CT10 Castelu Contract

of 10 /10
  1 CONTRACT DE PRESTARI SERVICII CONTRACT NR. CT10 LUNA –OCTOMBRIE ANUL 2011 I. PARTILE CONTRACTANTE Incheiat intre: SC PORUTIU CON SULTING S.R.L. avand sediul in Baia Mare, str. Progresului, nr. 9B, Judet Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1138/2003, atribut fiscal RO, C.I.F. 15796253, contul bancar avand codul IBAN RO57 BTRL 0250 1202 1355 46XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Baia Mare sau contul bancar avand codul IBAN RO30 TREZ 4365 069X XX00 5711, deschis la Trezoreria Baia Mare, (tel./fax 0362-802512, mobil 0730-632505, 0745-117005), reprezentata prin d-nul Vacla Lucian in calitate de Administrator, denumita in  prezentul Contract PRESTATOR si Comuna Castelu avand sediul in Judetul Constanta, Localitatea Castelu, Str. Republicii nr. 58, Cod Unic de Inregistrare 4515735  cont bancar nr.  _____________  __________ deschis la Trezoreria Medgidia, reprezentată prin dl./d-na. Nicolae Anghel in calitate de Primar, denumita in prezentul Contract BENEFICIAR Fiecare parte denumita in mod individual „Parte” si in mod colectiv „Partile”. De comun acord, au hotarat incheierea prezentului Contract de prestari servicii (denumit in continuare „Contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul Contractului il constituie efectuarea de prestari servicii privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru “Centru local de informare turistica in Comuna Castelu si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic ” proiectul realizat prin FEADR, Masura 313, in Comuna Castelu, conform ghidului solicitantului modificat si actualizat conform prevederilor legale aplicabile, denumita in continuare „Serviciul”. 2.2. Punctele care fac obiectul prezentului contract – sunt descrise tematic in Anexa nr.1 a contractului. III. DURATA CONTRACTULUI

Embed Size (px)

Transcript of CT10 Castelu Contract

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

CONTRACT NR. CT10

LUNA OCTOMBRIE

ANUL 2011

I. PARTILE CONTRACTANTEIncheiat intre: SC PORUTIU CONSULTING S.R.L. avand sediul in Baia Mare, str. Progresului, nr. 9B, Judet Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/1138/2003, atribut fiscal RO, C.I.F. 15796253, contul bancar avand codul IBAN RO57 BTRL 0250 1202 1355 46XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Baia Mare sau contul bancar avand codul IBAN RO30 TREZ 4365 069X XX00 5711, deschis la Trezoreria Baia Mare, (tel./fax 0362-802512, mobil 0730-632505, 0745-117005), reprezentata prin d-nul Vacla Lucian in calitate de Administrator, denumita in prezentul Contract PRESTATOR si Comuna Castelu avand sediul in Judetul Constanta, Localitatea Castelu, Str. Republicii nr. 58, Cod Unic de Inregistrare 4515735 cont bancar nr. ______________________________ deschis la Trezoreria Medgidia, reprezentat prin dl./d-na. Nicolae Anghel in calitate de Primar, denumita in prezentul Contract BENEFICIAR Fiecare parte denumita in mod individual Parte si in mod colectiv Partile. De comun acord, au hotarat incheierea prezentului Contract de prestari servicii (denumit in continuare Contractul) cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Obiectul Contractului il constituie efectuarea de prestari servicii privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru Centru local de informare turistica in Comuna Castelu si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic proiectul realizat prin FEADR, Masura 313, in Comuna Castelu, conform ghidului solicitantului modificat si actualizat conform prevederilor legale aplicabile, denumita in continuare Serviciul. 2.2. Punctele care fac obiectul prezentului contract sunt descrise tematic in Anexa nr.1 a contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

1

3.1. Prezentul contract se incheie incepand cu data de 01 octombrie 2011 si isi inceteaza valabilitatea la data la care vor fi indeplinite, in totalitate si in conformitate cu termenii si conditiile prezentului contract, toate obligatiile partilor derivand din acest contract. Produce efecte juridice din momentul semnarii lui de catre ambele parti.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI4.1. Valoarea totala a contractului este de 53.397 (cincizecisitreidemiitreisutenouazecisisapte) ron fara TVA inclus, adica 12.254 euro fara TVA inclus, la care se adauga TVA 12.815,28 (douasprezecemiioptsutecinsprezece) ron si 28 bani, adica 2.941 euro. Total suma de plata 66.212,28 ron cu TVA inclus si 28 bani 4.2. Plata se va face la cursul de schimb valutar al BCE din data de 30.09.2011 utilizat in realizarea devizului general, adica 1 euro = 4,3575 ron. 4.2. Tariful prevazut mai sus include orice costuri si taxe pe care Prestatorul le suporta pentru indeplinirea obligatiilor sale contractuale descrise in Anexa 1. Orice alt serviciu neprevezut in cadrul acestui contract se va plati separat de catre Beneficiar si se va notifica prin incheierea unui Act Aditional la prezentul Contract.

V. MODALITATI DE PLATA, INSTRUMENTE SI CONDITII DE PLATA5.1. Plata se va face n lei. 5.2. Pentru serviciile contractate, plata se va face in trei transe, astfel: - transa I, in suma de 5.000 ron (cincimii) lei(ron) fara TVA inclus, adica 6.200 (sasemiidouasute)ron din care TVA 1.200 (unamiedouasute) ron, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 31.12.2011. - transa a II-a, in suma de 5.000 ron (cincimii) lei(ron) fara TVA inclus, adica 6.200 (sasemiidouasute)ron din care TVA 1.200 (unamiedouasute) ron, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data semnarii contractului de finantare cu autoritatea contractanta (APDRP), conditionat de primirea facturii fiscale de catre Beneficiar - transa a III-a, reprezentand 43.397 (patruzecisitreidemiitreisutenouazecisisapte)ron fara TVA, adica 53.812,28 (cincizecisitreidemiioptsutedoisprezece) lei(ron) si 28 bani cu TVA inclus, din care TVA 10.415,28 (zecemiipatrusutecinsprtezece) ron si 28 bani, in termen de 20 (douazeci) de zile calendaristice de la data incasarii banilor de avans de la Autoritatea contractanta (APDRP), conditionat de primirea de catre Beneficiar a facturii fiscale; 5.3. Plata se va face prin virament bancar in contul Prestatorului, cont ce are codul IBAN RO57 BTRL 0250 1202 1355 46XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Baia Mare, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data primirii facturii de catre Beneficiar sau in contul bancar avand codul IBAN RO30 TREZ 4365 069X XX00 5711, deschis la Trezoreria Baia Mare. 5.4. Pentru neachitarea obligatiilor la scadenta, Beneficiarul datoreaza si va achita penalitti de 0,15% pentru primele 14 zile calendaristice de la data scadentei, aplicate valorii obligatiilor scadente si neindeplinite si de 0,5% pe zi pentru urmatoarele zile dupa trecerea celor 14 zile calendaristice de la data scadentei, calculate la valoarea in lei a facturii emise si neachitate sau a obligatiei Prestatorului scadente si neindeplinite.

2

In situatiile in care intarzierea platii depseste 30 (treizeci) de zile calendaristice, Prestatorul este exonerat de orice raspundere si obligatii ce-i revin prin prezentul contract iar Beneficiarul este de acord sa plateasca penalitati care pot depasi debitul restant(conform Codului Fiscal). 5.5. Prestatorul va emite fiecare factura fiscala conform prevederilor legale in vigoare si are obligatia mentionarii in fiecare factura a numarului si datei prezentului contract in baza caruia le emite, precum si a ceea ce reprezinta suma inscrisa.

VI. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI6.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra oricarei informatii legate de prezentul contract. 6.2. De asemenea, obligatia de a pastra confidentialitatea datelor/ informatiilor/ negocierilor din si in legatura cu acest contract, indiferent pe ce suport se prezinta acestea, subzista si in cazul prepusilor partilor contractante, conform art. 1000 alin. 3 Cod Civil. 6.3. Partile contractante nu au dreptul sa faca cunoscut unor terte persoane (cu exceptia acelor persoane implicate in indeplinirea contractului si numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale), nici o informatie legata de incheierea prezentului contract, sau de orice prevedere a acestuia sau orice informatie sau documente obtinute in baza acestuia sau la care va avea acces sau de care va lua cunostinta cu ocazia indeplinirii obligatiilor sale contractuale (denumite Informatii Confidentiale). 6.4. Dezvaluirea oricarei Informatii Confidentiale fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va efectua in mod confidential si numai in limitele necesare indeplinirii contractului. 6.5. Orice informatie legata de incheierea, interpretarea, executarea sau incetarea Contractului are caracter confidential. Orice informatie transmisa de Beneficiar are caracter confidential. 6.6. Prestatorul va fi exonerat de raspundere pentru dezvaluirea de Informatii Confidentiale daca: (i) Acestea sunt sau au devenit publice altfel decat prin incalcarea de catre Prestator a obligatiilor sale de confidentialitate si aceasta situatie poate fi dovedita in fata unei instante judecatoresti; (ii) Acestea erau cunoscute Prestatorului inainte de a fi dezvaluite de Beneficiar (indiferent daca momentul dezvaluirii este anterior semnarii prezentului contract) sau au fost obtinute de catre Prestator de la o terta parte, netinuta de obligatii de confidentialitate, caz in care Prestatorul poate face dovada in fata unei instante judecatoresti; (iii) Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul prealabil si scris al Beneficiarului pentru o asemenea dezvaluire. (iv) Prestatorul are o obligatie legala sa dezvaluie informatia, situatie in care il va informa pe Beneficiar cu privire la aparitia unui asemenea caz in termen de 5 (zile) de la aparitie. 6.7. Partile confirm c toate drepturile de proprietate intelectual i orice informatie dezvluit de Beneficiar este si va rmne ntotdeauna proprietatea partii care a facut dezvaluirea.

VII.OBLIGATIILE PARTILOR7.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI :

3

7.1.1. Prestatorul are obligatia de a presta Serviciile care fac obiectul prezentului contract (descrise in Anexa 1) cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si cu respectarea termenului limita de depunere a documentatiei. 7.1.2. Prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane si materiale cerute de indeplinirea contractului; 7.1.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea Serviciului si pentru informatiile transmise Beneficiarului in conformitate cu prezentul contract. 7.1.4. Prestatorul trebuie sa respecte, la elaborarea lucrarilor, prevederile actelor normative in vigoare, precum si cerintele autoritatilor competente. 7.1.5. Prestatorul va solicita Beneficiarului, toate documentele si informatiile de care va avea nevoie in vederea efectuarii Serviciilor. 7.1.6. Fiecare parte va comunica celeilalte parti numele persoanelor de legatura cu care cealalta parte va putea intra in legatura ori de cate ori va fi necesar pentru executarea prezentului contract in termen de 2 zile de la semnarea prezentului contract. 7.1.7. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul realizeaza ca nu poate respecta termenul de finalizare a Serviciilor (prevazut de masura pentru care se aplica), acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul de indata, si de a depune toate diligentele pentru a limita numarul de zile de intarziere. Daca intarzierea se datoreaza culpei Prestatorului, raspunderea sa nu va fi inlaturata. 7.1.8. Prestatorul va colabora cu Beneficiarul pentru rezolvarea cu oportunitate si seriozitate a oricarei probleme care face obiectul prezentului contract. 7.1.9. In exercitarea atribuiilor sale Prestatorul este liber sa-si substituie pentru activitatile asumate prin contract, persoane fizice/juridice ce au conform obiectului lor de activitate sau conform unei dispozitii legale posibilitatea de a presta aceste activitati. Prestatorul isi asuma responsabilitatea in fata Beneficiarului pentru calitatea serviciilor oferite de acestia. 7.2.0. Beneficiarul se obliga la plata integrala a contractului, neconditionand plata de obtinerea si accesarea fondurilor, in situatia in care vina neobtinerii finantarii este exclusiv a beneficiarului. In caz contrar acest articol nu este valabil 7.2.1 Prestatorul se angajeaza ca pe o durata de un an de zile de la finalizarea proiectului sa faca orice completare sau modificare la prezentul Studiu de Fezabilitate fara costuri suplimentare, in functie de sursa de finantare pe care Beneficiarul doreste sa o acceseze si de conditiile de finantare cerute.

7.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI7.2.1. Beneficiarul va prezenta Prestatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului: (i) documentatia realizata pana la aceasta data privind stadiul realizarii Studiului de Fezabilitate conform Ghidului Solicitantului cu toate modificarile ulterioare, astfel incat Prestatorul lucrarii sa poata sa-si dea acordul sau sa comunice eventualele modificari privind realizarea acestuia(dupa caz). 7.2.2. Beneficiarul va comunica Prestatorului persoanele de contact, care sa reprezinte Beneficiarul in relatiile cu Prestatorul in termen de 2 zile de la data semnarii prezentului contract. 7.2.3. Beneficiarul va furniza si va pune la dispozitia Prestatorului in timp util, toate datele necesare solicitate de catre Prestator pentru realizarea in bune conditii a Serviciilor. 7.2.4. Beneficiarul va aduce la cunostinta Prestatorului imediat orice eveniment neprevezut care poate modifica conditiile Beneficiarului.

4

7.2.5. Beneficiarul este pe deplin responsabil pentru informatiile transmise Prestatorului in conformitate cu cerintele prezentul contract. Furnizarea unor informatii incomplete, false sau eronate ce au drept efect neindeplinirea obiectivelor propuse sau realizarea lucrarilor si serviciilor asumate prin contract il exonereaz pe Prestator de raspundere. 7.2.6. Beneficiarul va achita contravaloarea Serviciilor, in termenii stipulati la capitolul V. din Contract si accepta plata unor penalizari conform subpunctului 5.5. 7.2.7. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul realizeaza ca nu poate respecta termenul de predare a documentelor cerute de Prestator in timp util, acesta are obligatia de a notifica Prestatorul de indata, si de a depune toate diligentele pentru a limita numarul de zile de intarziere. Daca intarzierea se datoreaza culpei Beneficiarului, raspunderea sa nu va fi inlaturata. 7.2.8. Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la angajatii sau colaboratorii Prestatorului, precum si a oricarei informatii legate de incheierea, executarea, interpretarea sau incetarea prezentului Contract. 7.2.9. Beneficiarul va colabora cu Prestatorul pentru rezolvarea cu oportunitate si seriozitate a oricarei probleme care face obiectul prezentului contract. 7.3.0. Beneficiarul va solicita asistenta Prestatorului in orice chestiune legata de serviciile convenite prin contract. 7.3.1. Sa nu faca demersuri de nicio natura in legatura cu lucrarile pentru care se solicita serviciile Prestatorului, fara acceptul acestuia. In caz contrar Prestatorul este exonerat total de raspundere in cazul neindeplinirii obiectivelor propuse. Daca aceste demersuri sunt de natur sa produca prejudicii Prestatorului, Beneficiarul se obliga sa repare aceste prejudicii.

VIII. DECLARATII SI GARANTII ALE PARTILORPrestatorul declara si garanteaza ca afirmatiile de mai jos sunt adevarate, corecte si complete. 8.1. Partile sunt infiintate si functioneaza in mod legal si reprezentantii sai detin toate prerogativele, aprobarile, deciziile, ordinele si autoritatea necesare pentru a initia, negocia, semna, incheia si executa prezentul contract ca instrument obligatoriu. 8.2. Prezentul contract a fost incheiat in conformitate cu cerintele legale si Prestatorul este tinut de obligatii legale, valabile, executabile impotriva Prestatorului in conformitate cu termenii acestuia. Prestatorul are putere si autoritate deplina pentru a incheia prezentul contract si pentru a-si indeplini obligatiile asumate prin acesta, fara a fi necesare consimtamantul sau notificarea vreunei autoritati. 8.3. Partile au la dispozitie suficiente resurse si fonduri pentru a-si indeplini toate obligatiile ce le revin prin prezentul contract. 8.4. Prestatorul este autorizat in mod legal sa presteze Serviciile prevazute in prezentul contract, si a obtinut si va pastra valabilitatea tuturor licentelor si/ sau autorizatiilor guvernamentale impuse de lege in acest sens. 8.5. Prestatorul isi va indeplini obligatiile din prezentul contract cu promptitudine si va actiona in mod profesionist.

IX. FORTA MAJORA9.1. In prezentul contract, forta majora desemneaza orice eveniment imprevizibil si insurmontabil, independent de vointa Beneficiarului si a Prestatorului, care face indeplinirea

5

obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti imposibila sau ilegala, incluzand dar fara a se limita la: (a) catastrofe naturale; (b) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale inamicilor straini, mobilizare, rechizitie sau embargo; (c) rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura militara de stat sau razboi civil. 9.2. Beneficiarul si/ sau Prestatorul nu vor fi raspunzatori de neindeplinirea obligatiilor sau incalcarea contractului, daca indeplinirea obligatiilor este impiedicata de un eveniment de forta majora aparut dupa data incheierii prezentului contract. 9.3. Partea care invoca forta majora trebuie sa o comunice celelalte parti in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data aparitiei. Documentele probatorii vor fi prezentate celeilalte Parti in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data aparitiei fortei majore, certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Forta majora dovedita in conditiile expuse mai sus exonereaz de raspundere Partea care o invoca in conditiile legii. 9.4. In cazul in care un eveniment de forta majora apare si efectele acestuia continua pentru o perioada mai mare de 20 zile, partile se vor intalni si de buna credinta vor stabili continuarea sau incetarea prezentului contract. 9.5. In caz de forta majora Beneficiarul nu este exonerat de plata serviciilor prestate de Prestator, servicii ce fac obiectul prezentului contract, dar beneficiaza de o amanare a platii, stabilita (ca durata) de comun acord cu prestatorul.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR10.1. Prezentul contract este guvernat in interpretarea si executarea acestuia de legea romana. 10.2. Partile se angajeaza sa execute cu buna credinta prevederile prezentului contract si sa incerce a solutiona pe cale amiabila orice neintelegere intervenita ulterior datei semnarii prezentului contract. 10.3. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract si nerezolvat pe cale amiabila, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea, desfiintarea ori rezilierea lui, se va solutiona de catre instantele judecatoresti romane competente.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI11.1. Prezentul contract poate inceta prin acordul de vointa al partilor. 11.2. Prezentul contract inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost incheiat sau la data la care au fost indeplinite, in totalitate si in conformitate cu termenii si conditiile prezentului contract, toate obligatiile partilor derivand din acest contract. 11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului care opereaz de plin drept fara vreo alta formalitate, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti si de a pretinde plata de daune-interese, cu o notificare prealabila de 5 zile. 11.4. Neindeplinirea (totala sau partiala) de catre oricare Parte contractanta a oricaror obligatii asumate in cuprinsul prezentului Contract, da dreptul Partii lezate sa calculeze si sa perceapa in sarcina Partii in culpa, penalitati in cuantum de 0,15% pe zi din valoarea Contractului. Totalul penalitatilor datorate pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. 11.5. La data expirarii termenelor prevazute in contract, partile se considera de drept in intarziere, conform reglementarilor legale. 6

11.6. Prezentul contract inceteaza la data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare sau falimentului sau a procedurilor instituite de Legea nr. 85/ 2006, legea insolventei, impotriva oricareia dintre parti. Prestatorul are obligatia instiintarii de indata a Beneficiarului in situatia institurii masurilor prevazute de Legea nr. 85/ 2006, legea insolventei, impotriva sa. 11.7. Prezentul contract poate inceta in situatia aparitiei unui caz de forta majora dovedit de partea care il invoca in conditiile Cap. IX. Forta majora.

XII. NOTIFICARI12.1. Toate comunicarile si notificarile efectuate conform prezentului contract vor fi efectuate in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare, fax sau e-mail, la adresa partii in cauza, astfel cum apare mai jos, cu exceptia cazului in care partea respectiva a notificat in scris schimbarea adresei. Pentru Beneficiar: Catre: Comuna Castelu, Localitatea Castelu, Str. Republicii nr. 58, Judetul Constanta, In atentia D-lui NICOLAE ANGHEL in calitate de Primar TEL 0241-852021 sau prin email [email protected], Pentru Prestator: Catre: SC Porutiu Consulting SRL, Localitatea Baia Mare, Str. George Cosbuc nr. 37/1, Judet Maramures, sau [email protected] In atentia D-lui Vacla Lucian in calitate de Administrator TEL 0730-632505, 0745-117005, 0771-782846

12.2. Forma de comunicare recunoscuta de parti va fi : - e-mail, catre reprezentantul partii contactate cu CC catre managerul reprezentantului; beneficiarul/destinatarul mesajului va trimite un scurt raspuns ca dorvada a primirii mail-ului. De asemeni, daca situatia o cere, se vor putea folosi si urmatoarele forme de comunicare: - fax cu confirmare de primire; - scrisoare cu confirmare de primire ; - scrisoare transmisa prin curier sau direct intre parti cu confirmare de primire prin semnatura, a persoanei de legatura in acest sens, nominalizate in scris; - telefonic, pentru probleme minore si urgente sau in vederea stabilirii de comun acord a intalnirilor; - direct intre parti cu confirmare de primire prin semnatura de primire, a persoanei delegate in acest sens. 12.3. Comunicarea se considera efectiva de la data primirii confirmarii de primire de catre expeditor. Orice document scris trebuie sa fie inregistrat atat la momentul transmiterii cat si la momentul primirii, in caz contrar acesta neproducand efectele unei comunicari.

XIII. DISPOZITII FINALE13.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul de vointa al ambelor parti, prin intocmirea unui act aditional la prezentul contract.

7

13.2. Prezentul contract reprezinta intregul acord de vointa al partilor si inlatura si prevaleaza asupra tuturor negocierilor, intelegerilor, acordurilor anterioare, scrise sau verbale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestuia. 13.3. Niciuna din parti nu are dreptul sa actioneze si sa-si asume obligatii in numele celeilalte parti. 13.4. Documentatiile elaborate de de Prestator constitue proprietatea intelectuala a S.C. PORUTIU CONSULTING S.R.L. iar difuzarea (fara a face obiectul acestui contract) catre persoane fizice sau juridice din afara societatii dumneavoastra este interzisa si atrage raspunderea juridica a COMUNA CASTELU. 13.5. In cadrul prezentului Contract pluralul poate include singularul si invers. 13.6. In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul Contract este declarata nula, celelalte clauze care nu sunt afectate de aceasta nulitate isi vor produce efectele in continuare, Contractul pastrandu-si valabilitatea si caracterul obligatoriu, in masura in care acest lucru este posibil si admis de lege. In ipoteza in care o parte a unei clauze este considerata nelegala, nulitatea nu va afecta decat acea parte a clauzei, restul dispozitiilor ei ramanand pe deplin aplicabile. 13.7. Semnatarii prezentului Contract declara ca au toate autorizatiile si/sau imputernicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru semnarea prezentului Contract, iar persoanele semnatare au capacitatea de a angaja in mod valabil persoana juridica pe care o reprezinta. Prezentul contract a fost incheiat astazi, 01 octombrie 2011, in doua (2) exemplare originale, redactate in limba romana, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,LUCIAN VACLA ADMINISTRATOR

BENEFICIAR,NICOLAE ANGHEL PRIMAR com. Castelu

8

ANEXA 1.

CONTRACT NR. CT10

LUNA OCTOMBRIE

ANUL 2011

Prezentul contract are ca obiect realizarea unui Studiu de Fezabilitate privind Centru local de informare turistica in Comuna Castelu si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic in conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent masurii prin intermediul careia se doreste obtinerea finantarii pentru lucrarea in cauza. Pretul serviciului prestat se inparte astfel pe componente: - Studiu de fezabilitate pentru realizare Centru local de informare si promovare turistica; - Memoriu justificatic Dezvoltare si marketing turistic, - PT+DTE+CS - Verificare de proiect - Asistenta tehnica din partea proiectantului In costul realizarea acestui Studiu de fezabilitate intra si obtinerea tuturor avizelor, autorizatiilor si negatiilor necesare depunerii acestuia, conform Ghidului Solicitantului. In pretul stabilit de catre parti nu intra realizarea ridicarilor topo, a studiilor geo, precum si obtinerea vizei si costurile aferente obtinerii acesteia din partea ANCPI. Beneficiarul se angajeaza sa puna la dispozitia Prestatorului ridicarile topo, studiile geo si expertiza tehnica, numai in cazul in care prin prezentul contract partile stipuleaza altceva in acest semn.

PRESTATOR,LUCIAN VACLA ADMINISTRATOR

BENEFICIAR,NICOLAE ANGHEL PRIMAR com. Castelu

9

ANEXA 2.

CONTRACT NR. CT10

LUNA OCTOMBRIE

ANUL 2011

Prin prezenta Anexa se stipuleaza obligatia PRESTATORULUI de a returna BENEFICIARULUI, o suma echivalenta a 50% din contravaloarea transa I-a (reprezentand suma de 5.000 (cincimii) lei(ron) fara TVA inclus, adica 6.200 (sasemiidouasute)ron din care TVA 1.200 (unamiedouasute)ron) achitata cu titlu de avans, in cazul in care timp de doua sesiuni de depunere proiecte acesta nu a reusit sa obtina finantare nerambursabila pentru realizarea investitiei propuse prin proiectul privind realizarea investitiei Centru local de informare turistica in Comuna Castelu si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic in conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent masurii 313 prin intermediul careia se doreste obtinerea finantarii. Aceasta rambursare are loc in cazul in care vina neobtinerii finantarii ii revize exclusiv Prestatorului privind informatiile eronate furnizate, a greselilor facute in cadrul Studiului de fezabilitate, a omisiunilor din cadrul proiectului. In cazul in care neobtinerea finantarii se datoreaza culpei exclusive a Beneficiarului privind informatiile furnizate, a actelor puse la dispozitie de acesta, a neconcordantei intre acte si realitatea din teren, atunci aceasta returnare de 50% dfin transa I-a nu mai are loc. Sumele de 50% care nu se ramburseaza reprezinta costul avizelor si a altor costuri achitate pentru a putea depune proiectul de finantare in cauza.

PRESTATOR,LUCIAN VACLA

BENEFICIAR,NICOLAE ANGHEL

ADMINISTRATOR

PRIMAR com. Castelu

10