A L

  N O R M A T I V M O D E R N

  EDITURA ENCICLOPEDIC

  Bucureti - 1997

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  2/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  3/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  4/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  5/86

  Fiicei mele, BRNDU A

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  6/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  7/86

  PREFA

  DIARO este un ultimam cogito: este rezultatul 'lucr rii' timp de o via asupra aromnei, n sensul de p r a c t i c a r e, de s t u d i e r e i dea p r o f u n d a r e a limbii mele materne.

  Am conceput dic ionarul n mai multe variante (1987-1990), aceasta fiind cea din urm . Excerptarea materialului s-a efectuat ntre anii 1988-1992 ( i,uneori, n continuare, pn la forma dat la tipar, la 15 mai 1996), iar introducerea n computer a durat al i trei ani (numai pentru volumul I, perioad care include ns i ucenicia 'scrisului' cu computerul).

  DIARO va avea trei volume, acesta fiind cel dinti, care cuprinde literele A, B, C, D , precedate de o ampl INTRODUCERE (con innd normelelingvistice i ortografice, principiile lor, tabele cu clasific ri folosite n DIAROetc.). n loc de un capitol i s t o r i c, am reprodus n POSTFA textul lucr rii mele definitiveUn DODECALOG AL AROMNILOR sau 12adevruri incontestabile, istoricei actuale, asupra aromnilori asupra limbiilor (1993; abreviat:CAR., DOD.)

  n ce prive te materialul, am avut n vedere, ca punct de plecare, n primulrnd, lucrarea lexicografic fundamental DIC IONARUL DIALECTULUI AROMN, GENERAL I ETIMOLOGIC, de Tache Papahagi (Bucureti,1963, ediia I, 1974, ediia a II-a; abreviat: DDA) , pe care am fi at-o nntregime.

  Sursa de informa ie cea mai important a constituit-o i o constituie ns , permanent i paralel cu DDA, propriul meu grai(Gr. Aut.): cuvinte, sensuri,nuan e, forme gramaticale, structuri, expresii, variante etc. pe care mi le-amnsu it, de la na tere, n familia mea, compus din: bunica, Dhafna Papastere(1873-1952; n. Pupti, n Samarina, Grecia), mama, Athina Caragiu (1900-1984; n. Papastere, n Hrupi ti, Grecia), tata, Nico Caragiu (1899-1977; n. n Deniscu, Grecia), fratele meu, Toma (1925-1977, n scut, ca i mine, 1927n Hrupi ti, Grecia) i sora mea, Geti (n. 1929, n Sarsnlar, Durostor, Romnia); n casa noastr s-a vorbit i se vorbe te i azi, n mod curent,aromna, o aromn curat , nedeformat , autentic ; totul este foarte v i u nmintea mea i, de aceea, s-a a ternut i se a terne mereu pe noi fi e, care s-auintrodus i se vor introduce n continuare, pn la terminarea dic ionarului, ncomputer, la locul lor, nDIARO.

  La cele izvorte din trecutul meu (practic i studiu de o via asupraaromnei) i la cele preluate dinDDA , s-au ad ugat i se adaug noi

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  8/86

  Prefa

  VIII

  excerpt ri din volume de literatur cult sau popular aromneasc , ap ruten ultima vreme n lume, sau cuvinte, sensuri, fonetisme auzite la vorbitoriaromni. Lista bibliografic s-a ncheiat n aprilie 1995.

  DIAROeste n primul rnd un dic ionar c o m p a r a t i v (romn literar ~aromn); este, apoi, c o n t e x t u a l ( i, tocmai de aceea, ntructvae x p l i c a t i v, contextele fiind de obicei explicative; este un dic ionar detranzi ie spre unul explicativ de tip clasic: stadiul actual al performan elor lingvistice n aromn sub raportul terminologiilor speciale mai cuseam al celor abstracte fiind abia la nceput, acesta nu permite defini ii propriu-zise); este n o r m a t i v (sub raport lingvistic i ortografic) i, n fine,m o d e r n (c ci introduce un num r de neologisme considerate necesare;v. INTRODUCERE, 1, Caracteristicile...). Ar fi fost de dorit ca DIARO s fie,totodat , i un dic ionar e t i m o l o g i c. A studia ns etimologiile tuturor cuvintelor din aromn f r a le copia pe acelea date de al i cercet torinsemna a avea la dispozi ie nc mul i ani n fa , ceea ce nu este cazul.Pentru oricine este interesat de acest aspect al vocabularului aromnesc,dic ionarele ap rute pn la DIARO (mai ales DDA, REW i toatedic ionarele etimologice romne ti) sunt instrumente de nenlocuit.

  DIAROeste un dic ionar care a fost scris pe n elesul tuturor, adresndu-sedeopotriv nv a ilor, speciali tilor, dar i celui mai simplu tiutor de carte.Caracteristicile lui se pot citi n INTRODUCERE.

  Este o lucrare care mi-a adus multe satisfac ii: am redescoperit aromna,am v zut c este e x t r e m de bogat , mult mai bogat dect apare ea nDDA(unde se dau numai contexte din lucr ri p u b l i c a t e) i probabil chiar mai bogat dect apare ea n DIARO.De i aici (n DIARO) aromna esterescris i mult mbog it , sunt convins c oricnd se pot ad uga altesensuri i alte cuvinte care mi-au r mas necunoscute. C ci nici o lucrare nu poate fi exhaustiv , mai ales atunci cnd ea este opera unui singur om: nici o fi nu a fost scris i nici o pagin nu a fost redactat / introdus n computer de altcineva. Orice lips , prin urmare n redactare, n respectarea custricte e a normelor pe care mi le-am impus, n inventar etc. se datoreaz numai autoarei. Cer, de aceea, ng duin a cititorilor, care ar trebui s re in ,n primul rnd, ceea ce este bun, valoros nDIARO,ceea ce nu se g se te nnici una din lucr rile lexicografice de pn acum, c ci DIAROeste o 'saga' aaromnei: spre deosebire deDDA , care este un dic ionar 'tezaur' de formecare a u f o s t,DIAROeste un 'tezaur' de valen e, de posibilit i, de formev i i, care ne permit s vedem ce poate deveni aromna n viitor, o aromn dinamic , n mi care.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  9/86

  Prefa

  IX

  Acest viitor al aromnei depinde de t i n e r i: ei trebuie s o vorbeasc , s oscrie, s o ngrijeasc , s o cultive, s o mbog easc , s o respecte. Numaiastfel se vor fixa, de la s i n e, normele lingvistice i ortografice: acesteatrebuie s fie opera c o l e c t i v i t i i, a comunit ii aromne ti de pretutindeni.

  * * *

  Dedic aceast lucrare nu numai fiicei mele, dar i so ului meu, Constantin Mario eanu (care, de i romn nord-dun rean, vorbe te aromna, i care mi-a fost al turi i la bine i la r u, cu dragoste i devotament), familiei mele ituturor aromnilor. O dedic mai ales t i n e r i l o r aromni i ne-aromni,care sper s g seasc n DIAROun bun instrument de lucru i o surs deinforma ie i chiar de bucurie. Poate c unii dintre ei vor continua ceea ce amnceput eu: s adauge alte cuvinte-titlu, s introduc etimologiile, s fac unDIARO invers, aromn ~ romn literar, s dea edi ii bilingve printraducerea cuvintelor din romna literar i a ezarea acestora n ordinealfabetic : dic ionar englez / grec/ albanez/ bulgar ~ aromn etc.; sau invers:dic ionar aromn~ englez/ grec/ albanez/ bulgar etc.

  O dedic, nu n ultimul rnd, tin ei lingvistice: tiu bine c cel pu inaromnistica, romnistica, romanistica i balcanistica au nevoie de aceast lucrare.

  * * *

  n numele meu i al aromnilor, de azi i de mine, i n numele tiin ei lingvistice,aduc aici cele mai vii mul umirituturor SPONSORILOR lucr rii,

  ale c ror nume sunt trecute pentru eternitate nTABULA GRATULATORIA:generozitatea lor a contribuit

  la acoperirea unei p r i din cheltuielile necesaretip ririi volumului I din DIARO.

  ***

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  10/86

  Prefa

  X

  TA B U L A G R A T U L A T O R I A

  S P O N S O R I :

  B R N D U A MA R I O E AN U - N I R O, New York(care a asigurat ntreaga aparatur electronic )

  S. C. B A N C P O S T, Bucure ti ( i Sucursala Tulcea)

  I A N C U P E R I F A N, ParisG E O R G E B E C A L I , Bucure ti I O A N & V I C T O R B E C A L I, Bucure ti

  H R I S T U C A R A M A N, Tulcea M I H A I B I L E C A, Bucure tiS. C. T U L C O S. A. , Tulcea M A R I U S C A R N I C I U, Bucure ti

  E L E N A P A P A HA G I - D E M M E R, Homburg am Saar

  * * *

  P R I E T E N I (care au pus mult suflet pentru acordarea unora din sponsoriz rile men ionate): Zoe Ghinescu - Bucure ti; Chira a iGheorghe Grameni, Stere Chiriac, Tache Cucliciu, Niculachi Hristu -Tulcea; Ion Caramitru, Stere Gulea, Hrista Ciuleanu - Bucure ti.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  11/86

  Prefa

  XI

  TABLA DE MATERII

  INTRODUCERE................................................................................... XIV

  1. CaracteristicileDIARO ..................................................................... XIV(1) DIARO este un dicionarcomparativ........................................... XIV(2) DIARO este un dicionar contextual ............................................ XIV(3) DIARO este un dicionar normativ............................................... XIV

  Criterii de normare:a) Criteriul ariei m a j o r e .........................................................XVb) Criteriul e t i m o l o g i c (metateza C +r, l ..................... XVIIc) Criteriul s p e c i f i c i t i i (u final,a protetic,

  u desinenpers. 3 pl. ind. imperf. ....................... XVIIO dubl normare:

  l i n g v i s t i c (tipuri de graiuri: 'regional'i 'general' n aromn.......................................... XVIII

  o r t o g r a f i c (scrierea DIARO n raportcu alte scrieri, notarea palatalitii,a fricativei palatale/ velare sonore [y] .................... XIX

  (4) DIARO este un dicionar modern.................................................. XXI neologismele, adaptarea lor

  2. Principiile ortograficeaplicate n DIARO ...................................... XXII(1) Principiul fonetic......................................................................... XXII

  liter-sunet: dou litere = acelai sunet (/ [])dou sunete = o singur liter ( x[cs, gz] )grup de litere = un sunet (che, chi[],

  ghe, ghi[] ) semne diacritice - valori

  (2) Principiuletimologic iniial ................................................ XXII(3) Principiul silabicce, ci[ t ], ge, gi[d] ............................... XXIII

  (4) Principiulmorfologic................................................................. XXIII alternana e/ ea e iniial 'pur' n aromn

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  12/86

  Tabla de materii

  XII

  3. Reguli ortografice(care nu au fost formulate n paragrafele precedente)................................................... XXIII

  4. Tabele: ............................................................................................. XXVITabelul Nr. 1:Alfabetul limbii romne literare(RL) ................. XXVITabelul Nr. 2:Alfabetul aromn(34 de litere) ........................... XXVIITabelul Nr. 3:Raportul dintre scrierei pronunare ............... XXVIII

  (valorile literelor/combinaiilor)Tabelul Nr. 4:Sistemul fonetic al aromnei.............................. XXXVI

  Descriere: vocale, semivocale,vocale finale scurte, consoane

  Tabelul Nr. 5:Tipuri flexionare............................................... XXXVIIII. Substantive ........................................................ XXXVIII

  1. masculine: clasele (1), (2), (3), (4)2. neutre: clasele (1), (2), (3), (4)3. feminine: clasele (1), (2), (3), (4), (5),

  (6a, b), (7), (8), (9), (10)II. Adjective ................................................................... XLII

  1 terminaie: clasa (1)2 terminaii: clasa (2a, b)3 terminaii: clasa (3a, b, c, d, e)4 terminaii: clasa (4 a, b)

  III. Verbe....................................................................... XLIVclasa (1a, 1b)clasa (2)clasa (3a, 3b)clasa (4a, 4b)clasa (5a, 5b)

  5. Liste:(1) SEMNELE DE PUNCTUA IE (numele lor n aromn........... XLVI(2) SEMNE/ SIMBOLURI folosite nDIARO.............................. XLVII(3) BIBLIOGRAFIE ...................................................................... XLVIII(4) ABREVIERI................................................................................... LV

  6. Indicaii pentru utilizarea dicionarului........................................ LXIII

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  13/86

  Tabla de materii

  XIII

  7. Dicionar A-D.......................................................................................... 1

  8. POSTFA istoric: Un DODECALOG al AROMNILORsau 12 adevruri incontestabile, istoricei actuale, asupraaromnilori asupra limbii lor.............................................................435

  * * *

  9. ANEXE: (1)Schem cu distribuia numelor romnilor n nordul

  i n sudul Dunrii (date de ei nii, ca 'insiders',i date de vecini,ca 'outsiders')........................................................................................453

  (2)Scurt biografie a autoarei............................................................... 455 (3)Harta rspndirii aromnilor n Peninsula Balcanic.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  14/86

  XIV

  INTRODUCERE

  DIC IONAR AROMN (MACEDO-VLAH), abreviat: DIARO, este, defapt, un studiu asupra vocabularului aromn, prezentat sub forma unui dicionarb i l i n g v. DIARO nu este ns un 'dicionar bilingv', de aceea nici nu i s-a dattitlul de 'Dicionar dacoromn-aromn', ci este unul care este destinat aromnei,celor ce doresc, ca prin intermediul romnei literare (RL), s nvee/ s cunoasc a r o m n a.

  Aceasta este limba -i n t.

  1. CaracteristicileDIARO, care motiveaz i opiunile autoarei:

  (1) DIARO este un dicionar comparativ: aromnai romna vorbit n nordulDunrii sunt dou v a r i a n t e ale strromnei, de aceea ele pot fi privite mai alesc o m p a r a t i v,i nu att c o n t r a s t i v. Romna literar (RL) este folosit nDIARO ca un factor 'organizator', de introducere a 'i n t r r i l o r' romneti (RL), n ordine alfabetic, i de 'ordonare' a corespondentelor lor aromneti, ncepnd cucele latineti sau de substrat m o t e n i t e, care ocup primul/ primele locuri nlista de cuvinte aromneti, i continund apoi cu elementele de superstrat dinaromn (alogene/ balcanice albaneze, neogreceti, slave, turceti; neologismelatino-romanice intrate direct sau prin intermediul unei limbi balcanice oficiale oriprin limba romn literar, pe cale cultural / direct).

  n acest fel, vocabularul aromn prezint serii s i n o n i m i c e, uneorifoarte bogate, explicabile prin contactele interlingvistice balcanice.

  (2) DIARO este un dicionar contextual : marea majoritate a cuvinteloraromneti este 'explicat' n c o n t e x t e (f r a fi vorba de 'definiii'),formulate de obicei de autoare, dari prin ilustrri din literatura aromneasc a c t u a l (reprezentat numai prin volume de orice ntindere, publicated u p apariia DDA; nu s-au inclus n bibliografie producii literare aprute nreviste, foi, ziare). S-au dat, aproape ntotdeauna, cele mai vechi atestri dintextele sec. XVIII-XIX, dei acestea sunt cuprinse n DDA (cu excepia Liturghierului aromnesc, care, dei figureaz n DDA, ediia 1974, cu siglaCLitur [ = Caragiu, Liturghier], acesta nu apare n lista bibliografic de lasfrit; n plus, DDA nici nu reine t o a t e cuvintele, sensurile, contextele noipe care le gsim n acest text, cel mai vechi scris n aromn).

  (3) DIARO este un dicionar normativ: dei cele mai multe contexte suntformulate de autoare, l i m b a recomandat de DIARO nu r e p r o d u c egraiul autoarei: abrevierea 'Gr. Aut.' nu indic dect faptul c acel cuvnt/ sens/

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  15/86

  Introducere

  XV

  fonetism nu apare n DDA sau n vreunul din textele folosite care ne-auparvenit. n stabilirea normelor lingvisticei de scriere, autoarea ainut seamade tradiia grafic i lingvistic a scrisului n aromn (de la G. Murnu, NuiTulliu, C. Belimace, N. Batzaria, Z. Araia, T. Caciona, N. Velo, G. Ceara,N. Perdichi), alegnd o form pe care o consider i n v a r i a n t, decirecomandabil. Iat dou exemple: dei n Gr. Aut. (i n alte graiuri) sefolosesc formele n-e (la vb. , adj. , adv.), am normat formele n -e ti, -e a ti , aproape 'literare' n aromn, prin folosirea lor de ctre poeii ilingvitii notri editori de texte aromneti: (t ini) cr e ti/ mutr e ti/ aur ti;mu ir e ti; zbur a ti gr e a ti, n loc de (t ini) cr e / mutr e / aur ;mu ir e ; zbur a ti gr e tu creti/ priveti/ urti; muiereti (adj.);vorbete grecete.

  La fel, n Gr. Aut. (i n multe alte graiuri), dup - , -d

  (provenind din lat.t,d, dari dinc, g), - i nu se mai aude dup o consoan sau devine [] dup grupconsonantic.

  Conform cu tradiia scrisului literar (i conform principiului etimologic, decare predecesorii auinut seam), am normat un-i pstrat n distribuia , d (< c, g) + i: i f a i?/ i d i?/ iu f ud i? tini c al i/ tini fr nd i/ tini a t er d i cefaci?/ ce zici?/ unde fugi [= pleci]?/ tu calci/ tu frngi/ tutergi, (cf. acelaitratament n interiorul cuvntului, n toat aromna: in, fud imu cin, fugim , cu i pstrat, dup , d < lat. c, g), i nu i f a ?/ i d ?/ iu f ud ?/ tini c al / tini fr nd / tini a t er d , ca n Gr. Aut.i n majoritatea graiurilor (cf. acelaitratament n interiorul cuvntului, n toat aromna:s- n, si-avd mu s in,s auzim, cui > , dup , d < lat. t, d ).

  Criteriile opiunii autoarei sunt:a) Criteriul ariei m a j o r e (al r s p n d i r i i), care presupune selectareaacelei trsturi fonetice/ morfologice care este g e n e r a l aromneasc i nuun fapt r e g i o n a l.

  Exemple din f o n e t i c:- [l'] dispare n graiul aromnilor din Bulgaria (mue ari, che ae, n loc de

  mu e ari, c e ae muiere, cheie , rspndite n toate celelalte graiuri). Inconsecin, formele normate sunt cele din urm, cu pstrat (v. i infra,exemplul oferit pentru caracterul normativ al DIARO: grupurile consonanticerl, rn > rr n graiul f reroilor, care, fiind regionalei avnd o arie m i n o r,nu pot fi date ca norm).

  - Vocalele anterioaree, n poziie neaccentuat, medial sau final, se

  nchid lai, n toat aromna.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  16/86

  Introducere

  XVI

  Marii poei aromni au nceput un fel de normalizare lingvistic ref cnd,inconsecventi n u m a i la final, scrierea (i pronunarea, n recitareaversurilor) vocalelor neaccentuate-e, - (netrecute la-i, -).

  Totui, am normat formele cu-i, - (< - e, - neacc.), care sunt g e n e r a l e naromna vorbit, pe de o parte; pe de alt parte, potrivit unui alt criteriu denormalizare, cel m o r f o l o g i c, aceste vocalei, i menin caracterul de vocale nchise n i n t e r i o r u l cuvntului (prin alipirea articolului la substantiv, a unordesinene etc., chiari n scrierea poeilor mai sus amintii i a unora dintre cei carescriu azi): am scris, deci, fe ati, fe atili, a fe atiloru i nu fe ate (dar, n schimb, fe atili,a fe atiloru!, cum scriu, inconsecvent,i unii contemporani ai notri, chiar filologi!);la fel:mo ar, a mo ar ei i numo ar (dar, n schimb,a mo ar ei!; aceeai lips deprincipiui aceeai inconsecven).

  Exemple din m o r f o l o g i e:- La substantiv: am normat ambele tipuri flexionare la clasa substantive f. (1):G-D identic cu pluralul (deci diferit de N-A), dari G-D + N-A, adic o form unic de sg.:a fe ati ei/ a fe at ei. Aceast clas (1) de s. este s i n g u r a care apstrat saui-a creat un G-D diferit de N-A la sg.f. Consider c viitorul va decidecare dintre cele dou forme de G-D se vor impune (probabil n favoarea formeiunice de singular, care este cea mai rspndit, i care se adapteaz tipului flexionarpreponderent m./n.: form unic de sg.).

  - La verb: am dat, pentru aromn (aa cum au procedati predecesorii mei),cele 4 forme de baz ale verbului din latin: ind. prez. 1 sg., inf., pf.s., part.:cntu, cntari, -ai, -at,urmate de silabaie (cn-tu, cn-ta-ri, /-tai, /-ta-t).n cartea mea, CAR., F-M, p. 107-108, nu aminut seama n clasificareaverbelor de forma de infinitiv din aromn, pe care le-am considerat i leconsideri astzi i r e l e v a n t e: aromna are numai un infinitiv lung, cuvaloare preponderent substantival (sunt rare situaiile n care un infinitivaromn guverneaz morfeme de acuzativ ceea ce ar demonstra valoarea luide verb). Am trecut totui formele de infinitiv 'clasice' printre formele verbalede baz ale verbului pentru a obine o comparaie mai exact pe plan romnesci romanic. Infinitivul (totdeauna lung) din aromn, cu valoare substantival,i-a creat o terminaie proprie, u n i c pentru toate clasele de verbe: -(e)ari:cnt ari, vide ari cnta(re), vede(re), (identice cu infinitivele ateptate dinlatin), dari cunu te ari, cu e ari, f e ari, mure ari, aur ari, avd ari vs. formeleateptate din latin, figurnd la formele de baz: cuno a tiri, co a iri, f a iri,mur iri, aur ri, avd ri cunoate(re), coace(re), face(re), muri(re), ur(re),auzi(re). Aceste forme de infinitiv corespund infinitivului lungi/ sau

  'supinului'/ participiului substantivat din RLi au primit indicele morfologic's.f.vb.' .

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  17/86

  Introducere

  XVII

  - Un alt caz important din morfologie: conjuncia conjunctivului, careprezint n aromn o mare varietate p o z ii o n a l (n funcie de caracterulsunetului care urmeaz), dari g e o g r a f i c: si/ s / s/ s-/ z-.Am normat unsi + V (vocal) i uns- + C (consoan): voi si- avdu/ si- a flu/ si-ad ucu; vois-c a ftu/ s-d ormu/ s-cre a p vreau s aud/ s aflu/ s aduc; vreau s caut/ s dorm/ s crape (deci, nu seine seam, n scris, de caracterul surd/ sonor alconsoanei iniiale urmtoare, de care se leag conjuncia conjunctivului).

  - n formarea cuvintelor: prefixulin-/ im-din latin are mai multe realizri n aromn: una ateptat din latin, n-/ m- , dari n-/ m-, an-/ am- , n-/ m-:ndreptu/ ndr e ptu/ andr e ptu/ ndr e ptu, respectivm p artu/ mp artu/ amp artu/ mp artu. Am dat o interpretare unitar normnd formele cun-/ m-, care suntgeneral romneti i apari n neologisme (cui- pstrat:inter esu, impr esieetc.). n

  fonetic sintactic, n scrisi n rostire, - din prefix cade:voi s-ti-ntr ebu, l-mpr ila tu vreau s te-ntreb, le-mprii la toi. De menionat c prefixuln- devinem- nainte de labiale ( p, b), nu i nainte de labiodentale ( f,v): mbuned u,mbetu, mprostumbuna, mbta, drept/ n picioare, darnveast, nflucat nevast, [nflocat], i nu mveast, mflucat, cum apar, n absena unornorme.

  b) Criteriul e t i m o l o g i c (= forma/ fonetismul/ varianta cea maiapropiat de etimon i, deci, implicitcorect n raport cu forma ateptat),permite s se elimine formele deformate, corupte; DIARO le menioneaz ns i pe acestea, la sfritul tratrii fiecrui cuvnt. De pild, metateza care seproduce n cadrul grupurilor consonantice formate cu-r, -l ca al doileaelement: (C +)-r-, -l- > -r, -l, ca ngr nu > g rnu, sprilungu > spirlungu,grd in > grd in, mplt escu > mplt escu etc.) este foarte/ cea mairspndit. Totui, apelnd la criteriul rspndirii i la cel etimologic, alfidelitii fade latinitatei romnitate, am normat formele f r metatez (gr nu, grd in etc.), menionndu-le, ca 'v a r. rsp.' pe cele metatezate.

  c) Criteriul s p e c i f i c i t i i aromnei (n raport cu celelalte ipostazeale strromnei):

  Exemple din f o n e t i c:- O trstur i n d i v i d u a l i z a t o a r ei r e l e v a n t pentru aromn

  este -u pstrat din latin (ca i n alte limbi romanice, cai n RL: numai dup consoan + r, l, dari n celelalte situaii n unele graiuri):au u ~ au i, fici oru~ fici ori, m oru ~ m ori. Acesta trebuie notat sistematic, nu la ntmplare (aacum a procedat chiar T. Papahagi, n DDA, scriindu-l numai n contextele:-d u, - u, - u i -ciu, dar ntotdeauna dup d o u consoane: n sufixele- escu,

  -u cu i n toate cuvintele:multu, c aldu, orbu, c ntu etc.; uneori, DDA noteaz chiar sporadic un-u: s.v. bes, de exemplu, citim mai departe: vb. IV, form rar f r -u. V. besu [!]). Am dat drept norm formele cu-u general (s c u r t/

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  18/86

  Introducere

  XVIII

  a s i l a b i c dar pertinent n rostire, notat ca atare, f r semn de scurtime dup o consoan, i s i l a b i c dup grup de consoane):omu [omu] , potu [pomu] , li oru [li-oru] , dur imu[dur-imu] , ca i orbu [or-bu] , portu[por-tu] ,albu [al-bu] , disfaptu[dis-f ap-tu] om, pot, uor, dormim; orb, port, alb,desf cut.

  Aceast trstur i n d i v i d u a l i z e a z aromna, n contextul romnescgeneral,i o apropie de alte limbi romanice (n contextele: it.:buono, tmpo, sp.:bueno, tiempo).

  n fonetic sintactic, n rostire,-u poate forma diftongi: edu-aoa [e-dua-oa], multu-aro u (mul-tua-rou) ed aici, mult [= foarte] rou; poate devenisilabic (dac este asilabic): potu-s-vedu- -mini (po-tus-ve-du-mi-ni) pot s vd i eu; sau, dac este asilabic, poate disprea nainte de consoana

  urmtoare:ct-vrei?, mer-veardi, cap-albu, cnd-vid

  ui ct vrei?, mr verde,cap alb, cnd vzui. n scris ns, aceast vocal final asilabic sausilabic trebuie notat: ctu vrei?, meru veardi, capu albu, cndu vid ui.

  - O alt particularitate este p r o t e z a luia- : legea fonetic de alipire a unuisuport fonetica la iniiala cuvintelor care ncep cu vocale,r, l i alte consoaneeste aproape general n aromn (cu excepia aromneiF-f reroteti, undefenomenul este neregulat):aungu, aurlu, al avdu, alumtu, ar u, ar u, ar du,ar u pu, asp argu, a t ergu ung, urlu, laud, lupt, ru, ru, rd, rup, sparg [= stric],terg.

  Este o particularitate s p e c i f i c aromnei (i altor limbi romanice: sp.,piem. etc.)i, n plus, i n d i v i d u a l i z a t o a r e ntre ipostazele actuale aleromnei comune. nsui numele etnic Ar(u)mnuprezint proteza luia- .

  De aceea consider c (a- iniial, protetic) trebuie notat sistematic. Exemple din m o r f o l o g i e: - Desinena -u la pers. 3 pl.ind. imperf. nu este specific aromnei, deci nu

  trebuie scris/ spus:(e i) cntau/ lucrau/ d eau, care imit drom.(ei) cntau/ lucrau/ ziceau. Aromna a p s t r a t forma ateptat din latin: cantabant,dup cderea consoanelor finale, a devenit nti(e i, eali) cnta; ulterior,dacoromna a adugat un-u, din nevoia unei mrci distinctive de plural (elcnta ~ ei cntau). Din pcate, chiar aromni care au f cut studii filologicegreesc adugnd n aromn acest -u la pers. 3 pl. ind. imperf.

  Caracterul normatival DIARO se refer, deci, la o d u b l normare: O normarelingvistic , n primul rnd. Aromna nu are o norm

  lingvistic supradialectal, ea se prezint sub forma unui grup de graiuri

  n e s t a n d a r d i z a t e [= care nui-au creat o limb standard], ceea ce nseamn c fiecare grup de aromni vorbete cu particulariti specifice,regionale.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  19/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  20/86

  Introducere

  XX

  Nu doresc s fac o analiz a celorlalte scrieri care circul astzi. Voi facenumai cteva observaii (v. infra, principiile care stau la baza scrierii DIARO):

  n ceea ce privete opiunea mea : am folosit ntotdeauna scrierea t r a d ii o -n a l din dialectologia romneasc i din toat literaturatiinific i beletristic aromneasc, pe care o aplic n continuare n DIARO.

  De la un autor la altul, aceast scriere a prezentati prezint mici deosebiri:- palatalitatea consoanelor a fost notat de cei mai muli cu un semn diacritic

  'la umr', ca n DIARO: , , dar i cu virgul dedesubt (G. Murnu, de ex.); nvremea din urm, n se noteaz cu ~ (tild) deasupra. Important este ca un semndiacritic oarecare s noteze deosebirea dintre consoanele palatalei dentalelecorespunztoare:l ~ , n ~. Dup modelul lui M. Boagi (care nu s-a difuzat ns nici n epoc i nici timp de aproape 175 de ani), spre a se evita semnele

  diacriticei dificultile [inexistente!] scrierii cu computerul, unii aromni deazi au 'creat' scrierea cu j ca semn al palatalitii, lj, nj: njelji, anj, ljau,oaminjlji atselj bunjlji, ocljilj adic, n scrierea DIARO:e i, ai, eau,oamii i a e i bui i, oc i i miei, ani, iau, oamenii cei buni, ochii.

  Dei, n principiu, consider c trebuie s fim multumii s se s c r i e , cuorice pre, n aromn, totui apreciez c nu se poate scrie o r i c u m: scrierea n discuie este, pe de o parte, nepotrivit cu o scriere romanic (ea includeigrupurile de literets, dz, sh,necunoscute acestora din urm), aspectul unui textscris n acest fel fiind strin/ asiatic?!, greu de acceptat de ochiuli, mai ales,de tradiia romneasc / romanic a aromnului. Pe de alt parte, aceast scriereelimin elemente i m p o r t a n t e ale foneticiii ale morfologiei aromne: eanu noteaz, de exemplu, diftongulea, care face specificul ntregii limbiromne:cljam , angljats , care se opun luicljem, anglje (cf. i RLcheam ~chem, nghea ~ nghe ), respectati notat n scrierea tradiional aromneasc i n DIARO:cl'eam ~ cl'emu, ngl'ea ~ ngl'e u); sau nu noteaz desinena -i: bunj, calj, spelj, adunj(cf.i RLbuni, cai, speli, aduni), notat ntotdeauna, camarc de plural sau de pers. 2 sg. la verb, n DIAROi n toat limba romn:bui, ca i, spe i, adui . a. n orice caz, dac va fi ca aceast scriere s seimpun, prin absurd, ea va trebui s fie normat de un specialist; deocamdat eaeste doar un amalgam de reguli inventate de amatori, care difer de la un autorla altul, f r principiii, de aceea, total inconsecvent.

  - O alt deosebire care apare ntre scrieri este notarea fricativei palatale (ivelare) sonore [y], corespondent a surdei [h]:yermu, yinu, yi lu, ye aspi, a yru, yr am (cf. i RL vin, vi el, viespe, aspru/ slbatic, liter, dar i dial. yin, yi l, yespi).Semnul denumit ' y grec/ ipsilon/ ypsilon', folosit ntotdeauna n

  dialectologia romn i, deci,i n DIARO, figureaz, mai mult dect att, nalfabetele unor limbi romanice (fr., sp.)i neromanice (engl., germ., tc. etc.) casemn care noteaz un iot: fr.hyne, j'y vais, hygine,sp. hay, mayo, ayudar,

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  21/86

  Introducere

  XXI

  engl. they, yellow, year etc. Unii aromni 'puriti' evit, inutil, litera greceasc scriind unv cu ~ sau - deasupra.

  (4) DIARO este un dicionar modern: am introdus n vocabularul aromn,att ct am considerat necesar, un numr apreciabil de neologisme latino-romanice, necesare unei comunicri 'decente' n relaiile din societateacontemporan aromneasc. Nu am abuzat de elemente din domeniullimbajelor speciale (tehnico-stiinific, sportiv, administrativ etc.), deoarece amconsiderat c, indiferent de ceea ce ofer DIARO, aromnii aflai n diferiteridin lume vor introduce, negreit, neologismul curent n limba oficial respectiv (greac, albanez, slav, englez, german etc.).

  n ce privete a d a p t a r e a neologismului la sistemul aromnei, aminuts nu facem din aromn o limb ridicol, cu adaptri mutilante, deformante,

  de tipul produs de unii autori amatori de azi:dic iun aru, puizii, puliticu,urganiz ari etc. Cu excepia desinenelor, care sunt elemente funcionale (-ed u,-ed , -e ad , de ex.), neologismele nu trebuie s se modifice n interiorulcuvintelor, ci trebuie s aib o form ct mai apropiat de aceea curent n RLi n limbile de larg circulaie, adic:

  - Fr nchiderea timbrelor vocalice:servescu, poezie, poetu, hot elu, pronumi interogativu, pronun ari, controvers, vocal, consoan, neologismii nu sirvescu, puizii, puet , hut el, prunumi intirugat iv, prunun ari, cuntruvers,vuc al, cunsoan, niulughismi,cum se recomand i se folosete n scriereai n limba unor autori, stlcindu-sei mutilndu-se aromna.

  Trebuie s se neleag c legile fonetice au o v i a a lor, ele se opresc laun moment dat, deci cuvintele noi se adapteaz la sistem n momentul actualdin evoluia limbii. A recomanda prefixe caneo-, pro- cu pronunarea iscrierea niu- , pru-(ca i toate celelalte norme de 'adaptri' pe care le-amilustrat) este o aberaie.

  Aromna nu trebuie s arate ca 'ruda srac' i periferic, n toate sensurile, aipostazelor romanice.

  - Fr alternanele specifice aromnei: D acu, D aci i nuDa i, aut enticu, /-tici i nu /-ti i, filol ogu, /-l ogi i nu /-l od i sau l oghi , gener alu, /-r ali i nu /-r al'i, Canade anu, /-e ani i nu / -i ai etc.

  - O situaie special: substantivele terminate n RL n - ie, cel puin nprincipiu, n-ar trebui s fie recomandate ca atare (dat fiind c acestea au intrat n RL pe cale ruseasc, limb cu care aromna nu a venit niciodat n contactdirect),i care n alte limbi romanice/ neromanice se termin n -tion (pronunatdiferit n fr./ engl. /germ. de aromnii aflai n Europa/ America de Nord/

  Australia). Aceste substantive au fost normate, totui, ca n RL, majoritateaintelectualilor aromni de azi cunoscndi romna literar. A ncercapropunerea unor forme ca pozi iune, administra iune etc. mi s-a prut un

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  22/86

  Introducere

  XXII

  'ciunism' de neacceptat. n unele cazuri am sugerati formele de s.f.vb. n-(e) ari (administr ari, de ex., pentruadministra ie).

  Desigur,i aici viitorul va decide.

  2. Principii ortograficeaplicate n DIARO:(1) Principiul f o n e t i c: cu cteva excepii, care vor fi formulate mai

  departe, n aromn se scrie aa cum se pronun, fiecare sunet fiind redat cu oliter: a/ A, / , / , e/ E, i/ I, o/ O, u/ U; b/ B, c/ C, d/ D,d / D , f/ F, g/ G, h/ H, j/ J, l/ L, / , m/ M, n/ N, / , p/ P, r/ R, s/ S, / , t/ T, / , v/ V, y/ Y, z/ Z.

  Dup cum se observ, se folosesc p a t r u semne diacritice:- dou pentru notarea vocalelor mai nchise decta: / ; / sau / ;

  pentru ultima liter v. infra.

  - unul pentru notarea palatalitii consoanelor: / ; / .- unul pentru notarea elementului fricativ din africate: / ; d / D sau al frica-tivei / .

  Aa cum am artat mai sus, nu am folosit niciodat n lucrrile mele scriereacu dou litere pentru un sunet (adic: nj, lj, sh, ts, dz n loc de , , , , d ),rmnnd fidel tradiiei scrierii romneti i aromneti).

  E x c e pi i la regula general formulat la nceput:- se scriu cu d o u litere mpreun sunetelech/ CH (+ e, i), gh/ GH (+ e,

  i) [che, chi/ k ; ghe, ghi/ g']:che ptu, luchi, ghini, c orghi piept, lupi, bine,corbi ;dh/ DH i th/ TH [dh/ , th/ ]: dh ascalu, thime iu dascl, temelie.

  - se scrie cu d o u litere diferite un singur sunet-vocal: i [] (v.infra, principiul 2, e t i m o l o g i c).

  - se scriu cu o singur liter, x, grupurile consonantice [cs/ gz], care nsilabaie nu se 'desfac' n dou litere, n pronunie ns apar dou suneteaparinnd la silabe diferite:t a xi (ta-xi), dar [tac-si] taxi,am a xi (a-ma-xi ),dar [a-mac-si] cru.

  - se folosesc, la nevoie, pentru nume proprii/ tehnice strine, litereleq/ Qi w/ W.

  n total, alfabetul aromnesc are 34 de litere (v. Tabelele Nr.1, 2 i 3, undese dau listele:2. Alfabetul aromnesc, 3. Raportul dintre scriere ipronunare valorile literelor/ combinaiilor n scrierea aromn, cu exemplerelativ echivalente din alte limbi europene),4. Sistemul fonetic al aromnei.

  (2) Principiul e t i m o l o g i c:Se face o concesie n scriere principiului etimologic: sunetul [], atunci

  cnd se afl n poziie iniial, se scrie, cai n RL, cu- i nu cu-, care provindin lat. in-/ im-.Spre deosebire de RL ns, care recomand scrierea cu lafinala cuvintelor, n DIARO scriem cu numai la iniial, medial i final

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  23/86

  Introducere

  XXIII

  scriindu-se cu-: ntrebuntreb, darcndu,pf.s.aur, avd cnd, ur, auzi(ambele la pf.s.).

  (3) Principiul s i l a b i c: n combinaie cue, i, literelec, g redau africatele[ce,ci; ge, gi]:celnicu, cireapu; ge pi, hagi[cel-nicu, ci-reapu ; ge-pi, ha-gi]celnic, cuptor; buzunar, hagi(u).

  (4) Principiul m o r f o l o g i c: sunt situaii n care, cai n scrierea literar romneasc, notm unele valori fonetice din raiuni morfologice, nu fonetice:de ex., alternana e ~ ea, n cadrul sistemului, ne ajut s notm corect diftongiiea i ia: scriemea cnd acesta alterneaz cu une : sear ~ seri, meru ~ meari,d ean ~ d enuri, cl'eae ~ cl'ei; ficiureasc ~ ficiure ti, armneasc ~armnescu; ea ~ eali ~ elu; a mea ~ a meu; escu ~ easti ~ eara, cl'eam ~cl'ei, lucread ~ lucred sear ~ seri, mr ~ mere, gean ~ gene/ deal ~

  dealuri, cheie ~ chei, fecioresc/ tineresc/ bieesc ~ -easc, aromneasc ~aromnesc; ea ~ ele ~ el; a mea ~ al meu; sunt ~ este ~ era, cheam ~ chemi,lucreaz ~ lucrezi etc. Scriem ns ia cnd acesta alterneaz cu unie: iarb ~ierghi; iasi ~ iesu; iedu(care au unie- etimologic, din latin.

  Aromna nu cunoate iodizarea luie-, ca n dacoromn, e iniial este 'pur', n elementele latine:(mini) escu, (tini) e ti, elu, e i, dar i n cele alogene: eftinu, emburuetc. (eu) sunt, (tu) eti [= ieti], el [= iel], ei [iei]; ieftin,comerciant/ negustor (ultimele dou cuvinte fiind mprumuturi din neogreac).

  3. Reguli ortograficen absena unor norme tradiionale (demne, deci, de a fi respectate), scrierea

  aromneasc actual este, aa cum am artat (p. XXII-XXIII), diferit de laautor la autor sau chiar de la individ la individ. Este nevoie, prin urmare, dereguli care s fie acceptatei respectate de toat lumea. O astfel de iniiativ nupoate satisface ns cai n cazul celorlalte norme lingvisticei ortograficedin DIARO pe toi (i, mai ales, pe cei ce scriu de mult n aromn). Deaceea nu voi face dect s propun cteva sugestii de reguli (unele dintre eledecurgnd din principiile formulate n paginile precedente):

  1. Numele proprii se scriu cu liter mare: Toma, Giogi, Cole, Nachi,Caragea/ Carageani/ Caragiu, Papahagi, Papacostea etc.

  2. Numele de popoare se scriu cu liter mare: Armnu, Grecu, Americanu, Arbinesuetc.; adjectivele corespunztoare se scriu cu liter mic.

  3. Cuvintele care denumesc fiine unice, ca toate numele proprii, se scriu culiter mare: Dumnid , Domnulu, Doamne!, St-Mria, Sum-Chetru, Sum- Medru etc.(Dumnezeu, Domnul, Doamne!, Sf. Maria, Sf. Petru, Sf. Dumitru

  etc.). 4. Vocala prepalatal e, la iniial, n cuvinte de origine latin i n mprumuturi, este 'pur' (v. p. XXVI), de aceea se va scrie f r i precedent:

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  24/86

  Introducere

  XXIV

  escu, e ti, elu, e i (eu) sunt, (tu) eti, el, ei i nu iescu, ie ti, ielu, ie i (fonetisme specifice numai dacoromnei, condamnate ns de normeleortografice romneti); cai mprumuturile:eftinu, etimu, emburu, exipnu, eryuetc.ieftin, gata, comerciant, detept, suprare etc.

  5. Vocala final scurt -u, care se noteaz i dup o consoan (nu numaidup grup consonantic, v. p. XX-XXI), poate fi marcat, n scris, cu semnulscurtimii deasupra:u : pom u , mu at u, cad u etc. pom, muat/ frumos, (eu) cad, dar erbu, albu, portu etc. cerb, alb, (eu) port etc.

  6. Diftongulea este foarte frecvent n aromn (care pstreaz stadiile vechidin strromn): ea alterneaz cu e (cnd este cazul), de aceea nu se va notaniciodat ia (care alterneaz cu ie; v. p. XXV-XXVI)i nici nu se va acceptascrierea f r e semivocalic: eau, c eam, g eami, dueau, ead -d uu,

  ead

  -vear, leani etc. (eu) iau, (el) cheam, gheme, lume, miaz-zi/ nmiezul zilei, n miezul verii, lenei nu iau, c iam, g iami, duiau, iad -d uu, iad -viar, liani i nici cljam , gljame, dunjau , njiadz -dzuu ,njadz -vear etc.

  7. Diftongulia se scrie numai la iniial, unde este etimologic (latinesc saualogen; v.i p. XXVI):iarb, iasi; iambul, iadir, etc. iarb, (el) iese; cerg,ieder, etc.

  8. Prefixul n- se scrie m- numai dup bilabialele p, b,nu i dup labiodentalele f,v(v. p. XX):mpartu, mbuned u, dar nfa u, nveast, nvescu i numfa u, mveast, mvescu, cum se scrie adeseori.

  9. Cuvintele compuse, ca regul general, este bine s se scrie c u cratim,cu unele e x c e pi i:

  - Se scriu f r cratim, cuvintele compuse cu elemente care nu suntocurente separat/ independent:nsusu; nghiosu; dighiosu, prighiosu disupr, prisupr; mprostusus; jos; dedesupt, ~ ; deasupra/ peste; n picioare (susu,ghiosu, supr, prostunu se folosesc singure). - din situaiile date se elideaz atunci cnd se leag de un cuvnt precedent cu o final vocalic (ca i laderivatele cu prefixuln-/ m-): nsusu/ nghiosu nu-i vrnusus/ jos [= laetajul de sus/ de jos] nu e nimeni, darmi ducu-nsusu, mi ducu-nghiosum duc sus, m duc jos,mc di-mprostu; i stai-mprostu(cu - elidat, cf.supra)mnnc (stnd) n picioare; de ce stai n picioare?; n schimb vom scrien- padi jos i nu ()mpadi, ntr-un singur cuvnti cu dentala schimbat nlabial (din cauza lui p bilabial), cum scriu muli aromni, cci padi este uncuvnt independent padin : n-padi nu-ari iva; si-a tirnu-n-padi; st i n- padi!(pe) jos nu e nimic; s-a aternut/ aezat (pe) jos; stai jos!.

  - Se scriu f r cratim sintagme compuse (scrise separat n alte contexte,pentru c, acolo, elementele componente au un singur sens:unoar (unoarlumea eara ma bun!)odinioar (odinioar lumea era mai bun!) vs. un

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  25/86

  Introducere

  XXV

  oar ( d u un oar, d u di doau ori, nu mi-avd !) o dat (i-am zis odat, i-am zis de dou ori, nu m auzi!); alt oar (alt oar si s-fac doauori!) alt dat (alt dat s se fac de dou ori [= nu se va mai repeta]),altoar (altoar mini- i ddeamu s-mc!) altdat, cndva (cndva eu iddeam s mnnce!) vs.alt oar (nu yinu tora, alt oar va s-yinu!)alt dat (nu vin acum, alt dat am s vin!); vrnoar (s-nu ti ma veduvrnoar pri-aoa!) niciodat (s nu te mai vd niciodat pe aici!) saucompusuldi vrnoar (di vrnoar va n videmu!) la anul, cndva (la anulne vom vedea/ ne vom revedea cndva!) vs.vrn oar (vrn oar nud se i ca mini)nici o dat (nici o dat n-ai zis ca mine) etc.

  - Se scriu ns c u cratim toate combinaiile de prepoziii + prepoziii/ +adverbe care, dei sunt ocurentei separat, sunt neaccentuate, de obicei, n

  fraz i/ sau au un sens unitar:di-tu, di-tru (si scoal di-tru moarti), di-nuntru,di-nafoar, di-diparti, di-disupr, di-prighiosu, di-nsusu, di-nghiosu, di-atum ea, di-aoa, di-aclo, pri-aoa, pri-aclo, tr-oar (tr-oar), ctr-aoa/ [ncoa], ctr-aclo [nclo] etc. din/ dintru- (se ridic dintru moarte), dinnuntru, din afar, de departe, de deasupra, de dedesupt, de sus, de jos, deatunci, de aici, de acolo, pe aici, pe acolo, ndat, ctre aici [ncoace], ctreacolo [ncolo] etc.

  - Se scriu, de asemenea, c u cratim cuvintele (s., adj. etc.) legate, ale crorelemente componente sunt ocurentei separat/ independent, dar care alctuiesco unitate semantic: merlu-a-loclui, ed lu-a-loclui, Mu ata-loclui, Gioni- Aleptu, coad()-alb, capu-aro u, coad()-aro i, coada-callui, coada-ellui,bun- teari, bun-vreari; ca(ri)- ti- i, cathi-unu, ni i-unu, alt-soi/ alt-turlie,di-adunu etc. mrul pmntului/ morcovul, miezul pmntului/ cartoful,Frumoasa Pmntului/ Ileana Cosnzeana, June-Ales/ Ft-Frumos, cod-alb(),cap-rou (pasre), cod-ro, (id.), coada-calului, coada mielului, buntiin,bunvoin; cine-tie-ce, fiecare, niciun(ul), altfel/ ~ , mpreun etc. Am scris,totui, mpreun bunoar, dup RL bun oar , pentru c sentimentulcompunerii cu s.oar nu mai exist aici (cf. chiari n urareabun-v oara!,de ex., bun s v fie ora/ bun s v fie ceasul [= , de fapt: bun-ziua!],oarbun! la revedere, unde, dei este permis intercalarea sau inversiunea, numai facem legtura cu sensul timp.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  26/86

  XXVI

  4. Tabele

  Tabelul Nr. 1

  ALFABETUL LIMBII ROMNE LITERARE (RL) (Nr. crt. indic i ordinea intrrilor n DIARO)

  Nr. Litera Numele Nr. Litera Numelecrt. mic mare literei crt. mic mare literei1. a A (a) 17. n N (ne)

  2. ( ) 18. o O (o)3. ()* 19. p P (pe)4. b B (be) 20. q Q (chiu)5. c C (ce) 21. r R (re)6. d D (de) 22. s S (se)7. e E (e) 23. ( e)8. f F (fe) 24. t T (te)9. g G (ghe) 25. ( e)10. h H (ha) 26. u U (u)11. i I (i) 27. v V (ve)12. ()** 28. w W (dubluve)13. j J (je) 29. x X (ics)14. k K (ca) 30. y Y (i grec)15. l L (le) 31. z Z (ze)16. m M (me)

  ______________*, ** Literele (din a) i (din i) noteaz acelai sunet [], vocala cea mai nchis din seria central: [a > > ].

  Litera noteaz sunetul [] din interiorul cuvintelor(cine, aflnd,cmp), iar litera noteaz acelai sunet la iniiala i la finala cuvintelor(mplinit, ntrebare, cobor ), dar i n cuvinte prefixate sau compuse careconin un - (nencetat, prentmpinare, binen eles).

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  27/86

  XXVII

  Tabelul Nr. 2

  ALFABETUL AROMN - 34 de litere -

  Nr. Litera Numele Nr. Litera Numelecrt. mic mare literei crt. mic mare literei1. a A (a) 18. m M (m)2. ( ) 19. n N (n)3. ()* 20. (i)

  4. b B (b) 21. o O (o)5. c C (c) 22. p P (p)6. d D (d) 23. q Q (chiu)7. d D (d ) 24. r R (r)8. e E (e) 25. s S (s)9. f F (f) 26. ( )10. g G (g) 27. t T (t)11. h H (h) 28. ( )12. i I (i) 29. u U (u)13. ()** 30. v V (v)14. j J (j) 31. w W (dublv)15. k K (ca) 32. x X (cs)16. l L (l) 33. y Y (yigreac)17. (l'i) 34. z Z*** (z)***

  ___________________*, ** : Literele (dina) i (din i) noteaz acelai sunet [], vocala cea

  mai nchis din seria central: [a > > ]. Litera noteaz ntotdeauna, naromn, sunetul n poziie medial i final (cndu "cnd",(tini) avd "(tu)auzi",(elu) avd "(el) auzi" (pf.s.), iar litera noteaz sunetul iniial: mplinu"plin",ndreptu"drept".- cade atunci cnd cuvntul precedent se termin nvocal (deci, n fonetic sintactic): lu-ntribai"(eu) l ntrebai".

  *** : Literele majuscule, de tipar sau de mn, se pot scrie f r semne

  diacritice.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  28/86

  XXVIII

  Tabelul Nr. 3 RAPORTUL DINTRE SCRIEREI PRONUN ARE*

  (valorile literelor/ combinaiilor de litere n scrierea aromn) n DIARO nu se d transcrierea fonetic.In acest TABEL, fiecare liter / combinaie de litere este transcris fonetic n sistemul Atlasului Lingvistic Romn

  (TfALR)i n semnele corespunztoare dinTranscrierea Fonetic Interna ional (TFI).Singurele indicaii fonetice sunt: a) s i l a b ai a (care se d dup fiecare cuvnt-titlu); b) a c c e n t u l (care se

  red prin liter aldin / neagr , n cuvntul desprit n silabe).Prin s i l a b ai e se realizeaz nu numai desprirea corect n silabe a cuvintelor, ci se pune n eviden i

  valoarea asilabic a semivocalelor, care sunt notate cu litere drepte de rnd/ albe: n orice silab de 2-3 vocale, dintrecare una poart accentul, literele albe, care preced sau urmeaz vocala accentuat, noteaz sunete a s i l a b i c e

  (formnd mpreun cu nucleul silabei diftongii/ sau triftongi):vid ea (vi-dea), beau (beau); la fel, vocalele finelescurte postconsonantice sunt a s i l a b i c e:dur imu (dur-imu), furi(f uri).

  Nr.

  crt.

  Litera/

  Combi-

  naia

  Valoarea fone-

  tic a literei/

  combinaiei n

  TfALR | TFI

  Litera/

  combinaia

  n alte scri-

  eri arom.

  Ex. arom.

  cu sunetul n

  diferite poziii

  Traducerea ex.

  n RL

  Ex. cu sunete

  relativ echi-

  valente n

  alte limbi

  europene

  Nr.

  crt.

  1. a [ a ] [ ] albu (al-bu)

  cas a (ca-sa)

  c aldu (cal-du)

  cnt a (cn-ta)

  "alb"

  " ~ "

  "cald"

  "(el) cnta"

  fr. axe

  it. casa

  engl.but

  1.

  2. [ ] [ c ] ,, - :

  acc.:

  cr (cr-)

  cnt (cn-t)

  neacc.:

  Excepie: Voc.f.:

  feat ! (fea-t!)

  sor ! (so-r!)

  "cri"

  "(el) cnt"

  "fato!"

  "soro!"

  engl.bird

  germ.bse

  2.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  29/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXIX

  3. [ ]* [v ] ,,, -

  c ndu (cn-du)

  c mpu(cm-pu)

  avd (av-d)

  neacc.:

  p duri(p-du-ri)

  avd (av-d)

  mul (mul-)

  "cnd"

  "cmp"

  "(el) auzi"

  "pdure"

  "(tu) auzi"

  "muli"

  3.

  * V. i infra, litera Nr. 13.

  4. b [b] [b] bun (bu-n) al b (al-b)sla bu

  (slabu)al bu (al-

  bu)

  "bun""alb"

  "slab"

  "alb"

  fr. bon engl.but

  4.

  5. c

  (+ a/ //

  o/u/cons)

  c

  (+ e/i)

  c

  (+h+e/i)

  [c]

  [ c ]

  [ ]

  [k]

  [t]

  [ ]

  c, k

  c , , tch

  k,

  c as (ca-s)

  a cas (a-ca-s)

  fa cu (f acu)

  ar cu (ar-cu)

  k aliu (ca-liu)

  celni i (cel-nii)

  ceap (cea-p)

  cicioru (ci-cioru)

  che ptu (chep-tu)

  s-tu chi (s-tu-chi)

  lu chi (luchi)

  "cas"

  "acas"

  "(eu) fac"

  "arc"

  "kaliu"

  "celnici"

  "pas"

  "picior"

  "piept"

  "(el) se topi"

  "lupi"

  fr. car

  it. come

  engl.car

  fr. tcheque

  it. ciello

  engl.chip

  fr. quelle, qui

  it. che chi

  5.

  6. d

  d+h

  [d]

  []

  [d]

  [] d, z

  d au (dau)

  cal d u (cal-du)

  dh ascalu

  (dhas-calu)

  ara dh

  (a-ra-dh)

  "(eu) dau"

  "cald"

  "dascl"

  "rnd"

  fr. dans

  it. caldo

  gr. dhrama

  engl.the

  6.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  30/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXX

  7. d [d] [dz] dz, z d a i (da-i)

  fud i (f u-di)

  fad i (f adi)*

  cad (cad)*

  a ter d i

  (a-ter-di)*

  cald (cal-d)*

  "zece"

  "(el) fuge"

  "fagi"

  "(tu) cazi"

  "(tu)tergi"

  "calzi"

  it. zanzaro

  zinco

  7.

  * Dup d (simplu sau precedat de o alt consoan) care provine din lat.g (deci care alterneaz morfologic cu ung, ntr-o alt form din paradigm), -i rmne neschimbat: fagu ~ fad i, aspargu ~ aspar d i; dup d (simplu sauprecedat de o alt consoan) care provine din lat.d (deci care alterneaz morfologic cu und , ntr-o alt form dinparadigm), -i devine: caldu ~ cald (nu se noteaz dup o consoan:cadu ~ cad ).

  8. e

  e

  (+ voc)

  [ e ]

  [ e= ]*

  [ ]

  [ 0 ]

  [e ] e acc.:

  e ti (eti)

  hertu (her-tu)

  pird e (pir-de)

  e neacc.:

  Excepii:

  - s. terminate

  n -ie (-i-e):

  filie (fi-li-e)

  -e neacc., Voc..:

  feat e! (fea-te!)

  frat e! (fra-te!)

  e asti (eas-ti)

  ve ardi (vear-di)

  id ea (i-dea)

  ea (ia)

  eau (eau)

  dur ea (dur-ea)

  "(tu) eti"

  "fiert"

  "perdea"

  "felie"

  "fetelor"

  "frate!"

  "este"

  "verde"

  "edea"

  "ea"

  "(eu) iau"

  "dormea"

  fr. gal

  engl.devil

  fr. fume

  8.

  * Semivocalae (cai o) nu formeaz niciodat, n toat limba romn, diftongi d e s c e n d e ni (= cusemivocala plasat d u p vocal); v. i infra, nr. 21.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  31/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXXI

  Dup consoanele palatalel' i (care au semnul palatalitii), n grupurile de grafemechea-, ghea-, cai ncea-, gea-, litera e nu are, de fapt, valoare fonetic (= 0 , zero fonetic); este un semn folosit n combinaie cu altesemne, pentru a reda alte valori fonetice.

  9. f [ f ] [ f ] f ocu (f ocu)

  go f u (gofu)

  "foc"

  "old"

  fr. feu

  engl.staff

  9.

  10. g

  (+a/ /

  /o/u )

  g

  (+ e/i)

  g

  (+ h+e,i)

  [ g ]

  [ ]

  [g' ]

  [ g ]

  [ ]

  [g' ]

  dj

  gur (gu-r)

  l ungu(lun-gu)

  greu

  ge pi (ge-pi)

  a giungu

  (a-giun-gu)

  ghel (ghe-l)

  ghini (ghi-ni)

  "gur"

  "lung"

  "buzunar"

  "ajung"

  "tocan"

  "bine"

  fr. gare

  it. grande

  engl.gin

  fr. djebel

  it. giovane

  fr. guerre

  it. ghiacci

  10.

  11. h [ h ] [ h ] hari (ha-ri)

  herbu (her-bu)

  va hi (vahi)

  "har"

  "fierb"

  "poate"

  germ. Hand

  Himmel

  engl.here

  11.

  12. i

  ( i +voc./

  voc.+ i)

  i

  (cons.+-i)

  [ i ]

  [ ]

  [ i ]

  [ i ]

  [ j ]

  inim (i-ni-m)

  iarb (iar-b)

  st ai (stai)

  iedu (iedu)

  tr ei (trei)

  ar i (a-ri)

  avd i (av-di)

  d oi (doi)

  io (io)

  iu (iu)

  vid ui (vi-dui)

  fur i (f uri)

  mor i (mori)

  "inim"

  "iarb"

  "(tu) stai"

  "ied"

  "trei"

  "ri"

  "auzii"

  "doi"

  "eu/io"

  "unde"

  "vzui"

  "furi, hoi"

  "(tu) mori"

  fr. image

  fr. iambe

  fr. faille

  it. ieri

  it. sei

  germ.treu

  fr. yoga

  it. pi

  fr. oui

  12.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  32/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXXII

  13. * [ ] [v ] ,,, mplinu

  (m-plinu)

  ndreptu

  (n-drep-tu)

  "plin"

  "drept"

  13.

  * V. Tabelul nr. 2, nota; v.i supra, litera Nr.3. i noteaz acelai sunet, vocal central nchis. In DIARO, se scrie cu numai la nceputul cuvintelor (nu

  i la sfrit, ca n limba romn literar). Acest- cade, n fonetic sintactic (legndu-se de cuvntul precedent, cndacesta ncepe cu o alt vocal): adu-lu-mplinu vaslu!(adu-l plin vasul!),nu mi-ntreab!(nu m-ntreba!).

  14. j [ j ] [] jali (ja-li)

  pea ji (pea-ji)

  co ji (co ji)

  "jale"

  "pieli"

  "coji"

  fr. jaloux

  engl. pleasure

  germ.

  Ingenieur

  14.

  15. k** [c]

  [ ]

  [k]

  [ k, ]

  c, k

  che, chi

  kaliu

  ketchup

  kilu

  15.

  16. l [ l ] [ l ] l apti (lap-ti)

  al tu (al-tu)

  cal u (calu)

  "lapte"

  "alt(ul)"

  "cal"

  fr. langue 16.

  17. [ ] [ ] lj, l, inu (inu)

  oci (o-ci)

  cai (cai)

  "in"

  "ochi"(pl.)

  "cai"

  it. figlio 17.

  18. m [ m ] [ m ] mari (ma-ri)

  a mari (a-ma-ri)

  po mu (pomu)

  "mare" (adj.)

  "mare" (s.f.)

  "pom"

  fr. mon

  germ.mein

  Dom

  18.

  ** Literak/K apare numai n neologisme (v. litera nr.5, nota).

  Literelek (+ a/ //o/u /cons.)i c (n aceleai contexte) noteaz acelai sunet: ocluziva velar surd.

  Literelek (+ e/i) i c + h+ e/i noteaz acelai sunet: ocluziva palatal surd.

  19. n [ n ] [ n ] nari (na-ri)

  neali (nea-li)

  spu nu (spunu)

  "nas"

  "inele"

  "(eu) spun"

  fr. nom 19.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  33/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXXIII

  20. [ ] [] , n , nj elu (elu)

  dur ea (dur-ea)

  poi (poi)

  "miel"

  "dormea"

  "pomi"

  fr. vigne

  it. agnello

  20.

  21. o

  o+a

  [ o ]

  [o]*

  [ o ] o acc.:

  o ptu (op-tu)

  d oru (doru)

  acl o (a-clo)

  o neacc.:

  Excepii:

  Voc. f.:

  dad o (da-do!)

  - n neologisme:

  dic i onaru

  p oezie

  oar (oa-r)

  c oad (coa-d)

  "opt"

  "dor"

  "acolo"

  "oar"

  "coad"

  fr. or

  it. oro

  fr. moi

  21.

  * V. supra, litera Nr.8, notnd semivocalae (aceleai observaii sunt valabilei pentru semivocalao ).

  22. p [p] [ p ] p orcu (por-cu)

  lu pu (lupu)

  "porc"

  "lup"

  fr. porc

  it. capo

  22.

  23. q** []

  [c]

  [ ]

  [k]

  Quebec

  (che-bec) Quin

  " ~ "

  " ~ "

  fr. ~

  engl. ~

  23.

  ** Numai n neologisme (nume proprii/ tehnice).

  24. r [ r ] [ r ] r-: (a- protetic)

  a r u (a-ru)

  a ru (a-ru)

  "ru"

  "ru"

  fr. rare

  it. caro

  24.

  25. s [ s ] [ s ] sari (sa-ri)

  ca s (ca-s)

  o su (osu)

  "sare"

  "cas"

  "os"

  fr.sel

  engl.sea

  germ.was

  25.

  26. [ ] [ ] sh asi (a-si)

  aro u (a-rou)

  aro i (a-ro-i)

  "ase"

  "rou"

  "roie"

  fr. chef

  engl.sharp

  26.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  34/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXXIV

  27. t

  t+h

  [ t ]

  [ ]

  [ t ]

  [] t

  ta t (ta-t)

  po tu (potu)

  por tu (por-tu)

  tham (tha-m)

  ca thi (ca-thi)

  ala thu (a-lathu)

  "tat"

  "(eu) pot"

  "(eu) port"

  "minune"

  "fiecare"

  "greeal"

  fr. table

  germ.Fahrt

  engl .thing

  gr. theatros

  27.

  28. * [] [ts] ts eru (eru)

  po (po)*

  du i (dui)*

  por (por-)*

  por i (por-i)*

  "cer"

  "(tu) poi"

  "(tu) duci"

  "(tu) pori"

  "porci"

  germ.Zeit

  schwarz

  Zimmer

  28.

  * V. supra, regulile de la litera nr.7, valabilei pentru alternant cut : potu ~ po , portu ~ por , sau pentru

  alternant cuc: facu ~ fa i, porcu ~ por i.

  29. u

  (voc.+u=)

  (u=+voc.)

  [ u ]

  [ u= ]

  [ u ]

  [ w ]

  urd (ur-d)

  bun (bu-n)

  cd u (c-du)

  st au (stau)

  ar u (a-ru)

  ar u (a-ru)

  a meu (a meu)

  arniu (ar-niu) b ou (bou)

  steaua (stea-ua)

  steau (stea-u)

  "urd"

  "bun"

  "(el) czu"

  "(eu) stau"

  "ru"

  "ru"

  "al meu"

  "iernatec"" ~ "

  "steaua"

  "stea"

  fr. pour

  it. nullo

  germ.du

  germ.blau

  engl.know

  engl.no

  engl.wife

  29.

  30. v [ v ] [ v ] vostru (vos-tru)

  avinu (a-vinu)

  bacavu (ba-cavu)

  " ~ "

  "(eu) vnez"

  "vnt"

  fr. votre

  it. vivo

  30.

  31. w* [ v ]

  [ u= ]

  [ v ]

  [w]

  watt (vatu)

  western

  (ues-ter-nu)

  "watt"

  " ~ " engl. ~

  31.

  * Numai n neologisme (nume proprii/ tehnice).

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  35/86

  Raportul dintre scrierei pronunare

  XXXV

  32. x [cs]

  [gz]*

  [ks]

  [gz]

  xenu (csenu)

  e xternu

  e xamenu

  ([eg-za-menu])

  "strin"

  "extern"

  "examen"

  fr. extra

  externe

  examen

  32.

  * Numai n neologisme latino-romanice, de obicei nainte de vocal.

  33. y +e,i

  y+a,,,

  o,u,cons.

  [ y ]

  [ y ]

  [ ]

  [ ]

  ghi,

  v', v-

  g, gh

  yermu(yer-mu)

  a yi (ayi)

  n yead

  (n-yea-d)

  yram(yra-m)

  "vierme"

  "sfini"

  "(el)nviaz"

  "liter"

  gr. yenos

  ayios

  rama

  33.

  34. z [ z ] [ z ] zurlu (zur-lu)

  hu zmeti

  (huz-me-ti)

  muflu zu

  (mu-fluzu)

  "nebun"

  "treab"

  "mofluz"

  fr. zebre

  fr. rose

  34.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  36/86

  XXXVI

  Tabelul Nr. 4 SISTEMUL FONETIC AL AROMNEI*

  (descriere) 1. Vocale:

  a: central deschis : central seminchis / : central nchis e: anterioar seminchis i : anterioar nchis o: posterioar seminchis u: posterioar nchis

  2. Semivocale:e (+ a): anterioar seminchis o (+ a): posterioar seminchis (ambele formeaz numai diftongiascendeni)

  i (+ voc.)/ (voc. +)i: anterioar nchis u (+ voc.)/ (voc. +)u: posterioar, nchis (ambele formeaz diftongiascendeni/ descendeni/ triftongi)

  3. Vocale finale scurte/asilabice:-i (cons. +-i): anterioar nchis, final, scurt / asilabic postconsonantic (dup o consoan)-u (cons. +-u): posterioar nchis, final, scurt /asilabic

  * V. supra, Tabelul Nr.3, unde se d distribuia, silabaia i exemple relativ corespunztoare n alte limbi europene, pentru toate sunetele din sistemul fonetic aromnesc: vocale, semi-vocale, consoane.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  37/86

  Sistemul fonetic al aromnei

  XXXVII

  postconsonantic (dup o consoan)4. Consoane:

  b: ocluziv, bilabial, sonor c: ocluziv, velar, surd che,chi/ ke,ki: ocluziv, palatal, surd ce, ci: africat, prepalatal, surd d : ocluziv, dental, sonor dh: fricativ, interdental, sonor d : africat, dental, sonor f : fricativ, labiodental, surd g: ocluziv, velar, sonor ghe, ghi: ocluziv, palatal, sonor ge, gi: africat, prepalatal, sonor h: fricativ, palatal / laringal, surd j: fricativ, prepalatal, sonor l: lateral, dental; sonant : lateral, palatal; sonant m: ocluziv, bilabial; sonant n: ocluziv nazal, dental; sonant : ocluziv nazal, palatal; sonant p: ocluziv, bilabial, surd r : vibrant, dental-apical; sonant

  s: fricativ, dental, surd : fricativ, prepalatal, surd t : ocluziv, dental, surd th: fricativ, interdental, surd : africat, dental, surd v: fricativ, labiodental, sonor y: fricativ, palatal /laringal, sonor z: fricativ, dental, sonor

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  38/86

  XXXVIII

  Tabelul Nr. 5

  Tipuri flexionare

  I. Substantive1. m a s c u l i n e:(1) N-G-D-A: sg. ([CC]C+) -u / pl. -i (-

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  39/86

  Tipuri flexionare

  XXXIX

  (4) N-G-D-A: sg. -i (

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  40/86

  Tipuri flexionare

  XL

  S. din aceast subclas sunt neologisme. n vorbire, cai n cazul s.f. zero, zeruri,-o cade :radiuri (nengrijit!) sau, cel mai adesea, pluralul se evit: au doau radio n cas(au dou radio[uri] n cas).

  3. F e m i n i n e:(1) N-A: sg. - (< -) / pl. -i (< -e)

  cas casi feat featiil

  G-D: casi/cas casi feati/feat featiil

  Observaii:

  1.: Unele s. din clasa (1) au G-D identic cu forma de plural, n acelai timp ns aceasta este n variaie liber cu forma de N-A, generalizat (saumotenit? ; v. CAR., Fono-morf., p.86-87). Se accept, deci, ambele tipuri deflexiune: cu doi termeni la sg. (N-Ai G-D, aceasta din urm fiind aceeai cuforma de pl.), sau cu un singur termen (form unic de sg.i form unic de pl.,ca la masculinei neutre).

  2.: Marea majoritate a graiurilor aromneti cunoscnd fenomenul de nchidere a vocalelor finale neacc. -e i - la -i, respectiv, -, DIARO are canorm aceast din urm pronunare.(2): N-G-D-A: sg. - (< -) / pl. -ati

  arm armati yram yramati

  Acest tip flexionar este foarte rar (terminaie de pl. din gr.)(3): N-G-D-A: sg. - (< -) / pl. -i (-e), - (< -)gur guri

  poal po ivac v ighinea aradhccrad

  ghine ar d ccr d

  barb b rghi poarc poar i poart por paland pal nd

  Pentru realizrile fonetice ale morfemelor finale, vezisupra observaiile

  de la subclasa (1) Masculine.(4): N-G-D-A: sg. -u (

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  41/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  42/86

  Tipuri flexionare

  XLII

  carni c rnuricali c iuri

  (8): N-G-D-A: s.neregulate:mum mumisor sur rinor nur ri

  (9): N-G-D-A: sg. = pl.lupoai lupoaicilnicoailucrtoaria c i

  cilnicoailucrtoaria c i

  ung i

  cirea i

  cirea i

  ung ibohci"boccea" bohcidul i "baclava" dul ibud soa

  bud soa

  frnd frnd gioi gioiviniri viniri

  (10): N-G-D-A: sg.: pl. -uri zero zeruritrei treiurioptuasimi argint

  opturiasimuri

  Numele cifrelor (cai numele literelor) sunt feminine n aromn. II. Adjective:

  (1) : 1 terminaie: m.sg.pl. = f.sg.pl.dul i dul ihaki hakiaplo aplocapsu capsu

  (2a): 2 terminaii: m.f.sg.: -i (< -e) / m.f.pl.: -i (- < -)mari m riara i ar iveardi ver d

  (2b): 2 terminaii: m.sg.: -u / m.pl; f.sg.pl.: -i (-

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  43/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  44/86

  Tipuri flexionare

  XLIV

  caldu cald cald caldi(4b): 4 terminaii: m.sg.: -u / m.pl.: -i / f.sg.-u ( -e > -i (pers. 3 sg. pl.). (1b): inf.: -ari

  ind. prez.: 1, 2, 3 sg.pl.: -ed u, -ed , -ead / id . / id.(mini) lucred u lucr mu, lucra lucrat(tini) lucred (elu/ e i) lucread

  vb. nereg.:dau, dai, da d mu, da , da datstau, stai, sta st mu, sta , sta stat/ sttut eau, eai, ea lomu, loa , ea loat

  Omonimii specifice: { ind. prez. 3 sg. = 3 pl.} (acestei clase) { ind. prez. = conj. prez.} (toat paradigma)Conjuncia conjunctivului este, pentru toate clasele de verbe,si (+ voc.)

  / s- (+ cons.).(2): inf.: -eari ind. prez.: 1 sg.: -u / 1, 2 pl. -emu, -e acc. / part.: -ut

  vedu videmu, vide vid ut paru premu, pre prut edu idemu, ide id ut

  vb. nereg.: beau bemu, be biut(3a): inf. -iri (< -ire), cu voc. tematic neacc.

  ind. prez.: 1 sg.: -u / 1,2 pl.: -imu, -ineacc. / part.: -utcunoscu cunoa timu, -i cunuscutbatu batimu, -i btutcheru chearimu, cheari chirut

  (3b): inf.: -iri (< -ire), id. ind. prez.: id. / id. / part.: -s , -(p)tardu ardimu, -i ars

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  45/86

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  46/86

  XLVI

  5. Liste:

  (1) SEMNELE DE PUNCTUA IE (numele lor n aromn)(seamni di punctuaie)

  . punctu(punc-tu), com(co-m)/ virgul(vir-gu-l) ; punctu i virgul: doau puncti... puncti-puncti ? semnulu a-ntrib ri ei (sem-nulu a ()n-tri-b-ri-ei) ! semnulu air ri ei ( ~ ai-r-ri-ei)' apostrofu(a-pos-trofu)- cratim(cra-ti-m) / linie di ligtur linie di dialogu(li-ni-e di di-a-logu)" " seamnili ad eari ei (seam-ni-li ad-ea-ri-ei) / a cit ri ei

  (ci-t-ri-ei) i ghilimeli(ghi-li-me-li)( ) parantezi(pa-ran-te-zi)

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  47/86

  XLVII

  (2) SEMNE/ SIMBOLURI folosite n DIARO:

  trimite la cuvntul din dreapta

  *

  trimite la cuvntul din stngatrimite la cuvntul-titlu (unde a fost tratat)

  (?) dubiu cu privire la forma/ scrierea/ sensul/ atestareaunui cuvnt (de obicei, necunoscut de autoare)

  ( - -) silabaie, ntre paranteze drepte,dup fiecare cuvnt-titlu:ardu (ar-du)

  a, , , e, litere-vocale culese cu litere aldine,i, , o, u n silabaie = vocale accentuate :cas (ca-s);ea

  cnt (cn-t) "ea cnt", ind. prez. 3 sg.;ea cnt (cn-t) "ea cnt", pf.s. 3 sg.

  < provine din ... : arom.cmpu < lat.campus > devine ... : lat.campus> arom.cmpu valoare gramatical diferit valoare semantic diferit =( )[ ]

  ~

  echivalensemantic paranteze rotunde, pentru transpunerea n RLparanteze drepte (pentru expicaii suplimentare ntranspunere, pentru transcriere fonetic uneori ,pentru un cuvnt-titlu neatestat n RL, coloana I)

  tild , semn ceine locul unui cuvnt/ al unui radical

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  48/86

  XLVIII

  (3) BIBLIOGRAFIE

  Aceast list cuprinde numaisurse de literatur aromn aprute n volum,care nu sunt cuprinse n DDA (cu unele excepii: sensuri/ cuvinte nenregistratede DDA, valori poetice la diferii autori etc.). Am introdus toate volumele deversuri sau proz care ne-au fost aduse la cunotin, publicate n Romnia sau n alte pri ale lumii,i toate culegerile de literatur popular semnalate,aprute dup DDA (dari, din nou, basmele culese de Per. Papahagi: PAP., B.).Pentru a avea o imagine asupra atestrilor celor mai vechi, am trimis, de fiecaredat, la scrierile din secolul al XVIII-lea,i la lucrri publicate sau n mss.,nefolosite n DDA (n posesia "Bibliotecii Academiei Romne"). O surs

  important o constituie graiul autoarei: Gr. Aut. (care vorbete graiul buniciiial mamei sale, originare din Samarinai Hrupiti/ Ar os Orestikon, Grecia).De asemenea, pentru analiza fonologic / morfologic (stabilirea claselori a

  subclaselor prilor de vorbire), am introdus numai lucrriletiinifice care staula baza acestor analize.

  Este normal ca unelesurse, literare sautiinifice, s lipseasc din lista noastr.Lipsesc, de pild, Tratate sau Antologii care preiau/ prelucreaz materialpublicat de alii. n schimb, se poate observa cu uurinmarea bogie deopere literare aprute mai ales n ultimele decenii. Dac am fi putut aduga aicii revistele/ ziarele/ foile publicate n toate prile lumii, imaginea real ascrisului n aromn ar fi fost mai aproape de realitatea existent: aceste scrierisunt ns foarte numeroase,i nu ntotdeauna consecventi bine scrise,dimpotriv, de cele mai multe ori sunt nengrijite, cu o aromn scoas dinuitare, compozit i urt. De aceea nu le-am excerptat, lsnd i generaiilorviitoare dreptul de a duce mai departe cercetareai aprecierea lor (dac acestescrieri vor supravieui).

  Lista s-a ncheiat n aprilie, 1995.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  49/86

  Bibliografie

  XLIX

  AM. Aminta, Lacrm, (9 poezii aromne), editsia Casa Gramosta, C.B. Stefanovski,Tetovo, 1988 (nu se menioneaz numeleautorului, probabil acelai cu al editorului).

  ARA. Poeii Z. A. Araia i T. Caciona, n colecia "BibliotecaNaional a Aromnilor" publicat de Tache Papahagi,Bucureti, 1932.

  AROUM. Les Aroumains, INALCO, Paris, 1989 (volum colectiv, aprut nseria "Publications Langues' O" , no. 8, la Centre d'Etude desCivilisations de l'Europe Centrale et du sud-est; autori:Cicerone Poghirc, Petre. Nsturel, Matei Cazacu, NeaguDjuvara, Max Demeter Peyfuss, Mihaela Bacou).

  ATH. Athanasescu, Dimitriu, Scurtare de Istoria Sacra pentru

  Romanii dela drepta Danubiului, lucrat dupu Testul aSantei Scriptura de D.A.i stambata cu plata Onor Societipentru nveiatura poporului romnu. Bucuresci, Stambatoria(Tipografia) C.A.Rosetti, 1867.

  BAGAVU Andreilu alu Bagavu, Carte de algere, scrisa in dialectulumacedo-romnu,Bucuresci, Tipo-litografia Dor. P. Cucu,1887.

  BATZ. Batzaria, N., Anecdote, n colecia "Biblioteca Naional aAromnilor" de Tache Papahagi, Bucureti, 1935.

  BELIM. Belimace, Constantin,[Versuri aromne], v. PAP., Ant., p.195-207 (unde se fac trimiterile din DIARO),i Poezii,PAP., G.,p. 585-633.

  BEZA Beza, Marcu, Poezii i Proz , v. PAP., G., p. 391-584.BOGA Boga, Nida, Voshopole,epopee n sonete; v. VEAC, p. 245-342.BO. Boagi, Mihail G., Gramatic Romn sau Macedo-Romn ,

  reeditat cu o Introducerei un Vocabular de Per. Papahagi,Bucureti, 1915; titlul real dat de BO:Yramatiki Romanikiitoi Makedhonovlahiki/ Romanische oder MacedonowlachischeSprachlehre (Viena, 1813) i-a fost restituit acestei cri demine, n ediia foto-copiat (de pe aceea a lui Per. Papahagi)aprut la Freiburg im Br.,Germania, n 1988:Gramaticaromn ic macedo-novlah(v. motivaia mea pentruschimbarea titluluii semnificaia lui nlucr.cit., p. 213 (I/1),unde a fost plasat textul meu, destinat a fi, iniial, o "Prefa"la aceast nou apariie aGramaticiilui Boiagi)..

  CA. Caratan, Nicolae, A teptu soarile (poeme n dialectularomn), Editura Litera, Bucureti,1985; (trimiterile din

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  50/86

  Bibliografie

  L

  DIARO se fac la aceast ediie, nui la cele urmtoare, din1991i 1992, care au un alt sistem de scriere).

  CAL. Caloir, Cutuli, Caetlu a meu. Puizii aleapti, Tipusit di SoataPerivolea, New York, 1991, de Pascal Marco.

  CAP., Arom. Capidan, Theodor,Aromnii. Dialectul aromn, Bucureti, 1932.CAR.,Anch. Caragiu Marioeanu, Matilda, Anchet dialectal la aromnii

  din Dobrogea, Romnia,1951 (mpreun cu A. Avram, V.Rusu, V.uteu); material cules pentru "Arhiva Fonogramic a Limbii Romne".

  CAR.,Comp.Caragiu Marioeanu, Matilda, Compendiu de dialectologieromn (nord i sud-dun rean ), Editura tiinific iEnciclopedic, Bucureti, 1975 (300 p., 35 hri).

  CAR., Dod. Caragiu Marioeanu, Matilda, Un DODECALOG al AROMNILOR sau 12 adev ruri incontestabile, istorice iactuale, asupra aromnilor i asupra limbii lor , n "Romnialiterar" (Anul XXVI), 1-7 septembrie, 1993, p. 12-13; nvolum separat, cu traducere n limbile francez i englez icu un Post-Scriptum explicativ, EdituraSammarina,Constana, 1996.

  CAR., F-M. Caragiu Marioeanu, Matilda, Fono-morfologie aromn . Studiu de dialectologie structural , Editura AcademieiBucureti, 1968.

  CAR., Litgh. Caragiu Marioeanu, Matilda, Liturghier aromnesc. Un manuscris anonim inedit , Editura Academiei, Bucureti,1962. Este primul text de s l u j b religioas n biseric, naromn (lucrarea figureaz n DDA, n corpul dicionarului,cu sigla CLitur., dar lipsete din lista bibliografic; v. de ex.s.v. magurl ki, u nurl c , zabitl c etc.).

  CAR., Stih. Caragiu Marioeanu, Matilda, Di nuntru i-di nafoar. Stihuriarmne ti/ Din n untru i din afar . Stihuri aromne, EdituraCartea Romneasc, Bucureti, 1994.

  CARG. Carageani, Gheorghe, La subordinazione circostanzialeipotattica nella frase del dialetto aromeno (macedo-romeno),Istituto Universitario Orientale, Napoli, 1982.

  CAV. Cavalioti, Theodor Anastas, Vocabular din sec. al XVIII-lea,v. SCR. (unde trimit paginile din DIARO).

  CNDR. Cndroveanu, Hristu, Nihadz. Poeme aromne, Editura

  Eminescu, Bucureti, 1980; v.i VEAC.COD. Codex Dimonie, text religios mss., nedatat, nelocalizat, anonim,descoperiti publicat de Gustav Weigand n "Jahresbericht

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  51/86

  Bibliografie

  LI

  des Instituts fr rumnische Sprache", I, IV,V,VI, Leipzig; nvol. I, prima parte a fost publicat de Paul Dachselt (datareaprox.: deceniile 1-2, sec. XIX).

  COT. Cotolulis, Socratis, Dic ionar romn-grec i Dic ionar grec-romn, Editura Vox, Bucureti, 1995.

  C.-SAR. Caraiani, Nicolae Gh., Saramandu Nicolae, Folclor aromngr mostean, Editura Minerva, Bucureti, 1982. (volumulcuprinde texte folclorice culese de la aromni 'grmosteni' dinBulgaria, din Republica Macedoniai din Livd, Grecia).

  CUT. Cutova, Ioan,v. VEAC, p. 427-437.CUV. Cuvata, Dina, Zghic di moarti, Editura Cartea Aromn,

  Syracuse, N Y, USA, 1989.

  DAN. Daniil Moscopoleanul, Lexikon tetraylosson, text din sec. alXVIII-lea, v. SCR., p. 103-186.DDA v. PAP., DDA.DEX Dicionarul Explicativ al Limbii Romne DEX,Editura

  Academiei , Bucureti, 1975.DEX-S idem, Supliment, DEX - S,ibidem,1988.DIARO Caragiu Marioeanu, Matilda, Dic ionar Aromn (Macedo-

  vlah): Comparativ( romn literar ~ aromn ), contextual, normativ, modern(lucrarea de fa ).

  DODU Dodu, Yiannaki (Perivoli-Velestino), Alithia fantastikiaska,Velestino, Grecia, 1990.

  DODU, Ar. Dodu, Yiannaki(Perivoli-Velestino),"Armnamia",Velestino,Grecia, 1992.

  ECOU Ecou de cntec aromnesc.Antologie. Selecie, cuvnt nainte,not, portrete de Atanasie Nasta; postfade V. Rusu, EdituraLitera, Bucureti, 1985.

  FUD. Fudulea, Cola, Vr noau , vr veac e. Schie umoristice,Editura Litera, Bucureti, 1986.

  Gr. Aut. Din graiul autoarei, originar din Samarina/ Hrupiti, Grecia;cuvnt/ sens/ context neatestat n DDA/ alt parte.

  GULI Guli, Costa,Soneti, Editura Cartea Aromn, Syracuse, N Y,USA, 1990.

  INSCR.N.T. Inscripia lui Nectarie Trpu, de pe gravura din Ardenia,Albania, datat 1731 (n patru limbi: greac, albanez, latin i aromn ; v. CAR., Litgh., p. 112-113). Este primul text

  datat scris n aromn.IORG., Ant. Iorgoveanu-Dumitru, Chirata, Antologie de poezie popular aromn , Editura Minerva, Bucureti, 1976.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  52/86

  Bibliografie

  LII

  IORG., St. Iorgoveanu, Kira, Steau di dor , Editura Eminescu, Bucureti,1983; v.i VEAC.

  LAZ. Lazarou, Achille, L'AROUMAIN et ses rapports avec le grec, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1986.

  M. Mihadashlu, Thiuhari, Botsili di didindi, Editura CarteaAromn, Syracuse, N Y, USA & Editura "Muntenia", 1992;v. i VEAC, p. 421-426.

  MAR. Marcu, George, Folclor muzical aromn, Editura Muzical,Bucureti, 1977.

  MER. Merca M., George, Liv dzliVatr Armneasc cu cnt rli shisuschir rli di gint, Editura Cartea Aromn, Syracuse, NY,USA, 1991 & Editura "Muntenia", Constana,1993.

  MI. Mihanji-Sterghiu, Vanghea, Trdzeri. Proz shi Puizii piGrailu di Shtip, Editura Cartea Aromn, Syracuse, N Y,USA, 1992.

  MIH. Mihileanu,tefan, Dic ionar macedo-romn, Bucureti, 1901.MIORI A Miori a la dacoromni i aromni.(Texte folclorice), culese de

  Tatiana Gluc-Crmaru, ajutat de Emilia Milicescu(semnatar i a Introducerii)i de Tudor Nae; ediie ngrijit de Nicolae Saramandu, Editura Minerva, Bucureti, 1992.

  MUR. Murnu, George, Bair di Cntic Armnescu. Ritmurimacedonene, Bucureti, 1931.

  NASTA Nasta, Atanasie,[Versuri aromne], v. ECOU, p. 80-96.NASTEV Nastev, Bojidar, Aromanski Studii,Skopje, Republica

  Macedonia, 1988 (p. 147-225: Ang citor[i] arm ne ti, cutraducere n limba macedo-slav).NEA-ZOI Koka Maria, Texte dialectale inedite, culese din Nea-Zoi,Trikala, Grecia (1989)i fructificate n lucrarea de licen "Graiul aromnesc din Nea-Zoi" (susinut la Universitateadin Bucureti), pe care am condus-o.

  NTONTOS v. DODU.PAD., 1 Padhioti, Yeoryiou Ap. / Padioti, George Ap., C nti i

  Armne ti di-Aminciu/Vlahika trayoudhia tou Metsovou(cutraducere paralel n limba greac), Athina, Grecia, 1988.

  PAD., 2 Padhioti, Yeoryiou Ap./Padioti, George Ap., C nti i f r erote ti/ Trayoudhia Farsarioton Arvanitovlahon, Athina, Grecia, 1991.

  PAP., Ant. Papahagi, Tache, Antologie arom neasc , Bucureti, 1922.PAP., B. Papahagi, Per.,Basme aromne i glosar , Bucureti, 1905

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  53/86

  Bibliografie

  LIII

  PAP., DDA Papahagi, Tache, Dic ionarul dialectului aromn. General ietimologic./ Dictionnaire aroumain (macedo-roumain).Gnral et tymologique, Editura Academiei, Bucureti,ediia I: 1963, a II-a: 1974 (la care se trimite DIARO).

  PAP.,G. Papahagi, Tache, Grai, Folclor, Etnografie,Editura Minerva,Bucureti, 1981 (ediie i prefade Valeriu Rusu); v. MarcuBeza, Poezii i Proz , p. 391-584, Constantin Belimace,Poezii, p.585-633, Nicolae Velo,Poezii i Proz , p. 635-731.Cu aceti autori se continu colecia Biblioteca Naional aAromnilor. V.i Glosar , de T.P., p. 732-735).

  PAP., Lit. Papahagi, Per., Din literatura poporan a Aromnilor, Bucureti, 1900 (material parcursi fiat din nou); v.i sub

  SCR., ediii de acelai autor.PAPAZ. Papazisi-Papatheodhorou, Zoi,Ta trayoudhia ton Blahon. Dhimotiki ki eponymi poiisi, Gutenberg, Athina, Grecia, 1985(cu traducere paralel n limba greac).

  PERD. Perdichi, George I., Puizii aleapti.Tipusiti di Soata Perivolea,New York, USA, 1991.

  PEYF. Peyfuss, Max Demeter, DIE AROMUNISCHE FRAGE. IhreEntwicklung von den Ursprungen bis zum Frieden von Bukarest (1913) und die Haltung sterreich-Ungarns,Bhlaus, Wien-Kln-Gratz, 1974; varianta romneasc:Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1994.

  PR. Prefti, Mihai, Durut iho. Poeme aromne, Editura Litera,Bucureti, 1987.

  SAR., Cerc. Saramandu, Nicolae, Cercet ri asupra aromnei vorbite n Dobrogea, Bucureti, 1972; v.i C.-SAR.; v.i MIORI A.SCR. Papahagi, Per., Scriitori aromni n secolul al XVIII (Cavalioti,

  Ucuta, Daniil), Bucureti, 1909.SIM. Inscrip ia de pe vasul Simota,provenind din localitatea Clarii,

  Grecia, descoperit i descris de Per. Papahagi, n articolul"Din trecutul cultural al aromnilor (cu prilejul unuidocument de limb)", Analele Academiei Romne, seria II,tomul XXXV, 1912-1913, Memoriile seciunii literare,Bucureti-Leipzig-Viena, 1913. Este cea dinti poezie scris n aromn (v. CAR., Litgh., p.113).

  TULL. Tulliu, Nui, Poezii, n colecia "Biblioteca Naional a

  Aromnilor" publicat de Tache Papahagi, Bucureti, 1926.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  54/86

  Bibliografie

  LIV

  UC. Ucuta, Constantin, Noua Pedagogie sau Abecedar u or (ntraducerea romneasc dat de Per. Papahagi), aprut laViena, n 1797. Este prima carte denv tur , scris p e n t r uaromnii n aromn, prima ncercare de a da "reguli" des c r i e r e n aromn, cu alfabet grecesc. (paginile dinDIARO trimit la SCR., adic la ediia Per. Papahagi.).

  VEAC Un veac de poezie aromn . (Antologie). Introducereiprezentrile autorilor: Hristu Cndroveanu; ediie i note:Kira Iorgoveanu; transpuneri: cei doi autori ai Antologiei;Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1985.

  VELO Velo, Nicolae, Poezii i Proz , v. PAP., G., p.635-731.

  VR. Vrana, George, Avig itorlu di zboar , Editura "Dimndareaprinteasc", Bucureti, 1995.

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  55/86

  LV

  (4) ABREVIERI:a b r. abrevi/at, /-ere Ac./ A acuzativacc. accentuat, - adj. adjectiv, -aladv. adverb, -ialalb. albanez, -escanat. anatomieant. antonimapel. apelativ aprox. aproximativ, - arh. arhai/c, /-smarom. aromn, -escarom.A aromnaA (aria major)arom.F aromnaF (aria minor, f reroteasc)arom.v. aromna vecheart. artic/ol, /-ulat atest. atesta/re, /-t atr.augm.

  atribut, -ivaugmentativ

  AUT. < fondul autohtonaux. auxiliarbg. bulg/ar, /-rescbiol. biologiebis. bisericesc (termen ~ ) bot. botanic card. cardinalcauz. cauzal

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  56/86

  Abrevieri

  LVI

  cf . confer (lat.: "compar cu ... ")chim. chimiecol. colectivcom. comer comp. compara/ ie, /-tivcond. condiionalconj. conjuncieconjct.cons.

  conjunctivconso/an, /-nantic

  cop. copulativcp. compusCR cuvnt reintrodus (care a existat n strromn)cult. cultur/ , /-alcuv. cuvnt Dat. /D dativdef. definit (art., pr. ~)dem.apr. pronume demonstrativ de apropieredem.dep. " " de deprtaredepr. depreciativdez. dezinen dial. dialectaldift. diftongdim. diminutivdistr. distributiv (num. ~ )DN derivat noudrom. dacoromnec. economieencl.engl.

  enclitic (art. ~ )englez, -

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  57/86

  Abrevieri

  LVII

  etim. etimologic, - eufem. eufemisme x p r. expresi/e, /-if. feminin fam. farm.

  familiarfarmac/ie, /-eutic

  FC form corupt (fade cea etim./ cea mai rsp.)FE form etimologic (= apropiat de etimon) fig. figurat filoz. filozofie fiz. fizic FN fonetism noufr. francez, - frecv. frecventGen./Ggen.germ.

  genitivgeneral (n ~ ), genericgerman, /-

  geol.geom.geogr.

  geologiegeometriegeografie

  Gl. glosar, -egr. grece/sc, /-asc Gr. Aut. < graiul autoareigram. gramatic/ , /-algre. greit, - hip. hipocoristici intranzitivibid. ibidem(lat.: "tot acolo")id. idem(lat.: "acelai")

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  58/86

  Abrevieri

  LVIII

  ident. identic i.e. id est (lat.: "adic")imp.imperf.

  imperativimperfect

  imprec. imprecaieind. indicativinf. infinitivinfra infra(lat.: " v. mai jos" [n acelai cuvnt-titlu])injur. injuri/e, /-osinterj. interjecieinterog. interogativinuz. inuzitatinvar. invariabilirev. irevereniosiron. ironicistr. istroromnit. itali/an, /-enescnv. nvechitnv . nvmnt jur. juridic jur m. jurmntlat./~ sav. latin, -, -esc; latin savant LAT.L. BALC.

  < latin < limbile balcanice

  lingv. lingvistic lit. literalloc. locuiune ( ~ vb., prep.)local. localitatem. masculin

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  59/86

  Abrevieri

  LIX

  matem. matematic med. medicin/ , /-almegl. meglenoromn met. metafor/ , /-ic mil. milit/ar, /-riem.m.c.pf.mss.

  mai mult ca perfectmanuscris

  multipl. multiplicativ (num. ~) muz. muzic n. neutruN neologismnavig. navigaieneacc.neat(est).

  neaccentuat, - neatestat

  nec. necunoscut, - nedef. nedefinitnefix. nefixat, - nepej. neol.

  nepejorativneologism, -e

  nepred. nepredicativnereg. neregulat, - Nom./N nominativn.pr. nume propriunr. numrobsc. obscenONOMAT. onomatopeicorig. originar, - ord. ordinal (num. ~)ort. ortografi/e, /-c

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  60/86

  Abrevieri

  LX

  p. paginapart. participiu pejor. pejorativpf.c. / pf.s. perfect compus/ perfect simpluperifr. perifraz pers.piem.

  perso/an, /-nalpiemontez, /-

  pl. plural pl.t. pluralia tantum(lat.: are numai plural) poet. poetic pol. politic polit. politee pop. popular por. porecl pos. posesiv, - pr. pron/ume, /-ominalpred. predicativ, - pref. prefixprep. prepoziieprez. prezentprocl. proclitic (art. ~ )pron. pronuna/re, /-atprop. propoziie prov. proverbps. pref. pseudo-prefixr reflexiv (vb. ~)r a r frecvenrar rsp. rspndit, - refl. reflexiv (pr. ~)

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  61/86

  Abrevieri

  LXI

  reg. regionalrel. relativ (pr. ~)rel. religi/e, /-osrever. RL

  reveren / , /-iosromna literar

  rom. romna literar (vorbit n Romnia)rom. com. romna comun / strromna ( strrom.)rom.v. romna (= dacoromna) veches. substantivS senssec. secolsem. semanti/c, /-smsg.t. singularia tantum(are numai sing.)sil. silabaie/desprire n silabesin. sininimSN sens nousport .strrom.

  din terminologia sportiv strromn, -esc, limba strromn

  suf. sufixsuperl. superlativsupra ~ (lat.: "v. mai sus " [n acelai cuvnt-titlu])s.v. sub voce(lat.: "v. sub cuvntul indicat")t tranzitivT tabel (v. ~ , p. ... )tc. turc, -esctehn. tehnic, - temp.topon.

  temporal, - toponimi/c, /-e

  unipers. unipersonal (vb. ~)

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  62/86

  Abrevieri

  LXII

  v.val.

  vezivaloare

  v a r. variant/ , -evb.voc.

  verb (~i/t/r ), -alvocal/ , /-e

  Voc./V vocativvs. vulg.

  versus(lat.: "fade")vulgar

  zool. zoologie

 • 8/3/2019 Dicionar Aromn(Macedo-Vlah. Introducere_Matilda Caragiu Marioeanu_DMV__2

  63/86

  LXIII

  6. Indicaii pentru utilizarea dicionarului

  DIARO este un dicionar al aromnei, care este ns, totodat, comparativromn literar ~ aromn (macedo-vlah).

  Cele dou ipostaze actuale ale strromnei sunt aezate pe dou coloane:

  Coloana din stnga: Toate intrrile, n ordine alfabetic, sunt n romna literar (RL), doar

  uneori ele aparin ns i variantelor regionale ale acesteia. In foarte puinecazuri, se dau ntre paranteze drepte derivate aromne de la radicale romneticomune (considerate ca intrate, deci, n fondul romnesc de cuvinte).

  Toate cuvintele-titlu din romna literar sunt scrise cu litere aldinedrepte.

  Sub cuvntul-titlu, se insereaz sensurile acestuia (care corespund celorcuprinse n coloana din dreapta, ilustrate prin contexte aromne), scrise culitere drepte de rnd. Dac sensul nu este cunoscut aromnei, acesta nufigureaz n coloana din stnga (de ex.: "a se abate de la ceva" nu figureaz, nschimb "a se abate din drum, trecnd prin alt loc" exist).

  Asteriscul (semnul *), 'la umrul' unui cuvnt care figureaz nexplicaia semantic, trimite la tratarea acestui