D ( Dicţionar aromân sau Macedo-vlah )

download D ( Dicţionar aromân sau Macedo-vlah )

of 91

Embed Size (px)

Transcript of D ( Dicţionar aromân sau Macedo-vlah )

 • 8/7/2019 D ( Dicionar aromn sau Macedo-vlah )

  1/91

 • 8/7/2019 D ( Dicionar aromn sau Macedo-vlah )

  2/91

  Ultimul cuvnt

  343

  "a se da de viu/a se preda"; "a se dade gol"; "a se da napoi""a se da peste cap""a se da drept cineva""a ninge/ploua/rsrisoarele, luna, iarba""a se ivi zorile ""a bate clopotul"

  de gol singur!); da_-v npoi! (da_i-v-napoi!); mi dedu pisticapu s-l facu cas. (m-am dat peste cap s le fac cas); ti cariti dai tini?(drept cine te dai tu?).

  da, dari, deadi, dat, vb. unipers. i: da neau/ ploae/ soarili/ luna(d zpad/ ploaie/ soarele/ luna [= ninge/ plou, rsaresoarele/ luna]); deadi iarba(a dat/ ncol_it iarba); deadi uua. (adat de ziu); da cmbana. (bate clopotul).

  a, adv.(pentru rspuns afirm.la o chemare: da,te-am auzit)i*, conj."ce** [= da]"poftim!, adv.

  e*, adv.: Marie! E! [avi!]( Mario/ Maria! Da! [amauzit!]); (folosit singur este irev.: se poate primi replica: ecla, nu

  _-u arini?"ecla [onomat.], nu _i-e ruine?"; e!trebuie nso_it denume/ apelativ: e, mam, _i mi vrei? "da, mam, de ce mvrei?"); (neat. DDA; < lat. et; adv. danu exist n aromn).

  _i**, pr. rel.: Tan! _i?(Tano/ Tana! Ce!); (irev.: replica:_i s-_ creap, ai si zburati?"ce s-_i crape, aa se vorbete?");

  (neat. DDA)."da"

  "da? (surpriz)"ba*, adv.

  "da"

  "da"

  aha (a-ha), adv.: Ti dusei la coal? Aha! (te-ai dus lacoal? da!); va s-hii cuminti? aha! (ai s fii cuminte? da!); irev.; i: h!ba*, adv.: ba? cari si?(da? [surpriz] cine a spus?) e x p r.: ai-i! (aa-i); ghini sei! (bine-ai zis!); e, cumusei!(da, cum ai zis); ai-ndriptati!(ai dreptate) etc.

  malista (ma-lis-ta), adv.: aduchii? malista! (ai n_eles? da!); reg.

  po!, adv.; reg.; r a r ?ac, -, s.m.f., adj.

  "locuitor al Daciei; poporautohton din nord-estulDunrii"

  Dacu, Daci; Dac, Daci (dacu, daci; da-c, /-ci), s.m.f., adj.(4a/3a): Dacii eara strpachii a Romiloru di-nsusu di Dunri.(dacii erau strmoii romnilor de mai sus de Dunre); adj.:cultura dac; N.

  ac, conj.

  "arat condi_ia"s*, conj.; "dac"

  "dac"

  "chiar dac"

  "dac (+ ind.)""dac (+ prez.,viitor ind./cond.)"

  si/ s-* , conj. (+ conjct./indic. imperf./cond.): si-lu vedu un oar,

  va-lu adaru di doi pra. (dac-l vd o dat, l fac de doi bani);s-pu-team, yineamu. (dac puteam, veneam); s-yineari _iva ap,vrea s-hib ghini. (dac ar veni/ curge ceva ap, ar fi [fost]bine).

  c, conj.: c vrei si-agiu_, ghini fa_i. (dac vrei s aju_i, binefaci); nu tiu c va s-yin i nu va s-yin. (nu tiu dac are svin sau n-are s vin); CAR., Stih., 90: C numta... numteasti / C-su oamii, pui, giuneapii (c nunta... nunteste, chiar dac sunt oameni, pui, junepeni).

  s-easti c/ di, s-hib c/ di, s-furi c/ di (seas-ti/ shi-b/ sfu-ri-c/ -di), loc. conj.: COD., 34, 61: s'estec-i-cunoti. (dac[cumva] i cunoti); CAR., Stih., 52: S-easti c vinii singur,ghini vinii, cripare!(dac [cumva] ai venit singur, bine-ai venit,suprare!) ; s-hib/ s-furi c u f_e_ numta tora, va s-potuva s-

 • 8/7/2019 D ( Dicionar aromn sau Macedo-vlah )

  3/91

  Primul cuvnt

  344

  "de = dac"

  "dac"; c*, conj.ca, conj.

  putearimu s-yinu -mini. (dac [ar fi s] o face_i nunta acum, ams pot/ a putea s vin i eu); s-hibdiyini_ di-vear, va-luvide_ i Costa. (dac [e s] veni_i la var, o s-l vede_i i peCosta); v a r. FC s-tic[= s-easti c].

  ca (+ si/ s- + conjct.): BEZA, p. 562: Toli, Toli picurarlu, ca si-aiavt. (T., T. ciobanul, dac ai auzit [de el]); ca s-yii mni,va-lu

  "dac"; dar*, conj.

  "dac (cf. i RL dac:< dar + c**)"

  "dac"

  "dar , aadar, deci ""ci "(la nceput de fraz)"cnd ""de vreme ce"

  afi acas, ca s-nu yii, va ti caft nsu. (dac [ai s] vii mine,[ai s-] l gseti acas, dac nu vii, te caut el).

  ma*, conj.: yinu, ma vrei! (vino, dac vrei!); ma nu tii, ta_i!(dac nu tii, taci!); ma s-earea Sutiri, va i-u putea. (dac eraSotir, l-ar fi nvins/ btut); ma s-yin oara, va u facu i-aest(dac vine ceasul, am s-o fac i pe asta); i: ama.

  mac (ma-c), conj.: mac po_, f-u buna. (dac po_i, f-lbinele); mac-i ai, nu ti voi!(dac-i aa, nu te iubesc!); nu tiumac va syin. (nu tiu dac are s vin); ( < ma+ c**).

  cara (ca-ra), conj.: cara s-nu yinea yeatrulu, va s-mureamu.(dac nu venea/ ar fi venit doctorul, muream/ era s mor/ a fimurit); cara nu va s-hib un, va s-hib alt. (dac n-o fi una, o fialta); val. adv.: yinu cara! (vino dar/ deci!); eh, oar buncara!(ei, rmne_i cu bine dar!); cara trea unu vimtu! (citrgea un vnt!); cara va _ dau un!(ci/ cnd _i-oi da una!); tora, cara sei un!(acuma, dac ai zis una! [= mai bine nu oziceai]!); di-cara: di cara nu bag tu capu, _i si-i facu? (devreme ce nu bag la cap, ce s-i fac!).

  "ce dac!"

  "dei "

  "de/ dac (n interog.indirecte)

  acoromn, -, s.m.f.,adj.

  "ramur a strromnilordin nord-estul Dunrii;locuitori ai Romniei"

  _i cara (_i-ca-ra), loc. conj.: _i cara vini, alas-lu!(ce dac avenit, las-l!); em, -_i cara!(pi, ce dac!).

  _i c (_i-c), loc. conj.: _i c-i u, _i c-i cui la cicioari,_iva! (ce c [= dei] i-am zis, ce c i-am czut la picioare,nimic!).

  di-si (di-si), loc. conj. (n prop. interog. indirecte): nu tiu di-si au_iva cu tini, ma ti zburscu. (nu tiu dac au ceva cu tine, dar tevorbesc); (< di + si).

  Daco-romnu, -i; -n, -ni / Daco-vlahu, /-vlahi; /-vla-h, /-vlahi,s.m.f. (1,1), adj. (4a): Daco-romii/ Daco-vlahii suntu Romiidi-nsusu di Dunri, fra_ cu Macedo-romii/ -vlahii, Megleno-romii/ -vlahii i Istro-romii/ -vlahii; N.

  ad, -e, s.f."mam , bunic " dod, tet, mtu,

  s.f.

  dad, -i (da-d, /-di), s.f. (1): ai-i mi fea_i dada. (aa m-a fcutmama mea); Gr. Aut.: dada Gheafa eara mama ali mami. (bunicaGh. era mama mamei); reg.

  afin, -i, s.m."arbore cu frunzearomate"

  dhafnu, -i (dhaf-nu, /-i), s.m. (1): frnli di dhafnu da aurizmbun tu mcari. (frunzele de dafin dau miros bun la mncare).

  "foaie de dafin" dhafn, -i (dhaf-n, /-ni), s.f. (1); supra; maea a mea u cimaDhafna. (pe bunica mea o chema Dafina); i: dhafeau, dhafei.

  airea, -le, s.f."tamburin / tobi_cu zurgli"

  daire, -ea (da-i-r-e /-rea), s.m. (3): turcala lu bati dairelu ghini.(turcoaica cnt bine cu daireaua); v a r. dire; muz.

 • 8/7/2019 D ( Dicionar aromn sau Macedo-vlah )

  4/91

  Ultimul cuvnt

  345

  alac, s.n."antrax, boal a splinei"dalac (da-la-c), s.f. sg.t. (1): oamiii/ prvli s-lndiscu didalac. (oamenii/ animalele se mbolnvesc de dalac); v a r.dlac, FC duloag.

  "care are dalac" dlcosu/ dlcitu, adj. (4a); r a r.alt, -i, s.f.

  "instrument pentrucioplit/despicat lemnul"

  zmilari, -ri (zmi-la-ri, /-lri), s.f. (6a): lemnul s-ciupleati cuzmilarea. (lemnul se cioplete cu dalta); v a r. zmilar(cf. DDA,s.v.; dar: < gr. ).

  amasc, s.n.;batist, s.f."_estur, stof (?) deDamasc" (cf. am; nv.)

  ami (a-mi), s.f.sg.t. (6a): fustani di ami. (rochie de damasc);i: emu, -uri; nv.

  am, -e, s.f.doamn*, s.f.cucoan**, s.f.(la cr_ile de joc)regin***, s.f., id.

  doamn*, s.f.cucoan**, s.f.vsiloai***, s.f.

  ambla, -le, s.f."(a-l lovi damblaua/pictura* cea rea""dambla""nebunie, idee fix"

  chicut*, s.f.: c ti-agudi chicuta di ti-agudi!(lovi-te-ar damblauas te loveasc!); (numai n imprec.).

  dmbl, -a (dm-bl, /-bla), s.m. (3): lu-agudi dmbllu. (l-alovit damblaua); fig.: cathi omu cu dmbllu a lui. (fiecare omcu damblaua/ nebunia lui).; v a r. FC dml, s.m., dmblaedmlae, s.f.

  amblagi, vb."a fi lovit de dambla /de pictura cea rea""a (se) damblagi"

  nchicuteu, -ari, -ai, -at (n-chi-cu-teu, /-ta-ri, /-tai, /-ta-t), vb.(1b) t: chicuta s-ti-nchicutea!(damblaua s te loveasc!); (nimprec.).

  dmblusescu, -iri, -ii, -it (dm-blu-ses-cu, /-si-ri, /-sii, /-si-t),vb. (4b) i (r): [s-] dmblusi [ntregu/ giumitati] di cripari. ([s-] adamblagit [ntreg/ pe jumtate] de suprare); v a r. FCdmlusescu.

  amblagire, s.f.vb.(damblagit, s.n.vb.)

  "dambla""faptul de a damblagi"

  dmbluseari (dm-blu-sea-ri), s.f. (vb.), (6a): dmblusearea-igreau. (damblagitul e greu); ti dmbluseari nu dmblusi, i-ulo mai gura. (de damblagit nu [s-] a damblagit, i s-a luat doargura/ graiul).

  amblagit, -, adj."lovit de dambla/pictur,

  nchicutatu, adj.(4a): ta_i, lea, -nchicutat! (taci, tu, lovito depictur!); impr.

  blestemat"; "care estedamblagit, paralizat "

  dmblusitu, -_; -t, -ti (dm-blu-situ, /-si _; /-si-t, /-ti), adj. (4a):easti dmblusitu di doauli cicioari. (este damblagit de ambelepicioare).

  amigean, -e, s.f."vas mare de sticl (5 l)

  damigean, -i (da-mi-gea-n, /-ni), s.f. (1): biur un damigeandi yinu. (au but o damigean de vin); v a r. damagean;(cf. gr.

  de obicei protejat cumpletitur"

  , it. damigiana; tc. damacana.); (Gr. Aut. i:trmnan, -i, FC?).

  andana, -le, s.f.'ntmplare , p_anie""glgie, agita_ie"

  daraver, s.f.

  dndn, -a (dn-d-n, /-na), s.m. (3): p_i unu dndn!(am p_it o dandana/ ntmplare neplcut); v a r. dndnae, -i: BATZ., 40: Nu ti-agioac cu mui_e. / .../ C fac hoara

  dndnae. (nu te juca cu bbu_e[le]. ... c fac satul dandana/fac glgie n sat).

 • 8/7/2019 D ( Dicionar aromn sau Macedo-vlah )

  5/91

  Primul cuvnt

  346

  Danemarca, s.f. n.pr."_ar nordic, cuapitalaCopenhaga"

  Danemarca (da-ne-mar-ca), s.f. n.pr. (1): Danemarca arivsiloai. (D. are regin); N.

  anez, -, s.m.f., adj."locuitor al Danemarcii"

  danezu, -zi; -z, -zi (da-nezu, /-nezi; /-ne-z, /-zi), s.m.f. (1,1), adj.(1a): s.: danezili suntu tuti arusi. (danezele sunt toate blonde); adj.: statlu danezu; N.

  ang!, interj.(imit zgomotulclopotelor)zbang!, cioc!, interj.dngni, vb.

  dangara-dungara! (dan-ga-ra, dun-ga-ra!), interj.: Gr. Aut.: cndubatu/ s-frngu cmbili facu dangara-dungara! (cnd batclopotele fac dang-dang!).

  anie dare, s.f.ans, -uri, s.n.

  "hor* "; cor, s.n.

  "joc modern"

  coru*, s.n.dansu, -uri (dan-su, /-suri), s.n. (1): corurili suntu veci, dansurili

  suntu nali, moderni. (horele sunt vechi, dansurile sunt noi,moderne); N.ansa, vb.

  "a executa un dans modern"; juca, vb.

  danseu, -ari, -ai, -at (dan-seu, /-sa-ri, /-sai, /-sa-t), vb. (1b)i/t: auii gioac tu coruri, tinirii dansea [dansuri]. (btrniijoac n hore, tinerii danseaz [dansuri]); N.

  ansatoare, ~ , s.f." ~ de blci/_iganc"" ~ de local; pa_achin"baiader, s.f.

  cinghie, ~ i (cin-ghi-e, /-ghii), s.f. (6b):_i fa_i ca vrn cinghi?(dece faci/ te por_i ca o dansatoare de blci/ _iganc?).

  cinghistr, -i (cin-ghis-tr, /-tri), s.f. (1): ti-nveti ca cinghistrili. (tembraci ca dansatoarele de local/ pa_achinele).

  antel, -e, s.f."garnitur croetat,de pus ca podoabla rochii, bluze etc.""bibil, col_i, dantelfcut cu acul""dantel de pus la gt,

  la cmi de dam"

  tantel, -i (tan-te-l, /-li), s.f. (1): Gr. Aut.: circeafi/ cmeaicpitiu cu tantel. (cearceaf/ cma/ cpti [= pern] cudantel); (neat. DDA).

  bibilu, -i (bi-bilu, /-bi-i), s.n. (2): adar bibii, tanteli cu aclu.(face bibiluri, dantele cu acul); FC birbi iu; (cf. DDA, s.v.; dar: