Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante...

of 47 /47

Embed Size (px)

Transcript of Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante...

Page 1: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a
Page 2: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

2

Raport anual Victoriabank 2016

Raport anual 1

Mesajul Conducerii 3

Acţionarii Băncii 4

Conducerea Băncii 5

Membrii Consiliului de Administraţie 5

Membrii Comitetului de Direcţie 5

Raportul conducerii 6

Climatul economic 7

Situaţia macroeconomică 7

Evoluţia sistemului bancar 9

Performanţele activităţii B.C. „Victoriabank” S.A. 10

Evoluţia indicatorilor de bază 10

Evoluţia numărului de clienţi 11

Activitatea privind atragerea depozitelor 12

Activitatea de creditare 14

Activitatea valutară 16

Activitatea cu carduri bancare 18

Activitatea pe piaţa de capital 21

Managementul de personal 23

Managementul riscurilor 25

Guvernanţa corporativă 26

Codul de guvernanţă corporativă aplicat de Bancă 26

Principiile guvernanţei corporative 27

Gradul cu care Banca se conformează sau nu prevederilor din Codul de guvernanţă corporativă 29

Sisteme de control intern și gestiune a riscurilor Băncii 29

Împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale proprietarilor 31

Reţeaua Filialelor și Agenţiilor Băncii 34

Raportul auditului extern 39

Raportul auditorului independent 40

Situaţii financiare 45

Situaţia poziţiei financiare 46

Contul de profit sau pierdere și situaţia elemente ale rezultatului global 47

Cuprins

Page 3: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

3

Raport anual Victoriabank 2016

Mesajul Conducerii

Stimaţi acţionari, parteneri și clienţi ai Băncii!

În anul 2016 s-au atestat primele semne de revigorare a eco-nomiei naţionale, manifestate prin faptul că producătorii din Republica Moldova tot mai mult penetrează pieţele europene cu produse și servicii calitative, cererea pentru credite se resta-bilește, sporește interesul investiţional din partea investitori-lor străini și se înregistrează fluctuaţii neînsemnate a cursului de schimb al monedei naţionale. Piaţa financiară s-a stabilizat, creându-se astfel toate premisele pentru dezvoltarea durabilă.

În același timp anul 2016 a fost marcat de modificări semnificati-ve în legislaţia Republicii Moldova, menite să îmbunătăţească radi-cal funcţionarea și stabilitatea sistemului financiar-bancar. Au fost acordate împuterniciri suplimentare și substanţiale Băncii Naţionale a Moldovei în calitatea sa de Regulator, a fost majorată responsabili-tatea managementului executiv al băncilor comerciale, a membrilor Consiliului de Administraţie, precum și a acţionarilor. Toate aceste

măsuri au fost îndreptate spre garantarea integrităţii mijloacelor bănești încredinţate sistemului bancar, precum și spre sporirea în-crederii în capacitatea băncilor de a asigura suport de lungă durată.

Evenimente importante s-au produs și în viaţa B.C. „Victoriabank” S.A. Și-a început activitatea Consiliul de Administraţie, punând ac-cent primordial pe ajustarea funcţionalităţii Băncii cerinţelor de gu-vernanţă corporativă și a cadrului legislativ reformat, pe creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat și pe cre-area strategiilor de dezvoltare în viitor. Au fost înlăturate neajunsu-rile stabilite în studiul de diagnostic, a fost dezvoltat în continuare sistemul informaţional modern și s-a lucrat prodigios asupra menţi-nerii portofoliului de clienţi și prestării serviciilor de calitate înaltă. În aceste condiţii Banca a îndeplinit planul de afaceri, înregistrând un profit de 220 mil. lei, cu o rentabilitate a activelor de 1,7% și o rentabilitate a capitalului de 9,9%.

Privind în viitor suntem conștienţi că avem multe de făcut. Pentru anul 2017 am fixat drept obiective îmbunătăţirea calităţii active-lor, majorarea eficienţei procesului decizional, implementarea unei structuri organizatorice noi și elaborarea politicilor de control a ris-curilor cu aplicarea celor mai bune practici europene.

Modelul de afacere acceptat de Bancă va fi bazat pe o înaltă trans-parenţă decizională, finanţare responsabilă a sectorului real al eco-nomiei și încurajarea clienţilor care creează cu Banca un parteneriat viabil.

Prezentând Raportul anual, vreau să aduc mulţumiri acţionarilor, membrilor Consiliului de Administraţie și întregului colectiv al Băn-cii pentru efortul depus în anul 2016, exprimând convingerea, că acest efort a creat toate premisele necesare pentru prosperitatea Băncii pe termen lung.

Corneliu GhimpuPrim-vicepreședinte al Comitetului de Direcţie

Page 4: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

4

Raport anual Victoriabank 2016

Acţionarii Băncii

Capitalul social al B.C. „Victoriabank” S.A. constituie 250,000,910 lei, împărţit în 25,000,091 acţiuni ordinare nominative de cla-sa I cu drept de vot la valoarea nominală de 10 lei/acţiune. Ac-ţiunile ordinare nominative emise de Bancă (MD14VCTB1004) sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată la Bursa de Valori a Moldovei (www.moldse.md).

Pe parcursul anului 2016 au intervenit următoarele modificări în structura acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A.:

La Bursa de Valori a Moldovei au fost înregistrate 11 tranzacţii de vân-zare-cumpărare cu 8,733 acţiuni ordinare nominative emise de B.C. „Victoriabank” S.A., ceea ce reprezintă 0.035% din capitalul social al Băncii. Preţul mediu ponderat de tranzacţionare în anul 2016 pe piaţa reglementată a unei acţiuni emise de Bancă a constituit 48.66 lei, în creștere cu 64.67% faţă de cel din anul 2015 (de 29.55 lei/acţiune).

În afara pieţei reglementate a avut loc depunerea acţiunilor B.C. „Victoriabank” S.A., deţinute de acţionarii BERD (15.06%) și Alpha Bank Romania S.A. (12.50%), ca aport în capitalul social al com-paniei nou create VB Investment Holding B.V. (după înregistrarea tranzacţiilor, unicul acţionar al VB Investment Holding B.V. este Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare).

În perioada de raportare au fost întreprinse acţiuni organizatorice, în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.1997, Legea instituţiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 și Statutul Băncii, pentru convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acţionarilor Băncii din 20 mai 2016 și 8 iulie 2016.

În scopul conformării Băncii prevederilor Legii instituţiilor financia-re, reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei și Normelor interne cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al B.C. „Victoriabank” S.A., au fost acumulate de la acţionari docu-mente/informaţii privind identificarea proprietarilor direcţi, indi-recţi, inclusiv beneficiarilor efectivi ai cotei de participare.

Informaţii privind răscumpărarea acţiunilor propriiÎn anul 2016 nu a avut loc răscumpărarea de către B.C. „Victoriabank” S.A. a acţiunilor proprii.

Tab.1 Structura acţionarilor la 31 decembrie 2016:

Categoria Acţiuni, unităţi Cota în capitalul social, % Numărul acţionarilor

Total: 25,000,091 100.00 231

- persoane juridice 17,432,145 69.73 19

- persoane fizice 7,567,946 30.27 212

inclusiv:- nerezidenţi 17,173,031 68.69 21

- rezidenţi 7,827,060 31.31 210

Tab.2 Lista acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A. ce deţin cote substanţiale (mai mari de 1% în capitalul social al Băncii):

Nr.rând Denumirea acţionarului Cota în capitalul social, %

1 INSIDOWN LTD (Cipru) 39.20

2 VB INVESTMENT HOLDING B.V. (Olanda) 27.56

3 ŢURCAN Victor (Republica Moldova) 10.45

4 ARTEMENCO Elena (Republica Moldova) 4.94

5 PROIDISVET Galina (Republica Moldova) 4.04

6 ŢURCAN Valentina (Republica Moldova) 2.47

7 „Notabil” SRL (Republica Moldova) 2.36

8 BONDARI Iurie (Republica Moldova) 1.01

Page 5: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

5

Raport anual Victoriabank 2016

Conducerea Băncii

Membrii Comitetului de DirecţieMembrii Consiliului de Administraţie

Victor Ţurcan Președinte al Consiliului de Administraţie

Ion Prisăcaru Vicepreședinte al Consiliului de Administraţie

Igor Spoială Membru al Consiliuluide Administraţie

Ionuţ Octavian Pătrăhău Membru al Consiliuluide Administraţie

Nicholas Gavin Ryan Membru al Consiliuluide Administraţie

Andrei Cojocaru Membru al Consiliuluide Administraţie

Corneliu GhimpuPrim-vicepreședinte al Comitetului de Direcţie

Ludmila VangheliVicepreședinte al Comitetului de Direcţie

Elena GoncearVicepreședinte al Comitetului de Direcţie

Page 6: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

Raportul conducerii

2016

Page 7: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

7

Raport anual Victoriabank 2016

Situaţia macroeconomicăÎn anul 2016 economia Republicii Moldova a dat primele semne de revigorare, dar continuă să fie vulnerabilă în faţa unui șir de factori atât interni, cât și externi: sancţiunile reciproce dintre Federaţia Rusă și Uniunea Europeană, restricţiile impuse la importul unor produ-se agricole din Moldova de către autorităţile de resort din Federaţia Rusă și recesiunea din această ţară, criza din Ucraina, problemele din sectorul bancar, diminuarea continuă a volumului transferurilor bănești ale persoanelor fizice din străinătate.

Climatul economic

Fig.1 Dinamica balanţei comerciale

Export, mil. USD

Import, mil. USD

Balanţa comercială, mil. USD

Produsul Intern Brut (PIB), în anul 2016, a însumat 134.47 miliarde lei (sau 6.75 miliarde dolari SUA), majorându-se faţă de anul 2015 cu 4.1% în preţuri comparabile și cu 9.7% în preţuri curente. Cea mai semnificativă influenţă asupra creșterii PIB a avut valoarea adă-ugată brută creată în agricultură + 2.2 puncte procentuale (p.p.), comerţ cu ridicata și cu amănuntul + 0.9 p.p., informaţii și comu-nicaţii, industria extractivă și prelucrătoare, activităţi profesionale, știinţifice și tehnice – în creștere cu câte 0.3 p.p.

Evoluţia comerţului exterior în 2016 a fost influenţată de situaţia geopolitică din regiune, scăderea preţurilor mondiale la produsele alimentare și resursele energetice.

0

1000

3000

5000

7000

-1000

-3000

-5000

-7000

4,020.30

2,045.30

3,986.80

1,966.90

5,317.00

2,339.50

-2,977.50-2,019.90 -1,975.00

2014 20162015

Page 8: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

8

Raport anual Victoriabank 2016CLIMATUL ECONOMIC

Fig.2 Dinamica exporturilor

În ţările CSI, mil. USD În ţările UE, mil. USD În alte ţări, mil. USD

Volumul exporturilor s-a majorat cu 4.00%, iar importurile au cres-cut cu 0.8%. În valoare absolută, exporturile de mărfuri realizate în 2016 s-au cifrat la 2,045.30 milioane dolari SUA, mai mult cu 78.4 milioane comparativ cu anul 2015, iar importurile au însumat 4,020.30 milioane dolari SUA.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2016 a con-stituit 50.9%.

Restricţiile comerciale impuse Republicii Moldova de către Federaţia Rusă, deprecierea valutei naţionale, au influenţat reorientarea ex-portatorilor spre piaţa Uniunii Europene.

Rata inflaţiei medie anuală a constituit 6.4%. În luna decembrie 2016, rata inflaţiei a constituit 2.4%, înregistrând o diminuare de 11.2 p.p. comparativ cu rata inflaţiei în aceeași perioadă a anului 2015, totodată fiind sub nivelul ţintă al inflaţiei stabilit de Banca Naţională a Moldovei (5% +/- 1.5%). Diminuarea ratei anuale a inflaţiei s-a datorat, preponderent, cererii interne modeste, recoltei bogate din sectorul agricol din anul 2016, efectului unei perioade de bază înalte asociat deprecierii monedei naţionale din anul 2015, precum și disipării impactului majorării tarifului la energia electrică din luna iulie 2015.

În anul 2016 moneda naţională a marcat o depreciere de 1.6% faţă de dolarul SUA în termeni nominali de la 19.66 lei pentru 1 dolar ame-rican la 01.01.2016 pînă la 19.98 lei la 31.12.2016. Faţă de valuta europeană leul moldovenesc s-a apreciat cu 2.7%. Principalii factori care au determinat fluctuaţiile monedei naţionale au fost diminuarea remiterilor valutare de peste hotare, oscilaţiile dolarului SUA pe pie-ţele valutare internaţionale și politica monetară a Băncii Naţionale.

Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.12.2016 a atins valoarea de 2,202.90 milioane dolari SUA, majorîndu-se cu 26.9% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrșitul anului 2015. Conco-

mitent, piaţa valutară a RM a fost puternic influenţată de volumul remitenţelor care susţin economia naţională. Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în anul 2016 acestea au constituit 1,079.24 milioane dolari SUA, cu 50.10 milioane dolari sau cu 4.44% mai puţin faţă de anul 2015.

Câștigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat din economia naţională pentru anul 2016 a constituit 5,084.00 lei și s-a majorat cu 10.3% faţă de salariul mediu lunar din anul 2015.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1,246.00

357.90

735.60

201620152014

1,217.60

256.90

492.30

1,332.40

298.70

414.20

Rata șomajului pentru trimestrul IV 2016 a înregistrat 3.8%, fiind cu 0.4 p.p. mai mică faţă de trimestrul IV 2015.

Conform previziunilor Băncii Mondiale, în anul 2017 creșterea Pro-dusului Intern Brut se va accelera până la 4.5% și va însuma 148.3 miliarde lei.

Banca Naţională a Moldovei prognozează pentru anul 2017 diminu-area inflaţiei până la 5.5% anual.

Page 9: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

9

Raport anual Victoriabank 2016

Evoluţia sistemului bancarLa 31.12.2016, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci li-cenţiate de Banca Naţională a Moldovei (BNM), inclusiv 4 su-cursale ale băncilor și grupurilor financiare străine. Pe parcursul anului 2016, activele sistemului bancar au înregistrat un trend ascendent.

Activele băncilor comerciale conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la 31 decembrie 2016 au constituit 72,951.37 milioane lei, marcând o creștere de 4,161.17 milioane lei sau de 6.05% comparativ cu activele înregistrate la 31 decembrie 2015.

În 2016 sistemul bancar a parcurs o perioadă de reducere a cre-ditării economiei naţionale din cauza crizei economice din ţară și deprecierii valutei naţionale.

Soldul depozitelor acumulate de bănci s-a majorat cu 8.7% faţă de anul 2015, acumulând 54,917.05 milioane lei.

Soldul creditelor și avansurilor acordate de bănci s-a diminuat cu 4,216.66 milioane lei sau cu 11.56% în raport cu anul 2015, con-stituind 32,252.33 milioane lei.

La situaţia din 31.12.2016, capitalul de gradul I a constituit 9,437.85 milioane lei, înregistrând o creștere de 429.62 milioane lei sau cu 4.77% mai mare faţă de anul 2015.

Indicele suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 30.08%, în creștere cu 3.77 p.p. comparativ cu anul 2015 (limita ≥16%), in-dicator care a variat de la o bancă la alta între 22.60% și 121.32%.

Nivelul înalt al indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutăţirea ca-lităţii creditelor. În același timp, în vederea evitării riscului de sol-vabilitate, Banca Naţională a Moldovei în calitate de autoritate de

supraveghere, a solicitat băncilor revizuirea politicilor și strategiilor în vederea monitorizării și gestionării eficiente a nivelului creditelor neperformante și fortificării capitalului.

Băncile au menţinut indicatorii lichidităţii la un nivel înalt.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung a constituit 0.63 (norma ≤1). Lichiditatea curentă pe sector a crescut cu 7.5 p.p., constituind 49.22% (norma ≥ 20%).

Profitul net al sistemului bancar în anul 2016 a constituit 1,466.69 milioane lei – în creștere cu 322.46 milioane lei sau cu 28.18% comparativ cu anul 2015.

Rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului la 31 decembrie 2016 au constituit 1.97% și respectiv 11.95% anual, în creștere cu 0.30 p.p. și respectiv 1.79 p.p. comparativ cu situaţia la 31 decem-brie 2015.

Fig.3 Indicatori de bază totali ai sistemului bancar din RM

CLIMATUL ECONOMIC

Total active, mil. MDL Total credite, mil. MDL

0 20000 40000 60000 80000 100000

2014

2015

2016

93,877.27

66,895.42

52,435.66

68,790.20

50,565.65

36,469.00

72,951.37

54,917.05

32,252.33

Total depozite, mil. MDL

Page 10: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

10

Raport anual Victoriabank 2016

Evoluţia indicatorilor de bazăLa finele anului 2016, numărul de subdiviziuni ale Băncii a con-stituit 104 unităţi, dintre care 34 filiale și 70 agenţii.

Activele Băncii, conform Standardelor de raportare financiară, la 31 decembrie 2016 au constituit 12,612.72 milioane lei, înregistrând o creștere de 4.37% sau cu 528 milioane lei mai mult faţă de valoa-rea de la 31 decembrie 2015.

După valoarea activelor Banca a păstrat poziţia III în sistemul bancar

Performanţele activităţii B.C. „Victoriabank” S.A.

autohton, iar cota de piaţă a activelor Băncii a constituit 17.29% din activele sistemului bancar.

Volumul total al depozitelor a înregistrat valoarea de 9,919.65 mili-oane lei, în creștere cu 5.77% sau 541.42 milioane lei faţă de anul precedent.

Creșterea portofoliului de depozite a fost influenţată de creșterea volumului de mijloace bănești în conturile clienţilor persoane juridi-ce și de creșterea numărului de clienţi atrași la deservire.

După volumul depozitelor, Banca a păstrat poziţia a III-a în sistemul

Fig.4 Evoluţia indicatorilor de bilanţ Fig.5 Dinamica venituri și cheltuieli

Total active, mil. MDL

bancar, iar cota de piaţă a depozitelor Băncii a înregistrat nivelul de 18.05% din depozitele sistemului bancar.

Portofoliul de credite și avansuri în perioada de raportare s-a dimi-nuat până la 4,635.22 milioane lei, înregistrând o descreștere de 17.70% sau 997.01 milioane lei faţă de 2015.

Venitul global al Băncii a constituit suma de 1,417.56 milioane lei, cu 2.53% sub nivelul anului 2015, iar volumul total de cheltuieli a însumat 1,196.69 milioane lei, cu 10.83% mai mic comparativ cu anul 2015.

0 400 800 1200 1600

2014

2015

20161,417.56

1,196.69

1,454.35

1,341.95

879.00

1,077.56

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2014

2015

2016

12,180.36

9,765.69

5,726.21

12,084.76

9,378.23

5,632.24

12,612.72

9,919.65

4,635.22

Total depozite, mil. MDL Total credite, mil. MDL Total cheltuieli, mil. MDLTotal venituri, mil. MDL

Page 11: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

11

Raport anual Victoriabank 2016PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Rezultatele financiare pentru anul 2016 au fost influenţate semnifi-cativ de:

• reducerea activităţii de creditare, cauzată preponderent de lipsa cererii de credite, precum și de abordarea mai prudentă aplicată de Bancă faţă de potenţialii debitori.

• descreșterea ratelor de dobândă la instrumente de politică mone-tară promovată de Banca Naţională a Moldovei cu 10.5 p.p.;

• reducerea ratelor de dobândă la portofoliul de valori mobiliare cu 8.4 p.p.

Evoluţia numărului de clienţiPe parcursul anului 2016 au fost atrași la deservire 48,862 de clienţi, dintre care 507 persoane juridice și 48,361 persoane fizice. Astfel, numărul total al clienţilor activi la finele anului 2016 a constituit 511,465 clienţi, dintre care: persoane juridi-ce – 23,809 clienţi și persoane fizice – 487,662 clienţi.

Întru diversificarea serviciilor prestate persoanelor fizice, în decur-sul anului 2016 a fost lansat serviciul de bancassurance și a fost ex-tinsă lista de organizaţii în favoarea cărora se pot realiza plăţi prin intermediul sistemelor de deservire la distanţă.

În scopul oferirii opţiunii de gestionare mai comodă a activităţii companiei în cadrul Băncii a fost îmbunătăţit serviciul de deservire la distanţă destinat persoanelor juridice: includerea posibilităţii de realizare a operaţiunilor cu conturile de depozit cu ajutorul semnă-turii mobile, expedierea extraselor cu aplicarea semnăturii electro-nice a Băncii și lansarea aplicaţiei mobile care va oferi managerilor un plus de comoditate în gestionarea operaţiunilor întreprinderii. În prezent se ajustează cadrul normativ, versiunea actualizată a siste-mului urmând a fi lansată în prima jumătate a anului 2017.

Fig.6 Profit net Fig.7 Dinamica rentabilităţii activelor și a capitalului

Profitul net obţinut de Bancă a constituit 220.87 milioane lei, cu 108.48 milioane lei sau cu 96.52% mai mult faţă de valoarea înre-gistrată în anul 2015.

Rentabilitatea Capitalului a înregistrat un trend pozitiv și a consti-tuit 9.93%, fiind mai mare cu 4.51 p.p. faţă de anul 2015.

Rentabilitatea activelor s-a situat la nivelul de 1.71%, valoarea in-dicatorului fiind în creștere faţă de anul 2015 cu 0.84 p.p.

Profit, mil. MDL Rentabilitatea activelor, % Rentabilitatea capitalului, %

0

4%

8%

12%

16%

2014 20162015

1.650.87

1.71

11.02

5.42

9.93

0

50

75

25

100

125

150

175

200

225

198.56

2014

220.87

2016

112.39

2015

Page 12: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

12

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea privind atragerea depozitelorLa finele anului 2016 volumul depozitelor a constituit cifra de 9,920 milioane lei, în creștere cu 541 milioane lei sau 5.77% faţă de 31 decembrie 2015. Banca a înregistrat o cotă de piaţă de 18.05% la capitolul total depozite, clasându-se pe locul III.

Majorarea soldului depozitelor s-a datorat sporirii soldurilor clienţi-lor corporativi, atât în conturile curente, cât și prin constituirea de depozite noi. În decursul anului, datorită nivelului mai înalt al rate-lor de dobândă oferite de băncile concurente, s-a menţinut refluxul soldurilor în valută străină ale persoanelor fizice.

Soldul depozitelor persoanelor juridice la 31.12.2016 a înregistrat valoarea de 3,572 milioane lei, avansând faţă de 31.12.2015 cu 740 milioane lei sau cu 26.15%. Cota de piaţă a B.C. „Victoriabank” S.A. la acest capitol constituie 20.79%.

Fig.8 Evoluţia depozitelor

Persoane juridice, mil. MDL

0

2000

4000

6000

8000

10000

6,348.016,547.006,488.00

3,288.002,831.20

3,571.64

20162014 2015

9,776.009,378.20

9,919.65

Total depozite, mil. MDL

Persoane fizice, mil. MDL

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 13: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

13

Raport anual Victoriabank 2016

Soldul depozitelor persoanelor fizice la 31.12.2016 a constitu-it 6,348 milioane lei și s-a diminuat cu 199 milioane lei faţă de 31.12.2015 înregistrând o descreștere de 3.04%. Cota de piaţă a Victoriabank la acest capitol constituie 16.80%.

Pe parcursul anului Banca a atras depozite la termen în monedă naţională la o rată medie de 11.18%, comparativ cu rata medie de 13.61% în 2015, iar depozitele la termen în valută străină au fost atrase la o rată medie de 2.28%, comparativ cu 2.27% în 2015. Micșorarea ratei la depozitele în valută naţională se datorează tren-dului descendent al ratei de bază a BNM, înregistrat pe parcursul anului 2016 (-10.50 p.p. de la începutul anului). Rata medie la depozitele în valută practic nu a înregistrat modificări pe parcursul anului precedent, întrucât procesul de diminuare a ratelor în valută a fost iniţiat în anul 2015 și menţinut pe parcursul anului precedent.

Cheltuielile aferente depozitelor persoanelor fizice și juridice au con-stituit 452.3 milioane lei, faţă de 363.5 milioane lei în anul 2015, înregistrând o creștere de 24.42% sau 88.8 milioane lei. Majorarea volumului cheltuielilor în anul 2016 a fost determinată de nivelul înalt al ratelor în lei, înregistrat la începutul anului, și modificarea structurii portofoliului, deponenţii fiind motivaţi de ratele înalte ale depozitelor în valută naţională. Astfel, la finele anului 2016 cota depozitelor în valută naţională a constituit 54.23%, iar cota depo-zitelor în valută străină – 45.77%.

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 14: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

14

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea de creditareÎn anul 2016 Victoriabank a păstrat poziţia a treia după volu-mul portofoliului de credite acordate clienţilor. Cota de piaţă a creditelor acordate a înregistrat nivelul de 14.37% din totalul creditelor pe sistemul bancar.

Portofoliul de credite și creanţe net la 31.12.2016 a constituit 4,635.22 milioane lei, fiind cu 997.00 milioane lei mai mic faţă de anul precedent, înregistrând o descreștere de 17.70%. Pon-derea portofoliului de credite din total active a Băncii la data de 31.12.2016 a constituit 36.75%, cu 9.86 p.p. mai puţin compara-tiv cu anul 2015.

Pe parcursul anului 2016 au fost acordate credite unui număr mare de clienţi persoane fizice și juridice în sumă totală de 3,787.53 mili-oane lei, cu 1,179.86 milioane lei mai puţin decât acordările anului 2015. Ca urmare a deprecierii valutei naţionale și majorării ratei de bază pentru principalele operaţiuni de politică monetară în anul 2015 și diminuarea treptată a acestora pe parcursul anului 2016 a dus la înăsprirea condiţiilor de creditare în cadrul Băncii, fapt ce a dus la diminuarea numărului de credite acordate.

Credite persoane juridicePe parcursul anului 2016 au fost acordate credite persoanelor juri-dice în sumă totală de 3,132.98 milioane lei.

Credite persoane fizicePortofoliu de credite acordate persoanelor fizice (cu excepţia credi-telor acordate prin carduri bancare) s-a majorat cu 576.13 mii lei, constituind la sfârșitul perioadei de raportare 473.35 milioane lei sau 9.52% din total portofoliu de credite al Băncii.

Persoanelor fizice le-au fost acordate credite în sumă totală de 143.41 milioane lei, în descreștere cu 32.63 milioane lei sau 18.50% faţă de anul precedent. Volumul creditelor acordate de la începutul anului 2016 a fost unul moderat, fiind influenţat direct de politi-cile BNM aplicate în legătură cu situaţia macroeconomică dificilă din ţară și respectiv de menţinerea costurilor ridicate la produsele creditare. Începând cu sem. II, 2016, ca rezultat al deciziilor BNM de micșorare a ratelor de bază, au fost diminuate treptat costurile la produsele creditare în sectorul bancar, ceea ce a dus la creșterea cererii de credit.

Fig.10 Structura creditelor pe ramuri ale economiei

industria și comerţul

prestarea serviciilor

agricultura, industria alimentară, piscicultura, silviculturaconstrucţii, îmbunătăţirea funciară

construcţia drumurilor și căilor de transportare

mediul financiar nebancar

construcţii și îmbunătăţirea funciară

credite cu o pondere mai mică de 2%

persoanele fizice

Fig.9 Evoluţia creditelor

0

2000

4000

6000

8000

4,635.19

2014 2016

5,632.23

2015

5,726.21

Credite, mil. MDL

26.30%industria Și comerţul

18.35%prestarea serviciilor7.46%

mediul financiar nebancar

12.68%persoanele fizice

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 15: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

15

Raport anual Victoriabank 2016

Pentru stimularea persoanelor fizice de a beneficia de credite de la Victoriabank, pe parcursul anului 2016 au fost lansate campa-nii la produsele creditare destinate persoanelor fizice: „Reducere la creditele de consum – 8%” în perioada 01.03.2016-29.04.2016; „Magia verii” în perioada 01.06.2016-30.08.2016 și „Adevărata vacanţă de iarnă” în perioada 10.11.2016-28.02.2017.

În anul 2016 au fost respectate reglementările prudenţiale ale Băn-cii cu privire la diversificarea portofoliului de credite în diviziune pe ramuri, în scopul consolidării și creșterii stabilităţii financiare.

În anul 2017 activitatea Băncii rămâne direcţionată spre majora-rea portofoliului de credite, atragerea clienţilor noi spre creditare și majorarea cotei de piaţă a Băncii prin oferirea produselor creditare diversificate la condiţii atractive, lansarea campaniilor promoţio-nale creditare conform produselor „Credit Magic” și „Casa Magică” pe parcursul anului, modificarea produselor de bază (Credit Magic, Casa Magică, Credit Ordinar), în direcţia adaptării la condiţiile pie-ţei, extinderii posibilităţilor de creditare și majorării competitivită-ţii. Pentru îmbunătăţirea calităţii și majorarea profitabilităţii porto-foliului de credite, se planifică micșorarea timpului de depunere a actelor, procesarea dosarului de credit și luarea deciziilor la credi-tele acordate persoanelor fizice prin implementarea și dezvoltarea conceptului cererii de credit on-line. Totodată se planifică crearea unor noi servicii pentru clienţii persoane fizice și perfecţionarea ce-lor existente.

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 16: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

16

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea valutarăClimatul economicPiaţa valutară a fost influenţată în 2016 de intrarea în stabi-litate politică internă, de continuarea embargoului aplicat de Federaţia Rusă asupra exportului produselor moldovenești, de accentuarea tensiunilor geopolitice din Rusia și scăderea pre-ţului petrolului care au contribuit de asemenea la deteriorarea așteptărilor de creștere economică pe plan internaţional. Rusia a intrat în recesiune în anul 2016, prognoza de creștere negati-vă menţinându-se și pentru anul în curs, în contextul riscurilor geopolitice legate de conflictul cu Ucraina.

Tab.3 Lista și ratingurile băncilor corespondente la situaţia din 31.12.2016

Banca –corespondentă

Oraș Ţara Codul S.W.I.F.T. Număr cont Valuta

1The Bank of New York Mellon

New York SUA IRVTUS3N 8900690941 USD

2 DZ Bank AG Frankfurt/Main Germania GENODEFF 0006 030226 EUR

3Banca Popolare di Vicenza

Vicenza Italia BPVIIT22 0000729178 EUR

4 Sberbank RF Moscova Rusia SABRRUMM 30111810200000000220 RUB

5 Transkapitalbank Moscova Rusia TJSCRUMM 30111756100000000084 CHF

6 Transkapitalbank Moscova Rusia TJSCRUMM 30111756100000000084 GBP

Deciziile divergente de politică monetară ale Sistemului Rezervelor Federale al SUA și ale Băncii Centrale Europene continuă să pună presiune pe moneda unică europeană. Un efect similar îl are și menţinerea incertitudinilor referitoare la ieșirea Marii Britanii din UE.

Activele B.C. „Victoriabank” S.A. au fost concentrate în bănci corespondente din categoria A și s-au redus la maximum soldurile deţinute în băncile din Rusia, Ucraina și Belarus prin fixarea unor limite de expunere protecţioniste și asocierea unor niveluri de risc mărit.

Evoluţia operaţiunilor de conversie prin viramentRulajul Băncii la tranzacţiile prin virament interbancare a valutelor contra leului moldovenesc a înregistrat în anul 2016 o scădere de 50.51% faţă de anul precedent, înregistrând un volum total de 1,138.01 milioane dolari SUA. Cota Băncii pentru acest tip de operaţiuni a înregistrat o scădere de 53.34% faţă de anul precedent.

Fig.11 Evoluţia rulajelor prin virament (valuta contra MDL)

0

2000

4000

6500

8000

0

10

20

30

40

3,901.20

2014

1,138.01

2016

2,253.06

2015

32.10

35.79

19.09

Rulajul operaţiunilor de conversie prin virament, mil. MDL

Cota de piaţă, %

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 17: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

17

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea punctelor de schimb valutarPiaţa valutară în numerar pentru anul 2016 și-a schimbat trendul negativ manifestat în anul 2015 în sensul creșterii volumelor de va-lută în numerar cumpărate/vândute prin intermediul punctelor de schimb valutar. În anul 2016 piaţa valutară în numerar a înregistrat o creștere de 5.61% faţă de anul 2015 constituind un rulaj total de 3,350 milioane dolari SUA. Acest fapt denotă o creștere a încrederii populaţiei în predictibilitatea evoluţiei cursului valutar.

În anul 2016 cota Băncii aferente activităţii punctelor de schimb valutar a înregistrat o scădere de 15.74% în comparaţie cu anul precedent și a constituit 7.17%.

Activitatea privind remitenţelePe parcursul anului 2016 prin intermediul B.C. „Victoriabank” S.A. au fost efectuate peste 620,000 de transferuri valutare rapide, înregis-trând o creștere de 2.41% faţă de anul precedent, adică peste 14,600 transferuri mai mult faţă de anul precedent. Suma totală a transfe-rurilor în anul de gestiune la fel a înregistrat o creștere de 2.67%, cu aproximativ 117.82 milioane lei mai mult faţă de anul precedent. Analizând datele generale s-a constatat că majorarea rulajului total al transferurilor este influenţată și de majorarea numărului de transfe-ruri. Această majorare se vede din diagrama de mai jos.

Din diagramele de mai jos se observă o scădere considerabilă a rula-jelor efectuate în rubla rusă, fapt datorat prelungirii crizei economi-ce din Federaţia Rusă și înăspririi condiţiilor de ședere în Federaţia Rusă pentru migraţia forţei de muncă din Moldova. De asemenea, trebuie menţionat că o parte a remitenţelor din Federaţia Rusă au migrat din ruble ruse în lei moldovenești (transferuri bivalutare), ponderea acestora în raport cu remitenţele în ruble ruse fiind de aproximativ 50%. Rulajul în valuta unică europeană efectuat prin sistemele de remitenţe a înregistrat o creștere lentă, fapt ce de-monstrează un flux relativ constant de transferuri prin coridorul oc-cidental suplimentat de un plus de reorientare a forţei de muncă spre piaţa muncii din Occident.

Fig.12 Evoluţia rulajelor în casele de schimb valutar Fig.13 Evoluţia remiterilor de bani

Fig.14 Evoluţia volumului de remiteri pe valute

Rulajul operaţiunilor de schimb valutar, mil. USD

Numărul de transferuri rapide

Volumul transferurilor, mil. RUB

Cota de piaţă, % Rulajele transferurilor rapide echivalent, mil. MDL

Volumul transferurilor, mil. EUR

Volumul transferurilor,mil. USD

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

471.52

2014

240.40

2016

285.30

2015

11.29

8.72

7.17

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

730,687

2014

621,501

2016

606,880

2015

4,887.214,419.73 4,537.55

0

30

60

90

120

150USD/EUR RUB

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2014 20162015

4,756.75

3,147.43

1,844.61

83.75

110.83

80.55

86.83

85.68

86.59

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 18: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

18

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea cu carduri bancareÎn conformitate cu obiectivul de a reacţiona la cerinţele pieţei RM, pe parcursul anului de raportare s-a menţinut tendinţa de majorare a capacităţii de concurenţă prin inovaţie în produsele, serviciile propuse și oferirea noilor canale de deservire ale clienţilor.

Accentul a fost pus pe creșterea valorii adăugate a produselor ofe-rite și a unor servicii calitative și accesibile clienţilor săi. Ca rezul-tat al măsurilor întreprinse, pe parcursul anului 2016 au fost emise 104,013 carduri, numărul cardurilor în circulaţie a atins nivelul de 269,200 unităţi, fiind în creștere cu 12.35% în comparaţie cu sfâr-șitul anului trecut. În sensul îmbunătăţirii infrastructurii, reţeaua de

bancomate ale Băncii s-a extins până la 170 unităţi, iar reţeaua de POS-terminale a ajuns la 3,479 unităţi.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite au fost realizate următoarele proiecte:

• Lansarea în masă a serviciului Da! Mobile Banking.Pe parcursul anului 2016 numărul clienţilor care utilizează lunar serviciul respectiv a crescut de la cca. 250 până la cca. 2,700 de clienţi.

• Extinderea geografică a destinaţiei transferurilor P2P la car-duri Visa. Transferurile P2P reprezintă un serviciu de transferuri bănești în-

tre cardurile bancare. În prezent transferurile P2P pot fi direcţio-nate în orice ţară a lumii.

• Finalizarea proiectului MasterCard contactless pe partea de emitere și acceptare.La finele perioadei de raportare au fost instalate cca. 800 POS-ter-minale contactless.

• Lansarea în masă a proiectului Shoppy.În cadrul proiectului, persoanelor fizice li se oferă carduri cu sau fără linii de creditare, care pot fi folosite la achitarea bunurilor și serviciilor din reţeaua partenerilor proiectului, în rate, cu rata do-bânzii 0, sau să beneficieze de reduceri achitând cu acest card. La

Fig.15 Numărul POS-terminalelor și volumul operaţiunilor fără numerar în reţeaua Victoriabank

Fig.16 Cota tranzacţiilor fără numerar în reţeaua comercială Victoriabank

Numărul POS-Terminalelor Total tranzacţii, % Tranzacţii cu cardurile emise în străinătate, %Volumul operaţiunilor, mil. MDL

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2,759

201620152014

3,105

3,479

2,082.21

1,389.471,258.28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

201620152014

39.2436.93

40.13

48.3041.43

48.64

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 19: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

19

Raport anual Victoriabank 2016

data de 31.12.2016 sunt active mai mult de 4,014 de carduri emi-se în cadrul proiectului. La POS-terminalele instalate în magazinele partenerilor a fost setat funcţionalul privind oferirea posibilităţii de achitare în 10 tranșe a creditului în cadrul produsului Shoppy.

• Lansarea serviciului de alimentare a conturilor de card la ghi-șeele Băncii în regim online.

• Acordarea posibilităţii de modificare a codului PIN deţinători-lor de carduri Victoriabank la bancomatele Băncii.

Pentru stimularea utilizării produselor aferente cardurilor bancare de către clienţii Băncii, pe parcursul anului 2016 au fost derulate mai multe campanii promoţionale și anume:

• Campanii de creditare pe carduri salariale cu rata dobânzii redu-să, care au avut loc în primăvara și iarna anului 2016;

• Campania „Fii parte din istoria Jocurilor Olimpice”, aferentă Jo-curilor Olimpice de vară 2016 din Rio de Janeiro, Brazilia, organi-zată în colaborare cu Visa Inc. Campania a avut drept scop stimu-larea tranzacţiilor fără numerar efectuate cu cardurile bancare.

Pe parcursul anului 2016 numărul POS-terminalelor instalate s-a majorat cu 12.05% faţă de anul precedent.

Extinderea reţelei de POS-terminale a dus la creșterea volumului operaţiunilor efectuate în reţeaua comercială a Băncii, astfel, faţă

de anul precedent, volumul acestora a crescut cu 49.90%, rezul-tând un rulaj de 2,082.80 milioane lei.

La finele anului 2016, prin intermediul POS-terminalelor Victoria-bank au fost efectuate 39.24% din operaţiunile fără numerar efec-tuate în reţeaua comercială a băncilor din RM, astfel menţinând în continuare poziţia de lider la compartimentul dat. Cea mai mare cotă pe sistemul bancar al Republicii Moldova la capitolul operaţi-uni fără numerar efectuate cu cardurile emise peste hotare, la fel o deţine B.C. „Victoriabank” S.A. și constituie 48.30% din tota-lul operaţiunilor. Acest indicator are o importanţă majoră întrucât influenţează profitabilitatea Băncii și reflectă gradul de amplasare optimă a reţelei comerciale a Victoriabank.

Pe parcursul anului 2016 au fost contractate 310 proiecte noi de salarizare. Volumul total al transferurilor pe carduri salariale a cres-cut cu 29.15% faţă de anul 2015, atingând valoarea de 5,873.66 milioane lei pentru anul 2016.

Numărul clienţilor ce deţin carduri active a crescut cu 12.28%, atin-gând 241,130 persoane.

Creșterea numărului de carduri active în dinamică a condus și la creșterea soldurilor la conturile de card comparativ cu anul prece-dent, astfel soldul mediu la conturile de card a constituit suma de 1,031.86 milioane lei, cu 13.26% mai mult faţă de anul 2015.

Activitatea creditară prin intermediul cardurilor bancare pe par-cursul anului 2016 la fel a înregistrat o creștere. Astfel, soldul to-tal al creditelor eliberate prin card a atins nivelul de 157.43 mi-lioane lei și a crescut cu 18.92% faţă de sfârșitul anului 2015. Portofoliul de credite acordate persoanelor fizice pe carduri bancare constituie a treia parte din total portofoliul de credite a persoanelor fizice în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A.

Fig.17 Proiectele de salarizare active

Numărul proiectelor de salarizare active Volumul transferurilor salariale, mil. MDL

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1,539

2014 2015

1,914

2016

1,728

5,873.66

4,547.79

3,934.42

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 20: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

20

Raport anual Victoriabank 2016

Volumul total al tranzacţiilor fără numerar efectuate cu cardurile emise de Bancă în unităţile comerciale a crescut cu 28.54% și a constituit 1,744.81 milioane lei.

Din volumul total al operaţiunilor efectuate prin intermediul car-durilor emise de Victoriabank, 19.35% sunt efectuate în unităţile comerciale. Media anuală a operaţiunilor fără numerar efectuate prin intermediul cardurilor emise de toate băncile din RM constituie doar 15.61%.

Perspective de dezvoltare • Extinderea serviciului SMS-banking pentru abonaţii Moldcell și

Unité.

• Instalarea bancomatelor cu opţiunea cash-in.

• Implementarea Infochioșcurilor.

• Lansarea versiunii noi a serviciilor DA! Internet Banking și DA! Mobile Banking.

• Lansarea cardurilor digitale prin funcţionalul Host Card Emulati-on, pentru efectuarea plăţilor fără contact prin intermediul smart-phone-lor.

• Implementarea serviciului P2P pentru cardurile MasterCard.

• Lansarea unui produs nou în parteneriat cu Tickets MD, destinat clienţilor care călătoresc mult.

• Implementarea 3D Secure pe partea de emitere.

Fig.19 Evoluţia numărului de carduri active Fig.20 Evoluţia soldului conturilor de card Fig.21 Volumul tranzacţiilor efectuate cu cardurile Victoriabank

Soldul total al conturilor de card la finele anului, mil. MDL

Volumul operaţiunilor în numerar

Volumul operaţiunilor în reţeaua comercială

Cota de piaţă a cardurilor active, %

Soldul mediu zilnic la conturi de card, mil. MDL

0

50

100

150

200

250

300

350

0

4

8

12

16

20

22

24

189,596

2014 2015

239,601

2016

269,200

17.6618.46

14.94

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

821.16

2014 2015

933.22

2016

1,223.39

1,031.86

911.04784.39

0

2000

4000

6000

8000

5,146

1,275 1,357 1,745

2014 2015

6,066

2016

7,271

Numărul cardurilor active, mii

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 21: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

21

Raport anual Victoriabank 2016

Activitatea pe piaţa de capital Activitatea Victoriabank în anul 2016 a fost direcţionată spre îm-bunătăţirea și lărgirea activităţilor în domeniile deja valorifica-te – operaţiuni de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiuni de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare corporative și valori mobiliare de stat (VMS), ridicarea nivelului rentabilităţii operaţi-unilor Băncii pe piaţa valorilor mobiliare.

Operaţiunile cu instrumente de datorie (VMS și CBN)În calitate de Dealer primar, Banca participă la toate licitaţiile de plasare a VMS și efectuează tranzacţii cu certificatele Băncii Naţio-nale (CBN) și VMS pe piaţa primară și secundară.

Fig.22 Investiţiile Băncii în valori mobiliare de stat și Certificatele BNM

Investiţii în Certificate BNM, mil. MDL Investiţii în Valori Mobiliare de Stat, mil. MDL

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

0

50

100

150

200

250

300

350

170.90

12,592.09

2014 2015 2016

18,189.01

91.47

284.52

8,572.36

1,869.20 1,395.74 2,143.90

Venituri aferente investiţiilor, mil. MDL

Datorită creșterii mijloacelor disponibile pentru a fi investite în VMS și CBN, soldul portofoliului de valori mobiliare (VMS și CBN) la 31.12.2016 a înregistrat o creștere faţă de soldul planificat, pre-cum și faţă de soldul de la începutul anului.

Rata medie a dobânzii la portofoliul de VMS și CBN la situaţia din 31.12.2016 constituia 10.25%.

Venitul Băncii obţinut din investiţii în instrumente de datorie în anul 2016 a constituit 284.52 milioane lei, fiind în creștere cu 66.48% comparativ cu anul precedent. Majorarea veniturilor se datorează majorării volumelor de mijloace bănești plasate în VMS și CBN, pre-cum și majorării ratelor până în primul trimestru al anului 2016.

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Page 22: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

22

Raport anual Victoriabank 2016

Banca, în calitate de Dealer primar, prestează clienţilor servicii de intermediere la procurarea VMS. În perioada de raportare, la cere-rea clienţilor, s-au efectuat 788 tranzacţii de cumpărare și vânzare a VMS pe piaţa primară și secundară în volum total de 829.48 mi-lioane lei.

La sfârșitul anului 2016, 88 clienţi ai Băncii deţineau portofolii de VMS în volum total de 767.94 milioane lei, majorându-se cu 30.30% faţă de perioada anului precedent. Venitul Băncii din comisioane la intermedie-rea tranzacţiilor clienţilor cu VMS a constituit 484.71 mii lei.

Operaţiuni cu instrumente de capitaluri proprii (acţiuni și cote de participare)Pe parcursul anului 2016, Banca a menţinut nemodificată structura portofoliul de cote de participare în capitalul unităţilor economice.

Astfel, la finele perioadei de gestiune participaţiunile Băncii în ca-pitalul unităţilor economice, în conformitate cu Standardele Inter-naţionale de Raportare Financiară, constituie 170.41 milioane lei. Valoarea acestor active financiare disponibile pentru vânzare repre-zintă 1.35% din activele Băncii, depășind cu 2.6% valoarea înregis-trată la 31.12.2015 (166.08 milioane lei) și cu 10.88% valoarea înregistrată la 31.12.2014 (153.68 milioane lei).

Majorarea se datorează în mare parte creșterii valorii acţiunilor de-ţinute în companiile VISA Inc. și MasterCard Incorporated, a căror reevaluare se efectuează lunar în funcţie de preţul de piaţă înregis-trat la bursele internaţionale.

Activitatea în calitate de intermediar pe piaţa valorilor mobiliare corporativeVolumul tranzacţiilor înregistrate pe piaţa reglementată și în cadrul MTF (piaţa bursieră) pe parcursul anului 2016 a constituit 1.87 mi-

lioane lei, fiind în creștere faţă de volumul înregistrat pe această piaţă pe parcursul anului 2015 cu 1.27 milioane lei. Rezultatul dat se datorează în mare parte interesului crescut faţă de acţiunile emi-se de băncile comerciale și tendinţei acţionarilor majoritari ai soci-etăţilor comerciale de consolidare a pachetelor de acţiuni deţinute, cu scopul de a reorganiza ulterior societăţile.

Per total, volumul tranzacţiilor înregistrate pe piaţa de capital de către Bancă în calitate de societate de investiţii a constituit 1.93 milioane lei, fiind în descreștere faţă de volumul înregistrat pe par-

Fig.23 Activitatea de intermediere pe piaţa VMS

Fig.24 Activitatea Băncii pe piaţa de capital

Nr. tranzacţiilor clienţilor, unit.

Numărul contractelor încheiate

Volumul tranzacţiilor clienţilor, mil. MDL

Numărul tranzacţiilor pe piaţa bursieră

Venituri din comisioane de intermediere, mii. MDL

Volumul total al tranzacţiilor,mil. MDL

PERFORMANŢELE ACTIVITĂŢII B.C. „VICTORIABANK” S.A.

cursul anului anterior cu aproximativ 50.70 milioane lei, datorită faptului că în anul 2015 tranzacţiile erau intermediate în mare par-te în afara pieţei reglementate/MTF.

Astfel, pe parcursul anului de raportare Banca a încheiat 47 con-tracte pentru prestarea serviciilor de intermediere, înregistrând 92 tranzacţii pe piaţa bursieră – în volum de 1.87 milioane lei și 2 tran-zacţii în afara pieţei bursiere, în baza contractelor de vânzare-cum-părare – în volum de 64.56 mii lei.

0

200

400

600

800

1000

0

100

200

300

400

500

20152014 2016

484.71

348.65

140.30

131

262.20

371

540.23

788

829.48

0

50

100

150

200

0

4

8

12

16

20152014 2016

10.87

0.601.87

31

15

47

134

36

94

Page 23: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

23

Raport anual Victoriabank 2016

Fig.25 Structura personalului dupa vârstă

Fig.27 Structura personalului Băncii după categorii de specialitate

Fig.26 Structura personalului după studii

Fig.28 Structura personalului după stagiul de activitate

Managementul de personal

La situaţia din 31 decembrie 2016, personalul B.C. „Victoriabank” S.A. a constituit 1,285 salariaţi.

Instruirea și dezvoltarea personaluluiUn element important al strategiei de dezvoltare a Băncii este creșterea gradului de calificare și a nivelului de competenţă profesională. În anul 2016 au fost instruiţi cumulativ 1,431 de angajaţi. Planul de instru-ire a angajaţilor Băncii s-a axat nemijlocit pe subiecte care au sporit abilităţile și competenţele acestora.

Activitatea cu rezerva de personalActivitatea cu rezerva de personal s-a efectuat în conformitate cu Politica de Personal și cerinţele strate-gice ale Băncii la etapa actuală. Direcţia resurse umane a studiat oferta pieţei de specialiști, a organizat concursuri, testări ale candidaţilor la locurile vacante în Aparatul Central și în subdiviziunile Băncii, între-

ţinând relaţii de interconexiune cu organele de conducere raionale, Agenţiile raionale de ocupare a forţei de muncă, conducerea catedrelor Finanţe și Asigurări, Bănci și Burse de Valori de la ASEM, Tehnologii Informaţionale de la UTM, catedra Economie a USM și a ULIM-ului. Au avut loc întruniri și convorbiri cu absolvenţii acestor instituţii de învăţământ, s-au analizat și studiat calităţile personale și nivelul cunoș-tinţelor a celor 64 studenţi care au trecut practica de licenţă în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A.

De comun acord cu Directorii Filialelor au fost selectaţi și incluși în rezervă pentru a fi promovaţi la func-ţii manageriale în cadrul Filialelor Băncii (la funcţia de director, director adjunct, contabil-șef, șef secţii) specialiști din cadrul a 34 de Filiale, inclusiv din alte instituţii financiare, organizaţii și întreprinderi.

43%

34%14%

5%3%

1%

< 1 an< 29 ani

11-15 ani50-59 ani

1-5 ani30-39 ani

16-20 ani> 60 ani

6-10 ani40-49 ani

> 20 ani

6%

40%

54%

specialiștisuperioare

personal auxiliar

superioare de scurtă durată

operaţioniștimasterat

medii

9%

66%

6%19%

3%8%

13%

37%

39%

Page 24: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

24

Raport anual Victoriabank 2016

Obiectivele majore privind activitatea cu personalul Băncii în anul 2017Un important element al politicii de personal al Băncii este creșterea nivelului competenţelor personale, profesionale și de integrare în echipă.

Managementul Băncii înaintează următoarele obiective pentru dez-voltarea capitalului uman:

• Orientare spre rezultat și performanţă.

• Calităţi personale corespunzătoare unui lucrător bancar: integri-tate, corectitudine, onestitate, responsabilitate, acurateţe, re-ceptivitate și disciplină.

• Calităţi profesionale superioare concurenţilor, corespunzătoare nivelului de tehnologizare, flexibilitate și disponibilitate pentru dezvoltare personală și profesională.

• Calităţi de integrare în echipă: respect, lipsa de ostilitate în rela-ţiile cu colegii, lipsa de tendenţiozitate și intrigă, orice alte acţiuni personale ce ar putea zdruncina spiritul de echipă al colectivului.

• Atitudine pozitivă în crearea și menţinerea imaginii Băncii noastre și întărirea poziţiilor sale de concurenţă pe piaţă, atât în timpul de lucru cât și în afara lui în conformitate cu prevederile Codului de Etică a Băncii.

Se vor urmări realizarea următorilor pași: • Organizarea și petrecerea procesului de reorganizare în cadrul

subdiviziunilor Băncii, luând în consideraţie practicile internaţio-nale.

• Selectarea angajaţilor în acord cu valorile cuprinse în misiunea Băncii, luând în consideraţie următoarele calităţi: potenţial inte-lectual, capacităţi de comunicare și organizatorice, responsabi-litate, eficienţă, prudenţă, iniţiativă, creativitate și cunoașterea limbilor moderne.

• Instruirea personalului Băncii în diferite domenii, inclusiv a riscu-rilor bancare.

• Instruirea personalului în scopul îmbunătăţirii activităţii operaţi-onale a Băncii, pregătirea fiind orientată nu numai pe obţinerea unor deprinderi tehnice și a unei calificări corecte, ci și pe asigu-rarea unei deserviri ample și eficiente a clienţilor.

• Dezvoltarea competenţelor lingvistice.

• Evaluarea personalului și planificarea carierei profesionale, desfă-șurarea activităţilor de formare profesională focusate pe segmen-te de activitate.

• Majorarea salariilor de funcţii angajaţilor Băncii.

• Utilizarea sistemului de motivare a personalului Băncii ca o pâr-ghie importantă orientată spre rezultat și performanţă.

• Atragerea angajaţilor Băncii în procesul decizional, participarea activă la procesul de dezvoltare a Băncii și nu numai în calitate de executori pasivi, fapt ce va contribui la creșterea responsabilităţii personale și a efortului depus de fiecare angajat în parte.

MANAGEMENTUL DE PERSONAL

Page 25: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

25

Raport anual Victoriabank 2016

Managementul riscului

În cadrul B.C. „Victoriabank” S.A., activitatea de administrare a riscurilor s-a desfășurat pe parcursul anului 2016 sub coordonarea Comi-tetului de Administrare a Activelor și Pasivelor și a Comitetului de Direcţie și în conformitate cu Politica Băncii de administrare a riscurilor.

Banca evaluează și monitorizează permanent riscul de credit, riscul ratei dobânzii, riscul valutar, riscul de lichiditate și riscul suficienţei de capital.

Banca are stabilit un set de indicatori și limite pentru fiecare tip de risc financiar și apreciază lunar nivelul de risc. Pentru parcursul anului 2016 nivelul general de risc, calculat pe baza indicatorilor, a variat între scăzut și moderat.

Coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc, caracterizat prin raportul dintre valoarea activelor ponderate la risc și mărimea Capitalului Normativ Total, s-a încadrat în limita stabilită și la situaţia din 31 decembrie 2016, a înregistrat nivelul de 22.60% (norma min. 16%), pre-zentând un nivel minim de risc de solvabilitate.

Banca a utilizat testele de stres în procesul de administrare a riscurilor, cu scenarii atât sistemice, cât și idiosincratice.

Testele de stres au permis identificarea vulnerabilităţilor și adoptarea unor planuri de măsuri corective.

Pe parcursul anului 2016 s-a derulat și procesul de evaluare a impactului implementării Basel III prin prisma riscurilor, iar exerciţiile efectuate de Bancă au demonstrat capacitatea acesteia de a se alinia cerinţelor.

Fig.29 Dinamica suficienţei capitalului ponderat la risc

Suficienţa capitalului ponderat la risc, % Norma, min. 16%

10

16

22

28

Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 Mai-2016 Iun-2016 Iul-2016 Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Noi-2016 Dec-2016

25.49 25.92 25.99 25.43 25.46

22.44

20.01 19.83 20.2121.61 21.41

22.26 22.60

Page 26: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

26

Raport anual Victoriabank 2016

Guvernanţa corporativă

Codul de guvernanţă corporativă aplicat de Bancă, cu referinţă la sursa și locul publicăriiCodul de guvernanţă corporativă al B.C. „Victoriabank” S.A. (în continuare Cod) prezintă cu precădere principalele metode de lucru, atribuţiile și responsabilităţile structurilor de conducere și de supraveghere ale Băncii, sau distribuţia drepturilor și responsabilităţilor dintre toţi cei care au interes în Bancă, Consiliului de Administraţie, Comitetului de Direcţie, acţionarilor, angajaţilor, clienţilor etc. și este elaborat în conformitate cu documentul Comitetului Basel din februarie 2006 „Considerarea guvernării corporative pentru in-stituţiile financiare”, Codul guvernării Corporative aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 67/10 din 24.12.15 și prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.97 cu modificările și completările ulterioare.

Banca se conduce de ideea că o bună Guvernanţă Corporativă con-tribuie la dezvoltarea economică necesară prin creșterea performan-ţelor Băncii și accesul acesteia la capitalul exterior.

Prin Guvernanţa corporativă Banca își propune să asigure acurate-ţea și transparenţa privitoare la rezultatele financiare ale Băncii, și în același timp să asigure accesul egal al tuturor acţionarilor la in-formaţiile relevante despre Bancă.

Prezentul Cod se bazează pe asigurarea unui tratament egal și ne-discriminatoriu, pentru toţi investitorii, realizat prin aplicarea în practică a unui set de principii, dintre care: accesul la informaţiile Băncii (cu caracter public, nu confidenţial) și transparenţa actului decizional (asigurată prin participarea la adunările generale ordina-re și extraordinare).

Obiectivul acestui Cod este stabilirea unui ansamblu de principii și re-guli care trebuie să dirijeze comportamentul Băncii și al tuturor anga-jaţilor săi în îndeplinirea funcţiilor aferente și în relaţiile lor comerciale și profesionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare și respectând diferenţele lor culturale. Prezentul Cod nu pretinde să înglobeze toate situaţiile care pot apărea în domeniul profesional, ci să stabilească niște principii de conduită care vor orienta acţiunile tuturor și ale fie-cărui angajat în parte, în activitatea lor profesională.

Scopul Guvernanţei Corporative este acela de a aduce cât mai aproa-pe interesele clienţilor și investitorilor.

Structurile Guvernanţei corporative stabilesc funcţiile corespunză-toare ale membrilor Consiliului de Administraţie și Comitetului de Direcţie, precum și competenţele și responsabilităţile acestora.

Page 27: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

27

Raport anual Victoriabank 2016

Principiile guvernării corporativePrincipiile guvernării corporative includ următoarele direcţii: res-pectarea drepturilor acţionarilor; protecţia acţionarilor minoritari; transparenţa și informarea continuă a investitorilor privind activita-tea și strategia Băncii; relaţia cu acţionarii majoritari; componenţa conducerii (responsabilităţile Consiliului de Administraţie și Comi-tetului de Direcţie al Băncii).

În procesul de constituire, funcţionare și perfecţionare a sistemului său de guvernare corporativă, Banca se conduce de principiile de guvernare corporativă la care se referă administrarea eficientă, re-alizarea dirijării activităţii curente, controlul asupra activităţii eco-nomico-financiare, dezvăluirea informaţiei.

Din perspectiva activităţii bancare, guvernarea corporativă implică modul în care sunt gestionate activitatea și afacerile Băncii de către organele de conducere și se referă la:

• stabilirea obiectivelor corporative, reieșind din specificul activită-ţii și nivelul riscurilor în care se implică Banca;

• gestionarea zilnică adecvată și transparentă a activităţii Băncii;

• asigurarea operării Băncii într-un mod sigur și prudent în confor-mitate cu legile și regulamentele în vigoare.

Banca promovează printre angajaţii săi recunoașterea comporta-mentelor ce corespund principiilor etice de loialitate și bună credin-ţă, manifestate prin intermediul următoarelor exigenţe:

Loialitate faţă de Bancă: În timpul exercitării responsabilităţilor profesionale, angajaţii și persoanele cu funcţii de conducere trebuie să acţioneze cu loia-

litate, contribuind la apărarea intereselor Băncii. În același timp, trebuie să evite situaţiile care ar putea genera un conflict între interesele personale și cele ale Băncii.

Respect faţă de lege: Angajaţii și persoanele cu funcţii de conducere ale Băncii trebuie să respecte legile în vigoare, acţionând în corespundere cu spiri-tul și finalitatea acestora, și dând dovadă în toate acţiunile lor de un comportament etic.

Onestitate în gestiune și neacceptare a mituirii și corupţiei: Banca interzice mituirea autorităţilor și funcţionarilor publici și le interzice angajaţilor săi să le ofere terţilor sau să primească de la terţi plăţi nepotrivite de orice tip, nici cadouri sau daruri ori favo-ruri care sunt în afara întrebuinţării pe piaţă sau care, prin valoa-rea, caracteristicile sau circumstanţele lor, în mod rezonabil, ar putea altera dezvoltarea relaţiilor comerciale, administrative sau profesionale stabilite de întreprinderile sale. Nici un angajat nu va putea desfășura acţiuni în numele Băncii care, direct sau indirect, vor contribui la așa-numita „spălare de bani”.

Confidenţialitate: Fiecare angajat sau persoană cu funcţie de conducere va respecta cu stricteţe obligaţia de confidenţialitate permanentă cu privire la informaţia a cărei difuzare sau publicare ar putea afecta inte-resele Băncii.

Transparenţa: Toţi angajaţii Băncii trebuie să pună la dispoziţie informaţii veridice, necesare, complete și concrete cu privire la mersul activităţilor ce ţin de îndeplinirea funcţiilor lor sau de domeniul lor de competenţă.

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Page 28: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

28

Raport anual Victoriabank 2016

Egalitate de oportunităţi: Banca promovează dezvoltarea profesională și personală a tuturor angajaţilor săi asigurând o egalitate de oportunităţi prin interme-diul politicilor sale de acţiune. Selectarea și promovarea angajaţilor Băncii se bazează pe criterii obiective de merite și capacităţi. De asemenea, procesele de selectare vor include nu doar evaluarea ca-pacităţilor profesionale ale candidatului, ci și o apreciere a compor-tamentului și a capacităţilor sale de interacţiune.

Nediscriminare: Banca caută să asigure un climat de lucru liber de orice discriminare interzisă de către lege, și în particular din motive de rasă, credinţă, cultură, naţionalitate sau sex, precum și de orice comportament care ar implica o hărţuire cu caracter personal.

Instruire: Banca consideră că dezvoltarea profesională care permite obţinerea unui randament sporit în realizarea funcţiilor de serviciu este strâns legată de dezvoltarea integrală a persoanelor.

Securitate și sănătate la locul de muncă: Angajaţii vor respecta cu stricteţe atât normele stipulate de lege cât și cele stabilite de către Bancă în domeniul protecţiei muncii, preve-nirii riscurilor de muncă și politicii de mediu ambiant.

Profesionalism: Angajaţii și persoanele cu funcţii de conducere ale Băncii trebuie să acţioneze cu profesionalism și să-l manifeste într-o modalitate inte-gră și în corespundere cu valorile corporative. De asemenea, trebu-ie să se distingă printr-un profesionalism înalt bazat pe o activitate eficientă și abordată din perspectiva excelenţei și calităţii serviciului. Comportamentul lor trebuie să se bazeze pe următoarele principii:

• Calitate: Banca își asumă angajamentul de a presta servicii de ca-litate înaltă și va favoriza inovaţia, dezvoltarea și îmbunătăţirea continuă pentru a atinge un nivel maxim de calitate, pornind de la criterii de rentabilitate.

• Orientare spre clienţi: angajaţii și persoanele cu funcţii de con-ducere ale Băncii vor aplica profesionalismul, colaborarea și men-talitatea lor de serviciu pentru a obţine satisfacţia clienţilor. În același timp, se vor strădui să satisfacă la maximum așteptările clienţilor săi și vor depune eforturi de anticipare întru cunoaște-rea necesităţilor acestora.

• Folosirea și protecţia patrimoniului Băncii: Activele pe care Banca le pune la dispoziţia angajaţilor săi vor fi folosite pentru efectua-rea activităţilor ce ţin de interesele acesteia, într-un mod respon-sabil, eficient și adecvat domeniului lor de activitate profesională. De asemenea, angajaţii își asumă obligaţia să protejeze acele ac-tive care le vor fi încredinţate în legătură cu îndeplinirea funcţiilor lor de serviciu.

• Relaţiile cu clienţii și partenerii: Banca consideră clienţii și par-tenerii săi parte indispensabilă în atingerea obiectivelor sale de creștere, de rentabilitate și de îmbunătăţire a calităţii serviciului, căutând să stabilească cu ei o relaţie bazată pe încredere și bene-ficiu reciproc.

• Angajaţii care participă la procesul de selectare a partenerilor, furnizorilor și colaboratorilor externi sunt obligaţi sa acţioneze imparţial și obiectiv: nu se va admite obţinerea oricărui avantaj privat, angajaţii vor evita favorizarea persoanelor sau a compa-niilor din motive de rudenie sau prietenie, se va evita coliziunea intereselor personale cu cele ale companiei.

Transparenţa, raportarea financiară și auditulBanca asigură efectuarea raportărilor periodice și continue adec-vate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situaţia fi-nanciară, performanţa, proprietatea și conducerea. În acord cu pre-vederile Băncii Naţionale a Moldovei și Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare informaţia se publică pe pagina web oficială a Băncii: www.victoriabank.md

Comitetul de Direcţie este responsabil de calitatea și completitudi-nea dării de seamă financiare anuale, dezvăluite public în conformi-tate cu actele normative în vigoare. Comitetul de Direcţie își asumă angajamentul privind transparenţa rapoartelor prezentate de către auditorii externi.

Auditul extern este exercitat de o companie independentă care poartă răspundere pentru auditul efectuat. Auditorul extern și re-munerarea acestuia se aprobă de Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii.

Codul de guvernanţă corporativă este publicat pe pagina web a Băn-cii www.victoriabank.md la compartimentul Dezvăluirea informaţi-ei, subcompartimentul Guvernanţa Băncii.

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Page 29: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

29

Raport anual Victoriabank 2016GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Gradul cu care Banca se conformează sau nu prevederilor din Codul de guvernanţă corporativăÎn perioada de raportare Comitetul de Direcţie al Victoriabank și colectivul de angajaţi au activat în conformitate cu Codul de guvernanţă corporativă aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii, asigurând o transparenţă maximă în activitatea Băncii, acţionând în corespundere cu legile în vigoare.

A fost depus efort pentru a urma un model eficient de guvernanţă corporativă, care controlează și evaluează performanţa Băncii, sa-tisfăcând în același timp nevoile tuturor părţilor interesate, adică a acţionarilor, managementului, angajaţilor și clienţilor Băncii, și implicit, asigură valoare adăugată în creștere.

Au fost respectate principiile guvernanţei corporative care includ:

• Respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acţionarilor Băncii;

• Respectarea drepturilor și intereselor tuturor deţinătorilor de in-terese;

• Integritatea și comportamentul etic al echipei de management.

Transparenţa și prezentarea corectă a rezultatelor financiare.

Comitetul de Direcţie, și-a îndeplinit rolul de gestionar al activităţii Băncii, atingând obiectivele stipulate în strategia de dezvoltare a Băncii.

Au fost elaborate rapoarte zilnice, lunare și trimestriale ce ţin de toate domeniile de activitate, care au fost prezentate Comitetului de Direcţie pentru luarea deciziilor adecvate în procesul de mana-gement al activităţii.

Administrarea riscurilor bancare a constituit o componentă impor-tantă a strategiei Băncii de obţinere a unui nivel așteptat al profitu-lui, cu menţinerea unei expuneri la risc acceptabilă. Obţinerea unui nivel înalt de profitabilitate este un indicator relevant al calităţii managementului.

Clienţii și acţionarii Băncii au fost permanent informaţi prin publi-caţiile Rapoartelor în presă și pe pagina web a Băncii, pe panourile din toate sediile Băncii, referitor la strategia de dezvoltare, riscurile de afaceri, rezultatele financiare, produsele și serviciile oferite de Victoriabank.

Sisteme de control intern și gestiune a riscurilor BănciiScopurile principale ale controlului intern al Băncii sunt asigu-rarea gestionării eficiente a Băncii, desfășurarea activităţilor financiare într-un mod sigur și prudent, protejarea intereselor deponenţilor și ale clienţilor.

Obiectivele principale ale controlului intern sunt minimalizarea riscu-rilor aferente activităţilor financiare, exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei în vigoare, asigurarea securităţii informaţiei, transparenţei structurii de proprietate și de control asupra Băncii, soluţionării conflictelor de interese, asigurarea unui nivel necesar de securitate care ar corespunde naturii, caracterului și volumului tranzacţiilor efectuate.

Sistemele de control intern ale Băncii reprezintă un proces în care sunt implicate organele de conducere ale Băncii și personalul aces-

teia, indiferent de funcţia ocupată, bazat pe procedee, metode, standarde, măsuri, inclusiv restricţii (limitări), relaţii de emitere/autorizare-executare-raportare-control al tranzacţiilor și operaţiu-nilor, precum și pe dispoziţiile organelor de conducere ale Băncii, în baza unei informaţii autentice, complete și actualizate, adoptate pentru realizarea scopurilor și obiectivelor controlului intern.

Sistemele de control intern ale Băncii contribuie la sporirea venitu-rilor, minimalizarea cheltuielilor. Scopul acestora este să asigure că cheltuielile sunt autorizate și efectuate conform destinaţiei, că acti-vele sunt adecvat protejate, că obligaţiunile sunt înregistrate corect și riscurile sunt limitate.

Banca elaborează, organizează și implementează propriile sisteme de control intern, în baza Regulamentului, ţinând cont de practica general acceptată în acest domeniu, inclusiv documentele Comi-tetului Basel și Directivele Comunităţii Europene și le adaptează la activitatea lor.

În vederea asigurării condiţiilor de realizare a scopurilor și obiec-tivelor controlului intern, la elaborarea, organizarea și implemen-tarea sistemelor de control intern se iau în consideraţie volumul, numărul, tipul și diversitatea tranzacţiilor, gradul de risc asociat cu fiecare domeniu de activitate, volumul controlului din partea orga-nelor de conducere asupra activităţii zilnice, gradul de centralizare și descentralizare a Băncii, gradul de utilizare a resurselor tehnolo-giilor informaţionale.

Sistemele de control intern se elaborează și se adoptă de Bancă sub formă de reglementări interne scrise (politici, proceduri, regula-mente, instrucţiuni etc.).

Page 30: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

30

Raport anual Victoriabank 2016

Gestiunea riscurilorAdministrarea riscurilor bancare constituie o componentă impor-tantă a strategiei Băncii de obţinere a unui nivel scontat al profitului cu menţinerea unei expuneri la risc acceptabile. Minimizarea riscu-rilor suportate de către Bancă contribuie la minimizarea pierderilor înregistrate de aceasta și maximizarea rentabilităţii Băncii.

Sistemul de management al riscurilor vizează:• Identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul surselor exis-

tente și potenţiale de riscuri interne și externe, asumarea, elimi-narea sau evitarea riscurilor, asigurarea împotriva riscurilor și/ sau formarea rezervelor pentru diferite tipuri de risc;

• Stabilirea unor responsabilităţi clare în domeniul managementu-lui riscurilor, separarea funcţiilor și obligaţiilor, asigurarea exe-cutării controalelor organizatorice și administrative, elaborarea metodelor de dirijare a activităţii;

• Elaborarea procedeelor de autorizare și aprobare a activităţilor, de ţinere a evidenţei, de securitate, de verificare, de evaluare, de ges-tionare și control a riscurilor, de asigurare a continuităţii activităţii;

• Asigurarea transparenţei, printr-un sistem cuprinzător de moni-torizare și raportare, prin care să se analizeze și să se comunice conducerii Băncii expunerile efective;

• Elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei financiare care să ia în considerare pierderea prevăzută (costul activităţii), pierde-rea neprevăzută (măsurarea riscurilor) precum și veniturile ajusta-te pentru fiecare risc (rentabilitatea capitalului ajustat la riscuri);

• Definirea și utilizarea principiilor de diversificare a riscurilor și de management al portofoliului, evaluarea în ansamblu a riscurilor, dat fiind faptul că acestea sunt interdependente;

• Identificarea nivelului acceptabil de risc și stabilirea limitelor de expunere în concordanţă cu acesta, utilizarea și perfecţionarea continuă a testelor de stres;

• Analiza permanentă a realizărilor și eșecurilor sistemului de mana-gement al riscurilor, separat de desfășurarea activităţii, prin inter-mediul sistemului de control intern, auditului intern și extern;

• Asigurarea unui nivel profesional și specializat al cunoștinţelor în domeniul identificării și controlului diferitelor tipuri de riscuri bancare.

Administrarea riscurilor financiare se efectuează în conformita-te cu următoarele principii:

• Banca dispune de sisteme informaţionale adecvate pentru evalu-area, monitorizarea și raportarea expunerii la risc;

• Banca elaborează proceduri și instrucţiuni interne privind testele de stres care asigură efectuarea periodică a testelor, cu o varie-tate de scenarii pe termen scurt și lung, ţinând cont de situaţiile specifice băncii și pieţei;

• Testele de stres sunt instrumente care completează celelalte abor-dări și măsuri de gestionare a riscului, cu un rol deosebit în:

- furnizarea evaluărilor viitoare ale riscului;

- depășirea limitelor modelelor și datelor istorice;

- susţinerea comunicării interne și externe;

- includerea procedurilor de planificare a capitalului și a lichidităţii;

- informarea privind stabilirea toleranţei riscului băncii;

- facilitarea dezvoltării planurilor pentru diminuarea riscului sau pentru situaţii neprevăzute de stres.

• Banca dispune de planuri de gestionare a diferitor scenarii de stres pentru situaţii imprevizibile;

• Banca îmbunătăţește permanent testele de stres atât din punct de vedere al nivelului de prezentare a riscului cât și din punct de vedere al gamei de riscuri luate în consideraţie. Astfel, Banca va revizui continuu scenariile și va căuta noi scenarii, va examina proceduri noi pentru identificarea riscurilor potenţiale, va îmbu-nătăţi identificarea agregării riscurilor corelate și a interacţiunii dintre riscurile financiare;

• Controlul privind testele de stres revine Comitetului de Direcţie, iar responsabil de implementarea, administrarea și supraveghe-rea testelor este Comitetul de dirijare a activelor și pasivelor.

Banca folosește testele de stres pentru a identifica, monitoriza și controla concentrarea riscurilor. Testele de stres sunt integra-te în procesul de planificare a capitalului și a lichidităţii:

• Tipul testelor de stres variază de la simplu la complex, în funcţie de numărul datelor de intrare, variabile ale modelului și numărul datelor de ieșire (indicatorii modelaţi):

- Testele simple sunt teste de stres ad-hoc flexibile, care trebuie să fie completate rapid și care să răspundă la problemele afe-rente riscului emergent (de ex. riscul de lichiditate). Acestea sunt de fapt analize simple ale sensibilităţii bazate pe schimbări la un anumit factor de risc;

- Testele complexe sunt testele de stres ce evaluează impactul evoluţiilor mai multor factori de risc, combinaţi într-un sce-nariu unic, asupra situaţiei financiare a Băncii, evaluată prin intermediul unui set de indicatori.

• Frecvenţa exerciţiilor de testare este în dependenţă de tipul și scopul testului de stres. Periodicitatea minimă obligatorie de tes-tare este trimestrială pentru testele de stres complexe și lunară pentru testele cu factorii de risc luaţi individual (teste simple).

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Page 31: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

31

Raport anual Victoriabank 2016

Împuternicirile și drepturile organelor de conducere și ale proprietarilor, precum și modul de exercitare a acestor împuterniciri și drepturi. Componenţa, modul de funcţionare și structura organelor de conducere.

Drepturile acţionarilor

Banca respectă drepturile acţionarilor săi, stipulate de legislaţia în vigoare, Statutul Băncii și Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor Băncii. Toţi deţinătorii de acţiuni de aceeași clasă sunt trataţi în mod echitabil, toate valorile mobiliare de același tip și din aceeași clasă conferă drepturi egale.

Banca asigură prin mecanisme eficiente exercitarea drepturilor de proprietate ale acţionarilor asupra acţiunilor, ţinerea registrului acţi-onarilor fiind efectuată de către societatea de registru „Grupa Finan-ciară” S.A. (adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, nr.55, of.301, tel. 022-271845), care se bucură de o înaltă reputaţie profesională pe piaţa valorilor mobiliare și este independentă în raport cu Banca, membrii organelor de conducere ale Băncii și persoanelor afiliate ei.

Banca informează acţionarii despre drepturile lor și modul în care aces-tea pot fi exercitate, despre structura capitalului și înţelegerile care per-mit coacţionarilor să exercite controlul asupra Băncii, despre identita-tea acţionarilor care deţin individual sau concertat o cotă de participare în capitalul social al Băncii egală sau mai mare decât cota substanţială.

Informaţia cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor (locul, data și ora ţinerii adunării și ordinea de zi a acesteia) este expediată fiecărui acţionar la adresa indicată în lista acţionarilor Băncii sau prin intermediul poștei electronice, la cererea acţionaru-lui, în termenele impuse de Legea privind societăţile pe acţiuni.

Banca stabilește pentru acţionari un mecanism transparent și clar de calcul a mărimii dividendelor și de plată a lor.

Acţionarii au dreptul de preemţiune la subscrierea acţiunilor noi emise. În acest scop Banca stabilește un termen suficient pentru ca acţionarii să-și poată realiza acest drept.

Membrii organelor de conducere acţionează în interesul tuturor ac-ţionarilor, nu doar a celor rezidenţi, majoritari sau care deţin pa-chetul de control.

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Page 32: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

32

Raport anual Victoriabank 2016GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele BănciiBanca prezintă la solicitare acţionarilor săi pentru iniţiere următoa-rele documente, dacă nu constituie obiectul unui secret de stat sau comercial:

• Statutul Băncii și toate modificările și completările operate în acesta;

• Certificatul de înregistrare de stat al Băncii;

• Regulamentele de funcţionare și organizare a Băncii, cu toate modificările și completările operate în ele;

• Contractele încheiate cu societatea de registru și cu societatea de audit a Băncii;

• Procesele-verbale ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor și ale ședinţelor Consiliului de Administraţie al Băncii;

• Lista membrilor Consiliului de Administraţie al Băncii, membrilor Comitetului de Direcţie și a celorlalte persoane cu funcţii de răs-pundere ale Băncii;

• Lista persoanelor interesate, în conformitate cu prevederile art.85 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni. Persoană intere-sată în efectuarea de către Bancă a tranzacţiilor se consideră per-soana care totodată este:

- acţionar care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acţiunile cu drept de vot ale Băncii;

- membru al Consiliului de Administraţie al Băncii sau al Comite-tului de Direcţie al Băncii;

- partener al Băncii în tranzacţia dată sau în câteva tranzacţii legate reciproc;

- deţinător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă;

- reprezentant al partenerului Băncii în tranzacţia dată sau în câte-va tranzacţii legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacţii;

- persoanele afiliate persoanelor specificate.

• Prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Băncii, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;

• Datele despre volumele lunare și preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale Băncii;

• Rapoartele financiare ale Băncii;

• Rapoartele Comisiei de Cenzori, actele de control și rapoartele organizaţiei de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii Băncii;

• Rapoartele anuale ale Consiliului de Administraţie a Băncii și ale Comisiei de Cenzori a Băncii;

• Corespondenţa cu acţionarii;

• Alte documente prevăzute de Statutul sau de Regulamentele Băncii.

Banca asigură păstrarea documentelor prevăzute la sediul Băncii în conformitate cu cerinţele Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

La cererea oricărui acţionar, depusă în scris la sediul Băncii sau ex-pediată prin e-mail la adresa [email protected], Banca îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și/sau copii de pe documentele menţionate mai sus și de pe alte documen-te prevăzute de Statutul și de Regulamentele Băncii, cu excepţia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat, comercial sau bancar.

În cazul în care acţionarul dorește să ia cunoștinţă de documentele Băncii, accesul la acestea i se asigură la sediul Băncii în orele de lucru și la data convenită între Bancă și acţionar.

Banca prezintă extrase și/sau copii de documente în limba în care acestea au fost perfectate.

Acţionarul (reprezentantul împuternicit al acestuia) va confirma pri-mirea extraselor și/sau copiilor documentelor solicitate sau luarea cunoștinţei de documentele respective.

Cuantumul plăţii pentru actele eliberate acţionarilor este stabilit de Comitetul de Direcţie al Băncii și nu poate depăși volumul cheltuie-lilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe docu-mente și pentru expedierea lor.

Responsabil pentru asigurarea accesului la documentele Băncii, cu excepţia documentelor Consiliului de Administraţie al Băncii, este Comitetul de Direcţie a Băncii, iar la documentele Consiliului de Ad-ministraţie al Băncii – secretarul Consiliului.

Organele de conducere

Adunarea Generală a AcţionarilorBanca este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, care se constituie din acţionarii Băncii și este organul suprem de conducere al Băncii. Conducerea corporativă a Băncii este adecvată în sensul că încurajează implicarea deplină a tuturor acţionarilor în activitatea Băncii și în procesul de luare a deciziilor în cadrul Adunării Generale. În acest scop și în conformitate cu legislaţia, Banca convoacă, cel puţin o dată în an, Adunarea Generală a Acţionarilor și, ori de câte ori este necesar, Adunarea Extraordinară a Acţionarilor. Modul de organizare, funcţionare și competenţele Adunării Generale a Acţio-narilor sunt indicate în cap. VI din Statutul Băncii.

Page 33: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

33

Raport anual Victoriabank 2016

Consiliul de AdministraţieBanca este administrată de Consiliul de Administraţie, care este însăr-cinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectivului de activitate al Băncii, cu excepţia celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. Consiliul de Administraţie se întrunește la intervale regulate și adoptă decizii care îi permit să își îndeplinească atribuţiile într-o mănieră efectivă și eficientă. Consiliul de Administraţie acţionează în interesul Băncii și protejează interesele generale ale acţionarilor acesteia prin asigurarea unei dezvoltări sus-tenabile a Băncii. Consiliul de Administraţie supraveghează activitatea organului executiv prin adoptarea deciziilor obligatorii și acordarea de îndrumări. Cele mai importante aspecte ale activităţii Consiliului sunt incluse în darea de seamă examinată și aprobată de către Adunarea Ge-nerală a Acţionarilor. Responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt expuse în Statutul Băncii și în Regulamentul Consiliului de Administra-ţie. Consiliul de Administraţie evită conflictele de interese sau apariţia conflictelor în activităţile lor cu angajamentele faţă de alte instituţii.

Alegerea membrilor consiliului se realizează printr-o procedură oficială, riguroasă și transparentă, iar orice schimbare în componenţa numerică a Consiliului se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

Comitetul de Direcţie

Organul executiv al Băncii este reprezentat de către Comitetul de Di-recţie, care are rolul de gestionare curentă a Băncii, întru atingerea obiectivelor stipulate în strategia și business-planul ei. Comitetul de Direcţie este supravegheat de către Adunarea Generală a Acţionari-lor și Consiliul de Administraţie și acţionează în interesele acţionari-lor. Responsabilităţile Comitetului de Direcţie sunt expuse în Statutul Băncii și în Regulamentul Comitetului de Direcţie. Comitetul de Di-recţie este responsabil de furnizarea informaţiilor complete, exacte și esenţiale către Consiliul de Administraţie a Băncii, Comisia de cenzori și auditul extern.

Comitetele de lucruComitetul de AuditComitetul de Audit este un comitet consultativ, permanent, inde-pendent, care asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atri-buţiilor ce le revin în domeniul contabilităţii, auditului și controlului intern ca parte a guvernării corporative.

Obiectivul primordial al Comitetului de audit îl constituie acorda-rea de asistenţă Consiliului de Administraţie în aspectele ce ţin de: sistemul de evidenţă contabilă, raportarea financiar-contabilă, des-fășurarea misiunilor de audit intern, sistemul de control intern și procesele manageriale ale Băncii.

Comitetul ALCO (Comitetul de dirijare a activelor și pasivelor)Comitetul ALCO este un comitet permanent, care se întrunește o dată pe lună și ori de câte ori se consideră necesar.

ALCO este un comitet de analiză și decizie, care emite recomandări și hotărâri conform atribuţiilor ce-i revin, și anume:

• elaborează standarde și sisteme de evaluare a riscurilor financia-re, conform Politicii de administrare a riscurilor a B.C. „Victoria-bank” S.A.;

• asigură menţinerea unei structuri adecvate a activelor și pasive-lor în concordanţă cu strategia Băncii, dirijează expunerea Băncii la riscul ratei dobânzii și la riscul de lichiditate.

Comitetul de CrediteComitetul de Credite este un comitet permanent, care se întrunește ori de câte ori se consideră necesar.

Comitetul de Credite are atribuţii și drepturi care includ, dar nu se limitează la: examinarea chestiunilor activităţii de creditare a

Băncii, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliului de Administraţie, Comitetului de Direcţie și subdiviziunilor de sine stătătoare ale Băncii; stabilirea/anularea limitelor de creditare filialelor Băncii, inclusiv delegarea Comisiilor de credite ale filialelor Băncii împuterniciri speciale de luare a deci-ziilor referitor la cererile debitorilor (potenţialilor debitori) în cadrul tranzacţiilor creditare exclusive și unice; luarea deciziilor referitor la cererile de acordare / prorogare / renegociere a creditelor inter-bancare.

Comitetul de Personal Comitetul de Personal este un comitet permanent, care se întruneș-te ori de câte ori se consider necesar și examinează chestiunile cu privire la personalul Băncii, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Consiliului de Administraţie și Comitetului de Direcţie al Băncii. Co-mitetul de Personal examinează și înaintează propuneri cu privire la selectarea, angajarea, promovarea și concedierea managerilor din cadrul subdiviziunilor Băncii, precum și a administratorilor în con-formitate cu actele normative în vigoare.

Comitetul de AchiziţiiComitetul de Achiziţii este un comitet permanent, care se întruneș-te în ședinţe ori de câte ori se consideră necesar.

Comitetul de Achiziţii are drept scop selectarea ofertelor în vederea procurării de către Bancă a mărfurilor, contractelor de prestare a serviciilor și/sau lucrărilor de construcţii.

Comitetul de Achiziţii analizează și selectează, în urma licitaţiei sau concursului de oferte organizate, furnizorul de produse sau servicii, aprobă contractele încheiate cu furnizorii selectaţi și verifică execu-tarea de către furnizori a clauzelor contractelor de achiziţii.

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

Page 34: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

2016

Reţeaua Filialelor și Agenţiilor Băncii

Page 35: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

35

Raport anual Victoriabank 2016REŢEAUA FILIALELOR ȘI AGENŢIILOR BĂNCII

Cimișlia

Cantemir

Tighina

Tiraspol

Glodeni

Șoldănești

CriuleniDubăsari

OtaciBriceni

Ocniţa

Lipcani

Dondușeni

Drochia

Costești

Râșcani

Fălești

Sângerei Telenești

Rezina

Călărași

NisporeniStrășeni

Hâncești

Leova

Ialoveni

Anenii Noi

Ștefan VodăCăușeni

Tvardiţa

Ceadâr-Lunga

Taraclia

Vulcanești

Cahul

Orhei

Chișinău

Soroca

Edineţ

Florești

Ungheni

Comrat

Bălţi

< 3 > 33

Page 36: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

36

Raport anual Victoriabank 2016

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

1 Filiala nr. 1 Bălţi MD 3121, mun. Bălţi, str. Pușkin, nr. 18

Agenţia nr. 6 Bălţi MD 3101, mun. Bălţi, str. Independenţei, nr. 24

Agenţia nr. 7 Bălţi MD 3101, mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, nr. 8/4

Agenţia nr. 14 Bălţi MD 3101, mun. Bălţi, str. Mihai Viteazul, nr. 65

Agenţia nr. 36 Bălţi MD 3100, mun. Bălţi, str. Nicolae Iorga, nr. 9

Agenţia nr. 60 Bălţi MD 3100, mun. Bălţi, str. Vasile Alecsandri, nr. 8

Agenţia nr. 75 Bălţi MD 3128, mun. Bălţi, str. Kiev, nr. 4

2 Filiala nr. 2 Florești MD 5001, or. Florești, str. Vasile Lupu, nr. 59

Agenţia nr. 20 Florești MD 5000, or. Florești, str. Ștefan cel Mare, nr. 63

Agenţia nr. 42 Florești MD 5001, or. Florești, bd. Victoriei, nr. 11/1

3 Filiala nr. 3 Chișinău MD 2004, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141

4 Filiala nr. 4 Nisporeni MD 6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 92

5 Filiala nr. 5 Căușeni MD 4301, or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 2, ap. 30/31

Agenţia nr. 22 Ștefan Vodă MD 4201, or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr. 7

6 Filiala nr. 6 Soroca MD 3001, or. Soroca, str. Independenţei, nr. 77

Agenţia nr. 18 Soroca MD 3001, or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, nr. 20

Agenţia nr. 28 Soroca MD 3001, or. Soroca, str. Calea Bălţului, nr. 80

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

7 Filiala nr. 7 Orhei MD 3501, or. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 42

Agenţia nr. 9 Orhei MD 3505, or. Orhei, str. Piatra Neamţ, nr. 2/1

Agenţia nr. 58 Rezina MD 5401, or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 18/a

Agenţia nr. 47 Telenești MD 5801, or. Telenești, str. Dacia

Agenţia nr. 68 Orhei MD 3505, or. Orhei, str. Mihai Eminescu, nr. 7

8 Filiala nr. 8 Chișinău MD 2038, mun. Chișinău, str. Decebal, nr. 99

Agenţia nr. 3 Chișinău MD 2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi C., nr. 2/4

Agenţia nr. 15 Chișinău MD 2026, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 16/1

Agenţia nr. 26 Chișinău MD 2032, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 49/8

Agenţia nr. 35 Chișinău MD 2072, mun. Chișinău, str. Independenţei, nr. 26/3

Agenţia nr. 49 Chișinău MD 2071, mun. Chișinău, str. Zelinski, nr. 5/5

Agenţia nr. 52 Chișinău MD 2002, mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28

Agenţia nr. 65 Chișinău MD 2072, mun. Chișinău, str. Independenţei, nr. 52

9 Filiala nr. 9 Cahul MD 3901, or. Cahul, str. Mateevici, nr. 11 A

Agenţia nr. 8 Cahul MD 3909, or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 44

Agenţia nr. 31 Vulcănești MD 5300, or. Vulcănești, str. Frunze, nr. 10

Agenţia nr. 62 Cahul MD 3901, or. Cahul, pr. Republicii, nr. 24 G

10 Filiala nr. 10 Ungheni MD 3603, or. Ungheni, str. Naţională, nr. 26

Agenţia nr. 12 Ungheni MD 3601, or. Ungheni, str. Bernardazzi A., nr. 17, ap. 51

Agenţia nr. 53 Ungheni MD 3601, or. Ungheni, bd. Ștefan cel Mare, nr. 164

REŢEAUA FILIALELOR ȘI AGENŢIILOR BĂNCII

Page 37: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

37

Raport anual Victoriabank 2016

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

11 Filiala nr. 11 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 77

Agenţia nr. 4 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 55

Agenţia nr. 5 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, str. Pușkin A., nr. 32

Agenţia nr. 16 Chișinău MD 2038, mun. Chișinău, str. Arborilor, nr. 21

Agenţia nr. 40 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 73

Agenţia nr. 46 Chișinău MD 2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi C., nr. 4/2

Agenţia nr. 69 Chișinău MD 2024, mun. Chișinău, str. A. Doga, nr. 24

Agenţia nr. 71 Chișinău MD 2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 35

Agenţia nr. 73 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr. 64

12 Filiala nr. 12 Chișinău MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 3

Agenţia nr. 1 Chișinău MD 2068, mun. Chișinău, str. Cucorilor, nr. 14

Agenţia nr. 2 Chișinău MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 16

Agenţia nr. 19 Chișinău MD 2068, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, nr. 2

Agenţia nr. 32 Chișinău MD 2019, mun. Chișinău, str. Sergiu Rădăuţanu, nr. 1

Agenţia nr. 41 Chișinău MD 4839, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr. 3

Agenţia nr. 54 Chișinău MD 2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 8

Agenţia nr. 61 Chișinău MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

13 Filiala nr. 13 Taraclia MD 7401, or. Taraclia, str. Lenin, 143/5, of. 2

Agenţia nr. 11 Taraclia MD 7401, or. Taraclia, str. Vokzalinaia, nr. 28

14 Filiala nr. 14 Chișinău MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 17/3

Agenţia nr. 10 Chișinău MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 10/3

Agenţia nr. 23 Chișinău MD 2068, mun. Chișinău, str. Dimo, nr. 17/1

Agenţia nr. 25 Chișinău MD 2004, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 22/1

Agenţia nr. 30 Chișinău MD 2075, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 42/6

Agenţia nr. 76 Chișinău MD 2059, mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 88/1

15 Filiala nr. 15 Comrat MD 3800, or. Comrat, str. Pobedî, nr. 46a

Agenţia nr. 63 Comrat MD 3805, or. Comrat, str. Lenina, nr. 36

Agenţia nr. 72 Comrat MD 3800, or. Comrat, str.Tretiacov, nr. 22, ap. 11

16 Filiala nr. 16 Edineţ MD 4601, or. Edineţ, str. 31 August, nr. 19

Agenţia nr. 43 Edineţ MD 4601, or. Edineţ, str. Independenţei, nr. 90

Agenţia nr. 33 Edineţ MD 4600, or. Edineţ, str. Energeticienilor, nr. 1

17 Filiala nr. 17 Chișinău MD 2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 64

Agenţia nr. 24 Chișinău MD 2005, mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești, nr. 43

Agenţia nr. 29 Chișinău MD 2025, mun. Chișinău, str. Testemiţeanu, nr. 20

Agenţia nr. 55 Chișinău MD 2009, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56

Agenţia nr. 51 Chișinău MD 2001, mun. Chișinău, str. D. Cantemir, nr. 1/1

REŢEAUA FILIALELOR ȘI AGENŢIILOR BĂNCII

Page 38: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

38

Raport anual Victoriabank 2016

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

18 Filiala nr. 18 Hîncești MD 3401, or. Hîncești, str. Chișinăului, nr. 6/A

19 Filiala nr. 19 Briceni MD 4701, or. Briceni, str. Independenţei, nr. 20 A

Agenţia nr. 50 Lipcani MD 4706, r. Briceni, or. Lipcani, str. Livezilor, nr. 1 a

20 Filiala nr. 20 Chișinău MD 2051, mun. Chișinău, str. O. Ghibu, nr. 7/2

Agenţia nr. 45 Chișinău MD 2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 76

Agenţia nr. 34 Chișinău MD 2069, or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 1a

Agenţia nr. 66 Chișinău MD 2008, mun. Chișinău, str. Șt. Neaga, nr. 19

21 Filiala nr. 21 Chișinău MD 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr. 5

Agenţia nr. 37 Chișinău MD 2072, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 61

22 Filiala nr. 22 Ocniţa MD 7101, or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, nr. 62

23 Filiala nr. 23 Strășeni MD 3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 31

24 Filiala nr. 24 Ialoveni MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 92

Agenţia nr. 48 CosteștiMD 6813, s. Costești, r. Ialoveni, str. Ștefan cel Mare, nr. 117

25 Filiala nr. 25 Sîngerei MD 6201, or. Sîngerei, str. Independenţei, nr. 146

Agenţia nr. 39 Sîngerei MD 6201, or. Sîngerei, str. B. Glavan, nr. 4/32

Nr. Denumirea subdiviziunii Sediul

26 Filiala nr. 26 Chișinău MD 2005, mun. Chișinău, str. Mt. Bănulescu-Bodoni, nr. 28/1

Agenţia nr. 38 Chișinău MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 6

27 Filiala nr. 27 Fălești MD 5901, or. Fălești, str. M. Eminescu, nr. 10

28 Filiala nr. 28 Călărași MD 4401, or. Călărași, str. M. Eminescu, nr. 32/A

29 Filiala nr. 29 Chișinău MD 2004, mun. Chișinău, str. Sfatul Ţării, nr. 29

Agenţia nr. 44 Chișinău MD 2004, mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr. 127

Agenţia nr. 59 Chișinău MD 2009, mun. Chișinău, str. Bernardazzi 97, nr. 2

30 Filiala nr. 30 Chișinău MD 2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 29

Agenţia nr. 74 Anenii Noi or. Anenii-Noi, str. Concelierii Naţionale, nr. 2A

31 Filiala nr. 31 Drochia MD 5216, or. Drochia, str. 31 August 20, nr. 3

Agenţia nr. 13 Drochia or. Drochia, str. Industrială, nr. 4

Agenţia nr. 57 Dondușeni or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 30

32 Filiala nr. 32 Ceadîr Lunga MD 6100, or. Ceadîr Lunga, str. Lenin, nr. 54 A

Agenţia nr. 77 Tvardiţa MD 7422, or. Tvardiţa, str. Frunze, nr. 1

33 Filiala nr. 33 Leova MD 6301, or. Leova, str. Independenţei, nr. 14

34 Filiala nr. 34 Rîșcani MD 5601, or. Rîșcani, str. Independenţei, nr. 18

REŢEAUA FILIALELOR ȘI AGENŢIILOR BĂNCII

Page 39: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

39

Raport anual Victoriabank 2016

2016

Raportul auditului extern

Page 40: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

40

Raport anual Victoriabank 2016

Raportul auditorului independent

Opinie cu rezerve

În opinia noastră, cu excepţia aspectului menţionat la paragraful Baza pentru opinie cu rezerve, situaţiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a Băncii la data de 31 decembrie 2016, și performanţa sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului înche-iat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri).

Am auditat situaţiile financiare ale BC Victoriabank SA (în continuare „Banca”), care cuprind situaţia po-ziţiei financiare la data de 31 decembrie 2016 și situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capita-lurilor proprii și situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, și notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Baza pentru opinie cu rezerve

Persoane afiliate

Sistemul de control intern al Băncii nu este suficient pentru a identifica toate părţile afiliate și respectiv pentru a dezvălui tranzacţiile și soldurile cu părţile afiliate pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. Totodată, acest aspect derivă și din faptul că Banca nu a identificat pentru acţionarii săi toate păr-ţile afiliate ale acestora și astfel nu a dispus de informaţii exhaustive pentru a contabiliza acele tranzacţii și solduri cu acele părţi afiliate după cum ar fi fost necesar în conformitate cu standardele de raportare financiară. Astfel, nu am putut determina dacă Nota 34 „Părţile afiliate și tranzacţiile aferente” prezintă informaţie exhaustivă și dacă sunt necesare dezvăluiri adiţionale.

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA-uri). Responsa-bilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea Responsabilităţile auditoru-lui într-un audit al situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Bancă, conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare și ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi etice, conform acestor cerinţe. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente și adec-vate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

Evidenţierea unor aspecte

La 31 decembrie 2016 Banca era implicată în litigiul cu SEC v. Rex Venture Group, LLC d/b/a ZeekRewar-ds.com si Paul Burks, Western District of North Carolina, Acţiune Civilă No. 3:12-cv-519 în rezultatul că-

Prag de semnificaţie 22.8 milioane lei

Scopul Auditului

Am adaptat domeniul de aplicare al auditului nostru, în scopul de a efectua proceduri suficiente pentru a ne permite să exprimăm o opinie asupra situa-ţiilor financiare în ansamblu, ţinând cont de procesele contabile, controalele interne și industria în care Banca operează.

Aspecte semnificative

• Provizionul pentru creditele acordate• Estimarea rezervelor prudenţiale• Identificarea tranzacţiilor cu părţile afiliate• Activele executate de către bancă ca și colateral• Procesul de judecată cu SEC v. Rex Venture Group

reia s-au blocat mijloace bănești ale Băncii în suma de 13,174 mii USD așa cum este dezvăluit de Bancă în Nota 30 Datorii Contingente.

Deși este încrezătoare în șansele de soluţionare pozitivă a celor de mai sus, conducerea Băncii nu poate determina în mod credibil deznodământul și potenţialele efecte asupra situaţiilor financiare ale Băncii. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Independenţa

Suntem independenţi în conformitate Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (Codul de Etica IESBA). Am îndeplinit responsabilităţile noastre de etică în conformitate cu Codul de Etică IESBA.

Abordarea noastră

Prezentare generală

Page 41: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

41

Raport anual Victoriabank 2016

Prag de semnificaţie 22.8 milioane lei

Cum a fost determinat 1% din activele nete

Raţionamentul pentru pragul de referinţă selectat

Am considerat activele nete ale băncii considerând interesul utilizatorilor în situaţiile financiare.

Pragul de semnificaţie

Scopul auditului nostru a fost influenţat de aplicarea pragului de semnificaţie. Un audit este proiectat pentru a obţine o asigurare rezonabilă dacă situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Dena-turările semnificative pot apărea din cauza fraudei sau erorii. O denaturare este considerată semnificati-vă, în cazul în care individual sau în agregat, ar putea în mod rezonabil să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare.

Bazat pe judecata noastră profesională, am stabilit anumite praguri cantitative pentru pragul de semnifi-caţie, cum ar fi:

Am construit auditul nostru prin determinarea pragului de semnificaţie și evaluând riscurile ce pot de-natura semnificativ situaţiile financiare. În special, am luat în considerare în cazul în care conducerea a efectuat judecăţi subiective; de exemplu, în ceea ce privește estimările contabile semnificative, care implică elaborarea unor ipoteze și având în vedere evenimente viitoare, care sunt în mod inerent nesi-gure. Am adresat, de asemenea, riscul de eludare a controalelor interne, inclusiv, printre altele, luarea în considerare dacă au existat dovezi de prejudecată, care a reprezentat un risc de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei.

Aspecte Semnificative

Aspecte semnificative sunt acele aspecte, care în judecata noastră profesională, au fost de cea mai mare importanţă pe parcursului angajamentului nostru de audit ale situaţiilor financiare aferente anului înche-iat la 31 decembrie 2016. Aspectele menţionate mai jos, au fost adresate pe parcursul angajamentului nostru de audit ale situaţiilor financiare per ansamblu și luate în considerare la formarea opiniei de audit, prin urmare, noi nu emitem o opinie separată pe acestea.

Aspect semnificativ Cum a fost soluţionat

Provizionul pentru creditele acordate

Am considerat acest punct ca fiind semnificativ datorită importanţei soldurilor de împrumuturi acordate în Bilanţul băncii și a nivelului de judecată profesională și estimare din partea managementului necesară pentru calculul acestor provizioane.

Provizioanele reprezintă cea mai bună estimare a managementului privind pierderile suportate din creditele acordate la data bilanţului.

Provizioanele colective sunt calculate la nivel de portofoliu pentru credite de natură similară. Această metodă de depreciere este utilizată pentru tranzacţii individual nesemnificative, și pentru acele tranzacţii individual semnificative, pentru care nu au fost identificate evenimente care ocazionează pierderi în procesul de evaluare individuală sau pentru care nu a fost calculat provizion. Aceste provizioane sunt calculate folosind modele statistice care estimează impactul economic curent și condiţia creditului în diferite portofolii. Designul modelului și al variabilelor incluse în model rămâne la nivel de judecată profesională a managementului.

Provizioanele individuale sunt calculate pe o bază individuală pentru expunerile semnificative și pot fi, de asemenea, utilizate pentru a evalua expunerile nesemnificative. Pentru aceste provizioane, judecata profesională este necesară pentru a identifica evenimentul individual ce ocazionează pierderi, cât și pentru a estima fluxurile viitoare de intrări.

Am evaluat metodologiile și modelele folosite pentru calculul provizionului și consecvenţa acestora cu cerinţele IFRS.

Am evaluat și testat (pe baza unui eșantion) designul, operabilitatea și eficacitatea controlului intern privind creditele restante, inclusiv identificarea creditelor restante și transferul datelor în modelele de provizionare implementate în softul bancar.

Am testat (pe baza de eșantion) împrumuturi acordate, care nu au fost identificate de management ca fiind necesare a fi depreciate individual și am evaluat în baza judecăţii noastre profesionale dacă estimările conducerii au fost adecvate. Am investigat ulterior diferenţele de judecată profesională între noi și management și am evaluat adecvarea judecăţii profesionale a managementului.

Am recalculat modele de discounted cash-flow, am examinat fluxurile viitoare, am contestat ipotezele, inclusiv evaluarea colateralului.

Am efectuat diferite proceduri analitice privind suficienţa provizioanelor pentru creditele acordate.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Page 42: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

42

Raport anual Victoriabank 2016

Aspect semnificativ Cum a fost soluţionat Aspect semnificativ Cum a fost soluţionat

Estimarea rezervelor prudenţiale

Am considerat acest punct ca fiind semnificativ datorita importanţei soldurilor de credite acordate în Bilanţul băncii și a nivelului de judecată profesională și o estimare din partea managementului necesară pentru calculul acestor rezerve.

Aceste rezerve sunt semnificative pentru a determina riscul bancar și a calcula adecvarea la rata de capital normativ. Sunt întocmite trimestrial în baza regulamentului BNM care presupune clasificarea împrumutului acordat în funcţie de risc în următoarele categorii:• Categoria A: Standard, 2%• Categoria B: Supravegheat, 5%• Categoria C: Substandard, 30%• Categoria D: Dubios, 60%• Categoria E: Compromis, 100%

Aceasta clasificare se face în funcţie de zilele restante, situaţia financiară curentă a debitorului, evaluată din punctul de vedere al capacităţii de onorare a angajamentelor, respectarea condiţiilor contractuale, valoarea curentă de comercializare a obiectului gajului și gradul de lichiditate a acestuia, mediul de afacere al contrapărţii, istoria de credit privind respectarea de către contraparte a obligaţiilor asumate prin contractele de credit, alţi factori care pot afecta respectarea de către contraparte a condiţiilor contractuale.

Activele executate de către bancă ca și colateral

Am considerat acest punct ca fiind semnificativ datorită importanţei soldurilor activelor luate în proprietate în schimbul rambursării creditelor la Bilanţul băncii și a nivelului de judecată profesională și estimare din partea managementului necesară pentru valoarea justă a acestora și suficienţa provizioanelor formate pentru deprecierea acestora.

Procesul de judecată cu SEC v. Rex Venture Group, LLC d/b/a ZeekRewards.com și Paul Burks, Western District of North Carolina, Acţiune Civilă No. 3:12-cv-519

Am considerat acest punct ca fiind semnificativ datorita complexităţii cazului și părţile implicate și eventualele expuneri asupra activităţii Băncii per ansamblu.

Litigiul și evenimentele aferente sunt dezvăluite în Nota 30 Datorii Contingente la Situaţiile financiare ale Băncii.

Am evaluat criteriile de clasificare a creditelor pentru calculul rezervei și consecvenţa acestora cu cerinţele Bănci Naţionale a Moldovei.

Am evaluat și testat (pe baza unui eșantion) designul, operabilitatea și eficacitatea controlului intern privind creditele restante, renegociate, expunerea creditelor în capital, inclusiv identificarea acestor credite, transferul datelor în sistemul de evaluare a rezervei.

Am testat (pe baza de eșantion) împrumuturi acordate, care nu au fost identificate ca necesare pentru provizion și am format în baza judecaţii noastre profesionale dacă considerentul conducerii este adecvat. Am investigat diferenţele de judecată profesională între noi și management și am evaluat adecvarea judecaţii profesionale a managementului.

Am revăzut actele de control întocmite de către Banca Naţională privind clasificarea în categorii a acestor credite. Am evaluat recunoașterea rezervelor în baza acestor acte considerând evenimentele ulterioare și împrumuturile închise.

Am efectuat diferite proceduri analitice privind adecvarea provizioanelor pentru împrumuturile acordate.

Evaluarea acestor active a fost efectuată de Compania de evaluare locală.

Noi am obţinut rapoartele de evaluare respective, am testat metodele folosite la stabilirea valorii juste de către evaluator și am evaluat în baza judecaţii noastre profesionale dacă considerentul conducerii la stabilirea valorii juste este adecvat.

Suplimentar la recomandarea noastră s-a identificat și angajat un expert internaţional pentru stabilirea individuală a valorii juste. Opinia acestuia a confirmat valorile juste ale activelor deţinute de bancă.

Am revizuit suficienţa dezvăluirilor făcute în notele la situaţiile financiare privind statutul litigiului.

Am revăzut estimările managementului privind probabilităţile cazului litigios specific.

Am întrebat avocaţii Companiei cu privire la evenimentele și posibilele rezultate ale procesului de judecată și le-am contestat împotriva estimărilor conducerii și a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Page 43: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

43

Raport anual Victoriabank 2016

Responsabilităţile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiareConducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformita-te cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii Băncii de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activităţii și utilizând contabilitatea pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie inten-ţionează să lichideze Banca sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Băncii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiareObiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financi-are, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional și menţinem scepticis-mul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de frau-dă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obţinem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetec-tare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false și evitarea controlului intern.

• Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Băncii.

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor conta-bile și al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere.

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii și determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, daca există o incerti-tudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Băncii de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incer-titudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Banca să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuităţii activităţii.

Page 44: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

44

Raport anual Victoriabank 2016

• Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informaţii, și măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

• Obţinem probe de audit suficiente și adecvate pentru a emite opinia noastră asupra situaţiilor finan-ciare.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, noi oferim celor responsabili cu guvernanţa, o declaraţie prin care confirmăm că am res-pectat cerinţele etice cu privire la independenţă, și le comunicăm toate relaţiile și alte aspecte ce pot fi considerate în mod rezonabil se consideră că ar afecta independenţa noastră, și dacă este cazul, măsuri de siguranţă aferente.

Luând în considerare aspectele comunicate cu cei responsabili cu guvernanţa, noi determinăm acele as-pecte care au fost de cea mai mare importanţă în auditarea situaţiilor financiare ale perioadei curente și respectiv aspectele cheie ale auditului. Vom descrie aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excep-ţia cazului în care legea sau regulamentul face imposibilă divulgarea publică cu privire la aspectul dat sau atunci când, în cazuri extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui să fie comunicat în raportul nostru, deoarece consecinţele negative a acestuia ar putea fi mai mari decât beneficiile de interes public al acestei comunicări.

Moore Stephens KSC SRLBd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202, et. 9Chișinău, MoldovaT +373 22 022 555M +373 22 022 556E [email protected]

Andrei StanPartener Audit

Elena PanainteNr Certificatului de calificare a auditorului Seria AG nr. 000278 din 15 aprilie 2011 Nr Certificatului de calificare a auditorului instituţiilor financiare Seria AIF nr. 0016 din 24 august 2012

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Page 45: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

45

Raport anual Victoriabank 2016

Situaţii financiare

2016

Page 46: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

46

Raport anual Victoriabank 2016

Situaţia poziţiei financiare

31 decembrie2016

31 decembrie2015

MDL’000 MDL’000

CAPITALURI PROPRII

Acţiuni ordinare 250,001 250,001

Prime de capital 10,250 10,250Rezerva din reevaluare aferentă valorii justea titlurilor de capital disponibile pentru vânzare

156,798 152,666

Rezerve statutare 25,000 25,000

Alte rezerve 1,215,124 496,599

Rezultat reportat 628,005 1,125,658

Total capitaluri proprii 2,285,178 2,060,174

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 12,612,723 12,084,756

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 03 mai 2017 de către Conducerea Băncii reprezentată de:

31 decembrie2016

31 decembrie2015

ACTIVE MDL’000 MDL’000

Numerar și solduri cu Banca Naţională a Moldovei 2,754,531 3,086,458

Conturi curente și depozite la bănci 1,417,538 1,640,804

Cont Nostro sechetrat 267,972 -

Titluri de capital – disponibile pentru vânzare 170,411 166,078

Titluri de datorie – deţinute până la scadenţă 2,839,998 968,247

Credite acordate clienţilor, net 4,530,187 5,518,138

Imobilizări corporale 151,714 153,193

Imobilizări necorporale 55,698 57,415

Investiţii imobiliare 202,362 235,687

Creanţe privind impozitul pe profit curent 12,360 11,728

Active deţinute pentru vânzare 85,636 73,243

Alte active 124,315 173,765

Total active 12,612,723 12,084,756

DATORII

Datorii către bănci 0 292,588

Alte împrumuturi 281,525 398,292

Datorii către clienţi 9,919,649 9,228,227

Datorii cu impozitul pe profit curent 85 91

Datorii cu impozitul pe profit amânat 0 4,974

Alte datorii 126,287 100,410

Total datorii 10,327,545 10,024,582

Prim-vicepreședinteDomnul Corneliu Ghimpu

Contabil ȘefDoamna Maria Iovu

Page 47: Cuprins - · PDF fileÎn anul 2016 s-au atestat primele semne ... Evenimente importante s-au produs și în viaţa ... ţele valutare internaţionale și politica monetară a

47

Raport anual Victoriabank 2016

Contul de profit sau pierdere și situaţia elemente ale rezultatului global

Anul încheiat la 31 decembrie 2016

Anul încheiat la 31 decembrie 2015

MDL’000 MDL’000

Cheltuieli cu impozitul pe profit 2,538 75,819

Profitul net aferent exerciţiului financiar 220,872 112,391

Alte elemente ale rezultatului globalElemente care sunt sau pot fi reclasificate la profit sau pierdereRezerva aferentă valorii juste (instrumente financiare disponibilepentru vânzare),Modificarea neta a valorii juste 4,131 49,486

Alte venituri globale aferente exerciţiului financiar 4,131 49,486

Situaţia rezultatului global aferent exerciţiului financiar 225,003 161,877

MDL MDL

Rezultatul pe acţiune de bază 8,83 4,50

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la 03 mai 2017 de către Conducerea Băncii reprezentată de:

Anul încheiat la 31 decembrie 2016

Anul încheiat la 31 decembrie 2015

MDL’000 MDL’000

Venituri din dobânzi 968,751 876,749

Cheltuieli cu dobânzi (459,076) (382,059)

Venituri net din dobânzi 509,675 494,690

Venituri din comisioane 308,528 253,885

Cheltuieli cu comisioane (120,874) (81,283)

Venituri net din comisioane 187,654 172,602

Venituri financiare, net 143,670 238,922

Alte venituri operaţionale 2,327 5,956

Total venituri operaţionale 843,326 912,171

(Cheltuieli)/recuperări privind deprecierea activelor (236,863) (537,168)

Venituri operaţionale nete 606,463 375,003

Cheltuieli de personal (166,065) (168,079)

Cheltuieli generale și administrative (188,351) (135,193)

Cheltuieli privind amortizarea (33,713) (35,159)

Total cheltuieli operaţionale (388,129) (338,431)

Profit înainte de impozitare 218,334 36,572

Prim-vicepreședinteDomnul Corneliu Ghimpu

Contabil ȘefDoamna Maria Iovu